PARDUBICKÝ KRAJ I. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARDUBICKÝ KRAJ I. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU"

Transkript

1 PARDUBICKÝ KRAJ I. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU Turistický region Pardubického kraje tvoří pět turistických oblastí Českomoravské pomezí, Pardubicko, Chrudimsko-Hlinecko, Orlické hory a Podorlicko a Králický Sněţník. Na severu region sousedí s Polskem a díky své poloze je dobře dostupný také ze všech ostatních států sousedících s Českou republikou ze Slovenska, Německa, Rakouska. Předností Pardubického kraje je bohatá nabídka turistických atraktivit, hradů, zámků, církevních, technických a dalších památek v kombinaci s přírodním bohatstvím. Převáţně renesanční a barokní architekturu ve městech i na venkově vhodně doplňuje pestrá kulturní nabídka a mnoţství příleţitostí sportovního vyţití. Východní Čechy mají bohatou historii, jejíţ stopy jsou zachyceny v mnoha muzeích a galeriích. Zde je pak vystaveno mnoţství historických nástrojů a výrobků, výtvarných děl a jiných památek na minulost, včetně

2 zaznamenaných tradic nebo vzpomínek na slavné osobnosti, které se zde narodily či působily. Lákadlem regionu jsou i tradiční společenské, kulturní a sportovní akce. Specifikem regionu jsou vojenská opevnění. Zveme vás tedy na návštěvu do regionu, který můţe nabídnout téměř vše: poučení i zábavu, napětí i relaxaci, nečekaná setkání i odpočinek. Přijeďte osobně poznat krajinu, která je lákavá svou historií, přitaţlivá svou přírodou, pestrá bohatou nabídkou aktivního vyuţití volného času. Příjemné chvíle lze strávit u vody poklidné polabské níţiny na horském kole nebo prohlídkou unikátních architektonických památek. Turistické oblasti nacházející se na území Pardubického kraje Českomoravské pomezí Turistická oblast Českomoravské pomezí leţí ve východním cípu východních Čech. Území vymezené starobylými městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová a Vysoké Mýto zve k návštěvě nejen milovníky historie a památek, ale i vyznavače hodnotných kulturních záţitků, přírodních krás či unikátních technických atraktivit. Malebný kraj na pomezí Čech a Moravy je lákavým místem také pro vyznavače aktivního trávení volného času. Síť značených turistických a cyklistických tras vedoucích zvlněnou krajinou v nadmořské výšce od 300 do 700 m n. m. nabízí vhodné podmínky pro aktivní dovolenou ale i odpočinek a relaxaci všech věkových skupin. Opravdovou lahůdkou pro obdivovatele historických skvostů je Litomyšl. Dominantou města je unikátní renesanční zámek s několika tisíci sgrafity, který je od roku 1999 zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. K netradičním záţitkům patří také návštěva jedinečné expozice soch Olbrama Zoubka ve sklepení zámku. V roce 2014 bude dokončena rozsáhlá revitalizace zámeckého návrší. Navštívit zde můţete zrekonstruované regionální muzeum se zbrusu novými interaktivními expozicemi. Unikátem je také expozice Andělé na návrší v prostorách nově opraveného piaristického kostela, který nabízí i netradiční vyhlídku na celý zámecký areál. Pro děti a školní skupiny je na zámeckém návrší 1

3 připraven speciální program Škola na zámku. Na pět set metrů dlouhém náměstí si můţete prohlédnout gotickou radnici i řadu renesančních a barokních domů s tzv. podsíněmi. Procházka historickými uličkami zakončená v zrekonstruovaných Klášterních zahradách se sochami Olbrama Zoubka se jistě i pro vás stane nezapomenutelným záţitkem. Za návštěvu stojí také Portmoneum - muzeum Josefa Váchala, kde spatříte stěny se sytě barevnou výmalbou zobrazující výjevy z různých náboţenských nauk a mytologie v na první pohled nesourodém spojení s postavami ďáblů, skřetů či duchů. Významného litomyšlského rodáka, hudebního skladatele Bedřicha Smetanu, připomíná kaţdoročně mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl. Po dokonalém nasycení kulturními dojmy jistě zatouţíte po klidné procházce v krásné přírodě. Jako stvořené k tomuto účelu jsou nedaleké Toulovcovy maštale - území pískovcových skal různých tvarů a názvů, které vytvářejí sloţitý labyrint, kde se podle pověsti v dávných dobách ukrýval loupeţivý rytíř Toulovec. Celá oblast Toulovcových maštalí je protkána hustou sítí cyklotras a na své si zde tedy přijdou i fanoušci cyklistiky. Litomyšl to však není pouze historie, nachází se zde celá řada staveb moderní architektury a byl jí udělen také titul Evropské kvetoucí město. Litomyšl se postupně stává městem kongresové turistiky i městem mladých. Královské věnné město Polička je dnes lákavým turistickým cílem a můţe se pochlubit unikátním systémem středověkého opevnění. Přijeďte si prohlédnout hradby v délce 1220 metrů s devatenácti věţemi, které patří k nejzachovalejším městským opevněním ve střední Evropě. Působivou atmosféru města obklopeného prstencem hradeb dotváří řada zákoutí a starých uliček s domy zdobenými klasicistními vyřezávanými vraty. Na náměstí najdete jeden z nejbohatěji zdobených mariánských sloupů v Čechách a barokní radnicí s expozicemi městské galerie. Dominantou města je kostel sv. Jakuba, v jehoţ věţi se narodil a část svého dětství proţil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Více se o poličském rodákovi dozvíte v nově otevřeném Centru Bohuslava Martinů, kde můţete navštívit několik zajímavých i zábavných interaktivních expozic. A co by to bylo za region, kdyby zde nebyl také nějaký tajemný středověký hrad. Důstojným zástupcem je Svojanov, který leţí jen několik kilometrů od Poličky. Hrad nabízí atraktivní prohlídkové okruhy i návštěvu dříve nepřístupných prostor. Prohlédnete si reprezentativní sály, mučírnu, historickou kuchyň i dům zbrojnošů a ohromí vás výhled z hradní věţe.přímo na hradě se můţete také ubytovat. Po celou turistickou sezónu je pro návštěvníky na Svojanově připravena řada kulturních akcí. Správním centrem oblasti jsou Svitavy, které se právem mohou chlubit krásně zrekonstruovaným náměstím s renesančními a barokními domy s jedním z nejdelších 2

4 podloubí v České republice. Zde se jistě s patřičnou pýchou procházel i nejslavnější svitavský rodák Oskar Schindler, jehoţ činy připomíná památník v parku Jana Palacha. Schindlerovu ţivotu a historii ţidovského osídlení se věnuje nová stálá expozice městského muzea s názvem Hledání hvězdy Davidovy. S Oskarem Schindlerem sdílí muzejní prostory i unikátní sbírka praček a jiných důmyslných přístrojů, pouţívaných k čištění a upravování oděvů od dávných dob aţ do současnosti. Pro příznivce aktivního trávení volného času je připraven volnočasový areál Svitavský stadion s několika sportovišti, hřišti pro různé věkové kategorie, okruhem pro in-line bruslení a moţnostmi občerstvení. Zavítat můţete také do lesního rekreačního areálu Brand nebo si zahrát discgolf na speciálním hřišti. Při návštěvě Moravské Třebové rozhodně nezapomeňte na prohlídku zámeckého areálu. Moravskotřebovský zámek patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě a je komplexně zrekonstruován. Rostoucí počet turistů dokládá stále větší oblíbenost této památky, kde si můţete prohlédnout atraktivní zámecké expozice nebo tajemná sklepení. Navštívit můţete středověkou mučírnu nebo alchymistickou laboratoř mistra Bonaciny. V průběhu roku zámek oţívá celou řadou kulturních akcí. Nově otevřená Cesta od renesance k baroku vás provede po nejvýznamnějších památkách ve městě. Vaší pozornosti nesmí ujít ani Muzeum egyptské princezny, kde si můţete prohlédnout unikátní expozici z mnoha exotických zemí, které dominuje mumie egyptské princezny Hereret. Krásný pohled na Moravskou Třebovou a okolní krajinu se vám naskytne, vystoupáteli na rozhlednu Pastýřka tyčící se nad městem. V okolí pak můţete navštívit třeba Průmyslové muzeum v Mladějově, nechat se svézt vláčkem taţeným parní lokomotivou na místní úzkokolejce nebo se projít či projet na kole systémem Hřebečských důlních stezek, po kterých vás provede skřítek Hugo. Druhým královským věnným městem v turistické oblasti Českomoravské pomezí je Vysoké Mýto, které vyniká pravidelným půdorysem města s centrálním náměstím, jeţ je největším čtvercovým náměstím v Čechách. Při procházce centrem nelze minout ani gotický chrám svatého Vavřince či věţe a brány městského opevnění. Nesmazatelnou pečeť světa motorů navţdy vtisklo městu 20. století. V jeho první polovině přinesla Vysokému Mýtu věhlas firma Carrosseria Sodomka patřící geniálnímu designérovi a karosáři Josefu Sodomkovi. Tuto dobu si můţete kaţdoročně připomenout během festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto, při návštěvě expozice Carrosseria Sodomka v místním muzeu, ale zejména v nově vybudovaném reprezentativním Muzeu českého karosářství. Zde se seznámíte s historií výroby automobilů i příběhem vysokomýtského rodáka Josefa Sodomky. Prohlédnete si krásné automobilové elegány nebo si zkusíte vyrobit model auta. 3

5 Nedaleko Vysokého Mýta leţí rokokový zámek Nové Hrady, kterému se často přezdívá české Versailles. Kromě prohlídky zámku a jeho interiérů si můţete projít kříţovou cestu, ochutnat speciality zámecké restaurace a po dezertu navštívit První české muzeum cyklistiky s rozsáhlou expozicí od nejstarších velocipédů aţ po moderní sportovní kola. Prohlédnout si můţete také přírodní amfiteátr, Galerii anglických klobouků v nové budově oranţerie nebo oboru s jelení a daňčí zvěří. Pardubicko Pardubicko je krajina rovinatá s jedinou vyvýšeninou, kterou je Kunětická hora. Je částí tak zvaného zlatého pruhu země české, nejúrodnější části Polabské níţiny. Pro toto území jsou charakteristické rozsáhlé kvetoucí louky, historické zavodňovací kanály a rybníky. Na Pardubicku se nachází několik chráněných území, jako je například půvabný park platanů a věkovitých dubů v Cholticích nebo typicky polabská krajina v okolí Lázní Bohdaneč. Je to kraj bohatý i na památky, mezi něţ patří například goticko - renesanční zámek a historické jádro v Pardubicích, hrad na Kunětické hoře, barokní zámek v Cholticích a řada sakrálních staveb počínaje románským kostelem v Kojicích a konče dřevěným kostelíkem ve Velinách. Svým charakterem je Pardubicko přívětivým krajem pro cykloturisty i sportovní rybáře. 4

6 Přirozenou dominantou a symbolem Pardubicka je hrad na Kunětické hoře. K atributům této oblasti patří perník, který je stejně proslulý jako třeba štramberské uši či olomoucké tvarůţky. Je většinou zdobený a vyrábí se v různých formách - od plochých figurek aţ po prostorové výrobky, například perníkové chaloupky. Sídlo Perníkového hejtmanství s pohádkovým okolím se nachází pod Kunětickou horou. Dalším typickým znakem této oblasti jsou koně. Jednak mají Pardubice půlku koně (tu přední) ve svém znaku, jednak se jen pár kilometrů po proudu Labe nachází proslulý Národní hřebčín Kladruby nad Labem, který se po rekonstrukci v roce 2015 opět otevře veřejnosti. Navíc se v Pardubicích jezdí světoznámá Velká pardubická Steeplechase, jeden z nejnáročnějších dostihů na světě, a to uţ od roku Pardubice také kaţdoročně hostí ojedinělé plochodráţní závody - Zlatou přilbu. Jiným důleţitým atributem je letectví, které na Pardubicku proslavil Ing. Jan kašpar, který roku 1911 dokázal v letadle překonat vzdálenost mez Pardubicemi a Chuchlí. Dalším velmi důleţitým atributem Pardubicka je jeho velmi dobrá dopravní dostupnost po silnici, ţeleznici, kdy jsou Pardubice jedním z hlavních ţelezničních uzlů ČR i letecky díky mezinárodnímu letišti v Pardubicích ze kterého lze během letní sezóny odcestovat na zahraniční dovolenou jedním z mnoha charterových letů. Chrudimsko Hlinecko - Ideální místo pro ţivot i pro strávení pohodové, nejen rodinné dovolené tak charakterizují rodáci region Chrudimsko-Hlinecko. Milujete půvabnou, průmyslem nezkaţenou přírodu? Pak vám tato oblast nabídne mnoho přírodních rezervací, třeba v Ţelezných horách. Víc neţ příroda vás lákají historické památky? Pak zavítejte třeba do muzea v přírodě na Veselém Kopci, případně vystoupejte na některý z mohutných hradů. A nebo jste spíše sportovně zaloţení cestovatelé? Tak proč nešlápnout do pedálů a nevyrazit na některou z proslulých chrudimských cyklostezek a cyklotras nebo do nového cykloparku na Podhůře? Ano, na Chrudimsko-Hlinecku si všichni přijdou na své 5

7 Stačí letmý pohled do mapy České republiky, abyste zjistili, ţe region Chrudimsko-Hlinecko je chráněn dvěma výšinami Ţďárskými vrchy a Ţeleznými horami. Nepatří sice mezi nejvyšší v České republice, zato vás upoutají svojí rozmanitostí. Navíc tvoří jakýsi rám pro zdejší členitou krajinu. Vysoké kopce zvolna přecházejí v kraj polí a luk, mezi kterými se vinou malé cesty. Na místech bývalých kamenolomů jsou malá jezírka, lákající k letnímu osvěţení. A tím vším se proplétají řeky a říčky Chrudimka se svými přítoky, Doubrava, Bylanka Dodnes tu najdete mnoho vzpomínek na staré časy. V tradičních roubených chalupách přebývali lidé, kteří se zpočátku ţivili těţkou robotou na nepříliš úrodných, kamenitých a jílových políčkách. Časem si ale uvědomili, ţe jim kraj nabízí i jiný způsob obţivy začali z jílu točit hrnce a talíře. Kromě hrnčířů tu ale ve velkém působili i skláři a řezbáři, kteří z kvalitního dřeva pocházejícího ze Ţďárských vrchů a Ţelezných hor vyráběli třeba oblíbené hračky pro děti. Unikátní jsou také masopustní obchůzky a masky z Hlinecka, které byly díky své jedinečnosti zapsány na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO. 6

8 Zní vám to všechno velmi romanticky? Pak se asi nedivíte, ţe zdejší kraj byl odjakţiva vyhledáván umělci, kteří v něm dodnes zanechali své stopy. V Ronově nad Doubravou se narodil a působil uznávaný malíř Antonín Chittusi, v kraji tvořil i další mistr štětce a plátna Antonín Slavíček. Na svých toulkách Hlineckem sbíral inspiraci spisovatel Karel Václav Rais. Všechny fascinovala nádherná příroda, tradiční lidová architektura i pohostinnost lidí. Doufejme, ţe stejné hodnoty přivedou na Chrudimsko-Hlinecko i vás. Orlické hory a Podorlicko Tato turistická oblast je rájem pro pěší turisty, cykloturisty, běţkaře i sjezdaře. Hory a jejich podhůří nabízejí k tradičním atraktivitám i atrakce nové, odpovídající moderním trendům trávení volného času jako jsou cyklo&in-line stezky na Orlicko Třebovsku s kompletním značením tras a nabídkou cyklobusů nebo outdoorové aktivity spojené často s adrenalinovým záţitkem. Pro příznivce zimního šílenství jsou připravena velká zimní střediska ve vyšších partiích hor, ale i v příznivých místech v podhůří. Pestrost a různá náročnost sjezdových tratí umoţňuje potkat na svazích lyţaře různého věku, od malých dětí po aktivní seniory. Na menších stráních se mohou lyţařským dovednostem pod dohledem zkušených instruktorů učit děti. Odváţní a zdatní lyţaři sjíţdějí sjezdovky různé obtíţnosti a svůj pobyt ve skiareálech si zpestří třeba snowtubingem. Mírnost horského terénu Orlických hor umoţňuje milovníkům bílé stopy projet na běţkách stovky kilometrů strojově upravovaných běţeckých lyţařských stop různé obtíţnosti a poznávat krásná partie horské přírody. Jako modré stuhy se vinou územím Orlických hor a Podorlicka dvě sestry, řeky Divoká a Tichá Orlice, aby se spojily v jednu a spolu tak opustily kraj, kdyţ předtím daly horám jméno. Čistota vody v řekách zajišťuje bohatství ryb a tedy i jejich úspěšný lov. Uţijte si v letních měsících vodních radovánek nebo lenošení u vody u Pastvinské přehrady, u Lanškrounských rybníků, v aquaparcích a na koupalištích, vodních sportů při sjíţdění řek Tiché a Divoké Orlice nebo při projíţďkách na loďkách v areálu Cakle u Ústí nad Orlicí, na Pastvinské přehradě, či v Lanškrouně. I přesto ale oblast není poznamenána tak zvanou tvrdou turistikou. Nenajdete tu obří hotelové komplexy, ale spíše ubytování v menších zařízeních nebo v soukromí. Další 7

9 výhodou je absence velkých městských aglomerací - zdejší městečka jsou spíše menší, upravená a po celé oblasti se setkáte se zachovalou lidovou architekturou. Tento kraj je bohatý na rodová sídla, hrady a zámky. Vzbuzují v nás obdiv k řemeslné a umělecké dovednosti starých mistrů. Vypráví o dávné době středověkých rytířů i loupeţníků, ale také o době vznešené renesance a bohatého baroka. Dodnes se tu tyčí honosná a okázalá sídla šlechtických rodů i významných měšťanů jako například zámek Letohrad. Nalezneme zde mnoho církevních památek a místa setkávání s vírou. Při putování Orlickými horami a Podorlickem si povšimnete desítek boţích muk, kříţků, soch, které vás budou doprovázet k větším sakrálním stavbám. Od malých kostelíků, kapliček, kříţových cest, farních kostelů aţ po monumentální chrámy, ale také ţidovské synagogy a ohely. Na jejich stavbě a výzdobě se podíleli významní evropští a místní umělci své doby i místní, lidoví malíři a řemeslníci. Přírodní krásy a tradiční řemesla. Je to ideální kout pro rodinné dovolené i pro ty, kteří chtějí objevovat. Oficiální turistická oblast Orlické hory a Podorlicko se ve skutečnosti skládá ze dvou samostatných horských masivů, a to sice z Orlických hor, Králického Sněţníku a orlického podhůří. Samotné hory a jejich nejbliţší osídlení patří do pásma Sudet, kde před 2. světovou válkou převládalo německé obyvatelstvo, takţe i dřívější názvy osad byly německé. S tímto obdobím souvisí i řada zdejších technických památek. Skrývají v sobě příběh poučný i zajímavý. V pohraniční Orlických hor a Podorlicka byl v letech vybudován jeden z nedokonalejších pevnostních systémů v Evropě, který však nikdy nebyl vyuţit ke svému účelu. Mohutné podzemní vojenské tvrze ční jen nepatrně nad okolní terén. Působí nenápadně, a přesto skrývají tuny betonu, kilometry zdánlivě nekonečných tunelů, rozlehlé sály a sklady. Hlouběji do historie technických vymoţeností nás zavede zájezdní hostinec Krčma a Maarův mlýn. Po staletí byla Krčma lanškrounským společenským střediskem a je jedním z nejstarších soustavně provozovaných hostinců v Evropě. Údolí, vybíhající od hřebene Orlických hor směrem na jih, jsou dlouhá, často romantická, lesnatá a zhusta nesou stopy dávných řemeslných činností: na březích potoků narazíte na zbytky prastarých náhonů, kterými se poháněly přádelny a tkalcovny, někde se najdou i zbytky zaniklých sklářských hutí. Dnes jiţ pozapomenutá řemesla vám připomenou expozice řady městských muzeí. Nejrozsáhlejší sbírky řemeslných dílen v České republice představuje jedinečné muzeum řemesel. Dovednosti našich předků si můţete vyzkoušet na akci Řemeslnická sobota v jeho areálu. A jinde, ve starém mlýně z roku 1605, se nejen seznámíte s jeho historií, ale třeba si sami vyrobíte papír starou technikou. Do středověku a ţivota starých osad přenese skanzen Villa Nova v Uhřínově, kde poznáte výstavbu osady na principu archeologického experimentu s vyuţitím starých technologických postupů a nástrojů dané doby. Hory, hluboké lesy, jezírka a lesní tůně byly od nepaměti opředeny bájemi a pověstmi. Pohádkové příběhy Orlických hor střeţí princezna Kačenka a dobrý duch hor Rampušák. Nepouštějí do své pohádkové říše ţádné zlé síly, Zlobu ani Zášť. Pečují a hlídají svoji Kačenčinu pohádkovou říši pro malé i velké návštěvníky. 8

10 Králický Sněţník Ne nadarmo se o oblasti Králického Sněţníku říká, ţe zde lze vystoupat z podzemí aţ k nebesům. Navštívit dělostřelecké tvrze, bunkry či pěchotní sruby můţete díky podpoře Králické pevnostní oblasti ve velkém rozsahu. Součástí desítek unikátních pevnostních staveb a naučných stezek je také nepřeberné mnoţství zajímavých akcí. Největší z nich je pak vzpomínková akce CIHELNA. Svým pojetím, tradicí a tématy přesahuje hranice Pardubického kraje. Díky prostředí a historickým reáliím je jinde ve stejné kvalitě neopakovatelná. Budeme-li chtít shlédnout na krajinu z větší výšky, můţeme vystoupat na jednu ze čtyř rozhleden v okolí. Rozhledna Suchý vrch nabízí výhledy na Orlické hory, Jeseníky ale i vzdálenější Krkonoše. Součástí areálu je Kramářova chata, která je v létě vhodným výchozím bodem pro cyklistické výlety, v zimě pro nadšence zimních sportů. 9

11 V nedaleké Červené Vodě se nalézá rozhledna Kříţová hora, umoţňující výhled na masiv Králického Sněţníku a nejbliţší okolí. Z 22 metrů je pak moţný výhled z rozhledny Val, která je umístěna v těsné blízkosti kláštera na Hoře Matky Boţí. Ten je povaţován za jednu z nejnavštěvovanějších atraktivit v oblasti. Toto poutní místo je dodnes velmi inspirativní pro všechny věřící i pro zájemce o památky či historii. Poslední rozhlednou a zároveň nejvýše poloţenou je rozhledna na vrchu Klepý. Tato 28 metrů vysoká dřevěná konstrukce poskytne návštěvníkovi jedinečný výhled na kladskou kotlinu rámovanou Orlickými a Bystřickými horami. Pokud bychom šli dále směrem na severovýchod, dostaneme se aţ na samý vrchol a stejnojmenné pojmenování oblasti Králický Sněţník. Masiv Králického Sněţníku tvoří přirozený předěl mezi Čechami, Moravou a Kladskem a byl vyhlášen národní přírodní rezervací jiţ v roce Na jeho vrchol vede několik značených tras a naučných stezek, které celou oblastí se vzácně zachovalou přírodou procházejí. Kousek od vrcholu pak stojí poslední objekt, který je taktéţ povaţován za nepsaný symbol Králického Sněţníku ţulová plastika slona. Mikroregion Králického Sněţníku je dynamicky se rozvíjející oblastí. Lyţařské středisko Dolní Morava relax & sport resort se rozrůstá nejen o nabídku dalších zimních aktivit, ale i letní sezona nabízí svým návštěvníkům kvalitní sluţby. V areálu se nachází celkem 7 sjezdovek všech stupňů obtíţností, kde si svůj terén najde skutečně kaţdý lyţař. Skvělá atrakce a adrenalinový záţitek nabízí jízda na celoročně provozované bobové dráze a osvětlené sáňkařské dráze. Součástí obce Dolní Morava je také Areál Větrný vrch vhodný pro vyznavače snowboardingu, adrenalinu a freestyle. Dalším významně rozšiřujícím se střediskem je SKIPARK Červená Voda, který nabízí komfort v podobě vyhřívané sedačky, kryté bublinou. V roce 2013 se lyţařské středisko rozrostlo o další sjezdovku v Čenkovicích. II. TURISTICKÉ ATRAKTIVITY REGIONU Přírodní poklady CHKO Ţelezné hory, Národní geopark Ţelezné hory, CHKO Ţďárské vrchy, CHKO Orlické hory, řeka Orlice společně se Zemskou Bránou, Přírodní památka Čenkovička, Studené Skály-Studené u Těchonína, Přírodní park Suchý vrch-buková hora, Choceňská naučná stezka, Přírodní rezervace Peliny u Chocně, Naučná stezka Vamberk-Kunvald, Hradiska- Jablonné nad Orlicí, Smyslově naučná stezka údolím Skuhrovského potoka, Přírodní geologické a vodní muzeum, Pod Skálou-Mladějovské Tisy-přírodní památka, NPR Králický Sněţník (evropské rozvodí), Bohdanečský rybník a rybník Matka, Opatovický kanál (technická památka), Toulovcovy a Městské Maštale, Rekreační lesy Podhůra, přírodní památka Pivnická rokle, přírodní parky Údolí Krounky a Novohradky, Údolí Křetínky, síť rozhleden, chov starokladrubských koní (národní kulturní památka), přehradní nádrţ Seč, Pastviny. Hrady a zámky Litomyšl (památka UNESCO), Pardubice, Kunětická hora, Košumberk, Nové Hrady, Moravská Třebová, Lichnice, Litice n. O., Slatiňany, Choltice, Svojanov, Letohrad, Lanškroun, Choceň, Lanšperk, Ţampach, Brandýs nad Orlicí. 10

12 Církevní památky poutní místa Vraclav, podkarpatský dřevěný kostel v Dobříkově, chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (unikátní secesní fresková výmalba), Hedeč, Jaroměřice, Luţe, dřevěné kostely Veliny, Kočí, rotunda sv. Kateřiny Česká Třebová, Mariánská hora u Lanškrouna. Ţidovské památky synagoga Heřmanův Městec, Luţe, Jevíčko, hřbitovy Dřevíkov, Heřmanův Městec, Pardubice, Ţamberk, Svitavy. Kultura a tradice Soubor lidových staveb Vysočina, Vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka (UNESCO), Městské muzeum a galerie Hlinsko, Expozice dřevěných hraček z Hlinecka v Hlinsku, NKP Leţáky, Keltský archeopark Nasavrky, Muzeum barokních soch v Chrudimi, Regionální muzeum v Chrudimi, Muzeum obuvi a kamene ve Skutči, Interaktivní muzeum starokladrubského koně Slatiňany, Africké muzeum Holice, Muzeum řemesel Letohrad, Muzeum loutkářských kultur Chrudim, Hippologické muzeum Slatiňany, Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, Městské muzeum Letohrad, Tvrz Orlice Letohrad, Orlické muzeum v Chocni, Městské muzeum Ţamberk, Výstavní síň Jablonné nad Orlicí, Městské muzeum Lanškroun, Chaloupka Maxe Švabinského, Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto, Městské muzeum a galerie ve Svitavách (Schindler, praní a prací technika, řezbářství), Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, rodná světnička B. Martinů v Poličce, rodný byt B. Smetany v Litomyšli, Portmoneum - Museum J. Váchala v Litomyšli, nová expozice Andělé na návrší v Litomyšli, Regionální muzeum v Litomyšli (Smetana a další slavné osobnosti spojené s Litomyšlí), Muzeum panenek, domečků a hraček v Litomyšli, Muzeum dýmek v Proseči. Technické památky: Tyršova rozhledna Ţamberk, Pevnost Bouda a Hůrka, Pastvinská přehrada, Rozhledna na Kozlovském kopci, Suchý Vrch, Andrlův Chlum, Maarův mlejn u Ţamberka, Průmyslové muzeum a úzkokolejka v Mladějově, Hřebečské důlní stezky, Berlova Vápenka v Třemošnici. 11

13 II. 1 CO MUSÍ KAŢDÝ NÁVŠTĚVNÍK V REGIONU VIDĚT A ZNÁT Litomyšl Zámek v Litomyšli představuje jednu z nejvýznamnějších památek na území východních Čech. Renesanční zámek italského stylu pocházející ze 16. století byl doplněn pozdně barokními prvky. V roce 1999 byl jako devátá památka v České republice zapsán do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Do Litomyšle sahají i kořeny novodobého školství. V roce 1640 zde zaloţila Frebonie z Pernštejna kolej církevního řádu piaristů, a tak v letech vznikl velkoryse koncipovaný areál piaristické koleje. Součástí zámeckého areálu je bývalý zámecký pivovar z 60. let 16. století. Právě v zámeckém pivovaru se v rodině sládka Františka Smetany v roce 1824 narodil a strávil své dětství Bedřich Smetana. V Litomyšli najdete řadu dalších turisticky atraktivních míst, muzeí a galerií. V poslední době do města přijíţdějí i milovníci kvalitní soudobé architektury. Řada zde realizovaných návrhů významných architektů současnosti získala ocenění v prestiţních soutěţích. Hrad Svojanov Jeden z nejstarších českých královských hradů otevírá po rozsáhlé rekonstrukci opět svoje brány. Navštívíte hradní interiéry a sklepení s mučírnou, projdete se gotickou zahradou i hradebními parkány a v nově zpřístupněném domě zbrojnošů poznáte ţivot středověké hradní posádky. Na vrcholu hradní věţe budete odměněni nádherným výhledem do okolní krajiny. Po celou turistickou sezónu se v areálu hradu koná řada kulturních akcí. Navštivte i vy některý z koncertů, divadelních představení či vystoupení šermířů a ukázek tradičních řemesel v kouzelných prostorách středověkého hradu. A pokud se vám na Svojanově zalíbí, můţete vyuţít jedinečné moţnosti ubytování přímo na hradě v nově zrekonstruovaných pokojích vybavených stylovým historickým nábytkem. Zámek Nové Hrady Rokokový zámek postavený v druhé polovině 18. století ve stylu francouzských letních sídel je pro svoji architektonickou jedinečnost a krásu často nazýván české Versailles". Zámecký areál v Nových Hradech vám nabízí mnoho zajímavých záţitků. Po prohlídce zámeckých interiérů se můţete procházet nově vybudovanou francouzskou zahradou s fontánami nebo okrasnou zeleninovou zahradou na druhém nádvoří. V areálu zámku se dále nachází Galerie anglických klobouků, přírodní amfiteátr, labyrint či anglický park, kterým se kříţovou cestou můţete vydat k pozůstatkům původního gotického hradu. Vaší pozornosti by nemělo uniknout ani První české muzeum cyklistiky, kde můţete obdivovat desítky exponátů ze soukromé sbírky zahrnující jízdní kola od nejstarších velocipédů z dob Rakouska-Uherska aţ po moderní závodní speciály. Zámek Moravská Třebová Zámek, který patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě, byl vystavěn na místě původního hradu zaloţeného ve 13. století. Zámek znovu v celé kráse otevřel brány svým návštěvníkům po rozsáhlé rekonstrukci. Kromě klasických expozic si na zámku v Moravské Třebové nenechte ujít návštěvu středověké mučírny, která je největší svého druhu v celé České republice. Můţete zde na vlastní kůţi zaţít atmosféru katovny a vyzkoušet si různé mučicí nástroje a donucovací prostředky středověku. Další zajímavou expozicí, je alchymistická laboratoř mistra Bonaciny, kde si při troše štěstí připravíte třeba 12

14 elixír věčného mládí. Od zámku se k dalším významným památkám města můţete vydat po nově otevřené Cestě od renesance k baroku. Pardubice Zdejší zámek tvoří unikátní přechod mezi opevněným hradem s mohutnými valy a pohodlným renesančním zámkem. Při soutoku řek Labe a Chrudimky stával starší vodní hrad, který dal Vilém z Pernštejna přebudovat v pevnost, uzavřenou uprostřed mohutného obdélníkového valu se čtyřmi kruhovými rondely. Jedná se o ojedinělou ukázku vojenského pevnostního stavitelství začátku 16. století. Kunětická hora Pardubicko je krajina rovná jako stůl s jedinou, zato velmi výraznou dominantou - Kunětickou horou. Kunětickou horu lze bez nadsázky nazvat nejmladším hradem v Čechách. Dnešní dispozice hradu pochází z rozsáhlé přestavby, probíhající za vlády Pernštejnů od roku 1490 do poloviny 16. století. V té době se uţ hrady v Čechách nestavěly a Pernštejnové Kunětickou horu budovali spíše jako zázemí pro případ ohroţení. Krásné nádvoří hradu vyzývá k nejrůznějším atrakcím a divadelním produkcím. Od roku 2001 se zde "zabydlelo" i Východočeské divadlo (např. Večer tříkrálový Tři mušketýři, Noc na Karlštejně). Soubor lidových staveb Nejrozsáhlejší expozicí lidových staveb v přírodě v regionu je Soubor lidových staveb Vysočina. Jeho součástí jsou kromě muzea v přírodě na Veselém Kopci i expozice ve Svobodných Hamrech a Hlinsku Betlémě. Část města zvaná Betlém je historická čtvrť roubených domků, které byly postaveny v polovině 18. století. V rekonstruovaných domech jsou expozice bydlení a řemeslnické dílny. Na Veselém Kopci je v současné době více neţ 40 objektů a postupně jsou sem přenášeny další ukázky typických zemědělských staveb a staveb na zpracování zemědělských produktů. V průběhu roku se návštěvníkům nabízí mnoţství tematických výstav a kulturních programů. Vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka byly zapsány na Reprezentativní seznam nemateriálního kultruního dědictví lidstva UNESCO. Masopust připomíná také celoročně otevřená expozice masopustu v hlineckém Betlémě. Seč: největší rekreační oblast v kraji Městečko Seč se nachází asi 16 kilometrů jihozápadně od Chrudimi v samotném centru Ţelezných hor. Přilehlá rekreační oblast, které dominuje Sečská přehrada, je největší a nejvyhledávanější v celém Pardubickém kraji. Leţí uprostřed malebné přírody se zachovalými skalami, potoky a hlubokými lesy, které protíná mnoţství turistických, cyklistických, koňských a běţkařských tras i stezek. Nabízí široké moţnosti koupání, potápění, rybolovu, surfingu či jachtingu. Výhodou je i bohatá nabídka ubytovacích kapacit, jako jsou autokempy, tábořiště, hotely, penziony, ubytování v soukromí nebo v chatách. Nedaleko Sečské přehrady se nachází řada zajímavých turistických cílů: zřícenina hradu Lichnice, Berlova vápenka muzeum vápenictví v Třemošnici, prales Polom u Horního Bradla, město Heřmanův Městec s ţidovskou synagogou a hřbitovem, Keltský archeopark Nasavrky, město Chrudim s třemi muzei - loutek barokních soch a regionálním s expozicí Alfinse Muchy nebo město Slatiňany se zámkem, Interaktivním muzeem starokladrubského 13

15 14 Manuál koně Švýcárna. Za návštěvu stojí i Rekreační lesy Podhůra s lanovým parkem, rozhlednou Bára a dalšími atraktivitami. Klášter na hoře Matky Boţí Město Králíky leţí v nejvýchodnějším cípu Čech, na rozhraní Čech a Moravy. Poblíţ léčivých pramenů nad městem dal králický rodák biskup Tobiáš Jan Becker v letech postavit monumentální poutní komplex. Podél aleje, která vede z Králík aţ k hlavnímu vchodu kláštera, vzniklo 8 kaplí. Po roce 1945 byl německý řád Redemptoristů vyhnán a rozpuštěn. Příslušníci všech řádů a kongregací v celé ČSR, v noci z 13 na 14. dubna 1950 z jejich kostelů převezeni do tzv. zadrţovacích míst. Byly to převáţně staré kláštery a i Klášter na Hoře Matky Boţí se stal jedním z nich. Po roce 1968 byl kostel opět zpřístupněn, od roku 1970 po etapách započaly renovační práce. Králický Sněţník Malebná obec Dolní Morava se rozkládá severně od města Králíky. Je sevřena v údolí řeky Moravy dvěma zalesněnými horskými hřbety, které se sbíhají do masívu Králického Sněţníku. Oblast Králického Sněţníku je evropským rozvodím a bývá nazývána střechou Evropy kdyţ zde zaprší, rozhoduje jen několik centimetrů, jestli voda poteče řekou Nisou do Odry a dále do Baltického moře nebo Tichou Orlicí do Labe a odtud do Severního moře nebo zda ji řeka Morava odvede do Dunaje a s ním do Černého moře. Celá oblast nabízí ideální podmínky pro turistiku v létě cyklo a pěší turistiku, v zimě pro sjezdové i běţecké lyţování - sjezdovka pod Sviní horou v Dolní Moravě je povaţována za nejprudší v Čechách a nově otevřená sjezdová trať ve Skiparku Červená Voda (Heroltická), která je se svými m nejdelší tratí v Orlických horách. Jednou z největších atrakcí této oblasti je mohutný systém československého pohraničního opevnění z let V Králíkách vzniklo Vojenské muzeum Králíky. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází velké mnoţství zachovalých pevnostních staveb různého typu, které velmi sugestivně zapůsobí na kaţdého návštěvníka regionu. Největší z nich jsou dělostřelecké tvrze Bouda a Hůrka. Toulovcovy Maštale Přírodní rezervace Toulovcovy Maštale patří mezi nejzajímavější a nejmalebnější kouty východních Čech. Členité pískovcové skalní útvary Toulovcových a Městských Maštalí nedaleko Litomyšle uţ získaly své nadšené příznivce a obdivovatele. Hlavní předností je překrásná příroda, která doposud nebyla příliš poznamenána civilizací. Skály se nacházejí v lesích mezi obcemi Proseč, Budislav, Bor a Nové Hrady. V oblasti se nacházejí i tři nové rozhledny Toulovcova, Terezka a Borůvka. Tvrz Orlice Tvrz se nachází na okraji města Letohradu uprostřed přírody. Sídlo vzniklo pravděpodobně na konci 13. století, v 16. století pak byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Po odstěhování šlechty z Orlice v roce 1650 na kyšperecký zámek, byl objekt upraven pro hospodářské účely. Koncem 20. století byly do areálu tvrze přistavěny autodílny a objekt tvrze 40 let chátral. V roce 2008 byly zahájeny práce pro obnovu celého areálu. Po dokončení revitalizace v červnu 2012 vznikl na východě Čech

16 nový turistický cíl, který návštěvníkům nabízí nejen prohlídku opravené tvrze s originálním gotickým a renesančním sklepením, sbírkou zbraní, funkční historickou knihtiskařskou dílnou a dalšími expozicemi, ale i restauraci, středověkou krčmu a ubytování. Muzeum řemesel Letohrad Muzeum řemesel je umístěno v památkově chráněném areálu Nového dvora z roku Plochou 1700 m2 je největším muzeem svého druhu v ČR. Zahrnuje více neţ 50 ucelených expozic řemesel a ţivností z období Strašidelné soboty Letohrad Naučné, zábavné a zároveň strašidelné prohlídky na Vás čekají na zámku v Letohradě. Vhodné pro rodiny s dětmi. Během cesty účastníci plní úkoly a setkávají se s nadpřirozenými bytostmi jako je vodník, mořská panna, kostlivec, zakletý hrabě, jeţibaba, víly, a další. Prohlídka pastvinské přehrady Přehradní nádrţ Pastviny byla vybudována na horním toku Divoké Orlice v letech Přehradní jezero je asi 7 km dlouhé a jeho plocha je 110 ha. Přehradní hráz s hydroelektrárnou má výšku 43 m a délku 193 m. Je to velmi impozantní podívaná, která stojí za zhlédnutí. Pastviny, blízký Letohrad a okolní Orlické hory nabízí i cykloturistiku, lyţování, kulturní vyţití a pestrou nabídku ubytování v hotelu, penzionu, ubytování v soukromí, v kempu a chatě. Dále Zemská brána, Poutní místo Mariánská hora, Lanškrounské rybníky, Kramářova chata s rozhlednou na Suchém vrchu. II. 2 CO MUSÍ KAŢDÝ NÁVŠTĚVNÍK V REGIONU ZAŢÍT Aktivní turistika Region je protkán mnoha značenými cyklistickými trasami, které se liší svým charakterem a obtíţností. Dokonce zde najdete i Orlické cyklo a in-line království. Za zmínku stojí například trasa okolo pastvinské přehrady, která vede nejen v přírodním terénu, jako jsou louky a lesy, ale především cestami okolo přehrady, ve které můţe kaţdý zchladit své tělo nebo českopolská silniční trasa, která Vás hladce provede opravenými, nefrektventovanými silničkami po obou stranách hranice. Cyklisté naleznou v Pardubickém kraji ideální prostor pro výlety v mnoha typech krajiny, od poklidných jízd rovinami Pardubicka a Chrudimska aţ po kopírování cest četných malebných potoků, říček a řek a zdolávání vrcholů hornatého Orlicka. Poslední dobou lze vyuţít nabídky sezónních cyklobusů, které návštěvníka vyvezou na hřebeny a pak uţ se jen pohodlně sjíţdí dolů. Milovníkům bílého sportu se nabízejí kvalitní sjezdovky, běţecké tratě i technické zázemí pro zimní sporty. K nejvýznamnějším centrům zimní rekreace s nabídkou sjezdovek, lyţařských vleků, upravovaných běţeckých tratí a ubytování v severovýchodní části Orlických hor patří např. Čenkovice, Červená Voda či Dolní Morava. Lyţařské areály se nacházejí i na jihu kraje v oblasti Ţelezných hor a Ţďárských vrchů. Pro vodní sporty existují ve východních Čechách poměrně dobré podmínky. Místní řeky si získaly srdce mnoha vodáků. Ať jiţ to jsou divoké bystřiny nebo poklidnější toky v podhůří. Páteří regionu je Labe, údolím Divoké Orlice (také Královéhradecký kraj) jsou nadšeni jak příznivci divočejší vody, raftingu, klasičtí vodáci na turistických otevřených lodích, tak i 15

17 začínající vodáci. Při dostatečném průtoku bývá řeka splavná jiţ od Pastvinské přehrady. Na všech těchto vodách si přijdou na své rybáři. Někdo povaţuje rybaření za relaxaci, někdo za téměř adrenalinovou záleţitost. V létě vyhlášené rekreační středisko, mimo sezónu ideální místo k rybaření to je Sečská nebo Pastvinská přehrada. Golf - golfová hřiště jsou situována na mnoha místech v regionu - například ve Svratouchu. Tam na rozhraní Ţelezných hor a Vysočiny vznikl v letech golfový areál, který je jedním z nejpůvabnějších v republice. Hlavním kapitálem klubu byly travnaté pozemky v údolí Chrudimky, obklopené smrkovými a březovými lesy. Areál působí, jako by se zde golf hrál od nepaměti. Další golfová hřiště najdete v Lázních Bohdanči, nebo na rekultivovaných pozemcích poblíţ Dřítče špičkové parametry, 18 jamek, kolem restaurace, ubytování, minigolf, tenis, beach + normální volejbal, lukostřelba, cyklostezka - celkem 140 ha. Nevelké hřiště mezi kopci i na kopci, kde vládne vstřícná atmosféra, je také v Ústí nad Orlicí. To je v údolí Tiché Orlice, podél jejíhoţ toku také vede cyklo a bruslařská stezka, která sousedí přímo s hřištěm. Dobrý příklad sportovní symbiózy. Toto hřiště je výborným startovacím místem pro všechny, kteří chtějí s golfem začít. Golf & Country club Svobodné Hamry: Devítijamkové hřiště ve Svobodných Hamrech patří mezi náročnější golfová hřiště v ČR. Je zde moţnost komplexního golfového tréninku. Golf si můţete zdarma vyzkoušet během Dne otevřených dveří. Krajina východních Čech byla vţdy rájem pro cykloturisty, v posledních několika letech se k nim přidávají milovníci koní. Právě ve východních Čechách jezdecké stezky proţívají velký boom. Značené jezdecké stezky (bílý čtverec s modrým, červeným nebo ţlutým kruhem uprostřed) se ve východních Čechách táhnou v délce přes 300 km. Jedny z nejznámějších hipostezek jsou na Lanškrounsku. V okolí tohoto města jsou vyznačeny hipostezky tři. Všechny mají výchozí bod, a to jízdárnu Sportovního jezdeckého klubu Střední zemědělské školy v Dolním Třešňovci. Jedna z tras měří 27,6 km a vede ve směru Dolní Třešňovec Sázavské údolí Herbortice Albrechtice Dolní Třešňovec. Lázeňské a relaxační pobyty - podrobné informace najdete na portálu Léčebných lázní Bohdaneč, a. s. nebo na stránkách Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí, Lázně Bohdaneč leţí asi 10 kilometrů severozápadně od Pardubic. Lázně zaloţil v roce 1896 dr. Jan Veselý a od počátku se zaměřovaly především na nemoci pohybového ústrojí. K léčbě se vyuţívá přírodní slatina, vodoléčba, koupele i masáţe. Komplex lázeňských domů a sanatorií je propojen kolonádami a známý je především lázeňský pavilon v kubistickém stylu od architekta Josefa Gočára. Oblíbeným místem pro vycházky je lázeňský park. Adrenalin i relax v Rekreačních lesích Podhůra V Rekrečních lesích Podhůra nacházejících se v bezprostřední blízkosti měst Chrudim a Slatiňany jsou dlouhodobě vytvářeny ideální podmínky pro aktivní turistiku. Kromě udrţované sítě cyklostezek, hipostezek a stezek pro pěší, je součástí lesů také lanový park pro dospělé i děti, nový cyklopark rozhledna Bára, lezecká stěna, několik dětských hřišť, venkovní tělocvična, nebo areál pevných kontrol pro orientační běh. Romantické povahy mohou vyuţít nocoviště umístěné nedaleko rozhledny Bára s unikátním krytým ohništěm a občerstvením. 16

18 II. 3 NOVINKY V Pardubicích bude olympiáda na dosah Pardubice budou ţít letní olympiádou! Od 5. do 21. srpna, v době konání her v brazilském Riu de Janeiru, město otevře Olympijský park Pardubice Jeho srdcem bude nedávno revitalizovaný park Na Špici, olympijský program se ale rozšíří i do jeho okolí a centra města. Ţít jím tak budou na metrech čtverečních 3 parky, 2 řeky Labe a Chrudimka, ale i moderně opravená třída Míru. V originálním programu si přijdou na své úplně všichni. Olympijský park Pardubice 2016 nabídne sportovní exhibice a výstavy, road show, záţitkové programy, Technology park, adrenalin park či příměstské tábory. Samozřejmostí budou aţ 3 fanzóny a sledování ţivých přenosů z Ria de Janeira na velkoplošných obrazovkách. Za novými záţitky do kladrubského hřebčína Poznejte nově nablýskaný klenot východních Čech kladrubský hřebčín, jehoţ historie se píše uţ od roku Tehdy byla původní koňská obora povýšena císařem Rudolfem II. na císařský hřebčín. Na co se můţete těšit? Na mnoho nových a zajímavých expozic. Ti nejmenší určitě uvítají prohlídku stájí, kde na ně dýchne atmosféra hřebčína, ale také návštěvu lesovny, kde je připraven simulátor jízdy v kočáře. Součástí prohlídky stájí je rovněţ expozice historických kočárů, včetně toho z filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku nebo kočáru, který pouţíval prezident T. G. Masaryk. Unikátní je téţ poštovní dostavník. Nebudou chybět ani ukázky postrojů na maketách starokladrubských běloušů a vraníků. 17

19 Nově bude moţné zavítat do doby Františka Josefa I. a císařovny Sisi. Kde? V prostorách zámecké expozice. Za zmínku stojí i moţnost prohlédnout si celý areál hřebčína z ptačí perspektivy. Odkud? Z nově otevřené rozhledny. Tři dny plné baroka v Chrudimi Proţijte tři úţasné dny s barokem v Chrudimi! Čeká na vás nádherná hudba, bohaté kostýmy, smích, kouzlo historického města i letních večerů v romantických kavárnách. To vše v reţii hudebního souboru Ensemble Damian v Muzeu barokních soch! Od čtvrtka 18. do soboty 20. srpna jsou pro vás nachystána díla známých autorů, jako byl třeba A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach či P. I. Čajkovskij. Těšit se můţete na gratulační operu napsanou pro hraběnku Altmanovou, karnevalovou operu o sváru zdrţenlivého filozofa Diogena a bandy poţitkářů podporovaných alegorickou postavou Svobody či balet, pantomimu a melodram v jednom. Nebudou chybět ani kostýmované prohlídky historií města, sochařské workshopy či loutková představení. 18

20 Opravdové Peklo v Čertovině! Kde najdete opravdové Peklo? V Čertovině v lesích u Hlinska! O co jde? O jedinečnou atrakci svého druhu v celé České republice! Čeká tu na vás pekelná říše, jejíţ větší část je ukrytá pod zemí. Labyrint chodeb, jeskyní a temných zákoutí má pět pater. Ale pozor! To nejniţší je dvanáct metrů pod úrovní terénu. Jak se vlastně zrodilo čertovinské peklo? Pohádková verze tvrdí, ţe vzniklo uţ v roce 666. Při cestě z Ameriky do Austrálie prý ďábelská posádka ztroskotala nedaleko Hlinska. Pekelníci se rozhodli zůstat a začali hrabat. Nepřicházelo však v úvahu, aby vzhlíţeli k nebi, proto celou loď převrátili vzhůru nohama a nad zemí skončila pouze spodní část trupu. Co se nachází za pekelnou branou? Čertovská škola, obří kotle v kuchyni nebo mučírna vybavená zadkopleskem, hubopleskem, řiťopichem či lochtadlem. A co je srdcem pekelné říše? Sál s luciferovým trůnem a váhou hříchů Českomoravské pomezí najdete nově i v mobilu! Hned dvě nové aplikace připravilo Českomoravské pomezí pro uţivatele chytrých mobilních telefonů. První z nich je multimediální katalog, který poutavou formou představuje nejvýznamnější památky, přírodní zajímavosti a další turistické atraktivity regionu. V aplikace najdete také doporučené prohlídky měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto. Vše doplňuje mapa, plány měst, kalendář akcí a řada videí a fotografií. Chcete vidět rytíře bojující na hradbách hradu Svojanova, vyfotit se s elegantním kabrioletem z dílny Josefa Sodomky nebo se aspoň na chvíli stát hudebním skladatelem v rodišti Bedřicha Smetany? To vše a ještě mnohem více vám nabízí druhá aplikace - nový mobilní průvodce s rozšířenou realitou. Objevte nečekané, bavte se a sdílejte záţitky s přáteli! Mobilní průvodce Českomoravským pomezím přináší řadu uţitečných informací, interaktivní zábavu s rozšířenou realitou i soutěţ. Obě aplikace můţete zdarma stahovat v App Store a Google Play. 19

21 Svitavy slaví kulatiny Oslavte kulaté narozeniny ve Svitavách! Město si připomíná 760 let od první písemné zmínky. Hlavní program oslav je směřován ke třem vrcholům. V květnu se můţete těšit na oslavu 120. výročí ţeleznice Svitavy Polička! Spojená bude s jízdami parní lokomotivy s poštovním vagonem a historického autobusu. Uskuteční se Muzejní noc a bude vydána speciální edice svitavských poštovních známek. První návštěvníky přivítá venkovní kavárna na náměstí a v parku Jana Palacha vystoupí Ondřej Havelka s Melody Makers. Na přelomu srpna a září vás čeká akcemi nabitý TOP týden. V listopadu pak můţete navštívit výstavu o historii města na starých svitavských pohlednicích i zajímavé koncerty. Další bohatý program je pro vás připraven v průběhu celého roku. Velmi oblíbené jsou Pivní slavnosti s výstavou historických vozidel či oslavy vína - Svatováclavský košt. Stezka v oblacích Dolní Morava Uţ jste se někdy procházeli v oblacích? Nyní máte jedinečnou příleţitost váš sen uskutečnit na Dolní Moravě! Stezka v oblacích se nachází poblíţ chaty Slaměnka, nedaleko horní stanice lanovky Sněţník, ve výšce 1116 metrů nad mořem. Je vysoká 55 metrů a na vrchol se pohodlně dostanete po dřevěné cestě i s kočárky. Ti odváţnější mohou k procházce dolů vyuţít unikátní 101 metrů dlouhý nerezový tobogán s okýnky. Co vás čeká na vrcholu? Dechberoucí výhledy na celý masiv Králického Sněţníku s malebným údolím řeky Moravy, v dálce pak i hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch a Krkonoše. 20

22 Unikátní přírůstek ve Vojenském muzeu Králíky Víte, co nově tvoří jednu z dominant expozice v hale Vojenského muzea Králíky? Jde o stíhací letoun MiG-21MF vyrobený v letech 1971/72 v tehdejším Sovětském svazu. Kde všude slouţil? U leteckých útvarů v Pardubicích, Líních, Ţatci a Čáslavi. V roce 2005 se stal majetkem firmy Excalibur, odkud jeho cesta vedla právě do Králík. Jaké další unikáty tu najdete? Na ploše 2400 metrů čtverečních zde oţívá celá historie československé armády od první přes druhou světovou válku aţ do současnosti. Uvidíte tady třeba tanky, obrněné transportéry nebo bojová vozidla pěchoty. Lákavé jsou i sbírky munice, pěchotních zbraní, polních a protiletadlových kanónů či prostředků protichemické ochrany. Ale zajímavých exponátů zde je opravdu spoustu! 21

23 II. 4 TIP NA CYKLOVÝLET DO PARDUBICKÉHO KRAJE Z Pardubic na Kunětickou horu Délka 22 km Typ silniční a trekingová kola Náročnost: lehká Popis trasy Vydejte se na poklidnou cestu z pardubického zámku na Kunětickou horu a zpět! Trasa vede po značených asfaltových cestách a je vhodná pro silniční a trekingová kola. Kromě dvou nejznámějších památek této turistické oblasti Kunětické hory a pardubického zámku - je moţné při cestě navštívit rovněţ Východočeskou galerii v Pardubicích nebo Muzeum perníku, které se nachází v nedaleké Perníkové chaloupce v Rábech. Za pozornost stojí i unikátní technická památka v Úzké. Hráz z 16. století mezi řekou Labe a umělým kanálem Haldou je pozoruhodná díky výraznému rozdílu mezi hladinami obou toků. Upozornění: cesta od horního parkoviště do areálu hradu na Kunětické hoře je určena pouze pro chodce a je třeba zde sesednout z kola. Zajímavosti na trase Zámek Pardubice Východočeská galerie v Pardubicích Automatické mlýny Úzké turistický rozcestník a technická zajímavost Kunětická hora Muzeum perníku / Perníková chaloupka park Na Špici Lanové centrum Pardubice 22

24 III. PRAKTICKÉ INFORMACE III.1. INFORMAČNÍ CENTRA V PARDUBICKÉM KRAJI TIC Březová n. Svitavou tel: Adresa: Moravské náměstí 65, , Březová nad Svitavou TIC Bystré tel: Adresa: nám. Na podkově 2, 56992, Bystré TIC Čenkovice tel: Adresa: Skiareál Čenkovice, centrální pokladna lyžařských vleků TIC Červenovodské sedlo tel: , nebo Adresa: Červenovodské sedlo u Červené vody, , Orličky TIC Česká Třebová tel: Adresa: Staré náměstí 78, , Česká Třebová TIC Dolní Morava tel: , Adresa: Dolní Morava 35, , Králíky TIC Heřmanův Městec tel: Adresa: Nám. Míru 288, , Heřmanův Městec TIC Hlinsko tel: Adresa: Čelakovského 561 (Betlém), 53901, Hlinsko TIC Holice 23

25 tel: Adresa: Holubova 768, , Holice TIC Choceň tel: , Adresa: Jungmanova 301, , Choceň TIC Chrudim tel: Adresa: Resselovo nám. 1, , Chrudim TIC Jablonné nad Orlicí tel: Adresa: nám. 5. května 30, 56164, Jablonné nad Orlicí TIC Jevíčko tel: , Adresa: Palackého nám. 1, , Jevíčko TIC Králíky - Městské muzeum tel: Adresa: Velké nám. 365, , Králíky TIC Králíky Evropský dům tel: Adresa: Dlouhá 353, , Králíky TIC Králíky - Vojenské muzeum tel: , Adresa: Prostřední Lipka 1, , Králíky TIC Lanškroun tel: Adresa: B. Němcové 124, 56301, Lanškroun 24

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ. Na kole

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ. Na kole ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ Na kole 2 Zámek Litomyšl UNESCO Obsah Východní Čechy... 4 Českomoravské pomezí... 6 Za tajemstvím hradu Svojanova... 8 Na rozhledny Toulovcových maštalí...10 Údolím řeky Svitavy...12

Více

CHRUDIMSKO- HLINECKO. Na kole

CHRUDIMSKO- HLINECKO. Na kole CHRUDIMSKO- HLINECKO Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Chrudimsko-Hlinecko... 6 Křížem krážem Podhůrou... 8 Staré záhady kolem Sečské přehrady...10 Za koupáním na Konopáč...12 Cesta do krajiny tradic...14

Více

místo realizace počet obyvatel Vysoké Chvojno 2 Žamberk město Žamberk 6 037 areál pro turistiku 18 548 621 7 419 448

místo realizace počet obyvatel Vysoké Chvojno 2 Žamberk město Žamberk 6 037 areál pro turistiku 18 548 621 7 419 448 Přílohy Příloha č. 1: Realizované projekty Příjemce typ příjemce místo realizace počet obyvatel předmět projektu celkové výdaje z toho dotace EU 1 Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s. r. o. Vysoké Chvojno

Více

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Králický Sněžník...6 Z kláštera na Hoře Matky Boží na Severomoravskou chatu... 8 Králické aleje...10 Vyhlídkový okruh Králickým Sněžníkem...12 Po hřebeni

Více

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL Seč u Chrudimi 6.-8.10.2006 Český červený kříž - Oblastní spolek ČČK Chrudim

Více

HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ REPUBLIKOVÉ KOLO SOUTEŽE HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ informace pro soutěžní týmy Chrudim 18. 20. června 2010 Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim pořádá z pověření Výkonné rady Českého červeného

Více

ORLICKÉ HORY A PODORLICKO. Na kole

ORLICKÉ HORY A PODORLICKO. Na kole ORLICKÉ HORY A PODORLICKO Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Orlické hory a Podorlicko... 6 Labyrintem J. A. Komenského... 8 Okolo Pastvinské přehrady...10 Přes soutok na Homoli...12 Česko-polská silniční...14

Více

Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1

Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1 Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Seznam projektů, které splnily schválenou

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ I. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU

PARDUBICKÝ KRAJ I. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU PARDUBICKÝ KRAJ I. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU Turistický region Pardubického kraje tvoří pět turistických oblastí Českomoravské pomezí, Pardubicko, Chrudimsko-Hlinecko, Orlické hory a Podorlicko a

Více

Kouzelné putování Českomoravským pomezím

Kouzelné putování Českomoravským pomezím Kouzelné putování Českomoravským pomezím Vysoké Mýto Litomyšl Svitavy Moravská Třebová Polička Velká letní soutěž o mobily, tablet, víkendové pobyty a další super ceny! Kouzelné putování Českomoravským

Více

Turistické oblasti nacházející se na území Pardubického kraje

Turistické oblasti nacházející se na území Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ I. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU Turistický region Pardubického kraje tvoří pět turistických oblastí Českomoravské pomezí, Pardubicko, Chrudimsko-Hlinecko, Orlické hory a Podorlicko a

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

Mimo soutež web, úvodní strana. Prezentace Jiří Kopecký R3

Mimo soutež web, úvodní strana. Prezentace Jiří Kopecký R3 Mimo soutež web, úvodní strana Mimo soutež web, vnitřní strana Mimo soutež letáček, strana 1 Turisticky zajímavými místy spjatými s historií jsou i kostely v obcích Proseč a Perálec. O prosečském kostelu

Více

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY Spolupráce se správami památkových objektů Spolupráce v oblasti památkové péče Proměna NPÚ od 1.1.2013 Spolupráce se správami památkových

Více

Moderní historické město. Litomyšl

Moderní historické město. Litomyšl CZ Moderní historické město Litomyšl Litomyšl O Litomyšli mluví poprvé Kosmova kronika česká. V zápisu z roku 98 se o ní zmiňuje jako o pomezním hradišti slavníkovského území. Zde, na Trstenické stezce,

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY

JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1. část je

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Pardubický kraj Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_13 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Turistické oblasti nacházející se na území Pardubického kraje

Turistické oblasti nacházející se na území Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ I. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU Turistický region Pardubického kraje tvoří pět turistických oblastí Českomoravské pomezí, Pardubicko, Chrudimsko-Hlinecko, Orlické hory a Podorlicko a

Více

Analýza turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko

Analýza turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko Analýza turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko název projektu: Krok za krokem geoparkem Realizovaného v rámci dotačního programu ROP NUTSII Severovýchod 13.3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti

Více

Po stopách tradic Pardubického kraje

Po stopách tradic Pardubického kraje Po stopách tradic Pardubického kraje Pardubický kraj, krajina tradic Vydejte se po stopách tradic jednoho z nejkrásnějších regionů České republiky! Malebný Pardubický kraj nabízí spoustu zajímavostí nejen

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Interaktivní Mamutíkův vodní park Minibus a transportér k zapůjčení Školní učebna Profesionální zajištění Programy na míru

Interaktivní Mamutíkův vodní park Minibus a transportér k zapůjčení Školní učebna Profesionální zajištění Programy na míru Školní programy UBYTOVÁNÍ Horský penzion Terezka, nacházející se ve vesnici Dolní Morava, nabízí ubytování ve vybavených apartmánech pro malé i velké skupiny, školy v přírodě, adaptační kurzy, soustředění,

Více

Průvodce "Chrudim - městská památková zóna"

Průvodce Chrudim - městská památková zóna Park kolem roku 1900 Chrudimská Salvátorská pouť 1936 Fortna- průchod hradbami " Na Valy" Mydlářovský dům- vež,též zvaná "hvězdárna". Nyní museum loutek Pardubice - zámek Zámek 50 2'28.33"N 15 46'35.95"E

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

Průvodce "Průvodce Jižní Čechy"

Průvodce Průvodce Jižní Čechy Kratochvíle Zámek 49 3'30.55"N 14 10'3.17"E Zámek Kratochvíle je renesanční perlou italského stavitelství v jižních Čechách. Zámek se nachází asi 2 kilometry severozápadně od města netolic na Prachaticku.

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

Jižní Čechy harmonické

Jižní Čechy harmonické w w w. j i z n i c e c h y. c z Jižní Čechy harmonické hrady a zámky jako v pohádce Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

TR ČESKÝ RÁJ. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR ČESKÝ RÁJ. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR ČESKÝ RÁJ Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné z Metodického

Více

49 38'10.32"N 15 53'49.16"E. GPS poloha:

49 38'10.32N 15 53'49.16E. GPS poloha: Velké Dářko Rybník 49 38'10.32"N 15 53'49.16"E Nachází se v pramenné oblasti řeky Sázavy, asi 10 km severně od Žďáru nad Sázavou. Patří mezi nejstarší zdejší vodní plochy, prameny udávají, že byl zbudován

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

Przedsiębiorczość. Podnikání

Przedsiębiorczość. Podnikání Przedsiębiorczość Podnikání Transgraniczny Inkubator Przedsiębiorczości-TIP Přeshraniční Podnikatelský inkubátor - TIP Prowadzący: Piotr Opałka Emilia Szczudło, Agnieszka Zając Milan Poláček, Ondřej Zlámal

Více

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova Obsah 1. Chýnov..2 1.Směr Pelhřimov... 2 2.Směr Kamenice nad Lipou... 4 3.Směr Milevsko... 7 4.Směr České Budějovice... 9 5. Atraktivní města tentokrát od Tábora... 13 5.1 Z Tábora na Týn... 13 5.2 Z Tábora

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

SE PŘEDSTAVUJE. Dlouholeté působení nakladatelství na knižním trhu je spojeno zejména s

SE PŘEDSTAVUJE. Dlouholeté působení nakladatelství na knižním trhu je spojeno zejména s SE PŘEDSTAVUJE Patří mezi nejstarší nakladatelské domy v České republice Založena bylo v roce 1954 jako sportovní a turistické nakladatelství Transformována na akciovou společnost v roce 1991 Dlouholeté

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

ý sk z e sl o vsk Mora

ý sk z e sl o vsk Mora Moravskoslezský BRUNTÁL 16 17 18 OSTRAVA KARVINÁ NOVÝ JIČÍN FRÝDEK-MÍSTEK SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Prioritní osa

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE K DIPLOMOVÉ P R Á C I na téma Cestovní ruch a venkovská turistika ve vybraném regionu VEDOUCÍ

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

ČESKY. Výlety okolo Kraslic KRAJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

ČESKY. Výlety okolo Kraslic KRAJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ ČESKY 20 Výlety okolo Kraslic KRAJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 1 Na říčce Svatavě se mezi kopci u česko-německé hranice Letní rozkládá bobová město dráha: Kraslice délka a 800 obce m, Stříbrná, přev. 25 m Bublava

Více

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy Trasa č. 5 Popis Délka trasy Průběh trasy Náročnost Putování za vínem Vydejte se poznat krásy zdejšího půvabného kraje po vinařských stezkách. Trasa je dobře sjízdná, přehledná a rovinatá a po krátkých

Více

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE PONDĚLÍ 11. 7. 2016 AŽ NEDĚLE 17. 7. 2016 PROGRAM Informační centrum Jilemnice, Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice tel.: 481 541 008 e-mail: info@jilemnice.cz PUTOVÁNÍ PO

Více

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013 aktualizace 213 Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 213 Projekt čís. - investor město nebo jiný investor PRMH před aktualizací 213 PRMH po aktualizaci 213 M - 4 Průmyslová zóna

Více

Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje - dvě oblasti - Máchův kraj + Lužické hory s Ještědským hřbetem - sousední turistické regiony: České Švýcarsko České

Více

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK RAMZOVÁ. Příslušné obce Části obce Katastrální území Ostružná Ramzová Petříkov u Branné Branná Branná Branná u Šumperka

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK RAMZOVÁ. Příslušné obce Části obce Katastrální území Ostružná Ramzová Petříkov u Branné Branná Branná Branná u Šumperka REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK RAMZOVÁ 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-22-21, 14-23-10, 14-24-01, 14-24-02, 14-24-06, 14-24-07, 14-24-11 Okres : Jeseník, Šumperk Rozloha : 3 964,8 ha Počet obyvatel : 469

Více

Průvodce "Bělá, Jeseníky"

Průvodce Bělá, Jeseníky Chata Chata Švýcárna 50 5'56.97"N 17 12'56.21"E Na nejfrekventovanější části hlavní hřebenové trasy Jeseníků, mezi Červenohorským sedlem a nejvyšší horou Moravy - Pradědem, leží na svahu Malého Děda v

Více

Řeka Odra v horním Poodří

Řeka Odra v horním Poodří -405-84 SRPEN 2013 Řeka Odra v horním Poodří Předkládáme Vám článek inspirovaný referátem o horním Poodří předneseným zástupci města Oder a Historicko-vlastivědného spolku dne 25. 6. 2011 při příležitosti

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA BROUMOVSKÝ KLÁŠTER JE MÍSTEM, KDE SE DOSLOVA MŮŽETE DOTKNOUT HISTORIE, ALE I MÍSTEM, KDE SE SETKÁVAJÍ LIDÉ MNOHA NÁRODNOSTÍ A KTERÉ ŽIJE BOHATÝM SPOLEČENSKÝM A

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz Pozvání na hrady a zámky v květnu zámek Náchod snižuje na státní zámek vstupné, správa hradu a zámku Frýdlant se omlouvá za změnu již zveřejněných termínů speciálních prohlídek knihovny a věže Sychrov,

Více

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů Zpravodaj turistického ruchu Jaro 2016 Úvod S příchodem jara přicházíme i my s novinkami z našeho regionu. Dovolte nám pozvat Vás nejen na akce spojené s nadcházejícím svátky jara. Ve zpravodaji Vás chceme

Více

Jižní Morava. Penzion a chaty Erat. RS Prudká. www.cdtravel.cz Česká republika. Vranovská přehrada Oslnovice. Českomoravská vrchovina Doubravník

Jižní Morava. Penzion a chaty Erat. RS Prudká. www.cdtravel.cz Česká republika. Vranovská přehrada Oslnovice. Českomoravská vrchovina Doubravník Jižní Morava Penzion a chaty Erat Vranovská přehrada Oslnovice 32 Penzion s chatovou osadou se nachází v rekreační oblasti, asi 50 m od písečné pláže Vranovské přehrady, která je centrem vodních sportů.

Více

OBSAH: žlutá stezka. modrá stezka. zelená stezka. Info o projektu. strana 5. strana 11. strana 19

OBSAH: žlutá stezka. modrá stezka. zelená stezka. Info o projektu. strana 5. strana 11. strana 19 OBSAH: Info o projektu Projekt Cesta poznání je projektem třech místních akčních skupin usilujících o rozvoj venkova v Kraji Vysočina. Mezi tyto místní akční skupiny patří - Královská stezka o.p.s., Podhůří

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

Podzim v Orlických horách a Podorlicku Než se vydáte na hory, co takhle podzim v podhůří?

Podzim v Orlických horách a Podorlicku Než se vydáte na hory, co takhle podzim v podhůří? 2.9. 2014 Podzim v Orlických horách a Podorlicku Než se vydáte na hory, co takhle podzim v podhůří? Lanškrounské rybníky rozhledy do kraje zámky na Orlici originální expozice Křivolík cesta do pravěku

Více

GPS poloha: Turistické mapy: KČT 1:50 000 č.49 Českomoravské mezihoří - Českotřebovsko, GOL 1:25 000 Orlicko-Třebovsko 49 57'36.36"N 16 22'25.

GPS poloha: Turistické mapy: KČT 1:50 000 č.49 Českomoravské mezihoří - Českotřebovsko, GOL 1:25 000 Orlicko-Třebovsko 49 57'36.36N 16 22'25. Andrlův chlum - křížová cesta Poutní místo 49 57'49.72"N 16 23'3.98"E Nachází se na severním svahu kopce. Původní křížová cesta zde byla vybudována v letech 1753-55 z iniciativy tkalce Augustina Andrese,

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

Od 20. června do 20. srpna 2013. knihovna. umělecké řemeslo

Od 20. června do 20. srpna 2013. knihovna. umělecké řemeslo Od 20. června do 20. srpna 2013 přírodověda knihovna historie a archiv archeologie výtvarné umění umělecké řemeslo Alfons Mucha Plakáty Nová expozici Alfons Mucha Plakáty splňuje po technické stránce veškerá

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 6 795 km² počet obyvatel: 515 411 průměrná hustota: 76 obyv. /km² nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava poloha: na jihozápadě Čech a jihozápadě Moravy okresy: Havlíčkobrodský,

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY

TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY Dovolená na pobřeží u Národního parku Paklenica. Objevte s námi jeden z nejhezčích koutů Chorvatska - krásná příroda, čisté moře, zdravé horské klima. CHORVATSKO SLEVA do

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

Program Obnovy Venkova

Program Obnovy Venkova Program Obnovy Venkova Obec Kostelec u Heřmanova Městce Aktualizace na časové období 2016-2020 schváleno dne: usnesení č.: 1. Úvod Dosažení vzestupné tendence trvale udržitelného rozvoje venkova je hlavní

Více

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval:

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval: KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE POTŠTÁTSKA Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Michaela Škrobánková Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581626202

Více

ČESKY. Poohřím do Chebu CYKLOTRASA Č. 2 SOKOLOV KYNŠPERK CHEB

ČESKY. Poohřím do Chebu CYKLOTRASA Č. 2 SOKOLOV KYNŠPERK CHEB ČESKY 2 Poohřím do Chebu CYKLOTRASA Č. 2 SOKOLOV KYNŠPERK CHEB 2 1 Odpočinková trasa s kopcem mezi Citicemi a Dasnicemi Kynšperk vede podél nad Ohře Ohří po - Katolický asfaltové kostel cyklostezce Nanebevzetí

Více

Průvodce "Průvodce Česká republika"

Průvodce Průvodce Česká republika Jilemnice - zámek, Krkonošské muzeum Zámek 50 36'37.30"N 15 30'16.06"E Historie Jilemnického zámku spadá do 16. století, kdy byl založen pány z Újezdce. První velká přestavba se uskutečnila v roce 1716.

Více

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice Program zájezdu 8:00 Sraz u klubí na Dubí 10:00 Plánovaná prohlídka Muzea tvarůžků Loštice 12:00 Příjezd do Olomouce, rozchod xx:xx Odjezd z Olomouce dle domluvy v autobuse Loštice Zdejší dominantou je

Více

SÍDELNÍ STRUKTURA PARDUBICKÉHO KRAJE

SÍDELNÍ STRUKTURA PARDUBICKÉHO KRAJE SÍDELNÍ STRUKTURA PARDUBICKÉHO KRAJE (aktualizace 03/2014 zapracování dat ze SLDB 2011) V kraji se nachází 451 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Z celkového

Více

Základní informace o městě

Základní informace o městě Základní informace o městě Geografická poloha Město Bílovec leží na trase silnice I/47 Olomouc Ostrava a je napojeno na dálnici D47. Na evropský železniční koridor je napojeno lokální železniční tratí

Více

50 8'18.77"N 15 6'25.49"E. GPS poloha:

50 8'18.77N 15 6'25.49E. GPS poloha: Park Poděbradská obora 50 8'18.77"N 15 6'25.49"E Poděbradská obora se nachází na levém břehu řeky Labe, jižně od čtvrti Poděbrad, zvané Polabec a severně od Pražské silnice. Na její východní straně začíná

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

THE COMPARISON OF THE TOURIST INDUSTRY POTENTIAL IN SELECTED TOURIST AREAS IN THE PARDUBICE REGION TERRITORY

THE COMPARISON OF THE TOURIST INDUSTRY POTENTIAL IN SELECTED TOURIST AREAS IN THE PARDUBICE REGION TERRITORY THE COMPARISON OF THE TOURIST INDUSTRY POTENTIAL IN SELECTED TOURIST AREAS IN THE PARDUBICE REGION TERRITORY KOMPARACE POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU VE VYBRANÝCH TURISTICKÝCH OBLASTECH NA ÚZEMÍ PARDUBICKÉHO

Více

Milí návštěvníci Šumavy,

Milí návštěvníci Šumavy, Milí návštěvníci Šumavy, existuje poměrně velká skupina turistů, kteří cestují po vlastech českých a dokonce vyráží i do světa, přestože se potýkají s nějakým omezením. Každý handicap cestování značně

Více

Název trasy: Trasa č. 4 Jistebnickou vrchovinou do Borotína a hrad Starý Zámek. Délka trasy: Délka trasy: 49 km, s odbočkou na hrad Starý Zámek 53 km

Název trasy: Trasa č. 4 Jistebnickou vrchovinou do Borotína a hrad Starý Zámek. Délka trasy: Délka trasy: 49 km, s odbočkou na hrad Starý Zámek 53 km Název trasy: Trasa č. 4 Jistebnickou vrchovinou do Borotína a hrad Starý Zámek Délka trasy: Délka trasy: 49 km, s odbočkou na hrad Starý Zámek 53 km Náročnost/obtížnost: hodnocení 1-5 (1 je nejlehčí, 5

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ05 SEVEROVÝCHOD ČÁST 01 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O. DUBEN 2014 MINISTERSTVO

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI S PODPOROU NADACE PROMĚNY A MĚSTA LITOMYŠL P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ Motto: Dialog mezi řekou a městem 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

BULHARSKO FAKULTATIVNÍ NABÍDKA. www.mtmtour.cz

BULHARSKO FAKULTATIVNÍ NABÍDKA. www.mtmtour.cz krásné pláže s jemným pískem dovolená za příznivé ceny levné a dobré jídlo, rybí speciality leckde se domluvíte česky sleva až 20 % při koupi do 9. 1. senioři sleva až 1 500 Kč Balchik BULHARSKO může být

Více

49 35'36.19"N 18 7'31.81"E. GPS poloha:

49 35'36.19N 18 7'31.81E. GPS poloha: Rozhledna Bílá hora Rozhledna 49 35'36.19"N 18 7'31.81"E Rozhledna Bílá hora stojí u vrcholku stejnojmenného kopce Bílá hora ( 556 m.n.m.), který se zvedá mezi městy Štramberk a Kopřivnice. Již počátkem

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014

ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014 ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014 Vašimi průvodci budou: Katka Zímová (KBUK) hlavní organizátor Jakékoli dotazy a komplikace ohledně exkurze řešte zde: zimovak@fzp.czu.cz ; 605 505 529 Vraťka

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Přírodní zajímavosti. a kulturní unikáty

Přírodní zajímavosti. a kulturní unikáty Přírodní zajímavosti a kulturní unikáty Přírodní zajímavosti a kulturní unikáty Vysočina nabízí zvídavým návštěvníkům množství kulturních a přírodních krás, ale také několik výjimečných zážitků, které

Více

Cestovní ruch a lázeňství

Cestovní ruch a lázeňství Cestovní ruch a lázeňství analytický podklad Autoři: Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP, s.r.o., Bc. Barbora Tintěrová, KIS ML, s.r.o., Mgr. Alena Dodoková, Městský úřad Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské

Více

Projektový den. Vzájemná výuka

Projektový den. Vzájemná výuka Projektový den PD 05 Vzájemná výuka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Člověk a společnost / Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Přírodopis / Zeměpis / Dějepis / Cizí jazyk Tematický okruh:

Více