Zdravé bydlení: o principech stavební biologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravé bydlení: o principech stavební biologie"

Transkript

1 Ing. David Eyer Zdravé bydlení: o principech stavební biologie Studijní text pro předmět Ekologie Doktorské studium Fakulta architektury ČVUT v Praze Praha,

2 Abstract Building biology is a study of the holistic interrelationships between humans and their living environment. Its basic goal is to support whole range of human needs. Current promoted goals as saving energy, building passive and law energy houses are important but secondary. Nature is the guide that gives us vitality and enables us to live in harmony. Úvod Stavební biologie je nauka o celostních vztazích mezi člověkem a jeho obytným prostředím. Jejím hlavním cílem je podpora celého spektra lidských potřeb. Současné upřednostňované cíle (úspory energií, respektive motivace k nízkoenergetickému či pasivnímu standardu domů), jsou bezpochyby důležité a potřebné, ale stavební biologie je vnímá až jako sekundární. Příroda a vztahy uvnitř ní jsou základní inspirací a zároveň i průvodcem, který nám dává vitalitu a umožňuje nám život v harmonii. Stavební biologie Stavební biologie je interdisciplinární nauka, vztahující se k architektuře, urbanismu, ekologii, konstrukcím, stavební fyzice a k dalším oborovým pohledům na problematiku bydlení. Při hodnocení kvality vnitřního prostředí vychází z různých druhů měření - např. radioaktivity, elektrických a magnetických polí, prachu, zastoupení chemikálií ve vzduchu a materiálech aj. Existuje několik typů norem jako je ČSN, DIN, doporučení WHO, podle kterých se můžeme při výstavbě řídit. Stavební biologie vytvořila svoje vlastní doporučení (normy) pro místa dlouhodobého pobytu. Údaje v této normě jsou nastaveny tak, aby vytvořily přirozené prostředí, kde mohou probíhat přirozené regenerační procesy. Prof. Dr. Anton Schneider Ph.D. je zakladatelem Institutu stavební biologie a ekologie v Neubeuernu, který vznikl v roce V této době vytvořil tzv. 25 principů stavební biologie, které jsou s malými změnami platné dodnes: 1. stavební pozemek bez umělých a přírodních anomálií 2. umístění obytných domů mimo zdroje emisí a hluku 3. přirozený, decentralizovaný způsob výstavby v sídlech obklopených zelení 4. výstavba domů a osídlení respektující individuální přístup, spojení s přírodou, vycházející vstříc člověku a potřebám rodiny 5. výstavba domů nezpůsobující negativní sociální následky 6. použití přírodních a neimitovaných stavebních materiálů 7. přirozená regulace vlhkosti vzduchu v místnosti (pomocí materiálů vyrovnávajících vlhkost) 8. omezená a rychle se snižující vlhkost v novostavbách 9. vyvážený poměr mezi tepelnou izolací a akumulací 2

3 10. optimální teplota vzduchu a povrchu stěn v místnosti 11. dobrá kvalita vzduchu díky jeho přirozené výměně 12. sálavé teplo pro vytápění 13. denní světlo, umělé osvětlení a barvy odpovídající přírodním podmínkám 14. zachování přirozených radiačních polí 15. omezení umělých elektromagnetických polí 16. použití stavebních materiálů s nízkou radioaktivitou 17. ochrana proti hluku a vibracím s ohledem na potřeby člověka 18. neutrální nebo příjemná vůně bez vylučování jedovatých látek 19. maximální omezení plísní, bakterií, prachu a alergenů 20. vysoká kvalita pitné vody 21. výstavba domů nezpůsobující zhoršování životního prostředí 22. minimalizace spotřeby energie při maximálním využití obnovitelných zdrojů 23. výběr stavebních materiálů přednostně z místních zdrojů, nepodporování těžby nedostatkových nebo rizikových surovin 24. využití znalostí z oblasti fyziologie a ergonomie při vytváření interiéru a jeho zařízení 25. zohlednění harmonických rozměrů, proporcí a forem Postupovat podle všech výše uvedených bodů může být obtížné. Cesta začíná uvědomováním si vlastních potřeb ve vztahu ke druhému člověku a k přírodě. Postupně by uvědomění mělo vést k poznání, že jsme součástí širšího celku, jehož zákonitosti a principy není možné přehlížet. Mezní a doporučené hodnoty Uvedené doporučené hodnoty jsou stanoveny s použitím principu předběžné opatrnosti a týkají se především míst dlouhodobého pobytu (např. ložnice). Jsou stanoveny na základě letitých zkušeností a mnoha provedených měření. Všechny hodnoty jsou v běžném prostředí dosažitelné[2]. V zásadě platí - je nutné usilovat o každé proveditelné snížení rizika - měřítkem je příroda. Anomálie: žádná - odpovídá přirozenému prostředí nebo také často minimální dosažitelné míře v civilizovaném prostředí mírná - ve smyslu předběžné opatrnosti a s ohledem na obzvlášť citlivé jedince je nutné z dlouhodobého hlediska provést opatření (pokud jsou proveditelná) vysoká - hodnoty z baubiologického hlediska již neakceptovatelné. Sanace by měla být provedena. velmi vysoká - vyžadují bezodkladnou sanaci. Některé hodnoty dosahují nebo překračují doporučení nebo limity mezinárodních norem pro pracovní místa a obyvatelstvo. 3

4 4

5 5

6 Principy stavební biologie ve vztahu k NED a PD Většina principů ve stavební biologii je jednoduše dosažitelná i v běžné produkci nízkoenergetických a pasivních domů. V následujících kapitolách se věnuji dvěma principům, které si zasluhují speciální pozornost. Dobrá kvalita vzduchu díky jeho přirozené výměně (11. princip) Abychom dosáhli nízkoenergetického nebo pasivního standardu, musíme používat řízené větrání. Podle průzkumů (Lajčíková, Jokl) je známo, že řízené větrání v pracovním prostředí výrazně ovlivňuje vnitřní klima. Absolvoval jsem s přispěním MUDr. Lajčíkové několik předběžných testů měření lehkých záporných iontů ve dvou nízkoenergetických domech s rekuperací tepla. Dům v blízkosti Prahy venku: ~350 lehkých záporných iontů/cm 3 uvnitř: ~320 lehkých záporných iontů/cm 3 10 min. po zpuštění rekuperace: lehkých záporných iontů/cm 3 vyústka: ~70 lehkých záporných iontů/cm 3 (teplý vzduch 25 C) Dům v blízkosti Plzně venku: ~400 lehkých záporných iontů/cm 3 uvnitř: lehkých záporných iontů/cm 3 10 min. po zpuštění rekuperace: lehkých záporných iontů/cm 3 vyústka: ~200 lehkých záporných iontů/cm 3 (chladný vzduch) Vliv na úroveň záporných iontů (Maes, Lajčíková): Nízká úroveň lehkých záporných iontů je ovlivněna: vnitřním/vnějším znečištěním vzduchu, elektrostatickými poli, prachem, kouřem, vzduchotechnikou. Vysoká úroveň lehkých záporných iontů je ovlivněna: čistotou vnitřního a vnějšího vzduchu, radonem/zářením gama, otevřeným ohněm, velkými fontánami, sluncem, UV zářením. Poznámky: Důležitou roli mají použité materiály v interiéru, zejména jejich schopnost se elektrostaticky nabíjet. V prvním domě olejovaná dřevěná podlaha, hliněné omítky a další přírodní materiály. V druhém domě laminátová podlaha, kovové schodiště v obývacím pokoji, plechová střecha. Obvyklá úroveň lehkých záporných iontů v klimatizovaných kancelářích je kolem /cm 3 (Lajčíková). Ve městech je obvykle lehkých záporných iontů/cm 3, v čisté přírodě ~900 lehkých záporných iontů/cm 3 v závislosti na znečištění ovzduší a ročním cyklu (vyšší hodnoty v létě). Doporučení stavební biologie pro vnitřní prostředí je: optimální > 500 lehkých záporných iontů/cm 3, minimální lehkých záporných iontů/cm 3. 6

7 Alternativy k standardní centrální rekuperační jednotce s vytápěním pro NED a PD: větrání s nuceným odvodem vzduchu / hybridní větrání (čerstvý vzduch prochází přes speciální průrazy ve stěně, objem vzduchu je kontrolován CO 2 sondou, např. Lunos, Aereco) rekuperace tepla do topné vody/tuv (čerstvý vzduch prochází přes speciální průrazy ve stěně, objem vzduchu je kontrolován CO 2 sondou, např. ventilační tepelná čerpadla NILAN) lokální rekuperace tepla (výhoda krátkých a lehce čistitelných kanálů, např. Inventer, Dimplex DL 50 WA apod.) Obr. 1 Inventer rozdělené větrání a vytápění domu s možností nízkých objemů vzduchu, minimalizace rozvodů Časté problémy standardní rekuperační jednotky: hluk velký pohyb vzduchu dlouhé přívody vzduchu nižší úroveň lehkých záporných iontů možnost vzniku znečištění v rozvodech po delší době použití příliš vysoké objemy vzduchu na min. provoz Denní světlo, umělé osvětlení a barvy odpovídající přírodním podmínkám (13. princip) Při volbě typu zasklení pro PD a NED se téměř výlučně zabýváme prostupem tepla (U) a solárními zisky (g). Abychom získali přirozené denní osvětlení, je důležité rozlišovat také mezi L T hodnotami (prostup světla). Při návštěvách PD a NED jsem se setkal i s takovými případy, kdy nebylo možné rozlišit, zda venku svítí slunce nebo zda je zataženo. 7

8 Pro člověka je důležité být vystaven přirozenému slunečnímu záření s jeho infračervenou a ultrafilovou složkou (např. syntéza vitamínu D). Sluneční záření je nenahraditelné, a tak se doporučuje, abychom minimálně jednu hodinu denně strávili venku. Pokud pobýváme v budovách, a to je průměrně více než 90% našeho času, tak je důležité kvalitní zasklení s maximálním prostupem a minimální barevnou změnou dopadajícího světla. Pomocí speciálních nízkoemisních skel můžeme dosáhnout těchto hodnot: dvojité zasklení L T > 80%, trojité zasklení L T > 73% např. SGG Climatop Lux, uniglas Vital až 79% s nezměněným prostupem tepla a solárními zisky. V budoucnosti, po vyřešení několika technických problémů, se rozšíří používání vakuových skel s nižším prostupem tepla a vyššími hodnotami prostupu světla. Další principy stavební biologie Existují také další principy stavební biologie, které je důležité aplikovat v NED a PD. Velký důraz je kladen na kvalitní architekturu a urbanismus, použití přírodních materiálů, difuzně otevřených konstrukcí, minimalizace elektromagnetických polí a znečištění, zohlednění harmonických rozměrů, proporcí a forem. Principy stavební biologie jsou aplikovány zčásti i některými českými architekty (např. Hozman, Brotánek, Polák). 8

9 Stavební biologie v praxi Waldorfská školka, ing. arch. Vít Polák 9

10 Rekonstrukce domu Maitrea, akad. arch. Oldřich Hozman 10

11 Literatura CHRISTOPHER ALEXANDER, SARA ISHIKAWA, MURRAY SILVERSTEIN. A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Oxford University Press CHRISTOPHER DAY. Duch a místo. ERA, LÉON KRIER. Architektura - volba nebo osud. Praha, Academia WOLFGANG MAES. Stress durch Strom und Str 11

Vitalita prostředí znamená život

Vitalita prostředí znamená život Ing. David Eyer Od roku 2002 se profesně zabývá stavební biologií, kterou vystudoval na Institutu stavební biologie a ekologie v Neu beuernu (IBN). V roce 2002 se stal partnerem akad. arch. Oldřicha Hozmana

Více

CELISTVÝM POHLEDEM NA VZTAH MEZI ČLOVĚKEM A JEHO OBYDLÍM SE ZABÝVÁ STAVEBNÍ BIOLOGIE, KTERÁ VZNIKLA PŘED VÍCE NEŽ TŘICETI LETY V NĚMECKU

CELISTVÝM POHLEDEM NA VZTAH MEZI ČLOVĚKEM A JEHO OBYDLÍM SE ZABÝVÁ STAVEBNÍ BIOLOGIE, KTERÁ VZNIKLA PŘED VÍCE NEŽ TŘICETI LETY V NĚMECKU CELISTVÝM POHLEDEM NA VZTAH MEZI ČLOVĚKEM A JEHO OBYDLÍM SE ZABÝVÁ STAVEBNÍ BIOLOGIE, KTERÁ VZNIKLA PŘED VÍCE NEŽ TŘICETI LETY V NĚMECKU. MÁ INTERDISCIPLINÁRNÍ CHARAKTER, DO NĚHOŽ SE PROMÍTÁ ŘADA RŮZNÝCH

Více

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu An Intelligent Family House Design Bc. Petr Luzar Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Diplomová práce

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Možnosti snížení provozních nákladů

Možnosti snížení provozních nákladů Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí

Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí Bakalářská práce Autor: Nikola Petrovicová Oceňování majetku Vedoucí

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU Opravovat nebo stavět nový? Říká se: Se starým domem jsou jen starosti! Lepší je dům zbořit a postavit nový!. Nemusí to být pravda, hlavně jedná-li se o modernizaci domu

Více

PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy

PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy Ing. Lucie Kochová Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Co je to energetika budov? Energeticky úsporné stavění Aplikace pro veřejné budovy Proč pasivní domy? Charakteristické

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

Sanace pomocí komponent pasivního domu a hospodárnost

Sanace pomocí komponent pasivního domu a hospodárnost Sanace pomocí komponent pasivního domu a hospodárnost Dr. Burkhard Schulze Darup Augraben 96, 90475 Nürnberg Tel. 0911 8325262, e-mail: schulze-darup@t-online.de Energetická sanace budov bude pro stavebnictví

Více

Zájem o zdravý způsob bydlení a

Zájem o zdravý způsob bydlení a Zájem o zdravý způsob bydlení a ekologické stavební materiály stoupá. Nově a neotřele se můžeme podívat na přírodní materiály z pohledu tzv. celostní architektury, která bere v úvahu také hledisko živosti

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více