Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH"

Transkript

1 BŘEZEN/215 Rčík XXXIX zprvdj peridický tisk územíh smsprávéh celku SLAVIČÍNS KÝ správéh celku Vlšský kumšt pr rdsť j užitek 26. břez 215, d 9. d 16.3 hdi, Sklv Slvičí Vystupí: Flklrí subr Slvičáek MŠ Vlár Slvičí 14. hdi: hrmikáři P celý de: zdbeí krslic či períčků, pleteí z prutí, z ppíru eb vly, vyřezáváí ze dřev... k chutáí: dmácí períčky, buchty, kyselic, kblížky... Přijďte se pdívt sát ispirci před Velikcemi! Výběrvé řízeí veducí dbru ekmickéh Prdlužeí termíu pr pdáí přihlášek. Měst Slvičí vyhlšuje v suldu s ustveím 7 zák č. 312/22 Sb., úředících územích smsprávých celků, ve zěí pzdějších předpisů, výběrvé řízeí bszeí prcvíh míst: VEDOUCÍ ODBORU EKONOMICKÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLAVIČÍN druh práce: jedsměý prvz, plý prcví úvzek vykává čist: sledváí lýz ktuálí fičí situce měst sestvváí ávrhu rzpčtu měst zbezpečváí hspdřeí pdle rzpčtu ktrl čerpáí rzpčtu měst vedeí přehledů jeh plěí zprcváváí fičích lýz zjištěí fičích vzthů měst se státem krjem, dbrvlými svzky bcí dlšími subjekty zbezpečeí fičích ekmických vzthů k příspěvkvým rgizcím měst bchdím splečstem zlžeým eb zřízeým městem prcví pměr: dbu eurčitu se zkušebí dbu 6 měsíců ( 35 dst. 1 písm. b) zák č. 262/26 Sb., zákík práce, ve zěí pzdějších předpisů) ástup d 1. dub 215 pltvá tříd: 11. pltvá tříd, řízeí vlády č. 564/26 Sb., pltvých pměrech změstců, přílh č. 2 míst výku práce: měst Slvičí, prcviště Městskéh úřdu ve Slvičíě záké předpkldy pr vzik prcvíh pměru: splěí předpkldů stveých 4 zák č. 312/22 Sb., úředících územích smsprávých celků změě ěkterých záků, ve zěí pzdějších předpisů, tj.: fyzická sb, která je státím bčem České republiky eb cizím státím bčem s trvlým pbytem v ČR věk miimálě 18 let způsbilst k právím úkům bezúhst vládáí jedcíh jzyk splěí dlších předpkldů pr výk správích čistí stveých zvláštím předpisem splěí předpkldů stveých zákem č. 451/1991 Sb., kterým se ství ěkteré dlší předpkldy pr výk ěkterých fukcí ve státích rgáech rgizcích České Slveské Federtiví Republiky, České republiky Slveské republiky, ve zěí pzdějších předpisů pždvky pr vzik prcvíh pměru: vyskšklské vzděláí ekmickéh směru prxe v bru miimálě 5 let prxe ve veřejé správě výhdu, le e pdmíku zlst fugváí pricipů ve veřejé správě zlst prblemtiky hspdřeí územě smsprávých celků (v blsti účetictví, rzpčtvé skldby, dí, příspěvkvých rgizcí pd.) zvláští dbrá způsbilst ěkteré ze správích čistí výhdu, le e pdmíku rgizčí řídící schpsti; zkušesti v řízeí vedeí změstců výhdu dbré kmuikčí, prezetčí vyjedávcí schpsti v písemém i mluveém prjevu zájem br zdpvědst vyské prcví szeí, smsttst, pečlivst, flexibilit, ljlit pužíváí zlst běžéh kcelářskéh sftwre (zejm. MS Office, Iteret) ekmickéh sftwre řidičské právěí skupiy B (ktiví schpst řízeí referetskéh vzidl) Uchzeči předlží písemu přihlášku předepsém frmuláři dplěu : vyplěý sbí dtzík předepsém frmuláři strukturvý živtpis s údji dsvdích změstáích dbrých zlstech dvedstech věřeu kpii dkldu ejvyšším dsžeém vzděláí rigiál výpisu z evidece Rejstříku trestů e strším ež 3 měsíce Příslušé frmuláře jsu k dispzici eb u tjemík MěÚ Slvičí. Přihlášku včetě stveých přílh zsílejte eb sbě devzdejte ejpzději

2 2 resu:městslvičí Slvičí, krukámtjemík tjemík, Osvbzeí 25, Slvičí. Zlepeu bálku zčte v levém hrím rhu heslem: NEOTVÍRAT, VÝBĚRO- VÉ ŘÍZENÍ VEDOUCÍ EO. Svz tříděéh dpdu plsty (žluté pytle) ápjvé krty (ržvé pytle): ppír (mdré pytle): Ifrmce k pdáí přizáí k di z příjmů Fičí úřd v Luhčvicích bude v dbě výběru dňvých přizáí k di z příjmů fyzických sb z zdňvcí bdbí rku 214 pskytvt veřejsti ifrmce ezbytu sučist ptřebu k řádému splěí pdáí dňvéh přizáí. Tt služb bude pskytvá i Městském úřdě ve Slvičíě (kcelář č. 17 v I. ptře budvy rdice), t de 19. břez 215, tj. ve čtvrtek, v dbě d 8. d 16. hdi. Služb bude zhrvt zejmé distribuci dňvých přizáí, pskytutí zákldích ifrmcí k vyplěí dňvých přizáí převzetí dňvých přizáí přípdu ktrlu jejich frmálí správsti. FÚ Luhčvice Pskytutí půjček z Fdu rzvje bydleí měst Slvičí Správí rd fdu vyhlšuje výběrvé řízeí pskytutí půjček z Fdu rzvje bydleí měst Slvičí prvy mderizci bytů, bytvých dmů rdiých dmů. Půjčky z fdu lze pskytut fyzickým eb právickým sbám tyt účely: vzik véh bytu ve stávjícím bytvém eb rdiém dmě rzšířeí bytu ve stávjícím bytvém eb rdiém dmě výměu ke u dmu stršíh 15 let bvu střechy strší 15 let ddteču izlci prti zemí vlhksti dmu stršíh 1 let ztepleí bvdvéh pláště dmu stršíh 5 let bvu fsády dmu včetě klempířských prcí zřízeí plyvéh eb elektrickéh tpeí ve stávjícím dmě prvu rekstrukci hvrijíh stvu blků ldžií vybudváí eb rekstrukci kupely eb sprchvéh kutu vybudváí WC rekstrukci bytvéh jádr vč. vyzděí, výměu sitárí kermiky vdvdích bterií istlci slárích pelů pr hřev teplé vdy vytápěí Půjčky jsu pskytváy s dbu spltsti 3 5 let při úrkvé szbě 4 % p.. Pdmíky výběrvéh řízeí jsu zveřejěy úředí desce měst Slvičí. Ifrmce tiskpisy k pdáí žádsti pskytuje ekmický dbr MěÚ Slvičí, Bc. J Ltiákvá. Žádsti se přijímjí v termíu d 2. břez 215 d 3. dub 215 pštu eb v pdtelě MěÚ Slvičí. Měst Slvičí přijme hsiče pr jedtku SDH Měst Slvičí přijme hsiče pr Jedtku sbru dbrvlých hsičů měst Slvičí ktegrie JPO II s phtvstí. Výk služby bude prvádě frmu práce ké mim prcví pměr. Pždvky čley jedtky z hledisk ptřeb chrkteru výku služby: věk d 18 let zdrvtí způsbilst zájem práci v blsti pžárí chry zdpvědst bezúhst Výk služby v jedtce zhruje: bslvváí zákldí dbré příprvy prcví phtvst v místě bydliště eb jiém místě tk, by ebyl hrže výjezd jedtky údržbu pžárí techiky věcých prstředků pžárí chry prvidelu dbru příprvu K výku služby je třeb suhls změstvtele. Zájemci se mhu hlásit MěÚ Slvičí u Mgr. Ivy Flrešvé, veducí dbru správíh, dveře č. 18, telef: eb u velitele jedtky Mrti Lutskéh, telef: Ptjí se lidé Slyšel jsem, že htelu bude drgerie. Je t prvd? Nvá drgerie by měl vzikut d Albertem. Pdle sděleí vlstík bjektu by t měl být drgerie TETA. Htel je v mjetku měst v sučsé dbě je zvřeý. Ptřebuje pměrě ákldu rekstrukci, by z ěj byl důstjé ubytvcí zřízeí. Rd měst tut tázku řeší vč. mžsti hledáí véh vlstík či prvzvtele. Prt byl vypsá záměr prdej eb dluhdbý prájem htelu. Návrhy zájemců rd měst psudí dále rzhde dlším pstupu. Stávjící kpcit htelu je pr ptřeby ubytváí dbytečá. V úvze je přemě dlší části htelu ebytvé prstry s cílem zchvt v bjektu část ubytvcích kpcit. Jké bude kečé řešeí v sučsé dbě evíme, le rádi bychm měli v hriztu plviy letšíh rku rzhdut, jké budu dlší krky. O výsledku budeme smzřejmě ifrmvt. Jký bude dlší sud Army prku? Pkrčil ějk jedáí s mjitelem pzemků? V uplyulém bdbí byl v Army prku tk ějk tich p pěšiě. Záležitst pzemků řeše ebyl, Army prk fugvl, kylgvé tké. V závěru rku 214 se pět zvl mjitel pzemků s tím, že chce věc řešit. Buď ť měst prdá své budvy stvby mjiteli pzemků eb ť pltí z pzemky ájem. Dlší vritu smzřejmě byl prdej pzemků městu. Měst své budvy prdt echtěl, prtže pk bychm ztrtili vliv d tím, c se vůbec v reálu děje jké bude jeh buducí využití. Odstršujících příkldů z ěkterých měst jk tkvé reály dpdjí, kd z jkých pdmíek je tm pk ubytvá td., je dst dst. Některá měst ásledě pk kupvl reály rději z ásbek cey zpátky, je by se zbvil sciálích prblémů s epřizpůsbivými bčy. Vedli jsme prt jedáí prdeji pzemků, které skčil dhdu kupí ceě. Měst Slvičí tedy dkupuje pzemky v reálu Army prku částečě i mim ěj. Pzemky mim reál budu pužity pr relizci kmplexích pzemkvých úprv v Divicích. Pzemky v reálu budu dál služit svému účelu. Vlstictví pzemků ám tevře cesty k rzvji reálu přípdě tké k mžým dtcím. Ig. Jrslv Kčický, strst Mgr. Bže Filákvá, míststrstk Způjčeí kmpstérů psledí příležitst! V předchzích letech byly bčům k bezpltému užíváí způjčey kmpstéry z účelem kmpstváí bilgickéh dpdu z dmácstí zhrd. Vzhledem k velkému úspěchu přetrvávjícímu zájmu ze stry bčů se měst pkusí získt z Operčíh prgrmu Živtí prstředí pr zájemce dlší kmpstéry. Pkud chcete třídit bilgicky rzlžitelý dpd máte zájem způjčeí kmpstéru, ktktujte d 13. břez 215 Městský úřd Slvičí, Odbr živtíh prstředí správy mjetku (písemě eb e-milem V přihlášce uveďte Vše jmé, příjmeí, dresu trvléh bydliště, přípdě dresu, kde bude kmpstér umístě, v přípdě, že se eshduje s dresu trvléh bydliště, pždvu velikst kmpstéru 6 l 9 l. O úspěšsti žádsti Vás budeme ifrmvt. Odbr ivestic

3 3 březe/215 Gymázium J. Pivečky SOŠ Slvičí Odevzdáí přihlášky středí šklu d 15. břez 215 dresu škly (Šklí 822, Slvičí) eb sbě sekretriátu pr bry: Gymázium: smiletý studijí br pr žáky 5. tříd čtyřletý studijí br pr žáky 9. tříd (prfilce přírdvědé předměty ifrmtiku, prfilce v jzycích s mžstí příprvy státí jzykvé zkušky JA, JN, JF, JŠ, JR, L) SOŠ: mturití bry mechik seřizvč, ifrmčí techlgie pdikáí ástvbvé studium pr vyučeé učebí bry bráběč kvů, istltér, elektrikář, kuchř-číšík, utmechik Mderí strjři pr dspělé, registrčí čísl prjektu CZ.1.7/3.2.3/4.47 Škl relizuje prjekt Mderí strjři pr dspělé, který je změřeý pdpru dlšíh vzděláváí. Cílem prjektu je: pdpřit dstupst rzsh bídky dlšíh vzděláváí Gymáziu JP SOŠ Slvičí v blsti mderíh strjíreství zvýšit dbré zlsti lektrů vzděláváí dspělých ve využíváí mderích techlgií účstíkům kurzů přiblížit deší mderí techlgie, které se využívjí ve strjíreské výrbě umžit jim rzšířit si svu kvlifikci v jedtlivých výukvých mdulech zlepšit tk své pstveí trhu práce V ledu v úru 215 jsme v rámci prjektu relizvli piltí věřeí ásledujících výukvých mdulů: Prgrmváí CNC FANUC Seřízeí bsluh CNC strje Mderí metdy řezáí mteriálu ppisváí dílů lserem Mderí metdy výrby mdelů 3D tiskem Pr dlší vzděláváí dspělých máme dále připrvey tké výukvé mduly: CAD Mdelváí sučástí tvrb výkresvé dkumetce CAM Tvrb prgrmu pr CNC strj Nbídk výuky mderích techlgií je změře pr uchzeče, kteří jsu vyučei ve strjíreských brech eb dsáhli středíh vzděláí techickéh chrkteru, mjí zákldí zlsti vládáí PC chtějí si své dsvdí zlsti rzšířit zlsti vých techlgií, metd výrbích pstupů, které jejich předchzí výuk emhl zhrut. Tet prjekt je spluficvá Evrpským sciálím fdem státím rzpčtem České republiky. Příprvé kurzy k PZ Škl bízí zdrm příprvé kurzy v budvě gymázi pr žáky, kteří budu bslvvt přijímcí zkušky ší škle v brech gymázium, mechtrik, ifrmčí techlgie. Kždu středu d 13.3 hdi v budvách gymázi i SOŠ. Úspěchy gymzistů Okresí kl lympiády v jzyce českém Pděkváí z výbru reprezetci škly v kresím kle Olympiády v českém jzyce 2. ktegrie ptří Elišce Hercvé, která získl 2. míst s pstupem d krjskéh kl, Bětk Šuráňvá skčil čtvrtá. Okresí kl v lympiádě jzyk ěmeckéh V kresím kle Kverzčí sutěže JN ve Zlíě se vyikjícím 1. místě umístil še studetk Mgd Helískvá z třídy kvrt pstupuje d krjskéh kl. Krjské kl vlejblu dívek V krjském kle vlejblu dívek středích škl, které se uskutečil 1. úr 215 ve Vlšském Meziříčí, získly gymzistky 4. míst. Plesy škly V sbtu 31. led 215 se ši studeti pdíleli rgizci plesu měst Slvičí. V pátek 6. úr 215 se v sále Sklvy uskutečil trdičí ples studetů škly rgizvý Ascicí rdičů přátel škly. Prjektvá čist Zlíský krj zveřejil výzvu pdpru EVVO prevece sciálě ptlgických jevů. Nše škl pdl dv prjekty v celkvé výši 13 Kč. Škl pdl prjekt Ersmus plus k zpjeí studetů d mbilit s prtery z Německ, Itálie, Slvesk. Prdeské cetrum R-Eg...c byl...c je...c bude... Průběžě prbíhjí šklských zřízeích prgrmy specifické primárí prevece změřeé řdu růzých rizikvých typů chváí jk je grese, šik, kyberšik, rsismus xefbie, záškláctví, závislstí chváí, spektrum pruch příjmu ptrvy pd. Prvidelá splupráce je s 16 šklskými zřízeími v regiu. Prgrmy zhrují eje jedtlivé typy rizikvéh chváí, le i rzvj kmuiktivích dvedstí, zvyšváí sebedůvěry, sebejistty, ácvik sciálích dvedstí, ácvik schpsti čelit tlku rizikvých vrstevíků pd. V březu prběhe dlší vzděláváí pěstuských rdi. Pkrčuje celrčí hr Měšec pr chytré hlvy. Kždý měsíc jié tém, jié ktivity jed hlví čtyři dílčí. Témt, která už prběhl, byl změře ebezpečí iteretu sciálích sítí, řešeí kfliktích situcí, vrstevické vzthy, vhdu kmuikci, zdrvý živtí styl závislstí chváí. Právě prbíhá Měšec měsíce břez tém: Lžeme prč?. Měšce jsu vystvey v zřízeí prztím je jich celkem 6. Celkvé vyhdceí prběhe v červu. O jrích prázdiách bude tevře stdrdě, mim pdělí 9. břez 215. Změřeí jedtlivých dů: úterý tvřivá díl, střed splečeské deskvé hry, čtvrtek testy, kvízy pr chytré hlvy, pátek filmvý klub. Prběhe velikčí cvk v klubu termí 1. dub 215. Trchu v předstihu bychm chtěli ifrmvt i káí příměstských tábrů, mžá t pmůže pr pláváí letích prázdi všich dětí. I. termí příměstský tábr Kmrád: d 2. d 1. červece 215. Tet termí je rzděle v pdsttě d dvu týdů, vzhledem k tmu, že ám tm vychází státí svátek pdělí 6. červece. Příměstský tábr bude trvt ikliv pět prcvích dů, le šest. II. termí příměstský tábr Kmrád: d 3. d 7. srp 215. Pr cílvu skupiu 7 15 let relizujeme: ízkprhvé zřízeí pr děti mládež specifické prgrmy primárí prevece Jsme: držitelem Pvěřeí pr výk sciálě-práví chry držitelem Certifikátu dbré způsbilsti prgrmy specifické primárí prevece pskytvé v rámci šklí dcházky registrvu sciálí službu Nše metdy práce zážitkvé prgrmy, kzultce, idividuálí skupivá práce, verbálí everbálí ktivity, psychsciálí hry. Celkvě kldeme důrz ktivity veducí k psíleí vzájemé kmuikce, splupráce, sebehdceí, zdrvé sebevědmí, uvědměí si idividulity le i přizpůsbeí se skupiě. Pdrbé ifrmce k čisti zřízeí jsu webvých strákách. Čist. s. R-Eg dluhdbě pdprují: Miisterstv práce sciálích věcí, Miisterstv šklství, mládeže tělvýchvy, Zlíský krj, měst Slvičí. K t kt: P r de s k é ce t r u m R-Eg Slvičí, ám. Mezi Šeky 19, telef: , , e-mil:

4 4 ZŠ Slvičí-Vlár 1. míst v kresím kle Olympiády yz českéh jzyk Tk jk stleté hrdy zámky mjí své bezhlvé rytíře bílé pí, i Slvičí má své stleté stršidl. A že se mu u ás líbí! Nevěříte? Tk tm Vás přesvědčí Deík e tk byčejéh stršidl vítězá t práce Ptricie Hužvvé, žákyě 9.C ZŠ Slvičí-Vlár. Ve čtvrtek 5. úr 215 se splečě s dlšími 6 žáky sžil vypřádt se záludstmi jzyk českéh v kresím kle Olympiády z českéh jzyk v ZŠ Brumv-Bylice. Sučástí lympiády byl i slhvá práce, která se Ptricii pdřil ze všech zúč stěých ejvíce. A prtže i sttí úkly zvládl výbru, přestže ebyly zrv jedduché, dsáhl metu ejvyšší bsdil 1. míst. Ptricii prt velmi blhpřejeme všichi budeme držet plce i v kle krjském. (Vítězu práci si můžete přečíst www. zsslvici.cz/ktulity). Mgr. Ludmil Jdíkvá Cest přes ktiety Vždycky ás ptěší, když k ám zvítjí ši bývlí žáci. A pkud se víc pdělí zjímvým způsbem své evšedí zážitky i úspěchy bhtí tk výuku zeměpisu zjímvé ifrmce, které ejsu v učebicích, je t t ejlepší setkáí. Ig. Mgdlé Štkmvá si připrvil ze svých cest p růzých ktietech svět pvídáí brzvé mteriály. Žáci 6. rčíku se dzvěděli zážitky z pbytu cestváí p Austrálii Nvém Zéldu. Sedmáci si ještě vyslechli předášku Jiží Americe, kkrétě Mexiku, Peru, Blívii, Klumbii Argetiě, které Mgdlé vštívil 4 rky p sbě strávil zde 3,5 měsíce. Všechy ifrmce krásách vzdáleých zemí, le i způsbu živt tmích byvtel dplěé pěkými ftgrfiemi byly velmi pzruhdé pučé. A tk, č byl pátek 13., smůlu šim žákům rzhdě epřiesl, právě pk. S Mgdléu klem svět se i ve škle cestvl skvěle. Mgr. Nď Zemákvá Besed Cest přes ktiety Exkurze deváťků d TVD V pátek 6. úr 215 se uskutečil exkurze vycházejících žáků 9. tříd d ejvětšíh slvičískéh pdiku TVD. Zájemci techické bry si v rámci výchvy k vlbě pvláí prhlédli všechy prvzy s dbrým kmetářem prcvíků TVD. Ve dvu skupiách sledvli mderí zprcváí kvů pmcí pčítčem řízeých strjů. Nejvíce všechy zujl řezáí pmcí lseru, vé utmtické strje i velmi příjemé prcví prstředí. N závěr prběhl krátká besed, ve které změstci TVD dpvídli dtzy žáků. Cílem exkurze byl mtivvt žáky ke studiu techických brů zvýšit jejich zájem zejmé strjíresku blst. PedDr. Krel Máť Lyžřský výcvik V týdu led 215 se 44 žáků 7. rčíku zúčstil lyžřskéh výcviku, který trdičě prbíhl v rekrečím středisku Lúk Sláň-Bzvé ve Velkých Krlvicích. I když přírdí sěhvá pkrývk ebyl úplě ideálí, celý týde žáci lyžvli uměle zsěžeé sjezdvce reálu. V pdvečerích hdiách pk byl veducími kurzu připrve teretická průprv týkjící se lyžřské výzbrje výstrje, crvigvéh bluku zákldů prví pmci. Středečí dplede ptřil ktivímu dpčiku pěší turistice s výšlpem Sláň. Smzřejmstí byly čtvrtečí závdy jedtlivých družstev s vyhlášeím výsledků, předáím dmě čekávým splečeským večerem s disktéku. Ptěšující byl, že své žáky kurzu vštívili jejich třídí učitelé PedDr. Krel Máť Mgr. Gbriel Šuráňvá. V de djezdu byl všech bslvetech vidět, že se lyžváí stl blíbeým sprtem i pr ty, kteří stáli lyžích pprvé. Letší lyžřský kurz dpdl pět jedičku. Z všechy zúčstěé žáky i učitele děkujeme pu Jiřímu Vrávi, který spzrsky zjistil přeprvu lyžřské výzbrje výstrje. Mgr. Aleš Ptáček, veducí kurzu Lyžřský výcvik Skutík 215 Letší sěhvá dílk umžil dětem šklí družiy vrátit se p letech k blíbeému sprtvímu kláí Skutík 215, který se uskutečil 3. úr v městském prku. Letším msktem závdu hlídek byl zvle Jáchym Julíek z 2.B. Sutěžící t eměli vůbec jedduché. Mezi ejbtížější disciplíy ptřily převz rěéh bbech přeášeí rěéh ve dvjicích. Mhé úkly dly dětem prvdu zbrt, le i tk byl zábvu dbru áldu pstrá. Nejúspěšější závdíci získli krmě diplmu i drbé cey všechy zúčstěé čekl sldká dmě. Mgr. J Surá Z pu žákvskéh prlmetu Žákvský prlmet zá u ás ve škle kždý. Dává sbě vědět prvidelým hlášeím ve šklím rzhlse, strákách škly ifrmcemi ástěce. Krmě prvidelých schůzek v psledím půl rce zvládl zrgizvt mh kcí pr še žáky. Převládly spíše ty sprtví přesplí běh, turje v sálvé kpé ve flrblu. Ne kždý má tlet sprt, tk myslíme i esprtvce. Pr ě jsme zrgizvli turj v blíbeých piškvrkách. Úspěšý byl tké turj v páce. Celrčě sutěžíme ejhezčí třídu díky dpci dálku pmáháme Ibrhimvi, který může chdit už šestý rk d škly. Svůj tlet schpsti ám ši splužáci budu mct předvést v připrvvém celšklím prgrmu Zákldk má tlet. Aktivit žákvskéh prlmetu během rku je mhem více, thle je je mlý zlmek. Mrie Kudelvá, předsedkyě žákvskéh prlmetu

5 5 březe/215 DDM Slvičí Slvičíský šikul 15. rčík Setkáí mdelářů i jejich přízivců se uskutečí v budvě Sklvy psledí březvý víked, tedy břez 215. Zveme všechy mdeláře, by přišli vystvit své mdely širku veřejst k ávštěvě. Tké lets se bude c dívt. Ti, c přiesu své mdely, budu mít šci vyhrát ějku z mh ce, které budu připrveé. Aktiví pdpru tét kci přislíbili mdeláři z celé Mrvy. Tké z českých zemí k ám d měst přijedu šikulvé se svjí klekcí ppírvých mdelů. Návštěvíci tké uvidí ukázku práce při stvbě plstikvých i ppírvých mdelů, ukázky uifrem militrií, chybět ebudu i už trdičí RC mdeláři se svými stvebími uty, těšit se můžu i přízivci železičích mdelů fukčí klejiště. Drbá překvpeí ejsu vyluče... V sbtu 28. břez 215 je tvírcí db pr veřejst d 1. d 15. hdi, v eděli 29. břez 215 d 8. d 12. hdi. Vše důležité bude ještě uvede i plkátech. Všechy srdečě zve celý relizčí tým! Úspěchy šchvéh kružku při DDM Slvičí 17. led 215: Okresí žákvská lig Kmár, ml. ktegrie: 1. míst Tmáš Hfscheider, 5. míst Petr Hfscheider, st. ktegrie: 7. míst Tbiáš Drápl 14. úr 215: GRAND-PRIX Zlí-Mlevice, ml. ktegrie: 9. míst Tmáš Hfscheider 21. úr 215: Okresí žákvská lig Krměříž Šchisté se dále zúčstí de 7. břez 215 turje VASTO tur v Jblůce 28. břez 215 je čeká Krjský přebr družstev mldších žáků. DDM ifrmuje Prví jrí pprsky už ám zhřívjí líčk strmech už tké čekáme prví zelející se lístky. Když se phlédeme zpět k úru, kdy jsme s dětmi pržili mj. báječé plletí prázdiy, vzpmeeme si i t, že ám v klmitím pčsí epřijel utbus. A pdik ČSAD psll utbus speciálě pr ás d Vlšských Klbuk, kde jsme měli zjištěé ki. Tímt bychm ČSAD chtěli jméem celéh Dmu dětí mc pděkvt z velku chtu pmc. S jrem přichází pr děti i jrí prázdiy, které se smzřejmě mc těší. A jk jsme již pvěděli v miulém zprvdji, lets pprvé děti čekjí tyt prázdiy ve frmě příměstskéh tábr. Těšit se mhu spustu her, sutěží, výtvréh tvřeí, bwlig, výlet d ki, brusleí v Brumvě... K dlším březvým kcím ptří: ve dech břez 215 se uskutečí kurz REIKI v DDM, pd vedeím p. Leše Krze. De 2. břez 215 se ká Velikčí tvřílek. T je tedy z ší bídky ze zčátku břez. A kci ás čeká dlší rčík Slvičískéh šikuly, cž je v šem městě již trdičí mdelářský svátek. O tut kci prjevují zájem eje mdeláři z šeh měst krje, le v pdsttě z celé republiky. V tmt měsíci máme již v plém prudu rzjeté příprvy letí prázdiy, které svu bídku budu pr děti pět velmi lákvé. Přesé ifrmce k bídce jrích prázdi jdete webvých strákách DDM Slvičí. Děti je dstu s dsttečým čsvým předstihem prstředictvím hlášeí ve šklím rzhlse i letáčku. Iv Fjtíkvá, DDM Slvičí Ifrmce Vzdělávcíh středisk Prvzí db vzdělávcíh středisk: P, St hdi Út, Čt, Pá hdi Ve vzdělávcím středisku je mžé využívt 12 PC iteret zdrm. Z ppltek je mžst tisku, kpírváí ukládáí dkumetů médi, vzb dkumetů d plstvých kružků, lmiváí dkumetů. Nbízíme vzdělávcí kurzy Iteret kmuikce přes iteret 12 hdi 4 Kč Pdvjé účetictví pr zčátečíky 3 hdi 1 Kč Vzdělávcí kurz Admiistrtiv 2 hdi 5 Kč Zákldy práce pčítči 2 hdi 5 Kč Práce PC pr pkrčilé 2 hdi 7 Kč Tvrb webvých stráek 2 hdi 85 Kč Phtshp 2 hdi 75 Kč Pwer Pit 12 hdi 5 Kč Zákldy dňvé evidece 3 hdi 1 Kč Nutý pr tevřeí kur- zu je miimálě 8 účstíků. Hlste se telefím čísle , eb přím v sídle Ndce J Pivečky. Díl ispirce Pr žey, mmiky, bbičky... Pužíváme růzé kretiví techiky. Bližší ifrmce: pí lektrk Ev Brtšvá, telef: Kždé úterý v 16. hdi v Hrákvě vile, v prvím pdlží. Plá ktivit březe: 3. břez jrí drátkváí, břez dekrce ze se, břez šité jrí dekrce M Prgrm MC Slvičí březe 215 P hd. Tvřílek pr děti (Hlemýžď) Út hd. Čteářem d btlete, 13. hd. Vlá her, 15. Hrátky pr všestrý rzvj pr 2 3 leté děti St hd. Hrátky pr všestrý rzvj pr 1 2 leté děti, 13. hd. Vlá her Čt hd. Předášk tém Prč zřdit zeleé ptrviy d šeh živt, 13. hd. Vlá her, 15. hd. Hrátky pr všestrý rzvj 4 6 leté děti Pá hd. Miiškličk (mlujeme vymlváváme) Od d ZAVŘENO jrí prázdiy P hd. Tvřílek pr děti (Ptáček) Út hd. Besed plváí dětí s rdiči, 13. hd. Vlá her, 15. hd. Hrátky pr všestrý rzvj pr 2 3 leté děti St hd. Hrátky pr všestrý rzvj pr 1 2 leté děti, 13. hd. Vlá her Čt hd. De krásy s ksmetiku Mry Ky, 13. hd. De krásy s ksmetiku Mry Ky Pá hd. Miiškličk (básičky písě s phybem) P hd. Hudebí miiškličk Út hd. Phybvé hrátky pr 2 3 leté děti, 13. hd. Vlá her St hd. Phybvé hrátky pr 1 2 leté děti, 13. hd. Vlá her Čt hd. Tvřílek pr 1 2 leté děti (Sluíčk), 13. hd. Vlá her, 15. hd. Phybvé hrátky pr 4 6 leté děti, Pá hd. Tvřílek pr 2 3 leté děti (stvíme ze stvebic) P hd. Tvřílek pr děti (Kytičky) Út hd. Hrátky pr všestrý rzvj pr 2 3 leté děti, 13. hd. Vlá her Kždé dplede je d 15. hdi stejý prgrm jk dplede (bližší ifrmce FB strákách). Více ifrmcí: web: rg/, fcebk: Mteřské cetrum Slvičí, telef:

6 6 NAROZENÍ LEDEN Aleš Petr Mlíčkvi sy Vjtěch J Aet Ječkvi dcer A Rdim Adre Králíkvi dcer Aet Vldimír Zdeňk Žervčíkvi dcer Šárk Odřej Lek Kzubíkvi dcer Terez Mrti Lucie Fjtů sy Mrti Splečeská krik ÚMRTÍ Frtišk Ocelíkvá, 85 let, Hrádek Mild Lysá, 8 let, Petrůvk Mrie Hlvičkvá, 63 let, Slvičí Vjtěch Kužel, 66 let, Rkytice Ludmil Chrvátvá, 11 let, Rkytice Ig. Atí Pzder, CSc., 62 let, Slvičí Petr Hilek, 7 let, Slvičí Pkud budete mít zájem uvést d Slvičískéh zprvdje rzeí Všeh dítěte eb uzvřeí mželství, dstvte se, prsím, mtriku Městskéh úřdu Slvičí k pdepsáí suhlsu se zprcváím zveřejěím sbích údjů zákldě zák č. 11/2 Sb., chrě sbích údjů. VZPOMÍNÁME De 9. břez 215 uplye 2 let, kdy ás vždy pustil še mmik, pí Emilie SLOVÁKOVÁ ze Slvičí. De 8. dub 215 vzpmeeme již 12. výrčí, kdy ás vždy pustil áš ttíek, p Frtišek SLOVÁK ze Slvičí. S lásku úctu vzpmíjí děti Frtišek, Mil Ludmil s rdimi. De 14. břez 215 uplye 7 smutých let d úmrtí méh mžel, p Rstislv KONEČNÉHO ze Šv. De 4. břez 215 by se džil 83 let. Kd jste h zli, vzpmeňte se mu. S lásku úctu vzpmíá mželk Drhslv. De 5. břez 215 vzpmeeme 5. výrčí úmrtí p Otty KOSEČKA. S úctu vzpmíjí mželk, dcer syvé s rdimi. De 24. břez 215 vzpmeeme 1. smuté výrčí úmrtí p Alise SVITÁKA z Petrůvky. S lásku úctu vzpmíjí syvé Rdek Rm sttí příbuzí. Děkujeme všem, kteří dprvdili ši mmiku, p í Ludmilu CHARVÁTOVOU její psledí cestě. Tké jsme vděčí z prjeve u sustrst květivé dry. Dále děkujeme MUDr, Rmu Űberllvi všem, kteří ám s péčí i pmhli. Zrmuceá rdi. De 26. břez 215 si připmeeme p 25. výrčí úmrtí p Rudlf MOUDŘÍKA z Rkytice. De 2. břez 215 t bude již 5 let, c ás vždy pustil jeh sy, p Rudlf MOUDŘÍK. S lásku úctu vzpmíá rdi Mudříkv Juřečákv. De 8. břez 215 vzpme meem e 1. výr rčí úmrtí p Rdk BAR CUCHA z Div ic. S l ásku úct ctu vzpmíjí z tichu vzpmí míku děkuj kují mmi mik k, družk Ire re, brtr s rdi u, Míč vi, Dpitvi st sttítí rdi i. De 7. břez 215 by se byl džil 7 let áš milý mžel, ttíek dědeček, p Jsef JANEČKA. S lásku úctu vzpmíá mželk děti s rdimi. Tut cestu chceme pděkvt všem, kteří v úterý 17. úr 215 dprvdili psledí cestě pí Zdeku VÁVROVOU. Děkujeme tké z prjevy upřímé sustrsti květivé dry. Zrmuceá rdi. Změy rdičí dby lékřů MUDr. Rm Űberll zmuje, že ve dech břez 215 erdiuje. Zstupuje MUDr. Rdmil Piďákvá plikliice. De 22. břez 215 vzpmeeme 1. smuté výrčí úmrtí p Jsef VAVRYSE ze Slvičí. Kd jste h zli, vzpmeňte s ámi. S lásku úctu vzpmíjí mželk, dcer, vuk vučk s rdimi. De 3. břez 215 uplyu 3 rky d dby, kdy ás vždy pustil še milvá mmik bbičk, pí Ev VÁŇOVÁ ze Slvičí. S lásku úctu stále vzpmíjí mžel děti s rdimi. De 26. břez 215 by se džil 8 let p Fr tišek TOMÁNEK z Rkytice. Kd jste h zli, věujte mu tichu vzpmíku. S lásku úctu vzpmíá mželk dcery s rdimi. De 7. břez 215 uplye 15 smutých let, kdy ás vždy pustil áš milvý mžel ttíek, p Vít KILIÁN z Nevšvé. S lásku úctu vzpmíjí z tichu vzpmíku děkují mželk, dcer Zuzk s rdiu, dcer Mrcelk bbičk. De 4. břez 215 vzpmeeme 1. výrčí úmrtí p Vjtěch GOLDBACHA ze Slvičí. S lásku ěj stále vzpmíjí mželk, syvé Rm Pvel, schy, vučt Mrek, Kmil, Petr, Nel sttí příbuzí. De 8. břez 215 uplye 15 let d úmrtí p Atí STRÁŽNICKÉHO de 2. dub 215 t bude 1 rk, c ás vždy pustil pí Mrie STRÁŽNICKÁ. Kd jste je zli, věujte jim tichu vzpmíku. S lásku úctu vzpmíjí dcery s rdimi. MUDr. Jiří Zbludil zmuje, že ve dech břez 215 erdiuje. Zstupuje MUDr. Petr Zemčík. PODĚKOVÁNÍ Cimbálvá muzik Slvič, přdtel trdičíh Vlšskéh bálu, děkuje všem spzrům dárcům z jejich dry d tmbly. Pděkváí ptří tké městu Slvičí, které je prterem tét jediělé kce v kždrčí plesvé sezě. V epsledí řdě děkujeme všem ávštěvíkům, prtže svjí účstí pdpřili udržváí flklrích trdic šeh měst. Mgr. Aleš Ptáček Přdtelé Fríh plesu ve Slvičíě srdečě děkují všem spzrům dárcům z jejich dry d plesvé tmbly. Výtěžek v hdtě Kč byl věvá Chritě sv. Vjtěch ve Slvičíě pdpru chritíh díl. Pděkváí ptří tké všem těm, kteří se plesu zúčstili vytvřili tk příjemu tmsféru skvělu zábvu.

7 7 březe/215 Turj TOP hráčů Vlšsk Ve slvičíské sprtví hle se de 7. úr 215 uskutečil 28. rčík turje ve stlím teisu pd ázvem TOP hráčů Vlšsk. Smtý ázev vyjdřuje pitu turje, kteréh se má práv zúčstit 12 ejúspěšějších hráčů z Vlšsk, hrjících ejvýše regiálí přebr 1. třídy. Výsledky turje: mdrá skupi jmé 1. Zbyěk Jčřík 2. Luděk Kvřík 3. Petr Trčk 4. Dlibr Miš 5. Pvel Křek 6. Petr Müster SK Slvičí SK Slvičí zápsů výher prher bdů Štítá Újezd Rkytice SK Slvičí zeleá skupi jmé 1. Mrek Fjtík 2. Mirslv Jčřík 3. Iv Flreš 4. Lubmír Mrtíek 5. Petr Fjtík 6. Jrslv Ptáček zápsů SC Bylice SK Slvičí SK Slvičí 5 5 výher prher bdů Újezd Štítá Štítá 5 5 Při rvsti bdů rzhdvly umístěí vzájemé zápsy. Výsledky zápsů kečé přdí: míst:petr Trčk Iv Flreš: 3 semifiále: Zbyěk Jčřík Mirslv Jčřík: 3 1, Mrek Fjtík Luděk Kvřík: míst: Mirslv Jčřík - Mrek Fjtík: 3 fiále: Luděk Kvřík Zbyěk Jčřík: 3 1 Tt zdřilá kce se uskutečil z pdpry měst Slvičí. Jrslv Kučer Slvičíský Jerev bsdil v Krjské lize 5. míst Futslisté slvičískéh Jerevu v vé sezě půsbili ve Zlíské krjské lize sálvéh ftblu futslu, která měl v letším premiérvém rčíku třiáct účstíků. V průběhu sezy le byly výky Slvičů jk hupčce, le přece je se jim pdřil pstupit d závěrečéh ply-ff, km se pdívl sm ejlepších celků. Ve vyřzvcích čtvrtfiálvých bjích svěřeci treér Mil Bth estčili fvrizvé VOKNO Krměříž, le pstup Hákům hráči Jerevu hdě zepříjemili především ve druhém duelu, který prhráli p tuhém bji 1:3, když prví duel skčil prážku Jerevu :3. Slvičé tk kec zůstli před semifiálvými brmi hráli je v subjích umístěí místě. Prví dvjutkáí zvládli Vlši jedičku v trkvické hle N Štěrkvišti v plviě úr przili rezervu ligvéh Zlí p výsledcích 3:2 2:1. V subji kečé 5. míst vyzvli Slvičé kci úr celek Oldstrs Krměříž p výbrém výku především ve druhé půli kec vyhráli 6:4. Ve fiále Zlíské krjské ligy se střetly celky VOKNO Krměříž Iterzile Otrkvice v subji brz Kjetí s Hulíem. Slvičíu tk v kečém účtváí Krjské ligy ptří pátá pzice při stbilizce kádru může Jerev v příštím rce zvu pmýšlet mety ejvyšší. Petr Kseček SK Sipers De 7. úr 215 se zúčstili strší žáci SK Sipers Slvičí turje ve flrblu v Želechvicích. V kkureci 7 týmů skčili 4. místě. Chceme pděkvt spzrům NTS Prmetl, TVD Petr Vvrys Luhčvice z fičí dr zkupeí vých dresů. Jsef Vlček Kuželkářský klub Slvičí Prájem zrekstruvé kužely 1 hdi/15 Kč, vhdé pr skupiy i jedtlivce, ifrmce telefu: Pvel Slám. Nbízíme firmám mžst své prezetce v prstrách kužely, ifrmce telefu: Mgr. Aleš Ptáček. DOMÁCÍ ZÁPASY V BŘEZNU 215: Krjský přebr KK CAMO Slvičí A Sprt cetrum Bylice, sbt 7. břez 215, 16.3 hdi KK CAMO Slvičí A TJ Slvi Krměříž, sbt 14. břez 215, 16.3 hdi KK CAMO Slvičí A TJ Gumáry Zubří, sbt 21. břez 215, 16.3 hdi KK CAMO Slvičí A TJ Kelč, sbt 28. břez 215, 16.3 hdi Krjská sutěž KK CAMO Slvičí B KC Zlí C, eděle 8. břez 215, 9. hdi Kledář turistických kcí Slvičí Nevšvá Luhčvice Slvičí Ttrk Lipvá Slvičí Aktuálí ifrmce jsu prvidelě uváděy ifrmčí tbuli utbusvé zstávce před rdicí ve Slvičíě. Dětský bzárek Čleky místí rgizce Českéh svzu že Slvičí zmují, že se ve dech břez 215 uskutečí v Sklvě Slvičí trdičí bzárek dětských věcí. D prdeje budu přijímáy puze věci epškzeé, čisté, sezí (tj. věci jr lét, věci zimí budu vrácey), v pčtu 25 ks sbu. Sezmy přdvá čísl k zpsáí věcí budu k vyzvedutí d 2. břez 215 Městském ifcetru Slvičí. slvici.cz

8 8 Pzváky, kledáře Sk klv VALAŠSK KÉ KŘO OVÍ S kl v OS SLAVA MD DŽ Sklvv v BAZÁ ÁREK Orlvv KLU UBY ZDRA AVÍ Městsská kih hv MRAK KY NAD BARRA ANDOVEM M Skllv VALAŠSKÝ Ý KUMŠ ŠT PRO RADOSŤ Ť AJ UŽIT TEK Sklvv SLAVIIČÍN NSKÝ Ý ŠIKUL LA ODHA ALENÍ PAMĚTN NÍ DE ESK KY J. STEH HLÍKA Výstvy Městsk ké i fceetrum AFRIK KA Městsk ká k ihv PRÁCE E DĚ ĚTÍ Z MŠ MALÉ POL LE Gleriee Jssmí REZON NAN NCE A ART T KOLÁŽE E Místí rgizce KSČM splu s Levicvým klubem že Vás, žey z měst Slvičí klí, srdečě zvu trdičí slvu MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN de 9. břez 215 d 15. hdi v sále Sklvy Slvičí. Je připrve kulturí prgrm s hudebím dprvdem. Občerstveí bude zjiště. Chrit sv. Vjtěch Slvičí přádá zájezd termálí kupliště v Györu v sbtu 28. břez 215 Odjezd je v 5.3 hdi ze zstávky u rdice ve Slvičíě. Ce zájezdu: 3 Kč. břez břez ez ez z břez.-8. Sklv S klv k l lv lv Sl lvičí l vičí vičí čí í Stř SStřed třed d d 4 4. břez bře břez 19: 1 9: 9 Vec Ve V ecc Am Amtérské mtérsk ské ké sdružeí sdruže sdruž užeí žeí Divdl Divd Div vdl dl prcujících prc pr rcujících cujících ch Zlí Z (7 ) Nezáv Nezávislá závislá lá d divdelí divdel ivde elí lí scé scé é SemTmFór SemT SemT mtmfór ó ((6 ) 6 ) ČČtvrtek tv vrtek tek ek k břez bř b břez z 8:3,1: 8 :3,1 1: Smetišťák Sme Sm etiš išťák šťák k Tm T Tm : Pr Prpdlý Prpdl rpdlý rr rpdl p dl dlý lý lístek lý líste íste íste íst ek ek 15: 15 Když Kd K dy dyž yž sse yž ez zh zh zhs hse h s s e e :3 Hr Hr Hr r D D Quijt Quij Q jt tt 2: 2 2 Bbelův B B be b e lů ův v Bábel Bá ábe bel Čer Červ Če e vive erv vive Krv K ((6 ) 6 ) )) ) Mimchdem M mch m dem em Ledeč L de deč d d Sázvu Sá áz vu ((1 ) 1 ) ČČervive Če ervive e erv v Krv K (4 ) 4 )) Divdl D vd SemTmFór SemT mtm mfór ó Slvičí Sl vičí č (6 ) (6 Nblkě N b b k ě Olmuc O muc m (5 ) (5 PPUD P U Br P Brr Br r (6 ) )) Pátek P áttek k 6. 6 břez b ez bře bř ez 13 13: :3 18: :15 23: 2 23 Vzpmíáte Vzp pmíá p te si? si? Ovce Ov O v v mém ém dmě dm d mě mě Mh Mh pvyku pvy p yku k pr p ic icc Nši N N šš furiti ši fur f riti ri i ti T Tk T k k trchu trc ttr r chu c cchu hu bjj b bj b j PPUD P PU PUD Br B (12 ) (12 ) Slvský Sl Slv l vský ský ký tyjátr ký yjj r Olmuc Olm Olm uc uc ((7 ) )) Divdl D vd d Hysterie Hyste s erie e (6 ) (6 Mrsť M sť ť Prsť Prss J s J s Kuřim Kuř u m ((1 ) 1 ) DS Václv DS V Václ clv v Václvv Václv Václ clv v vv vv v ((8 ) (8 8 ) Divdl Div D v d POINT POIN O T Prstějv P Prst ěj v (12 ) 12 ) 3D COMPANY 3D CCOMPA COMPANY COMP PA A Prh ANY Pr P h h h ((7 ) (7 7 7 ) SSbt b bt břez bř z břez 11 11: : 4: 16: : : 22: Měsíčí Měsíčí káme kám kám me Aktvky A Ak Aktvk k ktvk t vk ky / Medvěd ky Me M edvěd e dv dvě ěd d Námluvy Ná á vy ámluv ám ámluvy vy Bskervillská Bsk skerrvills i ká á Bestie Bestt e Be Frid Frrid Fr rid d K. d K FREEDOM FREE EEDO OM O M RIDGE RIIDGE Kcert K c cert Neděle N edě ě e 8. 8 břez břez ez 1 1: : 2: Pu Putváí uttvá u tv váí vá áí p á p Beskydech Besky B Bes esky esky e y yd dech de d ech h Zkčeí Zk Z kče k kče kče k če č čče čeí e eí íí festivlu fest fes ffe esstiv es estiv estivlu tivlu vl lu lu lu Divdelí Div D vd del í getur g ge g tu ur Kňk u Kň ňk k Třiec Tř e ec e ((6 ) 6 ) Změ Změ prgrmu p gr grmu g grmu gr m mu vyhrze. vyhrze vyh vyhrze vy hrr ze P jek Prjekt j kt Vl Vlšské V lšské é křví kř pdprují: pdpr pdp dprují: ruj : Měst Měst Slvičí, Slvičí Slv čí, Zlíský Zlí ský k krj, ký kr j,j Miisterstv j M ste e stv v kultury ku u ury r ČR, ČR R, RCK C.s..ss Juák Juá á Slvičí Slvičí Slvičíí Městská kihv Pzváí d městské kihvy v březu V Březu měsíci věvém čteářům jsme pr Vás trdičě připrvili rzmité kihděí. Můžete vybírt z bídky uvedeých kcí, těšíme se Vši ávštěvu. Akce pr splky sdružeí: Záhdy (eje) přírdy. Dpledí vědmstí sutěže hry pr kliety Chrity sv. Vjtěch. Vezeme Vám phádku... Zábvé sutěží dplede s phádkmi pr sdružeí hdicpvých dětí Přátelé z lásky. 6. břez: Nedhleá tjemství živt eb Léčivá síl Mrtvéh mře. Besed s terpeutku Ig. Libuší Jkůjvu pr čley Diklubu. 2. břez: Zdrvé bydleí geptgeí zóy. Předášk Ig. Zdeňk Kvřík pr čley Diklubu. 3. břez: Zdrvé bydleí geptgeí zóy. Předášk Ig. Zdeňk Kvřík, urče Klubu vjeských důchdců. Akce pr veřejst: Pdělí 2. pátek 27. břez: Jr, lét, pdzim, zim c děláme, vše je prim! Výstv ručích prcí výtvré tvrby dětí z mteřské škly Mlé Ple. Glerie kihvy, tevře v půjčví dbě. Pdělí 2. břez: Kuzlíme ve WORDU. Kurz změřeý tvrbu jedduchých plkátů či pzváek. Kurzy prběhu kždé dlší březvé pdělí d 9. d 11. hdi v městské kihvě. Kzultci je ptřebé dmluvit předem telefu: eb e-milem: mest-slvici.cz. Čtvrtek 6. břez: Tátvé, mámy, čtěte zs p rce s ámi! 8. rčík setkáí dětí v dprvdu dspělých v kihvě se skřítkem Nezbedíčkem se spustu literárí výtvré zábvy. Zčátek: 15. hdi.

9 9 březe/215 Úterý 1. břez: Kihv zdrj věděí i zábvy pr všechy geerce! De tevřeých dveří v Městské kihvě Slvičí hdi: Čteáři ávštěvíci kihvy mhu v tet de využít registrce d kihvy zdrm tzv. mestie registrčí ppltky! Pr žáky tříd zákldích škl je registrce rk 215 zdrm p celý měsíc březe. Prgrm: hdi: Kiží ispirmt. Prezetce webvých stráek změřeých receze hdceí vě vyšlých publikcí c by zdrj ispirce pr přízivce literáríh děí hdi: Příslví pví! Zábvé dplňvčky, hlvlmy dlší úkly pr děti mládež hdi: Rzkvetlá kihv. V tvřivé dílě pr děti i dspělé si lze vyrbit pěké květivé dekrce z ppíru i z jiých mteriálů. Díl prběhe zárveň s dpledími sutěžemi hdi: Kihu prti stresu. Večer věvý četbě jejím přízivcům. Můžete se zpjit d diskuze růzá literárí témt, přečíst hls úryvky ze svých blíbeých kih či se je tk zpslucht d čteí v pdáí kihvic. N prgrmu večer je tké exkurze kihvu, ávštěv výství glerie studvy MUDr. Lumír Hrák. Mlé bčerstveí zjiště. Recepty štěstí živtí phdu. Celdeí výstv ktuálích publikcí z blsti psychhygiey zdrvvědy. Kihy je mžé místě rezervvt. Král čteářů slvičíské kihvy. Sutěž ejlepšíh čteáře kihvy, který si v bdbí d 1. led 214 d 28. úr 215 vypůjčil ejvíce kih. Pdmíku je dvršeí 18 let věku. Slvstí kruvce ceěí vítězých čteářů mužů ze Slvičí klí prběhe v úterý 1. břez d 19. hdi v rámci přdu Kihu prti stresu. Čtvrtek 12. břez: Buducst může zát kždý. Předášk Mgr. Diely Hluškvé Kvrdvé, testvé dispzičí prgstičky. Dzvíte se více tm, jk využívt své dsud ebjeveé schpsti vlhy tké jk rzšiřvt svu mzkvu kpcitu. Pkud se ptýkáte se zdrvtími prblémy, dstete ávd, jk dhlit skryté příčiy emcí jk svůj zdrvtí stv změit k lepšímu. Zčátek: 18. hdi, sál v 1. pdlží kihvy. Vstup vlý. V březu můžete využít zjímvu bídku v rámci šich kihvických služeb. Od 1. d 31. břez bude v kihvě k dispzici lie přístup d dtbáze LibrryPressDisply ejvětšíh vivéh stáku světě. Tt služb umžňuje přístup k plým textům více ež 3 zhričích deíků ppulárě učých čspisů zhrub v 6 jzycích ze 1 zemí svět. Zdrm bude pr zájemce tké přístup d dtbáze AtZ, která je bsáhlu sbírku ifrmcí zemích jejich růzých spektech, včetě velké klekce mp všeh druhu. Městská kihv zve zájemce kurz SLADKÉ KVÁSKOVÁNÍ (eje velikčí) Pd vedeím lektrky Mrie Pechvé se můžete sezámit s pstupem výrby bíléh kváskvéh těst ejdříve frmu výkldu prezetce, pté i prkticku ukázku. Čeká Vás: příprv kvsu z kvásku, vymíseí těst i stáčeí bcháku mzec, chutávk velikčíh berák vcéh kláče, získáí receptu svátečí těst (mzec, váčk, beráek), recept byčejé těst (lívce, mkvík, vcé kedlíky j.), diskuze k témtu. Získáte ifrmce udržváí kvásku strtvcí dávku bíléh kvásku zdrm. N kurzu lze bjedt štky mzec, zkupit plátěý sáček pečiv i křeí kk pr Vše dlší pečeí. N kurz je uté přihlásit se předem telefu: , přípdě e-milem: Úterý 17. břez, zčátek: 17. hdi, sál v 1. pdlží kihvy. Vstup vlý. Srdečě Vás zveme přd MRAKY NAD BARRANDOVEM setkáí se Stislvem Mtlem, ppulárím publicistu, reprtérem scéáristu filmvých dkumetů. N putvé besedě hlédete d živtů šich ejslvějších filmvých hvězd, mezi které ptří př. Adi Mdlvá, Líd Brvá, Ntš Gllvá, Rul Schráil, Svtpluk Beeš, Krel Hšler dlší. Dzvíte se jejich čisti v dbě cistické kupce přeesete se tké d dby p rce 1945, kdy řd šich hvězd byl veřejě ulicích lyčvá českými splubčy, mzí kčili ve vězeí mhým se zcel zhrutil živt. Sučástí besedy je prmítutí filmu Mrky d Brrdvem. Střed 25. břez, zčátek 18. hdi, sál v 1. pdlží kihvy. Vstup vlý. Pzvák ke slvstímu dhleí pmětí desky Měst Slvičí ve splupráci s Městsku kihvu Klubem přátel histrie Slvičísk zve še splubčy slvstí dhleí pmětí desky pčest stéh výrčí rzeí šeh bč, českslveskéh stíhcíh pilt, plukvík v. v. Jsef Stehlík. Slvstí kt se uskutečí v sbtu 28. břez 215 v 1. hdi v prstru prkviště d slvičísku pštu, před dmem č. p. 313, kde p plk. v. v. Jsef Stehlík pržívl psledí rky svéh bdivuhdéh živt. Záštitu d pietím ktem přijli Českslveská bec legiářská, Sdružeí čes- kslveských zhričích letců gemjr. Ig. Jiří Kubl, předsed Svzu letců České republiky. Kd byl plk. Jsef Stehlík Jk jediý českslveský stíhcí pilt bjující ve druhé světvé válce se stl stíhcím esem tří frt. N ebi Frcie, Velké Britáie Slvesk dsáhl 1 sestřeleých letuů jistě, 3 sestřelil prvděpdbě 1 letu pškdil. Jsef Stehlík se rdil 26. břez 1915 v Pikárci u Žďáru d Sázvu. Jeh tec, lesí hjý, chtěl, by Pepík byl jeh pkrčvtelem, le sy upředstil vyučeí v bru sustružík kvů elektrmechik. Přithvl jej vůě leteckéh beziu. Dbrvlě se přihlásil k leteckému výcviku, který zhájil u 83. letky 5. těžkéh bmbrdvcíh pluku v Brě rku Velmi dbře zvládl kurz leteckých mechiků zákldí piltí výcvik. U leteckéh pluku č. 1 v Prze bslvvl v letech piltí pddůstjicku šklu. P ukčeí zákldíh pkrčvcíh kurzu dešel d stíhcí škly v Hrdci Králvé. P jejím bslutriu byl de 15. červece 1937 zřze k 39. stíhcí letce v hdsti svbdík. V rce 1938 byl pvýše d hdsti četře zárveň jmevá plím piltem. Půsbil jk istruktr v piltí škle Slvesku. Nejdříve ve Spišské Nvé Vsi ž d 14. řez 1939 v Piešťech. N pky Svzu letců se pkusil dejít d zhričí, le prví pkus se mu ezdřil. Až z pdpry strvských železičářů, schvý pd uhlím, se v ákldím vlku dstl d Plsk. Zde pdepsl závzek d Ciziecké legie dplul d Frcie. P zhájeí války stupil k přeškleí v Chrtres, ve středisku pr stíhcí pilty. De 2. prsice 1939 zsáhl s jedtku GC III/3 d leteckých bjů zápdí frtě. Odlétl 66 perčích hdi sestřelil 6 letuů jistě jede prvděpdbě. P prážce Frcie ptřil ve Velké Britáii k zkládjícím čleům 312. perutě RAF. V leteckých subjích d Albiem i d kupvu Evrpu si připsl 2 jistě sestřeleé epřátelské letuy, 2 prvděpdbě sestřeleé 1 pškzeý. Od pdzimu 1941 zčl eméě slvá kpitl jeh piltíh řemesl půsbil jk

10 1 bhté bjvé zkušesti celé řdě piltích žáků, z ichž ejúspěšějším se stl Ott Smik, ejlepší čs. stíhč slveské árdsti služící v RAF. Od dub 1943 se zvu vrátil k perčímu létáí se svu 312. perutí, le dlších sestřelů už v řdách RAF edsáhl. Dbrvlě se přihlásil k szeí výchdí frtu, km pd veleím škpt. Frtišk Fjtl dplul v úru Zde už jk dpručík se stl velitelem 1. letky 1. čs. smsttéh stíhcíh pluku v SSSR. P přeletu celéh pluku pmc SNP velel pr. Stehlík přepdvé skupiě smi letuů, která prvedl úspěšý útk piešťské letiště. V leteckých subjích pr. Stehlík sestřelil 2 ěmecké letuy, prváděl útky pzemí cíle mbilí techiku epřítele, výzmě pdprvl pěchtu v bjích u Bské Štivice. P ptlčeí SNP dletěl d Rumusk. Pté byl dvele ke 2. čs. stíhcímu pluku zřze d fukce zástupce velitele pluku. P ukčeí války přivedl 12. květ čs. stíhcí pluk d Prhy. V hdsti štábíh kpitá pmáhl budvt vjesku letecku kdemii v Hrdci Králvé. Jeh rdst z létáí všk etrvl dluh. P rce 1948 byl prpuště z rmády, zbve důstjické hdsti uvězě v pvěstém Dmečku Hrdčech. Pr edsttek důkzů byl p smi měsících prpuště. Mhl prcvt puze v dělických prfesích. Pdřil se mu získt míst řidiče s- itky v Lázích Jeseík. V rce 1968 byl částečě rehbilitvá. Občem šeh měst se p Jsef Stehlík stl de 9. srp V rce 199 byl plě rehbilitvá, byl mu vráce důstjická hdst s pvýšeím plukvík letectv v zálze. De 8. květ 1991 mu byl uděle řád M. R. Štefáik. Pr emc si jej všk z ruku prezidet republiky Václv Hvl převzít emhl. Plk. v. v. Jsef Stehlík zemřel de 3. květ 1991 ve Slvičíě. Des jsu jeh sttky ulžey v rdié hrbce v Brtřejvě. PhDr. Ldislv Slámečk Přerušeí ddávky el. eergie Ve středu 4. bře ez 2 15 v db bě d 7.3 d 14.3 hdi bude z důvdu plávých prcí zřízeí distrribučí suustvy přeruuše ddávk elektrické eerg gie ve Slvvičíě. Odsstávk se týká ulice Nd Výpust u - hrí str (č. p ). Obec Šv v bízí k prájm mu kmuití byty v bci Šv prr seiry y d 6 let celkvé výměěře d 45 5 m2, ájeemé stveé vyhlášku u. Předpkládý pr ájem d druhé plviy rku 216. Zájemci m hu písemé žád dsti zsílt dresu: Obeec Šv, Šv 77, Slvičí. Ifrmce tel.: , e-mil: y.cz BOWLING SLAVIČÍN Obchdí 472, Slvičí BOWLING V BŘEZNU JEN 79 Kč/hdi Pltí celý březe d eděle d čtvrtk. telef: Kmpletí relizce střech práce klempířské, pkrývčské, tesřské mtáž střeších kryti, ke tel.: Šklí 565, Slvičí e-mil: Prví pb čk ve e Zlísk kém krji Specilisté ivvestice fičí plá áváí Zvedáme úrveň fičíh pláváí prdeství v regiu. Nbízíme řešeí i pr bití klietellu. Nše dpručeí ejsu puhé d měky, le vychází z dluhhdbéh sledváí fičíh i hyptečíh trhu. Máte už dst deesifrmccí d svéh fičíh prdce? Neváhejte dm mluvte si ifrmčí schůzku. Mrt Struhřřvá veducí pbčkyy mbil: e-mil: kcelář: Kmeskéh 882, Slvičí rdeskp prxe.cz

11 11 březe/215 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivická 1781, Předbrská 415, 6881 Uherský Brd Hledáme pr še žáky cesty, tevíráme mžsti. Mturití bry: Mechik elektrtechik Obchdí kdemie Sciálí čist Strjíreství Pdikáí-ástvbvé studium Učebí bry: Autelektrikář Elektrikář Autkrsář Nástrjř Obráběč kvů - CNC Operátr skldváí Strjí mechik Nvázli jsme splupráci s výzmými firmmi šeh regiu FIREMNÍ ŽÁCI splečě pdprujeme žáky techických brů grtujeme perspektiví změstáí pskytujeme stipedijí prgrm prpjujeme terii s prxí stipedijí prgrm grce prcvíh míst letí brigády

12 SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ Fšky 215 N vletýsku sbtu 14. úr 215 vyrzil ve Slvičíě fškvý průvd. V čele průvdu, stejě jk kždý rk, echyběl medvěd se svým vdičem, dále jste mhli ptkt dmrdce, dvě mchmůrky (pidruše), ámříky, hvjsku tečici, Mexič, pí Jr dlší. Veselá muzik, která se liul z hsičskéh ut upzril všechy, že fšky se blíží! březe/ Fšky ve Slvičíě Tímt bychm chtěli pděkvt všem bčům pdiktelům, kteří s úsměvem přivítli mškry bdrvli je jk fičím dárkem, tk bčerstveím. Velké pděkváí tké ptří pu Jsefu Vlčíkvi, který fšky kždrčě phstí v bufetu. Jk je již zvykem, tk vybré fičí prstředky jsu rzděley mezi místí rgizce. Lets byl věvá Městské emcici Slvičí 4 Kč, Ndci J Pivečky Slvičí 3 Kč, sdružeí Přátelé z lásky 3 Kč, Chritě sv. Vjtěch 3 Kč fičí příspěvek ve výši 1 Kč bdržel tké ZŠ prktická ZŠ speciálí v Hrádku. Ještě jedu všem děkujeme těšíme se příští rk! Z fškáře Zuz Žákvá Nevšvá dětem pmáhá získávt dtce Občské sdružeí Nevšvá dětem ve splupráci s Mteřsku šklu Slvičí-Vlár děkuje všem dárcům, kteří svými fičími prstředky pdpřili prjekt Er pmáhá regiům Vekví učeb v přírdím stylu. V regiu Vlšk-Slváck jsme se umístili 1. místě, d dárců byl přijt celkem 15 9 Kč, dtce d Ery čií 45 Kč. Z celkvu částku 6 9 Kč budu přízey evirmetálí prvky k dvybveí víceúčelvé učeby v zhrdě Mteřské škly v Nevšvé tk, by mhl služit eje k výuce dětí v přírdě, le i k přádáí semiářů pr rdiče s dětmi seiry. Z sdružeí spzrům děkují MUDr. Mik Brtíkvá, Mgr. Sim Gňvá, Mgr. Nděžd Zemákvá Klub důchdců Slvičí rk 214 Během rku jsme měly ěklik besed: besedu s plicií ze Zlí bezpečí seirů šmejdech, besedu se spisvtelku Ivku Rdilvu, dvě besedy s pem Mrečkem tém Cest Zkrptská Rus, dlší dvě besedy přádl Městská kihv Slvičí Živty zámých herců z bdbí prví republiky besed s léčitelem, pem Zábjíkem. Se člekmi klubu jsme si udělly zdrvtí vycházku d Hrádku, kde jsme vštívily pivvr, kde jsme se tké bědvly. V průběhu rku jsme se zjely pdívt d lází Luhčvice, smžily jsme kblihy, pekly kláčky kci Vlšský kumšt pr rdsť j užitek tké še kláčky chutli ávštěvíci kce 6. výrčí flklru ve Slvičíě. Tím všk výčet šich ktivit ekčí. Strávily jsem příjemé dplede s bědem v resturci Zálž, pekly jsme si špekáčky td. Tké vštěvujeme še splubčy žijící v dmvě důchdců v Lučce. Scháí 215 Kečě ám zčl pzkuškvé vl, tk se prt studetů dmluvil uskutečil již druhý rčík stvěí sch ze sěhu v Hrádku. Pdmíky pr stvbu ebyly ideálí. Ptili jsme krev, zpevili svá slbeá těl p dvu dech se ám díl pdřil dkčit. Z pmcí sttích dbrvlíků jsme vystvěli čtyři sěhvé schy, které byl mž shlédut pli v Hrádku u cyklstezky. Prjekt ebyl spluficvá Evrpsku uií i ebyl plitickým them. Nším cílem byl puze užít si sěhvých Rády bychm pděkvly všem, kteří ši čist pdprují, jmevitě pí Gbriele Klbčkvé, veducí Městské kihvy Slvičí, která ám zjistil zjímvé besedy. Klub důchdců Slvičí se prvidelě schází vždy ve středu, ve 13. hdi v Hrákvě vile. Přijďte mezi ás! Uvítáme mželské páry i jedtlivce! Jiři Brlicvá rdváek ukázt krásy zimy i sttím. Již teď se těšíme příští rčík! Lek Šilhákvá SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ měsíčík pr Slvičí, Lipvu, Bhuslvice. Vláří, Rudimv, Šv, Petrůvku Rkytici. Čísl 3/215, ákld ks, pr bčy Slvičí zdrm. Vydává: měst Slvičí, Osvbzeí 25, Slvičí, IČ: Registrčí čísl MK ČR: E Odpvědý redktr: Zuz Žákvá. Adres redkce: Městské ifcetrum Slvičí, Mldtické ábřeží 849, Slvičí, tel.: , fx: , e-mil: Vychází: k 1. di v měsíci. Uzávěrk: d 15. de předešléh měsíce. Autr pskytutéh příspěvku dpvídá z jeh fkticku správst. Redkce má práv příspěvky uprvvt, krátit eb ezveřejit. Uvedeé příspěvky emusí vyjdřvt stvisk vydvtele. Nevyžádé pdkldy se evrcejí. DTP: PHM studi Mirslv Piďák Pvel Meisl. Elektrická pdb:

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

na Sokolovně Sokolovně

na Sokolovně Sokolovně Pric 2013 Rčk XIV. Nprdjé Vydává mě Npjdl Rzvěcvá váčh rm Přjmé klidé prži váků váčch, pvé zdrv, mh bch prcvch úpěchů dbré vykrč d véh rk přj Mě Npjdl Váč rm lvě rzvil 29. lipd, frpráž r. 8 Mě Npjdl Vá

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C je rchitektnická sutěž jké jsu její výhdy Zákldní infrmce vypisvání průběhu rchitektnických sutěží zkušensti měst dbříš s vypisváním rchi tekt nická su těž rchitektnické sbrník čk_rchitektnické _2010

Více

VYROCNI ZPRAVA O CINNOSTI SKOLY 20r2t2013

VYROCNI ZPRAVA O CINNOSTI SKOLY 20r2t2013 Zhkldni Skl, Liberec, Kplick6h 384, piispvkvd rgnizce Kplick6h 384, 463 l2libercc 23 Tel. : 485 134 626, www.zs-kplickeh.cz, skl@zs-kplickeh.cz VYROC ZPRAVA O COST SKOLY 20r2t2013 zprcvl: Mgr. Pvel Zernik

Více

Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín. str.3. je k nahlédnutí Prázdninová dopravní škola. str.6

Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín. str.3. je k nahlédnutí Prázdninová dopravní škola. str.6 MĚSTO DĚČÍN www.prdjdci.cm Z PRAVODAJ Ifrmčí čtráctidí pr bčy ttutáríh mět áld dmáctí ZDARMA rčí 10 9 číl 14/2012 28. 7. 2012 áld26.000 26.000 ddšch šch dmáctí ZDARMA rčí číl 22/2011 17. 12. 2011 VFtutěž

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3 6. září 2012 Ročík 21 Číslo 18 Cea 9 Kč Masaryčka slila Základí škola T. G. Masaryka v Poděbradech slí 75. čí od svého založeí. 2 Lhotecká cyklostezka je otevřea Necelé d kilometry dlouhá stezka p cyklisty

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu

Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu Aktiita 904A01 část SWOT aalýza Úd Na základě ýstupů aktiit prjektu byla zpracáa suhrá aalytická zpráa, pdle íž byly defiáy silé a slabé stráky stáající krajiy, jejíh yužití a chray, pteciálí příležitsti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014 JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh abslventská práce SMYSL SKAUTINGU JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh Junák svaz skautů a skautek ČR Jihčeský kraj - KRAJ PĚTILISTÉ RŮŽE Krajinská 384/40a, České

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

cestovní kancelář BAlI www.carestyle.cz

cestovní kancelář BAlI www.carestyle.cz ctví kclář BAlI www.crtyl.cz vyvětlvky (pktgrmy trv) V Y S V Ě T L I V K Y WF zrm htlů tkt zčých mát mžt přpjí Všh pčítč k wf zrm, ť ž v lbby htl, bz b přím pkj. Kkrtí frmc jt vžy v pp jtlvých htlů. Rá

Více

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta živtíh prtředí Katedra aplikvaé geifrmatiky a územíh pláváí Sftware pr iterplaci hdt luečíh zářeí Diplmvá práce Ja Hilica Veducí diplmvé práce: RNDr. Vladimír

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU

PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU MĚSÍČNÍK RAHA UBEN 204 / ROČNÍK XXIII / WWW.RAHA.CZ STR. 26 STR. 6-7 STR. 5 UÁLOSTI V EKINGU UŽ VĚÍ, KE JE RAHA ROZHOVOR S VĚROU OGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU TIY NOVÉ TRŽIŠTĚ V JINŘIŠSKÉ ULICI STR. 8-9 OŘÁ NĚKE

Více

70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň. 1. 6. května 2015. www.slavnostisvobody.cz. Součást programu. Duben 2015 I www.zurnalmag.

70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň. 1. 6. května 2015. www.slavnostisvobody.cz. Součást programu. Duben 2015 I www.zurnalmag. Sučst prgrmu 70. ýrč sbzen Slnsti sbdy Plzeň 1. 6. ětn 2015 www.slnstisbdy.cz Duben 2015 I www.zurnlmg.cz Sučst prgrmu Zurnl-titul.indd 1 23.3.15 14:42 SLOVO REDAKTORKY Vžen mil čtenři Žurnlu, je tdy

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013.

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013. Sák1 OEN HOUSE Zpáv výsldku šří ujdé v Smluvě vzájmé splupái z účlm šří - zmpváí zájmu přb v Měsě Kvř, z d 17. 7. 13. Úvd: V ámi plávéh zšíří éíh/ízkphvýh pgmů OEN HOUSE slvil ki ku 12 š giz siálí db měs

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více