Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny"

Transkript

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva o činnosti MAS r Zpráva o realizaci projektu LEADER 3. Zpráva o hospodaření MAS r Rozpočet MAS na r Plán činnosti MAS na r Změna stanov MAS 7. Různé, diskuse Úvod Předsedkyně MAS Ing. Eva Hamplová přivítala přítomné členy. Navrhla rozšířit původně stanovený program o bod 2. Zpráva o realizaci projektu LEADER. Návrh byl přítomnými odsouhlasen. 1. Zpráva o činnosti MAS v r Účastníkům Valné hromady byla předložena písemná zpráva o činnosti MAS v roce Tato zpráva tvoří přílohu tohoto zápisu. 2. Zpráva o realizaci projektu LEADER Ing. Hamplová podala podrobnou informaci k programu LEADER. MAS ukončila administraci 2. výzvy vyhlášené v říjnu Vybrané žádosti o dotaci byly předány na RO SZIF k registraci. V pořadí 3. výzva MAS je připravena k vyhlášení na začátku dubna Celková částka na výzvu činí ,-- Kč. V rámci výzvy budou vyhlášeny tyto fiche: Fiche 5 Budování rekreační infrastruktury, rozvoj služeb (na tuto fichi jsou vyčleněny prostředky ve výši 1 mil. Kč) Fiche 6 Budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (1 mil. Kč) Fiche 7 Celková obnova a rozvoj vesnic, zlepšení občanské vybavenosti (3,671 mil. Kč)

2 K výzvě se uskuteční dvě školení pro žadatele v těchto termínech: - pro zástupce obcí dne od 10 hodin ve Šluknově - pro ostatní žadatele dne od 15 hodin ve Varnsdorfu Přesné místo konání bude uveřejněno na v místních zpravodajích a pozvánka bude zaslána em obecním úřadům a potenciálním žadatelům. Pokud nebudou vyčerpány prostředky na žádosti podané a schválené ve 3. výzvě, bude pro podporu vybrán 1. náhradník ze seznamu nevybraných žádostí, případně bude zbytek z nich převeden do 4. výzvy, která by měla být vyhlášena koncem srpna Ing. Hamplová informovala členy MAS o problému, který nastal při podepisování dokumentů podávaných na SZIF. Na doporučení CP SZIF místopředsedové MAS udělili ověřenou plnou moc předsedkyni MAS na podepisování předávaných dokladů. Při kontrole pracovníky RO SZIF bylo zjištěno, že stanovy MAS Šluknovsko neumožňují tento akt učinit. Byl proto podepsán nový dodatek ke smlouvě s RO SZIF. VH po objasnění problému s plnou mocí přijala usnesení, dle kterého prohlašuje, že s nedostatky byla seznámena, bere je na vědomí a všechny úkony učiněné na základě zmíněné plné moci v rozsahu od podpisu dohody se SZIFem až do konání valné hromady dne považuje za platné. Valná hromada doporučuje změnu Stanov MAS Šluknovsko. 3. Zpráva o hospodaření MAS r Ing. Hamplová předložila zprávu o plnění rozpočtu r. 2009, které je součástí tohoto zápisu. Zpráva byla odsouhlasena. 4. Rozpočet MAS na r Předsedkyně MAS seznámila přítomné s rozpočtem MAS na rok Rozpočet byl přítomnými odsouhlasen a tvoří přílohu tohoto zápisu. 5. Plán činnosti MAS na rok 2010 Ing. Hamplová navrhla plán činnosti MAS v roce Přítomní plán činnosti odsouhlasili. Materiál tvoří přílohu tohoto zápisu.

3 6. Změna stanov Místopředseda MAS Hynek Raichart navrhl změnu sídla MAS Šluknovsko především z administrativních důvodů. Místo původního sídla na Obecním úřadě ve Vilémově se navrhuje změna na kancelář MAS, Varnsdorf, Mariánská 475. Po objasnění důvodů a diskusi byla změna Stanov v kapitole II. Sídlo sdružení odsouhlasena. Dále Ing. Hamplová navrhla doplnit stanovy v kapitole IV. Cíle sdružení, bod 2. Specifické cíle o nový bod v tomto znění: Zvyšování podílu cestovního ruchu na hospodářství dotčeného území, rozvoj přeshraniční spolupráce. Úprava vyplývá ze Strategie a dále je předpokladem pro to, abychom mohli podávat projekty zaměřené na CR do programu Cíl 3. Doplněný bod byl odsouhlasen. Ing. Hamplová navrhla změnu stanov v kapitole VIII. Způsob jednání za sdružení. Po diskusi bylo přijato rozhodnutí, že stanovy v kapitole VIII. budou upraveny takto: Sdružení vystupuje jako samostatná právnická osoba. Jednání a podepisování za sdružení se děje tak, že jeho jménem jedná a podepisuje předseda a místopředsedové samostatně. 7. Různé, diskuse V pátek navštíví kancelář MAS ve Varnsdorfu kontrolní skupina z RO SZIF v Ústí nad Labem, která prověří správnost účetních dokladů. Přítomným byla předána výroční zpráva MAS za rok 2009 a materiály o hospodaření a činnosti MAS. Nezúčastněným členům MAS bude výroční zpráva spolu s projednávanými zprávami zaslány v elektronické podobě. Starosta města Šluknov ing. Milan Kořínek informoval o dopisu starosty obce Sohland ze SRN, který projevil zájem o obnovení kontaktů a spolupráce s naším regionem. Nyní se projednává termín úvodní schůzky. Požádali jsme o dotaci na projekt spolupráce s názvem Vyrobeno na venkově. Projekt byl připraven ve spolupráci MAS Šluknovsko s MAS Frýdlantsko a MAS Horní Pomoraví. Pro MAS Šluknovsko bude hlavním partnerem o.p.s. České Švýcarsko. Předmětem tohoto projektu bude kromě zavedení regionální značky umístění vitrín v informačních centrech ve Šluknově, Krásné Lípě, Rumburku, Jiřetíně pod Jedlovou a ve Varnsdorfu, v nichž bude ukázka typických místních výrobků a poskytovaných služeb spolu s kontakty na výrobce.

4 Dále bude vytvořena marketingová studie mapující regionální výrobce a jejich produkty v regionu. Proběhla již první schůzka v Krásné Lípě, během které vyvstal spor o definitivní grafické podoby loga. Vzhled loga bude dořešen při dalších jednáních. Nejbližší z nich se uskuteční Hodnota tohoto projektu je 526 tis. Kč, naše spoluúčast činí 4 900,-- Kč. MAS Šluknovsko chce do projektu zapojit MAS Českokamenicko, se kterou již tuto spolupráci projednala. Žádost o finanční příspěvek na projekt Komunitní rozvoj Šluknovského výběžku prostřednictvím regionálního webu z Nadace ČEZ v hodnotě 191 tis. Kč byla Správní radou Nadace ČEZ kladně přijata. V únoru jsme byli informováni o schválení dotace a v úterý jsme obdrželi smlouvu k podpisu. Do vyhlášeného Grantového programu města Varnsdorf jsme podali dvě žádosti s názvem Malý Leader do škol, 1. ročník a Junior Leader do škol, 1. ročník. Na každý z projektů jsme žádali o příspěvek ve výši 20 tis. Kč, avšak obě žádosti byly výběrovou komisí zamítnuty. Pokoušeli jsme se na oba projekty získat prostředky z Fondu hejtmanky ÚK, avšak činnost tohoto fondu je dočasně pozastavena. Naším cílem je seznámit děti a studenty s programem LEADER a naučit je společně projednat, připravit a realizovat konkrétní projekt. Navázali jsme počáteční spolupráci s MAS mikroregionu Svornosť ze SR. Spolupracujeme s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkova ÚK. V rámci Celostátní sítě pro venkov máme schválenu realizaci dvou projektů: uspořádání česko-německého workshopu o spolupráci a tvorbu společného katalogu řemeslné produkce regionu. Ing. Dana Vorlová informovala o práci komise cestovního ruchu MÚ Varnsdorf a jejích záměrech na rozvoj CR. Ing. Hamplová: uvažuje se s vytvořením PC programu, který by byl k dispozici na informačních centrech Šluknovského výběžku. Program by po zadání dotazu návštěvníka zmapoval zajímavá místa a sestavil vhodné turistické trasy v regionu. Turistický portál by měl být propojen s portálem MAS Šluknovsko plánuje společnou schůzku informačních center ŠV. PC program zamýšlíme podpořit z Fondu malých projektů, který spravuje Euroregion Nisa. Předsedkyně MAS informovala o záměru zavést německou mutaci webových stránek MAS Šluknovsko. Ing. Hamplová již předjednala půjčku od České spořitelny ve výši 1 mil. Kč, vrácení půjčky ve stejné výši Krajskému úřadu ÚK. Valná hromada na základě této informace pověřila předsedkyni MAS ing. Hamplovou vyřízením úvěru ve

5 výši 1 mil. Kč od ČS. V tomto smyslu bylo přijato usnesení VH. Úvěrová smlouva bude uzavřena na 1 rok, zajištění formou blankosměnky. V roce 2010 bude nutná aktualizace Strategického plánu LEADER s ohledem na sníženou alokaci prostředků na období oproti původnímu příslibu. Na aktualizaci bude spolupracovat MAS s najatou osobou. Valná hromada vzala na vědomí přijetí dvou nových členů MAS Šluknovsko: - Milan Dudka, Rybniště (fyzická osoba) - Partnerství pro Český Sever, o. p. s., Varnsdorf (právnická osoba) Valná hromada odsouhlasila výši členských příspěvků právnických i fyzických osob na rok 2010 ve stejné výši jako dosud, tj. 500,-- Kč. Mgr. Landová: na webu MAS Šluknovsko je nutné uveřejnit nové složení členské základny. Na webu MAS bude v nejbližší době uveřejněno nové znění stanov MAS, zápis z valné hromady ze dne včetně zpráv o činnosti a hospodaření, výroční zpráva MAS Šluknovsko za rok 2009 a aktualizovaný seznam členské základy. Ing. Vorlová přednesla návrh usnesení, který byl přítomnými odsouhlasen. Valná hromada byla ukončena v hod. Ing. Eva Hamplová předsedkyně MAS Šluknovsko Zapsala: D. Dudková

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů

METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů pro 8. výzvu MAS Ploština 1. Pravidla pro hodnocení a výběr projektů 2. Jednací řád Výběrové komise 3. Výklad preferenčních kritérií Strategický plán Leader 2007-2013

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Výroční zpráva MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. rok 2013 Obsah 1 Úvodní slovo... 3 2 OBECNÉ INFORMACE O MAS VaS... 4 2.1 Územní působnost MAS VaS... 5 2.2 Území MAS VaS... 5 2.3 Informace o organizaci...

Více

Výroční zpráva. Novohradská občanská společnost

Výroční zpráva. Novohradská občanská společnost Výroční zpráva Novohradská občanská společnost 2 0 0 4 Obsah: 1. Představení organizace 2. Realizované projekty z vlastních grantů 3. Nerealizované projekty 4. Další činnost 5. Projektové služby 6. Přehled

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Konečné znění schváleno Vládou ČR

Konečné znění schváleno Vládou ČR 23. 5. 2014 Konečné znění schváleno Vládou ČR Podkladu pro jednání připravený NS MAS ČR Na návrhu pracovala PS LEADER v období 3-9/2012. Projednaný Mimořádnou Valnou hromadou NS MAS ČR v Nových Hradech

Více

Schůzka Výboru partnerství Regionu Hranicko 5. února 2007

Schůzka Výboru partnerství Regionu Hranicko 5. února 2007 Schůzka Výboru partnerství Regionu Hranicko 5. února 2007 místo setkání: Hranice (konferenční sál Hotelu Centrum v Hranicích) Přítomni: Ludmila Juráňová ( Juko Rouské) Dalibor Škoda (Nový dvůr s.r.o.)

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více