è.9v záøí 2014v roè. 22/13v tel./fax: , mail: Park patøil pohádkám a rozprávkám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám"

Transkript

1 Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v tel./fax: , mail: Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a to jak místním, tak i ze slovenského mìsta Èadca - konal se zde totiž první roèník èeskoslovesnkého multižánrového festivalui nazvaného "Z pohádky do rozprávky". Pro dìti i dospìlé zde byla pøiupravena øada her a zajímavých tvùrèích aktivit. Na snímku øeditelka místní ZUŠ Alfréda Radoka PaeDr. Yvona Wojaczková s dìtmi tvoøícími kolektivní dílo z plastelíny. Starosta opìt lhal a podvedl zastupitele - z neplacené èestné funkce se stalo koryto pro stranického kolegu za 70 tisíc korun mìsíènì Na mimoøádném záøijovém jednání zastupitelstva se na starostu obrátili nìkteøí jeho èlenové, aby jim vysvìtlil otázky týkající se problematické spoleènosti CZT, s.r.o., která ve mìstì obstarává distribuci tepla z Dezy. Na dotaz Vlastislava Navrátila, kdy budou zastupitelé seznámeni s výsledky auditu, který byl proveden na základì podnìtu spoleènosti Aval a který pravdìpodobnì nedopadl moc dobøe, starosta odpovìdìl, že musel podepsat prohlášení, že audit nezveøejní. Jiøí Hruška však tento postup odmítl a odvolal se na metodiku ministerstva, podle níž je nezbytné zpøístupnit komplexní informace zastupitelùm, aby mohli zodpovìdnì rozhodovat, tudíž i na informace, týkající se auditu spoleènosti s mìstskou úèastí mají právo. Tento názor podpoøil i Ing. Martínek ze spoleènosti Aval s tím, že auditorské firmy mají know-how a brání se, aby bylo dáno veøejnosti ve známost, ale v žádném pøípadì není praxí, aby se statutární zástupci - zastupitelé nemohli s auditem seznámit. Dostal jste špatné informace, mìli bychom vìdìt, co tam bylo. Bylo nám øeèeno, že naše stížnost byla oprávnìná, nebo zástupci spoleènosti v prùbìhu výkonu svých funkcí nepostupovali solidnì a nedodržovali solidní pravidla, obrátil se na starostu. Pøi projednání auditu, a mám na to svìdky, jsem se ptal, mohu-li pøedložit audit zastupitelùm, bylo mi øeèeno, že nikoliv." reagoval podráždìnì starosta Èásteèka. Další námitka, vznesená zastupiteli, se týkala jednatele ve spoleènosti CZT, kterým se v èervnu stal zastupitel Ing. Buš (ODS), a to na základì návrhu starosty Èásteèky. Vlastislav Navrátil pøipomenul, že byli dohodnuti dva jednatelé a je pouze jeden a obrátil se na Ing. Buše, jestli na další valné hromadì bude zvolen i druhý. Navrhoval jsem dva jednatele, to jsem pøednesl na valné hromadì, leè spoleèníky to nebylo pøijato", snažil se starosta hodit vinu na zbylé spoleèníky CZT s.r.o. "Diskutovali jsme o tom, bylo to podmínìno tím, aby CZT získala prostøedky na sanaci dluhu, který prezentuje èasová disproporce obou nájemních smluv, odpovìdìl za Buše složitì a pro mnohé nesrozumitelnì starosta. (dokonè. str. 2)

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Bøí Èapkù , , 2 Starosta opìt lhal a podvedl zastupitele (dok. ze str. 1)Petr Urbánek se zase obrátil na nového jednatele, ohlednì jeho platu: Pokud si pamatuji, u vás v kanceláøi jsme pane starosto diskutovali o tom, že funkce jednatele bude èestná. Nevím, jestli odmìna 50 tisíc plus navýšení v prùbìhu dalších dnù o 20 tisíc je èástka symbolická. Chci se zeptat jednatele, zda toto jsou stabilizaèní kroky, které vedou k finanèním opatøením. Nebudu se k tomu vyjadøovat, nevím, kde jsi takové informaci vzal. Pøíští týden probìhne valná hromada, kde bude blíže specifikována odmìna jednatele a jiné stabilizaèní kroky, které povedou ke stabilizaci spoleènosti. Jednatel odpovídá za škody, kterou zpùsobil zavinìním porušením povinnosti pøi výkonu funkce, chtìl bych vìdìt, kdo z vás by to dìlal èestnì ve spoleènosti, která má stomilionový obrat a 15 milionový dluh, reagoval Buš. Starosta jej doplnil, že zastupitelé mìli možnost nominovat své zástupce na funkci jednatele a nikdo to neudìlal: Øekli jste, že nikoho nemáte. Dejte èas spoleènosti na stabilizaci i na to, onu hrozbu, která stále existuje, napravit a zažehnat, øekl Èásteèka. Jak ale namítal Vlastislav Navrátil, zastupitelé od starosty dostali informaci, evidentnì Na webu mìsta se objevil materiál s názvem Na správnou míru - kauza bazén, reagující na titulní èlánek z minulého Obelisku s názvem Prohraný soud bude Mìsto stát 74 milionù. V nìm se starosta mìsta Èásteèka snaží zpochybnit nìkterá má tvrzení z uvedeného èlánku. Nebudu polemizovat, jestli bazén stál 195 milionù nebo 200, když bylo zpoèátku slibováno 130, nepøipadá mi to podstatné, zvláš ve mìstì, kde radnice žongluje s miliony jako klauni s míèky. U èeho se musím zastavit, je sta- V minulém èísle jsme vás informovali o žádosti HC Bobøi o pùjèku 2,3 milionù od mìsta na zajištìní nové sezóny,která byla odmítnuta s tím, že se k tomu zastupitelé vrátí. To také uèinili na mimoøádném zasedání 4. záøí, ale už se nemluvilo o pùjèce, nýbrž o pøímé podpoøe 3,385 milionù. 1,6 mil. dostanou hokejisté ještì letos,vedoucí odboru školství, kultury a sportu Skácalová našla rezervu ve financích, urèených na sportovní, kulturní a sociální granty, na které se tak už letos nedostane milionu dostanou hokejisté do Pøidìlení finanèních prostøedkù však pøedcházela dlouhá diskuze. Nejprve se za hokejisty slova ujal zástupce HC Bobøi s.r.o. Pavel Vanduch, který vysvìtloval potøebu pøidìlení podpory, nebo místo penìz mají hokejisté dluh ve výši 1,5 milionu. Hospodaøení Bobrù vždy trpìlo nedostatkem financí. Pokud pøiznáme, že máme i jiné jisté zdroje, stále potøebujeme 3,385 milionù na tuto sezónu, o které žádáme mìsto.dluh budeme splácet ze sponzorských penìz. Dále konstatoval, že hokejový klub se vzdal po dohodì s Mìstem smlouvy, nepravdivou, že funkce jednatele placená nebude a když tak jen symbolicky. Kdybychom vìdìli, že to bude plnì placená funkce, byli bychom schopni doporuèit dalšího manažera. Na dotaz zastupitele Urbánka, jak je spoleènost CZT pøipravena na rok 2015 Buš odpovìdìl, že dostal za úkol pøedložit návrh nových smluv od roku 2015, které jsou již pøipravené. Co se týèe stabilizace, bavíme se o prodloužení nájemní soustavy do konce roku Pomohlo by nám to sehnat chybìjící finance, jednám z bankou o pøeklenovacím úvìru, vypadá to, že bez dopadu na koneèného odbìratele, protože úvìr by mìl být z potenciálního zisku. Na to ale opìt zareagoval Ing. Martínek, že informace Ing. Buše, že nezatíží odbìratele finanènì, je klamná: Zatížíte je od záøí do dubna 2016, protože budou dál splácet ještì 15 milionù. I zisk spoleènosti je tvoøený z plateb odbìratelù. Také doporuèil, aby se do pøíchodu nového zastupitelstva ve spoleènosti CZT nic závažného neprojednávalo. To však, podle posledních informací, dodrženo nebylo a ve spoleènosti byly provedeny zásadní strukturální a personální zmìny. rostova snaha vyvolat dojem, že celou vìc øešil ihned, jak se o ní dozvìdìl. Ve svém èlánku jsem doslova napsal:...rozhodnudí... Nejvyššího soudu ÈR - padlo již v bøeznu letošního roku. Starosta Èásteèka ale nepovažoval za nutné o této skuteènosti, která bude mít zásadní vliv na mìstkou pokladnu v budoucích letech, za témìø pùl roku zastupitele a veøejnost informovat. Toto mé tvrzení má být dle Jiøího Èásteèky nepravdivé a aby takovéhoto zdání nepravdivosti dosáhl, pomohl si tím, že která mu zaruèovala použití stadionu do roku 2020 s tím, že mu Mìsto každoroènì bude udìlovat dvoumilionovou finanèní podporu. Mìsto pøislíbilo, že ztrátu nám bude dávat formou pøímé podpory nazvané strategický sport, uvedl Vanduch. Odmítl návrh výboru sportu pøidìlit pouze èástku 1,6 milionù a podporu v pøíštím roce ponechat na rozhodnutí nového zastupitelstva: V závislosti na vašem rozhodnutí budeme muset uèinit závìr, zda nám to umožní ukonèit sezónu, která už zaèala. Pokud odsouhlasíte jen polovinu, pak v lednu budeme zase øešit stejný problém. Pokoušíme se ponauèit z chyb, chceme pravidelnì informovat o dìní v klubu. Pozitivních vìcí v hokeji je více než negativních, vìøím, že odsouhlasíte celou èástku, øekl Vanduch na závìr s tím, že èinnost hokeje bude pøevedena na spolek, kam bude smìøovat i podpora od Mìsta, a dluhy zùstanou spoleènosti s r.o. Vlastislav Navrátil zastupitelùm zdùraznil, že napøíklad v loòském roce Mìsto pøispìlo hokejistùm více než dvìma miliony, zatímco všechny ostatní sportovní kluby dohromady dostaly miliony tøi. Po dlouhé dobì mám koneènì pocit, že se s námi nìkdo chce za hokejisty bavit, ale uvìdomte si, že pøíspìvek pro hokejisty plus pøíspìvek na led je více penìz než všem ostatním mladým sportovcùm. Ladislav Denk, upozornil na to, že podle mìstské auditorky Plevové nebude možné pøidìlit celou èástku, ale jen 3 miliony, protože zbytek by mìl jít na mzdy mužù, což z veøejné podpory financovat nelze. Vzhledem k tomu, že mládež zaznamenala v poslední dobì významného rozvoje, bych se pøimlouval, aby èástka 3 miliony byla schválená celá. Jestliže se rozbìhne sezona, tìžko se dá couvnout, hokej skonèí na pùl cesty. Za podporu hokejistùm se pøimlouval i jeho lidovecký kolega Mikušek: Volali jsme po transparentním financování, to je, volali jsme po našem zástupci v klubu, to se také stalo, chtìli jsme vyjasnit, z èeho bude podpora uhrazena, to jsme se dozvìdìli. Pokud rozhodneme o podpoøe jen pro rok 2014, hokejový klub bude vìdìt, že musí zachovat transparentnost, aby dostal podporu i v pøíštím roce. záøí 2014 Odštìpení Polièné a Krhové mìsto poškodilo foto Igi Faktický rozpad mìsta, odštìpení dvou obcí Polièná a Krhová, nárazový pokles poètu obyvatel více jak o 10%, pokles rozlohy mìsta, úbytek jeho majetku, pøedevším lesních porostù, perspektivních pro budoucí tìžbu v øádu desítek milionù korun - to vše je dùsledek necitlivé a arogantní politiky souèasného vedení mìsta. A kromì toho bonus - zjištìní, že v odštìpených obcích platí za odpady nebo veøejné osvìtlení ménì než když byly pod mìstem, a to i pøesto, že práci vykonává v prvním pøípadì stejná organizace... Jak si to jenom vysvìtlit? Nic nového - obhajoba pomocí polopravd a pololží nehovoøí o bøeznovém prohraném soudu, ale o dopisu Skansky, vyzývajícím k úhradì zmiòovaných 74 milionù. Ten byl na radnici doruèen zaèátkem srpna. Nezbývá mi tedy než trvat na svém stanovisku. Soud rozhodl v bøeznu a starosta mìl neprodlenì poté informovat zastupitele, že se tak stalo a dotázat se jich, jak dál. Místo toho mlèel až do srpna, kdy už vìc a požadavek Skansky pronikly na veøejnost a nìkteøí zastupitelé se zaèali ozývat s dotazy, co je na øeèech o prohraném sporu pravdy. Jsou tedy jen dvì vysvìtlení. Starosta se o tak dùležitou vìc, jako je spor o desítky milionù, nestaral a skuteènì se o ní dozvìdìl až z dopisu poèátkem srpna. Pak ale nemá co na starostovské židli dìlat. Nebo starosta o prohraném sporu vìdìl vzápìtí, co k nìmu došlo, a pak mìl ihned o tak závažné vìci informovat zastupitele. Což se nestalo a nezbývá jen spekulovat, proè. A tak èi onak, starostùv pokus podvést obèany mìsta a udìlat ze sebe obì Irglovy šikany, opìt nevyšel. Marek Irgl Pùvodní pùjèka 2,3 miliony pro Bobry se zmìnila v pøímou dotaci 3,4 miliony korun Pøál bych si, aby byl hokej zachován, ale nemyslím si, že vámi pøedložené øešení je rozumné. Mìli bychom se zabývat myšlenkou, zda by Mìsto nemìlo být vlastníkem s.r.o. hokejistù, abychom se vyvarovali veøejné podpory, vyjádøil se Ing. Vodák. Další dlouhou diskuzi zastupitelù pøerušil starosta výzvou k pøedsedùm politických klubù, aby se odebrali k nìmu do kanceláøe. Po 40minutové pøestávce pøednesl starosta návrh na usnesení, že zastupitelstvo schvaluje pøíspìvek na rok 2014 ve výši 1,6 milionù, pøièemž podmínkou podpory je doklad o pøevodu z s.r.o. na spolek. 18 zastupitelù hlasovalo pro, zdrželi se Brouwerová, Vodák, Hruška a Knápek. Pro podporu 1,7 milionù na rok 2015 (pøes rozpor auditorky Plevové ohlednì platù mužù) zvedlo ruku 15 zastupitelù. Proti byl Navrátil a Hruška, zdrželi se Brouwerová, Knápek, Vodák, Mikuš a Stanìk. Starosta Èásteèka pak ještì povìøil mìstského právníka Ivánka, aby provìøil zda novì zapsaný spolek skuteènì nebude ruèit za dluhy s.r.o., nebo na to jsou rozdílné právní názory. (ji)

3 3 záøí 2014

4 4 Strašáci ve mìstì Na téma dnešního sloupku mne pøivedl volební bulletin portálu Mezøíèsko.net, který vyšel poèátkem záøí. Z graficky trochu chaotické úvodní stránky na Vás volá titulek Co s nimi? a následuje podtitul Strašáci Meziøíèska. Zprvu to vypadalo, že tím myslí autor kandidáty do voleb (a je jich tam hned nìkolik...), což mi pøišlo vtipné. Když se zamyslím nad tématem, nemohu nezmínit pana starostu. On je totiž takový sympatický, vysoký a vtipnì mluvící, pro politiku herecky velmi nadaný a vždy skvìle vyoblékaný, nicménì také strašák pro mìsto. Pøíklad èlovìka, který dokonal dílo zkázy v místní odéesce nejprve zorganizováním vstupu zhruba tøiceti osob z podnikatelských kruhù a pak výmìnou tìch "pravých" za starší èleny. Ti, kteøí po revoluci lepili plakáty, trávili èas na schùzích strany a léta pro stranu pracovali pøes všechny aféry a špatné i dobré vùdce, ti jsou nyní v zadních øadách kandidátky. Pro mne je pravým èlenem pravé ODS René Hruboò, který vždy stranu podporoval, jak mohl, ve zlých i špatných èasech svých i své strany a nikdy nic za to nepožadoval a nikam se necpal. Dodnes je mi ctí být jeho kamarádkou. Ti, kteøí nikdy nevylepili jediný plakát, jsou pro mne kariéristi, èekatelé na funkce. Na èelních místech jejich listiny uvidíte jen samé øeditele a vedoucí, pøitom se strana v minulosti tvoøila z lidí z Obèanského fóra - lidí z ulice. Skoro to vypadá, že kdo chce ve mìstì nìjakou chránìnou funkci, musí vstoupit do strany. Takto to po letech dopadlo, o klesajících procentech pøíznì volièù ani nemluvì. Po dvou prohraných volbách osobnì pan starosta nepokládá za nutné odejít. Nenápadnì postává na druhém místì své kandidátky. Nu, asi èeká nìjakou funkci. Sám se mi svìøil, že by si tak pøedstavoval být øeditelem ST servisu, který by mìl pod sebou nejen bazén, ale i Mìstské lesy a CZT. Strašnì ho prý baví dìlat dohody a vyjednávat. Už nyní si zvyká ve funkci starosty, že poslouchá novou politickou šéfku pøímo ze svého úøadu. A nejen to, sám se strašáky na radnici žije. Již osm let si prohlíží ty zdìdìné kostlivce po pøedchùdcích a má asi obavy s nimi pohnout, aby prach neopadal. Samozøejmì, že jeho zájem o kauzy se zvýšil pøed volbami a v pøípadì bytù Na Stínadlech až po aktivitì zastupitelù - jednotlivcù. Strašákem obèanù je bezesporu Centrální zásobování teplem. Výsledkem je nový jednatel - kamarád z ODS (ještì nebyl øeditelem žádné mìstské organizace). Považuji tento vývoj ve spoleènosti za velmi nebezpeèný a jednání starosty za podraz na zastupitelích. Zastupitelstvo je nejvyšší orgán mìsta, který delegoval za mìsto starostu do spoleènosti, ve které má mìsto urèitý podíl a je to spoleènost morálnì patøící mìstu, po urèitých letech snad bude i právnì. Starosta by mìl jednat jménem mìsta a v zájmu mìsta. Když si nás svolal na schùzku pøedsedù klubù, pravil, že audit firmy má a že jej nesmí ukázat a nesmí s obsahem seznámit. Jedním dechem podotknul, že firma potøebuje jednatele (nejlépe dva). Navrhl pány Buše a Pustìjovského. Dodal k tomu drobnost - pùjde o èestné neplacené funkce. Není, myslím, divu, že takovou funkci zdarma a bez znalosti výsledkù auditu nikdo jiný nepøijal (a o to pøeci šlo), a tak zùstal nejednou jen Ing. Buš. Navrhovaný druhý jednatel byl smeten ze stolu a návrh na vytvoøení dozorèí rady taky vyšumìl. Nyní je po valné hromadì a rázem nám zmizel bývalý øeditel, Ing. Buš získal plat 70 tisíc mìsíènì. Scénáø jsme neznali, ale výsledek plánu už nyní známe - s úsmìvem na rtech na volebních plakátech. Ti praví... Strašák neèekaný a už považovaný za skoro vyøešený na nás vyjuknul v srpnu. Pan starosta tajil výsledek Nejvyššího soudu o tom, že Skanska sama sebe žalovala a soud uznal, že newyorská právnièka zastupující Skansku mìla pravdu, nebo jistý pan Èadek nemìl firmu sám zastupovat. Prý nám nic od dubna pan starosta o rozhodnutí soudu nesdìlil proto, aby mohl tajnì vyjednávat a nikdo (ani zastupitelé) tím pádem nemohl zhatit plány na dohodu se Skanskou. My bychom to pøece hned vykecali médiím a vše by bylo ztraceno. Dopis od Skansky ovšem nevìští nic dobrého (žádost o platbu cca 74 mil. Kè) a pan starosta nás uklidòuje tím, že je schopen se dohodnout ještì do posledního zastupitelstva... Mám obavy, milí volièi, že tímto volebním obdobím se strašákù nezbavíme, jen je noví zastupitelé a snad jiné vedení mìsta pøevezme. Doufejme, že novì zvolení budou ochotni a schopni strašáky z radnice vytáhnout a vyprášit jim kožich. Ing. Irena Brouwerová (www.provalmez.cz) záøí 2014 Volby pøinesou zmìnu. Jaká ale bude? (mi)dvanáct volebních stran se zaregistrovalo do komunálních voleb v našem mìstì. To je témìø dvakrát více než pøi volbách pøed ètyømi lety. Tento rekordní poèet dává tušit, že se v našem mìstì politická scéna zmìní. Jestli to ale bude zmìna k lepšímu, to není vùbec jisté. Není ani jisté, že více volebních seskupení rovná se vìtší angažovanosti obèanù. Zkusme se podívat na pøedvolební situaci zblízka. Dobrou zprávou na zaèátek je, že to po volbách už nemùže být horší než doposud. Starosta Èásteèka z ODS, který ve mìstì vlastnì nežije, nechodí po jeho ulicích a kterého zajímá kromì obchodù se svými kamarády již jen jaké lukrativní místo se mu podaøí vyhandlovat v pøípadì jeho odchodu z radnice, to je do budoucna neudržitelný stav. K tomu pak pøidejte nezávislého místostarostu Pernického, jehož jediným úkolem je v koalici zvedat ruku podle pøání pana starosty. Jeho neschopnost a pasivita rozesmívá již kolegy zastupitele. Koncepci kultury pøipravuje osm let, materiál k výstavbì sportovní haly, na jehož pøípravu mìl nìkolik mìsícù, dodal v podobì mapky s pìti køížky, kde by hala mohla stát, a podmínky finanèního zajištìní realizace milionové pùjèky Bobrùm obsáhla jedna vìta hlásající, že se peníze pùjèí a zase vrátí. K tomu pøidejte stomilionové prùšvihy s teplem a byty na Stínadlech nebo desítky milionù ztráty za prohraný spor o bazén. Na tom všem a dalším se oba jmenovaní buï pøímo podíleli nebo to v rámci ochrany strany, stranických kolegù a koalièních partnerù tak dlouho neøešili, až jsou uvedené podvody promlèené a neøešitelné. To je stav, který by se po volbách mohl zhoršit snad jen v tìch nejèernìjších snech. ODS, donedávna hlavní politická síla ve mìstì, se nebude chtít svých pozic ale jen tak vzdát. Starosta Èásteèka, vìdom si klesající popularity své strany i své osobní, pøišel s prùhledným tahem, jak pøelstít volièe. Je prý po osmi letech unaven a tak na místo prvního muže ve mìstì již aspirovat nebude. Do èela kandidátky za lídra prosadil svou vìrnou úøednici Ing. Skácalovou, vedoucí odboru kultury MÚ. Kdo z volièù by si myslel, že Jiøí Èásteèka tímto z komunální politiky odchází, velmi by se mýlil. Až tak starosta unaven není a proto je na kandidátce na druhém, velmi pravdìpodobnì volitelném, místì. Pokud se, takto schován za zády své donedávna nestranické kolegynì, do zastupitelstva dostane, otevøe se mu dle výsledkù voleb široká škála možností. Možná dokonce zmizí i únava a bude chtít být opìt starostou, jeho zástupcem èi radním. Nebo také mùže nabídnout hlasy své strany pøi tvorbì koalice výmìnou za ústupky v jiných vìcech, napø. jeho pùsobení na nìkterém øeditelském místì v rámci organizací napojených na mìsto, a už to bude v souvislosti s teplem, vodovody nebo Technickými službami. Èásteèkovo znovuzvolení je pro nìj osudovou vìcí a proto byly dle informací prosakujících z ODS pøipraveny ještì další zastírací manévry, jež by mìly zmírnit oèekávanou zdrcující volební porážku ODS. Velký poèet volebních stran zøejmì pøepíše politickou mapu Valašského Meziøíèí, a to i pøesto, že se nìkterým z nich nepodaøí pøekroèit pìtiprocentní hranici nutnou pro získání alespoò jednoho mandátu. Ještì významnìjším faktorem zmìny bude ale vstup ANO do politického života mìsta. Tato strana se vyvarovala zásadních chyb a stále ještì neztrácí oblibu u obèanù, jak jí prorokovali nìkteøí. Dá se oèekávat její volební vítìzství, vzhledem k existenci Dezy ve mìstì ještì výraznìjší než v okolních mìstech. Vyjdemeli z výsledkù letošních parlamentních voleb, mùže ANO ve mìstì získat kolem 20% hlasù, tedy 5 mandátù z pìtadvaceti. Dá se pøedpokládat, že své hlasy bude ANO sbírat pøedevším od volièù døíve velkých stran, tedy u ODS, jejíž volební výsledek se dá oèekávat do 10% a tedy maximálnì 3 mandátù (ze stávajících 6). K ANO pravdìpodobnì pøejde i èást volièù ÈSSD, která s pøedpokládanými cca 17% hlasy mùže získat kolem 4 mandátù (z pìti dnešních). Zatím neznámou je to, kolik døívìjších nevolièù se ANO nebo i dalším novým subjektùm podaøí k urnám pøivést, tedy volební úèast. Èím bude vyšší, tím hùøe pro tradièní strany, které mají pevné volièské jádro. I tak se dá ale oèekávat, že tøetím nejsilnìjším subjektem bude KDU-ÈSL s možnými tøemi mandáty. Poslední jistí budou pak komunisti s maximálnì tøemi mandáty. Pìtiprocentní hranici možná ještì pøekroèí TOP 09, Sdružení PROVALMEZ spolupracující se Starosty. Otázkou zùstávají NEZÁVISLÍ místostarosty Pernického, který, kromì toho, že sám sebe na radnici znemožnil, pøišel o nìkolik výrazných osobností, které døíve na své kandi-dátce mìl. Kartami mùže, a to i v pøípadì, že strana nepøekroèí hranici 5%, zamíchat kandidátka v èele s Marií Krchòákovou (Volba pro mìsto), která se v pøedešlých volbách opakovanì objevovala na kandidátce ODS (pøestože je manžel èelným pøedstavitelem ÈSSD ve mìstì). Ta své síly spojila s, z komunální politiky již døíve známým romským aktivistou a podnikatelem, Petrem Tuliou. Dalšími novými hráèi pak zùstávají Svobodní, Úsvit nebo Nový impuls sestavený Mgr. Petrošem. Pokud se vývoj bude ubírat smìrem výše naznaèeným (což samozøejmì vùbec nemusí a vše mùže dopadnout úplnì jinak), pak se nabízí nìkolik povolebních scénáøù. Jedna vìc je zcela jistá ODS bude usilovat o vstup do jakékoliv koalice, vèetnì té s KSÈM, jen aby zùstala alespoò èásteènì u moci. Obìtuje pro to cokoliv a spokojí se i s jedním místem v Radì. V tomto mají budoucí vítìzové voleb velkou výhodu, dva až tøi hlasy bude mít kdokoli s šancí na sestavení koalice od ODS pøedem k dispozici. Základem takovéto koalice bude pravdìpodobnì 8-9 mandátù ANO spolu s KDU-ÈSL, která se nabízí jako pøirozený spojenec, a už vzhledem ke koalici na celostátní úrovni nebo k místním pomìrùm. Takovýto dvojblok bude ale potøebovat dalších 5-6 hlasù, to znamená nejménì dva další partnery. Pokud by ANO vstoupilo do spolku se zkompromitovanou ODS, rázem by ztratilo image novátora a zvìstovatele nových pomìrù v politice, což by tuto stranu mohlo do budoucna na celostátní i lokální úrovni ohrozit. Tento scénáø není tedy pøíliš pravdìpodobný a dá se pøedpokládat, že se nejprve budou hledat partneøi jinde. Pøirozeným by byl vládní koalièní partner ÈSSD (ta navíc disponuje stávajícím místostarostou) plus jedna z menších volebních stran. Nelze vylouèit ani pokus o vyšachování nováèkù z ANO tím, že by se spojily stávající strany v zastupitelstvu a zaèaly ony pøetahovat menší subjekty. Není ostatnì tajemstvím, že se ODS už pøímo nebo v náznacích nabídla jako budoucí koalièní partner takøka všem svým soupeøùm, každému s ujištìním, že bude první, komu po volbách ODS zavolá. Pravdìpodobnost tohoto scénáøe není ale pøíliš veliká, proè by se lidovci chtìli kompromitovat s umírající ODS, nepøejí mu ani dlouhodobì špatné vztahy mezi ÈSSD a ODS. Alespoò pokus o realizaci této varianty ale nelze jednoznaènì vylouèit stejnì jako scénáøe jiné, které by dnes nikomu ani nepøišly na mysl a o kterých rozhodnou poèátkem øíjna volièi. Ano, zmìny v našem mìstì jsou na obzoru, nezbývá než doufat, že se stanou realitou. A hlavnì - že to budou zmìny k lepšímu - Valašské Meziøíèí na nì èeká již pøíliš dlouho a zaslouží si je.

5 5 záøí 2014

6 6 záøí 2014 Kam se ten Irgl poøád cpe aneb obèané Valmezu, žijte Pro Valmez! Obchvat a životní prostøedí - nesplnìné pøedvolební sliby V záøijovém vydání valašskomeziøíèského Zpravodaje se již následnì objevila zmínka o veøejném projednávání vlivu na životní prostøedí ve mìstì v souvislosti s plánovaným silnièním obchvatem mìsta, které se konalo cca v polovinì èervence t.r. (od neznámého autora). O nutnosti a nezbytnosti silnièního obchvatu mìsta není pochyb. Uvedené veøejné projednávání, které svolal KÚ Zlín na základì žádosti ØSD, však vyznìlo ponìkud jako fraška. Zarážející byl celkem malý zájem obèanù o toto jednání, ale zejména to, že závìr jednání se vytratil do ztracena a o konkrétních výsledcích pøedpokládaného vlivu stavby na životní prostøedí ve mìstì se úèastníci nedovìdìli témìø nic. Pøitom již v pøípravném øízení Odbor životního prostøedí KÚ Zlín uvedl, že tato stavba (zejména západní vìtev - silnice I/57) bude mít nepøíznivý vliv na životní prostøedí znaèné èásti mìsta a byla proto naøízena tzv. velká EIA. V navrhované trase totiž nelze mluvit o obchvatu, ale jen o dalším prùtahu mìstem se všemi negativními dùsledky a také neodkloní dopravu zcela mimo hustì obydlené lokality, jak se uvádí. (bohužel). A protože se jedná o trvalou stavbu, je to na pováženou. Jeden takový prùtah pøímo centrem mìsta již tady máme, na nìmž navíc pùvodnì ètyøpruhová vozovka byla zdegradována pìti nevhodnými kruhovými objezdy v úseku necelých dvou kilometrù a to na silnici první tøídy!! Své zkušenosti s takovýmto prùtahem již obèané tedy mají. Pøi zmínìném jednání pøítomní projektanti (a ØSD) nepøesvìdèili, že navrhované øešení je jediné možné. (Pokud to nemìli pøíkazem). A navíc je pøedražené - pøes kilometr vozovky na vysokém náspu (4-6m), témìø kilometr na mostovce (sloupech), stovky metrù pøekladu koryta Beèvy atd. Spíše to vyvolává úvahy o neschopnosti tìchto øešitelù najít vhodnìjší øešení. Vypadalo to tak, že místo aby se provìøovaly zpùsoby a možnosti jiných variant, hledal se neprofesionální dùvod, proè to nejde! Samostatnou kapitolou bylo vystoupení Sokolovna ostudou, ne chloubou mìsta Dobrý den vážená redakce Obelisku, dennì chodím kolem místní sokolovny a nestaèím se divit, kam tato budova a její okolí, kdysi pýcha hrdých obèanù mìsta, postavená z dobrovolných pøíspìvkù a obnovená vzápìtí po brzkém požáru, který následoval po jejím dokonèení, spìje. Pamatuji dobu, kdy toto místo bylo dennì využito dospìlými i mládeži ke sportovním i spoleèenským aktivitám, kdy pøekypovalo životem a nabízelo mnohoèetné Skoro ta slova slyším. Zase ten Irgl, kam se poøád cpe!? nebo Vždy už si nakradl 100 milionù na zámku (jak psal v placené inzerci nejmenovaný exèlen ODS), to mu to nestaèí?. Slova obèanùvolièù naoèkovaných meziøíèskou stavebnì-politickou mafií, pro kterou je Irgl nepøítelem è. 1. Vedle tìchto slov ale slyším i ty opaèné - slova a vìty normálních pøemýšlivých lidí, žijících v tomto mìstì: Léta píše pravdu o tom, jak se ve mìstì politikové obohacují na úkor obèanù, jak neplní své sliby a podvádìjí své volièe, pøípadnì Píše sice tvrdì a pro mnohé nepøíjemnì, ale døíve nebo pozdìji se ukáže, že pravdivì. Proè má tento Marek Irgl, valašskomeziøíèský rodák a patriot vlastnì potøebu se stále angažovat, kontinuálnì 25 let od listopadových událostí v našem mìstì, jichž se úèastnil jako jeden z nejaktivnìjších? Urèitì ne proto, že touží být zastupitelem nebo urvat nìjakou vyšší funkci ve vedení mìsta. Toho si užil ètyøi roky po listopadu 1989 plnými hrstmi. Ve svých takøka padesáti letech netouží po pochybné slávì lokálního politika. Ví, že nemá kvality správného politika èi úøedníka, protože nesnáší a nerespektuje hloupost a tupost a nebojí se obojí pojmenovat. Není diplomat, aby za všech okolností mohl jít ruku v ruce s kýmkoliv. Jeho svobodný duch mu nedovoluje leštit kliky a lézt dùležitým lidem, ze kterých by mohl mít prospìch, do zadku. Zkrátka nehraje politickou hru podle souèasných pravidel a proto jej tak moc nìkteøí politikové nechtìjí mezi sebe. Proè se o to tedy poøád snaží? Protože se tady narodil, prožil krásné dìtství plné her a kamarádství i dospívání s prvními láskami a nezapomenutelná léta na støední škole. V tomto mìstì našel svou stále milovanou i milující ženu, pøišly zde na svìt i obì jeho dcery. Valašské Meziøíèí mu objevilo úžasný svìt hudby a kultury vùbec. Má tady své koøeny, které pamatují ještì i starý Mezøíè s kouzelnou kaštanovou alejí a historickými ulièkami, které si vzal s sebou prùtah, starou kuželnu vedle Kraiczova domu u gymnázia, Peèivùv mlýn i koupání u tøe áku a životem kypící hu ský lesík. Protože cítí, jak tento Mezøíè chøadne, jak zaostává za sousedním Rožnovem i mnohdy vysmívaným Vsetínem, jak je toto mìsto bezostyšnì drancováno, každé volební období více a více. Protože má díky své práci v novinách spolehlivé informace, ty, které se k bìžnému èlovìku bìžnì nedostanou. Protože ví, co se využití, kdy na tamních kurtech trénovaly budoucí slavné volejbalistky. Není to tak dávno, ještì pár let zpìt, kdy se na høištích dokonce i cvièilo. Dnes zarùstají plevelem a areál pùsobí jako dùm smutku uprostøed parkovištì nejmenované autoškoly. Myslím, že by se paní Rosáková mìla zamyslet, jestli dìlá, co má, a mìsto místo udìlování cen této paní se radìji ptát, jestli peníze, které sokolové dostávají, jdou kam mají. S úctou M. Pøíleská, stará Valmezaèka dìje a je z toho èím dál více znechucený. Marek Irgl nabízí obèanùm své služby, svùj èas, své zkušenosti i své nervy proto, že neumí mlèet. Narodil se tak. Nedokázal to na námìstí v roce 1989, obklopen tehdy ještì policajty v civilu a nedokáže to ani dnes, to by naplival sám sobì do oèí. Ale není naivní a nedìlá si iluze. Ví, že mnoho lidí v této zemi nemá rádo vyhranìné osobnosti, tzv. problémové lidi. Lidi, co nemlèí. Pro takové obèany je snazší neslyšet a nezabývat se pravdou, protože je jim nepøíjemná. Radìji dají pøednost bezkonfliktnímu kandidátovi, o kterém vlastnì nic neví, protože pak mají pocit, že když o nìm neslyšeli nic špatného, pak to musí být ten správný èlovìk. Existují i volièi, kteøí si myslí, že volit nìkoho jiného než volili minule, je pøevlékání kabátù a tak dají radìji svùj hlas opìt tìm zkorumpovaným a prolhaným politikùm, co jim tahají peníze z kapsy a vesele je okrádají. Volí tak proti sobì, proti svým zájmùm. O tìch volièích, kteøí jsou leniví vzít zodpovìdnost za sebe i za své dìti do svých rukou a se slovy, že jejich hlas stejnì nic nezmìní, protože je politika posuzovatele vlivu na životní prostøedí (za MŽP?) - mladého inženýra, který pøi diskusi nebyl schopen ze sebe vypravit nìkolik souvislých vìt s tím, že pøed každou vìtou pøedcházelo dlouhé "ééééééé". Tento èlovìk pak byl zcela zjevnì ve vleku a úèelovì pod vlivem projektantù a ØSD. Podle toho také jeho výroky vypadaly. Vrcholem bylo, když (pøi diskusi o vlivu stavby na faunu - vzácnìjší živoèichy) prohlásil, že èlovìk není živoèich!! Jaká potom mùže být kvalita posouzení vlivu stavby na životní prostøedí od takového èlovìka. Argumentace o tom, že návrh trasy je znám již témìø 20 let, také neobstojí. První zmínky o potøebì obchvatu jsou totiž ještì starší, kdy souèasný územní plán neexistoval a pøi jeho tvorbì pak byl úèelovì tomuto zámìru pøizpùsobován i pøesto, že trasa byla od poèátku kritizována a pøipomínkována - bez o- dezvy a úèinku. Nikdo se pøipomínkami nezabýval! Nelze se proto divit souèasným emotivním vystoupením obèanù, jejichž nemovitosti jsou tímto zámìrem pøímo postiženy. Není také známo, že by na plánované trase byla dosud vyhlášena stavební uzávìra. A koneènì se vnucuje otázka, co se dìlalo celých tìch více jak 20 let, že obchvat již dávno není realizován!? (oproti jiným agilnìjším mìstùm). Pokraèuje to pak dále tím, že pøi souèasných prioritách v do-pravních stavbách se realizace našeho obchvatu pohybuje v horizontu let ! Je tedy ještì stále èas (již ne mnoho) provìøit a zvolit jinou, pro mìsto pøíznivìjší variantu skuteèného obchvatu! A nakonec ke chlácholení místostarostù Pernického a Krchòáka o tom, že mìsto je pøipraveno se podílet na výkupu postižených pozemkù a nemovitostí. Proè? Je to pøece jasnou povinností investora (ØSD) a ne, aby se tím ochuzovala mìstská kasa, kde trvale chybí prostøedky na jiné vìci. P.S.: Na zaèátku jednání bylo sdìleno, že jeho prùbìh bude nahráván a zvukový záznam pak bude úèastníkùm postoupen. Dosud se tak nestalo! Za OS Valaši Ing. Jaromír Michal Den otevøených dveøí v Citadele a Domì sociálních služeb Den otevøených dveøí se v obou zaøízeních uskuteèní ve ètvrtek 9. øíjna od 10 do 17 hodin u pøíležitosti Týdne sociálních služeb a Svìtového dne hospicù a paliativní péèe. Pro návštìvníky je pøipravena prohlídku hospice (v 10, 13, 14 a 16 hod.) a Domu sociálních služeb (prùbìžnì), odpovìdi na otázky (pro koho je hospic, jaké jsou potøeby èlovìka v terminálním stádiu onemocnìní, jak doma peèovat o své blízké, jak mùžeme pomoci a co mù- svinstvo, a nejdou k volbám, už netøeba mluvit. Pokud je totiž politika svinstvo, pak právì proto, že takoví lidé nechodí k volbám a radìji jen nadávají u piva nebo pøed televizní obrazovkou. Tam, kde nejsou iluze, není ani zklamání. Své šance na zvolení vidí Marek Irgl neurèitì. A nedìlá si z toho tìžkou hlavu, nebo už ví, že poctivá práce v zastupitelstvu stojí èas i energii a obojího, když jste už dìdem jako on, neustále ubývá. Bude-li zvolen, udìlá, co bude v jeho silách, aby se naše mìsto stalo opìt místem k životu, kde se nekrade jako o závod a kde nebudou žít jedny skupiny obèanù na úkor tìch ostatních jen proto, že mají drzost a správné kamarády na radnici. A pokud zvolen nebude, zbyde mu jen více èasu na vše, co má rád - rodinu, cestování, knihy, víno a hudbu. Ti z vás, kdo mu vìøíte a chcete, aby vás zastupoval a hájil vaše zájmy, pøijïte prosím poèátkem øíjna k volbám a dejte mu i jeho kolegùm a kolegyním na kandidátce, slušným a normálním lidem, své hlasy. A vy ostatní, kdo se jej snažíte už léta zbavit, jen si klidnì opìt zapla te inzeráty plné lží a modlete se, aby zafungovaly... Obèané Valašského Meziøíèí, žijte prosím Pro Valmez. Váš Marek Irgl žeme nabídnout, jak a jaké kompenzaèní pomùcky používat, jaké pomùcky mùžeme pùjèit), prezentace výrobkù a èinností klientù našich domovù, malé obèerstvení. Ruth Kopecká

7 7 záøí 2014

8 8 "Ta pravá ODS" má jediný cíl - udržet ve mìstì u moci své zkompromitované lídry Zní to jako žert, ale je to pravda. Volební heslo ODS ve Valašském Meziøíèí zní takto: Ta pravá ODS, ta pravá volba pro mìsto. Vtip? Asi ne vìdomý. Drzost a výsmìch? Nespornì! Jak tomu má obèan - voliè vlastnì rozumìt? Z pøedních míst kandidátky zmizel dlouholetý straník Marek Netolièka (nyní ètrnáctý, v minulých volbách ètvrtý). Jan Trèka, zakládající èlen ODS ve mìstì, èlovìk více než dvacet let vìrný této stranì a neposkvrnìný žádným skandálem a osobním prospìchem, se objevuje až na tìžko volitelném devátém místì (minule druhý). Na kandidátce nenajdeme dokonce ani nestraníka, jednoho z neúspìšnìjších kandidátù minulosti - MUDr. Milana Leckéšiho, který jediný ze šesti zastupitelù zvolených za tuto stranu vystupoval rozumnì jako svéprávná osobnost a ne jako stra-nická loutka pana starosty. Možná jej proto ODS už nechtìla, možná se rozhodl skonèit sám, vida, kam tato strana ve mìstì smìøuje. Jsou tito lidé snad reprezentanty nìjaké špatné, nepravé ODS minulosti? Z pohledu nových reprezentantù ODS, kterým už nejde o nic jiného než o osobní prospìch, o doživotní placené funkce a o zakázky, urèitì ano. Eliminace potenciálních skokanù, kteøí by mohli narušit pracnì vybudovanou velkou ètyøku na prvních místech, je pro budoucí plány stávajícího starosty zásadní vìcí. Dojde-li totiž k tomu, že Jiøí Èásteèka nebude zvolen pøímo a skonèí tìsnì pod èarou, což není s jeho stávající povìstí vùbec vylouèeno, a zvoleny budou jeho oddané pøíznivkynì z prvního a tøetího místa, jistì mu rády svùj mandát pod nìjakou záminkou zdravotní èi jiné indispozice, uvolní. Od Netolièky ani Trèky by to oèekávat patrnì nemohl. A koho tedy máme na èelních místech té pravé pravicové kandidátky ve mìstì? Není bez zajímavosti, že ze sedmi prvních kandidátù je šest pøímo nebo zprostøedkovanì placeno z prostøedkù mìsta. V èele Ing. Skácalová, úøednice, která ještì pøed pár mìsíci s touto stranou nemìla údajnì nic spoleèného a dnes si za mìstské peníze dìlá volební kampaò. Za ní pøikrèený stávající starosta Èásteèka, symbol úpadku a faktického rozpadu tohoto mìsta posledních osmi let. A na tøetím místì radní Milena Medková, patrnì nejstrmìji stoupající politièka ve mìstì posledních dvaceti let - bìhem krátké doby se promìnila z apolitické knihovnice v zarytý stranický kádr, radní a vzápìtí i øeditelku školy Radou jmenovanou. No a poslední reprezentant takovéto obrozené ODS Koneènì jsme se doèkali nových chodníkù za domem Sušilova ul. è.p Naše radost z novì položené zámkové dlažby trvala jen tøi dny. Dnes (11.9.) nastoupili kopáèi a ruènì dìlají znovu výkopy jak kolem chodníkù, tak i pøes nì v délce desítek metrù. Jen nevìøícnì zíráme a ptáme se, kdo to zaplatí. Údajnì se jedná o položení elektrického vedení k sloupùm veøejného osvìtlení. To neví pravice co dìlá levice? Kdo nese zodpovìdnost? Jana Weissová - Ing. Buš, majitel stavební firmy s úzkou vazbou na mìsto, prosazený starostou podvodem na místo jednatele spoleènosti CZT s.r.o., údajnì na èestnou neplacenou funkci, ze které se pak vyklubala pozice s mìsíèní odmìnou 70 tisíc korun. Tak toto je ta pravá ODS? Lidé, kteøí ještì pøed deseti lety nejevili o politiku zájem nebo škrábali na dveøe jiných, levicových politických stran a kteøí si mìsto pletou s dojnou krávou? Tak to potìš pánbùh všechny pøíznivce pravicovosti a konzervativnosti v tomto mìstì i celém státì! Ostatnì, nástupu nových tváøí, za které se umnì schovávají ty staré a zkompromitované, se neubránily ani kandidátky ODS v jiných mìstech. Je to nepochybnì souèástí taktiky této strany, jak zabránit totální volební katastrofì. V Praze tak nastrèila ODS dopøedu vystajlované pohledné politièky a hned za nì schovala ty staré a zkompromitované harcovníky. Pod tím pak heslo Nové tváøe, zavedená znaèka. To ale hlas lidu sprejem upravil na Nové tváøe, stejní zlodìji. Tìžko s tímto hlasem polemizovat. (vj+red.) Nové chodníky pøekopávány po tøech dnech!

9 záøí 2014

10 VOLBY 2014

11 záøí 2014

12 záøí 2014

13 9 záøí 2014 Ze života meziøíèských škol ZŠ a MŠ Køižná: podìkování sponzorùm ZŠ Salvátor pøivítala nové prvòáèky Na poèátku záøí usedli do školních lavic ZŠ Salvátor noví prvòáèci. Do uèení se pustili s nadšením a radostí. Hned 10. záøí se vydali za výukou mimo školní lavice, a to na námìstí, kde se konal Medový den. Díky ochotným vèelaøùm si dìti mohly prohlédnout obrázky ze života vèel, pøes sklo pozorovaly živé a pohybující se vèely i s jejich královnou, smìly ochutnat rùzné druhy medu, dostaly také medový perník, Úspìch sportovcù ZŠ Vyhlídka Skvìlý vstup do nového školního roku zaznamenali atleti z naší školy na republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijských vítìzù. V pátek a sobotu 5. a 6. záøí na stadionu Dukly Praha družstvo žákù a žákyò ze ZŠ Vyhlídka ve složení Nikol Hyjánková, Dominika Krèmáøová, Nela Michutová, Jindra Vránová, Ondøej Kadla, Tomáš Kundrát, David Špùrek a Daniel Škrobala vybojovalo v silné konkurenci 40 škol z celé republiky 1. místo s náskokem témìø 400 bodù pøed druhou v poøadí ZŠ Záreèná z Tachova a více jak 1600 bodù pøed tøetí ZŠ E. Beneše z Písku. Úspìch je o to vìtší, že družstvo neodjelo do Prahy v nejsilnìjší sestavì, ale skvìlé výkony každého jednotlivce, vzájemné povzbuzování, skvìlá parta zajistily zisk zlaté medaile v pátém roèníku soutìže, prohlédly si figurky a svíèky ze vèelího vosku i další výrobky z medu. Pozornì poslouchaly, když jim paní vèelaøka vyprávìla, jak vznikne med. Pøekvapením byl i rozvrh hodin se vèelkami a medové recepty nebo ètení o medu. Tato výuková akce se našim nejmenším školákùm velmi líbila. Všem vèelaøùm, kteøí tuto akci pøipravovali, patøí velký dík! Ludmila Èernochová do které se v kvalifikaci zapojilo pøibližnì 2500 škol. Ètyøi medaile získali èlenové družstva také v soutìži jednotlivcù. Nikol Hyjánková a Dominika Krèmáøová zvítìzily v kategoriích tøináctiletých a ètrnáctiletých dívek. Hned dvojí zastoupení na stupních vítìzù jsme mìli v kategorii ètrnáctiletých hochù, ve které Ondøej Kadla obsadil druhé místo necelých sedmdesát bodù pøed tøetím Tomášem Kundrátem. Medaile pøedávali závodníkùm osobnì olympijští vítìzové v desetiboji a zakladatelé této soutìže Robert Zmìlík a Roman Šebrle. Spoleènì s nimi se do pøedávání medailí zapojily také trojskokanka Šárka Kašpárková a legenda èeskoslovenského sportu gymnastka Vìra Èáslavská. Obdržet ocenìní od takových velikánù èeského sportu a prožít dva dny s dalšími pøibližnì ètyøiceti významnými osobnostmi èeskoslovenského sportu je nejen neopakovatelný zážitek, ale také odmìna za úsilí, které všichni museli v pøípravì na tuto akci vynaložit. Mgr. Jiøí Kadla Poslední srpnový týden mìl rùzné podoby. Letáky marketù oznamovaly školákùm, že prázdniny pomalu konèí, øidièùm na D1 se èas v dlouhých kolonách zdál být vìèností, houbaøi se pyšnili plnými košíky hub. Do škol se vrátili uèitelé ze zasloužené dovolené, aby s ostatními zamìstnanci pøipravili vše potøebné pro zahájení nového školního roku 2014/15. Poslední srpnový pátek pøišel do školy i náš tøe ák Petøík Zdráhala v doprovodu svých rodièù. Za pøítomnosti sponzora, øeditelky školy a vyuèujících mu bylo pøedáno speciální pojízdné køeslo s lavicí od firmy MULTIP Moravia, s.r.o. Nábytkem se Petrovi dopomùže k jeho sobìstaènosti pøi plnìní úkolù ve vyuèování i pøi sebeobsluze o pøestávce. Uèitelùm se zajistí lepší dohled nad jeho bezpeèností. Celý nákup kompenzaèních pomùcek finanènì zastøešil pan Ivo Pop a jeho pøátelé, lidé, kteøí mají srdce na správném místì. V dnešní dobì Houslové kurzy Pavla Šporcla v ZUŠ Vynikající èeský houslový virtuóz Pavel Šporcl se po svém loòském koncertu vrací do Valašského Meziøíèí, ovšem tentokrát ve zcela jiné roli. Povede houslové workshopy pro žáky I. a II. stupnì studia hry na housle v základních umìleckých školách. Mladí houslisté se s ním mohou osobnì setkat a nechat inspirovat v øíjnu na pùdì ZUŠ Alfréda Radoka. Naše škola se dlouhodobì orientuje nejen na kvalitní výuku žákù, což je naším hlavním posláním, ale také na setkávání žákù s inspirativními osobnostmi souèasného umìleckého svìta, øekla øeditelka poøádající školy PaedDr. Yvona Wojaczková. Pavel Šporcl jako špièkový úspìšný houslista k nim bezpochyby patøí a jeho návštìvy v naší škole si velmi vážíme. Tak nám to v novém školním roce zaèalo Každý z nás má nìjakou vzpomínku na první den ve škole. Pro nìkoho to byl den jako každý jiný, nìkdo by mohl vyprávìt! Já si na nìj nepamatuji, ale protože uèím, jsem již témìø tøicet let na místì èinu. Jak to vypadalo v naší škole letos? Škola vonìla. Vùnì se linula chodbami, které paní uklízeèky vypulírovaly èistièem s pøímìsí citrusù. Vonìly tøídy na prvním stupni, kam pøišli žáèci v nových pøezùvkách, vonìl druhý stupeò, protože dívky použily spreje, které právì frèí. Devá áci vonìli jinak, nìkteøí si dali tajnì jednu cigaretku a mysleli si, že to nikdo nepozná. Vonìly nové uèebnice a sešity, kvìtiny ve vázách, vonìl první obìd z kuchynì. Zahájení nového školního roku probìhlo tradiènì v jídelnì. Øeditelka školy je obtížné nìkoho žádat o peníze, není povinností peníze dávat. Pro naše sponzory to byla samozøejmost. Milí naši známí i neznámí, bez Vás by se pátek neuskuteènil. Chci Vás ujistit, že si toho velmi vážíme a moc a moc dìkujeme. Mgr. Dagmar Machálková Pavel Šporcl se již delší dobu zabýval myšlenkou, že by své znalosti, získané na dráze sólového umìlce, mohl a mìl pøedávat dál. Proto, když mu byla nabídnuta možnost vést houslové kurzy pro žáky houslové hry ve Valašském Meziøíèí, nabídku s potìšením pøijal. Stále je žádaným umìlcem u nás i v zahranièí, nejvìtším problémem tedy bylo najít vhodný termín. Žáky ve svých kurzech ve Valašském Meziøíèí pøivítá první víkend v øíjnu. Jeho vlastního vystoupení se meziøíèští diváci doèkají také, koncert se chystá ke konci roku Více informací o chystaných workshopech a možné pasivní úèasti divákù na nich se dovíte na stránkách ZUŠ Alfréda Radoka paní Mgr. Drahomíra Chytilová všechny srdeènì pøivítala a seznámila rodièe i žáky s organizací školy. Pak si paní uèitelky s asistentkami odvedly své žáky. Ve tøídách zodpovìdìly rodièùm pøípadné dotazy, chlapcùm a dìvèatùm pøipomnìly školní øád. Vychovatelky ze školní družiny rozdávaly zápisné lístky. Na dìti z mateøské školy èekaly nové hraèky a ve speciálních tøídách se zpívalo. V celé škole bylo jako v úlu. Tak vám to zaèalo, s úsmìvem konstatovala maminka, která doprovodila do tøídy svoji dceru, hodnì pevných nervù. Podìkovala jsem a pomyslela jsem si: A nejen nám. Vážení ètenáøi, tak a je letošní školní rok 2014/2015 pro nás i pro vás úspìšný. Mgr. Dagmar Machálková, ZŠ a MŠ Køižná

14 10 záøí 2014

15 11 záøí 2014 Triatlon organizovaný Nemocnicí Valašské Meziøíèí se vydaøil V krásném prostøedí hornatých Beskyd se konal další z roèníkù valašskomeziøíèského triatlonu, který je urèen zamìstnancùm nemocnice spoleènì s jejich rodinnými pøíslušníky. Organizaci jako každoroènì na sebe vzalo oddìlení anesteziologicko-resuscitaèní, jmenovitì MUDr. Martin Juøíèek a konzultantka týmu chronických ran, sestra Kateøina Palinèáková. Na Horní Beèvu se tedy sjelo témìø 60 závodníkù z øad dospìlých i jejich dìtí, pro které byl následnì pøipraven doprovodný program v podobì skákacího hradu a malování na oblièej Ṡamotné závody byly rozdìleny dle výkonnosti do nìkolika skupin: Dìtská: kolo 250m, bìh 250m, Jasoò: plavání cca 300m, kolo 14km a bìh 1,5km, Drsoò: plavání cca 500m, kolo 28km a bìh 6km, Chcíploò: chùze cca 1,5km, kolo 7,5km, chùze 1,5km, Duatlon: bìh 1,5km, kolo 14 km, bìh 1,5 km. Krátce po desáté hodinì dopolední tak odstartoval samotný závod nejprve dìtskou kategorií, následnì postupnì jednotlivými kategoriemi dospìlých. Kolem tøetí hodiny odpolední již všichni závodníci byli v cíli a mohlo zaèít samotné vyhlašování vítìzù. I když vítìzù - ti v tomto závodì byli všichni, kteøí se zúèastnili a spoleènì si zasportovali pod hlavièkou nemocnice. Za zmínku však urèitì stojí dva závodníci v nejtìžší kategorii, jenž byl dlouhá léta ovládán dvìma jmény na pøedních pozicích - MUDr. Martin Juøíèek s prim. MUDr. Petrem Zajíèkem. Letošní roèník však svedl do cíle svornì ruku v ruce oba dva ve stejný èas. Letošní roèník byl opìt velice úspìšný a zdaøilý a to i díky krásnému poèasí. Tìší nás vzrùstající zájem o triatlon z øad zamìstnancù a jejich potomkù. Je vidìt, že když má nìkdo chu si zasportovat a udìlat nìco pro své zdraví, je tato akce pøímo ideální. Navíc mají možnost setkat se s kolegy ze zamìstnání, se kterými zmìøí síly v plavání, jízdì na kole a bìhu, øekla ihned po ukonèení vyhlašování organizátorka akce Kateøina Palinèáková a zároveò dodala: Osobnì se tìším již na další roèník a vìøím, že tento pocit zažívají i samotní závodníci. Triatlon roku 2014 je tedy za námi. Nutno ještì na závìr podìkovat všem tìm, kteøí se organizaènì podíleli na výdeji obèerstvení pro sportovce, na hlídání dìtí v prùbìhu závodu rodièù, za moderování akce a sponzorským firmám za finanèní pomoc pøi organizaci triatlonu! Michal Václav, DiS V nemocnici se letos rodí o sto šest Ètyøi páry dvojèátek se narodily v první polovinì prázdnin v porodnici Nemocnice Valašské Meziøíèí, která je èlenem skupiny AGEL. To je více než za celé první pololetí letošního roku, kdy zde pøišly na svìt tøi páry dvojèat. Pro dvojèátkový boom nemají zdravotníci vysvìtlení. Všechny porody probìhly bez problémù a dìtem i maminkám se vede dobøe. Prázdninový dvojèátkový boom odstartovaly hned 2. èervence holèièky ze Zubøí, které v pátek 18. èervence následovali chlapeèci ze Zašové. V nedìli 24. èervence pak zdravotníci pomáhali na svìt chlapcùm z Valašského Meziøíèí. Mezi poslední narozená dvojèata patøí Hanièka a Anièka z Hranic na Moravì, která se poprvé nadechla 1. srpna ve 3.05 hodin. Pro takový nárùst dvojèat Ètyøi sta dvacet sedm. Pøesnì tolika dìtem pomohli na svìt bìhem prvního pùlroku zdravotníci valašskomeziøíèské nemocnice, která je èlenem skupiny AGEL. O tom, že mají zdejší odborníci plné ruce práce, svìdèí i letošní statistiky, podle kterých se v meziøíèské porodnici narodilo o 46 dìtí více než za stejné období v loòském roce. Co do poètu novorozeòat se na Valašsku rodí zatím víc chlapcù než dìvèátek. Bìhem prvního pùl roku pøivedli zdravotníci na svìt celkem 224 chlapcù a 203 dìvèátek. Letošní rok je zatím bohatý také na dvojèátka. Ve valašskomeziøíèském regionu volí budoucí rodièe pro své ratolesti stále hlavnì tradièní èeská jména. Nejvíc se v letošním pùlroce narodilo Elišek, Anièek a Karolín. Mezi nejoblíbenìjší chlapecká jména patøí Václav, Vojtìch ale rodièe se stále èastìji vrací také k jménùm jako je napøíklad Josef nebo Antonín. I letos už se však objevily jména ménì tradièní. Zdravotníci pomohli pøivést na svìt napøíklad malou Anabel, Dariána, Noel nebo Theu. Valašskomeziøíèská porodnice nabízí maminkám kurzy pøedporodní pøípravy, v rámci kterých se mohou již pøedem seznámit také s porodními asistentkami. Termíny kurzù pro druhou polovinu roku 2014 mohou maminky najít na webových stránkách nemocnice. Kromì standardních pokojù, opatøených vlastním sociálním zázemím, moderním nábytkem a pøebalovacím pultem pro dítì, nabízí porodnice také nadstandardní pokoj vybavený kromì výše zmínìného také lednicí, televizorem a elektricky polohovatelným lùžkem. Porodnice funguje v režimu rooming-in, kdy mají novopeèené maminky dítì po celou dobu pobytu u sebe v pojízdných postýlkách opatøených monitorem dechu. Z dìkovných dopisù a vzkazù vnímáme, že jsou maminky s poskytovanou péèí v naší porodnici velmi spokojené. Dlouhodobì se jim zde snažíme vytváøet pøíjemné prostøedí i pøátelskou atmosféru. A i pro druhou pùlku letošního roku máme nachystánu øadu pøíjemných novinek, naznaèila stanièní sestra porodnického oddìlení Andrea Doèkalová. Letní prázdniny byly v porodnici bohaté na dvojèátka v tak krátké dobì nemáme vysvìtlení. Miminka byla poèata v období øíjna loòského roku, tak možná hrála urèitou roli podzimní atmosféra, uvedla s úsmìvem stanièní sestra novorozeneckého oddìlení valašskomeziøíèské nemocnice Bc. Irena Stromšíková. V období od ledna do èervna se ve valašskomeziøíèské nemocnici narodily tøi páry dvojèátek - první z nich v bøeznu a další dva páry v kvìtnu. V kvìtnu jsme pomohli na svìt pøivést i letos dosud jediný smíšený pár dvojèátek, kdy se narodil chlapeèek i holèièka, prozradila Bc. Irena Stromšíková s tím, že pøi porodu dvojèat bývá v naprosté vìtšinì pøípadù první sourozenec váhovì tìžší, což se potvrdilo u šesti ze sedmi párù dvojèat, která se letos v nemocnici narodila.

16 12 záøí 2014

17 OBELISK. Toto èíslo vyšlo 22. záøí Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax , Náklad ks, MK ÈR E 13230, IÈO ,vychází min. 12 x roènì 13 Co pøinesl srpen Pokud srpen nìco nepøinesl, byla to druhá polovina léta, až na èestné sluneèné výjimky, kterých bylo nicménì pomálu. Na zahradì shnilo i to, o èem jsem nevìdìl, že shnít mùže, a sekaèku jsem skoro zavaøil, jak tráva rostla a rostla. Meteorologové slibují hezký konec záøí a pravé babí léto, ale nìjak jim už nevìøím, i když bych moc chtìl. Špatné poèasí mimo jiné znamenalo, že se obtížnì hledalo poèasí pro focení pøedvolebních fotek na billboardy. To bylo samo o sobì zábavné. Naprosto jsem nevìøil, že se fotografovi podaøí ze mne udìlat štramáka, a nemýlil jsem se, nepovedlo se to ani teï. Poprvé v životì projíždím èi procházím kolem sebe samotného a je to strašlivì divné. Když jsem se vidìl na Bròovì, skoro jsem skonèil v pangejtu. Na autobusáku už jsem sice lepší, ale to je zase tím, že jsem mezi dámami. Konec léta nicménì nabídl i jiné zážitky: pøístavu ProCulture se po propršeném jazzovém festivalu podaøilo objednat krásné poèasí pro èesko-slovenský multižánrový festival pro dìti, což dohromady s nápaditým a nevšedním programem pøispìlo k fajn zážitku. Obecnì je dobøe, že se tady ve mìstì daøí pro kulturu i sport získávat dotaèní peníze, protože takto mùžeme ke každé vydané korunì získat nìkolik dalších odjinud. I mìstem organizované dny byly pøíjemné, moc jsme si užili zlínskou filharmonii. Nicménì nejen kulturou živ je èlovìk. Zaèala florbalová sezona, loòské ètyøi týmy se nám rozrostly o jeden, v soutìži mužù máme novì i B tým, jehož jsem hrdou, jakkoli na høišti ne zcela klíèovou, souèástí. Tìší mne hlavnì, že k nám pøicházejí noví hráèi v dìtských kategoriích. Až budeme domácí zápasy hrát opravdu ve Valmezu a ne v Zubøí, Zašové èi dokonce na Vsetínì, bude spokojenost ještì vìtší. Nicménì jsem si všiml, že na potøebì výstavby haly existuje napøíè témìø všemi kandidujícími subjekty ve mìstì pomìrnì shoda. Snad to vydrží i po volbách. Zaèala škola. Nepøekvapivì byl nájezd na ranní vstávání spojený se školním režimem složitìjší pro mne než naše dìti. Nám na vysoké škole sice zaèíná semestr pozdìji, ale zaèátkem záøí jsem jel zkoušet ke státnicím studenty, kteøí se rozhodli zkazit si léto uèením. Se studenty a kolegy jsem se na následném posezení u vína bavil o meziøíèské mìstské høe, která je pøed polovinou své realizace. Inspirovali mne k novinkám, které vyzkouším v dalším pokraèování. Pøidejte se k nám na facebooku Mìstská hra Valmez nebo pøijïte na druhé dva díly a Pro všechny aspoò z poloviny úspìšné hráèe je pøipravena cena v podobì deskové znalostní hry o Valašském Meziøíèí. V souvislosti s uèením se mi dostalo extrémní cti: byl jsem pozván na diskusi o svém oboru do Schlattauerky na ètvrtek 2.10., veèerní debata ponese titul èlovìèí geografie. Jsem zvìdav, jak se se všeteènými dotazy Jardy Kneisla popasuji. Kromì toho budeme s kolegy z našeho hnutí PROVALMEZ v pátek brzy odpoledne zabírat námìstí, pøijïte se nás na cokoliv zeptat, poslechnout muziku a dát si k tomu nìco dobrého. A pokud Vám to nevyjde, budeme v nedìli odpoledne (také ve Schlattauerce) poøádat posezení s hudbou (pøesné èasy najdete na webu níže nebo na našem facebooku). Tìším se na setkání a pøeji nám všem pìkné babí léto! Hynek Böhm, záøí 2014 Zastávkou evropského turné Markéty Irglové bude i Valmez (red.)23. záøí vychází celosvìtovì druhé album Markéty Irglové s názvem MUNA. Dvanáct autorských písní nahrála na Islandu a v New Yorku a první recenze nešetøí chválou. Album je zvukovì bohatší než debutová deska Anar, spolupracovaly na nìm více než dvì desítky hudebníkù, mezi jinými také Rob Bochnik a Joe Doyle z The Frames, hráèka na buben daf Aida Shahgashemi nebo fenomenální perkusionisty pakistánského pùvodu Shahzad Ismaeli, známý také ze spolupráce s Tomem Waitsem nebo Lou Reedem. Na vydání alba bude navazovat Øíjen na malé scénì za oponou Køehkost vztahù v Kapli a hyperrealistická malba v Sýpce mìsíèní americké turné s kapelou v øíjnu a na nìj naváže série evropských koncertù v listopadu. O support se postará výjimeèná izraelsko/ americká písnièkáøka Rossie Golan. Jednou ze zastávek turné bude i (smo)ve ètvrtek 9. øíjna od zde vystoupí originální folková šansoniérka Eva Henychová. Zpìvaèka a kytaristka Henychová (na snímku) na svých koncertech oslovuje publikum všeho vìku. Pøedevším lidi pøemýšlivé, tázající se a hledající. Komorní atmosféra Malé scény je pro ni tedy jako stvoøená. Toto intimní prostøedí dá vyznít její nìžné hudbì s otevøenými texty provokujícími k zamyšlení. Zlínská rodaèka vydala celkem ètyøi alba, z nichž poslední s názvem Sinaj vyšlo v roce Na recitálu zazní i písnì z alb Svítání, Za stìnou z papíru a Všechno je jinak. Vstupné 90/110 Kè. Soòa Tøeštíková a Ladislav Prùcha jsou výtvarníci, které láska ke sklu svedla dohromady a hlavnì díky tomuto spojení mohla vzniknout nevšední výstava s názvem Nejen Kvidova Vìc, která potrvá v Galerii Kaple do 21. listopadu. Vzájemnì se ovlivòují, prolínají a inspirují. Soòa vdechuje svým dílùm tvary se zaujatou peèlivostí a pøípravou, od prvotních skic se propracovává k harmonicky ladìným køivkám tak dlouho, dokud není plnì uspokojena její touha o dosažení dokonalosti. Ladislav nezùstává pozadu, experimentuje s formou, jedineènì a vtipnì hledá nové smìry, aniž by pøitom zapomnìl na propojení minulosti s budoucnem. Ladislav Prùcha zaèal studovat sklo v Novém Boru, Soòa Tøeštíková ke studiu nastoupila na Støední umìleckoprùmyslové škole skláøské ve Valašském Meziøíèí, aby se o nìkolik let pozdìji spoleènì setkali na Vysoké škole umìleckoprùmyslové v Praze v ateliéru Sklo profesora Vladimíra Kopeckého a ak. sochaøe Ronyho Plesla. Dnes žijí a tvoøí v Novém Boru, kde jim na práci dohlíží dvouletý syn Kvído. Oba se vìnují pøedevším užitnému sklu, malbì a kresbì. Držitelka Ceny Stanislava Libenského za rok 2009 Soòa Tøeštíková pro svou tvorbu používá další materiály, které ji umìlecky osloví. Ladislav Prùcha vede oddìlení Designu svìtelných objektù Støední umìleckoprùmyslové školy skláøské v Kamenickém Šenovì, krom experimentování se sklenìnou plastikou vìnuje pozornost designu a šperkùm. Tvorba obou je zastoupena ve sbírkách Umìleckoprùmyslového muzea v Praze. Uskuteènili celou øadu úspìšných výstav doma i v zahranièí. Alžbìta Josefy a Zdenìk Trs, dva partneøi, dva malíøi, dva pohledy na hyperrealismus. Galerie Sýpka má tu èest uvítat èeskou špièku výtvarné scény. Vedle shodného místa narození a zkušenosti ze stejného ateliéru na AVU je pro autory dìl výstavy spoleèné i to, že pracují s motivem zahalení-skrytí, což vyvolává pocit tajemna a nutí diváka k domýšlení. Alžbìta Josefy se narodila v Liberci a studovala na AVU v ateliéru malíøství III. u prof. Michaela Rittsteina. Roku pùsobila v ateliéru u prof. Zdenka Berana na AVU v Praze. Už tady zaèíná intuitivnì pronikat do hloubky svých objektù, které jsou oproštìné od jakékoliv prvoplánové plochosti a již od prvního pohledu vyprávìjí svùj pøíbìh, svá tajemství. Ano, jde o reálné pøedlohy obrazù z mé mysli. Pøedstavuji si to tak, že nìco se mi bìhem života do toho vìdomí naskládá. Pak nìco nìkde zahlédnu - tvar, vìc, situaci a potøebuji se k tomu vyjádøit., uvádí autorka. S citem, až pro fotografickou kompozici, vkládá do pláten pøedmìty kolem sebe, jako i jejich náladovost, obojí vznášející se ve vakuu rozvinutého na pomezí temného vesmíru a jeho pøesahu, jakoby chtìla obrátit význam a øíct, že není svìtla bez stínu, èi tváøe bez èlovìka, i když právì tváøe ve svých dílech èasto zámìrnì vynechává. Zdenìk Trs studoval u prof. Vladimíra Kopeckého na VŠUP a je jedním z výrazných absolventù Ate- velký sál KZ ve Valašském Meziøíèí 9. listopadu od 19,30 hod. Vstupenky jsou již v pøedprodeji za 220,- Kè v informaèním centru nebo na webu www. kzvalmez.cz. Více informací na Druhým øíjnovým koncertem bude duo èeské zpìvaèky, písnièkáøky a akordeonistky Petry Börnerové spoleènì s maïarskou bluesovou formací Big Fat Chubby. V duu, jehož repertoár je postavený na vlastních i pøevzatých folk bluesových písnièkách, vystupuje spoleènì s manželem, slovenským hudebníkem Tomášem Bobrovniczkým. Tomu udìlila Slovenská bluesová spoleènost ocenìní Bluesman roka Jejich zajímavý pøístup nabízí intimní a poutavý pohled na blues. Koncert se uskuteèní v pondìlí 27. øíjna tradiènì v 19.30, vstupné 120/140 Kè. Alžbìta Josefy - Maiko liéru klasických malíøských technik prof. Zdeòka Berana. Jeho obrazy cílenì prezentují realitu do bodu, kdy realita sebe sama stírá a vytváøí prostor pro nové pojetí imitace; jako vìèného návratu zpátky k prapùvodním koøenùm. Autor vysvìtluje: Pøíroda a zvíøata pro mì vždy byly inspirací. Zaèal jsem tedy tyto motivy zakrývat látkou, aby si ponechaly své tajemství. Postupnì jsem touto metodou pøešel k abstraktním obrazùm krajin. Iluze u Trsových obrazù je jasnì zobrazena i chápána, pøesto si pohrává s divákovou pøedstavivostí a nenechává nic náhodì, skryté pøedmìty vyplouvají na povrch za pomoci svìtla a stínu, objekty a tìla jsou pokryty tenkou vrstvou tkaniny. Výstava I Love Lucy potrvá do 16. listopadu. MgA. V. Èervenková

18 14 záøí 2014

19 15 záøí 2014 Marta Kubišová - benefièní koncert pro hospic Citadela Koncert se uskuteèní ve støedu 22. øíjna v 18 hodin v sále Kulturního zaøízení, bazárek šperkù bude otevøený už od 17 hodin. Pozvání pøijala a bez nároku na odmìnu tentokrát vystoupí paní Marta Kubišová. Z výtìžku koncertu budou poøízeny zdravotnické a kompenzaèní pomùcky pro klienty zdravotnických a sociálních služeb. Jedná se o oxygenerátory na podporu dýchání nevyléèitelnì nemocných, lineární dávkovaèe lékù, léky na léèbu bolesti, materiál na vlhké hojení ran, odsávaèky, sítì ke zvedákùm a další pomùcky, které umožní šetrné pøekládání klientù z lùžka do invalidního vozíku nebo sprchovacího lùžka, invalidní vozíky, WC køesla aj. Získali jsme silné partnery mezi firmami z Valašského Meziøíèí a blízkého okolí, kteøí na nákup pomùcek významným zpùsobem pøispìli a pøispìjí. Uspoøádali jsme sbírku Pøehled nejprodávanìjších knih v týdnu: 1. Nauè mì mluvit, Šplíchal A. 2. Školní atlas svìta, Kartografia 3. Nejhezèí pøíbìhy o zvíøátkách, Svojtka 4. Labyrint: Útìk, Dashner J. 5. George Harrison: Za zamèenými dveømi, Thomson G. Knižní novinky: Kvìta Fialová pod køídly andìlù - originální recepty na život, Kubánik J. Vražda na golfovém høišti - slavný detektiv Hercule Poirot, Christie A. Tøetí hlas - severské krimi s nádechem tajemství, Borjlingovi Nalezištì - pátrání po vychytralém vrahovi, Cornwelová P. Bourneova pomsta - ve službách Mosadu, Ludlum R. šperkù, které dobrovolníci a klienti pøipravují k prodeji. Každý z návštìvníkù bude mít možnost sobì nebo své dámì krásný šperk koupit už hodinu pøed koncertem. Tentokrát pøedem všechno neprozradíme, na úèastníky koncertu èeká milé pøekvapení, sdìlila Ruth Kopecká z hospice Citadela. Sponzorské vstupné je 300,- Kè, rezervace a prodej vstupenek od 22. záøí v hospici Citadela, na adrese tel Blue Effect v èele s Radimem Hladíkem se vrací (smo)skupina, jež je známá už nìkolik desetiletí díky svému blues rocku, jazz rocku a art rocku pøijede do M-klubu ve ètvrtek 25. záøí. Koncert zaène úderem osmé hodiny veèerní. Pøi premiérovém vystoupení skupiny Blue Effect v listopadu 1968 ji v èasopise Pop Music Express pøivítal hudební publicista Jan Køtitel vìtami Nad beatovým Betlémem záøí nová hvìzda! l pohlédli všichni k hvìzdì nad obzorem, spìchali k ní a jí se klanìli. Jas její byl jasnì modrý a tak ji pojmenovat se rozhodli Blue Effect. A záhy se z nové skupiny stal Objev roku a kapela sezóny. Od té doby prošla mnoha zmìnami a vystøídali se v ní zpìváci jako Vladimír Mišík, David Koller èi Lešek Semelka. Kapelu Blue Effect založil uznávaný král elektrické kytary Radim Hladík po rozpadu skupiny Matadors, která byla v té dobì oznaèována za nejlepší èeskou rhythm and bluesovou kapelu díky svému tehdejšímu technickému vybavení. Není divu, že je Radim Hladík považován za jednoho z nejlepších èeských kytaristù a že jej Radio Beat v roce 2005 uvedlo do beatové sínì slávy v kategorii osobnost. Své jméno si vybudoval rùznými triky, kterými na vystoupeních Adélka Sekyrová reprezentovala v Londýnì (sl) 3. srpna byly v anglickém Stoke Mandeville slavnostnì zahájeny svìtové hry hendikepovaných sportovcù- juniorù, IWAS Her se úèastnilo 500 sportovcù z rùzných zemí svìta a bojovali o medaile v šesti druzích sportu - atletice, lukostøelbì, plavání, stolním tenise, vzpírání a šermu. Èeská výprava vyslala sedm sportovcù, mezi nimiž byla i jediná zástupkynì Zlínského kraje a zároveò nejmladší úèastnice her, 12letá Adéla Sekyrová z Krhové, upoutaná na invalidní vozík. Soutìžila v hodu kuželkou do dálky. Svým posledním pokusem 7.24m vybojovala krásné ètvrté místo a zároveò tak vytvoøila nový èeský rekord. K bronzové medaili chybìlo pár centimetrù, ale i tak je to nádherný výsledek, se kterým jsme vùbec nepoèítali. vždy udivoval publikum. V souèasné dobì vystupuje s Radimem Hladíkem v Blue Effectu také zpìvák, kytarista a klávesista Honza Køížek z Walk Choc Ice, baskytarista Vojtìch Øíha ze skupiny Mindway a na bicí hraje Václav Zima známý mimo jiné také z Walk Choc Ice. Na svém kontì mají pìt alb a dalo by se øíct, že od roku 2004, kdy se uskuteènila pražská premiéra obnoveného Blue Effectu, jsou èlenové neustále na koncertní šòùøe. Fanoušci mohli vidìt kapelu ve Valašském Meziøíèí naposledy pøed dvìma lety, kde vystoupila na festivalu Valašský špalíèek. A teï se do Valmezu vrací, aby zde odehrála plnohodnotný koncert svých nejvìtších hitù. Bez podpory sponzorù by se Adélka nemohla Mistrovství svìta zúèastnit a tak moc dìkujeme fotbalistùm, hasièùm a Obecnímu úøadu v Krhové, VHK Vsetín, Zlínskému kraji a všem jednotlivcùm za veškerou finanèní podporu. Budeme rádi, když nám budete naklonìni i nadále.

20 16 záøí 2014

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

è.8v srpen 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Prohraný soud bude Mìsto stát 74 milionù

è.8v srpen 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Prohraný soud bude Mìsto stát 74 milionù Obelisk è.8v v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Prohraný soud bude Mìsto stát 74 milionù (mi)zdá se to neuvìøitelné, ale prùšvihùm stávající radnice

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná V sobotu 8.7.200ž probìhl druhý turnaj v extrémním golfu ze série SLOVAKIA SKI REGION EXTREME GOLF TOUR. Tento turnaj probìhl ve støedisku JASNÁ - CHOPOK, na preciznì pøipravené trati, která spíše než

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 158 10/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Nové povrchy dalších komunikací V souèasné dobì pøibyla opìt øada spokojených spoluobèanù, kterým

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více