R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla"

Transkript

1 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa A/20 1/OŽP/2015 Ze dne Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: Počet stran dokumentu: 11 Počet listů příloh: 0 Datum: MUCL/170652/2014/Kok 1106 MUCL/783/2015 Kateřina Kováčová, DiS. Stavební povolení R O Z H O D N U T Í Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a dle ustanovení 15 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jako speciální stavební úřad, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci, rozhodl takto: Výroková část: Podle ustanovení 15 vodního zákona v souladu s ustanovením 115 stavebního zákona vydává pro MĚSTO ŽANDOV, se sídlem Náměstí 82, Žandov, IČ: (dále jen "stavebník"), jako účastníkovi řízení ve smyslu 27 odst. 1 správního řádu povolení ke stavbě vodního díla Heřmanice vodovod na pozemcích parc. č. 210, 298, 192, 197, 9/1, 418/1, 98, 50, 218/3, 320, 108, 316/2, 316/1, 135/1 v katastrálním území Heřmanice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa, kraj Liberecký. Stavba obsahuje: Stavba vodovodního řadu v obci Heřmanice u Žandova představuje celkem: m vodovodu v materiálu a dimenzi HDPE 90x5,4mm a 63x3,8mm, PE 100, PN 10, v kvalitě materiálu pro řízený podvrt s extra tvrdou skořepinou. - Opravu stávající šachty pro účely umístění ATS. - Automatickou tlakovou stanici pro posílení tlaku ve vodovodní síti včetně elektročásti.

2 SO 01 VODOVOD SO vodovodní řad 1 527,07 m HDPE 90 x 5,4, RC plus, PE 100 jedná se o km 0,000 0,52707 včetně ATS - vodovodní řad ,84 m - HDPE 63 x 3,8, RC plus, PE vodovodní řad ,30 m - HDPE 63 x 3,8, RC plus, PE vodovodní řad ,86 m - HDPE 63 x 3,8, RC plus, PE stavebních úpravy šachty pro ATS PS technologie ATS PS elektročást technologie SO vodovodní řad 1 701,15 m - HDPE 90 x 5,4, RC plus, PE 100 v km 0, , vodovodní řad ,10 m - HDPE 63 x 3,8, RC plus, PE vodovodní řad ,24 m - HDPE 63 x 3,8, RC plus, PE vodovodní řad ,00 m - HDPE 63 x 3,8, RC plus, PE vodovodní řad ,56 m - HDPE 63 x 3,8, RCplus, PE vodovodní řad ,51 m - HDPE 63 x 3,8, RCplus, PE 100 SO vodovodní řad 1-242,19 m HDPE 90 x 5,4, RC plus, PE ,98 m HDPE 63 x 3,8, RC plus, PE 100 v km 1, , vodovodní řad ,18 m - HDPE 90 x 5,4, RC plus, PE ,32 m - HDPE 63 x 3,8, RC plus, PE vodovodní řad ,08 m - HDPE 63 x 3,8, RC plus, PE vodovodní řad ,78 m - HDPE 63 x 3,8, RC plus, PE vodovodní řad ,93 m - HDPE 63 x 3,8, RC plus, PE 100 Povolení se vydává za následujících podmínek: 1. Stavba bude provedena podle ověřené dokumentace, která byla projednána ve stavebním řízení. Veškeré případné změny a odchylky nesmí být provedeny bez předchozího povolení Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí. 2. V okolí stavby musí být dodržena čistota, pořádek a zajištěna bezpečnost dopravy na místních komunikacích. 3. Překopy místních komunikací a sousedních pozemků musí být vždy předem projednány s jejich správci nebo majiteli. 4. Pokud během stavby dojde k omezení provozu na komunikacích či zásahu do nich, požádá investor (dodavatel) příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání nebo uzavírku komunikací. 5. Na místě stavby bude veden řádný stavební deník v souladu s ustanovením 157 stavebního zákona a 6 vyhlášky číslo 499/2006 Sb. a bude vykonáván stavební dozor. Do stavebního deníku, bude stavební dozor zapisovat (zaznamenávat) veškeré provedené práce včetně závažných okolností. 2

3 6. Prováděním stavby nesmí byt na svých právech zkracováni sousedé. Práva třetích osob a organizací zůstanou výstavbou nedotčena. Veškeré případné škody uhradí investor stavby dle platných předpisů. 7. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s plánem kontrolních prohlídek stavby a dle ustanovení 18 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. 8. Termín zahájení stavby: po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 9. Předpokládaný termín dokončení stavby 12/ Stavební dozor (odborný) je odpovědný za odborné provádění prací (stavby) a dále je povinen hlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně všechny závažné okolnosti na stavbě, které by mohly mít vliv na kvalitu stavby a odchylky od ověřené projektové dokumentace. 11. Před započetím stavebních prací zajistí investor vytýčení veškerých podzemních zařízení, při stavbě budou respektovány požadavky správců těchto zařízení, týkajících se pracovního postupu a zabezpečení těchto zařízení. 12. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude vytříděn a využit, popř. odstraněn oprávněnou osobou. 13. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu. 14. Veškeré změny v projektové dokumentaci budou projednány se zodpovědným projektantem. 15. Před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení budou ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry. Vytyčování bude provedeno podle vytyčovacích výkresů. 16. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Česká Lípa písemně oznámen dodavatel stavby včetně stavebního dozoru. 17. Mechanizace bude zabezpečena proti úniku ropných látek. V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště ne ropnými látkami. 18. Práce budou prováděny tak, aby byla zajištěna minimální prašnost. V případě potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti zabrání. 19. Při realizaci stavby nebudou zakládány dlouhodobé skládky materiálu a žádné skládky odpadu. 20. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště identifikační štítek stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. 21. Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s, ze dne pod zn.: O /OTPCLI/Ro: V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SčVK, bude posuzováno naplnění technických standardů SčVK platných v době vydání vyjádření. V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SčVK, vlastník předloží Zápis o předání a převzetí stavby do majetku (ZoPPS), včetně technického zmapování stavu veškerého zařízení k datu předání a všech požadovaných dokladů a vypořádání služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen - za účelem zpracování návrhu kontaktuje vlastník provozovatele). Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo ovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby. Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel ; V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny. 3

4 Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací. Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů, vyplývajících z Obecně technických podmínek. Požadujeme být přizvání ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, ke tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení. Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky. V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení. Požadujeme být přizvání ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Před zahájením správního řízení o uvedení do trvalého provozu přeložky zpracuje provozovatel návrh Zápisu o předání a převzetí stavby do majetku SVS a.s. a předá jej k odsouhlasení a podpisu investorovi a SVS. Podmínka převzetí stavby do majetku SVS ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) pro akcionáře SVS Před převzetím VH infrastruktury do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby uzavřel na své vlastní náklady smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene) ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech, kde liniová zařízení leží na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora akcionáře SVS. V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) má oprávnění za SVS jednat Ing. René Lengyel ( , případně paní Jana Lachová ( , 22. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, ze dne pod č.j. KHSLB 29625/2014: Před začátkem užívání stavby předložte rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru podle 4 odst. 1 a 2 a příl. č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky). Dle 4 odst. 3 vyhlášky musí rozsah rozboru odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní). Před začátkem užívání stavby předložte doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky 5 zákona č. 258/200 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou, ve znění pozdějších předpisů. 23. Budou dodrženy podmínky Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne pod zn.: 10/14/KČ/037/1471 mj.: Označení pracovních míst dle TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích. Stavba bude realizována bezvýkopovou metodou řízené mikrotuneláže, křížení komunikace II/269 bude provedeno protlaky. Strojní a montážní jámy budou umístěny mimo AB povrch komunikace. Veškerá odvodňovací zařízení komunikace (silniční propustky, zatrubnění atd.) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena. V místě silničních propustků bude vodovod veden min. 3 m od jejich čela. Při provádění výkopu, odebírání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek musí být dodržovány zásady dle ČSN Při výkopu v nezpevněné části komunikace musí být zásyp výkopu proveden vhodným materiálem, dostatečně hutněn po vrstvách, aby nedošlo k následnému sedání zeminy v místě 4

5 úpravy. V případě rozsáhlého zásahu do násypu tělesa komunikace bude tento proveden dle Vzorových listů 2 silniční těleso Zemní těleso na sklonitém terénu (terénní lavice). Požadujeme, abychom ještě před zasypáním výkopů byli vyzváni ke kontrole, zda nedošlo k poškození odvodňovacích zařízení v majetkové správě KSSLK! V případě, že výkop byl již zasypán, nebo byla také oprava povrchu a není možnost kontroly uložení sítí, potom na základě výzvy správce komunikace je zhotovitel povinen otevřít výkop na své náklady a kontrolu umožnit. V případě, že kontrola uložení nebude správci komunikace umožněna, nebude zhotoviteli vydán protokol o převzetí komunikace po provedené opravě a následně bude na zhotovitele vydán podnět k zahájení správního řízení v dané věci. Práce musí být prováděny v souladu s vydaným rozhodnutím o zvláštním užívání komunikace pro provádění stavebních prací, o které požádá zhotovitel na odboru dopravy MěÚ Česká Lípa min. 30 dní před zahájením prací. Zhotovitel bude v průběhu stavebních prací pořizovat fotodokumentaci s prokazatelností krytí ukládaného zařízení a důkladně budou zdokumentovány přechody odvodňovacích zařízení, fotodokumentace bude předána správci komunikace po ukončení stavby. Správce komunikací (paní Romana Kučerová, tel ) bude vyzván k protokolárnímu předání staveniště a od tohoto předání odpovídá zhotovitel za nedostatky a škody, které vzniknou z důvodu prováděné činnosti na dotčeném úseku komunikace, případně vzniknou třetím osobám a to až do doby předání úseku zpět správci komunikace. Po ukončení akce budeme vyzvání k převzetí provedené úpravy. Písemně bude proveden záznam o zpětném předání v protokolu a stanovena záruční doba 36 měsíců na provedené dílo. Podmínkou převzetí je uvedení dotčeného úseku do původního dle výše uvedených podmínek a předání výkresu skutečného provedení vyhotoveného geodetem (situace se zákresem průběhu vodovodního potrubí v silničním pozemku s vyznačením jeho délky v tomto pozemku, výšky krytí a s vyznačením délky chráničky, jejího průměru a materiálu), případně dám bude předán geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene, který bude obsahovat informace požadované u výkresu skutečného provedení. V případě, že dojde v průběhu realizace stavby ke změně jejího umístění oproti projektové dokumentaci, ke které vydala KSS LK své stanovisko, bude toto neprodleně konzultováno se zástupcem KSS LK: 24. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle 122 stavebního zákona. 25. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží: - prohlášení stavebního dozoru, - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně kladečského výkresu, - geometrické zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou (tzn., že sítě budou zaměřeny před zakrytím), - zápis o předání a převzetí stavby, - doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou, - oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací, - atesty na použité materiály, - stavební deník, - bakteriologický rozbor vody nebo protokol o prochlorování potrubí, - protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodního řadu, - zápis o kontrole obsypu a záhozu potrubí, - zápis o funkčnosti trasovacího vodiče, - doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů použitých pro stavbu, - potvrzení o převzetí stavby provozovatelem vodovodů a kanalizací. - předložení povolení provozování vodovodu (vydává Krajský úřad Libereckého kraje), 5

6 - písemnou dohodou mezi vlastníky vodovodů provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících upravující svá vzájemná práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu, - stanovisko (souhlas s KS) Krajské správy silnic Libereckého kraje, - stanovisko (souhlas s KS) Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, - stanovisko (souhlas s KS) Severočeských vodovodů a kanalizací. 26. Budou plně respektovány podmínky následujících souhlasů, stanovisek a vyjádření, které prokazatelně předá investor stavby dodavateli stavby a ten je bude mít k dispozici na stavbě a bude se jimi řídit: - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 souhlas se stavbou ze dne pod zn.: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu pod zn.: ze dne SČVK, a.s., Přítkovská 1689, Teplice vyjádření ze dne pod zn.: O /OTPCLI/Ro. - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 vyjádření pod zn.: ze dne ČEZ ICT Services, a.s, Duhová 1531/3, Praha 4 vyjádření pod zn.: ze dne Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 vyjádření ze dne pod čj.: /14. Odůvodnění: Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, obdržel žádost, kterou dne podal žadatel, kterým je MĚSTO ŽANDOV, se sídlem Náměstí 82, Žandov, IČ: (dále jen "stavebník"), o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla Heřmanice vodovod na pozemcích parc. č. 210, 298, 192, 197, 9/1, 418/1, 98, 50, 218/3, 320, 108, 316/2, 316/1, 135/1 v katastrálním území Heřmanice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa, kraj Liberecký. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 vodního zákona a dle ustanovení 15 stavebního zákona, jako speciální stavební úřad, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 správního řádu, v souladu s ustanovením 15 a 115 vodního zákona a dle ustanovení 112 stavebního zákona, oznámil přípisem ze dne pod spis. zn..: MUCL/170652/2014Kok účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům zahájení správního řízení ve věci návrhu ze dne Ve smyslu 112 odst. 2) stavebního zákona Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením, jelikož mu byly dobře známy poměry předmětné stavby a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení předmětné věci. V přípisu stanovil účastníkům řízení dle v ustanovení 115 odst. 10 vodního zákona v souladu s ustanovením 112 stavebního zákona lhůtu k uplatnění svých námitek v termínu do 10 dnů ode dne doručení oznámení. Ve stanoveném termínu nebyla Městskému úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, vodoprávnímu úřadu doručena žádná nesouhlasná stanoviska. Právo nahlédnout do spisu mohli účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, budova F, Česká Lípa. 6

7 V rámci správního řízení vodoprávní úřad a speciální stavební úřad přezkoumal žádost s předloženými doklady, projektovou dokumentaci, stanoviska účastníků řízení a správních úřadů. Žádné připomínky, které by bránily vydání stavebního povolení, nebyly vzneseny. V průběhu řízení nebyly shledány závady, které by bránily vydání předmětného rozhodnutí. Veškeré požadované doklady byly v průběhu správního řízení doloženy. Připomínky účastníků řízení a správních úřadů jsou podmínkami tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky účastníků řízení, které vyplývají přímo z ustanovení příslušných zákonů, vodoprávní úřad uvádí v závěru odůvodnění v části "Upozornění". Správní poplatek byl v souladu se zákonem číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zaplacen na účet Městského úřadu Česká Lípa dne Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod č. j.: MěÚŽ 1656/ /328, které nabylo právní moci dne a souhlas stavebního úřadu dle 15 stavebního zákona dne pod č.j. MěÚŽ 2024/ /336. Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Upozornění: Stavba musí být prováděna v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky číslo 104/97 Sb., kterou se mění zákon č 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výkopových prací musí dodržovat usnesení zákona č. 13/1997 Sb., 19 odst. 2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona číslo 309/2006 Sb., a NV číslo 591/2006. Při práci v blízkosti sítí je nutno dodržet platné právní předpisy a normy ČSN Zemní práce, ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN Uzemnění a ochranné vodiče, ČSN , ČSN Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb.,ve znění pozdějších předpisů upravující požadavky provádění staveb. Investor musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Certifikáty na použitý stavební materiál si vyžádá investor od dodavatele a předloží je při kolaudaci. Při žádosti o změnu stavby nebo prodloužení stavebního povolení je nutno požádat o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení. Zařízení staveniště, vodovodní a kanalizační přípojky, přípojka elektro nejsou dle ustanovení 55 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vodním dílem. Vzhledem k této skutečnosti není Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, příslušný vydávat rozhodnutí na tyto stavby. K vydání rozhodnutí na výše uvedené (citované) stavby je příslušný stavební úřad MěÚ Česká Lípa. Stavba vodovodního řadu bude prováděna v souladu s požadavky stanovenými zákonem číslo 274/2001., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a vyhláškou číslo 428/2001 Sb. Nakládání se závadnými látkami při provádění stavby bude prováděno v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 7

8 Stavba bude provedena dodavatelsky. Dodavatel stavby musí mít oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů. Investor musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Certifikáty na použitý stavební materiál si vyžádá investor od dodavatele a předloží je stavebnímu úřadu. Při stavbě budou respektovány požadavky správců inženýrských sítí (zařízení) týkající se pracovního postupu a zabezpečení těchto zařízení. V okolí stavby musí být dodržena čistota, pořádek a zajištěna bezpečnost dopravy na místních komunikacích. Překopy místních komunikací a sousedních pozemků musí být vždy předem projednány s jejich správci nebo majiteli. Prováděním stavby nesmí být na svých právech zkracováni sousedé. Práva třetích osob a organizací zůstanou výstavbou nedotčena. Veškeré případné škody uhradí investor stavby dle platných předpisů. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu. V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště ne ropnými látkami. Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení ( 115 odst. 4 stavebního zákona). Stavba nesmí byt zahájena, dokud stavební povolení nenabyde právní moci. Po nabytí právní moci stavebního povolení bude stavebníkovi zaslána ověřená projektová dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Identifikační štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění ( 160 odst. 1 stavebního zákona). Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů ( 160 odst. 2 stavebního zákona). Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla ( 156 odst. 1 stavebního zákona). Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu ( 169 stavebního zákona), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou ( 153 odst. 1 stavebního zákona). Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro 8

9 kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi ( 153 odst. 2 stavebního zákona). Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby ( 153 odst. 3 stavebního zákona). Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu ( 153 odst. 4 stavebního zákona). Při provádění stavby je stavebník povinen ( 152 odst. 3 stavebního zákona) : - před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště identifikační štítek stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, - ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle 103 stavebního zákona. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 a 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa. Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa. Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení 82 správního řádu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné ( 82 odst. 1 správního řádu). Otisk úředního razítka Kateřina Kováčová, DiS., v.r. referent vodního hospodářství podepsáno elektronicky 9

10 Obdrží: Účastníci řízení ( 109 písm. a) stavebního zákona): MĚSTO ŽANDOV, Náměstí č.p. 82, Žandov Účastníci řízení ( 109 písm. b) stavebního zákona): Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice Účastníci řízení ( 109 písm. c) stavebního zákona): Jan Kubelka, Oleška 84, Oleška Jaroslav Kubelka, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, Česká Lípa Irena Salačová, Klášterní č.p. 247/6, Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, Chomutov Účastníci řízení ( 109 písm. e) stavebního zákona): vlastníci poz. parc. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/2, 9/4, 9/6, 10, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/3, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 29/1, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 37, 40/2, 44/1, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72/1, 73, 74/1, 74/2, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 95/1, 95/2, 95/4, 97, 99, 100, 102, 101/1, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121/1, 121/2, 122, 123, 127, 128, 129, 132/1, 133, 134/1, 137, 138, 139, 140, 142, 145/1, 145/2, 150, 151, 152, 154, 156, 157/1, 157/2, 157/3, 158/2, 159, 162/1, 163, 164, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190/2, 190/3, 191, 198, 238/1, 238/4, 239, 240, 241/1, 243, 244, 245, 247, 250, 251, 256/1, 256/2, 257, 258, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 262/1, 262/3, 262/4, 263/1, 263/2, 264, 266, 268/1, 268/2, 269/2, 270, 271, 272, 275, 276, 277/1, 278, 280, 281, 283/1, 283/3, 290, 291, 292, 310/2, 313/1, 313/2, 314,319/1, 349, 351, 352, 418/2, 422, 423, 424, 437/1 v katastrálním území Heřmanice u Žandova, obec Žandov, vlastníci staveb - č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 10, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 23, č.p. 24, č.p.25, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 32, č.p. 37, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 61, č.p. 70, č.p. 72, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p.95, č.p. 96, č.p. 102, č.p. 105, č.p. 110, č.p. 112, č.p. 113, č.p. 114,č.p. 120, č.p. 121, č.e. 1, č.e. 3, č.e. 5, č.e. 6, č.e. 7, č.e. 11, č.e. 12, č.e. 13, č.e.15, č.e. 18, č.e. 20, č.e. 24 v katastrálním území Heřmanice u Žandova, obec Žandov. Dotčené správní orgány: Městský úřad Žandov, odbor výstavby a dopravy, Náměstí č.p. 82, Žandov Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří, Michalská 260/14, Litoměřice Hasičský záchranný sbor LK, Karla Poláčka č.p. 3152, Česká Lípa 2 Krajská hygienická stanice LK, územní pracoviště Česká Lípa, 5. Května 813, Česká Lípa Správci inženýrských sítí: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, Teplice 1 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, Praha 4 10

11 Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Česká Lípa a města Žandov, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení. Datum vyvěšení: Datum sejmutí:. Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Razítko:. Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí Razítko: Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád). ID DS: bkfbe3p Adresa pro písemný styk: Adresa sídla pracoviště: IČ: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1 náměstí T. G. Masaryka č.p. 1 (budova F) Fax: ČESKÁ LÍPA ČESKÁ LÍPA http: e-podatelna: 11

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL 25776/2014/OŽP/JIKO 25776/2014/OŽP/JIKO 51801/2014 Jitka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 15.06.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/73308/2011/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 08.04.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/21369/2013/Pro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 3160/14/ZPR/Kal V Sušici dne 13.1.2015 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČJ.: MMCH/69261/2015 SP. ZNAČKA: SZ MMCH/69261/2015/3 Dle rozdělovníku! VYŘIZUJE: BC. Vladislav Rybář TEL.: 474 637 285 E-MAIL: v.rybar@chomutov-mesto.cz DATUM: 25.8.2015

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Kunovice Kunovice 153 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04253/2012/ŽPSÚ/Kř Č.j.: MUHO/07575/2012 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2904/10/ZPR/Kal V Sušici dne 16.3.2011 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/842/13 ŽP/7848/13/Šp Vyřizuje:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/13628-11/2449-2011/mai Dvůr Králové nad Labem, dne 13. června

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH *$416XTW* 2011/1572/DO-MUZB-10 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH Spisová značka: DO.1572/2011/ICh Ze dne: 16.9.2011 Účastníci správního řízení: Číslo

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail:posta@novy-bor.cz SPIS. ZN.: ŽP4/170/2011/172/11 Č.J.: MUNO 65123/2011 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/22/2011-12934/SK/Pr Č.J.: MUNO

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. NADĚJE o.s., pobočka Brno, IČ: 00570931, Ptašínského 13, 602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. NADĚJE o.s., pobočka Brno, IČ: 00570931, Ptašínského 13, 602 00 Brno Úřad městské části města Brna Brno - Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř.59, 612 39 Brno Č.j.: 13772/13/2300/1444/Klič Brno 11. 11. 2013 Vyřizuje: Ing. Kličková Telefon: 541 588

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: 03487/2011/SÚ 04964/2011/SÚ Michaela Braunová 318 403 170 Březnice dne 19.9.2011 ROZHODNUTÍ

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis.zn.: 6723/SÚ/13/Sz Karlovy Vary dne 3.7.2013 Č.j.: 9256/SÚ/13 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo, linka 737 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení k nakládání s vodami

Více

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/04490/15 00554/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 430/2012 Ivanovice na Hané, dne 26.02.2013 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

Č.j. 032321/2012 str. 2

Č.j. 032321/2012 str. 2 Č.j. 032321/2012 str. 2 110 systém SATURN. V případě, že nebude použito opláštěné potrubí PE 100, požadujeme plynovodní přípojky z PE d n 25 v celé délce uložit do flexibilního ochranného potrubí žluté

Více

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly Spis

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_4082/2012/SU-24/330/BR Chotěboř, dne: 27.4.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1483/2015/Ko MUBN-4107/2015/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub I Tel./Fax: +420 485 147 051, e-mail: odbor.vystavby@cdub.cz, IČO: 262 722 Město Český Dub (IČO

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Znejme odbor dopravy

Městský úřad Znejme odbor dopravy Městský úřad Znejme odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36,66922 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Žížková Znojmo 11. dubna 2014 Tel.: 515216442 Fax: 515216441 E-maíl: Ivana.lízkova@muznojmo.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/107091/Ze/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/107091/2015-5 POČET LISTŮ

Více

ROZHODNUTÍ č. 9. Přístavba porážky vepřů ke stávající bourárně masa u odchovny prasniček

ROZHODNUTÍ č. 9. Přístavba porážky vepřů ke stávající bourárně masa u odchovny prasniček M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/06203/15 00297/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masar yk a 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.: VÚP/46671-09/484-2010/hoz Dvůr Králové nad Labem,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/092383/2015 ST1/Kru MMHK/228469/2015 ST1/Kru Ing. Jana Krušinová 495 707 865 jana.krusinova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/39361-15/Ra OSÚ/5798-2015 Rumburk, 22. února 2016 Oprávněná úřední osoba: Ranušová E-mail: sarka.ranusova@rumburk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 012165/15/OVDŽP/Kd Vyřizuje Praha Č. j.: 018979/15/OVDŽP

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem IJ9 Městský Č.j.: MUSPR/4997/2012 Sp. zn.: 165/12-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Více

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1/ ověřená dokumentace stavby. Datum: 03.04.2013. Rozhodnutí

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1/ ověřená dokumentace stavby. Datum: 03.04.2013. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/23904/11-5 Hranice, dne: 23.1.2012 Vyřizuje: Jiří Koukal E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828 382 V EŘEJNÁ

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Navrhovatel: Brigita Latušinský (09.11.1967), Dětřichovec 1, 463 65 Jindřichovice

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor výstavby a územního plánování Váš dopis čj.: Ze dne: 16.03.2016 Spis. značka: 777/2016 - OVÚP Naše č.j.: 1249/2016 - OVÚP/TC S 861 Vyřizuje: Hájková

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO OVŽP/1464/2015-9 Polná, dne: 25.5.2015 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správy majetku Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SM-05707/2015/Ka Neratovice dne 24.4.2015 Č.j.: MěÚN/21995/2015 Vyřizuje: Ing.Kalinová/tel.315650344

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb,

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb, Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6564/276-B/2011/Kr Trhové Sviny, dne 22.4.2011 Vyřizuje : František Kříha 12171/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby:

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby: Č.j.: MBE 11893/2011/VÝST-Čp V Berouně dne 3. května 2011 Spis zn.: 321/2011/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více