Zpráva o pokusném ověřování výuky podle ŠVP na dvojjazyčných gymnáziích za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o pokusném ověřování výuky podle ŠVP na dvojjazyčných gymnáziích za rok 2010"

Transkript

1 Zpráva o pokusném ověřování výuky podle ŠVP na dvojjazyčných gymnáziích za rok 2010

2 Průběh úkolu v roce 2010 V květnu 2010 bylo ve spolupráci s VÚP dokončeno ŠVP The English College in Prague Anglické gymnázium. Od školního roku 2010/2011 bylo ze seznamu dvojjazyčných gymnázií vyřazeno (zrušené) Česko-italské jazykové gymnázium, s. r. o., Sadská 530, Praha 9 Hloubětín, Počet dvojjazyčných gymnázií se tak snížil z 18 na 17. Kromě dílčích konzultací s jednotlivými školami k ŠVP a realizaci ŠVP byly cíle úkolu soustředěny na zjištění přínosu a obtíží spojených se zaváděním ŠVP na dvojjazyčných gymnáziích. 3

3 Závěry z dotazníkového šetření k vyhodnocení práce s ŠVP na dvojjazyčných gymnáziích ve školním roce 2009/2010 V květnu 2010 zaslal VÚP na všech 17 dvojjazyčných gymnázií dotazník s otevřenými otázkami, který je přílohou tohoto dokumentu (Příloha č. 1). V odpovědích na ně byla vyhodnocena realizace ŠVP v roce Školy měly příležitost učinit reflexi vlastní tvorby a výuky podle ŠVP po prvním školním roce, což je velmi krátké období na hodnocení, ale přesto je možné některé důležité změny ve výuce vypozorovat a popsat. Otázky v dotazníku se vztahují k následujícím tematickým oblastem: změny ve výuce dle ŠVP a jejich zhodnocení, problémy při výuce dle ŠVP, úpravy ŠVP, jazyková příprava a potřeba podpory ze strany VÚP. Nejprve jsou uvedeny podotázky tematických oblastí, následně jsou shrnuty výroky škol k jednotlivým podotázkám a některé výroky jsou okomentovány. V první otázce byly školy dotazovány na to, jaké zaznamenaly změny v dvojjazyčných gymnáziích v souvislosti s výukou podle ŠVP. Tato otázka se skládá ze 3 dalších upřesňujících podotázek. 1a) Jaké změny nastaly ve vaší škole a ve výuce v souvislosti s realizací ŠVP? 1b) Jak tyto změny hodnotíte? Většina škol popsala jako nejzásadnější změnu: úpravu časové dotace v učebním plánu pro některé školy to znamenalo oproti předchozímu stavu zavést větší počet hodin ve výuce českého jazyka a literatury nebo dřívější zavedení předmětu ICT; Jako pozitivní změny školy zmiňují: vlastní přípravu dokumentu ŠVP; nové nastavení vzdělávacího obsahu jako atraktivnější výuku pro žáky s větším prostorem k samostatnějšímu myšlení a k uplatnění svých zájmů; zavedení průřezových témat; roztřídění učebních osnov do jednotlivých ů a celkové sjednocení cílů a požadavků ze strany školy umožňující větší přehlednost jak pro učitele, tak i pro rodiče žáků a žáky samotné; učební osnovy umožňují volnost při rozhodování o výběru učiva; proměnu práce a spolupráce učitelů a zlepšení spolupráce českých a zahraničních učitelů a předmětových komisí při přípravě učebních osnov a koordinaci výuky některých předmětů a dále předmětů, které jsou vyučovány jak českými, tak i zahraničními učiteli; více moderních metod výuky, jako např. projektové vyučování; větší uplatňování mezipředmětových vztahů; větší nezávislost na zahraničním partnerovi školy díky naplňování vzdělávacího obsahu dle RVP DG. Jako problematickou změnu školy zmiňují: přeskupení a úpravu struktury vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících tak, aby byl naplněn povinný obsah RVP DG, a zároveň mezinárodních programů, podle nichž musejí dvojjazyčná gymnázia vyučovat. 4

4 1c) Byli žáci seznámeni s tím, že budou vyučováni podle ŠVP? Pokud ano, napište jakou formou. Žáci a rodiče žáků byli o výuce podle ŠVP většinou informováni: v rámci přijímacího řízení; v rámci adaptačních kurzů; prostřednictvím webových stránek školy; v rámci informačních a třídních schůzek nebo pohovoru s žáky i rodiči ještě před nástupem do 1. u. S podrobnostmi ŠVP seznamuje žáky a rodiče obvykle třídní učitel či předseda předmětové komise. Žáci a rodiče žáků vyšších ů, kterých se výuka podle ŠVP již týkat nebude, byli o této změně v nižších ročnících informováni na třídních schůzkách a v rámci konzultačního odpoledne. Ve druhé otázce byly školy dotazovány na to, s jakými problémy se při výuce dle ŠVP setkaly. 2) Co Vám činí při práci podle ŠVP ve výuce největší obtíže? Pro naprostou většinu škol nepředstavuje realizace podle ŠVP větší obtíže. Některé z výše uvedených pozitivních změn jsou považovány za částečně problematické: mezipředmětové vztahy; průřezová témata; nové metody práce; náročnost při koordinaci ŠVP a komunikaci mezi učiteli. Pojmenované problémy při realizaci ŠVP jsou logické, protože hlavní principy, které reforma přinesla, významně kvalitativně posouvají školní vzdělávání. Nové prinicipy mohou být pro školy náročné. Jedna ze škol popisuje jako největší obtíž kombinaci požadavků mezinárodního programu IB 1 a požadavků RVP DG, jako např. povinnost Dalšího cizího jazyka v posledním u a naopak volitelnost Cizího jazyka v posledním u. Vzhledem k tomu, že výuka v Dalším cizím jazyce musí směřovat nejméně k úrovni B1, je nutné zachovat časovou dotaci a i povinnost výuky jazyka ve čtyřech posledních ročnících. V prvních dvou ročnících je volitelnost zvolena z toho důvodu, že žáci se spíše zaměřují na rozvoj znalostí a dovedností v Cizím jazyce, který si v posledním u může škola ve svém ŠVP stanovit jako povinný. Jako další obtíž uvádí stejná škola to, že zahraniční, ale i někteří čeští učitelé měli problém pochopit systém, princip a důvody RVP a ŠVP. V tomto případě je možné odkázat na příspěvky na Metodickém portálu a dále na možnost konzultace s VÚP. Dvě ze škol uvedly, že realizaci ŠVP nenahrává neustálená struktura a nejasnosti kolem maturitní zkoušky. Většina škol odpovídala na otázky na konci školního roku 2009/2010, kdy ještě nebylo známo, jak současné vedení MŠMT rozhodne ve věci státních maturit. Záležitost státních maturit a dvojjazyčných gymnázií byla také řešena v dubnu 2009 tzv. Návrhem řešení ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v dvojjazyčných třídách gymnázií a řešení maturitní zkoušky z cizího jazyka ve vybraných školách, které realizují přípravu na tzv. Německý jazykový diplom. Jako další obtíž byl zmíněn postup ČŠI při kontrole výuky dle ŠVP. Tuto záležitost bude nutné konzultovat s odborem 23 MŠMT. 1 IB = International Baccalaureate je mezinárodní vzdělávací program. 5

5 Ve třetí otázce byly školy dotazovány na to, jaké provedly úpravy ve svém ŠVP. 3) Budete provádět nějaké úpravy v dokumentu ŠVP po prvním školním roce pokusného ověřování výuky? Pokud ano, vypište jaké a z jakého důvodu. Většina škol shodně napsala, že prozatím neprováděly ve svých ŠVP žádné úpravy, protože žáci prošli teprve prvním em výuky dle ŠVP. Výhledově plánované úpravy ŠVP se týkají: charakteristiky ŠVP a rozpracování problematiky žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí na základě doporučení ČŠI; učebního plánu; upřesnění učebních osnov v ŠVP na základě doporučení ČŠI; volitelných předmětů. Ve čtvrté otázce byly školy dotazovány na organizaci a průběh tzv. jazykové přípravy, jak se v prvních dvou ročnících na dvojjazyčných gymnáziích nazývá cizojazyčná výuka, která směřuje k dosažení úrovně B1. Přehledem je uvedeno, jak je na jednotlivých školách a jazykových sekcích zjišťována vstupní jazyková úroveň žáků, dále jaká je požadovaná výstupní jazyková úroveň po 1. u a jak se zjišťuje výstupní jazyková úroveň na konci 2. u. 4a) Jakým způsobem zjišťujete vstupní jazykovou úroveň žáků v 1. u v rámci vzdělávacího oboru Jazyková příprava? 4b) Jaké výstupní znalosti a dovednosti požadujete po žácích po 1. roce vzdělávání v rámci vzdělávacího oboru Jazyková příprava? 4c) Jakým způsobem zjišťujete, zda jsou jazykové znalosti a dovednosti žáků na konci 2. u na úrovni B1 v rámci vzdělávacího oboru Jazyková příprava? JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA G Olomouc-Hejčín (AJ) zjišťování vstupní jazykové úrovně v 1. u test z angličtiny v rámci přijímacích zkoušek požadovaná výstupní jazyková úroveň v 1. u (dle SERR) zjišťování výstupní jazykové úrovně (B1) v 2. u progress test + interview s rodilým mluvčím G EC v Praze (AJ) test z angličtiny v rámci přijímacích zkoušek B1 závěrečné zkoušky ze všech vyučovacích předmětů Francouzské bilingvy 2 vstupní úroveň se nezjišťuje A1 závěrečný celostátní písemný test na jazykové znalosti a dovednosti G Písek (FJ Belgie) vstupní úroveň se nezjišťuje dle ŠVP srovnávací testy Česko-italské G Praha (IJ) G F. X. Šaldy Liberec (NJ) ústní pohovor rozřazovací test písemné kalibrované testy a testování ústního projevu komplexní jazyková zkouška: písemná a ústní část 2 Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Gymnázium Jana Nerudy Praha, Slovanské gymnázium Olomouc, Gymnázium Matyáše Lercha Brno 6

6 Rakouské G Praha (NJ) G Dr. Karla Polesného Znojmo (NJ) Španělské G Brno- Bystrc (ŠJ) test z němčiny na úrovni A1 v rámci přijímacích zkoušek vstupní jazykový test vstupní úroveň se nezjišťuje evaluační testy, srovnávací testy, test ÖSD 3 výstupní jazyková zkouška gramatický test, poslech, ústní zkouška ověřovací test Biskupské G České Budějovice (ŠJ) vstupní úroveň se nezjišťuje + souhrnná písemná i ústní zkouška G Čajkovského Olomouc (ŠJ) G Hladnov Ostrava (ŠJ) G Luďka Pika Plzeň (ŠJ) G Budějovická Praha (ŠJ) vstupní úroveň se nezjišťuje vstupní úroveň se nezjišťuje vstupní úroveň se nezjišťuje vstupní úroveň se nezjišťuje nehodnoceno neuvedeno prostřednictvím modelů mezinárodní jazykové zkoušky DELE využití výstupních testů podle Institutu Cervantes tzv. malá maturita ze španělštiny ústní i písemné zkoušky před komisí Jazyková příprava, která zahrnuje intenzivní jazykovou výuku v prvních dvou ročnících, je jedním z hlavních specifik dvojjazyčných gymnázií. V anglických, německých a italském dvojjazyčném gymnáziu je zjišťována vstupní jazyková znalost žáka. U španělské a francouzské sekce se nepožaduje žádná vstupní jazyková znalost žáka. Požadovaná jazyková znalost na konci 1. u je obvykle. Požadovaná výstupní jazyková úroveň na konci 2. u, která je RVP DG stanovena na úroveň B1, je obvykle ověřována pomocí závěrečných testů a ústního pohovoru. Na některých školách jsou využívány certifikované zkoušky pro příslušný jazyk. Od třetího do šestého u probíhá výuka povinných vyučovaných předmětů v cizím jazyce, a využívá se tak jazykových znalostí získaných v rámci jazykové přípravy. V příloze (Příloha č. 2) je uveden přehled všech předmětů vyučovaných v cizím jazyce ve všech dvojjazyčných gymnáziích od třetího do šestého u. Počet vyučovaných předmětů v cizím jazyce se liší v jednotlivých sekcích. Například španělská a francouzská dvojjazyčná gymnázia vyučují ve španělštině matematiku, fyziku, chemii, zeměpis a dějepis. Anglická dvojjazyčná gymnázia vyučují poměrně velké množství předmětů v angličtině, což je umožněno vstupní jazykovou znalostí žáků, která je obvykle na úrovni A1/. Vybrané vyučovací předměty a jejich počet se na německých dvojjazyčných gymnáziích liší výrazněji. V páté otázce byly školy dotazovány na to, zda by měly zájem o podporu ze strany VÚP při práci s ŠVP a RVP DG a jak by tuto podporu definovaly. 5.) Měli byste zájem o podporu VÚP při práci s ŠVP a RVP DG? Pokud ano, uveďte, o jakou podporu by se mělo jednat. Několik škol nespecifikovalo požadavek na konkrétní podobu podpory ze strany VÚP a zdůraznilo spokojenost se spoluprací školy a VÚP. 3 Österreichisches Sprachdiplom Deutsch 7

7 Některé ze škol vyjádřily zájem o podporu při: větší toleranci specifik zavedených mezinárodních programů v dokumentu RVP DG 4 ; vzdělávání učitelů, např. seminář zaměřený na úpravu ŠVP dvojjazyčných gymnázií učitelé dvojjazyčných gymnázií mohli a mohou využívat nabídky projektu KURIKULUM G, v jehož rámci jsou pořádány oborové semináře, které se mimo jiné věnují i vzdělávacímu obsahu v ŠVP; zavádění moderních metod výuky; konzultacích k úpravám učebních osnov. Německé gymnázium zdůraznilo fakt, že na školu jsou přijímáni žáci se stále nižší úrovní v německém jazyce, což následně ovlivňuje i výuku v německé dvojjazyčné sekci. Tuto skutečnost by mohlo ovlivnit plánované zavedení dalšího cizího jazyka na ZŠ jako povinného, kdy by byl německý jazyk určitě jedním z plošně nabízených cizích jazyků. 4 Tato výtka je pochopitelná, nicméně dvojjazyčná gymnázia se podílela na vlastní tvorbě RVP DG, kde bylo možné některá ze specifik zohlednit. RVP DG bylo nutné nastavit tak, aby s ním mohly pracovat všechny jazykové sekce, které jsou vázány různými mezinárodními programy. 8

8 ZÁVĚR Dílčí cíle úkolu pro rok 2010 se podařilo naplnit. První rok výuky podle pilotních ŠVP neodhalil žádné vážnější problémy, které by tyto školy musely řešit. Všechna dvojjazyčná gymnázia byla schopna víceméně propojit ve své výuce cíle RVP DG a zahraničních osnov, čímž se smysluplnost zavedení RVP DG na těchto školách potvrdila. Dle vyjádření jednotlivých škol je patrné, že zavedení ŠVP do výuky na dvojjazyčných gymnáziích přineslo spíše pozitiva. Byly naplněny některé principy a účely, které má dokument RVP DG a ŠVP za cíl. ŠVP si nárokuje intenzivní komunikaci mezi učiteli na škole, což je právě jedna z věcí, kterou dvojjazyčná gymnázia chválí. ŠVP umožnilo dvojjazyčným gymnáziím lépe strukturovat a zpřehlednit vzdělávací obsah. V průběhu dalších let pokusného ověřování by bylo vhodné nabídnout podporu dvojjazyčným gymnáziím při úpravách učebních osnov, především ve vyšších ročnících, kde se bude výuka podle ŠVP teprve realizovat, a dále při používání moderních a efektivních metod výuky. Na základě připomínek škol se doporučuje, aby měla ČŠI možnost uceleně se seznámit s problematikou dvojjazyčných gymnázií a mohlo se tak předejít případným nedorozuměním při kontrole jednotlivých ŠVP. Je rovněž důležité upozornit na připomínku německých dvojjazyčných gymnázií, která signalizují problém s klesající jazykovou vybaveností v německém jazyce přijímaných žáků. Tato skutečnost je zapříčiněna tím, že se žáci na základních školách s německým jazykem nesetkají vůbec nebo se s ním seznámí až ve vyšších ročnících, kdy mohou obvykle dojít na úroveň A1 dle SERR. Na základě Pokusného ověřování tvorby RVP a ŠVP pro bilingvní gymnázia bude úkol pokračovat i v dalších letech, kdy v závěru každého školního roku pokusného ověřování výuky budou mít dvojjazyčná gymnázia možnost vyjádřit se k problematickým, ale i přínosným aspektům ověřování ve vyšších ročnících, které by se následně zohlednily při úpravách ŠVP. Tuto reflexi je možné realizovat pomocí dílčích zpráv, dotazníků a přímých konzultací s VÚP. 9

9 Příloha č. 1 Dotazník pro pilotní dvojjazyčná gymnázia VYHODNOCENÍ PRÁCE S ŠVP NA DVOJJAZYČNÝCH GYMNÁZÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Odpovězte, prosím, ve větách na následující otázky: 1. Změny v dvojjazyčných gymnáziích v souvislosti s výukou podle ŠVP Jaké změny nastaly ve Vaší škole a ve výuce v souvislosti s realizací ŠVP? Jak tyto změny hodnotíte? Byli žáci seznámeni s tím, že budou vyučováni podle ŠVP? Pokud ano, napište jakou formou. 2. Problémy při výuce podle ŠVP Co Vám činí při práci podle ŠVP ve výuce největší obtíže? 3. Úpravy ŠVP Budete provádět nějaké úpravy v dokumentu ŠVP po prvním školním roce pokusného ověřování výuky? Pokud ano, vypište jaké a z jakého důvodu. 4. Jazyková příprava Jakým způsobem zjišťujete vstupní jazykovou úroveň žáků v 1. u v rámci vzdělávacího oboru Jazyková příprava? Jaké výstupní znalosti a dovednosti požadujete po žácích po 1. roce vzdělávání v rámci vzdělávacího oboru Jazyková příprava? Jakým způsobem zjišťujete, zda jsou jazykové znalosti a dovednosti žáků na konci 2. u na úrovni B1 v rámci vzdělávacího oboru Jazyková příprava? 5. Podpora ze strany VÚP a Vaše komentáře Měli byste zájem o podporu VÚP při práci s ŠVP a RVP DG? Pokud ano, uveďte, o jakou podporu by se mělo jednat. Prostor pro Vaše další komentáře:

10 Příloha č. 2 Přehled předmětů vyučovaných v cizím jazyce s týdenní časovou dotací v jednotlivých dvojjazyčných gymnáziích Gymnázium Luďka Pika, Plzeň (ŠJ) 5 matematika fyzika chemie geografie dějepis Biskupské gymnázium, České Budějovice (ŠJ) matematika fyzika 2 2 seminář seminář chemie 1 1 seminář seminář geografie 2 2 seminář seminář dějepis Španělské gymnázium, Brno-Bystrc (ŠJ) matematika fyzika chemie geografie dějepis V závorce je uvedena zkratka jazyka, který je hlavním vyučovaným cizím jazykem v dvojjazyčném gymnáziu. 6 Údaj uvedený za znamínkem plus je počet hodin vyučovaných v českém jazyce.

11 Gymnázium Hladnov, Ostrava (ŠJ) matematika fyzika chemie geografie dějepis Gymnázium Budějovická, Praha (ŠJ) matematika fyzika chemie geografie dějepis Gymnázium Olomouc, Čajkovského (ŠJ) matematika fyzika chemie geografie dějepis Údaj uvedený za znamínkem plus je počet hodin vyučovaných v českém jazyce.

12 The English College in Prague, Praha (AJ) matematika 5 4 5/6 5/6 fyzika 2 4 6* 8 6* chemie 2 4* 6* 6* biologie 2 4* 4/6* 4/6* geografie 3 4* 6* 6* občanský a společenskovědní základ 1 1 dějepis 3 4* 6* 6* hudební výchova 4 výtvarná výchova 4 4* 5* 5* tělesná výchova 2 2 ICT 2 4* psychologie 2* 6* 6* filozofie 2* 6* 6* ekonomie 4* 6* 6* teorie poznání 2 1 Gymnázium Olomouc-Hejčín (AJ) matematika fyzika chemie biologie geografie dějepis Volitelné semináře z výše uvedených předmětů Vyučovací předměty označené hvězdičkou jsou volitelné.

13 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno (FJ) Vyučovací předmět v cizím jazyce matematika fyzika chemie geografie dějepis Volitelné semináře: matematika, fyzika, chemie, zeměpis, dějepis 2 Gymnázium Jana Nerudy, Praha (FJ) Vyučovací předmět v cizím jazyce matematika fyzika chemie geografie dějepis Volitelné semináře: matematika, chemie, zeměpis, dějepis 2 Slovanské gymnázium, Olomouc (FJ) matematika fyzika chemie geografie dějepis Údaj uvedený za znamínkem plus je počet hodin vyučovaných v českém jazyce.

14 Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor (FJ) Vyučovací předmět v cizím jazyce matematika fyzika chemie geografie dějepis Volitelné semináře: matematika, fyzika, chemie, zeměpis, dějepis 2 2 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec (NJ) matematika fyzika biologie geografie dějepis Žák si volí mezi fyzikou nebo biologií. 11 Žák si volí mezi fyzikou nebo biologií.

15 Rakouské gymnázium v Praze (NJ) matematika fyzika chemie biologie geografie občanský a společenskovědní základ dějepis hudební výchova 2 2 ICT povinně volitelné předměty: seminář z hudební výchovy 2 2 seminář ze zeměpisu 2 seminář z dějepisu 2 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo (NJ) matematika fyzika geografie občanský a společenskovědní základ dějepis Údaj uvedený za znamínkem plus je počet hodin vyučovaných v českém jazyce. 13 Povinně volitelný předmět. 14 Povinně volitelný předmět.

16 Gymnázium Písek (FJ) matematika fyzika chemie geografie dějepis Česko-italské gymnázium, Praha matematika fyzika chemie 2, dějepis Volitelný předmět.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 19 242/2007-23 V Praze dne 26. září 2007. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 19 242/2007-23 V Praze dne 26. září 2007. Vyhlášení Text úplného znění Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2009 Cena: 8 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2009 Cena: 8 Kč OBSAH R O Č N Í K LXV V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2009 Cena: 8 Kč OBSAH Část normativní Dodatek k Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Učební plány oborů L platné od 1. září 2014

Učební plány oborů L platné od 1. září 2014 Učební plány oborů L platné od 1. září 2014 34-53- L/01 Reprodukční grafik pro média 34-52- L/01 Tiskař na polygrafických strojích 34-57- L/01 Technik dokončovacího zpracování Všeobecně vzdělávací předměty

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Studujeme moderně a dvojjazyčně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/01.0007

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 2771 17 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 2012 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi učiteli účastníky akcí RKC LK.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi učiteli účastníky akcí RKC LK. Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi učiteli účastníky akcí RKC LK. Skladba škol v libereckém kraji: Gym + SOŠ = 3 SOŠ = 27 SOŠ + SOU = 2 SOŠ + VOŠ = 7 Celkem... 39 Respondenti dotazníkového šetření:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC Maturitní zkoušky na Slovanském gymnáziu, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 v jarním a podzimním termínu v roce 2013 Zpracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat

Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat Inovace dějepisného kurikula v RVP G aktuální stav řešené problematiky Mgr. Aleš Franc, seminář v Telči, 7.-

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Koordinace vyššího stupně. Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze

Koordinace vyššího stupně. Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze Maturitní zkouška Koordinace vyššího stupně dokládá schopnost studovat s ohledem na věcně-obsahové kompetence (odborné znalosti), jazykové

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 3 Březen 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 3 Březen 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 3 Březen 2002 O B S A H Část normativní - Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé

Více

Ředitel Gymnázia Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 vydává následující informaci o podobě maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016.

Ředitel Gymnázia Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 vydává následující informaci o podobě maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016. Ředitel Gymnázia Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 vydává následující informaci o podobě maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016. Maturitní zkoušku popisuje školský zákon (č. 561/2004 Sb., ve znění

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Školní vzdělávací programy. Praktický seminář z didaktiky matematiky 1

Školní vzdělávací programy. Praktický seminář z didaktiky matematiky 1 Školní vzdělávací programy Praktický seminář z didaktiky matematiky 1 Petr Pupík 18. září 2014 Obsah 1 Rámcový vzdělávací program 2 Školní vzdělávací program 3 Shrnutí 4 Důležité odkazy Rámcové vzdělávací

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více