KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku"

Transkript

1 KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 Česká fotografi e: Rozhovor s Dušanem Brozmanem PRÁVNÍ AKTUALITY LEGAL UPDATE 1 / 2012

2 editorial Vážení přátelé, otevíráte první letošní číslo Právních aktualit, čtvrtletníku vydávaného advokátní kanceláří PRK Partners. I nadále Vám budeme přinášet informace a analýzy nejzajímavějšího dění v právním světě a uvnitř naší společnosti. Toto vydání symbolicky spojuje významné události minulého roku s těmi nadcházejícími. PRK Partners v nich hrála a věřím, že i nadále bude hrát klíčovou roli: jednak tím, že získala nejvyšší ocenění pro tuzemskou advokátní kancelář, ale také tím, že její experti stojí u zrodu nové české legislativy, která bude hlavním právnickým tématem několika následujících let. Obdrželi jsme titul Nejlepší právnická fi rma roku 2011 pro domácí kancelář a poněkolikáté obhájili prvenství v dalších dílčích kategoriích. Tato pocta od našich klientů, odborné veřejnosti i konkurence mne těší o to víc, že letos očekáváme rostoucí dopady ekonomické krize. Trh s právními službami bude ještě více krystalizovat a oddělovat špičkové kanceláře od ostatních. Už od svého vzniku sázíme na kvalitu služeb, díky čemuž jsme získali nejen důvěru našich klientů, ale také řadu právnických ocenění. Je otázkou, jestli tento přístup ocení klienti i v době zvyšujícího se ekonomického tlaku. Jednak předpokládám, že ano, a zadruhé mám v sobě i všech našich partnerech jistotu, že svůj postoj nezmění bez ohledu na vývoj trhu. Nejvyšší standard právnických služeb totiž není v PRK Partners obchodní nutností, ale identitou fi rmy. Dalším důležitým tématem našeho časopisu je nový občanský a obchodní zákoník. Celý rok se ponese v duchu příprav na jejich uvedení do praxe a bude prodchnut diskuzemi odborné i laické veřejnosti o nové podobě českého práva. Tuto přelomovou událost komentují navrhovatelé zákoníků a naši kolegové v pozici of counselů. Je nám ctí a potěšením oznámit, že jeden z nejuznávanějších českých právníků, profesor Karel Eliáš, hlavní zpracovatel návrhu občanského zákoníku, souhlasil se spoluprací s naší kanceláří a koncem minulého roku se stal součástí našeho týmu. Pevně věřím, že jeho odborná erudice bude přínosem jak pro nás, praktiky, tak pro naše klienty. Tímto navazujeme na již ověřený projekt spolupráce s docentem Bohumilem Havlem. Součástí trojice expertů na nové soukromé právo je také Petr Bezouška, Eliášův žák a následovník, uznávaný odborník v oblasti pracovního práva a právní poradce předsedy vlády Petra Nečase. Dělat právo na špičkové úrovni znamená organicky a zároveň přesně spojovat teorii s praxí. Jedině tak můžeme novému soukromému právu pomoci nalézt cestu ke kvalitní interpretaci a aplikaci. Přeji Vám všem, abyste zdárně vykročili do roku 2012 a všechny jeho výzvy přetavili v nové zkušenosti a nové úspěchy. Dr. Radan Kubr, partner

3 obsah Editorial Obsah 1 Novinky 2 Právní události ve zkratce Korporační právo 3 5 Novela obchodního zákoníku Bankovnictví a finance 5 6 MiFID II a MiFIR: očekávejme rozsáhlé změny na kapitálovém trhu Novela obchodního zákoníku schválena konec posudků na ocenění ručení EU směrnice o smlouvách o úvěru na bydlení regulace hypoték na obzoru Občanský zákoník 6 8 Občanský zákoník po schválení Poslaneckou sněmovnou Nemovitosti 8 9 Novela zákona o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem Pracovní právo 9 12 Nové právní předpisy Připravované právní předpisy Judikatura Děje se v PRK PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 V soutěži TOP Odpovědná fi rma roku jsme získali tři nominace Česká Fotografi e: Rozhovor s Dušanem Brozmanem English Summary

4 NOVINKY Právní události ve zkratce Autor: Petr Bezouška, Ph.D. NOVÉ PŘEDPISY: Zákon č. 444/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (účinnost: ) nově se pro výkon profese znalce nebo tlumočníka vyžaduje bezúhonnost (neodsouzení za úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin související s jejich činností), stanoví se jim povinnost mlčenlivosti i po skončení výkonu činnosti a mění se pravidla pro pozastavení a zánik práva vykonávat činnost. Vyhláška č. 414/2011 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku (účinnost: ) Ministerstvo spravedlnosti změnilo formuláře pro podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách. Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost: ) novela zákoníku práce například posiluje vztah k občanskému zákoníku, precizuje pravidla pro neplatnost právních úkonů, mění právní úpravu pracovních poměrů na dobu určitou, prodlužuje délku zkušební doby pro vedoucí zaměstnance, vrací do zákona institut dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jiného, zdvojnásobuje limit rozsahu práce na dohodu o provedení práce, zavádí nový výpovědní důvod (zvlášť hrubé porušení režimu pracovní neschopnosti), nebo rozlišuje výši odstupného podle délky zaměstnání. Viz. kapitola Pracovní právo. Zákon, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost: ) návrh na zahájení řízení o povolení vkladu lze nově podat na stanoveném formuláři (tento rok jde o možnost, od příštího roku o povinnost), zavádí se institut poznámky spornosti, zvyšují se poplatky za podání návrhu. Viz. kapitola Nemovitosti. PŘIPRAVUJE SE: Novelizace živnostenského zákona (sněmovní tisk č. 547) snížení administrativní zátěže podnikatelů (např. zrušení povinnosti označovat provozovnu identifi kačním číslem provozovny, možnost oznamovat údaje státním orgánům jen jednou prostřednictvím centrálního registračního místa (pravděpodobná účinnost: ). Novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu (sněmovní tisk č. 537) omezení dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí a exekuce, změna postupu při zahájení exekuce (vypuštění rozhodování soudu o nařízení exekuce), zavádí se nový způsob výkonu rozhodnutí správa nemovitosti, zavádí se možnost správy podniku (pravděpodobná účinnost: ). Novelizace zákona o dluhopisech (sněmovní tisk č. 531) odstranění povinnosti schvalovat emisní podmínky Českou národní bankou, zrušení výčtu osob oprávněných vydávat dluhopisy, zjednodušení úpravy dluhopisového programu (pravděpodobná účinnost: ). Informovali jsme v minulém Legal Update. 2

5 KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku Autor: Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. Mgr. Jiří Trnka Obsah: Změna ustanovení 196a obchodního zákoníku Umožnění limitace náhrady škody, která může v budoucnu teprve vzniknout Souběh funkcí v obchodních společnostech Sídlo podnikatele Dne 29. listopadu 2011 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 351/2011 Sb., kterým dochází s účinností od 1. ledna 2012 k některým významným změnám v obchodním zákoníku. Tato novela byla poněkud zastíněna schválením nového občanského zákoníku Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, přesto by v žádném případě neměla uniknout pozornosti. Z hlediska praxe přinese především několik zjednodušení do života podnikatelů. Odborná veřejnost pak ocení zohlednění judikatury vyšších soudů a přizpůsobení právního řádu evropskému standardu. Pojďme se společně podívat na nejdůležitější novinky, které přináší. Změna ustanovení 196a obchodního zákoníku První ze dvou zásadních změn se týká poskytování zajištění a klade si za cíl především odstranění nejasností při aplikaci předmětného ustanovení v praxi. Společnosti bude nově umožněno poskytnout zajištění závazků osob podle odst. 1 a 2 předmětného ustanovení (osoby oprávněné činit za společnost či jejím jménem právní úkony a osoby jim blízké a společnosti personálně propojené) pouze se souhlasem valné hromady společnosti. Protože nový text ustanovení výslovně nepožaduje předchozí souhlas valné hromady, bude postačovat i souhlas následný, na jehož udělení se bude vázat účinnost předmětného zajišťovacího úkonu. Ani souhlas valné hromady pak nebude zapotřebí, půjde-li o poskytnutí zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou. Z výše uvedeného je patrné, že byla odstraněna výslovná povinnost vztáhnout podmínky odst. 1 a 3 předmětného ustanovení na převzetí ručení. Stalo se tak s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, který dovodil, že požadavek určení ceny za ručení na základě posudku znalce jmenovaného soudem není na převzetí ručení aplikovatelný. Novela sjednocuje otázky zajištění do jednotného režimu, tj. již nadále nerozlišuje režim pro poskytnutí ručení a režim pro poskytnutí jiného druhu zajištění. Dosud nebylo také zcela jasné, zda se povinnost poskytnutí zajištění za podmínek obvyklých v obchodním styku vázala na jeho poskytnutí nebo na zajištění samotné a nebylo tudíž zřejmé, jak tuto podmínku splnit. Věřitel, jehož pohledávka byla zajišťována, se navíc dostával do absurdní situace, protože nemohl být účastníkem dohody o výši úplaty (protiplnění) za poskytnutí zajištění. Byl tedy v podstatě vystaven libovůli dlužníka a poskytovatele zajištění, zda podmínky obvyklé v obchodním styku splní. Toto je v rozporu s ústavní ochranou práv nabytých v dobré víře a ochranou třetích nezúčastněných osob. Zákonodárce proto povinnost poskytnout zajištění za podmínek v obchodním styku obvyklých odstranil úplně. Další významnou změnou je posílení ochrany dobré víry v případě dalšího zcizení majetku nabytého v rozporu s odst. 1 a 3 předmětného ustanovení. Dochází tak k odstranění disproporce mezi nabytím takového majetku v režimu obchodního zákoníku (nabytí od nevlastníka v dobré víře je možné) a občanského zákoníku, podle kterého nabytí od nevlastníka možné není. Při dobré víře nabyvatele bude nabytí od nevlastníka nově možné ve všech případech. Umožnění limitace náhrady škody, která může v budoucnu teprve vzniknout Z obecného hlediska nemůže být pochyb o tom, že vzdání se nároku na náhradu škody, která může v budoucnu teprve vzniknout, může být pro smluvní strany oboustranně efektivním nástrojem, způsobilým do značné míry například snížit cenu smluvního plnění nebo transakční náklady. Dosavadní znění obchodního zákoníku však 3

6 stanovilo, že nároku na náhradu škody se nelze vzdát před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Nutné je k tomu dodat, že se jednalo o ustanovení kogentní, od kterého se smluvní strany obecně nemohou svou dohodou odchýlit. S odkazem na kogentnost potvrdil nemožnost vzdání se nároku náhrady škody i Nejvyšší soud ČR. Nebylo ani zcela jasné, do jaké míry je přípustné omezení náhrady škody, protože i omezení znamená částečné vzdání se práva na náhradu škody. Nejvyšší soud ČR se negativně stavěl i k pokusům praxe o přípustné obcházení tohoto ustanovení (např. dohoda stran o maximální výši předvídané škody ve smyslu ustanovení 379 obchodního zákoníku, které upravuje vyloučení nároku na nepředvídatelnou škodu v obchodních vztazích, byla Nejvyšším soudem ČR shledána neplatnou právě pro nepřípustné obcházení zákona). Jediným připuštěným nástrojem s alespoň obdobným účinkem tak zůstalo Nejvyšším soudem ČR připuštěné rozšíření liberačních důvodů. Evropský standard však limitaci náhrady škody přirozeně připouští. Za přesně vymezených podmínek je smluvní limitace náhrady škody možná například v Německu, kde zákon upravuje i různé situace podle stupně zavinění, přičemž limitaci náhrady škody způsobené úmyslně nepřipouští. Obdobná situace panuje například i v Maďarsku. Novela zavádí možnost vzdát se v obchodněprávních vztazích práva na náhradu škody či toto právo omezit před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. To však neplatní pro škodu způsobenou úmyslně. Nutno podotknout, že nový občanský zákoník bude rovněž limitaci náhrady škody připouštět. Ne však v případech, kdy bude způsobena z hrubé nedbalosti nebo úmyslně. Vůči slabší straně bude možné nárok na náhradu škody vyloučit nebo ho omezit pouze v určitém rozsahu. Souběh funkcí v obchodních společnostech Souběh funkce statutárního orgánu obchodní společnosti nebo jeho člena s postavením takové osoby jako vedoucího zaměstnance je v českém podnikatelském prostředí běžný. K tomu je nutné zdůraznit, že ani v této souvislosti rozhodující normy, tedy obchodní zákoník a zákoník práce, takový souběh nezakazují. Soudy ČR však postupně došly k závěru, že výkon funkce statutárního orgánu není druhem práce podle zákoníku práce a pracovní smlouvy, jejichž předmětem je výkon funkce statutárního orgánu, jsou neplatné. Když tento výklad přijal v prosinci roku 2010 i Nejvyšší správní soud ČR, neměl pak již jinou možnost, než odmítnout uznání nároků z dávek nemocenského pojištění, které byly na základě takových smluv hrazeny. Zakazovat jeden z možných způsobů úpravy vnitřních vztahů v obchodních společnostech přitom není důvod. Jediným možným řešením situace byla tedy legislativní úprava. Obchodní zákoník nově výslovně připouští možnost, aby obchodním vedením společnosti byla zcela nebo zčásti pověřena jiná osoba, a to i zaměstnanec společnosti. Tento zaměstnanec může současně zastávat funkci statutárního orgán nebo být jeho členem. Obsahem takového pověření však nebudou moci být základní strategické otázky obchodního vedení, jako např. právě pověřování obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení nebo účast na zasedání statutárního orgánu. Dle textace předmětných ustanovení nedojde pověřením k obchodnímu vedení k omezení odpovědnosti statutárního orgánu. S přihlédnutím k tomu, že odpovědnost zaměstnance je výrazně nižší než odpovědnost statutárního orgánu, je třeba položit si otázku, zda bude i nadále nutné setrvat na závěru Nejvyššího soudu ČR o tom, že statutární orgán nemůže být současně zákonným zástupcem společnosti při podpisu smluv a že takto podepsané smlouvy jsou neplatné. Otázka zastupování společnosti navenek není novelou nikterak řešena. V případě, kdy statutární orgán bude zároveň zaměstnancem společnosti, bude tedy nadále nutné, aby činil právní úkony jménem společnosti jako její statutární orgán. Aby nedocházelo k nekontrolovanému odměňování osob při souběhu funkcí, nebo k obcházení povinnosti odsouhlasit odměnu statutárního orgánu příslušným orgánem společnosti, je dále stanoveno, že odměnu zaměstnanci vykonávajícímu obchodní vedení, který je zároveň statutárním orgánem nebo jeho členem, určuje stejný orgán společnosti, který je k tomu příslušný v případě statutárního orgánu. V návaznosti na umožnění souběhu funkcí je připravována novela zákona o nemocenském pojištění, která výslovně počítá s povinným nemocenským a důchodovým pojištěním společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a dále členů kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů. 4

7 Sídlo podnikatele Dochází k novému jasnému legislativnímu vyjádření povinnosti podnikatele mít právní titul k užívání prostor zapsaných jako sídlo v obchodním rejstříku po celou dobu, co jsou tyto prostory jako sídlo podnikatele zapsány. Přestože byla tato povinnost odvoditelná z právních předpisů i za dosavadního stavu, podnikatelé tuto povinnost ne vždy plnili a soudní praxe toto ne vždy adekvátně refl ektovala. Prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním sídla v jeho nemovitosti souhlasí, nesmí být nově starší než tři měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny. Toto opatření má vést k posílení právní jistoty, neboť v praxi nebyly výjimečné případy, kdy byla soudu předkládána falešná prohlášení. Zároveň dochází i k zjednodušení. Podnikatel nově nebude nucen předkládat právní důvod užívání prostor, v nichž má umístěno sídlo, pokud je tato skutečnost zjistitelná z veřejných rejstříků (katastr nemovitostí). BANKOVNICTVÍ A FINANCE MiFID II a MiFIR: očekávejme rozsáhlé změny na kapitálovém trhu Autor: JUDr. Jan Ditrych V říjnu 2011 Evropská komise po dlouhé přípravě konečně uveřejnila návrhy předpisů revidujících směrnici MiFID. Jedná se o novelizaci samotné směrnice (MiFID II), a dále o zcela nové nařízení (MiFIR). Předpokládá se, že by oba předpisy mohly vstoupit v účinnost v roce MiFID II pak bude následně implementován do českého práva. Novelou by mělo dojít k výraznému rozšíření aplikace MiFID na vztahy, které dosud nebyly regulovány. MiFID by se měl aplikovat na veškeré transakce s emisními povolenkami (včetně spotových transakcí), a nikoli jen na vybrané derivátové transakce, jak je tomu nyní. Výjimky z aplikace MiFID na obchodování na vlastní účet a obchodování s komoditními deriváty budou zúženy. Úschova a správa investičních nástrojů (custody) se stane hlavní investiční službou, kterou lze vykonávat výhradně na základě licence v současné době jde pouze o doplňkovou investiční službu. MiFID II zavádí vedle regulovaného trhu a mnohostranného obchodního systému novou obchodní platformu, tzv. organizovaný obchodní systém (organized trading facility OTF), kde se organizovaně párují nabídky a poptávky třetích stran týkající se investičních nástrojů. Dojde též k dalšímu rozšíření ochrany investorů a požadavků na corporate governance u poskytovatelů investičních služeb. Obchodníci ze třetích zemí budou moci fakticky využívat výhody jednotné evropské licence, pokud si mimo jiné založí v EU pobočku. Bez pobočky budou moci poskytovat své služby na území EU pouze způsobilým protistranám. MiFIR pak bude upravovat zejména uveřejňování povinných informací a povinné obchodování s deriváty v organizovaných systémech. Uveřejněním obou návrhů tak odstartovalo další kolo diskuzí v příslušných orgánech EU a bezpochyby i lobbování ze strany účastníků trhu. Novela obchodního zákoníku schválena konec posudků na ocenění ručení Parlament přijal dlouho očekávanou novelu 196a obchodního zákoníku, která s účinností od 1. ledna 2012 odstraňuje zákonný požadavek na znalecké ocenění hodnoty ručení převzatého za závazky společnosti v rámci stejného koncernu. O přijaté novele podrobně informujeme v části těchto Právních aktualit věnované Korporátnímu právu. 5

8 EU směrnice o smlouvách o úvěru na bydlení regulace hypoték na obzoru Autor: Mgr. Martin Bruthans Je tomu sotva jeden rok, kdy nabyl účinnosti nový zákon o spotřebitelském úvěru stanovící nová, přísnější pravidla pro poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, a orgány Evropské unie již projednávají konečné návrhy nové legislativy regulující obdobně i poskytování hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěry sloužící financování bydlení byly doposud z působnosti právní úpravy spotřebitelských úvěrů vyňaty. Prvním evropským předpisem regulujícím poskytování rezidenčních hypoték se má stát Směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení, jejíž návrh je v současnosti projednáván v Evropském parlamentu. Podle návrhu směrnice by se poskytování a zprostředkování hypotečních úvěrů na bydlení mělo podrobit pravidlům obdobným těm, která platí ohledně spotřebitelských úvěrů. Jednotná úprava má přitom sledovat souběžně dva cíle jednak má položit základ jednotnému evropskému trhu hypotečních úvěrů a jejich přeshraničnímu poskytování, a dále zvýšit ochranu spotřebitelů a zároveň zamezit neodpovědnému poskytování a přijímání úvěrů. Konkrétní pravidla se tak do budoucna budou týkat požadavků na reklamu a marketing poskytování hypotečních úvěrů, na standardní předsmluvní (ve formě jednotného formuláře) i smluvní informace (včetně RPSN), povinnost posouzení bonity žadatele o hypoteční úvěr, včetně povinnosti odmítnout poskytnutí úvěru žadateli s nedostatečnou bonitou, právo příjemce úvěru na předčasné splacení atd. Členské státy budou mít při transpozici směrnice do národních právních řádů možnost rozhodnout o uplatnění pravidel upravených směrnicí i na malé a střední podniky. Přijetí směrnice lze reálně očekávat v první polovině tohoto roku, povinnost promítnutí směrnice do národních právních řádů je předpokládána ve lhůtě dvou let. O dalším vývoji připravované legislativy budeme samozřejmě informovat. OBČANSKÝ ZÁKONÍK Občanský zákoník po schválení Poslaneckou sněmovnou Autor: Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení 9. listopadu 2011 návrh občanského zákoníku ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, na němž se usnesl ústavně právní výbor ve dnech 10. a 11. října. Z řady divokých návrhů podaných jednotlivými poslanci prošly dva jeden předložený Vlastou Parkanovou (TOP09) a druhý od Jana Babora (ČSSD). Proti znění schválenému vládou 18. května 2011 tedy 10 let a 1 měsíc poté, co vláda ČSSD schválila 18. dubna 2001 věcný záměr občanského zákoníku došlo v návrhu k necelým 300 věcným změnám. V lednu 2011 byl návrh občanského zákoníku předložen spolu s návrhem zákona o obchodních korporacích k projednání Senátu. Návrh občanského zákoníku sleduje dvě základní myšlenky. Lze je vyjádřit hesly: konvence a integrace. Cílem bylo vytvořit konvenční, standardní civilní kodex srovnatelný s úpravami v jiných státech náležejících do sféry kontinentální právní kultury, tedy zákoník pro normální evropský stát. Kritici mluví často o diskontinuitě. Je nutné uvědomit si, že nový kodex kontinuálně navazuje na dosavadní úpravu v oblasti rodinného a obligačního práva, kde najdeme vedle novinek i řadu shodných rysů s platným právem. Rozdíly najdeme především v úpravě věcných práv a dědického práva, kde současná úprava sleduje paradigmata zdejších občanských zákoníků z let 1950 a 1964 více než tradiční i moderní evropské vzory. Cílem bylo také do kodexu integrovat celý základ soukromého práva, tj. obecnou úpravu osob, věcí a soukromých projevů vůle. Výsledkem je zrušení dualismu úpravy obligačního práva a promlčení v občanském a obchodním zákoníku, zařazení rodinného práva do nového kodexu a integrace různých speciálních úprav do zákoníku, ať již jde o ustanovení o cenných papírech nebo o soukromém pojištění. 6

9 Základní obsahová myšlenka, na níž kodex staví, je pojetí, že lidé si své konkrétní soukromé poměry sami uspořádají rozumněji, než to jsou s to učinit abstraktní schémata sociálního inženýrství veřejné moci. Tomu odpovídá příklon k zásadní dispozitivitě zákonných ustanovení. Veřejná moc má ale legitimně zasáhnout tam, kde je bez spravedlivého důvodu ubližováno slabším. Zásada autonomie vůle a zásada rozumné ochrany slabší strany se v kodexu promítají do jednotlivých ustanovení. Slabším se nerozumí jen spotřebitel, ale každý, kdo se bez své viny ocitne v postavení, které sám nemůže ovlivnit např. nezletilé dítě nebo zdravotně postižený. Ochranu nový zákoník nevnucuje, ale nabízí, vyjma zcela výjimečných případů zákonnou dispozicí a nabídkou relativní neplatnosti, která je v novém zákoníku obecnou zásadou, nikoli výjimkou ze zásady absolutní neplatnosti, jak je tomu dnes. Svoboda vůle i ochrana slabšího se lehce mohou zvrhnout v jejich zneužití. Proto nový zákoník odnímá zjevnému zneužití práva právní ochranu. Obsahově sleduje nový občanský zákoník paradigmata nastavená věcným záměrem schváleným Zemanovou vládou. Však byl také zákoník připravován za vlády čtyř sociálně demokratických premiérů a v r byl jeho návrh v podstatě dokončen. Proti původním předpokladům věcného záměru byla do zákoníku zapracována ustanovení o soukromém pojištění, soukromoprávní ochrana spotřebitelů a ustanovení o vlastnictví bytů, menší změny byly provedeny v dědickém právu. Návrh byl veřejně diskutován od doby, kdy byly v letech uveřejněny první výstupy a pracovní materiály a diskuze o něm probíhají dosud. Nový občanský zákoník se dělí na pět částí. V první, obecné části, je patrný důraz na rozšíření ochrany osobnosti člověka a jeho soukromí. Významná je také obecná úprava právnických osob, která naplňuje integrační hledisko kodifi kace; na ni navazují veskrze liberální ustanovení spolkového a nadačního práva. Širokým pojetím věci v důsledku toho i širokým pojetím vlastnictví návrh sleduje nejen příklon k angloamerickému a galorománskému pojetí: přístupem, že ve vlastnictví je vše, co má majetkovou hodnotu, ať už je podstata předmětu hmotná či nehmotná, kodex sleduje soulad občanského práva s obsahem čl. 11 Listiny základních práv a svobod a opouští úzké schéma vytvořené v 19. století pandektní naukou. Rodinné právo, jak řečeno, silně navazuje na dosavadní úpravu v zákoně o rodině. Jeho ustanovení jsou doplněna o některé nové či obnovené instituty, jako jsou ustanovení k ochraně stability rodinných podniků a farem upravující rodinný obchodní závod podle italského vzoru, anebo obnovení možnosti osvojit i zletilého, opuštěné u nás v r Uvolňuje se režim majetkového práva manželského, současně se ale dbá na zvýšenou ochranu věřitelů obou manželů nebo i jen jednoho z nich. Věcná práva jsou upravena v třetí části zákoníku podstatně jinak než v platném zákoníku, třebaže je i do budoucna zachován jejich numerus clausus, byť početně rozšířený. Právníci nejvíce diskutují změněnou úpravu věcných břemen obnovujících starobylé ale stále životné romanistické služebnosti a středověká reálná břemena nabízející řadu zajímavých možností i pro využití v byznysu, jakož i obnovený institut práva stavby. Velký význam však mají zejména nová ustanovení o vlastnictví. Posilují význam vlastnického práva a obsahují podrobnější pravidla týkající se střetu zájmů jednotlivých vlastníků, např. v oblasti sousedských práv. Také u spoluvlastnictví dochází k některým změnám, důraz platného zákoníku na podrobnou úpravu rušení spoluvlastnictví vyrovnávají ustanovení nového zákoníku rovnocennou pozorností na fungování spoluvlastnictví. Zcela nová a více liberální jsou také ustanovení o zástavním právu inspirovaná vzorovým zákonem EBRD a slovenskou reformou, ale i československým návrhem z r. 1937, pokud jde o hospodářsky účelné instituty záměny zástavního práva a uvolnění zástavy. Zcela nová jsou pravidla o správě cizího majetku, která rozšiřují možnosti ochrany vlastníkova majetku a dispozice s ním i pro případ smrti. Podstatný prostor obsadila v třetí části zákoníku i ustanovení o dědickém právu. Pokřivené paradigma současné úpravy, kladoucí jednostranný důraz na zájem dědiců, nový zákoník narovnává vyvažováním zájmů zůstavitele, dědiců a nezúčastněných osob třetích, zejména věřitelů. Hlavní předností závazkového práva je odstranění dualismu neobchodních a obchodních obligací. Nový kodex v mnohém vychází z dosavadní úpravy obchodního zákoníku, vstřebává však i zahraniční podněty z národních (nizozemský zákoník, německá reforma obligačního práva, québecký kodex aj.) i nadnárodních (UNIDROIT, DCFR, CEC aj.) konceptů. Jakkoli obligační právo v mnohém navazuje na současný stav, objevují se i ve čtvrté části kodexu nové instituty, např. propracovanější předsmluvní odpovědnost, hardship nebo postoupení smlouvy, i nové smluvní typy, týkající se starého výměnku, inspirovaného hlavně švýcarským zákoníkem, i moderní péče o zdraví sledující vzor nizozemského kodexu a DCFR. Také deliktní právo a ustanovení o bezdůvodném obohacení jsou 7

10 inspirována zahraničními vzory, důsledně je např. odlišena úprava povinnosti k náhradě škody způsobené provozní činností a provozem zvláště nebezpečným. Bezdůvodné obohacení nesleduje koncept zdejší praxe stavějící na pěti skutkových podstatách, ale vychází z pojetí, že každé obohacení nabyté bez spravedlivého důvodu je bezdůvodné a musí být vydáno, ledaže je dán některý z liberačních důvodů. Převážně technický, ale pro praxi neobyčejně významný zejména v prvních letech po případném nabytí účinnosti nového zákoníku, je obsah páté části zákoníku obsahující mj. intertemporální ustanovení. Ta reagují např. na obnovení zásady superfi cies solo cedit nebo na změny v obligačním právu. Pokud jde o závazkové právo, nešlo se cestou nepravé retroaktivity. Zásadní přístup byl zvolen stejný, jaký je dnes v normativní konstrukci první věty 763 odst. 1 obch. z. Výjimkou jsou některé závazky ze smluv uzavíraných na dlouhou dobu, např. pokud jde o smlouvy o nájmu nebo o účtu. Na návrhu nového občanského zákoníku se pracovalo nepřetržitě od r až do současnosti, vyjma krátkého období od léta 2009 do jmenování vlády premiéra Nečase, kdy ministryně spravedlnosti činnost rekodifi kační komise ukončila. Po předložení vládního návrhu zákoníku Poslanecké sněmovně došlo v jeho textu z podnětu ústavněprávního výboru k řadě změn, žádná z nich ale neruší celkový ráz kodexu ani jeho myšlenkový svět. NEMOVITOSTI Novela zákona o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem Autorky: Mgr. Soňa Papáčková Mgr. Daniela Musilová Dne byla ve Sbírce zákonů ČR pod č. 349/2011 vyhlášena novela zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem (dále jen zákon o zápisech ), která vstoupila do účinnosti dne Jaké nejvýznamnější změny novela přináší? Návrh na vklad Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (dále jen návrh na vklad) doznal těchto změn. Mezi tyto změny patří zvýšení správního poplatku na dvojnásobek. Navrhovatel vkladu práva tak od zaplatí za návrh na vklad Kč. Od účinnosti novely Zákona o zápisech se návrh na vklad podává na formuláři. Vyhláška stanovující vzor formuláře byla Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním schválena dne Formulář je možné vyplnit v listinné i elektronické podobě prostřednictvím webové formulářové aplikace. Tato změna tak přináší výrazný odklon od dosavadní praxe, kdy účastníci řízení mohli napsat návrh na vklad vlastními slovy a vlastnoručně. Předmětná novela ve svých přechodných ustanoveních umožňovala ještě do podávat návrhy na vklad bez použití předepsaného formuláře. Další změna se dotkla zamítnutí návrhu na vklad katastrálním úřadem. Novela zákona o zápisech výslovně stanovuje, že proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu není přípustný žádný opravný prostředek podle správního řádu. Přípustná je však žaloba podle části páté občanského soudního řádu. Lhůta pro její podání bude 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí. Další řízení o povolení vkladu, týkající se týchž nemovitostí jako rozhodnutí o zamítnutí vkladu, se po dobu stanovenou pro podání žaloby proti zamítnutí, a pokud je žaloba podána, až do dne, kdy je příslušnému katastrálnímu úřadu doručeno pravomocné rozhodnutí soudu ve věci vkladu, přerušují. 8

11 Další změny a upřesnění týkající se návrhu na vklad: řízení o povolení vkladu je zahájeno okamžikem doručení písemného návrhu účastníka řízení příslušnému katastrálnímu úřadu; není-li k návrhu na vklad přiložena ani v jednom vyhotovení listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, nebo její úředně ověřený opis (kopie), k návrhu na vklad se nepřihlédne; s návrhem na vklad není nutné předkládat (i) výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, která je účastníkem řízení, pokud je možné potřebný údaj zjistit dálkovým přístupem ani (ii) nabývací listiny prokazující oprávnění nakládat s nemovitostí před Záznam Novela zákona o zápisech přináší i změnu v oblasti záznamu, kterým se do katastru nemovitostí zapisují práva, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora, vydržením, přírůstkem nebo zpracováním. Od je katastrální úřad při zápisech povinen také zkoumat, zda předložená listina navazuje na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí. V případě, že katastrální úřad zjistí, že tato listina není způsobilá k vykonání záznamu, listinu vrátí tomu, kdo ji předložil. Poznámka spornosti Novým institutem zavedeným novelou zákona o zápisech je poznámka spornosti. Katastrální úřad na základě doručeného oznámení soudu o podané žalobě nebo k doloženému návrhu žalobce zapíše v jeho prospěch poznámku spornosti. Důvodem pro poznámku spornosti je pouze podání žaloby o určení, zda (i) vlastníkem nemovitosti evidované v katastru nemovitostí je někdo jiný, než kdo je jako vlastník zapsán v katastru nemovitostí, nebo (ii) právní úkon, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, je neplatný či zrušený. Řízení o povolení vkladu se nepřerušuje, je-li poznámka zapsána dříve, než byl podán návrh na vklad. Je-li však poznámka spornosti zapsána až po podání návrhu na vklad, řízení není přerušeno jen tehdy, pokud s tím souhlasí všichni účastnící řízení o povolení vkladu. Další změny Předmětná novela zavádí, že poznámka o nařízení exekuce se v katastru nemovitostí neeviduje v případě, kdy je povinným stát. Novela také zavádí možnost výmazu zástavního práva převzatého z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy záznamem, a to na základě oznámení vlastníka nemovitosti katastrálnímu úřadu, sepsaného ve formě notářského zápisu. PRACOVNÍ PRÁVO Nové právní předpisy Autor: Mgr. Matěj Daněk Obsah: Novela zákoníku práce Novela zákona o zaměstnanosti Novela obchodního zákoníku Novely zákoníku práce (č. 365/2011 Sb.), zákona o zaměstnanosti (č. 367/2011 Sb.) a obchodního zákoníku (č. 351/2011 Sb.) byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů a s definitivní platností tak nabyly účinnosti k 1. lednu O obsahu těchto změn jsme vás již podrobně informovali v předchozích vydáních Legal Update. 9

12 Připravované právní předpisy Autoři: JUDr. Tereza Erényi LL.M., Ing. Jan Bürger Zákon o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk 407) Obsah: Zákon o specifických zdravotních službách Nařízení vlády o minimální mzdě Vyhláška pro účely poskytování cestovních náhrad Parlament ČR schválil vládní návrh zákona o specifi ckých zdravotních službách, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ). Jednou ze specifi ckých zdravotních služeb, které zákon nově upravuje, je i pracovnělékařská služba. Nový zákon nahradí současnou právní úpravu závodní preventivní péče, která je regulována zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a směrnicí MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci z roku Účinnost nových pravidel se předpokládá od 1. dubna Nový zákon defi nuje poskytovatele pracovnělékařských služeb, kterými jsou jednak poskytovatelé v oboru pracovního lékařství, ale i poskytovatelé v oboru všeobecného praktického lékařství. S tím souvisí podstatná změna, která spočívá v možnosti zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci vykonávají pouze práce zařazené do první kategorie (typicky administrativní práce), zajišťovat pracovnělékařské prohlídky na základě písemné žádosti praktickému lékaři, u kterého je zaměstnanec registrován. Ostatní zaměstnavatelé budou nadále povinni uzavírat smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb i na pracovnělékařské prohlídky. Pro případy, kdy má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, nová legislativa výslovně stanoví právo zaměstnavatele vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku a povinnost zaměstnance se takové prohlídce podrobit. Povinnost zaměstnance podrobit se lékařské prohlídce na žádost zaměstnavatele není v současné době v zákoně výslovně stanovena, a ačkoli již byla potvrzena rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, v praxi způsobuje stále problémy. Nová právní úprava jednoznačně stanoví povinnost zaměstnavatele uhradit pracovnělékařské služby (s výjimkami souvisejícími s posuzováním nemocí z povolání a po skončení výkonu rizikové práce). Tato zákonná úprava potvrzuje stávající většinovou praxi, ale zároveň ruší úhradu některých prohlídek z veřejného zdravotního pojištění (např. mimořádných prohlídek nařízených v případech, kdy existují pochybnosti o způsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci). Náklady vynaložené na pracovnělékařské služby budou zaměstnavatelé moci v souladu s ustanovením 24 odst. 2 písm. j) bod 2 zákona o daních z příjmů (zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) považovat za daňově uznatelné a uplatňovat tedy jako odpočitatelnou položku pro účely daně z příjmů právnických osob, neboť se jedná o výdaje na lékařské prohlídky stanovené zvláštním právním předpisem. Na straně zaměstnance se nebude podobně jako v případě současné závodní preventivní péče jednat o zdanitelný benefi t, pokud bude uvedená zdravotní péče poskytnuta v nepeněžní formě. Zvláštní ustanovení nového zákona upravuje posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů o zaměstnání. Nepodrobí-li se uchazeč o zaměstnání vstupní lékařské prohlídce, bude považován za zdravotně nezpůsobilou osobu a nesmí tak nastoupit do práce. Náklady na tuto prohlídku bude hradit uchazeč; zaměstnavatel bude vstupní prohlídku hradit pouze těm osobám, s kterými následně uzavře pracovněprávní vztah, případně se kterými se na úhradě dohodne. Daňový režim nákladů vynaložených zaměstnavatelem na posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání, se kterým zaměstnavatel následně uzavře pracovněprávní vztah, by měl být obdobný jako v případě nákladů na pracovnělékařské služby, tj. bude se jednat o daňově uznatelný náklad zaměstnavatele a o zákonný benefi t (v nepeněžní formě), který bude osvobozen od daně z příjmů fyzických osob na straně budoucího zaměstnance (a nebude podléhat odvodům na zdravotní a sociální pojištění jak u zaměstnance, tak i zaměstnavatele). Náklady vynaložené zaměstnavatelem na posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče, se kterým nakonec nebyl uzavřen pracovněprávní vztah, pravděpodobně nebudou považovány za daňově uznatelné. 10

13 Na základě zákona má být zároveň stanovena povinnost zaměstnavatele vyslat zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce na vstupní i výstupní lékařskou prohlídku. Tato nová povinnost je prakticky poměrně problematická zejména v případě jednorázových dohod o provedení práce spočívajících například v uskutečnění několikahodinové přednášky. Tato úprava je již nyní velmi kritizována a lze tak doufat, že dané ustanovení ještě dozná určitých změn v rámci budoucích novelizací. Veškeré další detaily pracovnělékařských služeb, zejména zdravotní prohlídky, bude upravovat prováděcí vyhláška MZ, která nyní ještě není k dispozici a o které vás budeme informovat v některém z následujících legal update. Nařízení vlády o minimální mzdě Poněkud překvapivě Vláda ČR neschválila zvýšení minimální mzdy, které navrhovalo MPSV s účinností od 1. ledna 2012 (minimální mzda měla být zvýšena podle jedné z navrhovaných variant až na 8500). Minimální mzda a dále i jednotlivé úrovně zaručené mzdy (v dřívější terminologii mzdové tarify) tedy i po Novém roce zůstávají ve stávající výši (v případě minimální měsíční mzdy se jedná o 8000 Kč). Vyhláška pro účely poskytování cestovních náhrad MPSV připravilo novou vyhlášku, která má stanovit sazby v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad. Sazba náhrady za používání motorových vozidel má zůstat stejná jako v letošním roce (3,70 Kč za kilometr) a průměrná cena za pohonné hmoty se má zvýšit (benzin 95 oktanů na 34,90 Kč a nafta na 34,70 Kč). Velmi mírně se také zvyšují sazby stravného (o 1 až 2 Kč). Judikatura Autoři: JUDr. Jaroslav Škubal Mgr. Tomáš Liškutín Obsah: Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky Chování zaměstnavatele po sporném rozvázání pracovního poměru Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky a jeho důvody (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 4986/2010 ze dne 20. září 2011) Nejvyšší soud ČR se zabýval případem, kdy zaměstnavatel se zaměstnankyní sjednal konkurenční doložku, ve které nebyla možnost odstoupení zaměstnavatele sjednána. Zaměstnankyně dala výpověď z pracovního poměru a v průběhu výpovědní doby jí zaměstnavatel sdělil, že od konkurenční doložky odstupuje. Zaměstnankyně následně začala vykonávat výdělečnou činnost, která byla v souladu se závazkem z konkurenční doložky, tedy výdělečnou činnost v oboru odlišném od činnosti zaměstnavatele. V té době jí však již bývalý zaměstnavatel ani přes její výzvy nezaplatil sjednané peněžité vyrovnání. Zaměstnankyně se tak se svým nárokem obrátila na příslušný soud. Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, že odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanoveného v zákoně nebo v dohodě účastníků a ze strany zaměstnavatele je v souladu s 310 odst. 4) zákoníku práce odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků. Judikát tak dal jasnou odpověď na v praxi diskutovanou otázku, když rozhodl, že právo zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky z výše uvedeného ustanovení zákoníku práce nevyplývá (při hledání odpovědi na tuto otázku se doposud objevovaly protichůdné názory). Má-li zaměstnavatel zájem na tom, aby mohl od konkurenční doložky v budoucnu odstoupit, je třeba, aby si tuto možnost se zaměstnancem výslovně sjednal. Toto řešení doporučujeme, jelikož mezi sjednáním konkurenční doložky a skončením pracovního poměru může uplynout dlouhá doba a potřeby zaměstnavatele se v této otázce mohou změnit. Pokud není možnost odstoupení od konkurenční doložky sjednána, zaměstnavatel nemá bez souhlasu zaměstnance možnost konkurenční doložku zrušit a musí zaměstnanci platit peněžité vyrovnání, i když na tom již nemá zájem. 11

14 Dohoda o odstoupení nemusí být obecně vázána na existenci nějakého důvodu. Nejvyšší soud ČR však bez uvedení důvodu nepovažuje odstoupení od konkurenční doložky za účinné. Proto lze jednoznačně doporučit, aby v případě sjednání práva odstoupit od konkurenční doložky byly také sjednány důvody pro takové odstoupení, anebo aby bylo mezi smluvními stranami výslovně sjednáno právo odstoupit od konkurenční doložky bez udání důvodů. Při odstoupení od doložky je pak třeba současně uvést, z jakého důvodu se od doložky odstupuje (příp. že se dle předchozího ujednání odstupuje bez uvedení důvodů). Soud nepřisvědčil ani další námitce zaměstnavatele, že konkurenční doložka je neplatná, neboť nemohla být sjednána již při uzavření pracovní smlouvy, ale teprve poté, co zaměstnankyně skutečně získala informace a znalosti, které by mohly ztížit činnost zaměstnavatele. Z dnešního ustanovení 310 odst. 2) zákoníku práce, kde se hovoří o získání informací, poznatků a znalostí pracovních a technologických postupů v minulém čase, nelze dle Nejvyššího soudu ČR úspěšně dovozovat, že by bylo přípustné uzavřít konkurenční doložku teprve poté, co by zaměstnankyně získala takové informace, poznatky nebo znalosti. Naopak, vzhledem k jeho smyslu (účelu) směřujícímu především k ochraně obchodního tajemství zaměstnavatele, které by mohlo být využito v hospodářské soutěži, je nepochybné, že sjednání konkurenční doložky zákon předpokládá zpravidla v době vzniku pracovního poměru. Chování zaměstnavatele po sporném rozvázání pracovního poměru (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 2065/2010 ze dne 27. září 2011) Nejvyšší soud ČR konstatoval, že z dnešního ustanovení 69 odst. 1) zákoníku práce vyplývá předpoklad, že zaměstnavatel (po prohlášení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání) skutečně umožní zaměstnanci, aby nadále práci vykonával. Zaměstnavatel může zaměstnanci, který platnost rozvázání pracovního poměru neuznává a který trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, ještě před skončením sporu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru znovu začít přidělovat práci, aniž by tím současně vyjádřil souhlas se stanoviskem zaměstnance o neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Pokud takto bude zaměstnavatel postupovat, nebude povinen zaměstnanci v případě prohraného sporu platit náhradu mzdy za celé období trvání sporu, ale pouze do okamžiku, kdy umožnil zaměstnanci znovu vykonávat práci. Na druhou stranu, oznámil-li zaměstnanec po rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, a neumožnil-li zaměstnavatel zaměstnanci, aby konal práce podle pracovní smlouvy, má zaměstnanec nejen nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za celou dobu trvání sporu, ale i možnost zapojit se do práce u jiného zaměstnavatele (stačí, pokud si sjedná skončení tohoto pracovněprávního vztahu tak, aby mohl počínaje dnem právní moci rozhodnutí o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru nastoupit do práce u původního zaměstnavatele). Nejvyšší soud ČR tímto nastínil návod, jakým způsobem mohou zaměstnavatelé postupovat v období po podání žaloby zaměstnancem o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru až do jeho skočení (příp. jiného způsobu skončení pracovního poměru). Zaměstnavatel tedy může zaměstnanci opět přidělovat práci, aniž by tím mlčky uznal, že má zaměstnanec pravdu ohledně neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Není však zcela jasné, zdali tímto postupem nemůže dojít ke zhoršení postavení zaměstnavatele v některých typech sporů, např. pokud dal zaměstnanci výpověď z organizačních důvodů (zrušení pracovního místa dotčeného zaměstnance). Přidělováním práce po provedené organizační změně by zaměstnavatel de facto uznal, že práci pro zaměstnance ve skutečnosti má a organizační změna by mohla být považována za fi ktivní. Zaměstnavatelům, kteří si nejsou jisti výsledkem soudního sporu a chtějí maximálně eliminovat riziko povinnosti vyplatit náhradu mzdy za dobu soudního řízení, proto lze z důvodu právní jistoty doporučit dále přidělovat práci pouze těm zaměstnancům, se kterými byl rozvázán pracovní poměr z jiných než organizačních důvodů dle 52 písm. c) zákoníku práce. Pro zaměstnance, kteří vedou spor se svými zaměstnavateli o neplatnost rozvázání pracovního poměru, platí, že mohou nastoupit u jiného zaměstnavatele pouze v případě, že jim stávající zaměstnavatel odmítne přidělovat práci. Současně nový pracovněprávní vztah musí sjednat tak, aby mohli po nabytí právní moci soudního rozhodnutí okamžitě pokračovat v práci u svého původního zaměstnavatele (pokud ve sporu uspějí). Pracovní poměr by tedy měl být v zásadě uzavírán na dobu určitou a u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr by měla být stanovena adekvátní (krátká) výpovědní doba. 12

15 DĚJE SE V PRK PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 Právnických ocenění je mnoho, ale naší kanceláři se podařilo na sklonku minulého roku získat to nejcennější: absolutní vítězství v kategorii Právnická firma roku 2011 pro domácí kancelář. Vedle toho jsme podruhé získali prvenství v Pracovním právu a počtvrté v Bankovnictví a financích. Soutěž vyhlašuje od roku 2008 pod záštitou předsedy vlády, ministra spravedlnosti a České advokátní komory společnost Epravo a.s., která při bodování zohledňuje názory klientů, odborné veřejnosti, konkurence a celkový objem transakcí. V sále pražského hotelu Intercontinental se 22. listopadu sešly nejkvalitnější české i mezinárodní kanceláře, aby pod záštitou ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila převzaly ocenění Právnická fi rma roku. Zástupci PRK Partners se na pódiu objevili hned třikrát: JUDr. Jaroslav Škubal za Pracovní právo, JUDr. Václav Bílý LL.M., Ph.D. a JUDr. Martin Aschenbrenner LL.M., Ph.D. za Bankovnictví a fi nance, celkové ocenění pro nejlepší domácí kancelář převzali společně JUDr. Jan Kohout, Marek Procházka LL.M. a Mgr. Robert Němec LL.M. Vedle těchto vítězství se PRK Partners objevila mezi nejvíce doporučovanými kancelářemi v dalších šesti klíčových kategoriích. Zásluhu na tak rozsáhlém ocenění mají všichni naši partneři, advokáti a koncipienti. Naší hlavní předností vždy byla vysoká kvalita práce. Požadavek na kvalitu má u nás vždy přednost před množstvím případů, říká partner Robert Němec a dodává: Nesnažíme se získávat velké množství zakázek za nereálně nízké ceny jen proto, abychom mohli vykazovat větší podíl na trhu a byli více vidět. PRK Partners zvítězila i díky svému regionálnímu přístupu: ze všech českých kanceláří má největší přítomnost na Slovensku a poměrně velký tým i v Maďarsku. Oceňovanou kvalitu dosahuje PRK Partners unikátním týmem partnerů, který se dalece vymyká českému standardu. Nejenže nabízí zkušenosti a jazykovou vybavenost získanou v zahraničí (Kanada, Německo, Švýcarsko, Belgie, Francie, USA, Japonsko a podobně), ale svědomitě se podílí na každém projektu. Nefungujeme tak, že by partner získal zakázku a delegoval ji týmu nezkušených právníků, čímž bychom se snažili o co největší obraty, říká partner Radan Kubr. Podle něj právě tento bod odlišuje PRK Partners od konkurence a přináší mu zasloužené renomé: Základna zkušených a jazykově vybavených partnerů s obchodním myšlením se aktivně podílí na všech zakázkách. Výsledný pozitivní ohlas nám umožnil získat cenu Právnická fi rma roku. Významnou úlohu při zisku souhrnné ceny sehrály úspěchy PRK Partners v oblasti bankovnictví a fi nancí. Sedm z deseti kanceláří, které se v žebříčku zařadily za naši kancelář jsou celosvětově známá jména. Přesto již osmnáct let od svého založení dominuje PRK Partners na této půdě a velké síťové kanceláře nedokázaly jejím postavením otřást. Trh dnes chápe, že bez ohledu na to, zda kancelář má dobré české jméno nebo dobré anglosaské jméno, její tým je drtivě tvořen lokálními právníky a mezi těmito konkrétními osobnostmi je třeba hledat rozdíly, komentuje partner Robert Němec. JUDr. Václav Bílý LL.M., Ph.D. a JUDr. Martin Aschenbrenner LL.M., Ph.D. s cenou za Bankovnictví a fi nance. Moderátor Libor Bouček vyhlašuje PRK Partners Právnickou fi rmou roku 2011 pro domácí kancelář. Zleva: Předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň, zástupci PRK Partners JUDr. Jan Kohout, Mgr. Robert Němec LL.M., Marek Procházka LL.M., ministr spravedlnosti ČR JUDr. Jiří Pospíšil a prezident pořadatelské společnosti Epravo a.s. Mgr. Miroslav Chochola. JUDr. Jaroslav Škubal přebírá cenu za Pracovní právo. 13

16 Podle časopisu Ekonom má PRK Partners na trhu pověst kanceláře, která si udržuje vysokou kvalitu za přijatelnou cenu. Toto lichotivé hodnocení je částečně umožněné naší regionálností. Na rozdíl od síťových kanceláří, jimž podmínky diktuje centrála v Londýně či New Yorku, přizpůsobuje PRK Partners ceny hodnotě případu pro klienta. A to je významný bod pro menší či začínající podnikatele. PRK Partners byla původně vybudovaná jako kancelář poskytující služby zejména zahraničním investorům a bankám. Nicméně české podniky všech velikostí a čeští podnikatelé jsou našimi klienty čím dál tím častěji. Jakožto českou fi rmu nás tento trend mimořádně těší. Lokálním fi rmám pomáháme skutečně rádi, potvrzuje partner Robert Němec. PRK Partners také stále častěji pracuje pro projekty s nápadem, ale bez kapitálu, typicky pro start-upy. V principu pro nás není žádný klient malý, protože každý byznys někde začíná, uzavírá Němec. Celkový přehled ocenění PRK Partners v roce 2011 Absolutní vítězství: Právnická fi rma roku 2011 pro domácí kancelář Nejlepší v kategorii: Pracovní právo Bankovnictví a fi nance Velmi doporučovaná kancelář v kategoriích: Developerské a nemovitostní projekty Fúze a akvizice Řešení sporů a arbitráže Právo obchodních společností včetně hospodářské soutěže Restrukturalizace a insolvence Daňové právo Požadavek na kvalitu má u nás vždy přednost před množstvím případů. Bez ohledu na to, zda kancelář má dobré české jméno nebo dobré anglosaské jméno, její tým je drtivě tvořen lokálními právníky. Mgr. Robert Němec LL.M., partner V soutěži TOP Odpovědná firma roku jsme získali tři nominace Dne 9. listopadu 2011 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení ceny TOP Odpovědná fi rma udělované platformou Byznys pro společnost. Kancelář PRK Partners je každoročně oceňovaná za špičkové právní poradenství. Letos získala i několik nominací za společenský přínos. Na slavnostním vyhlášení TOP Odpovědná fi rma roku 2011 se naši zástupci postavili po bok největším českým i nadnárodním fi rmám, které pečují o své komunity, životní prostředí a vynakládají významné prostředky na charitativní a rozvojové účely. PRK Partners se dostala mezi pět fi nalistů v kategorii TOP Odpovědná malá fi rma roku. V kategorii Nejštědřejší fi remní dárce roku 2011, která je doménou nadnárodních společností, jsme obsadili dokonce čtvrté místo z osmnácti fi nalistů. Do nejužšího kola jsme byli nominovaní i v kategorii Největší fi remní dárce roku. Společenská odpovědnost PRK Partners se neomezuje jen na právní oblast (rozvoj legislativy v ČR, podpora talentovaných studentů práva). Galerie PRK Partners v Jáchymově ulici několikrát do roka ožije výstavou děl českých a slovenských umělců. Významně podporujeme i ty nejmenší: dlouhodobá spolupráce s Nadací Terezy Maxové pomáhá zlepšovat podmínky dětem z dětských domovů po celé republice. Partnerství přední advokátní kanceláře se sociálně znevýhodněnými bylo i motivem vánočního přání, které jsme rozeslali našim klientům a kolegům. 14

17 Česká Fotografie: Rozhovor s Dušanem Brozmanem Pražské sídlo PRK Partners se několikrát do roka mění ve výstavní síň: na stěnách chodeb, klubu, zasedacích místností a na recepci se střídají díla klasických umělců dvacátého století. Manažerem nejnovější výstavy Česká fotografie je Dušan Brozman, kterého jsme požádali o krátký rozhovor. Právní aktuality: Co přivedlo právě tuto výstavu do prostor PRK Partners? Dušan Brozman: S vaším partnerem Radanem Kubrem jsem se seznámil díky našemu společnému zájmu umění. Je to už řada let. Oba nás zajímají malíři i fotografové, zejména ti klasičtí, čili padesátníci i starší, kteří už mají jméno. Jedná se tedy spíš o výběr doktora Kubra nebo Váš? Je to můj výběr. Oběma nám vyhovuje. Oba máme rádi fotku, i když z hlediska kurátora by bylo snazší vystavovat malbu. Fotku musíte zasklívat, ta skla potom umývat, zasazovat do pasparty, do rámu (směje se) Řekněte nám něco o autorech současné výstavy. Vystavujeme celkem pět umělců. Dva Slováky, kteří žijí od poloviny 80. let v Česku Rudo Prekop (1959) a Vasil Stanko (1962) a tři Češi Jaroslav Beneš (1946), Miroslav Machotka (1946) a Štěpán Grygar (1955). První dva žijí v Praze od 80. let a patří do okruhu Slováků, kteří prorazili na FAMU úplně novým viděním. Přeci jen, vyrostli v jiné tradici než Pražané, tradici vesnice, jejích pohádek, jiného vnímání krajiny. Grygar, Beneš a Machotka vyrostli v městském prostředí a orientují se spíše na tradici fotografi e, na níž jsme zvyklí: konstruktivismus nebo dokonce surrealismus, který proslavil na celém světě české meziválečné fotografy jako byli Jaromír Funke, Jaroslav Rössler nebo Josef Sudek. Dá se v dílech vysledovat nějaká koherence? Jak jsem právě uvedl, dvě odlišné, ale jasné tradice. Samozřejmě také v tom, že jsem vybral autory, kterých si nesmírně vážím. Ať už v budoucnu vyjde jakákoli kniha o fotografi i 70. a 80. let, s těmito lidmi se bude vždy počítat, stejně jako dnes. To vypovídá o jejich kunsthistorické hodnotě. Nejde o žádné ornamenty. Co těmi ornamenty myslíte? Věci, které se do kontextu vážného umění nedostanou, takže umění s maličkým u, které slouží jenom k tomu zaplnit prázdné místo nad gaučem Co rozhodovalo o umístění jednotlivých kusů? Sídlo PRK je pro vystavovatele oříšek. Nejsou to klasické výstavní místnosti. Samozřejmě jsem se snažil dodržet určitou logiku, velký prostor klubovny se vybízel k umístění pěti velkých fotek od Štěpána Grygara. Kritériem tady bylo, že musí být spolu, protože tvoří souvislý celek a je třeba jim dopřát odstup. Nad stolečky s občerstvením v zasedačkách se zase hodí maloformátové fotografi e, jaké dělá Beneš nebo Machotka, v nichž zblízka objevíte překvapující detaily. Nad recepcí visí krásné zátiší květu od Prekopa. Hodí se ke slečnám, které tam sedají, vítá hosty a zase je vyprovází. Bylo tedy renomé jediným kritériem výběru? Ne, kritériem byla výtvarná inteligence, renomé má kdekdo. Ještě jeden kontext je důležitý. Dnes se fotí na digitál, tohle je ještě generace lidí, kteří fotí na kinofi lmy, Beneš třeba fotí na negativy velkého formátu, 13x18 cm a víc, na ně fotil i Sudek. V kameře vidíte všechno vzhůru nohama. Fotopapíry se dají ještě sehnat, ale je to pořád dražší. Jiná technika znamená jiný způsob přemýšlení. Tohle je poslední generace umělců, kteří přirozeně pracují ještě klasickou technikou. Zastavme se prosím u onoho způsobu přemýšlení. Fotograf, který fotí na kinofi lm nebo velkoformátový negativ ví, že nemůže nacvakat 50 záběrů, když mu jde o to zachytit určitý motiv. Film je drahý, už jen tím si vyžaduje úplně jinou koncentraci než digitál. Potom musíte fotku v komoře pracně zvětšit pomocí vývojky, fotky sušit atd. Ve fotokomoře ale taky pokračujete v umělecké tvorbě a manipulaci s materiálem, například nějakou část na chvíli při vyvolání zakryjete, aby na ni dopadalo méně světla... Dnes se to dělá většinou ve Photoshopu a pak to prostě vytisknete. Štěpán Grygar je třeba schopný pracovat oběma způsoby. 15

18 Co byste vzkázal lidem, kteří tvrdí, že na digitál to není ono? Pokud jde o ostrost záběru, není už dnes v kvalitě rozdíl. Co umíte udělat na kinofi lm, uděláte i na digitál. Co umíte dělat ve fotokomoře umíte v přenesenem slova smyslu i ve Photoshopu. Rozdíl udělá vždy umělcův přístup. Nejde o to, jaký fotoaparát používáte, ale o to, jestli s ním umíte svůj způsob dívání na svět zprostředkovat. I s fotoaparátem na mobilu můžete vytvořit vrcholné umění, zatímco s tím nejdražším nemusíte. Je to jenom médium ale je důležité, jestli znáte jeho výhody a umíte je kreativně použít. Ať už v budoucnu vyjde jakákoli kniha o fotografii 70. a 80. let, s těmito lidmi se bude vždy počítat. Nejde o to, jaký fotoaparát používáte, ale o to, jestli s ním umíte svůj způsob dívání na svět zprostředkovat. Dušan Brozman Dušan Brozman a Radan Kubr zahajují výstavu v klubu PRK Partners. Fotografové Štěpán Grygar s Vasilem Stankem. Jan Kohout provází hosty po zasedacích místnostech s vystavenými obrazy. Rudo Prekop, Dušan Brozman a Jaroslav Beneš. 16

19 ENGLISH SUMMARY

20 ENGLISH SUMMARY EDITORIAL Dear friends, you have just opened this year s fi rst issue of our Legal Update, a periodical issued quarterly by PRK Partners, Attorneys at Law. We will continue to provide you with information and analyses concerning the most interesting events in the legal world and within our company. This issue represents a symbolic fusing of events that occurred in the past year and which are upcoming, where PRK Partners has played and will play a key role: we received the highest award granted to a local law fi rm, and our experts are taking part in the preparation of new Czech legislation that will be the major legal topic over the next several years. CORPORATE LAW Amendment to the Commercial Code On 29 November 2011 Act No 351/2011 was published in the Collection of Laws and became effective on 1 January It brings some signifi cant changes to the Commercial Code. Under the amendment, a company must have consent of its General Meeting to secure the liabilities of (i) persons entitled to act on behalf of the company, (ii) persons related to them and (iii) companies related personally. However, General Meeting consent will not be necessary when a controlling entity secures the liabilities of a controlled entity. Further, the obligation to secure liabilities under terms customary in business transactions has been completely eliminated. Another signifi cant change strengthens the protection of good will in cases of further alienation of property acquired contrary to the provisions of 196a sec. 1 and 3 of the Commercial Code. It removes the discrepancy between the Commercial Code and the Civil Code regarding the acquisition of such improperly acquired property. Under both codes such acquisition was not possible. Now, it is possible provided the acquirer is acting in good faith. In business relations, the amendment permits parties to an agreement to waive the right to claim or limit damages before any failure to fulfi l the obligation from which the damage arises, except in the case of intentional damage. The Commercial Code now expressly recognizes the possibility to authorize, wholly or partially, any person even an employee of the company to manage the company. This employee may be at the same time a statutory body or a member thereof. The amendment also clearly defi nes an entrepreneur s obligation to have legal title to premises that are being used as his/hers/its registered offi ce listed in the Commercial Register. The entrepreneur will no longer be obliged to evidence to the Commercial Register legal title to the premises if this information can be found in the Land Registry. BANKING MiFID II and MiFIR: Significant Changes on Capital Market Expected In October 2011, the European Commission published proposals for MiFID II (an amendment to MiFID) and MiFIR (a brand new regulation). The scope of MiFID will be expanded. It will apply to all transactions (including spot transactions) in emission allowances. Some current exemptions from MiFID will be narrowed. The new proposals tend to strenghten investor protection and enhance corporate governance of investment fi rms. 18

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa?

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? DaňoVé ZmĚny Přehled nejdůležitějších změn v souvislosti s rekodifi kací PRáVní

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

14 D.A.S. magazín 2/2012 Ročník

14 D.A.S. magazín 2/2012 Ročník 2/2012 Ročník 14 D.A.S. magazín PŘEJÍ VŠICHNI ZAMĚSSTNANCI A SPOLLUPRACOVNÍCI D.A.S. A. NAVŠTIVTE NÁS NA KONTAKTNÍCH MÍSTECH PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE: 2I BRNO CHOMUTOV OLOMOUC PRAHA Stránského 3137/37 616

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články 6 Ad Notam 6/2012 18. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 20. PROSINCE 2012 2012 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Petr Fiala, Jindřich Mayer: Přechodná ustanovení nového občanského

Více

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu)

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014 REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) EDITORIAL OBSAH 03 Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod

Více

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM Řešení a předcházení sporům na pracovišti Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

Více

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014?

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Business Organizations Facing the Recodification of the Czech Private Law or What shall we expect

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 22. ÚNORA 2013. Úvaha. Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí své obnovy jako svobodného povolání

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 22. ÚNORA 2013. Úvaha. Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí své obnovy jako svobodného povolání 1 Ad Notam 1/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 22. ÚNORA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Úvaha Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

EU LEGAL NEWS OBSAH BŘEZEN 2011. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

EU LEGAL NEWS OBSAH BŘEZEN 2011. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS BŘEZEN 2011 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti, dovolte, abych Vám představil nové

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 09: Aktivní přístup o obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Vývoj obchodního práva a jeho kodifikace na území současné České republiky byly a jsou silně ovlivněny rakouským a německým právem. První

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce Zavedení a využití fomulářů při vedení obchodního rejstříku Bc. Michal Ahne Plzeň 2012 Západočeská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KORBELEM SMLOUVA O ÚVÌRU KÁRNÁ ODPOVÌDNOST EXEKUTORSKÉHO KANDIDÁTA A KONCIPIENTA. èasopis soudních exekutorù

ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KORBELEM SMLOUVA O ÚVÌRU KÁRNÁ ODPOVÌDNOST EXEKUTORSKÉHO KANDIDÁTA A KONCIPIENTA. èasopis soudních exekutorù èasopis soudních exekutorù III/2012 4. roèník ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KORBELEM SMLOUVA O ÚVÌRU KÁRNÁ ODPOVÌDNOST EXEKUTORSKÉHO KANDIDÁTA A KONCIPIENTA vydává Exekutorská komora Èeské republiky OBRANA NEPOTŘEBNÉHO

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7

NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7 Právní novinky Srpen 2009 Obsah: NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7 OSUD SPECIÁLNÍHO ZÁKONA O VÝSTAVBĚ VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY...

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008. Z obsahu:

C. H. BECK. Notářský časopis. 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008. Z obsahu: Obalka_str_1 14.2.2008 9:24 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008 Z obsahu: Marek, K. Uzavírání obchodněprávních

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru.

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru. PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem SRPEN 2011 SOUTĚ Ž A EU OBSAH PŘEZKUM CERTIFIKÁTU AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA VE ZKRÁCENÉM STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A RIZIKA

Více