Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR Bakalářská práce Autor: Zdeněk Jurčík Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Moltašová Praha Duben 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Teplicích dne 25. Dubna 2010 Zdeněk Jurčík

3 Poděkování Tímto bych chtěl upřímně poděkovat vedoucí bakalářské práce Ing. Ivaně Moltašové, která mi poskytla podporu a odborně a metodicky vedla tuto bakalářskou práci.

4 Anotace Bakalářská práce na téma analýza úvěrových příleţitostí je zaměřená na moţnosti financování pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby u vybraných bank na trhu. Úkolem práce je získat informace a podat ucelený přehled druhů poskytovaných úvěrů od vybraných bankovních domů. Následně došlo k porovnání jednotlivých základních parametrů úvěrů a doporučení nejlepší moţnosti pro klienta od těchto bankovních domů. Pro fyzické osoby se tyto optimální varianty dají dle srovnávacích kriterií doporučit a poté je důleţité, zda je klient schopen na vybraný úvěr dosáhnout. U fyzických osob podnikatelů a právnických osob je doporučení optimální varianty velice sloţité. Většina úvěrů se posuzuje individuálně a nejsou stanoveny úrokové sazby a maximální výše limitu úvěru. Proto je porovnání úvěrů a doporučení sloţité, závisí na bance, která rozhoduje, jestli peníze půjčí či nikoliv. Hlavní roli v tomto rozhodování hraje většinou bonita klienta, jeho podnikatelský záměr, rizika spjatá s jeho podnikáním apod. Annotation Analysis of credit opportunities on the possibilities of bank finance for individuals, entrepreneurs and corporations when choosing a Bank in the market. The purpose of this essay is to obtain information and provide a compact abstract on a variety of credit opportunities available from the banking sector. Consequently, it is a trade off of individual basic arguments of credits and recommendations for the best option for customers of these houses of banking. For individuals there are optimal variations according to recommended criteria, this is an important factor as to whether the client will be able to achieve the chosen credit. For individual entrepreneurs and corporations it is very difficult to find the optimal choice. Most credits are judged individually, and they do not always offer the best rate of interest and limit of credit. That is why, it is a trade off, and making recommendations is very difficult, it is up to the bank to lend the money or not. Most important part in deciding whether to provide credit is down to creditworthiness, prospects, and risk of business etc.

5 Úvod Úvěry obecně Historie vybraných bank ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Raiffeisenbank Nebankovní domy Poskytovatelé nebankovních půjček Druhy nebankovních půjček Úvěry pro fyzické osoby Druhy úvěrů pro fyzické osoby Spotřebitelský úvěr Srovnání spotřebitelských úvěrů u vybraných bank Srovnání spotřebitelských úvěrů od nebankovních subjektů Kreditní karta Kontokorentní úvěry Hypoteční úvěr Úvěry pro fyzické osoby podnikatele Druhy úvěrů pro podnikatele Přehled poskytovaných úvěrů pro podnikatele Povolené přečerpání účtu pro podnikatele Výhody tohoto úvěru jsou následující: Malý úvěr pro podnikatele Výhody tohoto úvěru jsou: Úvěry pro právnické osoby Druhy právnických osob Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Komanditní společnost Veřejná obchodní společnost Úvěry pro podnikatelské účely Provozní úvěr Kontokorentní úvěr Revolvingový úvěr Účelové úvěry

6 4.2.5 Hypoteční úvěr pro právnické osoby Kreditní karty pro podnikatele Závěr Seznam použité literatury a zdrojů Seznam tabulek

7 Úvod Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil téma analýza úvěrových příleţitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR. Myslím si, ţe v dnešní době toto téma patří k aktuálním tématům, které se týkají jak obyčejných lidí, tak i podnikání jako takového. Získávání finančních prostředků se za této ekonomické situace stalo velmi obtíţné, a to jak pro fyzické osoby, tak i právnické osoby. Kaţdý podnikající subjekt by si měl uvědomit, ţe i úspěšná firma se v dnešní ekonomické situaci můţe dostat do závaţných finančních problémů, které mohou ohroţovat chod i samu existenci firmy. Proto by měly firmy uvaţovat o takových způsobech financování, které by jim umoţnily čelit určitým druhům nebezpečí ohroţující firmu. Jednou z takovýchto moţností můţe být úvěr od bankovních domů. Cílem mé bakalářské práce je podat ucelený přehled druhů poskytovaných úvěrů vybranými bankovními domy. Budu se snaţit porovnávat jednotlivé vybrané druhy úvěrů od čtyř mnou vybraných bank na trhu, o kterých si myslím, ţe v dnešní době patří k nejvýznamnějším bankám v ČR. V první části bakalářské práce se zabývám finančními institucemi, u kterých se mohou financovat fyzické osoby podnikající i nepodnikající a také právnické osoby. Finanční instituce jsem rozdělil do dvou velkých skupin banky a nebankovní domy. V další části bakalářské práce se věnuji definici fyzické osoby a dělením vybraných bankovních úvěrů pro fyzické osoby, jako takových. V literatuře existuje celá řada členění úvěrů. Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolil členění úvěrů dle druhu: na spotřebitelský úvěr, který je poskytován bankovními domy jako účelový a neúčelový, poté se budu zabývat úvěrem z kreditní karty, kontokorentním úvěrem a také pro banky i její klienty velice důleţitým hypotečním úvěrem. V dalších částech bakalářské práce se zaměřuji na úvěry pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. Pro tyto dva subjekty banky nabízejí shodné moţnosti úvěrových příleţitostí, pouze s rozdílem v poskytovaných limitech. Zabývám se zde charakteristikou fyzické osoby podnikatele, druhy právnických osob a jejich dělení podle právní formy 7

8 podnikání. U fyzických osob podnikajících probírám pouze poskytované produkty standardizované, u právnických osob analyzuji produkty podrobněji. Členění bankovních úvěrů pro tyto subjekty jsem rozdělil na provozní úvěr, který se někdy poskytuje ve formě revolvingového úvěru a také ve formě kontokorentního úvěru, dále se zaměřuji na investiční úvěr, do kterého spadá i hypoteční úvěr a také úvěrem z kreditní karty, která se stále více dostává do většího povědomí firem. 8

9 1. Úvěry obecně Mezi nejdůleţitější obchody a operace, která banka provádí, patří poskytování bankovních úvěrů. Z hlediska banky to znamená, poskytování peněţních prostředků svým klientům. V případě, ţe osoba právnická nebo fyzická nemá dostatek peněz za účelem např. uhrazení pohledávek, vyuţívá sluţeb banky tj. poskytnutí úvěru. Bankovní úvěr je tedy dočasné poskytnutí finančních prostředků, kdy příjemce můţe dočasně disponovat s poskytnutými prostředky. 1.1 Historie vybraných bank Pro hodnocení úvěrových příleţitostí u bankovních domů jsem si vybral 4 největší banky působící na českém trhu. Jedná se o ČSOB a.s., Českou spořitelnu a.s., Komerční banku a.s. a Raiffensbank a.s ČSOB Československá obchodní banka a.s. působí v České republice jako univerzální banka. V roce 1964 byla ČSOB zaloţena státem jako bankovní dům, který má poskytovat sluţby v oblasti volnoměnových operací a financování zahraničního obchodu. V červnu 1999 byl tento bankovní dům privatizován a jejím většinovým vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je členem skupiny KBC. ČSOB převzala v červnu 2000 Investiční a poštovní banku (IPB). V roce 2007 se po odkoupení minoritních podílů KBC stala jediným akcionářem ČSOB. Na českém i slovenském trhu působila ČSOB do roku 2007, slovenská pobočka se separovala k 1. lednu ČSOB se věnuje segmentům jako fyzické osoby, malé a střední podniky, nebankovní finanční instituce, korporátní klientela, privátní bankovnictví a finanční trhy. V ČR působí společnost v retailovém bankovnictví pod dvěma obchodními značkami, a to ČSOB a Poštovní spořitelna, která pro svou činnost vyuţívá rozsáhlé sítě České pošty. Klienti České spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím 51 finančních center a zhruba na obchodních místech České pošty, ČSOB klienti jsou obsluhováni na 246 pobočkách po celé ČR (stav k ). Dále poskytují své sluţby prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB a různých distribučních kanálů přímého bankovnictví. 9

10 1.1.2 Česká spořitelna Nejstarší právní předchůdce České spořitelny byla jiţ v roce 1825 Spořitelna česká. Česká spořitelna v roce 1992 navázala na zvyklosti českého a později československého spořitelnictví jako akciová společnost. Dnes má společnost 5,3 milionu klientů a to zcela jasně vypovídá o jejím stabilním postavení na českém trhu. Česká spořitelna je od roku 2000 členem silné středoevropské Erste Group s více neţ 17 miliony klientů. Svou přeměnu, která se snaţila o zlepšení všech ústředních součástí banky, úspěšně dokončila v červenci Česká spořitelna je moderní banka, která se zaměřuje na drobné klienty, malé a střední podniky, na města a obce. Důleţitou roli také hraje v poskytování sluţeb v oblasti finančních trhů a ve financování velkých korporací. Tato banka disponuje sítí 655 poboček, vydala více neţ 3 miliony platebních karet a provozuje více neţ 1190 bankomatů. Česká spořitelna patří na kapitálovém trhu mezi eminentní obchodníky s cennými papíry. V soutěţi Fitcentrum Banka roku 2009 získala titul Banka roku a v hlasování veřejnosti byla zvolena Nejdůvěryhodnější bankou roku, tento titul banka obhájila jiţ pošesté v řadě. Generální ředitel České spořitelny Gernot Mittendorfer získal titul Bankéř roku. V ţebříčcích hodnotící jednotlivé bankovní produkty se s Ideální hypotékou umístila na třetím místě v kategorii hypoték a na druhém místě v kategorii úvěrů s Půjčkou České spořitelny Komerční banka Komerční banka vznikla v roce 1990 vyčleněním obchodní činnosti z bývalé Státní banky československé na území České republiky. Schválením privatizačního projektu vládou ČSFR se roku 1992 státní peněţní ústav Komerční banka transformoval na akciovou společnost. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou sluţeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí další odborné sluţby, mezi které spadá například penzijní připojištění, stavební spoření, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, dostupné prostřednictvím sítě poboček 10

11 KB, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě. Sluţby samotné Komerční banky vyuţívalo téměř 1,63 milionů zákazníků prostřednictvím 394 poboček a 673 bankomatů po celé České republice a také formou telefonního, internetového a mobilního bankovnictví. V roce 2003 KB získala ocenění Nejdynamičtější a Nejdůvěryhodnější banka roku. Důvěru si získaly i ostatní společnosti skupiny. Modrá pyramida stavební spořitelna obsluhovala 747 tisíc klientů a Penzijní fond KB registroval více neţ 491 tisíc účastníků penzijního připojištění Raiffeisenbank Raiffensbank a.s. poskytuje v České republice široké spektrum bankovních sluţeb od roku 1993 a to jak soukromé, tak i podnikatelské klientele. Integrační proces zahájila v roce 2006 s e-bankou, ten byl o dva roky později úspěšně dokončen. Raiffeisenbank má více neţ 100 poboček a klientských center, rovněţ poskytuje sluţby specializovaných hypotéčních center, osobních a firemních poradců. Prosperující integraci a kontinuální pokračující růst banky potvrdila celá řada ocenění. Raiffeisenbank letos získala jiţ potřetí y posledních čtyř let titul Nejdynamičtější banka roku v prestiţní domácí anketě MasterCard Banka roku. V roce 2009 získala třetí místo v hlavní kategorii Banka roku. V témţe roce získala první místa v soutěţi Zlatá koruna v kategoriích přímé bankovnictví, hypotéka a podnikatelský účet. V Červenci 2009 od časopisu Euromoney obdrţela Reiffaisen International po páté v řadě titul Nejlepší banka ve střední a východní Evropě. Navíc síťové banky získaly v šesti zemích regionu ocenění nejlepší banky roku. Stejně tak získala cenu od časopisu Global Finance a magazínu The Banker Nejlepší banka ve střední a východní Evropě. 1.2 Nebankovní domy Při výčtu úvěrových příleţitostí pro fyzické i právnické osoby je nutno konstatovat, ţe tyto subjekty se mohou financovat i u tzv. nebankovních subjektů. 11

12 1.2.1 Poskytovatelé nebankovních půjček Nebankovní domy jsou v současné době krize, kdy bankovní domy zpřísnily podmínky poskytování úvěrů, významnými subjekty působící v oblasti poskytování úvěrů. Zde uvádím stručný přehled poskytovatelů nebankovních půjček. Provident Financial, s.r.o. web:www.provident.cz Cetelem ČR, a.s. web:www.cetelem.cz Essox, s.r.o. web:www.essox.cz Cofidis, s.r.o. web:www.cofidis.cz CZECH CREDIT SYSTEM, s.r.o. web: Esofin.cz web:www.esofin.cz RMI Finance consulting s.r.o. web: COM Management, a.s. web: Blue2, s.r.o. web: LEASING-STAR spol. s r. o. web: Financial Solution web: Snadný úvěr web: DOUBLE INFORMATION web: 12

13 FINPO web: Česká půjčka a.s. web: TGI Money a.s. web: Bezva Půjčka web: Z výčtu je patrné, ţe na českém trhu působí řada subjektů, které jsou ochotny půjčovat finanční prostředky zejména fyzickým osobám Druhy nebankovních půjček V této části bakalářské práce se snaţím prezentovat alespoň některé nebankovní půjčky: Půjčky bez registru- jsou vhodné pro ţadatele se záznamem v bankovním registru. Půjčit si lze aţ stovky tisíc Kč. Půjčky bez potvrzení příjmu- nejčastěji vyuţívány ţenami na mateřské dovolené a nezaměstnanými. Ručí se nemovitostmi, movitými věcmi nebo směnkou. Jsou zpracovány a vystaveny velmi rychle. Půjčky do 24 hodin (půjčky ihned)- nabízejí nejen nebankovní subjekty, ale i banky. Lze je vyřídit přes telefon nebo on-line. Často jsou nabízeny také pod označením spotřebitelský úvěr. Půjčky on-line nabízejí banky i nebankovní instituce. Půjčka je vyhodnocena okamţitě po podání, jedná se tedy o typ rychlé půjčky. Nebankovní půjčky na směnku- směnky jsou jakýmsi posledním záchytným bodem, jak získat půjčku od nebankovní instituce, jsou vyuţívány především, pokud pro ţadatele nejsou další typy půjček dostupné. 1 1 Zdroj: 13

14 Nebankovní americká hypotéka- neúčelový úvěr, který umoţňuje financovat jakékoliv vaše potřeby. 14

15 2. Úvěry pro fyzické osoby Fyzická osoba je osoba, jejíţ příjmy neplynou z podnikatelské činnosti. Hlavními nepodnikatelskými příjmy jsou příjmy ze závislé činnosti, důchody, úroky z vkladů nebo z cenných papírů apod. K prokázání existence postačuje při jednáních pouze fyzická přítomnost. K prokázání totoţnosti se předkládá příslušný doklad v České republice např. občanský průkaz, u cizinců pas nebo povolení k pobytu. Fyzická osoba je identifikována příjmením, jménem, bydlištěm a tzv. identifikátorem, tím je v České republice rodné číslo, u cizinců datum narození a průkaz povolení k pobytu či udělené vízum Druhy úvěrů pro fyzické osoby V literatuře existuje mnoho druhů členění úvěrů, jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby. Jako kriterium rozdělení úvěrů pro hodnocení jsem si zvolil členění dle druhu, tj. ze všech druhů úvěrů pro fyzické osoby analyzuji spotřebitelský úvěr, který se dále dělí na účelový a neúčelový. Také se budu zabývat úvěrem z kreditní karty, kdo můţe kreditní kartu získat a jaké k tomu bude potřebovat podklady. Důleţitou roli mezi úvěry pro fyzické osoby hraje hypoteční úvěr. Na jaké účely klient můţe získat hypoteční úvěr, jaké podklady po klientovi bude banka poţadovat apod Spotřebitelský úvěr Komerční banky poskytují svým klientům spotřebitelské úvěry na řešení jejich neočekávaných finančních potřeb. Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouţí především k nákupu spotřebního zboţí, k financování různých sluţeb (školné, dovolená) a mohou také slouţit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, můţe jej klient vyuţít k libovolnému účelu. 3 2 PAVELKA, František. BARDOVÁ, Dagmar. OPLTOVÁ, Radka. Úvěrové obchody str Zdroj: 15

16 Banky nabízejí spotřebitelský úvěr fyzickým osobám straším 18 let, které mají státní občanstvím ČR a s trvalé bydliště na území ČR.. Udělení některých úvěrů, můţe být závislé na skutečnosti, zda má ţadatel v bance po určitou stanovenou dobu (např. 3 měsíce) vedený účet. Nebo si lze v případě kladného vyřízení ţádosti účet zaloţit. Výše úroku je závislá na typu úvěru (např. je-li úvěr poskytovaný jako účelový či neúčelový), na době splatnosti úvěru, popřípadě i na dalších okolnostech, které banka stanovuje při zohlednění výše úrokové sazby. Úroková sazba v případě spotřebitelského úvěru se v současné době pohybuje v rozpětí od 9,5 aţ do 19 p.a. Spotřebitelské úvěry členíme podle účelovosti: Účelové úvěry - zde banky poţadují doloţení pouţití úvěru. Účelové úvěry jsou potom klienty vyuţívány na nákup spotřebních věcí (tzn. zboţí a sluţeb). Na financování nemovitostí většinou banky (pokud takto úvěry rozdělují) poskytují úvěry za niţší úrokovou sazbu a s delší dobou splatnosti (předpokládá se vyšší půjčená částka bankou). U většiny účelových úvěrů banky vyplácí úvěr bezhotovostně, a to přímo na účet prodejce (zboţí, sluţeb, nemovitostí) po předloţení faktury klientem. Neúčelové úvěry - naproti tomu neúčelové úvěry se vyznačují tím, ţe mají vyšší úrokové sazby a klient je můţe pouţít k libovolnému účelu. Nemusí tudíţ dokládat bance pouţití půjčených peněz. Banka tyto peníze vyplatí klientovi buď v hotovosti, nebo je bezhotovostně převede na klientem určený účet. 4 Pro úplnost spotřebitelské úvěry můţeme také členit podle: Podle typu výplaty: Hotovostní úvěry - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti. Bezhotovostní úvěry - peníze jsou zaslány klientovi na jeho bankovní účet. Podle zajištění: 4 Zdroj: 16

17 Zajištěné úvěry banka vyţaduje jištění věcí movitou či nemovitostí. Nezajištěné úvěry banky je poskytují pouze svým prvotřídním klientům. Podle doby splatnosti: Krátkodobé úvěry Střednědobé úvěry Dlouhodobé úvěry 5 Úvěry lze členit i podle dalších kritérií např. podle čerpání, podle frekvence splácení apod. Všechny tyto kategorie se mohou navzájem prolínat a kombinovat. K jednotlivým typům úvěru jsou podle daných kritérií přiřazeny rozdílně vysoké úrokové sazby a také například různé nároky na zajištění úvěru. Banka nemusí poţadovat zajištění v případě niţších částek, ale v případě vyšších částek je zajištění úvěru povinné. Při ţádosti o úvěr je nutné prokázat své příjmy a případně příjmy spoluţadatelů, spoludluţníků a ručitelů předloţením většinou dokladů, které uvádím níţe. Některé banky vyţadují jen některé. Nejlepší je se informovat přímo u banky, u které si klient chce vzít spotřebitelský úvěr. Podklady k doloţení příjmu: potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši čistého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce vč. potvrzení, ţe klient není ve zkušební lhůtě a není vedeno jednání o ukončení pracovního poměru přehled výplatních pásek za poslední 3 měsíce potvrzených zaměstnavatelem (razítko a podpis), kdy rozhodující pro doloţení výše příjmu je minimální měsíční příjem přiznání k dani z příjmu fyzických osob prokázáním minimálního měsíčního příjmu na účtu u banky za poslední 3 měsíce, pokud z výpisu lze jednoznačně vyčíst původ platu (mzda, důchod, výţivné, nájemné apod.) dokladu o přiznání důchodu 5 Zdroj: 17

18 Při ţádosti je nutné většinou předloţit dva doklady za účelem prokázání totoţnosti. Obvykle je to občanský průkaz a jako další rodný list, cestovní pas, průkaz zdravotní pojišťovny nebo index (průkaz studenta VŠ) Srovnání spotřebitelských úvěrů u vybraných bank Spotřebitelské úvěry jsou v České republice nabízeny jak bankovními domy, tak i nebankovními institucemi na krytí nejrůznějších nepodnikatelských potřeb klientů. Vyuţívají se především ke koupi zařízení a vybavení domácnosti, na pořízení, modernizaci nebo rekonstrukci bytu či rodinného domu. Nebo např. na nákup dovolené, automobilu atd.. Spektrum nabídky je široké, a proto se v této tabulce zabývám srovnáním účelových úvěrů u vybraných bankovních domů podle mnou zvolených kritérií. Srovnání spotřebitelských úvěrů účelových Banka ČSOB Česká spořitelna Raiffeisenbank Raiffeisenbank Název úvěru Půjčka na lepší bydlení Spotřebitelský úvěr účelový Účelová půjčka na bydlení Účelový úvěr na ostatní investice Min. výše úvěru Kč Kč Kč Kč Max. výše úvěru Není stanovena Není stanovena Kč Kč Min. doba splácení 1 rok 1 rok 6 měsíců 6 měsíců Max. doba splácení 10 let 10 let 10 let 10 let Úroková sazba 7,70 8,50 6,30 8,40 RPSN 8,45 9,18 7,74 8,90 1 z výše Poplatek za 0,8 z výše 1, min. 500 úvěru min. schválení úvěru, min. 400 Kč max Kč max. úvěru Kč, max Kč Kč 3500Kč neuvedeno Poplatek za vedení 50Kč 49Kč 150Kč 150Kč úvěru (p.m.) Tabulka č. 1 - zdroj vlastní Jak vidíme, tak nejlevněji vychází účelová půjčka na bydlení od Raiffeisenbank, a.s., která má nejmenší úrokovou sazbu a také RPSN, důvodem je pravděpodobně motivovat klienty a také prokázání účelovosti s pravděpodobným dozajištěním úvěru financovaným 6 Zdroj: 18

19 bydlením. Tyto spotřebitelské úvěry mohou slouţit, jako doplňkový úvěr k poskytnutým hypotečním úvěrům, nebo stavebnímu spoření. U těchto spotřebitelských účelových úvěrů jsou úrokové sazby zpravidla vyšší neţ úrokové sazby u hypotečních úvěrů, nebo úvěrů ze stavebního spoření a poskytované limity jsou nízké, proto si je často berou klienti z důvodu velice rychlého vyřízení úvěru, často jsou tyto limity v bankách u stávajících klientů jiţ předschváleny a klient můţe úvěr čerpat ve velice krátké době. Spotřebitelský úvěr je určen především k úhradě zboţí či sluţeb přímo v místě jejich prodeje. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, můţe jej klient vyuţít k libovolnému účelu. Těmito neúčelovými úvěry se zabývám v následující tabulce. Srovnání spotřebitelských úvěrů neúčelových Banka ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Raiffeisenbank Název úvěru Půjčka na cokoliv Půjčka Osobní úvěr Rychlá půjčka Minimální výše úvěru Kč Kč Kč Kč Maximální výše úvěru Není stanovena Kč Kč Kč Minimální doba splácení 1 rok 1 rok 1 rok 6 měsíců Maximální doba splaceni 7 let 6 let 6 let 6 let Úroková sazba 10,90 7,50 9,07 8,80 RPSN 12,73 9,51 12,59 9,53 0,8 z výše Poplatek za 1 z výše 0,8 z výše úvěru, schválení úvěru, min. 500 úvěru, min. 400 minimálně úvěru max Kč Kč, max. 7000Kč 500Kč zdarma Poplatek za vedení úvěru (p.m.) 60 Kč (klient ČSOB 30Kč) Tabulka č. 2 zdroj vlastní 49Kč 80Kč 99Kč Z tabulky je patrné, ţe úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů neúčelových jsou výrazně vyšší neţ úrokové sazby spotřebitelských úvěrů účelových, protoţe si zde banka ošetřuje zvýšené riziko při financování bez určení účelu. Také při srovnání úrokové sazby a RPSN je vidět, ţe ostatní nákladové poloţky (poplatky) výrazně zvyšují roční procentní sazbu nákladů, oproti samostatné úrokové sazbě. Nejvyšší RPSN si účtuje Komerční banka, a.s. a poplatky tak zvyšují roční sazbu ve srovnání s úrokovou sazbou o 3,52, coţ je u poskytnutých úvěrů niţších objemů velice významná poloţka. Česká spořitelna, a.s. tento 19

20 úvěr poskytuje bez zajištění. U ČSOB, a.s. je při úvěru nad Kč nutný ručitel a úroková sazba 10,90 je garantovaná pro všechny zákazníky. Výhodou Komerční banky, a.s. je, ţe úvěr můţete splatit předčasně kdykoliv bez sankcí a součástí úvěru je zdarma pojištění schopnosti splácet, které kryje 4 pojistné události: dlouhodobá pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, plná invalidita, smrt a to jak hlavního dluţníka, tak i spoludluţníka. Raiffeisenbank, a.s. má taktéţ v ceně úvěru pojištění proti neschopnosti splácet. Na trhu je daleko více neúčelových úvěrů, které banky nabízejí a zde je jejich srovnání v hlavních bodech. Přehled spotřebitelských úvěrů neúčelových u vybraných bank Banka Název úvěru Maximální výše Úroková úvěru sazba RPSN ČSOB Půjčka na cokoliv Není stanovena 10,90 12,73 Česká spořitelna Půjčka Kč 7,50 9,51 Česká spořitelna Hotovostní úvěr Není stanovena 8,00 Neuvedeno Komerční banka Perfektní půjčka Kč 14,90 15,97 Komerční banka Osobní úvěr Kč 9,07 12,59 Komerční banka Úvěr Garant Kč 7,02 Neuvedeno Raiffeisenbank Rychlá půjčka Kč 8,80 9,53 Raiffeisenbank Nízká splátka Kč 7,90 8,53 Raiffeisenbank Půjčka na kliknutí Kč 7,90 8,53 Tabulka č. 3 zdroj vlastní Banky poskytují širokou škálu neúčelových úvěrů a klient si zpravidla volí úvěr podle maximálního moţného limitu a výše úrokové sazby respektive výše RPSN, dále pak záleţí na formě zajištění, od kterého se také odvozuje výše úrokové sazby. Raiffeisenbank, a.s. nabízí úvěr půjčka na kliknutí, který se dá sjednat pouze za pomoci počítače a internetu doma od stolu bez nutnosti návštěvy pobočky banky a u všech typů úvěrů je zdarma pojišťění proti neschopnosti splácet. Komerční banka, a.s. u úvěru garant nabízí úrokovou sazbu garantovanou pro všechny zákazníky po celou dobu trvání úvěru a je zde povinnost ručení nemovitostí. Tento úvěr od Komerční banky, a.s. lze kdykoliv předčasně a bez sankcí splatit. Perfektní půjčka od Komerční banky, a.s. nevyţaduje ţádné zajištění a je zcela bez poplatků za vyřízení, schválení a vedení úvěru, proto má tak vysoce nastavenou 20

21 úrokovou sazbu a RPSN. Podle takto nastavených kritérií vycházejí nejlépe neúčelové úvěry od Raiffeisenbank, a.s. které jsou osvobozeny od poplatků za schválení úvěru Srovnání spotřebitelských úvěrů od nebankovních subjektů Lidé, kteří nedostanou spotřebitelský úvěr od bank, mají alternativní moţnosti např. půjčit si peníze od nebankovních institucí. Těchto institucí, které nabízejí hotovostní půjčky je v České republice velká řada. V tabulce níţe porovnáme jejich nabídku podle mnou stanovených kritérií. Srovnání nebankovních hotovostních půjček Název poskytovatele Max. výše Max. doba Úroková úvěru splácení sazba(p.a.) RPSN Cetelem Kč 10 let 8,50 9,23 Euro Money CZECH Kč 7 let neuvedeno 9,24 Primapůjčka Kč 7 let 8,50 neuvedeno Raif Money Group Kč 6 let neuvedeno neuvedeno CCBFinance Kč 48 měsíců 9,50 19,90 ACM Money Česká republika Kč 15 let 7,92 11,04 Bezva půjčka Kč 6 let neuvedeno 3,22 Esofin Kč 5 let neuvedeno 19,52 Cofidis Kč 51 měsíců neuvedeno 15,90 Provident financial Kč 15 měsíců neuvedeno 224,26 Tabulka č. 4 zdroj vlastní Z porovnání vychází, ţe nebankovní instituce v některých případech neuvádí, jak úrokovou sazbu, tak ani RPSN. Tyto údaje se dozvíte aţ při podpisu smlouvy. U některých nebankovních institucí bývají tyto částky velmi vysoké, protoţe firmy jako Provident Financial nabízí své produkty především těm, kteří by neměli šanci v bance uspět. Ale na trhu jsou i solidní firmy, které mají podobné úrokové sazby jako banky a hlavní jejich výhodou je rychlost zpracování ţádosti a kontroly dokumentů, také mobilita a nízké náklady sluţby. U takovýchto společností mohou zájemci ţádat o úvěr na kontaktních místech společnosti, kde s nimi lidé z instituce vyřídí veškeré náleţitosti. Většinou se klient dozví do 30 minut, jestli mu instituce půjčí peníze či nikoliv. Dokáţe-li některá z nebankovních institucí dobře vyuţít tyto výhody, můţe se stát váţným 21

22 konkurentem bank v boji o zákazníka. Pro banky jsou tyto spotřebitelské úvěry jedním z klíčových produktů vůči zákazníkovi. Jak jsem jiţ zmínil, trochu jiným způsobem půjčuje peníze Provident Financial, ten doručuje peníze aţ do domu klienta bez dlouhé administrativy a bez ručitele. Jediné co zájemce musí mít, je kopie dokladu o příjmech za poslední tři měsíce, občanský průkaz pro prokázání věku a například doklad o placení nájemného, jako důkaz o trvalém pobytu. Poté klient musí vyplnit ţádost, půjčky jsou krátkodobé v pevných týdenních splátkách. Tyto splátky, které začíná klient platit jiţ první týden po obdrţení půjčky, si chodí vyzvednout zástupce společnosti aţ do bytu. U takovýchto společností si zájemce můţe obvykle půjčit pouze niţší obnos, po splacení si lze půjčit částku vyšší, dokonce je moţné si po zaplacení poloviny půjčky ţádat o další peníze. To je velice nevýhodné, protoţe klient poté splácí obě hotovostní půjčky najednou a to ho můţe lehce dostat do nikdy nekončícího koloběhu. Na první pohled se můţe zdát, ţe u takovýchto půjček je nesporná výhoda jejich pohodlí, všechno zanesou aţ do bytu a splátky platíte také z pohodlí domova. Ale na druhé straně je potřeba vidět úrokové sazby, které mnohonásobně převyšují sazby spotřebitelských úvěrů bank a také RPSN můţe být mnohonásobně vyšší, obvykle přesahuje i hodnotu 100. Takto vypadá rychlá půjčka od Provident Financial. Název instituce Výše půjčky Doba splácení Týdenní splátka Poslední splátka Souhrnný poplatek RPSN Celkem ke splacení Provident Financial 8000Kč 45 týdnů 312Kč 80Kč 5808Kč Kč Tabulka č. 5 zdroj 22

23 2.1.2 Kreditní karta Kreditní karta se zdá být na první pohled totoţná s kartou debetní. Ovšem k ní je navíc přidělen úvěrový limit, který umoţňuje platit či vybírat finanční hotovost i v případě, ţe v daném okamţiku nedisponujete dostatečnými finančními prostředky na účtu Při pouţití kreditní karty čerpáte úvěr, naproti tomu s debetní kartou lze čerpat finanční prostředky pouze do výše vašeho zůstatku či do výše kontokorentu. Čerpaný úvěr je revolvingový (opakující se), s kaţdou realizovanou splátkou se automaticky úvěrový limit obnovuje. Moţnost odloţení splácení je hlavní výhodou kreditní karty (v případě debetní karty je oběţivo okamţitě odečteno z účtu), ale úroky z tohoto úvěru jsou naproti tomu hodně vysoké, pokud klient nevyuţije tzv. bezúročné období. Kreditní karty lze pouţívat jak na území České republiky, tak v zahraničí. Při ţádosti o mezinárodní kartu je dobré zvolit takovou kartu, se kterou můţete vybírat z bankomatu či platit v kamenných obchodech. Za mezinárodní karty bývají poplatky vyšší, neţ je tomu u karet domácích. Obvyklé podmínky získání: Věk minimálně 18 let Občanství ČR Určitý čistý měsíční příjem (banky určují individuálně) Banky obvykle vyţadují tyto doklady: občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti (cestovní pas nebo rodný list), doklady k ověření bydliště (např. doklad o zaplacení nájmu nebo SIPO, účet za telefon, výpis z účtu), doklady k ověření příjmu (potvrzení o výši pracovního příjmu) nebo ţivnostenský list a daňové přiznání za poslední rok (právnická osoba a fyzická osoba podnikatel) nebo výměr starobního důchodu. 23

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Spotřebitelské úvěry Bakalářská práce Autor: Pavla Berežná Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková. Praha červen, 2009

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Bankovní produkty pro studenty

Bankovní produkty pro studenty Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Lukáš Beier Bakalářská práce 2010 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Stanislav Beran, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček,

Více

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank Martin Sattek Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza nejvyužívanějších bankovních produktů

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu Šárka Pastyříková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT V teoretické části mé bakalářské práce se zaměřuji na

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách

Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách Bakalářská práce Autor: Petr Růžička Bankovní

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ Mortgage loans and their refinancing Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK,

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více

Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky

Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bankovní institut vysoká škola Praha Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bakalářská práce Miroslava Křivancová Duben, 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem

Více