Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/ Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou organizací zřízenou Pardubickým krajem. Od převzalo zřizovací funkci Město Lanškroun. Změna organizace na název Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, IČO Sídlo ředitelství: Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 Odloučená pracoviště: Dolní Čermná čp. 4 výuka hudebního oboru Horní Čermná čp. 128 výuka hudebního oboru Lanškroun, Smetanova 463 výuka tanečního oboru Lanškroun, Stráţní 13 výuka výtvarného a hudebního oboru 2. Charakteristika školy Škola je od roku 2000 v právní subjektivitě, ředitelkou školy byla do Marta Obrová, která se k vzdala své funkce. Statutárním zástupcem zůstává Jitka Jandová. K datu byl na základě výsledku vypsaného konkurzního řízení nově jmenován ředitelem školy Pavel Vašíček Dis.. Poradní orgány ředitele školy jsou pedagogická rada a předmětové komise. Od je pověřena vedením hudebního oboru Marie Střechová. V hudebním oboru se vyučovala hra na tyto nástroje:celkem 278 ţáků klavír /70/, housle /23/, akordeon /2/, cimbál /1/, elektronické klávesové nástroje /3/, pěvecká hlasová výchova /25/, kytara /19/, flétna /13/ostatní dechové nástroje /6/, zobcová flétna /45/, klarinet /11/, trubka /9/, pozoun /4/, bicí nástroje /11/, PHV /36/. Ve výtvarném oboru bylo 114 žáků a v tanečním 68 žáků. Celkový počet žáků nebyl v minulém roce navýšen. Došlo ke snížení počtu žáků v TO a k mírnému navýšení počtu žáků ve VO. Celková kapacita / 506 žáků / školy nebyla překročena. V rámci HO pracovaly tyto soubory: KomoKrák - komorní pěvecký sbor pod vedením Vladimíry Jetmarové VOKINS - taneční orchestr pod vedením Romana Zachary Písklata - soubor zobcových fléten pod vedením Marty Obrové Lanškrounští pištci - soubor zobcových fléten pod vedením Marty Obrové Kvartet Amabile - dívčí soubor zobcových fléten pod vedením Marty Obrové Cimbálová muzika - pod vedením Vjačeslavy Lohvinové Musica Viva - školní orchestr pod vedením Oleha Stepasyuka

2 Soubor bicích nástrojů pod vedením Petra Oravce Soubor žesťových nástrojů pod vedením Pavla Vašíčka Soubor příčných fléten pod vedením Jany Nové 3. Personální zabezpečení Ve školním roce 2011/ 2012 učilo na škole celkem 24 učitelů, provoz zajišťovali tři nepedagogičtí zaměstnanci. Škola má uzavřenou dohodu s jedním pracovníkem o pracovní činnosti na práce týkající se počítačové sítě. Změny v obsazení pedagogického sboru ve školním roce 2011/ 2012 nastaly v souvislosti s odchodem učitelky houslové hry na mateřskou dovolenou.výuka hry na housle /od ledna 2012/ byla zabezpečena přijetím dvou studentek konzervatoře.výuku tanečního oboru převzala na celý školní rok nová učitelka jako zástup za rodičovskou dovolenou. tab. Pracovníci, jejich kvalifikace a aprobace příloha č Účast pedagogických pracovníků na DVPP Učitelé vyuţívají dny vedlejších prázdnin k samostudiu. Mimo to vyuţíváme nabídek akreditovaných vzdělávacích akcí pořádaných centrem NDIV v Pardubicích a Konzervatoří v Brně. Ve školním roce 2011/2012 jsme se přednostně zaměřili na semináře vztahující se k tvorbě vlastního ŠVP. Koordinátorkou přípravy školního vzdělávacího programu byla pověřena učitelka Jana Nová, která spolu s ředitelkou absolvovala všechny dostupné semináře. Na vlastním zpracování jednotlivých kapitol se podíleli všichni pedagogové školy. ŠVP lanškrounské ZUŠ je připraven k realizaci ve výuce ve všech třech oborech od a je zveřejněný na stránkách školy Další vzdělávání, které pracovníci školy absolvovali během školního roku, je uvedeno v příloze č Organizace oborů a přehled učebních plánů Na škole se ve školním roce 2011/2012 vyučovaly obory hudební / 278 ţáků/, výtvarný / 114 ţáků/ a taneční / 68 ţáků/. Výuka probíhala podle dosud platných učebních plánů MŠMT ČR a podle učebních osnov pro jednotlivé obory, viz příloha č. 3. Škola podporuje rozvoj nadaných ţáků. U mimořádně nadané ţákyně Michaely Holubářové v hudebním oboru byla stanovena vyšší dotace hodin v individuální výuce. Její ocenění / 2. cena v ústředním kole soutěţe ZUŠ ve hře na klarinet / ukazuje na správné rozhodnutí předmětové komise a

3 pedagogické rady o přidělení vyšší dotace hodin v individuální výuce. Škola postupně vytváří dle finančních moţností podmínky pro vzdělávání a prezentaci výsledků. 6. Údaje o přijímacím řízení HO - přijímacího řízení se zúčastnilo 60 dětí, do PHV bylo přijato 36 ţáků, do 1. ročníku 11 ţáků, nebylo přijato 13 ţáků. VO přijímacího řízení se zúčastnilo 29 ţáků a všichni byli přijati. TO - přijímacího řízení se zúčastnilo 6 ţáků a všichni byli přijati. Přijímací řízení probíhá vţdy v období květen červen. Tříčlennou komisi jmenuje ředitelka školy. 7. Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání prezentovali ţáci a jejich učitelé na interních a veřejných akcích. Celkový přehled uskutečněných akcí je uveden v samostatné příloze č. 4. Ţáci lanškrounské ZUŠ získali v různých soutěţích za své výkony ocenění v okresních, krajských a ústředních kolech. Hráči na zobcovou flétnu vyuţili příleţitost poměřit své dovednosti v dalším ročníku soutěţe Teplické flautohry. Výsledky ţáků v soutěţích nás všechny velice těší, nejsou však jediným a hlavním kritériem při hodnocení výsledků vzdělávání v ZUŠ. Z přehledu výsledků soutěţí /uvedeno v kapitole č. 8/ v roce 2011/2012 je vidět, kolik ţáků hudebního oboru školy se do soutěţí zapojilo a jaká ocenění získali. Hudební obor V souvislosti s plněním učebních plánů ZUŠ a v zájmu rozvoje hudebnosti dětí se snaţíme kaţdému ţáku co nejdříve nabídnout uplatnění v pěveckém sboru, orchestrální, souborové nebo komorní hře. V počátcích výuky dostávají příleţitost ke společnému muzicírování ţáci se svým učitelem, rodičem nebo sourozencem. Klavíristé od začátku výuky hrají čtyřruční skladby. Zpěváci a ostatní instrumentalisté začínají s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje. Od třetích ročníků zařazujeme ţáky do souborů, kde se seznamují s pestrým repertoárem, uplatňují získané dovednosti z individuální výuky a zároveň se učí spolupráci s ostatními členy souboru a zodpovědnosti za společné dílo. Trvale výborných výsledků dosahují komorní soubory školy různých ţánrů, které mají na škole jiţ dlouhou tradici. Pěvecký sbor KomoKrák pod vedením Vladimíry Jetmarové účinkoval na adventních koncertech v Lanškrouně a v Horní Čermné. Významnou motivací pro děti je vţdy

4 vystoupení mimo město nebo region. K takovým vystoupením patřily koncerty na festivalu Okolo Jevíčka a setkání pěveckých sborů v Ústí nad Orlicí. Zpěváci velmi často vystupují při různých společenských událostech pro organizace města. Orchestr VOKINS, kde tradičně nacházejí uplatnění zpěváci, hráči na kytary, dechové a bicí nástroje, se pod vedením Romana Zachary představil v Lanškrouně na Lanškrounském dţemu a dvou samostatných koncertech. Koncert, který se uskutečnil v atriu farní zahrady na konci června, se stal příjemným zpestřením kulturního ţivota v Lanškrouně. Orchestr Musica Viva pod vedením Oleha Stepasyuka opět připravil hudební doprovod k Vánoční hře, která byla s velkým úspěchem uvedena v Horní Čermné a na Tři krále v Lanškrouně. Koledy zazněly v podání ţáků hudební nauky 1. ročníku pod vedením Tetiany Stepasiuk. Dramatického provedení se opět ujali členové divadelního souboru Divadlo Ve středu. Druhé vystoupení orchestru Musica Viva bylo společné s ţáky 1. ročníku hudební nauky pod vedením Tetiany Stepasiuk. Orchestrální doprovod ptačích písniček upravil Oleh Stepasyuk. Nastudovaný program předvedli ţáci také na dvou dopoledních koncertech pro ţáky ZŠ. Všichni ţáci hudebního oboru / od 1. do 3. roč./ se představili na ročníkových koncertech. Začínající hráči na zobcovou flétnu nacházejí uplatnění v souboru Pískata, ti zkušenější hráči v souboru Lanškrounští pištci a v kvartetu Amabile. Během školního roku měli všichni hráči na zobcové flétny dostatek příleţitostí prezentovat výsledky svého studia na několika koncertech v Lanškrouně, v Lukové a také v Praze. Hráči na příčnou flétnu se uplatňují v souboru VOKINS, Musica Viva a pod vedením Jany Nové v souboru příčných fléten. Velmi dobře se během roku představil soubor žesťových nástrojů pod vedením Pavla Vašíčka. Tento soubor v různém obsazení, velmi často spolu s bicími nástroji, zpestřil svým vystoupením mimo tradiční školní akce a také několik významných akcí jiných pořadatelů /Kalibr Cup, Slavnosti světla, Pravečkův Lanškroun/. Soubor bicích nástrojů pod vedením Petra Oravce se představil během roku na Lanškrounském dţemu a absolventském koncertu v Lanškrouně,na sportovních akcích ve městě a na letních hudebních akcích v Borohrádku, v Jablonném nad Orlicí a v České Třebové. Soubor se dokonce pokusil dostat se do finále soutěţe Česko- Slovensko má talent. Probojoval se aţ do třetího kola. Ţánrovou pestrost v nabídce doplňuje soubor Cimbálová muzika pod vedením Vjačeslavy Lohvinové. Soubor se věnuje hlavně interpretaci lidové hudby. Zde najdou uplatnění houslisté, akordeonista, hráči na dechové nástroje a kytaru. Soubor připravil několik veřejných vystoupení. Významnou událostí byla účast v krajském kole soutěţe ZUŠ v kategorii lidových souborů odkud si soubor přivezl 3. cenu.

5 Ve výčtu akcí /příloha č. 4/ jsou uvedeny i další tradiční akce. Veřejností i ţáky samými je velice oblíbený jazzový koncert Lanškrounský dţem, který v tomto roce přitáhl nejvíce posluchačů. Přitaţlivé pro posluchače jsou i další koncerty: Čtyři ruce zmohou více a Hraje celá rodina.všichni ţáci hudebního oboru / od 1. do 3. ročníku/ se představili na ročníkových koncertech. Vystoupení nejmladších ţáků obou oddělení PHV bylo milým zpestřením programu koncertu Děti dětem, kde vystoupil se svým programem také náš tradiční host, pěvecký sbor dětí z mateřských škol Motýlek. Z většiny veřejných koncertů je pořizován audio nebo video záznam. Všechna interní a veřejná vystoupení jsou pak předmětem hodnocení na pedagogických radách ze strany vedení i pedagogů. Z jednotlivých jednání je pořizován písemný záznam. V případě nějakého problému je učiněno opatření s určením odpovědné osoby, včetně stanovení termínu vyřešení problému. Nemohu se nezmínit o zájmu, jaký mají různé organizace o hudební a taneční vystoupení v rámci prezentací svých firem nebo při svých interních akcích. Vystoupení našich ţáků potěší nejen rodiče dětí, ale také ostatní občany ve městě, kteří projevují větší zájem o naše akce, pokud jsou pořádány v sále lanškrounského zámku. V tomto roce se takových vystoupení uskutečnilo na zámku několik. Výtvarníci vyuţívají tradičně různých nabídek k účasti v tematicky zaměřených výtvarných soutěţích od různých pořadatelů. Výtvarný obor vyuţívá moţností prezentovat svou zajímavou činnost v rámci svých projektů lanškrounské veřejnosti v prostorách městského úřadu, v prostorách školy a nově v prostorách farní zahrady, kde ţáci prezentovali své absolventské práce nebo výtvarné objekty v rámci absolventského koncertu ţáků HO a při akci Mimo zem. Nemohu nezmínit tradiční a s velkým zájmem se setkávající tradiční říjnový výtvarný happening pro širokou veřejnost tentokrát se strašidly Slavnosti světla aneb párty strašidel. Učitelkám VO se daří získat zájem o spolupráci při přípravě kostýmů a světýlek nejen naše ţáky a jejich rodiče, ale také širokou veřejnost. Navíc zde mají příleţitost se představit také ţáci tanečního a hudebního oboru. Celá akce je uţ několik let finančně podporována ze strany Města Lanškrouna a Sdruţení rodičů při ZUŠ. Taneční obor Problém v tanečním oboru způsobil odchod učitelky Kateřiny Matějkové na mateřskou dovolenou.v září 2011 se ujala vedení tanečního oboru naše bývalá ţákyně a aktivní tanečnice Jaroslava Havlíčková. Přes malou pedagogickou zkušenost si vedla po celý rok velice dobře. Po ročním výpadku byla schopná opět navázat na tradici tanečních vystoupení s názvem Promluvíme tancem. V dubnu se celá škola aktivně ujala organizace Mezinárodního dne tance. V rámci této akce se lanškrounským divákům v prostoru nádvoří

6 zámku představily téměř dvě stovky tanečníků různých tanečních uskupení, formací a stylů z Lanškrouna. V závěru školního roku se uskutečnila repríza programu Promluvíme tancem choreografií Jaroslavy Havlíčkové v podání ţáků TO pro širokou lanškrounskou veřejnost v areálu nádvoří lanškrounského zámku. 8. Přehled výsledků soutěží ve školním roce 2011/2012 Lanškrounská ZUŠ byla Pardubickým krajem pověřena organizací okresních kol soutěţe ve hře na dechové nástroje. Soutěţ probíhala ve dvou dnech. Do soutěţe bylo přihlášeno celkem 122 ţáků ze všech devíti škol okresu Ústí nad Orlicí. Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek se soutěţe nemohli zúčastnit ţáci ze ZUŠ Vysoké Mýto / hráči na ţestě/. Výsledky okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje žesťové ţáci ze třídy Pavla Vašíčka Doleček Jan 1. kat. 1. cena s postupem do krajského kola / trubka/ Macháček Vojtěch 2. kat 2. cena / trubka/ Mareš Jan 2. kat. 1. cena s postupem do krajského kola / trubka/ Jansa Martin 1. kat. 1. cena s postupem do krajského kola / tenor/ Výsledky okresního kola soutěže ve hře na klarinet ţáci ze třídy Oleha Stepasyuka Petrová Andrea 3. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Gregora Jakub 4. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Holubářová Michaela 5. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Výsledky okresního kola soutěže ve hře na flétnu ţáci ze třídy Jany Nové Bártová Veronika 2. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Bednářová Anna 3. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Keller Mikuláš 5. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Chládková Kateřina 6. kat. 2. cena Marková Romana 7. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Výsledky okresního kola soutěže ve hře na zobcovou flétnu ţáci ze třídy Marty Obrové Judová Ţaneta 4. kat. 2. cena Šuláková Jana 5. kat 1. cena s postupem do krajského kola ţáci ze třídy Marie Havlíčkové

7 Šlezingerová Michaela 1. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Benešová Adéla 2. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Sontáková Markéta 3. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Reslerová Kateřina 4. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Benešová Natálie 4. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Kalousová Daniela 5. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Šuláková Monika 7. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Výsledky okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu ţáci ze třídy Vladimíry Jetmarové Kokešová Magdaléna 0. kat. 3. cena Šebrlová Katrin 0. kat. 3. cena Šembera Vít 1. kat. 3. cena Lešikar Jiří 1. kat. 1. cena s postupem do krajského kola Adamcová Klára 2. kat. 3. cena Smejkalová Věra 4. kat. 1. cena spostupem do krajského kola Urbanová Marie 5. kat. 3. cena Maiová Veronika 6. kat. 3. cena Dušková Veronika 7. kat. 2. cena Klimošová Andrea 8. kat. 2. cena Pěvecké trio 2. kat. 2. cena Pěvecké duo 3. kat 2. cena Výsledky našich žáků v krajských kolech soutěže základních uměleckých škol Ve hře na dechové nástroje ţesťové získali naši ţáci tato ocenení: Jansa Martin hra na tenor 1. cena Doleček Jan hra na trubku 3. cena Ve hře na dechové dřevěné nástroje získali naši ţáci tato ocenění: Petrová Andrea hra na klarinet 1. cena Gregora Jakub hra na klarinet 2. cena Holubářová Michaela hra na klarinet 1. cena s postupem do ústředního kola, kde získala 2. cenu. Bártová Veronika hra na flétnu 2. cena Bednářová Anna hra na flétnu 2. cena

8 Keller Mikuláš hra na flétnu 2. cena Marková Romana hra na flétnu 2. cena Šlezingrová Michaela hra na zobcovou flétnu 1. cena Benešová Adéla hra na zobcovou flétnu 1. cena Sontáková Markéta hra na zobcovou flétnu 1. cena Benešová Natálie hra na zobcovou flétnu 1.cena s postupem do ústředního kola, kde získala 3. cenu Reslerová Kateřina hra na zobcovou flétnu 1. cena Kalousová Daniela hra na zobcovozu flétnu 2. cena Šuláková Jana hra na zobcovou flétnu 2. cena Šuláková Monika hra na zobcovou flétnu 1. cena s postupem do ústředního kola, kde získala 3. cenu. Ve hře na bicí získal Jakub Macháček ţák ze třídy Petra Oravce v krajském kole 1. cenu. Soutěţ byla v tomto roce vyhlášena téţ pro hráče na lidové nástroje, kde jsme měli zastoupení v krajském kole v sólové hře na cimbál, kde získala v 9. kategorii Sofie Berishvili 1. cenu a soubor Cimbálek pod vedením Vjačeslavy Lohvinové získal 3. cenu. V sólovém zpěvu získali v krajském kole Lešikar Jiří a Smejkalová Věra 3. ceny. Výsledky 3. ročníku soutěže ve hře na zobcovou flétnu Teplické flautohry Markéta Sontáková 4. kategorie 1.cena ze třídy Marie Havlíčkové Kateřina Reslerová 5. kategorie 1. cena ze třídy Marie Havlíčkové Natálie Benešová 5. kategorie 2. cena ze třídy Marie Havlíčkové Ţaneta Judová 5. kategorie 2. cena ze třídy Marty Obrové Jana Šuláková 6. kategorie 2. cena ze třídy Marty Obrové Monika Šuláková 7. kategorie 1. cena ze třídy Marie Havlíčkové Žáci přijatí na střední školy s uměleckým zaměřením: Ţáci výtvarného oboru Zuzana Skalová, Michal Kolísek a Petr Motl ze třídy Evy Hrubešové byli přijati ke studiu na Střední školu uměleckoprůmyslovou se zaměřením na grafický nebo průmyslový desing. 9. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost ve školním roce 2010/2011

9 Důleţitým úkolem pro všechny pracovníky školy je propagovat práci školy, prezentovat její výsledky, a tím získávat nové ţáky pro všechny tři obory. Mladší ţáci se svými učiteli koncertovali v prosinci pro děti přímo v lanškrounských mateřských školách. Spolupráce s jinými typy škol má dlouholetou tradici. Příkladem je velmi dobrá spolupráce s vedením ZŠ v Horní Čermné a ZŠ v Dolní Čermné. Také v tomto roce jsme organizovali pro děti MŠ z Lanškrouna a okolí Dny otevřených dveří. Děti ze sedmi MŠ z Lanškrouna a okolí jsme pozvali k nám do školy, kde měly příleţitost poznávat všechny hudební nástroje. Mohly si samy vyzkoušet, jak se který nástroj drţí, zkusit vyloudit nějaký zvuk, ale také si poslechnout a vidět z blízka, jak nástroje rozezní učitelé, kteří předváděné nástroje vyučují.učitelky VO zapojily tyto děti do výtvarné akce a seznámily děti s prostředím ateliéru. V tomto roce jsme nabídli program připraveného koncertu ţáků 1. ročníků ţákům prvních a druhých tříd lanškrounských základních škol s ukázkou všech nástrojů, které se vyučují na naší škole i s jejich uplatněním v orchestrální hře v souboru Musica Viva. Dva dopolední koncerty se setkaly s velkým ohlasem u jejich vrstevníků a zároveň to byla výborná průprava na večerní velmi podařený koncert pro jejich rodiče. Rovněţ ţáci detašovaných učeben v Dolní a Horní Čermné pod vedením svých učitelů / Pavel Vašíček, Marie Střechová/ připravili během roku koncerty pro své spoluţáky i občany obou obcí. Během školního roku se škola ujala organizačně náročných akcí, do kterých se zapojili všichni pracovníci školy. Tento rok jsme byli pověřeni Pardubickým krajem organizací okresních kol soutěţe ZUŠ vyhlášené MŠMT pro hráče na dechové nástroje. Podmínkou zvládnutí těchto dvou akcí byla pečlivá příprava soutěţního plánu a pohotové řešení případných neočekávaných situací. Neméně náročné byly i další akce, které jsme organizovali pro širokou lanškrounskou veřejnost. /Mezinárodní den tance, Slavnosti světla, Lanškrounský dţem, Promluvíme tancem, Absolventské koncerty, výtvarný happening Mimo zem v netradičních prostorách ve městě. Specifikou naší školy je konání akcí často ve večerních hodinách, ve dnech pracovního klidu a to nad rámec pracovní doby. Z přehledu akcí uvedených v příloze č. 4 můţe kaţdý posoudit, kolik úsilí vyţaduje profese pedagoga, ale i ostatního personálu na ZUŠ. S kaţdým vystoupením mimo školu je spojeno náročné stěhování nástrojů, pomůcek a další nezbytné techniky. Na interní a veřejné akce školy je vyuţíván vlastní koncertní sál. Příloha č Mezinárodní aktivity Mimo soutěţe organizuje škola akce, které mají jiţ několikaletou tradici a významně obohacují kulturní ţivot ve městě. Mezi takové patří společné koncerty a výměnné akce se

10 zahraničními uměleckými školami.ve školním roce 2011/2012 to byly dva společné koncerty našich a polských ţáků z Dzierzoniowa. Díky sedm let trvající spolupráci mají naši ţáci příleţitost koncertovat v Polsku, komunikovat v jazyce našich partnerů, navazovat nová přátelství, ale také poznávat významná a zajímavá místa v zemi našich přátel. Také ve školním roce 2011/2012 se nám podařilo tyto akce zajistit také díky spolupráci se Sdruţením rodičů za finanční podpory rodičů samotných a Města Lanškroun. V Polsku reprezentovali ţáci školu výborně nejen podanými výkony, ale také svým vzorným vystupováním. Za to vše patří dík jim samotným, ale také jejich rodičům a učitelům. Učitelé často věnují přípravě spoustu času ze svého osobního volna. Novinkou bylo koncertní vystoupení učitelů ke Dni dětí v Polsku. Výtvarníci se zapojili do výtvarného projektu slovenské parnerské školy ve Vráblech, kde prezentovali své výtvarné objekty v rámci mezinárodní pěvecké soutěţe Imricha Godina.Výbornou příleţitost ke srovnání výsledků práce uměleckých škol dostala kolegyně Vladimíra Jetmarová jako porotkyně ve výše jmenované soutěţi zpěváků. Podmínkou dalšího rozvíjení spolupráce parnerských škol je také oboustrané poznávání vzdělávacích systémů, výměna zkušenností a přátelské vztahy pedagogů parterských škol. S podporou sdruţení rodičů a FKSP se nám v červnu 2012 povedlo uskutečnit dlouho plánované neformální setkání našich a polských pedagogů s návštěvou festivalového koncertu Smetanova Litomyšl. Na oplátku připravuje partnerská polská škola pro naše pedagogy návštěvu Opery Wroclav. 11. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi Škola dlouhodobě spolupracuje se Sdruţením rodičů při ZUŠ, které významně pomáhá zejména finančně zabezpečit akce jako je partnerská spolupráce s polskou hudební školou v Dzierzoniowe nebo výjezdy ţáků s koncertním programem mimo Lanškroun. Ze strany města a jeho příspěvkových organizací / Kulturní centrum, Muzeum, kluby důchodců/ je zájem o kulturní vystoupení. Na druhé straně získává Sdruţení rodičů při ZUŠ prostřednictvím grantů od města finanční podporu na akce, které jsou organizovány pro širokou veřejnost města Lanškrouna a okolí / Slavnosti světla, podpora TO, koncertní činnost souboru Lanškrounští pištci/. Dlouholetou tradici mají koncerty pro děti mateřských škol a základních škol. V rámci této spolupráce se uskutečnily vánoční koncerty dětí přímo v lanškrounských mateřských školách a ve speciální základní škole. V měsíci květnu byly naopak děti MŠ v naší škole, kde měly moţnost v rámci Dne otevřených dveří seznámit se s výukou hudebního a výtvarného oboru. Při organizaci Slavností světla a Mezinárodního dne tance nám ochotně zabezpečili ozvučení pracovníci KC Lanškroun. Výbornou

11 spolupráci máme i s vedením lanškrounských farností, které nám umoţňují vyuţívání jejich prostor k zajímavým koncertům a výstavám. 12. Propagační činnost V průběhu celého roku jsme se zaměřili na zlepšení informovanosti o škole pro rodiče, ale i širokou veřejnost. O všech akcích školy se snaţíme aktuálně informovat prostřednictvím vývěsních skříněk v budovách v Lanškrouně, kde probíhá výuka a prostřednictvím příštím roce připravujeme změnu stránek školy. Rodiče ţáků a veřejnost se o dění ve škole dovídá také z příspěvků uveřejněných v Listech Lanškrounska nebo na webu města Lanškroun. Od roku 1993 společně se Sdruţením rodičů vydáváme informační materiál o činnosti, výsledcích vzdělávání a plánech školy Ročenku, kterou obdrţí všichni rodiče našich ţáků na začátku nového školního roku. 13. Materiálně technické zabezpečení V této oblasti se plánovitě zabýváme zlepšováním podmínek vzdělávání v naší škole. Trvale obnovujeme a doplňujeme nástrojové vybavení. Tentokrát byly zakoupeny hudební nástroje a pomůcky především pro hráče na bicí, kytary a dechové nástroje. Dvě učebny v budově na nám. A. Jiráska byly vymalovány a nově vybaveny novým nábytkem. 14. Odloučená pracoviště: Škola vyuţívá pro výuku hudebního, výtvarného a tanečního oboru mimo hlavní budovu odloučená pracoviště v Lanškrouně v ulici Stráţní 13 a v ulici Smetanova 460. Mimo Lanškroun dojíţdí jeden den v týdnu učitelka hudebního oboru do Horní Čermné, kde vyuţíváme učebnu ZŠ k výuce hry na klavír a hudební nauky. Tuto moţnost vyuţívají zejména mladší ţáci, kterým tak odpadá náročné dojíţdění do Lanškrouna. Na základě poţadavku rodičů a vedení obce Dolní Čermná má škola odloučené pracoviště v ZŠ Dolní Čermná, kde se od jeden den v týdnu vyučuje hra na housle a na dechové nástroje. K 30. červnu 2012 byl ukončen pronájem tělocvičny na ZŠ Smetanova pro výuku tanečního oboru, který se stále častěji stával terčem stíţností ze strany rodičů ţáků. Stíţnosti se týkaly hlavně problému se stavem sociálního zařízení, nevyhovujících šaten a velmi často nevyhovující teploty tělocvičny. Od nového školního roku bude TO umístěn v nově pronajatých prostorách firmy Forea v Opletalově ulici v Lanškrouně. 15. Ekonomické zajištění

12 Rozbor hospodaření školy v kalendářním roce 2011 je uveden v samostatné příloze č Výsledky kontrol a inspekcí Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnila dne kontrola ze strany VZP ČR. Závěr kontrol: Kontrolou byl zjištěn přeplatek pojistného, který bude vrácen na účet školy. Kontrola ze strany města výsledek kontroly do doby schválení zprávy nebyl znám. 17. Závěr Snahou pedagogického sboru je vytváření co nejlepších podmínek pro vzdělávání v uměleckých oborech na naší ZUŠ. Máme za sebou náročné období příprav vlastního Školního vzdělávacího programu /ŠVP/. Přípravu předcházely semináře, studium materiálů, vlastní dotazníkové šetření mezi rodiči, žáky, učiteli. Všechny získané poznatky a připomínky jsme pečlivě zvážili a respektovali při tvorbě ŠVP a dalších plánech rozvoje naší školy. Zpracovala Marta Obrová Hodnotící zpráva schválena pedagogickou radou dne 26. září 2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní umělecká škola Štětí, Horova 26 Horova 26, 411 08 Štětí Identifikátor: 600 081 893 Zřizovatel: Město Štětí, Mírové náměstí

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

za školní rok 2014/15

za školní rok 2014/15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1715/08-02 Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21 Adresa: Smetanova 21, 294 71 Benátky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 1 Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 Zpracovala Ing. Anna Mikulová 2 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Hodnotící zpráva Školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Adresa: 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 145 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva školní rok 2011-2012

Výroční zpráva školní rok 2011-2012 Výroční zpráva školní rok 2011-2012 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je čtyřoborovou uměleckou státní školou s právní subjektivitou hospodařící

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ð ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ Obsah: 1. Základní informace 3 2. Stručná charakteristika školy 4 3. Prostorové podmínky, materiální a technické

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 Výroční zpráva 2013-2014 Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-168/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 Sídlo: 508 01 Hořice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1425/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola Kutná Hora Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora zuskh@zuskh.cz IČ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

2013-2014. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto. Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto

2013-2014. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto. Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Právní forma: Základní umělecká škola, Vysoké Mýto Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav 2004 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, dovolte

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ BRUNTÁL ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Základní údaje o organizaci ----------------------------------------------

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ BRUNTÁL ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ BRUNTÁL ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-80/98-11121 Signatura: bo2ks301 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-117/99-11121 Signatura: bo2ks202 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Jánská 31, 767 01

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 domů / dokumenty / výroční zpráva Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 Kulturní činnost, Starší zprávy ke stažení Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za školní rok 2013/2014 Bohumín, září 2014 Osnova zprávy: A. Základní údaje o organizaci

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-670/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-670/14-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-670/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Soukromá základní umělecká škola Music Art v.o.s. Sídlo Písková 126, 143 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Zbiroh, okres Rokycany. Muchova 554, 338 08 Zbiroh. Identifikátor školy: 600 072 045

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Zbiroh, okres Rokycany. Muchova 554, 338 08 Zbiroh. Identifikátor školy: 600 072 045 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Zbiroh, okres Rokycany Muchova 554, 338 08 Zbiroh Identifikátor školy: 600 072 045 Termín konání inspekce: 16. 19. květen

Více

Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy

Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Mgr. Karel Sax Ředitel školy Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech - hudebním, tanečním a výtvarném. Základním posláním

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov Sokolovská 511, 357 51 Kynšperk nad Ohří Identifikátor školy: 600 073 203 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 25.8.2005 Schváleno Školskou radou dne 13. 10. 2005

Více