ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: DIČ: CZ sídlo: Mírové nám. 3d-519, Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat jménem zadavatele: MUDr. Petr Honek kontaktní osoba: Blanka Pospíšilová e- mail: telefon: , fax: Veřejná zakázka 2.1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávku služeb 2.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky Zajištění jazykových kurzů, soft skills a kurzů manažerských dovedností pro zaměstnance firmy Vítkovice Tours s.r.o. zaměřených na: MODUL A Odborné semináře v anglickém jazyce pro následující oblasti: - prezentace projektů v anglickém jazyce - vedení schůzí/seminářů v anglickém jazyce - jak psát zprávy v anglickém jazyce - angličtina pro služební cestování - angličtina pro obchodní telefonování - účetnictví v anglickém jazyce - obchodní korespondence - finance a výkaznictví v anglickém jazyce MODUL B Výuku odborného jazyka pro následující skupiny: - jazyk anglický pro obchodní zástupce - odborný jazyk pro recepční - anglický, německý a francouzský - angličtina pro technické zástupce - chorvatština pro technické zástupce MODUL C Zajištění odborných seminářů k tzv. soft skills - prodejní dovednosti - zvládání krizových situací - komunikace - telemarketing MODUL D Zajištění odborných seminářů manažerských dovedností - marketing - time management - personalistika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1

2 Jedná se o zajištění vzdělávání včetně lektorů, učebních materiálů a výukových prostor mimo sídlo zadavatele. předmětné jazykové kurzy jsou součástí projektu Proškolení zaměstnanců Vítkovice Tours za účelem zvýšení konkurenceschopnosti zaměřené na zlepšování jazykových znalostí v odborné oblasti a dále tzv. měkkých dovedností, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. součástí výuky budou odborné semináře vedené rodilými mluvčími (minimálně 1/3 z poptávaných odborných kurzů v anglickém jazyce typu A). po absolvování získají účastníci kurzů osvědčení o absolvování. zajištění a výběr účastníků jednotlivých jazykových kurzů a kurzů soft skills a manažerských dovedností je úlohou zadavatele. Návaznou komunikaci s účastníky tj. příprava seznamu účastníků, distribuce pozvánek, příprava prezenčních listin, evidence docházky apod. zajišťuje dodavatel. u kurzů typu A Zadavatel vyžaduje praxi s těmito programy. Praxi dosvědčí doložením referencí firem, které takovýmito školeními prošly. Požadavky na organizaci jednotlivých jazykových kurzů: MODUL A 15 vybraných zaměstnanců se bude účastnit odborných seminářů. Tito zaměstnanci budou rozděleni do 2 skupin podle zaměření: A - Management: 5 seminářů v rozsahu 8 VH/školící den B - Ekonomové: 5 seminářů v rozsahu 8 VH/školící den Semináře budou probíhat v období říjen 2006 březen 2007 a říjen 2007 březen V rámci ceny je dodavatel povinen zpracovat manuály k těmto seminářům, dle specifikace zadavatele, které budou přesně reflektovat potřeby zadavatele. 2) Anglický jazyk pro obchodní zástupce (2x 2 VH týdně v období říjen 2006 březen 2007 a říjen 2007 březen 2008, celkem 192 VH) 3) Anglický jazyk pro recepční (2x 2 VH týdně v období říjen 2006 březen 2007 a říjen 2007 březen 2008, celkem 192 VH) 4) Anglický jazyk pro technické zástupce (1x 2VH týdně v období říjen 2006 březen 2007 a říjen 2007 březen 2008, celkem 96 VH) 5) Chorvatský jazyk pro technické zástupce (1x 2VH týdně v období říjen 2006 březen 2007 a říjen 2007 březen 2008, celkem 96 VH) V rámci ceny je dodavatel povinen zpracovat manuály k těmto kurzům, dle specifikace zadavatele, které budou přesně reflektovat potřeby zadavatele. 6) Soft skills (celkem 16 školících dnů pro 30 osob) - prodejní dovednosti (zlepšení prodejních dovedností za účelem zvyšování prodeje zájezdů) - zvládání krizových situací (zlepšení komunikace zaměstnanců v krizových situacích spojených s cestovním ruchem) - komunikace (nácvik komunikace s různými typy klientů za účelem zlepšení služeb zákazníkům, komunikace v prostředí CK a jak ji zlepšit) - telemarketing (zdokonalení verbálních dovedností, získávání zákazníků ve specifické oblasti cestovního ruchu) Zadavatel očekává, že nabízející strana navrhne a rozpracuje koncepci vzdělávání soft skills. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 2

3 7) Manažerské dovednosti (celkem 11 školících dnů pro 13 osob) - marketing (praktické použití moderních metod marketingu v cestovním ruchu) - time management (zlepšení time managementu a uplatnění inovativních metod vedoucími pracovníky v oblasti cestovního ruchu) - personalistika (personalistka v oblasti cestovního ruchu jak najít správné lidi a jak je řídit) Zadavatel očekává, že nabízející strana navrhne a rozpracuje koncepci vzdělávání manažerských dovedností. 3. Kvalifikační požadavky na dodavatele 3.1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, na jehož majetek není vyhlášen konkurs nebo návrh na vyhlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Základní kvalifikační předpoklady může dodavatel doložit čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou za dodavatel jednat, případně jiným odpovídajícím dokladem. Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplňuje nebo neprokáže výše uvedené kvalifikační předpoklady. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 3

4 3.2. Profesní kvalifikační předpoklady předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán; a to v originále či v úředně ověřené kopii, ne starší než 90 dnů. předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; a to v originále či v úředně ověřené kopii, ne starší než 90 dnů. Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplňuje nebo neprokáže výše uvedené kvalifikační předpoklady Specifické kvalifikační předpoklady soulad nabídky s předmětem a specifikací veřejné zakázky doložené životopisy lektorů schopnost uchazeče řešit obdobné zakázky (výčet obdobných projektů za poslední 3 roky, zadavatel, finanční objem), konkrétní obsahová náplň jednotlivých kurzů včetně 5 stran zpracovaného manuálu k semináři služební cestování v anglickém jazyce zajištění, umístění a vybavení prostor pro vzdělávání mimo sídlo zadavatele, přehled učebních a didaktických pomůcek Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplňuje nebo neprokáže výše uvedené kvalifikační předpoklady. 4. Nabídková cena Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zásadami uvedenými v této zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách. Dále uchazeči stanoví nabídkovou cenu za jednotlivé součásti služby (vždy údaj o ceně bez DPH a s DPH vždy za jednotlivou vzdělávací aktivitu). V nabídce bude uvedena souhrnná cena za jeden kurz (včetně vedlejších nákladů lektora jako je cestovné) dále cena za jednoho účastníka nebo za skupinu účastníků. Celková nabídková cena musí být uvedena v členění: celková nabídková cena bez DPH, výše DPH v %, celková nabídková cena včetně DPH. Limitní cena, kterou nelze překročit je ,- Kč bez DPH. Nabídková cena je cenou konečnou a nelze ji v průběhu realizace zakázky měnit. Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 5. Platební podmínky Zálohy nejsou přípustné. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné po ukončení jednotlivých jazykových kurzů. Na každé zdanitelné plnění bude vystavena faktura, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a služeb. Doba splatnosti faktur bude stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace je dodavatel povinen fakturovat dodané služby tak, aby byla doložena účelovost příslušných částek včetně specifikace jednotlivých uznatelných nákladů dle rozpočtu projektu, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli veškeré doklady související s realizací projektu Proškolení zaměstnanců Vítkovice Tours za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány. Těmito kontrolními orgány jsou statutární město Ostrava, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, územní finanční orgány, Ministerstvo financí České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 4

5 6. Délka trvání zakázky, časový harmonogram veřejné zakázky, místo plnění Uchazeč v nabídce uvede časový harmonogram jednotlivých jazykových kurzů. Zadavatel si vyhrazuje právo na přizpůsobení časového harmonogramu podmínkám realizace projektu. Místo plnění: město Ostrava 7. Další zadávací podmínky uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli v případě nejasností dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději do 7 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. zadavatel si vyhrazuje právo na provedení kontroly v sídle realizátora zakázky, možnost ověření dokladů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky. zadavatel připouští možnost zajistit plnění zakázky prostřednictvím dalších dodavatelů max. do výše 40% rozpočtu zakázky. Uchazeč v nabídce uvede identifikační údaje subdodavatele a jaká část bude jeho prostřednictvím plněna včetně uvedení % podílu. v případě podání nabídky více dodavateli společně, bude součástí nabídky originál nebo ověřená kopie listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu zakázky zavázáni společně a nerozdílně. uchazeč se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu dle platné Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit, a to kdykoliv, i bez udání důvodů. uchazeč je vázán svou nabídkou, a to až do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na této zakázce. zadávací dokumentace bude přístupná na 8. Formální požadavky Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom originále a ve dvou kopiích v písemné formě v uzavřené obálce. Uzavřená obálka bude opatřena adresou uchazeče a bude označena Proškolení zaměstnanců Vítkovice Tours za účelem zvýšení konkurenceschopnosti NEOTVÍRAT. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek. Každá podaná nabídka musí obsahovat: doklady a listiny prokazující splnění základních, profesních a specifických kvalifikačních předpokladů. 9. Průběh zadávacího řízení Termín podání nabídky: Nabídky musí být doručeny nejpozději do do 10,00 hod. Adresa a místo pro podání nabídky: Místem pro podání nabídky je kancelář č. 113, Vítkovice Tours, s.r.o., Mírové nám. 3d-519, Ostrava Vítkovice, Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 5

6 Nabídku je možno odevzdat: - osobně v kanceláři č.dveří 113, ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek v době od. 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. - zaslat poštou na výše uvedenou adresu. Všechny nabídky doručené nejpozději do do 10 hod. budou předány hodnotící komisi. Nabídky doručené po této lhůtě nebudou otevřeny a budou bezodkladně vráceny uchazeči. Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem, v počtu minimálně tří členů, přezkoumá každou jednotlivou nabídku, zda-li je zpracována v požadovaném jazyce, podepsána oprávněnou osobou a z hlediska obsahu a formálních náležitostí úplná. Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o vysvětlení nabídky. V žádosti budou specifikovány nejasnosti nabídky, které mají být vysvětleny. Uchazeč je povinen do 3 dnů od doručení této žádosti předložit vysvětlení, v případě, že požadované vysvětlení uchazeč v dané lhůtě nepodá, bude tato nabídka vyřazena. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči, pokud nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, neprodleně písemně vyrozuměni. Výsledek bude také uveřejněn na Zadavatel se dohodne s uchazečem na uzavření smlouvy a vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy. Zadavatel bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se zadáním a nabídkou. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. 10. Kritéria hodnocení nabídky Kritériem pro posouzení nejvhodnější nabídky je ekonomická výhodnost. Dílčí kritéria včetně váhy jsou následující: - kvalita nabízených služeb 40 % - kvalita realizačního týmu 40 % - nabídková cena 20 % Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 6

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) mimo procesní režim

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01. VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0040

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

RNDr. Jana Marková Tel. 548 424 112 Email: markova@soups.cz. PaedDr. Jan Marek Tel. 602 772 022 Email: marek.jan69@gmail.com

RNDr. Jana Marková Tel. 548 424 112 Email: markova@soups.cz. PaedDr. Jan Marek Tel. 602 772 022 Email: marek.jan69@gmail.com VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Jazykové kurzy zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek nejméně 5 dodavatelům s uveřejněním Název zakázky: Jazykové kurzy pro SŠPOS Brno Identifikace zadavatele: Název/ obchodní firma

Více