Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ."

Transkript

1

2 Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, pøièemž v Èeské republice patøí mezi pøední kanceláøe zejména v oblasti IT práva, vèetnì problematiky e-commerce, a v oblasti litigací. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je tvoøena dynamickým kolektivem právníkù, jejichž spoleèným cílem je kvalitní výkon advokacie pøi efektivním využití nejnovìjších technických prostøe-dkù a pøi zachování maximálního komfortu pro klienta. Nejen poskytování vysoce odborných právních služeb, ale i efektivita tìchto služeb pøi zachování jejich transparentnosti a dostupnosti pro klienty, tvoøí základní hodnoty kanceláøe. Uvìdomujeme si, že èasová flexibilita je pro klienty velice dùležitá, a proto je doba naší reakce na právní problémy èi dotazy klientù v pomìru k ostatním advokátním kanceláøím vysoce nadstandardní. K naplnìní tohoto zámìru pøispívá i náš dùraz na poskytování on-line právních služeb (viz níže). Uvìdomujeme si dále, že nezbytným pøedpokladem pro poskytování kvalitních právních služeb je vysoká odbornost jed- notlivých právníkù. Proto se pracovníci advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský kromì praktického výkonu advokacie vìnují v nemalé míøe také vìdecké a publikaèní èinnosti. Výbìr z èlánkù, jež nám byly v nejrùznìjších periodikách publikovány, lze nalézt také na webových stránkách kanceláøe. Velice èasto poskytuje advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský také odborná vyjádøení urèená pro sdìlovací prostøedky. Služby naší kanceláøe jsou poskytovány zejména v èeském, anglickém a slovenském jazyce. Členství v oborových organizacích Jednotliví pracovníci advokátní kanceláøe jsou èleny Èeské advokátní komory, Rady evropských advokátních komor (CCBE) a dalších právnických organizací. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je èlenem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a mezinárodní asociace nezávislých advokátních kanceláøí ILF (International Law Firms). Asociace ILF sdružuje v souèasnosti pøibližnì 70 advokátních kanceláøí z celého svìta. PRACOVNÍCI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE MAŠEK, KOČÍ, AUJEZDSKÝ SE VĚNUJÍ TAKÉ VĚDECKÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI. PROFIL KANCELÁŘE A ČLENSTVÍ V OBOROVÝCH ORGANIZACÍCH 2 3

3 Zaměření kanceláře Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc v øadì oblastí práva. Pro obchodní spoleènosti èi jiné podnikatele vyøizuje kompletní právní agendu a podnikajícím i nepodnikajícím osobám poskytuje poradenství v jednotlivých pøípadech èi transakcích. Velmi èasto spoèívá èinnost naší kanceláøe v podávání odborných vyjádøení k urèité právní problematice èi k pøedloženým dokumentùm. Uvedené záležitosti samozøejmì øešíme i v pøípadech, kdy obsahují mezinárodní prvek èi souvisí s aplikací práva EU. Jednotliví pracovníci naší advokátní kanceláøe se zamìøují zejména na níže uvedené obory práva. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský zajišťuje pravidelnì také úschovy penìz. IT právo, e-komerce, průmyslové vlastnictví Licenèní smlouvy k software, obchodní podmínky pøi distribuci software, pøi provozování webových služeb èi e-shopù, právní problematika informaèních systémù, distanèní smlouvy uzavírané pøi on-line prodeji, odpovìdnostní vztahy související se software, poradenství v oblasti GNU/GPL, ochrana know-how, ochrana informací, ochrana osobních údajù, autorskoprávní problematika a nekalá soutìž v prostøedí internetu, doménové spory, poøádání marketingových soutìží. Právo obchodní Právo obchodních společností a družstev Zakládání, pøemìny, rušení a likvidace obchodních spoleèností, nepenìžité vklady do základního kapitálu, pøíprava jmenování a odvolání orgánù, zmìny sídla spoleènosti, pøevody obchodních podílù a akcií, jiné druhy akvizic, pøevody èlenských práv a povinností spojených s èlenstvím v družstvu, zvyšování èi snižování základního kapitálu, fúze spoleèností, rozdìlení spoleènosti, zmìna právní formy spoleènosti a pøevod jmìní na spoleèníka, pøíprava zápisù z valných hromad, èlenských schùzí, zápisy do obchodního rejstøíku, dispozice s podnikem, podnikání zahranièních osob v ÈR - zakládání jejich organizaèních složek èi dceøiných spoleèností. Obchodní závazkové vztahy Vytváøení smluvních dokumentù (vèetnì tzv. nepojmenovaných smluv), vyhotovování obchodních podmínek, smlouvy o smlouvì budoucí, emitace dluhopisù, zajištìní závazkových vztahù, správa pohledávek, smírné øešení sporù, vymáhání plnìní, zastupování v soudním a vykonávacím øízení, nároky z porušení právních povinností, obchodní zastoupení. Právo občanské Vìcná práva vèetnì sporù o vlastnictví, zrušení a vypoøádání podílového spoluvlastnictví, ochrana osobnosti, ochrana spotøebitele, závazkové vztahy (smlouvy, náhrada škody, zajištìní závazkù), dìdictví, zastupování u soudù, opravné prostøedky, výkon rozhodnutí a exekuce, rozhodèí øízení. Právní vztahy k nemovitostem Úplatné i bezplatné pøevody nemovitostí, vìcná práva k vìci cizí zástavy a vìcná bøemena, úprava právních vztahù v období mezi uzavøením smlouvy a zápisem vkladu práva, problematika nájmu bytù a nebytových prostor, úprava práv pøi výstavbì nemovitostí, poradenství týkající se hypoteèního úvìrování. Právo autorské a práva související s právem autorským Osobnostní a majetková práva autora a jejich výkon, práva výkonných umìlcù, práva výrobce zvukového èi obrazovì zvukového záznamu, licenèní smlouvy, odpovìdnostní vztahy, nároky z porušení autorského práva, nároky z porušení práva souvisejícího s právem autorským, databáze. ZAMĚŘENÍ KANCELÁŘE 4 5

4 Zaměření kanceláře Právo k ochranným známkám Registrace národních, komunitárních i mezinárodních ochranných známek, zastupování v prùzkumném i námitkovém øízení pøed ÚPV i OHIM, zastupování v øízení o neplatnost ochranné známky èi v øízení o návrh na zrušení ochranné známky, zastupování pøed soudy pøi zásahu do práv k ochranné známce. Právo trestní Právní pomoc pøed zahájením trestního stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmínìné propuštìní z výkonu trestu odnìtí svobody, rozhodování o osvìdèení se ve zkušební lhùtì, zastupování poškozených a poradenství obìtem trestných èinù, pøíprava trestního oznámení, stížnosti. Právo správní Správní øízení, zastupování pøed orgány veøejné správy, problematika elektronického podpisu, poøádání spotøebitelských soutìží, ochrana osobních údajù, svobodný pøístup k informacím, pøestupky a jiné správní delikty, pobyt obèanù EU v ÈR, registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, problematika ukládání cookies, povolení ke zprostøedkovávání zamìstnání. Právo pracovní Vyhotovování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní pomìr, vytváøení vnitøních pøedpisù zamìstnavatele, zmìna pracovního pomìru, pøeložení zamìstnance, právní úkony související s ukonèením pracovního pomìru, hromadná propouštìní, mzdy a platy, pøekážky v práci, odpovìdnost za škodu, bezpeènost práce, problematika diskriminace, Evropská rada zamìstnancù. Rodinné právo Úprava budoucích majetkových vztahù pøed uzavøením manželství, vztahy mezi manžely, rozvod manželství, rodièovská zodpovìdnost, problematika výchovy a výživy nezletilého dítìte, urèování otcovství, osvojení, vypoøádání spoleèného jmìní manželù dohodou èi soudem. Právo ústavní Ústavní stížnosti, právo na spravedlivý proces, ochrana listovního tajemství. ZAMĚŘENÍ KANCELÁŘE 6 7

5 Systém K naplnìní zmiòovaných hodnot a cílù provozuje advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský od roku 2003 jako jediná advokátní kanceláø v Èeské republice systém on-line právního poradenství. Tento on-line systém je nazvaný eadvokacie a umožòuje poskytování komplexních právních služeb prostøednictvím internetu. Systém eadvokacie slouží zejména jako webové rozhraní pro komunikaci mezi klientem a advokátem a zajišťuje nejen možnost zabezpeèené online komunikace, ale tvoøí také prostøedí pro bezpeènou výmìnu a správu dokumentù, evidenci plateb atd. V pøípadì, že máte zájem na ochranì dùvìrných informací, mùžete si být jisti, že informace poskytnuté advokátovi neputují nezabezpeèenì internetem, jako je tomu v pøípadì bìžné elektronické pošty. Jak eadvokacie funguje? Poskytování právních služeb v elektronické podobì probíhá po zaregistrování a pøihlášení klienta formou komunikace s operátorem právníkem v reálném èase prostøednictvím komunikaèního okna. Bìhem této on-line komunikace mezi právníkem a klientem dojde ke specifikaci právního problému a dohodì o formì právní pomoci. V souladu s touto dohodou vyhotoví advokátní kanceláø požadované dokumenty, které posléze vystaví klientovi do jeho uživatelského prostøedí, popø. advokátní kanceláø vykoná jiné smluvené úkony. O vystavení dokumentù je klient informován elektronickou poštou. Klientùm eadvokacie je následnì umožnìno uhradit honoráø za právní služby pomocí on-line platebního systému nebo prostøednictvím platební karty. Další informace o systému eadvokacie lze nalézt také na webové stránce systému umístìné na internetové adrese SYSTÉM EADVOKACIE SLOUŽÍ ZEJMÉNA JAKO WEBOVÉ ROZHRANÍ PRO KOMUNIKACI MEZI KLIENTEM A ADVOKÁTEM PROFIL KANCELÁŘE: SYSTÉM EADVOKCIE 8 9

6 Představení našeho týmu ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MAŠEK, KOČÍ, AUJEZDSKÝ JE TVOŘENA DYNAMICKÝM KOLEKTIVEM PRÁVNÍKŮ, JEJICHŽ SPOLEČNÝM CÍLEM JE KVALITNÍ VÝKON ADVOKACIE. Mgr. Daniel Mašek Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Patøí mezi zakládající partnery advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský a je zapsán v seznamu advokátù Èeské advokátní komory. Pøi své èinnosti se zamìøuje zejména na obchodní a obèanské právo, a to nejèastìji v souvislosti s realitními transakcemi èi pøípravou komplexních smluvních dokumentací. Pro èeské i zahranièní spoleènosti poskytuje dlouhodobì poradenství v oblasti korporátního i závazkového práva. V rámci své právní praxe poskytoval mimo jiné poradenství pøi rozsáhlých developerských projektech a významných akvizicích nemovitého majetku èi nabytí úèasti na obchodních spoleènostech (vèetnì pøípravy komplexní dokumentace v tìchto vìcech). Vedle výkonu advokacie se vìnuje také èinnosti publikaèní, a to zejména v oblasti obchodního a obèanského práva. Je autorem øady odborných èlánkù a spoluautorem publikace zabývající se majetkovými aspekty rodinného práva. JUDr. Petr Kočí, Ph.D. Absolvoval magisterské studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy a následnì i doktorský studijní program v oboru obèanské a obchodní právo a civilní proces. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský a patøí mezi spolutvùrce systému eadvokacie umožòujícího poskytování právních služeb prostøednictvím internetu. Je zapsán v seznamu advokátù Èeské advokátní komory. Ve své praxi se v souèasné dobì zamìøuje zejména na zastupování klientù pøed soudy. Z nesporné agendy se specializuje na právní vztahy k nemovitostem a na právní vztahy související s poskytováním finanèních služeb. Pøi èinnosti advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský mimo jiné zastupoval èi obhajoval klienty v øadì významných a mediálnì exponovaných kauz, vèetnì úspìšného zastupování v øízeních pøed Ústavním soudem èi Nejvyšším soudem Èeské republiky. Taktéž se podílel na vytváøení komplexních smluvních dokumentací a poskytoval poradenství pøi rozsáhlých transakcích s nemovitostmi. Vedle právní praxe se vìnuje také èinnosti publikaèní, pøièemž je autorem øady èlánkù v oblasti právních vztahù k nemovitostem, v oblasti závazkových právních vztahù a mimo jiné je také spoluautorem publikace o právních a daòových aspektech neziskových organizací. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 10 11

7 Představení našeho týmu JUDr. Josef Aujezdský Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je spolutvùrcem systému eadvokacie umožòujícího poskytování právních služeb prostøednictvím internetu. Je zapsán v seznamu advokátù Èeské advokátní komory a patøí mezi zakládající partnery advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský. Ve své praxi se vìnuje zejména právní úpravì nehmotných statkù (se zamìøením na autorské právo, ochranné známky, doménová jména a ochranu databází), obchodním závazkovým vztahùm (vèetnì nekalé soutìže) a dalším právním aspektùm souvisejícím s podnikáním v prostøedí internetu, a to i v pøípadech, kdy tyto vztahy obsahují mezinárodní prvek èi souvisí s aplikací komunitárního práva. K tìmto otázkám se pravidelnì vyjadøuje také v médiích. V rámci své èinnosti pro advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský mimo jiné zpracovával komplexní dokumentaci pro distribuci software, pro provoz on-line obchodù, pro poøádání spotøebitelských soutìží èi pro poskytování služeb v informaèní spoleènosti (vèetnì vytváøení obchodních podmínek pro velkou øadu webových služeb a jiných projektù). Zastupoval klienty v øadì pøípadù souvisejících s ochrannými známkami, nekalou soutìží v prostøedí internetu èi v pøípadech doménových sporù. Ve své publikaèní èinnosti se vìnuje zejména právní problematice poèítaèových programù (vèetnì problematiky Open Source a free software) a právním aspektùm podnikání v prostøedí internetu. JUDr. Taťána Pazourková Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, a to vèetnì rigorózního øízení. Je zapsána v seznamu advokátù Èeské advokátní komory a od roku 2010 je partnerem advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský. Ve své praxi se vìnuje zejména obèanskému právu, a to s dùrazem na právní vztahy k nemovitostem. Má mnohé zkušenosti s komplexními realitními projekty (komerèní nemovitosti, rezidenèní projekty). Úzce spolupracuje s developerskými spoleènostmi a realitními kanceláøemi pøi zajišťování služeb pro jejich klienty. V rámci své èinnosti mimo jiné pøipravuje komplexní smluvní dokumentace pro transakce s nemovitostmi (zejména pro nákup, prodej, pronájem bytových i nebytových prostor, vèetnì forem zajištìní), øeší otázky související s developerskými projekty (provádìní due diligence projektù, pøíprava transakèní dokumentace, financování a výstavba projektù), zabývá se privatizací bytového fondu a právními vztahy souvisejícími se èlenstvím v bytových družstvech a ve spoleèenstvích vlastníkù jednotek. Pravidelnì zastupuje klienty pøed soudy a jinými orgány. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 12 13

8 Představení našeho týmu Mgr. Petr Hulán Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Policejní akademii ÈR. Je zapsán v seznamu advokátù Èeské advokátní komory. Ve své praxi se specializuje zejména na trestní a správní právo, vèetnì zastupování klientù pøed soudy a jinými orgány. Pøi èinnosti advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský mimo jiné obhajoval klienty v øadì významných a mediálnì exponovaných trestnìprávních kauz. Mgr. Petra Šatavová V roce 2003 ukonèila studium na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze. V prùbìhu studia se orientovala zejména na rodinné právo a právní ochranu dìtí. Pracovala pro Sdružení Linka bezpeèí. V roce 2003 nastoupila na Ministerstvo vnitra Èeské republiky, odbor legislativy a koordinace pøedpisù s právem EU. Pozdìji, v roce 2004, nastoupila do notáøské kanceláøe. Po úspìšném absolvování notáøské zkoušky byla ministrem spravedlnosti Èeské republiky jmenována do funkce trvalého zástupce notáøe. V dobì své pùsobnosti v notáøské kanceláøi aktivnì spolupracovala s Mezinárodní unií notáøù. Jako trvalý zástupce notáøe získala velmi bohaté zkušenosti v oblasti obèanského a rodinného práva, obzvláš tì v právních otázkách dìdických, manželských (spoleèného jmìní manželù, rozvody, výživné, atd.), práva nemovitostí a dále též v oblasti práva obchodního. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 14 15

9 Představení našeho týmu Mgr. Lenka Spiváková Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je zapsána v seznamu advokátù Èeské advokátní komory. Pøed svým pùsobením v advokátní kanceláøi Mašek, Koèí, Aujezdský získala cenné zkušenosti ve známé pražské advokátní kanceláøi a v rámci právního oddìlení významné pojišťovny. V praxi se vìnuje zejména zastupování klientù v soudních èi rozhodèích øízeních, vèetnì odborné specializace na otázky procesního práva. V rámci své dosavadní praxe zastupovala klienty v øadì soudních sporù, v nichž byly øešeny velmi složité právní i skutkové otázky. Mgr. et Bc. Denisa Diepoldová Kromì Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze absolvovala také Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice. V rámci své právní praxe se vìnuje zejména pøípravì zadávacích øízení k veøejným zakázkám a soukromému právu s dùrazem na problematiku správy a vymáhání pohledávek, a to vèetnì otázek spojených s insolvenèním øízením. V této souvislosti absolvovala stáž na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 2. Mgr. Zuzana Křivánková Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V pøedchozí praxi pùsobila ve významné pražské advokátní kanceláøi, kde se zabývala pøedevším oblastí závazkových vztahù obchodnìprávních a obèanskoprávních. Tìmto oborùm práva se vìnuje i nadále. V oblasti obèanskoprávní zastupuje klienty pøed soudy a jinými orgány. Mgr. Ondřej Bahník Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své právní praxe se vìnuje pøedevším otázkám týkajícím se obchodního práva se specializací na právo obchodních korporací. Mezi jeho další specializace patøí daòové právo. V oblasti daòové zastupuje klienty pøed orgány daòové správy. V rámci své èinnosti pro advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský mimo jiné poskytoval klientùm právní poradenství pøi akvizicích obchodních spoleèností, likvidacích obchodních spoleèností a pøi fúzích a rozdìlení obchodních spoleèností. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 16 17

10 Představení našeho týmu Mgr. Alžbeta Hudáková Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brnì. V rámci své právní praxe se vìnuje zejména soukromému právu s dùrazem na správu a vymáhání pohledávek, a to vèetnì otázek spojených s exekuèním øízením. V oblasti obèanskoprávní a trestnìprávní zastupuje klienty pøed soudy a jinými orgány. Mgr. Lukáš Barnet Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své právní praxe se vìnuje soukromému i veøejnému právu s dùrazem na právo správní a právo obchodní, pøedevším pak právo soutìžní. Zastupuje klienty pøed soudy a orgány státní správy. Barbora Chvalinová Kromì pùsobení na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze zajišťuje v rámci advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský rešerše právních pøedpisù a judikatury. Dále se vìnuje pøípravì podání a smluvní dokumentace, a to zejména v oblasti soukromého práva, konkrétnì správy a vymáhání pohledávek, exekuèního øízení, právních vztahù k nemovitostem a dále spotøebitelského práva. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 18 19

11 Představení našeho týmu Renáta Vostrá Renáta pracuje v advokátní kanceláøi Mašek, Koèí, Aujezdský na pozici office managerky. V rámci své èinnosti se stará zejména o vnitøní a vnìjší vztahy kanceláøe, o koordinaci práce administrativního personálu a má na starosti kontrolní èinnost nad zadanými projekty. Lucie Kolbabová Lucie pùsobí v advokátní kanceláøi na pozici administration manager. V rámci své èinnosti tak zajišťuje poskytování komplexní administrativní podpory ostatním èlenùm kanceláøe. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 20 21

12 Vybrané reference S advokátní kanceláøí Mašek, Koèí, Aujezdský spolupracujeme rádi hlavnì z dùvodu vstøícného, rychlého a úèinného øešení našich problémù. Osobnì velmi oceòuji jasný výklad všech aspektù problému (jak v èeštinì, tak i v angliètinì), vždy nìkolik návrhù øešení vèetnì upozornìní na možná rizika. Pøi osobních jednáních mne profesionální pøístup právníkù advokátní kanceláøe pøesvìdèil, že jsme v dobrých rukou. S advokátní kanceláøí Mašek, Koèí, Aujezdský jsme konzultovali právnické záležitosti ve vìci ochranných známek v mezinárodním mìøítku. Velmi jsme ocenili odborný pøístup kanceláøe a také rychlost, s jakou byli schopni reagovat na jakékoliv zmìny v zadání. Spolupráci s touto advokátní kanceláøí bychom rádi zachovali i v budoucnu. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský pomáhá naší Asociaci v øešení právních otázek spojených se složitou legislativou elektronického nakupování. Bìhem naší dvouleté spolupráce jsme s jejich službami velmi spokojeni a to nejen díky znaèné odbornosti, ale i díky profesionálnímu individuálnímu pøístupu k øešení jednotlivých problémù. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je pro nás partnerem zejména pro elektronický prodej. Velmi si vážíme jejich flexibility, profesionality, rychlosti a hlavnì vysoké kvality práce. Estée Lauder CZ, s.r.o., Ing. Barbora Beránková, Controlling & Reporting Manager TESLA Holding a.s., Jan Výborný, odbor ochranných známek Asociace pro elektronickou komerci (APEK), Jan Vetyška, výkonný øeditel Pavlína Kundrátová, oddìlení marketingu spoleènosti SCONTO Nábytek, s.r.o. VYBRANÉ REFERENCE 22 23

13 Vybrané reference Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je nám cennou podporou v právních záležitostech již od roku Bìhem této doby jsme mìli možnost spolupracovat v rùzných oblastech (pracovní právo, právo v oblasti IT a duševního vlastnictví, právo ve vztahu k nemovitostem, správa pohledávek, a další). Vždy jsme byli s kvalitou služeb advokátní kanceláøe velmi spokojeni. Oceòujeme zejména flexibilitu na stranì právníkù, rychlost dosažených výsledkù a pøehlednost vyúètování jednotlivých požadavkù. Mám radost, že mohu právnickou kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský doporuèit i ostatním potenciálním klientùm. S èinností advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský jsme nanejvýše spokojeni. Sjednané èinnosti jsou provádìny s maximální péèí, s ochotou a vstøícností. Vysoce hodnotíme profesní pøístup, pružnost, komplexnost, flexibilitu pøi øešení problémù a jazykovou vybavenost. Vysoká profesionalita a osobní pøístup, rychlé a bezchybné øešení všech právních potøeb vèetnì pøedkládání právních rozborù a alternativ øešení, dále dùsledný právní rozklad pøípadných rizik jednotlivých transakcí jsou hlavními dùvody, proè naše spoleènost vložila svoji dùvìru do rukou rozrùstajícího se ambiciózního týmu advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský. Víme, že i další spolupráce s touto advokátní kanceláøí bude pro naši spoleènost pøínosem. Na advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský jsme se obrátili v èasové tísni s žádostí o rychlý právní rozbor problému v obchodnì závazkové vìci s mezinárodním prvkem. Výbìr právì této kanceláøe nám byl usnadnìn jejími webovými stránkami eadvokacie a musíme konstatovat, že jsme pøi výbìru mìli šťastnou ruku. Poèínaje prvním elektronickým kontaktem pøímo na webových stránkách až po odevzdání zadaného právního rozboru jsme komunikovali pomocí elektronických médií, práce byla ze strany advokátní kanceláøe odvedena v požadovaném brzkém termínu a v požadované kvalitì. Služby této advokátní kanceláøe mùžeme po našich zkušenostech smìle doporuèit! SUSE LINUX, s.r.o., softwarová spoleènost, souèást koncernu Novell, Ing. Alena Hendrichová, výkonná øeditelka Vojtìch Havíø, øeditel IT, projektù a office skupiny EDUA Group, s.r.o. DGC a.s., developerská spoleènost, Stanislav Ron, pøedseda pøedstavenstva ŽPSV a.s., Mgr. Bøetislav Habanec, vedoucí kanceláøe generálního øeditele spoleènosti VYBRANÉ REFERENCE 24 25

14 Způsob stanovení odměny za právní služby Ve vìtšinì pøípadù je odmìna advokátní kanceláøe stanovena na základì hodinové sazby. Klientovi je vždy pøedem sdìlen maximální èasový rozsah pøedpokládaných úkonù v jeho vìci a následnì je mu pøedkládáno vyúètování tìchto úkonù. Pøi pravidelné spolupráci s naší kanceláøí je možné domluvit mìsíèní paušální odmìnu dle pøedpokládaného rozsahu využívaných služeb. Výše paušální odmìny a další podmínky spolupráce se v takovém pøípadì stanovují na základì individuální dohody s klientem. V oblasti správy a vymáhání pohledávek je pak možné smluvit jiný zpùsob odmìòování. V pøípadì zájmu o konkrétnìjší informace ohlednì odmìny advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský nás prosím kontaktujte. Spolupráce s jinými subjekty Kromì právních služeb zajišťuje advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský vypracovávání daòových stanovisek a dále velice úzce spolupracuje se znaleckým ústavem DARA - znalecká kanceláø, spol. s r.o. pro pøípady ocenìní, notáøskou kanceláøí a soudními tlumoèníky. Jak bylo zmiòováno, advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je èlenem mezinárodní asociace nezávislých advokátních kanceláøí ILF (International Law Firms), jež sdružuje v souèasnosti pøibližnì 70 advokátních kanceláøí z celého svìta, se kterými je udržován intenzivní kontakt. Kontaktní údaje Mašek, Kočí, Aujezdský, advokátní kanceláø Opletalova 1535/4, Praha 1 tel./fax: Mgr. Daniel Mašek advokát, è. osv. ÈAK 9244 GSM: IÈ: JUDr. Petr Kočí, Ph.D., advokát, è. osv. ÈAK GSM: IÈ: JUDr. Josef Aujezdský advokát, è. osv. ÈAK GSM: IÈ: JUDr. Taťána Pazourková advokátka, è. osv. ÈAK GSM: IÈ: Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 2006/ Praha 4, IÈ: , è.úètu: /5500 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ: KONTAKTNÍ ÚDAJE 26 27

15

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Václav Moravec: Představujeme. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné.

Václav Moravec: Představujeme. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. epravo.cz magazine 2/2011 Václav Moravec: Právníci Představujeme by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch Dvacet let od založení advokátní kanceláře

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str.

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str. Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VIII ČÍSLO 1/2004 ZDARMA Na univerzitu přijeli významní hosté str. 5 Čestný doktorát VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8 Fakulta strojní se představuje str. 11

Více

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32 O BSAH Úvodní slovo 2 Správní rada 3 Dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Internetový program 5 Program PORYV 9 Program Zaèít spolu 15 Auditorská zpráva 20 Rozvaha 21 Výkaz zisku a ztrát 25 Pøíloha úèetní závìrky

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Edice Wellness Eva Blahušová: BUDOKON jóga / bojová umìní / relaxace Budokon v pøekladu z japonštiny Cesta duchovního bojovníka je nový typ cvièení, které vytvoøil Cameron Shayne.

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více