Stáhn te si sílu slunce ze st echy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stáhn te si sílu slunce ze st echy."

Transkript

1 CAPITO Solární kolektory CC Teplo zdarma od CAPITO Stáhn te si sílu slunce ze st echy. topná technika Cisté teplo pro životní prostredí

2 CAPITO solární technika Šet it energii, snížit provozní náklady to jsou nej ast ji jmenované požadavky na moderní topný systém. Která jiná energie mùže být lepší než zdarma zá ící slunce? Solární systém CC sníží, nezávisle od stoupajících cen energie trvale Vaše provozní náklady ; krom toho navýší hodnotu Vašeho domu. Zabudovaní Solárního za ízení je aktivní p ísp vek k ochrann životního prost edí. Samoz ejm,že solární za ízení jsou Kompitabilní s CC systemovou technikou a rozvíjí plný výkon, až v souh e s CC vysoce - výkonným vrstvením a CC technikou nabíjení. Princip vrstvení S naším patentovaným vrstvovým stabilisátorem lze využít slune ní energii podstatn lépe. Slune ní energie se ze st echy vede p es solární vým ník do našeho nabíjecího zásobníku nebo multikotle. Oh átá topná voda zde cirkuluje v samotížném principu tam kde je zapot ebí: nahoru tam kde jsou vým níky na teplou vodu! Na obrázku je vid t výrazn navrstvení teplé topné vody shora dolù. P ebyte ná solární energie je poté k dispozici do topení a není tak ztracená. Infra ervené snímky navrstvování v Capito S-PD 1500 (obsah 1500l) Po átek vrstvení Po krátkém slune ním svitu lze TUV použít V kone né fázi vrstvení se p edá p ebyte ná solár. energie do topení P íklad za ízení Nápoj vratného okruhu = Dle za ízení Koupelnový radiátor topná technika Cisté teplo pro životní prostredí erpadlo Tížná brzda Uzavírací šoup Termometr Vypoušt cí ventil Pojištovací ventil Sm šova TO idlo Vn jší idlo Odvzdušnovák Reduk ní ventil Filtr pitné vody Dif.nadproudový ventil Termo-pojistka výtoku Expansní nádrž Manometr asem ízený agregát Vratná klapka Kolektor Vrstvový zásobn PD CC 100 nebo alternativní topný zdroj

3 Plochý kolektor CC basis Kolektor CC Basis je vyhotoven s vysoce kvalitního materiálu dlouhé životnosti. Jeho p ednost je universální použití, žejej lze montovat nad tašky,na fasádu na zemi nebo plochè st eše. Selektivní potah celoplošného absorberu zaru í vysokou teplotu vody po krátkém ase. Integrované sb rné potrubí sníží ve spojením s isolací /zadní st na 40mm bo ní 10mm/ tepelné ztráty. Prismové solární sklo umožní montáž i za odchylu od ideálního sm ru. Provedení 2,11 m² jednotky zaru uje propojení více kolektorù za sebou a tak i p izpùsobení na rùzné okolnosti. Stavební tvar: Kolektory se vyrábí ve vodorovné, nebo kolmé form a to tak, že p ípoje jsou na ùzké nebo široké stran. Montáž : Kolmá forma se montuje vedle sebe nebo vodorovn nad sebou. Vodorovný typ pouze vedle sebe. Je nutné dodržet minimální sklon kolektorù od 25. Stavební forma CC-basis st íbro CC-basis zlato Ro ní výnos (kwh/m 2 r) Min 525 Min 525 Plocha apertury (m 2 ) 1,88 m 2 1,88 m 2 Hrubá plocha 2,11 m 2 2,11 m 2 Rorm ry D / V / H (m) 2,03/1,03/0,09 2,03/1,03/0,09 Obsah kolektoru (l) 0,99 0,99 Váha (kg) 37,5 37,5 Teplota v klidu Max ( C ) Prac.p etlak max povolen (bar) Isolace dna WLG 040 (mm) Okrajová isolace WLG 040 (mm) Barva rámu Alu lesklý Alu elox C33 Materiál rám Alu Alu Mater.absorber sunselekt Sunselekt Materiál kryt ESG prismové ESG prismové Výzkumný zkuš. ùstav Arsenal GMBH WIEN Obedn ní : Maximáln se montuje 5 kusù CC basis kolmé a nebo 3 ks CC -basis vodorovné do jedné ady propojení. K zabrán ní vysokých tlakových ztrát se musí adit více polí rovnob žn.

4 Slune ní energetická st echa CC - Integral Uvnit st echy montovaný kolektor CC integral je vysoce-kvalitní vyzrálý produkt. S obrubou s hliníkového plechu je integrován do krytí st echy. Na základ speciální montáže na st ešním krovu je ideální pro st ešní výstavbu. M d ný Absorber a jeho výstavba umožní zakrátkou dobu vysokou teplotu vody. Uvnit ležící sb rací vedení redukuje tepelné ztráty na minimum. Vysoce kvalitní materiál ( sklo t snící lišty s eloxovaného hliníku) zaru ují max. životnost a odolnost oproti po asím. 4 mm silné prismové solární sklo umožní i od ideálního sm ru odchýlenou montáž. To je uleh eno i vlastní nízkou váhou modulu. Maximáln 6 jednotek á 2,11 m² lze propojit v ad.to zajistí bezproblematickou montáž a p izpùsobení na pot ebnou situaci. S uvedenou obrubou se umožní více - adová montáž v nejrùzn jších zast ešeních. P i montáži je nutno dodržet minimální sklon Kolektorù od 27. Stavební ada CC - Integral Ro ní výnos (kwh/m2a) Min. 525 Plocha apertury (m2) Brutto-plocha 1,88 m2 2,1 m2 Rozm ry D V H (m) 2,01 / 1,03 / 0,12 Obsah kolektoru (l) 0,99 Váha (kg) 45 Teplota v klidu ( C) 204 Provozní tlak maximáln povolený (bar) 10 Barva rámového profilu Matriál rámu Materiál absorber Material skla Výzkumné a zkušební Zentrum Arsenal GmbH Wien zkuš. íslo Alu lesk Tech.sušené d evo Plná m d 4 mm prismované ESG Výstavba kolektoru je z d ev nèho rámu a i zadní st na je ze d eva. Isolace je provedena s minerální vlny.

5 Rourový kolektor CC-CPC Vakuový rourový kolektor CC-CPC je specialista solární p ípravy TUV. V nabídce jsou t i velikosti s 1,0,2,0 a 3,0 m² aperturové plochy. Je možné, více modulù propojit do ady. V dodacím stavu je kolektor potažen slune ní ochrannou folií, že i za plného slune ního zá ení lze montáž provést. Každý kolektor má dv držné smy ky k jednoduchému transportu na st echu. K zvýšení eficience kolektorù je za ními vysoce reflek ní,na po así nezávislè CPC- zrcadlo (Compound Parabolic Concentrator). Zvlášt optimovaná zrcadlová geometrie zaru uje, že i difusní sv tlo, je li špatný dopad slune ního zá ení, na absorber dopadá. Takto se výnos energie zásadn vylepší. Vakuové roury jsou vyhotoveny ze dvou koncentrických sklen ných rour co jsou na každé jedné stran polokulat uzav eny a na stran druhé zataveny. Meziprostor rour je vakuem isolován. Vnit ní roura má na její vn jší stran vysoce selektivní potah, který vytvá í Absorber. Látka je nitrit-sputter potah který vyniká velmi nízkou emisí a velmi dobrou absorcí. Na rourový CC CPC kolektor lze topnou nebo vratnou vodu dle pot eb napojit na levou nebo pravou stranu. idlo se pak montuje dle p ípoje TO. Promyšlenou montážní technikou lze zrcadlo i roury lehce a bez ná adí vym nit. Stavební ada CC-CPC 6 CP-CPC 12 CP-CPC 18 Po et rour Pravd podný výnos za plochy 3 m 2 (kwh/m 2 r) Plocha apertury (m 2 ) 1,0 2,0 3,0 Plocha kolektoru brutto (m 2 ) 1,15 2,28 3,41 Rozm ry D-V-H (m) 0,70 x 1,64 x 0,10 1,39 x 1,64 x 0,10 2,08 x 1,64 x 0,10 Obsah kolektoru (l) 0,8 1,6 2,4 Váha (kg) Pracovní p etlak maximáln Povolen (bar) 10 Teplota v klidu max. ( C) 295 Materiál kolektor Material selektivní Absorber AL / CU / Sklo / Silikon / PBT / EPDM / TE Hliník-Nitrit Material sklen ná roura Borosilikát 3.3 Barva sb ra e (RAL) 7015 Barva plastových dílù Termická šoková zkouška ITW skuš. íslo Kroupový test dle DIN EN TÜV zkuš. íslo erná 02COL / Povolovací.konstrukce

6 Filosofie firmy CAPITO Orientace na zákazníka - nabízený sortiment inovativních produkt v nejvyšší kvalit, kombinovaný se znalostmi a zkušenostmi odborník v jejich blízkosti. Firma CAPITO je významným výrobcem High-Tech produkt jako jsou nap. za ízení pro vybavení staveb, tepelnou techniku, získávání a využití alternativních energií, výrobu pro pr mysl a transportní za ízení. nízkoteplotní topné systémy olejové a plynové ho áky sole/voda vnit ní zásobníkové oh íva e CAPITO technika pro vytáp ní CAPITO - tepelná erpadla trubkové kolektory CAPITO - solární systémy CAPITO - kotle na pevná paliva deskové kolektory do st echy deskové kolektory na st echu kotle na peletky Obzvlášt p i výstavb individuáln navrhovaných vytáp cích systém jsou zákazník m poskytovány vysoce odborné znalosti spl ující vysoké požadavky na kvalitu, bezpe nost a spolehlivost. Samoz ejm pouze s odborn provedenou montáží a servisem m že být zaru eno, že prvot ídní a vysoce výkonná topná za ízení CAPITO CC budou mít požadovanou ú innost. Nejlepším p edpokladem pro perfektní návrh Vašeho topného systému je odborná rada nejbližšího, firmou CAPITO proškoleného, odborníka ve vašem okolí. vzduch/voda vn jší vzduch/voda vnit ní vytáp ní místností peletkami d evozply ující kotle On Vám poradí, které požadavky pro návrh Vašeho topného systému jsou pot ebné a která kriteria zabezpe ují mnohaletý zdravý a úsporný provoz. Pouze odborná montáž zaru í optimální úspory energií, komfort a všechny stavebn -fyzikální podmínky pro zdravé bydlení. OBCHODNÍ A TECHNICKÉ ZASTOUPENÍ: topná technika Saubere Cisté teplo Wärme pro für životní Lebensräume prostredí W. H. Struck CZ Podĕbrady Koutny 1 Tel. (+420) Technické zm ny vyhrazeny

PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com

PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com OLMAR PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com 3 KDYŽ CHCETE Z STAT 80 LET NA ŠPICI, MUSÍTE BÝT PRVOT ÍDNÍ. Již 80 let p ihlížíme pot ebám zákazníka p i obchodní strategii

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Electromechanical and electromotoric locking systems Bc. Milan Fejta Diplomová práce 2009 *** nascannované zadání str. 2 *** ABSTRAKT Tato diplomová

Více

P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100

P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100 Co nového v čistírenství? 15 Pro nás neznámý... 16 Mimořádná zpráva 16 4 253 ZÁ Í 2010 Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100 Z obsahu: Dílčí

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY OD GC SKUPINY PRO ODBORNÉ MONTÁŽNÍ FIRMY Obsah 1. TOPENÍ 1.1 Plynové kondenzační kotle Brötje... 04 1.2 Regulační technika... 20 1.3 Systémy

Více

DŘEVO TRUST BULLETIN

DŘEVO TRUST BULLETIN číslo 4 srpen září 2015 www.drevotrust.cz DŘEVO TRUST BULLETIN produktový bulletin pro zákazníky novinka Kompletní sady kování pro skříně s posuvnými dveřmi Nyní za ceny hliníkových profilů! Pokud uvažujete

Více

Úspory energie v rafineriích zpracovávajících ropu

Úspory energie v rafineriích zpracovávajících ropu 178 Úspory energie v rafineriích zpracovávajících ropu Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s. milan.vitvar@crc.cz, tel 476 164 477 1. Úvod V sou asné dob jsme sv dky trvalého trendu ve strmém zvyšování

Více

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla ASFALT 1.002 Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN 12697-1 Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku,

Více

Solární systémy. Technická dokumentace. Ploché kolektory CFK-1/TopSonF3-1/F3-Q Vakuové trubicové kolektory CRK Absorbéry pro bazény

Solární systémy. Technická dokumentace. Ploché kolektory CFK-1/TopSonF3-1/F3-Q Vakuové trubicové kolektory CRK Absorbéry pro bazény Technická dokumentace Solární systémy Ploché kolektory CFK-1/TopSonF3-1/F3-Q Vakuové trubicové kolektory CRK Absorbéry pro bazény *Hinweis: Jetzt Nachfolgemodell TopSon F3-1 mit noch besseren technischen

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

Letecké p ístroje. Obsah

Letecké p ístroje. Obsah Letecké p ístroje Obsah P ístroje pro m ení fyzikálních veli in UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755, VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA SOUPRAVA OTÁ KOM

Více

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK Tato publikace shrnuje poznatky získané p i ešení projektu Pracovní pohoda a spolehlivost lov ka v pracovním systému ešeného v rámci výzkumného

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině

Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině (techniká zpráva) V této technické zprávě bych se chtěl zaměřit na kompletní změnu způsobu vytápění a ohřevu TUV, dále na celkovou

Více

svépomocné solární systémy

svépomocné solární systémy Armin Themeßl Werner Weiß svépomocné solární systémy Příručka projektování a stavby solárních systémů Pro workshop svépomocné instalace přeložil a připravil Ekologický institut Autoři děkují všem, kteří

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace Katalog C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT Vytápění Vytápění Klimatizace Applied Systems Chladírenství Vytápění - teplá voda - klimatizace ŠPIČKOVÁ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO DOMÁCNOST! Vytápění - teplá

Více

REMKO SuperTec INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO SuperTec INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO SuperTec INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Útulné teplo v zimě Příjemné klima v létě Nezávislá na topném oleji a plynu Šetří náklady díky -invertoru Invertorová tepelná čerpadla s výkonovými

Více

78 roků. Ceník, únor 2012 Dálkové vytápění. www.cz.danfoss.com. Zvýšení efektivity Vaší topné soustavy s produktami a řešeními, které nabízí Danfoss.

78 roků. Ceník, únor 2012 Dálkové vytápění. www.cz.danfoss.com. Zvýšení efektivity Vaší topné soustavy s produktami a řešeními, které nabízí Danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ceník, únor 2012 Dálkové vytápění 78 roků Energeticky úsporných soustav Zvýšení efektivity Vaší topné soustavy s produktami a řešeními, které nabízí Danfoss. www.cz.danfoss.com

Více

ENERGIE ZE ZEMĚ, VZDUCHU A SLUNCE ZDARMA

ENERGIE ZE ZEMĚ, VZDUCHU A SLUNCE ZDARMA OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYTÁPĚNÍ ENERGIE ZE ZEMĚ, VZDUCHU A SLUNCE ZDARMA VYDÁNÍ 09 2007» TEPELNÁ ČERPADLA» VENTILACE» SOLÁR» DATA, FAKTA, PŘÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Kvalita není náhoda 03 Máme

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

STIEBEL ELTRON - JISTOTA KVALITY. Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla systému vzduch/voda Tepelná čerpadla systému země/voda

STIEBEL ELTRON - JISTOTA KVALITY. Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla systému vzduch/voda Tepelná čerpadla systému země/voda STIEBEL ELTRON - JISTOTA KVALITY Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla systému vzduch/voda Tepelná čerpadla systému země/voda Energie budoucnosti Teplo pro váš domov pravidelným nákladem budou náklady na energii.

Více

Využít síly přírody s technologií zítřka. Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla. Rozsah výkonů: 6 až 17 kw

Využít síly přírody s technologií zítřka. Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla. Rozsah výkonů: 6 až 17 kw [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] Tepelná čerpadla Rozsah výkonů: 6 až 17 kw [ Buderus ] Využít síly přírody s technologií zítřka Tepelná čerpadla solanka/voda Logatherm WPS/WPS K Tepelná čerpadla vzduch/voda

Více

Systémy pro plošné vytápění a chlazení

Systémy pro plošné vytápění a chlazení Systémy pro plošné vytápění a chlazení Systémová řešení pro všechny oblasti použití... život plný energie S 5 made by Roth C o E x-tec h n o lo g y Roth systémy pro plošné vytápění a chlazení... inovace

Více

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní Alternativní tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Alternativní tepelné zdroje Ohřívače vody Zdroje tepla Vodoměry Měřiče tepla Služby AMS Alternativní tepelné zdroje Společnost ENBRA Vám nabízí

Více

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Pasivní dům velikost domu zastavěná plocha 84 m 2 podlahová plocha 131 m 2 obytná plocha 82 m 2 obestavěný prostor 464 m 3 dispozice 5 + kk Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Lokalita: Koberovy, Český

Více