w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t z a c l e r. c z Známe výsledky soutěže Nej miminkem 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t a @ z a c l e r. c z Známe výsledky soutěže Nej miminkem 2009"

Transkript

1 06/2010 Žacléřský zpravodaj 1 9. r o č n í k w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t z a c l e r. c z Vážení spoluobčané, v dnešním úvodníku bych Vás rád seznámil s realizací investičních akcí, které v současné době probíhají v našem městě. Jedná se o akce, na které se podařilo získat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Dotace z těchto fondů jsou velmi potřebné, ale příprava na podání žádostí, jejich zpracování i administrace je velmi náročná nejenom na čas, ale hlavně na finanční prostředky. Tyto investice se sice příslušným procentem vrátí po schválení žádosti k financování, ale v současné době, kdy jsme zaznamenali velké výpadky v daňových příjmech (v roce 2009 cca o 3,5 mil. Kč méně oproti předpokladu), se často dostáváme do svízelné situace. Navíc u většiny fondů je třeba nejprve hradit faktury a teprve zpětně s prodlevou několika měsíců obdržíme dotaci. To v situaci loňského roku byl poměrně tvrdý oříšek, protože díky krizi se výrazně změnil přístup bank. I přes všechny problémy jsem ale přesvědčen o tom, že je nutné dotací z fondů EU využívat v maximální míře, protože hlavně infrastrukturální projekty, které jsou pro další chod a rozvoj města nezbytné, bychom bez nich nikdy nebyli schopni zrealizovat. Mám na mysli hlavně kanalizaci a vodu, kde jsou investiční náklady největší a dotace ve výši % z celkových nákladů je velmi významná. Známe výsledky soutěže Nej miminkem 2009 Nej miminkem 2009 se s 56 hlasy stala Kristýna Kovačíková, na druhé místo jste s 35 hlasy zařadili Filipa Poláčka a třetí největší počet hlasů, tedy 22 získala Šarlota Vorlová. Ve čtvrtek 27. května přijali rodiče vítězných miminek pozvání na Bret. Za přítomnosti starosty Miroslava Vlasáka, provozovatele areálu Lukáše Doležala, zástupce Lokotrutnov Tomáš Břeně, šéfredaktorky ZZ Hanky Topolovové a Kabelové televize se vítězným dětem a jejich rodičům předaly ceny. Z kojeneckého kurzu plavání od Loko Trutnov se těšila Kristýna Kovačíková, kosmetický balíček dostal Filip Poláček a publikaci Grada si za pár let bude moci přečíst i Šarlota Vorlová. Všichni ještě jako malou pozornost obdrželi DVD o Žacléři. Reportáž z předání cen můžete shlédnout v týdnu od 1. do 7. června nebo na připravila: P. Jirušková / foto: O. Prokopec, Hanka Topolová Filip Poláček Kristýna Kovačíková Šarlota Vorlová pokračování na straně 2 a 3 06/2010 Termín uzávěrky je (pro červencové číslo). 1

2 Z RADNICE V roce 2007 a 2008 jsme připravili velký projekt s názvem Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou. Jenom investice do přípravy tohoto projektu (projektová dokumentace) se pohybují ve výši cca 3,5 mil. Kč. Projekt jsme původně zamýšleli podat jako celek do Operačního programu životní prostředí, ale po změnách podmínek jsme museli tento velký projekt rozdělit na několik dílčích částí s tím, že se snažíme využít k jejich financování více operačních programů. Do Operačního programu přeshraniční spolupráce jsme podali v této oblasti 2 společné projekty se sousední Lubawkou a oba uspěly v roce 2009 byl zrealizován projekt s názvem Zlepšení čistoty povodí Labe a Odry na základě čištění odpadních vod na česko-polském pohraničí, na naší straně jsme provedli úpravy na technologii ČOV Bobr s celkovým nákladem 5,7 mil. Kč (dotace činí 5 mil. Kč). V těchto dnech bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele akce Kanalizace Bobr, kterou budeme realizovat v rámci stejného operačního programu a celý společný projekt má název Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí. V nejbližších dnech by měla být uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem a nyní ještě musíme projednat s bankou předfinancování celé akce, což bude opět poměrně problematické. Velmi zajímavý byl pro mě průběh výběrového řízení, když předpokládaná cena byla ve výši cca 35 mil. Kč a vítězná nabídka je ve výši 17 mil. Kč. Je to pro nás všechny velmi výhodná situace, protože samozřejmě procentuální podíl dotace z celkových nákladů se nemění (dotace bude činit cca 85%), ale náš vlastní podíl bude proti předpokladu výrazně nižší. V rámci tohoto projektu bude ještě zakoupeno vozidlo na čištění kanalizace, výběrové řízení na dodavatele bude vyhlášeno v nejbližší době. Kanalizace se týká i další projekt, který již je schválen a to je kanalizace v Červené a Bílé kolonii, jehož součástí bude i rekonstrukce stávajících komunikací. Byla zpracována zadávací dokumentace, která byla schválena Státním fondem životního prostředí a v nebližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele této stavby. Její realizace by také měla začít v tomto roce. Tento projekt je podpořen z Operačního programu životní prostředí. Do stejného operačního programu jsme podali i žádost na řešení pitné vody, která zahrnuje rekonstrukci úpravny vody v Prkenném Dole, rekon- Z RADY MĚSTA 92. schůze dubna 2010 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne a dodatku č. 1 ze dne mezi RDA Rychnov nad Kněžnou a městem Žacléř v předloženém znění. Rada města ukládá starostovi zajistit Rada města souhlasí s odpisováním provedeného technického zhodnocení objektu čp. 10, Rýchorské náměstí, Žacléř nájemcem, Českou poštou, s.p. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku. Rada města bere na vědomí žádost pana Emanuela Lenoráka o posouzení případného přeplatku za byt v čp. 101, Bobr za rok Rada města bere na vědomí návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy mezi panem Jaroslavem Staňkem a městem Žacléř na převzetí kanalizace Rýchory. Rada města doporučuje zastupitelstvu města znovu projednat tento návrh až po schůzce s majiteli objektů v této lokalitě, která se bude konat Rada města ukládá starostovi zajistit Rada města schvaluje jako vítěze veřejné zakázky Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí část kanalizace Bobr společnost SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, Hradec Králové. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem s nejvýše přípustnou nabídkovou cenou ,03 Kč bez DPH ( ,03 Kč vč. DPH). Rada města bere na vědomí žádost paní Renaty Kockové, bytem Žacléř, B. Němcové 365 o mimořádné přidělení bytu. Po uvolnění odpovídajícího bytu bude žádosti vyhověno. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty zajistit Rada města schvaluje obnovení nájemní smlouvy na byt č. 6, ul. Havířská II 221 na 6 měsíců s podmínkou uhrazení dluhů na nájemném a odpadech. Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit Rada města schvaluje změnu užívacího práva k bytu č. 13 v domě čp. 387, ul. K. Čapka, Žacléř z paní Blanky Soukupové Ježové na pana Oldřicha Ježo. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správ nemovitostí zajistit Rada města neschvaluje přidělení bytu pro občany v hmotné nouzi paní Barboře Dunové, bytem Žacléř, nám. J. Čapka 228. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty sdělit toto rozhodnutí žadatelce. Rada města, na základě příslušných ustanovení Zásad č. 02/2007 pro postup při pronájmu obecních bytů, rozhodla o tom, že byty Na Pilíři 124/ a K. Čapka 388/ budou přiděleny do pronájmu na základě výběrového řízení. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správ nemovitostí zajistit Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách souvisejících s užíváním bytu č. 104 v domě čp. 368, ul. B. Němcové, Žacléř. Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje květnem 2010, nejdéle však do konce měsíce října Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách souvisejících s užíváním bytu č. 2 v domě čp. 228, nám. J. Čapka, Žacléř. Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje květnem 2010, nejdéle však do konce měsíce dubna Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách souvisejících s užíváním bytu č. 18 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř. Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje dubnem 2010, nejdéle však do konce měsíce dubna Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách souvisejících s užíváním bytu č. 19 v domě čp. 217, ul. Havířská, Žacléř. Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 800 Kč počínaje květnem 2010, nejdéle však do konce měsíce prosince Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 2 v domě čp. 118, Rýchorské náměstí, Žacléř. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zaplacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje únorem 2010, nejdéle však do konce prosince Rada města ukládá starostovi zajistit Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 3 v domě čp. 93, ul. Revoluční, Žacléř. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 2

3 Z RADNICE Žacléřský zpravodaj strukci stávajících vodojemů a výstavbu nového vodojemu a další drobnější úpravy. Celkový předpokládaný investiční náklad činí cca 80 mil. Kč, žádost byla zaregistrována a probíhá její hodnocení. Nyní realizovaných a také připravovaných projektů máme ještě několik, seznámím Vás s nimi v červencovém zpravodaji (hasiči, škola, komunikace). Jak jsem Vás již informoval v květnovém zpravodaji, dochází od k významné změně v dopravní obslužnosti v našem regionu. Bude zaveden tzv. systém IREDO (na jiném místě tohoto vydání máte uvedeny další podrobnosti). Budou zde fungovat tři dopravci P-transport Broumov, OSNADO Svoboda nad Úpou a jednu linku bude provozovat dopravní společnost TAD Trutnov. Jízdní řády P-transport a OSNADO jsou součástí zpravodaje, dopravce TAD Trutnov bude provozovat časně ranní zastávkový spoj, který bude vyjíždět ve 4:57 z Trutnova a přes Poříčí náměstí (5:05), Bernartice (5:25), Lampertice a Žacléř, důl Jan Šverma (5:38) přijede v 5:42 do Žacléře žel. stanice a dále přes Žacléř náměstí (6:00) a Babí dojede do Trutnova na autobusové nádraží (6:24), odkud bude pokračovat přímo do Hradce Králové, kde bude v 7:34. Takže asi historicky úplně poprvé je přímý spoj Žacléř Hradec Králové. Doufám, že se organizátorovi dopravy společnosti ORE- DO podaří jízdní řády všech tří dopravců zpracovat tak, aby to bylo pro všechny co nejsrozumitelnější. Pokud budou nějaké problémy, jsme schopni komunikovat přímo s touto společností a pokusit se najít řešení. M. Vlasák schválit zaplacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 500 Kč počínaje květnem 2010, nejdéle však do konce března Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města ukládá správě nemovitostí sepisovat při podepsání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu včetně poplatku z prodlení vyšší než Kč a v případech opakovaných dlužníků nájemní smlouvy na dobu určitou s platností 6 měsíců. Sepsání této smlouvy bude podmínkou podání žádosti o rozložení platby dluhu. Rada města schvaluje panu Miloši Macharovskému samovýrobu dřeva v k.ú. Prkenný Důl vedle areálu společnosti Bret podle instrukcí lesního hospodáře pana Becka. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru sdružení NO LIMITS, o.s. na dofinancování projektu podpořeného z fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce s názvem Krkonoše pro všechny. Rada města ukládá starostovi sdělit toto rozhodnutí žadateli. Rada města žádá komisi zemědělskou a pro životní prostředí o posouzení žádostí na úpravu zeleně domů čp. 280, 367, a 369. Rada města ukládá tajemnici této komise zajistit Rada města schvaluj provedení opravy místní komunikace na sídlišti Na Pilíře dle varianty č. 1 předloženého návrhu. Rada města bere na vědomí předložený návrh řešení autobusové zastávky na Rýchorském náměstí a ukládá místostarostovi konzultovat tento návrh s odborem kultury Městského úřadu Trutnov. Rada města ukládá místostarostovi zajistit Rada města vydává souhlas k využívání příjezdové komunikace k objektu ev. č. 50 na Rýchorách, která se nachází na lesním pozemku č. kat. 64 po dobu jeho rekonstrukce a schvaluje zpracování vyřezaného dřeva na palivové dříví. Vše bude předem konzultováno s lesním hospodářem panem Beckem. Rada města ukládá místostarostovi zajistit Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr pozemku č. kat. 1379/4 - trvalý travní porost o výměře 157 m 2 v k. ú. Žacléř. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit Rada města bere na vědomí ukončení platnosti nájemní smlouvy spojené s ujednáním o právu koupě najaté věci č. j. Fin. 72/ /2001/Il. z dne Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků č. kat. 23/1 - zahrada o výměře 355 m 2 a č. kat. 23/2 - zahrada o výměře 409 m 2 v k. ú. Žacléř k zahrádkářským účelům za cenu 2,50 Kč/m 2. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města schvaluje záměr prodeje garáže na stavební parcele č. kat. 577/4 a stavební parcely č. kat. 577/4 o výměře 18 m 2 v k. ú. Žacléř za cenu 70 tis. Kč. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o využití systému sběru a třídění komunálního odpadu stanoveného obcí mezi společností REMA Battery, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4 a městem Žacléř v předloženém znění. Rada města ukládá starostovi zajistit Rada města vydává povolení provozovateli prodejny potravin v Nádražní ulici čp. 258 panu Duong Minh Tu vystavit ovoce a zeleninu na chodníku před obchodem o rozměru 60 x 400 cm v období od do za podmínky udržování pořádku, čistoty, zajištění bezpečnosti chodců a sepsání nájemní smlouvy s nájemným ve výši Kč ročně. Rada města ukládá starostovi a majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto usnesení. Z RADY MĚSTA 93. schůze - 5. května 2010 Rada města na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise schvaluje vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku Výběrové řízení na dodavatele čistícího vozu pro projekt Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí AUTO FUTU- RE, s.r.o., Antala Staška 1966, České Budějovice, UV SANTECHNIK s.r.o., Miletínská 376, Lišov a I.B.O.S. EU, a.s., Dušní 8/11, Praha 1 z důvodu nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací. Rada města ukládá starostovi zajistit Rada města schvaluje převod finančních prostředků z FKSP příspěvkové organizace REHAMEDICA Žacléř ve výši ,97 Kč na účet města Žacléř. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vklad výše uvedených finančních prostředků na účet sociálního fondu obchodní společnosti RE- HAMEDICA Žacléř, a.s. Rada města ukládá starostovi zajistit Rada města schvaluje dodavatelem akce Veřejné osvětlení v části ulice Horská a místní komunikace směrem na Horní Bobr firmu INSTAL Žacléř. Rada města ukládá místostarostovi zajistit Rada města schvaluje výměnu bytů č. 3/225 velikosti 1+0 za byt č. 18/225 o velikosti 1+1 v ulici Havířská, Žacléř. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu paní Jolaně Humeličové, bytem 3

4 Z RADNICE Chotěvice 58. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty zajistit Rada města neschvaluje přidělení bytu pro občany v hmotné nouzi paní Miroslavě Soukupové, bytem Žacléř, Mírová 120. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města bere na vědomí zápis z jednání ve věci kanalizace Rýchory, které se konalo v pátek Rada města bere na vědomí informaci starosty o rozhodnutí Městského úřadu Trutnov o odstranění stavby kanalizace. Rada města ukládá starostovi podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Rada města bere na vědomí protokol z kontroly plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 10 v domě čp. 218, ul. Havířská, Žacléř. Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 900 Kč počínaje červnem 2010, nejdéle však do konce listopadu Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění veřejně prospěšných prací mezi Úřadem práce v Trutnově a městem Žacléř č. TUV VL 33/2010 v předloženém znění. Rada města ukládá místostarostovi zajistit Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků č. kat. 1379/4 - trvalý travní porost, č. kat. 1379/3 - trvalý travní porost a č. kat. 1379/1 - trvalý travní porost v k. ú. Žacléř a části pozemku č. kat. 130 výměře 157 m 2 v k. ú. Žacléř. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvážit revokaci usnesení č. 442/25-ZM-2010 a schválit koupi pozemku č. kat v k. ú. Žacléř za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v č. p. 16 na stavební parcele 149 v k. ú. Žacléř panu Janu Volhejnovi, bytem Žacléř, bytem Dělnická II/211 za cenu ročního nájemného ve výši 300 Kč/m 2 s tím, že bude zachován stávající sortiment. Rada města ukládá majetkovému oddělení a správě nemovitostí zajistit Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu k zahrádce na části pozemku č. kat. 997/1 - zahrada o výměře cca 525 m 2 a na stavební parcele č. kat o výměře 12 m 2 v k. ú. Žacléř v zahrádkové osadě Sad dohodou k Rada města schvaluje záměr dalšího pronájmu této zahrady za roční nájemné 2,50 Kč/m 2. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit Rada města nemá námitek proti udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce Trutnovská autobusová doprava s.r.o., Trutnov na lince č Trutnov Žacléř Trutnov. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Plná znění usnesení z rady města a zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři. M. Vlasák PRODEJ GARÁŽE Město Žacléř nabízí k prodeji garáž na stavební parcele č. kat. 577/4 a stavební parcelu č. kat. 577/4 o výměře 18 m 2 v k. ú. Žacléř za cenu Kč. Bližší informace podá paní Ilchmannová na majetkovém oddělení Městského úřadu, tel NOVÉ CYKLOTRASY NA ÚZEMÍ KRNAP Správa KRNAP rozhodnutím ze dne souhlasí s vyhrazením cyklotras na území národního parku v následujících úsecích: - Horní Maršov Rýchorská bouda jedná se o odbočku z cyklotrasy č. 26 na křižovatce nad sjezdem do Horního Maršova - odbočka z cyklotrasy č. 2 Terex Janouškova cesta Vosecká bouda - Dolní Mísečky Vídeňská skála Vídeňská cesta Vidlice U cyklotrasy odbočka z cyklotrasy č. 2 Terex Janouškova cesta Vosecká bouda je souhlas vydán pouze na období do UZAVŘENÍ SILNICE II/300 TRUTNOV - BABÍ Ve dnech (sobota) 2010 od 9:00 hod. nepřetržitě do (neděle) 2010 do 22:00 hod. bude z důvodu pokládky živičného krytu úplně uzavřena výše uvedená silnice v úseku, který byl opravován v roce V případě výrazně nepříznivého počasí bude pokládka provedena ve dnech 12. a M. Vlasák HUMANITÁRNÍ SBÍRKA KDY od 31. května do 4. června 2010 KDE Komenského 60 prodejna bývalých klenot, bazar ČAS od hod. do hod. Přijímáme věci pouze čisté, nerozbité, tak aby mohly sloužit potřebným. Prádlo, oděvy pro děti i dospělé, lůžkoviny, deky, jiné přikrývky, záclony, dekoračky, ubrusy, ručníky, utěrky, hračky. Dále nádobí, užitkové sklo, knihy, vlnu, přízi, korále, stuhy, knoflíky, vyšívací bavlnky a podobně vše pro ruční práce zvlášť v krabici. Ne elektrospotřebiče, nábytek. Boty pouze zánovní a čisté. Klub žen Žacléř KVĚTINOVÝ DEN Letošní rok je rokem, kdy byla založena před dvaceti roky Liga proti rakovině. Jejím záměrem i úkolem je podpora k výzkumům stále nových onkologických onemocnění. Vyhledávání nemocných v určité části populace, kdy se daří zachytit prvopočáteční stadia této nemoci. Výuka nových lékařů, také investiční pomoc onkologickým centrům a podobně. Jednou z nejvýznamnějších akcí Ligy k získání financí jsou pořádané Květinové dny. Do této akce jsme se zapojili, přispěli a tím pomohli jako občané našeho města po dobu deseti roků. Tyto akce nejsou v každém městě a proto jako Klub žen jsme si toto pokládaly za určitou čest. Máme za těch deset let přesnou evidenci a tak celková částka, kterou naši spoluobčané na tuto velmi prospěšnou věc věnovali, činí Kč. Z toho je jasně patrné, že akce byla úspěšná a vybraná částka velmi slušná. Z počátku jsme začínaly s prodejem pouze 200 ks kvítků, v posledních letech to bylo 650 kusů. Průměr na kytičku činí 26 Kč. To ale není vůbec podstatné, naše radost byla vždy, když se nám podařilo všechny kvítky prodat, díky Vám všem. Chci touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste po celých deset let přispívali, chápali smysl akce a slogan Tiká v každé rodině. Celých deset let byla generálním partnerem k bezplatnému zpracování pokladních vaků ČSOB, a.s. Trutnov a letos poprvé také Česká pošta, tedy pro nás i zde pobočka v Žacléři, což byla pro nás velká výhoda a výborná spolupráce. Letos poprvé si kvítky mohli a také zakoupili naši spoluobčané v Prkenném Dole a již poněkolikáté zaměstnanci a obyvatelé Domova důchodců v Lamperticích. Letos bylo vybráno Kč s průměrem na jeden kus 25,16 Kč. Vám všem, kteří jste přispěli a ženám, které akci zajišťovaly, paří velké poděkování. Za Klub žen Žacléř R. Koudelková SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubilea červen 2010 Paní Amálie Beranová, Erika Daníčková, Věra Demuthová, Věra Jechová, Hana Junková, Olga Koubková, Anna Kristenová, Marie Kuhnová, Zdeňka Kydlíčková, Milada Pilařová, Jadwiga Ročková, Milena Rosenbergová, Irena Skládalová, Olga Slúková, Hanna Stará, Anna Strnadová, Helena Vantochová, Marie Volfová a pánové Karel Bendl, Josef Gyšov, Rudolf Höhsl, František Holub, Zdeněk Horálek, Ladislav Izák, Gustav Janok, Josef Klíma, Jan Kubal a Oldřich Kulda. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu. VZPOMÍNKA Děkuji všem, kteří si vzpomněli na to, že nás dne navždy opustil náš milý přítel pan Josef Pánek. Jiří Lalík 4

5 AKTUALITY DAR, KTERÝ POTĚŠIL Kdo někdy přišel do Základní umělecké školy, určitě si všiml pěkného prostoru schodiště s poněkud nepěkným lustrem - žárovce na tyči, která tento prostor příliš nezkrášlovala. A tak velmi milým překvapením byla nabídka ředitele muzea Daniela Macha, zda bychom nechtěli starožitný lustr. Do muzea jej přinesl pan Petira. Tak díky Walteru Klennerovi (oprava lustru), firmě pana Melesíka (instalace lustru v této výšce nikterak jednoduchá) a hlavně díky panu Václavu Petirovi (věnoval lustr jako dar) již zdobí prostor schodiště. Děkujeme! PŘÍRŮSTEK DO MĚSTSKÉHO MUZEA ŽACLÉŘ stejným názvem. Otec rodiny, Hugo Weber, kromě pohostinské činnosti jeden rok (1938) působil ve funkci starosty. Kroj ušila pro Hildegard Weberovou žacléřská švadlena jako svatební šaty. Oděv z bavlněné měnivé látky zdobený výšivkami s rostlinnými motivy sestává z blůzky, šněrovačky, kabátku zvaného špenzr a sukně. Když byl rodině dne 17. dubna 1946 doručen příkaz k vysídlení s upozorněním zabalit s sebou jen nejnutnější věci, neváhala paní Hildegard a vzala si s sebou právě tyto šaty. Dlouhá léta byly pak schraňovány rodinou v německém Marburgu an der Lahn. Po více než půl století se opět vrací do Žacléře a naleznou místo v národopisné části stálé expozice Městského muzea Žacléř. KLUB ŽEN V ŽACLÉŘI O SVÉ ČINNOSTI Zapojili jsme se do celorepublikové akce Čteme dětem. Uskutečnili jsme humanitární sbírku pro Diakonii v Broumově. Pomohli jsme s organizací Pálení čarodějnic v Bobru a přispěli drobnými dárky a různými sladkostmi. V květnu tradičně jsme prodávali Kvítek měsíčku zahradního. Akci organizuje Liga proti rakovině a výtěžek z prodeje je určen na léčení a výzkum onkologických onemocnění. To není rozhodně vše. V současné době je v klubu zapojeno 151 žen a přicházejí i nové, mladé ženy. Mezi ty nejstarší patří paní Antonie Uhříčková, která stále pro klub zhotovuje různé pletené a šité věci, zejména pro hospic a domov důchodců. Dále je to paní Věra Boháčová, která se účastní všech našich akcí a sbírek. Touto cestou děkujeme všem, kdo se na práci klubu podílí, i všem občanům, kteří navštěvují naše akce a podporují sbírky. Žacléřský zpravodaj Základní umělecká škola Žacléř Vás srdečně zve na zápis nových žáků, který se koná ve dnech června v budově ZUŠ vždy od 14:00 do 17:00 hodin Přijímáme děti od pěti let výše do oborů: hudebního (vyučuje se klavír, zobcová flétna, klarinet, saxofon, kytara, baskytara, bicí, sólový, komorní i sborový zpěv klasický i populární), výtvarného a literárně dramatického. Tel Za Klub žen v Žacléři, Božena Kučerová Před nedávnem učinila žacléřská rodačka, paní Friederike Prätoriová, nelehké rozhodnutí vzdát se jednoho cenného předmětu, který byl jí a celé její rodině velmi blízký. Jde o ženský krkonošský kroj, který patřil mamince paní Prätoriové, paní Hildegard Weberové. Rodina Weberova zakoupila v roce 1914 požářiště po Hostinci U Německého domu na žacléřském náměstí a během krátké doby vystavěla nový dům, ve kterém opět provozovala hostinec se Komise pro školství, kulturu a sport Města Žacléř Vás zve na VARHANNÍ KONCERT 6. června 2010 od 18:00 h v kostele Nejsvětější Trojice v Žacléři interpreti - Zuzana Müllerová - housle, Michal Hanuš - varhany zazní díla skladatelů: Johanna Pachelbela; Johanna Sebastiana Bacha; Thomasa Vitaliho; Georga Muffata; Alexandera Glazunova; Antonína Dvořáka; Louise Vierna; Luboše Sluk 5

6 AKTUALITY drobné opravy a broušení nožů, nůžek, rýčů, motyk, sekáčů... Dále je možnost naklepání kosy, nasazování násad a další práce stímspojené. Pozvánka na Kurzy Tance Kulturní komise Vás opět zve na taneční kurzy pro dospělé páry v období září prosinec. Přihlášky a bližší informace do konce června v Městském muzeu Žacléř tel / Starobrnnská 20, Brno , IO : ,MV.j. VS/1 1/56622/04-R, íslo útu: /0100, tel.: , fax: , HASIČSKÉ AUTO Nový vůz s profesionálním vybavením obdrželi v květnu dobrovolní hasiči ze Žacléře. Dorazil k nim přímo z Německa z firmy Ziegler. Po dlouhé době tak získali moderní techniku k účinnějším zásahům nejen při požárech ale i dopravních nehodách, živelných pohromách a podobně. Nákup nového vozu je součástí projektu, kam patří i rekonstrukce hasičské stanice. Ta bude ukončena 30. června a poskytne odpovídající zázemí ke stálým službám členů jednotky Žacléř. Celý projekt za zhruba 15 milionů korun je podpořen Evropskou unií. Sami, ani se státní pomocí, bychom se na nic podobného nezmohli. Z operačního programu přeshraniční spolupráce jsme ale na projekt Rozvoj hasičského záchranného systému na česko polském pohraničí získali devadesátiprocentní dotaci, řekl k financování starosta Miroslav Vlasák. S vozem a novou technikou se žacléřští dobrovolní hasiči seznámili v průběhu května. Dosud jsme neměli například hydraulické vyprošťování, elektrocentrálu, rozbrušovací pilu či osvětlovací techniku, potvrdil velitel jednotky Milan Pácha. K ostrému výjezdu už jsou nyní plně připraveni. zdroj: Krkonošský deník / foto: A. Vaníček VE EJNÁ DRAŽBA Objekt bývalé školy v Žacléi, okr. Trutnov Termín konání dražby: Místo konání dražby: Nejnižší podání: Minimální píhoz: Termíny prohlídek: Objekt z r. 1901, pvodn škola pozdji sklad CO, nyní prázdný, V 1 P.P. 3 sklepní místnosti (58 m 2 ), v 1 N.P. 8 místností (403 m 2 ), ve 2.N.P. 3 místnosti (333 m 2 ), podkroví nevyužito. Veejný vodovod a elektro odpojeno. Nutná rekonstrukce. Pozemek celkem 936 m 2. Cena obvyklá pedmtu dražby ,- K hod. Krajský úad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám K ,- K hod hod. jiný termín možný po dohod s dražebníkem Podrobné informace k dražené nemovitosti vetn dražební vyhlášky obdržíte v kancelái IDEAL REALITY Hradec Králové, Dukelská 95, Hradec Králové, tel , 6

7 VĚCI VEŘEJNÉ REAKCE KDO VYHRÁL A KDO PROHRÁL? Reaguji na článek v dubnovém zpravodaji Kdo vyhrál a kdo prohrál?. Jsou v něm nepravdivé informace. Nemám zde prostor, tedy jen krátce. Ohledně vyhazování peněz za projekt: zastupitelstvo rozhoduje na základě podkladů - tedy i projektů, které jsou vypracovány předem, je to běžná praxe a i riziko každého podnikatele. Vrcholným orgánem je zastupitelstvo a ne rada. Jakou pan Adamec slyšel chválu, nevím, mé informace jsou opačné. Zápach, který se šíří Lamperticemi, bývá cítit i na Pilíři nebo v horním Bobru. A co ještě přilétá spolu s pachem? Co vlastně dýchám? V r se Žacléři za dobývací prostor vyplatilo Kč, loni Kč. Za deset let? To, co městu firma naúčtovala, je mnohem víc. Např. cca 1,25 miliónu za uložení bahna z rybníka v Prkeňáku (bahno mohlo město použít na úpravy pozemků - zdarma). Zrušení věznice nezpůsobilo uzavření dolu, důl byl navržen k likvidaci kvůli drahé těžbě. Vězení bylo zrušeno v rámci snižování počtu těchto zařízení Žacléřský zpravodaj a ke konci bylo u nás vězňů. Invektivy o chlebodárcích, zalobovaných skupinách apod. jsou u pana Adamce běžné, osočuje mě i v jiných článcích (některé jsou na každý si udělá obrázek. Zastupitelé jsou asi nesvéprávní lidé, když prý jednají, jak jim poručím. A jestli pan Adamec opět omluví své výroky tím, že je horník, tak takovou omluvu neberu. Nerozlišuji lidi na slušné a horníky, ale na slušné a neslušné. Vulgarita nesouvisí s povoláním, ale s povahou. Co se týká hoření uhlí: je otázka, zda firma neporušuje ochranné pásmo bývalé zápary a odkrýváním povrchu tak nevzniká nebezpečí vzniku zápar. V případě zápary může firma vyhlásit havarijní stav a jednat bez souhlasu města. Důl měl být uzavřen do 3-5 let. Místo toho navrhla firma Gemec rychlejší lidvidaci za méně peněz, než by dal stát. Dnes je to 20 let. V r měl jeden bagr v lomu zajistit práci 150 žacléřáků, dotovat hlubinnou těžbu (dokonce i to zastupitelstvo schválilo, i když - nebylo již tehdy podzemí zaváženo odpady?). Konec s lomovou činností měl být v roce 2003, 2005, 2008, Podstatou podle mne není dotěžba uhlí, ani rekultivace, ale získávání prostor pro ukládání odpadů. Zákony o odpadech jsou špatné a toho se využívá. Tlak firem je enormní. Naše firma stojí např. za pojmem výrobek. Na její popud proběhlo před lety jednání mezi Báňkým úřadem a Ministerstvem životního prostředí a vznikla myšlenka, že odpad smíchaný s jiným odpadem se stává výrobkem. Neposuzuje se pak z hlediska některých zákonů (např. o odpadech). Rozhodnutí zastupitelstva nebylo výsledkem zášti či zájmů, ale toho, že lidi zde tuto činnost prostě nechtějí. Chtějí žít ve zdravém prostředí a ne ve městě - úložišti odpadů. Kolik slibů firma splnila? Kolik tisíc tun uhlí (v jaké kvalitě) se vytěžilo? Kolik miliónů tun odpadů se k nám dovezlo? Kolik desítek (nebo více) miliónů korun zaplatil stát za těch 20 let za zahlazování důlní činnosti prostřednictním Palivového kombinátu, ministerstev průmyslu a životního prostředí, báňských úřadů? Mrzí mne i poznámka ve sloupku z radnice o boji, svaté válce a chápání reality. Proč má pan starosta zapotřebí takových výroků? Já nebojuji, vystupuji proti tomu, co pokládám za špatné, na to mám snad právo. A jak bojkotuji ostatní aktivity firmy včetně těch kulturních? V článku jsou zmiňovány volby. Chtěl jsem ukončit činnost v zastupitelstvu. Díky pánům Adamcům budu v této činnosti pokračovat. Pokud se najde ještě 16 slušných lidí, kteří budou ochotni se mnou kandidovat. Jiří Jirásek, zastupitel 7

8 ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA ZPRÁVY ZE ŠKOLY ČESKO-POLSKÝ PROJEKT Základní škola opět spustila česko-polský projekt se vydaly žáci 4. tříd naši školy a 4. a 5. tříd ze školy v Miszkowicích na Rýchorskou boudu, kde ochránci přírody připravili zábavný a zároveň poučný program. Naše i polské děti zde úspěšně plnily zadané úkoly a s pocitem dobře prožitého dne jsme se vrátili do svých domovů. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE ČTVRTÝCH TŘÍDÁCH V současné době probíhá ve čtvrtých třídách kurs dopravní výchovy. Děti se učí pravidla silničního provozu a pravidla jízdy na kole. Děti jezdí podle pokynů policistů učí se správné odbočování, dávání přednosti a mnohé další dovednosti. JÍZDNÍ KOLO - DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK Koncem dubna a začátkem května, celkem dvakrát, navštívili žáci 7. A v rámci výuky ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE opravnu a prodejnu jízdních kol Cyklo-mat v Žacléři. Učivo se týkalo především montáže a demontáže jízdního kola, nechyběla ani část, kdy si žáci mohli vše prakticky zkusit. Získali důležité informace ohledně seřízení kola pro pohodlnou jízdu, odlišnosti kol pro různé sporty a nechyběla ani výměna prasklých duší. Děkujeme především panu Matouškovi, který měl s žáky trpělivost a obohatil je o nové poznatky. Všem se návštěva moc líbila. KRAJSKÉ KOLO ASPV V ZIMNÍM PĚTIBOJI se konalo v Hořicích. Zúčastnilo se ho přes 100 závodníků z celého Královéhradeckého kraje. Z našeho oddílu do soutěže postoupilo celkem sedm děvčat. Z důvodu onemocnění jich jelo pouze pět. Na medaile dosáhla Dominika Hátlová, obsadila třetí místo. Ostatní opět bojovaly ze všech sil a zlepšily si své osobní rekordy. Skončily v první polovině závodního pole. 8 AKCE ŠKOLKY NA PILÍŘI NA MĚSÍC ČERVEN: Oslavíme s dětmi MDD. Pro děti budou připraveny nejrůznější soutěže a úkoly, za jejichž splnění obdrží sladkou odměnu a drobné dárečky. Den bude plný radovánek a veselí JEDEME NA VÝLET Navštívíme Zoo ve Dvoře Králové. Každý rok se děti na tento výlet těší, protože na ně v ZOO čekají nejen zvířátka, ale i spousta pěkných zážitků jízda vláčkem, jízda safari autobusem a jiné. Naše MŠ má v ZOO adoptované zvířátko, které se jmenuje ADAX a na které ročně přispíváme drobným finančním obnosem. KARNEVAL Hodně radosti a smíchu si užijeme i na tradičním Karnevalu, který v plánu akcí MŠ nechybí ani letos. Děti s rodiči se převléknou do nejrůznějších masek a všichni společně projdeme ulicemi našeho města, abychom potěšili naše spoluobčany. ZÁVODY NA KOLECH Své cyklistické umění předvedou děti v závodech na kolech, které pro nás každý rok připravují manželé Gracíkovi. Na závodníky čeká odměna v podobě Fidorkové medaile. MATURITA Co se děti naučily v MŠ, předvedou na Školkovské maturitě. Na památku děti obdrží diplom a pěknou knížku. Rozloučení s budoucími předškoláky se uskuteční na MÚ v Žacléři. I zde na ně čekají drobné dárky, které jim budou připomínat mateřskou školu. VÝLET NA RÝCHORY V rámci environmentální výchovy letos poprvé naše školka uskuteční dvoudenní výlet na Rýchory. Na děti čeká nejen noc strávená na chatě bez maminek a tatínku, ale i krásná příroda, hry, soutěže a zajímavá vyprávění. CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLCE POHÁDKA V měsíci květnu v rámci oslav Dne Země proběhlo v MŠ slavnostní otevření školní zahrady. Celá akce byla zdokumentována KTŹ. DEN DĚTÍ 1. června se uskutečnila oslava MDD v MŠ. Pro děti jsou připraveny různé hry, soutěže, diskotéka a malý dárek. VÝLET V rámci vzdělávacího programu pojede třída Medvídků na poznávací výlet do Ratibořic. Před výletem bude připravena beseda s knihovnicemi na téma Babička od B. Němcové. Děti se při návštěvě babiččiny chaloupky a mlýna seznámí s lidovými tradicemi a zvyky. KONCERT Předškoláci též navštíví koncert v ZUŠ, kde se seznámí s hrou na různé hudební nástroje. Budou zde vystupovat i jejich kamarádi, kteří již navštěvují ZUŠ. LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ V polovině měsíce června navštíví MŠ speciální pedagog - logoped Mgr. L. Reilová, která provede u dětí logopedická vyšetření ve spolupráci s p.uč. Macolovou. POSLEDNÍ SPANÍ Během měsíce června proběhne v třídě Koťátek Poslední spaní v MŠ. Zde děti prokáží svou odvahu a nebojácnost při hře Na hledání pokladu a přespí v noci v MŠ bez rodičů.

9 ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA Žacléřský zpravodaj MALÁ MATURITA Předškolní děti složí za přítomnosti svých rodičů a sourozenců Malou maturitu, kde ukáží, co vše se v MŠ naučily. Na rozloučení s MŠ si děti domů odnesou dárek s kytičkou a pamětní list. KONCERT V KULTURNÍM DOMĚ Děti z MŠ se též na konci měsíce června zúčastní Výchovného koncertu v Kulturním domě v Žacléři. Pořad bude zaměřený na zdraví a správné životní návyky. ROZLOUČENÍ Na závěr školního roku čeká budoucí školáky slavnostní rozloučení se zástupci města na Městském úřadě. p. uč. Marcela Levová MATEŘSKÉ CENTRUM ŽABKA VYSÍLÁ SOS Od září naléhavě hledáme další maminky, které by se chtěly chodu centra věnovat. V případě, že se nikdo nenajde, hrozí omezení provozu, možná i zavření. Případné zájemkyně ozvěte se na Milada Dobiášová Pravidelná otevírací doba je úterý a čtvrtek 15:30-18:00. V červnu, v červenci a v srpnu bude mateřské centrum zavřené. KULTURA KNIHOVNA - ŠKOLNÍ BESEDY O ŽACLÉŘSKÉM REGIONU V dubnových dnech knihovnu navštívili třeťáci a čtvrťáci ze zdejší základní školy. Setkání byla pestrá a zajímavá, naplněná vzájemným sdílením historických, zeměpisných a přírodopisných fakt o dění a událostech týkajících ze Žacléře a Krkonoš. K obohacení všech besed přispěla paní Eliška Čechová, která dětem poutavě vyprávěla a předčítala pohádku o Krakonošovi ze své autorské tvorby (ukázku z připravované knihy). Děkujeme paní Čechové, učitelkám i jejich žáčkům za vynikající spolupráci. Veliké poděkování navíc patří čtvrtým třídám za podařené návrhy znaků (log) knihovny. Vystavené jistě zaujmou nejednoho našeho návštěvníka. Cennými prameny informací a vědomostí pro tyto akce byla skvělá publikace HISTORIE ŽA- CLÉŘSKA autorů E. Rennerové zaměstnankyně a D. Macha vedoucího místního muzea. Také jim patří náš vděk a dík. SVĚDECTVÍ A FAKTA O OSOBNOS- TECH ČESKÉ LITERATURY V ŽACLÉŘSKÉ KNIHOVNĚ 6 Osobností měsíce června je Vladislav Vančura - narozen v Háji u Opavy popraven za heydrichiády v Praze - prozaik dramatik esejista kritik - filmový režisér v r in memoriam jmenovaný národním umělcem velký milovník psů. Absolvoval pražské gymnázium, jeden semestr právnické fakulty Karlovy univerzity, poté přestoupil a dokončil studium medicíny. Nejznámější díla Rozmarné léto, Markéta Lazarová, Pekař Jan Marhoul, Obrazy z dějin národa českého aj. Pohádky pro děti Kubula a Kuba Kubikula. Více se ze života této statečné a zajímavé osobnosti dozvíte na výstavě po celý měsíc červen v knihovně a na webových stránkách Nezapomeňte se účastnit Detektivního pátrání s knihovnou 6. (7. 8 ) a přispět svými zjištěnými fakty o V. Vančurovi. Také na následující měsíce vyhledat a navrhnout další literární české osobnosti narozené v červenci i dalších měsících. Příspěvky na poštou nebo osobně. VELKÁ LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 2. kolo od 1. dubna do 31. března 2011 Druhé kolo akce Fantazie a humor = koření života pro děti i dospělé, jednotlivce i kolektivy startuje. Písemné i výtvarné téma: fantazijní - zabydlení některých míst našeho města nadpřirozenými a pohádkovými bytostmi. Svoje příspěvky přineste do knihovny osobně nebo pošlete em či poštou. Vyhlášení vítězů z I. kola. Vítězkami prvního soutěžního kola se staly a knihy získaly: Eliška Čechová I. místo kategorie dospělí. Dětské kategorie obsadily Lucka Volhejnová I. místo a Maki Hirai II. místo. Více informací o soutěži a ukázky vítězných prací najdete v knihovně a na Přejeme účastníkům 2. kola hodně zdaru, tvůrčí radosti a zábavy POJĎTE SE S KNIHOVNOU TĚŠIT NA LÉTO Léto a s ním období školních i rodinných výletů, prázdninových a dovolenkových cest se opět blíží. Těšíme se již tradičně na vaše pohledy a pozdravy (kamínky mušličky). Všechny pohlednice i suvenýry budou milou vzpomínkou a vystavené zprostředkují mnohá místa tuzemská i v zahraničí našim zvídavým návštěvníkům. Ať daleko či blízko cesty vás zavedou, přejeme všem hodně zajímavých dojmů, zážitků a šťastných návratů. Všechny naše akce jsou také pro nečleny knihovny. Pokud máte čas na knihovnu jen o své dovolené (prázdninách), půjčíme vám knihy na jednorázovou výpůjčku. Přijďte, těšíme se na všechny milovníky knih. Vaše - již letně naladěné knihovnice 9

10 SPORT CYKLOTOULKY SE ZATOULALY NA OTEVÍRÁNÍ CYKLOSEZÓNY Jako již každý rok patří druhá květnová sobota v Žacléři cyklistům. I tento rok se nadšenci, které pojí láska ke kolům sešli, na Rýchorském náměstí a vydali se společně na výlet, který symbolicky otevírá cyklistickou sezónu. Nutno konstatovat, že akce se opět vydařila. I přes vrtkavé počasí se sešlo 200 cyklistů a cyklistek, kteří se vydali po trase tzv. žacléřského okruhu a nenechali se odradit ani blátivým průjezdem lomem, ani bahenním sjezdem vedoucím pod Stachlberkem až k areálu BRET. Zde pro ně bylo připraveno zasloužené občerstvení v podobě guláše, piva a předání pamětního listu z rukou starosty Mirka Vlasáka. Tuto událost si nenechal ujít ani pořad cyklotoulky televize TV Public - průvodce zapomenutými místy Čech a Moravy, s průvodcem Michalem Jančaříkem, nadšeným cyklistou. (reportáž najdete na Text: Hanka Topolovová / Foto:Hanka Topolovová MICHAL JANČAŘÍK Muž mnoha tváří cyklista, cestovatel, moderátor. Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 1995 působí jako moderátor, nejdříve pro TV Prima, od roku 2000 je průvodcem Počasí v TV Nova. Podnikl také mnohé cestovatelské expedice (Peru, Mexiko, Norsko, Slovinsko, Ukrajina, Tanzánie, Nový Zéland ) ZEPTALI JSME SE HO PO DOJEZDU NA PRVNÍ POCITY A DOJMY 10 1) Michale, jak hodnotíte dnešní výlet? Výlet se mi líbil velmi. Trasa s opravdu pěknými výhledy. Myslím tím jak přírodní krásy, tak i kolegyně cyklistky. Když se k tomu přidá zasloužené občerstvení v podobě guláše a piva, nemělo to chybu. (směje se) 2) Proč padl výběr právě na ŽACLÉŘ? Jak jistě víte měl jsem tu možnost poznat zdejší kraj již tuto zimu, když jsme díky vašemu starostovi panu Vlasákovi točili zimní variantu pořadu, proto jsem rád přijal pozvání na právě tuto akci. Máte to tu moc pěkné. 3) Když byste měl doporučit výlet ve zdejším okolí, kam by to bylo? Tak dobře to tu sice neznám, ale dnešní trasa se mi moc líbila, a věřím, že i ostatním účastníkům. V zimě mne zaujala chalupa ve stoupání na hřbet Rýchor Hubertuska a Rýchorský kříž s výhledem do okolí, ale vše jsem viděl pouze v zimě. 4) Nyní z jiného soudku. Čtenáře bude jistě zajímat na jakém kole jezdíte? Jezdím na kole českého výrobce DURATEC. Vážím si jejich práce, jsou ryze česká značka a podporují např. Jirku Ježka dvojnásobného paralympijského vítěze a mnohé další. Já mám model Trophy - je lehoučký a pracuje naprosto spolehlivě.

11 SPORT Žacléřský zpravodaj POZVÁNKA NA ZÁVODY HORSKÝCH KOL Zkuste vydat se na některou z tratí seriálu závodů horských kol - Kolo pro život! Máte volnou sobotu, chcete ji strávit aktivně v přírodě. Zkuste závody na horských kolech. Ne, není třeba se děsit, že na ty vyšvihané šílence nemáte. Dnes jsou závody horských kol přístupné široké veřejnosti, jezdí muži, ženy, děti, mladí i staří, prostě lidé všech výkonnostních úrovní. Pravdou je, že jízda na kole je ideálním sportem pro zdraví! Taková 20 km dlouhá jízda na biku je ukázkovým příkladem aerobního sportu. Na rozdíl od mnoha jiných sportů také nepoškozujete svůj pohybový aparát těžkými dopady a nárazy. Desatero před startem: 1. Základní zkušenosti s delší jízdou na kole 2. Správně vybrané a seřízené kolo 3. Cyklistická přilba 4. Vhodné cyklistické oblečení a boty 5. Cyklodoplňky (brýle, rukavice, nářadí ) 6. Jídlo a pití na trať 7. Lehké rozjetí před závodem 8. Programově dobrá nálada 9. Zbytečně neriskovat, nepřeceňovat síly 10. Pravidelné doplňování tekutin a energie během jízdy Popularita sprinterských MTB závodů roste a 20. června od 10 do 16 hodin se uskuteční také trutnovská premiéra v tomto odvětví. Pecka MTB Sprint se pojede v areálu motokrosové trati. Nejedná se o klasický rovný sprint, nýbrž o členitý okruh lehčího charakteru. Okruh měří 850 metrů a jede se dvakrát v každé rozjížďce. Z každé rozjížďky postupuje polovina startujících, říká organizátor Petr Chmelík. Termínová listina KOLO PRO ŽIVOT datum místo oficiální název Závodit se bude v kategoriích junioři (15 až 17 let) a dospělí. Startovné předem je 70/130 Kč, na místě 110/180 Kč. On-line registrace je možná na a končí týden před startem závodu, tedy 13. června. Text: Zorka Černá, Hana Topolovová Jistebnice Jistebnický kancionál České spořitelny Orlík - Vystrkov Orlík Tour Kooperativy Olomouc - Dolany Olomoucká padesátka České spořitelny Holešov Bikemaraton Drásal České spořitelny Praha - Velká Chuchle Praha - Karlštejn Tour České spořitelny Chrudim Manitou Železné hory Škoda Auto Zadov Šumavský MTB maraton České spořitelny PECKA MTB SPRINT TRUTNOV

12 KULTURA KVĚTEN V KABELOVÉ TELEVIZI ŽACLÉŘ V květnu nás počasí trochu potrápilo a sluníčka jsme si moc neužili, ovšem daleko hůře na tom byli a ještě dlouho budou lidé v zatopených oblastech, kterých je nám velice líto. A proto naši spoluobčané členové ČČK a Klubu žen uspořádali humanitární sbírky, kde mohl svou účastí pomoci každý z nás. O tom, jak pohlížejí naši spoluobčané na tyto sbírky, jste se měli možnost podívat v minizprávičkách. V dalších reportážích jsme se věnovali svátku maminek, tedy spíše se mu věnovaly děti z mateřských škol, které jim připravily pěkné besídky. Slavili i hasiči. Z finančních prostředků EU byl zakoupen nový vůz z profesionálním vybavením. Otevírání cyklosezóny a výlet Dolinou Bobru byly akce pro nadšence cyklistiky a účast byla opravdu hojná. Práci řezbářů, kteří už posedmé tvořili na Bretu svá díla, jsme věnovali také jednu reportáž, která je k vidění v 185. vysílání ŽO. Dopravní dopoledne, simulovaný požár v trutnovské nemocnici nebo akce k boji proti rakovině, to vše přineslo květnové vysílání, a pokud si jej chcete připomenout, navštivte naše stránky Do červnového vydání ZZ pro Vás připravujeme detailnější informace o zprovoznění digitálního vysílání v kabelové televizi. Pozvánka do Kulturního domu v Žacléři Hanky Panky výpravná kostýmová show z Čech až do Hollywoodu vstupné: 150 Kč čas: 19:30 hod Pavel Novák pořad pro děti zaměřený na zdraví a správné životní návyky vstupné: 30 Kč čas: 9:30 hod. Více informací na Případné změny vyhrazené Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov - ČERVEN do PĚTIKVÍTEK Volný cyklus pěti výtvarných výstav trutnovských škol ročně. Tentokrát: Výběr z tvorby Mateřské školy Čtyřlístek. kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu pátek PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY Vystoupení městské dechové hudby v rámci akce 3x trutnovská muzika, která je součástí oslav 750. výročí města. Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, Dům kultury Trutnov a město Trutnov. Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin ** bez vstupného pondělí HRADIŠŤAN Koncert v rámci Dvořákova festivalu. Pořadatel: město Trutnov, Dům kultury Trutnov a České doteky hudby Em-Art, o.p.s. pod záštitou starosty města Mgr. Ivana Adamce. Národní dům ** 19:00 hodin ** vstupné 180 Kč DĚTSKÁ SCÉNA celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů a 39. celostátní přehlídka dětského divadla. Pořadatel: Dům kultury Trutnov, NIPOS-AR- TAMA Praha a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU Praha středa PATROLA Koncert - Trutnovské hudební léto. Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov. Krakonošovo náměstí ** 16:30 hodin ** bez vstupného čtvrtek MUSICA ANTIQUA TRUTNOV Koncert komorního smyčcového souboru v rámci akce 3x trutnovská muzika, která je součástí oslav 750. výročí města. Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** vstupné 50 Kč pátek MARTA A RASPUTIN BAND Koncert - Trutnovské hudební léto. Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov. Krakonošovo náměstí ** hodin ** bez vstupného středa JARNÍ VÁNEK Koncert - Trutnovské hudební léto. Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov. Krakonošovo náměstí ** 16:30 hodin ** bez vstupného Změna programu vyhrazena!

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy 1. Cíl akce - zvýšení popularity cyklistiky jako formy zábavy, formy aktivního odpočinku, rekreace a sportu - zvýšení povědomí o turistických místech v

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Bartůněk František,

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více