Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ."

Transkript

1

2 Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, pøièemž v Èeské republice patøí mezi pøední kanceláøe zejména v oblasti IT práva, vèetnì problematiky e-commerce, a v oblasti litigací. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je tvoøena dynamickým kolektivem právníkù, jejichž spoleèným cílem je kvalitní výkon advokacie pøi efektivním využití nejnovìjších technických prostøe-dkù a pøi zachování maximálního komfortu pro klienta. Nejen poskytování vysoce odborných právních služeb, ale i efektivita tìchto služeb pøi zachování jejich transparentnosti a dostupnosti pro klienty, tvoøí základní hodnoty kanceláøe. Uvìdomujeme si, že èasová flexibilita je pro klienty velice dùležitá, a proto je doba naší reakce na právní problémy èi dotazy klientù v pomìru k ostatním advokátním kanceláøím vysoce nadstandardní. K naplnìní tohoto zámìru pøispívá i náš dùraz na poskytování on-line právních služeb (viz níže). Uvìdomujeme si dále, že nezbytným pøedpokladem pro poskytování kvalitních právních služeb je vysoká odbornost jed- notlivých právníkù. Proto se pracovníci advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský kromì praktického výkonu advokacie vìnují v nemalé míøe také vìdecké a publikaèní èinnosti. Výbìr z èlánkù, jež nám byly v nejrùznìjších periodikách publikovány, lze nalézt také na webových stránkách kanceláøe. Velice èasto poskytuje advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský také odborná vyjádøení urèená pro sdìlovací prostøedky. Služby naší kanceláøe jsou poskytovány zejména v èeském, anglickém a slovenském jazyce. Členství v oborových organizacích Jednotliví pracovníci advokátní kanceláøe jsou èleny Èeské advokátní komory, Rady evropských advokátních komor (CCBE) a dalších právnických organizací. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je èlenem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a mezinárodní asociace nezávislých advokátních kanceláøí ILF (International Law Firms). Asociace ILF sdružuje v souèasnosti pøibližnì 70 advokátních kanceláøí z celého svìta. PRACOVNÍCI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE MAŠEK, KOČÍ, AUJEZDSKÝ SE VĚNUJÍ TAKÉ VĚDECKÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI. PROFIL KANCELÁŘE A ČLENSTVÍ V OBOROVÝCH ORGANIZACÍCH 2 3

3 Zaměření kanceláře Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc v øadì oblastí práva. Pro obchodní spoleènosti èi jiné podnikatele vyøizuje kompletní právní agendu a podnikajícím i nepodnikajícím osobám poskytuje poradenství v jednotlivých pøípadech èi transakcích. Velmi èasto spoèívá èinnost naší kanceláøe v podávání odborných vyjádøení k urèité právní problematice èi k pøedloženým dokumentùm. Uvedené záležitosti samozøejmì øešíme i v pøípadech, kdy obsahují mezinárodní prvek èi souvisí s aplikací práva EU. Jednotliví pracovníci naší advokátní kanceláøe se zamìøují zejména na níže uvedené obory práva. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský zajišťuje pravidelnì také úschovy penìz. IT právo, e-komerce, průmyslové vlastnictví Licenèní smlouvy k software, obchodní podmínky pøi distribuci software, pøi provozování webových služeb èi e-shopù, právní problematika informaèních systémù, distanèní smlouvy uzavírané pøi on-line prodeji, odpovìdnostní vztahy související se software, poradenství v oblasti GNU/GPL, ochrana know-how, ochrana informací, ochrana osobních údajù, autorskoprávní problematika a nekalá soutìž v prostøedí internetu, doménové spory, poøádání marketingových soutìží. Právo obchodní Právo obchodních společností a družstev Zakládání, pøemìny, rušení a likvidace obchodních spoleèností, nepenìžité vklady do základního kapitálu, pøíprava jmenování a odvolání orgánù, zmìny sídla spoleènosti, pøevody obchodních podílù a akcií, jiné druhy akvizic, pøevody èlenských práv a povinností spojených s èlenstvím v družstvu, zvyšování èi snižování základního kapitálu, fúze spoleèností, rozdìlení spoleènosti, zmìna právní formy spoleènosti a pøevod jmìní na spoleèníka, pøíprava zápisù z valných hromad, èlenských schùzí, zápisy do obchodního rejstøíku, dispozice s podnikem, podnikání zahranièních osob v ÈR - zakládání jejich organizaèních složek èi dceøiných spoleèností. Obchodní závazkové vztahy Vytváøení smluvních dokumentù (vèetnì tzv. nepojmenovaných smluv), vyhotovování obchodních podmínek, smlouvy o smlouvì budoucí, emitace dluhopisù, zajištìní závazkových vztahù, správa pohledávek, smírné øešení sporù, vymáhání plnìní, zastupování v soudním a vykonávacím øízení, nároky z porušení právních povinností, obchodní zastoupení. Právo občanské Vìcná práva vèetnì sporù o vlastnictví, zrušení a vypoøádání podílového spoluvlastnictví, ochrana osobnosti, ochrana spotøebitele, závazkové vztahy (smlouvy, náhrada škody, zajištìní závazkù), dìdictví, zastupování u soudù, opravné prostøedky, výkon rozhodnutí a exekuce, rozhodèí øízení. Právní vztahy k nemovitostem Úplatné i bezplatné pøevody nemovitostí, vìcná práva k vìci cizí zástavy a vìcná bøemena, úprava právních vztahù v období mezi uzavøením smlouvy a zápisem vkladu práva, problematika nájmu bytù a nebytových prostor, úprava práv pøi výstavbì nemovitostí, poradenství týkající se hypoteèního úvìrování. Právo autorské a práva související s právem autorským Osobnostní a majetková práva autora a jejich výkon, práva výkonných umìlcù, práva výrobce zvukového èi obrazovì zvukového záznamu, licenèní smlouvy, odpovìdnostní vztahy, nároky z porušení autorského práva, nároky z porušení práva souvisejícího s právem autorským, databáze. ZAMĚŘENÍ KANCELÁŘE 4 5

4 Zaměření kanceláře Právo k ochranným známkám Registrace národních, komunitárních i mezinárodních ochranných známek, zastupování v prùzkumném i námitkovém øízení pøed ÚPV i OHIM, zastupování v øízení o neplatnost ochranné známky èi v øízení o návrh na zrušení ochranné známky, zastupování pøed soudy pøi zásahu do práv k ochranné známce. Právo trestní Právní pomoc pøed zahájením trestního stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmínìné propuštìní z výkonu trestu odnìtí svobody, rozhodování o osvìdèení se ve zkušební lhùtì, zastupování poškozených a poradenství obìtem trestných èinù, pøíprava trestního oznámení, stížnosti. Právo správní Správní øízení, zastupování pøed orgány veøejné správy, problematika elektronického podpisu, poøádání spotøebitelských soutìží, ochrana osobních údajù, svobodný pøístup k informacím, pøestupky a jiné správní delikty, pobyt obèanù EU v ÈR, registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, problematika ukládání cookies, povolení ke zprostøedkovávání zamìstnání. Právo pracovní Vyhotovování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní pomìr, vytváøení vnitøních pøedpisù zamìstnavatele, zmìna pracovního pomìru, pøeložení zamìstnance, právní úkony související s ukonèením pracovního pomìru, hromadná propouštìní, mzdy a platy, pøekážky v práci, odpovìdnost za škodu, bezpeènost práce, problematika diskriminace, Evropská rada zamìstnancù. Rodinné právo Úprava budoucích majetkových vztahù pøed uzavøením manželství, vztahy mezi manžely, rozvod manželství, rodièovská zodpovìdnost, problematika výchovy a výživy nezletilého dítìte, urèování otcovství, osvojení, vypoøádání spoleèného jmìní manželù dohodou èi soudem. Právo ústavní Ústavní stížnosti, právo na spravedlivý proces, ochrana listovního tajemství. ZAMĚŘENÍ KANCELÁŘE 6 7

5 Systém K naplnìní zmiòovaných hodnot a cílù provozuje advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský od roku 2003 jako jediná advokátní kanceláø v Èeské republice systém on-line právního poradenství. Tento on-line systém je nazvaný eadvokacie a umožòuje poskytování komplexních právních služeb prostøednictvím internetu. Systém eadvokacie slouží zejména jako webové rozhraní pro komunikaci mezi klientem a advokátem a zajišťuje nejen možnost zabezpeèené online komunikace, ale tvoøí také prostøedí pro bezpeènou výmìnu a správu dokumentù, evidenci plateb atd. V pøípadì, že máte zájem na ochranì dùvìrných informací, mùžete si být jisti, že informace poskytnuté advokátovi neputují nezabezpeèenì internetem, jako je tomu v pøípadì bìžné elektronické pošty. Jak eadvokacie funguje? Poskytování právních služeb v elektronické podobì probíhá po zaregistrování a pøihlášení klienta formou komunikace s operátorem právníkem v reálném èase prostøednictvím komunikaèního okna. Bìhem této on-line komunikace mezi právníkem a klientem dojde ke specifikaci právního problému a dohodì o formì právní pomoci. V souladu s touto dohodou vyhotoví advokátní kanceláø požadované dokumenty, které posléze vystaví klientovi do jeho uživatelského prostøedí, popø. advokátní kanceláø vykoná jiné smluvené úkony. O vystavení dokumentù je klient informován elektronickou poštou. Klientùm eadvokacie je následnì umožnìno uhradit honoráø za právní služby pomocí on-line platebního systému nebo prostøednictvím platební karty. Další informace o systému eadvokacie lze nalézt také na webové stránce systému umístìné na internetové adrese SYSTÉM EADVOKACIE SLOUŽÍ ZEJMÉNA JAKO WEBOVÉ ROZHRANÍ PRO KOMUNIKACI MEZI KLIENTEM A ADVOKÁTEM PROFIL KANCELÁŘE: SYSTÉM EADVOKCIE 8 9

6 Představení našeho týmu ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MAŠEK, KOČÍ, AUJEZDSKÝ JE TVOŘENA DYNAMICKÝM KOLEKTIVEM PRÁVNÍKŮ, JEJICHŽ SPOLEČNÝM CÍLEM JE KVALITNÍ VÝKON ADVOKACIE. Mgr. Daniel Mašek Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Patøí mezi zakládající partnery advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský a je zapsán v seznamu advokátù Èeské advokátní komory. Pøi své èinnosti se zamìøuje zejména na obchodní a obèanské právo, a to nejèastìji v souvislosti s realitními transakcemi èi pøípravou komplexních smluvních dokumentací. Pro èeské i zahranièní spoleènosti poskytuje dlouhodobì poradenství v oblasti korporátního i závazkového práva. V rámci své právní praxe poskytoval mimo jiné poradenství pøi rozsáhlých developerských projektech a významných akvizicích nemovitého majetku èi nabytí úèasti na obchodních spoleènostech (vèetnì pøípravy komplexní dokumentace v tìchto vìcech). Vedle výkonu advokacie se vìnuje také èinnosti publikaèní, a to zejména v oblasti obchodního a obèanského práva. Je autorem øady odborných èlánkù a spoluautorem publikace zabývající se majetkovými aspekty rodinného práva. JUDr. Petr Kočí, Ph.D. Absolvoval magisterské studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy a následnì i doktorský studijní program v oboru obèanské a obchodní právo a civilní proces. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský a patøí mezi spolutvùrce systému eadvokacie umožòujícího poskytování právních služeb prostøednictvím internetu. Je zapsán v seznamu advokátù Èeské advokátní komory. Ve své praxi se v souèasné dobì zamìøuje zejména na zastupování klientù pøed soudy. Z nesporné agendy se specializuje na právní vztahy k nemovitostem a na právní vztahy související s poskytováním finanèních služeb. Pøi èinnosti advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský mimo jiné zastupoval èi obhajoval klienty v øadì významných a mediálnì exponovaných kauz, vèetnì úspìšného zastupování v øízeních pøed Ústavním soudem èi Nejvyšším soudem Èeské republiky. Taktéž se podílel na vytváøení komplexních smluvních dokumentací a poskytoval poradenství pøi rozsáhlých transakcích s nemovitostmi. Vedle právní praxe se vìnuje také èinnosti publikaèní, pøièemž je autorem øady èlánkù v oblasti právních vztahù k nemovitostem, v oblasti závazkových právních vztahù a mimo jiné je také spoluautorem publikace o právních a daòových aspektech neziskových organizací. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 10 11

7 Představení našeho týmu JUDr. Josef Aujezdský Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je spolutvùrcem systému eadvokacie umožòujícího poskytování právních služeb prostøednictvím internetu. Je zapsán v seznamu advokátù Èeské advokátní komory a patøí mezi zakládající partnery advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský. Ve své praxi se vìnuje zejména právní úpravì nehmotných statkù (se zamìøením na autorské právo, ochranné známky, doménová jména a ochranu databází), obchodním závazkovým vztahùm (vèetnì nekalé soutìže) a dalším právním aspektùm souvisejícím s podnikáním v prostøedí internetu, a to i v pøípadech, kdy tyto vztahy obsahují mezinárodní prvek èi souvisí s aplikací komunitárního práva. K tìmto otázkám se pravidelnì vyjadøuje také v médiích. V rámci své èinnosti pro advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský mimo jiné zpracovával komplexní dokumentaci pro distribuci software, pro provoz on-line obchodù, pro poøádání spotøebitelských soutìží èi pro poskytování služeb v informaèní spoleènosti (vèetnì vytváøení obchodních podmínek pro velkou øadu webových služeb a jiných projektù). Zastupoval klienty v øadì pøípadù souvisejících s ochrannými známkami, nekalou soutìží v prostøedí internetu èi v pøípadech doménových sporù. Ve své publikaèní èinnosti se vìnuje zejména právní problematice poèítaèových programù (vèetnì problematiky Open Source a free software) a právním aspektùm podnikání v prostøedí internetu. JUDr. Taťána Pazourková Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, a to vèetnì rigorózního øízení. Je zapsána v seznamu advokátù Èeské advokátní komory a od roku 2010 je partnerem advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský. Ve své praxi se vìnuje zejména obèanskému právu, a to s dùrazem na právní vztahy k nemovitostem. Má mnohé zkušenosti s komplexními realitními projekty (komerèní nemovitosti, rezidenèní projekty). Úzce spolupracuje s developerskými spoleènostmi a realitními kanceláøemi pøi zajišťování služeb pro jejich klienty. V rámci své èinnosti mimo jiné pøipravuje komplexní smluvní dokumentace pro transakce s nemovitostmi (zejména pro nákup, prodej, pronájem bytových i nebytových prostor, vèetnì forem zajištìní), øeší otázky související s developerskými projekty (provádìní due diligence projektù, pøíprava transakèní dokumentace, financování a výstavba projektù), zabývá se privatizací bytového fondu a právními vztahy souvisejícími se èlenstvím v bytových družstvech a ve spoleèenstvích vlastníkù jednotek. Pravidelnì zastupuje klienty pøed soudy a jinými orgány. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 12 13

8 Představení našeho týmu Mgr. Petr Hulán Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Policejní akademii ÈR. Je zapsán v seznamu advokátù Èeské advokátní komory. Ve své praxi se specializuje zejména na trestní a správní právo, vèetnì zastupování klientù pøed soudy a jinými orgány. Pøi èinnosti advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský mimo jiné obhajoval klienty v øadì významných a mediálnì exponovaných trestnìprávních kauz. Mgr. Petra Šatavová V roce 2003 ukonèila studium na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze. V prùbìhu studia se orientovala zejména na rodinné právo a právní ochranu dìtí. Pracovala pro Sdružení Linka bezpeèí. V roce 2003 nastoupila na Ministerstvo vnitra Èeské republiky, odbor legislativy a koordinace pøedpisù s právem EU. Pozdìji, v roce 2004, nastoupila do notáøské kanceláøe. Po úspìšném absolvování notáøské zkoušky byla ministrem spravedlnosti Èeské republiky jmenována do funkce trvalého zástupce notáøe. V dobì své pùsobnosti v notáøské kanceláøi aktivnì spolupracovala s Mezinárodní unií notáøù. Jako trvalý zástupce notáøe získala velmi bohaté zkušenosti v oblasti obèanského a rodinného práva, obzvláš tì v právních otázkách dìdických, manželských (spoleèného jmìní manželù, rozvody, výživné, atd.), práva nemovitostí a dále též v oblasti práva obchodního. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 14 15

9 Představení našeho týmu Mgr. Lenka Spiváková Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je zapsána v seznamu advokátù Èeské advokátní komory. Pøed svým pùsobením v advokátní kanceláøi Mašek, Koèí, Aujezdský získala cenné zkušenosti ve známé pražské advokátní kanceláøi a v rámci právního oddìlení významné pojišťovny. V praxi se vìnuje zejména zastupování klientù v soudních èi rozhodèích øízeních, vèetnì odborné specializace na otázky procesního práva. V rámci své dosavadní praxe zastupovala klienty v øadì soudních sporù, v nichž byly øešeny velmi složité právní i skutkové otázky. Mgr. et Bc. Denisa Diepoldová Kromì Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze absolvovala také Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice. V rámci své právní praxe se vìnuje zejména pøípravì zadávacích øízení k veøejným zakázkám a soukromému právu s dùrazem na problematiku správy a vymáhání pohledávek, a to vèetnì otázek spojených s insolvenèním øízením. V této souvislosti absolvovala stáž na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 2. Mgr. Zuzana Křivánková Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V pøedchozí praxi pùsobila ve významné pražské advokátní kanceláøi, kde se zabývala pøedevším oblastí závazkových vztahù obchodnìprávních a obèanskoprávních. Tìmto oborùm práva se vìnuje i nadále. V oblasti obèanskoprávní zastupuje klienty pøed soudy a jinými orgány. Mgr. Ondřej Bahník Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své právní praxe se vìnuje pøedevším otázkám týkajícím se obchodního práva se specializací na právo obchodních korporací. Mezi jeho další specializace patøí daòové právo. V oblasti daòové zastupuje klienty pøed orgány daòové správy. V rámci své èinnosti pro advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský mimo jiné poskytoval klientùm právní poradenství pøi akvizicích obchodních spoleèností, likvidacích obchodních spoleèností a pøi fúzích a rozdìlení obchodních spoleèností. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 16 17

10 Představení našeho týmu Mgr. Alžbeta Hudáková Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brnì. V rámci své právní praxe se vìnuje zejména soukromému právu s dùrazem na správu a vymáhání pohledávek, a to vèetnì otázek spojených s exekuèním øízením. V oblasti obèanskoprávní a trestnìprávní zastupuje klienty pøed soudy a jinými orgány. Mgr. Lukáš Barnet Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své právní praxe se vìnuje soukromému i veøejnému právu s dùrazem na právo správní a právo obchodní, pøedevším pak právo soutìžní. Zastupuje klienty pøed soudy a orgány státní správy. Barbora Chvalinová Kromì pùsobení na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze zajišťuje v rámci advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský rešerše právních pøedpisù a judikatury. Dále se vìnuje pøípravì podání a smluvní dokumentace, a to zejména v oblasti soukromého práva, konkrétnì správy a vymáhání pohledávek, exekuèního øízení, právních vztahù k nemovitostem a dále spotøebitelského práva. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 18 19

11 Představení našeho týmu Renáta Vostrá Renáta pracuje v advokátní kanceláøi Mašek, Koèí, Aujezdský na pozici office managerky. V rámci své èinnosti se stará zejména o vnitøní a vnìjší vztahy kanceláøe, o koordinaci práce administrativního personálu a má na starosti kontrolní èinnost nad zadanými projekty. Lucie Kolbabová Lucie pùsobí v advokátní kanceláøi na pozici administration manager. V rámci své èinnosti tak zajišťuje poskytování komplexní administrativní podpory ostatním èlenùm kanceláøe. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 20 21

12 Vybrané reference S advokátní kanceláøí Mašek, Koèí, Aujezdský spolupracujeme rádi hlavnì z dùvodu vstøícného, rychlého a úèinného øešení našich problémù. Osobnì velmi oceòuji jasný výklad všech aspektù problému (jak v èeštinì, tak i v angliètinì), vždy nìkolik návrhù øešení vèetnì upozornìní na možná rizika. Pøi osobních jednáních mne profesionální pøístup právníkù advokátní kanceláøe pøesvìdèil, že jsme v dobrých rukou. S advokátní kanceláøí Mašek, Koèí, Aujezdský jsme konzultovali právnické záležitosti ve vìci ochranných známek v mezinárodním mìøítku. Velmi jsme ocenili odborný pøístup kanceláøe a také rychlost, s jakou byli schopni reagovat na jakékoliv zmìny v zadání. Spolupráci s touto advokátní kanceláøí bychom rádi zachovali i v budoucnu. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský pomáhá naší Asociaci v øešení právních otázek spojených se složitou legislativou elektronického nakupování. Bìhem naší dvouleté spolupráce jsme s jejich službami velmi spokojeni a to nejen díky znaèné odbornosti, ale i díky profesionálnímu individuálnímu pøístupu k øešení jednotlivých problémù. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je pro nás partnerem zejména pro elektronický prodej. Velmi si vážíme jejich flexibility, profesionality, rychlosti a hlavnì vysoké kvality práce. Estée Lauder CZ, s.r.o., Ing. Barbora Beránková, Controlling & Reporting Manager TESLA Holding a.s., Jan Výborný, odbor ochranných známek Asociace pro elektronickou komerci (APEK), Jan Vetyška, výkonný øeditel Pavlína Kundrátová, oddìlení marketingu spoleènosti SCONTO Nábytek, s.r.o. VYBRANÉ REFERENCE 22 23

13 Vybrané reference Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je nám cennou podporou v právních záležitostech již od roku Bìhem této doby jsme mìli možnost spolupracovat v rùzných oblastech (pracovní právo, právo v oblasti IT a duševního vlastnictví, právo ve vztahu k nemovitostem, správa pohledávek, a další). Vždy jsme byli s kvalitou služeb advokátní kanceláøe velmi spokojeni. Oceòujeme zejména flexibilitu na stranì právníkù, rychlost dosažených výsledkù a pøehlednost vyúètování jednotlivých požadavkù. Mám radost, že mohu právnickou kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský doporuèit i ostatním potenciálním klientùm. S èinností advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský jsme nanejvýše spokojeni. Sjednané èinnosti jsou provádìny s maximální péèí, s ochotou a vstøícností. Vysoce hodnotíme profesní pøístup, pružnost, komplexnost, flexibilitu pøi øešení problémù a jazykovou vybavenost. Vysoká profesionalita a osobní pøístup, rychlé a bezchybné øešení všech právních potøeb vèetnì pøedkládání právních rozborù a alternativ øešení, dále dùsledný právní rozklad pøípadných rizik jednotlivých transakcí jsou hlavními dùvody, proè naše spoleènost vložila svoji dùvìru do rukou rozrùstajícího se ambiciózního týmu advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský. Víme, že i další spolupráce s touto advokátní kanceláøí bude pro naši spoleènost pøínosem. Na advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský jsme se obrátili v èasové tísni s žádostí o rychlý právní rozbor problému v obchodnì závazkové vìci s mezinárodním prvkem. Výbìr právì této kanceláøe nám byl usnadnìn jejími webovými stránkami eadvokacie a musíme konstatovat, že jsme pøi výbìru mìli šťastnou ruku. Poèínaje prvním elektronickým kontaktem pøímo na webových stránkách až po odevzdání zadaného právního rozboru jsme komunikovali pomocí elektronických médií, práce byla ze strany advokátní kanceláøe odvedena v požadovaném brzkém termínu a v požadované kvalitì. Služby této advokátní kanceláøe mùžeme po našich zkušenostech smìle doporuèit! SUSE LINUX, s.r.o., softwarová spoleènost, souèást koncernu Novell, Ing. Alena Hendrichová, výkonná øeditelka Vojtìch Havíø, øeditel IT, projektù a office skupiny EDUA Group, s.r.o. DGC a.s., developerská spoleènost, Stanislav Ron, pøedseda pøedstavenstva ŽPSV a.s., Mgr. Bøetislav Habanec, vedoucí kanceláøe generálního øeditele spoleènosti VYBRANÉ REFERENCE 24 25

14 Způsob stanovení odměny za právní služby Ve vìtšinì pøípadù je odmìna advokátní kanceláøe stanovena na základì hodinové sazby. Klientovi je vždy pøedem sdìlen maximální èasový rozsah pøedpokládaných úkonù v jeho vìci a následnì je mu pøedkládáno vyúètování tìchto úkonù. Pøi pravidelné spolupráci s naší kanceláøí je možné domluvit mìsíèní paušální odmìnu dle pøedpokládaného rozsahu využívaných služeb. Výše paušální odmìny a další podmínky spolupráce se v takovém pøípadì stanovují na základì individuální dohody s klientem. V oblasti správy a vymáhání pohledávek je pak možné smluvit jiný zpùsob odmìòování. V pøípadì zájmu o konkrétnìjší informace ohlednì odmìny advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský nás prosím kontaktujte. Spolupráce s jinými subjekty Kromì právních služeb zajišťuje advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský vypracovávání daòových stanovisek a dále velice úzce spolupracuje se znaleckým ústavem DARA - znalecká kanceláø, spol. s r.o. pro pøípady ocenìní, notáøskou kanceláøí a soudními tlumoèníky. Jak bylo zmiòováno, advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je èlenem mezinárodní asociace nezávislých advokátních kanceláøí ILF (International Law Firms), jež sdružuje v souèasnosti pøibližnì 70 advokátních kanceláøí z celého svìta, se kterými je udržován intenzivní kontakt. Kontaktní údaje Mašek, Kočí, Aujezdský, advokátní kanceláø Opletalova 1535/4, Praha 1 tel./fax: Mgr. Daniel Mašek advokát, è. osv. ÈAK 9244 GSM: IÈ: JUDr. Petr Kočí, Ph.D., advokát, è. osv. ÈAK GSM: IÈ: JUDr. Josef Aujezdský advokát, è. osv. ÈAK GSM: IÈ: JUDr. Taťána Pazourková advokátka, è. osv. ÈAK GSM: IÈ: Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 2006/ Praha 4, IÈ: , è.úètu: /5500 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ: KONTAKTNÍ ÚDAJE 26 27

15

Profil kanceláře. Členství v oborových organizacích PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ.

Profil kanceláře. Členství v oborových organizacích PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, přičemž v České

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam Advokátní kancelář Český Krumlov je největší českokrumlovská advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby fyzickým i právnickým osobám ve většině právních

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Profil kanceláře Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Advokátní kancelář Navrá l byla založena v roce 2005 a od počátku se zaměřuje na vysoce profesionální právní

Více

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti 2 Historie 3 Služby 4 Specializace 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. ( VKŠ ) se zaměřuje na poskytování komplexních právních

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT CB HOLDING portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více