Zpráva o pokusném ověřování výuky podle ŠVP na dvojjazyčných gymnáziích za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o pokusném ověřování výuky podle ŠVP na dvojjazyčných gymnáziích za rok 2010"

Transkript

1 Zpráva o pokusném ověřování výuky podle ŠVP na dvojjazyčných gymnáziích za rok 2010

2 Průběh úkolu v roce 2010 V květnu 2010 bylo ve spolupráci s VÚP dokončeno ŠVP The English College in Prague Anglické gymnázium. Od školního roku 2010/2011 bylo ze seznamu dvojjazyčných gymnázií vyřazeno (zrušené) Česko-italské jazykové gymnázium, s. r. o., Sadská 530, Praha 9 Hloubětín, Počet dvojjazyčných gymnázií se tak snížil z 18 na 17. Kromě dílčích konzultací s jednotlivými školami k ŠVP a realizaci ŠVP byly cíle úkolu soustředěny na zjištění přínosu a obtíží spojených se zaváděním ŠVP na dvojjazyčných gymnáziích. 3

3 Závěry z dotazníkového šetření k vyhodnocení práce s ŠVP na dvojjazyčných gymnáziích ve školním roce 2009/2010 V květnu 2010 zaslal VÚP na všech 17 dvojjazyčných gymnázií dotazník s otevřenými otázkami, který je přílohou tohoto dokumentu (Příloha č. 1). V odpovědích na ně byla vyhodnocena realizace ŠVP v roce Školy měly příležitost učinit reflexi vlastní tvorby a výuky podle ŠVP po prvním školním roce, což je velmi krátké období na hodnocení, ale přesto je možné některé důležité změny ve výuce vypozorovat a popsat. Otázky v dotazníku se vztahují k následujícím tematickým oblastem: změny ve výuce dle ŠVP a jejich zhodnocení, problémy při výuce dle ŠVP, úpravy ŠVP, jazyková příprava a potřeba podpory ze strany VÚP. Nejprve jsou uvedeny podotázky tematických oblastí, následně jsou shrnuty výroky škol k jednotlivým podotázkám a některé výroky jsou okomentovány. V první otázce byly školy dotazovány na to, jaké zaznamenaly změny v dvojjazyčných gymnáziích v souvislosti s výukou podle ŠVP. Tato otázka se skládá ze 3 dalších upřesňujících podotázek. 1a) Jaké změny nastaly ve vaší škole a ve výuce v souvislosti s realizací ŠVP? 1b) Jak tyto změny hodnotíte? Většina škol popsala jako nejzásadnější změnu: úpravu časové dotace v učebním plánu pro některé školy to znamenalo oproti předchozímu stavu zavést větší počet hodin ve výuce českého jazyka a literatury nebo dřívější zavedení předmětu ICT; Jako pozitivní změny školy zmiňují: vlastní přípravu dokumentu ŠVP; nové nastavení vzdělávacího obsahu jako atraktivnější výuku pro žáky s větším prostorem k samostatnějšímu myšlení a k uplatnění svých zájmů; zavedení průřezových témat; roztřídění učebních osnov do jednotlivých ů a celkové sjednocení cílů a požadavků ze strany školy umožňující větší přehlednost jak pro učitele, tak i pro rodiče žáků a žáky samotné; učební osnovy umožňují volnost při rozhodování o výběru učiva; proměnu práce a spolupráce učitelů a zlepšení spolupráce českých a zahraničních učitelů a předmětových komisí při přípravě učebních osnov a koordinaci výuky některých předmětů a dále předmětů, které jsou vyučovány jak českými, tak i zahraničními učiteli; více moderních metod výuky, jako např. projektové vyučování; větší uplatňování mezipředmětových vztahů; větší nezávislost na zahraničním partnerovi školy díky naplňování vzdělávacího obsahu dle RVP DG. Jako problematickou změnu školy zmiňují: přeskupení a úpravu struktury vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících tak, aby byl naplněn povinný obsah RVP DG, a zároveň mezinárodních programů, podle nichž musejí dvojjazyčná gymnázia vyučovat. 4

4 1c) Byli žáci seznámeni s tím, že budou vyučováni podle ŠVP? Pokud ano, napište jakou formou. Žáci a rodiče žáků byli o výuce podle ŠVP většinou informováni: v rámci přijímacího řízení; v rámci adaptačních kurzů; prostřednictvím webových stránek školy; v rámci informačních a třídních schůzek nebo pohovoru s žáky i rodiči ještě před nástupem do 1. u. S podrobnostmi ŠVP seznamuje žáky a rodiče obvykle třídní učitel či předseda předmětové komise. Žáci a rodiče žáků vyšších ů, kterých se výuka podle ŠVP již týkat nebude, byli o této změně v nižších ročnících informováni na třídních schůzkách a v rámci konzultačního odpoledne. Ve druhé otázce byly školy dotazovány na to, s jakými problémy se při výuce dle ŠVP setkaly. 2) Co Vám činí při práci podle ŠVP ve výuce největší obtíže? Pro naprostou většinu škol nepředstavuje realizace podle ŠVP větší obtíže. Některé z výše uvedených pozitivních změn jsou považovány za částečně problematické: mezipředmětové vztahy; průřezová témata; nové metody práce; náročnost při koordinaci ŠVP a komunikaci mezi učiteli. Pojmenované problémy při realizaci ŠVP jsou logické, protože hlavní principy, které reforma přinesla, významně kvalitativně posouvají školní vzdělávání. Nové prinicipy mohou být pro školy náročné. Jedna ze škol popisuje jako největší obtíž kombinaci požadavků mezinárodního programu IB 1 a požadavků RVP DG, jako např. povinnost Dalšího cizího jazyka v posledním u a naopak volitelnost Cizího jazyka v posledním u. Vzhledem k tomu, že výuka v Dalším cizím jazyce musí směřovat nejméně k úrovni B1, je nutné zachovat časovou dotaci a i povinnost výuky jazyka ve čtyřech posledních ročnících. V prvních dvou ročnících je volitelnost zvolena z toho důvodu, že žáci se spíše zaměřují na rozvoj znalostí a dovedností v Cizím jazyce, který si v posledním u může škola ve svém ŠVP stanovit jako povinný. Jako další obtíž uvádí stejná škola to, že zahraniční, ale i někteří čeští učitelé měli problém pochopit systém, princip a důvody RVP a ŠVP. V tomto případě je možné odkázat na příspěvky na Metodickém portálu a dále na možnost konzultace s VÚP. Dvě ze škol uvedly, že realizaci ŠVP nenahrává neustálená struktura a nejasnosti kolem maturitní zkoušky. Většina škol odpovídala na otázky na konci školního roku 2009/2010, kdy ještě nebylo známo, jak současné vedení MŠMT rozhodne ve věci státních maturit. Záležitost státních maturit a dvojjazyčných gymnázií byla také řešena v dubnu 2009 tzv. Návrhem řešení ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v dvojjazyčných třídách gymnázií a řešení maturitní zkoušky z cizího jazyka ve vybraných školách, které realizují přípravu na tzv. Německý jazykový diplom. Jako další obtíž byl zmíněn postup ČŠI při kontrole výuky dle ŠVP. Tuto záležitost bude nutné konzultovat s odborem 23 MŠMT. 1 IB = International Baccalaureate je mezinárodní vzdělávací program. 5

5 Ve třetí otázce byly školy dotazovány na to, jaké provedly úpravy ve svém ŠVP. 3) Budete provádět nějaké úpravy v dokumentu ŠVP po prvním školním roce pokusného ověřování výuky? Pokud ano, vypište jaké a z jakého důvodu. Většina škol shodně napsala, že prozatím neprováděly ve svých ŠVP žádné úpravy, protože žáci prošli teprve prvním em výuky dle ŠVP. Výhledově plánované úpravy ŠVP se týkají: charakteristiky ŠVP a rozpracování problematiky žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí na základě doporučení ČŠI; učebního plánu; upřesnění učebních osnov v ŠVP na základě doporučení ČŠI; volitelných předmětů. Ve čtvrté otázce byly školy dotazovány na organizaci a průběh tzv. jazykové přípravy, jak se v prvních dvou ročnících na dvojjazyčných gymnáziích nazývá cizojazyčná výuka, která směřuje k dosažení úrovně B1. Přehledem je uvedeno, jak je na jednotlivých školách a jazykových sekcích zjišťována vstupní jazyková úroveň žáků, dále jaká je požadovaná výstupní jazyková úroveň po 1. u a jak se zjišťuje výstupní jazyková úroveň na konci 2. u. 4a) Jakým způsobem zjišťujete vstupní jazykovou úroveň žáků v 1. u v rámci vzdělávacího oboru Jazyková příprava? 4b) Jaké výstupní znalosti a dovednosti požadujete po žácích po 1. roce vzdělávání v rámci vzdělávacího oboru Jazyková příprava? 4c) Jakým způsobem zjišťujete, zda jsou jazykové znalosti a dovednosti žáků na konci 2. u na úrovni B1 v rámci vzdělávacího oboru Jazyková příprava? JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA G Olomouc-Hejčín (AJ) zjišťování vstupní jazykové úrovně v 1. u test z angličtiny v rámci přijímacích zkoušek požadovaná výstupní jazyková úroveň v 1. u (dle SERR) zjišťování výstupní jazykové úrovně (B1) v 2. u progress test + interview s rodilým mluvčím G EC v Praze (AJ) test z angličtiny v rámci přijímacích zkoušek B1 závěrečné zkoušky ze všech vyučovacích předmětů Francouzské bilingvy 2 vstupní úroveň se nezjišťuje A1 závěrečný celostátní písemný test na jazykové znalosti a dovednosti G Písek (FJ Belgie) vstupní úroveň se nezjišťuje dle ŠVP srovnávací testy Česko-italské G Praha (IJ) G F. X. Šaldy Liberec (NJ) ústní pohovor rozřazovací test písemné kalibrované testy a testování ústního projevu komplexní jazyková zkouška: písemná a ústní část 2 Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Gymnázium Jana Nerudy Praha, Slovanské gymnázium Olomouc, Gymnázium Matyáše Lercha Brno 6

6 Rakouské G Praha (NJ) G Dr. Karla Polesného Znojmo (NJ) Španělské G Brno- Bystrc (ŠJ) test z němčiny na úrovni A1 v rámci přijímacích zkoušek vstupní jazykový test vstupní úroveň se nezjišťuje evaluační testy, srovnávací testy, test ÖSD 3 výstupní jazyková zkouška gramatický test, poslech, ústní zkouška ověřovací test Biskupské G České Budějovice (ŠJ) vstupní úroveň se nezjišťuje + souhrnná písemná i ústní zkouška G Čajkovského Olomouc (ŠJ) G Hladnov Ostrava (ŠJ) G Luďka Pika Plzeň (ŠJ) G Budějovická Praha (ŠJ) vstupní úroveň se nezjišťuje vstupní úroveň se nezjišťuje vstupní úroveň se nezjišťuje vstupní úroveň se nezjišťuje nehodnoceno neuvedeno prostřednictvím modelů mezinárodní jazykové zkoušky DELE využití výstupních testů podle Institutu Cervantes tzv. malá maturita ze španělštiny ústní i písemné zkoušky před komisí Jazyková příprava, která zahrnuje intenzivní jazykovou výuku v prvních dvou ročnících, je jedním z hlavních specifik dvojjazyčných gymnázií. V anglických, německých a italském dvojjazyčném gymnáziu je zjišťována vstupní jazyková znalost žáka. U španělské a francouzské sekce se nepožaduje žádná vstupní jazyková znalost žáka. Požadovaná jazyková znalost na konci 1. u je obvykle. Požadovaná výstupní jazyková úroveň na konci 2. u, která je RVP DG stanovena na úroveň B1, je obvykle ověřována pomocí závěrečných testů a ústního pohovoru. Na některých školách jsou využívány certifikované zkoušky pro příslušný jazyk. Od třetího do šestého u probíhá výuka povinných vyučovaných předmětů v cizím jazyce, a využívá se tak jazykových znalostí získaných v rámci jazykové přípravy. V příloze (Příloha č. 2) je uveden přehled všech předmětů vyučovaných v cizím jazyce ve všech dvojjazyčných gymnáziích od třetího do šestého u. Počet vyučovaných předmětů v cizím jazyce se liší v jednotlivých sekcích. Například španělská a francouzská dvojjazyčná gymnázia vyučují ve španělštině matematiku, fyziku, chemii, zeměpis a dějepis. Anglická dvojjazyčná gymnázia vyučují poměrně velké množství předmětů v angličtině, což je umožněno vstupní jazykovou znalostí žáků, která je obvykle na úrovni A1/. Vybrané vyučovací předměty a jejich počet se na německých dvojjazyčných gymnáziích liší výrazněji. V páté otázce byly školy dotazovány na to, zda by měly zájem o podporu ze strany VÚP při práci s ŠVP a RVP DG a jak by tuto podporu definovaly. 5.) Měli byste zájem o podporu VÚP při práci s ŠVP a RVP DG? Pokud ano, uveďte, o jakou podporu by se mělo jednat. Několik škol nespecifikovalo požadavek na konkrétní podobu podpory ze strany VÚP a zdůraznilo spokojenost se spoluprací školy a VÚP. 3 Österreichisches Sprachdiplom Deutsch 7

7 Některé ze škol vyjádřily zájem o podporu při: větší toleranci specifik zavedených mezinárodních programů v dokumentu RVP DG 4 ; vzdělávání učitelů, např. seminář zaměřený na úpravu ŠVP dvojjazyčných gymnázií učitelé dvojjazyčných gymnázií mohli a mohou využívat nabídky projektu KURIKULUM G, v jehož rámci jsou pořádány oborové semináře, které se mimo jiné věnují i vzdělávacímu obsahu v ŠVP; zavádění moderních metod výuky; konzultacích k úpravám učebních osnov. Německé gymnázium zdůraznilo fakt, že na školu jsou přijímáni žáci se stále nižší úrovní v německém jazyce, což následně ovlivňuje i výuku v německé dvojjazyčné sekci. Tuto skutečnost by mohlo ovlivnit plánované zavedení dalšího cizího jazyka na ZŠ jako povinného, kdy by byl německý jazyk určitě jedním z plošně nabízených cizích jazyků. 4 Tato výtka je pochopitelná, nicméně dvojjazyčná gymnázia se podílela na vlastní tvorbě RVP DG, kde bylo možné některá ze specifik zohlednit. RVP DG bylo nutné nastavit tak, aby s ním mohly pracovat všechny jazykové sekce, které jsou vázány různými mezinárodními programy. 8

8 ZÁVĚR Dílčí cíle úkolu pro rok 2010 se podařilo naplnit. První rok výuky podle pilotních ŠVP neodhalil žádné vážnější problémy, které by tyto školy musely řešit. Všechna dvojjazyčná gymnázia byla schopna víceméně propojit ve své výuce cíle RVP DG a zahraničních osnov, čímž se smysluplnost zavedení RVP DG na těchto školách potvrdila. Dle vyjádření jednotlivých škol je patrné, že zavedení ŠVP do výuky na dvojjazyčných gymnáziích přineslo spíše pozitiva. Byly naplněny některé principy a účely, které má dokument RVP DG a ŠVP za cíl. ŠVP si nárokuje intenzivní komunikaci mezi učiteli na škole, což je právě jedna z věcí, kterou dvojjazyčná gymnázia chválí. ŠVP umožnilo dvojjazyčným gymnáziím lépe strukturovat a zpřehlednit vzdělávací obsah. V průběhu dalších let pokusného ověřování by bylo vhodné nabídnout podporu dvojjazyčným gymnáziím při úpravách učebních osnov, především ve vyšších ročnících, kde se bude výuka podle ŠVP teprve realizovat, a dále při používání moderních a efektivních metod výuky. Na základě připomínek škol se doporučuje, aby měla ČŠI možnost uceleně se seznámit s problematikou dvojjazyčných gymnázií a mohlo se tak předejít případným nedorozuměním při kontrole jednotlivých ŠVP. Je rovněž důležité upozornit na připomínku německých dvojjazyčných gymnázií, která signalizují problém s klesající jazykovou vybaveností v německém jazyce přijímaných žáků. Tato skutečnost je zapříčiněna tím, že se žáci na základních školách s německým jazykem nesetkají vůbec nebo se s ním seznámí až ve vyšších ročnících, kdy mohou obvykle dojít na úroveň A1 dle SERR. Na základě Pokusného ověřování tvorby RVP a ŠVP pro bilingvní gymnázia bude úkol pokračovat i v dalších letech, kdy v závěru každého školního roku pokusného ověřování výuky budou mít dvojjazyčná gymnázia možnost vyjádřit se k problematickým, ale i přínosným aspektům ověřování ve vyšších ročnících, které by se následně zohlednily při úpravách ŠVP. Tuto reflexi je možné realizovat pomocí dílčích zpráv, dotazníků a přímých konzultací s VÚP. 9

9 Příloha č. 1 Dotazník pro pilotní dvojjazyčná gymnázia VYHODNOCENÍ PRÁCE S ŠVP NA DVOJJAZYČNÝCH GYMNÁZÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Odpovězte, prosím, ve větách na následující otázky: 1. Změny v dvojjazyčných gymnáziích v souvislosti s výukou podle ŠVP Jaké změny nastaly ve Vaší škole a ve výuce v souvislosti s realizací ŠVP? Jak tyto změny hodnotíte? Byli žáci seznámeni s tím, že budou vyučováni podle ŠVP? Pokud ano, napište jakou formou. 2. Problémy při výuce podle ŠVP Co Vám činí při práci podle ŠVP ve výuce největší obtíže? 3. Úpravy ŠVP Budete provádět nějaké úpravy v dokumentu ŠVP po prvním školním roce pokusného ověřování výuky? Pokud ano, vypište jaké a z jakého důvodu. 4. Jazyková příprava Jakým způsobem zjišťujete vstupní jazykovou úroveň žáků v 1. u v rámci vzdělávacího oboru Jazyková příprava? Jaké výstupní znalosti a dovednosti požadujete po žácích po 1. roce vzdělávání v rámci vzdělávacího oboru Jazyková příprava? Jakým způsobem zjišťujete, zda jsou jazykové znalosti a dovednosti žáků na konci 2. u na úrovni B1 v rámci vzdělávacího oboru Jazyková příprava? 5. Podpora ze strany VÚP a Vaše komentáře Měli byste zájem o podporu VÚP při práci s ŠVP a RVP DG? Pokud ano, uveďte, o jakou podporu by se mělo jednat. Prostor pro Vaše další komentáře:

10 Příloha č. 2 Přehled předmětů vyučovaných v cizím jazyce s týdenní časovou dotací v jednotlivých dvojjazyčných gymnáziích Gymnázium Luďka Pika, Plzeň (ŠJ) 5 matematika fyzika chemie geografie dějepis Biskupské gymnázium, České Budějovice (ŠJ) matematika fyzika 2 2 seminář seminář chemie 1 1 seminář seminář geografie 2 2 seminář seminář dějepis Španělské gymnázium, Brno-Bystrc (ŠJ) matematika fyzika chemie geografie dějepis V závorce je uvedena zkratka jazyka, který je hlavním vyučovaným cizím jazykem v dvojjazyčném gymnáziu. 6 Údaj uvedený za znamínkem plus je počet hodin vyučovaných v českém jazyce.

11 Gymnázium Hladnov, Ostrava (ŠJ) matematika fyzika chemie geografie dějepis Gymnázium Budějovická, Praha (ŠJ) matematika fyzika chemie geografie dějepis Gymnázium Olomouc, Čajkovského (ŠJ) matematika fyzika chemie geografie dějepis Údaj uvedený za znamínkem plus je počet hodin vyučovaných v českém jazyce.

12 The English College in Prague, Praha (AJ) matematika 5 4 5/6 5/6 fyzika 2 4 6* 8 6* chemie 2 4* 6* 6* biologie 2 4* 4/6* 4/6* geografie 3 4* 6* 6* občanský a společenskovědní základ 1 1 dějepis 3 4* 6* 6* hudební výchova 4 výtvarná výchova 4 4* 5* 5* tělesná výchova 2 2 ICT 2 4* psychologie 2* 6* 6* filozofie 2* 6* 6* ekonomie 4* 6* 6* teorie poznání 2 1 Gymnázium Olomouc-Hejčín (AJ) matematika fyzika chemie biologie geografie dějepis Volitelné semináře z výše uvedených předmětů Vyučovací předměty označené hvězdičkou jsou volitelné.

13 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno (FJ) Vyučovací předmět v cizím jazyce matematika fyzika chemie geografie dějepis Volitelné semináře: matematika, fyzika, chemie, zeměpis, dějepis 2 Gymnázium Jana Nerudy, Praha (FJ) Vyučovací předmět v cizím jazyce matematika fyzika chemie geografie dějepis Volitelné semináře: matematika, chemie, zeměpis, dějepis 2 Slovanské gymnázium, Olomouc (FJ) matematika fyzika chemie geografie dějepis Údaj uvedený za znamínkem plus je počet hodin vyučovaných v českém jazyce.

14 Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor (FJ) Vyučovací předmět v cizím jazyce matematika fyzika chemie geografie dějepis Volitelné semináře: matematika, fyzika, chemie, zeměpis, dějepis 2 2 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec (NJ) matematika fyzika biologie geografie dějepis Žák si volí mezi fyzikou nebo biologií. 11 Žák si volí mezi fyzikou nebo biologií.

15 Rakouské gymnázium v Praze (NJ) matematika fyzika chemie biologie geografie občanský a společenskovědní základ dějepis hudební výchova 2 2 ICT povinně volitelné předměty: seminář z hudební výchovy 2 2 seminář ze zeměpisu 2 seminář z dějepisu 2 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo (NJ) matematika fyzika geografie občanský a společenskovědní základ dějepis Údaj uvedený za znamínkem plus je počet hodin vyučovaných v českém jazyce. 13 Povinně volitelný předmět. 14 Povinně volitelný předmět.

16 Gymnázium Písek (FJ) matematika fyzika chemie geografie dějepis Česko-italské gymnázium, Praha matematika fyzika chemie 2, dějepis Volitelný předmět.

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková Řešitelský tým: Mgr. Jitka Altmanová Mgr. Šárka Kocourková Mgr. Lucie Kuchťáková

Více

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky (magisterská diplomová práce) Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Pilotní verze (RVP DG)

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Pilotní verze (RVP DG) Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia Pilotní verze (RVP DG) Praha 2009 Autorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková, Lucie Slejšková Autoři a konzultanti (VÚP): Jan Balada,

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1 79 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1 MARTIN CHVÁL, DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ, ELIŠKA WALTEROVÁ Anotace: Od poloviny 90. let 20. století

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU Publikace vznikla v rámci projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PŘEHLED MONITORINGU KURIKULÁRNÍ REFORMY VÚP

PŘEHLED MONITORINGU KURIKULÁRNÍ REFORMY VÚP PŘEHLED MONITORINGU KURIKULÁRNÍ REFORMY VÚP Praha červen 2011 Zpracovali: Jitka Altmanová Jitka Jarníková Šárka Kocourková Katarína Nemčíková Jan Tupý 1 Úvod VÚP představuje materiál Přehled monitoringu,

Více

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA KONCEPCE A PRÁVNÍ PŘEDPISY metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-28/13-C. Česko-anglické gymnázium s. r. o.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-28/13-C. Česko-anglické gymnázium s. r. o. Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-28/13-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Česko-anglické gymnázium s. r. o. Sídlo: Třebízského 1010, 370 06 České Budějovice

Více