MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: V Praze dne č. j.: MZDR 11773/2014-2/FAR sp. zn. FAR: L9/2014 k sp. zn.: SUKLS177454/2013 MZDRX00QVMIF R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen odvolací orgán nebo ministerstvo ) jako příslušný správní orgán dle ustanovení 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), a dále ve spojení s ustanovením 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o léčivech ), v řízení, jehož účastníky jsou: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem Jeremenkova 11, Ostrava, IČ: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4, IČ: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, se sídlem Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, IČ: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404/4, Praha 9, IČ: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, se sídlem Husova 302, Mladá Boleslav, IČ: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ: všichni shora uvedení účastníci společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou, datum narození: , bytem: Polní 331, Hostouň Ministerstvo zdravotnictví 1

2 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, IČ: TEVA PHARMA B.V., se sídlem Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, Nizozemsko zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5, IČ: rozhodlo o odvolání účastníka řízení TEVA PHARMA B.V. se sídlem Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, Nizozemsko, zastoupeného na základě plné moci společností Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., IČ: , se sídlem Radlická 3185/1c, Praha 5 (dále jen odvolatel ) proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen Ústav ) ze dne , sp. zn. SUKLS177454/2013 (dále také jen napadené rozhodnutí ), ve věci změny výše a podmínek úhrady léčivých přípravků: kód Ústavu název přípravku: doplněk názvu: PIOGLITAZONE TEVA PHARMA 15 MG POR TBL NOB 28X15MG PIOGLITAZONE TEVA 15 MG POR TBL NOB 28X15MG (dále také jen předmětné léčivé přípravky ) t a k t o: I. v souladu s ustanovením 90 odst. 4 a 66 odst. 2 správního řádu se výrok č. 1 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v této části zastavuje, II. v souladu s ustanovením 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje. Odůvodnění: Ústav dne zahájil z moci úřední správní řízení podle ustanovení 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném zdravotním pojištění ), o změně výše a podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků. Ústav vydal dne rozhodnutí sp. zn. SUKLS177454/2013, kde ve výroku: 1. na základě ustanovení 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění nezařadil léčivý přípravek Ministerstvo zdravotnictví 2

3 kód Ústavu: název: doplněk názvu: PIOGLITAZONE TEVA PHARMA 15 MG POR TBL NOB 28X15MG do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o seznamu referenčních skupin ), a změnil výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 245,46 Kč, a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku nezměnil na základě ustanovení 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením 33 odst. 1 a 34 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen prováděcí vyhláška ) a zůstávají stanoveny takto: L/DIA P: Deriváty thiazolidindionů jsou indikovány v další volbě po neúspěšné terapii metforminem nebo kombinaci se sulfonylureou u pacientů s diabetem 2. typu a obezitou (BMI vyšší než 30 kg/m2) a s vyjádřenou insulinovou rezistencí. Léčba je ukončena, pokud nedojde do 6 měsíců k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu léčbou s glitazony (pokles hodnoty HbA1c alespoň o 10 %). 2. na základě ustanovení 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění nezařadil léčivý přípravek kód Ústavu: název: doplněk názvu: PIOGLITAZONE TEVA 15 MG POR TBL NOB 28X15MG do žádné referenční skupiny dle vyhlášky o seznamu referenčních skupin, a změnil výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 245,46 Kč, a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku nezměnil na základě ustanovení 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením 33 odst. 1 a 34 prováděcí vyhlášky a zůstávají stanoveny takto: Ministerstvo zdravotnictví 3

4 L/DIA P: Deriváty thiazolidindionů jsou indikovány v další volbě po neúspěšné terapii metforminem nebo kombinaci se sulfonylureou u pacientů s diabetem 2. typu a obezitou (BMI vyšší než 30 kg/m2) a s vyjádřenou insulinovou rezistencí. Léčba je ukončena, pokud nedojde do 6 měsíců k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu léčbou s glitazony (pokles hodnoty HbA1c alespoň o 10 %). Odvolatel podal dne elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem odvolání proti napadenému rozhodnutí Ústavu. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá rozhodnutí Ústavu v rozsahu výroků č. 1 a 2 a uvádí následující námitky: 1. Ústav postupoval při svém rozhodování nezákonně, jelikož nezohlednil změnu podmínek úhrady navrženou Českou diabetologickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále jen ČDS ). Ustanovení 39c odst. 8 věta za středníkem zákona o veřejném zdravotním pojištění dává dle odvolatele možnost přistoupit ke změně výše či podmínek úhrady bez jakéhokoliv ohledu na výsledek předchozí revize v případě, že navrhovaná výše či podmínky úhrady jsou nákladově efektivnější. Ústav měl tedy zhodnotit, zda navrhovaná změna podmínek úhrady nebude nákladově efektivnější v porovnání s jednotlivými možnostmi terapie, místo toho však návrh na změnu podmínek úhrady odmítl. 2. Ústav nezaložil do spisu relevantní podklady pro stanovení výše a podmínek úhrady v tomto řízení a neumožnil tak odvolateli seznámit se s nimi. Podklady, na základě kterých byla Ústavem stanovena výše a podmínky úhrady, považuje odvolatel za nepřezkoumatelné. Odvolatel dále namítá, že se Ústav v napadeném rozhodnutí nevyrovnal s námitkou, že v řízení zcela chybí podklady cenové reference a podklady pro ověření dostupnosti relevantních léčivých přípravků, v čemž odvolatel spatřuje porušení svých procesních práv. Odvolatel se domáhá, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Ústavu k novému projednání. Po přezkoumání předcházejícího správního řízení a vydaného rozhodnutí v souladu s ustanovením 89 odst. 2 správního řádu dospělo ministerstvo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. I. Odvolací orgán na základě příslušné spisové dokumentace primárně zkoumal, zda napadené rozhodnutí splňuje požadavky vyplývající z ustanovení 89 odst. 2 správního řádu, tedy soulad rozhodnutí včetně řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy. Při svém postupu Ministerstvo zdravotnictví 4

5 se odvolací orgán především zaměřoval na postup Ústavu a posuzoval, jestli se Ústav nedopustil takových pochybení, která by následně zapříčinila nezákonné rozhodnutí ve věci samé. Odvolací orgán však na rozdíl od přezkoumávání správnosti napadeného rozhodnutí, kdy se řídí rozsahem daným námitkami odvolatele, zkoumá soulad předmětného rozhodnutí s právními předpisy a se základními zásadami činnosti správních orgánů v celém rozsahu bez ohledu na skutečnost, zda byla nezákonnost rozhodnutí účastníky správního řízení namítána či nikoliv. Zároveň je odvolací orgán povinen rozšířit přezkum zákonnosti i na správní řízení, které vedlo k vydání předmětného rozhodnutí. V tomto případě však již není povinen přihlížet k těm vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy. Tato zásada vychází z ustanovení 6 odst. 1 správního řádu, která vyjadřuje zásadu procesní ekonomie. Odvolací orgán v této souvislosti konstatuje, že při zkoumání, zdali je napadené rozhodnutí a jemu předcházející správní řízení v souladu s právními předpisy a se zásadami zákonně vedeného řízení, dodržel všechny výše popsané zásady, a shledává, že se Ústav v předmětném správním řízení nedopustil žádných pochybení, která by způsobila nezákonnost napadeného rozhodnutí. II. Odvolací orgán na úvod svého rozhodnutí uvádí souhrn dosavadního průběhu předmětného správního řízení. Předmětné správní řízení bylo zahájeno z moci úřední dne jako řízení o změně stanovené výše a podmínek úhrady léčivých přípravků patřících do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky pioglitazon (ATC kód A10BG03). V této skupině zaměnitelných přípravků proběhla zkrácená revize pod sp. zn. SUKLS130162/2012. Ve věci bylo vydáno rozhodnutí dne , které nabylo právní moci dne Výše a podmínky úhrady předmětných léčivých přípravků neodpovídaly základní úhradě stanovené podle ustanovení 39c odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění a podmínkám úhrady stanoveným ve zkrácené revizi, proto Ústav zahájil předmětné správní řízení z moci úřední v souladu s ustanovením 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, postupem dle ustanovení 39g odst. 1 až 8 a 39h tohoto zákona. Účastníci řízení byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy v souladu s ustanovením 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění ve lhůtě 15 dnů od zahájení řízení. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků. Dne obdržel Ústav vyjádření ČDS ohledně návrhu změny podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků. ČDS navrhla pozměnit indikace týkající se léčivé látky Ministerstvo zdravotnictví 5

6 pioglitazon. Konkrétně navrhla přidat možnost jeho první volby při intoleranci metforminu, přidat možnost kombinace s inkretiny a inzulinem a dále vynechat jako kritérium BMI. Dne Ústav vydal finální hodnotící zprávu a ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí. O této skutečnosti informoval všechny účastníky řízení prostřednictvím sdělení sp. zn. SUKLS177454/2013, č. j. sukl204573/2013 ze dne Současně byli účastníci informováni, že v souladu s ustanovením 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou oprávněni vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení předmětného sdělení. Dne bylo ve stanovené lhůtě Ústavu doručeno vyjádření odvolatele, v němž nesouhlasí s postupem Ústavu, když v předmětném řízení nezohlednil změnu podmínek úhrady, která byla navržena prostřednictvím podání ČDS ze dne , č. j. sukl188745/2013. Odvolatel namítá, že z ustanovení 39c odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění jednoznačně vyplývá, že se v řízení o změně úhrady, zahájeném z moci úřední, vychází až do následné revize z výše úhrady stanovené v předchozím revizním řízení. Dané ustanovení hovoří však pouze o výši úhrady, nikoliv však o podmínkách, které by měl v předmětném řízení rovněž Ústav posuzovat a změnit je dle návrhu ČDS. Odvolatel ve svém vyjádření dále namítá nepřezkoumatelnost podkladů, na základě kterých byla Ústavem stanovena výše a podmínky úhrady přípravků v předmětném řízení. Ústav podle odvolatele pouze odkázal na podklady, podle nichž byla stanovena základní úhrada v předchozím správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS130162/2012 (dále jen předchozí revizní řízení ), aniž by je založil do spisu. Takový postup je dle názoru odvolatele v rozporu s právem na spravedlivý proces zakotveným v čl. 36 Listiny základních práv a svobod ČR. Vzhledem k tomu, že odvolatel nebyl účastníkem předchozího řízení, nebyla mu tak dána možnost vyjádřit se k podkladům relevantním pro stanovení základní úhrady léčivých přípravků s léčivou látkou pioglitazon, ze které se v předmětném řízení vychází, neměl ani příležitost k případnému rozporování či doplnění těchto podkladů v předchozím řízení. Svá tvrzení odvolatel doplnil odkazem na rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 10 Ad 20/ ze dne 13. května 2013, jež bylo potvrzeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu. Závěrem odvolatel ve svém vyjádření požaduje, aby byly do spisu Ústavem založeny veškeré relevantní podklady pro stanovení výše a podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků a aby bylo umožněno odvolateli se v přiměřené lhůtě k těmto doplněným podkladům vyjádřit. Tato námitka se shoduje s námitkou č. 2 v podaném odvolání. Dne vydal Ústav napadené rozhodnutí, kde ve výrocích 1. a 2. změnil předmětným léčivým přípravkům výši úhrady ze zdravotního pojištění dle ustanovení 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění, v souladu s ustanovením 39 c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění a na základě ustanovení 15 odst. 9 písm. b) a 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a dále ustanovení Ministerstvo zdravotnictví 6

7 33 odst. 1 a 34 prováděcí vyhlášky jim ponechal stávající podmínky úhrady ze zdravotního pojištění. Ústav při posuzování terapeutické zaměnitelnosti, bezpečnosti a klinického využití předmětných léčivých přípravků v souladu s ustanovením 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění konstatoval, že předmětné léčivé přípravky neodpovídají žádné skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností, bezpečností a obdobným klinickým využitím (dále jen referenční skupina ), tak jak je stanoveno vyhláškou o seznamu referenčních skupin. Proto předmětné léčivé přípravky Ústav do žádné referenční skupiny dle tohoto právního předpisu nezařadil. Obvyklou denní terapeutickou dávku (dále jen ODTD ) ponechal Ústav ve stejné výši, jako byla stanovena v revizním správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS105778/2009. ODTD 30,00 mg/den byla stanovena v souladu s ustanovením 15 odst. 2 písm. a) prováděcí vyhlášky a vychází z definované denní dávky stanovené světovou zdravotnickou organizací. Při stanovení výše úhrady předmětným léčivým přípravkům Ústav vycházel ze základní úhrady, která byla pro skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky pioglitazon stanovena (zafixována) v předchozím revizním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS130162/2012 a činí 17,5326 Kč za ODTD. Výše úhrady za balení předmětných léčivých přípravků byla stanovena jako součin úhrady za tabletu dané síly přípravku a celkového počtu tablet v balení. Referenční indikací přípravků s obsahem léčivé látky pioglitazon je léčba diabetes mellitus 2. typu. Ústav zachoval stávající podmínky úhrady předmětných léčivých přípravků, jelikož jsou shodné s podmínkami úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obsahem léčivé látky pioglitazon, které byly posouzeny v předchozí zkrácené revizi systému úhrad vedené Ústavem pod sp. zn. SUKLS130162/2012. III. Námitku č. 1 odvolatele ohledně nezákonného postupu Ústavu, kdy Ústav nezohlednil navrhovanou změnu podmínek úhrady, shledává odvolací orgán nedůvodnou. Odvolatel namítá, že Ústav v napadeném rozhodnutí nezohlednil změnu podmínek úhrady navrženou ČDS, která ve svém stanovisku navrhla změnit podmínky úhrady tak, že bude přidána možnost první volby pioglitazonu při intoleranci metforminu, dále bude přidána možnost kombinace s inkretiny a inzulinem a konečně bude jako kritérium vynecháno BMI. Ministerstvo zdravotnictví 7

8 Odvolatel má za to, že v řízení podle ustanovení 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění není vyloučena změna podmínek úhrady oproti výsledkům předchozí revize, protože to nevyplývá z žádného ustanovení tohoto zákona. Naopak z ustanovení 39c odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění jednoznačně plyne, že se v řízení z moci úřední o změně úhrady vychází až do následné revize z výše úhrady stanovené v předchozím revizním řízení. Dané ustanovení hovoří pouze o výši úhrady, nikoli však o podmínkách úhrady, proto je tedy dle odvolatele možné v takovém řízení stanovit podmínky úhrady odlišné od výsledku předchozího revizního řízení. Odvolatel dále uvádí, že Ústav opominul ustanovení 39c odst. 8 věta za středníkem, dle které je možno přistoupit ke změně výše či podmínek úhrady bez jakéhokoliv ohledu na výsledek předchozí revize v případě, že navrhovaná výše či podmínky úhrady jsou nákladově efektivnější. Ústav měl proto povinnost v souvislosti s návrhem ČDS tento návrh na změnu podmínek úhrady posoudit z hlediska toho, zda jsou podmínky úhrady nákladově efektivní ve srovnání s jinou terapií. Vzhledem k tomu, že tak Ústav neučinil a návrh ČDS odmítl, je odvolatel přesvědčen o jeho nesprávném postupu. Odvolací orgán k tomu uvádí následující. Účelem předmětného řízení bylo změnit výši a podmínky úhrady předmětným léčivým přípravkům tak, aby odpovídaly základní úhradě a podmínkám úhrady stanoveným v předchozím revizním řízení. V řízeních dle ustanovení 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění na rozdíl od hloubkových revizí, v nichž je měněna základní úhrada a podmínky úhrady společně pro celou referenční skupinu, naopak dochází ke změně u individuálně určených léčivých přípravků. Jak Ústav v napadeném rozhodnutí správně uvádí: Řízení zahájená podle 39i odst. 2 jsou vedena za účelem zajištění rovnosti výše a podmínek úhrady všech terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků v případě, že některé přípravky mají výši nebo podmínky úhrady stanovené odlišně od ostatních. Jak je již uvedeno výše, předmětné správní řízení bylo zahájeno na základě ustanovení 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, které uvádí: Ústav neprodleně zahájí řízení z moci úřední o změně stanovené výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, která neodpovídá základní úhradě stanovené podle 39c odst. 7, nebo má podmínky úhrady neodpovídající podmínkám stanoveným v hloubkové nebo zkrácené revizi. Věta první se nepoužije u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých je úhrada v souladu s 39c odst. 8 věty druhé. Z tohoto citovaného ustanovení 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění jasně vyplývá, že Ústav jednal v souladu s tímto zákonným ustanovením, když na základě zjištěných okolností neprodleně zahájil řízení z moci úřední. Ve svém postupu dle věty první tohoto ustanovení nepochybil. Ustanovení 39c odst. 8 zákona o veřejném zdravotním Ministerstvo zdravotnictví 8

9 pojištění, na něž citované ustanovení odkazuje, uvádí: Nestanoví-li tento zákon jinak, v řízeních o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady se do změny základní úhrady provedené v následující revizi systému použije pro stanovení nebo změnu výše úhrady všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely výše základní úhrady referenční skupiny stanovená podle odst. 7; to neplatí, pokud žadatelem uvedeným v 39f odst. 2 písm. a) nebo b) byla navržena výše a podmínky úhrady nákladově efektivnější. Ustanovení 39c odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění dále stanoví: Základní úhrada referenční skupiny se stanoví v rámci hloubkové nebo zkrácené revize úhrad a je platná až do změny v následující revizi úhrad. Z ustanovení 39c odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění je zřejmé, že v řízeních o změně výše a podmínek úhrady se do změny základní úhrady provedené v následující revizi systému bude vycházet z výše základní úhrady referenční skupiny stanovené podle odst. 7 tohoto ustanovení (tj. základní úhrady stanovené v předchozí revizi), vyjma případů, kdy byla žadatelem dle ustanovení 39f odst. 2 písm. a) nebo b) navržena výše a podmínky úhrady nákladově efektivnější. V předmětném řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků odvolatel vystupuje jako účastník řízení na základě ustanovení 39g odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Odvolatelovo postavení neodpovídá pozici žadatele dle ustanovení 39f odst. 2 písm. a) a b) zákona o veřejném zdravotním pojištění, protože z jeho strany nebyla podána žádost o změnu výše a podmínek úhrady ve smyslu ustanovení 39i odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. To ostatně vyplývá i z povahy předmětného řízení, jež bylo zahájeno z moci úřední dle ustanovení 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. V tomto typu řízení, které započne Ústav z vlastní iniciativy, nikoliv na návrh, žadatel jako subjekt procesněprávního vztahu nefiguruje. Odvolatel je v postavení účastníka řízení a v důsledku toho je částečně omezen na svých procesních právech, zde konkrétně v možnosti podat návrh na změnu podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků. Návrh na změnu podmínek úhrady byl v předmětném řízení před Ústavem podán ČDS, tedy odbornou společností, které nenáleží status žadatele ani účastníka řízení. Pouhý odkaz odvolatele na návrh odborné společnosti je dle odvolacího orgánu nedostačující k tomu, aby mohl být považován za plnohodnotný návrh na změnu podmínek úhrady. Stanoviska odborných společností jsou jedním z podkladů pro rozhodnutí ve smyslu ustanovení 50 odst. 1 správního řádu, se kterými má správní orgán povinnost se vypořádat. Odborná společnost není účastníkem řízení ve smyslu ustanovení 39g odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění a proto se jeho vyjádření k věci nedá považovat za vyjádření účastníka řízení. V předmětném řízení Ústav podání ČDS posoudil a došel k závěru, že návrhu odborné společnosti v tomto případě není možné vyhovět. Odvolací orgán v tomto směru nespatřuje Ministerstvo zdravotnictví 9

10 v jednání Ústavu jakékoliv pochybení, jelikož postupoval v mezích toho, co mu zákon dovoluje a umožňuje. Při stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku posuzují dle ustanovení 39b odst. 2 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění mimo jiné i účastníkem řízení předložené hodnocení nákladové efektivity a dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění způsobeného užíváním léčivého přípravku. Pomine-li odvolací orgán skutečnost, že podmínka procesního postavení odvolatele pro použití ustanovení 39c odst. 8 věty druhé zákona o veřejném zdravotním pojištění, nebyla splněna, není možné opomenout vyhodnocení nákladové efektivity, o kterém se toto ustanovení rovněž zmiňuje. Z ustanovení 39f odst. 6 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění v souladu s ustanovením 39i odst. 5 věty druhé, zákona o veřejném zdravotním pojištění vyplývá, že k žádosti o změnu maximální ceny nebo změnu výše a podmínek úhrady žadatel přiloží mimo jiné i výsledky farmakoekonomických hodnocení, zejména analýzy nákladové efektivity. Ze strany odvolatele, přestože nemůže být považován vzhledem k výše uvedenému za žadatele ve smyslu ustanovení 39f odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o veřejném zdravotním pojištění, nebyly nad to předloženy žádné relevantní podklady týkající se nákladové efektivity, které by mohl Ústav při svém rozhodování zohlednit. Bez účastníkem předložené analýzy nákladové efektivity tak na základě shromážděných podkladů nebylo v předmětném řízení prokázáno, že výše a podmínky úhrady navrhované ČDS jsou nákladově efektivnější dle ustanovení 39c odst. 8 věty druhé zákona o veřejném zdravotním pojištění. Odvolatel vychází ve svém vyjádření k podkladům pro napadené rozhodnutí i v následně podaném odvolání z návrhu ČDS. K tomuto návrhu však nebyla žádným z účastníků řízení, ani samotnou ČDS doložena analýza nákladové efektivity. Předtím než ČDS předložila svůj návrh na změnu podmínek úhrady, sám odvolatel požadavek na změnu podmínek úhrady ve svých podáních explicitně neuvedl. Později odvolatel pouze odkazoval na návrh odborné společnosti. Účastníci řízení jsou na základě ustanovení 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do 15 dnů od zahájení předmětného řízení. V této lhůtě se však odvolatel nevyjádřil, důkazní ani jiný návrh nevznesl, přičemž z návrhu hodnotící zprávy sp. zn. SUKLS177454/2013 ze dne , jež je součástí spisové dokumentace, je zřejmé, že Ústav navrhl ponechat podmínky úhrady ve stávajícím znění. V předmětném správním řízení o změně výše a podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků je proto s ohledem na ustanovení 39c odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění nutno použít základní úhradu referenční skupiny stanovenou podle 39c odst. 7 téhož zákona v předchozím revizním řízení, jelikož neplatí podmínka uvedená v 39c odst. 8 věty druhé citovaného zákona, že žadatelem uvedeným v 39f odst. 2 písm. a) a b) zákona o veřejném zdravotním pojištění byla navržena výše a Ministerstvo zdravotnictví 10

11 podmínky úhrady nákladově efektivnější než ty, jež byly stanoveny v rámci předchozího revizního řízení. Odvolatel je přesvědčen, že dle ustanovení 39c odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění je možné stanovit podmínky úhrady v předmětném řízení odlišné od výsledku předchozího revizního řízení. Odvolací orgán připouští, že první věta daného ustanovení sice podmínky úhrady ve svém znění výslovně neuvádí, avšak podobně jako Ústav je toho názoru, že v případě, že by záměrem zákonodárce bylo zafixovat výši úhrady podle odst. 7 tohoto zákona a pro podmínky úhrady v tomto směru nastavit jiný právní režim a jiné podmínky platnosti, explicitně by tak v daném ustanovení učinil. Ústav vyhodnotil podmínky úhrady posuzovaných léčivých přípravků jako odpovídající podmínkám úhrady ostatních zaměnitelných přípravků s obsahem pioglitazonu, a proto se je rozhodl nezměnit. S tímto postupem se odvolací orgán ztotožňuje a dodává, že návrh na změnu podmínek úhrady léčivých přípravků s obsahem léčivé látky pioglitazon bude moci odvolatel uplatnit v následující hloubkové revizi této skupiny léčivých přípravků. Odvolací orgán by chtěl v souvislosti s touto problematikou závěrem odkázat na důvodovou zprávu k zákonu č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 298/2011 Sb. ), která k bodu 38 uvádí: Ustanovení o tzv. fixaci základní úhrady (tj. její použití pro stanovení úhrady terapeuticky zaměnitelného přípravku, a to až do provedení následující revize) bylo zpřesněno tím, že dosavadní odkaz na referenční skupinu byl rozšířen i na léčivé přípravky nezařazené do referenční skupiny a celý institut fixace byl rozšířen i na druhou zvýšenou úhradu přiznanou podle 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se svým postupem stanovení neliší od základní úhrady referenční skupiny. Zároveň se stanoví, že fixovaná úhrada se může měnit nejen v hloubkové revizi podle 39l zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale také ve zkrácené revizi podle 39p zákona o veřejném zdravotním pojištění. Dochází k upřesnění, že fixovaná základní úhrada se použije nejenom pro stanovení, ale i pro změnu výše a podmínek úhrady léčivého přípravku. Zároveň dochází v tomto ustanovení k vymezení situace, kdy se pro výpočet úhrady nepoužije fixovaná základní úhrada. Ústav nepoužije fixovanou základní úhradu za předpokladu, že žadatelem navrhovaná výše a podmínky úhrady jsou vůči úhradě stanovené na základě fixované základní úhrady nákladově efektivní. Důvodová zpráva k zákonu č. 298/2011 Sb., k bodu 56 rovněž uvádí: Pokud výše a podmínky úhrady léčivého přípravku neodpovídají fixované základní úhradě, a v případě, kdy podmínky úhrady léčivého přípravku neodpovídají podmínkám úhrady stanoveným v revizi úhrad, tedy například, když se držitelé rozhodnutí o registraci léčivých přípravků vyhýbají jejich revizi, musí Ústav z moci úřední neprodleně zahájit řízení Ministerstvo zdravotnictví 11

12 o změně výše a podmínek úhrady uvedeného léčivého přípravku. Ústav však řízení nezahájí, pokud je úhrada stanovena v souladu s 39c odst. 8, tedy je nákladově efektivní vůči výši a podmínkám stanoveným na základě fixované základní úhrady. Zahájení řízení z moci úřední nadále není podmíněno úsporou finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění. Na základě výše uvedeného k námitce odvolatele, že věta za středníkem ustanovení 39c odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění byla Ústavem opomenuta, odvolací orgán konstatuje, že se tak nestalo. Její použití je vázáno na podmínky, jež v daném případě nebyly splněny. A to nejen z hlediska nákladové efektivity, ale zejména kvůli odvolatelovu procesnímu postavení. Odvolací orgán je proto přesvědčen o správnosti postupu Ústavu stran aplikace ustanovení 39c odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění. IV. Námitku č. 2 odvolatele ohledně nepřezkoumatelnosti podkladů, z nichž Ústav při svém rozhodování vycházel, shledává odvolací orgán nedůvodnou. Odvolatel považuje podklady, na základě kterých byla Ústavem v předmětném řízení stanovena výše a podmínky úhrady léčivých přípravků s léčivou látkou pioglitazon, za nepřezkoumatelné. Jedná se o podklady, dle nichž bylo rozhodnuto Ústavem rovněž v předchozím revizním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS130162/2012, kterého nebyl odvolatel účastníkem. Ústav na tyto podklady v předmětném řízení pouze odkázal, aniž by je založil do spisu a umožnil odvolateli se k nim vyjádřit. Odvolatel dále namítá, že Ústav se ve svém rozhodnutí nevypořádal s námitkou odvolatele, že v řízení zcela chybí podklady cenové reference a podklady pro ověření dostupnosti relevantních přípravků, které nebyly obsaženy ani v Ústavem odkazovaném předchozím revizním řízení sp. zn. SUKLS130162/2012. Není možné, aby Ústav pouze konstatoval výsledky svého vlastního zpracování zdrojových údajů bez toho, aby uvedl zdrojové údaje, ze kterých vycházel a umožnil tak odvolateli se s nimi včasně seznámit. Takový postup podle odvolatele vede k porušení procesních práv účastníků a také k nepřezkoumatelnosti a nezákonnosti rozhodnutí. K tomu odvolací orgán uvádí následující. Podklady, které byly použity v předchozím revizním řízení sp. zn. SUKLS130162/2012 a založeny do spisu předchozího revizního řízení, sloužily výhradně pro účely tohoto řízení, zejména pro správné stanovení základní úhrady. Vzhledem k tomu, že se od této pravomocně stanovené (zafixované) základní úhrady odvíjelo v souladu s ustanovením 39c odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění i stanovení výše a podmínek úhrady léčivým Ministerstvo zdravotnictví 12

13 přípravkům v předmětném řízení o změně výše a podmínek úhrad, byl Ústav v předmětném řízení nucen použít jako jeden z podkladů pro rozhodnutí také pravomocné rozhodnutí sp. zn. SUKLS130162/2012 ze dne vydané v předchozím revizním řízení. Zákon o veřejném zdravotním pojištění v tomto směru nedává Ústavu jinou možnost než čerpat z rozhodnutí vydaného v předchozím revizním řízení, v němž byla základní úhrada v souladu s ustanovením 39c odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění zafixována, ve správním řízení o změně výše a podmínek úhrady z tohoto rozhodnutí vyjít a jako na jeden z použitých podkladů odkázat na předchozí pravomocné rozhodnutí. V předmětném správním řízení byla výše úhrady předmětným léčivým přípravkům stanovena na základě ustanovení 39c odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nebyla tedy zjišťována tzv. vnější cenová reference, a proto v předmětném správním řízení nebyly a ani nemohly být do spisové dokumentace založeny cenové údaje. Relevantním podkladem pro stanovení výše a podmínek úhrady je především pravomocné rozhodnutí vydané v předchozí zkrácené revizi, které bylo do předmětné spisové dokumentace založeno dne jako dokument nazvaný 2_NPM_Pioglitazon ROZ_SUKLS130162_2012.pdf. Skutečnost, že odvolatel nebyl účastníkem předchozího revizního správního řízení, nemá na předmětné řízení ani napadené rozhodnutí žádný dopad. Odvolací orgán podotýká, že cenové reference ani dostupnost relevantních přípravků se v předmětném řízení nezjišťují. Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí vychází z předchozího pravomocně ukončeného revizního řízení a ze základní úhrady léčivých přípravků, která byla v tomto řízení stanovena, není nutné ani účelné podklady využité v předchozím revizním řízení pro účely řízení o změně výše a podmínek úhrady znovu předkládat, ani je zpřístupňovat. Pro účely předmětného řízení je dostačující, aby spisová dokumentace obsahovala pravomocné rozhodnutí z předchozí zkrácené revize, tj. rozhodnutí Ústavu sp. zn. SUKLS130162/2012 ze dne , které nabylo právní moci dne , jímž byla základní úhrada předmětných léčivých přípravků zafixována. V rámci předchozího revizního řízení byly všechny relevantní podklady součástí spisové dokumentace, s nimiž měli účastníci původního řízení možnost řádně se seznámit. V souvislosti s výše uvedeným odvolací orgán považuje rovněž odvolatelův odkaz na rozsudky Městského a Nejvyššího správního soudu, které se týkají podkladů o dostupnosti a cenách, v předmětném řízení za irelevantní. Podrobněji a blíže zákon o veřejném zdravotním pojištění proces vyjadřování se k materiálům předchozího revizního řízení, na základě nichž je stanovena základní úhrada směrodatná pro nové řízení, neřeší. V předmětném řízení se na základě ustanovení 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění použije pro stanovení základní úhrady předmětných léčivých přípravků základní úhrada stanovená v předchozím revizním řízení a způsob, jakým byla tato úhrada v předchozím správním řízení stanovena, se již nepřezkoumává. Stejně tak nedochází ani k přezkumu původních relevantních podkladů pro rozhodnutí. Odvolatele je proto v této souvislosti možné pouze odkázat na Ministerstvo zdravotnictví 13

14 další revizi úhrad příslušné skupiny léčivých přípravků, v níž bude mít jako účastník takového řízení možnost přezkoumat a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, jež bude v této věci vydáno. Odvolací orgán je v souvislosti s výše uvedeným přesvědčen o správnosti postupu Ústavu v předmětné věci, odvolatelem namítaný rozpor s právem na spravedlivý proces zakotveným v čl. 36 Listiny základních práv a svobod v tomto postupu nespatřuje, a proto odvolatelovu námitku hodnotí odvolací orgán jako nedůvodnou. V. Odvolací orgán se závěrem vyjádří k výroku č. I tohoto rozhodnutí, tj. k výroku č. 1 napadeného rozhodnutí. Ve výroku č. 1 napadeného rozhodnutí Ústav změnil výši a podmínky úhrady léčivého přípravku PIOGLITAZONE TEVA PHARMA 15 MG, POR TBL NOB 28X15MG, kód Ústavu Vlastním šetřením odvolací orgán zjistil, že v průběhu odvolacího řízení byla rozhodnutím Ústavu sp. zn. SUKLS42751/2015 ze dne , které nabylo právní moci dne , zrušena výše a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tohoto léčivého přípravku. Vzhledem k tomu, že uvedený léčivý přípravek již nemá stanovenou výši a podmínky úhrady, nelze dále vést správní řízení o její změně. Na základě výše uvedeného tedy odvolací orgán ve výroku č. I tohoto rozhodnutí část napadeného rozhodnutí, konkrétně výrok č. 1 podle ustanovení 90 odst. 4 a ustanovení 66 odst. 2 správního řádu ruší a správní řízení v této části zastavuje. VI. Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA PharmDr. Alena Tomášková, v. r. ředitelka odboru farmacie Ministerstvo zdravotnictví 14

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 4. 4. 2014 V Praze dne 4. 4. 2014 č. j.: MZDR40990/2013 sp. zn. FAR: L145/2013 k sp. zn.: SUKLS146833/2013 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 9. 10. 2015 V Praze dne 9.10. 2015 č. j.: MZDR 39353/2014-2/FAR sp. zn. FAR: L42/2014 k sp. zn.: SUKLS57458/2014 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 2. 2. 2010 V Praze dne 2. 2. 2010 č. j.: MZDR 2138/2010 sp.zn. FAR: L1/2010 k č.j. SUKLS92653/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 15. 8. 2011 V Praze dne 15. 8. 2011 č. j.: MZDR35547/2011 sp. zn. FAR: L87/2011 k č. j.: SUKLS158169/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 25. 4. 2016 V Praze dne 25. 4. 2016 č. j.: MZDR58963/2014-3/FAR sp. zn. FAR: L63/2014 k sp. zn.: SUKLS133217/2014 MZDRX00TREKQ R O Z H O D N U T

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS211990/2011 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 19. 12. 2012 V Praze dne 19. 12. 2012 č. j.: MZDR40378/2012 sp. zn. FAR: L241/2012 k sp. zn.: SUKLS229416/2011 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 7. 5. 2013 V Praze dne 7. 5. 2013 č. j.: MZDR31852/2012 sp. zn. FAR: L225/2012 k sp. zn.: SUKLS163196/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

R O Z H O D N U T Í V E Z B Y L É Č Á S T I V Ě C I

R O Z H O D N U T Í V E Z B Y L É Č Á S T I V Ě C I MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 29. 10. 2012 R O Z H O D N U T Í V E Z B Y L É Č Á S T I V Ě C I Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen odvolací orgán nebo Ministerstvo

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS154890/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS57294/2012 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS52263/2008 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 3. 1. 2011 V Praze dne 3. 1. 2011 č. j.: MZDR61330/2010 sp. zn. FAR: L203/2010 k č. j.: SUKLS84193/2010 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS153318/2014 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS244888/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS244886/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS176068/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS99107/2010 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Ministerstvo dopravy rozhodlo podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu

Ministerstvo dopravy rozhodlo podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, jako věcně příslušný odvolací

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 2. 7. 2012 V Praze dne 2. 7. 2012 č. j.: MZDR16062/2012 sp. zn. FAR: L146/2012 k sp. zn.: SUKLS57476/2012 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS44317/2012 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 7. 2. 2013 V Praze dne 7. 2. 2013 č. j.: MZDR 42208/2012 sp. zn. FAR: L252/2012 k sp. zn.: SUKLS45745/2012 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 117/2012-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 25. 1. 2013 V Praze dne 25. 1. 2013 č. j.: MZDR5765/2012 sp. zn. FAR: L68/2012 k sp. zn.: SUKLS177359/2010 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 2/2009-119 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 20. 6. 2016 Rozhodnutí nabylo právní moci dne: V Praze dne 20. 6. 2016 č. j.: MZDR33186/2016-2/FAR sp. zn. FAR: L35/2016 k sp. zn.: SUKLS115237/2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 264/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

*MZDRX00U527C* MZDRX00U527C

*MZDRX00U527C* MZDRX00U527C MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 23. 6. 2016 R O Z H O D N U T Í České republiky (dále jen odvolací orgán nebo ministerstvo ) jako příslušný správní orgán dle ustanovení 89 odst.

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 26. 2. 2010 V Praze dne 26. 2. 2010 Č. j.: MZDR2156/2010 Sp.zn. FAR: L9/2010 k č. j.: SUKLS51559/2008 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 *UOHSX004YEZZ* UOHSX004YEZZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 17. 10. 2013 V Praze dne 17. 10. 2013 č. j.: MZDR 14980/2013 sp. zn. FAR: L72/2013 k sp. zn.: SUKLS16230/2013 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 2. 7. 2012 V Praze dne 2. 7. 2012 č. j.: MZDR6520/2012 sp. zn. FAR: L73/2012 k sp. zn.: SUKLS74384/2010 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

*KUCBX00DO1L1* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

*KUCBX00DO1L1* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č. j.: KUJCK 25874/2013/OREG datum:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 60/2011-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 22. 7. 2010 V Praze dne 22. 7. 2010 č. j.: MZDR36409/2010 sp.zn. FAR: L106/2010 k č. j.: SUKLS22691/2010 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 70/2009-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 16. 1. 2011 V Praze dne 16. 1. 2011 č. j.: MZDR53096/2010 sp. zn. FAR: L180/2010 k č. j.: SUKLS178927/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 68/2011-212 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 3/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS32119/2014 Vyřizuje/linka: Mgr. Dominik Leplt

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 17. 9. 2012 V Praze dne 17. 9. 2012 č. j.: MZDR25032/2012 sp. zn. FAR: L182/2012 k sp. zn.: SUKLS98821/2012 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

*KUCBX00D2DGC* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

*KUCBX00D2DGC* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č. j.: KUJCK 3480/2013/OREG datum:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 66 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Naděždy Treschlové a JUDr. Dany Černé v právní věci žalobce:

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 *UOHSX0063SQR* UOHSX0063SQR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 9. 2013

Více

ROZHODNUTÍ. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

ROZHODNUTÍ. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 12.10.2012 JID: 133054/2012/KUUK/Stu. Číslo jednací: 319/UPS/2012-3 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Ústeckého kraje,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 15/2010-96 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS79338/2014 Vyřizuje/linka MVDr. Markéta Kalvodová,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 11. 2. 2011 V Praze dne 11. 2. 2011 č. j.: MZDR65720/2010 sp. zn. FAR: L211/2010 k č. j.: SUKLS26771/2010 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 39/2005-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 12/2013-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně a soudců a v právní věci žalobkyně: bytem zastoupené, advokátkou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Aps 11/2013-11 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Vojtěcha

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Odůvodnění:

U S N E S E N Í. t a k t o : Odůvodnění: 1 Azs 14/2012-26 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna, v právní věci žalobce: U. N. R., proti

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 107879/2012 Sp. zn.: S-JMK 107879/2012 OÚPSŘ Brno 07.11.2012 V E Ř E J N Á V

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS166191/2014 Vyřizuje/linka Mgr. Petra Chytilová

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 17. 12. 2014 V Praze dne 17. 12. 2014 č. j.: MZDR 37966/2014 sp. zn. FAR: L40/2014 k sp. zn.: SUKLS45453/2014 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 33/2010-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 134/2012-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 16. 3. 2015 V Praze dne 16. 3. 2015 č. j.: MZDR45105/2014 sp. zn. FAR: L52/2014 k sp. zn.: SUKLS109148/2013 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 49/2007-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 26. 2. 2010 Datum: 26. 2. 2010 č. j.: MZDR 12179/2010 k sp.zn. FAR: L9/2010 k č. j. SUKLS51559/2008 R O Z H O D N U T Í České republiky (dále jen

Více

Vyvěšeno dne:

Vyvěšeno dne: STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Sp. zn. SUKLS96174/2014 Č.jedn. sukl127276/2014 Šrobárova 48 Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Vyřizuje/linka

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS222504/2013 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 126766/2013 Sp. zn.: S - JMK 126766/2013 OUPSŘ Brno 03.01.2014 R O Z H O D N

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Azs 14/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 5/2011-171 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 11. 11. 2010 V Praze dne 11. 11. 2010 č. j.: MZDR53106/2010 sp.zn. FAR: L181/2010 k č. j. SUKLS71148/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 4. 3. 2010 Datum: 4. 3. 2010 č. j.: MZDR 13125/2010 sp.zn. FAR: L10/2010 k č. j. SUKLS51737/2008 R O Z H O D N U T Í České republiky (dále jen ministerstvo

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 18. 1. 2010 V Praze dne 18. 1. 2010 č. j.: MZDR 48775/2009 sp.zn. FAR: L343/2009 k č. j. SUKLS11064/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 64/2009-153 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 20/2014 50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS1615/2010 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č. j. 3 As 5/2007-55 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS115022/2013 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 104/2012-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Č. j.: R128/2007/03-16662/2007/310-Hr V Brně dne 11. září 2007. Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 10.7.2007 společností

Č. j.: R128/2007/03-16662/2007/310-Hr V Brně dne 11. září 2007. Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 10.7.2007 společností Č. j.: R128/2007/03-16662/2007/310-Hr V Brně dne 11. září 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 10.7.2007 společností LAVET, s. r. o., IČ 26235609, se sídlem Na bitevní pláni 1419/21, 140 00 Praha

Více

Vyvěšeno dne:

Vyvěšeno dne: STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Sp. zn. SUKLS33666/2016 Č.jedn. sukl96807/2016 Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz Vyřizuje/linka

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr Brno: 15. dubna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr Brno: 15. dubna 2016 *UOHSX0087TTR* UOHSX0087TTR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr Brno: 15. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 108/2010-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění se veškeré písemnosti

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: DSH/6669/16 Spis. zn.: ZN/1897/DSH/12 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje:

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2009. Č. j.: R172/2008/02-25891/2008/310-AS V Brně dne 22. prosince 2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2009. Č. j.: R172/2008/02-25891/2008/310-AS V Brně dne 22. prosince 2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2009 Č. j.: R172/2008/02-25891/2008/310-AS V Brně dne 22. prosince 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 22. 9. 2008 zadavatelem VOP 026 Šternberk, s. p.,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 138/2015-32 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: RR/550/13 Plzeň 25. 3. 2013 sp. ZN/99/RR/13 vyřizuje: Ing. Radka Janová R O Z H O D N U T Í Magistrát města Plzně,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015 *UOHSX006XWC3* UOHSX006XWC3 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 1. 2014 (doručeném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 34/2015-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 *UOHSX00431EM* UOHSX00431EM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 9/2007-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 38- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců JUDr.Jitky Hroudové a Mgr.Marka Bedřicha v právní věci žalobce:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 *UOHSX002X386* UOHSX002X386 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 35/2007 81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 116/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 11760/2013 Sp. zn.: S-JMK 11760/2013 OÚPSŘ Brno 05. 04. 2013 V E Ř E J N Á V

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 205/2015-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla

Více