Témata vybraná k Podpoře SOČ pro školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata vybraná k Podpoře SOČ pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Témata vybraná k Podpoře SOČ pro školní rok 2014/2015 1

2 Obsah KATEGORIE Dům dětí a mládeže JUNIOR... 3 Mendelova univerzita v Brně... 5 Masarykova univerzita... 6 Repromeda, s. r. o Vysoké učení technické v Brně KATEGORIE Akademie věd České republiky ENEXO, s. r. o FNUSA ICRC Moravské zemské muzeum Mendelova univerzita v Brně Masarykova univerzita Red Hat Czech, s. r. o Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně Vysoké učení technické v Brně NÁHRADNÍ TÉMATA Přehled podpořených témat Instituce Podpořeno prací (s náhradními) Akademie věd ČR 1 DDM Junior 6 Firmy 8 FNUSA ICRC 4 Mendelova univerzita v Brně 2 Masarykova univerzita 20 Veterinární a farmaceutická univerzita 4 (5) Vysoké učení technické v Brně 20 (24) Celkem 65 (70) 2

3 Kategorie 1 V této kategorii jsou témata, pro jejichţ řešení jsou školitelé jiţ se studenty domluvení. Dům dětí a mládeţe JUNIOR Automatizovaný sklad SMD součástek mechanika DDM Junior, Oddělení techniky Ing. Jiří Vácha Výroba mechaniky automatizovaného skladu SMD součástek podle jiţ hotovéko návrhu s vyuţitím jiţ zhotovených komponent. Práce je pokračováním rozpracovaného projektu z ročníku 2013/2014. Práce je ve stádiu kompletního návrhu mechaniky, 3D modelu a výkresové dokumentace. Je vyrobena většina mechanických komponent. Zbývá provést:dokončení výroby mechanických komponent, sestavení mechaniky skladu, mechanická simulace provozu a otestování funkčnosti, případné úpravy konstrukce, zástavba řídící elektroniky. Automatizovaný sklad SMD součástek elektronika DDM Junior, Oddělení techniky Jakub Streit Výroba elektroniky automatizovaného skladu SMD součástek podle jiţ hotovéko návrhu s vyuţitím jiţ zhotovených komponent. Práce je pokračováním rozpracovaného projektu z ročníku 2013/2014. Práce je ve stádiu kompletního návrhu mechaniky, 3D modelu a výkresové dokumentace. Je vyrobena většina mechanických komponent. Zbývá provést: návrh a naprogramování řídicí elektroniky Ručně řízený nákladní vozík s elektrickým pohonem DDM Junior, Oddělení techniky Ing. Jiří Vácha Výroba malého elektrického nákladního ručně řízeného vozíku podle jiţ hotovéko návrhu s vyuţitím jiţ zhotovených komponent. Práce je pokračováním rozpracovaného projektu z ročníku 2013/2014. Práce je ve stádiu kompletního návrhu mechaniky, 3d modelu a výkresové dokumentace. Je vyrobena většina mechanických komponent a konstrukce je částečně sestavená. Zbývá provést: dokončení mechanické konstrukce, návrh a výroba řídící elektroniky, návrh řídícího programu.konstrukce má umoţnit pohodlnou jízdu s vyuţitím 3

4 elektrického akumulátorového pohonu. Bezpečnost jízdy zajistí rekuperační brţdění a jako záloha poslouţí mechanické brzdy. Součástí projektu je studie ergonomie ovládání elektroniky řídící pojezd. Automatizovaný sklad SMD součástek programování DDM Junior, Oddělení techniky Jaroslav Páral Cílem této práce je vytvořit informační systém pro správu automatizovaného skladu SMD součástek, který v roce 2013/2014, po mechanické stránce, realizoval Vojta Urban. Tento systém by měl slouţit jednak pro evidenci skladových zásob, zároveň pro naskladňování nových poloţek nebo případné vydávání potřebných součástek. Rozšířenou funkcionalitou bude upozorňování na nedostatek nebo malé mnoţství určitého druhu součástek. Automatická videohlava DDM Junior, Oddělení techniky Jakub Streit Cílem práce je navrhnout a realizovat a automatickou videohlavu, schopnou plynulého pohybu ve 2 rotačních osách. Pohon bude realizován pomocí krokových motorů a odpovídajících driverů, minimální nosnost hlavy bude minimálně 2 kg. Komunikace s okolím bude realizována pomocí rozhraní bluetooth, součástí práce je i navrhnutí a naprogramování grafického rozhraní pro mobilní telefony. Systém sledování a kontroly využití energie v moderní domácnosti DDM Junior, Oddělení techniky Jaroslav Páral Řešitel by chtěl nastudovat a prozkoumat problematiku řízení spotřeby energie v dnešních domácnostech a dále se zaměřit na moţnosti úspor energie a optimalizace vyuţití stávajících zdrojů a z těchto poznatků vytvořit modelový příklad moderní domácnosti.má v plánu navázat na svoje SOČky z minulých let a utvořit ukázkový system inteligentní správy domu. 4

5 Mendelova univerzita v Brně Stanovení vlivu rozkladu biodegradovatelných plastů na kvalitu kompostu MENDELU, Ústav aplikované a krajinné ekologie Bc. Ing. Ph.D. Dana Adamcová Cílem práce bude provést stanovení vlivu rozkladu biodegradovatelných plastů na kvalitu kompostu.součástí práce bude teoretická část, která bude obsahovat informace o rozloţitelných plastech, stručnou charakteristiku procesu kompostování. Praktická část bude zaměřena na provedení testu fytotoxicity dle modifikované normy ČSN EN a vyhodnocení výsledků. 5

6 Masarykova univerzita Analýza potravin hmotnostní spektrometrií MALDI TOF MU, CEITEC Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D. Instrumentace pro hmotnostní spektrometrii s laserovou desorpcí a ionizací za účasti matrice a analyzátorem doby letu (MALDI TOF MS Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry) je v současnosti nedílnou součástí výzkumných laboratoří zabývajících se analýzou biomolekul, zvláště pak proteinů. Vedle mnoha aplikací v základním výzkumu se metoda během posledních let stala rychlým a spolehlivým nástrojem klinické diagnostiky pro identifikaci bakteriálních patogenů. Schopnost metody MALDI TOF MS získat z analyzovaného materiálu informaci o zastoupení určitých druhů látek (proteiny, sacharidy, polymery, lipidy ) však není omezena pouze na bakterie stejným způsobem lze analyzovat i jiné materiály. Vývoj alternativních aplikací MALDI TOF MS je v samém počátku, na úrovni předběţných experimentů. I na jejich základě se však ukazuje velký potenciál metody například v potravinářství, kde se nabízí její vyuţití pro kontrolu kvality, původu, a dalších vlastností surovin či potravinářských výrobků. Náplní práce studenta bude vývoj postupů MALDI TOF MS analýzy zaměřených na analýzu potravin, zejména pak obilovin, mouky a meziproduktů výroby piva. Jeho úkolem bude nalézt vhodné parametry metod přípravy vzorku pro analýzu, samotné analýzy a v neposlední řadě postupů vyhodnocení získaných dat. Nalezené optimální postupy pak budou aplikovány pro větší soubory vzorků potravinářských surovin s cílem otestování robustnosti metody a její vyuţitelnosti v praxi. Práce bude uskutečněna v Centrální laboratoři speciálních technik Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Laboratoř je vybavena špičkovou instrumentací pro MALDI TOF hmotnostní spektrometrii. Student bude v rámci SOČ vyškolen na úroveň umoţňující jeho samostatnou práci ve všech krocích projektu. Vedle vlastního tématu se student bude mít moţnost blíţe seznámit i s dalšími bioanalytickými metodami vyuţívanými v laboratoři. Očekávaný rozsah experimentální práce bude vyţadovat přítomnost studenta v laboratoři minimálně 3 4 hodiny týdně. Žít změnu: Analýza rozhovorů s kulturními kreativci MU, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií Mgr. Lukáš Kala Fenomén "Cultural Creatives" projevující se po celém světě zapouští své kořeny také v České republice, coţ nedávno zdokumentoval film Ţít změnu. Cultural Creatives jsou lidé, mezi jejichţ hlavní hodnoty patří respekt k lokální kultuře, příslušnost k místu a krajinnému rázu, biologické i kulturní diverzitě, zachování vesnického osídlení, volné ţivotní tempo se zachováním moţnosti reflexe vlastního jednání a jeho smyslu, snaha o napojení se na přírodu a přirozené rytmy, vysoká kvalita ţivota v jeho spirituálním a sebe rozvojovém rozměru, oceňování klidu, času, prostoru a moţnosti vyjádřit vlastní kreativitu. Výsledkem práce by mělo být nalezení několika lidí odpovídajících charakteristice Cultural Creatives a skrze 6

7 kvalitativní analýzu rozhovorů identifikovat specifika jejich ţivotního způsobu a jejich motivace. Analýza vybraných markerů u primárních buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku MU, Lékařská fakulta, Ústav patologické fyziologie RNDr. Michal Masařík, Ph.D. Spinocelulární karcinom hlavy a krku je zdaleka nejčastěším zhoubným nádorem ORL oblasti a v ČR postihuje ročně přes tisíc pacientů. I přes pokroky v zavádění nových operačních postupů (endoskopické výkony, funkční bloková dissekce aj.), přístrojů (laser, harmonický skalpel) či onkologických schémat zůstává u lokálně pokročilého nádoru pětileté přeţití pod 50 %. V rámci této SOČ práce proběhne analýza primárních buněčných linií spinocelulárních karcinomů. Bude se jednat o analýzu vybraných markerů (EGFR, EGF, MT a Ki67) jak na RNA tak i proteinové úrovni a dále bude provedena analýza migračních a invazivních vlastností primárních buněčných linií na speciálním přístroji xcelligence. Práce bude praktická a je předpokládaná znalost anglického jazyka. Polynomiální kongruence MU, Přírodovědecká fakulta Mgr. Petr Pupík Teorie čísel je moderní oblastí matematiky, na jejímţ základně fungují například šifrovací algoritmy. Student zpracuje základní vlastnosti polynomiálních kongruencí (například primitivní kořeny, Henselovo lemma a další) a podívá se na jejich vyuţití... Jedná se o velmi obtíţné téma. Teorie her MU, Přírodovědecká fakulta Michal Bulant Teorie her je moderní a neustále se rozvíjející oblast matematiky. Nalezneme zde propojení s ekonomií, statistikou, ale i s modely lidského chování. Student se seznámí s vybranou pasáţí této široké matematické disciplíny a aplikuje získané znalosti při řešení některých problémů. 7

8 3D kultivace nádorových buněk in vitro: možnosti a aplikace MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D. Nádorové buňky in vitro můţeme kultivovat na 2D povrchu nebo ve 3D podmínkách. Buňky karcinomů buď přisedají k povrchu kultivační misky a rostou v jedné vrstvě (2D), nebo se zalévají do speciálních substrátů, které po ztuhnutí ukotvují buňky v nepolarizovaném stavu a ve kterých buňky rostou ve formě kolonií (3D). 2D kultury jsou běţnější, ale 3D kultury lépe simulují situaci v organismu (in vivo). Cílem práce je definovat moţnosti kultivace nádorových buněk prsních karcinomů v trojrozměrných substrátech, zejména s ohledem na pevnost (hustotu) připravené matrix. Pevnost mimobuněčné hmoty určuje chování nádorových buněk například během metastatického šíření do různých orgánů. Praktická část zaměřená na porovnání růstu nádorových buněk v gelech o různé hustotě a v prostředí s různou koncentrací kyslíku (hypoxické podmínky) vyţaduje práci v laboratoři (2 4 hodiny týdně). Termodynamické a kinetické studium supramolekulárních komplexů cyklodextrin léčivo MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. Supramolekulární chemie vyuţívá svých znalostí pro návrh systémů, které nacházejí vyuţití ve farmaceutické, syntetické nebo analytické chemii. Projekt bude zaměřen na základní studium systému cyklodextrin léčivo pomocí vybraných metod molekulové spektroskopie jak z hlediska termodynamického tak kinetického. Práce je experimentálního charakteru a student se seznámí s mohutně se rozvíjejícím oborem chemie Lapání aniontů do nanosoudků MU, Ústav chemie doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Naše výzkumná skupina se zabývá vývojem makrocyklických látek, které jsou schopny interagovat s menšími molekulami za tvorby supramolekulárních komplexů. Student bude mít moţnost připravit jeden takový makrocyklus, který nazýváme bambusuril. Tato sloučenina můţe být přirovnána k nanosoudku, který umí do sebe uzavřít různé typy aniontů. Student se seznámí s metodami, které umoţní lapání aniontu uvnitř bambusurilu sledovat. 8

9 Repromeda, s. r. o. Neplodnost Repromeda, s.r.o. Tereza Agáta Veselá Řešitel se zaměří na téma muţské a ţenské neplodnosti. Popíše příčiny tohoto problému a popíše současné metody, které se vyuţívají. 9

10 Vysoké učení technické v Brně Porous alumina assisted formation of metal and metal oxide nanostructures for use in advanced micro devices VUT, Central European Institute of Technology (CEIT EC) Dr. Alexander Mozalev, CSc. Current generation of commercially available energy conversion, distribution and storage microdevices use micron scale powders or lithographically prepared materials arrays for fabricating active electrodes, limiting device performance and restricting the choices of device chemistries. As emerging alternative, nanomaterials and nanotechnologies have arisen in the last few decades, and nowadays nanotechnology forms one of the main areas of technological innovation. Accordingly, chemical and physical methods have become the backbone of nanotechnology. The overall objective of this work is to develop formation methods, elucidate the growth mechanisms and explore fundamental and functional properties of novel type of self organized 2 and 3 D nanostructured films consisting of metals, semiconductors, dielectrics and mixtures, with versatile, tailored morphologies, having creatively synthesized and effectively employed diverse materials boundaries and electrical interfaces, by using a blend of chemical, electrochemical and physical vapour deposition techniques for potential application to supercapacitors, sensors, optical, electro optical, catalytic and energy conversion devices. Cestou ke zdravému bydlení VUT, Fakulta architektury, Ústav navrhování V. prof. Ing. arch. Hana Urbášková Ph.D. Bydlení je jedním z hlavních ukazatelů kvality ţivota a proto tvorba kvalitního zdravého bydlení je významným úkolem současnosti. Nejedná se jen o navrhování nových obytných souborů, ale i o úpravy stávajících obytných struktur tak, aby splňovali kriteria zdravého bydlení. Cílem projektu je navrhnout změny panelové obytné výstavby v Brně Jundrově na Dubové ul. jako ukázku vzorového řešení zdravého bydlení. Velký důraz bude kladen na kvalitu bydlení s ohledem na ekologii, alternativní zdroje energie a začlenení výstavby do okolního přírodního prostředí. Jako jeden z elementů mechanismu uskutečnění těchto plánů budou uváděny konkrétní příklady ekologických rekonstrukcí měst a nové výstavby zdravého bydlení na základě ekologických principů v různých zemích světa. Vytvoření konceptu zdravého bydlení má umoţnit obyvatelům všech věkových kategorií nalézt svůj domov, cítit se bezpečně a spokojeně. Výstupy projektu: Architektonická studie v lokalitě Brně Jundrov Dubová. A) Textová část: 1. Definovat pojem Zdravé bydlení.2. Referenční příklady ze zahraničí3. Analýza lokality stávající stav (silné a slabé stránky).4. Definovat potřebné změny, zásady návrhu.5. Návrh konceptu energetické úspornosti s vyuţitím obnovitelných zdrojů.6. Návrh konceptu ekologického řešení. B) Grafická část: 1. Průzkumy a rozbory lokality, fotodokumentace stávajícího stavu. 2. Situace širších vztahů, začlenění stávající 10

11 výstavby do okolního přírodního prostředí návrh celkového řešení. 3. Návrh ekologického řešení zázemí obytných budov jako místo setkávání. Elektronicky řízený oddělovací autotransformátor VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. Navrhněte a zkonstruujte elektronicky řízený autotransformátor se stabilizovaným výstupním napětí 0 400V, nastavitelným kmitočtem 0 5kHz s několika volitelnými průběhy (sinusový, pilový, obdélníkový, stejnosměrný). Výstupní regulaci napětí řešte pulzně šířkovou modulací pro zaručení vysoké účinnosti a vhodnou topologií výstupních výkonových obvodů. Dále autotransformátor vybavte elektronickou zpětnovazební stabilizací nastavené amplitudy a elektronickým proudovým jištěním s moţností odblokovaní výstupu tlačítkem po vybavení jistících obvodů. Řízení zhotovte digitálně prostřednictvím moderních mikroprocesorů (AVR, ARM,...). Součástí autotransformátoru by měl být i LCD displej a vhodně volené klávesnice. Jak testovat reálné komunikace v počítačovém světě? modelování a simulace VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. Pokud se v dnešní době pokoušíme sestavit rozsáhlé komunikační sítě, zcela určitě nejprve přistupujeme k počítačové simulaci a modelování. Hlavní výhodou modelování je, ţe nemusíme nic stavět, coţ nám ušetří mnoţství času a hlavně finanční náklady.tématem práce bude modelování datové komunikace po silnoproudém vedení (Power Line Communication PLC) pro připojení elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů do komunikační sítě pro řízení a dálkové odečty těchto přístrojů.praktická část bude zaměřena na modelování fyzické vrstvy PLC a realizaci simulátoru PLC technologie. Tyto modely a simulátor umoţní prvotní simulaci před reálným nasazením. Realizace bude provedena v Matlabu či GNU Octave. 11

12 Reciprocita osvitu při testování životnosti barevných fotografií VUT, Fakulta chemická Ing. Petr Dzik, Ph.D. S rozvojem digitální fotografie dochází k významným změnám i v technologii výroby barevných fotografií. Tzv. mokré fotografické procesy zaloţené na halogenidech stříbra jsou dnes částečně nahrazovány digitálními tiskovými technikami (termotransferový a inkoustový tisk). Nové materiály však přinášejí nové problémy s archivní stabilitou a světlostálostí.práce se bude zabývat testováním světlostálosti moderních barevných fotografických materiálů. Pozornost bude věnována problematice zrychlených testů světlostálosti a specifickému jevu, který je doprovází, tzv. reciprocitě a jejímu selhávání. To se projevuje falešně optimistickými předpověďmi ţivotnosti obrazových materiálů získaných na základě zrychleného testování.práce zahrnuje studium odborné literatury v angličtině, pravidelné konzultace se školitelem v cca dvoutýdenních intervalech a měření v laboratoři v rozsahu cca 50 hodin. Realizace metamateriálu se záporným indexem lomu VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky Ing. Dušan Nešpor Pomocí laděných periodických rezonančních struktur je moţné vytvořit materiály s elektromagnetickými vlastnostmi, které se v přírodě nevyskytují. Při vhodné volbě rezonančního kmitočtu u těchto struktur se předpokládá dosaţení záporné efektivní permitivity a zároveň záporné efektivní permeability. Na rozhraní materiálu s kladnými parametry (např. vzduch) a materiálu se zápornými parametry pak bude podle předpokladů docházet k vytvoření záporného indexu lomu (paprsek se lomí podle Snellova zákonu lomu a odrazu na opačnou stranu od kolmice, neţ je tomu u klasických klasických materiálů). Tento efekt by bylo moţné v praxi vyuţít například ke konstrukci rovinných elektromagnetických čoček, speciálních anténních odraţečů, neviditelných povrchů atd. V úvodu práce se řešitel seznámí se základy problematiky šíření elektromagnetické vlny ve volném prostoru. Dále pak s moţnostmi vytváření záporných efektivních materiálových parametrů (permitivita, permeabilita) a moţnými kombinacemi těchto struktur pro vytvoření obou záporných parametrů zároveň. Ve druhé části bude následovat realizace periodických struktur se zápornými parametry na základě návrhu předloţeného školitelem. Pro zrealizované struktury bude provedeno měření rezonančních kmitočtů, efektivní permitivity a efektivní permeability. Dále pak měření indexu lomu elektromagnetické vlny o vhodném kmitočtu. Ve třetí části proběhne shrnutí a vyhodnocení výsledků získaných v experimentální části. Odhadovaná časová náročnost při řešení projektu je několik hodin týdně. Celá práce bude intenzivně řízena školitelem. Při řešení projektu získá student základní přehled o šíření elektromagnetických vln, chování elektromagnetických vln na rezonančních strukturách a v neposlední řadě zkušenosti s měřením parametrů elektromagnetického vlnění. 12

13 Kategorie 2 V této kategorii jsou témata, pro něţ školitelé hledají studenty. Akademie věd České republiky Detekce a identifikace Borrelia burgdorferi s. l. v klíšťatech pomocí metod molekulární biologie AV ČR, Ústav živočišné fyziologie a genetiky Mgr. Ing. Ondřej Bonczek Klíšťata jsou řazena mezi hematofágní členovce a jsou rezervoárem celé řady patogenních agens. Jedním z nich je i baktérie Borrelia burgdorferi s. l. (Bbsl), způsobující onemocnění zvané lymská borelióza, které manifestuje v široké spektrum patogenních fyziologických projevů, mezi které patří postiţení kůţe, srdce, kloubů, nervového systému aj. Mezi velmi rychlé a spolehlivé metody detekce borélií v klinických vzorcích patří polymerázová řetězová reakce v reálném čase (RealTime PCR), kterou si student prakticky ve své práci pouţije. Analýze RealTime PCR bude předcházet izolace DNA z klíštěte pomocí magnetických částic na automatickém izolátoru. U pozitivních vzorků bude prováděna identifikace konkrétních genospecies Bbsl, coţ bude spočívat v sekvenaci boréliové DNA na genetickém analyzátoru. Získaná nukleotidová sekvence bude srovnána se standardními sekvencemi v databázi GenBank (NCBI), čímţ budou identifikovány dané genospecies. Bude provedena konstrukce fylogenetického stromu. Student bude pracovat v klinické laboratoři, budou mu objasněny zacházení s klinickými vzorky a bezpečnost práce. V rámci základní teoretické přípravy student nastuduje biologii baktérií rodu Borrelia a patogenezi lymské boreliózy. Student by měl mít přehled o základech molekulární biologie a být schopen porozumět odborným anglickým textům. 13

14 ENEXO, s. r. o. Miniaturní zesilovač signálu v GSM pásmech ENEXO, s.r.o. Bc. Tomáš Svoboda Cílem práce je vyvinout vysokofrekvenční zesilovač v GSM pásmech. Zesilovač by měl mít výstupní výkon kolem 200mW. Zařízení bude určeno k podobným účelům jako jsou opakovače signálu. Hlavní důraz zde bude kladen na miniaturní provedení přístroje, aby bylo moţné jej spojit s našimi souyčasnými technologiemi. Práce je v rovině teoretické i praktické. Po analýze a návrhu schématu bude provedena realizace celého zařízení. V teoretické části práce je moţné spolupracovat na dálku. Během realizace můţeme nabídnout kvalitně vybavenou laboratoř, kde je moţné zařízení kompletně vyrobit a otestovat. 14

15 FNUSA ICRC Srovnání manuálních a instrumentálních metod pro stanovení vybraných parametrů krevního obrazu, kontrola kvality Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Oddělení klinické hematologie Mgr. Naďa Pospíchalová Vyšetření krevního obrazu patří k základním vyšetřením pro diagnostiku a sledování terapie pacienta. Cílem práce bude srovnání metod stanovení vybraných parametrů krevního obrazu manuálně a pomocí automatického hematologického analyzátoru včetně moţností kontroly kvality. Práce se bude skládat z teoretické a praktické části. Teoretická část vyţaduje samostatnou schopnost práce s odbornými texty a uţivatelské zvládnutí Office (Word, Excel, PowerPoint). V praktické části bude student pracovat s mikroskopem a bude seznámem s rutinním provozem na automatickém hematologickém analyzátoru v klinické laboratoři. Dále je vyţadováno očkování proti hepatitidě typu B. Přímé inhibitory faktoru Xa Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Oddělení klinické hematologie RNDr. Magda Popelová Přímé inhibitory faktoru Xa patří k novým antikoagulanciím, působící cíleně blokádou faktoru Xa (xabany) bez nutnosti monitorace. Cílem práce je laboratorní sledování účinku přímých inhibitorů faktoru Xa jednak na aktivovaný FX a dále sledování účinku na ostatní faktory koagulační kaskády. Poţadavky na řešitele: zvládnuté základy biologie, chemie, práce s PC (Word, Excel).Časová náročnost: dle domluvy cca 1 hod. týdně práce v laboratoři (FN u sv. Anny v Brně) Reakce mozkové tkáně na ozáření v obrazu magnetické rezonanční spektroskopie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Oddělení klinické hematologie doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. Práce se bude zaměřovat na zjišťování hladin nejvýznamnějších metabolitů mozkové tkáně pomocí magnetické rezonanční spektroskopie u pacientů po ozáření mozku pro onkologické onemocnění. Sběr dat bude probíhat na Neurochirurgické klinice FN u sv. Anny v Brně. Vhodné pro studenty se zájmem o biologii člověka a dobrou znalostí práce s výpočetní technikou. Výhodou je znalost anglického jazyka. 15

16 Vztah bolestí zad a změn páteře detekovaných pomocí magnetické rezonance Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Oddělení klinické hematologie doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. Pacienti s bolestmi zad podstupují léčbu chirurgickou v případě bolestí vystřelujících do dolních končetin, coţ svědčí pro útlak nervových kořenů například vyhřezlou meziobratlovou ploténkou. Méně pozornosti je ovšem věnováno lokálním bolestem zad, které souvisí se změnou struktury obratlů, kterou lze vizualizovat na magnetické rezonanci. V rámci navrţeného tématu budou sledovány změny struktury obratlů na magnetické rezonanci a tyto změny korelovány s přítomností či nepřítomností bolestí zad u pacientů indikovaných k operaci výhřezu meziobratlové ploténky. Toto zjištění pak můţe přinést zajímavé informace o předpovědi celkového efektu chirurgické léčby těchto pacientů. Dané téma bude realizováno na Neurochirurické klinice FN u sv. Anny v Brně a předpokládá běţnou uţivatelskou znalost práce s PC. Výhodou je zájem biologii (obecná anatomická představa o páteři) a znalost anglického jazyka (studium literatury). 16

17 Moravské zemské muzeum Mechorosty v botanické zahradě MU Moravské zemské muzeum, Botanické oddělení RNDr. Svatava Kubešová Cílem práce je prozkoumat bryoflóru v Botanické zahradě Masarykovy univerzity. V rámci SOČ student absolvuje úvodní exkurzi (se školitelkou) s ukázkou základních druhů, bude samostatně sbírat vzorky, ty bude částečně sám a částečně s pomocí školitelky určovat (moţnost vyuţít určovací praktikum na MU; individuální konzultace u školitelky; určování s mikroskopem). Po určení vzorků následuje vyhodnocení výsledků a jejich vizualizace. V průběhu SOČ se student seznámí a naučí základům vědecké práce - čtení odborné literatury, vyhodnocení výsledků a prezentace (minimálně sepsáním SOČ a její obhajobou). Součástí bude porovnání s obdobnými výzkumy v městském prostředí a popularizační výstup (naučná tabule, pracovní list / leták) pro návštěvníky botan. zahrady. Mechorosty na vybraných brněnských hřbitovech II Moravské zemské muzeum, Botanické oddělení RNDr. Svatava Kubešová Cílem práce je získat další údaje pro dosud velmi málo prozkoumané území města Brna, následně student porovná údaje z Brna s jinými takto zaměřenými výzkumy. V rámci SOČ student absolvuje úvodní exkurzi (se školitelkou) s ukázkou základních druhů, bude samostatně sbírat vzorky, ty bude částečně sám a částečně s pomocí školitelky určovat (můţe vyuţít určovací praktikum na MU; individuální konzultace u školitelky; určování s mikroskopem). Po určení vzorků následuje vyhodnocení výsledků a jejich vizualizace. V průběhu SOČ se student seznámí a naučí základům vědecké práce - čtení odborné literatury, vyhodnocení výsledků a prezentace (minimálně sepsáním SOČ a její obhajobou). Dalším výstupem by měla být interaktivní popularizační pomůcka pro širší veřejnost. Mechorosty ve [vybraném maloplošném chráněném území v Brně] Moravské zemské muzeum, Botanické oddělení RNDr. Svatava Kubešová Cílem práce je získat údaje z neprozkoumaného maloplošného území v městě Brně nebo jeho okolí. V rámci SOČ student absolvuje úvodní exkurzi (se školitelkou) s ukázkou základních druhů. Po rešerši prací ochrany přírody si zvolí konkrétní lokalitu, kde bude samostatně sbírat vzorky. Vzorky bude částečně sám a částečně s pomocí školitelky určovat (moţnost vyuţít určovací praktikum na MU; individuální konzultace u školitelky; určování s mikroskopem). Po určení vzorků následuje vyhodnocení výsledků, sepsání práce a poskytnutí údajů ochraně 17

18 přírody. V průběhu SOČ se student seznámí a naučí základům vědecké práce. Dalším výstupem bude soubor herbářových poloţek, který student předá do sbírek Moravského zemského muzea nebo Masarykovy univerzity, příp. jiné standardní herbářové sbírky. 18

19 Mendelova univerzita v Brně Genetické aspekty domestikačních znaků u zemědělských plodin MENDELU, Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. Student v rámci SOČ bude analyzovat vybrané úseky genomu hrachu s cílem genetické identifikace klíčových znaků pro domestikaci luskovin.větší část SOČ bude praktická v laboratořích (MENDELU, Brno) a předpokládá se, ţe student stráví v laboratoři cca 4 hod týdně. Znalosti biologie, chemie a angličtiny výhodou. 19

20 Masarykova univerzita Pěstování lidských pluripotentních buněk a metody testování jejich vlastností MU, CEITEC MU Mgr. Jan Přibyl, Ph.D. Pluripotentní kmenové buňky mají výjimečnou schopnost se diferencovat do všech buněčných typů organizmu a zároveň udrţovat svou nediferenciovanou formu jako zásobu buněčné variability. Taková buňka musí projít četnými cykly znovuzrození s co nejmenší moţnou negativní změnou genetické informace po celou dobu její existence. Pluripotentní kmenové buňky představují elegantní náhradu vyuţití lidských embryí k získávání embryonálních kmenových buněk, které naráţí jak na etické problémy, tak na problémy s rejekcí transplantované tkáně. Proto je snahou najít způsoby, kterými by bylo moţné získat pluripotentní buňky přímo z těla případného pacienta. Projekt by se měl zabývat moţnými cestami přípravy lidských pluripotentních buněk a jejich následnou diferenciací, zejména pak diferenciací na kardiomyocyty. Práce bude rozdělena zhruba 1:1 na teoretickou rešeršní činnost a na činnost v laboratoři zejména na přípravu přeprogramovaných srdečních buněk a na jejich biomechanickou charakterizaci pomocí mikroskopem AFM. Postoje veřejnosti k Národnímu parku Šumava MU, Fakulta sociálních studií Mgr. Jan Skalík V posledních šesti letech se objevila řada výzkumů, průzkumů a anket zabývajících se postoji veřejnosti ke kůrovcové gradaci, vývoji lesa i ochraně ţivotního prostředí na Šumavě obecně. Mají rozdílnou úroveň, některé z nich jsou vysloveně manipulativní. Cílem práce by bylo porovnat tyto výzkumy dle stanovených kritérií, oslovit tvůrce výzkumů a diskutovat zjištěné závěry a poznatky. Možnosti vhodného stravování pro celiaky MU, Fakulta sportovních studií, Katedra kineziologie Mgr. Ing. Jana Juříková, Ph.D. Mezi námi je mnoho lidí, kteří trpí celiakií, tj. nemocí, při které musejí dodrţovat bezlepkovou dietu. Cílem práce by bylo naplánovat vhodný jídelníček pro celiaka (pacienta trpícího celiakií) a vytvořit seznam dostupných potravin vhodných pro tuto dietu. 20

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. CEITEC a jeho IT požadavky RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. Co je CEITEC? CEITEC je projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence v Brně Zaměření projektu: základní i aplikovaný

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU J. Mareš*, A. Procházka*, P. Doležel** * Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012 název instituce vedoucí jméno řešitel škola 1 2 3 Souboj osteoblastů a osteoklastů při remodelaci kostí Návrh polohovacího zařízení řízené

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty

Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Tento seminář je spolufinancován

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

Katalog biomedicínských modelů, výuka simulacim a modelování v biomedicínském inženýrství, interaktivní systém v MatLab-Simulinku

Katalog biomedicínských modelů, výuka simulacim a modelování v biomedicínském inženýrství, interaktivní systém v MatLab-Simulinku SYSTÉM PRO PRESENTACI MODELŮ Patrik Onderka, Vladimír Eck, Karel Malý Anotace Sdělení popisuje praktické použití katalogu modelů ve výuce předmětu Simulace a modelování v inženýrském bloku studijního plánu

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych, Jan Havlík Katedra kybernetiky,

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeská univerzita, Plzeň, CZ 1.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Inteligentní bydlení a asistivní technologie

Inteligentní bydlení a asistivní technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Inteligentní bydlení a asistivní technologie Jiří Chod chod@fel.cvut.cz http://fel.cvut.cz Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://cyber.felk.cvut.cz

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

ve školní nebo zdravotnické laboratoři?

ve školní nebo zdravotnické laboratoři? Praktická cvičení z klinické biochemie ve školní nebo zdravotnické laboratoři? Jiří Kukačka a kol. Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2.LF a FN Motol Předměty garantované ústavem Magisterské studium-všeobecné

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav úspěšně dokončil realizaci dvou investičních projektů s využitím prostředků z Operačního

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY 1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY 1.1 VÝVOJ MECHATRONIKY Ve vývoji mechatroniky lze vysledovat tři období: 1. etapa polovina 70. let, Japonsko, založení nového oboru shrnuje poznatky z mechaniky,

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Genetická diverzita masného skotu v ČR

Genetická diverzita masného skotu v ČR Genetická diverzita masného skotu v ČR Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Ing. Irena Vrtková 26. listopadu 2009 Genetická diverzita skotu pojem diverzity Genom skotu 30 chromozomu, genetická

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně. Petr Lesný

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně. Petr Lesný Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně Petr Lesný Co student medicíny ve škole nezíská Praktické dovednosti Empatii Schopnost práce s informacemi Lékařská informatika Schopnost

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Protokol. Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla

Protokol. Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla Protokol Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla Datum měření: Začátek měření: Vypracoval: Celková doba měření: Místo měření: Umístění měřeného experimentu: Katedra experimentální

Více

METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., Ing. Jana Hořejší 3. Anotace:

METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., Ing. Jana Hořejší 3. Anotace: METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro třídění barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Příloha č. 1. Pořadové číslo 1 Název kurzu Změny v účetnictví od roku 2010 Počet osob 2 Minimální rozsah kurzu

Příloha č. 1. Pořadové číslo 1 Název kurzu Změny v účetnictví od roku 2010 Počet osob 2 Minimální rozsah kurzu Pořadové číslo 1 Změny v účetnictví od roku 2010 Novinky v oblasti účtování Propojení účtování se změnou legislativy - převážně daňových zákonů Změny ve výpočtu mezd, praktické ukázky a příklady Pořadové

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Řídicí systém pro každého

Řídicí systém pro každého Akce: Přednáška, KA 5 Téma: ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO KAŽDÉHO Lektor: Ing. Balda Pavel, Ph.D. Třída/y: 3ME, 4ME Datum konání: 11. 3. 2014 Místo konání: malá aula Čas: 5. a 6. hodina; od 11:50 do 13:30 Řídicí systém

Více

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Bc. Vít Hanus Vedoucí práce: Ing. František Starý Abstrakt Tématem práce je návrh a konstrukce modulárního systému válečkových a řetězových dopravníků

Více

Studentská vědecká konference 2006

Studentská vědecká konference 2006 Studentská vědecká konference 2006 Sekce: INFORMATIKA A CHEMIE 24.11.2006 Zahájení v 9:00 hodin, budova B, místnost BS2 Komise: Doc. RNDr. Tomáš Vaněk, CSc. - předseda Anna Součková, PhDr. Ing. Miloslav

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Moderní trendy měření Radomil Sikora Moderní trendy měření Radomil Sikora za společnost RMT s. r. o. Členění laserových měřičů Laserové měřiče můžeme členit dle počtu os na 1D, 2D a 3D: 1D jsou tzv. dálkoměry, které měří vzdálenost pouze

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION DIGITÁLNÍ OBRAZOVÁ ANALÝZA ELEKTROFORETICKÝCH GELŮ *** Vyhodnocování získaných elektroforeogramů: Pro vyhodnocování

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více