Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ."

Transkript

1

2 Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, pøièemž v Èeské republice patøí mezi pøední kanceláøe zejména v oblasti IT práva, vèetnì problematiky e-commerce, a v oblasti litigací. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je tvoøena dynamickým kolektivem právníkù, jejichž spoleèným cílem je kvalitní výkon advokacie pøi efektivním využití nejnovìjších technických prostøe-dkù a pøi zachování maximálního komfortu pro klienta. Nejen poskytování vysoce odborných právních služeb, ale i efektivita tìchto služeb pøi zachování jejich transparentnosti a dostupnosti pro klienty, tvoøí základní hodnoty kanceláøe. Uvìdomujeme si, že èasová flexibilita je pro klienty velice dùležitá, a proto je doba naší reakce na právní problémy èi dotazy klientù v pomìru k ostatním advokátním kanceláøím vysoce nadstandardní. K naplnìní tohoto zámìru pøispívá i náš dùraz na poskytování on-line právních služeb (viz níže). Uvìdomujeme si dále, že nezbytným pøedpokladem pro poskytování kvalitních právních služeb je vysoká odbornost jed- notlivých právníkù. Proto se pracovníci advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský kromì praktického výkonu advokacie vìnují v nemalé míøe také vìdecké a publikaèní èinnosti. Výbìr z èlánkù, jež nám byly v nejrùznìjších periodikách publikovány, lze nalézt také na webových stránkách kanceláøe. Velice èasto poskytuje advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský také odborná vyjádøení urèená pro sdìlovací prostøedky. Služby naší kanceláøe jsou poskytovány zejména v èeském, anglickém a slovenském jazyce. Členství v oborových organizacích Jednotliví pracovníci advokátní kanceláøe jsou èleny Èeské advokátní komory, Rady evropských advokátních komor (CCBE) a dalších právnických organizací. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je èlenem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a mezinárodní asociace nezávislých advokátních kanceláøí ILF (International Law Firms). Asociace ILF sdružuje v souèasnosti pøibližnì 70 advokátních kanceláøí z celého svìta. PRACOVNÍCI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE MAŠEK, KOČÍ, AUJEZDSKÝ SE VĚNUJÍ TAKÉ VĚDECKÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI. PROFIL KANCELÁŘE A ČLENSTVÍ V OBOROVÝCH ORGANIZACÍCH 2 3

3 Zaměření kanceláře Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc v øadì oblastí práva. Pro obchodní spoleènosti èi jiné podnikatele vyøizuje kompletní právní agendu a podnikajícím i nepodnikajícím osobám poskytuje poradenství v jednotlivých pøípadech èi transakcích. Velmi èasto spoèívá èinnost naší kanceláøe v podávání odborných vyjádøení k urèité právní problematice èi k pøedloženým dokumentùm. Uvedené záležitosti samozøejmì øešíme i v pøípadech, kdy obsahují mezinárodní prvek èi souvisí s aplikací práva EU. Jednotliví pracovníci naší advokátní kanceláøe se zamìøují zejména na níže uvedené obory práva. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský zajišťuje pravidelnì také úschovy penìz. IT právo, e-komerce, průmyslové vlastnictví Licenèní smlouvy k software, obchodní podmínky pøi distribuci software, pøi provozování webových služeb èi e-shopù, právní problematika informaèních systémù, distanèní smlouvy uzavírané pøi on-line prodeji, odpovìdnostní vztahy související se software, poradenství v oblasti GNU/GPL, ochrana know-how, ochrana informací, ochrana osobních údajù, autorskoprávní problematika a nekalá soutìž v prostøedí internetu, doménové spory, poøádání marketingových soutìží. Právo obchodní Právo obchodních společností a družstev Zakládání, pøemìny, rušení a likvidace obchodních spoleèností, nepenìžité vklady do základního kapitálu, pøíprava jmenování a odvolání orgánù, zmìny sídla spoleènosti, pøevody obchodních podílù a akcií, jiné druhy akvizic, pøevody èlenských práv a povinností spojených s èlenstvím v družstvu, zvyšování èi snižování základního kapitálu, fúze spoleèností, rozdìlení spoleènosti, zmìna právní formy spoleènosti a pøevod jmìní na spoleèníka, pøíprava zápisù z valných hromad, èlenských schùzí, zápisy do obchodního rejstøíku, dispozice s podnikem, podnikání zahranièních osob v ÈR - zakládání jejich organizaèních složek èi dceøiných spoleèností. Obchodní závazkové vztahy Vytváøení smluvních dokumentù (vèetnì tzv. nepojmenovaných smluv), vyhotovování obchodních podmínek, smlouvy o smlouvì budoucí, emitace dluhopisù, zajištìní závazkových vztahù, správa pohledávek, smírné øešení sporù, vymáhání plnìní, zastupování v soudním a vykonávacím øízení, nároky z porušení právních povinností, obchodní zastoupení. Právo občanské Vìcná práva vèetnì sporù o vlastnictví, zrušení a vypoøádání podílového spoluvlastnictví, ochrana osobnosti, ochrana spotøebitele, závazkové vztahy (smlouvy, náhrada škody, zajištìní závazkù), dìdictví, zastupování u soudù, opravné prostøedky, výkon rozhodnutí a exekuce, rozhodèí øízení. Právní vztahy k nemovitostem Úplatné i bezplatné pøevody nemovitostí, vìcná práva k vìci cizí zástavy a vìcná bøemena, úprava právních vztahù v období mezi uzavøením smlouvy a zápisem vkladu práva, problematika nájmu bytù a nebytových prostor, úprava práv pøi výstavbì nemovitostí, poradenství týkající se hypoteèního úvìrování. Právo autorské a práva související s právem autorským Osobnostní a majetková práva autora a jejich výkon, práva výkonných umìlcù, práva výrobce zvukového èi obrazovì zvukového záznamu, licenèní smlouvy, odpovìdnostní vztahy, nároky z porušení autorského práva, nároky z porušení práva souvisejícího s právem autorským, databáze. ZAMĚŘENÍ KANCELÁŘE 4 5

4 Zaměření kanceláře Právo k ochranným známkám Registrace národních, komunitárních i mezinárodních ochranných známek, zastupování v prùzkumném i námitkovém øízení pøed ÚPV i OHIM, zastupování v øízení o neplatnost ochranné známky èi v øízení o návrh na zrušení ochranné známky, zastupování pøed soudy pøi zásahu do práv k ochranné známce. Právo trestní Právní pomoc pøed zahájením trestního stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmínìné propuštìní z výkonu trestu odnìtí svobody, rozhodování o osvìdèení se ve zkušební lhùtì, zastupování poškozených a poradenství obìtem trestných èinù, pøíprava trestního oznámení, stížnosti. Právo správní Správní øízení, zastupování pøed orgány veøejné správy, problematika elektronického podpisu, poøádání spotøebitelských soutìží, ochrana osobních údajù, svobodný pøístup k informacím, pøestupky a jiné správní delikty, pobyt obèanù EU v ÈR, registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, problematika ukládání cookies, povolení ke zprostøedkovávání zamìstnání. Právo pracovní Vyhotovování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní pomìr, vytváøení vnitøních pøedpisù zamìstnavatele, zmìna pracovního pomìru, pøeložení zamìstnance, právní úkony související s ukonèením pracovního pomìru, hromadná propouštìní, mzdy a platy, pøekážky v práci, odpovìdnost za škodu, bezpeènost práce, problematika diskriminace, Evropská rada zamìstnancù. Rodinné právo Úprava budoucích majetkových vztahù pøed uzavøením manželství, vztahy mezi manžely, rozvod manželství, rodièovská zodpovìdnost, problematika výchovy a výživy nezletilého dítìte, urèování otcovství, osvojení, vypoøádání spoleèného jmìní manželù dohodou èi soudem. Právo ústavní Ústavní stížnosti, právo na spravedlivý proces, ochrana listovního tajemství. ZAMĚŘENÍ KANCELÁŘE 6 7

5 Systém K naplnìní zmiòovaných hodnot a cílù provozuje advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský od roku 2003 jako jediná advokátní kanceláø v Èeské republice systém on-line právního poradenství. Tento on-line systém je nazvaný eadvokacie a umožòuje poskytování komplexních právních služeb prostøednictvím internetu. Systém eadvokacie slouží zejména jako webové rozhraní pro komunikaci mezi klientem a advokátem a zajišťuje nejen možnost zabezpeèené online komunikace, ale tvoøí také prostøedí pro bezpeènou výmìnu a správu dokumentù, evidenci plateb atd. V pøípadì, že máte zájem na ochranì dùvìrných informací, mùžete si být jisti, že informace poskytnuté advokátovi neputují nezabezpeèenì internetem, jako je tomu v pøípadì bìžné elektronické pošty. Jak eadvokacie funguje? Poskytování právních služeb v elektronické podobì probíhá po zaregistrování a pøihlášení klienta formou komunikace s operátorem právníkem v reálném èase prostøednictvím komunikaèního okna. Bìhem této on-line komunikace mezi právníkem a klientem dojde ke specifikaci právního problému a dohodì o formì právní pomoci. V souladu s touto dohodou vyhotoví advokátní kanceláø požadované dokumenty, které posléze vystaví klientovi do jeho uživatelského prostøedí, popø. advokátní kanceláø vykoná jiné smluvené úkony. O vystavení dokumentù je klient informován elektronickou poštou. Klientùm eadvokacie je následnì umožnìno uhradit honoráø za právní služby pomocí on-line platebního systému nebo prostøednictvím platební karty. Další informace o systému eadvokacie lze nalézt také na webové stránce systému umístìné na internetové adrese SYSTÉM EADVOKACIE SLOUŽÍ ZEJMÉNA JAKO WEBOVÉ ROZHRANÍ PRO KOMUNIKACI MEZI KLIENTEM A ADVOKÁTEM PROFIL KANCELÁŘE: SYSTÉM EADVOKCIE 8 9

6 Představení našeho týmu ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MAŠEK, KOČÍ, AUJEZDSKÝ JE TVOŘENA DYNAMICKÝM KOLEKTIVEM PRÁVNÍKŮ, JEJICHŽ SPOLEČNÝM CÍLEM JE KVALITNÍ VÝKON ADVOKACIE. Mgr. Daniel Mašek Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Patøí mezi zakládající partnery advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský a je zapsán v seznamu advokátù Èeské advokátní komory. Pøi své èinnosti se zamìøuje zejména na obchodní a obèanské právo, a to nejèastìji v souvislosti s realitními transakcemi èi pøípravou komplexních smluvních dokumentací. Pro èeské i zahranièní spoleènosti poskytuje dlouhodobì poradenství v oblasti korporátního i závazkového práva. V rámci své právní praxe poskytoval mimo jiné poradenství pøi rozsáhlých developerských projektech a významných akvizicích nemovitého majetku èi nabytí úèasti na obchodních spoleènostech (vèetnì pøípravy komplexní dokumentace v tìchto vìcech). Vedle výkonu advokacie se vìnuje také èinnosti publikaèní, a to zejména v oblasti obchodního a obèanského práva. Je autorem øady odborných èlánkù a spoluautorem publikace zabývající se majetkovými aspekty rodinného práva. JUDr. Petr Kočí, Ph.D. Absolvoval magisterské studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy a následnì i doktorský studijní program v oboru obèanské a obchodní právo a civilní proces. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský a patøí mezi spolutvùrce systému eadvokacie umožòujícího poskytování právních služeb prostøednictvím internetu. Je zapsán v seznamu advokátù Èeské advokátní komory. Ve své praxi se v souèasné dobì zamìøuje zejména na zastupování klientù pøed soudy. Z nesporné agendy se specializuje na právní vztahy k nemovitostem a na právní vztahy související s poskytováním finanèních služeb. Pøi èinnosti advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský mimo jiné zastupoval èi obhajoval klienty v øadì významných a mediálnì exponovaných kauz, vèetnì úspìšného zastupování v øízeních pøed Ústavním soudem èi Nejvyšším soudem Èeské republiky. Taktéž se podílel na vytváøení komplexních smluvních dokumentací a poskytoval poradenství pøi rozsáhlých transakcích s nemovitostmi. Vedle právní praxe se vìnuje také èinnosti publikaèní, pøièemž je autorem øady èlánkù v oblasti právních vztahù k nemovitostem, v oblasti závazkových právních vztahù a mimo jiné je také spoluautorem publikace o právních a daòových aspektech neziskových organizací. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 10 11

7 Představení našeho týmu JUDr. Josef Aujezdský Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je spolutvùrcem systému eadvokacie umožòujícího poskytování právních služeb prostøednictvím internetu. Je zapsán v seznamu advokátù Èeské advokátní komory a patøí mezi zakládající partnery advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský. Ve své praxi se vìnuje zejména právní úpravì nehmotných statkù (se zamìøením na autorské právo, ochranné známky, doménová jména a ochranu databází), obchodním závazkovým vztahùm (vèetnì nekalé soutìže) a dalším právním aspektùm souvisejícím s podnikáním v prostøedí internetu, a to i v pøípadech, kdy tyto vztahy obsahují mezinárodní prvek èi souvisí s aplikací komunitárního práva. K tìmto otázkám se pravidelnì vyjadøuje také v médiích. V rámci své èinnosti pro advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský mimo jiné zpracovával komplexní dokumentaci pro distribuci software, pro provoz on-line obchodù, pro poøádání spotøebitelských soutìží èi pro poskytování služeb v informaèní spoleènosti (vèetnì vytváøení obchodních podmínek pro velkou øadu webových služeb a jiných projektù). Zastupoval klienty v øadì pøípadù souvisejících s ochrannými známkami, nekalou soutìží v prostøedí internetu èi v pøípadech doménových sporù. Ve své publikaèní èinnosti se vìnuje zejména právní problematice poèítaèových programù (vèetnì problematiky Open Source a free software) a právním aspektùm podnikání v prostøedí internetu. JUDr. Taťána Pazourková Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, a to vèetnì rigorózního øízení. Je zapsána v seznamu advokátù Èeské advokátní komory a od roku 2010 je partnerem advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský. Ve své praxi se vìnuje zejména obèanskému právu, a to s dùrazem na právní vztahy k nemovitostem. Má mnohé zkušenosti s komplexními realitními projekty (komerèní nemovitosti, rezidenèní projekty). Úzce spolupracuje s developerskými spoleènostmi a realitními kanceláøemi pøi zajišťování služeb pro jejich klienty. V rámci své èinnosti mimo jiné pøipravuje komplexní smluvní dokumentace pro transakce s nemovitostmi (zejména pro nákup, prodej, pronájem bytových i nebytových prostor, vèetnì forem zajištìní), øeší otázky související s developerskými projekty (provádìní due diligence projektù, pøíprava transakèní dokumentace, financování a výstavba projektù), zabývá se privatizací bytového fondu a právními vztahy souvisejícími se èlenstvím v bytových družstvech a ve spoleèenstvích vlastníkù jednotek. Pravidelnì zastupuje klienty pøed soudy a jinými orgány. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 12 13

8 Představení našeho týmu Mgr. Petr Hulán Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Policejní akademii ÈR. Je zapsán v seznamu advokátù Èeské advokátní komory. Ve své praxi se specializuje zejména na trestní a správní právo, vèetnì zastupování klientù pøed soudy a jinými orgány. Pøi èinnosti advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský mimo jiné obhajoval klienty v øadì významných a mediálnì exponovaných trestnìprávních kauz. Mgr. Petra Šatavová V roce 2003 ukonèila studium na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze. V prùbìhu studia se orientovala zejména na rodinné právo a právní ochranu dìtí. Pracovala pro Sdružení Linka bezpeèí. V roce 2003 nastoupila na Ministerstvo vnitra Èeské republiky, odbor legislativy a koordinace pøedpisù s právem EU. Pozdìji, v roce 2004, nastoupila do notáøské kanceláøe. Po úspìšném absolvování notáøské zkoušky byla ministrem spravedlnosti Èeské republiky jmenována do funkce trvalého zástupce notáøe. V dobì své pùsobnosti v notáøské kanceláøi aktivnì spolupracovala s Mezinárodní unií notáøù. Jako trvalý zástupce notáøe získala velmi bohaté zkušenosti v oblasti obèanského a rodinného práva, obzvláš tì v právních otázkách dìdických, manželských (spoleèného jmìní manželù, rozvody, výživné, atd.), práva nemovitostí a dále též v oblasti práva obchodního. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 14 15

9 Představení našeho týmu Mgr. Lenka Spiváková Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je zapsána v seznamu advokátù Èeské advokátní komory. Pøed svým pùsobením v advokátní kanceláøi Mašek, Koèí, Aujezdský získala cenné zkušenosti ve známé pražské advokátní kanceláøi a v rámci právního oddìlení významné pojišťovny. V praxi se vìnuje zejména zastupování klientù v soudních èi rozhodèích øízeních, vèetnì odborné specializace na otázky procesního práva. V rámci své dosavadní praxe zastupovala klienty v øadì soudních sporù, v nichž byly øešeny velmi složité právní i skutkové otázky. Mgr. et Bc. Denisa Diepoldová Kromì Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze absolvovala také Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice. V rámci své právní praxe se vìnuje zejména pøípravì zadávacích øízení k veøejným zakázkám a soukromému právu s dùrazem na problematiku správy a vymáhání pohledávek, a to vèetnì otázek spojených s insolvenèním øízením. V této souvislosti absolvovala stáž na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 2. Mgr. Zuzana Křivánková Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V pøedchozí praxi pùsobila ve významné pražské advokátní kanceláøi, kde se zabývala pøedevším oblastí závazkových vztahù obchodnìprávních a obèanskoprávních. Tìmto oborùm práva se vìnuje i nadále. V oblasti obèanskoprávní zastupuje klienty pøed soudy a jinými orgány. Mgr. Ondřej Bahník Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své právní praxe se vìnuje pøedevším otázkám týkajícím se obchodního práva se specializací na právo obchodních korporací. Mezi jeho další specializace patøí daòové právo. V oblasti daòové zastupuje klienty pøed orgány daòové správy. V rámci své èinnosti pro advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský mimo jiné poskytoval klientùm právní poradenství pøi akvizicích obchodních spoleèností, likvidacích obchodních spoleèností a pøi fúzích a rozdìlení obchodních spoleèností. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 16 17

10 Představení našeho týmu Mgr. Alžbeta Hudáková Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brnì. V rámci své právní praxe se vìnuje zejména soukromému právu s dùrazem na správu a vymáhání pohledávek, a to vèetnì otázek spojených s exekuèním øízením. V oblasti obèanskoprávní a trestnìprávní zastupuje klienty pøed soudy a jinými orgány. Mgr. Lukáš Barnet Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své právní praxe se vìnuje soukromému i veøejnému právu s dùrazem na právo správní a právo obchodní, pøedevším pak právo soutìžní. Zastupuje klienty pøed soudy a orgány státní správy. Barbora Chvalinová Kromì pùsobení na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze zajišťuje v rámci advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský rešerše právních pøedpisù a judikatury. Dále se vìnuje pøípravì podání a smluvní dokumentace, a to zejména v oblasti soukromého práva, konkrétnì správy a vymáhání pohledávek, exekuèního øízení, právních vztahù k nemovitostem a dále spotøebitelského práva. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 18 19

11 Představení našeho týmu Renáta Vostrá Renáta pracuje v advokátní kanceláøi Mašek, Koèí, Aujezdský na pozici office managerky. V rámci své èinnosti se stará zejména o vnitøní a vnìjší vztahy kanceláøe, o koordinaci práce administrativního personálu a má na starosti kontrolní èinnost nad zadanými projekty. Lucie Kolbabová Lucie pùsobí v advokátní kanceláøi na pozici administration manager. V rámci své èinnosti tak zajišťuje poskytování komplexní administrativní podpory ostatním èlenùm kanceláøe. PROFIL KANCELÁŘE: PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU 20 21

12 Vybrané reference S advokátní kanceláøí Mašek, Koèí, Aujezdský spolupracujeme rádi hlavnì z dùvodu vstøícného, rychlého a úèinného øešení našich problémù. Osobnì velmi oceòuji jasný výklad všech aspektù problému (jak v èeštinì, tak i v angliètinì), vždy nìkolik návrhù øešení vèetnì upozornìní na možná rizika. Pøi osobních jednáních mne profesionální pøístup právníkù advokátní kanceláøe pøesvìdèil, že jsme v dobrých rukou. S advokátní kanceláøí Mašek, Koèí, Aujezdský jsme konzultovali právnické záležitosti ve vìci ochranných známek v mezinárodním mìøítku. Velmi jsme ocenili odborný pøístup kanceláøe a také rychlost, s jakou byli schopni reagovat na jakékoliv zmìny v zadání. Spolupráci s touto advokátní kanceláøí bychom rádi zachovali i v budoucnu. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský pomáhá naší Asociaci v øešení právních otázek spojených se složitou legislativou elektronického nakupování. Bìhem naší dvouleté spolupráce jsme s jejich službami velmi spokojeni a to nejen díky znaèné odbornosti, ale i díky profesionálnímu individuálnímu pøístupu k øešení jednotlivých problémù. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je pro nás partnerem zejména pro elektronický prodej. Velmi si vážíme jejich flexibility, profesionality, rychlosti a hlavnì vysoké kvality práce. Estée Lauder CZ, s.r.o., Ing. Barbora Beránková, Controlling & Reporting Manager TESLA Holding a.s., Jan Výborný, odbor ochranných známek Asociace pro elektronickou komerci (APEK), Jan Vetyška, výkonný øeditel Pavlína Kundrátová, oddìlení marketingu spoleènosti SCONTO Nábytek, s.r.o. VYBRANÉ REFERENCE 22 23

13 Vybrané reference Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je nám cennou podporou v právních záležitostech již od roku Bìhem této doby jsme mìli možnost spolupracovat v rùzných oblastech (pracovní právo, právo v oblasti IT a duševního vlastnictví, právo ve vztahu k nemovitostem, správa pohledávek, a další). Vždy jsme byli s kvalitou služeb advokátní kanceláøe velmi spokojeni. Oceòujeme zejména flexibilitu na stranì právníkù, rychlost dosažených výsledkù a pøehlednost vyúètování jednotlivých požadavkù. Mám radost, že mohu právnickou kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský doporuèit i ostatním potenciálním klientùm. S èinností advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský jsme nanejvýše spokojeni. Sjednané èinnosti jsou provádìny s maximální péèí, s ochotou a vstøícností. Vysoce hodnotíme profesní pøístup, pružnost, komplexnost, flexibilitu pøi øešení problémù a jazykovou vybavenost. Vysoká profesionalita a osobní pøístup, rychlé a bezchybné øešení všech právních potøeb vèetnì pøedkládání právních rozborù a alternativ øešení, dále dùsledný právní rozklad pøípadných rizik jednotlivých transakcí jsou hlavními dùvody, proè naše spoleènost vložila svoji dùvìru do rukou rozrùstajícího se ambiciózního týmu advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský. Víme, že i další spolupráce s touto advokátní kanceláøí bude pro naši spoleènost pøínosem. Na advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský jsme se obrátili v èasové tísni s žádostí o rychlý právní rozbor problému v obchodnì závazkové vìci s mezinárodním prvkem. Výbìr právì této kanceláøe nám byl usnadnìn jejími webovými stránkami eadvokacie a musíme konstatovat, že jsme pøi výbìru mìli šťastnou ruku. Poèínaje prvním elektronickým kontaktem pøímo na webových stránkách až po odevzdání zadaného právního rozboru jsme komunikovali pomocí elektronických médií, práce byla ze strany advokátní kanceláøe odvedena v požadovaném brzkém termínu a v požadované kvalitì. Služby této advokátní kanceláøe mùžeme po našich zkušenostech smìle doporuèit! SUSE LINUX, s.r.o., softwarová spoleènost, souèást koncernu Novell, Ing. Alena Hendrichová, výkonná øeditelka Vojtìch Havíø, øeditel IT, projektù a office skupiny EDUA Group, s.r.o. DGC a.s., developerská spoleènost, Stanislav Ron, pøedseda pøedstavenstva ŽPSV a.s., Mgr. Bøetislav Habanec, vedoucí kanceláøe generálního øeditele spoleènosti VYBRANÉ REFERENCE 24 25

14 Způsob stanovení odměny za právní služby Ve vìtšinì pøípadù je odmìna advokátní kanceláøe stanovena na základì hodinové sazby. Klientovi je vždy pøedem sdìlen maximální èasový rozsah pøedpokládaných úkonù v jeho vìci a následnì je mu pøedkládáno vyúètování tìchto úkonù. Pøi pravidelné spolupráci s naší kanceláøí je možné domluvit mìsíèní paušální odmìnu dle pøedpokládaného rozsahu využívaných služeb. Výše paušální odmìny a další podmínky spolupráce se v takovém pøípadì stanovují na základì individuální dohody s klientem. V oblasti správy a vymáhání pohledávek je pak možné smluvit jiný zpùsob odmìòování. V pøípadì zájmu o konkrétnìjší informace ohlednì odmìny advokátní kanceláøe Mašek, Koèí, Aujezdský nás prosím kontaktujte. Spolupráce s jinými subjekty Kromì právních služeb zajišťuje advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský vypracovávání daòových stanovisek a dále velice úzce spolupracuje se znaleckým ústavem DARA - znalecká kanceláø, spol. s r.o. pro pøípady ocenìní, notáøskou kanceláøí a soudními tlumoèníky. Jak bylo zmiòováno, advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský je èlenem mezinárodní asociace nezávislých advokátních kanceláøí ILF (International Law Firms), jež sdružuje v souèasnosti pøibližnì 70 advokátních kanceláøí z celého svìta, se kterými je udržován intenzivní kontakt. Kontaktní údaje Mašek, Kočí, Aujezdský, advokátní kanceláø Opletalova 1535/4, Praha 1 tel./fax: Mgr. Daniel Mašek advokát, è. osv. ÈAK 9244 GSM: IÈ: JUDr. Petr Kočí, Ph.D., advokát, è. osv. ÈAK GSM: IÈ: JUDr. Josef Aujezdský advokát, è. osv. ÈAK GSM: IÈ: JUDr. Taťána Pazourková advokátka, è. osv. ÈAK GSM: IÈ: Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 2006/ Praha 4, IÈ: , è.úètu: /5500 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ: KONTAKTNÍ ÚDAJE 26 27

15

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT CB HOLDING portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva 04 Základní údaje o spoleènosti 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 08 Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti 11 Zpráva

Více

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Profil kanceláře Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Advokátní kancelář Navrá l byla založena v roce 2005 a od počátku se zaměřuje na vysoce profesionální právní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 0 0 5 Obsah Slova øeditelù - slovo generálního øeditele - slovo obchodního øeditele - slovo finanèního øeditele - slovo projekèního øeditele - slovo technického øeditele - slovo øeditele

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Motto: Neexistuje nic skuteènì cenného, èeho mùže být dosaženo bez práce a bez námahy. Joseph Addison 1 Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové ukazatele

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Alena Svozilová, MBA Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401,

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika Publikaci vìnuji své manželce Jevgeniji Vymìtalové s díky za podporu v mé práci a svému dìdovi Václavovi Berdychovi za inspirace v oblasti psychologie mimoøádných událostí. Zvláštní podìkování patøí australskému

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam Advokátní kancelář Český Krumlov je největší českokrumlovská advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby fyzickým i právnickým osobám ve většině právních

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více