Podzimní akce. Prázdninové cvičení: 5.8., Od Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky Rybá ské závody Posvícenský nohejbal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podzimní akce. Prázdninové cvičení: 5.8., 19.8. Od 2. 9. Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky. 4. 9. Rybá ské závody. 11. 9. Posvícenský nohejbal"

Transkript

1 Ro ník VIII íslo 2 duben - erven 2010 Podzimní akce Od Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky Rybá ské závody Posvícenský nohejbal Výlet s Jitkou. (více str. 4) Prázdninové cvičení: 5.8., :30 18:00 Malinky 18:00 19:00 In-line bruslení (sraz p ed KD) 19:00 20:00 Aerobic a Hospoda u Petry Tvo ivé dílny pletení ko ík z novinového papíru D tský den Z pohádky do pohádky (str. 5)

2 VIII/2 Kost nické noviny Z obecního ú adu... stránka 2 Volby do obecního zastupitelstva Jak asi v ichni víte v íjnu leto ního roku se uskute ní volby do obecního zastupitelstva. Vyu iji této cesty a rád bych oslovil ty, kte í mají zájem pracovat v novém obecním zastupitelstvu, aby se zastavili na OÚ kde jim budou podány pot ebné informace jak se stát kandidátem do komunálních voleb. Kandidátní listiny musí být odevzdány na pov ené místo do 10. srpna V. Pulkrábek Op t jsme se zú astnili sout e vesnice roku. Tentokrát u s úsp chem. V Pardubickém kraji se do sout e p ihlásilo celkem 24 obcí. Vít zem krajského kola a dr itelem ocen ní Zlatá stuha se stala vesnice St emo ice. "Komisi p esv d il nejen hezký vzhled obce, ale také nad ení, skromnost a ur itá pokora s jakou v ichni ob ané budují a zkrá lují vesnici, mají úctu k tradicím a okolní p írod. Myslím, e nebudu daleko od pravdy, kdy eknu, e jsme nalezli pospolitost v p íkladné form," íká p edseda hodnotitelské komise Karel Rothschein, starosta obce Osík, která získala titul Vesnice roku v Pardubickém kraji v roce Krajské kolo sout e Vesnice roku v Pardubickém kraji p ineslo i dal í ocen ní. Modrou stuhu za spole enský ivot získala obec Biskupice (okres Svitavy), Bílá stuha za innost mláde e poputuje do obce Kost nice (okres Pardubice), Zelenou stuhu za pé i o zele a ivotní prost edí ud lila komise vesnici Veselí (okres Pardubice) a Oran ovou stuhu za spolupráci obce a zem d lského subjektu vesnici Stolany (okres Chrudim). p evzato z Vítání ob ánk 2010 Republikový babyboom dorazil i do na í obce. Vlna miminek narozených na sklonku lo ského roku a za átku roku leto ního nás p ivedla k rozhodnutí uspo ádat slavnost Vítání ob ánk v tomto roce dvakrát. Poprvé dne 23.kv tna 2010, kdy jsme p ivítali tyto nejmen í: Veroniku apkovou, Jakuba Jirouta, Kamilu Fibichovou, Annu Novotnou, Vanessu Hlavatou a Michaela á ka.slunce svítilo, ptáci májov zpívali a nálada byla výborná. Nezbývá ne je t jednou pop át v em d tem a rodi m spoustu krásným dn pro itých v na í malebné vísce. PS: A s t mi dále narozenými se t íme na setkání v m síci íjnu (- g.z.-) Usnesení z ve ejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne v kulturním dom. 1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne Obecní zastupitelstvo bere na v domí zprávu o innosti rady za uplynulé období. 3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemk p.. 553/90, 553/64 a ást pozemku 553/3 který bude odd len geometrickým plánem, v e v k.ú. Kost nice a stanovuje cenu 50,-K za 1m2. 4. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpo tu. 2/ Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z POV a pov uje starostu k podpisu smlouvy. 6. Obecní zastupitelstvo schvaluje po ízení nové zahradní techniky pro údr bu obce a odprodej pou ité. 7. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzav ení dodatku smlouvy o provozování vodovodního ádu se sope nosti VAK Pardubice. 8. Obecní zastupitelstvo schvaluje patnácti lenné budoucí zastupitelstvo na p í tí funk ní období

3 VIII/2 Kost nické noviny Z obecního ú adu... stránka 3 Mate ská kola Kost nice Prázdninové ohlédnutí Jarní zápis nových d tí op t potvrdil zájem o na í kolu nejen mezi místními ob any, ale i mezi p espolními. Nov zvý ená kapacita na 28 zapsaných d tí bude od zá í 2010 pln Hlavní ást kolního roku 2009/2010 je vyu itá a pár náhradník eká v záloze. za námi, v ichni se rozprchli na prázdniny a Celkem osm d tí se s námi rozlou ilo dovolenou. Je as se ohlédnout a hodnotit, na z d vodu dal ího putování za vzd láním dobré navázat, ze patného se pou it. v základních kolách: Patrik F., Adéla C., Elen V celku to byl rok dobrý, plynoucí P., Martina Z., Kate ina., Jan P., Sára S., v reálném poklidu, bez ne ekaných katastrof a Karel K. problém. P vodní po et 24 zapsaných d tí se V dob prázdninového re imu provádíme postupn rozrostl na 26 d tí a na e ádost o generální úklid, drobnou údr bu a rekonstrukce zvý ení kapacity na maximální po et 28 d tí na men ího rozm ru v propojovací ásti jídelny a t ídu byla kladn vy ízena s platností od kuchyn i malování obou místností. Dob e Zrekonstruované prostory sociálních nastartované a rozjeté období oprav v budov za ízení a kolní zahrady pro ly první musíme udr ovat v tempu a ji nyní p emý let zat kávací zkou kou ( na výbornou) a nad realizací dal ích zásadních a nákladných zkvalitnily ná denní pobyt ve kole. oprav jako jsou nap. vým na zbývajících oken Ka dodenní aktivity vycházející ze v p ízemí budovy nebo vým na oblo ení st n kolního vzd lávacího programu jsme na chodbách. dopl ovali kulturními, sportovními a Záv rem d kujeme v em, kte í nás poznávacími projekty ve kole, v obci ( kde v na em sna ení podporovali,t m, kte í nám jsme se s mnohými z vás jist setkali) a na pomohli a pomáhají, t m, kte í nám fandí a v dy výletech po okolí. pro nás mají veselý úsm v a dobré slovo. Zahrádková Gabriela, M Kost nice Blahopřejeme: V MĚSÍCI ČERVENCI 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: paní Anna Be ková paní Kv toslava Udr alová paní Eva Zb hlíková pan Ladislav Kubík pan Miloslav Polák V MĚSÍCI SRPNU 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: pan Milan Pilný V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: paní Hana Mikulcová paní Jaroslava Poláková pan Josef Jedli ka Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. (-g.z.-) Z obecní statistiky: Po et obyvatel k : 528 P ist hovali se: Ev en T asák p. 147 Monika Placková p. 118 Narodili se: Pavel Janda p. 184 Oskar Neubauer p. 144 Opustil nás: Josef Zahrádko p. 24

4 VIII/2 Kost nické noviny Spole enské a sportovní d ní stránka 4 Výlet s Jitkou To byl letos adrenalin. V sobotu pak u jsme jsme vyrazili sm r eská T ebová, ekalo nás lanové centrum na Pekláku, spoustu d tských h i s proléza kami, koloto i, hrady stoupali spole n k rozhledn, na a houpa kami pro men í turisty a cesta na kterou vylezli i Kozlov. P t state ných tém t i hodiny ti nejmen í!!! zdolávalo p eká ky v lanovém centru, V lese adrenalin to byl po ádný!!!! Ostatní chvilku fandili a pak vyrazili hledat cestu na Kozlovský vrch, po cest za ili adrenalinek na d tských h i tích, kterých je po eské T ebové opravdu dost, a také zna ili nás je t ekalo stav ní oblíbených dome k pro lesní sk ítky a zví átka a pak u honem na vlak. Tak Jitko, kam pojedeme p íst? cestu, aby se plhavci s doprovodem Hodn sluní ka a spoustu p íjemných neztratili Kolem druhé hodiny odpolední zá itk v em p eje jsme se v ichni shledali pod kopcem Kozlov, Jana Víchová MS Kost nice uspo ádalo ji druhý,,d tský den spojený s,,mysliveckým dnem pro ob any Kost nic a p átele myslivce z ostatních MS.D tský den se uskute nil dne 14. ervna od 14hod na místním h i ti a zú astnilo se 34d tí v ech v kových kategorií. Na zahájení majitelé t í eských fousk, ing. Franti ek Kerda a ing. Eva Pavlíková p edvedli ukázku práce oha e ve vod s výkladem na obecním rybníku. Po ukázce disciplín dostaly d ti mo nost p edvést si psy na p iná ení aportu z vody. D ti projevily velký zájem vyzkou et si, jaké to je být v dcem a tak byli v ichni t i krásní a pracovití jedinci na eho národního plemene neustále v permanenci. D ti nezapomn ly po dobrém výkonu své nové kamarády jak se pa í pochválit a tak byla naprostá spokojenost na obou stranách. Poté je v p íjemném chládku ing. Franti ek Kerda seznámil s historií eského fouska i ostatních eských plemen ps, vysv tlil jedine nost práce oha e, seznámil d ti s pé í o psa a nabídl na záv r zájemc m o p írodu a myslivost nav t vovat krou ek mladých myslivc p i OMS Pardubice. P edseda MS pan Vlastimil Englich ml. a myslivecký hospodá pan Roman Dostál pohovo ili s d tmi na téma, která zví átka ijí v míst jejich bydli t a o zp sobu jejich ivota a nutnosti jejich ochrany v p írod. Sou ástí výkladu byla bohatá výstavka trofejí, preparovaných zví at a pták. Poté d ti Myslivecký den absolvovaly na n kolika stanovi tích sout e v poznávání zv e a rostlin, kde se d tem v novala paní Milu e Englichová s dcerou Milu kou. Nejoblíben j í disciplínou se stala st elba na ter divo áka. Ka dý,,lovec si odnesl ter s pat i nou hrdostí dom. V trvalé permanenci byl i skákací hrad. Na záv r bylo vyhodnocení v ech sout í, nejlépe usp li Mat j Hubálek a Ani ka Víchová.V echny d ti obdr ely za projevené znalosti a dovednosti,, estné uznání MS Kost nice a spoustu dárk a upomínkových p edm t. Po celou dobu konání akce m ly d ti k dispozici zdarma nanuky a nealko nápoje v nované MS Kost nice a ostatními sponzory. Od 17ti hodin, kdy postupn na h i ti ubývalo spokojených d tí a p ibývalo dosp lých, se,,d tský den pozvolna zm nil na,,den myslivecký. P i p íjemném posezení u grilu s otá ejícím se prasátkem jsme a do pozdních ve erních hodin hodnotili úsp nost této akce. Dále stojí za zmínku, e na této akci prob hla ochutnávka vín. ýt ek této ochutnávky v hodnot 5400k, byl v nován na zhotovení kroj pro tane níky eské besedy. ímto bychom cht li pod kovat v em ob an m, kte í se na této sbírce podíleli a umo nili na im tane ník m, aby na i obec nadále reprezentovali po celé eské republice. lenové MS Kost nice

5 VIII/2 Kost nické noviny Spole enské a sportovní d ní stránka 5 Čarodějnické klání Poslední den v dubnu pat í v dy arod jným rej. Nebylo tomu jinak i letos. Na sraz arod jnic p ed KD dorazila hrska od ných arod jnic a arod j, ostatní z stali ve svém maskování jako oby ejní lidé. Malé arod jky musely slo it zkou ku odvahy a pr letem mezi starými kolegyn mi dokázat, e jsou schopny udr et s nimi krok na velkém arod jném reji. Po této zkou ce následoval p elet na prostranství za bytovkami, kde byly nachystány r zné dovednostní disciplíny jako let na ko t ti, základy lektvar, va ení abí polévky atd. Nakonec mohli v ichni diváci zvolit tu nej arod jnici. Pak u se zapálila hranice s náhra kou arod jnice, kterou vytvo ily d ti na klubovni ce. Novinkou bylo ob erstvení, které si pod k ídla vzali dobrovolní hasi i a e o párky byl zájem. Nakonec se v echny mágové i arod jky odebrali odpo ívat a za rok jist op t dorazí. (-j..-) Dětský den aneb Z pohádky do pohádky se Kost nice na odpoledne zm nily v pohádkovou í i. D ti i jejich rodi e se pobavili a zopakovali si ty základní pohádky jako jsou ervená Karkulka, Perníková chaloupka, Popelka, Sn hurka, Budulínek, Koblí ek a Neposlu ná k zlátka. Nav tívili i dal í pohádkové bytosti vodníka, víly a erty. O trochu adrenalinu se postarali p evozníci na rybníce, kdy si ti odvá ní sedli do lo ky a nechali se p evést na druhý b eh. Cílem pohádkové cesty bylo h i t, kde bylo p ipraveno ob erstvení, skákací hrad a malování na obli ej. Z ad dobrovolných hasi vznikl nápad na tafetu pro d ti, kterou pak vyzkou eli i dosp lci. Po así nám p álo a zábava se protáhla do pozdních ve erních hodin. D kuji v em len m TJ Sokola, kte í neváhali a ochotn se p estrojili za pohádkové bytosti aby pot ili d tské du i ky. A také v em, kte í p i li a podpo ili nás, za rok se budeme t it zas. (-j..-)

6 VIII/2 Kost nické noviny Spole enské a sportovní d ní stránka 6 Česká beseda v Kamenci u Poličky Tradi ního putovního setkání tane ník eského národního tance pro ty i páry s názvem eská beseda tentokrát v obci Kamenec u Poli ky jsem se zú astnila jako doprovod a pozorovatel s na í nejmlad í kolonou ve slo ení : Veronika Teplá, Lenka Pulkrábková, Gabriela Vá ová, Diana Zahrádková, Daniel Teplý, Vít Novák, Tomá Korbel, Ji í Kohoutek. Krásné slune né dopoledne ned le 4. ervence 2010 jsme dorazili na smluvené místo a hned po v elém p ivítání stopi kou slivovice a domácími kolá ky jsme ohromení nasávali atmosféru ivota v obci velmi podobné té na í. Inspirace a nám ty e ení problematiky spole enského d ní v obci, udr ování tradic a pro nás velmi aktuálního problému po ízení vlastních kroj na tanec eská beseda jsme probírali tu i tam. V tradi ním pr vodu obcí na e velmi mladá kolona zaujala nejednoho diváka, stejn jako reportéra eského rozhlasu, který hned po skon ení hlavního tane ního programu p isp chal za na imi tane níky se svým mikrofonem a otázkami typu : Jak spolu souvisejí vá v k a tyto tradice?. Tan ili moc p kn, s jiskrou v oku a p irozeným výrazem, zkrátka reprezentovali. D kuji jim za nás v echny a p eji krásné léto. Za TJ Sokol Kost nice OS G.Zahrádková Pod kování V této souvislosti ve ejn d kujeme firm CEMOD CZ a.s. Pardubice za finan ní p ísp vek ve vý i K na po ízení kroj pro tane níky eské besedy. starosta TJ Sokol Kost nice OS Petr Zahrádko Dále bychom Vás rádi pozvali na na e podzimní akce jako jsou oblíbené Rybá ské závody pro malé i velké které prob hnou na dolním rybníku pak následuje posvícenský nohejbal, dal í tradi ní zále itost, kde se pobaví nejen dosp lci, ale i pro d ti se najde vy ití. Od 2. zá í bude pokra ovat pravidelné cvi ení s Ditou aerobik pro v echny zájemce (vítáme i nové tvá e) a tane ní skupina Malinky. Plánujeme i pokra ování Pond lní klubovni ky. Podrobn j í informace budou v dy ve výv sce TJ Sokola. Op t obnovujeme Tvo ivé dílny pro malé i velké. Z d vodu asové tísn dvou hlavních aktérek Jany a Lenky, jsme je minulý p lrok vypustili. Nyní u máme naplánovaný program a do Vánoc, a tak se na Vás budeme ka dé druhé pond lí v m síci t it. Dílny probíhají v KD pod jevi t m od 18:45. Jednotlivé nabídky budou v dy p edem uve ejn ny ve výv sce Tj Sokola. Zveme v echny, kte í mají chu vyzkou et n co nového. V kem nejsme omezeny, tak e rády p ivítáme i na e seniory. V pond lí za ínáme pletením z novinového papíru. Za pár korun si vytvo íte ko íky i obaly na kv tiná e libovolné velikosti i tvaru k nerozeznání od proutí. S sebou pouze staré noviny (ne letáky) a asi kolí k na prádlo (ty se nezni í op t si je odnesete v p vodním stavu dom ). Cena 40 K /os. Dále jsou pak v plánu Drátkování (kamínky, hrní ky, lahve ) Malování na hedvábí ( ály, pol tá ky, obrázky) Kouzlení z vodního skla (váno ní dekorace - koule, zvonky). (-j..-)

7 VIII/2 Kost nické noviny Zajímavosti a trochu zábavy stránka 7 Z Historie O d ní v obci mezi dv ma sv tovými válkami. Od první se as vzdaluje, ale ke druhé se bohu el rychle blí í. Rok 1930 Rok 1930 nebyl rokem nejlep ím, p evá n suchý, úroda jenom st ední. Jaro bylo sice vlh í, ale pozd ji p evládlo suché po así. V roce 1926 ustavené Vodní dru stvo v Kost nicích po mnohých intervencích dosáhlo schválení ú adu a subvencování. Povoleno na drená 45 %, regulace potoka B ezinky, 70%, Hájovka 60 %. Pro pokro ilou dobu, ale neza ato dokud nebyly p ípravné práce skon eny. V první ad to bylo zabezpe ení úv ru. Ten byl povolen do K, Úst ední jednotou hospodá ských dru stev v Praze. Pr b h ní byl dobrý, ani skorem nepr elo. Po dobu cvi ení a koncentrování pluku jízdy ís. 8 Svatého Václava na cvi ení v Da icích, byla v obci po íslech ubytovaná jedna eskadrona. Vojáci rychle zdomácn li, rovn d stojníci a rotmist i. Dne 27. srpna provád la se dra ba obecních pozemk na nových 6 let. A koliv se myslelo, e výnos pozemk, který inil K v minulém 6tiletí jest a dost vysoký, stoupl p i dra b tento výnos na K, tak e z n kterého korce se platí více jak 400 K. Mnoho starých nájemc od nájmu pro drahotu ustoupilo. Vzhledem, e Vodní dru stvo provedlo regulaci potoka B ezinky, po jeho úprav bude dosahovati a po hranici návse v obci, usneslo se obecní zastupitelstvo, by ji od roku 1908 a 1914 ud laný projekt na úpravu návsi byl p epracován a za ádáno o státní podporu. Do rozpo tu vlo ena suma K jako výp j ka na p íslu né práce. Na ízením vládním uveden v ivot zákon o plemenitb hospodá ských zví at. Dle s ítání dobytka p íslu né obci na ízeno chovati 4 býky. Pon vad krom rolníka Franti ka Ku ery a Franti ka Krátkého. 12 se nikdo nerozhodl pro koupi vlastního býka, koupila obec v Kaldrubech ve státním velkostatku 3 býky, jimi m li býti pod leni rolníci Franti ek Ro ek p. 2, Boh. Mandys p. 39 a Josef Vosáhlo p. 53. Býci také po átkem ledna p i li, ale jenom dva. Jeden toti p i nakládání v Kladrubech utekl a byl popla ený, proto s jeho zasláním bylo pozdr eno a vypraven asi za týden. Do el na nádra í a Jos. Vosáhlo vypravil se se zet m a hochem souseda Lohnického pro býka. Kdy s ním p i li p ed hostinec Josefa Ka para, býk se utrhl pr vodc m a utekl. Utekl a do Da ic, kde byl vojáky chycen a svázán, odveden do Kost nic, kde jej koupil ezník Antonín ervinka z Kost nic. Josef Vosáhlo m l z toho posm ch jako krotitel býka. Býk sem tam n koho trkl, ale ne nebezpe n. Zákon sám sebou jest dobrý, ale není populární snad bude. Do ísla popisného 17 p i enil se do statku k dce i po rolníku Frant. Ku erovi p. Vladimír Vá a z Topole. Tím p e el statek, na kterém vládla rodina Ku erova nejmén 200 let do cizích rukou. Josef afa ík rolník p. 24 popustil (ji v roce 1929) statek synovi, který si vzal za man elku Franti ku Ro kovou, dceru zem elého rolníka p. 2. By nebylo mezi nimi nábo enského rozdílu, p estoupila Frant. Ro ková z katolictví na víru evangelicko- eskobratrskou. Dne zem ela náhle paní Anna Svato ová, vým nká ka v p. 21, man elka po Janu Svato ovi, rolníku a bývalém starostovi obce, který hospoda il d íve na p. 66 a koupiv p. 21 vystav l sob na dvo e vým nká kou budovu. Byla rozená Havlí kova z Ost e an. Dne zem ela Anna Sedláková, man elka cestá e a bývalého hroba e zem ela p. Marie Kubistová, její man el Franti ek Kubista za ídil si v obci po Ji ím Ba antovi obchod uhlím a vystav l sob p. 97. Je t tý rok o enil se s Annou Ka parovou, dcerou hostinského p. 76 v Kost nicích. K rodinné tragedii do lo v rodin Adolfa P honného p. 11. A. P honný p evzal po matce domek p. 11, p i n m bylo p es 5 korc

8 VIII/2 Kost nické noviny Zajímavosti a trochu zábavy stránka 8 polí. Byl obecním zvoníkem, který to ú ad zastával ji jeho otec a p ed ním Josef Hroch, jeho dceru si Jos. P honný vzal a kdy tato p ed asn zem ela o enil se Jos. P honný po druhé s Annou Brychtovou, dcerou Mat je Brychty, který sem p i el z Rovn. Adolf P honný m l za man elku Marii (jméno se nedá p e íst) z ankovic. Do lo k n jaké man elské zpronev e o ní P honný v d l. Jednou se cht l otrávit, ale nepovedlo se mu to, proto jednou kdy milenec man elky cht l se vyst hovat dal mu sekyrkou a nejspí e mysle, e jej zabil, st elil se z pistole flobertky do hlavy a byl na míst mrtev. Vdova prodala domek a odst hovala se do Vysokého Mýta, ale dlouho tam nepobyla. Domek p. 11 koupil od ní bratr zem elého Alois P honný. Dne 3. srpna bylo zde cvi ení protiletadlového d lost electva, které stálo na hrani ní cest mezi pozemky obce Kost nice a Dvaka ovice. ídil je tábní kapitán Vrána z Prahy. Ve dnech od 8. srpna a do 17. srpna byla zde ubytována eskadrona jezdeckého pluku z P elou e. Velel ji kapitán Táborek. To ji podruhé. V tomto roce bylo tomu 25 let, co zalo en byl v obci Spo itelní a zálo ní spolek. Úst ední jednota vyslala sem e níka a sice p edsedu kampeli ek p. senátora d kana Kroihera, který svojí e í uchvátil v echny p ítomné. Bohu el, e tato slavnost byla nav tívena víc cizími, ne domácími. Rok 1931 Rok 1931 byl p evá n suchý. Sklize prost ení celkem uspokojivá. A tolikráte hrozilo, e sucho ohrozí stav hospodá ských plodin, dostavil se v poslední chvíli dé a zase v e o ivlo. Pohrom nebylo, nebylo ale také p ekotné úrody. Vy ízením ádosti o podporu zem a státu za alo pracovati Vodní dru stvo. Nejd íve se za alo se zadáním stavby. Rozpo et inil asi 660 tisíc. Podpora zem na regulaci potoka B ezinky,zem 30 %, stát 40 %, na melioraci samotnou 45 %. Hájovka subvence celkem 60%, meliorace stejn 45 %. Na vypsanou offertu p ihlásili se dva zájemci a sice projektant fa. Dvo ák Pardubice a Pot ek Chrudim. Pon vad Pot ek znám nebyl a správce stavby rada Ku era od technické kancelá e v Pardubicích p ál také firm Dvo ák, sv ena stavba této firm, za jednotkové ceny a sice hodn vysoké. Po así bylo p íznivé, spí e suché a práce la rychle kup edu. Byla to práce dosti drahá, zejména, e nebylo v dru stvu lidí majících n jaký rozhled o odvod ování, tak e zcela jist se mohlo u et iti na korci 100 K. Dru stvo ustavil starosta F. Polák. P edsedou zvolen Fr. Palata, rolník p. 35, jednatelem Karel Stejskal, etnický strá mistr v penzi a pokladníkem Frant. afa ík p. 20. Pozd ji, kdy Dvaka ovice, které s dru stvem zapo aly, jeliko musely v e svád ti do meliora ního odpadního p íkopu dru stva Kost nice majíce vlastní projekt, rozhodly se pro ur itý p ísp vek, zvolen za místop edsedu Fr. Polák. Frant. afa ík, který finan ními nesnázemi donucen vzdát se pokladnictví, p evzal toto z nouze op t Fr. Polák. Na provedení prací, ne budou vyplaceny podpory od státu a zem, uvolila se Úst ední jednota hosp. dru stev zap j iti obnos K, p i em jsme ji dru stvem postoupili právo na vybírání subvencí. P i kone né kolaudaci, kdy firma Dvo ák m la dostati je t 65 tisíc K, podepsán ji byl záru ní list pro Ob anskou zálo nu v Pardubicích s nad jí, e úst ední jednota to bance nahradí. Av ak Úst ední jednota sní ila nám úv r o K a tak dru stvo muselo schán t peníze. N co se sehnalo p epsáním vkladu, n co od len, kte í si vyp j ili a zbytek asi 27 tisíc vyp j en z ob anské zálo ny v Da icích a za 3 m síce to bylo zaplacené. Kdy byl znám výsledek výdaj stavby, nastal výpo et p ísp vku. Provedl to in enýr technické kancelá e p. Vl ek za obnos 2 tisíce K. P i tom se stala chyba. Dru stvo si b hem doby vyp ilo pro leny, kte í nemohou splatit p ísp vek obnos 240 tisíc K. Av ak ztráta kurzovní a zdr ení platební, inily úroky 38 tisíc K. Tento dluh nebyl dosud p eveden na leny, kte í

9 VIII/2 Kost nické noviny Zajímavosti a trochu zábavy stránka 9 záp j ku pot ebovali a pan in enýr ji zapo ítal do p ísp vku, tak, e tato ástka zbývala, kdy se p epo etly p ísp vky a dluhy. Frant. afa ík, který pro dluhy byl nucen prodati statek p. 20 podal na ostatní zastupitele stí nost, neb udání, e dru stvo strojilo pro leny r zných komisí hostiny, by byla v t í subvence. V c byla u soudu, knihy byly zabaveny, dodány soudu. P i ly do Chrudimi na krajský soud, státní zastupitelství, na ministerstvo zem d lství a pak jako bezd vodné vráceny, jeliko se nic nena lo, pon vad tam nic nebylo. Byla p i tom celá ada nep íjemností zavin ných funkcioná em, který m l na mysli nejd íve sv j prosp ch a pak teprve ostatní dru stvo. Vojsko v obci: Jezdecký pluk sv. Václava, eskadrona z P elou e, byla zde p echodn ubytovaná a pak ode la do Da ic. Stavby: Marie Harapátová, vdova po Adolfu P honném zakoupila sob místo pro domek za drahou a vystav la tam v roce Volby: Dne 27. zá í konány obecní volby. Podány byly 3 kandidátní listiny. A sice: Republikánská, zem d l. lidu, eskosl. socialist a strany lidové. Republikánská 212 hl. vedl Fr. Polák sl. Socialisté 109 hl. vedl Fr. Ku era Lidová strana 81 hl. vedl Fr. Krátký Za Republikánskou stranu zvoleni: Fr. Polák, Lad. Krátký, Jos. Palata, Jos. Fibich, Frant. Svato Frant. Schán l, Josef imá ek, a Ant. Jelínek z Moravanského a Fr. Svato. Za Sl. socialisty zvoleni: Fr. Ku era, Frant. P honný, Fr. Herzá a Fr. Fro z Moravanského. Za stranu lidovou zvoleni: Fr. Krátký p. 34, Fr. Vo í ek p. 16 a Antonín Bezperát z Moravanského. Starostou op t zvolen Fr. Polák. V listopadu konány volby do osad a sice osady Kost nice a Moravanského. Volby nekonány, nýbr provedly se dohodou stran, v pom ru voleb do obce. Za Republik. stranu zvoleni: Jos. Vosáhlo, Fr. Ro ek, Boh. Mandys, Jos. afa ík, Jan Fibich, Jos. Harapát, Fr. Krpata. Za stranu lidovou: Lohnický, Kubík. Byly to první volby, které se konaly v Kost nicích odd len. D íve spravovalo zastupitelstvo polit. obce Kost nice jm ní místní obce, a to bylo protizákonné, ale trp no. Pon vad nov zvolené místní zastupitelstvo se nevzdalo práva, by obec politická sama spravovala jm ní osady, musil býti zvolen starosta pro osadu Kost nice. Volba starosty místní obce provád la se dle stran a proto republ. strana jako nejsiln j í volila starostu ze sebe. Byla to volba pohnutá a nemohlo se docíliti výsledku ani jednotného, ani absolutní v t iny. Teprve na zakro ení starosty obce, jako vládního komisa e, zvolen v t inou jednoho hlasu p. Josef Vosáhlo, rolník p. 53, d v rník strany agrární. Nám stkem zvolen p. Jan Fibich, rolník p. 1, pokladníkem p. Boh. Mandys, rolník p. 39. Volba nebyla dobrá, co se pozd ji ukázalo. Zem eli a na místním h bitov byli poh beni: Franti ka Herzá ová, vým nká ka z p. 61, narozena v roce 1847, tedy ve stá í 84 let. en k Nohejl z p. 84, rolník ve stá í 73 let. en k pa ek, rolník p. 80, ve stá í 65 let. Zem el na rakovinu aludku, na co zem el i jeho otec, rolník p. 75. Josef Ha ek z ís. 69 ve stá í 25 let na souchotiny, které ádí v tomto rod, d íve Vo í kovém po matce. Franti ka Bo ková p. 13 ve stá í 83 let na vým nku. Anna Shán lová v p. 95 (d lnický domek p. Vá i). Zanechala t i nezaopat ené d ti, kterých se ujali star í sourozenci. Tím ode el z obce starý rod Shán l, zanechav ve sv t mnoho obecních p íslu ník. Václav Bedná z p. 42, d lník na dráze. Rodina Bedná ova se zde zakoupila. D íve byl na p. 42 Josef Vo í ek, rozený z p. 69. Anna Be ková, d lnice z obecního domku. upní sjezd hasi ský: Letos konán v obci na zahrad Fr. Poláka a Jos. t pánka upní sjezd hasi ský za p kného ú astenství.

10 VIII/2 Kost nické noviny Zajímavosti a trochu zábavy stránka 10 Stejné roky zapsané do druhé kroniky. Rok 1930 Ten rok byl p evá n suchý, úroda st ední, ani patná, ani p kná. Vodní dru stvo za alo p ípravy k práci. Úst ední jednotou hosp. dru stev povolen byl úv r do 200 tisíc K. Vojenské cvi ení: V Da icích u jezdeckého pluku sv. Václava bylo po ádáno cvi ení, za tou p í inou byla v Kost nicích ubytována jedna eskadrona tohoto pluku a vojáci byli i s d stojníky rádi zde vid ni k obapolné spokojenosti. Dra ba obecních pozemk : Pon vad v roce 1931 dopadl nájem obec. pozemk, byla proto rok p edem provád na nová dra ba. Vynesla nájmu K, rekordní to íslo. Úprava návsi: Pon vad regulováním potoka B ezinky a po silnici v obci, nastala obava ze zátop, usneslo se obecní zastupitelstvo na dal í regulaci tohoto potoka skrz obec protékajícího a úprav návsi a vodních nádr í. Událost pro obec velkého významu. Projekt této úpravy byl usnesen ji roku Byl vypracován zem d lskou radou a nedo lo k n mu jen vinou sv tové války. Zákon o plemenitb : P i provád ní tohoto zákona stala se veselá událost. Obec zakoupila pro chovatele Josefa Vosáhlo plemenného býka ze státního velkostatku Kladrub. P i vylo ení z vagonu se býk utrhl vedoucím mu m a chytili jej teprve vojáci v Da icích, ale byl zdivo elý a musel být zabit. P i út ku sem tam n koho trkl. Do statku p. 17, který pat il rodu Ku er p i enil se pan Vladimír Vá a z Topole a tím vymizel tento rod pod tímto jménem ji roku 1490 známý. Dne 1. srpna p edal Josef afa ík p. 24 statek svému synovi Josefu a Franti ce, rodem Ro kové z Kost nic. V srpnu provád lo se v obci, na hranicích katastru Dvaka ovice a Kost nice cvi ení protiletadlového pluku za vedení tábního kapitána Vrány z Prahy, od 8. srpna do 17. byla zde ubytována eskadrona 8. jezdeckého pluku pod vedením t. kapitána Táborka. Spo itelní a zálo ní spolek, roku 1905 zalo ený slavil své 25leté jubileum trvání. Za tou p í inou p ijel sem p edseda odboru spo. a zál. spolku senátor, d kan Kroiber a m l krásnou p edná ku. Bohu el málo z Kost nic nav tívenou a z okolí dosti. Zem eli ty i osoby z nich se jedna a sice Adolf P honný pro rodinné neschody zast elil. Rok 1931 Tento rok byl p evá n suchý. Sklize byla uspokojující. Vodní dru stvo piln pracuje. Dne 27. zá í provedeny byly volby do politické obce. Byly podány 3 kandidátní listiny a sice: Strana republikánská 212 hl. Sl. socialistická 109 hl. Lidová, katol. 81 hl. Starostou zvolen op t Fr. Polák. Potom as za m síc konány volby do osad. Po této volb, kdy zastupitelstvo se rozhodlo spravovat své jm ní, p ikro eno k volb starosty osady. Volba byla pohnutá a nemohlo se dojíti k výsledku. Teprve na zakro ení F. Poláka jako volebního komisa e zvolen v t inou jednoho hlasu Jos. Vosáhlo, d v rník strany agrární. Volba ale nebyla dobrá, co se pozd ji ukázalo. Tento rok konán hasi ský upní sjezd v Kost nicích a sice na zahrad starosty Poláka a Jos. t pánka za p kného po así i ú asti. V listopadu p edal starosta obce Fr. Polák usedlost svému synu Václavovi a ode el na vým nek, z stávaje nadále starostou obce. Tento rok zem elo v obci 8 ob an a pochováni na místní h bitov. Kv ta Urd alová

11 VIII/2 Kost nické noviny Zajímavosti a trochu zábavy stránka 11 Sněhová kalamita kalamita století Neobvykle dlouhá a na sníh vydatná zima je sice ji n jaký as za námi, bohu el kody, které napáchala v lesích obhospoda ovaných Lesním dru stvem Vysoké Chvojno s.r.o., jsou stále viditelné a nezmizí ani v pr b hu roku. Po átek zimy 2009 a 2010 nenazna oval ádnou výjime nou a dlouhou zimu a ani p edpov di po así nesignalizovaly n jakou ojedin lou situaci. Je t prodej váno ních kapr se odehrál na blát a první mrazíky p i ly a po t pánu. První sn hové vlo ky za aly padat a p íval sn hu bez p estání pokra oval i následující dny (sobota a ned le). Sníh z stal nabalen v korunách strom, zejména borovic, a v ned li ho bylo ji p es 30 cm. Stromy se pod jeho tíhou ohýbaly, ale je t se nic ned lo. Zlom nastal v ned li kolem poledne, kdy se dostavila obleva a do ji dosti t kého sn hu za alo pr et. V tuto dobu jsem se nacházel v lese v místní ásti pod Altánem na hranici katastr obcí Nová Ves a Pob ovice. To ji se ozývaly rány praskajících strom a pozd odpoledne ji byly nepr jezdné v echny cesty vedoucí k Nové Vsi. Jediná úniková trasa p es Studenou vodu se dala s obtí emi projet a na silnicích Borohrádek- Vysoké Chvojno a Vysoké Chvojno-Týni t n.o. uvol ovali cestu silni á i s mechanizací. Následující dny mokrý sníh zmrzl a znovu za alo sn it. A tak ve t etím lednovém týdnu dosáhla vý ka sn hové pokrývky a 75 cm. V tuto dobu bylo na Holicku daleko více sn hu ne v horských st ediscích zimních sport. Tento stav ochromil lesní výrobu natolik, e jsme ve firm museli radikáln e it zam stnanost d lník. Technický personál se i v obtí né situaci v noval zejména odvozu d evní hmoty vyt ené na konci roku Odhad kod a vý e kalamity nebyl mo ný, a tak jsme se o následcích sn hové nadílky jen dohadovali. První kroky ke stanovení mno ství po kozených strom byly mo né a ve druhé polovin února a v této dob se také p istoupilo ke zpracování kalamity. Vzhledem k nebezpe nosti situace byl ji v po átku kalamitní situace vyhlá en zákaz vstupu do lesa a do , tedy na nejdel í mo nou dobu. P i zpracování kalamity jsme rovn volili technologie co nejbezpe n j í pro pracovníky. Sn hová pokrývka personálu zna n zt ovala vyhledávání a vyzna ování po kozených strom a k tomuto ú elu jsme vyu ili i n které p stební d lníky, lesníky v d chodu a studenty lesnické koly. V pátek byl na na em majetku aktuáln uspo ádán seminá týkající se sn hové kalamity, jeho se zú astnilo cca 100 lesnických odborník v etn zástupc kraj Pardubice a Hradec Králové. Cílem seminá e bylo seznámit ú astníky se skute ným stavem a zejména hledat cestu k e ení vzniklé situace s návrhem opat ení pro budoucnost po kozených borových porost. Ani v této dob se ú astníci exkurze nemohli dostat ke v em p ipraveným ukázkám v terénu p es neustále vysokou sn hovou pokrývku. P i vyhodnocení seminá e bylo konstatováno, e obdobná kalamita takového druhu není zaznamenána v lesnických análech v období sto let zp t. V této dob jsme ji odhadovali kodu na na em majetku ve vý i tisíc m3 d evní hmoty s následným vznikem asi 40 ha holin zejména v mladých borových porostech do 40 let v ku. V sou asné dob máme ji zpracováno p es 30 tisíc m3 kalamitní hmoty a to zejména pomocí harvestorových technologií, p i em v jednom období v na ich lesích pracovalo a 7 harvestorových uzl. Práce probíhaly i v noci nebo blí ící se jaro a nebezpe í znehodnocení borového d eva nás siln popohán lo. Dal í komplikace nastaly v pr b hu jara, které je oproti minulým lét m neobvykle de tivé a tak p i zpracování a zejména doprav kalamitního d íví dochází ke zna nému po kození lesních cest. Sanace t chto kod bude stát dal í obrovské náklady nejen v roce leto ním, ale i v letech budoucích. Kone né zpracování siln j ího d eva, které se dá je t dob e zpen it, odhaduji na m síc ervenec

12 VIII/2 Kost nické noviny Zajímavosti a trochu zábavy stránka , ale kody v mladých porostech budeme napravovat z ejm je t po átkem p í tího roku. P i zpracování slab ích porost a rozptýlené d evní hmoty vyu íváme té zájmu ob an o samovýroby palivového d eva. Organizace samovýrob p iná í na na e lesníky dal í velkou asovou zát a tímto prosím spoluob any o pochopení p i vy izování jejich zájmu. Velké potí e nám té zp sobuje skute nost, e po uzav ení pily v Borohrádku neexistuje v R d eva ský subjekt, který by se specializoval na zpracování borové pila ské kulatiny a dokázal tuto komoditu zaplatit v evropsky srovnatelných cenách. Na e d evo tedy kon í velkou m rou v zahrani í a to zejména ve SRN, kam odesíláme ka dý týden celé vlaky borového d eva. Mírn p íznivou skute ností je, e oproti jiným let m cena borové kulatiny ve II.Q 2010 se mírn navý ila. Vzhledem v ak k ji popsaným kodám na lesní dopravní síti, je to v ak jen malá náplast. Vá ení náv t vníci lesa vzhledem k tomu, e likvidace následk sn hové kalamity není je t zdaleka u konce, ádám vás jménem Lesního dru stva Vysoké Chvojno s.r.o. o zvý enou opatrnost p i pobytu v lese a prosím, abyste respektovali p ípadné pokyny lesního personálu s v domím, e se jedná o va i bezpe nost. Minimáln po dobu jednoho roku budete mít mo nost vid t následky p írodní katastrofy, která nás postihla a to ve form poni ených cest, vysokého mno ství t ebních odpad, místy mechanizací po kozených strom a dal í negativní jevy, které v dy provázejí zpracování takto rozsáhlé kalamity. M jte tedy trp livost a mohu vám slíbit, e na e firma u iní v e, abychom stav lesa vrátili zp t do stavu, který panoval p ed zimou Neobvykle vysoká vý e t by bude mít negativní dopad na ekonomiku firmy v budoucích letech a zejména máme velké obavy o budoucnost po kozených porost, které jsou velmi pro ídlé, nestabilní a náchylné na dal í po kození v trem i sn hem. Snad budeme mít v následujících letech více t stí, které je pro hospoda ení v p írod velmi pot ebné. Radomír Charvát lesmistr jednatel Lesní dru stvo Vysoké Chvojno s.r.o. Dobrý kolá (p. Udr alová) 1 ½ hrnku polohrubé mouky 1 hrnek cukru krupice ½ hrnku mléka ½ hrnku oleje 2 vejce 1 prá ek do pe iva Toto v e zamíchat a upéct 2 malé konzervy mandarinek se ávou 2 sladké leha ky 2 instantní pudinky (Creme Olé) V e smíchat a pot ít vychladlý kolá Kost nické noviny vydává Obecní ú ad Kost nice a ídí redak ní rada: Gabriela Zahrádková -g.z.-, Jana (Haková) t pánková -j..-, Lenka Jiroutová -l.j.-. Redak ní P ísp vky jednotlivých autor jsou ponechávány v p vodním zn ní a nejsou jazykov ani fakticky upravovány.

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností naší MO a nastínil úkoly pro další období. Rok

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

ROK 1953. Správa obce:

ROK 1953. Správa obce: ROK 1953 Správa obce: 14. 1. přijeli zástupci Jednoty z Písku do Horosedel, kde v čísle 26, bývalém hostinci uzavřeli smlouvu s p. Červenkou zařídit v tomto domě Jednotu. Toto jednání však provedli bez

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 29.4.

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4 /2007 O místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo města Břidličná vydává dne 17.12.2007 v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2, písm. i)

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 2/2010 ze dne 15. prosince 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kralovice se na svém zasedání dne 15.

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO DĚTSKÝ DEN Na konci měsíce května uspořádali dobrovolní hasiči pro děti dětský den. Přípravy začaly už v brzkých ranních hodinách, aby vše bylo připraveno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 128/2011, konaného dne 17. května

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 52 ZÁKON ze dne 30. června 1966 o osobním vlastnictví k bytům Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Základní ustanovení 1 Ve snaze rozšířit možnosti uspokojování

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 20.5.2013 usnesením č. 4/28/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2014 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí... 4 5 Výňatek z vyhlášky o poplatku za odpad 5 7 Společenská

Více

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi:

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi: Zápis č. 11 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 14. prosince 2011 Přítomni: dle prezenční listiny - Večeřová Helena, Mikulka Jiří, Ing. Petrtýl Jiří, MUDr. Sitař Ludvík, Míča Alois Omluveni:

Více

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany ROK 2003 Kronika obce Jmenuji se Michaela Vašutová, rozená Valová. Prostřední Bečva je místem mého bydliště od narození. Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově a Pedagogickou fakultu Ostravské

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů, 14 občanů, 5 hostů. Veřejné zasedání zahájil

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spisová značka: S-MVNM/25558/2015 SÚ Veselí nad Moravou 10.11.2015 Č.j.: MVNM/35255/2015

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51 294 02 Kněžmost. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51 294 02 Kněžmost. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51 294 02 Kněžmost OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kněžmost se na svém zasedání dne 16. 6. 2015 usnesením č. 55/2015 usneslo vydat na

Více

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Uhřický zpravodaj 3. vydání rok 2013 Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Datum vydání: 15. 11. 2013 MK ČR E 20615 Strana 12 ze 12 Strana 1 ze 12 Z obecní matriky:

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Informace zastupitelstva obce pro občany

Informace zastupitelstva obce pro občany Obec Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Informace zastupitelstva obce pro občany Září 2015 Vážení a

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ 1. ŽALOBA NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM SOUDEM DOPORUČENĚ Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 95 Brno V Brně dne 1.6.2006 Věc: Návrh na zahájení řízení Žalobce: Jana Bílá, r. č. 555115/5005,

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VYŠKOVA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VYŠKOVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VYŠKOVA Číslo 4/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Vyškova schválilo na svém zasedání konaném dne 15.12.2014 usnesením č. I.ZM 10-01 podle ustanovení 10 písm.

Více

Město Brandýs nad Orlicí

Město Brandýs nad Orlicí Město Brandýs nad Orlicí Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Brandýs nad Orlicí se na svém zasedání dne 18. 12. 2012 usnesením č. 49/2012 písm. h) usneslo vydat

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav 15.4.2007 Ponechal Lukáš, Hromková Lucie 1 Obec Nosislav leží v okolí řeky Svratky na hranici Ždánického lesa a Dyjskosvrateckého úvalu.

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Město Dobruška. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Město Dobruška. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Město Dobruška Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo Města Dobruška se na svém zasedání konaném dne 17. března

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2010 Zpráva činnosti OS za rok 2010 Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného Plánu aktivit 2010, jež je součástí naší VIZE 2017. Tento

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 1. Zahájení, úvod Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hodin, kdy paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany, kteří se na zasedání dostavili. Přítomných

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 10 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 9.Maletínský zpravodaj-listopad 2005 vytvořeno: 16.11.2005

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz. Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 134/2011, konaného

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující )

., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující ) SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená v souladu s ustanoveními 1785 až 1788 a 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Veronika Jašková, IČ: 70279632, r.č..., se sídlem

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Školení hospodářů. Obecně pro všechny:

Školení hospodářů. Obecně pro všechny: Školení hospodářů Obecně pro všechny: Hospodaření STTO se v první řadě řídí obecně platnými právními předpisy, Stanovami STTO a směrnicemi pro Vedení. Za hospodaření STTO zodpovídá Místopředseda pro ekonomiku

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek budou draženy.

t a k t o : www.e-drazby.cz Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek budou draženy. Číslo jednací: 156 EX 4683/13-54 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: Ederová - 170495/1 U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem

Více