Smlouva o dílo uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Smlouva o dílo uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Jilemnice se sídlem Masarykovo náměstí čp. 82, Jilemnice IČ: zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Richterem dále jen objednatel, a se sídlem... IČ:... zastoupena... dále jen zhotovitel, uzavřely na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo Článek I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je úklid v budovách čp. 81, 82 a 228 v Jilemnici budovy, ve kterých sídlí městský úřad. Zhotovitel se zavazuje k provádění denního úklidu ve výše uvedených objektech v souladu s předloženou nabídkou. Zhotovitel se dále zavazuje, že: - veškeré saponáty, hygienický materiál, nářadí, stroje a další úklidové prostředky jsou majetkem zhotovitele a jejich spotřeba či opotřebení jsou zahrnuty do ceny o dílo dle této smlouvy. - Odpovídá za seznámení svých pracovníků z předpisů BOZP. - Jeho pracovníci budou dbát pokynů a příkazů odpovědného zástupce objednatele. - Poučí své pracovníky o povinnosti nezasahovat do pracovních stolů, regálů, skříní apod. a budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při výkonu své práce dozví.

2 Denní úklid se zhotovitel zavazuje provádět opakovaně denně v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek, v úředních dnech (pondělí a středa) nejdříve od 18 hodin, v neúředních dnech (úterý, čtvrtek a pátek) nejdříve od 16 hodin. Aktivace bezpečnostních zařízení bude prováděna denně takto: v pondělí a ve středu nejdříve v 19 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek nejdříve v 17 hodin. Článek II. Způsob a četnost plnění 1x denně 1x týdně 1x měsíčně 1x čtvrtletně 2x ročně mytí schodišť, chodeb a místností s umyvat. povrchem (období květen-říjen 3x týdně) mimo archivů, sklepních prostor a prostor ve věži mytí veškeré sanitární keramiky (WC, pisoárů, umyvadel) včetně podlah vynášení odpadků ze všech místností a opatření košů novými hygienickými sáčky doplňování toaletního papíru, hygienických ručníků, tekutého mýdla aktivace bezpečnostních zařízení budov utírání prachu ze stolů a ostatního nábytku výměna a praní utěrek v kuchyňkách luxování koberců čištění skel přepážky na podatelně mytí obkladů na WC, umýváren a v kuchyňkách utírání prachu z obrazů a nástěnek smýčení pavučin mytí podlah v archivech a sklepních prostorách mytí skel vchodových dveří do budov (7 ks) mytí skel na vitrínách a mapách mytí schodů do věže a prostor ve věži mytí nábytku, dveří a zárubní mytí podloubí radnice (mimo zimní měsíce) mytí svítidel, radiátorů, zábradlí a ventilátorů mytí oken praní záclon (23 ks) a dekoraček (2 ks) Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou při úklidu. Článek III. Doba plnění Smluvní strany se dohodly, že práce budou prováděny od Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Může být vypovězena bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od 1. dne následujícího měsíce od doručení písemné výpovědi druhé straně. Článek IV. Cena plnění Paušální měsíční cena v rozsahu této smlouvy činí:

3 ... Kč bez DPH.... Kč DPH celkem... Kč V ceně je zohledněna spotřeba energií (studené a teplé vody, el. energie a osvětlení), kterou se zavazuje hradit objednatel. Smluvní strany se dohodly, že v případě změn právní úpravy v oblasti sociální a zdravotního pojištění či DPH, bude smluvní cena na základě vzájemné dohody úměrně upravena a to formou dodatku k této smlouvě. Smluvní strany dohodly, že počínaje pátým rokem trvání smlouvy může být cena prací upravena v závislosti na výši inflace zveřejněné ČSÚ za příslušný kalendářní rok, a to dodatkem k této smlouvě. Článek V. Platební a fakturační podmínky Faktury budou vystavovány zhotovitelem měsíčně po uplynutí příslušného měsíce ve dvojím vyhotovení. Doba splatnosti faktur je stanovena na 14 dní od dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat v CZK. Článek VI. Sankce Smluvní strany dohody následující sankce: - Výše sankce při odstranění reklamovaných vad po stanoveném termínu a čase: 5.000,- Kč. - Výše sankce při neodstranění reklamovaných vad: ,- Kč - Vady díla budou hlášeny zástupcem objednatele následujícím způsobem: em na adresu uvedenou dodavatelem nebo zápisem do knihy úklidu. - Vady budou odstraněny do 8.00 hod. následujícího pracovního dne pod dni nahlášení. - Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Článek VII. Součinnost Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění kvalitního úklidu a je povinen zhotoviteli umožnit přístup do objektů č. 81, 82 a 228. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli úklidové komory pro uložení prostředků na úklid. Článek VIII. Závěrečná ustanovení Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

4 Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. V... dne podpis zástupce objednatele podpis zástupce zhotovitele

5 Krycí list nabídky Úklid v budovách čp. 81, 82 a 228 v Jilemnici Zadavatel: Město Jilemnice Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 82, Jilemnice IČ: DIČ: CZ Telefon/fax: / Statutární zástupce: Mgr. Vladimír Richter starosta města, tel: , Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Marcela Morávková, vedoucí odboru majetku a vnitřních věcí MěÚ Jilemnice, tel.: , Uchazeč: Sídlo uchazeče: IČ: DIČ: Telefon,fax, Statutární zástupce: Osoba zmocněná k jednání: Roční nabídková cena (pro období : Roční nabídková cena dle zadávací dokumentace bez DPH.. DPH.. Roční nabídková cena dle zadávací dokumentace s DPH.. Kč Kč Kč Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. V dne.... Podpis oprávněného zástupce uchazeče (razítko)

6 Čestné prohlášení Prokázání základních kvalifikačních kritérií dle odst zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Prohlašují tímto na svou čest, že splňuji /firma, kterou zastupuji splňuje základní kvalifikační kritéria dle odst zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V. dne.. Podpis oprávněného zástupce firmy. (otisk razítka) Název firmy:. IČ: DIČ: Sídlo:. Osoba oprávněná firmu zastupovat:.. Příloha: znění odst zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

7 Příloha: 53 (1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle 52 zákona o veřejných zakázkách.

8 Přehled výměr v čp. 228 výměra v m2 podle druhu povrchu podlaží druh prostoru dlažba obrus koberec celkem Suterén hala 01 10,67 10,67 hala 02 12,27 12,27 sklep 01 13,34 13,34 sklep 02 22,71 22,71 sklep 03 9,23 9,23 sklep 04 11,73 11,73 sklep 05 11,89 11,89 sklep 06 3,65 3,65 schodiště 6,65 6,65 Celkem 102,14 0,00 0,00 102,14 1.NP zádveří 6,00 6,00 chodba 26,59 26,59 schodiště 13,44 13,44 čekárna 17,90 17,90 sprchový kout 2,18 2,18 WC - IM 5,50 5,50 umývárna ženy 5,93 5,93 WC ženy 1,17 1,17 WC ženy 1,17 1,17 umývárna muži 3,64 3,64 WC muži 1,21 1,21 pisoár muži 1,21 1,21 úklid 1,65 1,65 kuchyňka 4,59 4,59 kancelář 49,61 49,61 kancelář 14,90 14,90 kancelář 12,46 12,46 kancelář 14,68 14,68 kancelář 29,36 29,36 1.NP Celkem 78,74 13,44 121,01 213,19 2.NP chodba 13,41 13,41 schodiště 13,37 13,37 hala 5,56 5,56 umývárna ženy 6,27 6,27 WC ženy 1,24 1,24 WC ženy 1,24 1,24 konzultační místn 6,58 6,58 úklid 1,80 1,80 kuchyňka 5,38 5,38 kancelář 52,42 52,42 kancelář 28,36 28,36 kancelář 13,73 13,73 kancelář 47,91 47,91 2.NP Celkem 41,48 13,37 142,42 197,27 3.NP chodba 13,41 13,41 schodiště 13,37 13,37 hala 5,56 5,56 umývárna ženy 6,27 6,27 WC ženy 1,24 1,24 WC ženy 1,24 1,24 umývárna muži 3,94 3,94

9 WC muži 1,32 1,32 pisoár muži 1,32 1,32 úklid 1,80 1,80 kuchyňka 5,38 5,38 kancelář dělená 26,18 26,18 kancelář dělená 24,48 24,48 kancelář 28,36 28,36 kancelář 13,73 13,73 kancelář 47,91 47,91 3.NP Celkem 41,48 13,37 140,66 195,51 4.NP chodba 20,65 20,65 kuchyňka 3,24 3,24 úklid 1,43 1,43 umývárna ženy 2,30 2,30 WC ženy 2,30 2,30 umývárna muži 2,30 2,30 WC muži 2,40 2,40 kotelna 11,24 11,24 kancelář 30,35 30,35 kancelář 24,13 24,13 kancelář 14,70 14,70 sklad 6,96 6,96 kancelář 32,94 32,94 4.NP Celkem 25,21 0,00 129,73 154,94 Celkem budova 289,05 40,18 533,82 863,05

10 Přehled výměr v čp. 81 výměra v m2 podle druhu povrchu podlaží druh prostoru dlažba obrus beton lino koberec celkem 1.NP chodba 17,59 17,59 schodiště 10,45 10,45 kancelář 12,72 12,72 kancelář 17,68 17,68 chodba 6,32 6,32 sklad 2,55 2,55 WC 2,91 2,91 kancelář 20,75 20,75 kancelář 25,98 25,98 kancelář 25,17 25,17 chodba 6,45 6,45 WC imobilní 3,88 3,88 čajová kuchyně 2,81 2,81 úklid 1,95 1,95 zádveří 10,12 10,12 hala 33,48 33,48 1.NP Celkem 79,19 10,45 2,55 0,00 108,62 200,81 2.NP chodba 18,26 18,26 schodiště 10,87 10,87 kancelář 33,12 33,12 kancelář 14,76 14,76 chodba 6,39 6,39 sklad 6,81 6,81 sklad 4,55 4,55 WC I 1,62 1,62 WC II 0,99 0,99 předsíň WC I 3,78 3,78 předsíň WC II 3,75 3,75 kancelář 27,92 27,92 kancelář 27,92 27,92 čajová kuchyně 3,20 3,20 úklid 1,83 1,83 2.NP Celkem 39,82 10,87 0,00 11,36 103,72 165,77 3.NP kancelář 40,85 40,85 kancelář 24,10 24,10 WC muži 2,25 2,25 WC ženy 2,25 2,25 zas.místnost 19,10 19,10 chodba 6,57 6,57 chodba 5,33 5,33 úklid 1,36 1,36 sprcha 1,80 1,80 kancelář 18,50 18,50 kancelář 20,42 20,42 kancelář 18,12 18,12 3.NP Celkem 19,56 0,00 0,00 141,09 0,00 160,65 Celkem budova 138,57 21,32 2,55 152,45 212,34 527,23 527,23

11 Přehled výměr v čp. 82 výměra v m2 podle druhu povrchu podlaží druh prostoru dlažba obrus lino dřevo koberec celkem I. NP WC muži 2,54 2,54 pisoár,předsíň 4,54 4,54 WC personál 1,65 1,65 přesíň k WC 1,94 1,94 WC ženy 1,15 1,15 WC ženy 1,15 1,15 přesíň k WC 4,26 4,26 předsíň 16,50 16,50 šatna 24,80 24,80 matrika 36,90 36,90 kancelář 14,40 14,40 obřadní síň 59,20 59,20 čekárna 15,20 15,20 vstup 6,70 6,70 chodba 31,20 31,20 schodiště 12,00 12,00 kancelář 26,40 26,40 úklid 2,60 2,60 sklad 7,00 7,00 kancelář 22,70 22,70 WC personál 1,63 1,63 předsíň 1,72 1,72 kancelář 9,30 9,30 šatna 1,00 1,00 podloubí 112,50 112,50 1.NP Celkem 83,28 124,50 0,00 0,00 211,20 418,98 2.NP kancelář 38,40 38,40 kancelář 27,30 27,30 kancelář 24,50 24,50 kancelář 16,20 16,20 kancelář 16,30 16,30 kancelář 17,60 17,60 zas.místnost 107,00 107,00 kuchyňka 4,20 4,20 schody 11,20 11,20 chodba 64,70 64,70 kancelář 21,10 21,10 kancelář 38,60 38,60 chodba 24,20 24,20 úklid 3,70 3,70 kuchyňka 11,30 11,30 pisoár,předsíň 5,50 5,50 WC ženy předs. 5,30 5,30 WC muži 1,40 1,40 WC ženy 1,90 1,90 WC ženy 1,40 1,40 2.NP Celkem 123,60 11,20 0,00 0,00 307,00 441,80 3.NP věž 18,20 18,20 kancelář 35,40 35,40 kancelář 33,10 33,10 chodba 47,10 47,10

12 kancelář 17,20 17,20 kancelář 36,80 36,80 archiv 29,60 29,60 chodba 15,80 15,80 archiv 19,90 19,90 kotelna 7,70 7,70 pisoár,předsíň 4,87 4,87 WC ženy předs. 4,15 4,15 WC ženy 1,59 1,59 WC ženy 1,60 1,60 WC muži 1,50 1,50 schody 9,00 9,00 věž 32,40 32,40 3.NP Celkem 31,91 0,00 73,00 32,40 178,60 315,91 Celkem budova 238,79 135,70 73,00 32,40 696, , ,69 Podloubí radnice podlaha beton 120,24 schodiště obrus 12,06 Celkem 132,3

13 Sumář ploch oken Okna Budova Plocha oken v m 2 Čp radnice 75 Čp Čp Celkem 189 Okna střešní Budova Plocha oken v m 2 Čp Celkem 15 Typy oken si každý uchazeč zhodnotí sám. Sumář obsahuje plochu oken, nikoliv plochu jednotlivých skleněných výplní.

14 Přehled výměr ploch celkem Dům čp. dlažba obrus lino koberec dřevo beton Celkem ,57 21,32 152,45 212,34 0,00 2,55 527,23 82 (radnice) 238,79 135,70 73,00 696,80 32,40 0, ,69 podloubí radnice 12,06 120,24 132, ,05 40,18 0,00 533,82 0,00 0,00 863,05 Celkem 666,41 209,26 225, ,96 32,40 122, , ,27

15 Podmínky k úklidu v budovách čp. 81, 82 a 228 v Jilemnici podle jednotlivých činností a četnosti A) Vymezení činností: Úklidové práce Četnost úklidu popis činnosti 1x denně mytí schodišť, chodeb a místností s umyvat. povrchem (období květen-říjen 3x týdně) mimo archivů, sklepních prostor a prostor ve věži mytí veškeré sanitární keramiky (WC, pisoárů, umyvadel) včetně podlah vynášení odpadků ze všech místností a opatření košů novými hygienickými sáčky doplňování toaletního papíru, hygienických ručníků, tekutého mýdla aktivace bezpečnostích zařízení budov 1x týdně 1x měsíčně 1x čtvrtletně 2x ročně utírání prachu ze stolů a ostatního nábytku výměna a praní utěrek v kuchyňkách luxování koberců čištění skel přepážky na podatelně mytí obkladů na WC, umýváren a v kuchyňkách utírání prachu z obrazů a nástěnek smýčení pavučin mytí podlah v archivech a sklepních prostorách mytí skel vchodových dveří do budov (7 ks) mytí skel na vitrínách a mapách mytí schodů do věže a prostor ve věži mytí nábytku, dveří a zárubní mytí podloubí radnice (mimo zimní měsíce) mytí svítidel, radiátorů, zábradlí a ventilátorů mytí oken praní záclon (23 ks) a dekoraček (2 ks) B. Podmínky k činnostem: 1. Úklid bude prováděn opakovaně denně v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek, v úředních dnech (pondělí a středa) nejdříve od 18 hodin, v neúředních dnech (úterý, čtvrtek a pátek) nejdříve od 16 hodin. 2. Aktivace bezpečnostních zařízení bude prováděna denně v pracovních dnech takto: pondělí a středa nejdříve v 19 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek nejdříve v 17 hodin. 3. Veškeré saponáty, pomůcky, nářadí, stroje a další prostředky zajistí zhotovitel a jejich spotřeba bude zahrnuta do ceny díla. V ceně díla bude zohledněna spotřeba energií a vody potřebné k provádění prací. Tato půjde na vrub objedantele. 4. Zhotovitel odpovídá za řádné proškolení svých zaměstnanců z předpisů BOZP 5. Zhotovitel a jeho zaměstnanci budou postupovat podle pravidel zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se při výkonu své práce dozví.

16 C. Ocenění činností: 1. Požadované činnosti budou oceněny každá zvlášť a v souhrnu za každou skupinu podle četnosti, a to cenou za rok bez DPH a s DPH (dle bodu A) 2. Zhotovitel uvede sankce za neprovedenou či špatně provedenou práci.

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu DODAVATEL SLUŽEB TISK KNIŽNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

"Prezentace plnění projektu Nová Palmovka"

Prezentace plnění projektu Nová Palmovka se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8- Libeň Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších předpisů (dále též

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius.

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius. zpracování zadávací dokumentace organizace zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách organizace zakázek malého rozsahu kontrola zadávací dokumentace před zahájením výběrového řízení kontrola

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Seznam příloh. Veřejná zakázka

Seznam příloh. Veřejná zakázka Seznam příloh Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zadávací podmínky k nabídkovému řízení

Zadávací podmínky k nabídkovému řízení Zadávací podmínky k nabídkovému řízení Město Nový Jičín (dále jen zadavatel ) v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlašuje nabídkové řízení na nájem nebytových prostor

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více