DĚTI OKA 2010 Berta, 3 a ½ roku Agáta, 7 let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTI OKA 2010 Berta, 3 a ½ roku Agáta, 7 let"

Transkript

1 DĚTI OKA 2010 Berta, 3 a ½ roku Agáta, 7 let Bertička Agáta Agáta chodila do OKA půl roku. Za tu dobu jsme ji dostatečně prozkoumali a na základě toho, co se k ní hodí nejvíce, jsme ji poslali do rádia. Na konkurzu byla přijata a tedy od ledna se můţe věnovat všemu, co umí a k čemu má vrozené dispozice. Sama si posléze zjistí, co ji bude zajímat nejvíce. Můţe se věnovat jak divadlu, tak zpěvu, tancování, vyprávění a tvorbě textů, moţná bude jednou psát divadelní a rozhlasové scénáře. Její hlavní zbraň je nadání pro práci s jazykem. Rodiče si do teď mysleli, ţe ji naplní divadlo - tedy nenaplní. Divadlo je především o disciplíně, o vţití se do cizí role, přičemţ jednoho dne se drezůrou herec dostane aţ k improvizaci. Agátka ale uţ tam je teď, jen se jedná o práci se slovem, ne o herectví. V divadle by její povaha utrpěla šrámy, protoţe by se musela podřizovat rolím, které by dostávala za úkol si nastudovat. A Agátka potřebuje mít ve věcech řád, potřebuje znát meze, ale ne být omezována. A divadelní role omezují. Mezi divadlem a prací v rozhlasu, mezi herectvím a prací novináře se můţe jevit jen malinký rozdíl. Agátka ale jasně prokazuje uţ ve věku 7 let, kde je její místo práce s lidmi, jejich vedení, komunikace, novátorské invence v přenosu myšlenek, kombinační schopnosti její ideální pozice je v rozhlase, v tisku. Mohla by být dobrá reportérka, ale i tisková mluvčí.

2 Jirka, 12 a ½ let Jirka Toník, 6 a 1/2 let Toník Toník přesně ví, kdy má mlčet a kdy dávat pozor. Ve vztahu k okolí si nevytváří zbytečné bariéry a zbytečně nenadhodnocuje své vlastní já. To mu umoţňuje se v klidu napojit na okolní dění a relativně rychle se adaptovat v rozličných prostředích a situacích. Tato vlastnost se hodí pro práci mezi lidmi osoba takto vybavená většinou projde úskalími mezilidských vztahů bez úhony a jeví se jako bezkonfliktní jedinec. Dovede se natolik adaptovat, ţe předčí i své vlastní meze a za nejvyššího úsilí vyuţije potenciál druhých ve svůj prospěch, vyuţije potenciál rychlejších k tomu, aby sám sebe posunul o velký skok dopředu. Taková osoba začíná u firmy jako pokladník, ale ve finále se stane generálním ředitelem. U Toníka jsme mluvili o vědě a výzkumu tedy postupně asi bude získávat různé tituly před i za jménem. U Toníka byla jasná jedna věc hned první měsíc - ţe by se z něj měl stát vědec. Jeho konstruktivní myšlení opírající se o fakta je vidět i na cestě literární tvorbou, kterou jsme si v OKU vyzkoušeli. Chodil půl roku a dál bude pokračovat bojovými sporty a pohybem. Dál bude dělat angličtinu, pod rouškou filosofie bojových umění se budeme pokoušet zjistit, co by vlastně měl jednou zkoumat a kde bádat. Všechno, co je dáno, Toník respektuje, a to s úctou Vzhledem k tomu, jak právě dokonale respektuje zákonitosti, by to mohly být asi přírodní vědy.

3 Theodor, 4 roky Theodor Vodník v OKU Děti byly seznámeny s básní Vodník z Kytice K. J. Erbena a odbočily tak do literární tvorby. Báseň byla zbavena morbidní části s krvácejícím dítětem, a byla patřičně zkrácena, aby dětem příliš nezamotala hlavu. Děti tuto mýtickou postavu vodníka jen tak hned neopustily měly za úkol vše převyprávět svými slovy. Měly za úkol vymyslet si vlastní konec. Svá vyprávění si i samy ilustrovaly. Jak může vypadat převyprávění pohádky či příběhu u malých dětí? Samozřejmě záleţí na věku, a jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivci, najdeme odlišné vnímání světa u dítěte někdy jen o půl roku staršího. Zde se předem pokouším převyprávět Erbenova Vodníka moţná dítětem starým 3.5 roku. Je to období, kdy dítě vnímá určité situace a pak z nic udělá výseče, dále vnímá pro něj důleţité detaily (drţel látku, jehla vrzala, bolel ho prst, vzala za kliku), nechápe souvislosti mezi jednotlivými úkazy a vsadí je do příběhu, jak si na ně vzpomene (svatba, ţena), zastavuje se dlouze u toho, co dobře samo zná anebo u toho, co ohroţuje jeho štěstí (malé miminko, nedbale oblečené), komolí stále některá slova nezná pádové tvary (vítru), má strach a hrůzu ze strašidel a mimozemských tvorů avšak ve vyprávění se jim mstí a bojuje s nimi a z boje vychází jako vítěz (o tom, ţe vodník vypadá jako ţába Erben nic nepíše, dítě přidá úvahu z reálného ţivota a střetu s vodníkem ţe ţádného samo nezná). Dítě nemá ještě ponětí o stavbě příběhu a klidně vrazí pointu, kam si zamane, nebo ji úplně vynechá (zde s vodníkem skoncovalo pod stromem, je vidět, ţe mu vodník vyloţeně vadí jako tvor pointu ale nevynechalo). Dítě můţe i pouţívat výrazy, které zná, ale ještě zcela nechápe jejich význam ve větách anebo s nimi neobratně zachází (Vodník ţe právě ţe, nebo nýbrţ) atd. Je to téma, na které by se dalo dlouze polemizovat.

4 Shrnutí, příprava na to, co budete číst: - čím menší děti, tím větší smysl pro detail, zejména náhlý detail (viz Theodor, Agátka) - čím větší děti, tím stručnější, účelovější vyprávění (viz Jirka). Stejné je to s kreslením uniforma školy děti časem obere o rozdílnost a originalitu a nadělá z nich figurky podobající se jedna druhé, jejich kresby jakoby zţelezovatí. S tím ovšem nic nenaděláme a není to ţádná katastrofa alespoň ne taková, abychom děti museli strkat hned do waldorfských školek například. Proč? Protoţe stejně jednou vyjdou mezi ostatní a budou muset hrát jejich hru, pokud budou chtít být úspěšné. Figurkou zůstane jen ten, kdo bude chtít. Kdo nebude chtít, má tisícero moţností, jak figurkou nebýt. Tamara Nathová, 3 a ½ let Jednou takhle... se kejval ve vítru strom. A na něm seděl pán a kapal, Vodník se jmenoval. Vypadal jako ţába, ale já ţádnýho takovýho neznám. Drţel nějakou látku a řikal, ţe má moc práce, on totiţ tam šil. Ohromná jehla vrzala v zelený látce, úplně ho bolel prst. Vodník ţe právě ţe je zelenej. Vítám tě u mě, řekl ţeně, a to byla potom jeho manţelka. Ta ale řekla, ţe je to hrozný, ţe tam je zima u něj, ţe má hlad a vzala za kliku a utekla za mámou domů nýbrţ. Chudáček miminko, maloučký a hlad mělo, ponoţku ztratilo a v čepičce mělo díru, na zemi u domu čekalo, a ten hnusnej jeden Vodník... ten to celý zkazil, strom na něj spadnul, kdyţ šel zpátky k vodě, myslim. Agáta Ţila jedna maminka a ta měla dceru, a ta uţ několik dní ji prosila, aby ji pustila k rybníku, ţe si tam něco vypere. Matka ji jednou pustila, ale řekla: Ale nechoď moc blízko. Dcera poslechla, šla na lávku, naklonila se nad vodou a začala prát. Jenomţe OUHA! Vodník ji stáhl do vody. A kdyţ se ho tázala, jestli by ji mohl pustit za matkou, vodník řekl, ţe nemůţe. Dcera plakala. Jednou zase plakala, narodil se jí malý vodníček a zpívala mu písničku. Prosila zase vodníka a vodník jí řekl: Můţeš, ale musíš se mi navrátit, jen malou chviličku můţeš svou matku navštívit. Tedy se vypravila za matkou. Ţena vodníka se nevracela a nevracela a nevracela a vodník šel za ní a ťukal na ztrouchnivělý vrata. Ţeno, ţeno, pojď uţ domů, a matka vyběhla a řekla: Běţte pryč zlý vodní vrahu, běţ běţ, dcera moje zůstane doma, jestli její dítě pláče, přines ho sem na náš práh. Vodník vzal miminko, ale ne, dal ho tam, poloţil ho na práh. Ale dříve mu ublíţil. dítě utopil. ne, vrátil ho a zůstal v rybníce sám. Toník hned dodal: Ne, vzal si jinou ženu!

5 Toník Jak to začíná??? (dlouho ticho viz dráty). Byla jednou jedna holčička a ta chtěla jít si vyprat něco. Mamka ji nikdy nechtěla pustit. A jednou ji pustila a potom přistoupila si blíţ a von ji vodník stáh do rybníka. Potom vodník řikal, ţe musí se s nim oţenit, a potom měli miminko, a jednou ta holčička prosila vodníka, ať se můţe jít podívat za mamkou. Vodník řek, ţe můţe, ale jen na chvilku. Ona se pak uţ nevrátila a zůstala doma. Hmm to je všecko. Jirka Tak to teda je to vlastně vo tom, ţe jde holka k vodě vyprat oblečení, přepadne ji tam Vodník, stáhne si ji do vody, musí tam s ním ţít, má tam i dítě Potom ji přemluví, aby ji pustil za mámou a máma uţ ji potom nepustí zpátky za tím vodníkem. No a skončilo to tak, ţe si vodník nechal to dítě.. a vodešel. (Jirka svého kresleného vodníka pojal poněkud zvláštním způsobem, než ostatní. Je soudobý a nachází se v kanále. Důvodem je jistý příběh, který Jirka zná asociace atd.) Theodor Theodor konec Vodníka nechtěl vymyslet a šikovně si to omluvil. Byl jeden vodník a ten seděl na stromě a šil si šaty, aby se moh oţenit. A příště si ušil sukni. Ta ţena řekla: nechoď pryč, nechoď pryč, ale vona šla.ve potoku si umyla oblečení a pak ji napadnul vodník.ta holčička byla ţena vodníka, a to druhý si nebudu asi pamatovat. Šla za svojí maminkou a nevím, co ten vodník udělal. (Maminka): Ale když to nevymyslíš, nedostaneš veliký lízátko, holt to bude to menší.) Hmm, já ale nechci tak velký, ţe z toho umřu.

6 Děti malovaly vodníky pod vedením Pavla Jestřába, který to komentuje takto: Toník a Agátka mají vodníky ve fázi, která by se dala povaţovat za hotovou, při tvorbě jsme experimentovali se všemi moţnými technikami, Toník i Agátka pouţili temperu, sprej, fixky, tuţky, zlatou gelovku, s temperama pracovali netradičně, odebírali ji přetiskem na noviny, fixky vymývali vodou...nechali se hodně unést, bavilo je to, tak jsem je nechal hořet a rozhodl jsem se příliš nezasahovat, i kdyţ chtěli příště ještě pokračovat, uţ je k tomu raději nepustím, vodník by mohl být v zápalu tvorby upozaděn. Jirka měl okamţité vnuknutí a jede si svou, nad obrázkem hodně přemýšlí, coţ není na škodu, ale tvorba tak trvá logicky déle, takţe to hotové ještě nemá. Po vodníkovi přišel na řadu úkol vymyslet si příběh nebo pohádku: POHÁDKY dětí z OKA: Toník Byla jednou jedna holčička a šla s tatínkem do lesa. Ten tatínek byl dřevorubec a ten dřevorubec řikal dětím, ţe ať ať ţe kdyţ bude slyšet klepání, tak ještě se nemusí bát, ţe se ztratily. Děti sbíraly jahody a potom neposlouchaly uţ to ťukání, najednou přestalo, a voni zabloudily. Potom našly domeček a šly do něj. A byla tam jedna hodná babička, a tam u ní noc strávily, a potom se vrátily domů..nó, vono je to vo perníkový chaloupce trošku. Agáta Byl jednou jeden tatínek a jedna maminka a ty měli dvě děti - jednoho chlapečka a holčičku. Ty jednou šly na houby a zabloudily v lese. Lehly si na mech a přespaly tam do rána, ale stezku pořád neviděly. Probudily se brzo ráno. V tu dobu tam letěla sýkorka a lidskou řečí pravila: běţte tamhletou stezkou a budete za chvilku doma. Děti se vydaly stezkou, jakou jim sýkorka poradila, a opravdu za chvilku byly doma. A z těch hub, co po cestě nasbíraly, jim máma uvařila výbornou smaţenici. Theodor 1. Byla jednou jedna holčička a ta šla lesem. Byla moc moc moc smutná. Plakala ztratila tatínka s maminkou. Jmenovala se Červená Karkulka.V tom ji potkala liška. Řekla, ţe máma s tátou jsou v nějaký díře, ţe je našla. Posvítila si baterkou u tý díry a tam je viděla. A jak se tam dostali? Oni tam spadli, tak vzala ze stromu provaz a vytáhla je. A dál? Liška jim postavila tam domeček. Z hlíny.

7 A jak to celý skončilo? Liška zabouchla dveře a zamávala. Pá pá, děti. mějte sééééé. 2. Byl jedou jeden šampón. A šel a šel a šel a najednou uviděl kluka, tak se mu vylil do kapsy. Kluk šel zrovna do bazénu a vlez tam v oblečení, aby ten šampón z tý kapsy vypěnil. Pak nandal brejle a uviděl vosu. rychle vyletěl z toho bazénu a slíknul se, protoţe ta vosa ho otravovala a jemu bylo horko. No a já jsem šel za nim. (zpracovala Tamara Nathová, vedoucí projektu OKO)

Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová

Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová Co s tím úkolem...? Ţe jsem báseň napsat měla, docela jsem zapomněla. Teď tu čumím na papír. Co mám

Více

ISBN 978-80-7453-146-0

ISBN 978-80-7453-146-0 Text Andrea Staščáková, 2011 Obálka Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelství Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, 370 01 České Budějovice Tiskárna Nová Forma, s.r.o. 1. vydání ISBN 978-80-7453-146-0 LÁSKA

Více

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského 1 Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského napsali a ilustrovali žáci 9.A a 9.B ZŠ Proseč - školní rok 2013/2014 jako součást projektu k rozvíjení čtenářské gramotnosti připraveného

Více

Pustinka 3 (Lída Švecová)

Pustinka 3 (Lída Švecová) PUSTINKA - 3. díl Lída Švecová (Zachařová) 1. kapitola Začíná léto roku 2019. Je mi devatenáct let. Dokončil jsem dvanáctiletou školu se zemědělskou odborností. Ţiju v prastarém rodinném domě, kterému

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš?

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? Rozhovor č.1 J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? M: Je mi 44, to je ještě nízký věk, mám tři děti, jsem ţenatý 23 let. Ve své sluţbě pomáháme lidem, kteří jsou

Více

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm POVÍDÁNÍ VE TMĚ aneb když je černá hodinka, povídá si rodinka Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm 2011 Natália Deáková Svetlonos Martin Rezák Rozprávanie

Více

Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy

Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy Projekt byl podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 www.predskolaci.cz Předškoláci.cz 2 / 60 www.predskolaci.cz Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Pohádky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu je e- kniha určena? Všem, kteří věnují čas

Více

Jakub Horák. vydalo nakladatelství Radost. ilustrace Obadiah J. Watkinson. věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0

Jakub Horák. vydalo nakladatelství Radost. ilustrace Obadiah J. Watkinson. věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0 Jakub Horák vydalo nakladatelství Radost ilustrace Obadiah J. Watkinson věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0 KAPITOLA 1 Ztroskotání 21. 8. Moře je klidné, plavba pokračuje podle

Více

2 prosinec 2012 ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘÍCET ŠKOLNÍ NOVINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1140

2 prosinec 2012 ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘÍCET ŠKOLNÍ NOVINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1140 ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘICET V JEDENÁCT ČTYŘÍCET 2 prosinec 2012 2 prosinec 2012 ŠKOLNÍ NOVINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1140 ŠKOLNÍ NOVINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1140

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

Jednoduchost myšlení. (byť i teoreticky výkonného) Martin Adámek 10. a 11. 2. 2013 a 2. 5. 2013 www.adamek.cz

Jednoduchost myšlení. (byť i teoreticky výkonného) Martin Adámek 10. a 11. 2. 2013 a 2. 5. 2013 www.adamek.cz Jednoduchost myšlení (byť i teoreticky výkonného) Martin Adámek 10. a 11. 2. 2013 a 2. 5. 2013 www.adamek.cz Úvaha, kritika, povzdech a poukázání na téma lidí, kteří kvůli svému sebevědomí a kvůli jednoduchosti

Více

Velikonoční pranostiky

Velikonoční pranostiky Velikonoční pranostiky Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý. Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.

Více

KNIHA - ZÁBAVA NEBO OTRAVA..?

KNIHA - ZÁBAVA NEBO OTRAVA..? KNIHA - ZÁBAVA NEBO OTRAVA..? Co pro mne znamená slovo kniha? Kniha je K jako kouzlo, N jako nápad, I jako inspirace, H jako humor a A jako autor. Knížka je pro mě branou k mé fantazii. Ničím mě nesvazuje,

Více

Pohádková knížka. Třídilka

Pohádková knížka. Třídilka Za devatero horami a devatero řekami, v jednom království jménem Středočeský kraj, vyhlásil pan král výtvarně literární soutěž, ve které princezny a princové ze základních škol měli napsat a ilustrovat

Více

RADVAN BAHBOUH BARBORA CHUECOS ROZPOMÍNÁNÍ NOVOROČNÍ DVOJROZHOVOR O CESTĚ KE KOŘENŮM, MATEMATICE A MANDARINKOVÉM KOMPOTU FOTO: MONA MARTINŮ

RADVAN BAHBOUH BARBORA CHUECOS ROZPOMÍNÁNÍ NOVOROČNÍ DVOJROZHOVOR O CESTĚ KE KOŘENŮM, MATEMATICE A MANDARINKOVÉM KOMPOTU FOTO: MONA MARTINŮ RADVAN BAHBOUH BARBORA CHUECOS ROZPOMÍNÁNÍ NOVOROČNÍ DVOJROZHOVOR O CESTĚ KE KOŘENŮM, MATEMATICE A MANDARINKOVÉM KOMPOTU FOTO: MONA MARTINŮ INTERVIEW OF THE MONTH > Babiččina láskyplná bábovka a dědečkova

Více

Kvasnice číslo 30, vyšlo v listopadu 2012. Ze školních lavic

Kvasnice číslo 30, vyšlo v listopadu 2012. Ze školních lavic 30 2012 Ze školních lavic V pondělí 3. září 2012 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Při této příležitosti jsme ve škole poprvé přivítali čtrnáct nových prvňáčků. Přesně v osm hodin jsme se sešli

Více

Naši milí čtenáři, r e d a k c e. Redakční rada

Naši milí čtenáři, r e d a k c e. Redakční rada Naši milí čtenáři, jak vidíte, máte před sebou 2. výtisk, ale první číslo našeho školního časopisu. Ten první výtisk byl zkušební, odborně ho nazýváme nultým číslem. Začínáme tedy jedničkou. Vychází vaší

Více

Pustinka 5 (Lída Švecová)

Pustinka 5 (Lída Švecová) PUSTINKA - 5. díl Lída Švecová (Zachařová) 1. kapitola Skončil jsem studium na všeobecně vzdělávací akademii. Je mi téměř jednadvacet let a nevím ještě, čím budu. Jediný ze všech těch, kteří studovali

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Bc. Lenka Kocábková, Mateřská škola Borovany Obsah 1. Úvod 3 2. O ovečce 4 3. O rozezpívané vrbě 6 3.1 O kouzelném lese a vrbě u potoka 6 3.2 Jak byla vrba smutná

Více

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot Kenneth E. Hagin 1 Předmluva Ţijeme v době, kdy není čas na to, hrát si na církev, nebo na zahrávání si s ďáblovými triky v našich ţivotech. Jsou tu poslední dny.

Více

Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce

Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce V jednom malém domečku žil otec a matka. Neměli žádné děti. Až jednou se probudili a u nohou matky bylo malé nemluvně. Dali mu jméno Lili. Dorůstala a byla hezčí

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

Neplýtvejme slovy o utrpení, nevíme totiž, co to utrpení je. Když jsem ho doopravdy poznal, dokázal jsem jenom plakat. Kardinál Pierre Veuillot

Neplýtvejme slovy o utrpení, nevíme totiž, co to utrpení je. Když jsem ho doopravdy poznal, dokázal jsem jenom plakat. Kardinál Pierre Veuillot Stopy v písku aneb Neboj se, já jsem stále s tebou Jedné noci jsem měl sen: Šel jsem po břehu moře se svým Pánem. A před mým zrakem se střídaly obrazy z mého života. Pro každý úsek jsem nacházel, jak se

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta KATEŘINA MLČOCHOVÁ. V. ročník prezenční studium. Obor: český jazyk německý jazyk

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta KATEŘINA MLČOCHOVÁ. V. ročník prezenční studium. Obor: český jazyk německý jazyk UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury KATEŘINA MLČOCHOVÁ V. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk ČESKÁ MODERNÍ POHÁDKA POČÁTKU 21.

Více