Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR Bakalářská práce Autor: Zdeněk Jurčík Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Moltašová Praha Duben 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Teplicích dne 25. Dubna 2010 Zdeněk Jurčík

3 Poděkování Tímto bych chtěl upřímně poděkovat vedoucí bakalářské práce Ing. Ivaně Moltašové, která mi poskytla podporu a odborně a metodicky vedla tuto bakalářskou práci.

4 Anotace Bakalářská práce na téma analýza úvěrových příleţitostí je zaměřená na moţnosti financování pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby u vybraných bank na trhu. Úkolem práce je získat informace a podat ucelený přehled druhů poskytovaných úvěrů od vybraných bankovních domů. Následně došlo k porovnání jednotlivých základních parametrů úvěrů a doporučení nejlepší moţnosti pro klienta od těchto bankovních domů. Pro fyzické osoby se tyto optimální varianty dají dle srovnávacích kriterií doporučit a poté je důleţité, zda je klient schopen na vybraný úvěr dosáhnout. U fyzických osob podnikatelů a právnických osob je doporučení optimální varianty velice sloţité. Většina úvěrů se posuzuje individuálně a nejsou stanoveny úrokové sazby a maximální výše limitu úvěru. Proto je porovnání úvěrů a doporučení sloţité, závisí na bance, která rozhoduje, jestli peníze půjčí či nikoliv. Hlavní roli v tomto rozhodování hraje většinou bonita klienta, jeho podnikatelský záměr, rizika spjatá s jeho podnikáním apod. Annotation Analysis of credit opportunities on the possibilities of bank finance for individuals, entrepreneurs and corporations when choosing a Bank in the market. The purpose of this essay is to obtain information and provide a compact abstract on a variety of credit opportunities available from the banking sector. Consequently, it is a trade off of individual basic arguments of credits and recommendations for the best option for customers of these houses of banking. For individuals there are optimal variations according to recommended criteria, this is an important factor as to whether the client will be able to achieve the chosen credit. For individual entrepreneurs and corporations it is very difficult to find the optimal choice. Most credits are judged individually, and they do not always offer the best rate of interest and limit of credit. That is why, it is a trade off, and making recommendations is very difficult, it is up to the bank to lend the money or not. Most important part in deciding whether to provide credit is down to creditworthiness, prospects, and risk of business etc.

5 Úvod Úvěry obecně Historie vybraných bank ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Raiffeisenbank Nebankovní domy Poskytovatelé nebankovních půjček Druhy nebankovních půjček Úvěry pro fyzické osoby Druhy úvěrů pro fyzické osoby Spotřebitelský úvěr Srovnání spotřebitelských úvěrů u vybraných bank Srovnání spotřebitelských úvěrů od nebankovních subjektů Kreditní karta Kontokorentní úvěry Hypoteční úvěr Úvěry pro fyzické osoby podnikatele Druhy úvěrů pro podnikatele Přehled poskytovaných úvěrů pro podnikatele Povolené přečerpání účtu pro podnikatele Výhody tohoto úvěru jsou následující: Malý úvěr pro podnikatele Výhody tohoto úvěru jsou: Úvěry pro právnické osoby Druhy právnických osob Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Komanditní společnost Veřejná obchodní společnost Úvěry pro podnikatelské účely Provozní úvěr Kontokorentní úvěr Revolvingový úvěr Účelové úvěry

6 4.2.5 Hypoteční úvěr pro právnické osoby Kreditní karty pro podnikatele Závěr Seznam použité literatury a zdrojů Seznam tabulek

7 Úvod Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil téma analýza úvěrových příleţitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR. Myslím si, ţe v dnešní době toto téma patří k aktuálním tématům, které se týkají jak obyčejných lidí, tak i podnikání jako takového. Získávání finančních prostředků se za této ekonomické situace stalo velmi obtíţné, a to jak pro fyzické osoby, tak i právnické osoby. Kaţdý podnikající subjekt by si měl uvědomit, ţe i úspěšná firma se v dnešní ekonomické situaci můţe dostat do závaţných finančních problémů, které mohou ohroţovat chod i samu existenci firmy. Proto by měly firmy uvaţovat o takových způsobech financování, které by jim umoţnily čelit určitým druhům nebezpečí ohroţující firmu. Jednou z takovýchto moţností můţe být úvěr od bankovních domů. Cílem mé bakalářské práce je podat ucelený přehled druhů poskytovaných úvěrů vybranými bankovními domy. Budu se snaţit porovnávat jednotlivé vybrané druhy úvěrů od čtyř mnou vybraných bank na trhu, o kterých si myslím, ţe v dnešní době patří k nejvýznamnějším bankám v ČR. V první části bakalářské práce se zabývám finančními institucemi, u kterých se mohou financovat fyzické osoby podnikající i nepodnikající a také právnické osoby. Finanční instituce jsem rozdělil do dvou velkých skupin banky a nebankovní domy. V další části bakalářské práce se věnuji definici fyzické osoby a dělením vybraných bankovních úvěrů pro fyzické osoby, jako takových. V literatuře existuje celá řada členění úvěrů. Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolil členění úvěrů dle druhu: na spotřebitelský úvěr, který je poskytován bankovními domy jako účelový a neúčelový, poté se budu zabývat úvěrem z kreditní karty, kontokorentním úvěrem a také pro banky i její klienty velice důleţitým hypotečním úvěrem. V dalších částech bakalářské práce se zaměřuji na úvěry pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. Pro tyto dva subjekty banky nabízejí shodné moţnosti úvěrových příleţitostí, pouze s rozdílem v poskytovaných limitech. Zabývám se zde charakteristikou fyzické osoby podnikatele, druhy právnických osob a jejich dělení podle právní formy 7

8 podnikání. U fyzických osob podnikajících probírám pouze poskytované produkty standardizované, u právnických osob analyzuji produkty podrobněji. Členění bankovních úvěrů pro tyto subjekty jsem rozdělil na provozní úvěr, který se někdy poskytuje ve formě revolvingového úvěru a také ve formě kontokorentního úvěru, dále se zaměřuji na investiční úvěr, do kterého spadá i hypoteční úvěr a také úvěrem z kreditní karty, která se stále více dostává do většího povědomí firem. 8

9 1. Úvěry obecně Mezi nejdůleţitější obchody a operace, která banka provádí, patří poskytování bankovních úvěrů. Z hlediska banky to znamená, poskytování peněţních prostředků svým klientům. V případě, ţe osoba právnická nebo fyzická nemá dostatek peněz za účelem např. uhrazení pohledávek, vyuţívá sluţeb banky tj. poskytnutí úvěru. Bankovní úvěr je tedy dočasné poskytnutí finančních prostředků, kdy příjemce můţe dočasně disponovat s poskytnutými prostředky. 1.1 Historie vybraných bank Pro hodnocení úvěrových příleţitostí u bankovních domů jsem si vybral 4 největší banky působící na českém trhu. Jedná se o ČSOB a.s., Českou spořitelnu a.s., Komerční banku a.s. a Raiffensbank a.s ČSOB Československá obchodní banka a.s. působí v České republice jako univerzální banka. V roce 1964 byla ČSOB zaloţena státem jako bankovní dům, který má poskytovat sluţby v oblasti volnoměnových operací a financování zahraničního obchodu. V červnu 1999 byl tento bankovní dům privatizován a jejím většinovým vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je členem skupiny KBC. ČSOB převzala v červnu 2000 Investiční a poštovní banku (IPB). V roce 2007 se po odkoupení minoritních podílů KBC stala jediným akcionářem ČSOB. Na českém i slovenském trhu působila ČSOB do roku 2007, slovenská pobočka se separovala k 1. lednu ČSOB se věnuje segmentům jako fyzické osoby, malé a střední podniky, nebankovní finanční instituce, korporátní klientela, privátní bankovnictví a finanční trhy. V ČR působí společnost v retailovém bankovnictví pod dvěma obchodními značkami, a to ČSOB a Poštovní spořitelna, která pro svou činnost vyuţívá rozsáhlé sítě České pošty. Klienti České spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím 51 finančních center a zhruba na obchodních místech České pošty, ČSOB klienti jsou obsluhováni na 246 pobočkách po celé ČR (stav k ). Dále poskytují své sluţby prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB a různých distribučních kanálů přímého bankovnictví. 9

10 1.1.2 Česká spořitelna Nejstarší právní předchůdce České spořitelny byla jiţ v roce 1825 Spořitelna česká. Česká spořitelna v roce 1992 navázala na zvyklosti českého a později československého spořitelnictví jako akciová společnost. Dnes má společnost 5,3 milionu klientů a to zcela jasně vypovídá o jejím stabilním postavení na českém trhu. Česká spořitelna je od roku 2000 členem silné středoevropské Erste Group s více neţ 17 miliony klientů. Svou přeměnu, která se snaţila o zlepšení všech ústředních součástí banky, úspěšně dokončila v červenci Česká spořitelna je moderní banka, která se zaměřuje na drobné klienty, malé a střední podniky, na města a obce. Důleţitou roli také hraje v poskytování sluţeb v oblasti finančních trhů a ve financování velkých korporací. Tato banka disponuje sítí 655 poboček, vydala více neţ 3 miliony platebních karet a provozuje více neţ 1190 bankomatů. Česká spořitelna patří na kapitálovém trhu mezi eminentní obchodníky s cennými papíry. V soutěţi Fitcentrum Banka roku 2009 získala titul Banka roku a v hlasování veřejnosti byla zvolena Nejdůvěryhodnější bankou roku, tento titul banka obhájila jiţ pošesté v řadě. Generální ředitel České spořitelny Gernot Mittendorfer získal titul Bankéř roku. V ţebříčcích hodnotící jednotlivé bankovní produkty se s Ideální hypotékou umístila na třetím místě v kategorii hypoték a na druhém místě v kategorii úvěrů s Půjčkou České spořitelny Komerční banka Komerční banka vznikla v roce 1990 vyčleněním obchodní činnosti z bývalé Státní banky československé na území České republiky. Schválením privatizačního projektu vládou ČSFR se roku 1992 státní peněţní ústav Komerční banka transformoval na akciovou společnost. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou sluţeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí další odborné sluţby, mezi které spadá například penzijní připojištění, stavební spoření, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, dostupné prostřednictvím sítě poboček 10

11 KB, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě. Sluţby samotné Komerční banky vyuţívalo téměř 1,63 milionů zákazníků prostřednictvím 394 poboček a 673 bankomatů po celé České republice a také formou telefonního, internetového a mobilního bankovnictví. V roce 2003 KB získala ocenění Nejdynamičtější a Nejdůvěryhodnější banka roku. Důvěru si získaly i ostatní společnosti skupiny. Modrá pyramida stavební spořitelna obsluhovala 747 tisíc klientů a Penzijní fond KB registroval více neţ 491 tisíc účastníků penzijního připojištění Raiffeisenbank Raiffensbank a.s. poskytuje v České republice široké spektrum bankovních sluţeb od roku 1993 a to jak soukromé, tak i podnikatelské klientele. Integrační proces zahájila v roce 2006 s e-bankou, ten byl o dva roky později úspěšně dokončen. Raiffeisenbank má více neţ 100 poboček a klientských center, rovněţ poskytuje sluţby specializovaných hypotéčních center, osobních a firemních poradců. Prosperující integraci a kontinuální pokračující růst banky potvrdila celá řada ocenění. Raiffeisenbank letos získala jiţ potřetí y posledních čtyř let titul Nejdynamičtější banka roku v prestiţní domácí anketě MasterCard Banka roku. V roce 2009 získala třetí místo v hlavní kategorii Banka roku. V témţe roce získala první místa v soutěţi Zlatá koruna v kategoriích přímé bankovnictví, hypotéka a podnikatelský účet. V Červenci 2009 od časopisu Euromoney obdrţela Reiffaisen International po páté v řadě titul Nejlepší banka ve střední a východní Evropě. Navíc síťové banky získaly v šesti zemích regionu ocenění nejlepší banky roku. Stejně tak získala cenu od časopisu Global Finance a magazínu The Banker Nejlepší banka ve střední a východní Evropě. 1.2 Nebankovní domy Při výčtu úvěrových příleţitostí pro fyzické i právnické osoby je nutno konstatovat, ţe tyto subjekty se mohou financovat i u tzv. nebankovních subjektů. 11

12 1.2.1 Poskytovatelé nebankovních půjček Nebankovní domy jsou v současné době krize, kdy bankovní domy zpřísnily podmínky poskytování úvěrů, významnými subjekty působící v oblasti poskytování úvěrů. Zde uvádím stručný přehled poskytovatelů nebankovních půjček. Provident Financial, s.r.o. web:www.provident.cz Cetelem ČR, a.s. web:www.cetelem.cz Essox, s.r.o. web:www.essox.cz Cofidis, s.r.o. web:www.cofidis.cz CZECH CREDIT SYSTEM, s.r.o. web: Esofin.cz web:www.esofin.cz RMI Finance consulting s.r.o. web: COM Management, a.s. web: Blue2, s.r.o. web: LEASING-STAR spol. s r. o. web: Financial Solution web: Snadný úvěr web: DOUBLE INFORMATION web: 12

13 FINPO web: Česká půjčka a.s. web: TGI Money a.s. web: Bezva Půjčka web: Z výčtu je patrné, ţe na českém trhu působí řada subjektů, které jsou ochotny půjčovat finanční prostředky zejména fyzickým osobám Druhy nebankovních půjček V této části bakalářské práce se snaţím prezentovat alespoň některé nebankovní půjčky: Půjčky bez registru- jsou vhodné pro ţadatele se záznamem v bankovním registru. Půjčit si lze aţ stovky tisíc Kč. Půjčky bez potvrzení příjmu- nejčastěji vyuţívány ţenami na mateřské dovolené a nezaměstnanými. Ručí se nemovitostmi, movitými věcmi nebo směnkou. Jsou zpracovány a vystaveny velmi rychle. Půjčky do 24 hodin (půjčky ihned)- nabízejí nejen nebankovní subjekty, ale i banky. Lze je vyřídit přes telefon nebo on-line. Často jsou nabízeny také pod označením spotřebitelský úvěr. Půjčky on-line nabízejí banky i nebankovní instituce. Půjčka je vyhodnocena okamţitě po podání, jedná se tedy o typ rychlé půjčky. Nebankovní půjčky na směnku- směnky jsou jakýmsi posledním záchytným bodem, jak získat půjčku od nebankovní instituce, jsou vyuţívány především, pokud pro ţadatele nejsou další typy půjček dostupné. 1 1 Zdroj: 13

14 Nebankovní americká hypotéka- neúčelový úvěr, který umoţňuje financovat jakékoliv vaše potřeby. 14

15 2. Úvěry pro fyzické osoby Fyzická osoba je osoba, jejíţ příjmy neplynou z podnikatelské činnosti. Hlavními nepodnikatelskými příjmy jsou příjmy ze závislé činnosti, důchody, úroky z vkladů nebo z cenných papírů apod. K prokázání existence postačuje při jednáních pouze fyzická přítomnost. K prokázání totoţnosti se předkládá příslušný doklad v České republice např. občanský průkaz, u cizinců pas nebo povolení k pobytu. Fyzická osoba je identifikována příjmením, jménem, bydlištěm a tzv. identifikátorem, tím je v České republice rodné číslo, u cizinců datum narození a průkaz povolení k pobytu či udělené vízum Druhy úvěrů pro fyzické osoby V literatuře existuje mnoho druhů členění úvěrů, jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby. Jako kriterium rozdělení úvěrů pro hodnocení jsem si zvolil členění dle druhu, tj. ze všech druhů úvěrů pro fyzické osoby analyzuji spotřebitelský úvěr, který se dále dělí na účelový a neúčelový. Také se budu zabývat úvěrem z kreditní karty, kdo můţe kreditní kartu získat a jaké k tomu bude potřebovat podklady. Důleţitou roli mezi úvěry pro fyzické osoby hraje hypoteční úvěr. Na jaké účely klient můţe získat hypoteční úvěr, jaké podklady po klientovi bude banka poţadovat apod Spotřebitelský úvěr Komerční banky poskytují svým klientům spotřebitelské úvěry na řešení jejich neočekávaných finančních potřeb. Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouţí především k nákupu spotřebního zboţí, k financování různých sluţeb (školné, dovolená) a mohou také slouţit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, můţe jej klient vyuţít k libovolnému účelu. 3 2 PAVELKA, František. BARDOVÁ, Dagmar. OPLTOVÁ, Radka. Úvěrové obchody str Zdroj: 15

16 Banky nabízejí spotřebitelský úvěr fyzickým osobám straším 18 let, které mají státní občanstvím ČR a s trvalé bydliště na území ČR.. Udělení některých úvěrů, můţe být závislé na skutečnosti, zda má ţadatel v bance po určitou stanovenou dobu (např. 3 měsíce) vedený účet. Nebo si lze v případě kladného vyřízení ţádosti účet zaloţit. Výše úroku je závislá na typu úvěru (např. je-li úvěr poskytovaný jako účelový či neúčelový), na době splatnosti úvěru, popřípadě i na dalších okolnostech, které banka stanovuje při zohlednění výše úrokové sazby. Úroková sazba v případě spotřebitelského úvěru se v současné době pohybuje v rozpětí od 9,5 aţ do 19 p.a. Spotřebitelské úvěry členíme podle účelovosti: Účelové úvěry - zde banky poţadují doloţení pouţití úvěru. Účelové úvěry jsou potom klienty vyuţívány na nákup spotřebních věcí (tzn. zboţí a sluţeb). Na financování nemovitostí většinou banky (pokud takto úvěry rozdělují) poskytují úvěry za niţší úrokovou sazbu a s delší dobou splatnosti (předpokládá se vyšší půjčená částka bankou). U většiny účelových úvěrů banky vyplácí úvěr bezhotovostně, a to přímo na účet prodejce (zboţí, sluţeb, nemovitostí) po předloţení faktury klientem. Neúčelové úvěry - naproti tomu neúčelové úvěry se vyznačují tím, ţe mají vyšší úrokové sazby a klient je můţe pouţít k libovolnému účelu. Nemusí tudíţ dokládat bance pouţití půjčených peněz. Banka tyto peníze vyplatí klientovi buď v hotovosti, nebo je bezhotovostně převede na klientem určený účet. 4 Pro úplnost spotřebitelské úvěry můţeme také členit podle: Podle typu výplaty: Hotovostní úvěry - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti. Bezhotovostní úvěry - peníze jsou zaslány klientovi na jeho bankovní účet. Podle zajištění: 4 Zdroj: 16

17 Zajištěné úvěry banka vyţaduje jištění věcí movitou či nemovitostí. Nezajištěné úvěry banky je poskytují pouze svým prvotřídním klientům. Podle doby splatnosti: Krátkodobé úvěry Střednědobé úvěry Dlouhodobé úvěry 5 Úvěry lze členit i podle dalších kritérií např. podle čerpání, podle frekvence splácení apod. Všechny tyto kategorie se mohou navzájem prolínat a kombinovat. K jednotlivým typům úvěru jsou podle daných kritérií přiřazeny rozdílně vysoké úrokové sazby a také například různé nároky na zajištění úvěru. Banka nemusí poţadovat zajištění v případě niţších částek, ale v případě vyšších částek je zajištění úvěru povinné. Při ţádosti o úvěr je nutné prokázat své příjmy a případně příjmy spoluţadatelů, spoludluţníků a ručitelů předloţením většinou dokladů, které uvádím níţe. Některé banky vyţadují jen některé. Nejlepší je se informovat přímo u banky, u které si klient chce vzít spotřebitelský úvěr. Podklady k doloţení příjmu: potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši čistého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce vč. potvrzení, ţe klient není ve zkušební lhůtě a není vedeno jednání o ukončení pracovního poměru přehled výplatních pásek za poslední 3 měsíce potvrzených zaměstnavatelem (razítko a podpis), kdy rozhodující pro doloţení výše příjmu je minimální měsíční příjem přiznání k dani z příjmu fyzických osob prokázáním minimálního měsíčního příjmu na účtu u banky za poslední 3 měsíce, pokud z výpisu lze jednoznačně vyčíst původ platu (mzda, důchod, výţivné, nájemné apod.) dokladu o přiznání důchodu 5 Zdroj: 17

18 Při ţádosti je nutné většinou předloţit dva doklady za účelem prokázání totoţnosti. Obvykle je to občanský průkaz a jako další rodný list, cestovní pas, průkaz zdravotní pojišťovny nebo index (průkaz studenta VŠ) Srovnání spotřebitelských úvěrů u vybraných bank Spotřebitelské úvěry jsou v České republice nabízeny jak bankovními domy, tak i nebankovními institucemi na krytí nejrůznějších nepodnikatelských potřeb klientů. Vyuţívají se především ke koupi zařízení a vybavení domácnosti, na pořízení, modernizaci nebo rekonstrukci bytu či rodinného domu. Nebo např. na nákup dovolené, automobilu atd.. Spektrum nabídky je široké, a proto se v této tabulce zabývám srovnáním účelových úvěrů u vybraných bankovních domů podle mnou zvolených kritérií. Srovnání spotřebitelských úvěrů účelových Banka ČSOB Česká spořitelna Raiffeisenbank Raiffeisenbank Název úvěru Půjčka na lepší bydlení Spotřebitelský úvěr účelový Účelová půjčka na bydlení Účelový úvěr na ostatní investice Min. výše úvěru Kč Kč Kč Kč Max. výše úvěru Není stanovena Není stanovena Kč Kč Min. doba splácení 1 rok 1 rok 6 měsíců 6 měsíců Max. doba splácení 10 let 10 let 10 let 10 let Úroková sazba 7,70 8,50 6,30 8,40 RPSN 8,45 9,18 7,74 8,90 1 z výše Poplatek za 0,8 z výše 1, min. 500 úvěru min. schválení úvěru, min. 400 Kč max Kč max. úvěru Kč, max Kč Kč 3500Kč neuvedeno Poplatek za vedení 50Kč 49Kč 150Kč 150Kč úvěru (p.m.) Tabulka č. 1 - zdroj vlastní Jak vidíme, tak nejlevněji vychází účelová půjčka na bydlení od Raiffeisenbank, a.s., která má nejmenší úrokovou sazbu a také RPSN, důvodem je pravděpodobně motivovat klienty a také prokázání účelovosti s pravděpodobným dozajištěním úvěru financovaným 6 Zdroj: 18

19 bydlením. Tyto spotřebitelské úvěry mohou slouţit, jako doplňkový úvěr k poskytnutým hypotečním úvěrům, nebo stavebnímu spoření. U těchto spotřebitelských účelových úvěrů jsou úrokové sazby zpravidla vyšší neţ úrokové sazby u hypotečních úvěrů, nebo úvěrů ze stavebního spoření a poskytované limity jsou nízké, proto si je často berou klienti z důvodu velice rychlého vyřízení úvěru, často jsou tyto limity v bankách u stávajících klientů jiţ předschváleny a klient můţe úvěr čerpat ve velice krátké době. Spotřebitelský úvěr je určen především k úhradě zboţí či sluţeb přímo v místě jejich prodeje. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, můţe jej klient vyuţít k libovolnému účelu. Těmito neúčelovými úvěry se zabývám v následující tabulce. Srovnání spotřebitelských úvěrů neúčelových Banka ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Raiffeisenbank Název úvěru Půjčka na cokoliv Půjčka Osobní úvěr Rychlá půjčka Minimální výše úvěru Kč Kč Kč Kč Maximální výše úvěru Není stanovena Kč Kč Kč Minimální doba splácení 1 rok 1 rok 1 rok 6 měsíců Maximální doba splaceni 7 let 6 let 6 let 6 let Úroková sazba 10,90 7,50 9,07 8,80 RPSN 12,73 9,51 12,59 9,53 0,8 z výše Poplatek za 1 z výše 0,8 z výše úvěru, schválení úvěru, min. 500 úvěru, min. 400 minimálně úvěru max Kč Kč, max. 7000Kč 500Kč zdarma Poplatek za vedení úvěru (p.m.) 60 Kč (klient ČSOB 30Kč) Tabulka č. 2 zdroj vlastní 49Kč 80Kč 99Kč Z tabulky je patrné, ţe úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů neúčelových jsou výrazně vyšší neţ úrokové sazby spotřebitelských úvěrů účelových, protoţe si zde banka ošetřuje zvýšené riziko při financování bez určení účelu. Také při srovnání úrokové sazby a RPSN je vidět, ţe ostatní nákladové poloţky (poplatky) výrazně zvyšují roční procentní sazbu nákladů, oproti samostatné úrokové sazbě. Nejvyšší RPSN si účtuje Komerční banka, a.s. a poplatky tak zvyšují roční sazbu ve srovnání s úrokovou sazbou o 3,52, coţ je u poskytnutých úvěrů niţších objemů velice významná poloţka. Česká spořitelna, a.s. tento 19

20 úvěr poskytuje bez zajištění. U ČSOB, a.s. je při úvěru nad Kč nutný ručitel a úroková sazba 10,90 je garantovaná pro všechny zákazníky. Výhodou Komerční banky, a.s. je, ţe úvěr můţete splatit předčasně kdykoliv bez sankcí a součástí úvěru je zdarma pojištění schopnosti splácet, které kryje 4 pojistné události: dlouhodobá pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, plná invalidita, smrt a to jak hlavního dluţníka, tak i spoludluţníka. Raiffeisenbank, a.s. má taktéţ v ceně úvěru pojištění proti neschopnosti splácet. Na trhu je daleko více neúčelových úvěrů, které banky nabízejí a zde je jejich srovnání v hlavních bodech. Přehled spotřebitelských úvěrů neúčelových u vybraných bank Banka Název úvěru Maximální výše Úroková úvěru sazba RPSN ČSOB Půjčka na cokoliv Není stanovena 10,90 12,73 Česká spořitelna Půjčka Kč 7,50 9,51 Česká spořitelna Hotovostní úvěr Není stanovena 8,00 Neuvedeno Komerční banka Perfektní půjčka Kč 14,90 15,97 Komerční banka Osobní úvěr Kč 9,07 12,59 Komerční banka Úvěr Garant Kč 7,02 Neuvedeno Raiffeisenbank Rychlá půjčka Kč 8,80 9,53 Raiffeisenbank Nízká splátka Kč 7,90 8,53 Raiffeisenbank Půjčka na kliknutí Kč 7,90 8,53 Tabulka č. 3 zdroj vlastní Banky poskytují širokou škálu neúčelových úvěrů a klient si zpravidla volí úvěr podle maximálního moţného limitu a výše úrokové sazby respektive výše RPSN, dále pak záleţí na formě zajištění, od kterého se také odvozuje výše úrokové sazby. Raiffeisenbank, a.s. nabízí úvěr půjčka na kliknutí, který se dá sjednat pouze za pomoci počítače a internetu doma od stolu bez nutnosti návštěvy pobočky banky a u všech typů úvěrů je zdarma pojišťění proti neschopnosti splácet. Komerční banka, a.s. u úvěru garant nabízí úrokovou sazbu garantovanou pro všechny zákazníky po celou dobu trvání úvěru a je zde povinnost ručení nemovitostí. Tento úvěr od Komerční banky, a.s. lze kdykoliv předčasně a bez sankcí splatit. Perfektní půjčka od Komerční banky, a.s. nevyţaduje ţádné zajištění a je zcela bez poplatků za vyřízení, schválení a vedení úvěru, proto má tak vysoce nastavenou 20

21 úrokovou sazbu a RPSN. Podle takto nastavených kritérií vycházejí nejlépe neúčelové úvěry od Raiffeisenbank, a.s. které jsou osvobozeny od poplatků za schválení úvěru Srovnání spotřebitelských úvěrů od nebankovních subjektů Lidé, kteří nedostanou spotřebitelský úvěr od bank, mají alternativní moţnosti např. půjčit si peníze od nebankovních institucí. Těchto institucí, které nabízejí hotovostní půjčky je v České republice velká řada. V tabulce níţe porovnáme jejich nabídku podle mnou stanovených kritérií. Srovnání nebankovních hotovostních půjček Název poskytovatele Max. výše Max. doba Úroková úvěru splácení sazba(p.a.) RPSN Cetelem Kč 10 let 8,50 9,23 Euro Money CZECH Kč 7 let neuvedeno 9,24 Primapůjčka Kč 7 let 8,50 neuvedeno Raif Money Group Kč 6 let neuvedeno neuvedeno CCBFinance Kč 48 měsíců 9,50 19,90 ACM Money Česká republika Kč 15 let 7,92 11,04 Bezva půjčka Kč 6 let neuvedeno 3,22 Esofin Kč 5 let neuvedeno 19,52 Cofidis Kč 51 měsíců neuvedeno 15,90 Provident financial Kč 15 měsíců neuvedeno 224,26 Tabulka č. 4 zdroj vlastní Z porovnání vychází, ţe nebankovní instituce v některých případech neuvádí, jak úrokovou sazbu, tak ani RPSN. Tyto údaje se dozvíte aţ při podpisu smlouvy. U některých nebankovních institucí bývají tyto částky velmi vysoké, protoţe firmy jako Provident Financial nabízí své produkty především těm, kteří by neměli šanci v bance uspět. Ale na trhu jsou i solidní firmy, které mají podobné úrokové sazby jako banky a hlavní jejich výhodou je rychlost zpracování ţádosti a kontroly dokumentů, také mobilita a nízké náklady sluţby. U takovýchto společností mohou zájemci ţádat o úvěr na kontaktních místech společnosti, kde s nimi lidé z instituce vyřídí veškeré náleţitosti. Většinou se klient dozví do 30 minut, jestli mu instituce půjčí peníze či nikoliv. Dokáţe-li některá z nebankovních institucí dobře vyuţít tyto výhody, můţe se stát váţným 21

22 konkurentem bank v boji o zákazníka. Pro banky jsou tyto spotřebitelské úvěry jedním z klíčových produktů vůči zákazníkovi. Jak jsem jiţ zmínil, trochu jiným způsobem půjčuje peníze Provident Financial, ten doručuje peníze aţ do domu klienta bez dlouhé administrativy a bez ručitele. Jediné co zájemce musí mít, je kopie dokladu o příjmech za poslední tři měsíce, občanský průkaz pro prokázání věku a například doklad o placení nájemného, jako důkaz o trvalém pobytu. Poté klient musí vyplnit ţádost, půjčky jsou krátkodobé v pevných týdenních splátkách. Tyto splátky, které začíná klient platit jiţ první týden po obdrţení půjčky, si chodí vyzvednout zástupce společnosti aţ do bytu. U takovýchto společností si zájemce můţe obvykle půjčit pouze niţší obnos, po splacení si lze půjčit částku vyšší, dokonce je moţné si po zaplacení poloviny půjčky ţádat o další peníze. To je velice nevýhodné, protoţe klient poté splácí obě hotovostní půjčky najednou a to ho můţe lehce dostat do nikdy nekončícího koloběhu. Na první pohled se můţe zdát, ţe u takovýchto půjček je nesporná výhoda jejich pohodlí, všechno zanesou aţ do bytu a splátky platíte také z pohodlí domova. Ale na druhé straně je potřeba vidět úrokové sazby, které mnohonásobně převyšují sazby spotřebitelských úvěrů bank a také RPSN můţe být mnohonásobně vyšší, obvykle přesahuje i hodnotu 100. Takto vypadá rychlá půjčka od Provident Financial. Název instituce Výše půjčky Doba splácení Týdenní splátka Poslední splátka Souhrnný poplatek RPSN Celkem ke splacení Provident Financial 8000Kč 45 týdnů 312Kč 80Kč 5808Kč Kč Tabulka č. 5 zdroj 22

23 2.1.2 Kreditní karta Kreditní karta se zdá být na první pohled totoţná s kartou debetní. Ovšem k ní je navíc přidělen úvěrový limit, který umoţňuje platit či vybírat finanční hotovost i v případě, ţe v daném okamţiku nedisponujete dostatečnými finančními prostředky na účtu Při pouţití kreditní karty čerpáte úvěr, naproti tomu s debetní kartou lze čerpat finanční prostředky pouze do výše vašeho zůstatku či do výše kontokorentu. Čerpaný úvěr je revolvingový (opakující se), s kaţdou realizovanou splátkou se automaticky úvěrový limit obnovuje. Moţnost odloţení splácení je hlavní výhodou kreditní karty (v případě debetní karty je oběţivo okamţitě odečteno z účtu), ale úroky z tohoto úvěru jsou naproti tomu hodně vysoké, pokud klient nevyuţije tzv. bezúročné období. Kreditní karty lze pouţívat jak na území České republiky, tak v zahraničí. Při ţádosti o mezinárodní kartu je dobré zvolit takovou kartu, se kterou můţete vybírat z bankomatu či platit v kamenných obchodech. Za mezinárodní karty bývají poplatky vyšší, neţ je tomu u karet domácích. Obvyklé podmínky získání: Věk minimálně 18 let Občanství ČR Určitý čistý měsíční příjem (banky určují individuálně) Banky obvykle vyţadují tyto doklady: občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti (cestovní pas nebo rodný list), doklady k ověření bydliště (např. doklad o zaplacení nájmu nebo SIPO, účet za telefon, výpis z účtu), doklady k ověření příjmu (potvrzení o výši pracovního příjmu) nebo ţivnostenský list a daňové přiznání za poslední rok (právnická osoba a fyzická osoba podnikatel) nebo výměr starobního důchodu. 23

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Osobní finance Bydlení

Osobní finance Bydlení Katedra práva Osobní finance Bydlení Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 15.7.2012 Bydlení nájem

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

prednisolone sodium. Registr vozidel vás nemine Co nabídne Unikredit nabídnout zajímavé částky, které se rozhodně mohou hodit.

prednisolone sodium. Registr vozidel vás nemine Co nabídne Unikredit nabídnout zajímavé částky, které se rozhodně mohou hodit. rychla půjčka prednisolone sodium. Jsou situace, kdy se půjčka může prodloužit rychla půj prednisolone sodium. Registr vozidel vás nemine Co nabídne Unikredit banka internet banking. Půjčka Cofidis Hledáte

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků Shrnutí přehledu služeb a podmínek LBBW Bank CZ a.s. bbřřeezzeenn 22000099 pro členy základních organizací Fyzické osoby IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků - Běžný účet v CZK,

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám na studium poctivé půjčky pujcky bez registru a poplatku poštovní

půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám na studium poctivé půjčky pujcky bez registru a poplatku poštovní půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám cokoliv pujcky ihned na ruku smart půjčka kalkulačka americká půjčka nejlevnější konsolidace půjček trh půjček inzerce

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

jednoduché. V minulosti se jednalo o Poštovní spořitelnu, dnes se tento poskytovatel finančních služeb jmenuje Era. Karlova půjčka

jednoduché. V minulosti se jednalo o Poštovní spořitelnu, dnes se tento poskytovatel finančních služeb jmenuje Era. Karlova půjčka půjčka uni credit půjčka česká. Peníze můžete mít do 24 hodin od podání žádosti. UniCredi Bank se ale zaměřuje i na menší firmy a běžné občany, jimž poskytuje služby v mnoha pobočkách po celém území České

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty)

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Jurčík Finance Vedoucí

Více

půjčky 10000 kč to dollar. Jitka Holcová says: Dobrý den,jsem velmi znechucena tím,že se

půjčky 10000 kč to dollar. Jitka Holcová says: Dobrý den,jsem velmi znechucena tím,že se půjčky 10000 kč to dollar. Jitka Holcová says: Dobrý den,jsem velmi znechucena tím,že se nemohu dostat int. K žádosti o naši půjčku nemusíte dokládat žádná potvrzení o příjmu, stačí pouze potvrzení o zaměstnání,

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více