www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet"

Transkript

1 PASIVNÍ DOMY příjemně šetrně levně bydlet PASIVNÍ příjemně šetrně DOMY levně bydlet

2 OBSAH: kde a u koho hledat počátky kritéria pro pasivní dům a způsob jak je dosáhnout co dělá pasivní dům pasivním tvar objektu orientace ke světovým stranám a umístění domu na pozemku obalové konstrukce řízené větrání s rekuperací využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev TUV vzduchotěsnost obálky energeticky pasivní dům v Kralupech nad Vltavou 6,7 8,9 10, CÍLE A MOTIVACE PUBLIKACE: O PUBLIKACI: zadavatel: sdružení EPS ČR / Ing. Pavel Zemene, Ph.D. Kancelář sdružení - PKK Na Cukrovaru Kralupy nad Vltavou Stále mnoho stavebníků, investorů, stávajících i budoucích uživatelů rodinných a bytových domů, ale i odborníků je zatíženo předsudky a zvyklostmi, které je nutí používat a využívat standardních, normálních a běžných technologií, materiálů a koncepcí. Ještě mnoho z nás nevnímá, že doba pokročila a stejně jako se mění požadavky na všechna ostatní hospodářská odvětví, tak i stavebnictví nemůže stagnovat a je zapotřebí nastoupit novou cestu a reagovat na současné potřeby společnosti. Jako jedna z nejzásadnějších otázek, na kterou je nutné hledat odpovědi, je cesta k udržitelnému stavění. Jako zásadní cíl se jeví snižování energií vstupujících do obytných objektů, ekologicko - ekonomické stavění a k přírodě a lidem odpovědný životní styl jednotlivce a skupin. Jakkoli jsou energeticky úsporné a ekologické stavby ve svých principech a ohledech logické a do budoucna jediné možné a perspektivní, tvoří jen nízké procento mezi nově budovanými stavbami. Chceme vám touto formou přiblížit, v čem spočívá vhodnost této volby, a jak lze bydlet a žít příjemně, šetrně a levně. autor: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. / Ing. Tomáš Podešva Tovární Chrudim 2010 sdružení EPS ČR / Asting CZ Pasivní domy s.r.o. 3

3 PASIVNÍ příjemně, DŮM šetrně, levně Pasivní dům (< 20 kwh/m2 a) Klasický dům (150 kwh/m2 a) PASIVNÍ příjemně, 4 DŮM šetrně, levně 5

4 Počátky pasivních domů Počátky pasivních domů Počátky pasivních domů Počátky pasivních domů Počátky pasivních domů Počátky pasivních domů P A S I V N Í D Ů M hledat počátky Kde a u koho Počátky pasivních domů Počátky pasivních domů Nový trend začátek 20. století znamenal ve stavebnictví obrodu, po velkoleposti a okázalosti začal architekt přemýšlet o funkci, z funkce vznikl směr. Prvně pasivně Lze považovat Miesovu vilu za první počátek pasivního domu u nás? Celkovou koncepcí a přístupem, výběrem pozemku a technologií určitě. Navažme Vraťme se s principy do doby, kdy jsme znamenali svět, učme se znovu stavět a důstojně bydlet. Sluneční energie a světlo Prosklené zdi zcela spojovaly dům s okolím, některá okna bylo dokonce možné zcela spustit do podlahy. Solární zisky a proslunění byly značné. Řízené větrání V domě byl rozvod pitné a užitkové vody a byl zde zaveden systém vzduchotechniky - kombinace vytápění, chlazení a zvlhčování. Aby se velký prostor nezohavil topnými tělesy, bylo vytvořeno klimatické zařízení, které se dalo v létě použít jako vzdušné chlazení. 6 7

5 kritéria pro pasivní dům způsob jak je dosáhnout 1a) Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici 1b) Střední hodnota součinitele prostupu tepla Splnění požadavku na doporučené hodnoty podle ČSN 30540:2 Uem 0,22 pro energeticky pasivní domy 2) Zajištění přívodu čerstvého vzduchu do všech pobytových místností 3) Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu η 75 % 4) Neprůvzdušnost budovy n50 0,6 [h-1] 5) Měrná potřeba tepla na vytápění 20 kwh/(m2a) 6) Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti 27 C 7) Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a technické systémy budovy obálky 60 kwh/(m2a) požadavky dle TNI zelená úsporám 8 9

6 P A S I V N Í D Ů M co dělá pasivní dům pasivním a co za to kompaktní tvar objektu, faktor tvaru A/V (poměr plochy ochlazovaných konstrukcí / k objemu budovy) snížení ochlazovaných ploch obálky snížení tepelných ztrát prostupem tepla vhodná orientace ke světovým stranám vhodné umístění domu na pozemku solární zisky ze slunečního záření zamezení stínění od okolních objektů snížení tepelných ztrát, prosluněné bydlení velká izolační schopnost obalových konstrukcí (stěny, střecha, podlaha na terénu, okna a dveře) podstatné snížení tepelných ztrát prostupem tepla přes obalové konstrukce není zapotřebí klasických (na energie náročných) zdrojů vytápění, úspora energie, nízké náklady na vytápění řízené větrání s rekuperací snížení tepelných ztrát výměnou vzduchu čerstvý vzduch po celý den, filtrace vzduchu (prach, pyl), omezení vlhkosti a s ní spojených problémů, komfortní a zdravé bydlení využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody - snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů vstupující do objektu pro krytí energie spotřebované na vytápění a ohřev teplé vody a na energie potřebné pro provoz domovní techniky - využití obnovitelných zdrojů přírody - nízké náklady na provoz domu n 50 vzduchotěsnost obálky - zaručení účinnosti rekuperace, snížení tepelných ztrát výměnou vzduchu, měřítko kvality provedení stavby, omezení poruch vznikajících prostupem vlhkosti stavebními konstrukcemi 10 11

7 TVAR OBJEKTU ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM UMÍSTĚNÍ DOMU NA POZEMKU Na tvar energeticky pasivních domů jsou kladeny velké požadavky. Volba tvaru přímo ovlivňuje množství ochlazovaných ploch obalových konstrukcí a právě to má zásadní vliv na energetickou náročnost budovy. Při optimalizaci tvaru je tedy nutné minimalizovat plochu obálky (střechy, stěn, podlahy na terénu), a to tím způsobem, že pro dosažení požadovaného objemu budovy budeme volit vhodná geometrická tělesa a tvary. Není nutné se zabydlet přímo v domu tvaru koule, ale snažme se upustit od složitých tvarů a věnujme této věci zvýšenou pozornost již v samém počátku návrhu domu, nejlépe již při výběru pozemku. Dalším důležitým faktorem je konstrukční oddělení obálky vytápěné části od ostatních konstrukcí z důvodu zamezení tepelných mostů. Vhodnou orientací domu ke světovým stranám zvýšíme solární zisky od slunečního záření a zajistíme proslunění všech obytných místností. Všechny místnosti určené jako obytné je proto vhodné orientovat k jihu a přiblížit se takto slunečnímu teplu a světlu po celý den. Tomuto by měl být podřízen i výběr pozemku a poté samotné umístění domu na něm, kdy je nutné minimalizovat zastínění od okolních objektů a konstrukcí a otevřít pozemek k jižní straně. oddělení obálky vytápěné části od ostatních konstrukcí (terasy, balkóny, nevytápěné prostory, atd.) proslunění objektu během dne je podmíněno vhodnou polohou objektu na pozemku kdy zamezíme zastínění domu jinými objekty a konstrukcemi zamezme tomu aby po noci přišel zase jen stín stejný objem, různý tvar, jiná ochlazovaná plocha zastínění domu jiným objektem nebo konstrukcí, nevhodné umístění na pozemku omezení proslunění a zisku solární energie v zimním období 12 13

8 OBALOVÉ KONSTRUKCE Tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí u pasivních domů jsou daleko pod požadovanými i doporučenými hodnotami norem. Tato investice se nám násobně vrací extrémně nízkou energetickou náročností, náklady za energie a komfortem při bydlení. Stručně z tepelné techniky Co je to vlastně ta často zmiňovaná potřeba tepla na vytápění, a na čem je závislá? Měrná potřeba tepla na vytápění Qh = Ql η. (Qs + Qi) Qh Ql η Qs Qi potřeba tepla na vytápění celková tepelná ztráta budovy (vytápěného prostoru) stupeň využití tepelných zisků (zima, léto, přechodná období) solární tepelné zisky (sluneční energie) vnitřní tepelné zisky (osoby, domovní technika, vaření, atd.) celková tepelná ztráta QL = H. (Θi Θe). t QL celková tepelná ztráta budovy H celková měrná tepelná ztráta budovy Θi požadovaná vnitřní teplota v zóně ve C Θe průměrná teplota vnějšího vzduchu C t délka časového úseku celková měrná tepelná ztráta H = H T + H V H T H V měrná tepelná ztráta prostupem tepla obalovými konstrukcemi (střecha, stěny, podlaha na terénu, okna a dveře) měrná tepelná ztráta výměnou vzduchu (větrání - rekuperace) Zjistili jsme, že snížení potřeby tepla na vytápění realizujeme využitím tepelných zisků a omezením tepelných ztrát. Tepelné ztráty minimalizujeme větráním za použití rekuperace a návrhem dostatečných tepelně-technických vlastností obalových konstrukcí budovy (stěny, střechy, podlaha, výplně otvorů), tedy součinitelů prostupu tepla U [W/m 2 K] u jednotlivých konstrukcí. Začněme u stěn. Schopnost obalových konstrukcí zamezit úniku úniku tepla tepla prostupem z z interiéru do do exteriéru je jedna jedna z z nejzásadnějších vlastností, které které musí musí pasivní pasivní dům dům splňovat. Stěnové konstrukce Máme tři základní možnosti jak přistoupit ke stěnové konstrukci. a) ztracené bednění z tepelné izolace b) masivní konstrukce zateplená c) stěnová konstrukce dřevěná s izolací a b c požadavky: součinitel prostupu tepla U = 0,1 0,15 [W/m 2 K], vzduchotěsnost, minimalizace tepelných mostů, životnost, cena atd

9 výplně otvorů okna, dveře střešní konstrukce Stejně jako na ostatní neprůhledné obalové konstrukce, tak i na ty střešní jsou u pasivních domů kladeny vysoké nároky. Zejména pak na vlastnosti tepelně izolační. Možnosti střešních konstrukcí 1) ploché, pultové střechy Nosnou konstrukci může tvořit např. železobetonová konstrukce zateplená např. expandovaným polystyrenem. Jako vhodné se jeví ozelenění střešní roviny a to jednak z důvodu technických (tepelná izolace, ochrana hydroizolace proti UV záření, atd.) a také ekologických (ozelenění zastavěné plochy, atd.) 2) šikmé střechy a) izolace nad krokvemi izolace na bázi polystyrenu, nadkrokevní systémy, atd. výhody: více užitného prostoru a viditelné krokve v interiéru, vhodná aplikace parozábrany b) izolace mezi a pod krokvemi (jako izolaci lze použít minerální vatu, foukané izolace, atd.) c) kombinace Pro pasivní domy mají okenní otvory řadu významů. Řeší prosvětlení místností denním světlem, spojují vnitřní prostor s vnějším a navozují pocit splynutí prostoru domu s přírodou. Jako nám přes okenní otvory slunečním zářením prostupuje denní světlo, které nám prosvětluje místnosti, tak ve stejnou chvíli přináší slunce solární energii, která nám v zimě pomáhá s vytápěním, a jelikož bydlíme v pasivním domě, vliv této energie je značný. na co je třeba dbát - okenní otvory jsou součástí obálky budovy, proto musí splňovat přísné tepelně-technické požadavky. Ale jelikož okenní otvory svými izolačními vlastnostmi (zejména rámu) poněkud pokulhávají za ostatními konstrukcemi obálky, je nutné o to více optimalizovat jejich polohu vůči světovým stranám, jejich velikost a umístění. - kvalitní zasklení (trojsklo, dvojsklo s tepelným zrcadlem Heat Mirror) - rám okna s tepelně-technickými vlastnostmi vhodnými do pasivních domů - hodnota součinitele prostupu tepla pro celé okno Uw < 0,8 W/(m 2 K) - dostatečná hodnota činitele prostupu sluneční energie - osazení okna ve stěně - stínění okna (venkovní žaluzie, přesah střechy, jiné stínění) - vzduchotěsné a vodotěsné napojení na ostatní konstrukce stínění Jelikož se snažíme okenní otvory - z důvodu využití slunečních solárních zisků v zimním období - při návrhu pasivního domu orientovat k jihu, je nutné pro letní období uvažovat nad stíněním zabraňujícím přehřívání domu. Využíváme vysokou polohu slunce v letním období a instalovaných stínících prvků (přesahů střech, venkovních žaluzií, pergol atd.) z i m a l é t o požadavky: součinitel prostupu tepla U = 0,08 0,12 [W/m 2 K], vzduchotěsnost, minimalizace tepelných mostů, životnost, vzhled, funkčnost, cena atd. příklad stínění přesahem střechy a venkovními žaluziemi zimní období solární zisky od slunečního záření jsou umožněny letní období poloha slunce, přesah střechy, venkovní žaluzie omezení solárních zisků 16 17

10 ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ Proč je důležité větrat Základní myšlenkou větrání je přívod čerstvého vzduchu, který by měl být, z pohledu zdraví a komfortu bydlení obyvatele domu, prvotní záležitostí. V současné době, kdy všechny domy jsou již relativně vzduchotěsné, což je způsobeno zateplováním a používáním kvalitních těsných oken, dochází k tomu, že vzduch se již nemá možnost vyměňovat infiltrací přes obalové konstrukce a okenní otvory jako tomu bylo dříve. Toto má za následek brzké spotřebování vzduchu v místnostech (dýchání, vaření, atd.) a nezbývá, než o to více větrat. Větrat lze okny, nebo řízeným větráním. Všichni známe ten pocit, kdy v zimě otevíráme okno, abychom vyvětrali a hned vzápětí ho zavíráme, protože je nám líto tepla, které pouštíme ven z domu a vadí nám zima, kterou si při větrání dotujeme místnost. Často to končí tak, že větráme pouze ráno, a někdy ani to ne. Výsledkem bývá vydýchaný, nezdravý vzduch s vysokým obsahem CO2 a velká vlhkost, která vlivem těsnosti domu způsobuje plíseň a poruchy konstrukcí. Větrání s rekuperací U pasivních domů jsou tyto problémy řešeny řízeným větráním s rekuperací. Čerstvý vzduch přivádíme do obytných místností a znečištěný vzduch je po předání své energie čerstvému vzduchu odveden z objektu. Čerstvý (studený) a odpadní (ohřátý) vzduch si předávají energii v rekuperační jednotce, čímž dochází k eliminaci ztráty větráním na minimum. Předání se děje s účinností % v závislosti na vstupních podmínkách a typu jednotky. Výsledkem větrání s rekuperací je neustálý přívod čerstvého filtrovaného vzduchu, eliminace ztrát větráním - tedy úspora energie, odvod přebytečné vlhkosti, absence hluku z exteriéru a eliminace průvanu

11 20 21

12 využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo odnímá tepelnou energii ze svého okolí a dokáže ji několikanásobně povýšit na úroveň využitelnou pro vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody. Využívá energie z vody, země a vzduchu

13 využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody n 50 vzduchotěsnost obálky Solární termické panely Sluneční paprsky dopadající na povrch solárních kolektorů jsou zachyceny v absorbéru, kde se sluneční záření přeměňuje na tepelnou energii. Ta je odvedena pomocí teplonosné kapaliny do výměníku, kde se získané teplo využívá k přípravě teplé užitkové vody (TUV), případně k přitápění (dohřevu vzduchu). Užití solární energie má velmi pozitivní vliv na snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů vstupující do objektu pro krytí energie spotřebované na vytápění a ohřev teplé vody a na energie potřebné pro provoz domovní techniky. Přináší s sebou velké úspory energií spojené s ohřevem teplé vody, případně vytápěním. Proč je zapotřebí zajistit vzduchotěsnost u pasivních domů uveďme si nejzávažnější důsledky netěsné obálky - snížení účinnosti větracího systému (a s tím spojené snížení účinnosti rekuperace) - zvýšení tepelných ztrát budovy - zvýšené riziko poruch konstrukcí vlivem intenzivního transportu vlhkosti netěsnostmi - snížení kvality vnitřního prostředí (chladný vzduch průvan) - snížení životnosti materiálů a konstrukcí Jak zajistit vzduchotěsnost Každá obalová konstrukce by vždy měla obsahovat hlavní vzduchotěsnící vrstvu. Např. systémy z masivních konstrukcí hlavní vzduchotěsnící vrstvu tvoří samotná konstrukce s omítkou systémy dřevostaveb - hlavní vzduchotěsnící vrstvu tvoří nejčastěji parozábrana (fóliová, obklad OSB deskami) Důležité je věnovat se při návrhu a realizaci stavby detailům, stykům, napojením a problematickým místům v konstrukcích. Celková vzduchotěsnost obálky budovy Pro hodnocení celkové vzduchotěsnosti obálky se užívá intenzity výměny vzduchu n 50 v [h -1 ] Hodnota n 50 udává objemový tok vzduchu netěsnostmi v obálce budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa. Pro pasivní domy musí hodnota n 50 nabývat hodnot maximálně 0,6 h -1. Zjednodušeně to znamená následující: při testu vzduchotěsnosti (tzv. Blower Door testu), při kterém je v domě uměle vytvořen tlakový rozdíl 50 Pa (podtlak nebo přetlak), nesmí objem vzduchu, který při tomto tlakovém rozdílu vniká (podtlak), nebo odchází (přetlak) z objektu, překročit 60 % celkového objemu vzduchu v měřené části objektu

14 Energeticky pasivní dům v Kralupech nad Vltavou autor projektu: data projektu: ASTING CZ Pasivní domy s.r.o. architektonická část: Ing. Daniela KLIKAROVÁ stavební část, 3D Vizualizace a animace: Ing. Tomáš PODEŠVA rok zpracování projektu: 2009 celková vnitřní podlahová plocha: 163 m2 měrná potřeba tepla na vytápění: 18kWh/(m2.a) (TNI ) vytápění, větrání: Atrea + elektrokotel, zemní výměník tepla ohřev TUV: tepelné čerpadlo Aqualea stěnový systém: Maxplus 450N (U=0,1 W/m2K) půdorys 1NP 1 NP vizualizace 26 27

15 2 NP vizualizace půdorys 2NP 28 29

16 Poznámky: Poznámky: 30 31

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu An Intelligent Family House Design Bc. Petr Luzar Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Diplomová práce

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

OKNA A DVEŘE PRO PASIVNÍ DOMY

OKNA A DVEŘE PRO PASIVNÍ DOMY OKNA A DVEŘE PRO PASIVNÍ DOMY Okna a dveře, kterým se technicky říká výplně stavebních otvorů, mají v budovách řadu funkcí. Asi není třeba zmiňovat, že slouží zejména pro osvětlení místností, které je

Více

v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov

v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov INFRACLIMA absolutní jednička v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov Tři pilíře technologie INFRACLIMA Technologie INFRACLIMA je postavena na 3 základních pilířích, které vzájemnou interakcí

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy

PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy Ing. Lucie Kochová Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Co je to energetika budov? Energeticky úsporné stavění Aplikace pro veřejné budovy Proč pasivní domy? Charakteristické

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Pasivní dům velikost domu zastavěná plocha 84 m 2 podlahová plocha 131 m 2 obytná plocha 82 m 2 obestavěný prostor 464 m 3 dispozice 5 + kk Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Lokalita: Koberovy, Český

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU Opravovat nebo stavět nový? Říká se: Se starým domem jsou jen starosti! Lepší je dům zbořit a postavit nový!. Nemusí to být pravda, hlavně jedná-li se o modernizaci domu

Více

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně

Více

ÚSPORY ENERGIÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ Předmluva: Tento dokument má pouze informační charakter.účelem je seznámení široké veřejnosti s problematikou energetických úspor jako celku- tedy koncepčně. Uvedené myšlenky

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více