Česko rakouská inspirace. AKTION ČR Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko rakouská inspirace. AKTION ČR Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání"

Transkript

1 Česko rakouská inspirace AKTION ČR Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání

2 Obsah Úvod 4 Do Rakouska se stipendiem 5 Stipendia pro přípravu diplomové a disertační práce Stipendia pro účast na letních jazykových školách slovanských studií Stipendijní výzkumné pobyty pro vysokoškolské pedagogy Habilitační stipendia pro postdoktorandy Letní jazykové kurzy němčiny a češtiny Sommerkollegs 14 Projekty spolupráce 17 Kde najdu informace o programu? 23

3 Úvodem Cílem této brožury je představit přínos bilaterální spolupráce s Rakouskem a tím inspirovat studenty a pedagogy českých veřejných VŠ k podávání žádostí o finanční podporu za účelem realizace studijně-výzkumných pobytů na rakouských univerzitách nebo zapojení do projektů spolupráce. Prezentované příklady představují úryvky ze závěrečných zpráv ze stipendijních pobytů a realizace projektů spolupráce. Děkujeme všem, kteří přispěli k sestavení této brožury. Přejeme budoucím uchazečům o podporu inspirativní počtení. V čem spočívá přínos Česko rakouského programu AKTION? Cílem programu je přispívat k rozvoji vzdělávání a výzkumu na vysokých školách a k vzájemnému porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Za účelem realizace těchto cílů program poskytuje: stipendi a studentům a akademickým pracovníkům obou zemí za účelem realizace jejich vědecko-výzkumných záměrů v druhé zemi a vzájemného poznávání stipendia k účasti na letních školách němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty na tzv. Sommerkollegs, dotace na různé formy vědecké a pedagogické spolupráce univerzitních pracovišť obou zemí za účelem vytváření co největšího počtu pedagogických a výzkumných týmů, využití různého přístrojového vybavení a know how obou partnerů. Do Rakouska se stipendiem! Stipendijní pobyty pro přípravu diplomové a disertační práce Na rozdíl od programů ERASMUS+ a CEEPUS není udělení stipendia programu AKTION podmíněno zapojením hostitelské VŠ do sítě spolupráce univerzit. Každý z uchazečů o stipendium si vyhledá budoucího školitele na jakékoliv oprávněné VŠ v druhé zemi, která se zabývá řešením příslušné vědní problematiky. Stipendia jsou určena zejména pro sběr materiálů v univerzitních a odborných knihovnách a archivech, provádění výzkumu v laboratořích či pro práci v ateliéru, také k provádění sběru dat přímo v terénu formou dotazníkového šetření, expertních interview, konzultace s rakouskými pedagogy, apod. Záleží vždy na studijním oboru a výzkumném záměru každého uchazeče. 4 5

4 Simon Barczi Energetická bezpečnost Střední Evropy - Jak přispěje břidlicový plyn k obnovitelným zdrojům energie? domovská univerzita: Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta hostitelská univerzita: Wirtschaftsuniversität Wien, Institut f. Quantitative Volkswirtschaft termín stipendijního pobytu: duben - květen 2014 obor: energie, ekonomie, environmentální studia Wien Můj výzkumný pobyt na Institutu regulační ekonomie Hospodářské univerzity Vídeň byl pro mě skvělou zkušeností. Mým původním záměrem bylo dostat se k širokému spektru materiálů, které nabízí místní univerzitní knihovna, abych pokročil ve své závěrečné práci. Ukázalo se však, že to nakonec byla jen malá část mého původního záměru. Pracovníci institutu byli vážně skvělí a poskytli mi více, než jsem očekával. Měl jsem k dispozici vlastní pracovnu, kde jsem prováděl výzkum a všude jsem měl pocit, že jsem součástí týmu, jedné velké rodiny, hostitelského institutu. To mi umožnilo rozšířit kontakty na profesionální úrovni, konzultovat mé nápady, a to formálně i neformálně. Ve všech směrech mi to umožnilo udělat velký pokrok v mém výzkumu. Návštěvou knihovny jsem byl pravidelně schopen strávit celý den a stále to nebylo dost. Zúčastnil jsem se několika konferencí např. na téma chytré sítě, energetická politika EU a geopolitika trhů s elektřinou. Kromě toho jsem se zapojil do běžného života v kampusu a zúčastnil jsem se i různých studentských aktivit, které nebyly přímo spojené s mým výzkumem. Zapojil jsem se také do akce Dny pro kariéru pořádané hostitelskou univerzitou, kde bylo možné diskutovat možnosti budoucího zaměstnání v Rakousku. Kromě kontaktů v akademické a profesní sféře jsem navázal kontakty také s mnoha studenty, stejně jako s místním obyvatelstvem a položil tak základ pro dlouhotrvající spolupráci se sousedním státem. Volný čas jsem využíval k cestování po Rakousku. Strávil jsem víkend ve Štýrském Hradci, kde jsem byl již dříve na letní škole. Tam jsem konzultoval část mé závěrečné práce s profesory, se kterými jsem spolupracoval již v roce Setkal jsem se s bývalými kolegy ze studií a oživili jsme tak naše skvělé zážitky. Celkově byl pro mě pobyt v rámci stipendia programu AKTION velkou zkušeností a pomohl mi udělat velký krok vpřed v dosažení mých odborných i osobních cílů. Od října 2014 budu pracovat na jiném výzkumném projektu v Evropské komisi v Lucembursku, kde se v případě, že budu potřebovat radu, budu moci obrátit na partnery na Hospodářské univerzitě Vídeň. 6 7

5 Radka Dvořáková Moderní evoluční trendy ve výuce biologie na středních školách Paul Aigner Rozvoj spolupráce dvou výzkumných týmů v oboru polyolefinů domovská univerzita: Univerzita Karlova v Praze, PedF, katedra biologie a environmentálních studií hostitelská univerzita: Universität Wien, Fakultät f. Lebenswissenschaften, Dpt. f. Integrative Zoologie termín stipendijního pobytu: březen duben 2014 obor: didaktika evoluční biologie Wien domovská univerzita: Johannes Kepler Universität Linz, Institut für chemische Technologie organischer Stoffe hostitelská univerzita: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská termín stipendijního pobytu: červen 2014 obor: technická chemie Můj výzkumný projekt byl zaměřen na moderní evoluční trendy ve výuce biologie, zejména na znalosti pedagogů, porozumění aktuálním tématům evoluční biologie a jejich uznávání a také na proces výuky tohoto tématu ve vyšších ročnících středních škol. Účelem mého stipendijního pobytu bylo analyzovat situaci v Rakousku (ve Vídni) a srovnat ji se situací v České republice (v Praze). Analýza situace ve Vídni zahrnovala následující kroky: studium a srovnání národních učebních plánů pro vyšší ročníky středních škol v obou zemích studium a srovnání nejběžnějších učebnic v obou zemích návštěva několika vídeňských středních škol za účelem srovnání samotného procesu výuky v Rakousku a v ČR návštěva centra pro výuku a učení ve Vídni a uskutečnění tří interview s lektory, kteří proškolují budoucí pedagogy, nebo kteří zajišťují doškolování učitelů Nejdůležitější částí mého výzkumného pobytu ve Vídni bylo finalizovat a následně realizovat dotazníkové šetření týkající se porozumění a výuky evoluce u učitelů biologie na vídeňských středních školách. Dotazník byl dokončen díky spolupráci s rakouským mentorem prof. Güntherem Passem a německým konzultantem prof. Dittmarem Grafem z TU Dortmund. Dotazníky byly distribuovány s návratností 73 vyplněných dotazníků, čímž byl úspěšně splněn stanovený cíl. Impulsem pro můj výzkumný záměr bylo setkání výzkumných týmů prof. Koseka (VŠCHT v Praze) a prof. Paulika (JKU Linz), které se uskutečnilo u příležitosti konference v oboru polymerů již po několikáté. V návaznosti na ně se týmy obou institutů vzájemně navštívili a prezentovali si svou činnost. Díky tomu se ukázalo, že dovednosti obou zúčastněných výzkumných skupin se perfektně doplňují, což představuje ideální základ pro společný výzkum. Můj výzkumný pobyt byl zacílen na zintenzivnění dlouhodobé spolupráce mezi VŠCHT v Praze a JKU Linec v oboru polyolefinů. Zaměřoval jsem se primárně na souvislosti mezi polymerizačními podmínkami a na z nich vycházející materiálové vlastnosti. Díky dobře definovaným vzorkům (JKU Linz) a jejich analýze (VŠCHT v Praze) lze hovořit o skutečné symbióze ve výzkumu s následným vydání několika společných vědeckých publikací. Na VŠCHT jsem byl přijat velmi srdečně a ihned jsem se plně zapojil do výzkumných aktivit a kolektivu. Přesně podle mého gusta byla i vydatná česká kuchyně. Výzkumná činnost probíhala především v laboratoři VŠCHT v Praze. Za účelem seznámení se s možnostmi počítačového mikrotomografu se uskutečnila také návštěva ZČU v Plzni. Hlavním cílem bylo spolupracovat s co možná nejvyšším počtem členů výzkumného týmu, aby byly šířeny znalosti o výzkumné činnosti skupiny kolem prof. Koseka. Díky mému pobytu se spolupráce mezi oběma výzkumnými týmy prohloubila. Návštěva pražských a plzeňských laboratoří mi umožnila hlubší vhled do výzkumné činnosti kolegů z VŠCHT. Získal jsem i nové poznatky o testování polymerů. Kromě vědeckého pracoviště jsem mohl lépe poznat jak Prahu, tak českou mentalitu a jsem velmi potěšen, že jsem po jeden měsíc mohl být její součástí. Praha 8 9

6 Maria Vögele Dentální turistika z pohledu evropského práva domovská univerzita: Universität Salzburg, Fachbereich European Union Studies hostitelská univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta termín stipendijního pobytu: únor květen 2014 obor: právo, právní a veřejnosprávní řízení Mezinárodní a evropské environmentální právo 5 ECTS České rodinné právo a dědické právo 5 ECTS Mezinárodní právo lidských práv 5 ECTS Čeština pro cizince jazykový kurz 4 ECTS Již několik let udržuje Univerzita Palackého v Olomouci intenzivní partnerství s Univerzitou Salzburg. Díky tomu jsem mohla absolvovat v rámci semestru v zahraničí double-degree program obou univerzit. Předpokladem bylo získání nejméně 18 ECTS v rámci přednášek zaměřených na evropská témata. Z bohaté nabídky přednášek v anglickém jazyce jsem si vybrala následující: Kurzy byly velmi náročné i informativní a dobře doplňovaly nabídku předmětů mé domácí univerzity. Všechny uvedené přednášky jsem úspěšně absolvovala. Vedle návštěvy přednášek jsem se věnovala především psaní diplomové práce. Po náročné přípravě, která probíhala od října 2013 do ledna 2014, jsem se mohla plně věnovat vyhodnocení výsledků mého výzkumu. Diplomová práce nese název Kvůli nákladům na východ zubní turistika z pohledu evropského práva. Obsahově se práce pokouší o právní přiblížení se tématu zubní turistiky v EU, zvláště v ČR. Centrální otázkou bylo, zda současný evropský právní rámec dostačuje tomu, aby udržel mobilitu pacientů v rámci EU atraktivní. Prostřednictvím empirického šetření byli dotazováni rakouští pacienti a dentisté za účelem zjištění odpovědí na otázky, jak aktuálně vnímají fenomén mobility pacientů a zda mají v tomto ohledu povědomí o nějakých omezeních. Olomouc Pobyt v Olomouci mě velmi inspiroval při psaní závěrečné práce. Mohla jsem skvěle poznat zemi i její obyvatelstvo. Univerzita Palackého nabízí opravdu mezinárodní atmosféru. Jenom během mého semestru tu bylo kolem 60 nových zahraničních studentů. Hned od začátku se nám věnovali členové ESN evropské studentské organizace. Již první den tzv. uvítacího týdne, který byl zorganizován pro zahraniční studenty, jsme byli zásobeni cennými informacemi týkajícími se města a studia, dále jsme absolvovali řadu akcí za účelem urychlení vzájemného poznávání. Proto jsem se mohla ve velmi krátkém čase seznámit s mnoha studenty z celé Evropy, ale také z Asie, Mexika nebo z USA. O víkendech jsme pořádali společné výlety po ČR, které nás zavedli například do Brna, Prahy, Plzně nebo do Telče. ESN uspořádala pro zahraniční studenty i exkurzi do Krakova a Osvětimi. Na vlastní kůži jsem si mohla vyzkoušet, jak důležitá je pro mírové soužití vzájemná interakce mezi Evropany. Přestože jsem byla v poměrně malém městě, mohla jsem vnímat takzvaně celou Evropu. Sešli se tu lidé z téměř všech členských zemí EU, společně navštěvovali přednášky a semináře a společně také trávili volný čas. Nebylo rozhodující, jak moc se odlišujeme, pokud jde o náš původ, všem byla totiž společná jejich evropská identita. Díky této zkušenosti jsem pevně přesvědčena o tom, že mobilita v rámci Evropy, ať už má jakoukoliv podobu, může mít vždy pozitivní přínos pro další rozvoj EU. V čase sílícího euroskepticizmu je setkávání a vzájemná identifikace důležitější než kdy jindy. Jen tak je možné, aby si lidé uvědomili, kolik společného máme a jak důležitá e spolupráce je. Jana Reiter domovská univerzita: Wirtschaftsuniversität Wien hostitelská univerzita: Jihočeská univerzita České Budějovice termín stipendijního pobytu: léto 2013 účast na Letní škole slovanských studií pořádané FF JU v Č. Budějovicích Tento třítýdenní jazykový kurs v Českých Budějovicích mi osobně hodně přinesl. Díky intensivnímu procvičování češtiny jsem udělala v krátkém čase velké pokroky. Během vyučování byly znovu vysvětleny základy české gramatiky a s pomocí cvičení neustále opakovány a tím upevněny. Také jsem se naučila něco o české kultuře a životním stylu. Tím, že byla výuka vedena převážně v českém jazyce, jsem si zlepšila i poslechové dovednosti a byla tu i spousta příležitostí k aktivnímu konverzování. Vzhledem k mezinárodnímu složení skupiny jsme se dozvěděli během rozhovorů také zajímavá fakta o zvycích i každodenním životě v jiných zemích, např. v Japonsku. O víkendech byly nabízeny výlety, např. do Českého Krumlova nebo na Hlubokou. Prohlídky probíhaly v češtině a já jsem měla radost vždy, když jsem postřehla letopočet, nebo když jsem občas rozuměla souvislostem. To mi ukázalo, že před sebou mám sice ještě dlouhou cestu, ale také, že se učení vyplatí. Celý kurs se mi velmi líbil. Mohla jsem si zlepšit své doposud skromné znalosti češtiny a poprvé je použít v běžném životě. Díky pobytu v České republice jsem získala novou motivaci k tomu, nepřestávat hned, jakmile to začne být těžké, protože pocit, že člověk konečně něčemu rozumí a dokáže se vyjádřit, to naprosto vyváží. České Budějovice Ať žije čeština! Stipendia pro účast na letních jazykových školách slovanských studií Šest českých univerzit pořádá intenzivní letní jazykové kurzy češtiny pro cizince. Rakouští studenti se během 3 4 týdnů setkávají se studenty z různých zemí světa a účastní se výuky, kterou vedou čeští lektoři. Výuka je doprovázena bohatým programem, který zahrnuje exkurze, výlety i kulturní a sportovní program

7 Výzkum a výuka mezinárodně? Ano, se stipendijními pobyty pro univerzitní pedagogy! Vysokoškolští pedagogové z České republiky i z Rakouska se mohou během jednoměsíčních stipendijních pobytů opakovaně věnovat svému výzkumu nebo přednášet na zahraniční hostitelské instituci. PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. Studium žen a práce žen v Rakousku-Uhersku v 19. a na počátku 20. století domovská univerzita: UHK Hradec Králové, Historický ústav FF hostitelská univerzita: Universität Wien, Historisch-Kulturwis. Fakultät, Institut f. Geschichte termín stipendijního pobytu: letní semestr 2014 obor: dějiny 19. století, gender Během mého výzkumného pobytu jsem studovala ve vídeňských knihovnách, především v Rakouské národní knihovně, v knihovně města Vídně sídlící ve Vídeňské radnici a v univerzitní odborné knihovně Institutu dějin. V Rakouské národní knihovně jakož i v univerzitní knihovně jsem našla mnoho užitečných nových knih a kvalitní disertační práce k mému tématu, které jsem využila především pro vyhledání vhodné metodologie. V Knihovně města Vídně a v archivu ve Vídeňské radnici jsem využila bohaté sbírky tisků a rukopisů. Velmi důležité pro mě byly zejména zprávy vídeňských ženských spolků, otázky ženské práce nebo dívčí studium, dále korespondence rakouských feministek a čelních představitelek ženského hnutí a bojovnic za sociální reformu nebo staré přednášky o práci žen a vzdělávání žen ve Vídni, které jsem mohla srovnávat s názory a situací v Čechách. Vzhledem k tomu, že se v mém projektu věnuji soudobým úvahám o studiu žen a vývoji těchto úvah během dlouhodobějšího časového úseku, považuji za zásadní, získat informace o prvních studentkách nebo vědkyních na Vídeňské univerzitě. Z tohoto důvodu jsem prováděla výzkum v univerzitním archivu, kde se nacházejí dokumenty o prvních promocích, důležitá rozhodnutí akademického senátu a příslušného ministerstva a také zajímavé výstřižky z novin na téma studium žen. Má kolegyně Dr. Brigitta Bader-Zaar mi doporučila nejnovější odborné časopisy a knihy a seznámila mě se sbírkou pozůstalostí žen na Institutu dějin. Hovořili jsme také o možnosti obnovit spolupráci mezi Vídeňskou univerzitou a Univerzitou Hradec Králové formou projektu. Díky stipendiu jsem měla skvělou příležitost studovat jak nejnovější literaturu a odborné časopisy, mnoho důležitých archivních dokumentů, tak i seznámit se se starými tiskopisy. Wien PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D. Klíčové fáze ve vývoji rakouského poválečného dramatu domovská univerzita: Univerzita Karlova v Praze, Ústav germánských studií hostitelská univerzita: Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut f. Germanistik termín stipendijního pobytu: letní semestr 2013 obor: germanistika Během mého stipendijního pobytu jsem si zapůjčovala a rešeršovala primární a sekundární literaturu v univerzitní knihovně a v odborných knihovnách, jejichž fondy jsou zaměřeny na germanistiku a divadelní vědu. Většinu literatury k mému tématu jsem rešeršovala a studovala ve výzkumném centru Elfride Jelinek (Elefriede Jelinek-Forschungszentrum). V průběhu celého letního semestru jsem se účastnila semináře Nová německá literatura: Elfriede Jelinek na Institutu germanistiky. Dále jsem navštěvovala interdisciplinární semestrální přednášku Čtyři fáze evropské avantgardy, ale i další přednášky Vídeňské univerzity. Od ledna jsem navštěvovala různá divadelní představení, zejména soudobé inscenace a dramata Vídeňské moderny (E. Jelinek: Die Winterreise, T. Bernhard: Der Ignorant und der Wahnsinnige, H. von Hofmannsthal: Elektra). V květnu a červnu jsem navštívila některá představení, alternativní projekty a výstavy v rámci akce Wiener Festwochen, abych mohla porovnat různé formy soudobého divadla, které překračují hranici mezi divadlem médii, perforací a společenskou realitou, mezi uměním, politologií, sociologií a filozofií. Především jsem se však zaměřila na psaní mé habilitace. Napsala jsem zhruba osmdesát stran o dramatické tvorbě Elfried Jelinek. V textu jsem se pokoušela znázornit proměny dramatické poetiky E. Jelinek mezi 70. a 90. lety 20. století. Analyzovala jsem několik dramat z tohoto časového období, která jsou pro jelinkovský pojem divadelního textu v různých fázích její tvorby typické. Na radu mé školitelky prof. Janke jsem se rozhodla zaměřit se v mé habilitaci výhradně na experimentální divadelní text rakouského poválečného dramatu. Wien Podpora vědeckého růstu díky šestiměsíčním habilitačním stipendiím Od roku 2010 je postdoktorandům z obou zemí, kteří dokončují svou habilitační práci, k dispozici stipendijní kategorie, jejímž cílem je umožnit sdílení nových vědeckých metod a technik a získaného know-how domovskou a hostitelskou institucí a také výměna zkušeností mezi pracovišti obou zapojených institucí

8 Kam v létě za němčinou? Somerkolleg v Poděbradech nejlépe na Sommerkolleg programu AKTION ČR Rakousko Jak si nejlépe zdokonalím znalost cizího jazyka? V kontaktu s rodilými mluvčími. Na tomto principu jsou založeny třítýdenní letní kurzy němčiny a češtiny. Kromě oddělené jazykové výuky v rozsahu 4 hodiny denně mají čeští i rakouští studenti šanci spolu trávit čas při doplňkových programech, při řešení různých témat i o víkendech. Společné ubytování navíc navozuje autentické cizojazyčné prostředí. Sommerkolleg v Českých Budějovicích Těžiště letní jazykové školy spočívalo v každodenní čtyřhodinové jazykové výuce ve dvou skupinách českých a ve dvou skupinách rakouských studentů. Dále byly uspořádány: překladatelský seminář - odborný jazyk a odborný překlad (česky/německy) literární seminář - česká a rakouská literatura 20. století (německy) seminář: mediální činnost a práce s veřjností autorská čtení Radka Denemarková, Doron Rabinovici, Elisabeth Reichart výlety do Rožmberku nad Vltavou, Tábora, Chýnova, Jindřichova Hradce návštěva přeshraniční zemské výstavy Jiží Čechy Horní Rakousko: Staré stopy - nové cesty ve městech Vyšší Brod, Bad Leonfelden, Český Krumlov, Freistadt exkurze do pivovaru v Českých Budějovicích První letní škola se konala na základě iniciativy a z finančních prostředků příslušného spolkového ministerstva Rakouské republiky již v r Další pak byly financovány z prostředků nově vzniklého programu AKTION ČR Rakousko. Do r se jich uskutečnilo 47 v šesti místech České republiky pro celkem studentů z obou zemí. Citace ze zpráv některých účastníků: skvělá učitelka s nakažlivým zapálením. vyučující má velké nadání pro zprostředkování cizího jazyka; jedna z nejlepších lektorek, které znám výuka probíhala v přátelské, milé a uvolněné atmosféře; přesto jsme se hodně naučili výlety a exkurze na řadu zajímavých míst nám zprostředkovaly autentický dojem z Jižních Čech, zemská výstava stála za to České Budějovice Vedle čtyřhodinové jazykové výuky a šesti seminářů formou tandemové výuky se konaly následující přednášky, na které vždy navázala diskuse: Mag. Martin Hojni z Rakouského velvyslanectví v Praze: Aktuální vztahy mezi ČR a Rakouskem Dipl.-Ing. Helena Štěpánková: Aktuální ekonomická situace ekonomické změny po roce 1989 a dnešní situace v České republice Mgr. Daniel Křivánek: Turismus a lázeňství v České republice Mag. Natascha Grilj, ředitelka Rakouského kulturního fóra v Praze: představení RKF a aktuální informace Mag. Norbert Conti: Nabídka Rakouského institutu v Brně, Rakouský jazykový diplom Mag. Andrea Staňkovsky: Představení Obchodního oddělení Rakouského velvyslanectví v Praze Petra Procházková: diskuse s českou válečnou zpravodajkou Poděbrady V odpoledních hodinách a o víkendech byl program doplněn dalšími doprovodnými akcemi: autorské čtení českého spisovatele Michala Viewegha exkurze do skláren v Poděbradech, do automobilového závodu TPCA v Kolíně a do historického centra řemesel a umění a bylinné zahrady Botanicus v Ostré prohlídka měst: Poděbrady, Praha a Kolín (židovský hřbitov a synagoga) návštěva města Rakovník, hradu Krakovec, rodného města prezidenta Edvarda Beneše Kožlany a přírodních krás v okolí řeky Berounky filmové večery a slavnostní závěrečný večer, který si studenti sami připravili Citace ze zpráv některých účastníků: Sommerkolleg byl SUPER! Poděbrady jsou pro pořádání takovéhoto kurzu velmi vhodné. Výuka byla velmi aktivní, mnoho zajímavých her a cvičení, při kterých bylo třeba hodně mluvit, čímž se ztrácel ostych z mluvení. Velmi dobrý výběr cílů exkurzí; často na místa, kam by se jednotlivec snadno nedostal. Třítýdenní společný pobyt českých a rakouských studentů se ukázal jako velmi plodný. Naše rakouská lektorka byla vynikající. Zachovejte, prosím, pro studenty dalších ročníků.! Kurz byl příliš krátký

9 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ: Chceš si vyměňovat názory se studenty rakouských univerzit nebo vyslechnout přednášku rakouského pedagoga? Spolupráce katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství, FS ČVUT v Praze se zemědělskou univerzitou BOKU Wien Zapoj se do projektu spolupráce českých a rakouských univerzitních pracovišť. Podporovány jsou všechny formy spolupráce, které jsou přínosné pro obě partnerské VŠ, např. společné vědecké semináře/workshopy, vědecké exkurze pro studenty, studijní cesty v druhé zemi, přednášky hostujících profesorů, příprava společných publikací/učebnic, letní jazykové a odborné školy a spolupráce ve výzkumu. Podané a schválené projekty počet podaných projektů počet schválených projektů Při jejich realizaci bylo každoročně finančně podpořeno studentů a akademických pracovníků z obou zemí. Přínos ze spolupráce mají ovšem i studenti hostitelských univerzit, kteří se účastní přednášek, společných seminářů i neformálních společných večerů celkem Týmy pedagogů obou univerzit, připravující společné intenzivní výukové kurzy pro studenty obou univerzit, obdržely podporu pro jejich pořádání z programu AKTION již po sedmnácté. Spolupráce umožňuje využít různé přístrojové vybavení a know-how obou pracovišť, což představuje přidanou hodnotu pro účastníky z obou zemí. Program kurzu na téma: Determination of soil susceptibility to erosion for different land uses systems ve Vídni v termínu pro 23 studentů z ČR a 4 pedagogy z obou zemí: zahájení kurzu, všeobecné metodické přednášky a prezentace modelování vodní eroze v laboratoři výpočty naměřených charakteristik, statistické vyhodnocení exkurze na terénní experimentální plochy, prezentace půdoochranné techniky závěrečné shrnutí, diskuze, ukončení kurzu, odjezd účastníků Program kurzu na téma Application of soil erosion models for evaluating efficiency of mitigation measures v Praze v termínu pro 35 studentů z Rakouska a 6 pedagogů: příjezd účastníků, zahájení úvodní přednášky, základy počítačového modelování výpočet objemu sedimentu ve vodní nádrži s využitím GIS odhad transportu sedimentu z povodí s využitím GIS měření na laboratorním dešťovém simulátoru, vyhodnocení výsledků, závěrečná diskuze, odjezd Studenti získávají kromě nových teoretických i praktických poznatků také informace relevantní pro jejich následné studentské nebo doktorandské stáže a studijní pobyty. Např. frekventantka obdobného kurzu z ČR, organizovaného v předešlém roce, zpracovávala na partnerském pracovišti BOKU Wien svou diplomovou práci, kterou v následujícím roce obhájila. Zájem ze strany studentů, především z Rakouska, je v posledních letech tak velký, že si část studentů platí náklady na pobyt v ČR z vlastních prostředků. Ze zpráv účastníků: Rakouští pedagogové byli velmi přátelští, pro výuku bylo vše velmi dobře připraveno a zorganizováno. Dle mého názoru bylo velmi užitečné poznat způsoby práce, atmosféru a možnosti výuky a výzkumu na jiné univerzitě. Na základě absolvování tohoto kurzu jsem začal přemýšlet o absolvování semestru na zahraniční univerzitě, neboť jsem se hodně naučil a objevil nové možnosti. Jsem organizátorům z obou zemí velmi vděčný, že mi umožnili se jej zúčastnit. Obdobnou příležitost bych neváhal znovu využít. Wien 16 17

10 Spolupráce kateder sociální práce Ostravské univerzity s FH Campus Wien Ostrava Spolupráce ústavu anorganické technologie VŠCHT v Praze s Technickou univerzitou ve Vídni na téma: Nové trendy v aplikaci foto- a elektrokatalýzy Již počtvrté dostaly skupiny 7 studentů z Rakouska a 9 studentů z ČR možnost absolvovat dvoutýdenní odborný studijní pobyt na Ostravsku a ve Vídni. Program na Ostravské univerzitě v ZS 2013: Studenti absolvovali 6 přednášek pedagogů OU, návštěvu u děkana FSs OU a referát sociální práce na Magistrátu města Ostravy. Dále navštívili 6 organizací sociální práce, kde diskutovali s jejich vedením: Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Liščina, o.s., zlepšení sociálních podmínek potřebných rodin Mléčný bar naproti, sociální podnikání RENARKON, o.p.s., práce s drogově závislými Spirala, o.s. sociální rehabilitace pro psychicky nemocné St. Alexander s Charity, pomoc lidem v nouzi Charita Ostrava, pomoc potřebným různého druhu Závěrem prezentovali studenti v malých skupinách PR koncept 1. a 3. navštívené organizace a marketingovou strategii pro 2. organizaci sociální práce. Program ve Vídni v ZS 2013: Studenti absolvovali 6 přednášek pedagogů Vídeňské univerzity, setkávali se a také spolupracovali se studenty z 5 dalších zemí stejného oboru, což pro většinu z nich bylo novou zkušeností. Navštívili čtyři organizace sociální práce, kde vedli Interview s jejich vedoucími pracovníky: TOP Lokal (socio-economic project for unemployed persons) Schuldnerberatung Wien (Debt counselling centre, Viennese Social Fund) Vinzenzhaus (Caritas) transitional housing for men Jedmayer (Suchthilfe Wien ggmbh). Závěrem prezentovali ve smíšených skupinkách koncepty projektů přeshraniční spolupráce s podporou EU s následnou diskusí. Ze zpráv účastníků: Jsem velmi ráda, že jsem se mohla projektu zúčastnit. Program byl intenzivní a náročný a velmi dobře zorganizován. I přes určité jazykové problémy to pro mne byly jedny z nejlepších dvou týdnů studia. Kolegům budu doporučovat. V roce 2006 přišly vědecké týmy obou univerzit s nápadem uspořádat 1. česko-rakouský vědecký workshop pro 25 účastníků z obou zemí. Podařil se, a v r se konal již 5. pro 44 účastníků. Kromě studentů a pedagogů obou univerzit, kteří na konání semináře obdrželi od programu AKTION finanční podporu, se 4. a 5. workshopu účastnili na vlastní náklady i vědečtí pracovníci z AV ČR, ze Slovenska, Francie, Německa, Slovenska a Velké Británie. Odborný program workshopů je strukturován do třech hlavních tematických oblastí: A. Fotoindukované procesy a jejich aplikace, B. Nové materiály, imobilizované tenké vrstvy katalyzátorů a jejich aplikace, C. Aplikace elektrokatalýzy v životním prostředí, v rámci kterých pedagogové i studenti prezentují svých příspěvků, na něž navazují ukázky nových metod včetně praktického tréninku. Hlavními přínosy spolupráce pro pedagogy i studenty jsou: výměna poznatků a zkušeností a jejich aplikace seznámení se s nejnovějšími trendy v oboru možnost vyslechnout přednášky odborníků z řady zemí, rovněž možnost prezentovat výsledky své práce seznámení se s řadou odborníků z Evropy Od druhého workshopu jsou vydávány sborníky příspěvků z jednotlivých let, které jsou k dispozici u pořadatelů workshopů, kontakt viz.: Praha 18 19

11 Wien Spolupráce ústavu bohemistických studií FF UK s institutem českého jazyka, literatury a didaktiky PeF OU a kat. slavistiky Vídeňské univerzity na téma: Po stopách kořenů univerzitní výuky češtiny Spolupráce Ústavu navrhování 5, FA VUT v Brně s Technickou univerzitou v Grazu na téma: Aktuální rozvoj měst Brna a Grazu z hledisek udržitelnosti a energetické šetrnosti Brno Pět až deset studentů z každé z výše zmíněných VŠ se již čtvrtým rokem schází spolu s pedagogy při absolvování exkurzí střídavě na každé z nich. První setkání se uskutečnilo v Praze v r. 2010, studenti vyslechli přednášku o historii i současném rozvoji fakulty od pedagoga domácí univerzity, dále odborné přednášky Didaktika výuky češtiny v Čechách a v Rakousku a Divadelní Praha. Navštívili studio Českého rozhlasu 1, kde kromě informací o přípravě vysílání vedly Interview s redaktorkou Janou Klusákovou, které bylo pak v následujících dnech odvysíláno. Nechyběla prohlídka města s odborným výkladem, návštěva výstavy umění ve Veletržním paláci a prohlídka historických prostor Karlovy Univerzity. Pokračování následovalo v r ve Vídni, kde studenti kromě univerzitního campusu navštívili také Akademii ministerstva obrany, kde se seznámili s jazykovou přípravou v resortu ministerstva obrany. Absolvovali jedenáct přednášek od vyučujících ze všech 3 univerzit, např. Nový didaktický pohled na literární vzdělávání, Čeští hudebníci ve Vídni, Vyjádření zdvořilosti v současné češtině, Zdroje a cíle jazykové popularizace, Rozvíjení čtenářských dovedností žáků základních škol, Vídeň Boženy Němcové. Od básníka a překladatele Václava Grůši, žijícího ve Vídni, přednášku: Vídeň z pohledu mladého českého básníka a prohlídku města s odborným výkladem na téma: České stopy ve Vídni. Poučeni z předchozích exkurzí připravili vyučující v r v Ostravě pro studenty předem teze dvanácti přednášek, aby si mohli připravit otázky pro závěrečnou diskusi po každé z nich. Při zahájení Majálesu se setkali také s rektorem univerzity, který je pozval na večerní program. Za vlastní prostředky shlédli operu Bohéma ve Dvořákově divadle. Navštívili Galerii města Ostravy, kde měli možnost vidět výstavu středověkých rukopisů s malovanými iniciálami, na radnici proběhla přednáška kronikářky města na téma: Kronikářství a dobové dokumenty - proměny psaného jazyka v kronice městské části Poruba, po které následovala prohlídka expozice bývalých hutí. Studenti byli účastni také výuky češtiny na základní škole. Zatím poslední program byl realizován opět v Praze v r Na základě úspěšných exkurzí v předchozích letech byl o účast velký zájem, zúčastnilo se 10 studentů z každé VŠ. Absolvování čtrnácti přednášek od pedagogů všech tří VŠ bylo proloženo návštěvami Muzea Antonína Dvořáka, Muzea české hudby a Státní opery Praha. Nechyběla návštěva a interview v Českém rozhlase. Vrcholem byla návštěva představení v Národním divadle, ve které i někteří čeští studenti/ky byli poprvé. Z hodnocení jedné z účastnic: Tento program byl jedinečnou příležitostí jak pro české tak i pro rakouské studenty k získání zajímavých a důležitých dojmů pro jejich budoucnost. Jedná se nejen o didaktické dojmy, ale i o kulturu, historii, literaturu a především o mezinárodní kontakt mezi Českem a Rakouskem. Pro mě to byla skvělá a dobrá zkušenost a jsem velmi ráda, že jsem se mohla tohoto programu zúčastnit. Touto příležitostí bych chtěla poděkovat organizátorům, kteří mi tuto zkušenost umožnili. Na základě zkušenosti s úspěšnou realizací projektu spolupráce s Univerzitou Vídeň navázalo české pracoviště spolupráci s Technickou univerzitou v Grazu, v rámci které došlo v letech k realizaci různorodých aktivit: ZS 2012: 3 přednášky rakouských pedagogů pro studenty v Brně 60 účastníků, 3 přednášky pro doktorandy a pedagogy 20 účastníků, všechny byly předneseny v angličtině s následnou diskusí v angličtině a němčině schůzka na Magistrátu Města Brna o energeticky úsporném plánování v rozvojových tendencích města Brna s několika pracovníky a vedoucím oddělení Územního plánu LS 2013: mezinárodní třídenní workshop studentů doplněn přednáškami českých pedagogů a návštěvou Vily Tugendhat, workshop byl tematicky připraven jako úvod zadání pro letní semestr předmětu Urbanistické navrhování pro 15 studentů bakalářského stupně na FA TU Graz; pro řešené území byla zvolena lokalita po továrně KRAS v Brně ZS 2013: třídenní exkurze 34 studentů a 4 pedagogů z FA VUT do Grazu zaměřená na transformaci postindustriálního území, experimentální projekt výstavby obytného souboru 143 bytových jednotek ECR+ je situován do bývalého průmyslového areálu pivovaru 2 přednášky pedagogů z Brna na Fakultě architektury TU Graz Presentované inovativní koncepty udržitelného a energeticky šetrného urbanismu, zejména přednášky rakouských lektorů zaujaly natolik, že po ukončení projektu byl pozván přednášející Ernst Rainer ke dvěma veřejným přednáškám na FA do Brna. Udržitelnost a energeticky šetrný rozvoj města zaujal i zástupce samosprávy městské části Brno Nový Lískovec, kteří se přednášek také zúčastnili. K praktické výměně zkušeností při plánování města by mohlo dojít na jaře roku 2014 na společném projektu se studenty VUT a rakouskými experty, aplikovaném na území samosprávy městské části. Cyklus realizovaných programů podporovaných z prostředků programu AKTION zvyšuje kvalitu výuky urbanismu na obou fakultách, podporuje konkurenceschopnost absolventů oboru studia architektury a urbanismu a iniciativně podporuje přenos teoretických konceptů do praxe

12 Letní škola literárního překladu ve Znojmě Znojmo Především díky angažovanosti Mag. Michaely Kuklové, lektorky češtiny na ústavu slavistiky Univerzity ve Vídni, dostalo již po sedmé 25 studentů češtiny z Vídně a němčiny z katedry germanistiky Ostravské univerzity jedinečnou příležitost účasti na letní škole literárního překladu / později na letní literární škole, které se konaly na půli cesty mezi Ostravou a Vídní ve Znojmě. Letní škola trvala vždy 2 týdny a byla založena na principu výuky v tandemu. V jazykově smíšených dvojicích studenti nejen pracují, ale i bydlí. Hlavní náplní letní školy je práce s literárními texty současných českých i rakouských prozaiků v rozsahu 4 6 hodin denně. Při jazykové výuce je používána metoda překladu a kreativního psaní, výsledné texty si studenti navzájem prezentují a hodnotí. Další důležitou součástí programu byly přednášky a autorská čtení renomovaných autorů a překladatelů s následující diskuzí, které se konaly v prostorech rakouské knihovny ve Znojmě a byli otevřeny i pro veřejnost. Z české literární scény pozvání přijali např. Ludvík Kundera, Jaroslav Rudiš, Anna Zonová, Radka Denemarková, Petra Soukupová, Olga Pluháčková, z Rakouska např. Michael Stavarič, Paulus Hochgatterer, Norbert Mayer, Caroline Hofer, Nora Fuchs, Kristina Kallert Během víkendu se konaly výlety v českém nebo rakouském pohraničí. Program byl doplněn také prohlídkou Znojma, muzeí v okolních městech, návštěvou nakladatelství Host v Brně včetně besedy s vydavatelem a promítáním filmů. Z hodnotících dotazníků na závěr letní školy vyplývá, že studenti si intenzivní práci v tandemu a probírání literatury do hluboky velmi cení, neboť se s tímto způsobem výuky běžně nesetkávají. Ukázky tvořivosti studentů: Veronika Hanáková/Zatoulané spermie Vítr, milenec mých vlasů, mi šeptá do ucha to nic, to předtucha o odvaru z konvalinek špíně černých očních linek a tváři muže samce syna vyděděnce. O hříčce prasklého kondomu nezvaném hostu do domu jak ten pak, z povinnosti, nedotčen tíhou štěstí vnímá pouze ostrost hran ve zrodu letních rán. Denisa Vozničková/Pod vodou Jsem rád, že jsi přišla, řekl kapr a vesele plaval kolem štiky. Taky ti trvalo, než jsi mě pozval, už jsem myslela, že se ti nelíbím. Jsi tak krásná, začal kapr, když v tom byl násilím vytažen z vody. Ach ty Vánoce.měla jsem jít raději na rande s úhořem. Kde najdu informace o programu? Webové stránky programu: Webové stránky zahraničního oddělení své VŠ Informační semináře na jednotlivých VŠ v ČR: sleduj informace zahraničního oddělení své VŠ Vzdělávací veletrhy v ČR: Gaudeamus v Brně a Praze Lingua Show v Praze Educa Liberec Study Abroad Fair ČVUT v Praze Vzdělávání a řemeslo v Českých Budějovicích Učen, středoškolák, vysokoškolák v Ostravě Veletrh neziskových organizací NGO Market v Praze Od zimního semestru r jsou závěrečné zprávy a další údaje o projektech k dispozici na webových stránkách programu AKTION: 22

13 Administrace programu AKTION ČR - Rakousko Kancelář programu v Praze: vedoucí kanceláře: Ing. Helena Hanžlová odborná referentka: PhDr. Martina Hamplová DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 tel: /513 Fax: internet: Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu Rakouské výměnné služby ve Vídni: referent pro ČR: Mag. Michael Schedl ICM des OeAD, Ebendorferstr.7, A Vídeň tel: Fax: internet: vydavatel: Dům zahraniční spolupráce redakce: M. Hamplová, H. Hanžlová grafické zpracování a sazba: Ondřej Kunc - artlab, 2014 náklad: Praha 2014 ISBN:

AKTION Česká republika Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání. Martina Hamplová Brno, 02. 10. 2014

AKTION Česká republika Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání. Martina Hamplová Brno, 02. 10. 2014 AKTION Česká republika Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání Martina Hamplová Brno, 02. 10. 2014 AKTION ČR Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání společný program ministerstev školství obou zemí (MŠMT,

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Program AKTION Česká republika Rakousko. 20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání

Program AKTION Česká republika Rakousko. 20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání Program AKTION Česká republika Rakousko. 20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání Na začátku byla myšlenka podpory sousedních reformujících se států bývalého východního bloku tehdejšího Československa

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Vzdělávací programy Vzdělávání pro studenty středních i vysokých škol, včetně doktorských programů FYBICH INSTITUT Contipro Cíle Představit

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

Podpora projektů mládeže z Česko-německého fondu budoucnosti. 26. 3. 2014 Eva Winklerová

Podpora projektů mládeže z Česko-německého fondu budoucnosti. 26. 3. 2014 Eva Winklerová Podpora projektů mládeže z Česko-německého fondu budoucnosti 26. 3. 2014 Eva Winklerová Nadační fond Vznik 1997: založen na základě Česko-německé deklarace na 10 let 2007: doba trvání prodloužena o dalších

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM ZPRÁVA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 15 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

Bilanční diagnostika 4. workshop

Bilanční diagnostika 4. workshop Bilanční diagnostika 4. workshop 6. - 7. 12. 2012, Praha Zpráva z jednání + fotodokumentace V předvánoční atmosféře se na začátku prosince 2012 uskutečnil již čtvrtý mezinárodní workshop projektu Bilanční

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

Cena pro učitele němčiny 2014/15

Cena pro učitele němčiny 2014/15 Cena pro učitele němčiny 2014/15 V soutěži Cena pro učitele němčiny 2014/15 budou oceněny kreativní a inovativní projekty výuky, které ve školním roce 2014/15 vytvoří učitelé němčiny mateřských, základních

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM JMÉNO: Kateřina Kulichová ROČNÍK: I. Mgr. NÁZEV PRAXE/STÁŽE: Sdílení zkušeností v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a jejich využití. VÝŠE STIPENDIA:

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ!

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! Dne 9.12.2014 od 13h v posluchárně děkanátu AF MENDELU, pavilonu M, místnost M2.12. Přednášející: Bc. Alena Hooperová Akce je realizována v rámci klíčové aktivity 05

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více