Strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Strategie realizace II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Strategie realizace II."

Transkript

1 II. STRATEGIE REALIZACE VIZE, SWOT ANALÝZA, PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY 36

2 OBSAH: 10. VIZE A SWOT ANALÝZA MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIZE SWOT ANALÝZA - ÚVOD CÍLE METODIKA 39 S - silné stránky 39 W - slabé stránky 40 O - Příležitosti, šance 40 T - Hrozby, rizika STRATEGIE REALIZACE PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY METODICKÝ POSTUP NĚKTERÁ SPECIFIKA STRATEGIE ROZVOJE PRIORITY A SPECIFICKÉ CÍLE STRATEGIE REALIZACE VIZE MIKROREGIONU 45 Priorita č péče o památky a kulturní hodnotu území, péče o krajinu a její environmentální funkce, ochrana životního prostředí 46 Priorita č Rozvoj a posílení technické infrastruktury a vybavenosti mikroregionu 48 Priorita č Obnova a posílení vzdělávání, sportu, společenského života, sociálního zázemí a soudržnosti mikroregionu 51 Priorita č Rozvoj zdravého podnikatelského prostředí s důrazem na zachování a posílení významu tradiční zemědělské výroby, tvorba nových pracovních míst IMPLEMENTACE ZPŮSOB REALIZACE, MONITORING A HODNOCENÍ ZPŮSOB REALIZACE ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ MONITORING A HODNOCENÍ ZÁVĚR 57 37

3 10. VIZE A SWOT ANALÝZA MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIZE Mikroregion Obce památkové zóny 1866 bude v časovém horizontu 10 až 20 let rozvíjející se venkovský region s rostoucím počtem obyvatel a rozvíjejícím se cestovním ruchem, čerpajícím podněty z historické události díky níž byl vytvořen. Bude regionem s atraktivním prostředím pro drobnější podnikatelské aktivity malého a středního podnikání v jinak zemědělské krajině s intenzivní zemědělskou výrobou na jedné z nejkvalitnějších půd v ČR, v krajině dobře prostupné se zahájeným revitalizačním procesem. Mikroregion bude vyhledávaným místem pro klidný a plnohodnotný život v družném venkovském prostředí, vybaveném všemi základními službami a pestrou nabídkou sportovního, kulturního a společenského vyžití. Bude využívat vzájemně prospěšných vazeb se svým okolím, včetně velkého města Hradec Králové, kterému skýtá kvalitní možnost bydlení a město mikroregionu naopak zase pracovní příležitosti SWOT ANALÝZA - ÚVOD Analýza SWOT bude využita spolu s dalšími analytickými materiály pro nadefinování rozvojových oblastí a vytvoření akčních plánů k dosažení rozvojových cílů. Provedení SWOT analýzy je dalším postupovým krokem po zpracování profilu Mikroregionu Obce památkové zóny Profil představuje analýzu stavu mikroregionu v základních odborných oblastech a vytváří výchozí poznatkovou základnu o daném mikroregionu. SWOT analýza Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 bude využita k určení priorit rozvoje mikroregionu CÍLE Cílem SWOT analýzy je: stanovení silných a slabých stránek jednotlivých problémových oblastí mikroregionu; odhalení příležitosti a ohrožení mikroregionu podle jednotlivých problémových oblastí; SWOT analýza má být zpracována v takové míře podrobnosti, aby bylo možné stanovit na jejím základě hlavní problémy mikroregionu a s využitím silných stránek a příležitostí stanovit strategický postup k jejich odstranění a k minimalizaci hrozeb. 38

4 10.4 METODIKA SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) je standardní metoda používaná k přehledné prezentaci analytických poznatků o zájmovém mikroregionu. Vychází z podrobné sociálně ekonomické analýzy mikroregionu a je v podstatě jejím přehledným závěrem. Ve SWOT analýze jsou srozumitelně, objektivně a stručně, avšak vyčerpávajícím způsobem, uvedeny silné a slabé stránky mikroregionu a příležitosti a ohrožení jeho sociálně ekonomického rozvoje. Akcentováním silných stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň omezování slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných ohrožení. Návrh SWOT analýzy je zpracován nezávislým tvůrcem analytické části, avšak její úpravu dle zcela konkrétních znalostí místní problematiky ze všech úhlů pohledu musí udělat členové Komise pro strategický rozvoj regionu, kteří representují mikroregion jednak plošně i funkčně (partnerství samosprávy, podnikatelů a občanů různého věku a pohlaví). S - SILNÉ STRÁNKY Poloha v blízkosti významné sídelní aglomerace Hradec Králové a měst Hořice a Jaroměř. Relativně stabilizovaný počet obyvatel. Dobré dopravní napojení mikroregionu jako celku, existence silnic 1. třídy E 442 a E 67. Existence stávajících značených pěších turistických tras a naučných stezek. Dlouhá letní turistická sezóna, vhodné podmínky pro poznávací turistiku a cykloturistiku. Relativně čisté ovzduší (vyjma okolí silnic 1. třídy). Turisticky atraktivní lokalita s významnými cíli turistického ruchu u Hradce Králové Areál Bojiště, Zámek Hořiněves, rodiště V. Hanky, Centrum experimentální archeologie, kostel sv. Ondřeje ve Světí, atd.). Dostatek pitné vody z vlastních zdrojů i ze zdrojů Vodárenské soustavy Východní Čechy (VSVČ), lokálně velmi dobrý stav vodovodů. Nově vybudovaná plynofikace ve všech obcích mikroregionu ( ). Produktivní zemědělská oblast s přirozenou úrodností půdy jedné z nejvyšších kvalit v ČR a dobrými klimatickými podmínkami s dostatkem srnčí zvěře. Tradice a vztah obyvatelstva mikroregionu k zemědělské činnosti a k historii území ve většině regionu. Existence svazku obcí jako základní platformy spolupráce obcí. Existence spádových základních škol a základní občanské vybavenosti (lékař, ) ve Všestarech a Hořiněvsi. Zvyšující se mimoškolní aktivity škol v oblasti dovedností (výtvarné, internet, výuka jazyků, hra na hudební nástroje) a další aktivity v oblasti sportu (TJ Sokol Hořiněves, krytý bazén a sportovní areál při ZŠ Všestary). Tradičně rozvinutý sport (fotbal, kondiční cvičení pro ženy, dívky a děti, šachy). 39

5 Činnost spolků a sdružení (dobrovolní hasiči apod.), aktivity obcí (dny dětí, drakiády, plesy, výstavy). Existence společné studie mikroregionu, týkající se využití krajiny (Agroprojekce Litomyšl, ing. Trávníček, 2000). W - SLABÉ STRÁNKY Špatný technický stav zejména místních komunikací. Nedostatečná dopravní obslužnost některých obcí mikroregionu, zejména ve vazbě na režim škol, mimoškolních aktivit a hlavně o víkendech. Nedostatek víceúčelových hřišť a sportovišť. Nedostatečná péče o seniory. Nedostatečná informovanost občanů a podnikatelů ohledně možnosti rozvoje regionu, dění v obcích a možnosti získání podpory ze zdrojů EU. Nedostatečná současná vybavenost pro podporu cestovního ruchu. Nedostatečná vybavenost pro cykloturistiku. Chybějící příležitosti pro pobyt a rekreaci u vody. Nízký standard služeb v cestovním ruchu, nedostatečná propagace. Nízká aktivita obyvatelstva mikroregionu ve správě věcí veřejných. Rezervy ve spolkových aktivitách. Nedostatečně udržovaná krajina (zaplevelené pozemky a neřízeně odložené odpady). Nedostatečné řešení odvádění a čištění odpadních vod. Chybějící aktivity pro handicapované spoluobčany. O - PŘÍLEŽITOSTI, ŠANCE Vytvoření příznivého prostředí pro prosperitu sdružených obcí a místních podnikatelů. Spolupráce jednotlivých obcí mikroregionu. Propagace cestovního ruchu především v souvislosti existence ojedinělých historických památek v souvislosti s bitvou 1866 a spolupráce na společných projektech i se sousedními mikroregiony. Využití blízkosti krajského města nabídkou turistických produktů pro rozvoj víkendové turistiky. Využití propagace Areálu Bojiště i k propagaci dalších významných kulturněhistorických památek mikroregionu i novodobých zajímavostí a experimentů (skanzen Všestary). Využití stoupající obliby nových forem rodinné rekreace na venkově (agroturistika, letní byty). Zlepšit dopravní obslužnost o víkendech pro rozvoj cestovního ruchu. Zlepšit a obnovit původní komunikační propojení jednotlivých obcí s využitím režimu komplexních pozemkových úprav. Prostor pro podnikatelské aktivity v oblasti služeb (např. ubytování, stravování, sportovní zařízení, servis, ekonomické služby, hlídání dětí, práce přes Internet apod.). Zakládání společných podniků, využívání společných zařízení a techniky. Vhodné prostředí pro individuální bytovou výstavbu venkovského typu a zdravé bydlení. 40

6 Nalezení trvalého souladu mezi požadavky orgánů ochrany přírody a krajiny a rozvojovými záměry obcí mikroregionu. Využití podpory státu, kraje a evropských fondů na rozvojové projekty a aktivity. Spolupráce a partnerství samosprávy, podnikatelů a dalších organizací, zejména na rozvojových projektech mikroregionu a společné úsilí při hledání zdrojů kofinancování těchto projektů. Dotace státu na revitalizaci krajiny (zřizování rybníků a zakládání retenčních nádrží a malých vodních ploch, také s možností koupání a vodních sportů). Dotace na uplatňování ekologických technologií a na obnovu lesů. Využití biomasy. Vstup perspektivního zahraničního kapitálu do místního tradičního zpracovatelského průmyslu zemědělských produktů, ovocnářství a šlechtitelství (vzor ZD Všestary). Společný postup obcí ve spolupráci s neziskovými organizacemi (charita, mateřská centra, apod.) na projektech společné sociální péče a projektech rozvíjejících lidské zdroje a podporujících sociálně slabé a problémové skupiny obyvatelstva. Společný postup obcí při snaze vytvořit středisko pro handicapované občany a děti (hipoterapie, chráněná dílna, balneoterapie, masáže, keramická dílna apod.). T - HROZBY, RIZIKA Dosud nepříznivý celospolečenský demografický vývoj (snižování počtu obyvatel, stárnutí populace). Zhoršování stavu občanské vybavenosti a kulturně-historických památek z důvodu nedostatku finančních prostředků na obnovu, rozvoj i provoz, následné snížení atraktivity historicky cenné oblasti. Neustálá změna pravidel přerozdělování daní do obcí. Vleklé zavádění legislativních změn a harmonizace s EU. Stagnace v řešení problémů koncepce rozvoje zemědělství a znevýhodnění českých zemědělců po vstupu do EU v porovnání s jinými zeměmi EU. Nedostatečná vynutitelnost práva v oblasti občanského a správního práva. Nerovné podmínky pro obce a města v zajištění péče o seniory. Nevhodná sociální politika státu nemotivující lidi k zaměstnanosti. Konkurence supermarketů vůči drobným podnikatelům. Dlouhodobá návratnost vynaložených prostředků. Klesající kupní síla a životní úroveň a další nárůst apatie obyvatel. Zhoršení postavení malých a středních podnikatelů na trhu v důsledku nedostupnosti malých úvěrů a nízké mobility kapitálu. Snížení atraktivity oblasti pro podnikatelské aktivity a následný odliv stávajících podnikajících subjektů z mikroregionu. Nárůst cenových disproporcí v zemědělství mezi cenami vstupů a výstupů. Přenášení dalších povinností na obce bez finančního zabezpečení. Nedostatečná údržba místních komunikací a silnic 2. a 3. třídy. Snižování dopravních spojů pro místní obyvatele a návštěvníky regionu. 41

7 11. STRATEGIE REALIZACE PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY 11.1 METODICKÝ POSTUP Pro naplnění vize a strategických cílů rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866, byly určeny čtyři prioritní oblasti priority. Jedná se o oblasti rozvoje, na které je potřeba soustředit pozornost a úsilí všech obyvatel (obcí, podnikatelů, občanů) mikroregionu, a to cíleně a koncentrovaně, aby bylo dosaženo splnění všech strategických cílů. Pro jednotlivé priority byly navíc stanoveny přesnější specifické cíle, kterých by mělo být v dlouhodobém horizontu dosaženo. Pro každou prioritu bylo stanoveno několik opatření, která jsou širší obecnější formulací úkolů, které vedou k naplnění dané priority. Pro každé opatření pak byly dále hledány buď obecnější projektové záměry (tam, kde v této fázi nebylo možné jednoznačně formulovat konkrétní projekt, ale pouze zadání pro jeho vytvoření) nebo bylo možné pod souhrnným názvem presentovat konkrétnější projekty, akce a aktivity, které již v současné době mohou mít známý rozpočet a jejich realizace je připravena takřka do prováděcí podoby. Schématicky lze uvedený postup znázornit v následující hierarchii od nejobecnější formulace cílové oblasti zájmu po stanovení konkrétních projektů, aktivit a akcí : PRIORITA V I Z E OPATŘENÍ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR AKTIVITA AKCE 42

8 Pro každé opatření (tj. často souhrnně po celý soubor projektových záměrů) byl formulován okruh realizátorů tohoto opatření, alespoň v obecnější rovině, ze které je patrno, zda opatření směřuje více do samosprávy, podnikatelské sféry a s jakými organizacemi a institucemi lze na realizaci spolupracovat. Pro každé opatření byly rovněž naznačeny finanční zdroje - současné možnosti externího spolufinancování z národních a strukturálních fondů EU. Jedná se o informaci, zda stát a EU podporuje uváděné aktivity; přitom je třeba počítat s tím, že některé uváděné dotační programy mohou časem zaniknout a naopak se mohou objevit nové možnosti spolufinancování. Také je nutné upozornit, že se nejedná o vyčerpávající výčet. Vzhledem k dalšímu programovacímu období Evropské unie a možné změně intervenčních oblastí podpory méně rozvinutých regionů, bude v roce 2007 nutné revidovat možnosti externího kofinancování ze zdrojů EU NĚKTERÁ SPECIFIKA STRATEGIE ROZVOJE Všechna opatření, projektové záměry a aktivity/akce byly stanovovány v kontextu celého mikroregionu (zde se myslí území osmi členských obcí svazku), směřovaná pro všechny účastníky strategického plánování (obce, podnikatelé, občané, organizace atp.), ve střednědobém časovém horizontu (10 let) a vycházela z analýzy regionu, zejména ze SWOT analýzy a s vědomím všech vazeb tohoto malého, v řadě věcí nesoběstačného mikroregionu, na okolí. Protože jsou strategické cíle dosti široké, je i formulace priorit široká. Je tomu tak proto, že pro stabilizaci uvedeného mikroregionu je potřeba v mnoha směrech učinit alespoň něco, aby se celek udržel a nebylo možné stanovit jen několik úzce vyhraněných cílů a priorit. Jednotlivé projektové záměry nemají blíže specifikován časový rámec a není stanoveno, co by mělo být realizováno dříve a co později. Tento úkol je svěřen do role řízení realizace plánu v rámci implementace strategie. Tento postup vyplývá z praktických zkušeností s realizací strategií v jiných mikroregionech. Logicky jsou totiž zahájeny ty úkoly, které je reálné jako první připravit a zajistit jim financování. Souběžně pak probíhá příprava několika ostatních, nikdy však ne všech úkolů plánu v celé šíři najednou. Na to lidské ani finanční kapacity mikroregionů jako celků nikdy nestačí. Základní zdrojová data pro strategickou část byla získána v rámci dotazníkového šetření, které proběhlo začátkem roku Identifikované priority, opatření, projektové záměry a aktivity/akce budou prodiskutovány a případně revidovány v rámci jednání Komise pro strategický rozvoj Mikroregionu Obce památkové zóny 1866, dalších přizvaných odborníků a zástupců různých cílových skupin široké veřejnosti. 43

9 11.3 PRIORITY A SPECIFICKÉ CÍLE Pro jednotlivé priority byly stanoveny specifické cíle, které blíže popisují čeho by mělo být v rámci jednotlivých prioritních oblastí v střednědobém časovém horizontu (cca 10 let) dosaženo. Specifické cíle jsou naznačeny jako trendy (zvýšení, zlepšení, posílení, apod.) a bude snahou je postupem času na základě zkušeností zpřesňovat do konkrétnější podoby. Jedná se o tyto specifické cíle : CÍL 1 Péče o památky a kulturní hodnotu území, péče o krajinu a její environmentální funkce, ochrana životního prostředí a) Zachovat, obnovit a posílit významnou historicko - kulturní hodnotu památkové zóny 1866; b) Systematicky pečovat o všechny nemovité i movité památky území; c) Nabídnout turistům a návštěvníkům památkovou zónu jako ucelený produkt, vhodnou propagací, včetně rozvoje dalších služeb cestovnímu ruchu, zvýšit návštěvnost památkové zóny a posílit zájem o víkendovou a nenáročnou turistiku; d) Pečovat o krajinu a její environmentální funkce, zachovat a zlepšit její ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu; e) Zvýšit podíl ekologického a mimoprodukčního zemědělství a vyrovnat tak nepoměr ve vztahu k tradičnímu produkčnímu zemědělství, které však bude v regionu zásadně převažovat; CÍL 2 Rozvoj a posílení technické infrastruktury a vybavenosti mikroregionu, a) Obnovit, rozšířit a modernizovat technickou vybavenost a obslužnost území (komunikace, vodovody a kanalizace, sítě, zařízení občanské vybavenosti, zlepšit dopravní obslužnost atp.) tak, aby se stal mikroregion více soběstačný v uspokojování základních potřeb jeho občanů a umožnit další rozvoj obcí; CÍL 3 Obnova a posílení vzdělávání, sportu, turistiky, společenského života, sociálního zázemí a soudržnosti mikroregionu a) Zlepšit podmínky, kvalitu a dostupnost vzdělávání mládeže a všech ostatních věkových skupin obyvatelstva; b) Zachovat dostupnost péče o předškolní mládež a zajistit péči o seniory a zlepšit tak kvalitu života všech generací; c) Zkvalitnit stávající a vytvořit další aktivity plnohodnotného trávení volného času a spolkového života venkovských komunit v mikroregionu, které tak neodmyslitelně doplňují zdravý životní styl na venkově; d) Zvýšit vnitřní soudržnost mikroregionu (spolupráci, soběstačnost, stabilitu) a současně otevřenost mikroregionu (spolupráci s okolními městy, mikroregiony, veřejnou správou, partnery v EU apod.); 44

10 e) Etablovat Mikroregion a zlepšit jeho identifikaci ve vztahu: "území/místní tradiční vazby - občané/veřejnost - mikroregion" a opačně; vytvoření loga, atp. CÍL 4 Rozvoj zdravého podnikatelského prostředí s důrazem na zachování a posílení významu tradiční zemědělské výroby, tvorba nových pracovních míst a) Udržet místní tradiční zemědělskou prvovýrobu v této produktivní zemědělské oblasti; zkvalitnit zpracování a marketing zemědělských komodit a produktů, zvýšit konkurenceschopnost zdejšího zemědělství v evropském prostředí; b) Udržet stávající podniky malého a středního podnikání působící v mikroregionu; zvýšit jejich počet, a to zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu a služeb pro místní region a dosáhnout tak větší diversifikace příjmů obyvatelstva (zejména propojením podnikatelských aktivit s aktivitami samosprávy) STRATEGIE REALIZACE VIZE MIKROREGIONU Struktura kapitoly (v závorce je naznačena forma číselného označení dané kategorie): priorita (x) opatření (x.x.) - realizátor - finanční zdroje projektový záměr (x.x.x.) konkrétní projekt, akce nebo aktivita (x.x.x.x). 45

11 PRIORITA Č. 1. PÉČE O PAMÁTKY A KULTURNÍ HODNOTU ÚZEMÍ, PÉČE O KRAJINU A JEJÍ ENVIRONMENTÁLNÍ FUNKCE, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Opatření 1.1. Obnovení historické a kulturní hodnoty památkové zóny 1866 Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, Památkový ústav Pardubice, Komitét 1866, Církve Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, dotace státu a granty kraje v oblasti památkové péče, programy na záchranu architektonického dědictví Královéhradeckého kraje Péče o nemovité i movité památky území zóny 1866 (PZ) Obnova a dobudování centra Památkové zóny areálu Chlum Obnova a oprava památek (pomníků) v obci Čistěves Oprava pomníků v obci Střezetice a Dlouhé Dvory Rekonstrukce kostela sv. Mikuláše v Žíželevsi Oprava (fasáda) kostela sv. Prokopa v Hořiněvsi Rekonstrukce a obnova muzea V. Hanky v Hořiněvsi Rekonstrukce pomníku V. Hanky v Hořiněvsi Rekonstrukce pomníku sv. Františka de Pauly v Hořiněvsi Rekonstrukce kostela sv. Ondřeje v obci Světí (nár. kult. pam.) Rekonstrukce památníků PZ Oprava a obnova cca 200 pomníků PZ 1866 v obci Máslojedy Vytvoření a propagace PZ jako turistického produktu; přiblížení jejího historického významu široké veřejnosti i jednotlivým cílovým skupinám Zařazení PZ do nabídek turistických produktů Spolupráce s partnery v Čechách i v zahraničí Péče o další kulturní dědictví mikroregionu, historickou a lidovou architekturu Rozvoj služeb cestovnímu ruchu, podpora turistiky v koordinaci s okolními regiony Vyznačení sítě cyklotras v mikroregionu OPZ 1866 včetně vybudování doprovodné architektury Vybudování infrastruktury pro rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v regionu Opatření 1.2. Péče o krajinu a její environmentální funkce, ochrana životního prostředí Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé obce, zemědělské subjekty, MZe Vlastní zdroje OPZ 1866, dotace státu (SFŽP, AOPK), granty kraje, dotace ze SF EU (OP INFRA, OP RVMZ) 46

12 Výstavba, rekonstrukce a revitalizace rybníků a ostatních vodních ploch, protipovodňová a revitalizační opatření v krajině Regulace vodoteče a revitalizace rybníku v obci Čistěves Rekonstrukce regulace toku říčky Olšovky Odbahnění rybníku v obci Střezetice Revitalizace a odbahnění rybníku v obci Dlouhé Dvory Vybudování retenční nádrže v obci Světí v prostoru "Panna" Obnova rybníka v Rozběřicích Oprava požární nádrže v Bříze Komplexní pozemkové úpravy Komplexní pozemkové úpravy v obci Střezetice Komplexní pozemkové úpravy v Hořiněvsi Realizace ÚSES v krajině Vybudování rybníku a lesoparku u PR Bažantnice Hořiněves Zpracování, aktualizace a digitalizace územních plánů Zpracování územního plánu obce Všestary Zpracování územního plánu obce Střezetice Zpracování územního plánu obce Benátky Digitalizace územního plánu obce Hořiněves Péče o veřejná prostranství, zeleň a estetickou tvář mikroregionu Výsadba zeleně a stromů v lokalitě Šust Pořízení společné mechanizace pro úpravu a údržbu veřejných ploch mikroregionu Zvýšení podílu ekologického a mimoprodukčního zemědělství v lokalitách nevhodných pro intenzivní zemědělskou výrobu Zkvalitnění systému odpadového hospodářství v mikroregionu Vybudování sběrného dvora v obci Čistěves Vybudování sběrného dvora ve Střezeticích Integrovaný systém nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem v mikroregionu Vybudování sběrného dvora ve Všestarech 47

13 PRIORITA Č. 2. ROZVOJ A POSÍLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VYBAVENOSTI MIKROREGIONU Opatření 2.1. Obnova a doplnění sítě místních komunikací včetně doprovodné infrastruktury Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, Pozemkový úřad Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, SFDI, granty kraje, SROP Propojení obcí mikroregionu místními komunikacemi, obnova a oprava místních komunikací a související infrastruktury (parkoviště, autobus. čekárny aj.) Vybudování nových o obnova stávajících chodníků v Benátkách směrem na Máslojedy Vybudování nové komunikace a chodníků v západní části obce Čistěves Výstavba záchytného parkoviště v Čistěvsi ("před Myslivcem") Výstavba autobusové čekárny (linka Králíky - Hradec Králové) v Čistěvsi Vybudování obslužné komunikace ke sportovnímu areálu a ploše pro podnikání v obci Neděliště Obnova stávajících a vybudování nových chodníků a místních komunikací k novostavbám RD v obci Střezetice Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení ve Střezeticích Rekonstrukce místních komunikací k sídlišti "Špuk" v Hořiněvsi Rekonstrukce místních komunikací v obcích Žíželeves a Jeřičky Rekonstrukce chodníků v Hořiněvsi, vybudování nových chodníků v Želkovicích Výstavba a obnova místních komunikací a chodníků v obci Světí Vybudování autobusové linkové čekárny a parkoviště před hospodou v obci Světí Oprava a rekonstrukce místních komunikací v obci Máslojedy Výstavba chodníků a rekonstrukce místních komunikací ve Všestarech, včetně místních částí Opatření 2.2. Optimalizace dopravní obslužnosti Svazek obcí OPZ 1866, dopravní společnost, KÚ Hradec Králové Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, Analýza stavu a dopravních potřeb Návrh řešení optimalizace, projednání a realizace Zachování a využití lokální železniční tratě Smiřice Sendražice Račice Hořiněves Hněvčeves 48

14 Opatření 2.3. Výstavba a obnova inženýrských sítí Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, provozovatelé VAK Vlastní zdroje obcí, SFŽP, SOP INFRA, dotace Mze,MMR Obnova a budování vodovodů a kanalizací v obcích (ve vazbě na PRVK) Výstavba vodovodního řadu a kanalizace v Benátkách Vybudování splaškové kanalizace a ČOV v Čistěvsi Vybudování kanalizace a ČOV v Hořiněvsi Vybudování splaškové kanalizace v obci Světí Rozšíření vodovodních a kanalizačních řadů v místních částech obce Všestary Vybudování splaškové kanalizace v obci Máslojedy Budování infrastruktury pro novou bytovou výstavbu Vybudování inženýrských sítí k novým výstavbám v Benátkách Vybudování nové infrastruktury k bytové výstavbě v Čistěvsi ( Němcovo ) Příprava parcel pro bytovou výstavbu v k.ú. Horní Něděliště Vybudování inženýrských sítí ke stavebním parcelám v Dlouhých Dvorech Vybudování infrastruktury ke stavebním parcelám Na Špuku v Hořiněvsi Příprava parcel pro výstavbu 30 RD v obci Máslojedy Vybudování inženýrských sítí pro bytovou výstavbu v obci Všestary a jejich místních částech Opatření 2.4. Výstavba, obnova a péče o objekty veřejné občanské a technické vybavenosti území, domovního a bytového fondu Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, KÚ Hradec Králové, MMR; Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, dotace státu, programy rozvoje bydlení, SROP, granty kraje; Obnova obecních budov Oprava a obnova budovy hostince v obci Střezetice (střešní krytina, vnější omítky) Výstavba nového obecního úřadu a nové knihovny s učebnou ve Střezeticích Vybudování informačního centra obecní knihovny v Hořiněvsi Oprava a obnova budovy obecního úřadu v Čistěvsi Výstavba, údržba a rekonstrukce budov škol a školských zařízení v regionu Rekonstrukce ústředního vytápění mateřské školy v obci Neděliště Modernizace školní tělocvičny ve Všestarech Rekonstrukce a oprava budov mateřské a základní školy v Hořiněvsi 49

15 Výstavba domu pečovatelské služby a bytů pro důchodce a ostatní sociálně potřebné skupiny Vybudování azylového domu a denního stacionáře v mikroregionu OPZ Vybudování domu s pečovatelskou službou ve Všestarech Obnova a výstavba domovního a bytového fondu Vybudování nájemního bytu v nástavbě nad obecním hostincem v obci Střezetice Obnova a oprava obecního domku pro účely nájemního bydlení v Čistěvsi Vybudování bytů na půdě obecního úřadu ve Všestarech Vybudování nájemního bytu v obecním hostinci v obci Všestary Obnova a výstavba sportovních a odpočinkových zařízení Výstavba nového dětského hřiště v Benátkách Výstavba a vybavení sportoviště v obci Čistěves Vybavení a rozšííření stávajícího sportovního areálu v obci Neděliště Rekonstrukce plaveckého bazénu v obci Neděliště, včetně vybudování hřiště na plážový volejbal Vybudování hřiště na malou kopanou v Dlouhých Dvorech nebo ve Střezeticích Vybudování sportoviště v areálu SDH a JPO, v západní části obce Hořiněves Rekonstrukce a vybavení sportovního areálu Na zámečku Vybudování areálu sportoviště v obci Máslojedy Vybavení a zprovoznění dětských hřišť v obci Všestary a jejich místních částech Kolektorové vytápění krytého plaveckého bazénu ve Všestarech Vybudování tenisových kurtů u Sokolovny v Hořiněvsi Budování center obcí Rekonstrukce a využití bývalého nákupního centra v obci Hořiněves Obnova a výstavba ostatních zařízení Obnova a nové využití sušárny a mlýna v Čistěvsi Obnova a využití objektu ve vlastnictví P.F. Mléčná farma v Hořiněvsi Výstavba víceúčelové hasičské zbrojnice v obci Čistěves Opatření 2.5. Komunikační sítě Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, SROP Internetizace obcí Památkové zóny Napojení obcí mikroregionu na bezdrátový internet Zavedení bezdrátového internetu do obecní knihovny v Žíželevsi Místní rozhlasy a ostatní projekty z oblasti telekomunikací Zřízení bezdrátového rozhlasu v obcích mikroregionu 50

16 PRIORITA Č. 3. OBNOVA A POSÍLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, SPORTU, SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA, SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A SOUDRŽNOSTI MIKROREGIONU Opatření 3.1. Obnova aktivního společenského, kulturního a sportovního života v obcích, zdravý životní styl Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, NNO, školy a další organizace Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, programy státní podpory, EVVO, SOP RLZ, granty kraje Stabilizace stávajících a založení dalších spolků a zájmových kroužků pro děti i dospělé Podpora činnosti Komitétu Podpora činnosti Muzea Východních Čech Podpora stávajících tradičních akcí Turistický pochod Jana Sedláčka oblastí PZ Zavedení nových akcí s mikroregionální i nadregionální působností Historicko kulturní akce ve vazbě na PZ 1866 v areálu Chlum Opatření 3.2. Péče o vzdělání, výchovu a celoživotní učení v regionu Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, NNO, školy a další organizace Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, programy státní podpory, EVVO, SOP RLZ, granty kraje Sportovní aktivity, a zájmová činnost mládeže Podpora celoživotního učení, (mimo) školního vzdělávání Zřízení a vybavení učebny ZŠ ve Všestarech a Hořiněvsi pro výuku jazyků Opatření 3.3. Péče o děti předškolního věku, starší občany a sociálně nepřizpůsobivé obyvatele Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, NNO, školy a další organizace Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, programy státní podpory, SOP RLZ, granty kraje 51

17 Zachování stávajících mateřských škol a zavedení soukromé péče o děti mateřských center) Společná organizace péče o staré občany a občany potřebující speciální péči Hledání řešení sociálně nepřizpůsobivých případů a skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 3.4. Soudržnost a otevřenost mikroregionu Svazek obcí OPZ 1866, SMO Vlastní zdroje OPZ 1866, POV Partnerská spolupráce Aktualizace, doplňování a monitoring strategického plánu rozvoje mikroregionu Společné řešení obcí při plnění zákona o krizovém řízení Společné řešení obcí při plnění povinností ze zákona o odpadech Společný postup při plnění zákona o přístupu k informacím a zákona o elektronickém podpisu Spolupráce členských obcí v rámci svazku obcí Obce PZ Identifikace mikroregionu Informační systém Vytvoření webových stránek obcí Navázání a udržování dobrých vnějších vztahů Spolupráce s okolními mikroregiony a svazky obcí Spolupráce s Královéhradeckým krajem (např. při využívání evropské pomoci, atd.) 52

18 PRIORITA Č. 4. ROZVOJ ZDRAVÉHO PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ A POSÍLENÍ VÝZNAMU TRADIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY, TVORBA NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST Opatření 4.1. Rozvojové plochy a objekty pro podnikání, podnikatelská infrastruktura Svazek obcí OPZ 1866, podnikatelské subjekt, Hospodářská komora, ARP, CzechInvest, Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, SROP, OP PP Budování podnikatelské infrastruktury Vybudování inženýrských sítí pro průmyslovou zónu v Čistěvsi ( Za sušárnou ) Rekonstrukce brownfields a budov na funkční podnikatelské objekty Opatření 4.2. Poradenské a školící služby pro podnikatele Svazek obcí OPZ 1866, podnikatelské subjekty, Hospodářská komora, ARP, CzechInvest, OP PP Opatření 4.3. Podnikatelské projekty v oblasti zemědělství, cestovním ruchu, malém a středním podnikání, službách a průmyslu Svazek obcí OPZ 1866, podnikatelské subjekty, Hospodářská komora, ARP, CzechInvest, Agrární komora, CzechTurism, SROP, OP PP, OP RVMZ, Podnikatelské projekty v malém a středním podnikání CTN Jiří Němeček Podnikatelské projekty v zemědělství Agrochov s.r.o. Hořiněves RCHP s.r.o. Benátky Podnikatelské projekty ve službách cestovnímu ruchu Výstavba soukromého penzionu se zaměřením na agroturistiku v Čistěvsi 53

19 12. IMPLEMENTACE ZPŮSOB REALIZACE, MONITORING A HODNOCENÍ ZPŮSOB REALIZACE Do realizace strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 by měly být zapojeny všechny články široké veřejnosti: obce, podnikatelé, nestátní neziskové i jiné organizace i občané mikroregionu, protože opatření strategie jsou různorodá a obracejí se ke všem těmto článkům společnosti. Aby byla realizace strategie úspěšná, je však nezbytné zvolit určitou řídící, výkonnou a kontrolní autoritu. Optimální a efektivní řešení je, vycházet z organizačního zázemí, které je již v regionu k dispozici a pokud možno nezakládat další nové organizace a struktury. Nabízí se tedy možnost pověřit : funkcí řídící funkcí výkonnou Valnou hromadu svazku obcí Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Správní radu svazku obcí Mikroregion Obce památkové zóny 1866 funkcí svrchovanou a kontrolní Komisi pro strategický rozvoj regionu Toto rozložení funkcí vychází ze skutečnosti, že samosprávné obce byly iniciátorem vzniku strategického plánu a dá se předpokládat, že zejména ony budou i hybnou silou jeho realizace, protože obce jsou ze své podstaty a poslání nejvíce zainteresovány na rozvoji území, které spravují. Složka řídící Valné shromáždění svazku obcí Jejím posláním je na základě podkladů dodávaných výkonnou složkou nebo dalších externích podkladů a znalostí a vědomostí jejích členů nebo poradních orgánů usměrňovat realizaci strategie dle aktuální situace a možností, zejména : iniciovat realizaci opatření, která se ukáží pro region velmi významná; iniciovat realizaci opatření, kde se nabízejí příležitosti zajistit financování; iniciovat realizaci opatření, která nejsou finančně náročná, ale jsou organizačního charakteru a týkají se zejména spolupráce napříč státní správou, samosprávou, podnikatelskou sférou a občany; iniciovat aktivity vedoucí k možnosti realizace ostatních opatření (oslovit realizátory, vyhledávat a zajišťovat zdroje financování); navrhovat změny a aktualizace strategie rozvoje; zajišťovat výkon monitoringu a hodnocení realizace strategie; zajišťovat svolávání Komise pro strategický rozvoj regionu (optimálně alespoň jednou za rok); 54

20 Složka výkonná - Správní výbor svazku obcí Náplní její činnosti je : realizovat konkrétní usnesení a pokyny řídící složky ohledně strategie rozvoje mikroregionu; zajišťovat realizaci vybraných opatření přímo obcemi a svazkem obcí nebo jednáním a spoluprací s podnikatelskou sférou a dalšími subjekty a občany; připravovat podklady pro řídící složku ohledně možností realizace ostatních opatření; připravovat podněty ohledně doplnění a aktualizace strategie rozvoje; zajišťovat monitoring efektu realizace strategie a 1 x za 3 roky zpracovávat souhrnnou zprávu o výsledcích monitoringu. Výkonná složka bude spolupracovat s řadou organizací státní správy a samosprávy a s odbornými dodavateli určitých druhů prací (poradci, projektanti, realizační firmy apod.). Složka svrchovaná a kontrolní Komise pro strategický rozvoj regionu Jedná se o Komisi, která byla založena pro účely sestavení strategie rozvoje mikroregionu. Nemá žádnou právní subjektivitu, její členská základna však není nikterak omezena a naopak je vítáno její rozšíření zejména o ženy, které jsou dosud málo zastoupeny, zástupce nestátních neziskových organizací a další zájemce, kteří se o rozvoj regionu zajímají. Komise by se měla scházet alespoň jednou za rok. Obdržela by informace o postupu realizace strategie rozvoje, podněty na její případné úpravy a zprávu o výsledcích monitoringu. Komise bude : projednávat navrhované aktualizace a doplňky strategie rozvoje na základě podkladů řídící složky; projednávat podněty a připomínky a doplňky z řad vlastních členů a veřejnosti; schvalovat aktualizované verze strategie rozvoje ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ Financování strategie rozvoje lze rozdělit na : a) zajištění základního chodu realizace Bude probíhat v rámci zajištění chodu svazku obcí. Určitý peněžní fond bude potřeba pravidelně věnovat na základní organizační zajištění (např. administrativní práce, oslovování partnerů k jednáním, poradenství v oblasti možností financování apod.). Na tuto činnost má svazek obcí možnost čerpat nevelké dotace z Programu obnovy venkova, z dotačního titulu 6 (poradenské služby) a dofinancovat je z vlastních zdrojů (členských příspěvků). Zajištění základního chodu realizace plánu by mělo být součástí rozpočtu svazku obcí. b) zajištění realizace konkrétních opatření plánu Realizace konkrétních opatření bude muset být zajištěna z vlastních prostředků realizátora (investora obce, svazek, podnikatelé, občané, KČT aj.) s vítanou a cíleně vyhledávanou možností spolufinancování z externích zdrojů státu nebo EU. Svazek obcí bude do určité míry hradit poradenství při vyhledávání a využívání zdrojů spolufinancování (viz bod a) a zajišťovat podmínky pro partnerství samosprávy, státní správy, podnikatelů, NNO a dalších subjektů (společná jednání, tvorba společných projektů nebo jejich návazností apod.). 55

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 1 Úvod Strategický plán a akční plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním dokumentem územního rozvoje. Vyjadřuje předpokládaný rozvoj katastrálního

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Závěrečný účet za rok 2012 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Svazek obcí Mikroregion obcí

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2011 2014 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. ZDŮVODNĚNÍ... 4 3. AKTIVITY AKČNÍHO PLÁNU... 5 A. Zkvalitnění podmínek pro rozvoj

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více