- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ"

Transkript

1 - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem c/ Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování d/ Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů e/ Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů f/ Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu g/ Komplexní zdůvodnění přijatého řešení h/ Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a o stanovisku k vyhodnocení vlivů na životní prostředí i/ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL j/ Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění k/ Vyhodnocení připomínek l/ Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 2/ Grafická část odůvodnění Výkres číslo : 01 Koordinační výkres 1: Širší vztahy 1: Zábor ZPF a PUPFL 1:5000

2 - 2 - a/ Postup při pořízení změny územního plánu Řešené území změny č.1 ÚPnO Hořice na Šumavě je vymezeno v grafické části této územně plánovací dokumentace. Návrh změny č.1 ÚPnO Hořice na Šumavě je výsledkem procesu projednávání s Krajským úřadem Jihočeský kraj, dotčenými orgány státní správy, obcí, pro kterou se tato změna pořizovala, sousedními obcemi, veřejností, správci sítí a ostatními příslušnými orgány a organizacemi, kterých se řešení změny č.1 ÚPnO dotýká. O pořízení změny č.1 ÚPnO Hořice na Šumavě rozhodlo zastupitelstvo obce. Pořizovateli bylo předloženo již schválené zadání, které bylo zpracováno ještě dle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zadání bylo schváleno usnesením č. 14/2006 ze dne Žádost obce o pořízení byla pořizovateli doručena dne Projektantem změny č.1 ÚPnO Hořice na Šumavě je Ing.arch. Jiří Rampas, autorizovaný architekt, číslo autorizace ČKA Návrh změny č.1 ÚPnO Hořice na Šumavě byl obcí předložen pořizovateli dne Společné jednání o návrhu změny č.1, zpracovaného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška 500/2006 Sb.), proběhlo dne V rámci společného jednání bylo uplatněno 17 stanovisek a vyjádření, z toho 16 souhlasných, 1 vyjádření od firmy RWE Transgas Net, která upozornila na plánovanou výstavbu liniové stavby VVTL plynovodu, který je součástí dosud nevydaných Zásad územního rozvoje kraje. KÚ Jihočeského kraje České Budějovice, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic na základě pořizovatelem předloženého návrhu změny č.1 ÚPnO Hořice na Šumavě a zprávy o jeho projednání, vydal po posouzení dle 51 stavebního zákona své stanovisko dne č.j.: KUJCK 28246/2009 OREG/2, ve kterém konstatoval, že lze zahájit řízení o vydání změny č.1 územního plánu Hořice na Šumavě podle 52 stavebního zákona. Současně ale upozornil na to, že návrh změny vykazuje nesoulad s návrhem Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Na území obce Hořice na Šumavě se nachází hned několik koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu vymezených v návrhu, které jsou v kolizi s některými lokalitami navrženými změnou č.1 ÚPO. Obec učinila některá jednání ( s RWE Transgas Net , , a ), jejichž výsledkem byla úprava koridoru Ep10 (plynovod VVTL) v návrhu ZÚR a uplatnila při veřejném projednání ( ) námitku k řešení ZÚR

3 - 3 - týkající se územní rezervy koridoru D/L pro vedení železnice ŠED. Další střety s koridory EP12 ( plynovod VTL) a Ee 13 (VVN 110 kv) jsou v návrhu změny č.1 řešeny zpřesněním koridorů v rámci ÚPO, což vyplynulo z veřejného projednávání ZÚR a konzultace na KÚ. Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.1 ÚPnO Hořice na Šumavě podle 52 ve vazbě na ustanovení 55 stavebního zákona a správního řádu bylo učiněno veřejnou vyhláškou ze dne.. Tato vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MěÚ Český Krumlov a na úřední desce obce Hořice na Šumavě po dobu min. 45 dnů. Oznámení bylo rovněž zveřejněno na webových stránkách obou obcí. Veřejné projednání proběhlo dne.. V rámci veřejného vystavení do doby veřejného projednání obdržel úřad územního plánování jako pořizovatel.. stanovisek od dotčených orgánů a správců sítí. Při veřejném projednání (ne)uplatnil.bude doplněno po veřejném projednání b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Správní území obce Hořice na Šumavě je součástí specifické oblasti SOB 1 Šumava a je dotčeno koridorem technické infrastruktury v oblasti plynárenství P 1 (propojovací plynovod VVTL DN 800 PN 80 v Jihočeském kraji : Záboří státní hranice Česká republika/ Rakousko. Tyto jevy, vymezené Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schválenou usnesením vlády ČR č. 929), jsou ve Změně č. 1 respektovány. Nadřazenou územně plánovací dokumentací je územní plán velkého územního celku Šumava (schválen usnesením vlády ČR č. 352/1992, aktualizován dle 187 zákona č. 183/2006 Sb.). Z této nadřazené ÚPD nevyplývají pro plochy Změny č. 1 žádné konkrétní požadavky. Právě projednávaný návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vymezuje na území obce Hořice na Šumavě jako veřejně prospěšné stavby nadmístní koridory technické infrastruktury označené Ep 10 (koridor propojení tranzitního plynovodu DN 800 PN 80 v Jihočeském kraji Záboří státní hranice Česká republika/ Rakousko), Ep 13 (koridor VTL plynovodu Kájov Hořice na Šumavě) a Ee 13 (koridor elektrického vzdušného vedení VVN 110 kv Větřní Horní Planá). Tyto koridory jsou do dokumentace Změny č.1 zapracovány a vzhledem k možnostem měřítka územního plánu zpřesněny tak, aby byly v souladu jednotlivé jevy návrhu ZÚR a ÚPD obce Hořice na Šumavě.

4 - 4 - Na základě vymezení v návrhu ZÚR Jihočeského kraje byl převzat a zakreslen do Změny č. 1 koridor územní rezervy D/L (koridor pro šumavskou elektrickou dráhu), jehož využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Způsob využití jako plochy bydlení, plochy výroby a skladování a plochy veřejných prostranství, navrhovaný Změnou č. 1, není považován za takový, který by prověřované budoucí využití znemožnil nebo podstatně ztížil. Podmínkou využití ploch pro šumavskou elektrickou dráhu je zařazení koridoru D/L do následně schválených ZÚR Jihočeského kraje a zpracování podrobnější dokumentace. Na základě námitky obce Hořice k řešení tohoto koridoru v návrhu ZÚR Jihočeského kraje lze navíc předpokládat, že územní rezerva D/L bude ze ZÚR vyňata. Charakter a rozsah ploch, kterými se Změna č. 1 zabývá, nevyvolává nároky na změnu koordinace využívání území z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací sousedních obcí, námitky sousedních obcí nebyly v průběhu projednání uplatněny. c/ Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Změna č.1 ÚPnO Hořice na Šumavě vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území tj.vyvážený hospodářský rozvoj, sociální soudržnost a kvalitní životní podmínky. Svým řešením vytváří předpoklady pro rozvoj odpovídající významu a velikosti sídla, pro kvalitní bydlení a pro zachování nezastavěného území. Změna územního plánu je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. d/ Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Změna územního plánu byla projednána v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a je zpracována v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami. e/ Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů Změna územního plánu je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, uplatněných ke společnému jednání o návrhu změny územního plánu. V průběhu projednávání změny č.1 Hořice na Šumavě bylo uplatněno

5 - 5 - celkem 17 stanovisek a vyjádření, požadavky z nich vyplývající byly zahrnuty do řešení této změny. f/ Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu Zadání změny č. 1 ÚPnO Hořice na Šumavě bylo projednáváno v režimu starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Návrh zadání byl projednán v souladu s 20 zákona č. 50/1976 Sb., vydáno bylo kladné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování KÚ Jihočeského kraje, zadání schválilo zastupitelstvo obce dne usnesením číslo 14. Nebylo požadováno variantní zpracování a posouzení vlivů na životní prostředí. Požadavky stanovené v zadání jsou v návrhu Změny č. 1 splněny, forma dokumentace je přepracovávána s ohledem na soulad s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (nový stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, v platném znění. Oproti předpokladům zadání je v ploše označené 1/V potvrzeno využití dle platného ÚPnO, tedy bydlení nízkopodlažní návrh, a také v ÚPnO stanovené uspořádání ploch. Severní část plochy totiž zaujímá funkční lokální biokoridor č. 15 a plocha s funkčním využitím vodoteče a vodní plochy/ revitalizace toků dle platného ÚPnO. Biokoridor je základním segmentem fungování systému ekologické stability území, tvořen je vodotečí s doprovodným pásem zeleně v nezbytné šíři tak, jak bylo zakotveno již ÚPnO Hořice na Šumavě. Rozvojová plocha pro zástavbu tedy není Změnou č. 1 rozšiřována na úkor biokoridoru, který je plně respektován, doplněno je hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití plochy biokoridoru tak, aby nebyla narušena jeho ekologicko stabilizační funkce. Taktéž plocha označená 1/VIII je ponechána pro využití stanovené původním ÚPnO vymezení nových ploch pro zástavbu zde není odůvodnitelné s ohledem na fakt, že do pozemku zasahuje ochranné pásmo železniční trati č. 194 České Budějovice Volary a celý pozemek je vystaven nepříznivému účinku hluku z dopravy na této trati. Dále platí i fakt, že ÚPnO Hořice na Šumavě, včetně Změny č. 1, nabízí dostatek jiných, vhodnějších rozvojových ploch pro obytnou funkci. g/ Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Platný územní plán obce Hořice na Šumavě pochází z roku 2004, pro řešení aktuálních požadavků a jejich zapracování do existující územně plánovací dokumentace je pořízena

6 - 6 - Změna č. 1. Je řešeno celkem devět dílčích ploch v rámci správního území obce. Sedm ploch se nalézá v Hořicích na Šumavě, jedna v Mýtě, a jedna ve volné krajině. Pozemky jsou transformovány ze stávajícího funkčního využití na způsob využití navrhovaný, vymezena je jedna plocha přestavby : Lokalita 1/I Navržena je zastavitelná plocha definovaná jako plochy bydlení, území zahrnuje i rozvojovou lokalitu označenou v ÚPnO D 1 ta je ponechána pro funkční využití -Bbydlení v nízkopodlažní zástavbě návrh, stanovené v ÚPO. V ploše je navrženo doplnění sítí technické infrastruktury a úprava a doplnění ploch veřejných prostranství místní, obslužné a účelové komunikace. Lokální biokoridor č. 15 limituje zastavitelnou plochu ze severozápadu a jeho funkční využití zůstává dle původního ÚPnO louky a trvalé travní porosty stav. Rozšíření nabídky ploch pro rozvoj bydlení je obcí požadováno zejména z důvodu neprůchodnosti majetkoprávních vztahů v lokalitě E1, vymezené jako zastavitelné území pro obytnou funkci v původním ÚPnO. Podmínkou využití ploch v lokalitě je prověření změn jejich využití územní studií, aby bylo dosaženo koncepčně správného, komplexního řešení. S ohledem na vyhlášku č. 501/2006 Sb., v platném znění, byla v lokalitě vymezena plocha veřejných prostranství. K ploše změny označené I byly v zadání přiřazeny i pozemky KN parcelních čísel 128/1, 1196/3 a 1775/1 vše v katastrálním území Hořice na Šumavě (v grafické části označeny jako Plocha změny (lokalita) 1/Ia). V srpnu 2006 byl pozemek parcelní číslo 128/1 rozdělen. Nově vzniklý pozemek parcelní číslo 128/4 ( který byl oddělen ze 128/1) je Změnou č. 1 vymezen jako zastavitelná plocha se způsobem využití plochy bydlení návrh. Pro nevhodnost jiného způsobu využití pozemků číslo 128/1, 1196/3 a 1775/1 (dle nového stavu KN) je ve Změně č. 1 potvrzeno využití ploch stanovené v původním ÚPnO tedy přírodní nelesní porosty stav pro pozemek p.č. 128/1, obklopující stávající vodojem, účelové komunikace stav pro pozemek p.č. 1196/3 (tvoří příjezdovou komunikaci k vodojemu) a nízká zeleň stav, místní a obslužné komunikace návrh pro pozemek p.č. 1775/1 (ten svými parametry nedovoluje zástavbu v souladu s 20 vyhlášky č.501/2006 Sb.). Lokalita 1/II Navržena je plocha přestavby, která umožní způsob využití území pro plochy výroby a skladování. Stávající degradovaný a nevyužívaný areál zemědělského jádra by tak měl být

7 - 7 - revitalizován, aby byl plnohodnotnou součástí sídla. Pro zlepšení systému dopravní obsluhy je navrženo dopravní propojení této plochy přestavby a zastavitelných ploch 1/I. Lokalita 1/III Úprava spočívá ve změně dopravního propojení mezi rozvojovými lokalitami E1, E2 (dle ÚPnO), trasa původně navrhované místní komunikace je věnována obytnému využití jako plochy bydlení a způsob využití plochy veřejných prostranství místní, obslužné a účelové komunikace je Změnou č. 1 vymezen v severní části plochy 1/III. Území tak bude intenzifikováno a průběh dopravní trasy bude respektovat průběh podzemních sítí technické infrastruktury. Lokalita 1/IV Namísto funkčního využití louky a trvalé travní porosty - stav je navržen způsob využití pro jako plochy zemědělské. Zemědělství na této ploše by nemělo vyvolávat nárok na vyhlášení ochranných pásem zasahujících mimo vymezenou plochu změny. Lokalita I/VI Jedná se o obnovu zaniklé zástavby v sídle Hořice. Zastavitelné plochy pro využití jako plochy smíšené obytné území malých sídel slouží k posílení sídelní funkce obce a napomáhají vrátit do krajiny původní strukturu polosamot, jejichž lokality po obvodu doplňovaly vlastní sídlo Hořice. Lokalita 1/VII Zastavitelná plocha navazující na západní okraj Hořic je dobře dopravně přístupná, v dosahu sítí technické infrastruktury. Jižní část území je navržena pro plochy bydlení, severní, ohrožená potenciálně hlukem z motorové silniční dopravy, je ponechána pro funkci louky a trvalé travní porosty dle původního ÚPnO. Nevymezuje se zde pásmo hygienické ochrany, které bylo součástí původního ÚPnO Hořice na Šumavě. Lokalita 1/IX Je vymezena na západním okraji sídla Mýto, kde je intenzifikována zástavba, částečně je pro zastavitelnou plochu využito krajiny bezprostředně navazující na sídlo. Způsob využití pro plochy smíšené obytné území malých sídel má posílit sídelní funkci této osady nabídkou nových ploch pro uvažovanou zástavbu venkovského charakteru.

8 - 8 - h/ Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a o stanovisku k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Zpracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání Změny č. 1 předepsáno. Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. i/ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL vypracované podle přílohy č. 3 k vyhlášce MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu i/1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležejícího do ZPF Označení Plocha Stupeň Kultura BPEJ plochy (m 2 ) ochrany Účel odejmutí Trvalý travní V. 1/I porost Plochy bydlení Orná půda V. 1/VII Trvalý travní porost V. Plochy bydlení 1/IX Trvalý travní porost V. Plochy smíšené obytné Celkem V. i/2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a o jejich předpokládaném porušení Plochy 1/VI a 1/VII jsou na pozemích, které jsou meliorovány, při realizaci navrhovaných záborů by mohlo dojít k porušení těchto meliorací. Vzhledem k velikosti záboru však nedojde k ovlivnění okolních melioračních ploch a k narušení funkčnosti zbylého melioračního zařízení.

9 - 9 - i/3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení Navrhovaným řešením nedojde k ovlivnění objektů zemědělské prvovýroby. i/4. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení Změnou č.1 územního plánu obce Hořice na Šumavě nejsou dotčena společná zařízení pozemkové úpravy a ani prvky ÚSES, které jsou v plné míře respektovány. Navrhovaným řešením nedojde k porušení uspořádání ZPF v území, k porušení ÚSES a zařízení převzatých z pozemkových úprav. i/5. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů Všechny plochy záborů ZPF se nachází na půdách, které jsou zařazeny do V. třídy ochrany, kam patří půdy, které mají velmi nízkou produkční schopnost, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné a lze u nich předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Navrhované řešení plně respektuje principy ochrany ZPF, nenarušuje organizaci ZPF, síť zemědělských účelových komunikací a ve větší míře ani hydrologické a odtokové poměry v území. Celkový zábor je cca 6,8 ha. Změna č. 1 řeší záborem ZPF pouze plochy pro bydlení a plochy smíšené obytné. Při návrhu Změny č.1 byly brány v úvahu zásady ochrany ZPF definované zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, a to především : pro nezemědělské účely využívat nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků, staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení

10 záborem pozemků ZPF narušovat co nejméně organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací k záboru navrhovat jen nejnutnější plochu ZPF. Změna č. 1 územního plánu obce Hořice na Šumavě představuje z hlediska ochrany ZPF - s respektováním nově vzniklých potřeb rozvoje ploch pro bydlení v řešeném území - to nejvýhodnější řešení. j/ Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.bude doplněno po veřejném projednání.. k/ Vyhodnocení připomínek.bude doplněno po veřejném projednání.. l/ Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů Počet listů odůvodnění změny ÚPnO : 11 Počet výkresů : 3 01 Koordinační výkres 1 : Širší vztahy 1 : Zábor ZPF a PUPFL 1 : 5000 Poučení o odvolání : prostředek. Proti opatření obecné povahy nelze podle 173 odst.2 správního řádu podat opravný

11 Účinnost : Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce ( 173odst. 2 správního řádu). Milada Veverková místostarostka obce... Martin Madej starosta obce

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majiteli pozemků. Zadání Změny č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem 3. 11. 2009. a)

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 50. změny územního plánu města Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Adam Lenert

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU nám.míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - stavební úřad T11IY116[5UE S00HX005Z4TD VÁŠ DOPIS Č.J.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MS 9437/2011/SŘÚP/To

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA ZPRACOVATEL: Generální projektant: Zeleň,ÚSES: Doprava: Voda, kanalizace: Elektrorozvody: Teplo, plyn: Zeměd. půd. fond: Ing.arch. Pavel Kramář Pod Zahrady

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ LÍPA Opatření obecné povahy č. 1/2013 V České Lípě, dne: 22.5. 2013 ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ LÍPA Zastupitelstvo města Česká Lípa, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ODŮVODNĚNÍ KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DOLNÍ KRUPÁ ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ODŮVODNĚNÍ Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava.

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava. MĚSTYS ŽELETAVA, 675 26 Želetava V Želetavě.. Záznam o účinnosti: Toto OOP vydalo: Zastupitelstvo Městyse Želetava Toto OOP nabylo účinnosti:. 2014 Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jaroslav Kunst,

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

UZEMNI PLAN OBCE STRANCICE

UZEMNI PLAN OBCE STRANCICE , " UZEMNI PLAN OBCE V' STRANCICE ODŮVODNĚNí NÁVRHU ZMĚNY č.3 POŘIZOVA TEL: Obecní úřad Strančice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) ... Ing. arch. Petr Sladký autorizovaný architekt ČKA 02 686

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) ... Ing. arch. Petr Sladký autorizovaný architekt ČKA 02 686 ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MÍŘKOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MÍŘKOV Zastupitelstvo obce Mířkov

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁRH K EŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ Pořizovatel: Obecní úřad Kladruby Kladruby č.p. 29 415 01 Teplice Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.arch. Zdeňka Táborská pověřená

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

M ě s t o V i m p e r k

M ě s t o V i m p e r k M ě s t o V i m p e r k 385 17 Vimperk Vyřizuje: Ing. Jaroslava Martanová Ve Vimperku dne 31.03.2015 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VIMPERK NÁVRH PO UPLATNĚNÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ* Opatření obecné povahy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VRBÁTKY. : Magistrát města Prostějova, Stavební úřad. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN VRBÁTKY. : Magistrát města Prostějova, Stavební úřad. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN VRBÁTKY B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD)

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) POŘIZOVATEL Městský úřad Železný Brod úřad územního plánování náměstí 3. května 1 468 22 Železný Brod ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

OBEC SVATÁ MAŘÍ 385 01 VIMPERK

OBEC SVATÁ MAŘÍ 385 01 VIMPERK OBEC SVATÁ MAŘÍ 385 01 VIMPERK Ve Svaté Maří dne..07.02.2011... VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání územního plánu Svatá Maří formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Svatá Maří, příslušné podle

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov DOPIS ZN/ZE DNE Č.J.,SPISOVÁ ZN. VYŘIZUJE/TEL.LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 68847/2011/MUZR, RUP/517/11/DF Ing. Faronová/566 688 191 24.10.2011 Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov návrh určený ke konzultaci

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ HORA

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ HORA ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ HORA Opatření obecné povahy č.../211 1 Městys Černá Hora Č.j.:... V Černé Hoře dne... Zastupitelstvo městyse Černá Hora, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/26

Více

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF...

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF... Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 3 ÚZEMNÍ PLÁN... 3 1. Vymezení zastavěného území obce... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VALTICE - ÚVALY TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY.

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VALTICE - ÚVALY TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VALTICE - ÚVALY. TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE Změna č. 7 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část Objednatel: Obec Sudoměřice Nádražní ul. č.p.

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./02212/08/2 Č.j. : 02624/08

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. podle ustanovení 25 odst. 3 a ustanovení 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. podle ustanovení 25 odst. 3 a ustanovení 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů. Praha: 21.1.2013 Číslo jednací: 158251/2012/KUSK Spisová značka: SZ_024786/2012/KUSK/7 Vyřizuje: Ing. Jaroslava Wolfová l.638 Značka: OŽP/Wo Dle rozdělovníku Stanovení změny ochranného pásma II. stupně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘENICE Pořizovatel : Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Ing. Čestmíra Šťastná Masarykovo nám. 53 251 01 Říčany Schvalující orgán : Zastupitelstvo

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

Změna č.3. Územního plánu obce BĚLÁ NAD RADBUZOU

Změna č.3. Územního plánu obce BĚLÁ NAD RADBUZOU Změna č.3 Územního plánu obce BĚLÁ NAD RADBUZOU projektant: Ing.arch.A. Kasková datum: červen 2010 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Změna č. 3

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ČERVENEC 2015 ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍČÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov města Tišnova, kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního

Více

MÃSTO BUäTÃHRAD ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MÃSTO BUäTÃHRAD ZASTUPITELSTVO MĚSTA MÃSTO BUäTÃHRAD ZASTUPITELSTVO MĚSTA Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, okres Kladno, kraj Středočeský, IČ 00234214 Tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030; e-mail: meu@mestobustehrad.cz; http://www.mestobustehrad.cz

Více