Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012"

Transkript

1

2 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop

3 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem

4

5 I. Obecně k autor. právu

6 Cílová skupina - autor - uživatel

7 Dílo

8 Umělecké - výtvarné - literární Vědecké

9 - jedinečnost - 2 odst. 1 - původnost - 2 odst. 2 - strojový záznam

10 Ne-dílo - námět, myšlenka, princip - postup, metoda - tech. a mat. řešení, objev - úřední dílo, lidové umění

11 Forma vyjádření Nehmotná podstata díla

12 Užití - rozmnožování - rozšiřování - pronájem - půjčování - sdělování

13 - sdělování - internet - televize - živě na veřejnosti

14 Rozsah práv - monopol (doba ochrany 70 let) - zásahy do díla - souhlas se zpracováním

15 Osobnostní práva - uvedení autorství - dobré jméno, pověst - první zveřejnění - nedotknutelnost - zpracování - spojení, zařazení do souboru

16

17 Zpracování - nedotknutelnost - ochrana integrity - ochrana cti, proslulost autora - koláž, montáž - ořez, změna barevnosti

18 Licence - smluvní licence - zákonné výjimky (volná užití, bezúplatné licence)

19 Smlouvy - jistota pro obě strany - ústně, konkludentně, písemně - zákonné domněnky

20 - povinné náležitosti - podpůrná ustanovení dle zákona

21 Rozsah licence - územní (celý svět) - časový - množstevní - výhradní X nevýhradní

22 Cena licence - uvedena sjednaná cena - neuvedena žádná cena - sjednána bezúplatnost - výnosová cena ( % )

23 Licence - smluvní licence - zákonné výjimky (volná užití, bezúplatné licence)

24 Volná užití a zákonné licence - zpravodajství - citace - propagace výstavy - veřejné prostranství - užité umění a architektura

25 Třístupňový test - zvláštní případ (zák. skut. podst.) - běžný způsob užití - nedotýká se nepřiměřeně zájmů autora

26 Citační douška - jméno autora - název díla - pramen - umístění

27 Objednávková licence - smlouva o dílo - písemně - účel smlouvy

28 Zaměstnanecké dílo - splnění povinností z pp. vztahu - výkon majetkových práv - presumované souhlasy v rámci osobnostních práv

29

30 II. Možnosti ochrany

31 Možnosti ochrany - bezdůvodné obohacení (dvojnásobek) - stažení - zničení - omluva

32 - publikace - satisfakce (odstranění následků, peněžní)

33 Obvyklá výše lic.odměny - znalecky - referenční sazebníky kol.správců, profes. asociací, zahraničí

34 Technické prostředky ochrany Nebezpečí záměny

35 Pravidla hosp. soutěže - vyvolání nebezpečí záměny (napodobení) - parazitování na pověsti

36 Časté zásahy - bezlicenční užití - neoprávněné zpracování - neuvedení autorství

37 Občanskoprávní spor (I.inst.-PR) - návrh na vydání plat. rozk. (žce) - plat.rozkaz /EPR (soud/automat) - odpor (žný) - meritorní pís. vyjádření (žný) - 1. ústní jednání ve věci (soud) - rozsudek (soud)

38 Občanskoprávní spor (I.inst.-Ž) - žalobní návrh (žce) - vyjádření protistrany (žný) - 1. ústní jednání ve věci (soud) - rozsudek (soud)

39 Občanskoprávní spor (II.inst.) - zákonné důvody - odmítnutí - zamítnutí, potvrzení - zrušení, změna - zrušení, vrácení

40 Předběžné opatření - před zahájením řízení, zatímní úprava - kauce (10.000,- / obch ,-) - rozhodnutí do 7 dnů Úprava poměrů v průběhu řízení - předb. opatření dle 102

41 - povinnost tvrzení - důkazní břemeno - zpětvzetí před prvním jednáním - soudní smír - náhrady nákladů řízení

42 Trestní zákoník (z. č. 40/2009 Sb.) porušení autor. práva padělání a napodobení porušení práv k ochr. zn. a označením

43 Trestní řád (z.č. 141/1961 Sb.) - šetření (policie) podání vysvětlení - vyšetřování (SKPV) výslechy svědků - rozh. v příprav. říz. (SZ) / podání obž. - odsuzující rozsudek - práva poškozeného

44 Přestupky Autorský zákon - 105a (FO) / 105b (PO) - pokuty do 150 tis. Zákon o přestupcích (z. č. 200/1990 Sb.) - poškozený, náhrada škody obce s rozšíř. působností (malý okres)

45

46 III. Smluvní právo

47 vlastnické právo - k hmotnému substrátu díla autorské právo - k nehmotné podstatě díla

48 Rozsah licence - územní (celý svět) - časový - množstevní - výhradní X nevýhradní

49 Územní rozsah - ČR - 50 odst. 3 písm. a) - internetová užití - družicové přenosy

50 Trvání licence - doba obvyklá - nejdéle rok - 50 odst. 3 písm. b) - celá doba trvání autorských práv

51 Ukončení smluvních vztahů - odstoupení - výpověď - dohoda

52 Smlouvy - na dobu určitou (výpověď, odstoupení) - na dobu neurčitou (odstoupení)

53 Odstoupení - smlouva podle OZ vs. ObchZ - vrací se plnění od počátku?

54 Povinnost využít licenci - domněnka dle 40 odst. 3 - odstoupení pro nečinnost dle 53

55 Objednávková licence ( 61) - vymezení účelu Zaměstnanecké dílo ( 58)

56 Doba ochrany osobnost.práva - po dobu života - přetrvává ochrana autorství - ochrana před znetvořením, znevaž. už. - dědicové, kol. správce autorských práv - nelze udělovat souhlasy

57 Doba ochrany majetková práva - 70 let - spoluautoři - od úmrtí / od zveřejnění

58 Volné dílo Veřejný návrh na uzavření smlouvy - 40 odst. 5 - CC (creative commons), GPL apod. Neadresná akceptace smlouvy - 40 odst. 6

59

60 IV. Chronologie vztahu s klientem

61

62 V. Právní předpisy

63 Právní předpisy - mezinárodněprávní úmluvy (závazek státu k zesouladnění) - právo Evropské unie (nařízení, směrnice) - vnitrostátní úpravy

64 Teritorialita autor. práva - díla státních občanů ČR - kdekoliv - díla cizinců bydliště v ČR - díla cizinců první zveřejnění ČR

65 - domácí úroveň ochrany - reciprocita - kriteria přiznání ochrany (dle státu původu)

66 Chráněné databáze ( 88 a násl.) - pořizovatel (odpovědnost) - soubor prvků, metoda uspořádání vyhledání - kvalitat./kvantitat. podst. vklad

67 - dobra ochrany 15 let - vytěžování (přepis databáze) - zužitkování (zřízení přístupu) - souhlas k zařazení

68 Kolektivní správa ( 95 a násl.) - povinná - kvazipovinná (hromad. smlouvy s rozš. účinky) - dobrovolná

69 Princip činnosti kol.spr. - příjmová strana - rozúčtování odměn - členství - smluvní zastoupení - evidence

70 OOA-S - náhradní odměny z reprografie - náhradní odměny z nenahraných nosičů - licenční odměny z knihovnch výpůjček GESTOR - odměna za opětovný prodej uměl. děl

71 - registrace / ohláška díla - ohláška užití - rejstřík předmětů ochrany (domněnka autorství)

72 Ochrana průmyslového vlastnictví - ochranné známky - slovní, grafická, trojrozměrná - souhlas autora s registrací - průmyslový vzor

73

74 VI. Prameny

75 - autorský zákon - 121/2000 Sb /2006 Sb. - ochranné známky - 441/2003 Sb.

76 - průmyslové vzory - 207/2000 Sb. - vynálezy, užitné vzory - 527/1990 Sb., - 478/1992 Sb.

77

78 Komentáře k autor. právu - Kříž, Holcová, Křesťanová, Kordač: Autorský zákon. Komentář a předpisy související. Linde, Praha Telec, Tůma: Autorský zákon. Komentář. C.H.Beck, Praha 2007

79

80 Advokátní kancelář JUDr. Martin Piškula Praha 5, Neumannova 5

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování A 4.8 1 Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol M g r. A d é l a F a l a d o v á, M K Č R, o d b o r a u t o r s k é h o p r á v a? Orientujete se v problematice autorského práva?? Chcete získat

Více

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Systém ASPI - stav k 21.11.2010 do částky 115/2010 Sb. a 47/2010 Sb.m.s. - 70 Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ rychlokurz JUDr. Jiří Pleva PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ z anglického intellectual property česky také právo k nehmotným statkům (X věci movité a nemovitosti) výtvory lidského

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.4 (2009) Ivo Telec, 2006 2

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII ING. MILADA SVOBODOVÁ Praha, 2013 Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím, Confucius (čínský filosof, politik a

Více

ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PRÁVO

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.1 (2013) Ivo Telec, 2006 2 3

Více

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 459 31996L0009 L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Prosazování práv z duševního vlastnictví Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty JUDr. Jindřiška Munková, Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., Dr. Hans-Georg Landfermann, Dr. Cornelius Renner I. DÍL SEŠIT 1 2007 Publikace je základní

Více

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Prosazování práv z duševního vlastnictví Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty Ing. Pavel Novák, Mgr. Karel Šindelka, Dr.Michael Kašpar I. DÍL SEŠIT 2 2007 Publikace je základní učební pomůckou vzdělávacího systému projektu Support

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

SMLOUVU O ZASTUPOVÁNÍ AUTORSKÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV

SMLOUVU O ZASTUPOVÁNÍ AUTORSKÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. Sídlo: Praha 6, Čs. armády 20/786, PSČ 160 56 IČ: 638 39 997 Telefon: +420-220 315 111, Fax: +420-233 343 073, E-mail: osa@osa.cz, Internetové

Více

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc METODIKA A POSTUPY PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JE PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Karel Čermák jr. Eva Koplíková

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.8 (2014) Ivo Telec, 2012

Více

PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose

PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose A) PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU POVOLÁNÍ ARCHITEKTA Výkon povolání architekta - svobodné (nezávislé) povolání - nutná orientace v problematice práva ve výstavbovém

Více

Právní úprava počítačových programů

Právní úprava počítačových programů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní úprava počítačových programů Bakalářská práce Autor: Jolana Kühnel Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování)

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Katedra managementu a informatiky Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) Diplomová práce Violation of copyright

Více

Newsletter. zejména neoprávněným užitím názvu, se může domáhat, nebo aby byl odstraněn jeho následek.

Newsletter. zejména neoprávněným užitím názvu, se může domáhat, nebo aby byl odstraněn jeho následek. Newsletter I/2014 Změna procesních předpisů k 1.1.2014 Novelou Občanského soudního řádu, zák. č. 99/1963 Sb., účinnou od 1.1.2014 dochází ke změně věcné příslušnosti soudu ve věcech ochrany osobnosti.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Základy práva. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Základy práva. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Základy práva JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity VUT, březen 2010, Brno Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více