Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin"

Transkript

1 X. ROČNÍK LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych chtěl nám všem popřát hodně štěstí, zdraví a vůbec všeho, co bude potřeba k tomu, aby pro nás byl rokem lepším nežli rok předchozí. A jaký bude rok 2007 pro město Chrudim? Na sklonku minulého roku schválilo Zastupitelstvo města rozpočet na rok Jsem velmi rád, že se nám v poměrně krátkém čase po komunálních volbách a ustavujícím jednání Zastupitelstva města podařilo připravit rozpočet a vyhneme se tak dočasnému rozpočtovému provizoriu. Schválený rozpočet je ve výši 398 milionů, z čehož je téměř jedna třetina určena na investice města. Investiční rozpočet je přitom připraven tak, aby byly v letošním roce realizovány nebo dokončeny akce, které byly připraveny a rozběhnuty v letech předchozích, a my mohli v příštích letech investovat do dalších velkých projektů potřebných pro město. Realizována by měla být rekonstrukce přístupové komunikace přes areál bývalé Transporty do velké průmyslové zóny, na kterou jsme na sklonku roku získali dotaci od agentury Czech Invest ve výši 40,9 milionů. Dále by měla být dokončena vestavba tribuny a instalace vzduchotechniky v hale zimního stadionu, na kterou je vyčleněno 14,5 milionu. V roce 2007 se začne bez omezení používat Široká ulice, která prošla v roce 2006 stavebními úpravami. Budeme pokračovat v rekonstrukci historického centra. Již je připravena nebo se rychle dokončuje řada projektů, na které bychom chtěli získat dotace ze státního rozpočtu a především z finančních prostředků Evropské unie jmenovat mohu rekonstrukci Filištínské ulice se Všehrdovým Do nového roku náměstím, rekonstrukci kostela sv. Josefa nebo rekonstrukci klášterních zahrad. Chceme se soustředit na zlepšení prostředí v našem městě. Na opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků je vyčleněna částka ve výši téměř 20 milionů, bude se pokračovat v rekonstrukci dětských hřišť a veřejných prostor vůbec. V tomto roce by měl být dokončen, projednán a připraven k realizaci projekt humanizace našeho největšího sídliště U Stadionu. Velkým úkolem pro nás bude hledání možností pro zvýšení parkovacích míst v celém městě. Po příchodu dvou investorů do malé průmyslové zóny vloni bychom chtěli letos celou tuto zónu zaplnit investory a především přivést první investory do velké průmyslové zóny. Doufáme také, že se v roce 2007 konečně podaří dotáhnout do finále jednání s kanadskou univerzitou. Rok 2007 bude ve znamení nejen práce, ale i zábavy. Řada akcí proběhne v souvislosti s připomínkou 150 let od úmrtí chrudimského rodáka Josefa Ressela. Hlavní část oslav je plánována na říjen. Těšit se můžete například na velké trhy na Resselově náměstí, kterých je na tento rok naplánováno celkem devět. Začnou v únoru Masopustní merendou a skončí v prosinci Mikulášským trhem. Věřím, že Vás bude bavit nejen nakupování, ale i doprovodné programy, které budou provázet každou z těchto akcí. Byl bych samozřejmě rád, abyste si našli cestu do centra města i na další velké kulturní a společenské akce, jakými by měly být již tradiční loutkárna, Městské slavnosti a další a další. Milí spoluobčané, vyjmenoval jsem jenom některé z mnoha významných akcí a událostí, na něž se bude v tomto roce soustřeďovat naše, a věřím, že i Vaše, pozornost. Ještě jednou přeji Vám všem, aby rok 2007 byl rokem šťastným, úspěšným ve Vašem osobním i pracovním životě a aby to byl rok, v němž budou mít všichni více radostí nežli starostí. Jan Čechlovský, starosta města Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin Až u vás zazvoní tři králové a prokáží se pověřením České katolické charity, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. Jsou totiž lidé, jejichž jediným proviněním je, že zestárli. Jsou matky, které nemohou svým dětem dát, co je zapotřebí. Jsou těžce nemocní, kteří potřebují účinnou pomoc. Jsou lidé, kteří radostnou zvěst vánoční vyslechnou na lavičce v parku, neboť nemají domov, který by provoněli purpurou. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2007 bude použit na projekty: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Občanská poradna. Buďte milosrdní a přispějte do sbírky, která pomůže. Pomozme lidem v nouzi. Děkujeme! Občanská poradna Z obsahu vybíráme: Z jednání Rady města Chrudim 2 Zvýšení poplatku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 2 Zákon o sociálních službách 2 Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2007/ Komunitní plánování sociálních služeb 3 Rozpočet města Chrudim na rok Chrudimské průmyslové zóny v roce Fond rozvoje bydlení 5 Co všechno můžete odvézt do Sběrného dvora? 6 Oslavy Josefa Ressela (1) 7 Výročí měsíce - Eduard Kitzler 7 Turistická sezóna 2007 začíná 8 Plán CSSP na leden 8 Kosí rok aneb Ze života chrudimských Kosů (4) 8 DDM Chrudim v lednu 9 Sportovní programy 9 Průvodce místními částmi Chrudimě Markovice 10 Příloha: Vademecum chrudimské kultury Granty Pardubického kraje Formuláře žádostí o poskytování grantů z Pardubického kraje jsou přístupné na Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám Pardubice is Příspěvky, dotace a granty na rok 2007 Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) upozorňuje všechny zájemce o poskytnutí příspěvků, dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2007, že termín podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města Bližší informace na telefonu Bc. Milena Pokorná. Rada města Chrudim schválila na svém jednání dne grantová témata v rámci programu Zdravé město pro rok 2007: 1. Podpora rozvoje občanské společnosti 2. Prevence sociálně patologických jevů 3. Kulturní aktivity 4. Sportovní aktivity 5. Ochrana životního prostředí Podrobnější informace k tomuto tématu byla zveřejněna v Chrudimském zpravodaji č. 12/2006. is Příští uzávěrka:

2 3. jednání Rady města Chrudim dne 30. listopadu 2006 Bod 4) Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Navrhovaná sazba poplatku pro rok 2007 činí 450,- Kč. Růst poplatku představuje navýšení o 3,4 % oproti dosavadní sazbě (byla 435,- Kč), která platila v roce 2005 a Znamená to, že nárůst poplatku pro jednoho poplatníka představuje 15,- Kč/ rok. Bod 6) Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2007 v předloženém znění. Rozpočet města na rok 2007 je sestaven tak, aby celkové zdroje odpovídaly celkovým nákladům. Objem ukazatelů je stanoven takto: celkové příjmy Kč celkové výdaje Kč Rada města rovněž doporučila Zastupitelstvu města schválit přidělení přímých dotací na rok 2007 konkrétním subjektům v celkové výši 2,9 mil. Kč. Bod 10) Rada města doporučila Zastupitelstvu města určit nového odpovědného politika za Z jednání Rady města Chrudim komunitní plánování sociálních služeb místostarostu Pavla Kobetiče. Dále doporučila změnit základní triádu a za zástupce uživatelů ustanovit pana Františka Švadlenku. (Členy základní triády řídicí skupiny jsou za zadavatele Radka Pochobradská a za poskytovatele Michal Zahradník.) Bod 12) Rada města schválila oddací dny pro rok Dny, v nichž se budou konat svatební obřady, jsou každý druhý pátek v měsíci a všechny soboty s výjimkou sobot, které bezprostředně následují po oddacím pátku. Bod 13) Rada města schválila termíny konání velkých měsíčních trhů na Resselově náměstí v roce 2007 následovně: 24. února Masopustní merenda na náměstí 24. března Vítání jara v Chrudimi 28. dubna Cechovní sobota pod májí 19. května Aby Chrudim rozkvetla (Zahradnický jarmark) 23. června Svatojánské slavnosti aneb Chrudimský slunovrat 28. září Svatováclavské posvícení ve Vlčnově 28. října Den republiky 24. listopadu Kateřinské posvícení 5. prosince Mikulášský trh Trhy se budou konat od 7.00 do hodin. Bod 20) Rada města schválila rozšíření předmětu Od začne platit pro mnohé seniory a občany se zdravotním postižením zcela průlomový nový zákon o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb.). Přelomových věcí je několik. Zásadní změnou je skutečnost, že osobám v nepříznivé sociální situaci bude poskytována individuální dávka příspěvek na péči, a to podle míry závislosti. V současné době je vypláceno lidem, kteří potřebují pomoc jiného člověka, tzv. zvýšení důchodu pro bezmocnost a lidem, kteří o ně pečují, je vyplácen příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou. Tyto dávky se k ruší a navazuje na ně právě příspěvek na péči. Lidem, kteří nyní pobírají příspěvek na bezmocnost, bude příspěvek na péči přináležet ze zákona bez nutnosti podat žádost a bude vyplacen již v lednu Noví žadatelé o příspěvek musí v prvé řadě správně podat žádost, a to na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště. Po podání žádosti zahájí sociální pracovník proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiného člověka, tj. provede sociální šetření v prostředí, kde žadatel žije. Poté se žádostí o příspěvek zabývá posudkový lékař úřadu práce. O přiznání příspěvku vyhotoví obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutí a v případě, že je kladné, je žadatel povinen obecnímu úřadu do 15 dnů písemně ohlásit, jakým způsobem mu bude péče zajištěna. Příspěvek lze použít jako úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby, nebo na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Oba způsoby lze i kombinovat. Následně se bude kontrolovat využití této dávky. Nový zákon vymezuje tři základní oblasti služeb: sociální poradenství bezplatné, služby sociální péče a služby sociální prevence. Mezi služby sociální péče, jejichž cílem je zabezpečovat základní životní potřeby lidí, patří například: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Služby sociální prevence slouží k předcházení a zabraňování sociálnímu vyloučení lidí ohrožených sociálně negativními jevy (jako je např. bezdomovství, prostituce, závislosti). Do této skupiny můžeme zařadit ranou péči, telefonickou krizovou pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, terapeutické komunity nebo sociální rehabilitaci. 2 plnění, zvýšení ceny díla o Kč včetně DPH a změnu termínu dokončení dle smlouvy o dílo ze dne se zhotovitelem stavby Opěrná zeď Na Šancích, Chrudim firmou Chládek a Tintěra, Pardubice. Při provádění základů pro opěrnou zeď v sídlišti Na Šancích bylo zjištěno, že kabely veřejného osvětlení procházejí základovou spárou budované opěrné zdi. Je proto nutné přeložení kabelů mimo opěrnou zeď. Dále zhotovitel stavby navrhl zpevnění podkladních vrstev. V tuto chvíli jsou podkladní vrstvy zeminy značně podmáčeny. Vytěžený materiál není možné použít pro zásyp opěrné zdi. Zároveň byl prodloužen termín dokončení a předání díla do 10. prosince Bod 25) Rada města neschválila změnu termínu dokončení na stavbě Stavební úpravy ulice Široká v Chrudimi. Firma GRANO Skuteč požádala o posunutí termínu dokončení stavby z 1. na 10. prosince Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Chrudim upozornil Radu města, že v případě posunutí termínu o 10 dnů v zimním období by mohlo dojít z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek k zamrznutí stavby a posunu dokončení do roku sd Zvýšení poplatku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne vyhlášku č. 3/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Uvedená vyhláška stanovuje sazbu poplatku za komunální odpad pro rok 2007 ve výši 450 Kč. K navýšení sazby poplatku dochází z důvodu růstu nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, ze kterých město vychází při stanovení pohyblivé sazby poplatku pro rok Vliv na zvýšení poplatku má růst vykázaných skutečných nákladů obce na svoz netříděného komunálního odpadu, které vychází především ze zvýšení cen vstupů (pohonné hmoty a poplatky za ukládání odpadů na skládce v Nasavrkách dle zákona 185/1001 Sb.). Poplatek je dvousložkový a jeho struktura je stanovena následovně: částka poplatku stanovená na základě skutečných nákladů města předchozího roku činí 250 Kč (tj. maximální limit stanovený zákonem) Skutečné náklady na svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2006 dle podkladů Technických služeb Chrudim 2000, spol. s r. o., činily Kč a po jejich přepočtu na 1 obyvatele jde o částku 395 Kč. částka poplatku stanovená pevně dle ustanovení 10 b, odst. 3, písm. a) zákona o místních poplatcích činí 200 Kč. Vzhledem k tomu, že skutečné náklady na svoz TDO převyšují limit pro vymezení složky poplatku stanovené na základě skutečných nákladů svozu TDO, obsahuje tato částka 2 podsložky, a to: 145 Kč doplatek skutečných nákladů svozu TDO ( = 395) 55 Kč část nákladů na fungování Sběrného dvora Celkové náklady na sběrný dvůr činí 90 Kč/os., z toho občan hradí pouze část ve výši 55 Kč (zbytek plně hradí město). Zákon o sociálních službách Růst poplatku představuje navýšení o 3,4 % oproti dosavadní sazbě poplatku, která platila v letech 2005 a 2006 (435 Kč). Uvedený procentní nárůst v podstatě kopíruje očekávanou inflaci 3 %. Celkový nárůst poplatku pro 1 poplatníka představuje 15 Kč/rok. Poplatky budou vybírány na oddělení daní a poplatků OFN v provozní době úřadu, kancelář č. 314, II. poschodí v budově na Pardubické ulici. Poplatek je splatný do kalendářního roku. Složenky k úhradě budou občanům doručeny do schránek nejpozději do Žádáme všechny občany, aby platby prováděli až po doručení složenky. V únorovém čísle Chrudimského zpravodaje budou zveřejněny podrobné informace Odboru finančního k problematice místních poplatků za komunální odpad a za psy, které vyplývají z platných obecně závazných vyhlášek, a rovněž informace o způsobu jejich výběru, termínech a kontaktech na příslušné pracovníky. rm Každý ze žadatelů o službu si může vybrat pro sebe tu nejvhodnější, která mu pomůže podpořit vlastní aktivitu vedoucí k řešení nepříznivé situace. O vybranou službu bude možné žádat přímo poskytovatele, přičemž mezi uživatelem a poskytovatelem bude uzavírána smlouva. Dosavadní uživatelé služeb budou s největší pravděpodobností vyzváni poskytovatelem k nahrazení stávajícího rozhodnutí novou smlouvou nebo k úpravě smlouvy o poskytování služby. Na závěr bychom chtěli poprosit občany o shovívavost při vyřizování záležitostí na obecních úřadech. Zpoždění vypracování prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách způsobilo zpomalení všech kroků zavádění zákona do praxe. Počítačový program není dopracován, nejsou zvýšeny počty sociálních pracovníků, kteří budou vyplácet příspěvek na péči. I přes to všechno doufáme, že s trpělivostí na obou stranách se nám podaří vše zvládnout. Důležitá poznámka na konec: Vzhledem k tomu, že se k ruší zákon o sociální potřebnosti, ruší se k tomuto dni i příspěvek na výživu dítěte. Částka nahrazující neplacené výživné nebo jeho část bude součástí dávky příspěvku na živobytí podle 32 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Alice Kuklová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

3 Zápis dětí do prvních tříd v Chrudimi pro školní rok 2007/ Zápis dětí do prvních tříd základních škol v Chrudimi Zápis dětí, které dovrší do šestý rok věku, včetně těch, jimž byl odložen začátek povinné školní docházky o 1 školní rok, bude proveden ve všech základních školách v Chrudimi v pátek 26. ledna 2007 od do hod. a v sobotu 27. ledna 2007 od 8.00 do hod. K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz). Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Chrudim nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit. Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok. Na žádost rodičů může se zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září do 31. prosince 2007, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. OŠK dále upozorňuje rodiče na vyhlášku města Chrudim, která stanoví školské obvody jednotlivých základních škol. Určené spádové školské obvody zaručují každému dítěti možnost plnění povinné školní docházky. a) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Sladkovského 28, tvoří ulice: Heydukova, Hniličkova, Hradištní, Chelčického, Na Šancích, Na Valech, Opletalova, Sladkovského, Svěchyňova, Švermova, V Tejnecku, Zahradní. V listopadu a prosinci 2006 se na Městském úřadu Chrudimi uskutečnila dvě setkání stanovených pracovních skupin, které vytvořily tři typy dotazníku. Jedna pracovní skupina se zabývá zdravotně postiženými osobami, včetně mentálně postižených, seniorů, a osobami dlouhodobě duševně nemocnými. Druhá pracovní skupina se zabývá problematikou osob ohrožených závislostmi, společensky nepřizpůsobivých občanů, nezaměstnaných, osob v přechodné sociální krizi a menšinami. Třetí pracovní skupina je zaměřena na problematiku rodiny, dětí a mládeže. V ledna 2007 budou tyto dotazníky k dispozici veřejnosti na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Chrudim, na Úřadu práce v Chrudimi a u organizací, které poskytují sociální služby. Dotazníky budou také k dispozici na webových stránkách města Chrudim v sekci Komunitní plánování sociálních služeb, takže bude možné tyto dotazníky vyplnit a zaslat b) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6, tvoří ulice: Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Filištínská, Fortenská, Hálkova, Hradební, K Májovu, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Lupáčova, Nerudova, Novoměstská, Pardubická, Pobřežní, Poděbradova, Podfortenská, Radoušova, Rybičkova, Resselovo náměstí, Rubešova, Střelecká, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Tovární, Tylovo nábřeží, U Parku, Tyršovo náměstí, V Hliníkách, Všehrdovo náměstí, Žižkovo náměstí, část územního obvodu města Chrudim: Medlešice. c) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Malíka 958, tvoří ulice: Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Dr. Milady Horákové, Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na Kopci, Na Vazovce, Na Větrníku, Na Výsluní, Pod Kopcem, Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Topolská, Vlčnovská, část územního obvodu města Chrudim: Topol. d) Školský obvod Základní školy, Chrudim 3, Husova 9, tvoří ulice: Čs. armády, Čs. partyzánů, Fibichova, Husova, Masarykovo náměstí, nábřeží Karla Čapka, Přemysla Otakara, Revoluční, Rooseveltova, Soukenická. e) Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756, tvoří ulice: Komunitní plánování sociálních služeb v elektronické podobě na Schránky pro sběr dotazníků budou umístněny v budovách Městského úřadu Chrudim na Pardubické 67, na Resselově nám. 77 a v Informačním centru. Další sběrná místa budou vypsána na dotazníku, který se Vám dostane do rukou. Obracíme se na Vás se žádostí o vyjádření svých názorů na úroveň poskytovaných sociálních služeb v našem městě formou vyplněného dotazníku. Vyjádřením svých představ, co je v současnosti silnou stránkou sociálních služeb, nebo naopak co postrádáte v této oblasti, se budete přímo spolupodílet na procesu plánování sociálních služeb. Dotazníky jsou anonymní, ale každým názorem se budeme zabývat. Kontakt pro případné dotazy: Mgr. Hana Slavíková, koordinátor KPSS Městský úřad Chrudim Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Od došlo ke změně ceníku MHD v Chrudimi Počet Cena v Kč placená předplacených v autobuse čipovou jízd hotově kartou Obyčejné jízdné 9,- 6,30 Zlevněné jízdné 4,- 2,80 Starobní důchodci od 60 let 4,- 2,80 Občanský kupón měsíční ,- Občanský kupón čtvrtletní ,- Studentský kupón měsíční ,- Žákovský kupón měsíční ,- Senior kupón měsíční ,- Zvýšení se týká jednotlivého obyčejného jízdného placeného v hotovosti nebo čipovou kartou. Obyčejné jízdné placené v hotovosti se zvýšilo o jednu korunu na 9 Kč. Cestování s čipovou kartou je opět výhodnější než placení v hotovosti u obyčejného jízdného placeného čipovou kartou ušetříte necelé tři koruny. Ostatní ceny a podmínky zůstávají stejné. K poslední změně ceníku Městské hromadné dopravy došlo Connex, Východní Čechy, a. s. 3 Dostálova, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K Lipám, K Presům, Koželužská, Lindy, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Podhůra, Presy, S. K. Neumanna, Sečská, Sokolovská, Slovenského národního povstání, Spojovací, Svatopluka Čecha, U Stadionu, Úzká, U Valchy, U Vodárny, V Průhonech, Václavská, Vlčí hora, Vrchlického, Za Pivovarem, část územního obvodu města Chrudim: Vlčnov. f) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768, tvoří ulice: Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Gorkého, Jasmínová, Jabloňová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Krocínova, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Průmyslová, Růžová, Sadová, Smetanova, Strojařů, Sportovní, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Zahrádkách, Víta Nejedlého, Vaňkova, Vrchovská. 2. Zápis dětí do Speciální základní školy v Chrudimi Zápis dětí s těžkým mentálním postižením pro šk. r. 2007/2008 bude proveden v budově Speciální základní školy Chrudim, Školní náměstí 228, v pátek 26. ledna 2007 od do hod. Rodiče těchto dětí u zápisu předloží stejné doklady jako u základních škol. is ul. Pardubická čp. 67 telefon : mobil: Zábavní park nedaleko Chrudimi za 120 milionů? Neopakovatelné zážitky na obrovské ploše, mnoho programů, zábavních areálů... Řada atrakcí pro všechny věkové kategorie (kolotoče, vláčky, plavení se na kládách, vodní autíčka, dinosauří park, show, simulace) či herní areály dřevěné městečko a indiánská vesnice, vodní svět a vycházkové trasy. V zookoutcích děti mohou krmit a pohladit nejen králíky, kozy, poníky, ale i pštrosy, projít si ptačí ráj a z pirátské lodě To je jen jeden příklad za všechny, na co lze využít prostředky z Evropské unie v letech I kdyby město chtělo, není schopno realizovat všechny projekty samo, a proto hledáme všechny potenciální zájemce o spolupráci. Můžete být firmou, neziskovkou či jiným subjektem. Můžete přijít s vlastním námětem anebo chutí se zapojit do společného programu. Dejte nám o sobě vědět! Zajímejme se společně o budoucnost, protože v ní hodláme žít. Roman Málek, místostarosta zodpovědný za regionální rozvoj a dotační politiku

4 Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 18. prosince 2006 schválilo rozpočet města na rok Celkový objem rozpočtu města Chrudim na rok 2007 činí ,6 tis. Kč. Rozpočet města Chrudim na rok 2007 je sestaven tak, aby celkové zdroje odpovídaly celkovým výdajům. Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku je pokryt zapojením vlastních zdrojů fondů města a dále čerpáním úvěrů. V příjmové části rozpočtu představují tis. Kč daňové příjmy, ,7 Rozpočet města Chrudim na rok 2007 Příjmy ku v celkové výši ,3 tis. Kč. Tato částka je rozdělena do dvou podkapitol, a to na výdaje oddělení správy majetku v celkové částce ,3 tis. Kč a na výdaje oddělení investic (tj. výdaje na opravy, údržbu městského majetku a na investiční akce) v celkové částce tis. Kč. Objem finančních prostředků, se kterými bude jmenovaný odbor hospodařit, dosahuje podílu 39,3 % na celkovém objemu rozpočtu města. Do schváleného rozpočtu města nebyly zařazeny investiční dotace, jak však již víme, podařilo se v rámci projednávání zákona o státním rozpočtu získat pro město Chrudim další prostředky na investiční akce v celkovém objemu 39 mil. Kč. O tuto částku se následně zvýší celkové výdaje oddělení investic, což znamená, že město Chrudim plánuje v příštím roce v této oblasti proinvestovat téměř 180 mil. Kč. Největší objem prostředků ve výši tis. Kč bude směřován na podporu rozvoje průmyslových zón (jedná se především o dokončení sítí v průmyslové zóně sever a o velkou investiční akci rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací v areálu bývalé Transporty, na kterou město obdrželo dotaci od CZECH INVESTU), částka tis. Kč je vyčleněna na opravy silnic a místních komunikací, tis. Kč na opravy a rekonstrukce sportovních zařízení a hřišť (z toho tis. Kč je určeno pro Sportoviště města Chrudimě na dokončení vestavby tribuny a vzduchotechniky na zimním stadionu), tis. Kč na rekonstrukce a běžnou údržbu mateřských, základních a speciálních škol, tis. Kč na oblast bytového a nebytového hospodářství, tis. Kč na opravu a rekonstrukci památek a kulturních objektů, 800 tis. Kč na veřejné osvětlení, tis. Kč na veřejnou zeleň, tis. na úpravy vodních toků. Částka tis. Kč je v rozpočtu určena na oblast komunálních služeb a územního rozvoje. Jak již bylo uvedeno, navíc může město počítat s částkou 39 mil. Kč, která by měla směřovat do tří oblastí, a to 8 mil. Kč na rekonstrukci Městského parku, 24,5 mil. Kč na kanalizaci ve Vlčnově a 6,5 mil. Kč na rekonstrukci ulic Filištínská, Kolárova, Fortenská a Všehrdova náměstí. Mezi největší chystané investiční akce v roce 2007 by měly patřit rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací v areálu bývalé Transporty 50,0 mil. Kč vestavba tribuny na zimním stadionu 12,0 mil. Kč a dále již uvedené konkrétní projekty, na které město obdrželo prostředky ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že do struktury rozpočtu města Chrudim se promítá změna řady předpisů především v sociální oblasti, nejsou již v kapitole Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zahrnuty prostředky na výplatu dávek v hmotné nouzi a dávek pro zdravotně postižené (tyto prostředky bude město i nadále vyplácet, bude je však ze státního rozpočtu dostávat průběžně, nikoliv jednorázovým Výdaje podle oborů Výdaje tis. Kč nedaňové příjmy, tis. Kč kapitálové příjmy a ,9 tis. Kč dotace. Z vlastních zdrojů města fondů - je do rozpočtu zapojena částka tis. Kč (z toho z výsledku hospodaření minulých let tis. Kč a z fondu rozvoje bydlení tis. Kč účelově určené na zpracování nového územního plánu). Proběhne dočerpání účelového investičního úvěru na Rozvoj průmyslových zón z roku 2006 a přijat bude nový úvěr ve výši 50 mil. Kč na Zpřístupnění průmyslové zóny rekonstrukci a rozšíření příjezdových komunikací v areálu bývalé Transporty, a. s., který slouží k předfinancování této akce z vlastních zdrojů, protože dotace, kterou na tento účel město obdrželo od CZECH INVESTU, bude vyplacena až po dokončení akce. Ve výdajové části tvoří největší podíl výdaje Odboru investic a správy majet- objemem jako doposud). To se také projevilo tím, že kapitola Odboru sociálních věcí a zdravotnictví se v celkovém objemu snížila na tis. Kč (z toho Centrum sociálních služeb a pomoci získá příspěvek ve výši tis. Kč). U Odboru kanceláře tajemníka jsou rozpočtovány prostředky jednak jako provozní a věcné výdaje městského úřadu ve výši tis. Kč, a dále ostatní osobní výdaje v částce tis. Kč. Na regionální rozvoj, územní plánování a zajištění činností prováděných Technickými službami města Chrudim 2000, spol. s r. o., je určena částka ,8 tis. Kč pro Odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Na oblast školství a kultury jsou určeny prostředky ve výši tis. Kč, a to zejména na činnost příspěvkových organizací města mateřských, základních, speciálních škol a základní umělecké školy (19.210,9 tis. Kč), Chrudimské besedy (6.160 tis. Kč), Městské knihovny (8.050 tis. Kč) a dotace pro obchodní společnosti Sportovní areály města Chrudim dřívější příspěvkovou organizaci Sportoviště města Chrudimě (8.500 tis. Kč). Oproti roku 2006 došlo k navýšení prostředků na podporu sportovních, kulturních a dalších neziskových organizací a občanských sdružení, přičemž část těchto dotací je přidělena přímo konkretizovaným subjektům. V rozpočtu města je na uvedené účely zahrnuta částka v celkové výši tis. Kč (z toho částka představuje přímé dotace konkrétním subjektům). Na splátky přijatých úvěrů, platby úroků a další výdaje spojené se zabezpečením finančních operací je rozpočtováno 9.525,7 tis. Kč u Odboru finančního. V rámci rozpočtu je pro rok 2007 schváleno také navýšení příspěvku na provozování MHD na částku tis. Kč. Podrobné členění rozpočtu města je uveřejněno na internetových stránkách města Chrudim. Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního Chrudimské průmyslové zóny v roce 2007 Město Chrudim v roce 2007 plánuje velké investiční akce v obou průmyslových zónách. V roce 2006 se podařilo odkoupit část komunikací v areálu bývalé Transporty, a. s., a byla získána dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukci a rozšíření těchto komunikací. Celková výše obdržené dotace byla téměř 41 mil. Kč, z toho 11,5 mil. Kč na výkupy pozemků v areálu a 29,5 mil. Kč na stavební část. Bez výrazného omezení provozu se budou v této lokalitě po celý rok 2007 provádět stavební práce na komunikacích a také se připravuje v květnu dobudování další etapy infrastruktury v nové průmyslové zóně západ vedle areálu bývalé Transporty, a. s. Město Chrudim současně jedná s několika investory, kteří mají v tomto roce zájem koupit pozemky v této lokalitě. V průmyslové zóně sever zahájila kolaudací v září 2006 firma Elfra, s. r. o., Chrudim svoji výrobu a Profit stavebniny připravují k výstavbě své obchodní centrum. Městu Chrudim se také podařilo rozšířit tuto zónu o další 1 ha směnou pozemků s Pardubickým krajem. Na jaro 2007 město Chrudim připravilo investici na dobudování kompletní infrastruktury v této lokalitě. Koncem června 2007 by měla být tato průmyslová zóna zcela zainvestována a připravena ke vstupu nových investorů. V současné době jednáme s více než 10 investory a na svém prvním zasedání v tomto roce bude Zastupitelstvo města Chrudim rozhodovat o prodeji pozemků v průmyslové zóně sever. Roman Málek, místostarosta 4

5 Co se podařilo v rámci projektu Zdravé město Chrudim v roce 2006 Zdravé město Chrudim obdrželo koncem roku 2006 od Národní sítě Zdravých měst ČR výroční ocenění za úspěšné propojení metod kvality ve veřejné správě a jejich využití v praxi úřadu v roce Co toto ocenění přinese Vám, občanům města, a o jaké metody kvality ve veřejné správě jde? V roce 2006 se městu Chrudim prostřednictvím projektu Zdravé město podařilo obhájit zařazení do kategorie B v oblasti místních Agend 21. Místní Agenda 21 je mezinárodní program, který se snaží o zvyšování kvality života, podporu zdraví, a to vše při respektování zásad rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Místní Agenda 21 je tedy velkou příležitostí jak dosáhnout lepší kvality života pro obyvatele města s dlouhodobou perspektivou rozvoje (osvětové kampaně Den Země, Dny zdraví, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut apod., veřejná projednávání Plánu zdraví a kvality života, setkávání pracovních skupin, sběr připomínek a námětů občanů, kulaté stoly, dotazníky, ankety atd.). Náměty a připomínky jsou zaneseny do Plánu zdraví a kvality života a postupně dle Vážení občané, na základě Obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 8/2005, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Chrudim, vypisujeme výběrové řízení na poskytnutí půjček z tohoto fondu. Adresáty půjček mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy starší 10 let na území města. Výše půjčky u jednotlivých titulů je omezena horní hranicí půjčky a zároveň může činit max. 50 % rozpočtových nákladů na titul. Obecně závaznou vyhlášku včetně vzoru smlouvy a žádosti naleznete na (Občan» Město Chrudim» Rozvoj města) nebo na Městském úřadu v Chrudimi, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, odd. regionálního rozvoje. V případě Vašich dotazů kontaktujte Ing. Petra Kopeckého, tel.: , , Uzávěrka pro příjem žádostí je dne Žádosti můžete odevzdávat osobně, případně odeslat na Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, Pardubická 67, Chrudim. Přehled podporovaných titulů Název Splatnost Úrok Max. půjčka 01 Obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let 4 roky 4 % do 500 tis. Kč 02 Vybudování přípojky na stávající kanalizaci v délce větší 30 m 4 roky 5 % do 50 tis. Kč 03 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě, stáří nad 10 let 3 roky 4 % do 100 tis. Kč 04 Obnova fasády domu vč. oplechování staršího 10 let 4 roky 3 % do 50 tis. Kč 05 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 4 roky 3 % do 50 tis. Kč 06 Zřízení plyn. nebo el. topení v domě starším 10 let 3 roky 5 % do 40 tis. Kč 07 Kompletní výměna oken, z nichž 50 % je do ulice 4 roky 5 % do 60 tis. Kč 08 Vybudování WC, koupelny nebo sprchy ve stávajícím bytě 4 roky 5 % do 50 tis. Kč 09 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy 3 roky 7 % do 70 tis. Kč 10 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 3 roky 7 % do 50 tis. Kč 11 Obnova vývěsního štítu a výkladců provozovny schválená architektem města 4 roky 3 % do 50 tis. Kč 12 Obnova a statické zabezpečení balkónů 4 roky 5 % do 30 tis. Kč Odbor územního plánu a regionálního rozvoje Kurz zdravého životního stylu zaměřený na snižování nadváhy probíhá pod odborným vedením psycholožky PhDr. Ivy Málkové, lektorky Jany Boučkové a cvičitelky Jany Machové ze společnosti Stob. V kurzu máte možnost: pracovat na změně svého životního stylu, která povede k trvalé redukci váhy zacvičit si přiměřeně svým tělesným možnostem získat další pomůcky usnadňující hubnutí příjemně strávit čas ve společnosti lidí majících stejný cíl Kurz bude zahájen v Chrudimi Informace na tel , mobil , Další informace na Fond rozvoje bydlení Mikroregion Chrudimsko Ve čtvrtek 7. prosince 2006 se v Chrudimi uskutečnila valná hromada Mikroregionu Chrudimska. Její hlavní náplní byla volba nového výboru svazku. Do něj byl všemi účastníky zvolen i místostarosta města zodpovědný za regionální rozvoj a dotační politiku Roman Málek. Snahou bude rozvíjet nám nejbližší okolí. Na našem prvním setkání 4. ledna 2007 chci ve výboru projednat možnou finanční podporu pro stavbu vyhlídkové věže na Podhůře, prozradil Málek s tím, že uvítá další náměty pro rozvoj a činnost Mikroregionu. Máte-li nápad, napište na adresu redakce možností realizovány. Model CAF můžeme chápat jako nástroj, který má organizacím veřejného sektoru usnadnit jejich první kroky na cestě za kvalitou. Jeho základem je sebehodnocení, které pomáhá úřadům identifikovat jejich silné stránky a příležitosti ke zlepšování. V Chrudimi se podařilo obě tyto metody propojit. Cílem tedy je snaha o zkvalitnění veřejné správy tak, aby odpovídala mezinárodním standardům. št Po uzávěrce: Kam s vánočním stromkem? Jak se nejlépe zbavit starého stromku? Obyvatelé rodinných domků mohou stromek odložit u popelnice. Pro obyvatele panelových domů a domů s více nájemníky je nejjednodušší stromek jen odložit poblíž boxů na kontejnery, odkud budou postupně sváženy. Svoz vánočních stromků začne až po Novém roce. Tyto vánoční stromky jsou odváženy do kompostárny v Dražkovicích. TS Chrudim Projekt Zdravé bydlení V současné době v našem městě probíhá v rámci projektu Zdravé bydlení mapování formou bezplatného proměření geopatogenních zón v domácnostech, které provádí odborní poradci, ti zároveň poskytnou bezplatnou poradenskou službu a návrh řešení. Odborní poradci již jsou ve smluvním vztahu s Renátou Šimonovou ADAM, se sídlem v Přerově, Dluhonská 43. Jsou vybaveni plnou mocí a na požádání jsou povinni ji předložit. Projekt Zdravé bydlení je zaměřen na zmapování a zjištění vlivu patogenních zón na lidský organismus a navazuje na výzkumy, které byly prováděny v dřívější době lékaři a geology. Zájemci o bezplatné proměření geopatogenních zón se mohou přihlásit na tel. č , nebo na ové adrese a na http: Více informací o celkové činnosti a o projektu Zdravé bydlení je možno získat na 5

6 Co všechno mùžete odvézt do Sbìrného dvora??? použitý kanceláøský papír, sklo a sklenìné obaly, plastové obaly od potravin, noviny a novinové letáky, plastové obaly ze stavebnin, lepenku, PET láhve, kovy, kovové obaly, plechy, Sbìrný dvùr Chrudim zeminu, kameny, stavební materiál, dráty, železo ze staveb, Obce Ležákù asfaltové smìsi, tel: Otevírací doba: PO PÁ: SO: biologický odpad: listí, vìtve, døevo, staré obleèení: trièka, kabáty, kalhoty, boty, svetry, bundy, nebezpeèný odpad: pneumatiky, žárovky, lednice, praèky, televize, rádia, baterie, staré léky a léèiva, chemikálie pesticidy, kyseliny, zásady, barvy, laky, oleje motorové, oleje jedlé, obaly od sprejù,.. 6

7 100. výročí narození (1893) Toto významné výročí našeho rodáka vynálezce lodního šroubu Josefa Ressla bylo připomínáno na mnoha místech naší země i rakouské monarchie. V Chrudimi se večer před výročím ( ) konala pietní akce před slavnostně vyzdobeným Resslovým rodným domem, při níž pěvecký spolek Slavoj zazpíval kantátu ředitele kůru Aloise Hniličky na slova dr. Karla Pippicha. Ve výroční den Resslova narození se uskutečnil velký průvod z Městského parku na hlavní náměstí, kde byla u štatue sloužena mše, při níž Slavoj zazpíval Chorál národa českého, poté ředitel městských úřadů Alois Gallat přednesl slavnostní projev. Oslavy Josefa Ressla (1) Slavnost byla zakončena koncertem na Střelnici, pořádaným spolkem Ressel. Mimořádně slavnostní ráz měly Resslovy oslavy ve Vídni. Pořádal je Komitét pro oslavu 100. výročí narození J. Ressla, v němž byly kromě námořnictva, průmyslových a obchodních organizací zastoupeny i významné státní instituce (k výrazným počinům Komitétu patřilo vydání rozsáhlého sborníku, redigovaného Louisem Zellsem). Oslavy se konaly 28. a 29. června. První den byl J. Resslovi odhalen pomník sochaře Josefa Kassina v zahradě lesnického pokusného ústavu v Mariabrunnu u Vídně, druhý den se v aule vídeňské techniky konalo slavnostní shromáždění a před budovou u Resslova pomníku se uskutečnila velká slavnost. V Praze byla na počest Resslových narozenin dne 29. června péčí Spolku architektů a inženýrů v Království českém slavnostně odhalena pamětní deska ve vestibulu České techniky na Karlově náměstí, dílo prof. Jana Kouly. Nákladem spolku vyšla i kniha o J. Resslovi, jejímž autorem byl prof. F. G. Péro. O připomenutí významného Resslova výročí v Lublani se staral Lesnický spolek pro Krajinu a Přímoří (na úpravě a slavnostní výzdobě Resslova hrobu ve výroční dny se významně finančně podílelo i město Chrudim). Pavel Kobetič Přípravný výbor připomínky 150. výročí úmrtí Josefa Ressla informuje: Výročí měsíce Eduard Kitzler Na svém zasedání dne 24. listopadu m. r. rozhodl výbor o zadání výtvarného plakátu oslav a dalších výtvarných materiálů (pozvánka, propagační panely apod.) chrudimskému výtvarníkovi Jiřímu Sávovi. Dále bylo jednáno o celoroční propagaci akce ve městě (umístění propagačních panelů, praporků na sloupech atd.), restaurování sochy J. Ressla, realizaci pamětních medailí a zhotovení modelu lodního šroubu, který by byl umístěn při vstupu do IC ve vestibulu staré radnice. Na pořadu jednání 15. prosince m. r. bylo především posouzení jednotlivých složek rozpočtu celé akce. Pavel Kobetič, místostarosta Před šedesáti lety zemřel v Chrudimi (a pohřben byl na hřbitově U Václava) prezident zdejšího krajského soudu JUDr. Eduard Kitzler. Narodil se v Hluboké u Chocně, po gymnazijních studiích v Litomyšli a v Chrudimi (maturoval v roce 1883) a právnických v Praze byl praktikantem zemského soudu v Praze ( ), v letech auskultantem krajského soudu v Chrudimi a poté až do roku 1902 působil u soudů v Pardubicích a v Holicích. V roce 1902 se stal vyšetřujícím soudcem krajského soudu v Chrudimi a u tohoto soudu působil (s výjimkou let , kdy byl soudcem, radou a přednostou chrudimského okresního soudu) až do svého penzionování v roce 1931 postupně byl vrchním soudním radou (1919), viceprezidentem (1925) a konečně v roce 1927 jeho prezidentem. Eduard Kitzler byl mj. i předsedou župního odboru České soudcovské jednoty v Chrudimi, členem obecního zastupitelstva (předsedou finanční komise), členem výboru a ředitelství Chrudimské spořitelny, předsedou chrudimské organizace národnědemokratické strany (dlouhá léta byl členem strany svobodomyslné a funkcionářem Politického klubu), dále členem výboru Spolku pro zbudování nového městského divadla a činovníkem chrudimských kulturních spolků (mj. aktivním účastníkem tradičních zábav mysliveckého spolku Hubert). Pavel Kobetič 7

8 Turistická sezóna 2007 začíná! Plán CSSP na leden Dne ve hod. v CSSP v Soukenické bude zahájena výstava obrazů pana Miloslava Balouse k jeho životnímu jubileu, při které vystoupí děti ze souboru Klíček z MŠ Sv. Čecha pod vedením paní ředitelky Ivy Malinové. Výstava bude přístupná do Dne v hod. se sejdeme v Měšťanské restauraci na Seznamte se, prosím. K tanci a poslechu nám bude opět hrát pan Zdeněk Škvařil se svojí skupinou. POZOR, změna z pondělí na úterý! Kavárničky Dne ve hod. si při zákusku a kávě posedíme v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v DPS v ulici Komenského. Dne ve hod. si odpoledne zpříjemníme v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. Den otevřených dveří na Gymnáziu Josefa Ressela Ve dnech až ( a pouze pro odbornou veřejnost) se v areálu brněnského výstaviště uskuteční 17. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO a 16. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR. Jde o největší veletrhy svého zaměření ve střední Evropě. A Chrudim jako každoročně nebude mezi více než dvanácti sty vystavovatelů z třiceti zemí chybět. Svůj turistický potenciál představí v rámci širší expozice regionu Východní Čechy. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program soutěže, exhibice, taneční a pěvecká vystoupení, ukázky řemesel, ochutnávky atd. Za zmínku jistě stojí i doprovodný největší festival cestovatelských filmů, fotografií a publikací v České republice GO CAMERA. Návštěvníky čekají poutavé přednášky, videoprojekce, besedy s nejznámějšími cestovateli, reportéry či režiséry. Novými tématy, kterými veletrhy reagují na aktuální trendy v cestovním ruchu, jsou pro rok 2007 golfová turistika v České republice, kongresová turistika a vzdělávání v cestovním ruchu. Nezbývá než dodat v lednu na viděnou v Brně! Roman Málek, místostarosta Kdo z žáků 9. nebo 5. třídy základní školy chce získat podrobné informace o vzdělávání ve čtyřletém nebo osmiletém vzdělávacím programu a o podmínkách přijímacího řízení, může Gymnázium Josefa Ressela navštívit ve středu dne 10. ledna 2007 a ve čtvrtek 11. ledna 2007 vždy od 8.00 do hodin. Těšíme se na Vás. Otevřená škola pro Vás Vážení rodiče budoucích prvňáčků, přijměte naše pozvání k prohlídce I. stupně ZŠ Husova v ulici Palackého 47, vchod z ulice Rooseveltovy. Rády Vás i Vaše děti přivítáme v úterý 9. ledna 2007 od do hodin. Provedeme Vás naší školou a zodpovíme vše, co Vás bude o škole i práci zajímat. Na Vaši návštěvu se těší učitelky a vychovatelky 1. stupně ZŠ Husova. Jako první akci na rok 2007 pro Vás o. s. PALUČINY připravilo: zimní táboření v tepee zimní tábor aneb jarní prázdniny na horách ještě jsou volná místa. Poslední šance se přihlásit! Bližší informace o nás a našich akcích získáte na tel. čísle nebo na V Chrudimi vzniká Svaz neslyšících a nedoslýchavých Tato organizace bude sdružovat všechny zájemce, kteří slyší špatně nebo neslyší vůbec. Všichni, kdož mají nějakou sluchovou vadu, rodiče dětí s dětmi takto postiženými mohou do tohoto sdružení docházet nebo se přímo stát jeho členy. Cílem sdružení je zapojit lidi s poruchami sluchu zpět do života a neizolovat je od okolního Kosí zábava v kosárnách hostincích vrcholila při tzv. skákavých a jiných zábavných středách, především však při oslavách konce kalendářního roku (silvestr ovšem Kosové slavili až v polovině ledna následujícího roku). Při nich byl vždy velký prostor pro produkce dvorní kapely, která začínala svá vystoupení kosáckou světa. Budeme se občas scházet, podnikat výlety a kulturní akce, předávat si informace a zkušenosti, hájit společné zájmy a plánujeme též porady s psychologem. Rovněž se společnými silami pokusíme řešit problémy, které nám naše sluchová vada přináší. Zájemci se mohou hlásit na telefonu nebo na internetové adrese: Také je možné přihlásit se v Centru pro zdravotně postižené, Rooseveltova 594 (naproti Evoně), tel Kosí rok aneb Ze života chrudimských Kosů (4) hymnou, pro různé žertovné scénky a také pro dlouhé debaty nad silvestrovským listem Sůva (od roku 1879 Sůva/Klapačka). Ten vycházel s malými přestávkami až do roku 1948 a kromě aktuálních zábavných komentářů místních událostí uplynulého roku v něm vycházely i příspěvky předních českých spisovatelů (např. Ignáta Herrmanna, Adolfa Heyduka a Ladislava Quise). Pavel Kobetič 8

9 KČT Chrudim Vejšlapy v lednu 2007 Pondělí Výstup na Kunětickou horu (12 km) Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.37 hod. Vedoucí: G. Hoffmannová, L. Najmanová Čtvrtek Valná hromada od hod. restaurace Muzeum Chrudim Sobota Zámrsk Vraclav Vysoké Mýto (15 km) Sraz v 9.10 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.26 hod. Vedoucí: J. Jahnický, Ing. S. Kučera Sobota Hradec Králové Hradecké lesy Koliba Hradec Králové (14 a 17 km) Sraz v 9.10 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.26 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi Čtvrtek Kukátko, restaurace Bowling od hod. Sobota Chrudim Medlešice, pivovar Chrudim (12 km) Sraz v 9.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v 9.15 hod. Vedoucí: manželé Lázničkovi Středa Chrudim Tři Bubny Kočí Chrudim (10 km) Sraz v 9.00 hod. na mostě pod nemocnicí, odchod v 9.15 hod. Vedoucí: manželé Naumecovi Sobota Týnec nad Labem Jelen Kolín (14 km) Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.37 hod. Vedoucí: R. Vališová, J. Jahnický Sobota Stružinec Hlinsko (12 km) Sraz v 7.40 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.00 hod. Vedoucí: manželé Kyselovi Zveme mezi nás nejen naše členy, ale i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Bližší informace ve vývěskách nebo u J. Jahnického, tel , nebo u P. Šídla, tel Jiří Jahnický, předseda klubu KČT Treking Chrudim akce v lednu Výroční členská schůze od hod. v restauraci Muzeum. Od hod. budou vybírány členské příspěvky a od hod. bude promítání obrázků a beseda o cestách v roce Zveme nejen všechny členy, ale i další zájemce o turistiku Králicko ráj zimních turistů. Zimní turistický sraz v Králíkách. Přihlášky Vlastimil Škvára, tel Přejezd Žďárských vrchů. Přihlášky do , Vlastimil Škvára, tel Vlastimil Škvára Lyžaři a snowboarďáci, od každou sobotu jedeme levně a bez starostí autobusem na hory. Hlaste se včas, letos omezený počet míst. Přihlášky: obchodní středisko ETS, Fibichova ul. (u polikliniky), paní Kašparová, po pá , tel , nejdéle do čtvrtka před zájezdem. Srdečně zve J. Voženílek, předseda LO. Informace na Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. po. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 2. út Ženy 3. st Muži 4. čt Ženy 5. pá Spol. 6. so Spol. 7. ne Spol. 8. po Muži 9. út Ženy 10. st Muži 11. čt Ženy 12. pá Spol. 13. so Spol. 14. ne Spol. 15. po Muži 16. út Ženy 17. st Muži 18. čt Ženy 19. pá Spol. 20. so Spol. 21. ne Spol. 22. po Muži 23. út Ženy 24. st Muži 25. čt Ženy 26. pá Spol. 27. so Spol. 28. ne Spol. 29. po Muži 30. út Ženy 31. st Muži Pozn. Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Dne bude KPB zavřený od hod. probíhá v šatnách zimního stadionu nábor do kurzu krasobruslení. Dům dětí a mládeže, Palackého 418, Chrudim, tel., fax , ledna Setkání dětí a vedoucích Suté břehy plavání 15. ledna OK halová kopaná, Chrudim 17. ledna Turnaj v SUDOKU pro malé i velké, DDM Chrudim od hod. v DDM 22. ledna Olympiáda v NJ, ZŠ I. A, B, II. A, II. C 24. ledna Matematická olympiáda, ZŠ Z 9, Z ledna Chemická olympiáda, ZŠ D Nabízíme internetovou klubovnu pro veřejnost. Provozní doba Po Čt hod., Pá hod. 9

10 Markovice Markovice mají své jméno odvozené od názvu kostela, který je zasvěcen sv. Markovi. Osada Markovice původně náležela k Třibřichám. V letech byly Markovice osadou Třibřich. V roce 1974 byly součástí Bylan a teprve v roce 1975 byly připojeny k Chrudimi. Zajímavé jsou některé demografické údaje této části města Chrudimě. Ještě v roce 1910 měly Markovice 12 domů a žilo zde 86 obyvatel. Velmi intenzivní výstavbou rodinných domů v 70. a 80. letech minulého století a na Průvodce místními částmi Chrudimě počátku tohoto století způsobila, že se počet domů zvýšil na 214 a počet obyvatel na 744. V obci pracuje osadní výbor, který je ustanoven usnesením Zastupitelstva města podle platného Zákona o obcích. Do místní části Markovice zajíždí MHD. V letošním rozpočtu se z větších investičních akcí pro tuto část města počítá s opravou chodníku cyklostezky (800 tis. Kč), výstavbou nástupiště a přechodu pro chodce na silnici I/17 (cca 400 tis. Kč) a běžnou údržbou místních komunikací. př č. 1/2007 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, Pavel Kobetič, Aleš Korejtko, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Ivan Slejška. Jazyková úprava: Marie Korejtková. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Vademecum chrudimské kultury je kompletně připravována Chrudimskou besedou. Tato příloha není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava a tisk Tiskárna PORS s.r.o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1 x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 6. prosince

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol dětí a žáků z našich mateřských a základních škol Deklarované změny začínají již od mateřské školy. Tato kapitola je sice nezáživná, ale zájem Vás rodičů o tuto problematiku nás jako autory zavázal ji

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 21.02.2012 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI 2012 Zdravé město Chrudim Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2012 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 - 487 - U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 k bodu č. 1 k usnesení č. 140/04 ze dne 8. 11. 2004, 14. 2. a 6. 6. 2005 1) s c h v a l u j e - uzavření smlouvy na pronájem

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více