PŘEDMĚT A TĚŽKOSTI S NÍM Vladimír Czumalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDMĚT A TĚŽKOSTI S NÍM Vladimír Czumalo"

Transkript

1 PŘEDMĚT A TĚŽKOSTI S NÍM Vladimír Czumalo Předmět (...) jest zpola rázu uměleckého, zpola sociálního, ale jeho důležitost vyváží i nejdůležitější otázky dne, i nejvážnější problémy architektury. 1 Zdeněk Wirth: Villa, 1910 Historiografie architektury disponuje solidním repertoárem prostředků vlastních i sdílených s disciplínami příbuznými a z jejího pohledu pomocnými. Nestačí-li někdy, nemusí to automaticky znamenat jejich nedostatečnost. Občas se jim předmět jednoduše vzepře. Zvláště předmět zpola rázu uměleckého, zpola sociálního, jakým je stavba určená individuálnímu bydlení. Tím spíše, nachází-li se ve vývojovém stádiu, které daleko více určují vnější determinanty než logika vývoje typu a zákonitosti vývoje stylového. Kde začít, máme-li nastínit vývoj typu vily a rodinného domu tak, aby to vysvětlovalo jeho stav v 60., 70. a 80. letech minulého století u nás? Má smysl uvádět archetypální megaron, věnovat se interpretaci řeckého antického domu jako obrazu rodiny a genederových rolí v jejím rámci čí výkladu římského typu domus ze vztahu veřejného a privátního? Pomůže nám kontrapozice typů domus a insula jinak, než jako výchozí ilustrace základních rozdílů mezi individuálním a hromadným bydlením? Který z výchozích typů zakládá vlastně vývoj k cíli naší úvahy? Villa urbana, villa suburbana či dokonce villa rustica? Směřuje obnovení typu vily v časném novověku k razantnímu šíření typu v Anglii vytvořené evokace středomořské vily v 19. století? A co oblíbený model, kde moderní světová architektura spočívá na čtyřech pilířích, které tvoří domy Robbie, Steiner, Savoye a Tugendhat a jejich autoři, Frank Lloyd Wright, Adolf Loos, Le Corbusier a Ludwig Mies van der Rohe? Každá konstrukce, vystavěná na tomto poli, se dá uvést do souvislostí s naším tématem jen za cenu tolikanásobného zprostředkování, že ztrácí smysl. Je vila či rodinný dům 2. poloviny 20. století u nás vůbec tématem pro historiografii architektury jako subdisciplínu dějin umění? Nevzdáme-li se přes to všechno výhod vstupní historické rešerše, musíme sledovat jiné historické procesy, vyprávět jiné příběhy než dejme tomu ty, které spojují římský domus, Palladiovy vily a zmíněné čtyři pilíře. Průmyslová revoluce přivedla do měst zástupy venkovského obyvatelstva. Bouřlivá urbanizace měla podstatného nositele: činžovní dům. Dům dosud saturoval všechny funkce, byl místem, kde se spalo, jedlo, vařilo, vyrábělo prakticky vše, co bylo nutné pro chod domácnosti i pro trh, vychovávaly a vzdělávaly děti, odpočívalo, uchovával majetek. Náhle začali muži i ženy opouštět ráno své příbytky a odcházet do zaměstnání, děti do škol, společné jídlo se omezilo na jediné večerní a bydlení vlastně jen na přespání. Proměna domu jako místa, soustřeďujícího celý život rodiny, v hromadnou noclehárnu umožnila městům vstřebat onen obrovský příliv obyvatel. Potřeba bydlení v plném slova smyslu tím ale nezmizela. Dramatická proměna prostředí měst likvidovala také jejich další rozměr: Stavební boom překotné urbanizace zhoršil podstatně prostředí měst. Blokové zastavění činžovními domy vytváří uzavřené dvory, nedostatečně osvětlované a větrané. Zvyšuje se podlažnost, často v urbanistické struktuře, která s ní nijak nepočítala. Téma asanace, které na sklonku 19. a na počátku 20. století patří k nejfrekventovanějším, jasně ukazuje, jak se změnily požadavky na hygienické charakteristiky prostředí. Samo o sobě by to nestačilo, preromantismus a romantismus ale kontrapozici měst- 1 WIRTH, Z. Villa. Styl : Časopis pro architekturu, umělecká řemesla a úpravu měst. 1910, roč. 2, č. 1, s. III-VI., s. III

2 ského a přírodního prostředí a potřebu útěku ze stále nepřátelštějšího a nesrozumitelnějšího města a jeho sociálního klimatu k přírodě a harmonii vztahů artikuloval v mnoha horizontech, zahrnujících i formu bydlení, přesněji řečeno formu jeho ideálu. Městský člověk se rozpomněl na své kořeny: Všichni jsme svým původem venkované a lidská kultura je starší než její nejkomplexnější výtvor město. Sotva jsme je vytvořili, přihlásila se nostalgie venkovana, bezpečně zavřeného za městskými hradbami, po ztraceném ráji prvotního života v přírodě. Základní paradox městského prostředí, přesněji řečeno schizofrenii městského člověka dokládají i empirické výzkumy. V roce 1987 (záměrně volím výzkum z daného období) proběhlo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dotazníkové šetření, zkoumající estetické vztahy k přírodě a krajině 2. Respondentům byla mimo jiného předkládána sada fotografií sídel, z nichž měli volit to, ve kterém by chtěli žít. Suverénně zvítězila podhorská samota, následovaná rozptýlenou vesnicí v typické české zemědělské krajině. Další otázky pak zjišťovaly požadavky, které respondenti spojují se svým bydlením. Výsledek? Chceme bydlet na samotě uprostřed nenarušené krajiny tak, aby blízko nás bydleli naši přátelé a bezprostřední okolí poskytovalo dostatek míst, kde se s nimi můžeme scházet, kde se dá nakupovat a bavit se, dostatek pracovních příležitostí a sociálních kontaktů. Jinak řečeno, ideálem je samota v hlubokých lesích mezi hypermarketem, multikinem a bussinesparkem. Celý vývoj města a celý vývoj architektury, umožňující bydlení ve městě, se dá vyložit z tohoto paradoxu. Rodinný dům ve městě či na jeho periferii je jedním z instrumentů, které se ho snaží překlenout. Proces jeho utváření stačí sledovat po jednotlivých vlnách od přestaveb barokních viničných usedlostí a hospodářských dvorů v 1. polovině a budování příměstských vil a prvních letovisek ve 2. polovině 19. století. Daný kulturní prostor byl dosud vyhrazen aristokracii, která také využila kontinuity tradice venkovského sídla k důstojnému odchodu z měst. Nyní do něj stále více expandují měšťanské vrstvy a s romantickým venkovským sídlem, určeným ke kontemplaci v přírodě, nakládají stejně, jako s ostatními prvky aristokratické kultury, již si přisvojují. Demokratizace tu znamená také simplifikaci a minimalizaci. Legitimizaci nového stavu prostřednictvím vztahování se ke kontinuitě tradice záhy střídá nastupující kult modernity. Nesou je nové formy venkovského bydlení, přicházející k nám z Anglie a z větší části zprostředkované jeho asimilací v německé architektuře. Naše doba přinášejíc nové zásady hygienické a poskytujíc ve všech směrech větší volnosti individuálnímu rozvoji, začala klásti důraz i na zdravé bydlení v samostatných domech a tak pozvolna i tam, kde byla villa jen modou, ne potřebou, se shledávalo, že i méně zámožný může toužiti po obydlí, v němž se nemusí sdíleti o statisticky vypočítané krychlové metry vzduchu a že takovéto bydlení pozdvihuje jeho pracovní energii a zachovává mu zdraví. 3 Na jedné straně se naplňuje ideál bydlení, který zrodila už změna hierarchie hodnot prostředí v 18. a 19. století. Tuto změnu názorně ukazuje román Les Cinq Cents Millions de la Bégum, který vydal v roce 1879 Jules Verne, ale výchozí rukopis zřejmě napsal André Laurie. Český čtenář jej od Vilímkova vydání v roce 1895 zná spíše jako Ocelové město. Proti sobě tu stojí dvě uskutečněné utopie: Stahlstadt spo- 2 TREMLOVÁ, N. Estetický vztah člověka k přírodě. Závěrečná zpráva výzkumné sondy. Praha : Ústav pro výzkum kultury, Předchozí tvrzení lze dokumentovat přímo na struktuře vzorku respondentů v Brně: 37 % respondentů pocházelo z Brna, 12 % z malého města, 50 % z venkova. Jen 37 % brněnských respondentů nemělo možnost upravovat nějaký pozemek podle svých představ, zbytek vlastnil chalupu či chatu se zahradou nebo alespoň předzahrádku. 3 WIRTH, Z. Villa. Styl : Časopis pro architekturu, umělecká řemesla a úpravu měst. 1910, roč. 2, č. 1, s. III-VI., s. III

3 juje v jedno město geometrickou dokonalost barokní pevnosti s centrem těžby a hutní výroby 19. století, řekněme Neuf-Brisach a Essen. Jeho život a výroba splývají podobně v jedno díky centrálnímu direktivnímu řízení ve vojensky přesné hierarchii, podřízené ideálu efektivní zbrojní výroby, která přináší maximální zisk jedinému vlastníkovi všeho. Francouzské město je naopak demokraticky řízeným naplněním ideálu zdravého života ve zdravém prostředí a povznesení člověka výchovou, vzděláním, uměním a tvůrčí prací, konceptem zahradního města bez problémů zahradního města. Není mnoho sugestivnějších kontrapozic zdravého a nezdravého bydlení a také svobody a nesvobody v souvislosti s bydlením. Autoři nesahají po činžovních kasárnách, koncentrickou pevnostní strukturu Ocelového města zaplňují jen továrními provozy a dělníky nechávají bydlet v koloniích montovaných dřevěných domků na bezútěšné kamenité pláni v bezprostředním okolí města s jeho lesem válcovitých komínů, které chrlily tisícerými tlamami neustálé proudy kouře a sazí 4. Francouzské město, rozvržené podle nejjednodušší geometrické osnovy, je proti fádní stejnosti průmyslově vyráběných domků obyvatel Ocelového města zastavováno individuálně řešenými domy podle pravidel, která jsou spíš proti únavné a nechutné jednotvárnosti 5 a omezují se na deset zásad, z nichž se zde vyplatí citovat alespoň první tři: 1. Každý dům bude stát samostatně na parcele osázené stromy a trávníkem s květinami. Bude určen vždy jen jedné rodině. 2. Žádný dům nebude mít víc než dvě podlaží. Světlo a vzduch nesmějí být zabírány jedním domem na úkor druhého. 3. Všechny domy budou mít průčelí deset metrů od ulice, od níž je bude oddělovat mříž do výše ramen. Prostor mezi mříží a průčelím bude upraven v záhony. 6 Nové bydlení indikuje nový životní styl, rodinný dům je chápán jako svobodné vykročení z okovů nezdravého bloku městských činžáků a postoj stavebníka rodinného domu na periferii města jako pokrokový. To slovo je vždy ošidné a novost jen zdánlivá. Vlastně jen nová forma a nová ideologie, překrývající proces kontinuálně pokračující a zdroje i záměrně neuvědomované. Hygienické kvality bydlení a hodnoty kontaktu s přírodním prostředím, objevené či spíše znovuobjevené v devatenáctém století, zahrotil program nové architektury ve století dvacátém dalšími vědecky podloženými argumenty. Životní praxe mu ale příliš za pravdu nedala: Vlna nového romantismu na sklonku 30. let ukázala, jak důležité je to, co se zdálo v racionálním pojmenování bydlení exaktně měřitelnými kvantitativními ukazateli zbytečné a překonané. Rodinný dům také záhy přestal být ústředním tématem bydlení: Rodinný partikulární dům, vila uprostřed zeleni parku, novotvar paláce či zámku, pokládá se dnes za vrchol a ideál bytové kultury. Je to luxusní obydlí vlastnických vrstev, a pro tyto vrstvy je to skutečně nejvýhodnější forma bydlení. Pokládá se za ideál bytové kultury především proto, že ideál a interes vládnoucí třídy je vždy vládnoucím kulturním ideálem, a protože vládnoucí třída zve kulturou, tedy i bytovou kulturou, co má ve svém výhradném držení a čeho se lidovým vrstvám nedostává nebo může dostati jen v nepatrné míře. Jednorodinná vila, moderní letohrad, je bytový útvar, jenž nejlépe odpovídá buržoasnímu individualismu (isoluje rodinu vlastníkovu) a společenskému zřízení, v němž rodina je hospodářskou jednotkou společnosti. 7 4 VERNE, J. Vynález zkázy a Ocelové město. Praha : SNDK, 1966, s Tamtéž, s Tamtéž. Některé další zásady mohou posloužit pro milovníky Vernových anticipací jako předzvěst funkcionalismu: Požadována je normalizace stavebních elementů, konkrétně dutých cihel, rovné střechy, terasa v patře, zákaz koberců a tapet a jejich nahrazení dobře omyvatelnými povrchy, ložnice určené výhradně spánku a odvádění kouře do čističek, zásada volného otevřeného přízemí pak připomene jeden z Le Corbusierových Pěti bodů moderní architektury. 7 TEIGE, K. Nejmenší byt. Praha : Václav Petr, 1932, s. 154.

4 Od prvotního přílivu venkovského obyvatelstva do měst vládne přes redukci bydlení a mohutnou stavební činnost stálý nepoměr mezi počtem obyvatel měst a počtem bytů, které jsou pro ně k dispozici. Nepoměr absolutní je zároveň nepoměrem strukturálním: Nejrychleji přibývá těch obyvatel, pro něž je bydlení obtížně finančně dostupné, a nejpomaleji bytů, určených právě pro ně. Rodí se to, čemu se nejčastěji říká bytová nouze a co přerůstá, posíleno ekonomickou krizí sklonku 20. a počátku 30. let, v bytovou krizi. Hnutí nové architektury nalézalo její řešení v několika horizontech. Především se podařilo prosadit vědomí, že důstojné bydlení patří k základním právům člověka a péče o ně nemůže být ponechána živelnosti trhu. Zároveň se hledaly cesty, jak bydlení zlevnit, učinit je přístupnější i těm nejchudším. První z nich nabízel vlastně již starý text Friedricha Engelse K bytové otázce (Zur Wohnungsfrage, 1872) 8 : Prostorové, hygienické a další nároky bydlení nejsou přirozené. Takto marnotratná je jen měšťácká rodina. Až bude socialistickou revolucí zlikvidována, provoz domácnosti se podstatně zjednoduší. Archetypální model domu jako obrazu rodiny je vystaven radikálnímu útoku nejen ve své formě, ale především ve své podstatě: Patriarchální rodina a domácnost byla uzavřeným rámcem, člověk od narození do smrti byl v lůně rodiny, doma byl porozen, doma vychováván, doma pracoval, doma byl v nemoci ošetřován a v kruhu rodinném na smrtelném loži skonal. V moderní době nastalo uvolnění rodinného soužití: porod, výchova, nemoc, stáří i smrt odehrávají se v stále menší míře v bytě, bytový prostor se rozevírá na životní prostor, a život člověka, jenž byl dříve opsán domovem, probíhá od porodní kliniky přes dětské domovy, školy, tělovýchovné spolky, továrny, kanceláře, kluby, nemocnice, k domům odpočinku a invalidovnám. 9 Mluví se o odumírání kuchyně a to indikuje odumírání tradiční rodiny. O minimálním bytu se uvažuje jako o bytu bez domácnosti. Pro ilustraci můžeme použít projekt obytného okrsku na Pankrácké pláni v Praze, dílo Kolektivu architektonické sekce Levé fronty z roku Prakticky všechny funkce bytu procházejí centralizací a profesionalizaci a byt tak může být redukován na obytnou buňku, určenou výhradně pro nocleh a soukromý život jednotlivce a složenou ze vstupu, umývárny s WC, sprchou a umyvadlem, a vlastního obytného prostoru, zařízeného širokou spací pohovkou, stolkem, stolem, vestavěnou skříní a policí na knihy. Celková plocha 14,80 m², obytná plocha 9,60 m², obestavený prostor 41,66 m², kubatura obytného prostoru 24 m³. Obytných buněk se na jedno poschodí vejde 20, těch poschodí je 15, 300 bytů tvoří jeden dům, úlových domů je 15, k tomu dům kultury a oddechu, sportovní centrum, 6 dětských domovů, 1 lékařský pavilon a 1 továrna-kuchyň a na Pankrácké pláni by mohlo stát město pro obyvatel. Vlastní obytný dům mění se ve veliký úl bytových buněk. Táž bytová míra pro všecky, jedna bytová buňka pro jednoho pracujícího člověka, muže či ženu. Osvobození vztahů muže a ženy od tísně společného bytu. 10 Vila a rodinný dům se zdají mrtvy. Už ve 30. letech, naplněných soutěžemi na bytové domy s minimálními byty, se objevila kritika koncepce minimálního bydlení a typizace. Znamenala totiž popření individuality člověka ignorováním jeho individuálních potřeb a jeho redukcí na zprůměrovanou látkovou výměnu s prostředím. Ostatní strategie zůstaly nerealizovány a skutečně si musely počkat, až koncept architektury pro novou společnost začne nová společnost naplňovat. Ta sice formální aparát funkcionalismu odmítla jako formalismus a buržoazní kosmopolitismus, dál ale experimentovala s kolektivním bydlením, normalizací, typizací a zprůmyslněním architektury a stavebnictví. S důsledky 8 První český překlad vyšel jako 2. svazek Knihovny Levé fronty v roce ENGELS, F. Bytová otázka. Praha : Levá fronta, TEIGE, K. Nejmenší byt. Praha : Václav Petr, 1932, s Návrh kolektivisovaného obytného okresu v Praze. Stavba , roč. 9, s , s. 118.

5 notoricky známými. Kde se stala chyba? Socialistická revoluce především nezlikvidovala jako měšťácký přežitek rodinu. Nekonal se ani hladce fungující profesionální servis, umožňující byt bez domácnosti. Naopak, v socialistickém nedostatku prakticky všeho úloha domácnosti ještě narostla. Socialismus nepřevychoval člověka z individualisty v kolektivistu, ani v racionálně myslícího skromného konzumenta. Touha po bydlení ve svém na kousku vlastní půdy se nijak neztenčila. Před časem 11 jsem si pro pojmenování obsahu tohoto ideálu vypůjčil titul brilantní studie Vladimíra Macury Chaloupka projekt idyly 12. Téma idyly je artikulováno teprve, když je uvědomováno pocitem ohrožení a ztráty, kdy je možný distancovaný postoj k němu. Nevyjadřuje jen již zmíněnou nostalgii městského člověka po ztraceném ráji bezkonfliktního soužití s přírodou, ale také ztrátu tradiční rodiny, ztrátu integrity rodiny a domu. Až do 18. století byl dům zároveň společenstvím, které obalovalo nukleární rodinu majitele. Hospodáře a jeho ženu, děti vlastní, nevlastní i nemanželské, příbuzné, podruhy, výměnkáře i čeleď dům spojoval, vymezoval vůči komunitě města či vesnice a chránil. Pak začal některé své funkce delegovat jinam v prostoru a společenské hierarchii a jednota života, bydlení a práce, která ho tolik staletí definovala, brala za své. Architektonický obraz rodiny tak nabírá charakter stále abstraktnějšího odkazu, v němž je zároveň obsažena i nostalgie po ztracené integritě. Chaloupka jako projekt idyly je tak již obrazem obrazu, až po chaloupky, o nichž je tato kniha, a chaloupky dnešní. Ke stejnému výsledku dojdeme, budeme-li hledat zdroje obrazu chaloupky, který v sobě nosíme. Přes tato oslabení ale byl v letech normalizace dům s rodinou spojen velmi silně. Příznačný dobový text útočí právě na tento princip: Rodinné domky ve své dnešní podobě (...) se zrodily v lůně kapitalismu (...). Jsou produktem jeho ekonomiky, ale do značné míry i jeho ideologie. Známé heslo můj dům, můj hrad tuto skutečnost potvrzuje každému, kdo ji chce pochopit. O původu tohoto hesla jistě mohou být vedeny spory, ale o jeho službách při výchově lidí k touze po vlastnictví a ke všemu, co z dosažení takovéhoto cíle vyplývá, o tom žádné spory být vedeny nemohou. Rodinný domek se v kapitalismu stal pevností maloměšťáka. Vlastnictví rodinného domku přece utužuje sounáležitost jeho majitele s ostatními vlastníky, a to nejen rodinných domků. posiluje ve způsobech myšlení prvky individualismu, přesvědčení o přednosti osobních zájmů a všechen ten další balast, který je brzdou společenského pokroku, jakmile zasahuje široké vrstvy obyvatelstva státu. 13 Funkce pevnosti trvala, odtud byl odražen systematický útok na rodinu, na kontinuitu jejího trvání, opírající se také o majetek. Dům jako obraz rodiny, oslabený její redukcí na rodinu nukleární, posílil a frekventované spojení rodinný dům se nevyprázdnilo. Hledat v genezi typu rodinného domu zkušenost venkovského bydlení, ozvuk tradice lidové architektury zřejmě nemá smysl. V době pro tuto genezi nad jiné podstatné počíná také intenzivní zájem české kultury o lidové umění. Doslova manifestačním vyjádřením tohoto zájmu byla Wiehlova Česká chalupa, jeden z nejpopulárnějších objektů Všeobecné zemské jubilejní výstavy v Praze v roce Od syntetické České chalupy vede přímá cesta k Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895 s její výstavní vesnicí, prvním skanzenem ve střední Evropě. Probuzený zájem se spojil s pronikajícími novými formami anglického individuálního bydlení a programovými snahami o vytvoření architektury zároveň moderní a národní. Z lidové architektury čerpala nastupující moderna i doznívající pozdní historismus. Evokací 11 CZUMALO, V. Doma potíže s projektem idyly. Stavba 2008, roč. 15, č. 3, s MACURA, V. Chaloupka - projekt idyly. In HODROVÁ, D. et al. Poetika míst : Kapitoly z literární tematologie. 1. vyd. Praha : H&H, s GOČÁR, J., TOMAN, J. Architekt a ekonom k socialistickému stylu života. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1977, s. 147.

6 a citací lidové architektury je bezpočet. Opustíme-li ale tvarosloví směrem k dispozicím a dále, obraz se náhle změní a místo kontaktů nezbývá než evidovat mimoběžnosti. Efektivněji než uměleckohistorická analýza a výklad kulturněhistorický postihne příčiny a souvislosti úryvek ze III. kapitoly knihy M. Brouček na výstavě, neprávem nejméně známé z broučkiád Svatopluka Čecha, bezprostředně reflektující Všeobecnou zemskou jubilejní výstavu. Páně Broučkova návštěva American-baru s černošským číšníkem, vpravdě americkým interiérem, kapelou složenou z Rumunů a nekřesťansky drahou sladkou břečkou s ledem, srkanou slámkou, nejprve vytvoří vhodný kontrast, aby pan Brouček mohl s úžasem spatřit polodřevěné, slamou kryté stavení, za které by se v pokročilejších českých krajinách styděl i nejposlednější baráčník. Stěny z hrubých trámů, mezi nimiž se táhly prouhy obílené hlíny; prkenný štít, na špici s okrouhlým výstupkem doškové střechy; sprostá vrata s šindelovou stříškou; před nimi stejně primitivní studna s okovem; vzadu předpotopní dřevěná pavlač zkrátka, zcela sprostá selská chalupa, jaké bohudíky straší už jen v zanedbaných odlehlých koutech našeho venkova, o které slušný cestující nezavadí. A tady to postaví na výstavu, zrovna před oči cizincům! ( ) A když pan domácí dále pozoroval máji se strakatými fábory u vrat, sprosté slunečnice v zahrádce před okny, ohražené obyčejným plotem, naivní řezby na trámech a křiklavé květy na malovaných dřevěných okenicích, tu zbarvil již ohnivý ruměnec studu jeho líce. ( ) Když tady už chtěli mít selské stavení, proč se neohlédli někde v okolí Prahy; byli by tu našli dost pořádných kamenných a cihlových domků, za které by se alespoň našinec nemusel hanbit. A jestliže mermomocí chtěli míti dřevěnou chalupu, mohli ji přece trochu vyonačit nějakým švýcarským štítem. Co pak jsou platny všechny odborné školy, když se vkus našeho venkova na samé výstavě zase kazí takovým ničemným haraburdím! ( ) Náš referent vůbec nechápe, k čemu zde všechen ten brak vystavili a jak to mohou ještě vychvalovat, ba i básně na to skládat. Či snad chtějí dokonce, aby naši venkované zase jedli ze dřevěných talířů, svítili loučemi a nosili beranice s fábory, koženky, holubičky, strakaté kordulky a celou tu předpotopní parádu, v níž strašily dřevěné figuríny ve výstavní chalupě! A cizincové si ke všemu snad pomyslili, že je náš venkov skutečně dosud tak hanebně pozadu, jak to viděli zde. Jestliže však pořadatelé chtěli jenom na odstrašenou znázorniti, jak vypadával zastara náš selský příbytek, měli to dle náhledu Broučkova zřejmě na chalupě samé vyznačiti a vystavěti vedle ukázku nynějšího rolnického obydlí českého. Mohli si vzíti za vzor nějakou zámožnější venkovskou domácnost, jak jich je dosti v našich vesnicích, a zaříditi v pěkném zmenšeném vydání pražského činžovního domu, nebo ve vkusné švýcarské vile hezké pokoje s moderním nábytkem a s figurínami skoro bezvadně po městsku oděných majitelů; ženské by seděly u piana nebo studovaly módní časopisy, zatímco hlava rodiny by se probírala v dopisech berního úřadu nebo ve výtahu z knih pozemkových 14 Příběh rodinného domu u nás se dá vyprávět také s dikcí poněkud cynicky drsnou: Nový kult individuálního bydlení není nový. Snad je ideál bydlení ve svém, na kousku vlastní půdy rudimentem nám všem společného venkovského zemědělského původu, snad je až jakousi antropologickou konstantou, potřebou pevného bodu v chaosu světa a vlastního otisku do něj. Ve středověku objevenou integritu smetla urbánní revoluce 19. století. Masivní příliv venkovských obyvatel do měst po několika generacích změnil směr: Vyzbrojeni novou formou rodinného domu, vytáhli poměštělí venkované z městských činžáků zpátky do venkovské krajiny. Socialismus pak druhou industrializací zopakoval procesy již známé. Jen pro směstnání venkovanů tu byly místo činžovních domů v blokové zástavbě unifikované neměstské paneláky, po 14 ČECH, S. Výlety pana Broučka 1-3. Praha : Československý spisovatel, 1985, s. 401.

7 obrácení toku pak místo široké nabídky individuálního bydlení chudičká nabídka okalů a šumperáků, svépomocné kutilství a náhražkové ukájení selských atavismů v zahrádkářských a chatových koloniích. Pokusíme-li se dále komparovat situaci architektury rodinných domů v první a ve druhé polovině 20. století, nalezneme řadu paradoxů: Za oslabením postavení vily a rodinného domu v architektuře ve 30. letech stojí bytová krize. Podobný stav v 60., 70. a 80. letech, jemuž se dobově říkalo bytová nouze, vedl naopak k oživení stavby rodinných domů. Ódium překonané formy nebylo možné z typu sejmout a zdůvodnění jeho přijatelnosti byla notně poněkud krkolomná: Rozvoj, použijeme-li mluvy vyhlášek, individuální výstavby rodinných domků také přispěl a stále ještě nemalou měrou přispívá ke snižování i konečnému odstranění bytové tísně. Přínos, který individuální výstavba rodinných domků představuje, je však jevem rozporným. Přispívá sice k řešení jednoho problému, jistě velice důležitého, ale činí to způsobem, který otevírá problémy jiné, a to nemalé. V čem rozpory tkví? Za prvé. Vynaložené prostředky finanční, materiálové i pracovní úsilí jsou ve srovnání s dosaženými užitnými hodnotami staveb neúměrně vysoké. Za druhé. Způsoby výstavby neodpovídají zásadám hospodárnosti a kultury při tvorbě životního prostředí obcí a měst. Za třetí. Rozšiřuje se vrstva vlastníků nemovitostí, a to ve značné části i o jednotlivce, kteří stavějí rodinný domek jen proto, aby získali byt. Naznačené rozpory představují nemalé ztráty ekonomické, deformují žádoucí vlastnosti životního prostředí a utužují vlastnické způsoby myšlení obyvatelstva. 15 Má smysl srovnávat stavebníky? Jen část. Ti z hlediska architektury zajímaví se nezměnili více, než se změnilo společenské postavení určitých profesí a jejich možnosti ekonomické: Lidé uměleckých profesí, jimž se také snáze obcházel limit 120 m², lékaři, vysokoškolští učitelé a vědci, architekti a projektanti, ti, kteří by tvořili střední vrstvu, být za socialismu něco takového. Tedy ti, kteří byli, tehdy i tehdy, aktivně otevřeni přijímání inovací v životním stylu a architektuře i technických novinek, souvisejících s bydlením. Zbohatlíky nechme stranou, rozdíly mezi prvorepubličním velkouzenářem a socialistickým zelinářem nejsou z hlediska architektury zajímavé a srovnání by nebylo regulérní z prostého důvodu: Zatímco v Masarykově republice nevadilo být bohatým, ale bylo neslušné to okázale ukazovat, v Husákově republice činil limit na co si lze vydělat poctivou prací pro socialismus bohatství trestným a neupozorňovat na sebe patřilo k základní strategii přežití. Jedna odlišnost je razantní: Pro častého stavebníka časů normalizace bychom museli v 1. polovině století hledat analogie mezi dělníky, stavějící si svépomocí a z materiálu nejen koupeného skromné domečky v Kamenné kolonii. Rodinný dům nestavěl jen ten, kdo se svobodně rozhodl pro tento typ bydlení a disponoval patřičnými prostředky, ale často také ten, jemuž jiná cesta k bydlení nezbývala. Necháme-li stranou zmíněné zbohatlíky a výjimečné stavebníky, jimž stavěli podřízení vojáci, vězňové, chovanci či učni, je právě rozměr svépomoci něčím, co naše téma vyděluje podstatným způsobem z kontinuity dějin rodinného domu. Představíme-li si modelového prvorepubličního stavebníka, dejme tomu špičkového leteckého konstruktéra, bude relativně kvalifikovaným partnerem architekta, projektujícího jeho dům, i stavbyvedoucího, který projekt provádí. K životnímu stylu, který reprezentuje, již patří i to, že se na zahradě svého nového domu občas o víkendu chopí místo tenisové rakety sekery či zednické lžíce. Špičkový letecký konstruktér reálného socialismu svůj dům postavil od výkopu základů po nátěr okapů převážně vlastníma 15 GOČÁR, J., TOMAN, J. Architekt a ekonom k socialistickému stylu života. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1977, s. 149.

8 rukama, nechal se ponižovat přeplácenými mizernými zedníky, jimž dělal přidavače, a během stavby se stal odborníkem mnoha profesí. Pro média dnes stavebník často není ten, na jehož náklad a pro nějž se stavba provádí 16, ale muž v montérkách a přilbě pracující na stavbě. Po letech, kdy ty dvě postavy splývaly, není divu. Občas interpretujeme panelová sídliště jako kormutlivé vyústění funkcionalismu. I jeho protipól představuje ironický škleb: Totální diletant staví svépomocí vlastní dům z levných, ale zoufale nedostatkových prvků, vzešlých z uskutečněného programu normalizace a zprůmyslnění stavební výroby. Není možno vyhýbati se prose nejvšednějších úkonů, naopak je třeba ponořiti se úplně do oboru techniky bydlení a respektovati je při tvorbě 17, napsal v roce 1910 Zdeněk Wirth. Nedovedu si představit, jak by se s naším segmentem architektury normalizační periody vyrovnal budoucí historik architektury, kdyby nebylo úsilí Barbory Klímové a těch, kteří, jak věřím, přijdou po ní. Lze vůbec pochopit bez osobní zkušenosti či alespoň zprostředkovaného svědectví těch, kdo ji mají? Otevřel jsem tento text upozorněním na limity možností historiografie architektury a neubránil jsem se otázce: Je vila či rodinný dům 2. poloviny 20. století u nás vůbec tématem pro historiografii architektury? Nevíme ani, kudy zkoumaným územím vůbec vést hranici architektury a co všechno nechat pod ní. Kdybychom ale z daného období reflektovali jen díla dejme tomu úrovně (záměrně se tu vyhýbám brněnským příkladům) vil Zdeňka Plesníka pro Miroslava Zikmunda, Jiřího Hanzelku a Zdeňka Lišku či vily Emila Přikryla pro Věru Chytilovou, dostali bychom jen obraz, který by kvalitními realizacemi překryl mezní situaci jednoho architektonického typu, prakticky vyloučeného z architektury a přesto existujícího, a v důsledku snížil jejich hodnotu. Ona hranice, již nejsme schopni přesně situovat, není hranicí mezi architekturou špičkovou, dobrou, průměrnou, podprůměrnou či špatnou, je to hranice mezi architekturou v jejím nezbytném fungování a svépomocným kutilstvím. Vede i jednotlivými konkrétními stavbami. Při analýze a interpretaci vily či rodinného domu je vždy nezbytné respektovat to, co pojmenoval již dvakrát citovaný text, jímž k nám Zdeněk Wirth před stoletím uváděl moderní rodinný dům: Stavebník skoro vždy má přání, aby jednak unikl stádnímu bydlení ve městě, jednak připravil sobě a rodině nejpohodlnější, nejzdravější a nejvolnější pobyt ve vlastním domě. Není jiných ohledů než jen na sebe, není příčiny také mysliti na budoucí obyvatele. Vše diktují vlastní poměry, od finanční schopnosti až po nejmenší podrobnosti v zařízení. To vede k individualisaci, k spolupracovnictví stavebníka na díle architektově a tím již položena hlavní zásada. 18 Jsme zvyklí provádět opravu na stavebníka, nikoliv ale na jeho laické dovednosti jako realizátora stavby. Mezní situace architektury tkví v tomto případě také v dalším rozměru. Stavebník byl prakticky bezmocný, svázaný úředními limity, nedostatkem všeho myslitelného, postavením rukojmí špatných řemeslníků a úplatných úředníků a paralyzovaný permanentním ohrožením v nuceném pohybu na hraně či za hranou legality. Jeho moc nad architekturou byla ale totální. To je také důvod, proč má u nás architektura tak mizerné publikum, proč je dosud tak vzácný stavebník respektující architekta a proč jsou naopak tak hojné stavby, které se obešly bez architektury. Architektuře je v tomto ohledu nejbližším uměleckým druhem fotografie: Oba pilně erodují diletanti přesvědčení o umění, které mohou dělat všichni. Ještě jedna paradoxní zkušenost dodnes poznamenává život architektury: Z mládí v západočeském pohraničí si pamatuji, jak se v krejčovských salonech šilo 16 Slovník spisovného jazyka českého V. R S. Praha :Academia, 1989, s WIRTH, Zdeněk. Villa. Styl : Časopis pro architekturu, umělecká řemesla a úpravu měst. 1910, roč. 2, č. 1, s. III-VI., s. IV 18 Tamtéž,, s. III-IV.

9 podle obrázků konfekce z katalogů zásilkových obchodů Otto a Neckermann, a nemohu se toho zbavit jako sugestivní analogie laického stavění podle typových projektů. Analogie ale není přesná. Na krejčí a švadleny se obraceli zákazníci jako uživatelé oděvů znalí a zkušení, kdežto laičtí realizátoři projektů typových i individuálních rozhodovali do detailu o svém bydlení, aniž by bydlet uměli, neboť se to neměli kde naučit. Vesměs ale disponovali kreativitou, která se sice míjí s architekturou, ale ve svém kvantu i jednotlivých projevech je pozoruhodná. Tady se svépomocná stavba rodinných domů stýká s projevy chatařské a chalupářské subkultury 19. Teprve v záběru, který pojme i toto podloží, má smysl zkoumat stylové charakteristiky architektury rodinných domů období normalizace. A znovu nebude možné omezit se na prostředky historiografie architektury. Bude třeba sledovat, jakými cestami se stylové médium vysoké architektury dostává do laické produkce, jak se rustikalizují přímé vstupy architektury, identifikovat prvky subkulturního chování a projevy konformity čtvrtí rodinných domů. Výzkum předmětu v mezních situacích navíc vždy odkrývá i cenné poznatky, platné pro jeho celek. 19 Srv. ZAPLETALOVÁ, V. Chatařství. Architektura lidských snů a možností. Brno : Vydavatelství ERA, 2007.

Typový rodinný dům v 70. letech 20. stol. a v současnosti

Typový rodinný dům v 70. letech 20. stol. a v současnosti Typový rodinný dům v 70. letech 20. stol. a v současnosti Abstrakt Ing. arch. Jana Děnge Fakulta architektury ČVUT v Praze Dnešní záplava rodinných kolonií v příměstských lokalitách a vesnicích České republiky

Více

Cohousing je koncept blízkého sousedského

Cohousing je koncept blízkého sousedského Cohousing je koncept blízkého sousedského bydlení určený lidem, pro které je důležité cítit se někde doma, cítit sounáležitost k místu i komunitě, která ho obývá. Hlavní princip cohousingu spočívá ve sdružení

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Bytová kultura a nábytek v

Bytová kultura a nábytek v Bytová kultura a nábytek v meziválečném č období bí Proměna bytové kultury a nábytku v souvislosti s počátky průmyslové výroby 20. 30. léta 20. století zdůraznění funkce a funkčních vlastností první polovina

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

které tvoří náves, jsem převzal základní principy, které vytváří tuto strukturu.

které tvoří náves, jsem převzal základní principy, které vytváří tuto strukturu. Průvodní zpráva 1. Identi ikační údaje OBYTNÝ SOUBOR NA UL. PASTVINY V BRNĚ KOMÍNĚ 2. Urbanistické řešení V konceptu jsem se inspiroval Komínskou návsí. Jedná se o kvalitní strukturu (nejen v rámci Komína),

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

DAVID KOPECKÝ 1963 2009

DAVID KOPECKÝ 1963 2009 DAVID KOPECKÝ 1963 2009 Velkorysý i puntičkář, chladnokrevný i panikář, racionální i mystik, vzpíral se jakékoliv definici 1, tak popsala Bára Kopecká svého muže, architekta Davida Kopeckého v závěrečné

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě V e r o n i k a B E Š Ť Á K O V Á w w. c o h o u s i n g. c z O B S A H Ú V O D N U T N Ý E X K U R Z D O D E M O G R A F I C K É S I T U A C E K

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Čl. 4 Umísťování staveb (1) Při umísťování staveb a jejich začleňování do

Více

13. Spokojenost s bydlením a představa o ideálním bydlení

13. Spokojenost s bydlením a představa o ideálním bydlení 13. Spokojenost s bydlením a představa o ideálním bydlení Petr Sunega, Irena Boumová, Ladislav Kážmér, Martin Lux Za účelem hodnocení úrovně celkové spokojenosti s bydlením byla respondentům v roce 2001

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

JAK PRACUJE ARCHITEKT JAKUB CHVOJKA

JAK PRACUJE ARCHITEKT JAKUB CHVOJKA JAK PRACUJE ARCHITEKT JAKUB CHVOJKA HLAVNÍM PARTNEREM ARCHITEKTA JE INVESTOR (ZÁKAZNÍK) SOUKROMÁ OSOBA, FIRMA, INSTITUCE, NEBO ORGANIZACE, KTERÁ MÁ ZÁMĚR VYTVOŘIT, PŘETVOŘIT NEBO OBNOVIT DŮM, PARK, VEŘEJNÝ

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

Spojené uměleckoprůmyslové MEZIVÁLEČ NÁ BYTOVÁ KULTURA

Spojené uměleckoprůmyslové MEZIVÁLEČ NÁ BYTOVÁ KULTURA Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně MEZIVÁLEČ NÁ BYTOVÁ KULTURA Spojené UP závody význam jeden z největších jětší a nejvýznamnějších výrobců ů nábytku u nás, výroba nábytku průmyslovou cestou kvalitní

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Geografie sídel Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Obsah přednášky Základní definice Klasifikace

Více

Valašská trefa. Originální vila vypadá futuristicky, ale s krajinou ladí

Valašská trefa. Originální vila vypadá futuristicky, ale s krajinou ladí Společnost AVG group dodala ORIGINÁLNÍ DESIGNOVOU FASÁDU AVG z hliníkových materiálů. Originální fasáda byla vyrobená z hliníkových kompozitních materiálů na CNC technologii a designových hliníkových panelů

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU K VYUŽITÍ VOLNÝCH PARCEL NA DOLNÍM STŘEKOVĚ - o.s. Váš Střekov

VÝSLEDKY PRŮZKUMU K VYUŽITÍ VOLNÝCH PARCEL NA DOLNÍM STŘEKOVĚ - o.s. Váš Střekov VÝSLEDKY PRŮZKUMU K VYUŽITÍ VOLNÝCH PARCEL NA DOLNÍM STŘEKOVĚ - o.s. Váš Střekov Průzkum proběhl v období 04 06/2013 prostřednictvím internetového dotazníku na adrese http://vas strekov.formees.cz/f/dotaznik/.

Více

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený.

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. FORUM 2000 (zahájení 10.10.2010) Dámy a pánové, vážení přátelé, srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. Vím sice

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva stavba návštěva Osvědčená kvalita v moderním duchu Maloměstská vilka z třicátých let 20. století po rekonstrukci prokoukla novou fasádou a moderně řešeným interiérem. Celková stavebně-technická obnova

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Karel Jaromír Erben: Kytice

Karel Jaromír Erben: Kytice Karel Jaromír Erben: Kytice ANOTACE LEKCE: Na podkladu tématu povinné četby Kytice K. J. Erbena navazuje práce žáků v knihovně na látku probíranou v rámci hodin literatury ve škole. Osobnost spisovatele

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

Muzeum dýmek v Proseči

Muzeum dýmek v Proseči Muzeum dýmek v Proseči Materiál mapující vývoj Muzea dýmek v Proseči zejména od roku 2007 po současnost a předkládá možnosti dalšího směřování a rozvoje tohoto dlouhodobého projektu. Stanoviska a návrhy

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby Daniel Veselý, 3.ročník SOŠ a SOU stavební Kolín Pražská 112, Kolín okres Kolín Středočeský kraj Anotace

Více

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Pasport údaje o území poskytnutý úřadu územního plánování městského úřadu v Mohelnici 1.Název obce Stavenice Identifikační údaje

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Podle svého 124 DŮM a zahrada

Podle svého 124 DŮM a zahrada Podle svého 124 DŮM a zahrada Hledání přesných formulací vlastních požadavků, zájem na maximálně uspokojivém řešení a potřeba mít vše pod kontrolou, to vše bylo natolik intenzivní, že si investoři studii

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

Informace z Kominictví a Klempířství Jan Vintr, Lipovec 94

Informace z Kominictví a Klempířství Jan Vintr, Lipovec 94 Informace z Kominictví a Klempířství Jan Vintr, Lipovec 94 Při provádění kominických prací u zákazníků se setkávám s mylným výkladem podmínek požární bezpečnosti týkající se provozů komínů, kouřovodů a

Více

Vila Brac 3 VILA BRAC 3. Typ ubytování: Villa Umístění: Brač - Chorvatsko

Vila Brac 3 VILA BRAC 3. Typ ubytování: Villa Umístění: Brač - Chorvatsko Vila Brac 3 VILA BRAC 3 Typ ubytování: Villa Umístění: Brač - Chorvatsko 1 / 8 Počet pokojů: 5 Max Hosté: 10 Koupelny: 3 Bazén: Ano Vzdálenost od moře: 30 m Cena od: 2.670 {gallery}vfr/brac3{/gallery}

Více

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence na návštěvě v roubence Kanada pod Třemšínem Josef rozhodně není nezkušený stavebník postavil už několik rodinných domů, dřevostavba, do které nás pozval, je zatím jeho poslední prací. Ačkoliv se příjemný

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Bytový projekt Skanska Milíčovský háj

Bytový projekt Skanska Milíčovský háj Bytový projekt Skanska Milíčovský háj Podklad pro jednání s občanským sdružením Hezké Jižní město Praha, 19.12.2012 Úvod 1. Společnost Skanska a občanské sdružení Hezké Jižní město ( dále jen HJM ) vedou

Více

NÁVŠTĚVA. Důraz. na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA

NÁVŠTĚVA. Důraz. na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVA Důraz na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA www.dumazahrada.cz 77 NÁVŠTĚVA Rozhodnutí rekonstruovat rodinný dům je obvykle vyvoláno novými požadavky uživatelů v důsledku změněné rodinné situace.

Více

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Zadavatel: Obec Všechovice Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Ing. Marcela Tomášová Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581 626 202 e-mail: agentura@regionhranicko.cz

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie dolezala@vse.cz INFORUM 2010: 16. konference

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski Architektura a environmentální vzdělávání Tomáš Kažmierski Člověk si zdokonaluje svůj vlastní svět a příroda se mu čím dál častěji stává pouhou kulisou. Při troše štěstí ji sleduje při pohledu z okna nebo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR

Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR Technické

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu Vzor titulní strany (pevné desky) SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA BUKASCHOOL s.r.o. v MOSTĚ Jméno studenta Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční a moderní kuchyni a jejich ekonomik Maturitní

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA OSELCE. Maturitní práce. Téma: Model dobového nábytku M 1:2 (vlastní návrh) OSELCE 2010/2011

STŘEDNÍ ŠKOLA OSELCE. Maturitní práce. Téma: Model dobového nábytku M 1:2 (vlastní návrh) OSELCE 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA OSELCE Obor: 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva práce truhlářské Předmět: Odborný výcvik Maturitní práce Téma: Model dobového nábytku M 1:2 (vlastní návrh) Výrobek: Lidová skříň

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAKO NÁSTROJ. 23.4.2012 Lidová škola urbanismu Územní plán jako nástroj Lukáš Vacek lksvck@gmail.com

ÚZEMNÍ PLÁN JAKO NÁSTROJ. 23.4.2012 Lidová škola urbanismu Územní plán jako nástroj Lukáš Vacek lksvck@gmail.com ÚZEMNÍ PLÁN JAKO NÁSTROJ Stavba a přetváření měst Zakladatelské počiny Stavba a přetváření měst Zakladatelské počiny Architektonické a urbánní intervence Stavba a přetváření měst Zakladatelské počiny Architektonické

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

Obsah ÚVOD... 9 JAK SE ROZHODNOUT... 11 PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY... 21 NEŽ ZAČNETE STAVĚT... 37

Obsah ÚVOD... 9 JAK SE ROZHODNOUT... 11 PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY... 21 NEŽ ZAČNETE STAVĚT... 37 Obsah ÚVOD..................................................................... 9 JAK SE ROZHODNOUT.......................................... 11 Výběr pozemku..........................................................

Více

proměna Opravdu důkladná Na malém bytě 2+1 se všemi

proměna Opravdu důkladná Na malém bytě 2+1 se všemi Opravdu důkladná proměna Na malém bytě 2+1 se všemi stěnami z betonu původní majitelé za léta užívání nezměnili vůbec nic, a tak ještě před nastěhováním proběhly první, spíš estetické úpravy. Čistily a

Více

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna!

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! 1 Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! Zařídit malý byt je těžké. Ale víte, co je ještě těžší? Zařídit malý a k tomu atypický byt, kde se nemůžete spoléhat na pravé úhly. Že snad něco takového

Více

Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších. forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních. útvarů. Otázka výtvarných přístupů k jejich řešení je

Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších. forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních. útvarů. Otázka výtvarných přístupů k jejich řešení je Funkce a formy zahrad jako inspirativní zdroj zahradní a krajinné tvorby Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních útvarů. Otázka výtvarných přístupů

Více

Vmódu přežití si nejspíš budete potřebovat postavit dům,

Vmódu přežití si nejspíš budete potřebovat postavit dům, DŘEVĚNÝ DŮM Vmódu přežití si nejspíš budete potřebovat postavit dům, abyste chránili sebe a svůj majetek. V kreativním módu se třeba rozhodnete postavit pěknou vesničku. Ať už jsou vaše pohnutky jakékoli,

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management,

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail grafiky / Michal Kunc březen 2015 07 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Pod šikmou střechou. bydlení. 8 www.casopishome.cz. n á v š t ě v a v d o m ě. TEXT: Andrea Mičková FOTO: Jiří Vaněk, Jana Labuťová

Pod šikmou střechou. bydlení. 8 www.casopishome.cz. n á v š t ě v a v d o m ě. TEXT: Andrea Mičková FOTO: Jiří Vaněk, Jana Labuťová Pod šikmou střechou TEXT: Andrea Mičková FOTO: Jiří Vaněk, Jana Labuťová 01 Rodinný dům je situovaný v satelitním komplexu na okraji Prahy, přesto však z toho nemá komplex. Od okolní zástavby se odlišuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4037-53/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4037-53/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4037-53/2015 O ceně nemovitých věcí, tj.: - pozemku p.č.st.37 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47m 2 - pozemku p.č.st.92/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289m 2 včetně součásti

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Gymnázium Přírodní škola Kubismus v Praze Autor: Jiří Slapnička Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Datum odevzdání: 27. 2. 2015 Za cenné rady děkuji panu Mgr. Štěpánu Macháčkovi a panu Josefu Alblovi

Více

Členění území lokality

Členění území lokality Členění území lokality Předkládaný podklad pro členění území vznikl v Kanceláři metropolitního plánu a je prvním uceleným názorem na definování pražských lokalit. Podklad vznikl jako syntéza dvanácti názorů

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-385/14-C. Soukromý dětský domov s. r. o.

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-385/14-C. Soukromý dětský domov s. r. o. Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-385/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Soukromý dětský domov s. r. o. Sídlo 675 03 Budišov Holeje

Více

STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc.

STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc. STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc. Představení EKOSPOL a.s. přední česká developerská společnost prodej bytů prodej parcel k výstavbě rodinných

Více