SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská Praha 1 IČ : Evidenční č. ČAK : (dále jen advokátní kancelář ) Klient : Sídlo : Jednající : IČ : (dále jen klient ) uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u o p o s k y t o v á n í p r á v n í c h s l u ž e b I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek advokátní kanceláře poskytovat klientovi na základě jeho pokynů právní služby ve všech věcech. Klient se zavazuje zaplatit advokátní kanceláři za právní služby odměnu podle čl. IV této smlouvy. 2. Právní služby poskytované advokátní kanceláří zahrnují zejména: - právní porady a konzultace, - právní rozbory a stanoviska, 1/5

2 - sepisování smluv a jiných listin, - zastupování klienta v řízeních před soudy a jinými orgány, jakož i při dalších jednáních. II. Podmínky poskytování právních služeb 1. Advokátní kancelář je povinna postupovat při poskytování právních služeb s odbornou péčí. Advokátní kancelář je přitom vázána právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta, přičemž je povinna chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta. Pokud je pokyn klienta v rozporu se zákonem nebo advokátním stavovským předpisem, není tímto pokynem advokátní kancelář vázána a je povinna o tom klienta poučit. 2. Advokátní kancelář (její advokáti) se v rámci svého pověření může dát zastupovat jiným advokátem. Při jednotlivých úkonech může advokátní kancelář (jejího advokáta) zastoupit advokátní koncipient nebo jiný zaměstnanec advokátní kanceláře. 3. Advokátní kancelář je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděla v souvislosti s poskytováním právních služeb (a to i po skončení účinnosti této smlouvy), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Povinnosti mlčenlivosti ji může zprostit pouze klient nebo jeho právní nástupce písemným prohlášením; i v tomto případě je však advokátní kancelář povinna zachovávat mlčenlivost, pokud je z okolností případu zřejmé, že ji klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na advokátní koncipienty a na jiné zaměstnance advokátní kanceláře. 4. Klient výslovně prohlašuje, že v konkrétní právní věci, jejímž řešením pověřuje advokátní kancelář, není zastoupen jiným advokátem ani mu jiný advokát neposkytuje v této věci právní pomoc. Klient se dále zavazuje neprodleně informovat advokátní kancelář o výše uvedených skutečnostech v případě, že se vyskytnou v budoucnu, tj. o souběhu poskytování právní pomoci ze strany advokátní kanceláře a jiného advokáta. 5. Klient je povinen poskytovat advokátní kanceláři potřebnou součinnost, spočívající zejména ve včasném předkládání všech věcí, dokladů, podkladů a informací, které jsou pro advokátní kancelář nezbytné k řádnému poskytování právních služeb, a které si za tímto účelem u klienta vyžádá. Vyžaduje-li poskytnutí právních služeb podle této smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem klienta, je klient povinen vystavit advokátní kanceláři nebo jednotlivému jejímu advokátovi včas potřebnou písemnou plnou moc. 6. Klient bere na vědomí, že úroveň poskytnutých právních služeb je závislá na pravdivosti a úplnosti údajů poskytnutých a že skutkové informace si advokátní kancelář bez souhlasu klienta neověřuje. 7. Advokátní kancelář je povinna informovat klienta, jestliže se při poskytování právních služeb dozví o nových významných skutečnostech, o kterých není klient přímo informován (např. doručením rozhodnutí nebo dopisu od protistrany), nebo jestliže klient požádá o zprávu o stavu poskytování právních služeb. 8. Advokátní kancelář je dále povinna bez zbytečného odkladu předat klientovi věci, které za něj při poskytování právních služeb převzala. Při ukončení poskytování právních služeb je advokátní kancelář povinna klientovi na jeho žádost vydat bez zbytečného odkladu všechny pro 2/5

3 věc významné písemnosti, které jí klient svěřil nebo které z projednávání věci vznikly. 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. III. Doba trvání smlouvy 2. Smlouva může zaniknout dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy (na základě důvodů vyplývajících z této smlouvy nebo ze zákona) nebo výpovědí danou jednou smluvní stranou. V případě výpovědi činí výpovědní lhůta dva měsíce a počíná plynout prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. IV. Odměna za právní služby a způsob platby 1. Odměna za poskytované právní služby podle této smlouvy se sjednává v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) jako odměna časová ve výši 1.500,- Kč za jednu i započatou hodinu poskytnutých právních služeb. 2. V případě vzniku nároku klienta na zaplacení nákladů soudního řízení vůči třetí osobě a při úhradě těchto nákladů k rukám advokátní kanceláře souhlasí klient se započtením takto uhrazené částky vůči nároku advokátní kanceláře na její odměnu. 3. Advokátní kancelář má vedle nároku na odměnu též nárok na náhradu výdajů (nákladů) účelně vynaložených v souvislosti s poskytováním právních služeb podle této smlouvy, zejména na jízdní výdaje (ve výši stanovené podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce), náhradu za promeškaný čas ve výši 200 Kč/hod. za cestu mimo území Hl. města Prahy, správní, soudní, notářské a jiné poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady apod. Níže uvedené náklady nese advokátní kancelář poštovné, telekomunikační poplatky a bankovní poplatky do jejich celkové výše 100,- Kč za kalendářní měsíc. 4. Platba odměny za právní služby a souvisejících nákladů podle tohoto článku za uplynulý kalendářní měsíc se bude uskutečňovat na základě faktury se lhůtou splatnosti 14 dnů. Přílohou faktury daňového dokladu bude vždy rozpis poskytnutých právních služeb a vynaložených nákladů za fakturované období. 5. Advokátní kancelář není plátcem DPH, a proto se k odměně vyúčtované klientovi nepřipočítává daň z přidané hodnoty. 6. V případě, že je klient v prodlení s platbou částek podle tohoto článku delším než 10 dní, je advokátní kancelář oprávněna do doby úplné úhrady odepřít poskytování dalších právních služeb a to v takovém rozsahu, aby tím klientovi nevznikla nenapravitelná újma. V případě, že prodlení bude přesahovat jeden měsíc, je advokátní kancelář oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení na adresu klienta (určenou v souladu s čl. VI. odst. 1). 7. Advokátní kancelář a klient se dohodli, že bude-li předpokládaný rozsah fakturovatelné práce na jednotlivém případu přesahovat dle zkušeností a znalostí advokáta práci v rozsahu 5 (pěti) hodin, nezapočne advokátní kancelář s poskytováním právních služeb na takovém případu dříve, než bude s klientem sjednána jednorázová odměna za veškeré právní služby poskytnuté 3/5

4 v rámci sjednaného rozsahu celého takového případu. 8. Klient nežádá informace o výši případné mimosmluvní odměny podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátního tarifu). V. Ujednání o úschově a správě majetku 1. Ustanovení tohoto článku se použijí v případě, že v rámci poskytování právních služeb advokátní kancelář převezme od klienta nebo pro klienta peníze, cenné papíry nebo jiný majetek (úschova) nebo tyto hodnoty pro klienta podle jeho pokynů spravuje. 2. Hodnoty, které advokátní kancelář převzala od klienta na základě této smlouvy k úschově nebo ke správě, je povinna opatrovat s péčí řádného hospodáře. Případné přírůstky hodnot je povinna vydat klientovi bez zbytečného odkladu na jeho žádost nebo po ukončení poskytování služeb podle této smlouvy (resp. po ukončení konkrétního případu). Přírůstky (zejména úroky připisované na účet advokátní úschovy) spravované nebo uschované peněžité částky do jejich výše 100,- Kč měsíčně náleží advokátní kanceláři, v takovém případě se úprava podle věty předchozí neuplatní. 3. Úschova je podle této smlouvy prováděna přímo pro klienta, pokud není písemným dodatkem stanovena jiná oprávněná osoba. 4. Při úschově peněz je advokátní kancelář povinna sepsat s klientem protokol o převzetí (resp. vystavit potvrzení), které obsahuje určení výše peněžní částky a měnovou jednotku peněz. Klient bere na vědomí, že částka peněz přejímaných k úschově nebo vydávaných z úschovy nesmí v hotovosti přesahovat EUR (na bezhotovostní převody se tento limit nevztahuje). 5. Peníze musí být klientovi vyplaceny bez zbytečného odkladu (nejpozději do pěti pracovních dnů) po jeho žádosti o jejich vyplacení nebo po ukončení poskytování služeb podle této smlouvy (resp. po ukončení konkrétního případu). 6. Klient souhlasí s tím, aby peníze v úschově advokátní kanceláře byly použity k úhradě splatné odměny advokátní kanceláře, a dává tímto souhlas k započtení nároku na odměnu advokátní kanceláře vůči nároku na vyplacení peněz z úschovy. 7. Při úschově cenných papírů nebo jiného majetku je advokátní kancelář povinna sepsat s klientem protokol o převzetí (resp. vystavit potvrzení), které obsahuje soupis tohoto majetku. Tento majetek je advokátní kancelář povinna uložit do bankovní schránky (na náklady klienta), resp. do trezoru advokátní kanceláře. Advokátní kancelář je povinna vydat tento majetek pouze klientovi nebo osobě, která se prokáže plnou mocí klienta s tím, že podpis klienta na plné moci bude úředně ověřen. VI. Závěrečná ustanovení 1. Veškeré písemnosti si smluvní strany zasílají na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy. Každá smluvní strana je oprávněna písemně sdělit druhé smluvní straně určení jiné poštovní adresy. 4/5

5 Smluvní strany se zavazují zajišťovat si na takto určené adrese řádné přebírání pošty jim adresované. Pokud není takto určená adresa výše uvedeným způsobem změněna, má se za to, že příslušná smluvní strana přebírá písemnosti na tuto adresu zasílané. 2. Tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit a doplňovat a to formou písemných dodatků, které se stávají její nedílnou součástí. 3. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy, včetně způsobu poskytování právních služeb a odměny za tyto právní služby, se řídí ve věcech neupravených touto smlouvou zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). 4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (sudiště Praha) podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. 5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení s tím, že každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. V Praze dne 2013 V Praze dne , jednatel JUDr. Ladislav Kolačkovský, advokát 5/5

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství

Více

OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ

OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ 1. Úvodní ustanovení Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Objednatel: adresa: IČ, DIČ: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov 285 54 272, CZ28554272 Registrovaná ve spolkovém

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obecné podmínky upravují základní právní vztahy při poskytování daňového poradenství Klientům. Pro poskytování daňového poradenství

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3.

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3. Quart Construct, s.r.o., IČ: 29237271, sídlem v Pohořelicích, Pšeničná 284, PSČ: 691 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67567 Všeobecné obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému ASEKOL Solar s.r.o. pro provozovatele solárních elektráren

Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému ASEKOL Solar s.r.o. pro provozovatele solárních elektráren Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému s.r.o. pro provozovatele solárních I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) jsou vydány společností s.r.o. IČ: 24243639,

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

Zákon o advokacii. 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996. o advokacii

Zákon o advokacii. 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996. o advokacii Zákon o advokacii 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996 Změna: 210/1999 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 228/2002 Sb. (část) Změna: 349/2002 Sb. Změna: 228/2002 Sb. (část) Změna: 192/2003

Více

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 372/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 324 ze dne 27.05.2015 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Becker & Poliakoff s.r.o.,

Více