KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku"

Transkript

1 KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 Česká fotografi e: Rozhovor s Dušanem Brozmanem PRÁVNÍ AKTUALITY LEGAL UPDATE 1 / 2012

2 editorial Vážení přátelé, otevíráte první letošní číslo Právních aktualit, čtvrtletníku vydávaného advokátní kanceláří PRK Partners. I nadále Vám budeme přinášet informace a analýzy nejzajímavějšího dění v právním světě a uvnitř naší společnosti. Toto vydání symbolicky spojuje významné události minulého roku s těmi nadcházejícími. PRK Partners v nich hrála a věřím, že i nadále bude hrát klíčovou roli: jednak tím, že získala nejvyšší ocenění pro tuzemskou advokátní kancelář, ale také tím, že její experti stojí u zrodu nové české legislativy, která bude hlavním právnickým tématem několika následujících let. Obdrželi jsme titul Nejlepší právnická fi rma roku 2011 pro domácí kancelář a poněkolikáté obhájili prvenství v dalších dílčích kategoriích. Tato pocta od našich klientů, odborné veřejnosti i konkurence mne těší o to víc, že letos očekáváme rostoucí dopady ekonomické krize. Trh s právními službami bude ještě více krystalizovat a oddělovat špičkové kanceláře od ostatních. Už od svého vzniku sázíme na kvalitu služeb, díky čemuž jsme získali nejen důvěru našich klientů, ale také řadu právnických ocenění. Je otázkou, jestli tento přístup ocení klienti i v době zvyšujícího se ekonomického tlaku. Jednak předpokládám, že ano, a zadruhé mám v sobě i všech našich partnerech jistotu, že svůj postoj nezmění bez ohledu na vývoj trhu. Nejvyšší standard právnických služeb totiž není v PRK Partners obchodní nutností, ale identitou fi rmy. Dalším důležitým tématem našeho časopisu je nový občanský a obchodní zákoník. Celý rok se ponese v duchu příprav na jejich uvedení do praxe a bude prodchnut diskuzemi odborné i laické veřejnosti o nové podobě českého práva. Tuto přelomovou událost komentují navrhovatelé zákoníků a naši kolegové v pozici of counselů. Je nám ctí a potěšením oznámit, že jeden z nejuznávanějších českých právníků, profesor Karel Eliáš, hlavní zpracovatel návrhu občanského zákoníku, souhlasil se spoluprací s naší kanceláří a koncem minulého roku se stal součástí našeho týmu. Pevně věřím, že jeho odborná erudice bude přínosem jak pro nás, praktiky, tak pro naše klienty. Tímto navazujeme na již ověřený projekt spolupráce s docentem Bohumilem Havlem. Součástí trojice expertů na nové soukromé právo je také Petr Bezouška, Eliášův žák a následovník, uznávaný odborník v oblasti pracovního práva a právní poradce předsedy vlády Petra Nečase. Dělat právo na špičkové úrovni znamená organicky a zároveň přesně spojovat teorii s praxí. Jedině tak můžeme novému soukromému právu pomoci nalézt cestu ke kvalitní interpretaci a aplikaci. Přeji Vám všem, abyste zdárně vykročili do roku 2012 a všechny jeho výzvy přetavili v nové zkušenosti a nové úspěchy. Dr. Radan Kubr, partner

3 obsah Editorial Obsah 1 Novinky 2 Právní události ve zkratce Korporační právo 3 5 Novela obchodního zákoníku Bankovnictví a finance 5 6 MiFID II a MiFIR: očekávejme rozsáhlé změny na kapitálovém trhu Novela obchodního zákoníku schválena konec posudků na ocenění ručení EU směrnice o smlouvách o úvěru na bydlení regulace hypoték na obzoru Občanský zákoník 6 8 Občanský zákoník po schválení Poslaneckou sněmovnou Nemovitosti 8 9 Novela zákona o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem Pracovní právo 9 12 Nové právní předpisy Připravované právní předpisy Judikatura Děje se v PRK PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 V soutěži TOP Odpovědná fi rma roku jsme získali tři nominace Česká Fotografi e: Rozhovor s Dušanem Brozmanem English Summary

4 NOVINKY Právní události ve zkratce Autor: Petr Bezouška, Ph.D. NOVÉ PŘEDPISY: Zákon č. 444/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (účinnost: ) nově se pro výkon profese znalce nebo tlumočníka vyžaduje bezúhonnost (neodsouzení za úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin související s jejich činností), stanoví se jim povinnost mlčenlivosti i po skončení výkonu činnosti a mění se pravidla pro pozastavení a zánik práva vykonávat činnost. Vyhláška č. 414/2011 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku (účinnost: ) Ministerstvo spravedlnosti změnilo formuláře pro podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách. Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost: ) novela zákoníku práce například posiluje vztah k občanskému zákoníku, precizuje pravidla pro neplatnost právních úkonů, mění právní úpravu pracovních poměrů na dobu určitou, prodlužuje délku zkušební doby pro vedoucí zaměstnance, vrací do zákona institut dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jiného, zdvojnásobuje limit rozsahu práce na dohodu o provedení práce, zavádí nový výpovědní důvod (zvlášť hrubé porušení režimu pracovní neschopnosti), nebo rozlišuje výši odstupného podle délky zaměstnání. Viz. kapitola Pracovní právo. Zákon, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost: ) návrh na zahájení řízení o povolení vkladu lze nově podat na stanoveném formuláři (tento rok jde o možnost, od příštího roku o povinnost), zavádí se institut poznámky spornosti, zvyšují se poplatky za podání návrhu. Viz. kapitola Nemovitosti. PŘIPRAVUJE SE: Novelizace živnostenského zákona (sněmovní tisk č. 547) snížení administrativní zátěže podnikatelů (např. zrušení povinnosti označovat provozovnu identifi kačním číslem provozovny, možnost oznamovat údaje státním orgánům jen jednou prostřednictvím centrálního registračního místa (pravděpodobná účinnost: ). Novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu (sněmovní tisk č. 537) omezení dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí a exekuce, změna postupu při zahájení exekuce (vypuštění rozhodování soudu o nařízení exekuce), zavádí se nový způsob výkonu rozhodnutí správa nemovitosti, zavádí se možnost správy podniku (pravděpodobná účinnost: ). Novelizace zákona o dluhopisech (sněmovní tisk č. 531) odstranění povinnosti schvalovat emisní podmínky Českou národní bankou, zrušení výčtu osob oprávněných vydávat dluhopisy, zjednodušení úpravy dluhopisového programu (pravděpodobná účinnost: ). Informovali jsme v minulém Legal Update. 2

5 KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku Autor: Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. Mgr. Jiří Trnka Obsah: Změna ustanovení 196a obchodního zákoníku Umožnění limitace náhrady škody, která může v budoucnu teprve vzniknout Souběh funkcí v obchodních společnostech Sídlo podnikatele Dne 29. listopadu 2011 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 351/2011 Sb., kterým dochází s účinností od 1. ledna 2012 k některým významným změnám v obchodním zákoníku. Tato novela byla poněkud zastíněna schválením nového občanského zákoníku Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, přesto by v žádném případě neměla uniknout pozornosti. Z hlediska praxe přinese především několik zjednodušení do života podnikatelů. Odborná veřejnost pak ocení zohlednění judikatury vyšších soudů a přizpůsobení právního řádu evropskému standardu. Pojďme se společně podívat na nejdůležitější novinky, které přináší. Změna ustanovení 196a obchodního zákoníku První ze dvou zásadních změn se týká poskytování zajištění a klade si za cíl především odstranění nejasností při aplikaci předmětného ustanovení v praxi. Společnosti bude nově umožněno poskytnout zajištění závazků osob podle odst. 1 a 2 předmětného ustanovení (osoby oprávněné činit za společnost či jejím jménem právní úkony a osoby jim blízké a společnosti personálně propojené) pouze se souhlasem valné hromady společnosti. Protože nový text ustanovení výslovně nepožaduje předchozí souhlas valné hromady, bude postačovat i souhlas následný, na jehož udělení se bude vázat účinnost předmětného zajišťovacího úkonu. Ani souhlas valné hromady pak nebude zapotřebí, půjde-li o poskytnutí zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou. Z výše uvedeného je patrné, že byla odstraněna výslovná povinnost vztáhnout podmínky odst. 1 a 3 předmětného ustanovení na převzetí ručení. Stalo se tak s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, který dovodil, že požadavek určení ceny za ručení na základě posudku znalce jmenovaného soudem není na převzetí ručení aplikovatelný. Novela sjednocuje otázky zajištění do jednotného režimu, tj. již nadále nerozlišuje režim pro poskytnutí ručení a režim pro poskytnutí jiného druhu zajištění. Dosud nebylo také zcela jasné, zda se povinnost poskytnutí zajištění za podmínek obvyklých v obchodním styku vázala na jeho poskytnutí nebo na zajištění samotné a nebylo tudíž zřejmé, jak tuto podmínku splnit. Věřitel, jehož pohledávka byla zajišťována, se navíc dostával do absurdní situace, protože nemohl být účastníkem dohody o výši úplaty (protiplnění) za poskytnutí zajištění. Byl tedy v podstatě vystaven libovůli dlužníka a poskytovatele zajištění, zda podmínky obvyklé v obchodním styku splní. Toto je v rozporu s ústavní ochranou práv nabytých v dobré víře a ochranou třetích nezúčastněných osob. Zákonodárce proto povinnost poskytnout zajištění za podmínek v obchodním styku obvyklých odstranil úplně. Další významnou změnou je posílení ochrany dobré víry v případě dalšího zcizení majetku nabytého v rozporu s odst. 1 a 3 předmětného ustanovení. Dochází tak k odstranění disproporce mezi nabytím takového majetku v režimu obchodního zákoníku (nabytí od nevlastníka v dobré víře je možné) a občanského zákoníku, podle kterého nabytí od nevlastníka možné není. Při dobré víře nabyvatele bude nabytí od nevlastníka nově možné ve všech případech. Umožnění limitace náhrady škody, která může v budoucnu teprve vzniknout Z obecného hlediska nemůže být pochyb o tom, že vzdání se nároku na náhradu škody, která může v budoucnu teprve vzniknout, může být pro smluvní strany oboustranně efektivním nástrojem, způsobilým do značné míry například snížit cenu smluvního plnění nebo transakční náklady. Dosavadní znění obchodního zákoníku však 3

6 stanovilo, že nároku na náhradu škody se nelze vzdát před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Nutné je k tomu dodat, že se jednalo o ustanovení kogentní, od kterého se smluvní strany obecně nemohou svou dohodou odchýlit. S odkazem na kogentnost potvrdil nemožnost vzdání se nároku náhrady škody i Nejvyšší soud ČR. Nebylo ani zcela jasné, do jaké míry je přípustné omezení náhrady škody, protože i omezení znamená částečné vzdání se práva na náhradu škody. Nejvyšší soud ČR se negativně stavěl i k pokusům praxe o přípustné obcházení tohoto ustanovení (např. dohoda stran o maximální výši předvídané škody ve smyslu ustanovení 379 obchodního zákoníku, které upravuje vyloučení nároku na nepředvídatelnou škodu v obchodních vztazích, byla Nejvyšším soudem ČR shledána neplatnou právě pro nepřípustné obcházení zákona). Jediným připuštěným nástrojem s alespoň obdobným účinkem tak zůstalo Nejvyšším soudem ČR připuštěné rozšíření liberačních důvodů. Evropský standard však limitaci náhrady škody přirozeně připouští. Za přesně vymezených podmínek je smluvní limitace náhrady škody možná například v Německu, kde zákon upravuje i různé situace podle stupně zavinění, přičemž limitaci náhrady škody způsobené úmyslně nepřipouští. Obdobná situace panuje například i v Maďarsku. Novela zavádí možnost vzdát se v obchodněprávních vztazích práva na náhradu škody či toto právo omezit před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. To však neplatní pro škodu způsobenou úmyslně. Nutno podotknout, že nový občanský zákoník bude rovněž limitaci náhrady škody připouštět. Ne však v případech, kdy bude způsobena z hrubé nedbalosti nebo úmyslně. Vůči slabší straně bude možné nárok na náhradu škody vyloučit nebo ho omezit pouze v určitém rozsahu. Souběh funkcí v obchodních společnostech Souběh funkce statutárního orgánu obchodní společnosti nebo jeho člena s postavením takové osoby jako vedoucího zaměstnance je v českém podnikatelském prostředí běžný. K tomu je nutné zdůraznit, že ani v této souvislosti rozhodující normy, tedy obchodní zákoník a zákoník práce, takový souběh nezakazují. Soudy ČR však postupně došly k závěru, že výkon funkce statutárního orgánu není druhem práce podle zákoníku práce a pracovní smlouvy, jejichž předmětem je výkon funkce statutárního orgánu, jsou neplatné. Když tento výklad přijal v prosinci roku 2010 i Nejvyšší správní soud ČR, neměl pak již jinou možnost, než odmítnout uznání nároků z dávek nemocenského pojištění, které byly na základě takových smluv hrazeny. Zakazovat jeden z možných způsobů úpravy vnitřních vztahů v obchodních společnostech přitom není důvod. Jediným možným řešením situace byla tedy legislativní úprava. Obchodní zákoník nově výslovně připouští možnost, aby obchodním vedením společnosti byla zcela nebo zčásti pověřena jiná osoba, a to i zaměstnanec společnosti. Tento zaměstnanec může současně zastávat funkci statutárního orgán nebo být jeho členem. Obsahem takového pověření však nebudou moci být základní strategické otázky obchodního vedení, jako např. právě pověřování obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení nebo účast na zasedání statutárního orgánu. Dle textace předmětných ustanovení nedojde pověřením k obchodnímu vedení k omezení odpovědnosti statutárního orgánu. S přihlédnutím k tomu, že odpovědnost zaměstnance je výrazně nižší než odpovědnost statutárního orgánu, je třeba položit si otázku, zda bude i nadále nutné setrvat na závěru Nejvyššího soudu ČR o tom, že statutární orgán nemůže být současně zákonným zástupcem společnosti při podpisu smluv a že takto podepsané smlouvy jsou neplatné. Otázka zastupování společnosti navenek není novelou nikterak řešena. V případě, kdy statutární orgán bude zároveň zaměstnancem společnosti, bude tedy nadále nutné, aby činil právní úkony jménem společnosti jako její statutární orgán. Aby nedocházelo k nekontrolovanému odměňování osob při souběhu funkcí, nebo k obcházení povinnosti odsouhlasit odměnu statutárního orgánu příslušným orgánem společnosti, je dále stanoveno, že odměnu zaměstnanci vykonávajícímu obchodní vedení, který je zároveň statutárním orgánem nebo jeho členem, určuje stejný orgán společnosti, který je k tomu příslušný v případě statutárního orgánu. V návaznosti na umožnění souběhu funkcí je připravována novela zákona o nemocenském pojištění, která výslovně počítá s povinným nemocenským a důchodovým pojištěním společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a dále členů kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů. 4

7 Sídlo podnikatele Dochází k novému jasnému legislativnímu vyjádření povinnosti podnikatele mít právní titul k užívání prostor zapsaných jako sídlo v obchodním rejstříku po celou dobu, co jsou tyto prostory jako sídlo podnikatele zapsány. Přestože byla tato povinnost odvoditelná z právních předpisů i za dosavadního stavu, podnikatelé tuto povinnost ne vždy plnili a soudní praxe toto ne vždy adekvátně refl ektovala. Prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním sídla v jeho nemovitosti souhlasí, nesmí být nově starší než tři měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny. Toto opatření má vést k posílení právní jistoty, neboť v praxi nebyly výjimečné případy, kdy byla soudu předkládána falešná prohlášení. Zároveň dochází i k zjednodušení. Podnikatel nově nebude nucen předkládat právní důvod užívání prostor, v nichž má umístěno sídlo, pokud je tato skutečnost zjistitelná z veřejných rejstříků (katastr nemovitostí). BANKOVNICTVÍ A FINANCE MiFID II a MiFIR: očekávejme rozsáhlé změny na kapitálovém trhu Autor: JUDr. Jan Ditrych V říjnu 2011 Evropská komise po dlouhé přípravě konečně uveřejnila návrhy předpisů revidujících směrnici MiFID. Jedná se o novelizaci samotné směrnice (MiFID II), a dále o zcela nové nařízení (MiFIR). Předpokládá se, že by oba předpisy mohly vstoupit v účinnost v roce MiFID II pak bude následně implementován do českého práva. Novelou by mělo dojít k výraznému rozšíření aplikace MiFID na vztahy, které dosud nebyly regulovány. MiFID by se měl aplikovat na veškeré transakce s emisními povolenkami (včetně spotových transakcí), a nikoli jen na vybrané derivátové transakce, jak je tomu nyní. Výjimky z aplikace MiFID na obchodování na vlastní účet a obchodování s komoditními deriváty budou zúženy. Úschova a správa investičních nástrojů (custody) se stane hlavní investiční službou, kterou lze vykonávat výhradně na základě licence v současné době jde pouze o doplňkovou investiční službu. MiFID II zavádí vedle regulovaného trhu a mnohostranného obchodního systému novou obchodní platformu, tzv. organizovaný obchodní systém (organized trading facility OTF), kde se organizovaně párují nabídky a poptávky třetích stran týkající se investičních nástrojů. Dojde též k dalšímu rozšíření ochrany investorů a požadavků na corporate governance u poskytovatelů investičních služeb. Obchodníci ze třetích zemí budou moci fakticky využívat výhody jednotné evropské licence, pokud si mimo jiné založí v EU pobočku. Bez pobočky budou moci poskytovat své služby na území EU pouze způsobilým protistranám. MiFIR pak bude upravovat zejména uveřejňování povinných informací a povinné obchodování s deriváty v organizovaných systémech. Uveřejněním obou návrhů tak odstartovalo další kolo diskuzí v příslušných orgánech EU a bezpochyby i lobbování ze strany účastníků trhu. Novela obchodního zákoníku schválena konec posudků na ocenění ručení Parlament přijal dlouho očekávanou novelu 196a obchodního zákoníku, která s účinností od 1. ledna 2012 odstraňuje zákonný požadavek na znalecké ocenění hodnoty ručení převzatého za závazky společnosti v rámci stejného koncernu. O přijaté novele podrobně informujeme v části těchto Právních aktualit věnované Korporátnímu právu. 5

8 EU směrnice o smlouvách o úvěru na bydlení regulace hypoték na obzoru Autor: Mgr. Martin Bruthans Je tomu sotva jeden rok, kdy nabyl účinnosti nový zákon o spotřebitelském úvěru stanovící nová, přísnější pravidla pro poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, a orgány Evropské unie již projednávají konečné návrhy nové legislativy regulující obdobně i poskytování hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěry sloužící financování bydlení byly doposud z působnosti právní úpravy spotřebitelských úvěrů vyňaty. Prvním evropským předpisem regulujícím poskytování rezidenčních hypoték se má stát Směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení, jejíž návrh je v současnosti projednáván v Evropském parlamentu. Podle návrhu směrnice by se poskytování a zprostředkování hypotečních úvěrů na bydlení mělo podrobit pravidlům obdobným těm, která platí ohledně spotřebitelských úvěrů. Jednotná úprava má přitom sledovat souběžně dva cíle jednak má položit základ jednotnému evropskému trhu hypotečních úvěrů a jejich přeshraničnímu poskytování, a dále zvýšit ochranu spotřebitelů a zároveň zamezit neodpovědnému poskytování a přijímání úvěrů. Konkrétní pravidla se tak do budoucna budou týkat požadavků na reklamu a marketing poskytování hypotečních úvěrů, na standardní předsmluvní (ve formě jednotného formuláře) i smluvní informace (včetně RPSN), povinnost posouzení bonity žadatele o hypoteční úvěr, včetně povinnosti odmítnout poskytnutí úvěru žadateli s nedostatečnou bonitou, právo příjemce úvěru na předčasné splacení atd. Členské státy budou mít při transpozici směrnice do národních právních řádů možnost rozhodnout o uplatnění pravidel upravených směrnicí i na malé a střední podniky. Přijetí směrnice lze reálně očekávat v první polovině tohoto roku, povinnost promítnutí směrnice do národních právních řádů je předpokládána ve lhůtě dvou let. O dalším vývoji připravované legislativy budeme samozřejmě informovat. OBČANSKÝ ZÁKONÍK Občanský zákoník po schválení Poslaneckou sněmovnou Autor: Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení 9. listopadu 2011 návrh občanského zákoníku ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, na němž se usnesl ústavně právní výbor ve dnech 10. a 11. října. Z řady divokých návrhů podaných jednotlivými poslanci prošly dva jeden předložený Vlastou Parkanovou (TOP09) a druhý od Jana Babora (ČSSD). Proti znění schválenému vládou 18. května 2011 tedy 10 let a 1 měsíc poté, co vláda ČSSD schválila 18. dubna 2001 věcný záměr občanského zákoníku došlo v návrhu k necelým 300 věcným změnám. V lednu 2011 byl návrh občanského zákoníku předložen spolu s návrhem zákona o obchodních korporacích k projednání Senátu. Návrh občanského zákoníku sleduje dvě základní myšlenky. Lze je vyjádřit hesly: konvence a integrace. Cílem bylo vytvořit konvenční, standardní civilní kodex srovnatelný s úpravami v jiných státech náležejících do sféry kontinentální právní kultury, tedy zákoník pro normální evropský stát. Kritici mluví často o diskontinuitě. Je nutné uvědomit si, že nový kodex kontinuálně navazuje na dosavadní úpravu v oblasti rodinného a obligačního práva, kde najdeme vedle novinek i řadu shodných rysů s platným právem. Rozdíly najdeme především v úpravě věcných práv a dědického práva, kde současná úprava sleduje paradigmata zdejších občanských zákoníků z let 1950 a 1964 více než tradiční i moderní evropské vzory. Cílem bylo také do kodexu integrovat celý základ soukromého práva, tj. obecnou úpravu osob, věcí a soukromých projevů vůle. Výsledkem je zrušení dualismu úpravy obligačního práva a promlčení v občanském a obchodním zákoníku, zařazení rodinného práva do nového kodexu a integrace různých speciálních úprav do zákoníku, ať již jde o ustanovení o cenných papírech nebo o soukromém pojištění. 6

9 Základní obsahová myšlenka, na níž kodex staví, je pojetí, že lidé si své konkrétní soukromé poměry sami uspořádají rozumněji, než to jsou s to učinit abstraktní schémata sociálního inženýrství veřejné moci. Tomu odpovídá příklon k zásadní dispozitivitě zákonných ustanovení. Veřejná moc má ale legitimně zasáhnout tam, kde je bez spravedlivého důvodu ubližováno slabším. Zásada autonomie vůle a zásada rozumné ochrany slabší strany se v kodexu promítají do jednotlivých ustanovení. Slabším se nerozumí jen spotřebitel, ale každý, kdo se bez své viny ocitne v postavení, které sám nemůže ovlivnit např. nezletilé dítě nebo zdravotně postižený. Ochranu nový zákoník nevnucuje, ale nabízí, vyjma zcela výjimečných případů zákonnou dispozicí a nabídkou relativní neplatnosti, která je v novém zákoníku obecnou zásadou, nikoli výjimkou ze zásady absolutní neplatnosti, jak je tomu dnes. Svoboda vůle i ochrana slabšího se lehce mohou zvrhnout v jejich zneužití. Proto nový zákoník odnímá zjevnému zneužití práva právní ochranu. Obsahově sleduje nový občanský zákoník paradigmata nastavená věcným záměrem schváleným Zemanovou vládou. Však byl také zákoník připravován za vlády čtyř sociálně demokratických premiérů a v r byl jeho návrh v podstatě dokončen. Proti původním předpokladům věcného záměru byla do zákoníku zapracována ustanovení o soukromém pojištění, soukromoprávní ochrana spotřebitelů a ustanovení o vlastnictví bytů, menší změny byly provedeny v dědickém právu. Návrh byl veřejně diskutován od doby, kdy byly v letech uveřejněny první výstupy a pracovní materiály a diskuze o něm probíhají dosud. Nový občanský zákoník se dělí na pět částí. V první, obecné části, je patrný důraz na rozšíření ochrany osobnosti člověka a jeho soukromí. Významná je také obecná úprava právnických osob, která naplňuje integrační hledisko kodifi kace; na ni navazují veskrze liberální ustanovení spolkového a nadačního práva. Širokým pojetím věci v důsledku toho i širokým pojetím vlastnictví návrh sleduje nejen příklon k angloamerickému a galorománskému pojetí: přístupem, že ve vlastnictví je vše, co má majetkovou hodnotu, ať už je podstata předmětu hmotná či nehmotná, kodex sleduje soulad občanského práva s obsahem čl. 11 Listiny základních práv a svobod a opouští úzké schéma vytvořené v 19. století pandektní naukou. Rodinné právo, jak řečeno, silně navazuje na dosavadní úpravu v zákoně o rodině. Jeho ustanovení jsou doplněna o některé nové či obnovené instituty, jako jsou ustanovení k ochraně stability rodinných podniků a farem upravující rodinný obchodní závod podle italského vzoru, anebo obnovení možnosti osvojit i zletilého, opuštěné u nás v r Uvolňuje se režim majetkového práva manželského, současně se ale dbá na zvýšenou ochranu věřitelů obou manželů nebo i jen jednoho z nich. Věcná práva jsou upravena v třetí části zákoníku podstatně jinak než v platném zákoníku, třebaže je i do budoucna zachován jejich numerus clausus, byť početně rozšířený. Právníci nejvíce diskutují změněnou úpravu věcných břemen obnovujících starobylé ale stále životné romanistické služebnosti a středověká reálná břemena nabízející řadu zajímavých možností i pro využití v byznysu, jakož i obnovený institut práva stavby. Velký význam však mají zejména nová ustanovení o vlastnictví. Posilují význam vlastnického práva a obsahují podrobnější pravidla týkající se střetu zájmů jednotlivých vlastníků, např. v oblasti sousedských práv. Také u spoluvlastnictví dochází k některým změnám, důraz platného zákoníku na podrobnou úpravu rušení spoluvlastnictví vyrovnávají ustanovení nového zákoníku rovnocennou pozorností na fungování spoluvlastnictví. Zcela nová a více liberální jsou také ustanovení o zástavním právu inspirovaná vzorovým zákonem EBRD a slovenskou reformou, ale i československým návrhem z r. 1937, pokud jde o hospodářsky účelné instituty záměny zástavního práva a uvolnění zástavy. Zcela nová jsou pravidla o správě cizího majetku, která rozšiřují možnosti ochrany vlastníkova majetku a dispozice s ním i pro případ smrti. Podstatný prostor obsadila v třetí části zákoníku i ustanovení o dědickém právu. Pokřivené paradigma současné úpravy, kladoucí jednostranný důraz na zájem dědiců, nový zákoník narovnává vyvažováním zájmů zůstavitele, dědiců a nezúčastněných osob třetích, zejména věřitelů. Hlavní předností závazkového práva je odstranění dualismu neobchodních a obchodních obligací. Nový kodex v mnohém vychází z dosavadní úpravy obchodního zákoníku, vstřebává však i zahraniční podněty z národních (nizozemský zákoník, německá reforma obligačního práva, québecký kodex aj.) i nadnárodních (UNIDROIT, DCFR, CEC aj.) konceptů. Jakkoli obligační právo v mnohém navazuje na současný stav, objevují se i ve čtvrté části kodexu nové instituty, např. propracovanější předsmluvní odpovědnost, hardship nebo postoupení smlouvy, i nové smluvní typy, týkající se starého výměnku, inspirovaného hlavně švýcarským zákoníkem, i moderní péče o zdraví sledující vzor nizozemského kodexu a DCFR. Také deliktní právo a ustanovení o bezdůvodném obohacení jsou 7

10 inspirována zahraničními vzory, důsledně je např. odlišena úprava povinnosti k náhradě škody způsobené provozní činností a provozem zvláště nebezpečným. Bezdůvodné obohacení nesleduje koncept zdejší praxe stavějící na pěti skutkových podstatách, ale vychází z pojetí, že každé obohacení nabyté bez spravedlivého důvodu je bezdůvodné a musí být vydáno, ledaže je dán některý z liberačních důvodů. Převážně technický, ale pro praxi neobyčejně významný zejména v prvních letech po případném nabytí účinnosti nového zákoníku, je obsah páté části zákoníku obsahující mj. intertemporální ustanovení. Ta reagují např. na obnovení zásady superfi cies solo cedit nebo na změny v obligačním právu. Pokud jde o závazkové právo, nešlo se cestou nepravé retroaktivity. Zásadní přístup byl zvolen stejný, jaký je dnes v normativní konstrukci první věty 763 odst. 1 obch. z. Výjimkou jsou některé závazky ze smluv uzavíraných na dlouhou dobu, např. pokud jde o smlouvy o nájmu nebo o účtu. Na návrhu nového občanského zákoníku se pracovalo nepřetržitě od r až do současnosti, vyjma krátkého období od léta 2009 do jmenování vlády premiéra Nečase, kdy ministryně spravedlnosti činnost rekodifi kační komise ukončila. Po předložení vládního návrhu zákoníku Poslanecké sněmovně došlo v jeho textu z podnětu ústavněprávního výboru k řadě změn, žádná z nich ale neruší celkový ráz kodexu ani jeho myšlenkový svět. NEMOVITOSTI Novela zákona o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem Autorky: Mgr. Soňa Papáčková Mgr. Daniela Musilová Dne byla ve Sbírce zákonů ČR pod č. 349/2011 vyhlášena novela zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem (dále jen zákon o zápisech ), která vstoupila do účinnosti dne Jaké nejvýznamnější změny novela přináší? Návrh na vklad Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (dále jen návrh na vklad) doznal těchto změn. Mezi tyto změny patří zvýšení správního poplatku na dvojnásobek. Navrhovatel vkladu práva tak od zaplatí za návrh na vklad Kč. Od účinnosti novely Zákona o zápisech se návrh na vklad podává na formuláři. Vyhláška stanovující vzor formuláře byla Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním schválena dne Formulář je možné vyplnit v listinné i elektronické podobě prostřednictvím webové formulářové aplikace. Tato změna tak přináší výrazný odklon od dosavadní praxe, kdy účastníci řízení mohli napsat návrh na vklad vlastními slovy a vlastnoručně. Předmětná novela ve svých přechodných ustanoveních umožňovala ještě do podávat návrhy na vklad bez použití předepsaného formuláře. Další změna se dotkla zamítnutí návrhu na vklad katastrálním úřadem. Novela zákona o zápisech výslovně stanovuje, že proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu není přípustný žádný opravný prostředek podle správního řádu. Přípustná je však žaloba podle části páté občanského soudního řádu. Lhůta pro její podání bude 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí. Další řízení o povolení vkladu, týkající se týchž nemovitostí jako rozhodnutí o zamítnutí vkladu, se po dobu stanovenou pro podání žaloby proti zamítnutí, a pokud je žaloba podána, až do dne, kdy je příslušnému katastrálnímu úřadu doručeno pravomocné rozhodnutí soudu ve věci vkladu, přerušují. 8

11 Další změny a upřesnění týkající se návrhu na vklad: řízení o povolení vkladu je zahájeno okamžikem doručení písemného návrhu účastníka řízení příslušnému katastrálnímu úřadu; není-li k návrhu na vklad přiložena ani v jednom vyhotovení listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, nebo její úředně ověřený opis (kopie), k návrhu na vklad se nepřihlédne; s návrhem na vklad není nutné předkládat (i) výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, která je účastníkem řízení, pokud je možné potřebný údaj zjistit dálkovým přístupem ani (ii) nabývací listiny prokazující oprávnění nakládat s nemovitostí před Záznam Novela zákona o zápisech přináší i změnu v oblasti záznamu, kterým se do katastru nemovitostí zapisují práva, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora, vydržením, přírůstkem nebo zpracováním. Od je katastrální úřad při zápisech povinen také zkoumat, zda předložená listina navazuje na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí. V případě, že katastrální úřad zjistí, že tato listina není způsobilá k vykonání záznamu, listinu vrátí tomu, kdo ji předložil. Poznámka spornosti Novým institutem zavedeným novelou zákona o zápisech je poznámka spornosti. Katastrální úřad na základě doručeného oznámení soudu o podané žalobě nebo k doloženému návrhu žalobce zapíše v jeho prospěch poznámku spornosti. Důvodem pro poznámku spornosti je pouze podání žaloby o určení, zda (i) vlastníkem nemovitosti evidované v katastru nemovitostí je někdo jiný, než kdo je jako vlastník zapsán v katastru nemovitostí, nebo (ii) právní úkon, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, je neplatný či zrušený. Řízení o povolení vkladu se nepřerušuje, je-li poznámka zapsána dříve, než byl podán návrh na vklad. Je-li však poznámka spornosti zapsána až po podání návrhu na vklad, řízení není přerušeno jen tehdy, pokud s tím souhlasí všichni účastnící řízení o povolení vkladu. Další změny Předmětná novela zavádí, že poznámka o nařízení exekuce se v katastru nemovitostí neeviduje v případě, kdy je povinným stát. Novela také zavádí možnost výmazu zástavního práva převzatého z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy záznamem, a to na základě oznámení vlastníka nemovitosti katastrálnímu úřadu, sepsaného ve formě notářského zápisu. PRACOVNÍ PRÁVO Nové právní předpisy Autor: Mgr. Matěj Daněk Obsah: Novela zákoníku práce Novela zákona o zaměstnanosti Novela obchodního zákoníku Novely zákoníku práce (č. 365/2011 Sb.), zákona o zaměstnanosti (č. 367/2011 Sb.) a obchodního zákoníku (č. 351/2011 Sb.) byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů a s definitivní platností tak nabyly účinnosti k 1. lednu O obsahu těchto změn jsme vás již podrobně informovali v předchozích vydáních Legal Update. 9

12 Připravované právní předpisy Autoři: JUDr. Tereza Erényi LL.M., Ing. Jan Bürger Zákon o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk 407) Obsah: Zákon o specifických zdravotních službách Nařízení vlády o minimální mzdě Vyhláška pro účely poskytování cestovních náhrad Parlament ČR schválil vládní návrh zákona o specifi ckých zdravotních službách, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ). Jednou ze specifi ckých zdravotních služeb, které zákon nově upravuje, je i pracovnělékařská služba. Nový zákon nahradí současnou právní úpravu závodní preventivní péče, která je regulována zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a směrnicí MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci z roku Účinnost nových pravidel se předpokládá od 1. dubna Nový zákon defi nuje poskytovatele pracovnělékařských služeb, kterými jsou jednak poskytovatelé v oboru pracovního lékařství, ale i poskytovatelé v oboru všeobecného praktického lékařství. S tím souvisí podstatná změna, která spočívá v možnosti zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci vykonávají pouze práce zařazené do první kategorie (typicky administrativní práce), zajišťovat pracovnělékařské prohlídky na základě písemné žádosti praktickému lékaři, u kterého je zaměstnanec registrován. Ostatní zaměstnavatelé budou nadále povinni uzavírat smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb i na pracovnělékařské prohlídky. Pro případy, kdy má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, nová legislativa výslovně stanoví právo zaměstnavatele vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku a povinnost zaměstnance se takové prohlídce podrobit. Povinnost zaměstnance podrobit se lékařské prohlídce na žádost zaměstnavatele není v současné době v zákoně výslovně stanovena, a ačkoli již byla potvrzena rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, v praxi způsobuje stále problémy. Nová právní úprava jednoznačně stanoví povinnost zaměstnavatele uhradit pracovnělékařské služby (s výjimkami souvisejícími s posuzováním nemocí z povolání a po skončení výkonu rizikové práce). Tato zákonná úprava potvrzuje stávající většinovou praxi, ale zároveň ruší úhradu některých prohlídek z veřejného zdravotního pojištění (např. mimořádných prohlídek nařízených v případech, kdy existují pochybnosti o způsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci). Náklady vynaložené na pracovnělékařské služby budou zaměstnavatelé moci v souladu s ustanovením 24 odst. 2 písm. j) bod 2 zákona o daních z příjmů (zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) považovat za daňově uznatelné a uplatňovat tedy jako odpočitatelnou položku pro účely daně z příjmů právnických osob, neboť se jedná o výdaje na lékařské prohlídky stanovené zvláštním právním předpisem. Na straně zaměstnance se nebude podobně jako v případě současné závodní preventivní péče jednat o zdanitelný benefi t, pokud bude uvedená zdravotní péče poskytnuta v nepeněžní formě. Zvláštní ustanovení nového zákona upravuje posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů o zaměstnání. Nepodrobí-li se uchazeč o zaměstnání vstupní lékařské prohlídce, bude považován za zdravotně nezpůsobilou osobu a nesmí tak nastoupit do práce. Náklady na tuto prohlídku bude hradit uchazeč; zaměstnavatel bude vstupní prohlídku hradit pouze těm osobám, s kterými následně uzavře pracovněprávní vztah, případně se kterými se na úhradě dohodne. Daňový režim nákladů vynaložených zaměstnavatelem na posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání, se kterým zaměstnavatel následně uzavře pracovněprávní vztah, by měl být obdobný jako v případě nákladů na pracovnělékařské služby, tj. bude se jednat o daňově uznatelný náklad zaměstnavatele a o zákonný benefi t (v nepeněžní formě), který bude osvobozen od daně z příjmů fyzických osob na straně budoucího zaměstnance (a nebude podléhat odvodům na zdravotní a sociální pojištění jak u zaměstnance, tak i zaměstnavatele). Náklady vynaložené zaměstnavatelem na posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče, se kterým nakonec nebyl uzavřen pracovněprávní vztah, pravděpodobně nebudou považovány za daňově uznatelné. 10

13 Na základě zákona má být zároveň stanovena povinnost zaměstnavatele vyslat zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce na vstupní i výstupní lékařskou prohlídku. Tato nová povinnost je prakticky poměrně problematická zejména v případě jednorázových dohod o provedení práce spočívajících například v uskutečnění několikahodinové přednášky. Tato úprava je již nyní velmi kritizována a lze tak doufat, že dané ustanovení ještě dozná určitých změn v rámci budoucích novelizací. Veškeré další detaily pracovnělékařských služeb, zejména zdravotní prohlídky, bude upravovat prováděcí vyhláška MZ, která nyní ještě není k dispozici a o které vás budeme informovat v některém z následujících legal update. Nařízení vlády o minimální mzdě Poněkud překvapivě Vláda ČR neschválila zvýšení minimální mzdy, které navrhovalo MPSV s účinností od 1. ledna 2012 (minimální mzda měla být zvýšena podle jedné z navrhovaných variant až na 8500). Minimální mzda a dále i jednotlivé úrovně zaručené mzdy (v dřívější terminologii mzdové tarify) tedy i po Novém roce zůstávají ve stávající výši (v případě minimální měsíční mzdy se jedná o 8000 Kč). Vyhláška pro účely poskytování cestovních náhrad MPSV připravilo novou vyhlášku, která má stanovit sazby v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad. Sazba náhrady za používání motorových vozidel má zůstat stejná jako v letošním roce (3,70 Kč za kilometr) a průměrná cena za pohonné hmoty se má zvýšit (benzin 95 oktanů na 34,90 Kč a nafta na 34,70 Kč). Velmi mírně se také zvyšují sazby stravného (o 1 až 2 Kč). Judikatura Autoři: JUDr. Jaroslav Škubal Mgr. Tomáš Liškutín Obsah: Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky Chování zaměstnavatele po sporném rozvázání pracovního poměru Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky a jeho důvody (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 4986/2010 ze dne 20. září 2011) Nejvyšší soud ČR se zabýval případem, kdy zaměstnavatel se zaměstnankyní sjednal konkurenční doložku, ve které nebyla možnost odstoupení zaměstnavatele sjednána. Zaměstnankyně dala výpověď z pracovního poměru a v průběhu výpovědní doby jí zaměstnavatel sdělil, že od konkurenční doložky odstupuje. Zaměstnankyně následně začala vykonávat výdělečnou činnost, která byla v souladu se závazkem z konkurenční doložky, tedy výdělečnou činnost v oboru odlišném od činnosti zaměstnavatele. V té době jí však již bývalý zaměstnavatel ani přes její výzvy nezaplatil sjednané peněžité vyrovnání. Zaměstnankyně se tak se svým nárokem obrátila na příslušný soud. Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, že odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanoveného v zákoně nebo v dohodě účastníků a ze strany zaměstnavatele je v souladu s 310 odst. 4) zákoníku práce odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků. Judikát tak dal jasnou odpověď na v praxi diskutovanou otázku, když rozhodl, že právo zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky z výše uvedeného ustanovení zákoníku práce nevyplývá (při hledání odpovědi na tuto otázku se doposud objevovaly protichůdné názory). Má-li zaměstnavatel zájem na tom, aby mohl od konkurenční doložky v budoucnu odstoupit, je třeba, aby si tuto možnost se zaměstnancem výslovně sjednal. Toto řešení doporučujeme, jelikož mezi sjednáním konkurenční doložky a skončením pracovního poměru může uplynout dlouhá doba a potřeby zaměstnavatele se v této otázce mohou změnit. Pokud není možnost odstoupení od konkurenční doložky sjednána, zaměstnavatel nemá bez souhlasu zaměstnance možnost konkurenční doložku zrušit a musí zaměstnanci platit peněžité vyrovnání, i když na tom již nemá zájem. 11

14 Dohoda o odstoupení nemusí být obecně vázána na existenci nějakého důvodu. Nejvyšší soud ČR však bez uvedení důvodu nepovažuje odstoupení od konkurenční doložky za účinné. Proto lze jednoznačně doporučit, aby v případě sjednání práva odstoupit od konkurenční doložky byly také sjednány důvody pro takové odstoupení, anebo aby bylo mezi smluvními stranami výslovně sjednáno právo odstoupit od konkurenční doložky bez udání důvodů. Při odstoupení od doložky je pak třeba současně uvést, z jakého důvodu se od doložky odstupuje (příp. že se dle předchozího ujednání odstupuje bez uvedení důvodů). Soud nepřisvědčil ani další námitce zaměstnavatele, že konkurenční doložka je neplatná, neboť nemohla být sjednána již při uzavření pracovní smlouvy, ale teprve poté, co zaměstnankyně skutečně získala informace a znalosti, které by mohly ztížit činnost zaměstnavatele. Z dnešního ustanovení 310 odst. 2) zákoníku práce, kde se hovoří o získání informací, poznatků a znalostí pracovních a technologických postupů v minulém čase, nelze dle Nejvyššího soudu ČR úspěšně dovozovat, že by bylo přípustné uzavřít konkurenční doložku teprve poté, co by zaměstnankyně získala takové informace, poznatky nebo znalosti. Naopak, vzhledem k jeho smyslu (účelu) směřujícímu především k ochraně obchodního tajemství zaměstnavatele, které by mohlo být využito v hospodářské soutěži, je nepochybné, že sjednání konkurenční doložky zákon předpokládá zpravidla v době vzniku pracovního poměru. Chování zaměstnavatele po sporném rozvázání pracovního poměru (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 2065/2010 ze dne 27. září 2011) Nejvyšší soud ČR konstatoval, že z dnešního ustanovení 69 odst. 1) zákoníku práce vyplývá předpoklad, že zaměstnavatel (po prohlášení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání) skutečně umožní zaměstnanci, aby nadále práci vykonával. Zaměstnavatel může zaměstnanci, který platnost rozvázání pracovního poměru neuznává a který trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, ještě před skončením sporu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru znovu začít přidělovat práci, aniž by tím současně vyjádřil souhlas se stanoviskem zaměstnance o neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Pokud takto bude zaměstnavatel postupovat, nebude povinen zaměstnanci v případě prohraného sporu platit náhradu mzdy za celé období trvání sporu, ale pouze do okamžiku, kdy umožnil zaměstnanci znovu vykonávat práci. Na druhou stranu, oznámil-li zaměstnanec po rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, a neumožnil-li zaměstnavatel zaměstnanci, aby konal práce podle pracovní smlouvy, má zaměstnanec nejen nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za celou dobu trvání sporu, ale i možnost zapojit se do práce u jiného zaměstnavatele (stačí, pokud si sjedná skončení tohoto pracovněprávního vztahu tak, aby mohl počínaje dnem právní moci rozhodnutí o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru nastoupit do práce u původního zaměstnavatele). Nejvyšší soud ČR tímto nastínil návod, jakým způsobem mohou zaměstnavatelé postupovat v období po podání žaloby zaměstnancem o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru až do jeho skočení (příp. jiného způsobu skončení pracovního poměru). Zaměstnavatel tedy může zaměstnanci opět přidělovat práci, aniž by tím mlčky uznal, že má zaměstnanec pravdu ohledně neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Není však zcela jasné, zdali tímto postupem nemůže dojít ke zhoršení postavení zaměstnavatele v některých typech sporů, např. pokud dal zaměstnanci výpověď z organizačních důvodů (zrušení pracovního místa dotčeného zaměstnance). Přidělováním práce po provedené organizační změně by zaměstnavatel de facto uznal, že práci pro zaměstnance ve skutečnosti má a organizační změna by mohla být považována za fi ktivní. Zaměstnavatelům, kteří si nejsou jisti výsledkem soudního sporu a chtějí maximálně eliminovat riziko povinnosti vyplatit náhradu mzdy za dobu soudního řízení, proto lze z důvodu právní jistoty doporučit dále přidělovat práci pouze těm zaměstnancům, se kterými byl rozvázán pracovní poměr z jiných než organizačních důvodů dle 52 písm. c) zákoníku práce. Pro zaměstnance, kteří vedou spor se svými zaměstnavateli o neplatnost rozvázání pracovního poměru, platí, že mohou nastoupit u jiného zaměstnavatele pouze v případě, že jim stávající zaměstnavatel odmítne přidělovat práci. Současně nový pracovněprávní vztah musí sjednat tak, aby mohli po nabytí právní moci soudního rozhodnutí okamžitě pokračovat v práci u svého původního zaměstnavatele (pokud ve sporu uspějí). Pracovní poměr by tedy měl být v zásadě uzavírán na dobu určitou a u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr by měla být stanovena adekvátní (krátká) výpovědní doba. 12

15 DĚJE SE V PRK PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 Právnických ocenění je mnoho, ale naší kanceláři se podařilo na sklonku minulého roku získat to nejcennější: absolutní vítězství v kategorii Právnická firma roku 2011 pro domácí kancelář. Vedle toho jsme podruhé získali prvenství v Pracovním právu a počtvrté v Bankovnictví a financích. Soutěž vyhlašuje od roku 2008 pod záštitou předsedy vlády, ministra spravedlnosti a České advokátní komory společnost Epravo a.s., která při bodování zohledňuje názory klientů, odborné veřejnosti, konkurence a celkový objem transakcí. V sále pražského hotelu Intercontinental se 22. listopadu sešly nejkvalitnější české i mezinárodní kanceláře, aby pod záštitou ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila převzaly ocenění Právnická fi rma roku. Zástupci PRK Partners se na pódiu objevili hned třikrát: JUDr. Jaroslav Škubal za Pracovní právo, JUDr. Václav Bílý LL.M., Ph.D. a JUDr. Martin Aschenbrenner LL.M., Ph.D. za Bankovnictví a fi nance, celkové ocenění pro nejlepší domácí kancelář převzali společně JUDr. Jan Kohout, Marek Procházka LL.M. a Mgr. Robert Němec LL.M. Vedle těchto vítězství se PRK Partners objevila mezi nejvíce doporučovanými kancelářemi v dalších šesti klíčových kategoriích. Zásluhu na tak rozsáhlém ocenění mají všichni naši partneři, advokáti a koncipienti. Naší hlavní předností vždy byla vysoká kvalita práce. Požadavek na kvalitu má u nás vždy přednost před množstvím případů, říká partner Robert Němec a dodává: Nesnažíme se získávat velké množství zakázek za nereálně nízké ceny jen proto, abychom mohli vykazovat větší podíl na trhu a byli více vidět. PRK Partners zvítězila i díky svému regionálnímu přístupu: ze všech českých kanceláří má největší přítomnost na Slovensku a poměrně velký tým i v Maďarsku. Oceňovanou kvalitu dosahuje PRK Partners unikátním týmem partnerů, který se dalece vymyká českému standardu. Nejenže nabízí zkušenosti a jazykovou vybavenost získanou v zahraničí (Kanada, Německo, Švýcarsko, Belgie, Francie, USA, Japonsko a podobně), ale svědomitě se podílí na každém projektu. Nefungujeme tak, že by partner získal zakázku a delegoval ji týmu nezkušených právníků, čímž bychom se snažili o co největší obraty, říká partner Radan Kubr. Podle něj právě tento bod odlišuje PRK Partners od konkurence a přináší mu zasloužené renomé: Základna zkušených a jazykově vybavených partnerů s obchodním myšlením se aktivně podílí na všech zakázkách. Výsledný pozitivní ohlas nám umožnil získat cenu Právnická fi rma roku. Významnou úlohu při zisku souhrnné ceny sehrály úspěchy PRK Partners v oblasti bankovnictví a fi nancí. Sedm z deseti kanceláří, které se v žebříčku zařadily za naši kancelář jsou celosvětově známá jména. Přesto již osmnáct let od svého založení dominuje PRK Partners na této půdě a velké síťové kanceláře nedokázaly jejím postavením otřást. Trh dnes chápe, že bez ohledu na to, zda kancelář má dobré české jméno nebo dobré anglosaské jméno, její tým je drtivě tvořen lokálními právníky a mezi těmito konkrétními osobnostmi je třeba hledat rozdíly, komentuje partner Robert Němec. JUDr. Václav Bílý LL.M., Ph.D. a JUDr. Martin Aschenbrenner LL.M., Ph.D. s cenou za Bankovnictví a fi nance. Moderátor Libor Bouček vyhlašuje PRK Partners Právnickou fi rmou roku 2011 pro domácí kancelář. Zleva: Předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň, zástupci PRK Partners JUDr. Jan Kohout, Mgr. Robert Němec LL.M., Marek Procházka LL.M., ministr spravedlnosti ČR JUDr. Jiří Pospíšil a prezident pořadatelské společnosti Epravo a.s. Mgr. Miroslav Chochola. JUDr. Jaroslav Škubal přebírá cenu za Pracovní právo. 13

16 Podle časopisu Ekonom má PRK Partners na trhu pověst kanceláře, která si udržuje vysokou kvalitu za přijatelnou cenu. Toto lichotivé hodnocení je částečně umožněné naší regionálností. Na rozdíl od síťových kanceláří, jimž podmínky diktuje centrála v Londýně či New Yorku, přizpůsobuje PRK Partners ceny hodnotě případu pro klienta. A to je významný bod pro menší či začínající podnikatele. PRK Partners byla původně vybudovaná jako kancelář poskytující služby zejména zahraničním investorům a bankám. Nicméně české podniky všech velikostí a čeští podnikatelé jsou našimi klienty čím dál tím častěji. Jakožto českou fi rmu nás tento trend mimořádně těší. Lokálním fi rmám pomáháme skutečně rádi, potvrzuje partner Robert Němec. PRK Partners také stále častěji pracuje pro projekty s nápadem, ale bez kapitálu, typicky pro start-upy. V principu pro nás není žádný klient malý, protože každý byznys někde začíná, uzavírá Němec. Celkový přehled ocenění PRK Partners v roce 2011 Absolutní vítězství: Právnická fi rma roku 2011 pro domácí kancelář Nejlepší v kategorii: Pracovní právo Bankovnictví a fi nance Velmi doporučovaná kancelář v kategoriích: Developerské a nemovitostní projekty Fúze a akvizice Řešení sporů a arbitráže Právo obchodních společností včetně hospodářské soutěže Restrukturalizace a insolvence Daňové právo Požadavek na kvalitu má u nás vždy přednost před množstvím případů. Bez ohledu na to, zda kancelář má dobré české jméno nebo dobré anglosaské jméno, její tým je drtivě tvořen lokálními právníky. Mgr. Robert Němec LL.M., partner V soutěži TOP Odpovědná firma roku jsme získali tři nominace Dne 9. listopadu 2011 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení ceny TOP Odpovědná fi rma udělované platformou Byznys pro společnost. Kancelář PRK Partners je každoročně oceňovaná za špičkové právní poradenství. Letos získala i několik nominací za společenský přínos. Na slavnostním vyhlášení TOP Odpovědná fi rma roku 2011 se naši zástupci postavili po bok největším českým i nadnárodním fi rmám, které pečují o své komunity, životní prostředí a vynakládají významné prostředky na charitativní a rozvojové účely. PRK Partners se dostala mezi pět fi nalistů v kategorii TOP Odpovědná malá fi rma roku. V kategorii Nejštědřejší fi remní dárce roku 2011, která je doménou nadnárodních společností, jsme obsadili dokonce čtvrté místo z osmnácti fi nalistů. Do nejužšího kola jsme byli nominovaní i v kategorii Největší fi remní dárce roku. Společenská odpovědnost PRK Partners se neomezuje jen na právní oblast (rozvoj legislativy v ČR, podpora talentovaných studentů práva). Galerie PRK Partners v Jáchymově ulici několikrát do roka ožije výstavou děl českých a slovenských umělců. Významně podporujeme i ty nejmenší: dlouhodobá spolupráce s Nadací Terezy Maxové pomáhá zlepšovat podmínky dětem z dětských domovů po celé republice. Partnerství přední advokátní kanceláře se sociálně znevýhodněnými bylo i motivem vánočního přání, které jsme rozeslali našim klientům a kolegům. 14

17 Česká Fotografie: Rozhovor s Dušanem Brozmanem Pražské sídlo PRK Partners se několikrát do roka mění ve výstavní síň: na stěnách chodeb, klubu, zasedacích místností a na recepci se střídají díla klasických umělců dvacátého století. Manažerem nejnovější výstavy Česká fotografie je Dušan Brozman, kterého jsme požádali o krátký rozhovor. Právní aktuality: Co přivedlo právě tuto výstavu do prostor PRK Partners? Dušan Brozman: S vaším partnerem Radanem Kubrem jsem se seznámil díky našemu společnému zájmu umění. Je to už řada let. Oba nás zajímají malíři i fotografové, zejména ti klasičtí, čili padesátníci i starší, kteří už mají jméno. Jedná se tedy spíš o výběr doktora Kubra nebo Váš? Je to můj výběr. Oběma nám vyhovuje. Oba máme rádi fotku, i když z hlediska kurátora by bylo snazší vystavovat malbu. Fotku musíte zasklívat, ta skla potom umývat, zasazovat do pasparty, do rámu (směje se) Řekněte nám něco o autorech současné výstavy. Vystavujeme celkem pět umělců. Dva Slováky, kteří žijí od poloviny 80. let v Česku Rudo Prekop (1959) a Vasil Stanko (1962) a tři Češi Jaroslav Beneš (1946), Miroslav Machotka (1946) a Štěpán Grygar (1955). První dva žijí v Praze od 80. let a patří do okruhu Slováků, kteří prorazili na FAMU úplně novým viděním. Přeci jen, vyrostli v jiné tradici než Pražané, tradici vesnice, jejích pohádek, jiného vnímání krajiny. Grygar, Beneš a Machotka vyrostli v městském prostředí a orientují se spíše na tradici fotografi e, na níž jsme zvyklí: konstruktivismus nebo dokonce surrealismus, který proslavil na celém světě české meziválečné fotografy jako byli Jaromír Funke, Jaroslav Rössler nebo Josef Sudek. Dá se v dílech vysledovat nějaká koherence? Jak jsem právě uvedl, dvě odlišné, ale jasné tradice. Samozřejmě také v tom, že jsem vybral autory, kterých si nesmírně vážím. Ať už v budoucnu vyjde jakákoli kniha o fotografi i 70. a 80. let, s těmito lidmi se bude vždy počítat, stejně jako dnes. To vypovídá o jejich kunsthistorické hodnotě. Nejde o žádné ornamenty. Co těmi ornamenty myslíte? Věci, které se do kontextu vážného umění nedostanou, takže umění s maličkým u, které slouží jenom k tomu zaplnit prázdné místo nad gaučem Co rozhodovalo o umístění jednotlivých kusů? Sídlo PRK je pro vystavovatele oříšek. Nejsou to klasické výstavní místnosti. Samozřejmě jsem se snažil dodržet určitou logiku, velký prostor klubovny se vybízel k umístění pěti velkých fotek od Štěpána Grygara. Kritériem tady bylo, že musí být spolu, protože tvoří souvislý celek a je třeba jim dopřát odstup. Nad stolečky s občerstvením v zasedačkách se zase hodí maloformátové fotografi e, jaké dělá Beneš nebo Machotka, v nichž zblízka objevíte překvapující detaily. Nad recepcí visí krásné zátiší květu od Prekopa. Hodí se ke slečnám, které tam sedají, vítá hosty a zase je vyprovází. Bylo tedy renomé jediným kritériem výběru? Ne, kritériem byla výtvarná inteligence, renomé má kdekdo. Ještě jeden kontext je důležitý. Dnes se fotí na digitál, tohle je ještě generace lidí, kteří fotí na kinofi lmy, Beneš třeba fotí na negativy velkého formátu, 13x18 cm a víc, na ně fotil i Sudek. V kameře vidíte všechno vzhůru nohama. Fotopapíry se dají ještě sehnat, ale je to pořád dražší. Jiná technika znamená jiný způsob přemýšlení. Tohle je poslední generace umělců, kteří přirozeně pracují ještě klasickou technikou. Zastavme se prosím u onoho způsobu přemýšlení. Fotograf, který fotí na kinofi lm nebo velkoformátový negativ ví, že nemůže nacvakat 50 záběrů, když mu jde o to zachytit určitý motiv. Film je drahý, už jen tím si vyžaduje úplně jinou koncentraci než digitál. Potom musíte fotku v komoře pracně zvětšit pomocí vývojky, fotky sušit atd. Ve fotokomoře ale taky pokračujete v umělecké tvorbě a manipulaci s materiálem, například nějakou část na chvíli při vyvolání zakryjete, aby na ni dopadalo méně světla... Dnes se to dělá většinou ve Photoshopu a pak to prostě vytisknete. Štěpán Grygar je třeba schopný pracovat oběma způsoby. 15

18 Co byste vzkázal lidem, kteří tvrdí, že na digitál to není ono? Pokud jde o ostrost záběru, není už dnes v kvalitě rozdíl. Co umíte udělat na kinofi lm, uděláte i na digitál. Co umíte dělat ve fotokomoře umíte v přenesenem slova smyslu i ve Photoshopu. Rozdíl udělá vždy umělcův přístup. Nejde o to, jaký fotoaparát používáte, ale o to, jestli s ním umíte svůj způsob dívání na svět zprostředkovat. I s fotoaparátem na mobilu můžete vytvořit vrcholné umění, zatímco s tím nejdražším nemusíte. Je to jenom médium ale je důležité, jestli znáte jeho výhody a umíte je kreativně použít. Ať už v budoucnu vyjde jakákoli kniha o fotografii 70. a 80. let, s těmito lidmi se bude vždy počítat. Nejde o to, jaký fotoaparát používáte, ale o to, jestli s ním umíte svůj způsob dívání na svět zprostředkovat. Dušan Brozman Dušan Brozman a Radan Kubr zahajují výstavu v klubu PRK Partners. Fotografové Štěpán Grygar s Vasilem Stankem. Jan Kohout provází hosty po zasedacích místnostech s vystavenými obrazy. Rudo Prekop, Dušan Brozman a Jaroslav Beneš. 16

19 ENGLISH SUMMARY

20 ENGLISH SUMMARY EDITORIAL Dear friends, you have just opened this year s fi rst issue of our Legal Update, a periodical issued quarterly by PRK Partners, Attorneys at Law. We will continue to provide you with information and analyses concerning the most interesting events in the legal world and within our company. This issue represents a symbolic fusing of events that occurred in the past year and which are upcoming, where PRK Partners has played and will play a key role: we received the highest award granted to a local law fi rm, and our experts are taking part in the preparation of new Czech legislation that will be the major legal topic over the next several years. CORPORATE LAW Amendment to the Commercial Code On 29 November 2011 Act No 351/2011 was published in the Collection of Laws and became effective on 1 January It brings some signifi cant changes to the Commercial Code. Under the amendment, a company must have consent of its General Meeting to secure the liabilities of (i) persons entitled to act on behalf of the company, (ii) persons related to them and (iii) companies related personally. However, General Meeting consent will not be necessary when a controlling entity secures the liabilities of a controlled entity. Further, the obligation to secure liabilities under terms customary in business transactions has been completely eliminated. Another signifi cant change strengthens the protection of good will in cases of further alienation of property acquired contrary to the provisions of 196a sec. 1 and 3 of the Commercial Code. It removes the discrepancy between the Commercial Code and the Civil Code regarding the acquisition of such improperly acquired property. Under both codes such acquisition was not possible. Now, it is possible provided the acquirer is acting in good faith. In business relations, the amendment permits parties to an agreement to waive the right to claim or limit damages before any failure to fulfi l the obligation from which the damage arises, except in the case of intentional damage. The Commercial Code now expressly recognizes the possibility to authorize, wholly or partially, any person even an employee of the company to manage the company. This employee may be at the same time a statutory body or a member thereof. The amendment also clearly defi nes an entrepreneur s obligation to have legal title to premises that are being used as his/hers/its registered offi ce listed in the Commercial Register. The entrepreneur will no longer be obliged to evidence to the Commercial Register legal title to the premises if this information can be found in the Land Registry. BANKING MiFID II and MiFIR: Significant Changes on Capital Market Expected In October 2011, the European Commission published proposals for MiFID II (an amendment to MiFID) and MiFIR (a brand new regulation). The scope of MiFID will be expanded. It will apply to all transactions (including spot transactions) in emission allowances. Some current exemptions from MiFID will be narrowed. The new proposals tend to strenghten investor protection and enhance corporate governance of investment fi rms. 18

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Michal Havelka Poděbrady 12. 6. 2014 Právní předpisy zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zák. č. 256/2013, o katastru nemovitostí

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. u) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

SML o U V A O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SML o U V A O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SML o U V A O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB I. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 118 1O Praha 1 jednající: JUDr. Michalem Švorcem, ředitelem odboru 29 - Legislativní

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více