ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj"

Transkript

1 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb 1

2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB 2. ZADAVATEL ZadavateI: Odpovědný útvar: Kontaktní osoba: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám Praha 1 IČO: Odbor hospodářských služeb Michal Kříž, ředitel odboru Ing. Markéta Sahulová tel.: , (Dále jen centrální zadavatel nebo zadavatel ) Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky plní funkci centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení 3 odst. 1) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro státní příspěvkové organizace a organizační složky státu, a to na základě Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky, jejímiž dalšími účastníky jsou níže uvedené subjekty v působnosti resortu. Toto zadávací řízení je tedy prováděno a veřejná zakázka je zadávaná na účet níže uvedených subjektů, a v souladu s ustanovením 3 odst. 5 ZVZ pořizuje centrální zadavatel dodávky také pro sebe: Tab. 1 Zadavatelé IČ Sídlo 1 Česká centrála cestovního ruchu Státní fond rozvoje bydlení Vinohradská 46, Praha 2 Dlouhá 741/13, Praha 1 2

3 3. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky bude zadána v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí Kč bez DPH. Veřejná zakázka je v souladu s 98 ZVZ rozdělena na dvě části. První částí jsou dodávky kancelářského papíru, jejíž předpokládaná hodnota činí Kč bez DPH, a druhou částí jsou dodávky ostatních kancelářských potřeb s předpokládanou hodnotu Kč bez DPH. Není li výslovně uvedeno jinak, vztahují se jednotlivá ustanovení zadávacích podmínek vždy k oběma částem veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová smlouva s jedním uchazečem. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na jednu část veřejné zakázky, nebo i na obě části veřejné zakázky. V souladu s 101 odst. 1 ZVZ mohou nabídku podat pouze uchazeči, kteří z celkového počtu zaměstnanců zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením ( 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Tuto skutečnost nelze podle 101 odst. 3 ZVZ prokázat prostřednictvím subdodavatele. 4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1. Obecný popis předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky je v souladu s 98 ZVZ rozdělen na dvě části. Pro obě části platí, že veškeré dodávky budou realizovány dle operativní potřeby zadavatele pro jednotlivá pracoviště (místa plnění - viz bod 5.2 zadávací dokumentace). Uchazeč je povinen veškeré požadavky zadavatele uspokojovat v maximálním limitu 24 hodin. Předmět obou částí veřejné zakázky specifikuje zadavatel v přílohách k závazným návrhům smluv (Příloha č. 1 Nabídka dodavatele v rámci veřejné zakázky Dodávky kancelářského papíru a Příloha č. 1 Nabídka dodavatele v rámci veřejné zakázky Dodávky ostatních kancelářských potřeb ). Zadavatel ve výše uvedených dokumentech uvádí popis jednotlivých položek společně s jejich parametry První část veřejné zakázky, dodávky kancelářského papíru První částí veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru. Požadované vlastnosti a parametry jednotlivých druhů kancelářského papíru společně s předpokládaným množstvím odebraného kancelářského papíru je uvedeno v Příloze č. 1 Nabídka dodavatele v rámci veřejné zakázky Dodávky kancelářského papíru k závaznému návrhu smlouvy na dodávky papíru. Množství odebraného kancelářského papíru bude závislé na aktuálních provozních potřebách zadavatele. Zadavatel, s ohledem na dosavadní zkušenosti, uvádí předpokládané množství a strukturu odběru v průběhu následujících 4 let, nicméně reálná odběrová množství se mohou od předpokládaného množství lišit. 3

4 Druhá část veřejné zakázky, dodávky ostatních kancelářských potřeb Druhou částí veřejné zakázky jsou dodávky ostatních kancelářských potřeb, jejichž úplný seznam s požadovanými parametry je uveden v Příloze č. 1 Nabídka dodavatele v rámci veřejné zakázky Dodávky ostatních kancelářských potřeb k závaznému návrhu smlouvy na dodávky ostatních kancelářských potřeb. Zadavatel v této příloze uvádí, s ohledem na dosavadní zkušenosti, předpokládané množství a strukturu odběru ostatních kancelářských potřeb v průběhu následujících 4 let. Množství odběru ostatních kancelářských potřeb bude závislé na aktuálních provozních potřebách zadavatele a reálná odběrová množství se tak mohou od předpokládaného množství lišit Popis předmětu veřejné zakázky ve vztahu k projektům IOP Část předmětu plnění veřejné zakázky bude sloužit pro materiální zajištění administrativních činností prováděných v rámci projektů, které jsou realizovány v Integrovaném operačním programu. Jedná se o tyto projekty: Název projektu Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu ČR Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu Zkvalitnění informací kongresového a incentivním cestovním ruchu Čísla projektů CZ.1.06/4.1.00/ Konvergence CZ.1.06/4.1.00/ RKaZ CZ.1.06/4.1.00/ Konvergence CZ.1.06/4.1.00/ RKaZ CZ.1.06/4.1.00/ Konvergence CZ.1.06/4.1.00/ RKaZ CZ.1.06/4.1.00/ Konvergence CZ.1.06/4.1.00/ RKaZ Všechny výše uvedené projekty jsou realizovány v rámci Integrovaného operačního programu vždy formou dvou oddělených projektů pro Cíl Konvergence a pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (dále jen RKaZ). Forma a věcný obsah obou projektů včetně všech aktivit jsou identické. Vzhledem k tomu, že dle čl. 22 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti musí být finanční prostředky pro oba cíle odděleny, projekty se liší podílem na celkovém finančním objemu rámcového projektu - 13/14 finančních prostředků připadne projektu v rámci Cíle Konvergence a 1/14 finančních prostředků připadne projektu v rámci Cíle RKaZ. Níže uvedené aktivity naplňují cíle prioritní osy 4a, 4b Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu aktivita b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu a aktivita c) podpora marketingu a tvorby zdrojových databází. Tyto projekty jsou z 85% hrazeny z finančních prostředků Evropské unie a z 15% ze státního rozpočtu ČR. Cílem první skupiny projektů je zavedení jednotlivých národních státem garantovaných standardů kvality poskytovaných služeb ve vybraných segmentech cestovního ruchu jejich postupná implementace do Národního systému kvality služeb v CR. Cílem druhé skupiny projektů je zvýšení kvality informací a statistických dat o cestovním ruchu a vytvoření zdrojových databází. 4

5 4.3. CPV kód klasifikace veřejné zakázky CPV: Kancelářské potřeby Kancelářské potřeby z papíru a ostatní zboží Fotokopírovací a xerografický papír Tužky Obálky 5.1. Doba plnění: 5. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky Zadavatel předpokládá podpis obou smluv bez zbytečného odkladu, a to po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a splnění všech podmínek dle ZVZ. Smlouvy nabudou platnost a účinnost dnem uzavření. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním smlouvy. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit původní termín zahájení veřejné zakázky. Zadavatel požaduje plnění na dobu určitou (4 roky) od 1. ledna 2014 s možností výpovědi bez uvedení důvodů s výpovědní lhůtou v délce 4 měsíce pro obě smluvní strany. Obě smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou do 1. ledna Místo plnění: Místem plnění jsou budovy na níže uvedených adresách: Staroměstské nám. 930/7, 932/6 a 934/5, Praha 1 Pařížská - 935/4 a 936/6, Praha 1 Salvátorská 932/6, Praha 1 Letenská 119/3, Praha 1 Na Příkopě 390/3-5, Praha 1 Vinohradská 46, Praha 2 Dlouhá 741/13, Praha 1 Dolní náměstí 192/9, Olomouc 5.3. Prohlídka místa plnění: Vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky se před podáním nabídek prohlídka místa plnění veřejné zakázky nekoná. 5

6 6. Kvalifikace dodavatelů 6.1. Splnění kvalifikace Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 ZVZ (specifikováno v bodě 6.4.), b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 ZVZ (specifikováno v bodě 6.5.) c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1, písm. c) ZVZ (specifikováno v bodě 6.6.) a d) splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 ZVZ (specifikováno v bodě 6.7.) Uchazeč je dále povinen učinit součástí nabídky náležitosti uvedené v 68 odst. 2 ZVZ a doklady o skutečnostech dle 68 odst. 3 ZVZ. Zadavatel stanovuje kvalifikaci jednotně pro obě části veřejné zakázky; výjimkou jsou technické kvalifikační předpoklady, které jsou stanoveny pro jednotlivé části veřejné zakázky odděleně (specifikováno v bodě a v bodě 6.7.2) Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Pokud dodavatel nemůže z objektivních důvodů prokázat splnění kvalifikačního předpokladu stanoveným dokladem, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad, to neplatí u základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) ZVZ. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Tím není dotčena zvláštní úprava pro nejvyšší přípustné stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a pro nejvyšší přípustné stáří certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Podmínky určuje ustanovení 51 odst. 7 ZVZ Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 6

7 podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 7

8 6.4.2 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec písm. f)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec písm. h)], d) čestného prohlášení [odstavec písm. c) až e) a g), j) a k)]. Zadavatel doporučuje použít k prokázání části základních kvalifikačních předpokladů, které lze dle 53 odst. 3 ZVZ prokázat čestným prohlášením, vzorový formulář dle přílohy této zadávací dokumentace Profesní kvalifikační předpoklady K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží podle 54 písm. a) ZVZ prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů, podle 54 písm. b) ZVZ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Uchazeč předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Zadavatel doporučuje použít vzorový formulář dle přílohy této zadávací dokumentace Technické kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 56 odst. 1 ZVZ předložením seznamu významných dodávek. Minimální úroveň splnění kvalifikačního předpokladu poskytnutí významných dodávek je stanovena pro jednotlivé části veřejné zakázky odděleně Seznam významných dodávek pro první část veřejné zakázky, dodávky kancelářského papíru Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu doložením 1 významné dodávky kancelářského papíru realizované dodavatelem v posledních 3 letech. Významnou dodávkou se rozumí dodávka skládající se z jednotlivých dodávek kancelářského papíru trvající nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců, jejíž rozsah finančního plnění dosáhl alespoň ,- Kč vč. DPH. Seznam bude mít formu čestného prohlášení, kde strukturovaně (v podobě tabulky) uvede následující údaje: a) název objednatele, b) název zakázky, kde byla významná dodávka realizována, 8

9 c) doba poskytnutí významné dodávky; d) rozsah finančního plnění, e) údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení objednatele o řádném provedení dodávky. Přílohou seznamu (čestného prohlášení) musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, pokud byla významná dodávka poskytována jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatel doporučuje použít k prokázání kvalifikačního předpokladu vzorový formulář dle přílohy této zadávací dokumentace Seznam významných dodávek pro druhou část veřejné zakázky, dodávky ostatních kancelářských potřeb Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu doložením 1 významné dodávky kancelářských potřeb kromě kancelářského papíru realizované dodavatelem v posledních 3 letech. Významnou dodávkou se rozumí dodávka skládající se z jednotlivých dodávek ostatních kancelářských potřeb trvající nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců, jejíž rozsah finančního plnění dosáhl alespoň ,- Kč vč. DPH. Součástí musí být prohlášení, že její předmět obsahoval také dodávku tužek, obálek, igelitových zakládacích obalů, pákových pořadačů, zvýrazňovačů a papírových desek. Seznam bude mít formu čestného prohlášení, kde strukturovaně (v podobě tabulky) uvede následující údaje: a) název objednatele, b) název zakázky, kde byla významná dodávka realizována, c) doba poskytnutí významné dodávky, d) rozsah finančního plnění, e) údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení objednatele o řádném provedení dodávky. Přílohou seznamu (čestného prohlášení) musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, pokud byla významná dodávka poskytována jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 9

10 Zadavatel doporučuje použít k prokázání kvalifikačního předpokladu vzorový formulář dle přílohy této zadávací dokumentace. 7. Povinná součást nabídky dle 68 odst. 3 ZVZ Součástí nabídky musí být v souladu s 68 odst. 3 ZVZ tyto údaje: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (pouze pokud má dodavatel formu akciové společnosti), c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou dohodu zakázanou dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel doporučuje použít k prokázání kvalifikačního předpokladu vzorový formulář dle přílohy této zadávací dokumentace. 8. Povinná součást nabídky dle 101 ZVZ V souladu s 101 odst. 2 ZVZ musí být součástí nabídky potvrzení příslušné krajské pobočky Úřadu práce nebo potvrzení či rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením a která dokládají skutečnost, že dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Uchazeč je povinen doložit zadavateli čestné prohlášení o připravenosti zajistit 100 % plnění veřejné zakázky formou plnění, které odpovídá požadavkům ve smyslu ustanovení 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel doporučuje použít k prokázání této skutečnosti vzorový formulář dle přílohy této zadávací dokumentace. 9. Subdodávky a sdružení dodavatelů Zadavatel omezuje rozsah případných subdodávek ve smyslu 101 odst. 3 ZVZ. Skutečnost, že dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tak nelze prokazovat prostřednictvím jiných osob. V případě, že uchazeč prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, budou součástí nabídky dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle 51 odst. 4 písm. a) ZVZ a smlouva splňující požadavky dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ. Tento subdodavatel musí poskytovat tomu odpovídající část plnění. Podává-li nabídku sdružení dodavatelů, musí být splněny požadavky dle ustanovení 51 odst. 5 a 6 ZVZ. 10

11 Dodavatel je v souladu s 147a ZVZ povinen předkládat zadavateli pravidelně seznam subdodavatelů, podrobnosti určuje smlouva na veřejnou zakázku (bod 6.7. Smlouvy na dodávky kancelářského papíru a bod 6.7. Smlouvy na dodávky ostatních kancelářských potřeb). 10. Obchodní podmínky a návrh smlouvy Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou závazných návrhů smluv, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. Závazné návrhy smluv musí být ze strany uchazeče podepsány statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; prostá kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smluv není předložením návrhů těchto smluv. Nabídka uchazeče se v takovém případě stává neúplnou a zadavatel vyloučí uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 11. Požadavky na zpracování a členění nabídky včetně dokladů k posouzení splnění kvalifikace Požadavky na zpracování nabídky a) Nabídka bude zpracována v českém nebo ve slovenském jazyce. b) Nabídku a doklady k prokázání kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně Doporučené formální požadavky na zpracování nabídky 11

12 a) Nabídka bude vyhotovena v 1 listinném originále, ve 2 listinných kopiích a v jedné elektronické kopii. Pro elektronickou kopii zadavatel doporučuje formát pdf. Originál by měl být na titulní straně označen jako Originál. b) Nabídka, včetně případných příloh, by měla být svázána do jednoho svazku. c) Nabídka, včetně případných příloh, by měla být opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem. d) Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. e) Všechny listy nabídky by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li uchazeč přílohu či některý samostatný celek, který má již listy očíslovány, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou. f) Zadavatel požaduje, aby veškerá dokumentace související s plněním veřejné zakázky v rámci projektů IOP, byla opatřena vizuální identitou projektu. Manuál používání identity projektu je přílohou této zadávací dokumentace Požadavky na členění nabídky Nabídka uchazeče by měla být strukturována následujícím způsobem: 1. krycí list obsahující: a) identifikaci veřejné zakázky, b) prohlášení o počtu listů (do tohoto počtu se zahrnou jak listy číslované jako samostatný celek, tak listy nečíslované; součástí prohlášení by měl být seznam nečíslovaných listů (dokladů) a vložených samostatně číslovaných celků) a c) identifikační údaje o uchazeči včetně osobních údajů v rozsahu 17 písm. d) ZVZ. 2. obsah nabídky 3. doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů 4. povinná součást nabídky dle 68 odst. 3 ZVZ (zadavatel doporučuje použít vzorové čestné prohlášení) 5. podepsaný návrh smlouvy na veřejnou zakázku dle přílohy zadávací dokumentace. 12

13 12. Způsob, doba a místo podání nabídek Uchazeči podají písemnou nabídku v zalepené obálce označené heslem Veřejná zakázka Dodávky kancelářských potřeb, odbor hospodářských služeb, IČO uchazeče a slovy Neotvírat na adresu zadavatele: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor hospodářských služeb, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ , do 4. listopadu 2013 do 10 hod. Otevírání obálek se bude konat dne 4. listopadu 2013 v 10 hod v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné, dle ustanovení 71 odst. 6 ZVZ, zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 13. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Zadavatel bude v souladu s 98 ZVZ zvlášť hodnotit nabídky pro část veřejné zakázky dodávky kancelářského papíru a zvlášť pro část veřejné zakázky dodávky ostatních kancelářských potřeb. Zadavatel stanoví pro obě části veřejné zakázky jednotné základní hodnotící kritérium, a to nejnižší nabídkovou cenu. Zadavatel stanoví pro obě části veřejné zakázky, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše s daní z přidané hodnoty Způsob zpracování nabídkové ceny První část veřejné zakázky, dodávky kancelářského papíru Výši nabídkové ceny uvede dodavatel do Nabídky Dodavatele v rámci veřejné zakázky Dodávky kancelářského papíru, která je přílohou č. 1 závazného návrhu smlouvy pro dodávky kancelářského papíru. Pro hodnocení nabídek je rozhodná výše celkové ceny za 4 roky plnění (nabídková cena včetně DPH) za všechny uvedené položky v seznamu. Při hodnocení nabídek zadavatel seřadí jednotlivé nabídky vzestupně tak, že na první místo umístí nabídku s nejnižší celkovou cenou za 4 roky plnění (nabídková cena včetně DPH) za všechny položky ze seznamu a na poslední místo nabídku s nejvyšší celkovou cenou za 4 roky plnění (nabídková cena včetně DPH) za všechny položky ze seznamu. Nejvhodnější nabídkou bude stanovena nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH Druhá část veřejné zakázky, dodávky ostatních kancelářských potřeb 13

14 Výši nabídkové ceny uvede dodavatel do Nabídky Dodavatele v rámci veřejné zakázky Dodávky ostatních kancelářských potřeb, která je přílohou č. 1 závazného návrhu smlouvy pro dodávky ostatních kancelářských potřeb. Pro hodnocení nabídek je rozhodná výše celkové ceny za 4 roky plnění (nabídková cena včetně DPH) za všechny uvedené položky v seznamu. Při hodnocení nabídek zadavatel seřadí jednotlivé nabídky vzestupně tak, že na první místo umístí nabídku s nejnižší celkovou cenou za 4 roky plnění (nabídková cena včetně DPH) za všechny položky ze seznamu a na poslední místo nabídku s nejvyšší celkovou cenou za 4 roky plnění (nabídková cena včetně DPH) za všechny položky ze seznamu. Nejvhodnější nabídkou bude stanovena nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH. 14. Další podmínky a práva zadavatele Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadávací lhůta činí 90 dnů od data konce lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje deklarované uchazečem v nabídce. Zadavatel stanovuje vybranému uchazeči povinnost předložit před podpisem smluv na veřejnou zakázku kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to včetně škody způsobené při podnikatelské činnosti. Pojistná smlouva bude mít limit pojistného plnění ve výši nejméně 2,0 mil. Kč, a to s maximální spoluúčastí 10 %. Dodavatel podáním nabídky dává souhlas s tím, aby zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele informace o jeho nabídce v rozsahu dle ZVZ. 14

15 15. Přílohy k zadávací dokumentaci Příloha č. 1: Závazný návrh smlouvy na část veřejné zakázky dodávky kancelářského papíru; včetně přílohy s nabídkou Dodavatele pro zpracování nabídkové ceny pro tuto část veřejné zakázky Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy na část veřejné zakázky dodávky ostatních kancelářských potřeb; včetně přílohy s nabídkou Dodavatele pro zpracování nabídkové ceny pro tuto část veřejné zakázky Příloha č. 3: Vzorový formulář prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 4: Vzorový formulář prokazující ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku Příloha č. 5: Vzorový formulář prokazující splnění technického kvalifikačního předpokladu poskytnutí významné dodávky pro prvou část veřejné zakázky (dodávky kancelářského papíru) Příloha č. 6: Vzorový formulář prokazující splnění technického kvalifikačního předpokladu poskytnutí významné dodávky pro druhou část veřejné zakázky (dodávky ostatních kancelářských potřeb) Příloha č. 7: Čestné prohlášení dle 68 odst. 3 ZVZ (povinná součást nabídky) Příloha č. 8: Čestné prohlášení o připravenosti zajistit 100 % plnění veřejné zakázky formou plnění, které odpovídá požadavkům ve smyslu ustanovení 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 9: Metodika používání vizuální identity projektů IOP 15

16 Příloha č. 3: Vzorový formulář prokazující splnění některých základních kvalifikačních předpokladů (dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Návětí pro statutární orgán právnické osoby 1 : Já, [jméno, příjmení, funkce], jako osoba oprávněná jednat jménem uchazeče čestně prohlašuji, že uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO] Návětí pro zástupce právnické osoby: Já, [jméno, příjmení, další údaje dle plné moci], jako osoba oprávněná zastupovat uchazeče, čestně prohlašuji, že uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO] Návětí pro fyzickou osobu: Já, [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO], čestně prohlašuji, že jsem uchazeč, který Návětí pro zástupce fyzické osoby: Já, [jméno, příjmení, další údaje dle plné moci], jako osoba oprávněná zastupovat uchazeče, čestně prohlašuji, že uchazeč [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO] splňuje níže uvedené základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako uchazeč c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který ve vztahu ke spotřební dani nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. V [místo podpisu], dne [datum] [Vlastnoruční podpis osoby nebo oprávněných osob, uvedený v souladu se způsobem určeným v obchodním rejstříku nebo v obdobném rozsahu]. 1 Uchazeč nebo jeho zástupce vybere vhodné návětí. Pokud je oprávněno jednat pouze více osob společně, je třeba aby, bylo upraveno návětí a čestné prohlášení podepsaly všechny tyto osoby. 16

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní

Více