3.1 nejstarší mapová vyobrazení moravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.1 nejstarší mapová vyobrazení moravy"

Transkript

1 3.1 nejstarší mapová vyobrazení moravy Komplexnímu výzkumu dějin české kartografie věnoval značnou pozornost kartograf prof. Karel Kuchař, jehož publikace Kapitoly z nauky o mapách (1943), Základy kartografie (1953) a zejména Naše mapy odedávna do dneška (1958) tvoří jakýsi odrazový můstek poskytující základní informace o tvůrcích map a jejich nejvýznamnějších dílech. Autor se v publikacích zabývá také popisem vývoje nejstarších kartografických projevů v prostředí českých zemí. V knize Vývoj mapového zobrazení území Československé republiky I. Mapy českých zemí do poloviny 18. století (1959) pak Kuchař rozšiřuje infor mace o nejstarších mapových dílech a jejich autorech a zároveň podává první alespoň teoretické úvahy o vzájemné autorské inspiraci a kopírování mapových podkladů. Předložené domněnky autor formuluje spíše na základě studia historických materiálů, nikoli na základě morfografických, kartometrických či jiných analýz. Uvedené tituly lze využít při výběru vhodných mapových děl, neboť poskytují zajímavé závěry o autorském vlivu v české karto grafické tvorbě a tvoří významný rozcestník k jiným zdrojům odborných poznatků. Při hledání vhodných mapových podkladů lze také využít Roubíkův Soupis map českých zemí (1951, 1955) poskytující ucelený přehled o uložení map a základní informace o významných nakladatelích a kartografech 16. a 17. století. Ze současných autorů řeší komplexně problematiku vývoje mapového zobrazení českých zemí prof. Eva Semotanová v knize Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí (2001) a v atlasu Atlas zemí Koruny české (2002). Z dalších prací Semotanové lze zmínit publikaci Kartografie v historické práci: vademekum (1994). Souhrnný a podrobný přehled o nejstarších vyobrazeních Moravy na starých mapách středních současný stav řešené problematiky

2 měřítek bezesporu podávají tituly Mapy Moravy ze století (Jakešová a kol. 2003) a Fabriciovy a Komen ského mapy Moravy (Drápela Hýbl 2004) vydané na CD Muzeem Komenského v Přerově. Na doprovodných textech se podílely osobnosti české historické kartografie doc. Milan Václav Drápela a prof. Eva Semo tanová. Uvedené tituly obsahují množství cenných informací ze života tvůrců map, osudů jejich děl a v neposlední řadě chronologický přehled vydaných map Moravy. V multimediální podobě lze studovat dějiny kartografie na portálu Dějiny kartografie, který vytvořil a provozuje kolektiv autorů pod vedením doc. M. V. Drápely na Geografickém ústavu PřF MU v Brně (dostupné z V zahraniční literatuře lze nalézt alespoň kusé zprávy o nejstarších mapách českých zemí zejména v díle Woodwarda (2007) a Kupčíka (2011). O Komenského mapě Moravy ve svém příspěvku pojednává Sperling (1994). O jednotlivých mapách a jejich autorech informují četné odborné příspěvky, které se věnují podrobnému rozboru map po stránce historické, jazykové, obsahové a kartometrické. Fabriciovu mapu Moravy z roku 1575 (dále jen FMM 1575) (viz obr. 3.1) popisují a analyzují jako jedni z prvních d'elvert (1853) a Matzura (1897). Za přelomový příspěvek doplňující soudobé znalosti o Fabriciově mapě z roku lze považovat Kuchařův nález (1931) dvou dosud neznámých výtisků této mapy uložených v Bibliothéque Nationale v Paříži. Autor věnuje značnou pozornost zákresu geografické sítě v rámu mapy, rozboru měřítka, použitého zobrazení i analýze obsa hového zákresu prvků. Za nejvýznamnější přínos Kuchařova článku lze považovat doplnění chronologie výtisků nejstarší známé mapy Moravy a samotný rozbor originálního exempláře, který je 11 Nejstarší mapové vyobrazení Moravy označované FMM A neobsahuje dedikaci, upozornění pro čtenáře a jednoduchý vnější rám (Drápela 1994). Pod toto označení lze zařadit např. výtisk Fabriciovy mapy uložený v Moravské galerii v Brně (sign. c 1446). nejstarší mapová vyobrazení moravy

3 v současné době znám asi v sedmi výtiscích. 12 Kuchař podává mimo jiné vzájemné srovnání Fabriciovy mapy Moravy a jejího Orteliova vydání z roku Obecné informace o mapách Moravy vydaných před Komenského mapou shrnuje Kuchař v práci z roku Do bohaté bibliografie prof. Kuchaře náleží také příspěvek z roku 1951 zmiňující se o Hynkově vydání Fabriciovy mapy z roku 1595, která však v současnosti není známa v žádném výtisku. Autor pravděpodobně čerpal informace z dochované zprávy moravského historika a sběratele Jana Petra Cerroniho o starých mapách Moravy (Kuchař 1960). O dvou originálních výtiscích FMM a a FMM 1575 na našem území a jejich historii uvádí základní informace Zapletal (1971). Analýzou obsahového zákresu, místních a pomístních názvů na Fabriciově mapě se zabývá Koláček (1941). Vzhledem k účelu této práce jeví se zajímavým rukopisný text Vávry (1955), ve kterém autor pojednává o možných historických a mapových pramenech Komenského mapy, přičemž popisuje dvě základní větve, po kterých byla upravována a reprodukována mapa Fabriciova. Nové znalosti o polohové přesnosti po všech stránkách zevrubně a do 12 Kuchař (1959) zmiňuje 2 výtisky v Bibliotheque Nationale v Paříži, stejně jako v British Library v Londýně, dále 1 výtisk v univerzitní knihovně v Bologni, v soukromé sbírce G. H. Bean se v USA a v Moravské galerii v Brně. Podle Kuchaře by měl být také 1 neúplný výtisk uložen v mapové sbírce Strahovského kláštera. V novějších příspěvcích se lze s těmito informacemi setkat u Čermáka (1989) a Jakešové a kol. (2003). Autor této práce kontaktoval příslušné instituce za účelem ověření současného uložení exem plářů. Kladná odpověď byla zaznamenána v případě dvou pařížských (sign. GE DD-2987 a GE B-1626) a londýnských (sign. Maps K.Top a Maps M.T.11.g.1.(3.)) exemplářů, stejně jako u exempláře brněnského (sign. c 1446). Ve zbylých případech autor obdržel negativní odpověď. U amerického výtisku nebylo prozatím možné z dostupných zdrojů místo jeho současného uložení potvrdit. Za přínosné lze považovat objevení doposud v odborné literatuře opomíjeného výtisku Fabriciovy mapy, který se nachází v Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni (sign. K III ) současný stav řešené problematiky

4 hloubky analyzovaných nejstarších map Moravy přináší práce Vičara (1972, 1980), přičemž podstatný přínos představuje vzájemné kartometrické srovnání obou map. Kartometrickým šetřením na starých mapách Moravy s využitím moderních geoinformačních nástrojů věnoval nově pozornost Kolejka (2012). obr. 3.1 Fabriciova mapa z roku 1575 s autorskými údaji v mapové kresbě Druhá původní mapa Moravy v rukopise zpracovaná J. A. Komenským přitahuje pozornost vědeckého bádání téměř po tři století, přičemž počty vydaných článků, příspěvků a reportů o ní se pohybují v řádu stovek titulů. Mezi nejstarší odkazy o Komenského mapě lze zařadit příspěvek Haubera (1724), ze století 19. pak práce Hanzely (1801), Palackého (1829), Šmahy (1891), Metelky (1892) a Kameníčka (1892). Mezi přední komeniology moravské kartografie 17. století patří práce Zapletala (1963), který zavedl do řazení rytin Komenského mapy systém označení pomocí velkých písmen. Navržený systém je postupně doplňován Zapletalem (1979), a zejména Drápelou (1981, 1982, 1984). Všestrannou analýzou nejstarší mapová vyobrazení moravy

5 a popisem Komenského mapy se zabývají Kuchař (1958, 1971), Zapletal (1979) a Barteček (1997), přičemž v práci Zapletala lze nalézt chronologické řazení známých výtisků Komenského mapy a vydaných faksimilií. Nové a svým způsobem převratné poznatky ve studiu historie nejstaršího výtisku Komenského mapy Moravy se začínají rozrůstat po nálezu dosud neznámého výtisku této mapy v knihovně v polské Vratislavi v roce 1961 (Kuchař 1962). Analýzou tzv. brněnského výtisku mapy dospěl Drápela (1969, 1984, 2003) k názoru, že se jedná o doposud nejstarší známé vydání Komenského mapy z roku 1624, neboť ta oproti KMM a obsahuje mnohé odlišnosti v celkové úpravě rytiny, odchylky v popisu z grafologického a gramatického hlediska a odchylky ve vlastním obsahu mapy. 13 O některých aspektech kartografického jazyka starých map Moravy pojednává Soudná (2008) a také Mikšovský (2009). Kartometrické šetření na Komenského mapě Moravy provedla Šrajerová (2009). Onomastickou analýzu Komenského mapy zpracoval Šrámek (1969). V pořadí třetí původní mapě Moravy od Jiřího Matyáše Vischera z roku 1692 věnuje stručný popisný a kartometrický rozbor Kuchař (1953). Mapováním dochovaných původních výtisků této mapy v českých sbírkách se zabývá Grim (2003). Předložený seznam literatury není vyčerpávající, avšak podává dostatečné množství historických faktů o vybraných mapových dílech Moravy, která ve své době představovala výrazné mezníky v kartografické tvorbě a významný zdroj inspirace pro jiné tvůrce map. Z tohoto důvodu představují vhodný výzkumný potenciál pro účely samotné studie. Podrobná rešerše mapových zdrojů bude nezbytnou součástí při výběru vhodných starých map. 13 Jeden ze dvou známých exemplářů KMM P na světě z roku 1624 zakoupený doc. Drápelou pro GÚ PřF MU v Brně. V současné době uložen v Muzeu Komenského v Přerově pod signa turou StM 108 (Drápela Hýbl 2004) současný stav řešené problematiky

6 3.2 kartometrické analýzy starých map Kartometrické analýzy představují účinný nástroj umožňující získávat nové informace o současných, ale i starých kartografických dílech. Na základě dosažených výsledků lze hodnotit způsob konstrukce mapy, existenci geometricko kartografických základů, užitého zobrazení či velikost polohových odchylek obsahu mapy. Základ kartometrických šetření tvoří statisticko geometrické analýzy, z nichž lze příkladem uvést rovinné souřadnicové transformace a metody multikvadratické interpolace. Podrobným matematickým rozborem uvedených metod se ve své práci zabývá Beineke (2001, 2007), který navazuje na matematické základy multikvadratické interpolace formulované Hardym (1972). Navržená technologie hodnocení kartografických děl byla programátorsky zpracována a plně automatizována v podobě softwaru MapAnalyst (Jenny 2006). Podstata analýzy je založena na výpočtu lokálních deformací mezi dvojicí množin identických bodů v analyzované a referenční mapě (Jenny a kol. 2011). Reziduální transformace plně ne ztotožňují identické body v obou souřadnicových systémech, proto lze hodnoty oprav na těchto bodech použít k vyhodnocení přesnosti zákresu prvků na mapě. Vizualizací planimetrických nepřesností starých map s využitím softwaru MapAnalyst se zabývají Jenny a kol. (2007) a Vejrová (2008). K základním grafickým metodám znázornění výsledků oprav na identických bodech patří metoda chy bových vektorů (Brunner 1995, Beineke, Brunner 1996), zobra zení distorzní mřížky (Wagner, 1895, Reinhard 1909) a metody měřítkových a rotačních izolinií (Jenny a kol. 2007). Forstner Oehrli (1998) podrobněji popisují metody vizualizace formou kartometrické analýzy starých map

7 izodeformát zkreslení (Mesenburg 1994), polárních souřadnic (Brugman 1993) či kruhovou metodou znázornění distančních chyb (Brunner 1995). Ginzburk (1935) je autorem jedné z prvních prací věnované analýze přesnosti a zkreslení map. Problematice geometrického srovnání starých map se věnovali Boutoura a Livieratos (1986), metodiku kvalitativního a kvantitativního hodnocení starých map zmiňují Baletti a kol. (2000), možnosti jejich georeferencování pak Baletti (2006). Možnostem a cílům kartometrických analýz starých map se věnoval Andews (1975), studiu geometrické přesnosti starých map Fuse a Shimizu (1989), Merenkamp (1989). Analýzy starých map jsou většinou zaměřeny na konkrétní kartografické dílo (mapa, soubor map): mapy Anglie (Laxton 1976), mapy Ulsteru (Murphy 1979), portulánové mapy Petra Roselliho (Mesenburg 1988), mapy Francie stol. (Badariotti 1989), mapy Tyrol (Steiner 1994), Ptolemaiova mapa Řecka (Livieratos a kol. 1995, Strang 1998, Livieratos 2006), Helwigova mapa Slezska (Beineke a Brunner 1996), Mercatorovy mapy Flander (Depuydt a Decruynaer 2001). V České republice se problematice kartometrických metod výzkumu starých map a jejich analýz věnovali Veverka a Čechurová (2008), Čada (2010, 2011) a Cajthaml (2012), analýzám map Vojenského mapování Cajthaml a kol. (2007), Müllerovy mapy Krejčí a Cajthaml (2009), Kaeriovy a Vogtovy mapy Bayer a kol. (2009), detekcím kartografických zobrazení Bayer (2008) a vývojem softwaru Georeferencer pro automatické georeferencování starých map Přidal (2009). Problematice kartometrických a sémiotických analýz starých mapových děl českých zemí byla značná pozornost věnována i v mnoha bakalářských a diplomových pracích. Rozborem Are tinovy mapy Čech se zabývala Vyhnalová (2009), analýzu Müllerovy mapy Moravy provedl a možnosti jejího digitálního zpracování ohodnotil Hladina (2008). Kartografickému jazyku starých map současný stav řešené problematiky

8 Čech se věnovala Augustinová (2008). Analýzou vývoje názvosloví našich nej starších map pomocí procentuálního srovnání se současným českým názvem se zabývala Štorkánová (2008). Brašnová (2010) analyzovala vývoj toponym na vybrané časové sérii map od nejstarších výtisků až po mapy současné. analýza starých map ve studentských pracích

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny

Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny Current editing situation of Supplements to Knihopis of Czech and Slovak Early Printed Books and museum libraries Mgr. David Mach / Oddělení

Více

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE Alena Marešová Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 2 Praha 2011 Autor:

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1. vydání Ústav územního rozvoje 2014 ISBN 978-80-87318-32-4 Program

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 63 INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ JAN MAREŠ, JOSEF LUKAS Anotace: Výzkumná studie navazuje na výsledky analýzy internetových prezentací

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7.

Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7. Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7. Jako 14. svazek edice Osobnosti českých a moravských dějin

Více