FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. ú n o r

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz ú n o r 2 0 0 6"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ ú n o r CENAPETRAPARLÉŘE MÁ ZASEBOU 3. ROČNÍK Už staletí se jméno Petra Parléře zdá být dostatečně inspirující pro každého, kdo chce něco změnit, něčeho dosáhnout, kdo chce proměňovat sny vrealitu. Symbol nezlomné vůle, mimořádné představivosti asnahy dosáhnout hranic dokonalosti, žije idnes vpodobě architektonické soutěže, která si propůjčila osobnost do svého názvu. Realitu daných slov potvrdilo slavnostní vyhlášení výsledků vpořadí již třetího ročníku soutěže Cena Petra Parléře. Ačkoliv její výsledky jsou zúčastněným architektům známy již od 30. října minulého roku, ke zveřejnění rezultátu došlo vprostorách Senátu ČR až 25. ledna Součástí akce byla také výstava všech architektonických studií zaslaných do soutěže.

2 2. STRANA CENA PETRA PARLÉŘE IS 03 /2005 JMÉNO JAKO MORÁLNÍ SUBVENCE Smyslem soutěže je podpora rozvoje architektury, humanizace měst apéče oživotní prostředí. Její tvář dává každoročně městům příležitost získat zdarma profesionálně zpracovanou architektonickou studii veřejných prostranství abudov ve veřejné správě. Jedná se omísta, která nás všechny provázejí každodennímživotem, obvyklejemámevelmi častona očích ajsou to místa, jež mnohá města reprezentují. Vyhlašovatelem prestižní soutěže je Společnost Petra Parléře, která si jméno jednoho znašich nejvýznamnějších architektů vybrala do svého názvu cíleně, aby se systematicky snažila podporovat humanizaci měst aobcí, rozvoj architektury apéči oživotní prostředí. PRŮBĚH 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE Na jaře 2005 Společnost Petra Parléře oslovila přes dvě stovky převážně okresních měst. Radnice mohly podle svého rozhodnutí podat návrhy na urbanistické vyřešení konkrétních míst, což nakonec učinila zhruba pětina znich. Hodnotitelská rada nakonec vybrala 12 měst (Bílovec, Bohumín, Čerčany, Jičín, Kadaň, Lanškroun, Mimoň, Nová Paka, Prostějov,Šumperk, Varnsdorf avimperk). Po vyhlášení soutěže projevilo zájem 29 tvůrců, ve stanovené lhůtě jich návrh odevzdalo 14. Zdošlých studií byla ze soutěže vyřazena zdůvodu nesplnění soutěžních podmínek architektonické studie č. 4(Bílovec) ač.12 (Šumperk) zdůvodu nesplnění soutěžních podmínek. Města Bohumín avarnsdorf nebyla obeslána žádnou architektonickou studií. Dne 8. října 2005 došlo kzasedání Hodnotitelské rady Ceny Petra Parléře (složení: ing. arch. Ivan Hnízdil, ing. arch. Tomáš Hradečný, ing. arch. Tomáš Korner, ing. arch. Petr Kovář, ing. arch. Ivan Lejtar, ing. Jiří Oberfalzer, ing. arch. Jan Sedlák, PhDr.Allan Gintel náhradník), které rozhodlo oudělení cen za rok Rada nakonec určila, že Cena Petra Parléře za rok 2005 nebude udělena. Současně rozhodla oudělení 4dílčích cen vybraným architektonickým studiím. OCENĚNÉ STUDIE ROKU NOVÁ PAKA Téma:Architektonicko urbanistické řešení Masarykova nám. apřilehlého prostranství při respektování stávající zástavby,doplnit chybějící funkce náměstí, navrhnout zástavby přilehlého prostranství (západně od ul. Úzké). Autoři na základě podrobné historicko-urbanistické analýzy dospěli křešení, které je jasnou odpovědí na základní otázku: Čím má náměstí vdnešním městě být? Vize náměstí jako obývacího pokoje, orámovaného pevnou městskou strukturou, nabízí kromě přirozeného servisu vpodobě koncentrace institucí aslužeb také možnost klidného posezení ana drahém koberci dlažby, čisledování přímého přenosu na obrazovce nové dominanty včele náměstí. Jakou konkrétní funkci budou plnit koncepčně navržené hmoty novostaveb, je třeba ověřit vprohloubené studii ve spolupráci směstskou samosprávou. Vkaždém případě však předložený návrh směřuje křešení, kdy pobyt na náměstí bude zážitkem, který obyvatel města ijeho návštěvník užije arád zopakuje, aproto byl oceněn dílčí cenou. Autoři: Vladimír Vašut, Viktor Vlach Studie byla oceněna dílčí cenou ve výši Kč. 10 NOVÁ PAKA Téma:Architektonicko urbanistické řešení Masarykova nám. apřilehlého prostranství při respektování stávající zástavby,doplnit chybějící funkce náměstí, navrhnout zástavby přilehlého prostranství (západně od ul. Úzké). Návrh vychází zvlastní podrobné avýstižné analýzy řešeného prostoru. Popis jeho hodnot astavu se opírá ozhodnocení dlouhodobého vývoje, který zde vytvořil prostorově astylově pestrou městsko strukturu. Tato pestrost se stává vnávrhu základní hodnotou iinspirací navrženého řešení. Správně je poukázáno i na závady, včetně těch, které jsou vsoučasné době jen nesnadno řešitelné. Obecně lze souhlasit se závěry popisujícími roli věřeného prostoru náměstí vdnešním městě ( návrat města lidem, lidé jsou tam, kde jsou lidé ). Vlastní řešení je kontextuální (v čase i prostoru) apřihlašuje se kevolučním postupům přihledání nového výrazu. Přitom je zřejmý velký respekt ke stávajícímu duchu města. Navázání na nekončící vývoj je např. patrné vprůmětu historické parcelace do členění dlážděných ploch náměstí. Na druhé straně je však možno říci, že se zde pracuje spekulativně se spontánními procesy anávrh se stává více komentářem historie, nežli vývojovou etapou. Navrhovaná dostavba náměstí vychází ze stejných principů ahledá podobu organického vývoje do budoucna. Měřítkově ipůdorysně odpovídá kontextu. Názor byť ilustrativní na řešení průčelí by byl vítán. Neokázalost návrhu je jeho hlavní kvalitou, ikdyž může působit dojmem až příliš konzervativním adiskrétním až na pomezí viditelnosti.

3 IS 03 /2005 CENA PETRA PARLÉŘE 3. STRANA 6 ČERČANY Téma: Renesance kulturního domu aokolí. Komplex zahrnuje tyto funkce: kulturní (sál, knihovna +info centrum), služby aobchod (sběrna šatstva, prodej oděvů, květinářství), restaurační (snach-bar, vinárna) amodlitebnu (dočasně). Úkoly: odstranění bariér objektu, propojení sterasou, zvážit možnost zřízení kina (v sále nebo přístavbou), nově definovat prostory pro stávající funkce, zvážit další rozvojové varianty (možnou variantou je inová dominanta věž svýtahem aschodištěm). Nicméně tento přístup je ukázkou potenciálu minimalistických přístupů khledání identity historických měst. Po obsahové ametodické úrovni je projekt na velmidobré úrovni, přesproblémy čitelnostidané měřítkem některých popisů. Návrh byl oceněn dílčí cenou. Autoři: Milan Balůsek, Matěj Parma Studie byla oceněna dílčí cenou ve výši Kč. 5PROSTĚJOV Téma: Návrh úpravy náměstí Edmunda Husserla ajeho okolí. Zároveň doplní chybějící funkce (úpravu parteru, mobiliář, dopravu, parkování, zeleň, dostavbu proluky,popř. průchody stávajícími bloky domů). Urbanistické řešení: Návrhnazákladě historického vývoje asoučasného stavu analyzuje situaci anavrhuje koncept parteru inspirovaný divadlem, který funkčně iprostorově roztříštěné náměstí sjednocuje. Řešení parteru: Různé historické fáze rozvoje přestavby centra Prostějova sebou přinesly irůzné nesourodé funkce dílčích prostor ne-náměstí, které návrh sceluje jednoduchou alapidární formou. Klady návrhu: Jednoduchost, přehlednost, srozumitelnost asnadná realizovatelnost. Autoři prokázali universální funkčnost prostoru. Zápory návrhu: Určitá schematičnost anejednoznačnost řešení centrálního pavilonu jeviště v ose bývalého hradebního okruhu. Závěr: Lapidárnost, snadná realizovatelnost vedly kudělení dílčí ceny. Autoři: Ing. arch. Václav Čihák, Ing. arch. Lukáš Bargel Studie byla oceněna dílčí cenou ve výši Kč. Návrh rehabilitace přednádražního prostoru v Čerčanech jako patrně jediný zevšechnávrhů, které byly hodnoceny vzávěrečném kole soutěže ocpp, řeší nejen úpravu parteru, ale též detailně dispozičně iarchitektonicky artikulovanou rekonstrukci stávajícího kulturního domu. Přednostmi návrhu jsou odpovídající empatie kpaměti afunkčnímu charakteru provozu apohybu vmístě, kultivovanost anápaditost vpráci sparterovými prvky amateriály ireálnost arealizovatelnost návrhu. HR je ztěchto důvodů oceňuje dílčí cenou adoporučuje obci spolupracovat sautorynakonečném řešení ajehorealizaci. Autoři: David Maštálka, Lenka Křemenová Studie byla oceněna dílčí cenou ve výši Kč. ARCHITEKTURAJE PŘÍSTUPNÁ VŠEM Cena Petra Parléře dává příležitost menším městům získat architektonické studie řešícíjejichkonkrétní bolavá místa. Zpracované projekty jsou určitě tou nejefektivnější cestou, jak přimět kpozitivní změně urbanisticky nevyřešených lokalit nejen místní zastupitelstvo, ale především vyvolat zájem adiskuzi mezi občany. Většina měst totiž neměla to štěstí, aby se jim vyhnuly zbytečné demolice či nekontextuální novostavby.lidé by se měli se svým městem identifikovat abýt na něj hrdí. Těžko se ale pyšnit městem, které ztrácí svou přirozenou vnitřní strukturu. Proč by vás mělo také lákat náměstí, kde je banka, nějaký ten úřad, několik obchodů snaprosto stejným oblečením ajedna zasunutá samoobsluha? Díky Ceně Petra Parléře se tak architektura vmnohých městech stala veřejným tématem.architektonické studie na úpravu veřejných prostor českýchměstsestávají předmětem nejrůznějších debat občanů, kteří na veřejná projednávání přicházejí motivováni, připraveni diskutovat ahledat spolu sarchitekty ta nejzajímavější řešení. Vítají návrat architektury,která je nebude opomíjet adrtit. Chtějí žít vzajímavě uspořádaných městech, která ctí svou minulost, respektují současnost apamatují na svou budoucnost.

4 4. STRANA SOUTĚŽE IS 03 /2005 DOVĚTEK: POZVÁNKANAKONFERENCI Na čtvrtýročníksoutěžejepřipravenanovákategorie, totiž Velké téma. Mělo by se tím vlastně docílit větší konkurence ashromáždění více různých nápadů na vyřešení jedné lokality,kterou znávrhů reagujících měst vybere Hodnotitelská rada. Kromě této kategorie proběhne samozřejmě další ročník Ceny Petra Parléře jako tomu bylo doposud. Společnost Petra Parléře se však nechce podílet na rozvoji urbanismu vmenších městech pouze touto aktivitou, ale připravuje taktéž katalog aktuálních investičních příležitostí asymbolicky na osmého března plánuje konferenci Veřejná prostranství -návrat ke kráse. Poděkování: Fotografie oceněných prací poskytla SOUTĚŽE PROBÍHAJÍCÍ Český Interiér 2006 Jedenáctý ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Vyhlašovatelé: Design centrum České Republiky a Česká komora architektů Sekretář soutěže: Mgr.Ivana Janíčková, Design Centrum ČR, Radnická2, 60200Brno, tel: , Předmět soutěže: soutěžní přehlídka je zaměřena na shromáždění toho nejkvalitnějšího anejzajímavějšího, co bylo včeské republice vprůběhu roku 2005 realizováno voblasti interiérů přístupných veřejnosti ivoblasti soukromých interiérů. (Podrobnosti soutěže naleznete vis 23-24/2005) Víceúčelový objekt vproluce Benešova -Orlí vbrně Vyzvaná, neanonymní, architektonická, jednokolová, ideová soutěž. Vyhlašovatel: OV comp, s.r.o., Jánská 79/1/3 Zplnomocněný zástupce: Ing. Miroslav Vymazal, tel/fax: / , Sekretář soutěže: Ing. arch. Jiří Miklík, Rybkova 4, Brno, tel: Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešenívíceúčelovéhoobjektuvproluce Benešova -Orlí vměstské památkové rezervaci Brno srespektováním rozsahu afunkce objektu stanovené investorem. Návrh bude podřízen požadavku na kvalitu historického prostředí avzhledu okolních budov. (Podrobnosti soutěže naleznete vis 23-24/2005) Dřevěný dům Veřejná, architektonicko-konstrukční soutěž, projektová anonymní soutěž. Vyhlašovatelé: Ministerstvo průmyslu aobchodu ve spolupráci sministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů atechniků,technologickým centremakademie věd ČRaNadací dřevopro život Sekretář soutěže: ing. Jana Hrušková, Mgr. Jana Petráňová, Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1, tel.: , ing. Jan Řezáč Předmět soutěže: nízkoenergetický rodinný abytový dům spodstatným použitím technologie skládané zdřevěných prvků, výrobků zaglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva: (Podrobnosti soutěže naleznete vis 23-24/2005) GRAND PRIX OA2006 MÁ ZELENOU Upozornit na vybrané stavby,které patří ktomu nejlepšímu, co vsoučasné době vnaší republice postupně vzniká, takový cíl si vytkla vroce 1993 přehlídka architektonických realizací Grand Prix Obce architektů. Od té doby se vyhlašuje pravidelně aza dobu své více než desetileté existence se významně zapsala do povědomí nejen architektů auměleckých kritiků, ale iširoké veřejnosti. Také letošní vpořadí již XIII. ročník mělsvůj počin 5. října 2005 připříležitosti Světového dne architektury UIAaGrand Prix Obce architektů 2006 tak nebude výjimkou přisoupeření architektů onejlepší realizaci roku. Opět se budou udělovat ocenění vsedmi kategoriích Novostavba, Rekonstrukce, Interiér, Krajinářská architektura azahradní tvorba, Urbanismus, Architektonický design adrobná architektura avýtvarné dílo varchitektuře. Reprezentativní aodborné pojetí Grand Prix zaručuje účast mezinárodní poroty,která zabezpečuje prestiž avysokou hodnotu udělených ocenění. Nezávislá jury pracuje každoročně vnovém složení. Kromě zahraničních architektů je vní vždy zastoupený jeden český kritik, teoretik, historik architektury anebo výtvarný umělec. Eliminuje se tak zkorumpovatelnost komise jako statutárního soutěžního orgánu. Členy mezinárodní poroty pro rok 2006 jsou: -MASSIMILIANO FUKSAS (ITÁLIE) -BENEDETTATAGLIABUE (ŠPANĚLSKO) -ZVI HECKER (IZRAEL) -RICHARD POLOM (SLOVENSKO) -VLADIMÍR ŠLAPETA(ČESKÁ REPUBLIKA) Práce poroty proběhne ve dnech 23. až 25. března Poslední ročníky Grand Prix čítaly pravidelně přes stovku přihlášených děl, jejichž tvůrci soutěžili

5 IS 03 /2005 GP +AKTUALITY 5. STRANA vjednotlivých kategoriích oceny ačestná uznání, včetně hlavní ceny GRAND PRIX, kterou získává vítězná práce celé přehlídky. Opočtu uchazečů oceny letošního ročníku Grand Prix rozhodne 17. březen 2006, termín pro odevzdání soutěžních panelů. Přislavnostním vyhlašování vítězů se předávají ještě další ohodnocení. Za významné celoživotní dílo se uděluje cena českému architektovi, laureáta navrhuje Rada Obce architektů. Cenou pro investora je zase odměněn stavebník, jehož přičiněním mohlo povstat mimořádné architektonické dílo. Ceny jsou čestné. Společenskému galavečeru předchází vernisáž výstavy dokumentující kompletní kolekci přihlášených děl. Vernisáž výstavy Grand Prix OA2006 proběhne 11. května Výstava potrvá do 15. června 2006 vprostorách Národní galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7. Poskytne tak prostor pro obeznámení se s novými architektonickými díly,dokumentujícími vývoj soudobé české architektury azároveň vytváří určitý kulturněhistorický fond. Stejně tak jako další výstavy Grand Prix OA 2006, které se svou putovní podobou postarají o zviditelnění české architektury za hranicemi její domoviny. Hlavním architektem Bratislavy bude zřejmě Štefan Šlachta Hlavním architektem Bratislavy se podle všeho stane předseda Spolku slovenských architektov Štefan Šlachta. Mělo by se tak stát po více než půlroce od začátku neúspěšného výběrového řízení na tuto funkci. Výběrové řízení se začalo 10. srpna a z devíti přihlášených zůstali vužším výběru tři-město však nikdy nezveřejnilo jejich jména. Komise poté nevybrala nikoho aprimátor mělnajít architekta sám. "Profesor Šlachta je zárukou autority avšeobecného uznání vprofesionální obci," zdůvodnila primátorovu volbu mluvčí magistrátu Eva Chudinová. Ani oobsahu jednání se Šlachtou, které by se měly uzavřít do dvou týdnů, město mluvit nechce. "Pokud rokování nejsou ukončená, nepovažujeme za vhodné informovat veřejnost ojejich průběhu," uvedla Chudinová. Hovořit by se mohlo například orozšíření kompetencí. Nový architekt mělbýt poradcem ve věcech územního plánování. Někteří odborníci si však myslí, že pro malé pravomoci nebude mít možnost skutečně ovlivnit nekoncepční výstavbu ve městě. VKošicích například architekt funguje jako nezávislá instituce čtyřicet let ajeho stanoviska jsou respektovaná. Problémem zatím zůstává právní postavení hlavního architekta. Má být zaměstnancem města ajako takový podléhat Zákoníku práce, tudíž ho už nebude volit městské zastupitelstvo, ale jmenovat primátor jako jeho nadřízený. Nejdřív se však musí změnit článek 21 statutu města, který se osobou architekta zabývá. Návrh na změnu už prošel městskou radou aposlanci ho projednají ve čtvrtek. Naposledy plnil funkci hlavního architekta vbratislavě náměstek primátora Peter Beňuška, nyní nezávislý poslanec městského zastupitelství. Po roce 1994 už zůstala funkce neobsazená. (Zdroj: SME, ) Nová akvizice astěhování společnosti Nemetschek Na počátku roku 2006 došlo učeské pobočky společnosti Nemetschek ke dvěma významným změnám. Po vzájemné dohodě firma převzala veškeré aktivity společnosti I.S.P.C. -projektování akonzultace, která dlouhodobě zajišťovala především servisní služby pro zákazníky společnosti Nemetschek. Celý tým společnosti I.S.P.C., vedený Ing. Igorem Seifertem, se stal součástí společnosti Nemetschek. Ing. Igor Seifert pak jejím technickým ředitelem. Vsouvislosti stěmito změnami došlo vprvních týdnech roku 2006 kpřestěhování firmy do nových prostor vnově zrekonstruovaném kancelářském centru Green park officess vžerotínově ulici 1133/32, na pražském Žižkově. Zákazníci společnosti Nemetschek tak budou nyní mít veškeré služby (technickou podporu, hot-line, školení atd.) zajištěné vrámci jedné organizace ave společných prostorách. Zároveň dojde iklepší koordinaci aposílení obchodních aktivit ve všech oblastech, kde společnost Nemetschek působí na území České aslovenské republiky. Společnost Nemetschek dodává produkty informačních technologií ve stavebnictví, klíčovým produktem firmy přitom je stavební aarchitektonickýaec/cad systém Allplan. VČRpůsobí společnost od roku 1992, vroce 1996 byla vpraze založena její dceřiná pobočka Nemetschek, s.r.o. VÝSTAVY 8. SALON OBCEARCHITEKTŮ Místo konání: TECHO, Továrenská 14, Bratislava, Slovensko Termín akce: Otevřeno: po-pá hod. Po účinkování ve Zlíně se Salon Obce architektů přesouvá na Slovensko do Bratislavy.Otevřenou přehlídkou myšlenek aidejí, architektonických návrhů, studií arealizací avýtvarných dělvztahujících se karchitektuře astavitelství si tak budou moci prohlédnout iobyvatelé metropole našich východních sousedů.

6 6. STRANA VÝSTAVY +PŘEDNÁŠKY IS 03 /2005 GRAND PRIX 2005 VPROSTĚJOVĚ Místo konání: Muzeum Prostějovska, nám. T.G. Masaryka 2, Prostějov Termín akce: Otevřeno: denně kromě pondělí a13-17 hod. Putovní expozice architektonických prací zúčastněných aoceněných vgrand Prix Obce architektů ročníku 2005 se po účinkování vněmecku vrací zpět na naše území. Další výstavní zastávkou se stává Prostějov.Především obyvatelům tohoto města se naskýtá příležitost seznámit se sarchitektonickými pracemi, které byly na českém území realizovány vroce VÁCLAVJIRÁSEK -INDUSTRIA Místo konání: Galerie Rudolfinum,Alšovo nábřeží 12, Praha 1 Termín akce: Otevřeno: út -ne hod. Václav Jirásek patří ke střední generaci výtvarných umělců, kteří si zvolili jako médium své práce fotografii. Výstava přibližuje speciální projekt, jehož jediným tématem jsou umírající továrny.ve velkém souboru přibližně sedmdesáti barevných velkoformátových fotografií se pokouší zdokumentovat interiéry zanikajících fabrik;prostory převážně metalurgických provozů vcelé jejich monumentalitě, rozkladu, zmaru asoučasné opuštěnosti. ZMIZELÁ PRAHA Místo konání: Muzeum hl.m. Prahy,Na Poříčí 52, Praha 8 Termín akce: Otevřeno: út -ne 9-18 hod. Století na tváři města očima Jana Minaříka. BYDLENÍ VE MĚSTĚ Místo konání: Galerie architektury,starobrněnská 16/18, Brno Termín akce: Výstava mapující na různých příkladech evropskou kulturu bydlení. 39 staveb od renomovaných architektonických kanceláří. VI. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Místo konání: FAVUT Brno Termín akce: Poprvé zvolená putovní forma výstavních prací poskytuje možnost bezprostředně porovnávat úroveň přihlášených prací zjednotlivých škol. ARCHITEKTI VRSTS. BYTOVÉ DOMY Místo konání: Raiffeisen stavební spořitelna, Koněvova 99, Praha 3. Termín akce: do Druhá výstava ztřídílného cyklu, zaměřeného na současnou českou arakouskou bytovou tvorbu. Tentokrát na téma: bytovky akolonie bytových domů v Českérepublice. Vystavují 4a architekti,adr,agp, Archteam, Kaama, Fránek,Architects, StudioA, Roman Koucký architektonická kancelář, Šafer HájekArchitekti adalší. NEVZDÁME TO, PANE BAŤA! Místo konání: Design centrum ČR, Jungmannova30, Mozarteum, Praha 1 Termín akce: Otevřeno: po -pá hod. PražskápobočkaDesigncentra ČRpřipravila zajímavou výstavu, jejímž obsahem je konfrontace času. Potkají se vní dobové reklamní plakáty firmy Baťa zlet určené do celého světa spracemi studentů ateliéru obuvi Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. SPOUTANÉ PAPRSKY Místo konání: Muzeum skla abižuterie, UMuzea 398/4, Jablonec nad Nisou Termín akce: Otevřeno: út -ne 9-17 hod. Tématická výstava mapující osvětlování asvítidla vprůběhu století. PŘEDNÁŠKY PRAŽSKÁ ŽIDOVSKÁARCHITEKTURA Místo konání: Vzdělávací akulturní centrum, Židovské muzem, Maiselova 15, Praha 1 Termín akce: v18 hod. Cyklus dokumentující tvorbu architektů židovské komunity,kteří se podíleli především na tváři hlavního města. Tentokrát jména Mühlstein Ernst (Arnošt) afürth Viktor. ARCHITEKTURADOBY VLÁDY KARLAIV. aváclavaiv. Místo konání: Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1 Termín akce: v17 hod. Katedrála sv.víta, Václava avojtěcha -Slohová proměna vdíle Petra Parléře ajeho nástupců. Termín akce: v17 hod. Chrám Panny Marie před Týnem protějšek Katedrály. Přednáší Mgr. J. Sojka, vstupné 30 Kč. CARLO SCARPAaÁLVARO SIZA. Místo konání: Besední sál Muzea umění, Denisova 47, Olomouc. Termín akce: v16,30 hod. Dílem slavných architektů se bude zabývat docent Petr Rezek ztechnické univerzity vliberci.

7 IS 03 /2005 AKTUALITY 7. STRANA BAUBIOLOGIE ZDRAVÉ BYDLENÍ Místo konání: Rozmarýnek-Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Rozmarýnová 6, Brno Termín akce: v18 hodin 25 základních pravidel, uzdravování domů, zdravé stavební materiály,elektromagnetická pole, radioaktivita, mikroklima, chemické látky,doporučené mezní hodnoty,opatření. Přednáší ing. David Eyer (AteliérArché, Praha). KONFERENCE BETON VPODZEMNÍCHAZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH Místo konání: Masarykova kolej ČVUT,Thákurova1, Praha 6 Termín akce: Informace: ČSSI (ČBS): koncepce aodborná náplň konference, sekretariát, tel.: , ; Pořadatel: Českábetonářskáspolečnost ČSSI (ČBS), Samcova 1, Praha 1 2. odborná konference se soustředí vprogramu na aktuality zoboru realizované vuplynulých dvou letech. Vedle technologických amateriálových novinek anově realizovaných tunelů, kolektorů apodzemních prostor zbetonu všeho druhu budou součástí programu inovinky zoblasti betonových základů plošných, hlubinných aspeciálních. Zvláštní pozornost bude věnována bílým vanám, tedy podzemním vodotěsným betonovým konstrukcím, aproblematice předpínání podzemních azákladových konstrukcí. Důležitým aspektem, na který se program konference rovněž zaměří, bude trvanlivost betonových konstrukcí na styku se zeminou. SEMINÁŘE ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PRO BYTOVÉ DOMY Místo konání: Národní stavební centrum, Bauerova 10, Brno Termín akce: Objasnit nové požadavky na funkcionalitu zateplovacích systémů pro bytové domy systémem specializovaných přednášek má za cíl odborný seminář na dané téma. Program: 1. Nové požadavky na kvalitu kontaktního zateplení -Ing. Michal Macura 2. Zkoušení výztužné vrstvy kontaktního zateplení -Ing. Pavel Schmid 3. Zkušenosti avyhodnocení provedených zateplení -Ing. Zdeněk Kobza 4. Kontrola připrovádění kontaktního zateplení -Mgr.Petr Lízal, CSc. STAVEBNÍ ZÁKON ZMĚNY VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ Místo konání: Národní stavební centrum, Bauerova 10, Brno Termín akce: Problematiku změn ve stavebním řízení formou odborného semináři přiblíží JUDr.Alena Kliková. Zamíří metroana Ruzyň? Ke konci ledna pražští zastupitelé přijali návrh doporučené změny územního plánu pro vedení trasy metraazvítězného náměstí na letiště Ruzyně. Bude- li se realizovat, přinese osm nových stanic, více než 14 km tunelů azlepšení dopravy pro skoro Pražanů. Navržená trasa prodloužení metra ze stanice Dejvická byla vybrána ze škály prověřovaných variant po projednání svedením města, se zainteresovanými městskými částmi a institucemi zajišťujícími obsluhu města hromadnou dopravou. Počáteční natažení linkyaby mělo vést na Červený Vrch.Ražená, jednolodní stanice má disponovat přímou vazbou na zastávky autobusů MHD apid od Nebušic. Další stanici, dvoulodní mělce raženou, pojme Veleslavín.Umožní pěší dosah na zastávku modernizované železniční trati Praha Kladno (druhá varianta spojení směr Letiště Ruzyně) adočasné autobusové nádraží, umožní odsun části autobusových linek zvítězného náměstí. ZVeleslavína zamíří metro přes sídliště Petřiny (ražená stanice sjedním vestibulem) směrem kfakultní nemocnici Motol.Vtéto mělce ražené jednovestibulové stanici je plánován konec prvního provozního úseku trasy. Projekt Dejvická -letiště Praha Ruzyně dále uvažuje ovyužití sídliště Dědina amožném větvení trasy směrem na Řepy azličín. Protose zmotola stáčí severovýchodně na Bílou Horu aza stejnojmennou stanicí (ražená jednovestibulová) se dělí. Na letiště míří do stanice Dědina (podzemní hloubená), jejíž poloha má uspokojit kapacitu místního sídliště, výhledově pak sloužit kobsluze rozvojového území Ruzyně-Drnovská. Do ŘepaZličína, jakosystémová možnost s časovýmodstupempo realizaci trasy naletiště Ruzyně, se odklání druhá část trasy. Ze sídliště Dědina trasa stoupá ke stanici Dlouhá Míle.Zde se předpokládá vznik dopravního uzlu (metro, autobusy,tramvaj) akapacitního parkoviště P+R. Realizace této myšlenky nahradí dočasně navrhovaný dopravní terminál ustanice Veleslavín. Poslední úsek kcílové stanici Letiště Praha Ruzyně (hloubená mělce založená) je zvažován jako povrchový, vpřípadě nutnosti zakrytý architektonicky ztvárněným tubusem. Jestli budou cestující ke spojení zletiště do města využívat prodlouženou linkua, to záleží především na dostatku finančních prostředků, aby se navržený územní plán realizoval. Zastupitelstvo vtomto směru počítá světší sumou peněz ze státního rozpočtu. Zároveň věří, že se mu podaří získat finanční prostředky zevropských fondů. Zdroj: Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy

8 8. STRANA AKTUALITY IS 03 /2005 slaví 210 let Dějiny Národní galerie vpraze se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupinka významných představitelů patriotickyzaměřené české šlechty,společně sněkolika vzdělanci zřad osvícenského měšťanstva rozhodla, řečeno dobovou terminologií, pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti. Korporace, nazvaná Společnost vlasteneckých přátel umění, pak založila dvě významné instituce, které Praha postrádala: Akademii umění aveřejně přístupnou Obrazárnu. Právě Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění se stala přímou předchůdkyní Národní galerie vpraze. Roku 1902 přibyla kobrazárně další významná instituce Moderní galerie Království českého jako soukromá fundace císaře Františka Josefa I. Moderní galerie pak začala budovat kmenovou kolekci českého umění 20. století. Vroce 1918 se Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění proměnila vústřední uměleckou sbírku nového státu. Vedení Obrazárny se roku 1919 ujal Vincenc Kramář, který ji za krátkou dobu proměnil vrelativně moderní, odborně spravovanou galerii. Ve složitém válečném období vroce 1942 přešly pod správu Národní (oficiálně Českomoravské zemské) galerie fondy zrušené Moderní galerie. Zákon ong zroku 1949 pak tento stav právně posvětil. Prvotní myšlenka, stojící uzrodu NG, je přítomná ve všech složitých peripetiích jejího vývoje: prostřednictvím uměleckých dělpovznést ducha národa. Vtomto ideálu spatřujeme poslání Národní galerie vpraze idnes. Vsoučasné době spravuje Národní galerie vpraze šest stálých expozic: kláštersv.anežky České (Středověké umění včechách astřední Evropě), klášter sv.jiří (Umění manýrismu abaroka včechách), Šternberský palác (Evropské umění od antiky do závěru baroka), palác Kinských (Krajina včeském umění století), Veletržní palác (Umění 19., 20. a21. století), Dům UČerné Matky Boží (Muzeum českéhokubismu) a zámek Zbraslav (Asijské umění). Pro konánívýstavmánárodnígalerievpraze dlouhodobě pronajatou Valdštejnskou jízdárnu, součást sídla Senátu. Hlavním partnerem Národní galerie vpraze se od ledna tohoto roku stává HVB Bank, která loni, jako finanční partner lektorských oddělení, významnou měrou podporovala (a vrámci hlavního partnerství sng dále podporuje) lektorská oddělení Národní galerie vpraze. Při příležitosti 210. výročí založení Národní galerie vpraze vydala NG reprezentativní publikaci nazvanou 100 dělznárodní galerie vpraze.tato nová publikace představuje svým způsobem jedinečný výběr stovky nejvýznamnějších, či alespoň výjimečných dělčeského asvětového umění. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vúnoru 2006 oslavili nebo oslaví svá jubilea: 2.2. Ing.arch. ŘITIČKAFrantišek, Brno, (82) 3.2. Ing.arch. UCHYTILJan, Praha 7, (55) 3.2. Ing.arch. SOUKUP Jiří, Praha 5, (60) 4.2. Ing.arch. KLUSÁKOVÁ Jitka, Praha 6, (50) 4.2. Ing.arch. DENK Zdeněk, Brno, (85) 4.2. Ing.arch. SCHINDLER Jan, Praha 6, (88) 5.2. Ing.arch. WEISSER Jiří, Praha 3, (55) 5.2. Ing.arch. WINKLER Jan, Praha 6, (55) 5.2. Ing.arch. ROTHBAUER Zdeněk, Praha 4, (65) 5.2. Ing.arch. NOVÁČEK Jaroslav,Olomouc, (80) 6.2. Ing.arch. ŠAMÁNEK Zdeněk, Praha 4, (60) 6.2. Ing.arch. ČERNÍK Zdeněk, Hradec Králové, (75) 6.2. Ing.arch. URBANEC Vladimír,Mariánské Lázně(81) 6.2. Ing.arch. NOVOTNÝ Eugen, Praha 4, (84) 6.2. Ing.arch. PELANT Karel, Jablonec nad Nisou, (87) 7.2. Ing.arch. HLAVÁČEK Michal, Praha 6, (55) 7.2. Ing.arch. VAŠKOVÁ Lenka, Praha 5, (65) 7.2. Ing.arch. SVOBODOVÁ Helena, Ostrava, (70) Ing.arch. KRTILLuboš, Praha 9, (85) Ing.arch. URBAN Miroslav,CSc., Praha 8, (75) Ing.arch. VLČEK Miroslav,Praha 6, (80) Ing.arch. KOPŘIVAJiří, Brno, (60) Ing.arch. BARBORKAJaromír, Plzeň, (81) Ing.arch. KOŽMÍN Josef, Praha 6, (83) Ing.arch. HRADILArnošt, Šenov,(50) PHDr. KOTALÍK Jiří T., CSc., Praha 5, (55) Ing.arch. RYBÁŘOVÁ Dagmar, CSc., Praha 6(82) FORETNÍKOVÁ Ladislava, Veverská Bitýška, (55) Ing.arch. ZEMEN Miloslav,Plzeň, (82) Ing.arch. DOLEŽAL Otakar,Liberec, (60) Ing.arch. ŠPIČÁK Jan, Praha 5, (70) Ing.arch. PODZIMEK Jiří, Nová Role, (81) Ing.arch. ŠKABRADAJiří, Praha 1, (60) Ing.arch. MEJSNAROVÁ Jitka, Dobřichovice, (55) MAŠEK Přemysl, Trutnov,(92) Ing.arch. BĚLSKÁ Jana, Brno, (55) Ing.arch. PŘÍLESKÝ Milan, Brno, (81) Prof. MORÁŇ Milan, Brno, (75) Ing.arch. HUBÁČEK Karel, Liberec, (82) Ing.arch. NOVÁK Libor, Brno, (50) Ing.arch. NOVÁKOVÁ Marie, Brno, (50) Ing.arch. VASILUK Jiří, Praha 4, (60) Ing.arch. DOLEŽALOVÁ Emilie, Praha 5, (65) Ing.arch. DRDOVÁ Hana, Liberec, (55) Ing.arch. VAVŘÍN Mikoláš, Roztoky uprahy,(55) Ing.arch.ADAMÍK Blahoslav,Prostějov,(81) Ing.arch. VIKTORIN Jan, Praha 10, (50) PHDr. SCHMEIDLER Karel, CSc., Brno, (55) Ing.arch. LEDINSKÁ Jarmila, CSc., Brno, (65) Ing.arch. BLOUDEK Vlastimil, Praha 6, (95) Ing.arch. ŠÍNAFrantišek, Mladá Boleslav,(55) Ing.arch. VANĚK Květoslav,Chrudim, (82) OZNÁMENÍ Slítostí sdělujeme, že 17. října 2005 zemřel ve věku 84 let Ing. arch. Jaromír Sirotek zbrna. INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Ing. arch. Petr Lešek Předseda Pracovní skupiny Za transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů Projekt Stavba

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE. 2. konference

BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE. 2. konference PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis, s. r. o. www.cbz.cz 2. konference BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH 15. února 2006 Praha, Masarykova

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development Rozvoj města Hradce Králové v kontextu principů (trvale) udržitelného rozvoje Ing. Jiří Svátek Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Česká

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

ing. arch. dušan urbanczyk

ing. arch. dušan urbanczyk ing. arch. dušan urbanczyk Ing. arch. Dušan Urbanczyk 1961 narozen ve Frýdku-Místku, ženatý, dva synové 1986 diplom na fakultě architektury VUT Brno 1986-1991 DRUPOS Projekty pro přibližně dvacet menších

Více

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy www.galeriezlin.cz Návštěvnost edukačních programů KGVUZ: V roce 2011-1706 z toho základní školy 76 V roce 2012 - zatím 1247 z toho základní školy

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE / POLYFUNKČNÍ BUDOVA NA KOLLÁROVĚ NÁMĚSTÍ V BRATISLAVĚ

DIPLOMOVÁ PRÁCE / POLYFUNKČNÍ BUDOVA NA KOLLÁROVĚ NÁMĚSTÍ V BRATISLAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE / DOKUMENTACE A3 AUTOR: VOJTĚCH PÁNEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PROF.ING.ARCH.AKAD.ARCH. JIŘÍ SUCHOMEL Mýtna LINIE PUVODNÍ FASÁDY BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLAŽBY DĚLENÍ POVRCHU DLAŽBY 3 SITUACE ŠIRŠÍCH

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu.

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Č E S K Ý I N T E R I É R 2 0 0 5 10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Cílem vyhlašovatelů bylo postihnout celou oblast interiérové tvorby a shromáždit to nejkvalitnější a nejzajímavější,

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Příloha: Kompletní vyhlášení soutěže: VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Program obnovy venkova se stal pro venkovské obce a jejich občany inspirující ideou.

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.2.05/01.0016 Vzdělávání pedagogů pro integraci

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ V LOKALITĚ VELKÉ NÁMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ

KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ V LOKALITĚ VELKÉ NÁMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ V LOKALITĚ VELKÉ NÁMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ ÚDAJE O ZADAVATELI ZADAVATEL: Ing. Hana Matoušková Divišova 757/1, Hradec Králové, 500 03 ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZPRACOVATEL:

Více

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Českým tunelářským komitétem ITA/AITES UZÁVĚRKA

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014 VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu UZÁVĚRKA ANOTACÍ: 30. ČERVNA 2014 VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY ZE SBORNÍKU K 21. BD 2014 BUDOU ZAŘAZENY

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚ FINPEX PLZEŇ 12. 13. 10. 2010 1 USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA NEÚMĚRNÝ ROZVOJ NA ZELENÉ LOUCE STAGNACE ROZVOJE VYVÁŽENÝ HARMONICKÝ ROZVOJ 2 CHARAKTER ZÁSTAVBY PROLUKY DOPLNĚNÍ ULIČNÍ

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni:

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni: Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj urbanismu, architektury a veřejného prostoru, konané dne 06.11.2015 od 15:00 do 18:45, v malé zasedací síni ÚMČ P7 č.dv. 225. Seznam členů komise: PhDr. Richard Biegel,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 Bod pořadu jednání: Nové názvy ulic - 03/2014. Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Lubor Franců, odbor hlavního

Více

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 19. června 2009 Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 Hospodářské noviny 19. 6. 2009 Nejlepší stavby Grand

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand)

Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand) Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand) 1. Současný stav využití území Jedná se o lokalitu, která je součástí brněnské okružní třídy (ringu) obklopující historické jádro města Brna.

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2012 1. Úvodem Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují: Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Brněnské architektonické stezky

Brněnské architektonické stezky Soutěž o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky 1. VYHLAŠOVATEL Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 ve spolupráci s Domem umění města Brna, příspěvková organizace,

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů Zápis ze 105. jednání Sboru expertů 6. 5. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová Doc. Ing. arch. Jakub Cigler PhDr. Zdeněk

Více

Městská část Praha 6 Zastupitelstvo městské části Usnesení ze dne 28. 6. 2013. č. xxxxx / 13

Městská část Praha 6 Zastupitelstvo městské části Usnesení ze dne 28. 6. 2013. č. xxxxx / 13 Městská část Praha 6 Zastupitelstvo městské části Usnesení ze dne 28. 6. 2013 č. xxxxx / 13 Návrhy usnesení a důvodová zpráva k bodu Projednání Výzvy občanů ke koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho

Více