Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice"

Transkript

1 č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení výše měsíčních záloh za dodávku tepla pro hasičskou zbrojnici, úřad městského obvodu a kulturní dům včetně provozu kotelen ze dne předložit dříve schválené smlouvy zastupitelstvem obvodu mezi městským obvodem a obchodní firmou VAE THERM, spol s r.o. Zod.: pí. Tichá, tajemnice Ter.: V Ostravě Hošťálkovicích,

2 č. 2 1 / 2007 vzal na vědomí dopis Statutárního města Ostravy, odboru interního auditu a kontroly zn. IAK/1277/2006 ve věci povinnosti zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol prováděných naším městským obvodem, včetně příspěvkové organizace - zpracovat a předložit zprávu o výsledcích finančních kontroly v členění komentář a tabulky - zaslat dle požadavku magistrátu uvedených v dopise Zod.: pí. Tichá, tajemnice Ter.: Zod.: pí Tichá, tajemnice Ter.: V Ostravě Hošťálkovicích,

3 č. 3 1 / 2007 vzal na vědomí dopis Statutárního města Ostravy, odboru legislativního a právního ze dne zn. LPO/1776/2006/Sta ve věci vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů statutárního města Ostravy. - zaslat dopis všem členům zastupitelstva Zod.: starosta Ter.: uložit finančnímu a kontrolnímu výboru zastupitelstva věnovat obsahu tohoto dopisu stálou pozornost obsahu a přijímání usnesení Zod.: starosta Ter.: 4.zastupitelstvo obvodu V Ostravě Hošťálkovicích,

4 č. 4 1 / 2007 p r o j e d n a l žádost PTD Muchová, s.r.o. ze dne , doručenou dne pod č.j o stanovisko ke stavbě Doplnění veřejného osvětlení Výhledy. Stavba spočívá v doplnění veřejného osvětlení na ul. Výhledy od křižovatky s ul. V Ústraní po křižovatku s ul. K Vodě a ul. K Vodě po lávku přes řeku Opavu Investorem je statutární město Ostrava a projekční kancelář žadatele zpracovává projektovou dokumentaci s realizací a umístěním stavby jejíž trasa vedení bude dle situačního schématu rozvodů a technické zprávy dodané žadatelem procházet mimo jiné i přes pozemky parc. č. 296/3, 1177/1, 1318/1, 1318/5, 2103, 2117, které jsou svěřeny do správy našeho obvodu. u k l á d á seznámit žadatele s přijatým usnesením V Ostravě Hošťálkovicích, Zod.: p. Jurajda Ter.: ihned

5 č. 5 1 / 2007 p r o j e d n a l žádost PTD Muchová, s.r.o. ze dne , doručenou dne pod č.j ve věci umístění stavby Doplnění veřejného osvětlení Výhledy a vydání souhlasu se vstupem na parcely na kterých má být stavba realizováná. Stavba spočívá v doplnění veřejného osvětlení na ul. Výhledy od křižovatky s ul. V Ústraní po křižovatku s ul. K Vodě a ul. K Vodě po lávku přes řeku Opavu Investorem je statutární město Ostrava a projekční kancelář žadatele zpracovává projektovou dokumentaci s realizací a umístěním stavby a vstupy na pozemky parc. číslo parc. č. 296/3, 1177/1, 1318/1, 1318/5, 2103, 2117, které jsou svěřeny do správy našeho obvodu za těchto podmínek: - stavba bude provedena na základě a v souladu s pravomocným stavebním povolením - umístění stavby bude respektovat stávající sítě technické infrastruktury včetně ochranných pásem - vstupy na výše uvedené pozemky budou využívány v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci akce a budou vždy uvedeny do původního stavu - zásah do veřejné zeleně bude minimalizován u k l á d á seznámit žadatele s přijatým usnesením V Ostravě Hošťálkovicích, Zod.: p. Jurajda Ter.: ihned,

6 č. 6 1 / 2007 p r o j e d n a l žádost p. Štefana Györbiró, bytem Gen. Sochora 1206/15, Ostrava Poruba ze dne o pronájem pozemku parc. č. 1314/1 v k. ú. Hošťálkovice část o výměře 132 m2 na dobu neurčitou. Dosavadní nájemní vztah byl ukončen k s možností uzavření smlouvy o pronájmu výše uvedeného pozemku na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůty u k l á d á vyvěsit záměr pronájmu pozemku parc. č. 1314/1 (část o výměře 132 m2) v k.ú. Hošťálkovice na úřední desce, postupovat dle OZV města Ostravy č.11/2000 Statut města Ostravy úplné znění V Ostravě Hošťálkovicích, Zod.: p. Jurajda Ter.: ihned,

7 č. 7 1 / 2007 p r o j e d n a l žádost p. Martina Chovance bytem Oty Synka 1833/12 Ostrava Poruba o souhlas s budoucím zřízením věcného břemene. Žadatel má záměr postavit rodinný dům na pozemku parc. č. 296/1 na ul. Výhledy jehož je majitelem. Napojením budoucího RD na splaškovou a dešťovou kanalizací dojde k dotčení pozemků parc. č. 298 a 292/18, které jsou svěřeny do správy našeho obvodu. Předběžný souhlas s budoucím uložení kanalizace byl projednán v Radě MOb Hošťálkovice dne a usnesením č. 1554/105 Rada souhlasila s budoucím uložením kanalizace s možností uzavření smlouvy o budoucí smlouvě za předpokladu, že budou vyřešeny komplexně veškeré inženýrské sítě související s výstavbou rodinného domku (elektřina, plyn, příjezd na pozemek). u k l á d á seznámit žadatele s přijatým usnesením V Ostravě Hošťálkovicích, Zod.: p. Jurajda Ter.: ihned,

8 č. 8 1 / 2007 vzal na vědomí dopis Statutárního města Ostravy, odboru dopravy ze dne zn. OD/5478/2006/Ada záznam z jednání ve věci návrhu nařízení města, kterým se vymezují místní komunikace a jejich úseky na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a o pojmenování komunikací. - zpracovat zprávu o stavu pasportizace místních komunikací v obvodě - zpracovat přehled nepojmenovaných místních komunikací Zod.: pí. Kuligová Ter.: zjistit podmínky možné nabídky na zpracování plánu zimní údržby v aplikaci paspart místních komunikací Zod.: pí. Kuligová Ter.: V Ostravě Hošťálkovicích,

9 č. 9 1 / 2007 vzal na vědomí dopis Nadace Landek Ostrava ze dne č.j. 799/06 ve věci závěrečného vyhodnocení projektu číslo 216 Nadačního programu roku 2006 s názvem Ceny festivalu techné Ostrava 2006.Ostravská Venuše. Pro financování uvedeného projektu použila nadace prostředky získané z nadačního daru našeho městského obvodu. zapracovat použití finančních prostředků do zprávy o hospodaření obvodu za rok 2006 Zod.: pí. Holušová Ter.: leden 2007 V Ostravě Hošťálkovicích,

10 č.10 1 / 2007 vzal na vědomí dopis Renáty Šímové ADAM o provádění průzkumu v rámci projektu Zdravé bydlení mapování geopatogenních a ostatních škodlivých zón. zapracovat informaci o prováděném průzkum, který probíhá formou bezplatného proměřování geopatogenních zón v domácnosti. č.11 1 / 2007 Zod.: pí. Kuligová Ter.: leden 2007 vzal na vědomí informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče,že usnesením č.15/1322/1 Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne byl schválen územní plán celku Ostrava Karviná č vzal na vědomí nabídku Ostravského informačního servisu, s.r.o. ze dne ve věci nabídky propagačních materiálů V Ostravě Hošťálkovicích,

11 č.13 1 / 2007 vzal na vědomí návrh smluvního ujednání o změně dohody o pracovní činnosti s panem Josefem Konečným ve věci zajišťování webových stránek obvodu. s uzavřením smluvního ujednání na období leden až březen 2007 a/ předložit informaci o zřízení vlastních webových stránek obvodu b/ předložit návrh na zajištění provozu těchto stránek pracovníky úřadu obvodu Zod.: pí.tichá tajemnice Ter.: V Ostravě Hošťálkovicích,

12 č.14 1 / 2007 vzal na vědomí návrh dodatku č. 3 přílohy č. 3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne / stanovení záloh pro rok 2005 / obchodní firmy VAE THERM, spol. s r.o. za dodávku tepla pro městský obvod Hošťálkovice / hasičská zbrojnice, budova úřadu, bytový dům č.p.147 a kulturní dům/ s uzavřením dodatku č. 3 dle předloženého návrhu zaslat podepsaný dodatek obchodní firmě VAE THERM, spol. s r.o. Zod.: pí.tichá tajemnice Ter.: V Ostravě Hošťálkovicích,

13 č.15 1 / 2007 vzal na vědomí návrh na prodloužení nájemních smluv na dobu určitou /prodloužení o 1 rok/ u 14 nájemníků v domě č.p. 147 na ul. Prudké dle přílohy. s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou do zaslat prodloužené nájemní smlouvy nájemníkům v domě č.p. 147 na ulici Prudké Zod.: pí. Najvárková Ter.: V Ostravě Hošťálkovicích,

14 č / 2007 vzal na vědomí návrh na úpravu platu Mgr. Dagmar Švidernochové, ředitelce ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210 v souladu se ZP č.262/2006 Sb., s nařízením vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady ve znění pozdějších předpisů s platovým výměrem dle předloženého návrhu s účinností od předat platový výměr ředitelce základní a mateřské školy Zod.: pí. Tichá, tajemnice Ter.: V Ostravě Hošťálkovicích,

15 č / 2007 vzal na vědomí žádost Zuzany Schrötterové, Lipka 77 Ostrava Hošťálkovice ve věci záměru výstavby nového rodinného domku na pozemku parc. č. 709/1 k.ú. Hošťálkovice na ul. Lipka ze dne Napojení novostavby na sítě technické infrastruktury je dle zpracované PD možné na veřejné sítě uložené v místní komunikaci Lipka, která je ve vlastnictví MOb Hošťálkovice. Proto žadatelka žádá o souhlas s uložením přípojek v místní komunikaci Lipka. p r o j e d n a l žádost Zuzany Schrötterové ze dne , doručenou na ÚMOb dne pod č.j. 100 s realizací stavby uložením přípojek splaškové kanalizace, vody a elektro, tak jak je zakresleno v situaci přiložené k žádosti, za splnění následujících podmínek: - stavba bude provedena na základě a v souladu s pravomocným stavebním povolením - prokopy místní komunikace Lipka nesmí být prováděny bez povolení zvláštního užívání místní komunikace a bez úhrad správního poplatku - situace se zakreslením předmětných sítí přiložená k žádosti bude součástí dokumentace ověřené ve stavebním řízení - dopravní napojení nového rodinného domku na místní komunikací bude zajištěno prostřednictvím stávajícího vjezdu na pozemek bez nutnosti nových stavebních úprav - místní komunikace Lipka v místech uložení přípojek bude uvedena do původního stavu seznámit žadatelku s rozhodnutím Zod.: p. Jurajda Ter.: ihned V Ostravě Hošťálkovicích,

16 č.18 1 / 2007 vzal na vědomí návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Statutárním městem Ostrava- a Společnosti Ovanet a.s. seznámil se ze zaměřenou trasou Třebovice Hošťálkovice Lhotka a/ předložit smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne b/ porovnat návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se smlouvami o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Zod.: p. Jurajda Ter.: ihned V Ostravě Hošťálkovicích,

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2015 nové nájemní smlouvy na pronájem bytů od 1. 2. 2015, b e r e n a v ě d o m í bezdlužnost žadatelů a dodržování domovního řádu, které jsou nutné pro obnovení nájemního vztahu, s uzavřením nájemních

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více