PŘEDMĚT A TĚŽKOSTI S NÍM Vladimír Czumalo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDMĚT A TĚŽKOSTI S NÍM Vladimír Czumalo"

Transkript

1 PŘEDMĚT A TĚŽKOSTI S NÍM Vladimír Czumalo Předmět (...) jest zpola rázu uměleckého, zpola sociálního, ale jeho důležitost vyváží i nejdůležitější otázky dne, i nejvážnější problémy architektury. 1 Zdeněk Wirth: Villa, 1910 Historiografie architektury disponuje solidním repertoárem prostředků vlastních i sdílených s disciplínami příbuznými a z jejího pohledu pomocnými. Nestačí-li někdy, nemusí to automaticky znamenat jejich nedostatečnost. Občas se jim předmět jednoduše vzepře. Zvláště předmět zpola rázu uměleckého, zpola sociálního, jakým je stavba určená individuálnímu bydlení. Tím spíše, nachází-li se ve vývojovém stádiu, které daleko více určují vnější determinanty než logika vývoje typu a zákonitosti vývoje stylového. Kde začít, máme-li nastínit vývoj typu vily a rodinného domu tak, aby to vysvětlovalo jeho stav v 60., 70. a 80. letech minulého století u nás? Má smysl uvádět archetypální megaron, věnovat se interpretaci řeckého antického domu jako obrazu rodiny a genederových rolí v jejím rámci čí výkladu římského typu domus ze vztahu veřejného a privátního? Pomůže nám kontrapozice typů domus a insula jinak, než jako výchozí ilustrace základních rozdílů mezi individuálním a hromadným bydlením? Který z výchozích typů zakládá vlastně vývoj k cíli naší úvahy? Villa urbana, villa suburbana či dokonce villa rustica? Směřuje obnovení typu vily v časném novověku k razantnímu šíření typu v Anglii vytvořené evokace středomořské vily v 19. století? A co oblíbený model, kde moderní světová architektura spočívá na čtyřech pilířích, které tvoří domy Robbie, Steiner, Savoye a Tugendhat a jejich autoři, Frank Lloyd Wright, Adolf Loos, Le Corbusier a Ludwig Mies van der Rohe? Každá konstrukce, vystavěná na tomto poli, se dá uvést do souvislostí s naším tématem jen za cenu tolikanásobného zprostředkování, že ztrácí smysl. Je vila či rodinný dům 2. poloviny 20. století u nás vůbec tématem pro historiografii architektury jako subdisciplínu dějin umění? Nevzdáme-li se přes to všechno výhod vstupní historické rešerše, musíme sledovat jiné historické procesy, vyprávět jiné příběhy než dejme tomu ty, které spojují římský domus, Palladiovy vily a zmíněné čtyři pilíře. Průmyslová revoluce přivedla do měst zástupy venkovského obyvatelstva. Bouřlivá urbanizace měla podstatného nositele: činžovní dům. Dům dosud saturoval všechny funkce, byl místem, kde se spalo, jedlo, vařilo, vyrábělo prakticky vše, co bylo nutné pro chod domácnosti i pro trh, vychovávaly a vzdělávaly děti, odpočívalo, uchovával majetek. Náhle začali muži i ženy opouštět ráno své příbytky a odcházet do zaměstnání, děti do škol, společné jídlo se omezilo na jediné večerní a bydlení vlastně jen na přespání. Proměna domu jako místa, soustřeďujícího celý život rodiny, v hromadnou noclehárnu umožnila městům vstřebat onen obrovský příliv obyvatel. Potřeba bydlení v plném slova smyslu tím ale nezmizela. Dramatická proměna prostředí měst likvidovala také jejich další rozměr: Stavební boom překotné urbanizace zhoršil podstatně prostředí měst. Blokové zastavění činžovními domy vytváří uzavřené dvory, nedostatečně osvětlované a větrané. Zvyšuje se podlažnost, často v urbanistické struktuře, která s ní nijak nepočítala. Téma asanace, které na sklonku 19. a na počátku 20. století patří k nejfrekventovanějším, jasně ukazuje, jak se změnily požadavky na hygienické charakteristiky prostředí. Samo o sobě by to nestačilo, preromantismus a romantismus ale kontrapozici měst- 1 WIRTH, Z. Villa. Styl : Časopis pro architekturu, umělecká řemesla a úpravu měst. 1910, roč. 2, č. 1, s. III-VI., s. III

2 ského a přírodního prostředí a potřebu útěku ze stále nepřátelštějšího a nesrozumitelnějšího města a jeho sociálního klimatu k přírodě a harmonii vztahů artikuloval v mnoha horizontech, zahrnujících i formu bydlení, přesněji řečeno formu jeho ideálu. Městský člověk se rozpomněl na své kořeny: Všichni jsme svým původem venkované a lidská kultura je starší než její nejkomplexnější výtvor město. Sotva jsme je vytvořili, přihlásila se nostalgie venkovana, bezpečně zavřeného za městskými hradbami, po ztraceném ráji prvotního života v přírodě. Základní paradox městského prostředí, přesněji řečeno schizofrenii městského člověka dokládají i empirické výzkumy. V roce 1987 (záměrně volím výzkum z daného období) proběhlo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dotazníkové šetření, zkoumající estetické vztahy k přírodě a krajině 2. Respondentům byla mimo jiného předkládána sada fotografií sídel, z nichž měli volit to, ve kterém by chtěli žít. Suverénně zvítězila podhorská samota, následovaná rozptýlenou vesnicí v typické české zemědělské krajině. Další otázky pak zjišťovaly požadavky, které respondenti spojují se svým bydlením. Výsledek? Chceme bydlet na samotě uprostřed nenarušené krajiny tak, aby blízko nás bydleli naši přátelé a bezprostřední okolí poskytovalo dostatek míst, kde se s nimi můžeme scházet, kde se dá nakupovat a bavit se, dostatek pracovních příležitostí a sociálních kontaktů. Jinak řečeno, ideálem je samota v hlubokých lesích mezi hypermarketem, multikinem a bussinesparkem. Celý vývoj města a celý vývoj architektury, umožňující bydlení ve městě, se dá vyložit z tohoto paradoxu. Rodinný dům ve městě či na jeho periferii je jedním z instrumentů, které se ho snaží překlenout. Proces jeho utváření stačí sledovat po jednotlivých vlnách od přestaveb barokních viničných usedlostí a hospodářských dvorů v 1. polovině a budování příměstských vil a prvních letovisek ve 2. polovině 19. století. Daný kulturní prostor byl dosud vyhrazen aristokracii, která také využila kontinuity tradice venkovského sídla k důstojnému odchodu z měst. Nyní do něj stále více expandují měšťanské vrstvy a s romantickým venkovským sídlem, určeným ke kontemplaci v přírodě, nakládají stejně, jako s ostatními prvky aristokratické kultury, již si přisvojují. Demokratizace tu znamená také simplifikaci a minimalizaci. Legitimizaci nového stavu prostřednictvím vztahování se ke kontinuitě tradice záhy střídá nastupující kult modernity. Nesou je nové formy venkovského bydlení, přicházející k nám z Anglie a z větší části zprostředkované jeho asimilací v německé architektuře. Naše doba přinášejíc nové zásady hygienické a poskytujíc ve všech směrech větší volnosti individuálnímu rozvoji, začala klásti důraz i na zdravé bydlení v samostatných domech a tak pozvolna i tam, kde byla villa jen modou, ne potřebou, se shledávalo, že i méně zámožný může toužiti po obydlí, v němž se nemusí sdíleti o statisticky vypočítané krychlové metry vzduchu a že takovéto bydlení pozdvihuje jeho pracovní energii a zachovává mu zdraví. 3 Na jedné straně se naplňuje ideál bydlení, který zrodila už změna hierarchie hodnot prostředí v 18. a 19. století. Tuto změnu názorně ukazuje román Les Cinq Cents Millions de la Bégum, který vydal v roce 1879 Jules Verne, ale výchozí rukopis zřejmě napsal André Laurie. Český čtenář jej od Vilímkova vydání v roce 1895 zná spíše jako Ocelové město. Proti sobě tu stojí dvě uskutečněné utopie: Stahlstadt spo- 2 TREMLOVÁ, N. Estetický vztah člověka k přírodě. Závěrečná zpráva výzkumné sondy. Praha : Ústav pro výzkum kultury, Předchozí tvrzení lze dokumentovat přímo na struktuře vzorku respondentů v Brně: 37 % respondentů pocházelo z Brna, 12 % z malého města, 50 % z venkova. Jen 37 % brněnských respondentů nemělo možnost upravovat nějaký pozemek podle svých představ, zbytek vlastnil chalupu či chatu se zahradou nebo alespoň předzahrádku. 3 WIRTH, Z. Villa. Styl : Časopis pro architekturu, umělecká řemesla a úpravu měst. 1910, roč. 2, č. 1, s. III-VI., s. III

3 juje v jedno město geometrickou dokonalost barokní pevnosti s centrem těžby a hutní výroby 19. století, řekněme Neuf-Brisach a Essen. Jeho život a výroba splývají podobně v jedno díky centrálnímu direktivnímu řízení ve vojensky přesné hierarchii, podřízené ideálu efektivní zbrojní výroby, která přináší maximální zisk jedinému vlastníkovi všeho. Francouzské město je naopak demokraticky řízeným naplněním ideálu zdravého života ve zdravém prostředí a povznesení člověka výchovou, vzděláním, uměním a tvůrčí prací, konceptem zahradního města bez problémů zahradního města. Není mnoho sugestivnějších kontrapozic zdravého a nezdravého bydlení a také svobody a nesvobody v souvislosti s bydlením. Autoři nesahají po činžovních kasárnách, koncentrickou pevnostní strukturu Ocelového města zaplňují jen továrními provozy a dělníky nechávají bydlet v koloniích montovaných dřevěných domků na bezútěšné kamenité pláni v bezprostředním okolí města s jeho lesem válcovitých komínů, které chrlily tisícerými tlamami neustálé proudy kouře a sazí 4. Francouzské město, rozvržené podle nejjednodušší geometrické osnovy, je proti fádní stejnosti průmyslově vyráběných domků obyvatel Ocelového města zastavováno individuálně řešenými domy podle pravidel, která jsou spíš proti únavné a nechutné jednotvárnosti 5 a omezují se na deset zásad, z nichž se zde vyplatí citovat alespoň první tři: 1. Každý dům bude stát samostatně na parcele osázené stromy a trávníkem s květinami. Bude určen vždy jen jedné rodině. 2. Žádný dům nebude mít víc než dvě podlaží. Světlo a vzduch nesmějí být zabírány jedním domem na úkor druhého. 3. Všechny domy budou mít průčelí deset metrů od ulice, od níž je bude oddělovat mříž do výše ramen. Prostor mezi mříží a průčelím bude upraven v záhony. 6 Nové bydlení indikuje nový životní styl, rodinný dům je chápán jako svobodné vykročení z okovů nezdravého bloku městských činžáků a postoj stavebníka rodinného domu na periferii města jako pokrokový. To slovo je vždy ošidné a novost jen zdánlivá. Vlastně jen nová forma a nová ideologie, překrývající proces kontinuálně pokračující a zdroje i záměrně neuvědomované. Hygienické kvality bydlení a hodnoty kontaktu s přírodním prostředím, objevené či spíše znovuobjevené v devatenáctém století, zahrotil program nové architektury ve století dvacátém dalšími vědecky podloženými argumenty. Životní praxe mu ale příliš za pravdu nedala: Vlna nového romantismu na sklonku 30. let ukázala, jak důležité je to, co se zdálo v racionálním pojmenování bydlení exaktně měřitelnými kvantitativními ukazateli zbytečné a překonané. Rodinný dům také záhy přestal být ústředním tématem bydlení: Rodinný partikulární dům, vila uprostřed zeleni parku, novotvar paláce či zámku, pokládá se dnes za vrchol a ideál bytové kultury. Je to luxusní obydlí vlastnických vrstev, a pro tyto vrstvy je to skutečně nejvýhodnější forma bydlení. Pokládá se za ideál bytové kultury především proto, že ideál a interes vládnoucí třídy je vždy vládnoucím kulturním ideálem, a protože vládnoucí třída zve kulturou, tedy i bytovou kulturou, co má ve svém výhradném držení a čeho se lidovým vrstvám nedostává nebo může dostati jen v nepatrné míře. Jednorodinná vila, moderní letohrad, je bytový útvar, jenž nejlépe odpovídá buržoasnímu individualismu (isoluje rodinu vlastníkovu) a společenskému zřízení, v němž rodina je hospodářskou jednotkou společnosti. 7 4 VERNE, J. Vynález zkázy a Ocelové město. Praha : SNDK, 1966, s Tamtéž, s Tamtéž. Některé další zásady mohou posloužit pro milovníky Vernových anticipací jako předzvěst funkcionalismu: Požadována je normalizace stavebních elementů, konkrétně dutých cihel, rovné střechy, terasa v patře, zákaz koberců a tapet a jejich nahrazení dobře omyvatelnými povrchy, ložnice určené výhradně spánku a odvádění kouře do čističek, zásada volného otevřeného přízemí pak připomene jeden z Le Corbusierových Pěti bodů moderní architektury. 7 TEIGE, K. Nejmenší byt. Praha : Václav Petr, 1932, s. 154.

4 Od prvotního přílivu venkovského obyvatelstva do měst vládne přes redukci bydlení a mohutnou stavební činnost stálý nepoměr mezi počtem obyvatel měst a počtem bytů, které jsou pro ně k dispozici. Nepoměr absolutní je zároveň nepoměrem strukturálním: Nejrychleji přibývá těch obyvatel, pro něž je bydlení obtížně finančně dostupné, a nejpomaleji bytů, určených právě pro ně. Rodí se to, čemu se nejčastěji říká bytová nouze a co přerůstá, posíleno ekonomickou krizí sklonku 20. a počátku 30. let, v bytovou krizi. Hnutí nové architektury nalézalo její řešení v několika horizontech. Především se podařilo prosadit vědomí, že důstojné bydlení patří k základním právům člověka a péče o ně nemůže být ponechána živelnosti trhu. Zároveň se hledaly cesty, jak bydlení zlevnit, učinit je přístupnější i těm nejchudším. První z nich nabízel vlastně již starý text Friedricha Engelse K bytové otázce (Zur Wohnungsfrage, 1872) 8 : Prostorové, hygienické a další nároky bydlení nejsou přirozené. Takto marnotratná je jen měšťácká rodina. Až bude socialistickou revolucí zlikvidována, provoz domácnosti se podstatně zjednoduší. Archetypální model domu jako obrazu rodiny je vystaven radikálnímu útoku nejen ve své formě, ale především ve své podstatě: Patriarchální rodina a domácnost byla uzavřeným rámcem, člověk od narození do smrti byl v lůně rodiny, doma byl porozen, doma vychováván, doma pracoval, doma byl v nemoci ošetřován a v kruhu rodinném na smrtelném loži skonal. V moderní době nastalo uvolnění rodinného soužití: porod, výchova, nemoc, stáří i smrt odehrávají se v stále menší míře v bytě, bytový prostor se rozevírá na životní prostor, a život člověka, jenž byl dříve opsán domovem, probíhá od porodní kliniky přes dětské domovy, školy, tělovýchovné spolky, továrny, kanceláře, kluby, nemocnice, k domům odpočinku a invalidovnám. 9 Mluví se o odumírání kuchyně a to indikuje odumírání tradiční rodiny. O minimálním bytu se uvažuje jako o bytu bez domácnosti. Pro ilustraci můžeme použít projekt obytného okrsku na Pankrácké pláni v Praze, dílo Kolektivu architektonické sekce Levé fronty z roku Prakticky všechny funkce bytu procházejí centralizací a profesionalizaci a byt tak může být redukován na obytnou buňku, určenou výhradně pro nocleh a soukromý život jednotlivce a složenou ze vstupu, umývárny s WC, sprchou a umyvadlem, a vlastního obytného prostoru, zařízeného širokou spací pohovkou, stolkem, stolem, vestavěnou skříní a policí na knihy. Celková plocha 14,80 m², obytná plocha 9,60 m², obestavený prostor 41,66 m², kubatura obytného prostoru 24 m³. Obytných buněk se na jedno poschodí vejde 20, těch poschodí je 15, 300 bytů tvoří jeden dům, úlových domů je 15, k tomu dům kultury a oddechu, sportovní centrum, 6 dětských domovů, 1 lékařský pavilon a 1 továrna-kuchyň a na Pankrácké pláni by mohlo stát město pro obyvatel. Vlastní obytný dům mění se ve veliký úl bytových buněk. Táž bytová míra pro všecky, jedna bytová buňka pro jednoho pracujícího člověka, muže či ženu. Osvobození vztahů muže a ženy od tísně společného bytu. 10 Vila a rodinný dům se zdají mrtvy. Už ve 30. letech, naplněných soutěžemi na bytové domy s minimálními byty, se objevila kritika koncepce minimálního bydlení a typizace. Znamenala totiž popření individuality člověka ignorováním jeho individuálních potřeb a jeho redukcí na zprůměrovanou látkovou výměnu s prostředím. Ostatní strategie zůstaly nerealizovány a skutečně si musely počkat, až koncept architektury pro novou společnost začne nová společnost naplňovat. Ta sice formální aparát funkcionalismu odmítla jako formalismus a buržoazní kosmopolitismus, dál ale experimentovala s kolektivním bydlením, normalizací, typizací a zprůmyslněním architektury a stavebnictví. S důsledky 8 První český překlad vyšel jako 2. svazek Knihovny Levé fronty v roce ENGELS, F. Bytová otázka. Praha : Levá fronta, TEIGE, K. Nejmenší byt. Praha : Václav Petr, 1932, s Návrh kolektivisovaného obytného okresu v Praze. Stavba , roč. 9, s , s. 118.

5 notoricky známými. Kde se stala chyba? Socialistická revoluce především nezlikvidovala jako měšťácký přežitek rodinu. Nekonal se ani hladce fungující profesionální servis, umožňující byt bez domácnosti. Naopak, v socialistickém nedostatku prakticky všeho úloha domácnosti ještě narostla. Socialismus nepřevychoval člověka z individualisty v kolektivistu, ani v racionálně myslícího skromného konzumenta. Touha po bydlení ve svém na kousku vlastní půdy se nijak neztenčila. Před časem 11 jsem si pro pojmenování obsahu tohoto ideálu vypůjčil titul brilantní studie Vladimíra Macury Chaloupka projekt idyly 12. Téma idyly je artikulováno teprve, když je uvědomováno pocitem ohrožení a ztráty, kdy je možný distancovaný postoj k němu. Nevyjadřuje jen již zmíněnou nostalgii městského člověka po ztraceném ráji bezkonfliktního soužití s přírodou, ale také ztrátu tradiční rodiny, ztrátu integrity rodiny a domu. Až do 18. století byl dům zároveň společenstvím, které obalovalo nukleární rodinu majitele. Hospodáře a jeho ženu, děti vlastní, nevlastní i nemanželské, příbuzné, podruhy, výměnkáře i čeleď dům spojoval, vymezoval vůči komunitě města či vesnice a chránil. Pak začal některé své funkce delegovat jinam v prostoru a společenské hierarchii a jednota života, bydlení a práce, která ho tolik staletí definovala, brala za své. Architektonický obraz rodiny tak nabírá charakter stále abstraktnějšího odkazu, v němž je zároveň obsažena i nostalgie po ztracené integritě. Chaloupka jako projekt idyly je tak již obrazem obrazu, až po chaloupky, o nichž je tato kniha, a chaloupky dnešní. Ke stejnému výsledku dojdeme, budeme-li hledat zdroje obrazu chaloupky, který v sobě nosíme. Přes tato oslabení ale byl v letech normalizace dům s rodinou spojen velmi silně. Příznačný dobový text útočí právě na tento princip: Rodinné domky ve své dnešní podobě (...) se zrodily v lůně kapitalismu (...). Jsou produktem jeho ekonomiky, ale do značné míry i jeho ideologie. Známé heslo můj dům, můj hrad tuto skutečnost potvrzuje každému, kdo ji chce pochopit. O původu tohoto hesla jistě mohou být vedeny spory, ale o jeho službách při výchově lidí k touze po vlastnictví a ke všemu, co z dosažení takovéhoto cíle vyplývá, o tom žádné spory být vedeny nemohou. Rodinný domek se v kapitalismu stal pevností maloměšťáka. Vlastnictví rodinného domku přece utužuje sounáležitost jeho majitele s ostatními vlastníky, a to nejen rodinných domků. posiluje ve způsobech myšlení prvky individualismu, přesvědčení o přednosti osobních zájmů a všechen ten další balast, který je brzdou společenského pokroku, jakmile zasahuje široké vrstvy obyvatelstva státu. 13 Funkce pevnosti trvala, odtud byl odražen systematický útok na rodinu, na kontinuitu jejího trvání, opírající se také o majetek. Dům jako obraz rodiny, oslabený její redukcí na rodinu nukleární, posílil a frekventované spojení rodinný dům se nevyprázdnilo. Hledat v genezi typu rodinného domu zkušenost venkovského bydlení, ozvuk tradice lidové architektury zřejmě nemá smysl. V době pro tuto genezi nad jiné podstatné počíná také intenzivní zájem české kultury o lidové umění. Doslova manifestačním vyjádřením tohoto zájmu byla Wiehlova Česká chalupa, jeden z nejpopulárnějších objektů Všeobecné zemské jubilejní výstavy v Praze v roce Od syntetické České chalupy vede přímá cesta k Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895 s její výstavní vesnicí, prvním skanzenem ve střední Evropě. Probuzený zájem se spojil s pronikajícími novými formami anglického individuálního bydlení a programovými snahami o vytvoření architektury zároveň moderní a národní. Z lidové architektury čerpala nastupující moderna i doznívající pozdní historismus. Evokací 11 CZUMALO, V. Doma potíže s projektem idyly. Stavba 2008, roč. 15, č. 3, s MACURA, V. Chaloupka - projekt idyly. In HODROVÁ, D. et al. Poetika míst : Kapitoly z literární tematologie. 1. vyd. Praha : H&H, s GOČÁR, J., TOMAN, J. Architekt a ekonom k socialistickému stylu života. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1977, s. 147.

6 a citací lidové architektury je bezpočet. Opustíme-li ale tvarosloví směrem k dispozicím a dále, obraz se náhle změní a místo kontaktů nezbývá než evidovat mimoběžnosti. Efektivněji než uměleckohistorická analýza a výklad kulturněhistorický postihne příčiny a souvislosti úryvek ze III. kapitoly knihy M. Brouček na výstavě, neprávem nejméně známé z broučkiád Svatopluka Čecha, bezprostředně reflektující Všeobecnou zemskou jubilejní výstavu. Páně Broučkova návštěva American-baru s černošským číšníkem, vpravdě americkým interiérem, kapelou složenou z Rumunů a nekřesťansky drahou sladkou břečkou s ledem, srkanou slámkou, nejprve vytvoří vhodný kontrast, aby pan Brouček mohl s úžasem spatřit polodřevěné, slamou kryté stavení, za které by se v pokročilejších českých krajinách styděl i nejposlednější baráčník. Stěny z hrubých trámů, mezi nimiž se táhly prouhy obílené hlíny; prkenný štít, na špici s okrouhlým výstupkem doškové střechy; sprostá vrata s šindelovou stříškou; před nimi stejně primitivní studna s okovem; vzadu předpotopní dřevěná pavlač zkrátka, zcela sprostá selská chalupa, jaké bohudíky straší už jen v zanedbaných odlehlých koutech našeho venkova, o které slušný cestující nezavadí. A tady to postaví na výstavu, zrovna před oči cizincům! ( ) A když pan domácí dále pozoroval máji se strakatými fábory u vrat, sprosté slunečnice v zahrádce před okny, ohražené obyčejným plotem, naivní řezby na trámech a křiklavé květy na malovaných dřevěných okenicích, tu zbarvil již ohnivý ruměnec studu jeho líce. ( ) Když tady už chtěli mít selské stavení, proč se neohlédli někde v okolí Prahy; byli by tu našli dost pořádných kamenných a cihlových domků, za které by se alespoň našinec nemusel hanbit. A jestliže mermomocí chtěli míti dřevěnou chalupu, mohli ji přece trochu vyonačit nějakým švýcarským štítem. Co pak jsou platny všechny odborné školy, když se vkus našeho venkova na samé výstavě zase kazí takovým ničemným haraburdím! ( ) Náš referent vůbec nechápe, k čemu zde všechen ten brak vystavili a jak to mohou ještě vychvalovat, ba i básně na to skládat. Či snad chtějí dokonce, aby naši venkované zase jedli ze dřevěných talířů, svítili loučemi a nosili beranice s fábory, koženky, holubičky, strakaté kordulky a celou tu předpotopní parádu, v níž strašily dřevěné figuríny ve výstavní chalupě! A cizincové si ke všemu snad pomyslili, že je náš venkov skutečně dosud tak hanebně pozadu, jak to viděli zde. Jestliže však pořadatelé chtěli jenom na odstrašenou znázorniti, jak vypadával zastara náš selský příbytek, měli to dle náhledu Broučkova zřejmě na chalupě samé vyznačiti a vystavěti vedle ukázku nynějšího rolnického obydlí českého. Mohli si vzíti za vzor nějakou zámožnější venkovskou domácnost, jak jich je dosti v našich vesnicích, a zaříditi v pěkném zmenšeném vydání pražského činžovního domu, nebo ve vkusné švýcarské vile hezké pokoje s moderním nábytkem a s figurínami skoro bezvadně po městsku oděných majitelů; ženské by seděly u piana nebo studovaly módní časopisy, zatímco hlava rodiny by se probírala v dopisech berního úřadu nebo ve výtahu z knih pozemkových 14 Příběh rodinného domu u nás se dá vyprávět také s dikcí poněkud cynicky drsnou: Nový kult individuálního bydlení není nový. Snad je ideál bydlení ve svém, na kousku vlastní půdy rudimentem nám všem společného venkovského zemědělského původu, snad je až jakousi antropologickou konstantou, potřebou pevného bodu v chaosu světa a vlastního otisku do něj. Ve středověku objevenou integritu smetla urbánní revoluce 19. století. Masivní příliv venkovských obyvatel do měst po několika generacích změnil směr: Vyzbrojeni novou formou rodinného domu, vytáhli poměštělí venkované z městských činžáků zpátky do venkovské krajiny. Socialismus pak druhou industrializací zopakoval procesy již známé. Jen pro směstnání venkovanů tu byly místo činžovních domů v blokové zástavbě unifikované neměstské paneláky, po 14 ČECH, S. Výlety pana Broučka 1-3. Praha : Československý spisovatel, 1985, s. 401.

7 obrácení toku pak místo široké nabídky individuálního bydlení chudičká nabídka okalů a šumperáků, svépomocné kutilství a náhražkové ukájení selských atavismů v zahrádkářských a chatových koloniích. Pokusíme-li se dále komparovat situaci architektury rodinných domů v první a ve druhé polovině 20. století, nalezneme řadu paradoxů: Za oslabením postavení vily a rodinného domu v architektuře ve 30. letech stojí bytová krize. Podobný stav v 60., 70. a 80. letech, jemuž se dobově říkalo bytová nouze, vedl naopak k oživení stavby rodinných domů. Ódium překonané formy nebylo možné z typu sejmout a zdůvodnění jeho přijatelnosti byla notně poněkud krkolomná: Rozvoj, použijeme-li mluvy vyhlášek, individuální výstavby rodinných domků také přispěl a stále ještě nemalou měrou přispívá ke snižování i konečnému odstranění bytové tísně. Přínos, který individuální výstavba rodinných domků představuje, je však jevem rozporným. Přispívá sice k řešení jednoho problému, jistě velice důležitého, ale činí to způsobem, který otevírá problémy jiné, a to nemalé. V čem rozpory tkví? Za prvé. Vynaložené prostředky finanční, materiálové i pracovní úsilí jsou ve srovnání s dosaženými užitnými hodnotami staveb neúměrně vysoké. Za druhé. Způsoby výstavby neodpovídají zásadám hospodárnosti a kultury při tvorbě životního prostředí obcí a měst. Za třetí. Rozšiřuje se vrstva vlastníků nemovitostí, a to ve značné části i o jednotlivce, kteří stavějí rodinný domek jen proto, aby získali byt. Naznačené rozpory představují nemalé ztráty ekonomické, deformují žádoucí vlastnosti životního prostředí a utužují vlastnické způsoby myšlení obyvatelstva. 15 Má smysl srovnávat stavebníky? Jen část. Ti z hlediska architektury zajímaví se nezměnili více, než se změnilo společenské postavení určitých profesí a jejich možnosti ekonomické: Lidé uměleckých profesí, jimž se také snáze obcházel limit 120 m², lékaři, vysokoškolští učitelé a vědci, architekti a projektanti, ti, kteří by tvořili střední vrstvu, být za socialismu něco takového. Tedy ti, kteří byli, tehdy i tehdy, aktivně otevřeni přijímání inovací v životním stylu a architektuře i technických novinek, souvisejících s bydlením. Zbohatlíky nechme stranou, rozdíly mezi prvorepubličním velkouzenářem a socialistickým zelinářem nejsou z hlediska architektury zajímavé a srovnání by nebylo regulérní z prostého důvodu: Zatímco v Masarykově republice nevadilo být bohatým, ale bylo neslušné to okázale ukazovat, v Husákově republice činil limit na co si lze vydělat poctivou prací pro socialismus bohatství trestným a neupozorňovat na sebe patřilo k základní strategii přežití. Jedna odlišnost je razantní: Pro častého stavebníka časů normalizace bychom museli v 1. polovině století hledat analogie mezi dělníky, stavějící si svépomocí a z materiálu nejen koupeného skromné domečky v Kamenné kolonii. Rodinný dům nestavěl jen ten, kdo se svobodně rozhodl pro tento typ bydlení a disponoval patřičnými prostředky, ale často také ten, jemuž jiná cesta k bydlení nezbývala. Necháme-li stranou zmíněné zbohatlíky a výjimečné stavebníky, jimž stavěli podřízení vojáci, vězňové, chovanci či učni, je právě rozměr svépomoci něčím, co naše téma vyděluje podstatným způsobem z kontinuity dějin rodinného domu. Představíme-li si modelového prvorepubličního stavebníka, dejme tomu špičkového leteckého konstruktéra, bude relativně kvalifikovaným partnerem architekta, projektujícího jeho dům, i stavbyvedoucího, který projekt provádí. K životnímu stylu, který reprezentuje, již patří i to, že se na zahradě svého nového domu občas o víkendu chopí místo tenisové rakety sekery či zednické lžíce. Špičkový letecký konstruktér reálného socialismu svůj dům postavil od výkopu základů po nátěr okapů převážně vlastníma 15 GOČÁR, J., TOMAN, J. Architekt a ekonom k socialistickému stylu života. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1977, s. 149.

8 rukama, nechal se ponižovat přeplácenými mizernými zedníky, jimž dělal přidavače, a během stavby se stal odborníkem mnoha profesí. Pro média dnes stavebník často není ten, na jehož náklad a pro nějž se stavba provádí 16, ale muž v montérkách a přilbě pracující na stavbě. Po letech, kdy ty dvě postavy splývaly, není divu. Občas interpretujeme panelová sídliště jako kormutlivé vyústění funkcionalismu. I jeho protipól představuje ironický škleb: Totální diletant staví svépomocí vlastní dům z levných, ale zoufale nedostatkových prvků, vzešlých z uskutečněného programu normalizace a zprůmyslnění stavební výroby. Není možno vyhýbati se prose nejvšednějších úkonů, naopak je třeba ponořiti se úplně do oboru techniky bydlení a respektovati je při tvorbě 17, napsal v roce 1910 Zdeněk Wirth. Nedovedu si představit, jak by se s naším segmentem architektury normalizační periody vyrovnal budoucí historik architektury, kdyby nebylo úsilí Barbory Klímové a těch, kteří, jak věřím, přijdou po ní. Lze vůbec pochopit bez osobní zkušenosti či alespoň zprostředkovaného svědectví těch, kdo ji mají? Otevřel jsem tento text upozorněním na limity možností historiografie architektury a neubránil jsem se otázce: Je vila či rodinný dům 2. poloviny 20. století u nás vůbec tématem pro historiografii architektury? Nevíme ani, kudy zkoumaným územím vůbec vést hranici architektury a co všechno nechat pod ní. Kdybychom ale z daného období reflektovali jen díla dejme tomu úrovně (záměrně se tu vyhýbám brněnským příkladům) vil Zdeňka Plesníka pro Miroslava Zikmunda, Jiřího Hanzelku a Zdeňka Lišku či vily Emila Přikryla pro Věru Chytilovou, dostali bychom jen obraz, který by kvalitními realizacemi překryl mezní situaci jednoho architektonického typu, prakticky vyloučeného z architektury a přesto existujícího, a v důsledku snížil jejich hodnotu. Ona hranice, již nejsme schopni přesně situovat, není hranicí mezi architekturou špičkovou, dobrou, průměrnou, podprůměrnou či špatnou, je to hranice mezi architekturou v jejím nezbytném fungování a svépomocným kutilstvím. Vede i jednotlivými konkrétními stavbami. Při analýze a interpretaci vily či rodinného domu je vždy nezbytné respektovat to, co pojmenoval již dvakrát citovaný text, jímž k nám Zdeněk Wirth před stoletím uváděl moderní rodinný dům: Stavebník skoro vždy má přání, aby jednak unikl stádnímu bydlení ve městě, jednak připravil sobě a rodině nejpohodlnější, nejzdravější a nejvolnější pobyt ve vlastním domě. Není jiných ohledů než jen na sebe, není příčiny také mysliti na budoucí obyvatele. Vše diktují vlastní poměry, od finanční schopnosti až po nejmenší podrobnosti v zařízení. To vede k individualisaci, k spolupracovnictví stavebníka na díle architektově a tím již položena hlavní zásada. 18 Jsme zvyklí provádět opravu na stavebníka, nikoliv ale na jeho laické dovednosti jako realizátora stavby. Mezní situace architektury tkví v tomto případě také v dalším rozměru. Stavebník byl prakticky bezmocný, svázaný úředními limity, nedostatkem všeho myslitelného, postavením rukojmí špatných řemeslníků a úplatných úředníků a paralyzovaný permanentním ohrožením v nuceném pohybu na hraně či za hranou legality. Jeho moc nad architekturou byla ale totální. To je také důvod, proč má u nás architektura tak mizerné publikum, proč je dosud tak vzácný stavebník respektující architekta a proč jsou naopak tak hojné stavby, které se obešly bez architektury. Architektuře je v tomto ohledu nejbližším uměleckým druhem fotografie: Oba pilně erodují diletanti přesvědčení o umění, které mohou dělat všichni. Ještě jedna paradoxní zkušenost dodnes poznamenává život architektury: Z mládí v západočeském pohraničí si pamatuji, jak se v krejčovských salonech šilo 16 Slovník spisovného jazyka českého V. R S. Praha :Academia, 1989, s WIRTH, Zdeněk. Villa. Styl : Časopis pro architekturu, umělecká řemesla a úpravu měst. 1910, roč. 2, č. 1, s. III-VI., s. IV 18 Tamtéž,, s. III-IV.

9 podle obrázků konfekce z katalogů zásilkových obchodů Otto a Neckermann, a nemohu se toho zbavit jako sugestivní analogie laického stavění podle typových projektů. Analogie ale není přesná. Na krejčí a švadleny se obraceli zákazníci jako uživatelé oděvů znalí a zkušení, kdežto laičtí realizátoři projektů typových i individuálních rozhodovali do detailu o svém bydlení, aniž by bydlet uměli, neboť se to neměli kde naučit. Vesměs ale disponovali kreativitou, která se sice míjí s architekturou, ale ve svém kvantu i jednotlivých projevech je pozoruhodná. Tady se svépomocná stavba rodinných domů stýká s projevy chatařské a chalupářské subkultury 19. Teprve v záběru, který pojme i toto podloží, má smysl zkoumat stylové charakteristiky architektury rodinných domů období normalizace. A znovu nebude možné omezit se na prostředky historiografie architektury. Bude třeba sledovat, jakými cestami se stylové médium vysoké architektury dostává do laické produkce, jak se rustikalizují přímé vstupy architektury, identifikovat prvky subkulturního chování a projevy konformity čtvrtí rodinných domů. Výzkum předmětu v mezních situacích navíc vždy odkrývá i cenné poznatky, platné pro jeho celek. 19 Srv. ZAPLETALOVÁ, V. Chatařství. Architektura lidských snů a možností. Brno : Vydavatelství ERA, 2007.

MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA

MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filozofická fakulta Katedra teorie kultury - kulturologie DIPLOMOVÁ PRÁCE MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA Anežka Hradilková Vedoucí diplomové práce: PhDr.Vladimír Czumalo,CSc. Praha

Více

Krajina domova v době rozpadu města a přerodu venkova

Krajina domova v době rozpadu města a přerodu venkova Krajina domova v době rozpadu města a přerodu venkova Miroslav Baše a Václav Cílek V posledních deseti letech prodělává krajina v okolí hlavního města a v okolí většiny dalších měst jednu z historických

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST. Zkrácená verze Ph.D. Thesis

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST. Zkrácená verze Ph.D. Thesis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY Ing. Arch. Jaromil Přidal REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST (PUBLIC SPACES REGENERATION OF HISTORIC URBAN CORES) Zkrácená verze

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 2/2008, roč. 16 Nechci se měnit s funkcí Stromy versus domy? Praha jde vstříc Plzni

časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 2/2008, roč. 16 Nechci se měnit s funkcí Stromy versus domy? Praha jde vstříc Plzni časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 2/2008, roč. 16 Partner Nechci se měnit s funkcí Stromy versus domy? Praha jde vstříc Plzni Editorial Obsah Milí čtenáři, když jsem se před nedávnem vracela z dovolené

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Volnočasové aktivity a vliv na vývoj osobnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Knotová,

Více

CO PÍŠÍ JINDE. Evropa se pomalu propadá do neřešitelných

CO PÍŠÍ JINDE. Evropa se pomalu propadá do neřešitelných CO PÍŠÍ JINDE Zbořte konvenční škatulky, i stáří má být naplněno prací a vzděláváním, píše americký sociolog Mark A. Krain. Jenže nový výzkum ukazuje, že koncept aktivního stáří česká společnost nepřijala.

Více

Karlov mezi industriální a postindustriální společností. Ladislav Toušek Petra Lupták Burzová Michal Růžička Ilona Dvořáková

Karlov mezi industriální a postindustriální společností. Ladislav Toušek Petra Lupták Burzová Michal Růžička Ilona Dvořáková Karlov mezi industriální a postindustriální společností Ladislav Toušek Petra Lupták Burzová Michal Růžička Ilona Dvořáková Publikace je výstupem projektu Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního

Více

SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012

SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012 SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ PhDr. Zdeněk Pospíšil EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012 Výukový materiál vznikal v letech 2009 2012 jako součást projektu Není pozdě komplexní environmentální vzdělávání na

Více

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROČNÍK XXXVI. (VII.) ČÍSLO 2 / 2006 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Jan Bečka, červenec 2006. Že kočka není pes, že včera není dnes, to každý ví, to každý zná Že Myšák není myš a Čapek není Gočár, je

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

Moderní hotelový management

Moderní hotelový management Dále doporučujeme: Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz F. Křížek, J. Neufus Druhé vydání knihy se mnohem

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti 1

Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti 1 Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti 1 Ing. Petr Sunega, RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. petr.sunega@soc.cas.cz, tomas.kostelecky@soc.cas.cz

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto Úvod Téma bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na spojení odkazu Jana Amose Komenského (J. A. Komenský, Komenský), jehož osobnost je, podle mého soudu, dosud v pedagogice (a nejen v ní) nedoceněná,

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

FENOMÉN Transformace. Třicáté číslo sešitu 29 / 2014

FENOMÉN Transformace. Třicáté číslo sešitu 29 / 2014 FENOMÉN Transformace Třicáté číslo sešitu 29 / 2014 1 Vojtěch Balík...... 3... překladatel, bývalý ředitel Národní knihovny Magdalena Kotýnková... 37... ekonomika VŠE Praha - sociální politika Eva Štěpánková...

Více

B.3.3.2.1 Venkovské obce sídla

B.3.3.2.1 Venkovské obce sídla B.3.3.2.1 Venkovské obce sídla Sídla Pohled zpět, do dávnější i nedávné historie ukazuje na míru změn, které poznamenaly životní prostředí jedince i společnosti. Vzhledem k rychlému sledu transformací

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují 4 2013 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují Autorská práva

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí

Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí Cahiers du CEFRES N 11, Původní a noví vlastníci Anne Olivier (Ed.) Anne OLIVIER Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí Référence électronique / electronic reference : Anne

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Paradoxy rozvoje venkova Kritické zhodnocení bariér, nástrojů a šancí rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Jaroslav Martének

Více

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák... Úvod do terénní sociální práce Úvod Roman Krištof...1 Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3 Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...7 Sídelní etnická segregace, její rizika a důsledky pro obce

Více

UTOPIE. Thomas More ABC MARXISMU / LENINISMU. Edice Prameny, Mladá fronta Praha 1978 EDIČNÍ RADA

UTOPIE. Thomas More ABC MARXISMU / LENINISMU. Edice Prameny, Mladá fronta Praha 1978 EDIČNÍ RADA ABC MARXISMU / LENINISMU UTOPIE Thomas More Edice Prameny, Mladá fronta Praha 1978 EDIČNÍ RADA Dr. Jiří Černý, CSc. Ing. Miroslav Wenzl Prof. dr. Jiřina Popelová-Otáhalová, DrSc. Dr. Jan Sedláček, Doc.

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více