FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. ú n o r

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz ú n o r 2 0 0 6"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ ú n o r CENAPETRAPARLÉŘE MÁ ZASEBOU 3. ROČNÍK Už staletí se jméno Petra Parléře zdá být dostatečně inspirující pro každého, kdo chce něco změnit, něčeho dosáhnout, kdo chce proměňovat sny vrealitu. Symbol nezlomné vůle, mimořádné představivosti asnahy dosáhnout hranic dokonalosti, žije idnes vpodobě architektonické soutěže, která si propůjčila osobnost do svého názvu. Realitu daných slov potvrdilo slavnostní vyhlášení výsledků vpořadí již třetího ročníku soutěže Cena Petra Parléře. Ačkoliv její výsledky jsou zúčastněným architektům známy již od 30. října minulého roku, ke zveřejnění rezultátu došlo vprostorách Senátu ČR až 25. ledna Součástí akce byla také výstava všech architektonických studií zaslaných do soutěže.

2 2. STRANA CENA PETRA PARLÉŘE IS 03 /2005 JMÉNO JAKO MORÁLNÍ SUBVENCE Smyslem soutěže je podpora rozvoje architektury, humanizace měst apéče oživotní prostředí. Její tvář dává každoročně městům příležitost získat zdarma profesionálně zpracovanou architektonickou studii veřejných prostranství abudov ve veřejné správě. Jedná se omísta, která nás všechny provázejí každodennímživotem, obvyklejemámevelmi častona očích ajsou to místa, jež mnohá města reprezentují. Vyhlašovatelem prestižní soutěže je Společnost Petra Parléře, která si jméno jednoho znašich nejvýznamnějších architektů vybrala do svého názvu cíleně, aby se systematicky snažila podporovat humanizaci měst aobcí, rozvoj architektury apéči oživotní prostředí. PRŮBĚH 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE Na jaře 2005 Společnost Petra Parléře oslovila přes dvě stovky převážně okresních měst. Radnice mohly podle svého rozhodnutí podat návrhy na urbanistické vyřešení konkrétních míst, což nakonec učinila zhruba pětina znich. Hodnotitelská rada nakonec vybrala 12 měst (Bílovec, Bohumín, Čerčany, Jičín, Kadaň, Lanškroun, Mimoň, Nová Paka, Prostějov,Šumperk, Varnsdorf avimperk). Po vyhlášení soutěže projevilo zájem 29 tvůrců, ve stanovené lhůtě jich návrh odevzdalo 14. Zdošlých studií byla ze soutěže vyřazena zdůvodu nesplnění soutěžních podmínek architektonické studie č. 4(Bílovec) ač.12 (Šumperk) zdůvodu nesplnění soutěžních podmínek. Města Bohumín avarnsdorf nebyla obeslána žádnou architektonickou studií. Dne 8. října 2005 došlo kzasedání Hodnotitelské rady Ceny Petra Parléře (složení: ing. arch. Ivan Hnízdil, ing. arch. Tomáš Hradečný, ing. arch. Tomáš Korner, ing. arch. Petr Kovář, ing. arch. Ivan Lejtar, ing. Jiří Oberfalzer, ing. arch. Jan Sedlák, PhDr.Allan Gintel náhradník), které rozhodlo oudělení cen za rok Rada nakonec určila, že Cena Petra Parléře za rok 2005 nebude udělena. Současně rozhodla oudělení 4dílčích cen vybraným architektonickým studiím. OCENĚNÉ STUDIE ROKU NOVÁ PAKA Téma:Architektonicko urbanistické řešení Masarykova nám. apřilehlého prostranství při respektování stávající zástavby,doplnit chybějící funkce náměstí, navrhnout zástavby přilehlého prostranství (západně od ul. Úzké). Autoři na základě podrobné historicko-urbanistické analýzy dospěli křešení, které je jasnou odpovědí na základní otázku: Čím má náměstí vdnešním městě být? Vize náměstí jako obývacího pokoje, orámovaného pevnou městskou strukturou, nabízí kromě přirozeného servisu vpodobě koncentrace institucí aslužeb také možnost klidného posezení ana drahém koberci dlažby, čisledování přímého přenosu na obrazovce nové dominanty včele náměstí. Jakou konkrétní funkci budou plnit koncepčně navržené hmoty novostaveb, je třeba ověřit vprohloubené studii ve spolupráci směstskou samosprávou. Vkaždém případě však předložený návrh směřuje křešení, kdy pobyt na náměstí bude zážitkem, který obyvatel města ijeho návštěvník užije arád zopakuje, aproto byl oceněn dílčí cenou. Autoři: Vladimír Vašut, Viktor Vlach Studie byla oceněna dílčí cenou ve výši Kč. 10 NOVÁ PAKA Téma:Architektonicko urbanistické řešení Masarykova nám. apřilehlého prostranství při respektování stávající zástavby,doplnit chybějící funkce náměstí, navrhnout zástavby přilehlého prostranství (západně od ul. Úzké). Návrh vychází zvlastní podrobné avýstižné analýzy řešeného prostoru. Popis jeho hodnot astavu se opírá ozhodnocení dlouhodobého vývoje, který zde vytvořil prostorově astylově pestrou městsko strukturu. Tato pestrost se stává vnávrhu základní hodnotou iinspirací navrženého řešení. Správně je poukázáno i na závady, včetně těch, které jsou vsoučasné době jen nesnadno řešitelné. Obecně lze souhlasit se závěry popisujícími roli věřeného prostoru náměstí vdnešním městě ( návrat města lidem, lidé jsou tam, kde jsou lidé ). Vlastní řešení je kontextuální (v čase i prostoru) apřihlašuje se kevolučním postupům přihledání nového výrazu. Přitom je zřejmý velký respekt ke stávajícímu duchu města. Navázání na nekončící vývoj je např. patrné vprůmětu historické parcelace do členění dlážděných ploch náměstí. Na druhé straně je však možno říci, že se zde pracuje spekulativně se spontánními procesy anávrh se stává více komentářem historie, nežli vývojovou etapou. Navrhovaná dostavba náměstí vychází ze stejných principů ahledá podobu organického vývoje do budoucna. Měřítkově ipůdorysně odpovídá kontextu. Názor byť ilustrativní na řešení průčelí by byl vítán. Neokázalost návrhu je jeho hlavní kvalitou, ikdyž může působit dojmem až příliš konzervativním adiskrétním až na pomezí viditelnosti.

3 IS 03 /2005 CENA PETRA PARLÉŘE 3. STRANA 6 ČERČANY Téma: Renesance kulturního domu aokolí. Komplex zahrnuje tyto funkce: kulturní (sál, knihovna +info centrum), služby aobchod (sběrna šatstva, prodej oděvů, květinářství), restaurační (snach-bar, vinárna) amodlitebnu (dočasně). Úkoly: odstranění bariér objektu, propojení sterasou, zvážit možnost zřízení kina (v sále nebo přístavbou), nově definovat prostory pro stávající funkce, zvážit další rozvojové varianty (možnou variantou je inová dominanta věž svýtahem aschodištěm). Nicméně tento přístup je ukázkou potenciálu minimalistických přístupů khledání identity historických měst. Po obsahové ametodické úrovni je projekt na velmidobré úrovni, přesproblémy čitelnostidané měřítkem některých popisů. Návrh byl oceněn dílčí cenou. Autoři: Milan Balůsek, Matěj Parma Studie byla oceněna dílčí cenou ve výši Kč. 5PROSTĚJOV Téma: Návrh úpravy náměstí Edmunda Husserla ajeho okolí. Zároveň doplní chybějící funkce (úpravu parteru, mobiliář, dopravu, parkování, zeleň, dostavbu proluky,popř. průchody stávajícími bloky domů). Urbanistické řešení: Návrhnazákladě historického vývoje asoučasného stavu analyzuje situaci anavrhuje koncept parteru inspirovaný divadlem, který funkčně iprostorově roztříštěné náměstí sjednocuje. Řešení parteru: Různé historické fáze rozvoje přestavby centra Prostějova sebou přinesly irůzné nesourodé funkce dílčích prostor ne-náměstí, které návrh sceluje jednoduchou alapidární formou. Klady návrhu: Jednoduchost, přehlednost, srozumitelnost asnadná realizovatelnost. Autoři prokázali universální funkčnost prostoru. Zápory návrhu: Určitá schematičnost anejednoznačnost řešení centrálního pavilonu jeviště v ose bývalého hradebního okruhu. Závěr: Lapidárnost, snadná realizovatelnost vedly kudělení dílčí ceny. Autoři: Ing. arch. Václav Čihák, Ing. arch. Lukáš Bargel Studie byla oceněna dílčí cenou ve výši Kč. Návrh rehabilitace přednádražního prostoru v Čerčanech jako patrně jediný zevšechnávrhů, které byly hodnoceny vzávěrečném kole soutěže ocpp, řeší nejen úpravu parteru, ale též detailně dispozičně iarchitektonicky artikulovanou rekonstrukci stávajícího kulturního domu. Přednostmi návrhu jsou odpovídající empatie kpaměti afunkčnímu charakteru provozu apohybu vmístě, kultivovanost anápaditost vpráci sparterovými prvky amateriály ireálnost arealizovatelnost návrhu. HR je ztěchto důvodů oceňuje dílčí cenou adoporučuje obci spolupracovat sautorynakonečném řešení ajehorealizaci. Autoři: David Maštálka, Lenka Křemenová Studie byla oceněna dílčí cenou ve výši Kč. ARCHITEKTURAJE PŘÍSTUPNÁ VŠEM Cena Petra Parléře dává příležitost menším městům získat architektonické studie řešícíjejichkonkrétní bolavá místa. Zpracované projekty jsou určitě tou nejefektivnější cestou, jak přimět kpozitivní změně urbanisticky nevyřešených lokalit nejen místní zastupitelstvo, ale především vyvolat zájem adiskuzi mezi občany. Většina měst totiž neměla to štěstí, aby se jim vyhnuly zbytečné demolice či nekontextuální novostavby.lidé by se měli se svým městem identifikovat abýt na něj hrdí. Těžko se ale pyšnit městem, které ztrácí svou přirozenou vnitřní strukturu. Proč by vás mělo také lákat náměstí, kde je banka, nějaký ten úřad, několik obchodů snaprosto stejným oblečením ajedna zasunutá samoobsluha? Díky Ceně Petra Parléře se tak architektura vmnohých městech stala veřejným tématem.architektonické studie na úpravu veřejných prostor českýchměstsestávají předmětem nejrůznějších debat občanů, kteří na veřejná projednávání přicházejí motivováni, připraveni diskutovat ahledat spolu sarchitekty ta nejzajímavější řešení. Vítají návrat architektury,která je nebude opomíjet adrtit. Chtějí žít vzajímavě uspořádaných městech, která ctí svou minulost, respektují současnost apamatují na svou budoucnost.

4 4. STRANA SOUTĚŽE IS 03 /2005 DOVĚTEK: POZVÁNKANAKONFERENCI Na čtvrtýročníksoutěžejepřipravenanovákategorie, totiž Velké téma. Mělo by se tím vlastně docílit větší konkurence ashromáždění více různých nápadů na vyřešení jedné lokality,kterou znávrhů reagujících měst vybere Hodnotitelská rada. Kromě této kategorie proběhne samozřejmě další ročník Ceny Petra Parléře jako tomu bylo doposud. Společnost Petra Parléře se však nechce podílet na rozvoji urbanismu vmenších městech pouze touto aktivitou, ale připravuje taktéž katalog aktuálních investičních příležitostí asymbolicky na osmého března plánuje konferenci Veřejná prostranství -návrat ke kráse. Poděkování: Fotografie oceněných prací poskytla SOUTĚŽE PROBÍHAJÍCÍ Český Interiér 2006 Jedenáctý ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Vyhlašovatelé: Design centrum České Republiky a Česká komora architektů Sekretář soutěže: Mgr.Ivana Janíčková, Design Centrum ČR, Radnická2, 60200Brno, tel: , Předmět soutěže: soutěžní přehlídka je zaměřena na shromáždění toho nejkvalitnějšího anejzajímavějšího, co bylo včeské republice vprůběhu roku 2005 realizováno voblasti interiérů přístupných veřejnosti ivoblasti soukromých interiérů. (Podrobnosti soutěže naleznete vis 23-24/2005) Víceúčelový objekt vproluce Benešova -Orlí vbrně Vyzvaná, neanonymní, architektonická, jednokolová, ideová soutěž. Vyhlašovatel: OV comp, s.r.o., Jánská 79/1/3 Zplnomocněný zástupce: Ing. Miroslav Vymazal, tel/fax: / , Sekretář soutěže: Ing. arch. Jiří Miklík, Rybkova 4, Brno, tel: Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešenívíceúčelovéhoobjektuvproluce Benešova -Orlí vměstské památkové rezervaci Brno srespektováním rozsahu afunkce objektu stanovené investorem. Návrh bude podřízen požadavku na kvalitu historického prostředí avzhledu okolních budov. (Podrobnosti soutěže naleznete vis 23-24/2005) Dřevěný dům Veřejná, architektonicko-konstrukční soutěž, projektová anonymní soutěž. Vyhlašovatelé: Ministerstvo průmyslu aobchodu ve spolupráci sministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů atechniků,technologickým centremakademie věd ČRaNadací dřevopro život Sekretář soutěže: ing. Jana Hrušková, Mgr. Jana Petráňová, Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1, tel.: , ing. Jan Řezáč Předmět soutěže: nízkoenergetický rodinný abytový dům spodstatným použitím technologie skládané zdřevěných prvků, výrobků zaglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva: (Podrobnosti soutěže naleznete vis 23-24/2005) GRAND PRIX OA2006 MÁ ZELENOU Upozornit na vybrané stavby,které patří ktomu nejlepšímu, co vsoučasné době vnaší republice postupně vzniká, takový cíl si vytkla vroce 1993 přehlídka architektonických realizací Grand Prix Obce architektů. Od té doby se vyhlašuje pravidelně aza dobu své více než desetileté existence se významně zapsala do povědomí nejen architektů auměleckých kritiků, ale iširoké veřejnosti. Také letošní vpořadí již XIII. ročník mělsvůj počin 5. října 2005 připříležitosti Světového dne architektury UIAaGrand Prix Obce architektů 2006 tak nebude výjimkou přisoupeření architektů onejlepší realizaci roku. Opět se budou udělovat ocenění vsedmi kategoriích Novostavba, Rekonstrukce, Interiér, Krajinářská architektura azahradní tvorba, Urbanismus, Architektonický design adrobná architektura avýtvarné dílo varchitektuře. Reprezentativní aodborné pojetí Grand Prix zaručuje účast mezinárodní poroty,která zabezpečuje prestiž avysokou hodnotu udělených ocenění. Nezávislá jury pracuje každoročně vnovém složení. Kromě zahraničních architektů je vní vždy zastoupený jeden český kritik, teoretik, historik architektury anebo výtvarný umělec. Eliminuje se tak zkorumpovatelnost komise jako statutárního soutěžního orgánu. Členy mezinárodní poroty pro rok 2006 jsou: -MASSIMILIANO FUKSAS (ITÁLIE) -BENEDETTATAGLIABUE (ŠPANĚLSKO) -ZVI HECKER (IZRAEL) -RICHARD POLOM (SLOVENSKO) -VLADIMÍR ŠLAPETA(ČESKÁ REPUBLIKA) Práce poroty proběhne ve dnech 23. až 25. března Poslední ročníky Grand Prix čítaly pravidelně přes stovku přihlášených děl, jejichž tvůrci soutěžili

5 IS 03 /2005 GP +AKTUALITY 5. STRANA vjednotlivých kategoriích oceny ačestná uznání, včetně hlavní ceny GRAND PRIX, kterou získává vítězná práce celé přehlídky. Opočtu uchazečů oceny letošního ročníku Grand Prix rozhodne 17. březen 2006, termín pro odevzdání soutěžních panelů. Přislavnostním vyhlašování vítězů se předávají ještě další ohodnocení. Za významné celoživotní dílo se uděluje cena českému architektovi, laureáta navrhuje Rada Obce architektů. Cenou pro investora je zase odměněn stavebník, jehož přičiněním mohlo povstat mimořádné architektonické dílo. Ceny jsou čestné. Společenskému galavečeru předchází vernisáž výstavy dokumentující kompletní kolekci přihlášených děl. Vernisáž výstavy Grand Prix OA2006 proběhne 11. května Výstava potrvá do 15. června 2006 vprostorách Národní galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7. Poskytne tak prostor pro obeznámení se s novými architektonickými díly,dokumentujícími vývoj soudobé české architektury azároveň vytváří určitý kulturněhistorický fond. Stejně tak jako další výstavy Grand Prix OA 2006, které se svou putovní podobou postarají o zviditelnění české architektury za hranicemi její domoviny. Hlavním architektem Bratislavy bude zřejmě Štefan Šlachta Hlavním architektem Bratislavy se podle všeho stane předseda Spolku slovenských architektov Štefan Šlachta. Mělo by se tak stát po více než půlroce od začátku neúspěšného výběrového řízení na tuto funkci. Výběrové řízení se začalo 10. srpna a z devíti přihlášených zůstali vužším výběru tři-město však nikdy nezveřejnilo jejich jména. Komise poté nevybrala nikoho aprimátor mělnajít architekta sám. "Profesor Šlachta je zárukou autority avšeobecného uznání vprofesionální obci," zdůvodnila primátorovu volbu mluvčí magistrátu Eva Chudinová. Ani oobsahu jednání se Šlachtou, které by se měly uzavřít do dvou týdnů, město mluvit nechce. "Pokud rokování nejsou ukončená, nepovažujeme za vhodné informovat veřejnost ojejich průběhu," uvedla Chudinová. Hovořit by se mohlo například orozšíření kompetencí. Nový architekt mělbýt poradcem ve věcech územního plánování. Někteří odborníci si však myslí, že pro malé pravomoci nebude mít možnost skutečně ovlivnit nekoncepční výstavbu ve městě. VKošicích například architekt funguje jako nezávislá instituce čtyřicet let ajeho stanoviska jsou respektovaná. Problémem zatím zůstává právní postavení hlavního architekta. Má být zaměstnancem města ajako takový podléhat Zákoníku práce, tudíž ho už nebude volit městské zastupitelstvo, ale jmenovat primátor jako jeho nadřízený. Nejdřív se však musí změnit článek 21 statutu města, který se osobou architekta zabývá. Návrh na změnu už prošel městskou radou aposlanci ho projednají ve čtvrtek. Naposledy plnil funkci hlavního architekta vbratislavě náměstek primátora Peter Beňuška, nyní nezávislý poslanec městského zastupitelství. Po roce 1994 už zůstala funkce neobsazená. (Zdroj: SME, ) Nová akvizice astěhování společnosti Nemetschek Na počátku roku 2006 došlo učeské pobočky společnosti Nemetschek ke dvěma významným změnám. Po vzájemné dohodě firma převzala veškeré aktivity společnosti I.S.P.C. -projektování akonzultace, která dlouhodobě zajišťovala především servisní služby pro zákazníky společnosti Nemetschek. Celý tým společnosti I.S.P.C., vedený Ing. Igorem Seifertem, se stal součástí společnosti Nemetschek. Ing. Igor Seifert pak jejím technickým ředitelem. Vsouvislosti stěmito změnami došlo vprvních týdnech roku 2006 kpřestěhování firmy do nových prostor vnově zrekonstruovaném kancelářském centru Green park officess vžerotínově ulici 1133/32, na pražském Žižkově. Zákazníci společnosti Nemetschek tak budou nyní mít veškeré služby (technickou podporu, hot-line, školení atd.) zajištěné vrámci jedné organizace ave společných prostorách. Zároveň dojde iklepší koordinaci aposílení obchodních aktivit ve všech oblastech, kde společnost Nemetschek působí na území České aslovenské republiky. Společnost Nemetschek dodává produkty informačních technologií ve stavebnictví, klíčovým produktem firmy přitom je stavební aarchitektonickýaec/cad systém Allplan. VČRpůsobí společnost od roku 1992, vroce 1996 byla vpraze založena její dceřiná pobočka Nemetschek, s.r.o. VÝSTAVY 8. SALON OBCEARCHITEKTŮ Místo konání: TECHO, Továrenská 14, Bratislava, Slovensko Termín akce: Otevřeno: po-pá hod. Po účinkování ve Zlíně se Salon Obce architektů přesouvá na Slovensko do Bratislavy.Otevřenou přehlídkou myšlenek aidejí, architektonických návrhů, studií arealizací avýtvarných dělvztahujících se karchitektuře astavitelství si tak budou moci prohlédnout iobyvatelé metropole našich východních sousedů.

6 6. STRANA VÝSTAVY +PŘEDNÁŠKY IS 03 /2005 GRAND PRIX 2005 VPROSTĚJOVĚ Místo konání: Muzeum Prostějovska, nám. T.G. Masaryka 2, Prostějov Termín akce: Otevřeno: denně kromě pondělí a13-17 hod. Putovní expozice architektonických prací zúčastněných aoceněných vgrand Prix Obce architektů ročníku 2005 se po účinkování vněmecku vrací zpět na naše území. Další výstavní zastávkou se stává Prostějov.Především obyvatelům tohoto města se naskýtá příležitost seznámit se sarchitektonickými pracemi, které byly na českém území realizovány vroce VÁCLAVJIRÁSEK -INDUSTRIA Místo konání: Galerie Rudolfinum,Alšovo nábřeží 12, Praha 1 Termín akce: Otevřeno: út -ne hod. Václav Jirásek patří ke střední generaci výtvarných umělců, kteří si zvolili jako médium své práce fotografii. Výstava přibližuje speciální projekt, jehož jediným tématem jsou umírající továrny.ve velkém souboru přibližně sedmdesáti barevných velkoformátových fotografií se pokouší zdokumentovat interiéry zanikajících fabrik;prostory převážně metalurgických provozů vcelé jejich monumentalitě, rozkladu, zmaru asoučasné opuštěnosti. ZMIZELÁ PRAHA Místo konání: Muzeum hl.m. Prahy,Na Poříčí 52, Praha 8 Termín akce: Otevřeno: út -ne 9-18 hod. Století na tváři města očima Jana Minaříka. BYDLENÍ VE MĚSTĚ Místo konání: Galerie architektury,starobrněnská 16/18, Brno Termín akce: Výstava mapující na různých příkladech evropskou kulturu bydlení. 39 staveb od renomovaných architektonických kanceláří. VI. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Místo konání: FAVUT Brno Termín akce: Poprvé zvolená putovní forma výstavních prací poskytuje možnost bezprostředně porovnávat úroveň přihlášených prací zjednotlivých škol. ARCHITEKTI VRSTS. BYTOVÉ DOMY Místo konání: Raiffeisen stavební spořitelna, Koněvova 99, Praha 3. Termín akce: do Druhá výstava ztřídílného cyklu, zaměřeného na současnou českou arakouskou bytovou tvorbu. Tentokrát na téma: bytovky akolonie bytových domů v Českérepublice. Vystavují 4a architekti,adr,agp, Archteam, Kaama, Fránek,Architects, StudioA, Roman Koucký architektonická kancelář, Šafer HájekArchitekti adalší. NEVZDÁME TO, PANE BAŤA! Místo konání: Design centrum ČR, Jungmannova30, Mozarteum, Praha 1 Termín akce: Otevřeno: po -pá hod. PražskápobočkaDesigncentra ČRpřipravila zajímavou výstavu, jejímž obsahem je konfrontace času. Potkají se vní dobové reklamní plakáty firmy Baťa zlet určené do celého světa spracemi studentů ateliéru obuvi Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. SPOUTANÉ PAPRSKY Místo konání: Muzeum skla abižuterie, UMuzea 398/4, Jablonec nad Nisou Termín akce: Otevřeno: út -ne 9-17 hod. Tématická výstava mapující osvětlování asvítidla vprůběhu století. PŘEDNÁŠKY PRAŽSKÁ ŽIDOVSKÁARCHITEKTURA Místo konání: Vzdělávací akulturní centrum, Židovské muzem, Maiselova 15, Praha 1 Termín akce: v18 hod. Cyklus dokumentující tvorbu architektů židovské komunity,kteří se podíleli především na tváři hlavního města. Tentokrát jména Mühlstein Ernst (Arnošt) afürth Viktor. ARCHITEKTURADOBY VLÁDY KARLAIV. aváclavaiv. Místo konání: Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1 Termín akce: v17 hod. Katedrála sv.víta, Václava avojtěcha -Slohová proměna vdíle Petra Parléře ajeho nástupců. Termín akce: v17 hod. Chrám Panny Marie před Týnem protějšek Katedrály. Přednáší Mgr. J. Sojka, vstupné 30 Kč. CARLO SCARPAaÁLVARO SIZA. Místo konání: Besední sál Muzea umění, Denisova 47, Olomouc. Termín akce: v16,30 hod. Dílem slavných architektů se bude zabývat docent Petr Rezek ztechnické univerzity vliberci.

7 IS 03 /2005 AKTUALITY 7. STRANA BAUBIOLOGIE ZDRAVÉ BYDLENÍ Místo konání: Rozmarýnek-Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Rozmarýnová 6, Brno Termín akce: v18 hodin 25 základních pravidel, uzdravování domů, zdravé stavební materiály,elektromagnetická pole, radioaktivita, mikroklima, chemické látky,doporučené mezní hodnoty,opatření. Přednáší ing. David Eyer (AteliérArché, Praha). KONFERENCE BETON VPODZEMNÍCHAZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH Místo konání: Masarykova kolej ČVUT,Thákurova1, Praha 6 Termín akce: Informace: ČSSI (ČBS): koncepce aodborná náplň konference, sekretariát, tel.: , ; Pořadatel: Českábetonářskáspolečnost ČSSI (ČBS), Samcova 1, Praha 1 2. odborná konference se soustředí vprogramu na aktuality zoboru realizované vuplynulých dvou letech. Vedle technologických amateriálových novinek anově realizovaných tunelů, kolektorů apodzemních prostor zbetonu všeho druhu budou součástí programu inovinky zoblasti betonových základů plošných, hlubinných aspeciálních. Zvláštní pozornost bude věnována bílým vanám, tedy podzemním vodotěsným betonovým konstrukcím, aproblematice předpínání podzemních azákladových konstrukcí. Důležitým aspektem, na který se program konference rovněž zaměří, bude trvanlivost betonových konstrukcí na styku se zeminou. SEMINÁŘE ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PRO BYTOVÉ DOMY Místo konání: Národní stavební centrum, Bauerova 10, Brno Termín akce: Objasnit nové požadavky na funkcionalitu zateplovacích systémů pro bytové domy systémem specializovaných přednášek má za cíl odborný seminář na dané téma. Program: 1. Nové požadavky na kvalitu kontaktního zateplení -Ing. Michal Macura 2. Zkoušení výztužné vrstvy kontaktního zateplení -Ing. Pavel Schmid 3. Zkušenosti avyhodnocení provedených zateplení -Ing. Zdeněk Kobza 4. Kontrola připrovádění kontaktního zateplení -Mgr.Petr Lízal, CSc. STAVEBNÍ ZÁKON ZMĚNY VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ Místo konání: Národní stavební centrum, Bauerova 10, Brno Termín akce: Problematiku změn ve stavebním řízení formou odborného semináři přiblíží JUDr.Alena Kliková. Zamíří metroana Ruzyň? Ke konci ledna pražští zastupitelé přijali návrh doporučené změny územního plánu pro vedení trasy metraazvítězného náměstí na letiště Ruzyně. Bude- li se realizovat, přinese osm nových stanic, více než 14 km tunelů azlepšení dopravy pro skoro Pražanů. Navržená trasa prodloužení metra ze stanice Dejvická byla vybrána ze škály prověřovaných variant po projednání svedením města, se zainteresovanými městskými částmi a institucemi zajišťujícími obsluhu města hromadnou dopravou. Počáteční natažení linkyaby mělo vést na Červený Vrch.Ražená, jednolodní stanice má disponovat přímou vazbou na zastávky autobusů MHD apid od Nebušic. Další stanici, dvoulodní mělce raženou, pojme Veleslavín.Umožní pěší dosah na zastávku modernizované železniční trati Praha Kladno (druhá varianta spojení směr Letiště Ruzyně) adočasné autobusové nádraží, umožní odsun části autobusových linek zvítězného náměstí. ZVeleslavína zamíří metro přes sídliště Petřiny (ražená stanice sjedním vestibulem) směrem kfakultní nemocnici Motol.Vtéto mělce ražené jednovestibulové stanici je plánován konec prvního provozního úseku trasy. Projekt Dejvická -letiště Praha Ruzyně dále uvažuje ovyužití sídliště Dědina amožném větvení trasy směrem na Řepy azličín. Protose zmotola stáčí severovýchodně na Bílou Horu aza stejnojmennou stanicí (ražená jednovestibulová) se dělí. Na letiště míří do stanice Dědina (podzemní hloubená), jejíž poloha má uspokojit kapacitu místního sídliště, výhledově pak sloužit kobsluze rozvojového území Ruzyně-Drnovská. Do ŘepaZličína, jakosystémová možnost s časovýmodstupempo realizaci trasy naletiště Ruzyně, se odklání druhá část trasy. Ze sídliště Dědina trasa stoupá ke stanici Dlouhá Míle.Zde se předpokládá vznik dopravního uzlu (metro, autobusy,tramvaj) akapacitního parkoviště P+R. Realizace této myšlenky nahradí dočasně navrhovaný dopravní terminál ustanice Veleslavín. Poslední úsek kcílové stanici Letiště Praha Ruzyně (hloubená mělce založená) je zvažován jako povrchový, vpřípadě nutnosti zakrytý architektonicky ztvárněným tubusem. Jestli budou cestující ke spojení zletiště do města využívat prodlouženou linkua, to záleží především na dostatku finančních prostředků, aby se navržený územní plán realizoval. Zastupitelstvo vtomto směru počítá světší sumou peněz ze státního rozpočtu. Zároveň věří, že se mu podaří získat finanční prostředky zevropských fondů. Zdroj: Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy

8 8. STRANA AKTUALITY IS 03 /2005 slaví 210 let Dějiny Národní galerie vpraze se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupinka významných představitelů patriotickyzaměřené české šlechty,společně sněkolika vzdělanci zřad osvícenského měšťanstva rozhodla, řečeno dobovou terminologií, pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti. Korporace, nazvaná Společnost vlasteneckých přátel umění, pak založila dvě významné instituce, které Praha postrádala: Akademii umění aveřejně přístupnou Obrazárnu. Právě Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění se stala přímou předchůdkyní Národní galerie vpraze. Roku 1902 přibyla kobrazárně další významná instituce Moderní galerie Království českého jako soukromá fundace císaře Františka Josefa I. Moderní galerie pak začala budovat kmenovou kolekci českého umění 20. století. Vroce 1918 se Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění proměnila vústřední uměleckou sbírku nového státu. Vedení Obrazárny se roku 1919 ujal Vincenc Kramář, který ji za krátkou dobu proměnil vrelativně moderní, odborně spravovanou galerii. Ve složitém válečném období vroce 1942 přešly pod správu Národní (oficiálně Českomoravské zemské) galerie fondy zrušené Moderní galerie. Zákon ong zroku 1949 pak tento stav právně posvětil. Prvotní myšlenka, stojící uzrodu NG, je přítomná ve všech složitých peripetiích jejího vývoje: prostřednictvím uměleckých dělpovznést ducha národa. Vtomto ideálu spatřujeme poslání Národní galerie vpraze idnes. Vsoučasné době spravuje Národní galerie vpraze šest stálých expozic: kláštersv.anežky České (Středověké umění včechách astřední Evropě), klášter sv.jiří (Umění manýrismu abaroka včechách), Šternberský palác (Evropské umění od antiky do závěru baroka), palác Kinských (Krajina včeském umění století), Veletržní palác (Umění 19., 20. a21. století), Dům UČerné Matky Boží (Muzeum českéhokubismu) a zámek Zbraslav (Asijské umění). Pro konánívýstavmánárodnígalerievpraze dlouhodobě pronajatou Valdštejnskou jízdárnu, součást sídla Senátu. Hlavním partnerem Národní galerie vpraze se od ledna tohoto roku stává HVB Bank, která loni, jako finanční partner lektorských oddělení, významnou měrou podporovala (a vrámci hlavního partnerství sng dále podporuje) lektorská oddělení Národní galerie vpraze. Při příležitosti 210. výročí založení Národní galerie vpraze vydala NG reprezentativní publikaci nazvanou 100 dělznárodní galerie vpraze.tato nová publikace představuje svým způsobem jedinečný výběr stovky nejvýznamnějších, či alespoň výjimečných dělčeského asvětového umění. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vúnoru 2006 oslavili nebo oslaví svá jubilea: 2.2. Ing.arch. ŘITIČKAFrantišek, Brno, (82) 3.2. Ing.arch. UCHYTILJan, Praha 7, (55) 3.2. Ing.arch. SOUKUP Jiří, Praha 5, (60) 4.2. Ing.arch. KLUSÁKOVÁ Jitka, Praha 6, (50) 4.2. Ing.arch. DENK Zdeněk, Brno, (85) 4.2. Ing.arch. SCHINDLER Jan, Praha 6, (88) 5.2. Ing.arch. WEISSER Jiří, Praha 3, (55) 5.2. Ing.arch. WINKLER Jan, Praha 6, (55) 5.2. Ing.arch. ROTHBAUER Zdeněk, Praha 4, (65) 5.2. Ing.arch. NOVÁČEK Jaroslav,Olomouc, (80) 6.2. Ing.arch. ŠAMÁNEK Zdeněk, Praha 4, (60) 6.2. Ing.arch. ČERNÍK Zdeněk, Hradec Králové, (75) 6.2. Ing.arch. URBANEC Vladimír,Mariánské Lázně(81) 6.2. Ing.arch. NOVOTNÝ Eugen, Praha 4, (84) 6.2. Ing.arch. PELANT Karel, Jablonec nad Nisou, (87) 7.2. Ing.arch. HLAVÁČEK Michal, Praha 6, (55) 7.2. Ing.arch. VAŠKOVÁ Lenka, Praha 5, (65) 7.2. Ing.arch. SVOBODOVÁ Helena, Ostrava, (70) Ing.arch. KRTILLuboš, Praha 9, (85) Ing.arch. URBAN Miroslav,CSc., Praha 8, (75) Ing.arch. VLČEK Miroslav,Praha 6, (80) Ing.arch. KOPŘIVAJiří, Brno, (60) Ing.arch. BARBORKAJaromír, Plzeň, (81) Ing.arch. KOŽMÍN Josef, Praha 6, (83) Ing.arch. HRADILArnošt, Šenov,(50) PHDr. KOTALÍK Jiří T., CSc., Praha 5, (55) Ing.arch. RYBÁŘOVÁ Dagmar, CSc., Praha 6(82) FORETNÍKOVÁ Ladislava, Veverská Bitýška, (55) Ing.arch. ZEMEN Miloslav,Plzeň, (82) Ing.arch. DOLEŽAL Otakar,Liberec, (60) Ing.arch. ŠPIČÁK Jan, Praha 5, (70) Ing.arch. PODZIMEK Jiří, Nová Role, (81) Ing.arch. ŠKABRADAJiří, Praha 1, (60) Ing.arch. MEJSNAROVÁ Jitka, Dobřichovice, (55) MAŠEK Přemysl, Trutnov,(92) Ing.arch. BĚLSKÁ Jana, Brno, (55) Ing.arch. PŘÍLESKÝ Milan, Brno, (81) Prof. MORÁŇ Milan, Brno, (75) Ing.arch. HUBÁČEK Karel, Liberec, (82) Ing.arch. NOVÁK Libor, Brno, (50) Ing.arch. NOVÁKOVÁ Marie, Brno, (50) Ing.arch. VASILUK Jiří, Praha 4, (60) Ing.arch. DOLEŽALOVÁ Emilie, Praha 5, (65) Ing.arch. DRDOVÁ Hana, Liberec, (55) Ing.arch. VAVŘÍN Mikoláš, Roztoky uprahy,(55) Ing.arch.ADAMÍK Blahoslav,Prostějov,(81) Ing.arch. VIKTORIN Jan, Praha 10, (50) PHDr. SCHMEIDLER Karel, CSc., Brno, (55) Ing.arch. LEDINSKÁ Jarmila, CSc., Brno, (65) Ing.arch. BLOUDEK Vlastimil, Praha 6, (95) Ing.arch. ŠÍNAFrantišek, Mladá Boleslav,(55) Ing.arch. VANĚK Květoslav,Chrudim, (82) OZNÁMENÍ Slítostí sdělujeme, že 17. října 2005 zemřel ve věku 84 let Ing. arch. Jaromír Sirotek zbrna. INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5

OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz l e d e n 2 0 0 6 OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 Šestého února roku 1920 vznikla - zákonem Československé republiky -Velká Praha. Do jednoho

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 13/14 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz č e r v e n e c 2 0 1 1 KÁMEN V ARCHITEKTUŘE V podvečer 8. června se v prostorách Nadace ABF v Praze uskutečnila slavnostní

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6 ing.arch. Věra Machoninová -držitelka Ceny za celoživotní dílo VÍTĚZ GRAND PRIX OA2006 HÝŘÍ BAREVNOSTÍ Jak už

Více

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů 2009

Více

www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6

www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6 PŘIJĎTE»POSEDĚT«NAPRAŽSKÝ HRAD Výstava Na čtyřech nohách, s podtitulem Sedací nábytek Pražského hradu, sleduje

Více

INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM

INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 22 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz l i s t o p a d 2 0 0 6 INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM Zajímavou fúzi, týkající se

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

Poprvé v historii Brna zasedli

Poprvé v historii Brna zasedli Informační noviny občanů statutárního města Brna Listopad 2010 Ročník 6 www.brno.cz Brnu vládne velká AKTUÁLNĚ koalice Z rukou tajemníka Magistrátu města Brna Pavla Loutockého přijal primátorský řetěz

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Monitoring mediálních výstupů. Stavba roku Plzeňského kraje 2014

Monitoring mediálních výstupů. Stavba roku Plzeňského kraje 2014 Monitoring mediálních výstupů Stavba roku Plzeňského kraje 2014 Monitorované období: 1. února 31. května 2015 Monitoring médií NewtonIT: Ve Stavbě roku šéfovi nemusí vykat každý. Brusivo z Rokycan kupuje

Více

Po dostavbě a reorganizaci otevřela

Po dostavbě a reorganizaci otevřela Informační noviny občanů statutárního města Brna Březen 2015 Ročník 10 www.brno.cz Město se zrcadlí v bublinách O komiksu si u nás lidé dlouhá léta mysleli, že je určen pouze dětem. Až poslední dvě desetiletí,

Více

ARCHINEWS. Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem

ARCHINEWS. Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem ARCHINEWS 2 2010 Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem ArchiCAD 14: první integrátor BIM na českém trhu Pěší zóna v Chebu příběh doby a místa Poctivé řemeslo, slušnost, pokora a

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Starostův sloupek Musím se přiznat všem čtenářům, že je mi velice nepříjemné, a to z mnoha důvodů, se již po několikáté vyjadřovat k situaci

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

Časopis, který sluší i vašemu domovu

Časopis, který sluší i vašemu domovu Jak se podniká a žije v Nizozemsku Senátní volby 2008 4/2008 Časopis, který sluší i vašemu domovu Radní hl. m. Prahy MARTIN LANGMAJER Masarykovo nádraží a změny OO POZOR NA ZMĚNY V OBCHODNÍCH LISTINÁCH!

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo,

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo, Husité s křižáky se 12. července utkají na Vítkově str. 20 KAM V LÉTĚ S DĚTMI NA POSLEDNÍ CHVÍLI str. 17 Za poznání historie by se platit nemělo, říká ředitel Armádního muzea Žižkov Aleš Knížek str. 13

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více