Podzimní akce. Prázdninové cvičení: 5.8., Od Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky Rybá ské závody Posvícenský nohejbal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podzimní akce. Prázdninové cvičení: 5.8., 19.8. Od 2. 9. Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky. 4. 9. Rybá ské závody. 11. 9. Posvícenský nohejbal"

Transkript

1 Ro ník VIII íslo 2 duben - erven 2010 Podzimní akce Od Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky Rybá ské závody Posvícenský nohejbal Výlet s Jitkou. (více str. 4) Prázdninové cvičení: 5.8., :30 18:00 Malinky 18:00 19:00 In-line bruslení (sraz p ed KD) 19:00 20:00 Aerobic a Hospoda u Petry Tvo ivé dílny pletení ko ík z novinového papíru D tský den Z pohádky do pohádky (str. 5)

2 VIII/2 Kost nické noviny Z obecního ú adu... stránka 2 Volby do obecního zastupitelstva Jak asi v ichni víte v íjnu leto ního roku se uskute ní volby do obecního zastupitelstva. Vyu iji této cesty a rád bych oslovil ty, kte í mají zájem pracovat v novém obecním zastupitelstvu, aby se zastavili na OÚ kde jim budou podány pot ebné informace jak se stát kandidátem do komunálních voleb. Kandidátní listiny musí být odevzdány na pov ené místo do 10. srpna V. Pulkrábek Op t jsme se zú astnili sout e vesnice roku. Tentokrát u s úsp chem. V Pardubickém kraji se do sout e p ihlásilo celkem 24 obcí. Vít zem krajského kola a dr itelem ocen ní Zlatá stuha se stala vesnice St emo ice. "Komisi p esv d il nejen hezký vzhled obce, ale také nad ení, skromnost a ur itá pokora s jakou v ichni ob ané budují a zkrá lují vesnici, mají úctu k tradicím a okolní p írod. Myslím, e nebudu daleko od pravdy, kdy eknu, e jsme nalezli pospolitost v p íkladné form," íká p edseda hodnotitelské komise Karel Rothschein, starosta obce Osík, která získala titul Vesnice roku v Pardubickém kraji v roce Krajské kolo sout e Vesnice roku v Pardubickém kraji p ineslo i dal í ocen ní. Modrou stuhu za spole enský ivot získala obec Biskupice (okres Svitavy), Bílá stuha za innost mláde e poputuje do obce Kost nice (okres Pardubice), Zelenou stuhu za pé i o zele a ivotní prost edí ud lila komise vesnici Veselí (okres Pardubice) a Oran ovou stuhu za spolupráci obce a zem d lského subjektu vesnici Stolany (okres Chrudim). p evzato z Vítání ob ánk 2010 Republikový babyboom dorazil i do na í obce. Vlna miminek narozených na sklonku lo ského roku a za átku roku leto ního nás p ivedla k rozhodnutí uspo ádat slavnost Vítání ob ánk v tomto roce dvakrát. Poprvé dne 23.kv tna 2010, kdy jsme p ivítali tyto nejmen í: Veroniku apkovou, Jakuba Jirouta, Kamilu Fibichovou, Annu Novotnou, Vanessu Hlavatou a Michaela á ka.slunce svítilo, ptáci májov zpívali a nálada byla výborná. Nezbývá ne je t jednou pop át v em d tem a rodi m spoustu krásným dn pro itých v na í malebné vísce. PS: A s t mi dále narozenými se t íme na setkání v m síci íjnu (- g.z.-) Usnesení z ve ejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne v kulturním dom. 1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne Obecní zastupitelstvo bere na v domí zprávu o innosti rady za uplynulé období. 3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemk p.. 553/90, 553/64 a ást pozemku 553/3 který bude odd len geometrickým plánem, v e v k.ú. Kost nice a stanovuje cenu 50,-K za 1m2. 4. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpo tu. 2/ Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z POV a pov uje starostu k podpisu smlouvy. 6. Obecní zastupitelstvo schvaluje po ízení nové zahradní techniky pro údr bu obce a odprodej pou ité. 7. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzav ení dodatku smlouvy o provozování vodovodního ádu se sope nosti VAK Pardubice. 8. Obecní zastupitelstvo schvaluje patnácti lenné budoucí zastupitelstvo na p í tí funk ní období

3 VIII/2 Kost nické noviny Z obecního ú adu... stránka 3 Mate ská kola Kost nice Prázdninové ohlédnutí Jarní zápis nových d tí op t potvrdil zájem o na í kolu nejen mezi místními ob any, ale i mezi p espolními. Nov zvý ená kapacita na 28 zapsaných d tí bude od zá í 2010 pln Hlavní ást kolního roku 2009/2010 je vyu itá a pár náhradník eká v záloze. za námi, v ichni se rozprchli na prázdniny a Celkem osm d tí se s námi rozlou ilo dovolenou. Je as se ohlédnout a hodnotit, na z d vodu dal ího putování za vzd láním dobré navázat, ze patného se pou it. v základních kolách: Patrik F., Adéla C., Elen V celku to byl rok dobrý, plynoucí P., Martina Z., Kate ina., Jan P., Sára S., v reálném poklidu, bez ne ekaných katastrof a Karel K. problém. P vodní po et 24 zapsaných d tí se V dob prázdninového re imu provádíme postupn rozrostl na 26 d tí a na e ádost o generální úklid, drobnou údr bu a rekonstrukce zvý ení kapacity na maximální po et 28 d tí na men ího rozm ru v propojovací ásti jídelny a t ídu byla kladn vy ízena s platností od kuchyn i malování obou místností. Dob e Zrekonstruované prostory sociálních nastartované a rozjeté období oprav v budov za ízení a kolní zahrady pro ly první musíme udr ovat v tempu a ji nyní p emý let zat kávací zkou kou ( na výbornou) a nad realizací dal ích zásadních a nákladných zkvalitnily ná denní pobyt ve kole. oprav jako jsou nap. vým na zbývajících oken Ka dodenní aktivity vycházející ze v p ízemí budovy nebo vým na oblo ení st n kolního vzd lávacího programu jsme na chodbách. dopl ovali kulturními, sportovními a Záv rem d kujeme v em, kte í nás poznávacími projekty ve kole, v obci ( kde v na em sna ení podporovali,t m, kte í nám jsme se s mnohými z vás jist setkali) a na pomohli a pomáhají, t m, kte í nám fandí a v dy výletech po okolí. pro nás mají veselý úsm v a dobré slovo. Zahrádková Gabriela, M Kost nice Blahopřejeme: V MĚSÍCI ČERVENCI 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: paní Anna Be ková paní Kv toslava Udr alová paní Eva Zb hlíková pan Ladislav Kubík pan Miloslav Polák V MĚSÍCI SRPNU 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: pan Milan Pilný V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: paní Hana Mikulcová paní Jaroslava Poláková pan Josef Jedli ka Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. (-g.z.-) Z obecní statistiky: Po et obyvatel k : 528 P ist hovali se: Ev en T asák p. 147 Monika Placková p. 118 Narodili se: Pavel Janda p. 184 Oskar Neubauer p. 144 Opustil nás: Josef Zahrádko p. 24

4 VIII/2 Kost nické noviny Spole enské a sportovní d ní stránka 4 Výlet s Jitkou To byl letos adrenalin. V sobotu pak u jsme jsme vyrazili sm r eská T ebová, ekalo nás lanové centrum na Pekláku, spoustu d tských h i s proléza kami, koloto i, hrady stoupali spole n k rozhledn, na a houpa kami pro men í turisty a cesta na kterou vylezli i Kozlov. P t state ných tém t i hodiny ti nejmen í!!! zdolávalo p eká ky v lanovém centru, V lese adrenalin to byl po ádný!!!! Ostatní chvilku fandili a pak vyrazili hledat cestu na Kozlovský vrch, po cest za ili adrenalinek na d tských h i tích, kterých je po eské T ebové opravdu dost, a také zna ili nás je t ekalo stav ní oblíbených dome k pro lesní sk ítky a zví átka a pak u honem na vlak. Tak Jitko, kam pojedeme p íst? cestu, aby se plhavci s doprovodem Hodn sluní ka a spoustu p íjemných neztratili Kolem druhé hodiny odpolední zá itk v em p eje jsme se v ichni shledali pod kopcem Kozlov, Jana Víchová MS Kost nice uspo ádalo ji druhý,,d tský den spojený s,,mysliveckým dnem pro ob any Kost nic a p átele myslivce z ostatních MS.D tský den se uskute nil dne 14. ervna od 14hod na místním h i ti a zú astnilo se 34d tí v ech v kových kategorií. Na zahájení majitelé t í eských fousk, ing. Franti ek Kerda a ing. Eva Pavlíková p edvedli ukázku práce oha e ve vod s výkladem na obecním rybníku. Po ukázce disciplín dostaly d ti mo nost p edvést si psy na p iná ení aportu z vody. D ti projevily velký zájem vyzkou et si, jaké to je být v dcem a tak byli v ichni t i krásní a pracovití jedinci na eho národního plemene neustále v permanenci. D ti nezapomn ly po dobrém výkonu své nové kamarády jak se pa í pochválit a tak byla naprostá spokojenost na obou stranách. Poté je v p íjemném chládku ing. Franti ek Kerda seznámil s historií eského fouska i ostatních eských plemen ps, vysv tlil jedine nost práce oha e, seznámil d ti s pé í o psa a nabídl na záv r zájemc m o p írodu a myslivost nav t vovat krou ek mladých myslivc p i OMS Pardubice. P edseda MS pan Vlastimil Englich ml. a myslivecký hospodá pan Roman Dostál pohovo ili s d tmi na téma, která zví átka ijí v míst jejich bydli t a o zp sobu jejich ivota a nutnosti jejich ochrany v p írod. Sou ástí výkladu byla bohatá výstavka trofejí, preparovaných zví at a pták. Poté d ti Myslivecký den absolvovaly na n kolika stanovi tích sout e v poznávání zv e a rostlin, kde se d tem v novala paní Milu e Englichová s dcerou Milu kou. Nejoblíben j í disciplínou se stala st elba na ter divo áka. Ka dý,,lovec si odnesl ter s pat i nou hrdostí dom. V trvalé permanenci byl i skákací hrad. Na záv r bylo vyhodnocení v ech sout í, nejlépe usp li Mat j Hubálek a Ani ka Víchová.V echny d ti obdr ely za projevené znalosti a dovednosti,, estné uznání MS Kost nice a spoustu dárk a upomínkových p edm t. Po celou dobu konání akce m ly d ti k dispozici zdarma nanuky a nealko nápoje v nované MS Kost nice a ostatními sponzory. Od 17ti hodin, kdy postupn na h i ti ubývalo spokojených d tí a p ibývalo dosp lých, se,,d tský den pozvolna zm nil na,,den myslivecký. P i p íjemném posezení u grilu s otá ejícím se prasátkem jsme a do pozdních ve erních hodin hodnotili úsp nost této akce. Dále stojí za zmínku, e na této akci prob hla ochutnávka vín. ýt ek této ochutnávky v hodnot 5400k, byl v nován na zhotovení kroj pro tane níky eské besedy. ímto bychom cht li pod kovat v em ob an m, kte í se na této sbírce podíleli a umo nili na im tane ník m, aby na i obec nadále reprezentovali po celé eské republice. lenové MS Kost nice

5 VIII/2 Kost nické noviny Spole enské a sportovní d ní stránka 5 Čarodějnické klání Poslední den v dubnu pat í v dy arod jným rej. Nebylo tomu jinak i letos. Na sraz arod jnic p ed KD dorazila hrska od ných arod jnic a arod j, ostatní z stali ve svém maskování jako oby ejní lidé. Malé arod jky musely slo it zkou ku odvahy a pr letem mezi starými kolegyn mi dokázat, e jsou schopny udr et s nimi krok na velkém arod jném reji. Po této zkou ce následoval p elet na prostranství za bytovkami, kde byly nachystány r zné dovednostní disciplíny jako let na ko t ti, základy lektvar, va ení abí polévky atd. Nakonec mohli v ichni diváci zvolit tu nej arod jnici. Pak u se zapálila hranice s náhra kou arod jnice, kterou vytvo ily d ti na klubovni ce. Novinkou bylo ob erstvení, které si pod k ídla vzali dobrovolní hasi i a e o párky byl zájem. Nakonec se v echny mágové i arod jky odebrali odpo ívat a za rok jist op t dorazí. (-j..-) Dětský den aneb Z pohádky do pohádky se Kost nice na odpoledne zm nily v pohádkovou í i. D ti i jejich rodi e se pobavili a zopakovali si ty základní pohádky jako jsou ervená Karkulka, Perníková chaloupka, Popelka, Sn hurka, Budulínek, Koblí ek a Neposlu ná k zlátka. Nav tívili i dal í pohádkové bytosti vodníka, víly a erty. O trochu adrenalinu se postarali p evozníci na rybníce, kdy si ti odvá ní sedli do lo ky a nechali se p evést na druhý b eh. Cílem pohádkové cesty bylo h i t, kde bylo p ipraveno ob erstvení, skákací hrad a malování na obli ej. Z ad dobrovolných hasi vznikl nápad na tafetu pro d ti, kterou pak vyzkou eli i dosp lci. Po así nám p álo a zábava se protáhla do pozdních ve erních hodin. D kuji v em len m TJ Sokola, kte í neváhali a ochotn se p estrojili za pohádkové bytosti aby pot ili d tské du i ky. A také v em, kte í p i li a podpo ili nás, za rok se budeme t it zas. (-j..-)

6 VIII/2 Kost nické noviny Spole enské a sportovní d ní stránka 6 Česká beseda v Kamenci u Poličky Tradi ního putovního setkání tane ník eského národního tance pro ty i páry s názvem eská beseda tentokrát v obci Kamenec u Poli ky jsem se zú astnila jako doprovod a pozorovatel s na í nejmlad í kolonou ve slo ení : Veronika Teplá, Lenka Pulkrábková, Gabriela Vá ová, Diana Zahrádková, Daniel Teplý, Vít Novák, Tomá Korbel, Ji í Kohoutek. Krásné slune né dopoledne ned le 4. ervence 2010 jsme dorazili na smluvené místo a hned po v elém p ivítání stopi kou slivovice a domácími kolá ky jsme ohromení nasávali atmosféru ivota v obci velmi podobné té na í. Inspirace a nám ty e ení problematiky spole enského d ní v obci, udr ování tradic a pro nás velmi aktuálního problému po ízení vlastních kroj na tanec eská beseda jsme probírali tu i tam. V tradi ním pr vodu obcí na e velmi mladá kolona zaujala nejednoho diváka, stejn jako reportéra eského rozhlasu, který hned po skon ení hlavního tane ního programu p isp chal za na imi tane níky se svým mikrofonem a otázkami typu : Jak spolu souvisejí vá v k a tyto tradice?. Tan ili moc p kn, s jiskrou v oku a p irozeným výrazem, zkrátka reprezentovali. D kuji jim za nás v echny a p eji krásné léto. Za TJ Sokol Kost nice OS G.Zahrádková Pod kování V této souvislosti ve ejn d kujeme firm CEMOD CZ a.s. Pardubice za finan ní p ísp vek ve vý i K na po ízení kroj pro tane níky eské besedy. starosta TJ Sokol Kost nice OS Petr Zahrádko Dále bychom Vás rádi pozvali na na e podzimní akce jako jsou oblíbené Rybá ské závody pro malé i velké které prob hnou na dolním rybníku pak následuje posvícenský nohejbal, dal í tradi ní zále itost, kde se pobaví nejen dosp lci, ale i pro d ti se najde vy ití. Od 2. zá í bude pokra ovat pravidelné cvi ení s Ditou aerobik pro v echny zájemce (vítáme i nové tvá e) a tane ní skupina Malinky. Plánujeme i pokra ování Pond lní klubovni ky. Podrobn j í informace budou v dy ve výv sce TJ Sokola. Op t obnovujeme Tvo ivé dílny pro malé i velké. Z d vodu asové tísn dvou hlavních aktérek Jany a Lenky, jsme je minulý p lrok vypustili. Nyní u máme naplánovaný program a do Vánoc, a tak se na Vás budeme ka dé druhé pond lí v m síci t it. Dílny probíhají v KD pod jevi t m od 18:45. Jednotlivé nabídky budou v dy p edem uve ejn ny ve výv sce Tj Sokola. Zveme v echny, kte í mají chu vyzkou et n co nového. V kem nejsme omezeny, tak e rády p ivítáme i na e seniory. V pond lí za ínáme pletením z novinového papíru. Za pár korun si vytvo íte ko íky i obaly na kv tiná e libovolné velikosti i tvaru k nerozeznání od proutí. S sebou pouze staré noviny (ne letáky) a asi kolí k na prádlo (ty se nezni í op t si je odnesete v p vodním stavu dom ). Cena 40 K /os. Dále jsou pak v plánu Drátkování (kamínky, hrní ky, lahve ) Malování na hedvábí ( ály, pol tá ky, obrázky) Kouzlení z vodního skla (váno ní dekorace - koule, zvonky). (-j..-)

7 VIII/2 Kost nické noviny Zajímavosti a trochu zábavy stránka 7 Z Historie O d ní v obci mezi dv ma sv tovými válkami. Od první se as vzdaluje, ale ke druhé se bohu el rychle blí í. Rok 1930 Rok 1930 nebyl rokem nejlep ím, p evá n suchý, úroda jenom st ední. Jaro bylo sice vlh í, ale pozd ji p evládlo suché po así. V roce 1926 ustavené Vodní dru stvo v Kost nicích po mnohých intervencích dosáhlo schválení ú adu a subvencování. Povoleno na drená 45 %, regulace potoka B ezinky, 70%, Hájovka 60 %. Pro pokro ilou dobu, ale neza ato dokud nebyly p ípravné práce skon eny. V první ad to bylo zabezpe ení úv ru. Ten byl povolen do K, Úst ední jednotou hospodá ských dru stev v Praze. Pr b h ní byl dobrý, ani skorem nepr elo. Po dobu cvi ení a koncentrování pluku jízdy ís. 8 Svatého Václava na cvi ení v Da icích, byla v obci po íslech ubytovaná jedna eskadrona. Vojáci rychle zdomácn li, rovn d stojníci a rotmist i. Dne 27. srpna provád la se dra ba obecních pozemk na nových 6 let. A koliv se myslelo, e výnos pozemk, který inil K v minulém 6tiletí jest a dost vysoký, stoupl p i dra b tento výnos na K, tak e z n kterého korce se platí více jak 400 K. Mnoho starých nájemc od nájmu pro drahotu ustoupilo. Vzhledem, e Vodní dru stvo provedlo regulaci potoka B ezinky, po jeho úprav bude dosahovati a po hranici návse v obci, usneslo se obecní zastupitelstvo, by ji od roku 1908 a 1914 ud laný projekt na úpravu návsi byl p epracován a za ádáno o státní podporu. Do rozpo tu vlo ena suma K jako výp j ka na p íslu né práce. Na ízením vládním uveden v ivot zákon o plemenitb hospodá ských zví at. Dle s ítání dobytka p íslu né obci na ízeno chovati 4 býky. Pon vad krom rolníka Franti ka Ku ery a Franti ka Krátkého. 12 se nikdo nerozhodl pro koupi vlastního býka, koupila obec v Kaldrubech ve státním velkostatku 3 býky, jimi m li býti pod leni rolníci Franti ek Ro ek p. 2, Boh. Mandys p. 39 a Josef Vosáhlo p. 53. Býci také po átkem ledna p i li, ale jenom dva. Jeden toti p i nakládání v Kladrubech utekl a byl popla ený, proto s jeho zasláním bylo pozdr eno a vypraven asi za týden. Do el na nádra í a Jos. Vosáhlo vypravil se se zet m a hochem souseda Lohnického pro býka. Kdy s ním p i li p ed hostinec Josefa Ka para, býk se utrhl pr vodc m a utekl. Utekl a do Da ic, kde byl vojáky chycen a svázán, odveden do Kost nic, kde jej koupil ezník Antonín ervinka z Kost nic. Josef Vosáhlo m l z toho posm ch jako krotitel býka. Býk sem tam n koho trkl, ale ne nebezpe n. Zákon sám sebou jest dobrý, ale není populární snad bude. Do ísla popisného 17 p i enil se do statku k dce i po rolníku Frant. Ku erovi p. Vladimír Vá a z Topole. Tím p e el statek, na kterém vládla rodina Ku erova nejmén 200 let do cizích rukou. Josef afa ík rolník p. 24 popustil (ji v roce 1929) statek synovi, který si vzal za man elku Franti ku Ro kovou, dceru zem elého rolníka p. 2. By nebylo mezi nimi nábo enského rozdílu, p estoupila Frant. Ro ková z katolictví na víru evangelicko- eskobratrskou. Dne zem ela náhle paní Anna Svato ová, vým nká ka v p. 21, man elka po Janu Svato ovi, rolníku a bývalém starostovi obce, který hospoda il d íve na p. 66 a koupiv p. 21 vystav l sob na dvo e vým nká kou budovu. Byla rozená Havlí kova z Ost e an. Dne zem ela Anna Sedláková, man elka cestá e a bývalého hroba e zem ela p. Marie Kubistová, její man el Franti ek Kubista za ídil si v obci po Ji ím Ba antovi obchod uhlím a vystav l sob p. 97. Je t tý rok o enil se s Annou Ka parovou, dcerou hostinského p. 76 v Kost nicích. K rodinné tragedii do lo v rodin Adolfa P honného p. 11. A. P honný p evzal po matce domek p. 11, p i n m bylo p es 5 korc

8 VIII/2 Kost nické noviny Zajímavosti a trochu zábavy stránka 8 polí. Byl obecním zvoníkem, který to ú ad zastával ji jeho otec a p ed ním Josef Hroch, jeho dceru si Jos. P honný vzal a kdy tato p ed asn zem ela o enil se Jos. P honný po druhé s Annou Brychtovou, dcerou Mat je Brychty, který sem p i el z Rovn. Adolf P honný m l za man elku Marii (jméno se nedá p e íst) z ankovic. Do lo k n jaké man elské zpronev e o ní P honný v d l. Jednou se cht l otrávit, ale nepovedlo se mu to, proto jednou kdy milenec man elky cht l se vyst hovat dal mu sekyrkou a nejspí e mysle, e jej zabil, st elil se z pistole flobertky do hlavy a byl na míst mrtev. Vdova prodala domek a odst hovala se do Vysokého Mýta, ale dlouho tam nepobyla. Domek p. 11 koupil od ní bratr zem elého Alois P honný. Dne 3. srpna bylo zde cvi ení protiletadlového d lost electva, které stálo na hrani ní cest mezi pozemky obce Kost nice a Dvaka ovice. ídil je tábní kapitán Vrána z Prahy. Ve dnech od 8. srpna a do 17. srpna byla zde ubytována eskadrona jezdeckého pluku z P elou e. Velel ji kapitán Táborek. To ji podruhé. V tomto roce bylo tomu 25 let, co zalo en byl v obci Spo itelní a zálo ní spolek. Úst ední jednota vyslala sem e níka a sice p edsedu kampeli ek p. senátora d kana Kroihera, který svojí e í uchvátil v echny p ítomné. Bohu el, e tato slavnost byla nav tívena víc cizími, ne domácími. Rok 1931 Rok 1931 byl p evá n suchý. Sklize prost ení celkem uspokojivá. A tolikráte hrozilo, e sucho ohrozí stav hospodá ských plodin, dostavil se v poslední chvíli dé a zase v e o ivlo. Pohrom nebylo, nebylo ale také p ekotné úrody. Vy ízením ádosti o podporu zem a státu za alo pracovati Vodní dru stvo. Nejd íve se za alo se zadáním stavby. Rozpo et inil asi 660 tisíc. Podpora zem na regulaci potoka B ezinky,zem 30 %, stát 40 %, na melioraci samotnou 45 %. Hájovka subvence celkem 60%, meliorace stejn 45 %. Na vypsanou offertu p ihlásili se dva zájemci a sice projektant fa. Dvo ák Pardubice a Pot ek Chrudim. Pon vad Pot ek znám nebyl a správce stavby rada Ku era od technické kancelá e v Pardubicích p ál také firm Dvo ák, sv ena stavba této firm, za jednotkové ceny a sice hodn vysoké. Po así bylo p íznivé, spí e suché a práce la rychle kup edu. Byla to práce dosti drahá, zejména, e nebylo v dru stvu lidí majících n jaký rozhled o odvod ování, tak e zcela jist se mohlo u et iti na korci 100 K. Dru stvo ustavil starosta F. Polák. P edsedou zvolen Fr. Palata, rolník p. 35, jednatelem Karel Stejskal, etnický strá mistr v penzi a pokladníkem Frant. afa ík p. 20. Pozd ji, kdy Dvaka ovice, které s dru stvem zapo aly, jeliko musely v e svád ti do meliora ního odpadního p íkopu dru stva Kost nice majíce vlastní projekt, rozhodly se pro ur itý p ísp vek, zvolen za místop edsedu Fr. Polák. Frant. afa ík, který finan ními nesnázemi donucen vzdát se pokladnictví, p evzal toto z nouze op t Fr. Polák. Na provedení prací, ne budou vyplaceny podpory od státu a zem, uvolila se Úst ední jednota hosp. dru stev zap j iti obnos K, p i em jsme ji dru stvem postoupili právo na vybírání subvencí. P i kone né kolaudaci, kdy firma Dvo ák m la dostati je t 65 tisíc K, podepsán ji byl záru ní list pro Ob anskou zálo nu v Pardubicích s nad jí, e úst ední jednota to bance nahradí. Av ak Úst ední jednota sní ila nám úv r o K a tak dru stvo muselo schán t peníze. N co se sehnalo p epsáním vkladu, n co od len, kte í si vyp j ili a zbytek asi 27 tisíc vyp j en z ob anské zálo ny v Da icích a za 3 m síce to bylo zaplacené. Kdy byl znám výsledek výdaj stavby, nastal výpo et p ísp vku. Provedl to in enýr technické kancelá e p. Vl ek za obnos 2 tisíce K. P i tom se stala chyba. Dru stvo si b hem doby vyp ilo pro leny, kte í nemohou splatit p ísp vek obnos 240 tisíc K. Av ak ztráta kurzovní a zdr ení platební, inily úroky 38 tisíc K. Tento dluh nebyl dosud p eveden na leny, kte í

9 VIII/2 Kost nické noviny Zajímavosti a trochu zábavy stránka 9 záp j ku pot ebovali a pan in enýr ji zapo ítal do p ísp vku, tak, e tato ástka zbývala, kdy se p epo etly p ísp vky a dluhy. Frant. afa ík, který pro dluhy byl nucen prodati statek p. 20 podal na ostatní zastupitele stí nost, neb udání, e dru stvo strojilo pro leny r zných komisí hostiny, by byla v t í subvence. V c byla u soudu, knihy byly zabaveny, dodány soudu. P i ly do Chrudimi na krajský soud, státní zastupitelství, na ministerstvo zem d lství a pak jako bezd vodné vráceny, jeliko se nic nena lo, pon vad tam nic nebylo. Byla p i tom celá ada nep íjemností zavin ných funkcioná em, který m l na mysli nejd íve sv j prosp ch a pak teprve ostatní dru stvo. Vojsko v obci: Jezdecký pluk sv. Václava, eskadrona z P elou e, byla zde p echodn ubytovaná a pak ode la do Da ic. Stavby: Marie Harapátová, vdova po Adolfu P honném zakoupila sob místo pro domek za drahou a vystav la tam v roce Volby: Dne 27. zá í konány obecní volby. Podány byly 3 kandidátní listiny. A sice: Republikánská, zem d l. lidu, eskosl. socialist a strany lidové. Republikánská 212 hl. vedl Fr. Polák sl. Socialisté 109 hl. vedl Fr. Ku era Lidová strana 81 hl. vedl Fr. Krátký Za Republikánskou stranu zvoleni: Fr. Polák, Lad. Krátký, Jos. Palata, Jos. Fibich, Frant. Svato Frant. Schán l, Josef imá ek, a Ant. Jelínek z Moravanského a Fr. Svato. Za Sl. socialisty zvoleni: Fr. Ku era, Frant. P honný, Fr. Herzá a Fr. Fro z Moravanského. Za stranu lidovou zvoleni: Fr. Krátký p. 34, Fr. Vo í ek p. 16 a Antonín Bezperát z Moravanského. Starostou op t zvolen Fr. Polák. V listopadu konány volby do osad a sice osady Kost nice a Moravanského. Volby nekonány, nýbr provedly se dohodou stran, v pom ru voleb do obce. Za Republik. stranu zvoleni: Jos. Vosáhlo, Fr. Ro ek, Boh. Mandys, Jos. afa ík, Jan Fibich, Jos. Harapát, Fr. Krpata. Za stranu lidovou: Lohnický, Kubík. Byly to první volby, které se konaly v Kost nicích odd len. D íve spravovalo zastupitelstvo polit. obce Kost nice jm ní místní obce, a to bylo protizákonné, ale trp no. Pon vad nov zvolené místní zastupitelstvo se nevzdalo práva, by obec politická sama spravovala jm ní osady, musil býti zvolen starosta pro osadu Kost nice. Volba starosty místní obce provád la se dle stran a proto republ. strana jako nejsiln j í volila starostu ze sebe. Byla to volba pohnutá a nemohlo se docíliti výsledku ani jednotného, ani absolutní v t iny. Teprve na zakro ení starosty obce, jako vládního komisa e, zvolen v t inou jednoho hlasu p. Josef Vosáhlo, rolník p. 53, d v rník strany agrární. Nám stkem zvolen p. Jan Fibich, rolník p. 1, pokladníkem p. Boh. Mandys, rolník p. 39. Volba nebyla dobrá, co se pozd ji ukázalo. Zem eli a na místním h bitov byli poh beni: Franti ka Herzá ová, vým nká ka z p. 61, narozena v roce 1847, tedy ve stá í 84 let. en k Nohejl z p. 84, rolník ve stá í 73 let. en k pa ek, rolník p. 80, ve stá í 65 let. Zem el na rakovinu aludku, na co zem el i jeho otec, rolník p. 75. Josef Ha ek z ís. 69 ve stá í 25 let na souchotiny, které ádí v tomto rod, d íve Vo í kovém po matce. Franti ka Bo ková p. 13 ve stá í 83 let na vým nku. Anna Shán lová v p. 95 (d lnický domek p. Vá i). Zanechala t i nezaopat ené d ti, kterých se ujali star í sourozenci. Tím ode el z obce starý rod Shán l, zanechav ve sv t mnoho obecních p íslu ník. Václav Bedná z p. 42, d lník na dráze. Rodina Bedná ova se zde zakoupila. D íve byl na p. 42 Josef Vo í ek, rozený z p. 69. Anna Be ková, d lnice z obecního domku. upní sjezd hasi ský: Letos konán v obci na zahrad Fr. Poláka a Jos. t pánka upní sjezd hasi ský za p kného ú astenství.

10 VIII/2 Kost nické noviny Zajímavosti a trochu zábavy stránka 10 Stejné roky zapsané do druhé kroniky. Rok 1930 Ten rok byl p evá n suchý, úroda st ední, ani patná, ani p kná. Vodní dru stvo za alo p ípravy k práci. Úst ední jednotou hosp. dru stev povolen byl úv r do 200 tisíc K. Vojenské cvi ení: V Da icích u jezdeckého pluku sv. Václava bylo po ádáno cvi ení, za tou p í inou byla v Kost nicích ubytována jedna eskadrona tohoto pluku a vojáci byli i s d stojníky rádi zde vid ni k obapolné spokojenosti. Dra ba obecních pozemk : Pon vad v roce 1931 dopadl nájem obec. pozemk, byla proto rok p edem provád na nová dra ba. Vynesla nájmu K, rekordní to íslo. Úprava návsi: Pon vad regulováním potoka B ezinky a po silnici v obci, nastala obava ze zátop, usneslo se obecní zastupitelstvo na dal í regulaci tohoto potoka skrz obec protékajícího a úprav návsi a vodních nádr í. Událost pro obec velkého významu. Projekt této úpravy byl usnesen ji roku Byl vypracován zem d lskou radou a nedo lo k n mu jen vinou sv tové války. Zákon o plemenitb : P i provád ní tohoto zákona stala se veselá událost. Obec zakoupila pro chovatele Josefa Vosáhlo plemenného býka ze státního velkostatku Kladrub. P i vylo ení z vagonu se býk utrhl vedoucím mu m a chytili jej teprve vojáci v Da icích, ale byl zdivo elý a musel být zabit. P i út ku sem tam n koho trkl. Do statku p. 17, který pat il rodu Ku er p i enil se pan Vladimír Vá a z Topole a tím vymizel tento rod pod tímto jménem ji roku 1490 známý. Dne 1. srpna p edal Josef afa ík p. 24 statek svému synovi Josefu a Franti ce, rodem Ro kové z Kost nic. V srpnu provád lo se v obci, na hranicích katastru Dvaka ovice a Kost nice cvi ení protiletadlového pluku za vedení tábního kapitána Vrány z Prahy, od 8. srpna do 17. byla zde ubytována eskadrona 8. jezdeckého pluku pod vedením t. kapitána Táborka. Spo itelní a zálo ní spolek, roku 1905 zalo ený slavil své 25leté jubileum trvání. Za tou p í inou p ijel sem p edseda odboru spo. a zál. spolku senátor, d kan Kroiber a m l krásnou p edná ku. Bohu el málo z Kost nic nav tívenou a z okolí dosti. Zem eli ty i osoby z nich se jedna a sice Adolf P honný pro rodinné neschody zast elil. Rok 1931 Tento rok byl p evá n suchý. Sklize byla uspokojující. Vodní dru stvo piln pracuje. Dne 27. zá í provedeny byly volby do politické obce. Byly podány 3 kandidátní listiny a sice: Strana republikánská 212 hl. Sl. socialistická 109 hl. Lidová, katol. 81 hl. Starostou zvolen op t Fr. Polák. Potom as za m síc konány volby do osad. Po této volb, kdy zastupitelstvo se rozhodlo spravovat své jm ní, p ikro eno k volb starosty osady. Volba byla pohnutá a nemohlo se dojíti k výsledku. Teprve na zakro ení F. Poláka jako volebního komisa e zvolen v t inou jednoho hlasu Jos. Vosáhlo, d v rník strany agrární. Volba ale nebyla dobrá, co se pozd ji ukázalo. Tento rok konán hasi ský upní sjezd v Kost nicích a sice na zahrad starosty Poláka a Jos. t pánka za p kného po así i ú asti. V listopadu p edal starosta obce Fr. Polák usedlost svému synu Václavovi a ode el na vým nek, z stávaje nadále starostou obce. Tento rok zem elo v obci 8 ob an a pochováni na místní h bitov. Kv ta Urd alová

11 VIII/2 Kost nické noviny Zajímavosti a trochu zábavy stránka 11 Sněhová kalamita kalamita století Neobvykle dlouhá a na sníh vydatná zima je sice ji n jaký as za námi, bohu el kody, které napáchala v lesích obhospoda ovaných Lesním dru stvem Vysoké Chvojno s.r.o., jsou stále viditelné a nezmizí ani v pr b hu roku. Po átek zimy 2009 a 2010 nenazna oval ádnou výjime nou a dlouhou zimu a ani p edpov di po así nesignalizovaly n jakou ojedin lou situaci. Je t prodej váno ních kapr se odehrál na blát a první mrazíky p i ly a po t pánu. První sn hové vlo ky za aly padat a p íval sn hu bez p estání pokra oval i následující dny (sobota a ned le). Sníh z stal nabalen v korunách strom, zejména borovic, a v ned li ho bylo ji p es 30 cm. Stromy se pod jeho tíhou ohýbaly, ale je t se nic ned lo. Zlom nastal v ned li kolem poledne, kdy se dostavila obleva a do ji dosti t kého sn hu za alo pr et. V tuto dobu jsem se nacházel v lese v místní ásti pod Altánem na hranici katastr obcí Nová Ves a Pob ovice. To ji se ozývaly rány praskajících strom a pozd odpoledne ji byly nepr jezdné v echny cesty vedoucí k Nové Vsi. Jediná úniková trasa p es Studenou vodu se dala s obtí emi projet a na silnicích Borohrádek- Vysoké Chvojno a Vysoké Chvojno-Týni t n.o. uvol ovali cestu silni á i s mechanizací. Následující dny mokrý sníh zmrzl a znovu za alo sn it. A tak ve t etím lednovém týdnu dosáhla vý ka sn hové pokrývky a 75 cm. V tuto dobu bylo na Holicku daleko více sn hu ne v horských st ediscích zimních sport. Tento stav ochromil lesní výrobu natolik, e jsme ve firm museli radikáln e it zam stnanost d lník. Technický personál se i v obtí né situaci v noval zejména odvozu d evní hmoty vyt ené na konci roku Odhad kod a vý e kalamity nebyl mo ný, a tak jsme se o následcích sn hové nadílky jen dohadovali. První kroky ke stanovení mno ství po kozených strom byly mo né a ve druhé polovin února a v této dob se také p istoupilo ke zpracování kalamity. Vzhledem k nebezpe nosti situace byl ji v po átku kalamitní situace vyhlá en zákaz vstupu do lesa a do , tedy na nejdel í mo nou dobu. P i zpracování kalamity jsme rovn volili technologie co nejbezpe n j í pro pracovníky. Sn hová pokrývka personálu zna n zt ovala vyhledávání a vyzna ování po kozených strom a k tomuto ú elu jsme vyu ili i n které p stební d lníky, lesníky v d chodu a studenty lesnické koly. V pátek byl na na em majetku aktuáln uspo ádán seminá týkající se sn hové kalamity, jeho se zú astnilo cca 100 lesnických odborník v etn zástupc kraj Pardubice a Hradec Králové. Cílem seminá e bylo seznámit ú astníky se skute ným stavem a zejména hledat cestu k e ení vzniklé situace s návrhem opat ení pro budoucnost po kozených borových porost. Ani v této dob se ú astníci exkurze nemohli dostat ke v em p ipraveným ukázkám v terénu p es neustále vysokou sn hovou pokrývku. P i vyhodnocení seminá e bylo konstatováno, e obdobná kalamita takového druhu není zaznamenána v lesnických análech v období sto let zp t. V této dob jsme ji odhadovali kodu na na em majetku ve vý i tisíc m3 d evní hmoty s následným vznikem asi 40 ha holin zejména v mladých borových porostech do 40 let v ku. V sou asné dob máme ji zpracováno p es 30 tisíc m3 kalamitní hmoty a to zejména pomocí harvestorových technologií, p i em v jednom období v na ich lesích pracovalo a 7 harvestorových uzl. Práce probíhaly i v noci nebo blí ící se jaro a nebezpe í znehodnocení borového d eva nás siln popohán lo. Dal í komplikace nastaly v pr b hu jara, které je oproti minulým lét m neobvykle de tivé a tak p i zpracování a zejména doprav kalamitního d íví dochází ke zna nému po kození lesních cest. Sanace t chto kod bude stát dal í obrovské náklady nejen v roce leto ním, ale i v letech budoucích. Kone né zpracování siln j ího d eva, které se dá je t dob e zpen it, odhaduji na m síc ervenec

12 VIII/2 Kost nické noviny Zajímavosti a trochu zábavy stránka , ale kody v mladých porostech budeme napravovat z ejm je t po átkem p í tího roku. P i zpracování slab ích porost a rozptýlené d evní hmoty vyu íváme té zájmu ob an o samovýroby palivového d eva. Organizace samovýrob p iná í na na e lesníky dal í velkou asovou zát a tímto prosím spoluob any o pochopení p i vy izování jejich zájmu. Velké potí e nám té zp sobuje skute nost, e po uzav ení pily v Borohrádku neexistuje v R d eva ský subjekt, který by se specializoval na zpracování borové pila ské kulatiny a dokázal tuto komoditu zaplatit v evropsky srovnatelných cenách. Na e d evo tedy kon í velkou m rou v zahrani í a to zejména ve SRN, kam odesíláme ka dý týden celé vlaky borového d eva. Mírn p íznivou skute ností je, e oproti jiným let m cena borové kulatiny ve II.Q 2010 se mírn navý ila. Vzhledem v ak k ji popsaným kodám na lesní dopravní síti, je to v ak jen malá náplast. Vá ení náv t vníci lesa vzhledem k tomu, e likvidace následk sn hové kalamity není je t zdaleka u konce, ádám vás jménem Lesního dru stva Vysoké Chvojno s.r.o. o zvý enou opatrnost p i pobytu v lese a prosím, abyste respektovali p ípadné pokyny lesního personálu s v domím, e se jedná o va i bezpe nost. Minimáln po dobu jednoho roku budete mít mo nost vid t následky p írodní katastrofy, která nás postihla a to ve form poni ených cest, vysokého mno ství t ebních odpad, místy mechanizací po kozených strom a dal í negativní jevy, které v dy provázejí zpracování takto rozsáhlé kalamity. M jte tedy trp livost a mohu vám slíbit, e na e firma u iní v e, abychom stav lesa vrátili zp t do stavu, který panoval p ed zimou Neobvykle vysoká vý e t by bude mít negativní dopad na ekonomiku firmy v budoucích letech a zejména máme velké obavy o budoucnost po kozených porost, které jsou velmi pro ídlé, nestabilní a náchylné na dal í po kození v trem i sn hem. Snad budeme mít v následujících letech více t stí, které je pro hospoda ení v p írod velmi pot ebné. Radomír Charvát lesmistr jednatel Lesní dru stvo Vysoké Chvojno s.r.o. Dobrý kolá (p. Udr alová) 1 ½ hrnku polohrubé mouky 1 hrnek cukru krupice ½ hrnku mléka ½ hrnku oleje 2 vejce 1 prá ek do pe iva Toto v e zamíchat a upéct 2 malé konzervy mandarinek se ávou 2 sladké leha ky 2 instantní pudinky (Creme Olé) V e smíchat a pot ít vychladlý kolá Kost nické noviny vydává Obecní ú ad Kost nice a ídí redak ní rada: Gabriela Zahrádková -g.z.-, Jana (Haková) t pánková -j..-, Lenka Jiroutová -l.j.-. Redak ní P ísp vky jednotlivých autor jsou ponechávány v p vodním zn ní a nejsou jazykov ani fakticky upravovány.

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918

Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918 Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918 Miroslav ehák Bakalá ská práce 2011 Prohla uji, e jsem tuto práci vypracoval samostatn. Ve keré prameny,

Více

Na vydání almanachu se podíleli:

Na vydání almanachu se podíleli: Na vydání almanachu se podíleli: Bek Jaroslav, ornej Pavel, Dlouhý Miroslav, Duánek Karel, Hanzlík Karel, Hlavá ek Even, Holub Ji í, Hromádka Tomá, Hujer Ji í, Indra Zden k, Jaro Frantiek, Jur ková Marie,

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 1 Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen 2009 1 OBSAH: Základní údaje lenské obce

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

In memoriam Jaroslav Bilina

In memoriam Jaroslav Bilina 27.5.1942 byl proveden atentát na zastupujícího íšského protektora v echách a na Morav Reinharda Heydricha. Je vyhlášeno civilní stanné právo a na ízeno: kdo osoby, které m ly ú ast na spáchání atentátu

Více