Témata vybraná k Podpoře SOČ pro školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata vybraná k Podpoře SOČ pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Témata vybraná k Podpoře SOČ pro školní rok 2014/2015 1

2 Obsah KATEGORIE Dům dětí a mládeže JUNIOR... 3 Mendelova univerzita v Brně... 5 Masarykova univerzita... 6 Repromeda, s. r. o Vysoké učení technické v Brně KATEGORIE Akademie věd České republiky ENEXO, s. r. o FNUSA ICRC Moravské zemské muzeum Mendelova univerzita v Brně Masarykova univerzita Red Hat Czech, s. r. o Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně Vysoké učení technické v Brně NÁHRADNÍ TÉMATA Přehled podpořených témat Instituce Podpořeno prací (s náhradními) Akademie věd ČR 1 DDM Junior 6 Firmy 8 FNUSA ICRC 4 Mendelova univerzita v Brně 2 Masarykova univerzita 20 Veterinární a farmaceutická univerzita 4 (5) Vysoké učení technické v Brně 20 (24) Celkem 65 (70) 2

3 Kategorie 1 V této kategorii jsou témata, pro jejichţ řešení jsou školitelé jiţ se studenty domluvení. Dům dětí a mládeţe JUNIOR Automatizovaný sklad SMD součástek mechanika DDM Junior, Oddělení techniky Ing. Jiří Vácha Výroba mechaniky automatizovaného skladu SMD součástek podle jiţ hotovéko návrhu s vyuţitím jiţ zhotovených komponent. Práce je pokračováním rozpracovaného projektu z ročníku 2013/2014. Práce je ve stádiu kompletního návrhu mechaniky, 3D modelu a výkresové dokumentace. Je vyrobena většina mechanických komponent. Zbývá provést:dokončení výroby mechanických komponent, sestavení mechaniky skladu, mechanická simulace provozu a otestování funkčnosti, případné úpravy konstrukce, zástavba řídící elektroniky. Automatizovaný sklad SMD součástek elektronika DDM Junior, Oddělení techniky Jakub Streit Výroba elektroniky automatizovaného skladu SMD součástek podle jiţ hotovéko návrhu s vyuţitím jiţ zhotovených komponent. Práce je pokračováním rozpracovaného projektu z ročníku 2013/2014. Práce je ve stádiu kompletního návrhu mechaniky, 3D modelu a výkresové dokumentace. Je vyrobena většina mechanických komponent. Zbývá provést: návrh a naprogramování řídicí elektroniky Ručně řízený nákladní vozík s elektrickým pohonem DDM Junior, Oddělení techniky Ing. Jiří Vácha Výroba malého elektrického nákladního ručně řízeného vozíku podle jiţ hotovéko návrhu s vyuţitím jiţ zhotovených komponent. Práce je pokračováním rozpracovaného projektu z ročníku 2013/2014. Práce je ve stádiu kompletního návrhu mechaniky, 3d modelu a výkresové dokumentace. Je vyrobena většina mechanických komponent a konstrukce je částečně sestavená. Zbývá provést: dokončení mechanické konstrukce, návrh a výroba řídící elektroniky, návrh řídícího programu.konstrukce má umoţnit pohodlnou jízdu s vyuţitím 3

4 elektrického akumulátorového pohonu. Bezpečnost jízdy zajistí rekuperační brţdění a jako záloha poslouţí mechanické brzdy. Součástí projektu je studie ergonomie ovládání elektroniky řídící pojezd. Automatizovaný sklad SMD součástek programování DDM Junior, Oddělení techniky Jaroslav Páral Cílem této práce je vytvořit informační systém pro správu automatizovaného skladu SMD součástek, který v roce 2013/2014, po mechanické stránce, realizoval Vojta Urban. Tento systém by měl slouţit jednak pro evidenci skladových zásob, zároveň pro naskladňování nových poloţek nebo případné vydávání potřebných součástek. Rozšířenou funkcionalitou bude upozorňování na nedostatek nebo malé mnoţství určitého druhu součástek. Automatická videohlava DDM Junior, Oddělení techniky Jakub Streit Cílem práce je navrhnout a realizovat a automatickou videohlavu, schopnou plynulého pohybu ve 2 rotačních osách. Pohon bude realizován pomocí krokových motorů a odpovídajících driverů, minimální nosnost hlavy bude minimálně 2 kg. Komunikace s okolím bude realizována pomocí rozhraní bluetooth, součástí práce je i navrhnutí a naprogramování grafického rozhraní pro mobilní telefony. Systém sledování a kontroly využití energie v moderní domácnosti DDM Junior, Oddělení techniky Jaroslav Páral Řešitel by chtěl nastudovat a prozkoumat problematiku řízení spotřeby energie v dnešních domácnostech a dále se zaměřit na moţnosti úspor energie a optimalizace vyuţití stávajících zdrojů a z těchto poznatků vytvořit modelový příklad moderní domácnosti.má v plánu navázat na svoje SOČky z minulých let a utvořit ukázkový system inteligentní správy domu. 4

5 Mendelova univerzita v Brně Stanovení vlivu rozkladu biodegradovatelných plastů na kvalitu kompostu MENDELU, Ústav aplikované a krajinné ekologie Bc. Ing. Ph.D. Dana Adamcová Cílem práce bude provést stanovení vlivu rozkladu biodegradovatelných plastů na kvalitu kompostu.součástí práce bude teoretická část, která bude obsahovat informace o rozloţitelných plastech, stručnou charakteristiku procesu kompostování. Praktická část bude zaměřena na provedení testu fytotoxicity dle modifikované normy ČSN EN a vyhodnocení výsledků. 5

6 Masarykova univerzita Analýza potravin hmotnostní spektrometrií MALDI TOF MU, CEITEC Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D. Instrumentace pro hmotnostní spektrometrii s laserovou desorpcí a ionizací za účasti matrice a analyzátorem doby letu (MALDI TOF MS Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry) je v současnosti nedílnou součástí výzkumných laboratoří zabývajících se analýzou biomolekul, zvláště pak proteinů. Vedle mnoha aplikací v základním výzkumu se metoda během posledních let stala rychlým a spolehlivým nástrojem klinické diagnostiky pro identifikaci bakteriálních patogenů. Schopnost metody MALDI TOF MS získat z analyzovaného materiálu informaci o zastoupení určitých druhů látek (proteiny, sacharidy, polymery, lipidy ) však není omezena pouze na bakterie stejným způsobem lze analyzovat i jiné materiály. Vývoj alternativních aplikací MALDI TOF MS je v samém počátku, na úrovni předběţných experimentů. I na jejich základě se však ukazuje velký potenciál metody například v potravinářství, kde se nabízí její vyuţití pro kontrolu kvality, původu, a dalších vlastností surovin či potravinářských výrobků. Náplní práce studenta bude vývoj postupů MALDI TOF MS analýzy zaměřených na analýzu potravin, zejména pak obilovin, mouky a meziproduktů výroby piva. Jeho úkolem bude nalézt vhodné parametry metod přípravy vzorku pro analýzu, samotné analýzy a v neposlední řadě postupů vyhodnocení získaných dat. Nalezené optimální postupy pak budou aplikovány pro větší soubory vzorků potravinářských surovin s cílem otestování robustnosti metody a její vyuţitelnosti v praxi. Práce bude uskutečněna v Centrální laboratoři speciálních technik Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Laboratoř je vybavena špičkovou instrumentací pro MALDI TOF hmotnostní spektrometrii. Student bude v rámci SOČ vyškolen na úroveň umoţňující jeho samostatnou práci ve všech krocích projektu. Vedle vlastního tématu se student bude mít moţnost blíţe seznámit i s dalšími bioanalytickými metodami vyuţívanými v laboratoři. Očekávaný rozsah experimentální práce bude vyţadovat přítomnost studenta v laboratoři minimálně 3 4 hodiny týdně. Žít změnu: Analýza rozhovorů s kulturními kreativci MU, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií Mgr. Lukáš Kala Fenomén "Cultural Creatives" projevující se po celém světě zapouští své kořeny také v České republice, coţ nedávno zdokumentoval film Ţít změnu. Cultural Creatives jsou lidé, mezi jejichţ hlavní hodnoty patří respekt k lokální kultuře, příslušnost k místu a krajinnému rázu, biologické i kulturní diverzitě, zachování vesnického osídlení, volné ţivotní tempo se zachováním moţnosti reflexe vlastního jednání a jeho smyslu, snaha o napojení se na přírodu a přirozené rytmy, vysoká kvalita ţivota v jeho spirituálním a sebe rozvojovém rozměru, oceňování klidu, času, prostoru a moţnosti vyjádřit vlastní kreativitu. Výsledkem práce by mělo být nalezení několika lidí odpovídajících charakteristice Cultural Creatives a skrze 6

7 kvalitativní analýzu rozhovorů identifikovat specifika jejich ţivotního způsobu a jejich motivace. Analýza vybraných markerů u primárních buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku MU, Lékařská fakulta, Ústav patologické fyziologie RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Spinocelulární karcinom hlavy a krku je zdaleka nejčastěším zhoubným nádorem ORL oblasti a v ČR postihuje ročně přes tisíc pacientů. I přes pokroky v zavádění nových operačních postupů (endoskopické výkony, funkční bloková dissekce aj.), přístrojů (laser, harmonický skalpel) či onkologických schémat zůstává u lokálně pokročilého nádoru pětileté přeţití pod 50 %. V rámci této SOČ práce proběhne analýza primárních buněčných linií spinocelulárních karcinomů. Bude se jednat o analýzu vybraných markerů (EGFR, EGF, MT a Ki67) jak na RNA tak i proteinové úrovni a dále bude provedena analýza migračních a invazivních vlastností primárních buněčných linií na speciálním přístroji xcelligence. Práce bude praktická a je předpokládaná znalost anglického jazyka. Polynomiální kongruence MU, Přírodovědecká fakulta Mgr. Petr Pupík Teorie čísel je moderní oblastí matematiky, na jejímţ základně fungují například šifrovací algoritmy. Student zpracuje základní vlastnosti polynomiálních kongruencí (například primitivní kořeny, Henselovo lemma a další) a podívá se na jejich vyuţití... Jedná se o velmi obtíţné téma. Teorie her MU, Přírodovědecká fakulta Michal Bulant Teorie her je moderní a neustále se rozvíjející oblast matematiky. Nalezneme zde propojení s ekonomií, statistikou, ale i s modely lidského chování. Student se seznámí s vybranou pasáţí této široké matematické disciplíny a aplikuje získané znalosti při řešení některých problémů. 7

8 3D kultivace nádorových buněk in vitro: možnosti a aplikace MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D. Nádorové buňky in vitro můţeme kultivovat na 2D povrchu nebo ve 3D podmínkách. Buňky karcinomů buď přisedají k povrchu kultivační misky a rostou v jedné vrstvě (2D), nebo se zalévají do speciálních substrátů, které po ztuhnutí ukotvují buňky v nepolarizovaném stavu a ve kterých buňky rostou ve formě kolonií (3D). 2D kultury jsou běţnější, ale 3D kultury lépe simulují situaci v organismu (in vivo). Cílem práce je definovat moţnosti kultivace nádorových buněk prsních karcinomů v trojrozměrných substrátech, zejména s ohledem na pevnost (hustotu) připravené matrix. Pevnost mimobuněčné hmoty určuje chování nádorových buněk například během metastatického šíření do různých orgánů. Praktická část zaměřená na porovnání růstu nádorových buněk v gelech o různé hustotě a v prostředí s různou koncentrací kyslíku (hypoxické podmínky) vyţaduje práci v laboratoři (2 4 hodiny týdně). Termodynamické a kinetické studium supramolekulárních komplexů cyklodextrin léčivo MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. Supramolekulární chemie vyuţívá svých znalostí pro návrh systémů, které nacházejí vyuţití ve farmaceutické, syntetické nebo analytické chemii. Projekt bude zaměřen na základní studium systému cyklodextrin léčivo pomocí vybraných metod molekulové spektroskopie jak z hlediska termodynamického tak kinetického. Práce je experimentálního charakteru a student se seznámí s mohutně se rozvíjejícím oborem chemie Lapání aniontů do nanosoudků MU, Ústav chemie doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Naše výzkumná skupina se zabývá vývojem makrocyklických látek, které jsou schopny interagovat s menšími molekulami za tvorby supramolekulárních komplexů. Student bude mít moţnost připravit jeden takový makrocyklus, který nazýváme bambusuril. Tato sloučenina můţe být přirovnána k nanosoudku, který umí do sebe uzavřít různé typy aniontů. Student se seznámí s metodami, které umoţní lapání aniontu uvnitř bambusurilu sledovat. 8

9 Repromeda, s. r. o. Neplodnost Repromeda, s.r.o. Tereza Agáta Veselá Řešitel se zaměří na téma muţské a ţenské neplodnosti. Popíše příčiny tohoto problému a popíše současné metody, které se vyuţívají. 9

10 Vysoké učení technické v Brně Porous alumina assisted formation of metal and metal oxide nanostructures for use in advanced micro devices VUT, Central European Institute of Technology (CEIT EC) Dr. Alexander Mozalev, CSc. Current generation of commercially available energy conversion, distribution and storage microdevices use micron scale powders or lithographically prepared materials arrays for fabricating active electrodes, limiting device performance and restricting the choices of device chemistries. As emerging alternative, nanomaterials and nanotechnologies have arisen in the last few decades, and nowadays nanotechnology forms one of the main areas of technological innovation. Accordingly, chemical and physical methods have become the backbone of nanotechnology. The overall objective of this work is to develop formation methods, elucidate the growth mechanisms and explore fundamental and functional properties of novel type of self organized 2 and 3 D nanostructured films consisting of metals, semiconductors, dielectrics and mixtures, with versatile, tailored morphologies, having creatively synthesized and effectively employed diverse materials boundaries and electrical interfaces, by using a blend of chemical, electrochemical and physical vapour deposition techniques for potential application to supercapacitors, sensors, optical, electro optical, catalytic and energy conversion devices. Cestou ke zdravému bydlení VUT, Fakulta architektury, Ústav navrhování V. prof. Ing. arch. Hana Urbášková Ph.D. Bydlení je jedním z hlavních ukazatelů kvality ţivota a proto tvorba kvalitního zdravého bydlení je významným úkolem současnosti. Nejedná se jen o navrhování nových obytných souborů, ale i o úpravy stávajících obytných struktur tak, aby splňovali kriteria zdravého bydlení. Cílem projektu je navrhnout změny panelové obytné výstavby v Brně Jundrově na Dubové ul. jako ukázku vzorového řešení zdravého bydlení. Velký důraz bude kladen na kvalitu bydlení s ohledem na ekologii, alternativní zdroje energie a začlenení výstavby do okolního přírodního prostředí. Jako jeden z elementů mechanismu uskutečnění těchto plánů budou uváděny konkrétní příklady ekologických rekonstrukcí měst a nové výstavby zdravého bydlení na základě ekologických principů v různých zemích světa. Vytvoření konceptu zdravého bydlení má umoţnit obyvatelům všech věkových kategorií nalézt svůj domov, cítit se bezpečně a spokojeně. Výstupy projektu: Architektonická studie v lokalitě Brně Jundrov Dubová. A) Textová část: 1. Definovat pojem Zdravé bydlení.2. Referenční příklady ze zahraničí3. Analýza lokality stávající stav (silné a slabé stránky).4. Definovat potřebné změny, zásady návrhu.5. Návrh konceptu energetické úspornosti s vyuţitím obnovitelných zdrojů.6. Návrh konceptu ekologického řešení. B) Grafická část: 1. Průzkumy a rozbory lokality, fotodokumentace stávajícího stavu. 2. Situace širších vztahů, začlenění stávající 10

11 výstavby do okolního přírodního prostředí návrh celkového řešení. 3. Návrh ekologického řešení zázemí obytných budov jako místo setkávání. Elektronicky řízený oddělovací autotransformátor VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. Navrhněte a zkonstruujte elektronicky řízený autotransformátor se stabilizovaným výstupním napětí 0 400V, nastavitelným kmitočtem 0 5kHz s několika volitelnými průběhy (sinusový, pilový, obdélníkový, stejnosměrný). Výstupní regulaci napětí řešte pulzně šířkovou modulací pro zaručení vysoké účinnosti a vhodnou topologií výstupních výkonových obvodů. Dále autotransformátor vybavte elektronickou zpětnovazební stabilizací nastavené amplitudy a elektronickým proudovým jištěním s moţností odblokovaní výstupu tlačítkem po vybavení jistících obvodů. Řízení zhotovte digitálně prostřednictvím moderních mikroprocesorů (AVR, ARM,...). Součástí autotransformátoru by měl být i LCD displej a vhodně volené klávesnice. Jak testovat reálné komunikace v počítačovém světě? modelování a simulace VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. Pokud se v dnešní době pokoušíme sestavit rozsáhlé komunikační sítě, zcela určitě nejprve přistupujeme k počítačové simulaci a modelování. Hlavní výhodou modelování je, ţe nemusíme nic stavět, coţ nám ušetří mnoţství času a hlavně finanční náklady.tématem práce bude modelování datové komunikace po silnoproudém vedení (Power Line Communication PLC) pro připojení elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů do komunikační sítě pro řízení a dálkové odečty těchto přístrojů.praktická část bude zaměřena na modelování fyzické vrstvy PLC a realizaci simulátoru PLC technologie. Tyto modely a simulátor umoţní prvotní simulaci před reálným nasazením. Realizace bude provedena v Matlabu či GNU Octave. 11

12 Reciprocita osvitu při testování životnosti barevných fotografií VUT, Fakulta chemická Ing. Petr Dzik, Ph.D. S rozvojem digitální fotografie dochází k významným změnám i v technologii výroby barevných fotografií. Tzv. mokré fotografické procesy zaloţené na halogenidech stříbra jsou dnes částečně nahrazovány digitálními tiskovými technikami (termotransferový a inkoustový tisk). Nové materiály však přinášejí nové problémy s archivní stabilitou a světlostálostí.práce se bude zabývat testováním světlostálosti moderních barevných fotografických materiálů. Pozornost bude věnována problematice zrychlených testů světlostálosti a specifickému jevu, který je doprovází, tzv. reciprocitě a jejímu selhávání. To se projevuje falešně optimistickými předpověďmi ţivotnosti obrazových materiálů získaných na základě zrychleného testování.práce zahrnuje studium odborné literatury v angličtině, pravidelné konzultace se školitelem v cca dvoutýdenních intervalech a měření v laboratoři v rozsahu cca 50 hodin. Realizace metamateriálu se záporným indexem lomu VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky Ing. Dušan Nešpor Pomocí laděných periodických rezonančních struktur je moţné vytvořit materiály s elektromagnetickými vlastnostmi, které se v přírodě nevyskytují. Při vhodné volbě rezonančního kmitočtu u těchto struktur se předpokládá dosaţení záporné efektivní permitivity a zároveň záporné efektivní permeability. Na rozhraní materiálu s kladnými parametry (např. vzduch) a materiálu se zápornými parametry pak bude podle předpokladů docházet k vytvoření záporného indexu lomu (paprsek se lomí podle Snellova zákonu lomu a odrazu na opačnou stranu od kolmice, neţ je tomu u klasických klasických materiálů). Tento efekt by bylo moţné v praxi vyuţít například ke konstrukci rovinných elektromagnetických čoček, speciálních anténních odraţečů, neviditelných povrchů atd. V úvodu práce se řešitel seznámí se základy problematiky šíření elektromagnetické vlny ve volném prostoru. Dále pak s moţnostmi vytváření záporných efektivních materiálových parametrů (permitivita, permeabilita) a moţnými kombinacemi těchto struktur pro vytvoření obou záporných parametrů zároveň. Ve druhé části bude následovat realizace periodických struktur se zápornými parametry na základě návrhu předloţeného školitelem. Pro zrealizované struktury bude provedeno měření rezonančních kmitočtů, efektivní permitivity a efektivní permeability. Dále pak měření indexu lomu elektromagnetické vlny o vhodném kmitočtu. Ve třetí části proběhne shrnutí a vyhodnocení výsledků získaných v experimentální části. Odhadovaná časová náročnost při řešení projektu je několik hodin týdně. Celá práce bude intenzivně řízena školitelem. Při řešení projektu získá student základní přehled o šíření elektromagnetických vln, chování elektromagnetických vln na rezonančních strukturách a v neposlední řadě zkušenosti s měřením parametrů elektromagnetického vlnění. 12

13 Kategorie 2 V této kategorii jsou témata, pro něţ školitelé hledají studenty. Akademie věd České republiky Detekce a identifikace Borrelia burgdorferi s. l. v klíšťatech pomocí metod molekulární biologie AV ČR, Ústav živočišné fyziologie a genetiky Mgr. Ing. Ondřej Bonczek Klíšťata jsou řazena mezi hematofágní členovce a jsou rezervoárem celé řady patogenních agens. Jedním z nich je i baktérie Borrelia burgdorferi s. l. (Bbsl), způsobující onemocnění zvané lymská borelióza, které manifestuje v široké spektrum patogenních fyziologických projevů, mezi které patří postiţení kůţe, srdce, kloubů, nervového systému aj. Mezi velmi rychlé a spolehlivé metody detekce borélií v klinických vzorcích patří polymerázová řetězová reakce v reálném čase (RealTime PCR), kterou si student prakticky ve své práci pouţije. Analýze RealTime PCR bude předcházet izolace DNA z klíštěte pomocí magnetických částic na automatickém izolátoru. U pozitivních vzorků bude prováděna identifikace konkrétních genospecies Bbsl, coţ bude spočívat v sekvenaci boréliové DNA na genetickém analyzátoru. Získaná nukleotidová sekvence bude srovnána se standardními sekvencemi v databázi GenBank (NCBI), čímţ budou identifikovány dané genospecies. Bude provedena konstrukce fylogenetického stromu. Student bude pracovat v klinické laboratoři, budou mu objasněny zacházení s klinickými vzorky a bezpečnost práce. V rámci základní teoretické přípravy student nastuduje biologii baktérií rodu Borrelia a patogenezi lymské boreliózy. Student by měl mít přehled o základech molekulární biologie a být schopen porozumět odborným anglickým textům. 13

14 ENEXO, s. r. o. Miniaturní zesilovač signálu v GSM pásmech ENEXO, s.r.o. Bc. Tomáš Svoboda Cílem práce je vyvinout vysokofrekvenční zesilovač v GSM pásmech. Zesilovač by měl mít výstupní výkon kolem 200mW. Zařízení bude určeno k podobným účelům jako jsou opakovače signálu. Hlavní důraz zde bude kladen na miniaturní provedení přístroje, aby bylo moţné jej spojit s našimi souyčasnými technologiemi. Práce je v rovině teoretické i praktické. Po analýze a návrhu schématu bude provedena realizace celého zařízení. V teoretické části práce je moţné spolupracovat na dálku. Během realizace můţeme nabídnout kvalitně vybavenou laboratoř, kde je moţné zařízení kompletně vyrobit a otestovat. 14

15 FNUSA ICRC Srovnání manuálních a instrumentálních metod pro stanovení vybraných parametrů krevního obrazu, kontrola kvality Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Oddělení klinické hematologie Mgr. Naďa Pospíchalová Vyšetření krevního obrazu patří k základním vyšetřením pro diagnostiku a sledování terapie pacienta. Cílem práce bude srovnání metod stanovení vybraných parametrů krevního obrazu manuálně a pomocí automatického hematologického analyzátoru včetně moţností kontroly kvality. Práce se bude skládat z teoretické a praktické části. Teoretická část vyţaduje samostatnou schopnost práce s odbornými texty a uţivatelské zvládnutí Office (Word, Excel, PowerPoint). V praktické části bude student pracovat s mikroskopem a bude seznámem s rutinním provozem na automatickém hematologickém analyzátoru v klinické laboratoři. Dále je vyţadováno očkování proti hepatitidě typu B. Přímé inhibitory faktoru Xa Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Oddělení klinické hematologie RNDr. Magda Popelová Přímé inhibitory faktoru Xa patří k novým antikoagulanciím, působící cíleně blokádou faktoru Xa (xabany) bez nutnosti monitorace. Cílem práce je laboratorní sledování účinku přímých inhibitorů faktoru Xa jednak na aktivovaný FX a dále sledování účinku na ostatní faktory koagulační kaskády. Poţadavky na řešitele: zvládnuté základy biologie, chemie, práce s PC (Word, Excel).Časová náročnost: dle domluvy cca 1 hod. týdně práce v laboratoři (FN u sv. Anny v Brně) Reakce mozkové tkáně na ozáření v obrazu magnetické rezonanční spektroskopie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Oddělení klinické hematologie doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. Práce se bude zaměřovat na zjišťování hladin nejvýznamnějších metabolitů mozkové tkáně pomocí magnetické rezonanční spektroskopie u pacientů po ozáření mozku pro onkologické onemocnění. Sběr dat bude probíhat na Neurochirurgické klinice FN u sv. Anny v Brně. Vhodné pro studenty se zájmem o biologii člověka a dobrou znalostí práce s výpočetní technikou. Výhodou je znalost anglického jazyka. 15

16 Vztah bolestí zad a změn páteře detekovaných pomocí magnetické rezonance Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Oddělení klinické hematologie doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. Pacienti s bolestmi zad podstupují léčbu chirurgickou v případě bolestí vystřelujících do dolních končetin, coţ svědčí pro útlak nervových kořenů například vyhřezlou meziobratlovou ploténkou. Méně pozornosti je ovšem věnováno lokálním bolestem zad, které souvisí se změnou struktury obratlů, kterou lze vizualizovat na magnetické rezonanci. V rámci navrţeného tématu budou sledovány změny struktury obratlů na magnetické rezonanci a tyto změny korelovány s přítomností či nepřítomností bolestí zad u pacientů indikovaných k operaci výhřezu meziobratlové ploténky. Toto zjištění pak můţe přinést zajímavé informace o předpovědi celkového efektu chirurgické léčby těchto pacientů. Dané téma bude realizováno na Neurochirurické klinice FN u sv. Anny v Brně a předpokládá běţnou uţivatelskou znalost práce s PC. Výhodou je zájem biologii (obecná anatomická představa o páteři) a znalost anglického jazyka (studium literatury). 16

17 Moravské zemské muzeum Mechorosty v botanické zahradě MU Moravské zemské muzeum, Botanické oddělení RNDr. Svatava Kubešová Cílem práce je prozkoumat bryoflóru v Botanické zahradě Masarykovy univerzity. V rámci SOČ student absolvuje úvodní exkurzi (se školitelkou) s ukázkou základních druhů, bude samostatně sbírat vzorky, ty bude částečně sám a částečně s pomocí školitelky určovat (moţnost vyuţít určovací praktikum na MU; individuální konzultace u školitelky; určování s mikroskopem). Po určení vzorků následuje vyhodnocení výsledků a jejich vizualizace. V průběhu SOČ se student seznámí a naučí základům vědecké práce - čtení odborné literatury, vyhodnocení výsledků a prezentace (minimálně sepsáním SOČ a její obhajobou). Součástí bude porovnání s obdobnými výzkumy v městském prostředí a popularizační výstup (naučná tabule, pracovní list / leták) pro návštěvníky botan. zahrady. Mechorosty na vybraných brněnských hřbitovech II Moravské zemské muzeum, Botanické oddělení RNDr. Svatava Kubešová Cílem práce je získat další údaje pro dosud velmi málo prozkoumané území města Brna, následně student porovná údaje z Brna s jinými takto zaměřenými výzkumy. V rámci SOČ student absolvuje úvodní exkurzi (se školitelkou) s ukázkou základních druhů, bude samostatně sbírat vzorky, ty bude částečně sám a částečně s pomocí školitelky určovat (můţe vyuţít určovací praktikum na MU; individuální konzultace u školitelky; určování s mikroskopem). Po určení vzorků následuje vyhodnocení výsledků a jejich vizualizace. V průběhu SOČ se student seznámí a naučí základům vědecké práce - čtení odborné literatury, vyhodnocení výsledků a prezentace (minimálně sepsáním SOČ a její obhajobou). Dalším výstupem by měla být interaktivní popularizační pomůcka pro širší veřejnost. Mechorosty ve [vybraném maloplošném chráněném území v Brně] Moravské zemské muzeum, Botanické oddělení RNDr. Svatava Kubešová Cílem práce je získat údaje z neprozkoumaného maloplošného území v městě Brně nebo jeho okolí. V rámci SOČ student absolvuje úvodní exkurzi (se školitelkou) s ukázkou základních druhů. Po rešerši prací ochrany přírody si zvolí konkrétní lokalitu, kde bude samostatně sbírat vzorky. Vzorky bude částečně sám a částečně s pomocí školitelky určovat (moţnost vyuţít určovací praktikum na MU; individuální konzultace u školitelky; určování s mikroskopem). Po určení vzorků následuje vyhodnocení výsledků, sepsání práce a poskytnutí údajů ochraně 17

18 přírody. V průběhu SOČ se student seznámí a naučí základům vědecké práce. Dalším výstupem bude soubor herbářových poloţek, který student předá do sbírek Moravského zemského muzea nebo Masarykovy univerzity, příp. jiné standardní herbářové sbírky. 18

19 Mendelova univerzita v Brně Genetické aspekty domestikačních znaků u zemědělských plodin MENDELU, Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. Student v rámci SOČ bude analyzovat vybrané úseky genomu hrachu s cílem genetické identifikace klíčových znaků pro domestikaci luskovin.větší část SOČ bude praktická v laboratořích (MENDELU, Brno) a předpokládá se, ţe student stráví v laboratoři cca 4 hod týdně. Znalosti biologie, chemie a angličtiny výhodou. 19

20 Masarykova univerzita Pěstování lidských pluripotentních buněk a metody testování jejich vlastností MU, CEITEC MU Mgr. Jan Přibyl, Ph.D. Pluripotentní kmenové buňky mají výjimečnou schopnost se diferencovat do všech buněčných typů organizmu a zároveň udrţovat svou nediferenciovanou formu jako zásobu buněčné variability. Taková buňka musí projít četnými cykly znovuzrození s co nejmenší moţnou negativní změnou genetické informace po celou dobu její existence. Pluripotentní kmenové buňky představují elegantní náhradu vyuţití lidských embryí k získávání embryonálních kmenových buněk, které naráţí jak na etické problémy, tak na problémy s rejekcí transplantované tkáně. Proto je snahou najít způsoby, kterými by bylo moţné získat pluripotentní buňky přímo z těla případného pacienta. Projekt by se měl zabývat moţnými cestami přípravy lidských pluripotentních buněk a jejich následnou diferenciací, zejména pak diferenciací na kardiomyocyty. Práce bude rozdělena zhruba 1:1 na teoretickou rešeršní činnost a na činnost v laboratoři zejména na přípravu přeprogramovaných srdečních buněk a na jejich biomechanickou charakterizaci pomocí mikroskopem AFM. Postoje veřejnosti k Národnímu parku Šumava MU, Fakulta sociálních studií Mgr. Jan Skalík V posledních šesti letech se objevila řada výzkumů, průzkumů a anket zabývajících se postoji veřejnosti ke kůrovcové gradaci, vývoji lesa i ochraně ţivotního prostředí na Šumavě obecně. Mají rozdílnou úroveň, některé z nich jsou vysloveně manipulativní. Cílem práce by bylo porovnat tyto výzkumy dle stanovených kritérií, oslovit tvůrce výzkumů a diskutovat zjištěné závěry a poznatky. Možnosti vhodného stravování pro celiaky MU, Fakulta sportovních studií, Katedra kineziologie Mgr. Ing. Jana Juříková, Ph.D. Mezi námi je mnoho lidí, kteří trpí celiakií, tj. nemocí, při které musejí dodrţovat bezlepkovou dietu. Cílem práce by bylo naplánovat vhodný jídelníček pro celiaka (pacienta trpícího celiakií) a vytvořit seznam dostupných potravin vhodných pro tuto dietu. 20

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem Strategie AV21 NOVÁ STRATEGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové strategie Akademie věd, která by se měla do budoucna výrazněji profilovat jako instituce, jejímž

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. Bc. Libor Chromčák Ostrava 2007 Recenze: Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Název:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování vybraných objektů v Google SketchUp pro potřeby požární ochrany. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování vybraných objektů v Google SketchUp pro potřeby požární ochrany. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Modelování vybraných objektů v Google SketchUp pro potřeby požární ochrany Bc. Tomáš Kubín Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Diplomová práce Bc. Michal Malík Vyuţití sluţby Active Directory pro správu počítačové sítě ve škole Olomouc 2012

Více

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Rozhodujícím předpokladem ekonomicky, sociálně i lidsky úspěšné společnosti je zdravá populace. Základním aspektem zdraví je dynamika změn a procesů,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Cena Nadace ČEZ 2015 o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Soutěž je součástí vzdělávacího programu ČEZ Svět energie www.cez.cz/vzdelavaciprogram Vyhlašuje se v těchto oborech: Klasická

Více

Vyuţití moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání zaměstnanců

Vyuţití moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Vyuţití moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání zaměstnanců Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hostovský

Více

PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika

PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav aplikované farmacie PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika RNDr. Boţena Macešková, CSc. PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. PharmDr.

Více

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013 Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť Kurz Termín Kurz chemie 22. 25. 10. Kurz biologie 12. 15. 11. Kurz fyziky 19. 22. 11. Co na vás čeká: v jednotlivých kurzech jsou připraveny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

OPTIMALIZACE PROCESU INVENTARIZACE ZÁSOB

OPTIMALIZACE PROCESU INVENTARIZACE ZÁSOB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management OPTIMALIZACE PROCESU INVENTARIZACE ZÁSOB Optimization of a stocktaking procedure Bakalářská práce Vedoucí

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Studijní program: Geografie (bakalářské studium) Studijní obor: Geografie - kartografie TECHNOLOGIE GEOINFORMAČNÍCH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra biologie Sonda do výstupních znalostí ţáků 9. ročníků kolínských ZŠ z oblasti biologického a geologického učiva Diplomová práce Brno 2009 Autor práce:

Více

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Česká společnost pro nové materiály a technologie Praha NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Zpracoval kolektiv autorů červenec 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Ing. Jiřina Shrbená doc. Ing. Karel

Více

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU DIFFERENTIATION

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362 339 01 KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Strojírenství Kód a název oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí.

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí. Výzva č. 37, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání V oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání byla vyhlášena výzva s pořadovým číslem 37 pro příjem ţádostí individuálních projektů ostatních

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více