GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK"

Transkript

1 GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK 1. Slovesné časy - přít., předpřít. (for x since), min., předmin., - průběhové tvary, vyjádř. budoucnosti (předbudoucí - budoucí prostý, přít. průběh., to be going to 2. Modální slovesa - CAN, MAY, MUST : zápor, opisy, min. čas; vyj. doměnky, předpokladu: It may be true. It must be true. It can t be true. - SHOULD, OUGHT TO měl bych - MS s minulým infinitivem, zej. can, may, must ; It must have been true. 3. Trpný rod - tvoření v růz. časech včetně přít. průběh.: The letter is being written. 4. Podmiňovací způsob - zej. jeho vyjádření pomocí vazby HAD BETTER x WOULD RATHER I would like to ( I d like to go ). 5. Časová souslednost - nepřímá řeč, nepř. otázka (! slovosled! ) 6. Slovesa, která nemohou tvořit průběhové tvary ( nevyjadřují děj ) 7. Slovesa SAY, TELL, TALK, SPEAK - rozdíly v užití 8. Slovesa, po kterých následuje infinitiv bez částice TO ; (Let s go there.) 9. Slovesa, po kterých užijeme příd. jm. ve fci příslovce ; (It looks nice.) 10. Infinitiv - slovesa s infinitivní vazbou (I promised to go there.) - inf. přítomný (to call) - inf. minulý (to have called) - vazba předmětu s inf. (I hear him play.) - vazba nominativu (podmětu) s inf. (He is heard to play.) 11. Gerundium - Slovesa s gerundiální vazbou (I finished reading the book yesterday.) - ger. s předložkami ve větách časových (after, before...) 12. Krátké koncové zjišť. otázky - že ano, že ne - Peter smokes, doesn t he? 13. Stručná replika JÁ TAKÉ, JÁ TAKÉ NE I am tired. So am I. I am not tired. Neither (nor) am I. I am not either. 14. Vazba HAVE SOMETHNG DONE (dát si něco udělat) - I had my shoes repaired. 15. Věty podmínkové 16. Věty účelové, zej. vyjádř. pomocí infinitivu (I went to the station to buy the ticket.) 17. Věty časové vyj. budoucnost - čas. spojky, po kterých se užívá přít. čas místo čes. bud. času (after, before, until, till, by the time...) - I ll wait till you come. - předbud. čas v čas. větách 18. Věty vztažné - zájmena, kterými jsou uvozeny - vynechávání zájmen - Here is the book (that) you are looking for. 19. Věty přípustkové - vyj. pomocí spojek although, in spite of..., even if (though ) Though we were late, nobody took any notice of it. 20. Podst. jména počitatelná a nepočitatel. - užití členů, some, much, many, a lot of, /a/ little, /a/ few 21. Podstat. jména plurálová, zej. skládající se ze 2 částí (trousers, scissors...) 22. Předložkový genitiv s OF po údajích množství a váhy: a glass of wine x a wine glass a bottle of milk x a milk bottle 23. Zástupné zájmeno ONE (ONES) nahrazující počit. podst. jména 24. Přídavná jména - stupňování, srovnávání : stejná míra vlastnosti, různá míra vlastnosti 25. Zájmena přivlatňovací samostatná (mine, yours...) 26. Vzdálenost v prostoru - DALEKO : far x long way. How far did you go? We went a long way. 27. Vzdálenost v čase - DLOUHO: long time x long; How long does it take? x It takes a long time. 28. Some, any, no every a jejich složeniny 29. All / of /, both / of /, none / of /, enough, another, other, others 30. Slovosled - postavení krátkých příslovcí ve větě (always, often, usually... ) - slovosled v nepřímých otázkách (I can t say where it is.) - sl. v otázkách doplňovacích, je-li sloveso s předložkou What are they speaking about?) 31. Rekce nejdůlež. příd. jmen a sloves (předložka jako součást pevné vazby) : be fond of, be good at, be interested in, different from, look after, look for Datum v AJ 1

2 GRAMATIKA - POŽADAVKY KE ZKOUŠCE NĚMECKÝ JAZYK - gramatické učivo je potřeba zvládnout v rozsahu tří učebnic pro jazykové školy ( III. Díl do 15.l. včetně) nebo oba díly učebnice Německy s úsměvem, tj. všech 20 lekcí I. Znalost základní mluvnice 1) Člen - užití, skloňování, vynechání 2) Podstatná jména - skloňování - silné, slabé, smíšené 3) Přídavná jména - skloňování po členu určitém a dieser - skloňování po členu neurčitém a kein - skloňování bez členu - stupňování 4) Zájmena - skloňování osobních zájmen - skloňování přivlastňovacích zájmen - skloňování dieser - jener - mancher - welcher - solcher, was für ein - zájmeno svůj v němčině 5) Číslovky - základní - řadové - určování času (hodiny, datum) 6) Slovesa - přítomný čas pravidelných sloves, haben und sein, způsobových sloves, silných sloves - rozkazovací způsob pravidelných sloves a slovesa sein - zvratná slovesa - pomocné sloveso werden a budoucí čas - préteritum a perfektum slabých, silných, způsobových, pomocných sloves - trpný rod jen v přítomném a minulém čase (préteritum a perfektum) - würde + infinitiv - konjunktiv préterita, konjunktiv plusquamperfekta - závislý infinitiv 7) Příslovce - stupňování - směrová příslovce hin a her a jejich složeniny 8) Předložky - s 3. pádem, se 4. pádem, s pádem - splývání předložek se členem - předložky jako součást spojení se slovesy, podst. i přídavnými jmény 9) Skladba - vedlejší věty časové ( předčasnost, současnost, následnost) - v. v. podmínkové ( reálné, irreálné) - v.v. příčinné, přípustkové, důsledkové - v.v. vztažné 10)Tvoření otázek - nepřímé otázky - otázky pomocí zájmenných příslovcí 2

3 GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE RUSKÝ JAZYK PODSTATNÁ JMÉNA Rod podstatných jmen Číslo podstatných jmen - nesklonná podstatná jména - singularia tantum (ягода, малина, земляника, картошка, рыба, кирпич, опыт...) - pluralia tantum (будни, сутки, сумерки, каникулы, похороны...) Skloňování podstatných jmen Základní skloňování - 7.p.j.č. (podstatná jmnéna na -?,ш,ч,щ,ц - ножом, товарищем, немцем,отцом, свечой, сдачей), vzor тетрадь - тетрадью - 6.p.j.č. (pravidelná koncovka - e X - ии a -у, в лесу, на углу) - 1.p.m.č. (pravidelná koncovka - ы X -a) - 2.p.m.č - koncovky muž.rodu -ов, -ев, -ей (заводов, трамваев, автомобилей) Typ podstatných jmen - ребёнок - ребята, ребят - лист - листья, листьев, дерево - деревья - деревьев, стул - стулья - стульев - друг, друзья, друзей - брат - братья - братьев - год - лет - время, имя, мать, дочь ZÁJMENA - osobní zájmena - я, он, она (2.p. - 4.p.) ČÍSLOVKY - počítaný předmět po číslovkách 1, 2, 3, 4-7.p. číslovek 1, 2, 3, 4, 5, 40, 90, druhové číslovky - dvoe... SLOVESA Základní časování (slovasa 1. a 2. časování) - změna kmenové souhlásky (писать, искать, спросить, любить...) Typ sloves - давать, узнавать, вставать, беседовать,ориентироваться, рисовать... - мыть, крыть, рыть... - пить, шить, лить, бить - понять, принять, взять - лечь, сесть, петь, - мочь,помочь, брать, взять, жить, понять, начать, спать, прибыть, встать, бежать, умереть - nepravidelná slovesa -?отеть, дать, есть, ехать PŘEDLOŽKY - по + 3.p. - slovesa s předložkovými vazbami - typ - интересоваться чем, учиться чему... VYJÁDŘENÍ ZÁPORU нет + 2.p.j.и. 3

4 LITERATURA KE ZKOUŠCE A ANGLICKÝ JAZYK Učebnice obecného jazyka, např.: Kollmannová, L. Angličtina pro samouky, Leda Zábojová, Peprník, Nangonová. Angličtina pro jazykové školy I, II, SPN Odborný jazyk, např: Slabá, Strnadová. Professional English - I, II, Leda, 1995 Gramatika, např.: Murphy, R. Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 1996 Murphy, R. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1994 Wicher, H. H. Grammar, NS Svoboda, Praha, 1998 Chudý, Chudá. Practice Your English Grammar, Fragment Konverzace, např.: Redman, S. English Vocabulary in Use (pre- intermediate & intermediate), CUP 1997 Reálie, např.: Christian, C. Focus on English-Speaking Countries, Phoenix ELT, 1998 Farrell, M. The World of English, Longman, 1997 Odborné texty profesně zaměřené, např. (Internet): BBC různé obory Encyklopedie Britanica různé obory CNN Středoevropská univerzita Životní prostředí Počítače Fulbrightova nadace, jazykové zkoušky, např. TOEFL Fulbrightova nadace, jazykové zkoušky, např. TOEFL Britská rada, jazykové zkoušky, např. FCE Evropská unie ELEKTRONICKÁ STUDIJNÍ OPORA Následující multimediální programy jsou na síti univerzity; lze je též zakoupit jako CD-ROMy. English Library - výukový program od začátečnické úrovně po velmi pokročilou (SPIN- Vektor Multimedia) English Connections: výukový program (SPIN- Vektor Multimedia) Beginners English - začátečnická úroveň Intermediate English - středně pokročilá úroveň Advanced English - pokročilá úroveň Technical English středně pokročilá úroveň Tourism English středně pokročilá úroveň Business English středně pokročilá úroveň LANGmaster Milenium Line kurzy a ozvučený slovník (Langmaster, EPA) BBC English Assessor britská angličtina - příprava na mezinárodně uznávané testy (SPIN- Vektor Multimedia) Diagnostický a kvalifikační test úrovní znalostí angličtiny. 9 úrovní, porozumění - slovní zásoba gramatika The Heinemann TOEFL Preparation Course and Practice Tests americká angličtina Příprava na mezinárodně uznávané testy (Langmaster, EPA) Slovníky a translatory: Translator (Langsoft) Slovník WinGED 2000 (REWIN, s.r.o.) LANGmaster Milenium Line (Langmaster, EPA) 4

5 LITERATURA KE ZKOUŠCE A VŠECHNY JAZYKY ELEKTRONICKÁ STUDIJNÍ OPORA Následující multimediální programy jsou na síti univerzity; lze je též zakoupit jako CD-ROMy. Cizí jazyky mimo angličtinu Language Library - výukové programy od začátečnické úrovně po velmi pokročilou (SPIN - Vektor Multimedia) German Library němčina French Library - francouzština Spanish Library - španělština International Connections - výukové programy od začátečnické úrovně po mírně pokročilou (SPIN - Vektor Multimedia) German Connections - němčina French Connections - francouzština Spanish Connections - španělština Italian Connections italština Language teacher ruština Slovníky a translatory: Translator (němčina, ruština, francouzština, španělština, italština) (Langsoft) Slovník WinGED 2000 (němčina, ruština, francouzština, španělština, italština) - (REWIN, s.r.o.) LITERATURA KE ZKOUŠCE A NĚMECKÝ JAZYK Učebnice, např.: Höppnerová. Němčina pro jazykové školy I, II, III, IV, SPN Drmlová, Homolková, Kettnerová, Tesařová. Německy s úsměvem, 1992, Jirco Strakonice Homolková B., Amelung I. Němčina pro samouky, Academia, 1999 ( lekce) Gramatika, např.: Dusilová a kol. Cvičebnice německé gramatiky, druhé rozšířené vydání, 1999, Polyglot Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, 1996, Verlag fur Deutsch Justová H. Wir üben deutsche Grammatik, Fragment, 1998 Konverzace, např.: Keprtová M. Německo- český tematický slovník, 1996, Nakladatelství Olomouc Justová H. Wir wiederholen für s Abitur, 1995, Fragment Reálie, např: Homolková B. Reálie německy mluvících zemí, 1997, Fraus Plzeň Schmid G. F. Kleine Deutschlandkunde, 1993, Fraus Plzeň Odborný jazyk, např: Sachs R. Německá obchodní korespondence, 1993, Fraus Plzeň Markt časopis na pomoc výuce odborné němčiny Nicolas, Sprenger, Weermann. Wirtschaft -auf Deutsch, 1994, Klett Edition Deutsch (Evropská unie) 5

6 LITERATURA KE ZKOUŠCE A RUSKÝ JAZYK RUŠTINA-praktický jazykový průvodce,ro-to-m,bučovice,1998 RUŠTINA,J.Navrátilová,INFOA,2000 Ruská konverzace, SPN, Praha, 1972 Přehledná gramatika - Ruština - INFOA Ruština pro pokročilé,spn,praha 1997 RADUGA 1,2,3,Fraus,Plzeň,1999 Odborné časopisy - např.: Началъная школа, Наука и жизнъ, Педагогика, Вопросы психологии, Вопросы литературы... Časopisy je možné si prohlédnout jak v centrální studovně PF - starší ročníky je možné si zapůjčit v knihovně PF, tak některé z uvedených titulů jsou k dispozici na příslušných oborových katedrách. Další tituly odborných časopisů je možné si vyžádat v Městské knihovně v čítárně časopisecké sekce. Internet: Ruské vyhledávače: /, Odborné časopisy a články: Начальная школа (www.openworld.ru/school/1999/current.htm), Физика в школе, География в школе, Квант, Мировая экономика и международные отношения, Наука и жизнь (http://nauka.relis.ru/), Педагогика (www.vspu.ru/pedagogica/index.html), Вопросы психологии (www.voppsy.ru/, Вопросы истории, Вопросы языкознания, Русская литература, Вопросы литературы (http:/magazines.russ.ru/voplit/, ap.... 6

7 LITERATURA KE ZKOUŠCE A FRANCOUZSKÝ JAZYK Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, Leda Velíšková, Špinková: Parlons francais! Leda Janešová, Prokopová, Česko-francouzská konverzace, Leda Zavřelová, Chybová: Přehled francouzské mluvnice, Brno, 1992 Bárta: Průvodce francouzskou mluvnicí, Bárta - Smrček, 1992 LITERATURA KE ZKOUŠCE A ŠPANĚLSKÝ JAZYK Prokopová, Libuše: Španělština pro samouky, SPN, Praha, 1992 Prokopová, Libuše: Španělština, SPN, Praha, 1992 Dubský, Josef: Moderní učebnice španělštiny, SNTL, Praha, 1991 Houštecká, Eva: Španělština v textech, Leda, 1997 Učebnice španělských autorů Fente, R., Fernandez, J., Siles, J.: CURSO INTESIVO DE ESPAŇOL: EJERCICIOS PRACTICOS, NIVEL INTERMEDIO Y SUPERIOR, Sgel, Madrid, 1971 Sanchez, A., Martin, E., Mattila, J. A.: GRAMATICA PRACTICA DE ESPAŇOL PARA EXTRANJEROS, Sgel, Madrid 1981 Sanchez, A., Martin, E., Mattila, J. A.: EJERCICIOS COMLEMENTARIOS, Sgel, Madrid 1980 Sanchez, A., Cabre, M. T., Mattila, J. A.: ESPAŇOL EN DIRECTO, Sgel, Madrid 1981 LITERATURA KE ZKOUŠCE A ITALSKÝ JAZYK Bahníková, A., Benešová, H., Ehrenbergerová, L.: Itatština. SPN, Praha Hamplová, S.: Stručná mluvnice italštiny. Academia, Praha Janešová, J.: Italština pro samouky. Leda, Praha Mikulášek, L.: Ianua linguae italicae. Studijní text, Ústí nad Labem LITERATURA KE ZKOUŠCE A LATINA Latina pro vysoké školy (kolektiv autorů), 1972, Praha Kuťáková, E.: Latina 1, 1991, Praha Zachová, J.: Latina pro historiky, Praha 7

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání školní rok 2014/2015 23/2014 Obsah: I. POVINNÉ PŘEDMĚTY...

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Administrativní a prezentační systémy - APS124EP. Anotace - cíl předmětu. Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Administrativní a prezentační systémy - APS124EP. Anotace - cíl předmětu. Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. Administrativní a prezentační systémy - APS124EP Garant předmětu: Doc. MUDr. Vilikus Zdeněk, CSc. Počet hodin: 0/3 Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Anglický jazyk I, II, III, IV

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Právo ve veřejné správě (aktualizace k 18. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Právo ve veřejné správě (aktualizace k 18. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Právo ve veřejné správě (aktualizace k 18. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy (právo)...2 Anglický jazyk I, II, III, IV - úrovně Beginners, Pre-Intermediate,

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II... 4 Anglický

Více

Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Elementary. Od 19. týdne výuky používaná učebnice New Headway Pre-intermediate

Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Elementary. Od 19. týdne výuky používaná učebnice New Headway Pre-intermediate Pomaturitní studium PET Období školního vyučování ve školním roce začne stejně jako ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích a bude probíhat v souladu

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

19. Vztažné věty... 94 Vztažné věty celkové procvičení... 98

19. Vztažné věty... 94 Vztažné věty celkové procvičení... 98 OBSAH 1. Přítomný čas prostý.............................................10 2. Přítomný čas průběhový.......................................... 16 3. Minulý čas prostý...............................................

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

Příloha č. 3 Osnovy jednotlivých jazykových kurzů

Příloha č. 3 Osnovy jednotlivých jazykových kurzů Výukové plány Anglický jazyk Příloha č. 3 Osnovy jednotlivých jazykových kurzů Výukový plán anglický jazyk (úroveň A1) Počet vyučovacích hodin týdně (á 90min) 1 Zaměření Obecná angličtina Výukový materiál

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné 1. Kapitola Identifikační údaje školy...3 2. Kapitola Charakteristika školy...4 3. Kapitola Hodinové dotace

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 20/2013 Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání školní rok 2013/2014 Obsah: I. POVINNÉ PŘEDMĚTY...

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta ANGLIČTINA Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz Pavel Rakyta Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Obsah Předmluva... 3

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více