Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová"

Transkript

1 Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva a lidských aktivit je spíše na poátku nového rozvoje. Procesy stratifikace spolenosti, nové lokalizace práce, transformace sídel, bydlení a dalších funkcí jsou ve srovnání s dynamickými zmnami v politickém a ekonomickém život spolenosti relativn pomalé. Naše msta se v souasnosti stále nacházejí spíš v ranné fázi vlastní transformace. Pro její další prbh je proto dležité dobe zvážit, jaké dsledky mají tyto pozvolné, ale trvalé zmny na životní prostedí (pírodní, fyzické a sociální) v urbanizovaných i nov suburbanizovaných územích. Jedním z urbanizaních proces, který v souasné dob nejintenzivnji mní sociáln prostorové uspoádání spolenosti a sídelní strukturu v eské republice, je suburbanizace. Proces suburbanizace mžeme chápat jako transformaci sociálního a fyzického prostedí z venkovského na (ped)mstské, (sub)urbánní. Na suburbanizaci lze nahlížet jako na zmnu v rozmístní obyvatelstva a v prostorové struktue pímstských území i jako na promnu zpsobu života "suburbanizujících" se obyvatel. Díky suburbanizaci se stále vtší ást území a spolenosti dostává do kontaktu s mstskými funkcemi a mstským zpsobem života. Nové obyvatelstvo suburbánních lokalit s sebou pináší zvyky, zpsoby chování a trávení volného asu, které ovlivují pvodní (venkovské) obyvatelstvo pímstských oblastí. Toto prostorové šíení (difúze) mstských prvk a mstského zpsobu života je oznaováno jako nepímá urbanizace. V rozmístní nové výstavby a rozvoji jednotlivých suburbánních oblastí existuje znaná nerovnomrnost. Nedochází tedy k plošnému, kontinuálnímu rstu pímstské zóny velkých mst, ale spíše k výstavb v píhodných lokalitách podél dopravních komunikací, v blízkosti vtších sídel s rozvinutou infrastrukturou nebo v atraktivních lokalitách, které splují hlavní požadavky pro zdravé bydlení v dosahu msta. Nová výstavba pináší adu zmn ve fyzickém a sociálním prostedí suburbanizovaných území. Lokalizace nových rezidenních a komerních funkcí v pímstské zón psobí nejen jako impuls k reorganizaci životního prostedí rozvíjených lokalit, ale pináší pozitivní i negativní dopady na život celého mstského regionu. Fyzické prostedí msta Nová výstavba v zázemí mst vytváí tlak na pírodní prostedí, vede ke zmnám ve využití krajiny, snižuje množství ploch k rekreanímu a zemdlskému využití, ovlivuje biodiverzitu a zpsobuje zmny v pdních, vodních a klimatických mikrosystémech. Vliv suburbanizace na fyzické prostedí však zahrnuje také dopady na lovkem vytvoené prostedí a funkní strukturu sídel a mstských region. Silueta, která dnes vítá návštvníky i obyvatele pijíždjící do našich mst, se pomalu mní z vžovité stny panelových sídliš na skupinky nových rodinných domk, nákupních zón, zábavních center, sklad a prmyslových areál (obrázek 1). Nová výstavba rezidenních i komerních staveb pozmuje lokální krajinný obraz i urbanistickou strukturu a architektonický ráz venkovských sídel v zázemí eských mst. Podél dálnic a hlavních silnic se rozlézají velké a nevzhledné skladovací areály, krychle a kvádry komerních staveb a v okolní krajin místy i podnikatelské baroko rezidenních suburbií. Zajímavých staveb nenápadn zasazených do okolní zástavby a venkovské krajiny je málo. Kolonie rodinných domk a uzavené honosné paláce vnáší do prostedí pvodn venkovských sídel uniformní architekturu a prvky mstské architektury. Vtšina nov postavených tvrtí rodinných domk postrádá veejné prostory, cesty spojující novou kolonii s okolní krajinou a sídlem, návaznost na starší zástavbu, ímž pispívá k prostorové i funkní fragmentaci

2 pvodních sídel. Srovnáme-li architektonické prvky, vybavenost dom, funkce zahrad nebo urbanistickou koncepci zástavby existuje výrazný rozdíl mezi vzhledem nových dom a pvodní vesnickou zástavbou..naše spolenost má mechanismy kontroly a koordinace nové výstavby, pokusme se tedy tyto nástroje využívat navzdory ekonomické síle developerských firem. Obrázek 1: Píjezd do Prahy po dálnici D1 Foto: Jana Temelová Na druhou stranu mže docházet díky suburbanizaci k posílení sídel v zázemí mst, napíklad formou lokalizace nových pracovních píležitostí a zlepšování místní infrastruktury ( kanalizace, plyn, veejné osvtlení, oprava komunikací, atd.). Noví residenti s sebou pinášejí i nové požadavky na zavedení nebo rozšíení nkterých služeb. Jedná se zejména o využití školek a škol a zlepšení dopravního napojení obce (to mže pro obec znamenat na jednu stranu výhodu, na druhou stranu i problém vzhledem k finanní zátži spojené s provozem školských zaízení, veejného osvtlení, údržbou infrastruktury, apod.). Situaci navíc komplikuje skutenost, že picházející obyvatelé si ne vždy pihlašují trvalé bydlišt do nové obce, ímž ji ochuzují o píjmy a zárove svou pítomností zvyšují obecní výdaje. Zlepšování obslužnosti a budování infrastruktury v nových suburbiích mže být v kontextu celého msta vnímáno negativn, a to z dvodu neekonomického rozmlování finanních zdroj. Prostorové rozpínání msta zvyšuje energetickou a materiální náronost na budování a údržbu technické infrastruktury. Tyto nevýhody dekoncentrace rezidenní a komerní funkce jsou zejména v USA jedním z hlavních problém mstských region a v literatue jsou popisovány jako urban sprawl nekoordinované a živelné rozpínání mst do okolní volné krajiny. Dalším negativním dopadem prostorové dekoncentrace obyvatelstva a jeho aktivit je nárst individuální automobilové dopravy, který souvisí nejen s dojížkou suburbánních rezident do jádrového msta, ale i s rozvojem komerních center na okrajích mst. Ze zkušeností západních mst, ale i z našich panelových sídliš, bychom se mli pouit a vyvarovat se dalšího funkního oddlování bydlišt, pracovišt, služeb a zábavy. Alternativou živelného sprawlu je tzv. urbanizace suburbií. Ta spoívá v posilování komplexity mstských funkcí u vtších sídel v zázemí mst. Akoli v rámci celé aglomerace dochází k decentralizaci, v mikromítku vzrstá koncentrace lidí a jejich aktivit do vybraných vtších sídel a formuje se polynodální (vícejaderný) mstský region. V USA se pro polyfunkní (komplexn vybavená) suburbia zaal poátkem 90. let 20. století používat pojem edge cities (okrajová msta). Výhody okrajových mst ve srovnání s klasickým rezidenním nebo komerním suburbiem spoívají v jejich nižší závislosti na jádrovém mst. Pvodn monofunkní sídla s dobrou dopravní dostupností postupn pitáhla i další mstské funkce, ímž se výrazn omezila nutnost vyjížky mimo okrajové msto.

3 Obrázek 2: Necitlivé umístní nové výstavby mezi vesnicí Nupaky a dálnicí D1 má charakter urban sprawlu Zdroj: Geodis Brno V našem prostedí ovlivuje proces suburbanizace nejintenzivnji Prahu a její zázemí. V základním prostorovém vzorci rozvoje rezidenních i komerních pedmstí hlavního msta mžeme pozorovat znaky živelné dekoncentrace; na jedné stran rozvoj nákupních center a prmyslových zón, na stran druhé ist rezidenní lokality bez pracovní a obslužné funkce. Skladovací areály, hypermarkety a nové výrobní zóny jsou nejastji budovány na zelené louce (greenfields). Rezidenní suburbanizace kolem Prahy je v ad pípad realizována formou individuální nebo developerské výstavby která vytváí na míst pvodních polí nové tvrti s malou návazností na existující osídlení. Z pohledu budoucí udržitelnosti je žádoucí, aby nová výstavba vznikala v návaznosti na zástavbu stávajících sídel, která jsou obsloužena hromadnou dopravou, komunálními službami a poskytují alespo základní obanskou vybavenost. Sociální prostedí msta Krom zmny funkního využití a fyzického prostedí pímstských oblastí se v dsledku suburbanizace výrazn mní také sociální prostedí suburbií. Selektivní charakter suburbanizace se projevuje nejen v nerovnomrném rozvoji jednotlivých ástí pímstské zóny, ale také v výbru demografických a sociálních skupin obyvatelstva, které se procesu úastní. Hlavní rozdíly mezi pvodním obyvatelstvem pímstských obcí a nov píchozími suburbanizéry lze spatovat v jejich demografické struktue. Migranti z msta mají výrazn nižší vkový prmr, tvoí ucelené rodiny nebo jde o mladé páry, které zakládají rodinu a upednostují zdravé životní prostedí na okrajích mst. Ve skupin nových resident jsou výrazn zastoupeny osoby se stedoškolským a vysokoškolským vzdláním patící do vyšších píjmových kategorií (tedy obecn s vysokým sociálním statusem). Nov píchozí obyvatelé tak významn pozmují sociální stratifikaci pvodn venkovských suburbánních sídel.

4 V pímstských obcích dnes proto dochází k relativn výrazné polarizaci sociáln prostorové struktury. Tato diferenciace mže vést jak k celkovému posílení sociálního prostedí obce, tak i k ad problém zpsobených sociální nerovností obou skupin obyvatelstva. astou píinou neshod je odlišný zpsob života pvodních a nových rezident. Uvnit malého sídla tak mže vzniknout rozdlené sociální prostedí s výraznou separací (oddlením) nových obyvatel, která snižuje sociální soudržnost sídel obci. Na druhou stranu spolené soužití mže vést v delším asovém období k vzájemnému pizpsobení obou skupin a k posílení vlivu sídla (nap. úastí nových obyvatel v zastupitelstvu obce). Noví rezidenti jsou vtšinou aktivnjší, mají vtší schopnost ovlivnit rozhodování o veejných otázkách obce, pinášejí s sebou adu kontakt a asto disponují i vtší politickou silou než pvodní obyvatelstvo obce. Tato aktivita se však mže projevit jak v posílení a vyváženém rozvoji celé obce, tak i v jednostranném prosazování zájm nových obyvatel. Obrázek 3: Za negativní projev suburbanizace je možno považovat prostorovou separaci Foto: Martin Ouedníek Z nkterých západoevropských a zejména amerických mst je znám negativní píklad prostorového a fyzického oddlování sociáln nebo etnicky odlišných lokalit. V extrémních pípadech vznikají separované prostory s kontrolovaným vstupem izolované od okolí fyzickými bariérami, tzv. gated communities. V mnoha mstech Spojených stát a západní Evropy je patrné, že výraznou ást segregovaných lokalit tvoí etnické tvrti. Pomrn znaná etnická homogenita a po léta velmi slabá mezinárodní imigrace nevytváejí v eských mstech srovnatelné podmínky pro vznik tchto uzavených komunit. Uritou výjimkou by mohla být Praha, která se stává stále pestejší mozaikou nových etnik a jejíž obyvatelstvo má i velmi vyvinutou sociáln ekonomickou stratifikaci. Rozmanitost v etnickém a sociálním složení obyvatelstva se však postupn promítá do sociáln prostorových vzorc. V nov postavených

5 suburbiích je nebezpeí vzniku sociální fragmentace posíleno nedostatkem prostor pro setkávání a sociální interakce (nap. námstí, hospoda, restaurace, kavárna, klub). V monotónních tvrtích rodinných domk složených ze vzájemn oddlených soukromých rezidenních prostor se také he vytváí vztah k místu. Snahou zdravého msta by mlo být omezení fragmentace msta na separované a segregované tvrti jak ve vnitních, tak i ve vnjších ástech msta. Suburbanizace ovlivuje krom nov osídlených lokalit v zázemí mst také sociáln prostorovou strukturu pvodního bydlišt migrujících obyvatel. V souvislosti se suburbanizací dochází k postupné selektivní emigraci obyvatel s vyšším sociálním statusem z oblastí s mén kvalitním bydlením. Tento proces je popisován v sociální ekologii jako filtrace, kdy se zvyšujícím se sociální statusem pecházejí lidé do atraktivnjších a zdravjších rezidenních lokalit. Jejich pvodní bydlení je vtšinou osidlováno sociáln slabšími obyvateli, což mže vést v dlouhodobém horizontu k degradaci sociální struktury nkterých mén atraktivních tvrtí ve mst. Suburbanizaní proces tak mže negativn psobit na sociální prostedí hned ve dvou lokalitách. V Praze pedstavují zdrojové oblasti rezidenní suburbanizace pedevším tvrti vnitního msta a sídlišt. V žádném pípad se však nejedná o masivní proces selektivní emigrace z tchto dvou typ mstského prostedí. Situace na trhu s bydlením, pedevším vysoká cena a poptávka po bytech ve vnitním mst i na sídlištích, prozatím nevytváí prostor pro degradaci fyzického prostedí a stigmatizaci zdrojových oblastí suburbanizace. V nkterých amerických a západoevropských mstech jsou v rámci boje proti emigraci na pedmstí uplatovány programy fyzické a sociální revitalizace s cílem udržet vzdlanjší a bohatší obyvatele ve vnitních mstech a na sídlištích, která pedstavují nejvážnji ohrožené oblasti fyzické i sociální degradace mstského prostedí. Závr V prbhu 90. let 20. století dochází v okolí našich mst k pozvolnému rozvoji pedmstských oblastí. Rozvíjí se zejména nové rezidenní lokality v nkterých obcích v zázemí velkých mst. Využití okrajových zón podél dopravních komunikací se mní výstavbou komerních objekt. Rozvoj pedmstí probíhal v celém historickém vývoji našich i svtových mst a mže být považován za hlavní mechanismus jejich prostorového rozšiování. Vedle zmny rozmístní obyvatelstva je nutno vnímat suburbanizaci jako proces transformující fyzické a sociální prostedí. Suburbanizace ovlivuje krajinu a pírodu, architekturu, vybavení službami a infrastrukturou, sociální složení obyvatelstva i životní styl. Akoli je tento vliv nejvíce patrný v nových suburbiích, pesun vybraných ekonomických aktivit a skupin obyvatelstva se projevuje také v místech jejich pvodní lokalizace. Suburbanizace je výrazn selektivní proces, což se projevuje rezidenní preferencí obyvatel pro vybrané atraktivní lokality a lokalizací komerních aktivit v dopravn dostupných oblastech na okraji msta. Selektivní povaha suburbanizace se zárove odráží v rozdílné pitažlivosti suburbánních lokalit pro rzné sociální skupiny obyvatel. Cílem lidí smujících na pedmstí je zpravidla vidina lepšího životního prostedí a vyšší kvality bydlení. Suburbanizaci lze hodnotit jako pozitivní proces pedevším z hlediska vylepšování infrastruktury nových lokalit a posilování sociálního statusu pedmstských obcí. Na druhou stranu tento proces provází ada negativních dopad, které jsou dobe popsány ze zkušeností západních mst. Abychom se vyhnuli nežádoucím a nevratným následkm suburbanizace, mli bychom se pouit z tchto zkušeností a rozvoj našich mst a jejich zázemí ovlivovat ve prospch rovnováhy mezi udržitelným rozvojem krajiny, zachováním sociální soudržnosti a ekonomickým rstem.

6 Tabulka 1: Dsledky suburbanizace SUBURBANIZÉR CÍLOVÁ OBEC MSTSKÝ REGION FYZICKÉ (A FUNKNÍ) PROSTEDÍ + - Lepší životní prostedí Rodinný domek za mstem Prestiž spojená s vlastnictvím domu Více asu v doprav (nutnost použití auta, špatná obslužnost hromadnou dopravou) Špatná obanská vybavenost Zlepšení technické infrastruktury (inženýrské sít, dopravní komunikace) Vyšší píjmy obce Narušení urbanistické struktury, architektonického rázu (nap. uniformní nebo eklektická architektura) Nedostatek veejného prostoru Náklady na údržbu inženýrských sítí a komunikací Nedostatená kapacita technické infrastruktuy (nap. istírna, rozvodna) a obanské vybavenosti (nap. školy, školky) Prostorové rozpínání a rozvolování mstského regionu Energetická a materiální náronost na budování technické infrastruktury Zmny ve využití krajiny (mén ploch pro zemdlské a rekreaní využití) Narušení rázu venkovské krajiny Nárst individuální automobilové dopravy (dopravní zácpy) SOCIÁLNÍ PROSTEDÍ + - Život v lokalit obývané sociáln silnjšími skupinami Vtší bezpeí Izolovanost nkterých skupin (zelené vdovy, teenagei) Píchod mladších, vzdlanjších a bohatších obyvatel Zvýšená politická participace Populaní rst obce Riziko konflikt mezi pvodními a novými rezidenty (odlišný sociální status a životní styl) Nepihlašování trvalého bydlišt nových rezident v obci Pokles sociálního statusu ve zdrojových lokalitách (sídlišt, vnitní msto) V nových suburbiích chybí místa k setkávání (veejné prostory, hospody apod.) Podkování lánek vznikl za podpory Resortního programu výzkumu v psobnosti MŽP; R v rámci projektu SP/4i5/212/07 Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v eské republice: omezení negativních dsledk na životní prostedí.

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ Jana Temelová, Martin Ouředníček Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich

Více

Suburbanizace Prahy. * Adresa pracovišt autora: RNDr. Martin Ouedníek, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Suburbanizace Prahy. * Adresa pracovišt autora: RNDr. Martin Ouedníek, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Suburbanizace Prahy MARTIN OUEDNÍEK * Pírodovdecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha Abstract: In the 1990s, suburban areas of post-socialist cities were transformed dramatically. Prague could be presented

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické TRVALE UDRŽITELN ITELNÉ ÚZEMNÍ PLÁNOV NOVÁNÍ Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. duben 2009 Územní plánov nování Územní plánování Promny poátky plánování pedmt plánování obsah plánování Plánovitá promna prostedí

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (lánky 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území vychází jednak z Politiky územního

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

7 PROM NY PROSTOROVÉ STRUKTURY PRAHY V KONTEXTU POSTKOMUNISTICKÉ TRANSFORMACE T

7 PROM NY PROSTOROVÉ STRUKTURY PRAHY V KONTEXTU POSTKOMUNISTICKÉ TRANSFORMACE T M. Hampl a kol. Regionální vývoj: specifika eské transformace, evropská integrace a obecná teorie 127 7 PROM NY PROSTOROVÉ STRUKTURY PRAHY V KONTEXTU POSTKOMUNISTICKÉ TRANSFORMACE T LUD K SÝKORA 7.1 Úvod

Více

SUBURBÁNNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA V ZÁZEMÍ ESKÝCH BUDJOVIC

SUBURBÁNNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA V ZÁZEMÍ ESKÝCH BUDJOVIC UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pírodovdecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje SUBURBÁNNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA V ZÁZEMÍ ESKÝCH BUDJOVIC Bakaláská práce Eva ejková Praha 2007 Vedoucí bakaláské

Více

VYHODNOCENÍ VLIV 7. VLNY ZMN ÚPN SÚ HLAVNÍHO MSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIV 7. VLNY ZMN ÚPN SÚ HLAVNÍHO MSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIV 7. VLNY ZMN ÚPN SÚ HLAVNÍHO MSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÁSTI C - F SVAZEK IV Duben 2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV: VYHODNOCENÍ VLIV 7. VLNY ZMN ÚPN SÚ HL. M. PRAHY NA UDRŽITELNÝ

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

Suburbanizaní procesy v Plzeské aglomeraci. Jana Sobotová

Suburbanizaní procesy v Plzeské aglomeraci. Jana Sobotová STUDENTSKÉ PRÁCE 73 74 Miscellanea Geographica 12 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2006 s. 75-89 Suburbanizaní procesy v Plzeské aglomeraci Jana Sobotová SobotovaJana@seznam.cz Katedra geografie, Západoeská

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

II. OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BA ALKY

II. OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BA ALKY II. ODVODNNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BAALKY Úvod zkratky a pojmy využívané v textových ástech Územního plánu Baalky Seznam použitých zkratek AOPK - Agentura ochrany pírody a krajiny R ATS - automatická tlaková

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

UNDERGROUND CONTAINERS IN WASTE ECONOMY

UNDERGROUND CONTAINERS IN WASTE ECONOMY UNDERGROUND CONTAINERS IN WASTE ECONOMY Jindich Ježek 1 ABSTRACT Underground containers represent modern solution of waste economy. Their installation is appropriate for exponed town centres, historical

Více

5. Rodinné domy. Rodinné domy 1/56

5. Rodinné domy. Rodinné domy 1/56 5. Rodinné domy 5.1 Charakteristika, výhody, nevýhody, tídní 5.2 Odstupové vzdálenosti RD 5.3 Domovní vybavení RD 5.4 Zástavba rodinnými domy izolovaná sdružená skupinová Rodinné domy 1/56 5.1 Charakteristika,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV ING.ARCH. O.FÁRA ATELIER A.F.I. PLZE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST Železniní 28, 326 00 Plze, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail- afi.atelier@volny.cz

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1686 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1686 / 07 Mstská ást: Praha 12 Katastrální území: Cholupice Parcelní íslo: 361/17; 367/5; 370/18; 375; 376/15 a další Hlavní cíl zmny: Zmna

Více

R O Z V O J V E S N I C E

R O Z V O J V E S N I C E P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A V E S N I C E R O Z V O J V E S N I C E Ludmila Kašparová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ R 7 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VI. VÝNOSY, NÁKLADY, ANALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU

VI. VÝNOSY, NÁKLADY, ANALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU VI. VÝOSY, ÁKLADY, AALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU VÝOSY Jedná se o veškeré penžní ástky, které podnik získal ze svých inností za urité období bez ohledu na to, zda došlo v tomto období k k jejich

Více

Dana Fialová, Veronika Nožičková. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Dana Fialová, Veronika Nožičková. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Nové rekreační aktivity ve venkovském m prostoru Česka Dana Fialová, Veronika Nožičková Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Cíl l příspp

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

Mendelova Zemědělská a Lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie. Bakalářská práce

Mendelova Zemědělská a Lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie. Bakalářská práce Mendelova Zemědělská a Lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Suburbanizační tendence v zázemí Olomouce Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: RNDr.Pavel

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MOŽNOSTI VYUŽITÍ MODULÁRNÍ VÝSTAVBY MOŽNOSTI VYUŽITÍ MODULÁRNÍ VÝSTAVBY Technická zpráva, CD, autor: v této obálce Odesílatel: eská komora architekt Josefská 34/6 118

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Klíová slova: projektování výrobních systém, generel závodu, logistika, územní plánování, strategické plánování

Klíová slova: projektování výrobních systém, generel závodu, logistika, územní plánování, strategické plánování Lokalizace prmyslových investic doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. Referát pináší informace o píprav a realizaci prmyslových zón v plzeském regionu. Srovnáním výsledk rzných projekt v souvislosti s regionální

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59 7. Bytové domy II. Schodišové bytové domy BD s horizontálními komunikacemi (pavlaové, chodbové) BD s terasami Prostorové obytné struktury BD s bydlením kolektivního charakteru (kolektivní domy, hotelové

Více

CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY

CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY Dana Fialová CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY Vzdělávací modul GEOGRAFIE Výukový a metodický text Přírodní vědy a matemaka na středních školách v Praze: akvně, aktuálně a s aplikacemi projekt

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

B.3.3.2.1 Venkovské obce sídla

B.3.3.2.1 Venkovské obce sídla B.3.3.2.1 Venkovské obce sídla Sídla Pohled zpt, do dávnjší i nedávné historie ukazuje na míru zmn, které poznamenaly životní prostedí jedince i spolenosti. Vzhledem k rychlému sledu transformací venkova

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Školící stedisko Sonneborn

Školící stedisko Sonneborn Školící stedisko Sonneborn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Architekt: Ostermann, Hamburk Nedaleko msta Gotha v Thüringenu

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

SUBURBANIZACE A FYZICKÉ PROSTŘEDÍ

SUBURBANIZACE A FYZICKÉ PROSTŘEDÍ SUBURBANIZACE A FYZICKÉ PROSTŘEDÍ 3 Výstavba rezidenčních i komerčních objektů v zázemí našich měst mění jak přírodní, tak člověkem vytvořené prostředí. Kolonie nových rodinných domů, nákupní zóny, zábavní

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence,

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence, CELKOVÁ VIZE ROZVOJE MSTA Horní Slavkov je v roce 2028 regionáln významným a vyhledávaným centrem oblasti Slavkovského lesa, dynamicky a vyvážen se rozvíjejícím a funkním místem, nabízejícím vhodné podmínky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva Socioekonomické aspekty suburbanizačních procesů českých měst

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva Socioekonomické aspekty suburbanizačních procesů českých měst Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva Socioekonomické aspekty suburbanizačních procesů českých měst Bc. Pavlína Švajdlerová Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg.. 15/022/42104/231/000005 kvten 2015 Zpracovatelé: - Místní akní skupina Stední

Více

ISTÝ VZDUCH JE VELMI DLEŽITÝ

ISTÝ VZDUCH JE VELMI DLEŽITÝ ISTÝ VZDUCH JE VELMI DLEŽITÝ Vzduch, který dýcháme má klíový efekt na naše zdraví a pohodu. Jelikož trávíme prmrn více než 90% asu uvnit budov, má kvalita ovzduší velký význam. Pítomnost a velikost prachových

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

PRACOVNÍ TEXTY IV. 21. ervna 2007. k cyklu Nové výzvy pro rozvoj cestovního ruchu

PRACOVNÍ TEXTY IV. 21. ervna 2007. k cyklu Nové výzvy pro rozvoj cestovního ruchu PRACOVNÍ TEXTY IV. 21. ervna 2007 k cyklu Nové výzvy pro rozvoj cestovního ruchu Pracovní texty jsou ureny k výuce ve tíd. Jsou interním výukovým materiálem, nelze je rozšiovat nebo používat v jiných školících

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více