VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost."

Transkript

1 01_2009:NP2_ :47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota mûstské ãásti Společnost str. 3 VZÁCNÁ NÁV TùVA Kroky slovinského prezidenta vedly k EmauzÛm a na Vy ehrad Výročí str. 5 PALACHOVA OBùË Jak dnes vnímáme smysl ãinu studenta Univerzity Karlovy? VáÏení ãtenáfii Novin Prahy 2, váïení obãané Prahy 2, je mi velkou ctí, Ïe Vás mohu pozdravit na zaãátku nového roku s letopoãtem B vá zvykem, Ïe na konci roku se hodnotí uplynul rok a na zaãátku nového kalendáfiního roku se vyslovují pfiedsevzetí a pfiání do nadcházejícího období. I já se pokusím o krátké zhodnocení na í práce na radnici a struãnû pfiedstavím hlavní plány v roce Slovo úvodem Rok 2008 je pro v echny, ktefií Ïijí na území Vinohrad, Nuslí, Nového Mûsta a Vy ehradu, spojen pfiedev ím se zavedením parkovacích zón. I pfies fiadu kritikû z jin ch mûstsk ch ãástí jsme i nadále pfiesvûdãeni, Ïe parkovací zóny byly pro v echny obãany velmi pfiínosné a zjednodu ily obãas marné hledání volného parkovacího místa v okolí bydli tû. V roce 2009, po zku enosti s jednotliv mi zónami, provedeme jejich pfiehodnocení a úpravu pravidel pro parkování. Ale na radnici jsme fie ili nejen parkování. Dlouhodobû prosazujeme zámûr omezení prûjezdní dopravy na magistrále a vedeme jednání o sníïení poãtu prûjezdních pruhû nejen s magistrátem, ale i s okolními mûstsk mi ãástmi. Dlouhodobû se snaïíme zlep ovat prostfiedí v parcích Prahy 2. Po rekonstrukci dolní ãásti Folimanky jsme pfiedstavili návrh fie ení na kultivaci i horní ãásti tohoto parku pod Karlovsk mi hradbami. Zrekonstruovali jsme dûtské hfii tû v Riegrov ch sadech a trvalou pozornost vûnujeme navrácení pûvodní za lé slávy Grébovce. V roce 2008 probûhly rozsáhlé a také velmi nákladné práce na rekonstrukci Pavilonu, k jehoï otevfiení Vás v roce 2009 rádi pozveme. V Pavilonu plánujeme umístit restauraci a kavárnu, kde by mohly najít pfiíjemné prostfiedí nejen maminky s koãárky. V roce 2009 také zahájíme rekonstrukci Grotty jeskynû v Grébovce Rada mûstské ãásti Praha 2 na svém zasedání dne 2. prosince 2008 oficiálnû zpfiístupnila v sledky hodnocení odborné poroty, která posuzovala 22 návrhû zaslan ch do Vefiejné ideové urbanisticko architektonické soutûïe o návrh úprav Karlova námûstí. Dvaadvacet odevzdan ch soutûïních návrhû zanalyzovalo a ukázalo konkrétnûji smûry, kter mi je moïné o dal ím v voji tohoto ojedinûlého a cenného prostoru hlavního mûsta uvaïovat. Smyslem a úãelem ideové soutûïe bylo zejména zjistit kálu moïn ch pfiístupû k pojetí tohoto v znamného mûstského prostoru, a tak jednotlivé návrhy porota nehodnotila pouze podle toho, zda je moïné je v následujícím kroku realizovat (a zadat vefiejnou zakázku), n brï a pfiedev ím podle toho, do jaké míry pfiispívají k co nej ífie zaloïené diskuzi o moïném budoucím v voji Karlova námûstí. Porota se shodla na neudûlení 1. ceny a rozhodla se pro udûlení zv ené druhé a zv ené tfietí ceny a dále pro udûlení odmûn celkem pûti vybran m návrhûm: Rok 2009 a pozornost budeme vûnovat i vinici. V roce 2008 jsme roz ífiili hlavy vinné révy i nad Viniãní altán a v opaãné ãásti vinice budujeme ve stráni vinn sklep, kde bude moïné zpracovávat sklizené vinné hrozny a promûàovat je v tom zázraãném procesu v lahodné víno. Na e Víno z Grébovky se jiï stává mezi vinafii dobrou znaãkou. KaÏd, kdo mûl moïnost ochutnat víno prakticky z centra Prahy, uznale pochválil dobrou práci. Ráda bych také pfiipomnûla vynikající, jiï XI. swingov festival, kter za podpory mûstské ãásti Praha 2 pofiádá Národní dûm na Vinohradech. Swingov festival se za svoji krátkou historii stal nejen praïsk m, ale i evropsk m pojmem, coï dokazuje i kaïdoroãní úãast interpretû a formací pfiedstavujících svûtovou piãku. Leto ním vrcholem bylo vystoupení Take 6, vokálního sextetu, kterému boufilivû aplaudoval cel sál. V budovû radnice jsme otevfieli malinkou v stavní síà, kde chceme nejen pfiedstavovat vefiejnosti jednotlivé projekty radnice, ale také pofiádáme v stavy, které mohou b t pro obãany Prahy 2 zajímavé. V roce 2009 bude hlavním tématem na í radnice rekonstrukce parku na Karlovû námûstí. Ve vefiejné ideové architektonické soutûïi jsme shromáïdili celou fiadu variant a nápadû na budoucí uspofiádání parku a nyní mají v ichni obãané a náv tûvníci Prahy 2 moïnost prohlédnout si jednotlivé ideové návrhy a komentovat je. Chceme o tomto tématu vést irokou diskuzi a rádi uvítáme kaïd názor. Pevnû vûfiíme, Ïe jiï v roce 2009 se koneãnû doãkáme sníïení poãtu pruhû na magistrále a omezení dopravy. Rádi bychom postupnû vrátili pûvodní ulice Sokolskou a Legerovu ze souãasné dopravní stoky opût mezi mûstské bulváry. Zlep ení prostfiedí v této ãásti Prahy 2 je ale bûhem na velmi dlouhou traè. Za kalendáfiní rok je moïné udûlat jenom malé dílãí kroky, které nás ale postupnû dovedou ke k Ïenému cíli. VáÏení obãané Prahy 2, váïení ãtenáfii Novin Prahy 2, jistû kaïd z nás má v Ïivotû mnoho cílû a pfied sebou mnoho úkolû. Pfieji si, aby se Vám podafiilo v nadcházejícím roce 2009 splnit alespoà nûkteré cíle a abyste se ke splnûní tûch dal ích pfiiblíïili. Velmi si pfieji, abyste vïdy na radnici Prahy 2 nacházeli otevfiené dvefie a ochotu spoleãn problém fie it, nebo alespoà poradit. Pfieji nám v em spoleãnû klidn a úspû n rok Jana âernochová, starostka Mâ Praha 2 (ODS) O P R A V A V minulém ãísle jsme v ãlánku Mûstská ãást versus SeverojiÏní magistrála na titulní stranû chybnû uvedli název komunikace, která má ohraniãovat úsek Legerovy ulice se zku ebním vyfiazením jednoho jízdního pruhu: prav pruh má b t v prvním pololetí roku vyfiazen v úseku od ul. BoÏeny Nûmcové po Tyr ovu ul. (nikoliv Máchovu, jak je uvedeno). Za chybu se omlouváme. U DRAKA: Velmi tûdfie pojal leto ní nadílku Mikulá v Praze 2 namísto pytle plného cukrovinek pfiiãaroval dûtem krásné hfii tû v horní ãásti Riegrov ch sadû. PÛvodní hfii Èátko byste v nûm asi sotva poznali, protoïe cel areál je nyní kompletnû zrenovovan a prostor na hraní a sportování se témûfi zdvojnásobil v okolním terénu napfi. vyrostla kolobûïková dráha. Architekt pamatoval i na doprovod dûtsk ch náv tûvníkû, kter tu nyní najde ve ker komfort. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech JiÏ rok platí v Praze mûstská vyhlá ka stanovující místa a ãas, na nichï lze provozovat v herní hrací pfiístroje. Zámûrem vedení mûsta v ak je pravidelnû tento právní pfiedpis aktualizovat. Poãátkem prosince proto rada hlavního mûsta projednala návrh na první zmûnu a pfiedloïila novelu vyhlá ky zastupitelûm. Ti ji 11. prosince schválili. Seznam provozoven, kter je pfiílohou vyhlá ky, má dvû ãásti. První obsahuje 1196 míst, kde je povoleno tyto pfiístroje provozovat. Ve druhé ãásti je uvedeno 148 provozoven s omezením provozu do 30. dubna V nich byla kontrolami zji tûna poru ení pravidel provozování v herních hracích pfiístrojû a k tomuto termínu mají splnit stanovené principy, uvedl námûstek primátora Rudolf BlaÏek. Ve vyhlá ce dosud platné, která byla schválena k 1. lednu 2008, bylo uvedeno 1422 lokalit s povolením provozovat v herní hrací pfiístroje (VHP). Po zmûnû schválené zastupiteli ubylo 78 míst. Ta byla vyfiazována jednak na základû návrhû mûstsk ch ãástí, jednak z dûvodu opakovaného nebo závaïného poru ení provozních principû. Absolutnû nejvût í poãet míst vyfiazen ch ze seznamu je v Praze 2, kde z pûvodní stovky zûstane 62, tedy o 38 ménû. Hlavním dûvodem je poru ení teritoriálního principu, kdy vût ina provozoven je buì v majetku obce nebo v blízkosti kolsk ch zafiízení, konstatoval námûstek primátora. Principy provozování VHP schválila Rada hl. m. Prahy 22. dubna loàského roku. Schválená vyhlá ka je k dispozici v plném znûní na webov ch stránkách Magistrátu hl. m. Prahy. Na prosincovém jednání zastupitelstva oznámil námûstek primátora BlaÏek, Ïe do 31. bfiezna 2009 pfiedloïí zprávu o situaci Foto: zab v Praze, pokud jde o v echny provozovny, kde jsou provozovány hry tedy nejen ty s v herními hracími automaty, ale i s videoterminály. Napfiíklad poãet kasin, kter ch je v Praze 128 a která povoluje Ministerstvo financí âr, povaïuje vedení mûsta za pfiíli vysok. Za velk problém oznaãil námûstek BlaÏek nárûst poãtu nov ch hracích videoterminálû, jejichï povolování je rovnûï v kompetenci ministerstva. Pokud by to do budoucna mûlo znamenat, Ïe provozovny nahradí v herní hrací pfiístroje videoterminály a vyhnou se tak splnûní pravidel stanoven ch mûstem, jsem pfiipraven zpracovat a pfiedloïit novelu loterijního zákona, fiekl první námûstek praïského primátora. ZároveÀ by zpráva mûla obsahovat i informaci o finanãních otázkách spojen ch s provozováním VHP pfiíjem do rozpoãtû mûstsk ch ãástí, popfi. vyãíslení ztrát v pfiípadû zru ení provozovny a také o v nosu, kter získává stát z provozu kasin. red/zdroj: MHMP Ideové návrhy řešení úprav Karlova nám. jsou k vidění na Novoměstské OCENùNÉ NÁVRHY 1. cena nebyla udûlena 2. zv ená cena návrh ã. 7 autofii: Ing. arch. Vladimír tulc, Ing. arch. Jan Vrana, Ing. arch. Kry tof tulc 3. zv ená cena návrh ã. 19 autofii: Ing. arch. Martin Klejna, Ing. arch. Michal molík, Ing. arch. Radek Zykan, Ing. arch. Zuzana Kotláfiová spolupráce: Ing. arch. Katefiina Jefiábková, Ing. arch. Helena Sváãková, Bc. Katefiina Pohlová, Katefiina tefanová odmûna návrh ã. 15 Ing. arch. Matûj Parma, Ing. arch. Milo G. Parma, Milan BalÛsek odmûna návrh ã. 2 autofii: Atelier SAEM, s. r. o. - Ing. Michal Procházka, Ing. Monika mídová, Jana Hejdová, tûpán Manãík, Jifií Markeviã, Vendula Opletalová odmûna návrh ã. 14 autofii: Ing. arch. Michal i ka, MgA. Matûj Petránek, Ing. arch. Lenka Dvofiáková spolupráce: Hana i ková, Albert Petránek, Marta i ková odmûna návrh ã. 1 autofii: arch. Hana Stepkova, arch. Giacinto Barbera, arch. Marcella Moavero, arch. Maria Luisa Scozzola; spolupráce: ak. mal. Giovanni Ballistreri, ak. scénograf Sergio Arsena, Salvatore Varzi, Salvatore Fullone odmûna návrh ã. 16 Ing. arch. Pavlína âepelková, DiS, Ing. Helena Finstrlová, Ing. Ale Finstrle Foto: vin Pfiijìte se podívat na 22 ideov ch návrhû fie ení úprav Karlova námûstí. V stava v ech soutûïních návrhû se koná od do na Novomûstské radnici. Od 3. února do konce bfiezna bude v stava instalována v budovû ÚMâ Praha 2. V prûbûhu konání v stavy bude probíhat anketa, ve které mohou obyvatelé vyjádfiit své názory nejen k soutûïním návrhûm, ale i k problémûm t kajícím se Karlova námûstí. Tyto názory budou podkladem k vefiejné diskuzi, jeï probûhne v bfieznu Pokraãování na str. 3

2 01_2009:NP2_ :47 Stránka 2 Tématem prvního leto ního ãísla je malé ohlédnutí za uplynul m rokem. Vybrali jsme pro vás alespoà nûkteré z událostí, jimiï Praha 2 Ïila ve sféfie vefiejného a spoleãenského Ïivota ãi v oblasti kulturní v ãet to pochopitelnû není ani zdaleka kompletní. Zmíníme se o nûkolika novinkách loàského roku a také o tom, jak se postupnû formovala pravidla v ãerstvû zavedené zónû placeného parkování s ohledem na potfieby obyvatel mûstské ãásti. Také jsme oslovili nûkolik osobností a poïádali je o bilanci roku z jejich pohledu. Pfiejeme v em ãtenáfiûm, aè je pro nû právû zaãínající rok 2009 co nejlep í! Redakce Vítejte mezi námi V roce 2008 byla v na í mûstské ãásti obnovena tradice vítání obãánkû nutno podotknout, Ïe po slavnostním zasvûcení potomkû novopeãené maminky a tatínkové jiï del í dobu volali... A potvrdil to i enormní zájem o vítání. Aby byli v ichni uspokojeni, musela se takov ch obfiadû v loàském roce uspofiádat celá dvacítka. Jejich atmosféru asi nejlépe vystihoval dûtsk smích a nûkdy i pláã, nastrojená miminka, rozzáfiené a Èastné oãi rodiãû a prarodiãû... Ke slavnostní náladû rozhodnû pfiispûlo prostfiedí historické prostory obfiadní sínû Novomûstské radnice na Karlovû námûstí. Na e nové obãánky vïdy uvítala tajemnice úfiadu mûstské ãásti paní ZdeÀka imonová spolu se zástupci odboru Kanceláfi starostky a vnûj ích vztahû. Bûhem obfiadu rodiãe zapsali své ratolesti do kroniky novû narozen ch dûtí a pfievzali dáreãky, které tu pro nû byly nachystány. Jako vzpomínku na slavnostní chvíli si tak dûti TÉMA MĚSÍCE Jak se nám žilo v roce 2008 odnesly pamûtní list, ply ovou hraãku, zlat pfiívûsek a dvû fotografie. Maminky zase potû- il kvûtinov dárek. Bûhem roku 2008 se na Novomûstské radnici dostalo slavnostního uvítání 185 klukûm a holãiãkám. A v právû zaãínajícím roce se uï tû íme na dal í novû narozená miminka. Text: bro, foto: vin Jak se usazovala parkovací zóna V Praze 2 vstoupila v platnost zóna placeného stání (ZPS) , ale na základû praktick ch zku eností z provozu docházelo po cel rok 2008 k dílãím úpravám, které mûstská ãást navrhla zfiizovateli hlavnímu mûstu Praze. V létû napfi. mûstská rada schválila zavedení desetihodinové karty od osmi hodin ráno do esti hodin veãer, kterou se zlep ila moïnost parkování v oblasti zóny pro fiemeslníky. Byly zohlednûny i nedostatky v sociální oblasti, projevující se v praxi: pro lidi, ktefií dojíïdûjí do Prahy 2 vlastním automobilem za rodiãi, nemocn mi nebo invalidními pfiíbuz - n mi a nemají zde stálé bydli tû, byla schválena v jimka. Na základû jejich Ïádosti jim ÚMâ vystaví za manipulaãní poplatek parkovací kartu na jméno Ïadatele a oni budou moci bez problémû nav tûvovat tyto ãleny své rodiny. V záfií byly provedeny dal í úpravy v uspofiádání ZPS. Nûkteré náv tûvnické zóny se tak jiï zmûnily na rezidentní a nûkteré dosud rezidentní zóny mohou nyní vyuïívat náv tûvníci mûstsk ch ãástí, v nichï zóny placeného stání fungují. ÚMâ Praha 2 a V eobecná fakultní NAPSALI JSTE NÁM Dopis z náměstí Míru XIV Jak se mi v Praze 2 Ïilo v roce 2008? Dobfie, s jist mi v hradami. Líbí se mi námûstí Míru, shora i zblízka vypadá pûknû, a i pfies nekonãící sled kulturních, spoleãensk ch a reklamních akcí mám pocit permanentní uklizenosti. Zato bohuïel v na em domû je témûfi permanentnû u mudláno, a to dokonce i bezprostfiednû poté, co pán na uklízení vytfie celé schodi tû. Jsem spokojená s mnoïstvím a rûznorodostí obchodû a dodnes nad enû vykládám americk m náv tûvám, Ïe tady vybûhnu ven, nav tívím sedm obchodû (trafiku, zeleninu, potraviny, fiezníka, uzenáfiství, pekafiství a kvûtináfiství) a za dvacet pût minut jsem doma s pln m nákupem. UÏ dlouho jsem nenarazila na Ïádnou protivnou prodavaãku. Trochu mi vadí, Ïe v nûkter ch obchodech na sebe vietnam tí prodavaãi na dálku pokfiikují vietnamsky pokládám to vûãi nám, vietnamsky nehovofiícím, za nezdvofiilé. V Americe jsem také nikdy v pfiítomnosti AmeriãanÛ nehalekala ãesky. Velice mi vadí kaïdodenní zácpy v Anglické ulici. Îitné ulici se vyh bám, jak jen mûïu, a nerada chodím pfies námûstí I. P. Pavlova. Zato se mi líbí nedávné roz ífiení chodníkû v Lond nské a Slezské ulici, pûkné námûstíãko na kfiiïovatce Americké a Záhfiebské, vltavské nábfieïí. Nelíbí se mi nûkteré podchody, tfieba ten na Fügnerovû námûstí. Nejodpudivûj í je ale podchod od Vinohradské k Národnímu muzeu. Nelíbí se mi prostor nad Muzeem s neomluvitelnû o kliv mi kfiovisky. Kdysi to b val pûkn parãík, nahofie s Ot lií Sklenáfiovou-Malou. Dokonce jsme tam i jako dûti sáàkovali. Jsem nespokojená s tím, Ïe je tu stále pfiíli heren. Radnice pfiece slíbila, Ïe jejich poãet omezí. Kulturní nabídka Prahy 2 je pestrá a zajímavá, jen kdybych mûla víc ãasu. Snad napfiesrok. Moc se mi líbí Noviny Prahy 2. S úfiady mám na tûstí co ãinit minimálnû, ale mé kontakty s radnicí a s finanãním úfiadem v roce 2008 byly uspokojivé. Je pûkné, Ïe místo dávn ch front si teì uï v ichni bereme ãísílka, a bude je tû pûknûj í, aï se úfiadování bude dûlat pfies internet. Je tû víc na tûstí mám minimálnû co ãinit s lékafii, ale mé leto ní setkávání s ãesk m zdravotnictvím bylo pozitivní, aè uï to bylo u ortopedky paní doktorky Polanské v Italské ulici anebo u mého oblíbeného pana docenta Susy na Karlovû námûstí. Z poplatkû Ïádné negativní pocity nemám, ba právû naopak. A na závûr, jako celoïivotní hlasatelka a praktikantka obãanské angaïovanosti (neboli kaïdodenní demokracie, anglicky grass-roots democracy ) jsem ráda, Ïe vzniklo Obãanské sdruïení za privatizaci a zlep ení podmínek bydlení v mûstské ãásti Praha 2. Pfieju v echno nejlep í do nového roku 2009! Jifiina Rybáãková, spisovatelka Co pozitivního vám profesně přinesl rok 2008? Na tuto otázku odpovídají pro Noviny Prahy 2 osobnosti, které k na í mûstské ãásti poutá jejich pracovní Ïivot ãi pfiímo trvalé bydli tû v obãanském prûkaze. Nebo obojí, jako v pfiípadû na eho prvního respondenta: Prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc., MBA, dûkan 1. lékafiské fakulty Univerzity Karlovy v Praze: Na prahu nového roku je ãas poohlédnout se za rokem uplynul m. Rok 2008 byl rokem 660. v roãí zaloïení Univerzity Karlovy a její lékafiské fakulty, ale téï Nového Mûsta praïského, které je o mûsíc star í neï Univerzita. Toto v roãí jsme si pfiipomnûli v stavou historick ch lékafisk ch nástrojû uspofiádanou na Novomûstské radnici, kterou zhlédlo více neï 4000 náv tûvníkû, a slavnostním odpolednem, vûnovan m odkazu Karla IV. v kapli Sv. KfiíÏe Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN (budova b valé Zemské porodnice), kterou vystavûl Josef Hlávka, v znamn mecená, podporovatel a donátor vûdy a umûní a zakladatel âeské akademie, od jehoï smrti uplynulo sto let. Za nejv znamnûj í akci uplynulého roku povaïuji otevfiení zrekonstruované ãásti budovy dûkanátu 1. LF UK a Stomatologické kliniky v Katefiinské ulici, která, nejen Ïe umoïnila zv it poãet studentû zubního lékafiství, ale také v znamnû zlep ila prostfiedí pro pacienty, studenty a zamûstnance. Za úspûch povaïuji téï to, Ïe fakultní nemocnice se nestaly akciov mi spoleãnostmi, neboè jejich posláním je piãkovû léãit, vychovávat nové generace lékafiû a zdravotnick ch pracovníkû, pfiiná et nové poznatky v medicínû a nikoliv tvofiit zisk. Pfieji Vám v em úspû n a klidn nov rok PhDr. Jan Piãman, fieditel Jedliãkova ústavu a kol: Zdravím v echny ãtenáfie Novin nemocnice se rovnûï dohodly, vzhledem k nedostateãné kapacitû vnitfiního prostoru VFN, na prodlouïení doby umoïàující parkování náv tûvníkûm nemocnice. V souãasné dobû probíhá z iniciativy mûstské ãásti anal za funkãnosti ZPS v Praze 2, kde budou zohlednûny i pfiipomínky obãanû. Na základû jejího vyhodnocení bude Praha 2 poïadovat pfiípadné úpravy zmûnou nafiízení hl. m. Prahy ã. 11/2007 Sb., kter m se vymezují oblasti hl. m. Prahy, v nichï lze místní komunikace nebo jejich urãené úseky uïít za cenu sjednanou v souladu s cenov mi pfiedpisy. M. tudent: V Praze 2 se mi v roce 2008 Ïilo relativnû dobfie. AÏ na to, Ïe kdyï ke mnû pfiijede dcera z Prahy 10 a chce tu zaparkovat, je to problém. Je u mû ãasto, a proto by se jí hodilo, kdyby si mohla zakoupit parkovací kartu, aniï by tu byla trvale hlá ená. Dále, a to mû vyloïenû tve, jak je to tady pfieplnûné feèáky. Napfi. v ulici Na Rybníãku 10, kam si chodí píchat drogy do vjezdu do dvora... Nikdo ty pouïité lahviãky a stfiíkaãky a dal í pozûstatky neuklidí! Prahy 2. JedliãkÛv ústav a koly je kolské zafiízení s v raznou sociální a rehabilitaãní nadstavbou, kam potfiební studenti pfiicházejí prûbûïnû, nûjak ãas pobudou, uãí se, rehabilitují a odcházejí. A dny bûïí. Na dvû události loàského roku vzpomínám velmi rád. Na i studenti se spolu s absolventy JÚ a pracovníky sdru- Ïení Asistence na zaãátku roku pustili do mapování situace praïské vefiejné dopravy. Samozfiejmû je zajímalo hlavnû to, jak je pfií - stupná pro lidi na vozíku a pro rodiãe s koãárky. Pokud jde o trasy metra a tramvají, vznikla velmi podrobná a vyãerpávající studie. Na konci roku sepsali a pfiedali petici zastupitelûm Prahy s návrhy na vylep ení. Nûkteré z návrhû jiï byly zohlednûny. Není to úïasné? V na í organizaci pracuje kolem 150 lidí s dûtmi a studenty. Tito zamûstnanci se sami uãí, trénují, svoji práci zlep- ují. KdyÏ nûkter z nich po ãase odejde, pfiijde mi to obãas líto. Vloni ode el jeden ná velmi schopn kolega, kter se hodnû vypracoval a hodnû toho u nás zastával. Stal se fieditelem Centra sociálních sluïeb v Praze 2. Víme, Ïe jsme na í druhé mûstské ãásti v raznû pomohli. Mám z toho velkou radost. A Petrovi váchovi pfieji, aby se mu práce za mostem dafiila pfiinejmen ím stejnû dobfie, jako se mu dafiila pfied mostem, u nás v Jedli. Jana Koubková, jazzová zpûvaãka: Já mám pocit, Ïe ten sud rok mû vïdycky nabíjí pro ten lich, takïe se tû ím na Mám radost, Ïe i v tomto roce mû neopustila chuè chtít. Chtít koncertovat, toãit CD, vym let a Ïe hlasivky i tûlo jsou v pohodû. Radost mi udûlaly napfi. koncerty Bobby McFerrina, Toma Waitse, stoãlenn cikánsk orchestr z Maìarska nebo spisovatel Murakami aj. Dobfie se mi zpívalo i na leto ním III. Freejazzovém festivalu v Divadle U HasiãÛ nebo na V. Autorském ansonu ve vandovû divadle. Vy la mi dvû CD: Nijana a Jana Koubková Quartet. Co tedy moc pozitivnû necítím, je to, Ïe ten ãas stra nû letí, a 08 uhánûl v pûkném fofru. A tak si váïím kaïdého dne, kter je mi souzen, a vám to pfieji taky. A je tû pfiipojuji pfiání KEEP SWINGING. Ing. Ladislav Pavlata, fieditel Botanické zahrady Pfiírodovûdecké fakulty UK Na Slupi: Je to uï rok, co jsem nastoupil na pozici fieditele Botanické zahrady. Za tu dobu jsem stihl poznat spoustu lidí, ktefií mají nûjak vztah k na í zahradû. Je s podivem, Ïe drtivá vût ina z nich je nám pfiátelsky naklonûna aè uï jde o zástupce nûkteré instituce nebo o obyãejného náv tûvníka. To je vûc, která se v dne ních ãasech pfiíli nevidí. Rád bych proto popfiál nejen zahradû a Pfiírodovûdecké fakultû UK, ale i v em obyvatelûm Prahy 2 hodnû stejnû pfiíjemn ch záïitkû i v nadcházejícím roce. Simona Postlerová, hereãka, ãlenka souboru Divadla na Vinohradech: V právû uplynulém roce mû v Divadle na Vinohradech potkala krásná role Hrabûnky ve slavné komedii Figarova svatba, kterou reïíroval Radek Bala. Líbí se mi jeho pojetí inscenace a navíc jsem se pfii této práci potkala s kolegy, které mám ráda. Hezkou pfiíleïitost mi letos pfiinesl i dabing dabuji hereãku Kate Blanchetovou a moc mû baví i práce na seriálu Gilmorova dûvãata, i kdyï je to dost nároãné, protoïe právû v tomto seriálu mám ãasto vûty na celou stránku, musím b t rychlá a vycítit u kaïdé repliky pointu nebo vtip Natoãila jsem taky televizní film s Ondfiejem Kepkou, hrají tam se mnou moji vinohrad tí kolegové SváÈa Skopal a Va ek Vydra. Ráda dûlám vûci, ve kter ch se cítím dobfie. Události roku letem světem strana 2 LEDEN Pro obãany, ktefií se zadluïili a nejsou schopni splácet fiádnû úvûry, byla v Americké 22 otevfiena Poradna pfii finanãní tísni. ÚNOR Dne zemfiel ve vûku nedoïit ch 73 let b val starosta mûstské ãásti Praha 2 Mgr. Michal Basch. Rodina, pfiátelé a vefiejnost se s ním rozlouãili ve velkém sále stra nického krematoria. V Lond nské 55 je od poloviny února otevfiena Galerie minerálû a fosilií. B EZEN V Knihovnû na Vinohradech se konal Den otevfien ch dvefií a se mohli náv tûvníci nauãit základy pouïívání internetu i vyhledávání v elektronickém katalogu knih. Vrchol plesové sezony, 13. Reprezentaãní ples, se konal za podpory mûstské ãásti v Národním domû na Vinohradech. DUBEN Praha 2 byla opût ocenûna v soutûïi o webové stránky Zlat erb: získala 2. místo v kategorii nejlep í webová stránka v mûstû Praze, 3. místo za on-line objednávání a o 1. místo za interaktivní mapy Prahy 2 se podûlila s Prahou 6. Mûstská ãást Praha 2 zavedla tradici slavnostního vítání novû naro ze n ch dûtí. JedliãkÛv ústav a koly oslavil happeningov m dnem na Vy ehradû svoje 95. narozeniny. V rámci programu se konalo i slaàování vy ehradsk ch hradeb na vozíku. KVùTEN Od 7. kvûtna do 30. záfií mohli náv tûvníci ÚMâ Praha 2 zhlédnout v stavu fotografií Osudové okamïiky Prahy 2. Atletick stadion SK Sokola Královské Vinohrady hostil 1. roãník festivalu Vinohrady Open Air, zamûfieného na hudbu, tanec a módu. Odbor kolství, mládeïe a tûlov chovy ÚMâ pofiádal ve dnech Dûtské hry mûstské ãásti, kter ch se zúãastnilo okolo 1500 dûtí z tfiíd. Na Karlovû námûstí uspofiádaly mûstská ãást a duchovní správa sv. Ignáce Svatojánskou pouè. âerven Nejvût í ãervnovou akcí bezesporu byly premiérové Dny Prahy 2, které pfiipravil Úfiad mûstské ãásti Praha 2. Deset dní od 7. do 17. ãervna bylo nabito kulturními i spoleãensk mi událostmi. S velk m ohlasem se setkala zajímavá novinka, akce Tanãíme s Vesel m seniorem. Na námûstí Míru si odpoledne mohli zatanãit za doprovodu kapely M. KumÏáka nejen seniofii. Na náplavce v blízkosti Îelezniãního mostu se uskuteãnilo první Kotvení ostrov hudby, divadla a fantazie. âervenec Mezi Mánesem a Îelezniãním mostem se na náplavce uskuteãnil od prázdninov hudebnû v tvarn projekt Vltava Vyhlá ka hl. m. Prahy, kterou se zakazuje poïívání alkoholick ch nápojû na vymezen ch vefiejn ch prostranstvích, zaãala platit V Praze 2 se t ká mj. Tylova a Karlova námûstí nebo námûstí I. P. Pavlova. SRPEN Na zábavnû edukativní v stavû Hry a klamy, kterou na Novomûstské radnici pfiipravilo liberecké science centrum iqpark, si náv tûvníci aï do mohli vyzkou et 70 interaktivních exponátû. V rámci zmûn v sy - stému PraÏské integrované dopravy byla k zru ena tramvaj ã. 23 a linka ã. 22 má zkrácené intervaly; krat í intervaly má také autobusová linka ã ZÁ Í StráÏníci O MP Praha 2 se zúãastnili celomûstské akce Injekãní stfiíkaãky bezpeãná a ãistá pískovi tû: v Praze 2 sice na li 24 stfiíkaãek, ale ani jednu na dûtském hfii ti nebo pískovi ti. Oslavy skliznû vinné révy se konaly 19. a Vinobraní na Grébovce aneb Vinohradské slavnosti s tradiãními trhy nav tívilo na 34 tisíc spokojen ch náv tûvníkû. ÍJEN Ve spolupráci s Knihovnou na Vinohradech pfiipravil v rámci celorepublikové akce T den knihoven odbor kolství, mládeïe a tûlov chovy ÚMâ na akci pro malé ãtenáfie: Velké fiíjnové ãtení. Ve v stavních prostorách radnice na námûstí Míru 20 byla slavnostnû otevfiena v stava Místa utrpení, smrti a hrdinství o vûzních z ãesk ch zemí v nacistick ch koncentrácích. Na námûstí Míru manifestovali nájemníci za privatizaci obecních bytû. Protestní shromáïdûní zorganizovalo Obãanské sdruïení za privatizaci a zlep ení podmínek bydlení v Mâ Praha 2. LISTOPAD Na XI. Festivalu swingové hudby v Národním domû na Vinohradech, na kter finanãnû pfiispûla Mâ Praha 2, vystoupila skupina TAKE 6. Základní kola Na Smetance oslavila 120. v roãí své existence oslavy zavr ila slavnostní akademie v Divadle na Vinohradech. Skoro cel listopad byl z dûvodu rekonstrukce uzavfien Vy ehradsk tunel: cestující mohli pouïít buì objízdnou trasu náhradní autobusové linky, nebo náhradní lodní linku. PROSINEC V horní ãásti Riegrov ch sadû bylo otevfieno zrekonstruované hfii tû U Draka; slavnostní otevfiení bylo spojeno s mikulá skou nadílkou pro dûti. Zazpívat si koledy se zastupiteli mohli v ichni náv tûvníci vánoãních trhû u Ludmily o tfietí adventní nedûli, Na Novomûstské radnici uspofiádala mûstská ãást Praha 2 Adventní jarmark vánoãní prezentaci neziskov ch organizací spojenou s kulturním programem.

3 01_2009:NP2_ :47 Stránka 3 strana 3 Rada Rada mûstské ãásti Praha 2 v prosinci jednala dvakrát, a to a , a projednala celkem 68 bodû vãetnû informací. Z jednání vybírám: Rada pfiijala usnesení k v sledkûm Vefiejné ideové urbanisticko architektonické soutûïe o návrh úprav Karlova námûstí, Praha 2, k programu podpory pro oblast kultury, pro oblast prevence závislostí na návykov ch látkách a pro oblast prevence kriminality na období roku 2009 a I. ãtvrtletí 2010, k zásadním námitkám mûstské ãásti Praha 2 k rozpracovanému konceptu nového Územního plánu hl. mûsta Prahy, ke zmûnû Pravidel sociálního bydlení, k vyhlá ení programu vefiejné finanãní podpory pro oblast Ïivotního prostfiedí na období roku 2009 a I. ãtvrtletí roku 2010, k uzavfiení dodatku ã. 3/08 k Dohodû o prodeji mo tov ch hroznû a Dohody o prodeji mo tov ch hroznû pro v robu burãáku, k programu podpory mûstské ãásti Praha 2 v oblasti sociálních sluïeb (V. program HMP) na období roku 2009, k programu podpory mûstské ãásti Praha 2 v oblasti sociálních sluïeb a v oblasti zdravotnictví na období roku 2009 a I. ãtvrtletí roku 2010, k uzavfiení dodatku ã. 1 ke Smlouvû o zabezpeãení poukázek pro osoby v hmotné nouzi, k dlouhodobému vzdûlávání seniorû v oblasti prevence kriminality. Z materiálû k informaci vybírám: K fungování systému Czech POINT v podmínkách úfiadu mûstské ãásti, k provozu oddûlení zón placeného stání Úfiadu mûstské ãásti Praha 2 pro v dej parkovacích karet v prosinci 2008, k návrhu zmûny obecnû závazné vyhlá ky ã. 22/2006 Sb. hl. m. Prahy, o kolsk ch obvodech základních kol, k novele Ïivnostenského zákona zákon ã. 130/2008 Sb. zhodnocení vlivu na ãinnost Ïivnostenského odboru Úfiadu mûstské ãásti Praha 2, k sankãním fiízením a kontrolní ãinnosti. Ing. Karel Chramosil, radní (ODS) Ideové návrhy řešení úprav Karlova náměstí Pokraãování ze str. 1 SoutûÏní návrh ã. 7 druhá cena Návrh netradiãnû fie í propojení dvou rozdûlen ch ãástí parku. Obû ãásti sjednocuje prûchozí pasáïí pod spojnicí Resslovy a Jeãné ulice, která navazuje na stávající pasáï metra a roz ifiuje tyto prostory jako obchodní a komerãní centrum námûstí. Úprava dopravního fie ení zachovává v echny hlavní pfiíãné tahy (Îitná, Jeãná a doplàková U Nemocnice), v podélném smûru je automobilov provoz veden pouze v ulici podél západní strany námûstí pfied Technikou. Prostor pfied budovami po celé délce v chodní strany (pfied nemocnicí a poliklinikou) je fie en jako pû í zóna s omezenou obsluïnou funkcí. Pod touto plochou je navrïen podzemní parking s celkovou kapacitou cca 700 aut. Zru ení dopravy pfied nemocnicí a poliklinikou (v chodní podélná ãást) obnovuje pûvodní koncept námûstí, kdy plocha námûstí probíhala celistvû bez pfieru ení ulicemi, od paty domû k patû domû na v ech stranách námûstí. Vzniká tak nov klidov pobytov prostor. V jiïní ãásti (u Faustova domu) je klidov prostor doplnûn o drobné stavby pro obãerstvení, WC, pfiípadnû drobn prodej. V návaznosti na tuto pû í zónu jsou v zeleni na obou koncích námûstí navrïena dvû dûtská hfii tû. Vlastní prostor parku navazuje na pûvodní Thomayerovu koncepci, ve které skupiny stromû tvofií oboustrann, v podstatû souvisl nepravideln pás podél obou dlouh ch stran parku. Ve stfiední ãásti parku je navrïen, stejnû jako nyní, travnat prostor. Obû stfiední ãásti parku spojuje centrální a prûchozí pasáï mezi Jeãnou a Resslovou ulicí. Vstup do pasáïe z obou stran sestupuje velmi mírnû svaïujícím terénem, kter umoïàuje spojení obou hlavních ãástí parku. Propojení obou ãástí je v ak fie- eno i úrovàovû pfii kraji parku. V severní ãásti je vytvofiena pfied budovou soudu a Novomûstské radnice pû í zóna a prostor kolem ka ny se sloupem a sochou sv. Josefa je roz ífien tak, Ïe pfied budovou radnice vzniká jednotn souvisl prostor, kter uvozuje vstup do budovy Novomûstské radnice. Návrh sadov ch úprav vychází z respektu k dochované podstatû Thomayerova fie ení parku a opírá se o proveden prûzkum zelenû, kter byl jedním z podkladû soutûïe. Asfaltová plocha pfied pomníkem B. Roezla bude nahrazena dle pûvodního fie ení trávníkem. Ve kerá zeleà, oznaãená v prûzkumu jako hodnotná a doporuãená k zachování, je zachovávána a pfiedpokládá se pravidelná údrïba a v hledovû v pfiípadû po kození postupná obmûna. Nov m zpûsobem je fie ena kefiová v sadba. Souvislé nekvalitní a nepûvodní skupiny kefiû jsou nahrazeny men ími skupinami kefiû, které umoïní doplnûní parkov ch cest. V znamné solitérní stromy budou nasvíceny samostatnû. ZPÍVÁNÍ SE ZASTUPITELI: Tradiãnû v adventním ãase si v nedûli odpoledne pfii li zazpívat pfied Ludmilu ãlenové Zastupitelstva mûstské ãásti Praha 2. Doprovázeli je muzikanti a zpûváci âernovické dechovky. Pfiilehl prostor pod schody byl je tû pfied prvními zazpívan mi notami pln divákû. Star í i mlad í náv tûvníci vánoãních trhû, ãasto s dûtmi a vnuky, ocenili moïnost zazpívat si vefiejnû klasické vánoãní písnû ze zpûvníãkû ty pro tuto pfiíleïitost pfiipravila mûstská ãást. Zastupitelé a diváci, ktefií se k nim pfiidávali, tak spoleãnû vytvofiili unikátní pûveck sbor. Text a foto: van Programy podpory pro r a I. čtvrtletí 2010 Mûstská ãást Praha 2 vypisuje programy podpory na období roku 2009 a I. ãtvrtletí roku 2010 pro tyto oblasti: mimo kolní ãinnost dûtí a mládeïe kultura prevence závislostí na návykov ch látkách prevence kriminality Ïivotní prostfiedí zdravotnictví sociální sluïby Îádosti o podporu spolu s projekty pfiijímá podatelna Úfiadu mûstské ãásti Praha 2, námûstí Míru 20 do pátku do 13:30 v zalepené obálce opatfiené nápisem N e o t v í r a t a s vyznaãením oblasti, v níï se podpora Ïádá. Îádosti o podporu v oblasti Ïivotního prostfiedí mají uzávûrku ve 13:00. Pfiedepsané formuláfie, tematické urãení grantû a dal í podrobnosti jsou k dispozici na internetov ch stránkách Formuláfie si také mûïete vyzvednout v informaãní kanceláfii Úfiadu Mâ Prahy 2, námûstí Míru 20, tel.: , Slovinský prezident v Praze 2 Na náv tûvû âr byl ve dnech , na pozvání prezidenta Václava Klause, slovinsk prezident Danilo Türk. Zavítal také na území Prahy 2 doprovod mu zde dûlala starostka Jana âernochová. âesk prezident pfiijal svûj slovinsk protûj- ek na PraÏském hradû, kde oba státníci mj. mluvili o Lisabonské smlouvû. Slovinsko bylo vloni první novou ãlenskou zemí EU, která pfiedsedala sedmadvacítce po velkém roz ífiení Unie. Bûhem své náv tûvy se Danilo Türk mj. setkal také s pfiedstaviteli hlavního mûsta a mûstsk ch ãástí. V prostorách BroÏíkova sálu Staromûstské radnice slovinského prezidenta s manïelkou slavnostnû pfiijal primátor hl. m. Prahy Pavel Bém. âe i a Slovinci spoleãnû bojovali, v 19. století spoleãnû prosazovali my - lenku panslavismu, spoleãnû vstoupili do Evropské unie, fiekl primátor a dodal: Na e zemû se vzájemnû obohacují historicky, politicky i kulturnû. Zatímco Josef Váchal na slovinské Soãi zanechal památku na své malífiské umûní, Josip Pleãnik obohatil Prahu a její dominantu PraÏsk hrad o unikáty svûtové architektury. Primátor pfiedal prezidentovi Slovinské republiky symbolick klíã od hlavního mûsta Prahy. V pondûlí odpoledne slovinsk prezidentsk pár uvítala na území druhé mûstské ãásti, na námûstí Pod Emauzy, starostka Jana âernochová. Prezident se pak u Pomníku ãeskoslovensk m legionáfiûm Praha sv m vítûzn m synûm poklonil památce bojovníkû za samostatnost âeskoslovenska a odebral se na památn Vy ehrad. V bazilice sv. Petra a Pavla se mu dostalo vfielého pfiijetí od probo ta Vy ehradské kapituly P. Antonína Dole- Ïala, kter prezidenta s chotí detailnû seznámil s historií slavné katedrály i kapituly a s vnímáním Vy ehradu jako jednoho ze symbolû ãeské státnosti. Zajímav v klad umocnil varhanní koncert v bazilice a poté dobfie naãasovaná vycházka po vy ehradsk ch ancích v ãase, kdy jasné prosincové nebe pfiedávalo Ïezlo mrazivému podveãeru. Z Prahy 2 si tak Danilo Türk kromû drobn ch pozorností od starostky odnesl i vzpomínku na jeden z nejpûsobivûj ích pohledû na hlavní mûsto. Jsem velmi ráda za to, Ïe Praha 2 má díky pozoruhodné architektufie, historii a pamûtihodnostem, jako je Národní kulturní památka Vy ehrad, co nabídnout a ukázat i tak v znamn m náv tûvám, jako byl pan prezident Slovinska, poznamenala na závûr starostka Jana âernochová. SoutûÏní návrh ã. 19 tfietí cena Návrh vychází z faktu, Ïe Karlovo námûstí má obrovsk mûstotvorn potenciál. Základním zámûrem návrhu je navrácení charakteru námûstí jako jednotného impozantního prostoru s ru n m mûstsk m Ïivotem tak, jak bylo námûstí historicky komponováno a uïíváno. Toho je moïné dosáhnout pfiedev ím zmûnou vedení automobilového provozu z Îitné hned vlevo do ulice podél polikliniky. Tím lze dosáhnout spojení plochy parku mezi Jeãnou a Îitnou a men í ãástí parku pfied Novomûstskou radnicí. Dal ím efektem odstranûní automobilové dopravy pfied budovou âeského vysokého uãení technického a b val m âern m pivovarem a na druhé stranû pfied Václavskou pasáïí je vytvofiení mûstotvorného obchodního parteru v pasáïi pfii v stupu z metra, kter volnû a bezbariérovû vplouvá do prostoru parku jak v jeho jiïní (k Moráni), tak severní ãásti (k radnici), a tím propojuje dnes oddûlené poloviny námûstí. Obousmûrn automobilov provoz spolu s tramvajemi je zachován na spojnici Jeãná Resslova. Tímto fie ením dojde k moïnosti rehabilitovat pro obchodní funkce celé obchodní pfiízemí od ústí ulice Myslíkovy aï po nároïí s Resslovou. Zbyl obvod námûstí pak je napojen zklidnûn mi ulicemi v kombinaci s pû ími zónami. Cílem návrhu je posílit roli chodce v prostoru námûstí omezením stfietû s dopravou na povrchu. Domy a jejich obchodní pfiízemí na západní stranû námûstí budou bezprostfiednû navazovat na park. Bezbariérové propojení metra, obchodû a parku pro studenty, matky s dûtmi mífiícími na hfii tû i chodce se tak stane mnohem pfiíjemnûj í. Návrh vychází z pfiedpokladu, Ïe je tfieba zachovat maximum stávající hodnotné vzrostlé Pro větší bezpečí na přechodech Chcete, aby dûti mohly dojít bezpeãnû do koly i domû? Pomozte nám zv it bezpeãnost na pfiechodech u kol v dobû dopravních piãek. Jediné, co potfiebujete, je chuè, ãas a zájem pomáhat. kolení a vybavení vám poskytneme zdarma. Malé dûti nemají dostateãnû vyvinuté vnímání dopravní situace. Souãasnû jsou, zcela pfiirozenû, pfii cestû do koly ãasto roztûkané a nesoustfiedûné. To ve spojení se zaãínající dopravní piãkou vede k nebezpeãn m situacím pfii pfiecházení ulic. Pro zv ení bezpeãnosti dûtí pfii cestû do koly se zaji Èuje dohled u vybran ch pfiechodû v blízkosti kol. Cílem je pomoci dûtem pfii cestû do koly a souãasnû zajistit vhodné chování fiidiãû. Dohled zaji Èují stráïníci Policie âr, popfiípadû (a v Praze pfiedev ím) stráïníci obecní policie. Policisté ani mûst tí stráïníci se nemohou rozdvojit, stromové zelenû a doplnit ji v sadbou schopnou v dlouhodobém horizontu plynule pfievzít úlohu doïívajících jedincû. Návrh doporuãuje zcela vykácet kefie a docílit tak pfiehledného, vzdu ného a pro náv tûvníky pfiívûtivého parkového parteru. Tímto zásahem spoleãnû se zklidnûním okruïní dopravy a vytvofiením stromofiadí podél fasád dojde k pfiirozenému prostorovému prolnutí a zapojení parku do bûïného Ïivota námûstí. Dva v znamné prvky námûstí, kter mi jsou kostel sv. Ignáce a vûï Novomûstské radnice, jsou zdûraznûny moïnostmi pohledû napfiíã parkem z místa novû otevfieného vestibulu metra. Nov vodní prvek (prameník) je navrïen pfied kostelem sv. Ignáce, a proto není v jejich silách zajistit dohled nad v emi pfiechody. Jednou z dal ích moïností, jak zv it bezpeãnost na pfiechodech, je institut povûfiené osoby, kter je uveden v zákonû ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ( 79). Povûfiená osoba mûïe pro zaji tûní bezpeãného pfiechodu dûtí a kolní mládeïe zastavovat auta na pfiechodech pro chodce a v urãit ch pfiípadech i mimo nû. Povûfiení vydává pfiíslu n obecní úfiad s roz ífienou pûsobností ve vztahu k místu dohledu (v Praze 2 Úfiad mûstské ãástí Praha 2 odbor dopravy) a k jeho vydání je tfieba projít kolením. Toto kolení zaji Èuje v Praze Technická správa komunikací hl. m. Prahy úsek dopravního inïen rství, kter také povûfienou osobu vybaví potfiebn mi ochrann mi prostfiedky, jeï zákon vyïaduje. Hl. m. Praha v rámci sv ch aktivit ke zv ení bezpeãnosti zaji Èuje pfiíslu né pro kolení i vybavení zájemcû zcela bezplatnû. Institut povûfiené osoby se v jin ch státech jiï osvûdãil jako efektivní a úspû né opatfiení ke zv ení bezpeãnosti dûtí pfii cestách do koly. Doufáme, Ïe i obyvatelé Prahy budou ochotni zapojit se osobnû do zvy ování bezpeãnosti dûtí. V pfiípadû zájmu o více informací nebo o pro kolení prosím kontaktujte: Úfiad mûstské ãásti Praha 2, odbor dopravy Josef Gál, vedoucí odboru námûstí Míru 20, Praha 2 Tel.: na dûtském hfii ti v severní ãásti parku je situováno kruhové brouzdali tû. Zachována bude na pûvodním místû pfied radnicí ka na se sloupem sv. Vojtûcha, u níï konãí dláïdûná cesta podporující hlavní komunikaãní a pohledovou osu procházející námûstím. Návrh poãítá s vytvofiením dláïdûného prostranství pfied budovou radnice kolem ka ny se sloupem sv. Vojtûcha. Na tomto rynku/prostoru situovaném na pû í trasu mezi Václavsk m a Karlov m námûstím se uvaïuje o konání sváteãních trhû nebo v roãních akcí. Podle prûvodních zpráv soutûïních návrhû upravil R. Perlín Podrobnûj í informace na TÉMA MĚSÍCE ÚNORA Čistota Prahy 2 VáÏení ãtenáfii, na poãátku roku se více neï kdy jindy zab váme úvahami o tom, co bylo a jaké to bylo, pfiem líme, jak to zafiídit, aby to pfií tû bylo lep í, zkrátka provádíme urãitou vnitfiní oãistu. Proã se také nezamyslet nad ãistotou vnûj í, ãistotou prostfiedí, ve kterém se dennû pohybujeme? Rádi bychom proto únorové ãíslo vûnovali tématu âistota Prahy 2. Napi te nám, jak jste v tomto smûru se sv m okolím spokojeni, zda se nûkteré stránky zlep ily nebo naopak, pfiípadnû, co byste navrhovali jako pfiínosné pro povznesení prostfiedí na í mûstské ãásti. Posílejte nám své námûty na nebo na po tovní adresu: ÚMâ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2, a to nejpozdûji do 21. ledna. Na na ich internetov ch stránkách máte rovnûï moïnost zapojit se do ankety a hlasováním vyjádfiit svûj názor na problematiku tfiídûného odpadu.

4 01_2009:NP2_ :47 Stránka 4 strana 4 Jednou větou Humanitární sbírku obno eného atstva, hraãek a bytového textilu pofiádá od 5. do Diakonie Broumov ve spolupráci s M, Z a stfiedními kolami v Mâ Praha 2; více na tel.: a nebo na Nedûlní zábavné odpoledne, které pro seniory pfiipravují ãasopis Generace, vinárna U StrécÛ v Budeãské 19 a prodejna bylinek a ãajû Pampeli ka v ímské 23, se bude konat od 15:00 ve vinárnû U StrécÛ; vstup voln (následující setkání bude v nedûli ). ZO âsz pofiádá v aule Pfiírodovûdecké fakulty UK ve 2. patfie, Benátská 2 (za skleníky Botanické zahrady) od 17:00 cyklus úterních placen ch pfiedná ek pro zahrádkáfie: bude J. Kraus informovat o fiezu jádrovin pro zaãáteãníky i pokroãilé a bude mít Ing. L. Du ková pfiedná ku o rychlení zeleniny. V Základní kole BrigádníkÛ v Praze 10 se bude konat 5. roãník Amatérské burzy minerálû (9:00 14:00); pfiipravila ji spolu se kolou Mineralogická sekce Spoleãnosti pfiátel Národního muzea. Matefiské centrum Korunka pfii FS âce v Praze 2, Korunní 60 zve maminky a dûti ve stfiedu od 10:00 na Africkou pohádku, kterou budou hrát Markéta Pellarová a Jan Lep- ík: pfiedstavení je souãástí projektu podporovaného Mâ Praha 2; dal í informace na Centrum sociálních sluïeb Praha, pfiíspûvková organizace hl. mûsta, otevfie v Mánesovû 23 v prûbûhu ledna novou bezplatnou poradnu pro sociálnû právní a psychologické poradenství i rodinné a individuální konzultace. Od ledna je na pracovi tích registru vozidel Nad Vr ovskou Horou 88 (Praha 10), Osiková 2 (Praha 3), PlzeÀská 215b (Praha 5) a Jeremiá- ova 870 (Praha 13) shodná pracovní doba v po a st (7:45 12:15 a 12:45 17:00) a v út a ãt (7:00 11:30 a 12:00 15:30); na pracovi tích Na V bûïku 11 (Praha 9) a Jungmannova 35 (Praha 1) zûstává prodlouïená úfiední doba v po aï ãt od 7:00 do 20:00. Poãátkem prosince byl zprovoznûn nov internetov portál seniorum.cz, kter provozuje o. s. Îivot 90: star í obãané zde naleznou nezbytné informace pro fie ení situací, které pfiiná í Ïivot ve stáfií, nebo mohou získat kontakty na organizace zamûfiené na seniory. V souvislosti s pfiechodem na digitální televizní vysílání (na konci dubna dojde k vypnutí analogového vysílání TV v Praze) byly koncem roku spu tûny internetové stránky a zfiízena bezplatná informaãní linka (v pracovní dny od 8:00 do 19:00). V listopadu byl otevfien nov sbûrn dvûr v Beãevské ulici v Uhfiínûvsi: v zimním období je otevfieno ve v ední dny 8:30 17:00 a v sobotu 8:30 15:00. van Městská policie v Praze 2 V roce 2009 se soustředíme na veřejný pořádek Vûnovat vût í pozornost oblasti vefiejného pofiádku a klidu v mûstské ãásti Praha 2 se v roce 2009 chystají místní stráïníci jak potvrdil obvodní fieditel mûstské policie Václav Vozdeck. Stranou samozfiejmû nezûstanou pfiestupky páchané fiidiãi automobilû nebo poru ování mûstsk ch vyhlá ek o podávání alkoholu mladistv m. idiãi, ale i chodci, velmi ãasto nerespektují svûtelné signály a ohroïují tak bezpeãnost nejen svoji, ale i ostatních úãastníkû silniãního provozu, poznamenal Foto: len Vozdeck s tím, Ïe se naopak zlep ilo respektování dopravního znaãení a situace v parkování, a to díky zavedení zón placeného stání. Stejnû jako v roce minulém se stráïníci chystají na prevenci v blízkosti kolních zafiízení. Vozdeck konstatoval, Ïe by mûla pfiítomnost stráïníkû odradit pfiípadné dealery návykov ch látek, omezit eventuální potyãky mezi Ïáky rûzn ch kol a roãníkû a zabránit ikanû. O práci stráïníkû, dodrïování pravidel silniãního provozu a ostatních právních norem se snaïíme diskutovat se Ïáky i na besedách uskuteãàovan ch pfiímo ve kolách, dodal. Ke své práci budou stráïníci i v pfií tím roce vyuïívat mûstsk kamerov systém, kter napomáhá napfiíklad pfii odhalování spáchan ch trestn ch ãinû a pfiestupkû ãi pfii operativním nasazování mûstsk ch policistû do akce v pro - blematick ch lokalitách. Naprostou samozfiejmostí je kaïdoroãní dozor stráïníkû u pfiechodû pro chodce v blízkosti kol, podotkl Vozdeck. Mûst tí policisté se také pfiipravují na dûslednûj í kontroly restauraãních zafiízení, kde by mohli jejich provozovatelé nalévat alkohol mladistv m. Obávat by se mûli napfiíklad i majitelé psû, ktefií po svém zvífieti neuklidí exkrementy. V novém roce by na bezpeãí obyvatel a dodrïování vefiejného pofiádku mûlo také dohlíïet o nûco více stráïníkû. Rádi bychom opût doplnili stavy mûstsk ch policistû v praïsk ch mûstsk ch ãástech tak, aby byl zabezpeãen v maximální moïné mífie klidn chod metropole, uvedl první námûstek primátora Rudolf BlaÏek. teg Zajímavá nabídka: Senior akademie Mûstská policie hl. m. Prahy pfiipravila ve spolupráci s Mâ Praha 2 pro seniory z na í mûstské ãásti vzdûlávací projekt v oblasti prevence kriminality, nazvan Senior akademie: úãastníci získají praktické informace o tom, jak pfiispût k osobnímu bezpeãí a jak ochránit osoby i majetek ve svém bezprostfiedním okolí. Na závûr jim bude vystaveno osvûdãení o absolvování akademie. Bezplatné pfiedná ky se budou konat v termínu od 2. února do 3. bfiezna (kaïdé pondûlí od 15:00 do 17:00) v budovû ÚMâ Praha 2 na nám. Míru 20, zasedací sál v 6. patfie (k dispozici jsou dva v tahy). Tématem první pfiedná ky budou informace o projektu Senior akademie a prezentace Útvaru situaãní prevence mûstské policie hl. m. Prahy (2. 2.), druhá bude zamûfiena na Ochranu osob a prevenci majetku (9. 2.). O termínech a tematick ch okruzích dal ích pfiedná ek budeme ãtenáfie informovat v únorovém ãísle. Pfiihlá ky do Senior akademie si mûïete buì stáhnout na zprávy nebo obdrïet v informaãních kanceláfiích ÚMâ Praha 2 na nám. Míru 20 a v Jaromírovû 23. Vyplnûnou pfiihlá ku (postaãí jméno a pfiíjmení, bydli tû a telefon), lze nejpozdûji do 26. ledna odevzdat ãi zaslat na adresu: Úfiad mûstské ãásti Praha 2, O MT, nám. Míru 20, Praha 2 nebo poslat em na: Dal í moïností je pfiihlásit se 2. února pfied první pfiedná kou pfiímo v zasedacím sále u prezence. Podrobnûj í informace poskytnou: za mûstskou policii Ing. Jan Chmelafi, tel.: , a za Mâ Praha 2 Bc. Dagmar Chri tofová, tel.: , red Předvánoční jarmark neziskovek na Novoměstské V pondûlí 15. prosince patfiila po cel den Novomûstská radnice tradiãnímu Adventnímu zastavení. Pofiádala ho mûstská ãást Praha 2 spoleãnû s neziskov mi organizacemi, prezentujícími svoje chránûné dílny ve stáncích v pfiízemí si náv tûvníci mohli koupit v robky jejich klientû. Slavnostního zahájení se o desáté hodinû dopolední ujala starostka mûstské ãásti Jana âernochová. Souãástí bohatého programu, moderovaného Honzou Musilem, byly mj. workshopy, kde se dûti mohly nauãit zdobení perníãkû, vánoãnímu korálkování i základûm znakového jazyka nebo si poskládat nejrûznûj í hlavolamy. Kromû toho byla pro nû pfiipravena dvû pfiedstavení: divadelní spoleãnost KoÀmo uvedla inscenaci Jak lo vejce na vandr a divadelní spoleãnost Hraãka hru RÛÏenka. Spoleãnosti Hraãka se v rámci pfiedstavení úspû nû vydafiil pokus o zápis do Knihy rekordû âr o nejvût í upeãenou kulisu v pohádkové hfie: byla celá z perníku a mûla tvar chaloupky. Úspûch mûlo rovnûï vystoupení dûtí z matefiské koly pro sluchovû postiïené, taneãní skupiny Pfieklep Praha a pûveckého sboru tûpánka. Odpolední program uzavfiel koncert ZU Ilji Hurníka. Adventní zastavení vyvrcholilo veãerním koncertem âeské komorní filharmonie nazvan m Vánoãní Gala, na kter byl vstup zdarma. Text: red, foto: len, vin Pečovatel/ka roku 2008 Na Novomûstské radnici se 2. prosince se lo edesát pracovníkû sociálních sluïeb z celé âr, aby pfievzali ocenûní za svoji ãinnost. Akci uï po esté uspofiádala Diakonie âce Stfiedisko kfiesèanské pomoci v Praze a âeská asociace peãovatelské sluïby a konala se pod zá titou manïelky prezidenta Livie Klausové, Deset nositelû titulu Peãovatel/ka roku 2008 spolu s Livií Klausovou ministra práce a sociálních vûcí Petra Neãase a starostky Mâ Praha 2 Jany âernochové. Slavnosti se mj. zúãastnili mûstsk radní pro oblast zdravotnictví Milan Pe ák a za Prahu 2 zástupkynû starostky PhDr. Eva Paulová. Padesát peãovatelû pfievzalo z rukou Livie Klausové a námûstka ministra práce a sociálních vûcí Mariána Ho ka ãestná uznání. Nejvy í ocenûní, titul Peãovatel/ka roku 2008, bylo udûleno osmi peãovatelkám a dvûma peãovatelûm: Janû Domínové z Peãovatelské sluïby T n nad Vltavou; Jaroslavu Hájkovi z Klubu obãanû bezbariérového domu Stfiediska osobní JiÏ rok funguje na adrese Americká 22 poradna pfii finanãní tísni. Otevfieno je zde dennû od 8:00 do 18:00. V provozu je poradenská linka na tel , resp. zelená linka pro bezplatné volání kaïdé pracovní pondûlí od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:30. Více na Poradna pfii finanãní tísni poskytuje sv m klientûm rady, jak pfiedejít tíïivé finanãní situaci a platební neschopnosti. SnaÏí se pûsobit na spotfiebitele, aby se zadluïovali chytfie a zodpovûdnû. Podporuje fie ení následkû spojen ch se vznikem platební neschopnosti v dûsledku nepfiedvídané zmûny osobních pomûrû (napfi. kvûli nemoci, úrazu, ztrátû zamûstnání ãi rozvodu). Usiluje o to, aby nastalá ãi hrozící platební neschopnost mûla na finanãní stabilitu spotfiebitele minimální negativní dopad. Lidé se sem mohou obrátit zejména v situaci, kdy nejsou schopni splácet ãerpané úvûry ãi pûjãky a mají zájem se s vûfiitelem dohodnout na fie ení situace tak, aby nedo lo k podání Ïaloby, exekuci majetku ãi k podání insolvenãního návrhu na spotfiebitele. Základem práce této poradny je koordinace, podpora, asistence a vytváfiení podmínek pro komunikaci a spolupráci mezi spotfiebiteli a jejich vûfiiteli a mezi spotfiebiteli a soudy a soudními exekutory. Pomáhá spotfiebitelûm nalézt fie ení dluhové situace pfiijatelné pro vûfiitele pfii zachování alespoà minimální finanãní stability spotfiebitele. Pomáhá také spotfiebitelûm asistence Praha- epy; Marii Hanzalové z Peãovatelské sluïby Chotûbofi; Vlastû Horáãkové ze Sociální peãovatelské sluïby Jeseník; Marii Kotlánové z Nadûje v Brnû; Ingrid PrachÀarové z Domu s peãovatelskou sluïbu v Îebráku; Ladislavu Steinerovi z Peãovatelské sluïby Rakovník; Hanû Stratilové ze Sociálních sluïeb pro seniory Olomouc; Lence afáfiové z Peãovatelské sluïby mûsta Havífiova; Jitce Veiglerové z Charity Zábfieh. Pro mnohé seniory a obãany se zdravotním postiïením jsou tito lidé jedin m kontaktem se svûtem. Pomáhají jim s nákupy, úklidem, osobní hygienou a dal í nezbytnou péãí o domácnost. Rozdávají lásku, radost a podávají ruku tomu, kdo ji potfiebuje, fiekla k tomu fieditelka Diakonie âce Libu e Roytová a dodala: Chceme ocenit práci peãovatelû a peãovatelek a získat tomuto povoláni respekt, kter mu právem náleïí. Text a foto: van Poradna při finanční tísni v Americké vhodnû formulovat obsah písemností tak, aby byl vûcn a konkrétní. To v e zdarma. e ení situací âasto dnes ãelíme dotazûm t kajícím se nájmu, fiíká fieditel poradny David mejkal. Nûktefií lidé totiï ani po získání pfiíspûvku na bydlení nejsou schopni hradit nájem a dostávají se do dluhû, v krajním pfiípadû jim hrozí exekuce a vystûhování. V takové situaci radíme po domluvû s majitelem ãi pronajímatelem bytu sníïit náklady nájemného stûhováním do men ího prostoru. Pokud to není moïné, je tfieba oslovit nejbliï í pfiíbuzné s tím, Ïe by mûli pfievzít svûj díl odpovûdnosti za ohroïené bydlení ãlena rodiny. Pfiípadnû lze s klientem probrat moïnosti zpenûïení ãásti jeho majetku a vyuïití tûchto financí k úhradû nájemného, vysvûtluje David mejkal. A jakou radu dostane napfi. ten, kdo v dûsledku nepfiedvídané zmûny Ïivotní situace není schopen hradit splátky úvûru ãi pûjãky? VÏdy radíme urychlenû kontaktovat v echny strany, jimï je nutné plnit, s Ïádostí o úpravu platebních podmínek, napfi. splátkov ch kalendáfiû, podot ká fieditel poradny. Jde o poji Èovny (napfi. zdravotní, povinné ruãení, dal í platné smluvní poji tûní), pronajímatele movitého ãi nemovitého majetku (byt, auto), banky a splátkové firmy (hypotéky a spotfiebitelské úvûry). Zcela jistû je nutné pfiehodnotit stávající rodinné v daje, sumarizovat disponibilní aktiva, zamyslet se nad moïnostmi dodateãn ch, byè jen pfiechodn ch pfiíjmû. DÛvody pro kritick stav rodinn ch financí mohou b t rûzné: napfi. onemocnûní ãi úraz, ztráta zamûstnání, rozvod manïelství ãi ztráta partnera, narození dítûte ãi úmrtí partnera. VÏdy je tfieba mít na pamûti, Ïe z kaïdé Ïivotní situace vede cesta ven. Na e Poradna pfii finanãní tísni se právû o toto svou obecnû prospû nou ãinností snaïí, uzavírá David mejkal, fieditel Poradny pfii finanãní tísni v Americké ulici. Text: len, foto: van Nakupovaly i starostka J. âernochová a její zástupkynû E. Paulová Dûti se s elánem jim vlastním vrhly na zdobení vánoãního stromku Sortiment ve stáncích neziskovek byl pestr, zboïí originální Koncert Vánoãní Gala âeské komorní filharmonie mûl velk úspûch KONTAKT na nové adrese Kontakt Centra sociálních sluïeb Praha od 1. prosince funguje na nové adrese v Jeãné ulici ã. 3. Toto zafiízení se zab vá poradenskou a informaãní ãinností v oblasti sociálních slu- Ïeb, vydáváním adresáfiû zamûfien ch na jednotlivé sociální sluïby a sluïby související. Dále nabízí obyvatelûm Prahy i nûkteré specializované poradny. Vedle jiï zabûhlé právní poradny zamûfiené na rodinné a obãanské právo (stfieda 9:00 13:00) zde funguje vïdy v pondûlí (9:00 13:00 a 14:00 18:00) a v pátek (9:00 13:00) i poradna pro osoby se speciálními potfiebami. Souãástí Kontaktu je novû i Job klub, sídlící na stejné adrese. Job klub poskytuje poradenství a technické zázemí (internet) lidem znev hodnûn m na trhu práce. Zcela novou nabídkou Kontaktu je od prosince dal í právní poradna (úter 9:00 13:00), poskytující mimo jiné i poradenství z oblasti pracovního práva, a poradna pro Ïeny a muïe ohroïené domácím násilím (ãtvrtek 9:00 13:00). Tato poradna je vstfiícn m krokem Intervenãního centra, zamûfieného na problematiku domácího násilí. Její umístûní v centru Prahy umoïní náv tûvu i tûm, pro které bylo Intervenãní centrum sídlící na âerném Mostû ( romova 861) z ãasov ch dûvodû nedostupné. Po celou provozní dobu Kontaktu (pondûlí a stfieda 9:00 13:00 a 14:00 18:00, úter, ãtvrtek a pátek 9:00 13:00) je moïné zde nav tívit sociálnû právní poradnu a Job klub. Nová adresa: Jeãná 3, Praha 2, telefony: ,

5 01_2009:NP2_ :47 Stránka 5 strana 5 Osobnost Prahy 2 Byt je místem k setkávání RNDr. Kamila Bendová, CSc., inspektorka Úfiadu ochrany osobních údajû Jak asi bude? ptám se vïdy, kdyï si sjednávám schûzku s nûk m, o kom chci psát do rubriky Osobnost Prahy 2. Zamilovan do své práce? Filozof? âlovûk samolib, nebo vtipálek? Aãkoli se vïdy snaïím pfiedem pfiipravit, nikdy ãlovûk nemûïe vûdût v echno. KdyÏ jsem se dovolala paní Bendové, natû ila jsem se ráda se smûje, do lo mi podle hlasu. Mûla jsem pravdu, ale je tû nûco jsem musela pfiidat dáma s velik m citem a ochotou pomáhat. Vystudovala matematicko-fyzikální fakultu a léta pracovala v oboru, pfiestoïe mûla est dûtí. Dnes k nim pfiibylo je tû devatenáct vnouãat, a tak má pofiád o zábavu postaráno. Navíc, kdyï se cele vûnuje své práci a má spoustu pfiátel a koníãkû. Do Prahy se Kamila Bendová pfiistûhovala v roce Bydlela jsem ve tûpánské ulici a po narození nejstar ího syna Marka jsme se pfiestûhovali do souãasného bytu na Karlovû námûstí, a tak jsem na Praze 2 zûstala. Pamatuji je tû pouè a ruské kolo v parku, trolejbusy v Îitné a tramvaje v Resslovû ulici, vzpomíná a pfiipou tí, Ïe se ke dvojce rodina pfiimyká stále víc. ManÏel byl senátorem za Nové Mûsto, nejmlad í dcera a nyní dvû vnouãata nav tûvovala Arcibiskupské gymnázium v Korunní, rodinn m kostelem je nám kostel sv. Ludmily na námûstí Míru, kde se Ïenil nejmlad í syn a kfitili jsme vût inu z m ch devatenácti vnouãat. Paní Bendová si velmi pochvaluje, jak nádhern v hled má z rohového pokoje svého bytu na Novomûstskou radnici, park, celou Îitnou aï S vnuãkou Barborkou v létû 2008 k dálnici, z jiného ark fie i na kostel sv. Ignáce. Jsem ráda, Ïe Ïiju v centru, odkud lze dojít prakticky v ude pû ky. S tím, Ïe mi pod oknem projedou tisíce aut dennû a Ïe pfii otevfieném oknû nelze spát ani posedût, jsem se uï smífiila, dodává. Ná byt ov em není jen domovem rodiny, ale i jak msi minicentrem spoleãenského a politického Ïivota. Za dob disentu se u nás scházel nejen V bor na obranu nespravedlivû stíhan ch a mluvãí Charty 77, ale pfiicházeli i ti, kdo potfiebovali pomoc, anebo chtûli pouze dostat informace o dûní v opozici. V Praze 2 byly tfii takové opûrné body: Uhlovi v Anglické, Nûmcovi v Jeãné a my. Pracovala jsem doma, starala se o dûti, a tudíï bylo pravdûpodobné, Ïe mû pfiátelé zastihnou doma. I nyní se Kamila Bendová snaïí v jistém smyslu pokraãovat v tradici diskusí, popfiípadû hádek nad problémy, které se nás dot kají. Pofiádám takzvané salony, nyní uï pouze jednou za mûsíc, kdy pozvu pfiátele ke spoleãnému posezení. Nûkdy jsou pfiedem dána témata, jindy pozvu jako zvlá tního hosta nûkoho ze star ch znám ch z disentu. A i jinak byt slouïí jako místo setkávání: kaïdou nedûli zvu jedno ze sv ch uï Ïenat ch nebo provdan ch dûtí V r paní Kamila Bendová (druhá zprava) pfievzala za svého muïe Václava Bendu ãestné obãanství Prahy 2, které mu mûstská ãást udûlila in memoriam. Po její pravici sedí syn Patrik. i s jeho rodinou na obûd, nûkolikrát do roka se sejdeme v ichni. KdyÏ nûkdo ze synû nebo dcer chystá vût í oslavu, ãastokrát vyuïije právû rozlehlého Karláku. Také dcera Markéta, která se mnou bydlí, zde pofiádá pracovní i spoleãenská setkání kolegû z fakulty nebo pfiátel. Text a foto: daf âesk CH 100 NEJ : Profesor Tomá Zima, dûkan 1. lékafiské fakulty (na snímku s pfiedsedou Akademie vûd âr prof. Václavem Paãesem) pfievzal 28. listopadu 2008 ve panûlském sále PraÏského hradu v rámci galaveãera âesk ch 100 nejlep ích diplom, potvrzující, Ïe vûdecká centra 1. lékafiské fakulty patfií k nejlep ím v republice v kategorii firem âeské republiky 2008 VZDùLÁNÍ VùDA ZDRAVÍ HUMANITA. Text a foto: vhe STRAŠIDLA A POVĚSTI PRAHY 2 Díl I. âerti v Emauzském klá tefie V Emauzském klá tefie b vali tak zboïní mni i, Ïe to peklo nemohlo vystát. âerti se je samozfiejmû pokou eli svést, ale aè kladli ãerti sebelep í nástrahy, mni i se vïdy jen pokfiiïovali a nedali se k niãemu svést. AÏ jeden docela mal ãert pfii el s tím, Ïe to zkusí, a dal se najmout do klá terní kuchynû. Brzy otrávil kuchafie, a tak bylo ve keré vafiení na nûm. Místo pfiísnû asketické stravy v ak do jídla pfiidával maso a do vody víno, takïe se mni i zaãali kulatit a tváfie jim jen hofiely. Vtom ãerti zkusili své staré kejkle a mnichûm do snû pfiivedli krásné dívãiny. Opat se ale nedal. KdyÏ ho vidiny vzbudily, pro el se po klá tefie a v kuchyni sly el hovor. To se ãerti smlouvali, co s mnichy udûlají a ãím v ím je budou pokou et. Opat ale vzal cingulum a ãerty vypráskal, aï vylétli stropem. Díru v ak ne lo zazdít, dokud z kuchynû neudûlali kapli. Je zajímavé, Ïe zdej í strop, tak jako strop Faustova domu, je spojen s dírou po ãertu a zároveà obûma stropy prolétly americké bomby pfii údajnû zm leném náletu na konci druhé svûtové války ( ). A je tû jednou se objevil ãert v Emauzském klá tefie. Od Emauz aï po Václavskou ulici se díky nûmu zjevují tfii ãerní psi a s nimi i b val pfiedstaven. Klá ter byl totiï vystavûn na b valém pohanském pohfiebi ti a obãas se stalo, Ïe nûjaká kostra vylezla na povrch. Mni i ale byli vûãi pohanûm nesmlouvaví a jejich kosti pfiedhazovali psûm. Za to se na nû pfiedstaven rozezlil a zvolal: Aby vás rarach vzal, jste hor í jak ti psi! JenomÏe rarach si to vyloïil jako pobídku ke svému konání, pfiiletûl a mnichy zaklel do psû. Ti se tu od tûch dob potulují spolu s pfiedstaven m klá tera, kter je k sobû volá, a protoïe ani jako psi nejsou poslu ní, honí je po celém okolí. Vysvobodí je ten, kdo pfiedstavenému psy nadeïene kfiíïem. Dal í podrobnosti na Text: Filip Jan Zvolsk, ilustrace: Kristian Cubera Dne 16. ledna 1969 pfii el ke ka nû Národního muzea mlad muï. Kolem 14:30 se znenadání z pfiinesené nádoby polil benzínem a vzápûtí hofiící jak mimofiádnû trefnû kdysi v Respektu poznamenal Martin Fendrych doslova vbûhl do dûjin. V podmraãeném, edivém odpoledni pûsobila tato lidská pochodeà, svítící jasn m oranïov m plamenem, jako zjevení. Mlad muï se jmenoval Jan Palach a bylo mu pouh ch 21 let. Utrpûl popáleniny na 85 % tûla a ve stejném okamïiku, kdy klesl nedaleko tehdej ího Domu potravin, zaãal umírat. Jeho boj se smrtí trval tfii dny. Zemfiel 19. ledna Snad Ïádn ãin jednotlivce nevzbudil v na- ich moderních dûjinách takovou pozornost. Jan Palach se okamïitû stal symbolem boje za národní svobodu a samostatnost. Zaskoãená a okovaná vefiejnost, které nikdo nemusel zdlouhavû vysvûtlovat motivy jeho ãinu, reagovala neobyãejnû spontánnû: nejen masovou úãastí na Palachovû pohfibu, ale pfiedev ím vfiazením tohoto studenta historie do pantheonu národních velikánû. Komunistick m Jaké byly vinohradské Vánoce před sto lety V následujících fiádcích se s jistou dávkou nostalgie podíváme o sto let zpátky, a to díky nûkolika ãíslûm Vinohradsk ch listû, novin, které na Královsk ch Vinohradech vycházely v letech Jak mi dárky mohli udûlat lidé v prosinci 1908 sv m blízk m radost? Co za delikatesy se objevilo na vánoãním stole? To, Ïe se blíïí Vánoce, se v novinách mimo jiné projevilo rozsahem inzerce. V prûbûhu roku zabíraly reklamy, kromû nûkolika inzerátû pfiímo v textu, dvû poslední tiskové strany. V prosinci to v ak byly strany ãtyfii, a poslední pfiedvánoãní ãíslo novin obsahovalo pût stran reklam. Podle uvefiejnûn ch inzerátû mûlo více neï obyvatel Královsk ch VinohradÛ opravdu z ãeho vybírat. Druh a cena dárku samozfiejmû závisely na sociálním postavení a finanãních pomûrech té které rodiny. K Mikulá i se tradiãnû nadûlovalo rûzné ovoce a ãokoláda. Kupec Jan Mokráãek mimo jiné nabízel: mandle ve slupkách, fíky ve vûncích, v sáãkách i krabiãkách, dále pak pomeranãe velké sladké. Spí e rodiãûm byly urãeny jemné tfiebenické likéry. JiÏ pfied sto lety se prodávalo zboïí podobné dne nímu ãokoládovému adventnímu kalendáfii. Mar nerova továrna na orientálské cukrovinky a ãokoládu nabízela svoji novinku ãokoládovou kníïku Z pohádky do pohádky, obsahující 24 krásnû illustrovan ch ãesk ch pohádek, v tisk z mlékové ãokolády. JiÏ men í radost mûly patrnû dûti z pûtikilogramového kbelíku meruàkov ch povidel, která byla inzerována spoleãnû s v e zmínûnou ãokoládou jako nejlep í, svûtlá, zaruãenû ãistá a bez pfiísad bramborû. Stejnû Ze staré zástavby v chodní strany Karlova námûstí toho mnoho nezbylo. Jako jeden z prvních padl v roce 1910 pod nápory krumpáãû nároïní dvoupatrov dûm U Kamenného stolu ãp. 550, stojící na nepravidelném pûdorysu a sv mi prûãelími se obracející jak do Karlova námûstí, tak do Jeãné ulice. Název získal podle toho, Ïe u domu stával kamenn stûl, u kterého se konaly platby za zakoupen dobytek na zdej- ím trhu. Tady byl téï k zastiïení trïní inspektor, kter dohlíïel na hladk prûbûh trhû a dal í náleïitosti, pfiípadnû fie il stíïnosti prodávající, ale hlavnû kupující strany. Na pozdûj ích fotografiích pofiízen ch pfied zbofiením domu jsou vidût v parteru rûzné krámy, ostatnû, tak je tomu u jeho nástupce i dnes. DÛm U Kamenného stolu se zapsal do praïské literární historie tím, Ïe v nûm bydlela a zemfiela ãeská spisovatelka Karolina Svûtlá. Informuje o tom pamûtní deska z ãerveného mramoru s ryt m textem: Zde v domû,u Kamenného stola zemfiela Karolina Svûtlá. Vûnuje Jednota Karolina Svûtlá. K její poctû byl i na dohled od domu, pfii dne ním vstupu do vestibulu stanice metra Karlovo námûstí, odhalen v roce 1910 pomník, dílo sochafie Gustava Zouly. Karolina Svûtlá byla prvorozenou dcerou v zámoïné praïské obchodnické rodinû. Narodila se 24. února 1830 v domû U Tfií králû ãp. 284/22 v Po tovské ulici na Starém Mûstû praïském. Pfiipomíná to zde umístûná pamûtní deska s medailonem a bustou od Marty Jiráskové, odhalená v roce 1950 s textem: V t.d. se narodila a mládí proïila spisovatelka a prûkopnice Ïenského hnutí Karolina Svûtlá Pfii kfitu dostala jméno po ãeském svûtci Johanna Nepomucena, po rodiãích Rottová. Dne 7. ledna 1852 se provdala za svého domácího uãitele ãe tiny Petra MuÏáka ( ), rodáka ze Svûtlé pod Je tûdem, kter v Praze vystudoval a poté pûsobil jako profesor kreslení na reálce. SLOVO HISTORIKA piãkám naskakovala pfii vyslovení jeho jména husí kûïe nejen tehdy, ale i následujících 20 let. Jak je tomu v ak s Janem Palachem dnes? Nejen historikové, ale celá spoleãnost má opravdu co dohánût. Zatím se totiï odehrály akty pouze symbolické pfienesení Palachova popela ze hfibitova ve V etatech (o exhumaci se postarala StB) zpût na Ol any, umístûní jeho posmrtné masky na budovu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, pfiejmenování námûstí KrasnoarmûjcÛ na námûstí Jana Palacha, umístûní nenápadného památníku do chodníku u ka ny Národního muzea, vznik Medaile Jana Palacha Filozofické fakulty UK a oti tûní nûkolika útl ch broïur. âe tí historikové si, jako témûfi vïdy, dávají naãas. Sbûr materiálû k dûstojné biografii, byè je její sepsání vzhledem ke krátkému Palachovu Ïivotu sebetûï í, v Ïádném pfiípadû nemûïe trvat 20 let. Zatímco moje generace Husákov ch dûtí se s Palachov m jménem ve kolních uãebnicích v Ïádném pfiípadû setkat nemohla, dne ní Ïáci a studenti, ktefií by jiï mûli mít jasno, jako dnes mohl obdarovan pod stromeãkem nalézt rûzné, více ãi ménû vhodné obleãení a doplàky. Majitel odûvního závodu pro pány, Karel Gubi, nabízel tradiãní zboïí: límce nejnovûj ích tvarû a nejlep í jakosti, le nejlep ích systémû. Nemohly chybût ani ponoïky, vlnûné a bavlnûné. V mnoh ch domácnostech na la své uplatnûní Pexiderova le tidla na podlahu a rumové tresti. Vánoce jsou rovnûï spojeny s dobr m jídlem a pitím. V roce 1908 tomu nebylo jinak. Chutn m dárkem mohla b t napfiíklad unka od velkouzenáfie Franti ka Pacáka: Pacákovy ãeské unky jsou vhodn m dárkem vánoãním. V manïelství se jim narodila dcera BoÏenka, za kmotru jí byla tehdej í pfiítelkynû Svûtlé, spisovatelka BoÏena Nûmcová. Bo- Ïenka MuÏáková se narodila 9. fiíjna 1852, ale záhy zemfiela, jiï 13. ledna SvÛj literární pseudonym si Karolina Svûtlá zvolila jednak podle rodi tû svého manïela, Svûtlé pod Je tûdem, a jednak podle netefie Karoliny, kterou si velice oblíbila, snad i proto, Ïe byla stejnû stará jako její zemfielá dcera. Literární historie ví o citové a pfiátelské vzájemnosti mezi Karolinou Svûtlou a básníkem, spisovatelem a novináfiem Janem Nerudou, kdyï jedním z motivû byly spoleãné literární zájmy. Bohaté svûdectví pfiedkládá zachovaná vzájemná korespondence. První vydavatelka korespondence Svûtlé a Nerudy AneÏka âermáková-sluková uvádí, Ïe Svûtlá sedávala celé hodiny v parku na Karlovû námûstí, neboè mûla ráda pfiírodu. Procházíval tam i Jan Neruda se sv m posluhou, vïdyè bydlel nedaleko ve Vladislavovû ulici, kde i v ãase Zemské jubilejní v stavy, dne 22. srpna 1891 zemfiel. VÏdy uctivû Svûtlou pozdravil, ale nikdy ji neoslovil, jak ãinili v ichni ostatní literáti a známí. KdyÏ se kolem parku ubíral NerudÛv pohfiební prûvod, hledûla pr za ním Karolina Svûtlá hluboce dojata. Slovanská trikolora na vûnci od ní, poloïená mezi ostatními na básníkovu rakev, mûla nápis: Nezemfiel, kdo zûstavuje zlatou stopu v srdci národa svého. Karolina Svûtlá, která Ïila v domû U Kamenného stolu témûfi deset let, patfiila k ãeln m Jan Palach bohuïel, jasno nemají. Problém spoãívá pfiedev ím v tom, Ïe jejich uãitelé si nejsou jisti, jak Jana Palacha uchopit, jak srozumitelnû vysvûtlit nejhlub í smysl jeho protestu. Nejsou si, bohuïel, jisti ani autofii uãebnic. Jan Palach totiï v Ïádném pfiípadû nespáchal protestní sebevraïdu poukazující na okupaci âssr vojsky pûti státû Var avské smlouvy! Jan Palach nena el jinou moïnost, jak vytrhnout národ z letargie, do které se vzápûtí po okupaci propadl. Jeho ãin byl pfiedev ím ãinem burcujícím. DokáÏeme si dnes pfiedstavit jeho osudovou osamûlost ve chvíli, kdy stál pod Národním muzeem? Pfiesto ne lo o protestní sebevraïdu! První informaci, kterou lékafii z Palachov ch úst sly eli, bylo prohlá ení, Ïe není sebevrahem. Majestát Palachovy obûti i smrti, jakkoli tûïce uchopiteln, by mûl b t jasnû, bezezbytku a se v emi potfiebn mi souvislostmi vysvûtlen a vysvûtlován. DluÏíme to nejen Janu Palachovi a sobû sam m, ale i generaci na ich rodiãû Palachov ch vrstevníkû která se vyrovnává se sv m mlãením v letech normalizace dodnes. Jméno Jan je v ãeském prostfiedí po dlouhá léta jedním z nejfrekventovanûj ích. Pfiesto je pozoruhodné, kolik JanÛ se u nás v dekádû po Palachovû smrti narodilo. Nyní je tfieba, aby i tito Janové dobfie pochopili, proã hofiící Jan Palach vbûhl do dûjin. Jan B. Uhlífi Obchodník a uzenáfi Josef Beránek pak na Tylovû námûstí mimo jiné nabízel: srnãí, daàãí, jelení, zajíce, baïanty kapry, tiky, úhofie, línky a candáty. Z nápojû si na lo na sváteãním stole místo tradiãnû pivo, nejen to vinohradské, a rûzné druhy vína, rumu, punãe a likérû. Kromû sv ch bliïních a znám ch mysleli na i pfiedkové patrnû více neï dnes na obdarování potfiebn ch. V dobû Vánoc tak probíhaly rûzné sbírky, jejichï v tûïek slouïil místním chud m, sirotkûm ãi rûzn m podpûrn m spolkûm a korporacím, jak m byl napfiíklad Komitét pro o acení chudé kolní mládeïe na Král. Vinohradech. Jména dárcû se následnû s patfiiãn m podûkováním objevovala v novinách. K dobroãinn m úãelûm slouïilo i vstupné vybrané na vinohradském kluzi ti, které se nacházelo naproti mû Èanskému pivovaru na Korunní tfiídû. Druhá ledová plocha byla ponûkud z ruky, a to v oblasti Karlova. Na stránkách novin se v adventním ãase pravidelnû objevovaly také ãlánky humorného rázu. Svûdãí o tom i pfiíspûvek, kter byl oti - tûn pod názvem Zbyteãné spory a náfiky : Elektrické hodiny kandelábrové pfied vchodem do kavárny Demínovy jdou jiï dva mûsíce bez rafií [ruãiãek]. Zlí jazykové se durdí a tvrdí, Ïe pr hodiny vûbec nejdou. Dle na eho soudu je zcela vedlej í vûc, co se uvnitfi stojanu dûje, kdyïtû scházejí ciferníku ruãiãky, hlavní je, Ïe hodiny neukazují. Ale tato hlavní vûc je opût vedlej í, protoïe PraÏané dnes hodin vûbec nepotfiebují. âi je mezi námi v tomto ãase je tû nûkdo, jenï neví kolik uhodilo? Michal Frankl Kamenní svědkové minulosti... Dům U Kamenného stolu pfiedstavitelûm generace májovcû a souãasnû k prûkopníkûm na í realistické, zvlá tû venkovské prózy. Témata ke sv m románûm ãerpala jednak v manïelovû rodi ti, kde velice ráda pob vala, a téï z prostfiedí staré Prahy. Nabídka nakladatelství L. Mazáãe z roku 1940 na odbûr jejích sebran ch spisû obsahuje tfiicet titulû. Z takzvan ch venkovsk ch románû jmenujme alespoà KfiíÏ u potoka, Vesnick román, Nemodlenec, Skalák, Romaneta z Je tûda I. a II. Z tûch praïsk ch Zvoneãková královna, âern Petfiíãek, Ze staré Prahy. Zkázy pûvodního domu U Kamenného stolu se Karolina Svûtlá nedoïila. Na místû v letech vyrostl podle projektu architekta Theodora Petfiíka a Karla RoÏánka rovnûï nároïní, ãtyfipatrov dûm ve stylu pozdní secese. Stavebníkem byl Jan Novotn. Text a foto: Eva Hrube ová

6 01_2009:NP2_ :47 Stránka 6 strana 6 Křest kalendáře Prahy 2 Kresby Karla Stolafie nejsou milovníkûm pragensií Ïádnou neznámou. Zejména díky existenci osmi dílû publikace manïelû Hrube ov ch PraÏské domy vyprávûjí, k nimï pofiídil ve keré ilustrace. Právû z tohoto zdroje samozfiejmû v hradnû z motivû vztahujících se k Praze 2 ãerpá kalendáfi mûstské ãásti na rok Spolu s autorem kreseb ho 19. listopadu na radnici pokfitily starostka Jana âernochová a vedoucí odboru Kanceláfi starostky Jitka Slavíková. V kalendáfii najdete kresby typick ch, ale také ménû znám ch objektû Prahy 2, jako jsou vila Amerika, Vinohradská trïnice, kola Na Smetance, FaustÛv dûm, b valé nádraïí Vy ehrad, Hlávkova studentská kolej a podobnû. Hlavním motivem je Tanãící dûm, stavba sice pro mnohé kontroverzní, ale ve svûtû architektury velmi uznávaná a turisty obdivovaná. V tvarn umûlec Karel Stolafi má k Praze 2 vztah uï proto, Ïe to bylo první místo, kde po svém pfiíchodu do hlavního mûsta bydlel to bylo v Moravské 50. Ale malování pro nûj zpoãátku bylo jen okrajovou záleïitostí... Nejdfiív jsem se intenzivnû zab val sportem, dûlal jsem atletiku a volejbal... a pak mû to najednou chytlo, protoïe Praha je taková malebná, pûkná... Za el jsem si koupit blok, nûjakou tuïku, uhel, fixativy a pastelky, chodil jsem po Praze, bylo to nepfieberné mnoïství motivû, které mû zajímaly... líãí poãátky své dne ní lásky. A pak pfii el projekt knih PraÏské domy vyprávûjí... Nakladatel tehdy nejdfiíve kontaktoval autory textû, Stolafiovy kresby objevil náhodou kdesi v prodejní galerii a pomûrnû sloïitû se k nûmu dostával. Nakonec jsme se domluvili, já jsem u nûj dûlal tfii kníïky, v kaïdé bylo 52 kreseb jako t dnû v roce, takïe to byly zároveà takové celoroãní tipy na nedûlní v lety po Praze. Karla Stolafie jako umûlce nejvíce inspiruje Malá Strana a Staré Mûsto. Ale Prahu 2 pova- Ïuje za nesmírnû zajímavou: Miluju secesi, která je tady zastoupena velk m dílem, a pak je tu fiada zajímav ch objektû, i kdyï jejich historie nezasahuje tak hluboko. Praha 2 je zajímavá uï jenom sv m polo- Ïením a je to holt taky tím, Ïe mám na ni hezké vzpomínky, fiadu let jsem tady bydlel a nedám na ni dopustit, vyznává se autor kreseb na novém kalendáfii Prahy 2 Karel Stolafi. Nadační fond Veselý senior Vás zve na pravidelná setkání pro seniory kaïd poslední ãtvrtek v mûsíci v Illusionu na Vinohradech. âtvrtek S VESEL M SENIOREM Tentokrát se stomatologem MUDr. Franti kem Rube em o hygienû ústní dutiny a o správné péãi o zuby i zubní náhrady v 10:00 Café Illusion, Budeãská 33, Praha 2 BliÏ í informace: tel.: Botanická zahrada se modernizuje Vánoce na vsi Tradiãní vánoãní v stava ve skleníku Botanické zahrady Pfiírodovûdecké fakulty UK Na Slupi se vloni nesla ve znamení sladk ch dobrot, ztvárnûn ch nejen pro potûchu chuèov ch bunûk. Svá umûlecká dílka zde vystavovalo padesát perníkáfiek a asi ãtyfiicítka dal ích tvûrcû úãastníkû celostátní soutûïe o nejlep í vánoãní cukroví, vyhlá ené ãasopisem Zahrádkáfi a firmou Bonsai kvûtiny. Jinak tu byly vystaveny Ïivé stromky ozdobené originálními lidov mi vánoãními ozdobami ze slaného tûsta, vizovického peãiva, jableãn ch kfiíïal, slámy a ustí, pecek, i ek, kandovaného a su eného ovoce, krepového papíru a jin ch roztodivn ch materiálû. Mohli jste napfi. narazit na betlém z kynutého a slaného tûsta s ver íky, vesniãku z vizovického tûsta nebo ozdûbky zvané my ky tvûrce my ích figurek umnû zabudovan ch do skofiápek vla sk ch ofiechû inspiroval reáln útok hlodavcû na zásoby ofiechû. Vût ina exponátû Ráda bych se ohlédla za uplynul m rokem v Botanické zahradû Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity Karlovy. Po 16 letech zde probûhla v mûna vedení, která s sebou vïdy nese urãité zmûny v náhledu na priority a dal í smûfiování instituce. Na ím prvofiad m zájmem je poskytovat pouãení vysoko kolsk m studentûm i studentûm a ÏákÛm v ech dal ích stupàû kol a jejich uãitelûm; sbírky ale také mají slouïit dal- ímu vzdûlávání iroké vefiejnosti. V znamnou roli hraje Botanická v mûstské ãásti Praha 2 svou polohou jako oáza zelenû poblíï ru ného centra a mûstská ãást také tuto její funkci zohledàuje kaïdoroãní finanãní podporou. Jsme rádi, Ïe se zahrada tû í znaãnému zájmu irokého spektra náv tûvníkû. DÛleÏité je, Ïe sem mnozí z nich pfiivádûjí své potomstvo první i druhé generace, a tím vytváfiejí dobré pilífie budoucí náv tûvnické základny. Zaãali jsme pracovat na modernizaci zahrady a lep ím zpfiístupnûní expozic i sluïeb náv tûvníkûm. Byly napfi. vytvofieny webové stránky kde zájemci najdou informace o historii, stál ch expozicích i aktuálním dûní v zahradû. Odborná firma provedla zdravotní fiezy zejména velk ch dfievin a dal í povolené prûklesty a v zahradû se zaãíná intenzivnû uklízet. Do lo také k opravû historické zdi v odpoãinkové ãásti. V roce 2009 máme mnoho plánû: mûlo by dojít k dokonãení nového plánu zahrady, jehoï zamûfiování zaãalo jiï roce Od nûho se odvíjejí vlastnû v echny dal í aktivity v exteriérech vytvofiení jednotného informaãního systému, rekonstrukce souãasn ch expozic i pfiípadná tvorba nov ch, sjednocení a dotváfiení drobn ch architektonick ch prvkû v zahradû apod. Chceme také hledat nové zdroje zálivkové vody, které by ulehãily finanãnû velmi nákladnému provozu. Mezi hlavní odborné ambice patfií vytvofiení seznamu rostlin botanické zahrady, coï je úkol dlouhodobûj í, naposledy byl totiï vydán v roce Ráda bych podûkovala v em, ktefií univerzitní botanické zahradû Na Slupi projevují pfiízeà, popfiála jim v echno nejlep í a pozvala je k nám i v novém roce. Mgr. Vûra Hroudová, zástupkynû fieditele byla vyrobena právû pro tuto v stavu. K vidûní zde byly i pfiedmûty zapûjãené z muzeí a soukrom ch sbírek. A kdo sem 20. prosince na Cukráfiskou sobotu pfii el s nejménû osmi kusy vánoãního cukroví a s receptem na nû, mûl vstup voln. Chtûli jsme touto cestou posbírat dávné recepty, které se pfiená ejí uï jen v rámci rodiny ãi znám ch, a pomoci je roz ífiit dál, fiíká autor v stavy Petr Herynek a naznaãuje, Ïe v roce 2009 bude vánoãní v stava v Botanické zahradû vûnována originálním vánoãním ozdobám. Na pfiípravû se totiï pracuje po cel rok. Co nabízela Novoměstská radnice návštěvníkům Rok 2008 byl druh m rokem existence Novomûstské radnice jako pfiíspûvkové organizace mûstské ãásti Praha 2. V jeho prûbûhu se uskuteãnilo sedmnáct expozic ve v stavních prostorách, deset v stav v Galerii ve vûïi, deset koncertû v reprezentaãních prostorách, ãtrnáct divadelních pfiedstavení a ãtyfii multikulturní festivaly. Divácky nejatraktivnûj ím projektem se stala interaktivní expozice Hry a klamy, kterou Novomûstská radnice pofiádala spolu s libereck m iqparkem za dva a pûl mûsíce ji nav tívilo pfies 26 tisíc náv tûvníkû. Dûti, dospûlí i seniofii si v duchu hesla v stavy dot kat se exponátû pfiikázáno vyzkou eli fungování pfiírodních zákonû, osvû- Ïili zapomenuté znalosti ze koly, provûfiili své smysly, procviãili logiku a hlavnû se bavili. Bûhem v stavy probûhly také tematické víkendy s bublifuky a se stavebnicemi Na Novomûstské radnici se nyní mûïete dozvûdût, jak se toãilo Fimfárum LEGO a GEOMAG, doprovodnou akcí v Galerii ve vûïi byla v stava Fenomén Merkur. Velk zájem vzbudily také festivaly, které se v roce 2008 na radnici odehrály druh roãník PraÏsk ch bran s pfiedná kami a workshopy v oblasti zdraví, historie a poznání; festival alikvotního zpûvu PraÏské znûní, kter se stal mimofiádnou alternativní hudební událostí roku, nebo Letní kola Shakuhachi, cyklus koncertû a kursû japonské tradiãní flétny. Velkou událostí se stal T den tibetské kultury, bûhem nûhoï nav tívilo âeskou republiku osm mnichû z klá tera Ta hilhunpo. Na Novomûstské radnici mohli náv tûvníci zhlédnout rituální tanec âham, tvorbu píseãné Foto: len mandaly a v stavu fotografií z Tibetu. Gabriela Koláfiová, fieditelka Novomûstské radnice Chlupáčovo muzeum historie Země: světový unikát Ve stfiedu 3. prosince bylo oficiálnû otevfieno Chlupáãovo muzeum historie Zemû s kolekcí fosilií unikátní nejen v evropském, ale i ve svûtovém mûfiítku. Pro vefiejnost bude zfiejmû nejatraktivnûj ím exponátem osmimetrová kostra dinosaura rodu Carnotaurus ze svrchní kfiídy Argentiny jediná na území âeské republiky. Muzeum tvofií sbírka fosilií, urãená odborníkûm a plnící funkci vûdeckého a dokumentaãního centra, dále pak v uková expozice, slouïící pfiedev ím studentûm. Ta je koncipována tak, aby byla srozumitelná i studentûm stfiedních kol a zájemcûm z fiad vefiejnosti, exponáty jsou ãasto pro názornost doplnûny moderními rekonstrukcemi a 3D modely. Expozice byla pojata jako ilustrace jednotliv ch období v historii Zemû. Zaãíná obdobím archaika s pohledem na vznik sluneãní soustavy a pokraãuje pfies proterozoikum (s typick mi horninami a stromatolitick mi strukturami), celé fanerozoikum aï do kvartéru. Tvofií ji i diorámata s kombinací modelû vyhynul ch organizmû a fosilií. Diorámata sledují epizody z v voje Ïivota na území âr a ukazují ãásti spoleãenstev organizmû v obdobích kambria, siluru/devonu, karbonu, kfiídy, paleogénu a neogénu. Mezi nejvût í unikáty patfií kolekce fosilií z období vzniku mnohobunûãn ch (ediakarská fauna), kambrické exploze Ïivota (chengjiangská a burgesská fauna), bfiidlice s v jimeãnû zachovalou faunou spodního devonu lokality Hunsrück (Nûmecko), triasové ryby a plazi lokality Hallein (Rakousko), spodnojurské posidoniové bfiidlice z lokality Holzmaden (Nûmecko), vãetnû kompletních koster mofisk ch plazû ichtyosaurû, svrchnojurské litografické vápence ze Soln - hofenu s unikátní mofiskou i terestrickou faunou, kfiídové ryby z Libanonu a fiada dal ích. Nechybí samozfiejmû unikátní fosilie z na eho území (Barrandien, kfiídové fosilie, terciérní diatomity a fiada dal ích). Jednotlivé vitríny nabízejí celkov pohled do urãitého období, ze kterého by si studenti a náv tûvníci mûli odnést ucelenou pfiedstavu o typick ch pfiedstavitelích fosilních ekosystémû. Samostatná vitrínka je vûnována prof. Ivo Chlupáãovi, v znamnému geologovi a pedagogovi Pfiírodovûdecké fakulty UK. Ve sbírce jsou dokumentovány hlavní skupiny fosilií pfiedev ím z oblasti stfiední Evropy a je zde uloïen dokumentaãní materiál z mnoh ch v znamn ch lokalit. Jednou z nejcennûj ích souãástí je sbírka typû a vy - obrazen ch jedincû, které jsou standardy a dokumentací vûdeck ch jmen fosilních organizmû. Souãástí celé expozice jsou i moderní vûdecké rekonstrukce ve formû obrazû. Poãítá se i s pfiíleïitostn mi v stavami rekonstrukcí ZdeÀka Buriana a dal ích v tvarníkû. Muzeum slouïí pfieváïnû studentûm a fakultní vefiejnosti, jeden den v t dnu má b t vyhrazen pro vefiejnost. Dal í informace najdete na RNDr. Martin Ko Èák, Ph.D. Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Český sládek má ve světě skvělé renomé V roce 2008 oslavila 140 let existence pivo - varnická kola v Podskalské ulici, dnes známá pod pojmenováním Vy í odborná kola ekonomick ch studií a Stfiední prûmys - lová kola potravináfisk ch technologií. Zalo- Ïena byla majitelem pivovarû Na Slovanech a U VirlÛ Michaelem Such m v lednu 1868 a pfiedstavovala první vzdûlávací institut stfiedo kolského typu v rámci celé tehdej í rakousko-uherské monarchie. Se souãasn m fieditelem Ing. Milanem Chmelafiem a jeho pfiedchûdcem Ing. Ivanem Houskou jsme si povídali o tom, v ãem je tato kola tak jedineãná... Nûkteré na e studijní obory jsou opravdu jediné v republice patfií mezi nû obor technologie potravin se zamûfiením na kvasné technologie, dále technologie zamûfiené na zpracování masa a technologie potravin se zamûfiením na zpracování tukû. V dobû svého zaloïení to byla v podstatû pivovarská kola. Vycházeli odtud první sládci, ktefií dál ífiili fiemeslo. Tento nosn obor pokraãoval po celou dobu a postupnû se na nûj nabalovaly dal í potravináfiské obory napfi. v roba cukru a cukrovinek, která v ak uï vzhledem k zániku vût iny cukrovarû skonãila. Jak nacházejí va i absolventi uplatnûní? Velice snadno... v souãasné dobû jich je naopak na trhu nedostatek, coï je dáno pfiedev ím tím, Ïe stát preferuje v eobecné vzdûlávání a zájem o odborné koly klesá. Dostáváme se tak do situace, kdy nejsme zcela naplnûni, aãkoliv trh práce by to po nás chtûl. Dokud se nedostane do obecného povûdomí, Ïe je potfieba právû tento stfiední management, hrozí, Ïe kvalita ãesk ch potravináfisk ch v robkû pûjde dolû... Jak se absolventi prosazují v zahraniãí? Velmi dobfie a zejména v oboru kvasné technologie, kde pojem ãeské pivo a ãesk sládek zní od Washingtonu aï po Moskvu naprosto stejnû... na i lidé vafií pivo v Americe i v Rusku a kdyï se podíváte tfieba do Japonska, Vietnamu, na Ukrajinu, do Polska... v ude se s nimi setkáte. Co dûlá ãeské sládky tak Ïádan mi? Právû to umûní, které se nauãí zde a které je nepfienosné. Navíc v zahraniãí podobné koly bûïné nejsou. Ve v robû piva mohou b t samozfiejmû rûzné postupy, rûzné technologie, ale ta klasika stále zûstává... A pak jsou tu samo - zfiejmû ãeské suroviny: ãesk chmel, ãesk jeãmen, ãeská voda. Zhruba pfied mûsícem byl v Bruselu uzákonûn pojem âeské pivo. 140 let koly jste oslavili mj. ukonãením rozsáhlé rekonstrukce budovy... Ta byla dost nároãná. Trvala dva roky a provádûla se za pochodu, mnohdy i hluku, coï samozfiejmû ru ilo na e sousedy. V sledek ale v ichni oceàují. ZaÏili jste tady ve kole i nesnadné chvíle? Zhruba pfied dvûma lety hrozilo, Ïe by také nemusela existovat. Mûli jsme stáhnout vlajku a pfiejít pod jinou kolu. Na tûstí se v e vrátilo do pûvodních kolejí, naopak byly pod na i stfiechu soustfiedûny nûkteré jiné subjekty. Stal se z nás kolos, kter má asi 1100 ÏákÛ a studentû. Rozsahem se blíïíme k jedné z nejvût ích kol v Praze vûbec. len Jeden svět na školách příběhy bezpráví JiÏ poãtvrté uspofiádala spoleãnost âlovûk v tísni projekt Jeden svût na kolách pfiíbûhy bezpráví. V roce 2008 se do nûj zapojilo na 600 kol. A jiï poãtvrté také Ïáci osm ch a devát ch tfiíd Základní koly Kladská. Smyslem je seznámit dûti prostfiednictvím dobov ch dokumentû s novodob mi dramatick mi etapami na í historie. Nejprve zhlédnou dokumentární film a pak mají moïnost ujasnit si své my lenky bûhem besedy s pozvan m hostem. V Základní kole Kladská se v první ãásti loàského roãníku promítal film Pfieru ené jaro srpen jako kladivo" reïiséra Milana Mary ky. Druhou ãástí pak byla beseda s Kamilou Mouãkovou, která probûhla v neuvûfiitelnû pfiíjemné a Ïivé atmosféfie. Jsem pfiesvûdãena, Ïe dûtem osvûtlila události nejen roku 1968, a jsem ráda, Ïe se nám dafií pfiiblíïit ÏákÛm novodobé dûjiny. To je i na ím cílem v novém kolním vzdûlávacím programu Evropská kola, fiíká k tomu fieditelka koly Mgr. Katefiina Vávrová. A jak to vidí Ïáci? Dne 14. listopadu jsme zhlédli dokument o PraÏském jaru a následné okupaci v roce Pojednává o pfiíãinách, prûbûhu a následném vpádu vojensk ch sil bratrsk ch republik spolãen ch do paktu Var avské smlouvy. Popisuje tuhé a krvelaãné boje kolem Rozhlasu, Národního muzea a v ude, kde byla cítit domnûlá kontrarevoluce. V dokumentu vypovídají klíãové osobnosti v historick ch i souãasn ch reportáïích. Je prokládán dobov mi relacemi televize a rozhlasu. Je zde také popsán strastipln útûk redaktorû a hlasatelû i s jejich táby pfied hlavnûmi sovûtsk ch tankû. Také je tu v povûì jedné z postiïen ch osob roku 1968, Kamily Mouãkové, která v úter 18. listopadu pfii la do na í koly na besedu. Bylo to velmi zajímavé, paní Mouãková ne etfiila historkami ze srpna 1968 ani humorem, kter m si ãesk národ mnohdy zlehãoval svoji tíïivou situaci. Byla velmi ochotná nám odpovûdût na jakékoli otázky z této oblasti... PfiiblíÏila nám tehdej í atmosféru, kdy obãané âeskoslovenska stáli pevnû pfii sobû. Okupace pfiinesla mnoho obûtí, aè jiï psychick ch ãi fyzick ch... Tisíce âechû poté prchaly na svobodu. V zahraniãí se mnozí z nich stali uznávan mi odborníky v oboru, ve kterém by zde promarnili Ïivot utrpením a zne - uznáním. Mnozí se v zahraniãí stali pevn mi vlastenci a po listopadové revoluci zaãali utváfiet nové svobodné âeskoslovensko. Ti stateãní, co zûstali po dal ích 21 let, zde museli vykonávat bezv znamné práce... jako napfi. paní Mouãková. Marek Schulz a Otmar Bene, Z Kladská, 9. A

7 01_2009:NP2_ :47 Stránka 7 strana 7 NP2/28/2008 NP2/36/2008 NP2/38/2008 NP2/46/2008 NP2/38/2006 NP2/20/2005 Malířské a lakýrnické práce Tel.: , PEVNOST, ČESKÉ CENTRUM ZNAKOVÉHO JAZYKA, O. S. nabízí Týdenní intenzivní kurzy českého znakového jazyka v termínech: a Jarní Kurzy českého znakového jazyka se konají v termínu: Více na tel.: , NP2/47/2008 NP2/26/2007 NP2/44/2008 OPRAVY Tel.: PODLAHY KLADU Tel.: JARNÍ PRÁZDNINY pro děti od 6 do 16 let v KRKONOŠÍCH a s výukou lyžování a snowboardu a dalších činností (angličtina, tanec, zpěv, sebeobrana, ) JAZYKOVÁ ŠKOLA PERFECT Školská 26, Praha 1 Tel.: SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu do Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity jejich objemu pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu. NP2/20/2007 NP2/55/2008 NP2/73/2003 PSYCHOSOCIÁLNÍ CENTRUM ACORUS poskytuje sociální, právní, psychologickou a terapeutickou pomoc obětem domácího násilí v Legerově ulici 20. Bez předchozího objednání se sem mohou přijít poradit osoby ohrožené domácím násilím v pondělí (11:00 17:00, kromě druhého a posledního pondělí v měsíci) a ve čtvrtek (11:00 17:00). V úterý a v pátek je možné se objednat na konzultaci na tel.: ELEKTROWIN Kolektivní systém Elektrowin nabízí možnost odložit staré elektrospotřebiče z domácností do speciálních košů, umístěných v prodejnách elektro. Systém zpětného odběru a recyklace vyřazených elektrozařízení funguje již třetím rokem. Vyloučení elektrozařízení z běžného komunálního odpadu kromě životního prostředí šetří i rozpočty obcí a měst. Daří se využít až 90 % materiálů, které vyřazená zařízení obsahují. Řadu lidí však odrazuje velká vzdálenost sběrných míst. Proto ELEKTROWIN umístil do více než 1600 prodejen elektro sběrné koše, kam lze starý spotřebič odložit bez ohledu na to, zda si kupujeme nový. V hlavním městě Praze jsou koše umístěny v 81 prodejnách elektro. V Praze 2 můžete vysloužilé elektrospotřebiče odložit na těchto místech: ETA ELEKTRO Masarykovo nábř. 6 Merope s. r. o. Slezská 11 BOHEMIA TOOLS CENTRE s. r. o. Oldřichova 36/859 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NP2/3/2008 V lednu nebudou z provozních důvodů přistavovány velkoobjemové kontejnery na obvyklá stanoviště. Občané mohou využít k odložení odpadu areál společnosti KOMWAG, a. s. v Perucké 10 a Sběrné dvory hl. m. Prahy (adresy jsou uveřejněny na Informace také na bezplatné infolince Ulice Prahy 2 na tel.:

8 01_2009:NP2_ :47 Stránka 8 strana 8 Novomûstská radnice V STAVY Obrázky a grafiky Ivy Hüttnerové ( ). Jak se toãí Fimfárum, v stava loutek, rekvizit, dekorací a zajímavostí souvisejících s natáãením animovan ch filmû podle Werichov ch pohádek ( ). Slavní a zapomenutí aneb Chytré hlaviãky z âech a Moravy, interaktivní v stava modelû a konstrukcí vûnovaná objevitelûm a vynálezcûm, ktefií se v âechách narodili nebo zde vytvofiili nûco pfievratného ( ). Klub Interaktivního Domu: Svûtlo mého Ïivota, v stava fotografií dûtí z hematologického a onkologického odd. motolské nemocnice, které fotografují svût kolem sebe a jeho náv tûvníky ( ). Galerie ve vûïi: Karlovo námûstí, v stava soutûïních návrhû z Vefiejné ideové urbanisticko architektonické soutûïe o návrh úprav námûstí ( ). Otevfieno dennû kromû pondûlí od 10:00 do 18:00. Od bude kaïdé úter otevfien nov V tvarn atelier pod vûïí, kde si náv tûvníci budou moci vyzkou et v tvarné techniky a vyrábût rûzné doplàky do bytu nebo dárky. Festival: Lunární festival 2009 Vítání roku buvola, kter chce nabídnout zajímav kulturní program a pfiípadnou alternativu k tradiãním novoroãním oslavám. NKP Vy ehrad V STAVY (Galerie Vy ehrad): V lednu a v únoru je galerie uzavfiena. KOMORNÍ SÁL STARÉHO PURKRABSTVÍ, odpolední pohádky (od 15:00): klasická loutková pohádka O Snûhurce (25. 1.). O pejskovi a koãiãce, jak li na po tu (1. 2.). Kde roste tûstí, hravá pohádka o sobectví a pohodlnosti (8. 2.). Muzeum Policie ČR V stavy: Jedna Indonésie tisíc tváfií, fotografie Jana Foltána ( ). Kriminalistika proti zloãinu, v stava k 50. v roãí Kriminalistického ústavu Praha ( ). Kriminalistick kabinet , v stava ze sbírek muzea ( ). Mûstská policie oãima dûtí, dûtské kresby ze stejnojmenné v tvarné soutûïe ( ). Nová expozice Hasiãského záchranného sboru âr Ochrana obyvatelstva. Otevfieno dennû kromû pondûlí od 10:00 do 17:00, tel.: AKCE: Ledová Praha pro dûti, které se chtûjí pobavit o pololetních prázdninách; pro úãastníky akce zdarma ( ). Filmové ãtvrtky (od 17:00): francouzská komedie âokoláda. Kino MAT v lednu Nov rok otevfie Kino Mat (Karlovo nám. 19) mj. dramatem ãeské produkce Hlídaã ã. 47, komedií SnûÏenky a machfii po 25 letech a ãesko-polsk m dramatem Karamazovi. Bude se hrát také americká komedie Vicky Cristina Barcelona, norská ãerná komedie Kurz negativního my lení nebo izraelsko-nûmecko-fran couzské animované drama Valãík s Ba irem. V rámci Projektu mohou filmoví fanou ci nav tívit slavné filmy Psycho, Sedm samurajû, Upír Nosferatu aj. Na dûti ãeká est medvûdû s Cibulkou, kutilové Pat a Mat nebo Krakono a lyïníci. lesklá ozdoba na kostýmu 1. část tajenky obilí seté na podzim antoušek vysokoškolská zkratka horská jezírka jitro sloh norský záliv ňadro biblická postava 2. část tajenky hubovat kosatec skutečnost samice psů Hanksovo jméno smysl pro krásu aspik Kde v Praze 2 stojí nároïní kubistick dûm ãp. 98/30 od J. Chochola? VáÏení ãtenáfii, na fotografii v minulém ãísle jsme otiskli snímek vinice zaloïené nedávno na Vy ehradû. Dárek za správnou odpovûì zasíláme L. Roubíãkovi z Nezamyslovy ul., B. BlaÏkové z ul. Pod Karlovem a L. Horákové z Prahy 4. Fotosoutěž První leto ní soutûï je zamûfiena na architekturu. Praha má mnoho v znaãn ch stfiedovûk ch, renesanãních a barokních staveb ãestné místo zaujímá i moderní architektura. V na em hlavním mûstû vznikl kubismus, jeden z v znamn ch architektonick ch smûrû poãátku 20. století, dnes chápan jako jeden z vrcholû tuzemského stavitelství. V prûãelí objektû se projevuje soustavou lomen ch klesajících a stoupajících ploch dûlen ch podle diagonál nebo paprskû a zpûsobujících tak ostré hranice svûtel a stínû. Jednotlivé kubistické etapy, které probûhly v letech , mûly své v razné pfiedstavitele. Jmenujme napfiíklad architekty Pavla Janáka, iniciály herce Skamene smyčky pytláků hvězda souhv. Lyra škubání nervů zkratka závodniho klubu výčep zde bylinný čaj zaoblit hostina Dne zemfiel spisovatel, znám pod skautsk m jménem Jestfiáb. (Viz tajenka) se narodil v Podskalí a cel dal í Ïivot bydlel na Vinohradech a na ÎiÏkovû. Po absolvování obchodní koly pracoval jako úfiedník ve velkoobchodu s papírem. Jeho nejslavnûj í román proslavilo publikování v nedûlní pfiíloze âeského slova. Tajenku posílejte na po tovní adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozdûji do Správné znûní tajenky z minulého ãísla: Ludûk Marold. Vylosovanému v herci, Ing. Z. Vomáãkové z Rejskovy ul., zasíláme dárek. paže Josefa Goãára, Vlastislava Hofmana a Josefa Chochola. Vlajkovou lodí praïské kubistické architektury je bezpochyby dûm U âerné Matky BoÏí na nároïí Celetné ulice a Ovocného trhu podle projektu Josefa Goãára. Zajímav je i kubistick sloup uliãního osvûtlení od Vlastislava Hofmana ve v chodní ãásti Jungmannova námûstí. Je potû itelné, Ïe i v Praze 2 stojí nûkolik v znaãn ch objektû v tomto stylu. Pod Vy ehradem, na Ra ínovû nábfieïí, najdeme tfii pozoruhodné vily: ãp. 42, 47, a 71, postavené v letech Nedaleko stojí dal í dvû kubistické vily: ãp. 49 a ãp. 48. V znamn m kubistick m objektem je i nároïní ãinïovní dûm ãp. 98/30 od Josefa Chochola. Detail domu z let je na ilustraãní fotografii. SoutûÏní otázka lednového ãísla proto zní: Kde v Praze 2 stojí nároïní kubistick dûm ãp. 98/30 od J. Chochola? Odpovûì zasílejte po tou na adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozdûji do U odpovûdí posílan ch em uvádûjte kromû jména také svoji po tovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat pfiípadnou v hru. Text: Eva Hrube ová/van, foto: hru Vinice, kterou jsme hledali v prosincovém ãísle, se nachází na Vy ehradu ADVENT V GRÉBOVCE: Komorní smí en sbor Gaudium Cantorum spolu se tûpánkou Hefimánkovou (soprán), Jifiím Ho kem (violoncello), Miroslavem La tovkou (trubka) a Ramonou Luká ovou (klavír) se postaral o pfiíjemné pfiedvánoãní naladûní pravideln ch náv tûvníkû hudebních dostaveníãek v Gröbeho vile. Na koncertû pofiádaném 10. prosince kromû skladeb klasikû jako G. F. Händel, J. S. Bach ãi W. A. Mozart zaznûly vánoãní koledy z celého svûta, francouzské a ãerno - ské tradicionály, ale také skladby Charlese Gounoda, A. Michny z Otradovic, Jakuba Jana Ryby a dal ích. Pfií tí koncert se koná ve stfiedu 11. února a vystoupí na nûm Jindfiich Pazdera a jeho hosté. Vstupenky jsou (do vyãerpání zásob) k dispozici v informaãní kanceláfii ÚMâ Praha 2 na nám. Míru 20. Text: len, foto: czi písmeno řecké abecedy Pokud máte rádi historické radiopfiijímaãe, gramofony a telefonní pfiístroje, nenechte si ujít v stavu Nalaìte si na staré vlny v nákupní galerii Atrium (Karlovo nám. 10). Byla otevfiena zaãátkem prosince m. r. a obsahuje více neï 150 vzácn ch exempláfiû a rarit ze soukrom ch sbírek z USA a âr. MÛÏete se na ni pfiijít podívat do , dennû od 10:00 do 19:00 Divadlo U HasiãÛ ( ímská 45) bude mj hrát tfii pfiíbûhy R. Andersona Ví pfiece, Ïe nesly ím, kdyï teãe voda. Na je pfiipravena komedie N. Simona o dvou star ch klaunech Vstupte... Pfiedstavení zaãínají od 19:00. Vefiejné sobotní nahrávky rozhlasového pofiadu Tobogan se konají 10., 17., 24. a (od 11:00). V prostoru tranzitdisplay (Dittrichova 9) mûïete do nav tívit v stavu Multikino, která je souãástí filmového festivalu Cinepur Choice. Ukazuje, jak s pohybliv mi obrazy nakládají v tvarní umûlci a souãasnû co se stane s filmem, je-li promítán v galerii. Expozice je otevfiena od v úter aï nedûli od 12:00 do 18:00. V Balbínovû poetické hospûdce (Balbínova 6) vystoupí Ivan Hlas Trio, barovou operu Rumunsk m psûm pfiedvede Ester Koãiãková. Irskou hudbu zahraje Shannon. Vystoupení Jifiího Schmitzera mû- Ïete nav tívit a Radim Hladík & Blue Efect - unplugged budou hrát 29. a Zaãátky pofiadû ve 20:00. Institut Cervantes (Na Rybníãku 6) pofiádá v stavu Bverso Brossa pfiedstavuje dílo avantgardního katalánského básníka Joana Brossy, jednoho z nejv znamnûj ích tvûrcû vizuální poezie. Je to první evropská putovní v stava po básníkovû smrti. Otevfiena je do 30.1., ve v ední dny od 13:00 do 18:00. Vstup je voln. Fejeton O slepičí krok Je tû nikdy se mi nepodafiilo slepici chytit a krok zmûfiit. Napadlo mne, Ïe to spí e bude symbolika ãasová. O kolik vtefiin se prodlouïil den od 24. prosince do Nového roku? Je to zanedbateln ch pár vtefiin, i kdyï na Silvestra mohou b t vtefiiny del í. Proã vlastnû 1. ledna zaãíná nov rok? Pro med - vûda vypuká zaãátkem kvûtna, protoïe do té doby spí. Moudr medvûd (ursus sapiens sapiens) je chytfiej í neï ãlovûk, kter blbne celou zimu a pfiívlastek sapiens (moudr ) si neoprávnûnû pfiisvojil. Celé to zavinili Gaius Julius Caesar a papeï ehofi XIII. bullou Inter gravissimas ze 4. února Ani ta nebyla dokonalá. Pfiedpokládá totiï, Ïe rok tropick má 365 dní, 5 hodin, 49 minut a 12 vtefiin. Podle Hansenova v poãtu je v ak o 26 vtefiin krat í. Chyba ta se bude ov em zvût- ovat a za 3323 let to bude cel den. Také se jist Josef Scalliger dopoãítal k tzv. juliánské periodû, coï je 7980 rokû. Znásobil totiï sluneãní cyklus dvaceti osmi, mûsíãní devatenácti a denní patnácti. O nûco pozdûji si podobnû hrál s ãísly jin Josef, znám pod jménem vejk, u lokomotiv v Peãkách. Arménsk kalendáfi je zaloïen na pohyblivém solárním roce. I ten má 12 mûsícû a první se jmenuje Navasardi. Pozdûji se jim zalíbil Juliánsk, pfievzali ho i se jmény, náleïitû je poprzniv e. Tak se únor jmenuje Phebrivarios. Kdo by se chtûl více zahloubat do tohoto systému, aè si vyhledá Recherches sur la chronologie armenienne od E. Dulauriera. Vy lo v PafiíÏi v roce Kalendáfi star ch ekû vy el z pohybû mûsíce a slunce. âtyfii roky tvofiily olympiádu. Z toho je vidno, Ïe naz vat tímto termínem olympijské hry, je nesmysl. Epocha attického letopoãtu, to je první den první olympiády, se dá srovnat i s údaji periody juliánské. Asi jako v Peãkách. V Egyptû slouïil za základ kalendáfie pohybliv rok sluneãní (annus vagus). âasov mi korekturami se nezab vali. Rok zaãínal mûsícem thót a novoroãenky neposílali. Ani v papyrech ani v Údolí králû se Ïádné PF nenalezlo. Doufám, Ïe ná Egyptologick ústav nic nepfiehlédl. Dále byly prostudovány kalendáfie hebrejské, chaldejské, babylonské i národû stfiedoamerick ch, zniãen ch ãásteãnû conquistadory. Bylo pfiihlédnuto i ke kalendáfiûm reïimû autoritativních, zejména takov ch, které si myslely, Ïe zaãínají rokem jedna. Z tûchto faktû jsem byl zmaten. Radil jsem se s radaristy i antiradaristy, disidenty (i irsk mi), vûfiícími i milovníky piva v hostincích 4. cenové skupiny, jehovisty, globalisty, obamovci, sklerotiky, plánovaãi na eho pfiedsednictví EU i písemnû se sovûtsk m dûstojníkem, kter sestfielil Mc Caina. Shodli se v jednom. Novoroãenku lze poslat kdykoli, neboè i v srpnu mûïe nûkoho potû it. Za optimální v ak povaïují dobu po Ka paru, Melicharu a Baltazarovi, kteréïto období lze modernû nazvat postkrálovsk m. Kdyby do lo k jakékoli neoãekávané vítûzné revoluci, pfiimlouval bych se (kdyby chtûla zaãít rokem jedna), aby se poãátek roku pfiesunul na kvûten. Medvûd je pfiece moudré zvífie. Dr. Karel Helmich (82) Obchodník s deštěm na Vinohradech Jako svoji druhou premiéru sezony 2008/2009 uvádí 8. ledna Divadlo na Vinohradech divácky velmi oblíbenou hru Obchodník s de tûm. Pfiedpremiéra se konala 19. prosince. Pfiíbûh podmanivého lháfie, kter rozdává nadûji, a dívky napsal americk dramatik, spisovatel a scénárista Richard Nash uï v roce Úspû n hollywoodsk film s Katherine Hepburnovou a s Burtem Lancasterem v hlavních rolích byl podle této hry natoãen v roce Obchodník s de tûm (pûvodní název The Rainmaker) byl postupnû pfielo- Ïen do více neï 40 jazykû a uveden snad ve v ech v znamn ch americk ch i evropsk ch divadlech. Na jevi tû Divadla na Vinohradech se vrací po ãtvrt století: poslední inscenaci této romantické komedie reïíroval v roce 1984 reïisér Franti ek tûpánek. Hlavní role si tehdy zahráli Svatopluk Skopal a v alternaci Hana Maciuchová a Alena Procházková. ReÏie nové inscenace se ujal Martin Stropnick. Jako Billa Starbucka, podvodníka, kter neúspû nû obchoduje s nebeskou vláhou, obsadil Filipa BlaÏka. Roli Lízy, která se uï asi nevdá, vytvofiila Andrea Elsnerová. Diváci uvidí v dal ích rolích také Jifiího Plachého (ranãer H. C. Curry), Jifiího Dvofiáka (Noe), Michala Novotného (Jim), Jaromíra Medunu ( erif Thomas) a Daniela Bambase (Fil). Text: red/pau, foto: archiv DnV Špicberky ve fotografiích Kima Sengera Miroslav Jake je ãast m prûvodcem turistû v extrémních konãinách, kam pofiádá v pravy tentokrát ale poslouïil jako prûvodce po v stavû fotografií z tûchto konãin: na snímku se starostkou Janou âernochovou a kurátorkou v stavy Milenou Soperovou AÏ do 31. ledna je ve v stavních prostorách Úfiadu Mâ Praha 2 (nám. Míru 20) k vidûní v stava fotografií z pfiechodu PICBERKÒ mezinárodní expedicí Frozen Five Pfiístupna je v pondûlí a ve stfiedu 8:00 17:30, v úter a ve ãtvrtek 7:30 16:00 a v pátek 7:30 14:00. Pfiechod uskuteãnil a fotografie pofiídil Kim Senger, ãlen SdruÏení dûtí a mládeïe, cestovatelského klubu SEDMIâKA, se sv mi mezinárodními pfiáteli na jafie Expedice byla zahájena 29. bfiezna a trvala 77 dní. âesko-nûmecko- védsko-francouzsk t m tvofiilo pût lidí, ktefií spolu s jedním místním psím doprovodem pro li picberky od jihu k severu a zpût po trase dlouhé 1100 km. Organizátor v pravy Kim Senger vyrostl v cestovatelském klubu SED - MIâKA jak pfii vernisáïi prozradila kurátorka v stavy Milena Soperová: Kim jako malé dítû chodil k nám do sdruïení, jezdil s námi na hory a na tábory a posléze, kdyï se jeho rodina odstûhovala do Anglie a on vyrostl, stal se z nûj svûto - bûïník. Studoval na Novém Zélandu, kde pro nás stihl zorganizovat úïasn zájezd. Získal stipendium na norské univerzitû na picberkách a kdyï uï tam byl, vydal se na prûzkum. Pak uspofiádal pfiedná ku a fiadu lidí inspiroval k cestování i do tak odlehl ch krajin, vylíãila pfiíbûh mladého cestovatele Milena Soperová. Kimova sestfienice Hanka k tomu je tû pfiipojila jeho nejbliï í plány: V bfieznu se Kim chystá odjet na sever Norska, pfiejít Strømsø a pfies Kirkenes moïná projít aï k Murmansku. Na rok 2009 pfiipravoval pfiechod Grónska, ale ten se kvûli financím musí odloïit na dal í rok. Bude to expedice, která se má t kat energie chtûl by spolupracovat se kolami a vytvofiit opût nûjak edukaãní film. Edukaãní film o picberkách mohli v ichni zájemci vidût 22. prosince odpoledne, kdy ho v rámci souãasné v stavy sv ch fotografií na radnici Prahy 2 pfiedstavil Kim Senger osobnû. Mûsíãník obãanû mûstské ãásti Praha 2. Vydává Úfiad mûstské ãásti Praha 2 pod reg. ã. MK âr E Roãník 11, ãíslo 1. Vychází 12 x roãnû. Redakãní rada: pfiedseda Tomá Jubánek Jana Babická Mgr. Michaela Marksová RNDr. Radim Perlín Ivo Slavík Mgr. Jan Stoss Michal Uhl tajemnice Mgr. NadûÏda Vandurková. Vedoucí redaktorka: Mgr. Lenka Prokopová Adresa redakce: ÚMâ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za vûcnou správnost pfiíspûvkû odpovídají autofii. NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Pfietisk je povolen s vûdomím redakce. Uzávûrka pfií tího ãísla: , expedice Mûsíãník slouïí k informování obãanû Prahy 2, není periodikem Ïádného politického subjektu. Grafické zpracování zaji Èuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: MoraviaPress, a. s. Distribuce: âeská po ta, s. p. Náklad: v tiskû.

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

V Praze 2 začal zpětný odběr elektrospotřebičů aneb V zájmu životního prostředí

V Praze 2 začal zpětný odběr elektrospotřebičů aneb V zájmu životního prostředí 02_2008:NP2_ 31.1.2008 13:45 Stránka 1 2 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 ÚNOR 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KULTURNÍ VYÎITÍ Informace ZPS V PRAXI Mají obyvatelé Prahy 2 Jaké jsou

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

Informace o zápisech do MŠ a ZŠ str. 18-19. Reprezentační novodvorský bál 26. ledna 2008 od 19.00 hod. KC Novodvorská strana 4

Informace o zápisech do MŠ a ZŠ str. 18-19. Reprezentační novodvorský bál 26. ledna 2008 od 19.00 hod. KC Novodvorská strana 4 **fin-tu ĹçK_0108 22.12.2007 15:13 Str nka 1 Reprezentační novodvorský bál 26. ledna 2008 od 19.00 hod. KC Novodvorská strana 4 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVII LEDEN 2008 71 500 výtisků do schránek

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Rozpočet Městské části. Některé role jsou bonbonky strana 12. Praha 4. na rok 2008 strana 6 7

Rozpočet Městské části. Některé role jsou bonbonky strana 12. Praha 4. na rok 2008 strana 6 7 Jubilejní 10. reprezentační ples MČ Praha 4 8. března 2008 Žofín (Strana 28) MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVII ÚNOR 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK IOP pod lupou Číslo 11 I září I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 16. září bylo ze 7989 přijatých žádostí o podporu v IOP již 7043 vybráno k podpoře? Na tyto schválené

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady 07_2007_.qxd:NP2 28.6.2007 14:57 Stránka 1 7 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 ČERVENEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce LÉTO V PRAZE 2 Informace PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY Nûkolik tipû, kam

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

V áïení spoluobãané, dnes

V áïení spoluobãané, dnes prosinec 2000 ã. 12 Roãník X. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek KONCEPT PLÁNU Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje dle 22 zákona ãíslo 50/1967 Sb. v platném znûní vefiejné projednání

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení Prosinec 2001 ã. 12 Roãník XI. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek Paranormálními jevy do Guinessovy knihy Roman Valíãek z Fr dku- Místku zfiejemû bude zapsán do ãeské, ale i do svûtové Guinessovy

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více