w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t z a c l e r. c z Známe výsledky soutěže Nej miminkem 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t a @ z a c l e r. c z Známe výsledky soutěže Nej miminkem 2009"

Transkript

1 06/2010 Žacléřský zpravodaj 1 9. r o č n í k w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t z a c l e r. c z Vážení spoluobčané, v dnešním úvodníku bych Vás rád seznámil s realizací investičních akcí, které v současné době probíhají v našem městě. Jedná se o akce, na které se podařilo získat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Dotace z těchto fondů jsou velmi potřebné, ale příprava na podání žádostí, jejich zpracování i administrace je velmi náročná nejenom na čas, ale hlavně na finanční prostředky. Tyto investice se sice příslušným procentem vrátí po schválení žádosti k financování, ale v současné době, kdy jsme zaznamenali velké výpadky v daňových příjmech (v roce 2009 cca o 3,5 mil. Kč méně oproti předpokladu), se často dostáváme do svízelné situace. Navíc u většiny fondů je třeba nejprve hradit faktury a teprve zpětně s prodlevou několika měsíců obdržíme dotaci. To v situaci loňského roku byl poměrně tvrdý oříšek, protože díky krizi se výrazně změnil přístup bank. I přes všechny problémy jsem ale přesvědčen o tom, že je nutné dotací z fondů EU využívat v maximální míře, protože hlavně infrastrukturální projekty, které jsou pro další chod a rozvoj města nezbytné, bychom bez nich nikdy nebyli schopni zrealizovat. Mám na mysli hlavně kanalizaci a vodu, kde jsou investiční náklady největší a dotace ve výši % z celkových nákladů je velmi významná. Známe výsledky soutěže Nej miminkem 2009 Nej miminkem 2009 se s 56 hlasy stala Kristýna Kovačíková, na druhé místo jste s 35 hlasy zařadili Filipa Poláčka a třetí největší počet hlasů, tedy 22 získala Šarlota Vorlová. Ve čtvrtek 27. května přijali rodiče vítězných miminek pozvání na Bret. Za přítomnosti starosty Miroslava Vlasáka, provozovatele areálu Lukáše Doležala, zástupce Lokotrutnov Tomáš Břeně, šéfredaktorky ZZ Hanky Topolovové a Kabelové televize se vítězným dětem a jejich rodičům předaly ceny. Z kojeneckého kurzu plavání od Loko Trutnov se těšila Kristýna Kovačíková, kosmetický balíček dostal Filip Poláček a publikaci Grada si za pár let bude moci přečíst i Šarlota Vorlová. Všichni ještě jako malou pozornost obdrželi DVD o Žacléři. Reportáž z předání cen můžete shlédnout v týdnu od 1. do 7. června nebo na připravila: P. Jirušková / foto: O. Prokopec, Hanka Topolová Filip Poláček Kristýna Kovačíková Šarlota Vorlová pokračování na straně 2 a 3 06/2010 Termín uzávěrky je (pro červencové číslo). 1

2 Z RADNICE V roce 2007 a 2008 jsme připravili velký projekt s názvem Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou. Jenom investice do přípravy tohoto projektu (projektová dokumentace) se pohybují ve výši cca 3,5 mil. Kč. Projekt jsme původně zamýšleli podat jako celek do Operačního programu životní prostředí, ale po změnách podmínek jsme museli tento velký projekt rozdělit na několik dílčích částí s tím, že se snažíme využít k jejich financování více operačních programů. Do Operačního programu přeshraniční spolupráce jsme podali v této oblasti 2 společné projekty se sousední Lubawkou a oba uspěly v roce 2009 byl zrealizován projekt s názvem Zlepšení čistoty povodí Labe a Odry na základě čištění odpadních vod na česko-polském pohraničí, na naší straně jsme provedli úpravy na technologii ČOV Bobr s celkovým nákladem 5,7 mil. Kč (dotace činí 5 mil. Kč). V těchto dnech bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele akce Kanalizace Bobr, kterou budeme realizovat v rámci stejného operačního programu a celý společný projekt má název Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí. V nejbližších dnech by měla být uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem a nyní ještě musíme projednat s bankou předfinancování celé akce, což bude opět poměrně problematické. Velmi zajímavý byl pro mě průběh výběrového řízení, když předpokládaná cena byla ve výši cca 35 mil. Kč a vítězná nabídka je ve výši 17 mil. Kč. Je to pro nás všechny velmi výhodná situace, protože samozřejmě procentuální podíl dotace z celkových nákladů se nemění (dotace bude činit cca 85%), ale náš vlastní podíl bude proti předpokladu výrazně nižší. V rámci tohoto projektu bude ještě zakoupeno vozidlo na čištění kanalizace, výběrové řízení na dodavatele bude vyhlášeno v nejbližší době. Kanalizace se týká i další projekt, který již je schválen a to je kanalizace v Červené a Bílé kolonii, jehož součástí bude i rekonstrukce stávajících komunikací. Byla zpracována zadávací dokumentace, která byla schválena Státním fondem životního prostředí a v nebližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele této stavby. Její realizace by také měla začít v tomto roce. Tento projekt je podpořen z Operačního programu životní prostředí. Do stejného operačního programu jsme podali i žádost na řešení pitné vody, která zahrnuje rekonstrukci úpravny vody v Prkenném Dole, rekon- Z RADY MĚSTA 92. schůze dubna 2010 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne a dodatku č. 1 ze dne mezi RDA Rychnov nad Kněžnou a městem Žacléř v předloženém znění. Rada města ukládá starostovi zajistit Rada města souhlasí s odpisováním provedeného technického zhodnocení objektu čp. 10, Rýchorské náměstí, Žacléř nájemcem, Českou poštou, s.p. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku. Rada města bere na vědomí žádost pana Emanuela Lenoráka o posouzení případného přeplatku za byt v čp. 101, Bobr za rok Rada města bere na vědomí návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy mezi panem Jaroslavem Staňkem a městem Žacléř na převzetí kanalizace Rýchory. Rada města doporučuje zastupitelstvu města znovu projednat tento návrh až po schůzce s majiteli objektů v této lokalitě, která se bude konat Rada města ukládá starostovi zajistit Rada města schvaluje jako vítěze veřejné zakázky Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí část kanalizace Bobr společnost SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, Hradec Králové. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem s nejvýše přípustnou nabídkovou cenou ,03 Kč bez DPH ( ,03 Kč vč. DPH). Rada města bere na vědomí žádost paní Renaty Kockové, bytem Žacléř, B. Němcové 365 o mimořádné přidělení bytu. Po uvolnění odpovídajícího bytu bude žádosti vyhověno. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty zajistit Rada města schvaluje obnovení nájemní smlouvy na byt č. 6, ul. Havířská II 221 na 6 měsíců s podmínkou uhrazení dluhů na nájemném a odpadech. Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit Rada města schvaluje změnu užívacího práva k bytu č. 13 v domě čp. 387, ul. K. Čapka, Žacléř z paní Blanky Soukupové Ježové na pana Oldřicha Ježo. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správ nemovitostí zajistit Rada města neschvaluje přidělení bytu pro občany v hmotné nouzi paní Barboře Dunové, bytem Žacléř, nám. J. Čapka 228. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty sdělit toto rozhodnutí žadatelce. Rada města, na základě příslušných ustanovení Zásad č. 02/2007 pro postup při pronájmu obecních bytů, rozhodla o tom, že byty Na Pilíři 124/ a K. Čapka 388/ budou přiděleny do pronájmu na základě výběrového řízení. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správ nemovitostí zajistit Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách souvisejících s užíváním bytu č. 104 v domě čp. 368, ul. B. Němcové, Žacléř. Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje květnem 2010, nejdéle však do konce měsíce října Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách souvisejících s užíváním bytu č. 2 v domě čp. 228, nám. J. Čapka, Žacléř. Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje květnem 2010, nejdéle však do konce měsíce dubna Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách souvisejících s užíváním bytu č. 18 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř. Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje dubnem 2010, nejdéle však do konce měsíce dubna Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách souvisejících s užíváním bytu č. 19 v domě čp. 217, ul. Havířská, Žacléř. Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 800 Kč počínaje květnem 2010, nejdéle však do konce měsíce prosince Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 2 v domě čp. 118, Rýchorské náměstí, Žacléř. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zaplacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje únorem 2010, nejdéle však do konce prosince Rada města ukládá starostovi zajistit Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 3 v domě čp. 93, ul. Revoluční, Žacléř. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 2

3 Z RADNICE Žacléřský zpravodaj strukci stávajících vodojemů a výstavbu nového vodojemu a další drobnější úpravy. Celkový předpokládaný investiční náklad činí cca 80 mil. Kč, žádost byla zaregistrována a probíhá její hodnocení. Nyní realizovaných a také připravovaných projektů máme ještě několik, seznámím Vás s nimi v červencovém zpravodaji (hasiči, škola, komunikace). Jak jsem Vás již informoval v květnovém zpravodaji, dochází od k významné změně v dopravní obslužnosti v našem regionu. Bude zaveden tzv. systém IREDO (na jiném místě tohoto vydání máte uvedeny další podrobnosti). Budou zde fungovat tři dopravci P-transport Broumov, OSNADO Svoboda nad Úpou a jednu linku bude provozovat dopravní společnost TAD Trutnov. Jízdní řády P-transport a OSNADO jsou součástí zpravodaje, dopravce TAD Trutnov bude provozovat časně ranní zastávkový spoj, který bude vyjíždět ve 4:57 z Trutnova a přes Poříčí náměstí (5:05), Bernartice (5:25), Lampertice a Žacléř, důl Jan Šverma (5:38) přijede v 5:42 do Žacléře žel. stanice a dále přes Žacléř náměstí (6:00) a Babí dojede do Trutnova na autobusové nádraží (6:24), odkud bude pokračovat přímo do Hradce Králové, kde bude v 7:34. Takže asi historicky úplně poprvé je přímý spoj Žacléř Hradec Králové. Doufám, že se organizátorovi dopravy společnosti ORE- DO podaří jízdní řády všech tří dopravců zpracovat tak, aby to bylo pro všechny co nejsrozumitelnější. Pokud budou nějaké problémy, jsme schopni komunikovat přímo s touto společností a pokusit se najít řešení. M. Vlasák schválit zaplacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 500 Kč počínaje květnem 2010, nejdéle však do konce března Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města ukládá správě nemovitostí sepisovat při podepsání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu včetně poplatku z prodlení vyšší než Kč a v případech opakovaných dlužníků nájemní smlouvy na dobu určitou s platností 6 měsíců. Sepsání této smlouvy bude podmínkou podání žádosti o rozložení platby dluhu. Rada města schvaluje panu Miloši Macharovskému samovýrobu dřeva v k.ú. Prkenný Důl vedle areálu společnosti Bret podle instrukcí lesního hospodáře pana Becka. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru sdružení NO LIMITS, o.s. na dofinancování projektu podpořeného z fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce s názvem Krkonoše pro všechny. Rada města ukládá starostovi sdělit toto rozhodnutí žadateli. Rada města žádá komisi zemědělskou a pro životní prostředí o posouzení žádostí na úpravu zeleně domů čp. 280, 367, a 369. Rada města ukládá tajemnici této komise zajistit Rada města schvaluj provedení opravy místní komunikace na sídlišti Na Pilíře dle varianty č. 1 předloženého návrhu. Rada města bere na vědomí předložený návrh řešení autobusové zastávky na Rýchorském náměstí a ukládá místostarostovi konzultovat tento návrh s odborem kultury Městského úřadu Trutnov. Rada města ukládá místostarostovi zajistit Rada města vydává souhlas k využívání příjezdové komunikace k objektu ev. č. 50 na Rýchorách, která se nachází na lesním pozemku č. kat. 64 po dobu jeho rekonstrukce a schvaluje zpracování vyřezaného dřeva na palivové dříví. Vše bude předem konzultováno s lesním hospodářem panem Beckem. Rada města ukládá místostarostovi zajistit Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr pozemku č. kat. 1379/4 - trvalý travní porost o výměře 157 m 2 v k. ú. Žacléř. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit Rada města bere na vědomí ukončení platnosti nájemní smlouvy spojené s ujednáním o právu koupě najaté věci č. j. Fin. 72/ /2001/Il. z dne Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků č. kat. 23/1 - zahrada o výměře 355 m 2 a č. kat. 23/2 - zahrada o výměře 409 m 2 v k. ú. Žacléř k zahrádkářským účelům za cenu 2,50 Kč/m 2. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města schvaluje záměr prodeje garáže na stavební parcele č. kat. 577/4 a stavební parcely č. kat. 577/4 o výměře 18 m 2 v k. ú. Žacléř za cenu 70 tis. Kč. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o využití systému sběru a třídění komunálního odpadu stanoveného obcí mezi společností REMA Battery, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4 a městem Žacléř v předloženém znění. Rada města ukládá starostovi zajistit Rada města vydává povolení provozovateli prodejny potravin v Nádražní ulici čp. 258 panu Duong Minh Tu vystavit ovoce a zeleninu na chodníku před obchodem o rozměru 60 x 400 cm v období od do za podmínky udržování pořádku, čistoty, zajištění bezpečnosti chodců a sepsání nájemní smlouvy s nájemným ve výši Kč ročně. Rada města ukládá starostovi a majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto usnesení. Z RADY MĚSTA 93. schůze - 5. května 2010 Rada města na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise schvaluje vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku Výběrové řízení na dodavatele čistícího vozu pro projekt Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí AUTO FUTU- RE, s.r.o., Antala Staška 1966, České Budějovice, UV SANTECHNIK s.r.o., Miletínská 376, Lišov a I.B.O.S. EU, a.s., Dušní 8/11, Praha 1 z důvodu nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací. Rada města ukládá starostovi zajistit Rada města schvaluje převod finančních prostředků z FKSP příspěvkové organizace REHAMEDICA Žacléř ve výši ,97 Kč na účet města Žacléř. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vklad výše uvedených finančních prostředků na účet sociálního fondu obchodní společnosti RE- HAMEDICA Žacléř, a.s. Rada města ukládá starostovi zajistit Rada města schvaluje dodavatelem akce Veřejné osvětlení v části ulice Horská a místní komunikace směrem na Horní Bobr firmu INSTAL Žacléř. Rada města ukládá místostarostovi zajistit Rada města schvaluje výměnu bytů č. 3/225 velikosti 1+0 za byt č. 18/225 o velikosti 1+1 v ulici Havířská, Žacléř. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty a správě nemovitostí zajistit Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu paní Jolaně Humeličové, bytem 3

4 Z RADNICE Chotěvice 58. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty zajistit Rada města neschvaluje přidělení bytu pro občany v hmotné nouzi paní Miroslavě Soukupové, bytem Žacléř, Mírová 120. Rada města ukládá oddělení hospodaření s byty zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města bere na vědomí zápis z jednání ve věci kanalizace Rýchory, které se konalo v pátek Rada města bere na vědomí informaci starosty o rozhodnutí Městského úřadu Trutnov o odstranění stavby kanalizace. Rada města ukládá starostovi podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Rada města bere na vědomí protokol z kontroly plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 10 v domě čp. 218, ul. Havířská, Žacléř. Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 900 Kč počínaje červnem 2010, nejdéle však do konce listopadu Rada města ukládá správě nemovitostí zajistit Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění veřejně prospěšných prací mezi Úřadem práce v Trutnově a městem Žacléř č. TUV VL 33/2010 v předloženém znění. Rada města ukládá místostarostovi zajistit Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků č. kat. 1379/4 - trvalý travní porost, č. kat. 1379/3 - trvalý travní porost a č. kat. 1379/1 - trvalý travní porost v k. ú. Žacléř a části pozemku č. kat. 130 výměře 157 m 2 v k. ú. Žacléř. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvážit revokaci usnesení č. 442/25-ZM-2010 a schválit koupi pozemku č. kat v k. ú. Žacléř za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v č. p. 16 na stavební parcele 149 v k. ú. Žacléř panu Janu Volhejnovi, bytem Žacléř, bytem Dělnická II/211 za cenu ročního nájemného ve výši 300 Kč/m 2 s tím, že bude zachován stávající sortiment. Rada města ukládá majetkovému oddělení a správě nemovitostí zajistit Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu k zahrádce na části pozemku č. kat. 997/1 - zahrada o výměře cca 525 m 2 a na stavební parcele č. kat o výměře 12 m 2 v k. ú. Žacléř v zahrádkové osadě Sad dohodou k Rada města schvaluje záměr dalšího pronájmu této zahrady za roční nájemné 2,50 Kč/m 2. Rada města ukládá majetkovému oddělení zajistit Rada města nemá námitek proti udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce Trutnovská autobusová doprava s.r.o., Trutnov na lince č Trutnov Žacléř Trutnov. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Plná znění usnesení z rady města a zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři. M. Vlasák PRODEJ GARÁŽE Město Žacléř nabízí k prodeji garáž na stavební parcele č. kat. 577/4 a stavební parcelu č. kat. 577/4 o výměře 18 m 2 v k. ú. Žacléř za cenu Kč. Bližší informace podá paní Ilchmannová na majetkovém oddělení Městského úřadu, tel NOVÉ CYKLOTRASY NA ÚZEMÍ KRNAP Správa KRNAP rozhodnutím ze dne souhlasí s vyhrazením cyklotras na území národního parku v následujících úsecích: - Horní Maršov Rýchorská bouda jedná se o odbočku z cyklotrasy č. 26 na křižovatce nad sjezdem do Horního Maršova - odbočka z cyklotrasy č. 2 Terex Janouškova cesta Vosecká bouda - Dolní Mísečky Vídeňská skála Vídeňská cesta Vidlice U cyklotrasy odbočka z cyklotrasy č. 2 Terex Janouškova cesta Vosecká bouda je souhlas vydán pouze na období do UZAVŘENÍ SILNICE II/300 TRUTNOV - BABÍ Ve dnech (sobota) 2010 od 9:00 hod. nepřetržitě do (neděle) 2010 do 22:00 hod. bude z důvodu pokládky živičného krytu úplně uzavřena výše uvedená silnice v úseku, který byl opravován v roce V případě výrazně nepříznivého počasí bude pokládka provedena ve dnech 12. a M. Vlasák HUMANITÁRNÍ SBÍRKA KDY od 31. května do 4. června 2010 KDE Komenského 60 prodejna bývalých klenot, bazar ČAS od hod. do hod. Přijímáme věci pouze čisté, nerozbité, tak aby mohly sloužit potřebným. Prádlo, oděvy pro děti i dospělé, lůžkoviny, deky, jiné přikrývky, záclony, dekoračky, ubrusy, ručníky, utěrky, hračky. Dále nádobí, užitkové sklo, knihy, vlnu, přízi, korále, stuhy, knoflíky, vyšívací bavlnky a podobně vše pro ruční práce zvlášť v krabici. Ne elektrospotřebiče, nábytek. Boty pouze zánovní a čisté. Klub žen Žacléř KVĚTINOVÝ DEN Letošní rok je rokem, kdy byla založena před dvaceti roky Liga proti rakovině. Jejím záměrem i úkolem je podpora k výzkumům stále nových onkologických onemocnění. Vyhledávání nemocných v určité části populace, kdy se daří zachytit prvopočáteční stadia této nemoci. Výuka nových lékařů, také investiční pomoc onkologickým centrům a podobně. Jednou z nejvýznamnějších akcí Ligy k získání financí jsou pořádané Květinové dny. Do této akce jsme se zapojili, přispěli a tím pomohli jako občané našeho města po dobu deseti roků. Tyto akce nejsou v každém městě a proto jako Klub žen jsme si toto pokládaly za určitou čest. Máme za těch deset let přesnou evidenci a tak celková částka, kterou naši spoluobčané na tuto velmi prospěšnou věc věnovali, činí Kč. Z toho je jasně patrné, že akce byla úspěšná a vybraná částka velmi slušná. Z počátku jsme začínaly s prodejem pouze 200 ks kvítků, v posledních letech to bylo 650 kusů. Průměr na kytičku činí 26 Kč. To ale není vůbec podstatné, naše radost byla vždy, když se nám podařilo všechny kvítky prodat, díky Vám všem. Chci touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste po celých deset let přispívali, chápali smysl akce a slogan Tiká v každé rodině. Celých deset let byla generálním partnerem k bezplatnému zpracování pokladních vaků ČSOB, a.s. Trutnov a letos poprvé také Česká pošta, tedy pro nás i zde pobočka v Žacléři, což byla pro nás velká výhoda a výborná spolupráce. Letos poprvé si kvítky mohli a také zakoupili naši spoluobčané v Prkenném Dole a již poněkolikáté zaměstnanci a obyvatelé Domova důchodců v Lamperticích. Letos bylo vybráno Kč s průměrem na jeden kus 25,16 Kč. Vám všem, kteří jste přispěli a ženám, které akci zajišťovaly, paří velké poděkování. Za Klub žen Žacléř R. Koudelková SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubilea červen 2010 Paní Amálie Beranová, Erika Daníčková, Věra Demuthová, Věra Jechová, Hana Junková, Olga Koubková, Anna Kristenová, Marie Kuhnová, Zdeňka Kydlíčková, Milada Pilařová, Jadwiga Ročková, Milena Rosenbergová, Irena Skládalová, Olga Slúková, Hanna Stará, Anna Strnadová, Helena Vantochová, Marie Volfová a pánové Karel Bendl, Josef Gyšov, Rudolf Höhsl, František Holub, Zdeněk Horálek, Ladislav Izák, Gustav Janok, Josef Klíma, Jan Kubal a Oldřich Kulda. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu. VZPOMÍNKA Děkuji všem, kteří si vzpomněli na to, že nás dne navždy opustil náš milý přítel pan Josef Pánek. Jiří Lalík 4

5 AKTUALITY DAR, KTERÝ POTĚŠIL Kdo někdy přišel do Základní umělecké školy, určitě si všiml pěkného prostoru schodiště s poněkud nepěkným lustrem - žárovce na tyči, která tento prostor příliš nezkrášlovala. A tak velmi milým překvapením byla nabídka ředitele muzea Daniela Macha, zda bychom nechtěli starožitný lustr. Do muzea jej přinesl pan Petira. Tak díky Walteru Klennerovi (oprava lustru), firmě pana Melesíka (instalace lustru v této výšce nikterak jednoduchá) a hlavně díky panu Václavu Petirovi (věnoval lustr jako dar) již zdobí prostor schodiště. Děkujeme! PŘÍRŮSTEK DO MĚSTSKÉHO MUZEA ŽACLÉŘ stejným názvem. Otec rodiny, Hugo Weber, kromě pohostinské činnosti jeden rok (1938) působil ve funkci starosty. Kroj ušila pro Hildegard Weberovou žacléřská švadlena jako svatební šaty. Oděv z bavlněné měnivé látky zdobený výšivkami s rostlinnými motivy sestává z blůzky, šněrovačky, kabátku zvaného špenzr a sukně. Když byl rodině dne 17. dubna 1946 doručen příkaz k vysídlení s upozorněním zabalit s sebou jen nejnutnější věci, neváhala paní Hildegard a vzala si s sebou právě tyto šaty. Dlouhá léta byly pak schraňovány rodinou v německém Marburgu an der Lahn. Po více než půl století se opět vrací do Žacléře a naleznou místo v národopisné části stálé expozice Městského muzea Žacléř. KLUB ŽEN V ŽACLÉŘI O SVÉ ČINNOSTI Zapojili jsme se do celorepublikové akce Čteme dětem. Uskutečnili jsme humanitární sbírku pro Diakonii v Broumově. Pomohli jsme s organizací Pálení čarodějnic v Bobru a přispěli drobnými dárky a různými sladkostmi. V květnu tradičně jsme prodávali Kvítek měsíčku zahradního. Akci organizuje Liga proti rakovině a výtěžek z prodeje je určen na léčení a výzkum onkologických onemocnění. To není rozhodně vše. V současné době je v klubu zapojeno 151 žen a přicházejí i nové, mladé ženy. Mezi ty nejstarší patří paní Antonie Uhříčková, která stále pro klub zhotovuje různé pletené a šité věci, zejména pro hospic a domov důchodců. Dále je to paní Věra Boháčová, která se účastní všech našich akcí a sbírek. Touto cestou děkujeme všem, kdo se na práci klubu podílí, i všem občanům, kteří navštěvují naše akce a podporují sbírky. Žacléřský zpravodaj Základní umělecká škola Žacléř Vás srdečně zve na zápis nových žáků, který se koná ve dnech června v budově ZUŠ vždy od 14:00 do 17:00 hodin Přijímáme děti od pěti let výše do oborů: hudebního (vyučuje se klavír, zobcová flétna, klarinet, saxofon, kytara, baskytara, bicí, sólový, komorní i sborový zpěv klasický i populární), výtvarného a literárně dramatického. Tel Za Klub žen v Žacléři, Božena Kučerová Před nedávnem učinila žacléřská rodačka, paní Friederike Prätoriová, nelehké rozhodnutí vzdát se jednoho cenného předmětu, který byl jí a celé její rodině velmi blízký. Jde o ženský krkonošský kroj, který patřil mamince paní Prätoriové, paní Hildegard Weberové. Rodina Weberova zakoupila v roce 1914 požářiště po Hostinci U Německého domu na žacléřském náměstí a během krátké doby vystavěla nový dům, ve kterém opět provozovala hostinec se Komise pro školství, kulturu a sport Města Žacléř Vás zve na VARHANNÍ KONCERT 6. června 2010 od 18:00 h v kostele Nejsvětější Trojice v Žacléři interpreti - Zuzana Müllerová - housle, Michal Hanuš - varhany zazní díla skladatelů: Johanna Pachelbela; Johanna Sebastiana Bacha; Thomasa Vitaliho; Georga Muffata; Alexandera Glazunova; Antonína Dvořáka; Louise Vierna; Luboše Sluk 5

6 AKTUALITY drobné opravy a broušení nožů, nůžek, rýčů, motyk, sekáčů... Dále je možnost naklepání kosy, nasazování násad a další práce stímspojené. Pozvánka na Kurzy Tance Kulturní komise Vás opět zve na taneční kurzy pro dospělé páry v období září prosinec. Přihlášky a bližší informace do konce června v Městském muzeu Žacléř tel / Starobrnnská 20, Brno , IO : ,MV.j. VS/1 1/56622/04-R, íslo útu: /0100, tel.: , fax: , HASIČSKÉ AUTO Nový vůz s profesionálním vybavením obdrželi v květnu dobrovolní hasiči ze Žacléře. Dorazil k nim přímo z Německa z firmy Ziegler. Po dlouhé době tak získali moderní techniku k účinnějším zásahům nejen při požárech ale i dopravních nehodách, živelných pohromách a podobně. Nákup nového vozu je součástí projektu, kam patří i rekonstrukce hasičské stanice. Ta bude ukončena 30. června a poskytne odpovídající zázemí ke stálým službám členů jednotky Žacléř. Celý projekt za zhruba 15 milionů korun je podpořen Evropskou unií. Sami, ani se státní pomocí, bychom se na nic podobného nezmohli. Z operačního programu přeshraniční spolupráce jsme ale na projekt Rozvoj hasičského záchranného systému na česko polském pohraničí získali devadesátiprocentní dotaci, řekl k financování starosta Miroslav Vlasák. S vozem a novou technikou se žacléřští dobrovolní hasiči seznámili v průběhu května. Dosud jsme neměli například hydraulické vyprošťování, elektrocentrálu, rozbrušovací pilu či osvětlovací techniku, potvrdil velitel jednotky Milan Pácha. K ostrému výjezdu už jsou nyní plně připraveni. zdroj: Krkonošský deník / foto: A. Vaníček VE EJNÁ DRAŽBA Objekt bývalé školy v Žacléi, okr. Trutnov Termín konání dražby: Místo konání dražby: Nejnižší podání: Minimální píhoz: Termíny prohlídek: Objekt z r. 1901, pvodn škola pozdji sklad CO, nyní prázdný, V 1 P.P. 3 sklepní místnosti (58 m 2 ), v 1 N.P. 8 místností (403 m 2 ), ve 2.N.P. 3 místnosti (333 m 2 ), podkroví nevyužito. Veejný vodovod a elektro odpojeno. Nutná rekonstrukce. Pozemek celkem 936 m 2. Cena obvyklá pedmtu dražby ,- K hod. Krajský úad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám K ,- K hod hod. jiný termín možný po dohod s dražebníkem Podrobné informace k dražené nemovitosti vetn dražební vyhlášky obdržíte v kancelái IDEAL REALITY Hradec Králové, Dukelská 95, Hradec Králové, tel , 6

7 VĚCI VEŘEJNÉ REAKCE KDO VYHRÁL A KDO PROHRÁL? Reaguji na článek v dubnovém zpravodaji Kdo vyhrál a kdo prohrál?. Jsou v něm nepravdivé informace. Nemám zde prostor, tedy jen krátce. Ohledně vyhazování peněz za projekt: zastupitelstvo rozhoduje na základě podkladů - tedy i projektů, které jsou vypracovány předem, je to běžná praxe a i riziko každého podnikatele. Vrcholným orgánem je zastupitelstvo a ne rada. Jakou pan Adamec slyšel chválu, nevím, mé informace jsou opačné. Zápach, který se šíří Lamperticemi, bývá cítit i na Pilíři nebo v horním Bobru. A co ještě přilétá spolu s pachem? Co vlastně dýchám? V r se Žacléři za dobývací prostor vyplatilo Kč, loni Kč. Za deset let? To, co městu firma naúčtovala, je mnohem víc. Např. cca 1,25 miliónu za uložení bahna z rybníka v Prkeňáku (bahno mohlo město použít na úpravy pozemků - zdarma). Zrušení věznice nezpůsobilo uzavření dolu, důl byl navržen k likvidaci kvůli drahé těžbě. Vězení bylo zrušeno v rámci snižování počtu těchto zařízení Žacléřský zpravodaj a ke konci bylo u nás vězňů. Invektivy o chlebodárcích, zalobovaných skupinách apod. jsou u pana Adamce běžné, osočuje mě i v jiných článcích (některé jsou na každý si udělá obrázek. Zastupitelé jsou asi nesvéprávní lidé, když prý jednají, jak jim poručím. A jestli pan Adamec opět omluví své výroky tím, že je horník, tak takovou omluvu neberu. Nerozlišuji lidi na slušné a horníky, ale na slušné a neslušné. Vulgarita nesouvisí s povoláním, ale s povahou. Co se týká hoření uhlí: je otázka, zda firma neporušuje ochranné pásmo bývalé zápary a odkrýváním povrchu tak nevzniká nebezpečí vzniku zápar. V případě zápary může firma vyhlásit havarijní stav a jednat bez souhlasu města. Důl měl být uzavřen do 3-5 let. Místo toho navrhla firma Gemec rychlejší lidvidaci za méně peněz, než by dal stát. Dnes je to 20 let. V r měl jeden bagr v lomu zajistit práci 150 žacléřáků, dotovat hlubinnou těžbu (dokonce i to zastupitelstvo schválilo, i když - nebylo již tehdy podzemí zaváženo odpady?). Konec s lomovou činností měl být v roce 2003, 2005, 2008, Podstatou podle mne není dotěžba uhlí, ani rekultivace, ale získávání prostor pro ukládání odpadů. Zákony o odpadech jsou špatné a toho se využívá. Tlak firem je enormní. Naše firma stojí např. za pojmem výrobek. Na její popud proběhlo před lety jednání mezi Báňkým úřadem a Ministerstvem životního prostředí a vznikla myšlenka, že odpad smíchaný s jiným odpadem se stává výrobkem. Neposuzuje se pak z hlediska některých zákonů (např. o odpadech). Rozhodnutí zastupitelstva nebylo výsledkem zášti či zájmů, ale toho, že lidi zde tuto činnost prostě nechtějí. Chtějí žít ve zdravém prostředí a ne ve městě - úložišti odpadů. Kolik slibů firma splnila? Kolik tisíc tun uhlí (v jaké kvalitě) se vytěžilo? Kolik miliónů tun odpadů se k nám dovezlo? Kolik desítek (nebo více) miliónů korun zaplatil stát za těch 20 let za zahlazování důlní činnosti prostřednictním Palivového kombinátu, ministerstev průmyslu a životního prostředí, báňských úřadů? Mrzí mne i poznámka ve sloupku z radnice o boji, svaté válce a chápání reality. Proč má pan starosta zapotřebí takových výroků? Já nebojuji, vystupuji proti tomu, co pokládám za špatné, na to mám snad právo. A jak bojkotuji ostatní aktivity firmy včetně těch kulturních? V článku jsou zmiňovány volby. Chtěl jsem ukončit činnost v zastupitelstvu. Díky pánům Adamcům budu v této činnosti pokračovat. Pokud se najde ještě 16 slušných lidí, kteří budou ochotni se mnou kandidovat. Jiří Jirásek, zastupitel 7

8 ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA ZPRÁVY ZE ŠKOLY ČESKO-POLSKÝ PROJEKT Základní škola opět spustila česko-polský projekt se vydaly žáci 4. tříd naši školy a 4. a 5. tříd ze školy v Miszkowicích na Rýchorskou boudu, kde ochránci přírody připravili zábavný a zároveň poučný program. Naše i polské děti zde úspěšně plnily zadané úkoly a s pocitem dobře prožitého dne jsme se vrátili do svých domovů. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE ČTVRTÝCH TŘÍDÁCH V současné době probíhá ve čtvrtých třídách kurs dopravní výchovy. Děti se učí pravidla silničního provozu a pravidla jízdy na kole. Děti jezdí podle pokynů policistů učí se správné odbočování, dávání přednosti a mnohé další dovednosti. JÍZDNÍ KOLO - DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK Koncem dubna a začátkem května, celkem dvakrát, navštívili žáci 7. A v rámci výuky ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE opravnu a prodejnu jízdních kol Cyklo-mat v Žacléři. Učivo se týkalo především montáže a demontáže jízdního kola, nechyběla ani část, kdy si žáci mohli vše prakticky zkusit. Získali důležité informace ohledně seřízení kola pro pohodlnou jízdu, odlišnosti kol pro různé sporty a nechyběla ani výměna prasklých duší. Děkujeme především panu Matouškovi, který měl s žáky trpělivost a obohatil je o nové poznatky. Všem se návštěva moc líbila. KRAJSKÉ KOLO ASPV V ZIMNÍM PĚTIBOJI se konalo v Hořicích. Zúčastnilo se ho přes 100 závodníků z celého Královéhradeckého kraje. Z našeho oddílu do soutěže postoupilo celkem sedm děvčat. Z důvodu onemocnění jich jelo pouze pět. Na medaile dosáhla Dominika Hátlová, obsadila třetí místo. Ostatní opět bojovaly ze všech sil a zlepšily si své osobní rekordy. Skončily v první polovině závodního pole. 8 AKCE ŠKOLKY NA PILÍŘI NA MĚSÍC ČERVEN: Oslavíme s dětmi MDD. Pro děti budou připraveny nejrůznější soutěže a úkoly, za jejichž splnění obdrží sladkou odměnu a drobné dárečky. Den bude plný radovánek a veselí JEDEME NA VÝLET Navštívíme Zoo ve Dvoře Králové. Každý rok se děti na tento výlet těší, protože na ně v ZOO čekají nejen zvířátka, ale i spousta pěkných zážitků jízda vláčkem, jízda safari autobusem a jiné. Naše MŠ má v ZOO adoptované zvířátko, které se jmenuje ADAX a na které ročně přispíváme drobným finančním obnosem. KARNEVAL Hodně radosti a smíchu si užijeme i na tradičním Karnevalu, který v plánu akcí MŠ nechybí ani letos. Děti s rodiči se převléknou do nejrůznějších masek a všichni společně projdeme ulicemi našeho města, abychom potěšili naše spoluobčany. ZÁVODY NA KOLECH Své cyklistické umění předvedou děti v závodech na kolech, které pro nás každý rok připravují manželé Gracíkovi. Na závodníky čeká odměna v podobě Fidorkové medaile. MATURITA Co se děti naučily v MŠ, předvedou na Školkovské maturitě. Na památku děti obdrží diplom a pěknou knížku. Rozloučení s budoucími předškoláky se uskuteční na MÚ v Žacléři. I zde na ně čekají drobné dárky, které jim budou připomínat mateřskou školu. VÝLET NA RÝCHORY V rámci environmentální výchovy letos poprvé naše školka uskuteční dvoudenní výlet na Rýchory. Na děti čeká nejen noc strávená na chatě bez maminek a tatínku, ale i krásná příroda, hry, soutěže a zajímavá vyprávění. CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLCE POHÁDKA V měsíci květnu v rámci oslav Dne Země proběhlo v MŠ slavnostní otevření školní zahrady. Celá akce byla zdokumentována KTŹ. DEN DĚTÍ 1. června se uskutečnila oslava MDD v MŠ. Pro děti jsou připraveny různé hry, soutěže, diskotéka a malý dárek. VÝLET V rámci vzdělávacího programu pojede třída Medvídků na poznávací výlet do Ratibořic. Před výletem bude připravena beseda s knihovnicemi na téma Babička od B. Němcové. Děti se při návštěvě babiččiny chaloupky a mlýna seznámí s lidovými tradicemi a zvyky. KONCERT Předškoláci též navštíví koncert v ZUŠ, kde se seznámí s hrou na různé hudební nástroje. Budou zde vystupovat i jejich kamarádi, kteří již navštěvují ZUŠ. LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ V polovině měsíce června navštíví MŠ speciální pedagog - logoped Mgr. L. Reilová, která provede u dětí logopedická vyšetření ve spolupráci s p.uč. Macolovou. POSLEDNÍ SPANÍ Během měsíce června proběhne v třídě Koťátek Poslední spaní v MŠ. Zde děti prokáží svou odvahu a nebojácnost při hře Na hledání pokladu a přespí v noci v MŠ bez rodičů.

9 ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA Žacléřský zpravodaj MALÁ MATURITA Předškolní děti složí za přítomnosti svých rodičů a sourozenců Malou maturitu, kde ukáží, co vše se v MŠ naučily. Na rozloučení s MŠ si děti domů odnesou dárek s kytičkou a pamětní list. KONCERT V KULTURNÍM DOMĚ Děti z MŠ se též na konci měsíce června zúčastní Výchovného koncertu v Kulturním domě v Žacléři. Pořad bude zaměřený na zdraví a správné životní návyky. ROZLOUČENÍ Na závěr školního roku čeká budoucí školáky slavnostní rozloučení se zástupci města na Městském úřadě. p. uč. Marcela Levová MATEŘSKÉ CENTRUM ŽABKA VYSÍLÁ SOS Od září naléhavě hledáme další maminky, které by se chtěly chodu centra věnovat. V případě, že se nikdo nenajde, hrozí omezení provozu, možná i zavření. Případné zájemkyně ozvěte se na Milada Dobiášová Pravidelná otevírací doba je úterý a čtvrtek 15:30-18:00. V červnu, v červenci a v srpnu bude mateřské centrum zavřené. KULTURA KNIHOVNA - ŠKOLNÍ BESEDY O ŽACLÉŘSKÉM REGIONU V dubnových dnech knihovnu navštívili třeťáci a čtvrťáci ze zdejší základní školy. Setkání byla pestrá a zajímavá, naplněná vzájemným sdílením historických, zeměpisných a přírodopisných fakt o dění a událostech týkajících ze Žacléře a Krkonoš. K obohacení všech besed přispěla paní Eliška Čechová, která dětem poutavě vyprávěla a předčítala pohádku o Krakonošovi ze své autorské tvorby (ukázku z připravované knihy). Děkujeme paní Čechové, učitelkám i jejich žáčkům za vynikající spolupráci. Veliké poděkování navíc patří čtvrtým třídám za podařené návrhy znaků (log) knihovny. Vystavené jistě zaujmou nejednoho našeho návštěvníka. Cennými prameny informací a vědomostí pro tyto akce byla skvělá publikace HISTORIE ŽA- CLÉŘSKA autorů E. Rennerové zaměstnankyně a D. Macha vedoucího místního muzea. Také jim patří náš vděk a dík. SVĚDECTVÍ A FAKTA O OSOBNOS- TECH ČESKÉ LITERATURY V ŽACLÉŘSKÉ KNIHOVNĚ 6 Osobností měsíce června je Vladislav Vančura - narozen v Háji u Opavy popraven za heydrichiády v Praze - prozaik dramatik esejista kritik - filmový režisér v r in memoriam jmenovaný národním umělcem velký milovník psů. Absolvoval pražské gymnázium, jeden semestr právnické fakulty Karlovy univerzity, poté přestoupil a dokončil studium medicíny. Nejznámější díla Rozmarné léto, Markéta Lazarová, Pekař Jan Marhoul, Obrazy z dějin národa českého aj. Pohádky pro děti Kubula a Kuba Kubikula. Více se ze života této statečné a zajímavé osobnosti dozvíte na výstavě po celý měsíc červen v knihovně a na webových stránkách Nezapomeňte se účastnit Detektivního pátrání s knihovnou 6. (7. 8 ) a přispět svými zjištěnými fakty o V. Vančurovi. Také na následující měsíce vyhledat a navrhnout další literární české osobnosti narozené v červenci i dalších měsících. Příspěvky na poštou nebo osobně. VELKÁ LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 2. kolo od 1. dubna do 31. března 2011 Druhé kolo akce Fantazie a humor = koření života pro děti i dospělé, jednotlivce i kolektivy startuje. Písemné i výtvarné téma: fantazijní - zabydlení některých míst našeho města nadpřirozenými a pohádkovými bytostmi. Svoje příspěvky přineste do knihovny osobně nebo pošlete em či poštou. Vyhlášení vítězů z I. kola. Vítězkami prvního soutěžního kola se staly a knihy získaly: Eliška Čechová I. místo kategorie dospělí. Dětské kategorie obsadily Lucka Volhejnová I. místo a Maki Hirai II. místo. Více informací o soutěži a ukázky vítězných prací najdete v knihovně a na Přejeme účastníkům 2. kola hodně zdaru, tvůrčí radosti a zábavy POJĎTE SE S KNIHOVNOU TĚŠIT NA LÉTO Léto a s ním období školních i rodinných výletů, prázdninových a dovolenkových cest se opět blíží. Těšíme se již tradičně na vaše pohledy a pozdravy (kamínky mušličky). Všechny pohlednice i suvenýry budou milou vzpomínkou a vystavené zprostředkují mnohá místa tuzemská i v zahraničí našim zvídavým návštěvníkům. Ať daleko či blízko cesty vás zavedou, přejeme všem hodně zajímavých dojmů, zážitků a šťastných návratů. Všechny naše akce jsou také pro nečleny knihovny. Pokud máte čas na knihovnu jen o své dovolené (prázdninách), půjčíme vám knihy na jednorázovou výpůjčku. Přijďte, těšíme se na všechny milovníky knih. Vaše - již letně naladěné knihovnice 9

10 SPORT CYKLOTOULKY SE ZATOULALY NA OTEVÍRÁNÍ CYKLOSEZÓNY Jako již každý rok patří druhá květnová sobota v Žacléři cyklistům. I tento rok se nadšenci, které pojí láska ke kolům sešli, na Rýchorském náměstí a vydali se společně na výlet, který symbolicky otevírá cyklistickou sezónu. Nutno konstatovat, že akce se opět vydařila. I přes vrtkavé počasí se sešlo 200 cyklistů a cyklistek, kteří se vydali po trase tzv. žacléřského okruhu a nenechali se odradit ani blátivým průjezdem lomem, ani bahenním sjezdem vedoucím pod Stachlberkem až k areálu BRET. Zde pro ně bylo připraveno zasloužené občerstvení v podobě guláše, piva a předání pamětního listu z rukou starosty Mirka Vlasáka. Tuto událost si nenechal ujít ani pořad cyklotoulky televize TV Public - průvodce zapomenutými místy Čech a Moravy, s průvodcem Michalem Jančaříkem, nadšeným cyklistou. (reportáž najdete na Text: Hanka Topolovová / Foto:Hanka Topolovová MICHAL JANČAŘÍK Muž mnoha tváří cyklista, cestovatel, moderátor. Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 1995 působí jako moderátor, nejdříve pro TV Prima, od roku 2000 je průvodcem Počasí v TV Nova. Podnikl také mnohé cestovatelské expedice (Peru, Mexiko, Norsko, Slovinsko, Ukrajina, Tanzánie, Nový Zéland ) ZEPTALI JSME SE HO PO DOJEZDU NA PRVNÍ POCITY A DOJMY 10 1) Michale, jak hodnotíte dnešní výlet? Výlet se mi líbil velmi. Trasa s opravdu pěknými výhledy. Myslím tím jak přírodní krásy, tak i kolegyně cyklistky. Když se k tomu přidá zasloužené občerstvení v podobě guláše a piva, nemělo to chybu. (směje se) 2) Proč padl výběr právě na ŽACLÉŘ? Jak jistě víte měl jsem tu možnost poznat zdejší kraj již tuto zimu, když jsme díky vašemu starostovi panu Vlasákovi točili zimní variantu pořadu, proto jsem rád přijal pozvání na právě tuto akci. Máte to tu moc pěkné. 3) Když byste měl doporučit výlet ve zdejším okolí, kam by to bylo? Tak dobře to tu sice neznám, ale dnešní trasa se mi moc líbila, a věřím, že i ostatním účastníkům. V zimě mne zaujala chalupa ve stoupání na hřbet Rýchor Hubertuska a Rýchorský kříž s výhledem do okolí, ale vše jsem viděl pouze v zimě. 4) Nyní z jiného soudku. Čtenáře bude jistě zajímat na jakém kole jezdíte? Jezdím na kole českého výrobce DURATEC. Vážím si jejich práce, jsou ryze česká značka a podporují např. Jirku Ježka dvojnásobného paralympijského vítěze a mnohé další. Já mám model Trophy - je lehoučký a pracuje naprosto spolehlivě.

11 SPORT Žacléřský zpravodaj POZVÁNKA NA ZÁVODY HORSKÝCH KOL Zkuste vydat se na některou z tratí seriálu závodů horských kol - Kolo pro život! Máte volnou sobotu, chcete ji strávit aktivně v přírodě. Zkuste závody na horských kolech. Ne, není třeba se děsit, že na ty vyšvihané šílence nemáte. Dnes jsou závody horských kol přístupné široké veřejnosti, jezdí muži, ženy, děti, mladí i staří, prostě lidé všech výkonnostních úrovní. Pravdou je, že jízda na kole je ideálním sportem pro zdraví! Taková 20 km dlouhá jízda na biku je ukázkovým příkladem aerobního sportu. Na rozdíl od mnoha jiných sportů také nepoškozujete svůj pohybový aparát těžkými dopady a nárazy. Desatero před startem: 1. Základní zkušenosti s delší jízdou na kole 2. Správně vybrané a seřízené kolo 3. Cyklistická přilba 4. Vhodné cyklistické oblečení a boty 5. Cyklodoplňky (brýle, rukavice, nářadí ) 6. Jídlo a pití na trať 7. Lehké rozjetí před závodem 8. Programově dobrá nálada 9. Zbytečně neriskovat, nepřeceňovat síly 10. Pravidelné doplňování tekutin a energie během jízdy Popularita sprinterských MTB závodů roste a 20. června od 10 do 16 hodin se uskuteční také trutnovská premiéra v tomto odvětví. Pecka MTB Sprint se pojede v areálu motokrosové trati. Nejedná se o klasický rovný sprint, nýbrž o členitý okruh lehčího charakteru. Okruh měří 850 metrů a jede se dvakrát v každé rozjížďce. Z každé rozjížďky postupuje polovina startujících, říká organizátor Petr Chmelík. Termínová listina KOLO PRO ŽIVOT datum místo oficiální název Závodit se bude v kategoriích junioři (15 až 17 let) a dospělí. Startovné předem je 70/130 Kč, na místě 110/180 Kč. On-line registrace je možná na a končí týden před startem závodu, tedy 13. června. Text: Zorka Černá, Hana Topolovová Jistebnice Jistebnický kancionál České spořitelny Orlík - Vystrkov Orlík Tour Kooperativy Olomouc - Dolany Olomoucká padesátka České spořitelny Holešov Bikemaraton Drásal České spořitelny Praha - Velká Chuchle Praha - Karlštejn Tour České spořitelny Chrudim Manitou Železné hory Škoda Auto Zadov Šumavský MTB maraton České spořitelny PECKA MTB SPRINT TRUTNOV

12 KULTURA KVĚTEN V KABELOVÉ TELEVIZI ŽACLÉŘ V květnu nás počasí trochu potrápilo a sluníčka jsme si moc neužili, ovšem daleko hůře na tom byli a ještě dlouho budou lidé v zatopených oblastech, kterých je nám velice líto. A proto naši spoluobčané členové ČČK a Klubu žen uspořádali humanitární sbírky, kde mohl svou účastí pomoci každý z nás. O tom, jak pohlížejí naši spoluobčané na tyto sbírky, jste se měli možnost podívat v minizprávičkách. V dalších reportážích jsme se věnovali svátku maminek, tedy spíše se mu věnovaly děti z mateřských škol, které jim připravily pěkné besídky. Slavili i hasiči. Z finančních prostředků EU byl zakoupen nový vůz z profesionálním vybavením. Otevírání cyklosezóny a výlet Dolinou Bobru byly akce pro nadšence cyklistiky a účast byla opravdu hojná. Práci řezbářů, kteří už posedmé tvořili na Bretu svá díla, jsme věnovali také jednu reportáž, která je k vidění v 185. vysílání ŽO. Dopravní dopoledne, simulovaný požár v trutnovské nemocnici nebo akce k boji proti rakovině, to vše přineslo květnové vysílání, a pokud si jej chcete připomenout, navštivte naše stránky Do červnového vydání ZZ pro Vás připravujeme detailnější informace o zprovoznění digitálního vysílání v kabelové televizi. Pozvánka do Kulturního domu v Žacléři Hanky Panky výpravná kostýmová show z Čech až do Hollywoodu vstupné: 150 Kč čas: 19:30 hod Pavel Novák pořad pro děti zaměřený na zdraví a správné životní návyky vstupné: 30 Kč čas: 9:30 hod. Více informací na Případné změny vyhrazené Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov - ČERVEN do PĚTIKVÍTEK Volný cyklus pěti výtvarných výstav trutnovských škol ročně. Tentokrát: Výběr z tvorby Mateřské školy Čtyřlístek. kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu pátek PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY Vystoupení městské dechové hudby v rámci akce 3x trutnovská muzika, která je součástí oslav 750. výročí města. Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, Dům kultury Trutnov a město Trutnov. Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin ** bez vstupného pondělí HRADIŠŤAN Koncert v rámci Dvořákova festivalu. Pořadatel: město Trutnov, Dům kultury Trutnov a České doteky hudby Em-Art, o.p.s. pod záštitou starosty města Mgr. Ivana Adamce. Národní dům ** 19:00 hodin ** vstupné 180 Kč DĚTSKÁ SCÉNA celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů a 39. celostátní přehlídka dětského divadla. Pořadatel: Dům kultury Trutnov, NIPOS-AR- TAMA Praha a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU Praha středa PATROLA Koncert - Trutnovské hudební léto. Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov. Krakonošovo náměstí ** 16:30 hodin ** bez vstupného čtvrtek MUSICA ANTIQUA TRUTNOV Koncert komorního smyčcového souboru v rámci akce 3x trutnovská muzika, která je součástí oslav 750. výročí města. Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** vstupné 50 Kč pátek MARTA A RASPUTIN BAND Koncert - Trutnovské hudební léto. Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov. Krakonošovo náměstí ** hodin ** bez vstupného středa JARNÍ VÁNEK Koncert - Trutnovské hudební léto. Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov. Krakonošovo náměstí ** 16:30 hodin ** bez vstupného Změna programu vyhrazena!

www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU!

www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU! 09/2010 22. r o č n í k www.zacler.cz, @zacler.cz 1 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 www.zaclerska70.cz. Vážení spoluobčané, kvapem se blíží konec tohoto volebního období a 15. 16. října nás čekají volby

Více

Žacléřský. zpravodaj. Bobr nás spojuje je název česko-polského. Dolinou Bobru 07/2010

Žacléřský. zpravodaj. Bobr nás spojuje je název česko-polského. Dolinou Bobru 07/2010 07/2010 20. r o č n í k www.zacler.cz, @zacler.cz 1 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám touto cestou popřát příjemné léto a krásné prožití Vaší dovolené, ať už ji prožijete

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Váš Žacléřský zpravodaj

Váš Žacléřský zpravodaj ŽACLÉŘ žije SPORTEM A VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU!!!! Vánoce jsou časem pohody, klidné atmosféry a přátelských setkání Přijměte tedy pozvání na VÁNOČNÍ VÝLET a DÝCHÁNEK NA HUBERTUSCE V PÁTEK 24. PROSINCE 11.30

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

Náchodský. zpravodaj. 11. 5. Odhalení lavičky J. Škvoreckého 11. 18. 5. Náchodská Prima sezóna. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. 11. 5. Odhalení lavičky J. Škvoreckého 11. 18. 5. Náchodská Prima sezóna. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2014 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Prima sezóna Pomník Josefa Škvoreckého Zprávy z radnice Kronika Školy Květnová výročí Z historie Inzerce Pozvánky Výstavy Bambiriáda

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna D r 2014 it it! N ra N v ro h r l 75 ž, c r za k r z vo. N r v í k v r ho í ná k ud u í z vo, Pe Pe. N y j e, p e nos

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník z Města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - Dění ve městě - Kulturní léto v Bělé - Mělnická ulice V. - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, Léto dorazilo a před námi jsou prázdniny. Jaké bude počasí, se dá

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA HORAŽĎOVICKÝ OBZOR KVĚTEN 2009 V YBÍRÁME Z OBSAHU VODA ŽIVÁ SLAVNOSTI KAŠE ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO ZELENÝ SLOUPEK STR. 1 STR. 4 STR. 3, 20 STR. 14 M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad.

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO PANA STAROSTY Zima se nám přehoupla do závěrečné třetiny, ale zatím jsme ani v Letohradě skoro nepoznali, že vůbec nějaká byla. Určitě řada z nás přemýšlí nad tím, jaké nám v poslední

Více