Strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Strategie realizace II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Strategie realizace II."

Transkript

1 II. STRATEGIE REALIZACE VIZE, SWOT ANALÝZA, PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY 36

2 OBSAH: 10. VIZE A SWOT ANALÝZA MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIZE SWOT ANALÝZA - ÚVOD CÍLE METODIKA 39 S - silné stránky 39 W - slabé stránky 40 O - Příležitosti, šance 40 T - Hrozby, rizika STRATEGIE REALIZACE PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY METODICKÝ POSTUP NĚKTERÁ SPECIFIKA STRATEGIE ROZVOJE PRIORITY A SPECIFICKÉ CÍLE STRATEGIE REALIZACE VIZE MIKROREGIONU 45 Priorita č péče o památky a kulturní hodnotu území, péče o krajinu a její environmentální funkce, ochrana životního prostředí 46 Priorita č Rozvoj a posílení technické infrastruktury a vybavenosti mikroregionu 48 Priorita č Obnova a posílení vzdělávání, sportu, společenského života, sociálního zázemí a soudržnosti mikroregionu 51 Priorita č Rozvoj zdravého podnikatelského prostředí s důrazem na zachování a posílení významu tradiční zemědělské výroby, tvorba nových pracovních míst IMPLEMENTACE ZPŮSOB REALIZACE, MONITORING A HODNOCENÍ ZPŮSOB REALIZACE ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ MONITORING A HODNOCENÍ ZÁVĚR 57 37

3 10. VIZE A SWOT ANALÝZA MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIZE Mikroregion Obce památkové zóny 1866 bude v časovém horizontu 10 až 20 let rozvíjející se venkovský region s rostoucím počtem obyvatel a rozvíjejícím se cestovním ruchem, čerpajícím podněty z historické události díky níž byl vytvořen. Bude regionem s atraktivním prostředím pro drobnější podnikatelské aktivity malého a středního podnikání v jinak zemědělské krajině s intenzivní zemědělskou výrobou na jedné z nejkvalitnějších půd v ČR, v krajině dobře prostupné se zahájeným revitalizačním procesem. Mikroregion bude vyhledávaným místem pro klidný a plnohodnotný život v družném venkovském prostředí, vybaveném všemi základními službami a pestrou nabídkou sportovního, kulturního a společenského vyžití. Bude využívat vzájemně prospěšných vazeb se svým okolím, včetně velkého města Hradec Králové, kterému skýtá kvalitní možnost bydlení a město mikroregionu naopak zase pracovní příležitosti SWOT ANALÝZA - ÚVOD Analýza SWOT bude využita spolu s dalšími analytickými materiály pro nadefinování rozvojových oblastí a vytvoření akčních plánů k dosažení rozvojových cílů. Provedení SWOT analýzy je dalším postupovým krokem po zpracování profilu Mikroregionu Obce památkové zóny Profil představuje analýzu stavu mikroregionu v základních odborných oblastech a vytváří výchozí poznatkovou základnu o daném mikroregionu. SWOT analýza Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 bude využita k určení priorit rozvoje mikroregionu CÍLE Cílem SWOT analýzy je: stanovení silných a slabých stránek jednotlivých problémových oblastí mikroregionu; odhalení příležitosti a ohrožení mikroregionu podle jednotlivých problémových oblastí; SWOT analýza má být zpracována v takové míře podrobnosti, aby bylo možné stanovit na jejím základě hlavní problémy mikroregionu a s využitím silných stránek a příležitostí stanovit strategický postup k jejich odstranění a k minimalizaci hrozeb. 38

4 10.4 METODIKA SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) je standardní metoda používaná k přehledné prezentaci analytických poznatků o zájmovém mikroregionu. Vychází z podrobné sociálně ekonomické analýzy mikroregionu a je v podstatě jejím přehledným závěrem. Ve SWOT analýze jsou srozumitelně, objektivně a stručně, avšak vyčerpávajícím způsobem, uvedeny silné a slabé stránky mikroregionu a příležitosti a ohrožení jeho sociálně ekonomického rozvoje. Akcentováním silných stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň omezování slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných ohrožení. Návrh SWOT analýzy je zpracován nezávislým tvůrcem analytické části, avšak její úpravu dle zcela konkrétních znalostí místní problematiky ze všech úhlů pohledu musí udělat členové Komise pro strategický rozvoj regionu, kteří representují mikroregion jednak plošně i funkčně (partnerství samosprávy, podnikatelů a občanů různého věku a pohlaví). S - SILNÉ STRÁNKY Poloha v blízkosti významné sídelní aglomerace Hradec Králové a měst Hořice a Jaroměř. Relativně stabilizovaný počet obyvatel. Dobré dopravní napojení mikroregionu jako celku, existence silnic 1. třídy E 442 a E 67. Existence stávajících značených pěších turistických tras a naučných stezek. Dlouhá letní turistická sezóna, vhodné podmínky pro poznávací turistiku a cykloturistiku. Relativně čisté ovzduší (vyjma okolí silnic 1. třídy). Turisticky atraktivní lokalita s významnými cíli turistického ruchu u Hradce Králové Areál Bojiště, Zámek Hořiněves, rodiště V. Hanky, Centrum experimentální archeologie, kostel sv. Ondřeje ve Světí, atd.). Dostatek pitné vody z vlastních zdrojů i ze zdrojů Vodárenské soustavy Východní Čechy (VSVČ), lokálně velmi dobrý stav vodovodů. Nově vybudovaná plynofikace ve všech obcích mikroregionu ( ). Produktivní zemědělská oblast s přirozenou úrodností půdy jedné z nejvyšších kvalit v ČR a dobrými klimatickými podmínkami s dostatkem srnčí zvěře. Tradice a vztah obyvatelstva mikroregionu k zemědělské činnosti a k historii území ve většině regionu. Existence svazku obcí jako základní platformy spolupráce obcí. Existence spádových základních škol a základní občanské vybavenosti (lékař, ) ve Všestarech a Hořiněvsi. Zvyšující se mimoškolní aktivity škol v oblasti dovedností (výtvarné, internet, výuka jazyků, hra na hudební nástroje) a další aktivity v oblasti sportu (TJ Sokol Hořiněves, krytý bazén a sportovní areál při ZŠ Všestary). Tradičně rozvinutý sport (fotbal, kondiční cvičení pro ženy, dívky a děti, šachy). 39

5 Činnost spolků a sdružení (dobrovolní hasiči apod.), aktivity obcí (dny dětí, drakiády, plesy, výstavy). Existence společné studie mikroregionu, týkající se využití krajiny (Agroprojekce Litomyšl, ing. Trávníček, 2000). W - SLABÉ STRÁNKY Špatný technický stav zejména místních komunikací. Nedostatečná dopravní obslužnost některých obcí mikroregionu, zejména ve vazbě na režim škol, mimoškolních aktivit a hlavně o víkendech. Nedostatek víceúčelových hřišť a sportovišť. Nedostatečná péče o seniory. Nedostatečná informovanost občanů a podnikatelů ohledně možnosti rozvoje regionu, dění v obcích a možnosti získání podpory ze zdrojů EU. Nedostatečná současná vybavenost pro podporu cestovního ruchu. Nedostatečná vybavenost pro cykloturistiku. Chybějící příležitosti pro pobyt a rekreaci u vody. Nízký standard služeb v cestovním ruchu, nedostatečná propagace. Nízká aktivita obyvatelstva mikroregionu ve správě věcí veřejných. Rezervy ve spolkových aktivitách. Nedostatečně udržovaná krajina (zaplevelené pozemky a neřízeně odložené odpady). Nedostatečné řešení odvádění a čištění odpadních vod. Chybějící aktivity pro handicapované spoluobčany. O - PŘÍLEŽITOSTI, ŠANCE Vytvoření příznivého prostředí pro prosperitu sdružených obcí a místních podnikatelů. Spolupráce jednotlivých obcí mikroregionu. Propagace cestovního ruchu především v souvislosti existence ojedinělých historických památek v souvislosti s bitvou 1866 a spolupráce na společných projektech i se sousedními mikroregiony. Využití blízkosti krajského města nabídkou turistických produktů pro rozvoj víkendové turistiky. Využití propagace Areálu Bojiště i k propagaci dalších významných kulturněhistorických památek mikroregionu i novodobých zajímavostí a experimentů (skanzen Všestary). Využití stoupající obliby nových forem rodinné rekreace na venkově (agroturistika, letní byty). Zlepšit dopravní obslužnost o víkendech pro rozvoj cestovního ruchu. Zlepšit a obnovit původní komunikační propojení jednotlivých obcí s využitím režimu komplexních pozemkových úprav. Prostor pro podnikatelské aktivity v oblasti služeb (např. ubytování, stravování, sportovní zařízení, servis, ekonomické služby, hlídání dětí, práce přes Internet apod.). Zakládání společných podniků, využívání společných zařízení a techniky. Vhodné prostředí pro individuální bytovou výstavbu venkovského typu a zdravé bydlení. 40

6 Nalezení trvalého souladu mezi požadavky orgánů ochrany přírody a krajiny a rozvojovými záměry obcí mikroregionu. Využití podpory státu, kraje a evropských fondů na rozvojové projekty a aktivity. Spolupráce a partnerství samosprávy, podnikatelů a dalších organizací, zejména na rozvojových projektech mikroregionu a společné úsilí při hledání zdrojů kofinancování těchto projektů. Dotace státu na revitalizaci krajiny (zřizování rybníků a zakládání retenčních nádrží a malých vodních ploch, také s možností koupání a vodních sportů). Dotace na uplatňování ekologických technologií a na obnovu lesů. Využití biomasy. Vstup perspektivního zahraničního kapitálu do místního tradičního zpracovatelského průmyslu zemědělských produktů, ovocnářství a šlechtitelství (vzor ZD Všestary). Společný postup obcí ve spolupráci s neziskovými organizacemi (charita, mateřská centra, apod.) na projektech společné sociální péče a projektech rozvíjejících lidské zdroje a podporujících sociálně slabé a problémové skupiny obyvatelstva. Společný postup obcí při snaze vytvořit středisko pro handicapované občany a děti (hipoterapie, chráněná dílna, balneoterapie, masáže, keramická dílna apod.). T - HROZBY, RIZIKA Dosud nepříznivý celospolečenský demografický vývoj (snižování počtu obyvatel, stárnutí populace). Zhoršování stavu občanské vybavenosti a kulturně-historických památek z důvodu nedostatku finančních prostředků na obnovu, rozvoj i provoz, následné snížení atraktivity historicky cenné oblasti. Neustálá změna pravidel přerozdělování daní do obcí. Vleklé zavádění legislativních změn a harmonizace s EU. Stagnace v řešení problémů koncepce rozvoje zemědělství a znevýhodnění českých zemědělců po vstupu do EU v porovnání s jinými zeměmi EU. Nedostatečná vynutitelnost práva v oblasti občanského a správního práva. Nerovné podmínky pro obce a města v zajištění péče o seniory. Nevhodná sociální politika státu nemotivující lidi k zaměstnanosti. Konkurence supermarketů vůči drobným podnikatelům. Dlouhodobá návratnost vynaložených prostředků. Klesající kupní síla a životní úroveň a další nárůst apatie obyvatel. Zhoršení postavení malých a středních podnikatelů na trhu v důsledku nedostupnosti malých úvěrů a nízké mobility kapitálu. Snížení atraktivity oblasti pro podnikatelské aktivity a následný odliv stávajících podnikajících subjektů z mikroregionu. Nárůst cenových disproporcí v zemědělství mezi cenami vstupů a výstupů. Přenášení dalších povinností na obce bez finančního zabezpečení. Nedostatečná údržba místních komunikací a silnic 2. a 3. třídy. Snižování dopravních spojů pro místní obyvatele a návštěvníky regionu. 41

7 11. STRATEGIE REALIZACE PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY 11.1 METODICKÝ POSTUP Pro naplnění vize a strategických cílů rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866, byly určeny čtyři prioritní oblasti priority. Jedná se o oblasti rozvoje, na které je potřeba soustředit pozornost a úsilí všech obyvatel (obcí, podnikatelů, občanů) mikroregionu, a to cíleně a koncentrovaně, aby bylo dosaženo splnění všech strategických cílů. Pro jednotlivé priority byly navíc stanoveny přesnější specifické cíle, kterých by mělo být v dlouhodobém horizontu dosaženo. Pro každou prioritu bylo stanoveno několik opatření, která jsou širší obecnější formulací úkolů, které vedou k naplnění dané priority. Pro každé opatření pak byly dále hledány buď obecnější projektové záměry (tam, kde v této fázi nebylo možné jednoznačně formulovat konkrétní projekt, ale pouze zadání pro jeho vytvoření) nebo bylo možné pod souhrnným názvem presentovat konkrétnější projekty, akce a aktivity, které již v současné době mohou mít známý rozpočet a jejich realizace je připravena takřka do prováděcí podoby. Schématicky lze uvedený postup znázornit v následující hierarchii od nejobecnější formulace cílové oblasti zájmu po stanovení konkrétních projektů, aktivit a akcí : PRIORITA V I Z E OPATŘENÍ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR AKTIVITA AKCE 42

8 Pro každé opatření (tj. často souhrnně po celý soubor projektových záměrů) byl formulován okruh realizátorů tohoto opatření, alespoň v obecnější rovině, ze které je patrno, zda opatření směřuje více do samosprávy, podnikatelské sféry a s jakými organizacemi a institucemi lze na realizaci spolupracovat. Pro každé opatření byly rovněž naznačeny finanční zdroje - současné možnosti externího spolufinancování z národních a strukturálních fondů EU. Jedná se o informaci, zda stát a EU podporuje uváděné aktivity; přitom je třeba počítat s tím, že některé uváděné dotační programy mohou časem zaniknout a naopak se mohou objevit nové možnosti spolufinancování. Také je nutné upozornit, že se nejedná o vyčerpávající výčet. Vzhledem k dalšímu programovacímu období Evropské unie a možné změně intervenčních oblastí podpory méně rozvinutých regionů, bude v roce 2007 nutné revidovat možnosti externího kofinancování ze zdrojů EU NĚKTERÁ SPECIFIKA STRATEGIE ROZVOJE Všechna opatření, projektové záměry a aktivity/akce byly stanovovány v kontextu celého mikroregionu (zde se myslí území osmi členských obcí svazku), směřovaná pro všechny účastníky strategického plánování (obce, podnikatelé, občané, organizace atp.), ve střednědobém časovém horizontu (10 let) a vycházela z analýzy regionu, zejména ze SWOT analýzy a s vědomím všech vazeb tohoto malého, v řadě věcí nesoběstačného mikroregionu, na okolí. Protože jsou strategické cíle dosti široké, je i formulace priorit široká. Je tomu tak proto, že pro stabilizaci uvedeného mikroregionu je potřeba v mnoha směrech učinit alespoň něco, aby se celek udržel a nebylo možné stanovit jen několik úzce vyhraněných cílů a priorit. Jednotlivé projektové záměry nemají blíže specifikován časový rámec a není stanoveno, co by mělo být realizováno dříve a co později. Tento úkol je svěřen do role řízení realizace plánu v rámci implementace strategie. Tento postup vyplývá z praktických zkušeností s realizací strategií v jiných mikroregionech. Logicky jsou totiž zahájeny ty úkoly, které je reálné jako první připravit a zajistit jim financování. Souběžně pak probíhá příprava několika ostatních, nikdy však ne všech úkolů plánu v celé šíři najednou. Na to lidské ani finanční kapacity mikroregionů jako celků nikdy nestačí. Základní zdrojová data pro strategickou část byla získána v rámci dotazníkového šetření, které proběhlo začátkem roku Identifikované priority, opatření, projektové záměry a aktivity/akce budou prodiskutovány a případně revidovány v rámci jednání Komise pro strategický rozvoj Mikroregionu Obce památkové zóny 1866, dalších přizvaných odborníků a zástupců různých cílových skupin široké veřejnosti. 43

9 11.3 PRIORITY A SPECIFICKÉ CÍLE Pro jednotlivé priority byly stanoveny specifické cíle, které blíže popisují čeho by mělo být v rámci jednotlivých prioritních oblastí v střednědobém časovém horizontu (cca 10 let) dosaženo. Specifické cíle jsou naznačeny jako trendy (zvýšení, zlepšení, posílení, apod.) a bude snahou je postupem času na základě zkušeností zpřesňovat do konkrétnější podoby. Jedná se o tyto specifické cíle : CÍL 1 Péče o památky a kulturní hodnotu území, péče o krajinu a její environmentální funkce, ochrana životního prostředí a) Zachovat, obnovit a posílit významnou historicko - kulturní hodnotu památkové zóny 1866; b) Systematicky pečovat o všechny nemovité i movité památky území; c) Nabídnout turistům a návštěvníkům památkovou zónu jako ucelený produkt, vhodnou propagací, včetně rozvoje dalších služeb cestovnímu ruchu, zvýšit návštěvnost památkové zóny a posílit zájem o víkendovou a nenáročnou turistiku; d) Pečovat o krajinu a její environmentální funkce, zachovat a zlepšit její ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu; e) Zvýšit podíl ekologického a mimoprodukčního zemědělství a vyrovnat tak nepoměr ve vztahu k tradičnímu produkčnímu zemědělství, které však bude v regionu zásadně převažovat; CÍL 2 Rozvoj a posílení technické infrastruktury a vybavenosti mikroregionu, a) Obnovit, rozšířit a modernizovat technickou vybavenost a obslužnost území (komunikace, vodovody a kanalizace, sítě, zařízení občanské vybavenosti, zlepšit dopravní obslužnost atp.) tak, aby se stal mikroregion více soběstačný v uspokojování základních potřeb jeho občanů a umožnit další rozvoj obcí; CÍL 3 Obnova a posílení vzdělávání, sportu, turistiky, společenského života, sociálního zázemí a soudržnosti mikroregionu a) Zlepšit podmínky, kvalitu a dostupnost vzdělávání mládeže a všech ostatních věkových skupin obyvatelstva; b) Zachovat dostupnost péče o předškolní mládež a zajistit péči o seniory a zlepšit tak kvalitu života všech generací; c) Zkvalitnit stávající a vytvořit další aktivity plnohodnotného trávení volného času a spolkového života venkovských komunit v mikroregionu, které tak neodmyslitelně doplňují zdravý životní styl na venkově; d) Zvýšit vnitřní soudržnost mikroregionu (spolupráci, soběstačnost, stabilitu) a současně otevřenost mikroregionu (spolupráci s okolními městy, mikroregiony, veřejnou správou, partnery v EU apod.); 44

10 e) Etablovat Mikroregion a zlepšit jeho identifikaci ve vztahu: "území/místní tradiční vazby - občané/veřejnost - mikroregion" a opačně; vytvoření loga, atp. CÍL 4 Rozvoj zdravého podnikatelského prostředí s důrazem na zachování a posílení významu tradiční zemědělské výroby, tvorba nových pracovních míst a) Udržet místní tradiční zemědělskou prvovýrobu v této produktivní zemědělské oblasti; zkvalitnit zpracování a marketing zemědělských komodit a produktů, zvýšit konkurenceschopnost zdejšího zemědělství v evropském prostředí; b) Udržet stávající podniky malého a středního podnikání působící v mikroregionu; zvýšit jejich počet, a to zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu a služeb pro místní region a dosáhnout tak větší diversifikace příjmů obyvatelstva (zejména propojením podnikatelských aktivit s aktivitami samosprávy) STRATEGIE REALIZACE VIZE MIKROREGIONU Struktura kapitoly (v závorce je naznačena forma číselného označení dané kategorie): priorita (x) opatření (x.x.) - realizátor - finanční zdroje projektový záměr (x.x.x.) konkrétní projekt, akce nebo aktivita (x.x.x.x). 45

11 PRIORITA Č. 1. PÉČE O PAMÁTKY A KULTURNÍ HODNOTU ÚZEMÍ, PÉČE O KRAJINU A JEJÍ ENVIRONMENTÁLNÍ FUNKCE, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Opatření 1.1. Obnovení historické a kulturní hodnoty památkové zóny 1866 Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, Památkový ústav Pardubice, Komitét 1866, Církve Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, dotace státu a granty kraje v oblasti památkové péče, programy na záchranu architektonického dědictví Královéhradeckého kraje Péče o nemovité i movité památky území zóny 1866 (PZ) Obnova a dobudování centra Památkové zóny areálu Chlum Obnova a oprava památek (pomníků) v obci Čistěves Oprava pomníků v obci Střezetice a Dlouhé Dvory Rekonstrukce kostela sv. Mikuláše v Žíželevsi Oprava (fasáda) kostela sv. Prokopa v Hořiněvsi Rekonstrukce a obnova muzea V. Hanky v Hořiněvsi Rekonstrukce pomníku V. Hanky v Hořiněvsi Rekonstrukce pomníku sv. Františka de Pauly v Hořiněvsi Rekonstrukce kostela sv. Ondřeje v obci Světí (nár. kult. pam.) Rekonstrukce památníků PZ Oprava a obnova cca 200 pomníků PZ 1866 v obci Máslojedy Vytvoření a propagace PZ jako turistického produktu; přiblížení jejího historického významu široké veřejnosti i jednotlivým cílovým skupinám Zařazení PZ do nabídek turistických produktů Spolupráce s partnery v Čechách i v zahraničí Péče o další kulturní dědictví mikroregionu, historickou a lidovou architekturu Rozvoj služeb cestovnímu ruchu, podpora turistiky v koordinaci s okolními regiony Vyznačení sítě cyklotras v mikroregionu OPZ 1866 včetně vybudování doprovodné architektury Vybudování infrastruktury pro rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v regionu Opatření 1.2. Péče o krajinu a její environmentální funkce, ochrana životního prostředí Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé obce, zemědělské subjekty, MZe Vlastní zdroje OPZ 1866, dotace státu (SFŽP, AOPK), granty kraje, dotace ze SF EU (OP INFRA, OP RVMZ) 46

12 Výstavba, rekonstrukce a revitalizace rybníků a ostatních vodních ploch, protipovodňová a revitalizační opatření v krajině Regulace vodoteče a revitalizace rybníku v obci Čistěves Rekonstrukce regulace toku říčky Olšovky Odbahnění rybníku v obci Střezetice Revitalizace a odbahnění rybníku v obci Dlouhé Dvory Vybudování retenční nádrže v obci Světí v prostoru "Panna" Obnova rybníka v Rozběřicích Oprava požární nádrže v Bříze Komplexní pozemkové úpravy Komplexní pozemkové úpravy v obci Střezetice Komplexní pozemkové úpravy v Hořiněvsi Realizace ÚSES v krajině Vybudování rybníku a lesoparku u PR Bažantnice Hořiněves Zpracování, aktualizace a digitalizace územních plánů Zpracování územního plánu obce Všestary Zpracování územního plánu obce Střezetice Zpracování územního plánu obce Benátky Digitalizace územního plánu obce Hořiněves Péče o veřejná prostranství, zeleň a estetickou tvář mikroregionu Výsadba zeleně a stromů v lokalitě Šust Pořízení společné mechanizace pro úpravu a údržbu veřejných ploch mikroregionu Zvýšení podílu ekologického a mimoprodukčního zemědělství v lokalitách nevhodných pro intenzivní zemědělskou výrobu Zkvalitnění systému odpadového hospodářství v mikroregionu Vybudování sběrného dvora v obci Čistěves Vybudování sběrného dvora ve Střezeticích Integrovaný systém nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem v mikroregionu Vybudování sběrného dvora ve Všestarech 47

13 PRIORITA Č. 2. ROZVOJ A POSÍLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VYBAVENOSTI MIKROREGIONU Opatření 2.1. Obnova a doplnění sítě místních komunikací včetně doprovodné infrastruktury Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, Pozemkový úřad Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, SFDI, granty kraje, SROP Propojení obcí mikroregionu místními komunikacemi, obnova a oprava místních komunikací a související infrastruktury (parkoviště, autobus. čekárny aj.) Vybudování nových o obnova stávajících chodníků v Benátkách směrem na Máslojedy Vybudování nové komunikace a chodníků v západní části obce Čistěves Výstavba záchytného parkoviště v Čistěvsi ("před Myslivcem") Výstavba autobusové čekárny (linka Králíky - Hradec Králové) v Čistěvsi Vybudování obslužné komunikace ke sportovnímu areálu a ploše pro podnikání v obci Neděliště Obnova stávajících a vybudování nových chodníků a místních komunikací k novostavbám RD v obci Střezetice Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení ve Střezeticích Rekonstrukce místních komunikací k sídlišti "Špuk" v Hořiněvsi Rekonstrukce místních komunikací v obcích Žíželeves a Jeřičky Rekonstrukce chodníků v Hořiněvsi, vybudování nových chodníků v Želkovicích Výstavba a obnova místních komunikací a chodníků v obci Světí Vybudování autobusové linkové čekárny a parkoviště před hospodou v obci Světí Oprava a rekonstrukce místních komunikací v obci Máslojedy Výstavba chodníků a rekonstrukce místních komunikací ve Všestarech, včetně místních částí Opatření 2.2. Optimalizace dopravní obslužnosti Svazek obcí OPZ 1866, dopravní společnost, KÚ Hradec Králové Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, Analýza stavu a dopravních potřeb Návrh řešení optimalizace, projednání a realizace Zachování a využití lokální železniční tratě Smiřice Sendražice Račice Hořiněves Hněvčeves 48

14 Opatření 2.3. Výstavba a obnova inženýrských sítí Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, provozovatelé VAK Vlastní zdroje obcí, SFŽP, SOP INFRA, dotace Mze,MMR Obnova a budování vodovodů a kanalizací v obcích (ve vazbě na PRVK) Výstavba vodovodního řadu a kanalizace v Benátkách Vybudování splaškové kanalizace a ČOV v Čistěvsi Vybudování kanalizace a ČOV v Hořiněvsi Vybudování splaškové kanalizace v obci Světí Rozšíření vodovodních a kanalizačních řadů v místních částech obce Všestary Vybudování splaškové kanalizace v obci Máslojedy Budování infrastruktury pro novou bytovou výstavbu Vybudování inženýrských sítí k novým výstavbám v Benátkách Vybudování nové infrastruktury k bytové výstavbě v Čistěvsi ( Němcovo ) Příprava parcel pro bytovou výstavbu v k.ú. Horní Něděliště Vybudování inženýrských sítí ke stavebním parcelám v Dlouhých Dvorech Vybudování infrastruktury ke stavebním parcelám Na Špuku v Hořiněvsi Příprava parcel pro výstavbu 30 RD v obci Máslojedy Vybudování inženýrských sítí pro bytovou výstavbu v obci Všestary a jejich místních částech Opatření 2.4. Výstavba, obnova a péče o objekty veřejné občanské a technické vybavenosti území, domovního a bytového fondu Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, KÚ Hradec Králové, MMR; Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, dotace státu, programy rozvoje bydlení, SROP, granty kraje; Obnova obecních budov Oprava a obnova budovy hostince v obci Střezetice (střešní krytina, vnější omítky) Výstavba nového obecního úřadu a nové knihovny s učebnou ve Střezeticích Vybudování informačního centra obecní knihovny v Hořiněvsi Oprava a obnova budovy obecního úřadu v Čistěvsi Výstavba, údržba a rekonstrukce budov škol a školských zařízení v regionu Rekonstrukce ústředního vytápění mateřské školy v obci Neděliště Modernizace školní tělocvičny ve Všestarech Rekonstrukce a oprava budov mateřské a základní školy v Hořiněvsi 49

15 Výstavba domu pečovatelské služby a bytů pro důchodce a ostatní sociálně potřebné skupiny Vybudování azylového domu a denního stacionáře v mikroregionu OPZ Vybudování domu s pečovatelskou službou ve Všestarech Obnova a výstavba domovního a bytového fondu Vybudování nájemního bytu v nástavbě nad obecním hostincem v obci Střezetice Obnova a oprava obecního domku pro účely nájemního bydlení v Čistěvsi Vybudování bytů na půdě obecního úřadu ve Všestarech Vybudování nájemního bytu v obecním hostinci v obci Všestary Obnova a výstavba sportovních a odpočinkových zařízení Výstavba nového dětského hřiště v Benátkách Výstavba a vybavení sportoviště v obci Čistěves Vybavení a rozšííření stávajícího sportovního areálu v obci Neděliště Rekonstrukce plaveckého bazénu v obci Neděliště, včetně vybudování hřiště na plážový volejbal Vybudování hřiště na malou kopanou v Dlouhých Dvorech nebo ve Střezeticích Vybudování sportoviště v areálu SDH a JPO, v západní části obce Hořiněves Rekonstrukce a vybavení sportovního areálu Na zámečku Vybudování areálu sportoviště v obci Máslojedy Vybavení a zprovoznění dětských hřišť v obci Všestary a jejich místních částech Kolektorové vytápění krytého plaveckého bazénu ve Všestarech Vybudování tenisových kurtů u Sokolovny v Hořiněvsi Budování center obcí Rekonstrukce a využití bývalého nákupního centra v obci Hořiněves Obnova a výstavba ostatních zařízení Obnova a nové využití sušárny a mlýna v Čistěvsi Obnova a využití objektu ve vlastnictví P.F. Mléčná farma v Hořiněvsi Výstavba víceúčelové hasičské zbrojnice v obci Čistěves Opatření 2.5. Komunikační sítě Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, SROP Internetizace obcí Památkové zóny Napojení obcí mikroregionu na bezdrátový internet Zavedení bezdrátového internetu do obecní knihovny v Žíželevsi Místní rozhlasy a ostatní projekty z oblasti telekomunikací Zřízení bezdrátového rozhlasu v obcích mikroregionu 50

16 PRIORITA Č. 3. OBNOVA A POSÍLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, SPORTU, SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA, SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A SOUDRŽNOSTI MIKROREGIONU Opatření 3.1. Obnova aktivního společenského, kulturního a sportovního života v obcích, zdravý životní styl Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, NNO, školy a další organizace Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, programy státní podpory, EVVO, SOP RLZ, granty kraje Stabilizace stávajících a založení dalších spolků a zájmových kroužků pro děti i dospělé Podpora činnosti Komitétu Podpora činnosti Muzea Východních Čech Podpora stávajících tradičních akcí Turistický pochod Jana Sedláčka oblastí PZ Zavedení nových akcí s mikroregionální i nadregionální působností Historicko kulturní akce ve vazbě na PZ 1866 v areálu Chlum Opatření 3.2. Péče o vzdělání, výchovu a celoživotní učení v regionu Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, NNO, školy a další organizace Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, programy státní podpory, EVVO, SOP RLZ, granty kraje Sportovní aktivity, a zájmová činnost mládeže Podpora celoživotního učení, (mimo) školního vzdělávání Zřízení a vybavení učebny ZŠ ve Všestarech a Hořiněvsi pro výuku jazyků Opatření 3.3. Péče o děti předškolního věku, starší občany a sociálně nepřizpůsobivé obyvatele Svazek obcí OPZ 1866, jednotlivé členské obce, NNO, školy a další organizace Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, programy státní podpory, SOP RLZ, granty kraje 51

17 Zachování stávajících mateřských škol a zavedení soukromé péče o děti mateřských center) Společná organizace péče o staré občany a občany potřebující speciální péči Hledání řešení sociálně nepřizpůsobivých případů a skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 3.4. Soudržnost a otevřenost mikroregionu Svazek obcí OPZ 1866, SMO Vlastní zdroje OPZ 1866, POV Partnerská spolupráce Aktualizace, doplňování a monitoring strategického plánu rozvoje mikroregionu Společné řešení obcí při plnění zákona o krizovém řízení Společné řešení obcí při plnění povinností ze zákona o odpadech Společný postup při plnění zákona o přístupu k informacím a zákona o elektronickém podpisu Spolupráce členských obcí v rámci svazku obcí Obce PZ Identifikace mikroregionu Informační systém Vytvoření webových stránek obcí Navázání a udržování dobrých vnějších vztahů Spolupráce s okolními mikroregiony a svazky obcí Spolupráce s Královéhradeckým krajem (např. při využívání evropské pomoci, atd.) 52

18 PRIORITA Č. 4. ROZVOJ ZDRAVÉHO PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ S DŮRAZEM NA ZACHOVÁNÍ A POSÍLENÍ VÝZNAMU TRADIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY, TVORBA NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST Opatření 4.1. Rozvojové plochy a objekty pro podnikání, podnikatelská infrastruktura Svazek obcí OPZ 1866, podnikatelské subjekt, Hospodářská komora, ARP, CzechInvest, Vlastní zdroje obcí, vlastní zdroje OPZ 1866, SROP, OP PP Budování podnikatelské infrastruktury Vybudování inženýrských sítí pro průmyslovou zónu v Čistěvsi ( Za sušárnou ) Rekonstrukce brownfields a budov na funkční podnikatelské objekty Opatření 4.2. Poradenské a školící služby pro podnikatele Svazek obcí OPZ 1866, podnikatelské subjekty, Hospodářská komora, ARP, CzechInvest, OP PP Opatření 4.3. Podnikatelské projekty v oblasti zemědělství, cestovním ruchu, malém a středním podnikání, službách a průmyslu Svazek obcí OPZ 1866, podnikatelské subjekty, Hospodářská komora, ARP, CzechInvest, Agrární komora, CzechTurism, SROP, OP PP, OP RVMZ, Podnikatelské projekty v malém a středním podnikání CTN Jiří Němeček Podnikatelské projekty v zemědělství Agrochov s.r.o. Hořiněves RCHP s.r.o. Benátky Podnikatelské projekty ve službách cestovnímu ruchu Výstavba soukromého penzionu se zaměřením na agroturistiku v Čistěvsi 53

19 12. IMPLEMENTACE ZPŮSOB REALIZACE, MONITORING A HODNOCENÍ ZPŮSOB REALIZACE Do realizace strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 by měly být zapojeny všechny články široké veřejnosti: obce, podnikatelé, nestátní neziskové i jiné organizace i občané mikroregionu, protože opatření strategie jsou různorodá a obracejí se ke všem těmto článkům společnosti. Aby byla realizace strategie úspěšná, je však nezbytné zvolit určitou řídící, výkonnou a kontrolní autoritu. Optimální a efektivní řešení je, vycházet z organizačního zázemí, které je již v regionu k dispozici a pokud možno nezakládat další nové organizace a struktury. Nabízí se tedy možnost pověřit : funkcí řídící funkcí výkonnou Valnou hromadu svazku obcí Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Správní radu svazku obcí Mikroregion Obce památkové zóny 1866 funkcí svrchovanou a kontrolní Komisi pro strategický rozvoj regionu Toto rozložení funkcí vychází ze skutečnosti, že samosprávné obce byly iniciátorem vzniku strategického plánu a dá se předpokládat, že zejména ony budou i hybnou silou jeho realizace, protože obce jsou ze své podstaty a poslání nejvíce zainteresovány na rozvoji území, které spravují. Složka řídící Valné shromáždění svazku obcí Jejím posláním je na základě podkladů dodávaných výkonnou složkou nebo dalších externích podkladů a znalostí a vědomostí jejích členů nebo poradních orgánů usměrňovat realizaci strategie dle aktuální situace a možností, zejména : iniciovat realizaci opatření, která se ukáží pro region velmi významná; iniciovat realizaci opatření, kde se nabízejí příležitosti zajistit financování; iniciovat realizaci opatření, která nejsou finančně náročná, ale jsou organizačního charakteru a týkají se zejména spolupráce napříč státní správou, samosprávou, podnikatelskou sférou a občany; iniciovat aktivity vedoucí k možnosti realizace ostatních opatření (oslovit realizátory, vyhledávat a zajišťovat zdroje financování); navrhovat změny a aktualizace strategie rozvoje; zajišťovat výkon monitoringu a hodnocení realizace strategie; zajišťovat svolávání Komise pro strategický rozvoj regionu (optimálně alespoň jednou za rok); 54

20 Složka výkonná - Správní výbor svazku obcí Náplní její činnosti je : realizovat konkrétní usnesení a pokyny řídící složky ohledně strategie rozvoje mikroregionu; zajišťovat realizaci vybraných opatření přímo obcemi a svazkem obcí nebo jednáním a spoluprací s podnikatelskou sférou a dalšími subjekty a občany; připravovat podklady pro řídící složku ohledně možností realizace ostatních opatření; připravovat podněty ohledně doplnění a aktualizace strategie rozvoje; zajišťovat monitoring efektu realizace strategie a 1 x za 3 roky zpracovávat souhrnnou zprávu o výsledcích monitoringu. Výkonná složka bude spolupracovat s řadou organizací státní správy a samosprávy a s odbornými dodavateli určitých druhů prací (poradci, projektanti, realizační firmy apod.). Složka svrchovaná a kontrolní Komise pro strategický rozvoj regionu Jedná se o Komisi, která byla založena pro účely sestavení strategie rozvoje mikroregionu. Nemá žádnou právní subjektivitu, její členská základna však není nikterak omezena a naopak je vítáno její rozšíření zejména o ženy, které jsou dosud málo zastoupeny, zástupce nestátních neziskových organizací a další zájemce, kteří se o rozvoj regionu zajímají. Komise by se měla scházet alespoň jednou za rok. Obdržela by informace o postupu realizace strategie rozvoje, podněty na její případné úpravy a zprávu o výsledcích monitoringu. Komise bude : projednávat navrhované aktualizace a doplňky strategie rozvoje na základě podkladů řídící složky; projednávat podněty a připomínky a doplňky z řad vlastních členů a veřejnosti; schvalovat aktualizované verze strategie rozvoje ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ Financování strategie rozvoje lze rozdělit na : a) zajištění základního chodu realizace Bude probíhat v rámci zajištění chodu svazku obcí. Určitý peněžní fond bude potřeba pravidelně věnovat na základní organizační zajištění (např. administrativní práce, oslovování partnerů k jednáním, poradenství v oblasti možností financování apod.). Na tuto činnost má svazek obcí možnost čerpat nevelké dotace z Programu obnovy venkova, z dotačního titulu 6 (poradenské služby) a dofinancovat je z vlastních zdrojů (členských příspěvků). Zajištění základního chodu realizace plánu by mělo být součástí rozpočtu svazku obcí. b) zajištění realizace konkrétních opatření plánu Realizace konkrétních opatření bude muset být zajištěna z vlastních prostředků realizátora (investora obce, svazek, podnikatelé, občané, KČT aj.) s vítanou a cíleně vyhledávanou možností spolufinancování z externích zdrojů státu nebo EU. Svazek obcí bude do určité míry hradit poradenství při vyhledávání a využívání zdrojů spolufinancování (viz bod a) a zajišťovat podmínky pro partnerství samosprávy, státní správy, podnikatelů, NNO a dalších subjektů (společná jednání, tvorba společných projektů nebo jejich návazností apod.). 55

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování:

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE B. STRATEGICKÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: červen srpen 2014 1 OBSAH Obsah...

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN 2007 1 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí Bystřice Zadavatel studie: Svazek obcí Bystřice Zpracovatel studie: Lucie Michálková 777/280 931; e-mail lucie.michalkova@tiscali.cz manažer mikroregionu Svazek

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více