Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T."

Transkript

1 Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T Obor: Interkulturní germanistika Plzeň

2 Úvod Žádost o akreditaci magisterského studijního oboru Interkulturní germanistika Předkládaný návrh si klade za cíl přispět k rozvoji filologických oborů na FF ZČU v Plzni rozšířením nabídky studijních možností pro zájemce o magisterský stupeň germanistických studií z řad absolventů bakalářských studijních programů. Rozvoj filologických oborů, zejména magisterského studia, je dlouhodobou prioritou ZČU a rovněž odpovídá závěrům Zprávy Akreditační komise MŠMT ČR z o hodnocení fakult humanitních a sociálních věd a studií a Fakulty filozofické ZČU v Plzni. Na Fakultě filozofické ZČU je v současné době nabízen bakalářský stupeň studijního programu Filologie ve studijním oboru Cizí jazyky pro komerční praxi (CJKP) v kombinacích dvou cizích jazyků. Absolventi oboru CJKP s hlubším zájmem o filologii a kulturní studia pokračují na FF ZČU v navazujícím magisterském studiu oborů Teorie a filozofie komunikace nebo Evropská kulturní studia, jejichž zaměření však není germanistické. Návrh vychází vstříc také absolventům bakalářského studia filologicky a teritoriálně zaměřených studijních oborů nejen na filozofických a pedagogických fakultách univerzit, ale i na jiných fakultách vysokých škol v České republice i v zahraničí (např. FF UJEP v Ústí n. Labem, FSV UK v Praze, univerzity v Řezně a v Pasově aj.). Interkulturně koncipované germanistické studium má pro příhraniční západočeský region mimořádný význam. Tisíciletá tradice propojení německého a českého hospodářského i kulturního prostoru, na niž současná intenzivní spolupráce České republiky s německy mluvícími zeměmi navazuje, je pro FF ZČU výzvou k pěstování interdisciplinárně orientovaného studijního oboru, jehož absolventi by neposkytovali pouze běžný servis nejrůznějším firmám a institucím v České republice nebo v německy mluvících zemích, ale díky hlubšímu vhledu do filologických, kulturně historických, ekonomicko-politických a dalších souvislostí by přinášeli rozvoji mezinárodní spolupráce nové impulsy. V České republice působí vysoký počet firem s německou, rakouskou či švýcarskou majetkovou účastí, které od zaměstnanců vyžadují nejen odpovídající komunikativní kompetenci, ale také kvalitativně novou úroveň interkulturní komunikace v prostředí mezinárodní kooperace. V Plzeňském a Karlovarském kraji roste také poptávka po 2

3 odbornících na česko-německé vztahy ze strany nově vznikajících kulturních a vědeckých institucí, jakož i orgánů státní a regionální správy či místní samosprávy. Koncept interkulturní germanistiky krystalizoval v multikulturně bohatém prostředí německých univerzit (zejména v Bayreuthu a v Mnichově) jako alternativa ke studiu omezenému úzkým rámcem národních filologií. Vedle integrace nových poznatků humanitních a sociálních věd je pro německé pojetí interkulturní germanistiky charakteristická značná šíře multidisciplinárního záběru i vysoký stupeň obecnosti, který je dán praktickou orientací na studující z celého světa. Předkládaná koncepce FF ZČU v Plzni představuje konkretizaci a modifikaci německého konceptu jak z hlediska adresného určení nabízených informací a kultivovaných komunikativních dovedností, tak i z aspektu metodologického. Absolvent by se měl profilovat jako expert na česko-německé/rakouské/švýcarské vztahy jazykové, kulturně historické i ekonomicko-politické se zvláštním zřetelem k problémům interkulturní povahy v různých sférách veřejného života. Z metodologického hlediska je pro předkládaný obor charakteristické vědomí integrující funkce filologického jádra oboru. Studium je vnitřně diferencováno do tří prohlubujících a zároveň specializačních modulů: lingvisticko-translatologického, literárně a kulturně historického a společenskovědního. Jednotlivé studijní disciplíny vycházejí z poznatků a dovedností získaných v bakalářském stupni různých studijních oborů. Nejsou však pouhým spirálovým aktivním opakováním, ale seznámením s novými teoretickými koncepty, interdisciplinárními souvislostmi a tréninkem pokročilých forem komunikativních, sociokulturních a interkulturních kompetencí vytvářejí bázi, na níž může budoucí absolvent kreativně řešit rozmanité komunikační situace i problémy teoretického, koncepčního a pragmatického rázu. Katedra germanistiky Fakulty filozofické ZČU vznikla z katedry aplikované germanistiky Fakulty humanitních studií ZČU (předchůdkyně FF ZČU) doplněním o kvalifikované pracovníky, kteří rozšířili tematický záběr pracoviště z původního zaměření na studium odborných stylů zejména o výzkum kontrastivní lingvistiky, fonetiky a rétoriky, psycholingvistiky, literární vědy a interkulturní komparatistiky. V případě akreditace předkládaného studijního oboru bude tým vyučujících v germanistickém segmentu tvořen čtyřmi profesory, jedním docentem a pěti odbornými asistenty s hodností Ph.D. resp. CSc. (a 3

4 dalšími profesory a docenty v segmentu humanitních a sociálních věd). V roce 2007 zahájí jeden pracovník katedry germanistiky habilitační řízení v oboru literární věda se zaměřením na literární komparatistiku a dvě pracovnice odevzdají disertační práci v oboru současný německý jazyk. 4

5 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akred. bakalář. / magisterského stud. programu Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická st. doba titul Název studijního programu Filologie 2 roky Mgr. Původní název SP platnost předchozí akred. druh rozšíření Typ žádosti Akreditace druh rozšíření Typ studijního programu navazující magisterský rigorózní Forma studia Presenční řízení KKOV Názvy studijních oborů Interkulturní germanistika T Adresa www stránky heslo k přístupu na www Kerberos.IGMGR07 Schváleno VR FF ZČU v Plzni dne podpis rektora datum 5

6 Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Interkulturní germanistika Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Profil absolventa: Absolvent studijního oboru Interkulturní germanistika dosáhne komunikativní kompetence v německém jazyce na úrovni C1 až C2 Evropského referenčního rámce. Spolehlivě překládá a tlumočí z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny (na úrovni doprovodných tlumočníků a asistentů manažerů, nikoli však na profesionální úrovni absolventů studijního oboru Překladatelství a tlumočnictví Ústavu translatologie FF UK v Praze). Na základě prohloubeného studia kontrastivní lingvistiky a základních otázek vývoje německého jazyka a dialektologie chápe problémy spisovné, běžně mluvené i nářeční komunikace v širších teoretických a historických souvislostech a podle svých možností přispívá v místech svého působení k rozvoji jazykové kultury. Soustavnou četbou německy psaných textů ze všech období historického vývoje, porozuměním podstatným problémům literární a kulturní historie, aktuálním tématům obecné, kulturní a literární historiografie a interkulturní komparatistiky, poučenou recepcí děl různých druhů umění (divadlo, film, výtvarné umění, hudba ad.) v německy mluvících zemích a v České republice dosáhne stupně literární a kulturní kompetence nutné pro interkulturně senzitivní a kreativní přístup k rozmanitým kulturním fenoménům a jejich historickým a společenským souvislostem. Díky studiu humanitních a sociálních věd, jakož i průběžnému sledování politického, hospodářského a společenského dění v zemích německé jazykové oblasti je absolvent schopen kvalifikovaného vhledu také do souvisejících problémů filozoficko-antropologických, politologických, ekonomických a právních. V důsledku výše naznačené osobnostní kultivace a profesní profilace bude moci přistupovat k řešení komunikačních, interkulturních, sociálních, politických či mezinárodních problémů citlivě, poučeně, neideologicky a konstruktivně. Uplatnění absolventa studijního oboru Interkulturní germanistika: Absolvent studijního oboru Interkulturní germanistika nalezne uplatnění jako specialista na česko-německé/rakouské/švýcarské vztahy jazykové, kulturně historické a ekonomickopolitické: - v akademické sféře (v doktorských studijních oborech na FF ZČU, na vysokých školách v ČR a v německy mluvících zemích) - v mezinárodních organizacích a v orgánech Evropské unie - v diplomatických službách a zastoupení krajů a měst ČR v německy mluvících zemích - v podnikatelské sféře v mezinárodních firmách obchodních, zprostředkovatelských, poradenských, výrobních, dopravních aj., v bankách, pojišťovnách, advokátních kancelářích apod. - ve sféře cestovního ruchu v managementu mezinárodních hotelů, lázní, cestovních kanceláří, agentur - v orgánech státní a regionální správy a místní samosprávy v České republice a v německy mluvících zemích - v managementu ozbrojených složek ČR a příslušných partnerských míst v německy mluvících zemí - jako lektor interkulturní komunikace a poradce při rozvíjení sociokulturních a strategických kompetencí manažerů a zaměstnanců výše uvedených firem a institucí, jakož i poradce v otázkách jazykové, kulturní, školské a zahraniční politiky či práv národnostních menšin. 6

7 Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve ANO Budova v nájmu doba platnosti vlastnictví VŠ nájmu Informační zabezpečení studijního programu Počítačová síť a vybavení výpočetní technikou Západočeská univerzita disponuje moderním centrálním celouniverzitním informačním systémem. Uživatelům výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni je od roku 1996 k dispozici distribuované výpočetní prostředí projektu Orion. Toto výpočetní prostředí vychází filozoficky z projektu MIT Athena a poskytuje uživatelům globální a jednotný přístup ke službám a zdrojům počítačové sítě, včetně jednotného uživatelského rozhraní, autentizace a aplikační báze. K výpočetnímu prostředí mohou uživatelé přistupovat transparentně z libovolného počítače či pracovní stanice nezávisle na platformě (jedná se o tzv. orionizované stanice, přičemž podporováno je několik variant Unixu a MS Windows NT). Každý uživatel má v prostředí Orionu právě jedno uživatelské jméno, jeden domovský adresář a jednu poštovní schránku. Přístup ke všem službám je pro uživatele transparentně zabezpečován na základě prvotního prokázání identity (Single-Sign On). Získávání konta pro studenty je automatizováno a propojeno se Studijní agendou (STAG) a Jednotným identifikačním systémem (JIS). Ačkoli je projekt Orion v produkčním provozu, nadále se rozvíjí (existuje několik rozvojových projektů CIV-LPS). Celý provoz sítě a technickou podporu uživatelům zajišťuje Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV; CIV také zajišťuje provoz veřejných počítačových učeben, které mají v současné době kapacitu 220 počítačů (DEC Alpha, PC Compaq EVO D330, PC Dell GX270 atd. viz a 30 připojení na notebook. Všechny počítače jsou neomezeně připojeny na internet a vybaveny operačními systémy Linux, Unix, Microsoft Windows NT/2000/XP. Počítačové učebny jsou otevřeny od 8.00 do Západočeská univerzita je připojena do národní vysokorychlostní počítačové sítě pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání CESNET2. Kapacita tohoto připojení je 2,5 GB/s, spojení s českou sítí internet má kapacitu 1 GB/s a je zajišťováno prostřednictvím NIX.CZ. K dispozici jsou i dvě nezávislá zahraniční připojení do evropské sítě GEANT (kapacita 1,2 GB/s) a do americké sítě TELIA (kapacita 622 MB/s). V univerzitní síti ZČU je vytvořený také rámec elektronických konferencí, který mohou využívat studenti žadatele, a Západočeské superpočítačové centrum, které je spojeno s projektem Meta centrum českých superpočítačových center. Především výuce jazyků je určena také multimediální laboratoř. K dispozici je zde PC pro vyučujícího a 24 PC pro studenty (vybavené sluchátky), projektor, DVD, video, CD a MC přehrávače, barevná a černobílá laserová tiskárna. Knihovny Studijní zázemí poskytuje především Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni (www.knihovna.zcu.cz). Univerzitní knihovna Západočeské univerzity vznikla k organizačním sjednocením knihoven Západočeské univerzity (knihovny Fakulty aplikovaných věd, Fakulty ekonomické, Fakulty právnické a Fakulty humanitních studií /dnes Fakulty filozofické/) jako celouniverzitní zařízení. Knihovna dnes disponuje automatizovaným knihovnicko-informačním systémem Aleph, který propojuje knižní fondy zmíněných knihoven. V současné době se univerzitní knihovna skládá ze čtyř odborných knihoven ekonomické, pedagogické, právnické a technické. Univerzitní knihovna Západočeské univerzity disponuje téměř svazků odborné literatury a více než 1000 odborných periodik (více informací naleznete na elektronické adrese: a 170 studijních míst. Knihovna disponuje mimořádnými elektronickými odbornými databázemi, které obsahují plné texty knih či odborných časopisů. Knihovna je otevřena v pracovní dny od 8.00 do hodin (výjimkou je pátek, kdy je otevírací doba zkrácena, a to do hodin). Knihovna odpovídá svými parametry moderním požadavkům jsou zde bezbariérové 7

8 přístupy, možnosti kopírování a vytváření digitálních kopií článků, funguje elektronický systém objednávání knih atd. Zázemí knihovny je doplněno také edičním střediskem univerzity (vlastní učební texty vydává žadatel prostřednictvím tohoto edičního střediska ZČU a také je na základě smluvního vztahu využíváno služeb Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk) a knihkupectvím, které se specializuje na učební a vědecké texty. Protože Fakulta filozofická nebude zřejmě v nejbližších letech přestěhována do univerzitního areálu a zůstane dislokována v centru města, byla v jejích prostorách na začátku roku 2005 otevřena zcela nová, prostorná a moderně vybavená půjčovna a studovna. Studovna Fakulty filozofické přepokládá kapacitu svazků a 35 studijních míst. Tato studovna a půjčovna, která je zaměřena na filologickou, filozofickou, antropologickou, archeologickou, politologickou a mezinárodněvztahovou literaturu, poskytuje knihovní a informační služby, podporuje samostatnou práci studentů, bezprostředně zpřístupňuje studentům literaturu a informační zdroje požadované jednotlivými katedrami během semestru atd. Ve studovně je možnost kopírování, práce s elektronickými informačními zdroji, k dispozici je také meziknihovní výpůjční služba atd. Katedra germanistiky objednává odbornou literaturu, která je po domluvě přístupná i studentům. Studenti mohou rovněž využít služeb Německé a Rakouské knihovny Státní vědecké knihovny v Plzni, Knihovny města Plzně a archívů. 8

9 C Informace o studijním programu (oboru) pro akreditaci / rozšíření o obor / prodloužení platnosti akreditace Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Interkulturní germanistika Členění předmětů Předměty společného základu Oborové předměty Ostatní předměty Počet předmětů Počet hodin za celé studium * Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na přednáškách ,7 0 Podíl (%) odborných asistentů na přednáškách 0 35,3 0 Podíl (%) externích odborníků na přednáškách * KAG/OE Odborná exkurze 10 hod., KAG/OP Odborná praxe 10 dní, KAG/PJM Problematika jazykových menšin 2 hod. 9

10 D Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Interkulturní germanistika Zkratka Název předmětu Kr. Rozsah Způsob zak. Přednášející Oborové předměty Povinné předměty KAG/MN Morfologie němčiny 3 1p+1s Zk Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener KAG/KDN Kapitoly z kulturních dějin 4 1p+2s Zk Prof. PhDr. Václav Bok, 1Z německy mluvících zemí CSc. KAG/PFR Praktická fonetika a rétorika 3 0p+3c Zp PhDr. PaedDr. Marta 1Z Panušová, Ph.D. KAG/NLC Německá literatura z Čech 3 1p+2s Zp PaedDr. Petr Kučera, 1Z Ph.D. KFI/SEM1 Sémiotika 1 4 2p+2s Zp, Zk Prof. PhDr. Jarmila 1Z Doubravová, CSc. KAG/SN Syntax němčiny 2 1p+1s Zp Mgr. Marina Mináriková, 1L Ph.D. KAG/LSN Lexikologie a sémantika 3 1p+1s Zk Prof. Dr. Dr. Georg 1L němčiny Schuppener KFI/FK Filosofie komunikace 3 2p+1s Zp Doc. PhDr. Nikolaj 1L Demjančuk, CSc. KFI/SEM2 Sémiotika 2 5 2p+2s Zp, Zk Prof. PhDr. Jarmila 1L Doubravová, CSc. KSA/KDE1 Kulturní dějiny Evropy 1 5 2p+2s Zk Prof. RNDr. Ivo Budil, 1L Ph.D., DSc. KAG/KLN Kontrastivní lingvistika 3 1p+1s Zk Prof. PhDr. Věra 2Z Höppnerová, DrSc. KAG/LIDN Literatura německého jazyka a 2 1p+1s Zp Prof. PhDr. Václav Bok, 2Z kultura 19. století CSc. KAG/STN Stylistika němčiny 3 1p+1s Zk Prof. PhDr. Věra 2Z Höppnerová, DrSc. KAG/HGD Historická gramatika a 2 1p+1s Zp Prof. Dr. Dr. Georg 2Z dialektologie Schuppener KAG/SLG Srovnávací lingvistika 2 2p+0s Zp PhDr. Robert Vorel, CSc. 2Z germánských jazyků KSA/KDE2 Kulturní dějiny Evropy 2 5 2p+2s Zk Prof. RNDr. Ivo Budil, 2Z Ph.D., DSc. KAG/LIMN Literatura německého jazyka a 3 1p+1s Zk PaedDr. Petr Kučera, 2L kultura 20. století Ph.D. KAG/TAN Textová lingvistika 3 1p+1s Zp Prof. Dr. Dr. Georg 2L Schuppener KAG/CNV Česko-německé vztahy 5 1p+2s Zk Prof. PhDr. Václav Bok, 2L CSc. KAG/JPEU Jazyková politika EU 2 2p+0s Zp Dr. iur. Gerald Sander, 2L M.A. KAP/ZE Region Západní Evropa 4 3p+0s Zp, Zk Doc. PhDr. Ladislav 2L Cabada, Ph.D. KAG/DP Diplomová práce 18 0p+0s Zp PaedDr. Petr Kučera, 2L Ph.D. KAG/SZZ Státní závěrečná zkouška 0 0p+0s Zk PaedDr. Petr Kučera, 2L Ph.D. Celkem kreditů 87 Dop. roč. 1Z 10

11 Povinně volitelné předměty, min. volba 20 kr. KAG/IMG Komparativní imagologie 2 1p+1s Zp. Prof. Dr. phil. Elke Z/L Mehnert KAG/PS1N Překladatelský seminář 1 2 0p+2s Zp. PhDr. Martin Lachout, Z němčina Ph.D. KAG/PS2N Překladatelský seminář 2 3 0p+2s Zk PhDr. Martin Lachout, L němčina Ph.D. KAG/TS1N Tlumočnický seminář 1 2 0p+2s Zp PhDr. PaedDr. Marta Z němčina Panušová, Ph.D.. KAG/TS2N Tlumočnický seminář 2 2 0p+2s Zp PhDr. PaedDr. Marta L němčina Panušová, Ph.D. KAG/POT1 Práce s odborným textem 2 0p+2s Zp PhDr. Martin Lachout, L N v němčině 1 NJ Ph.D. KAG/POT2 Práce s odborným textem 3 0p+2s Zk Prof. PhDr. Věra Z N v němčině 2 NJ Höppnerová, DrSc. KAG/POT3 Práce s odborným textem 2 0p+2s Zp Prof. PhDr. Věra L N v němčině 3 NJ Höppnerová, DrSc. KAG/PSPT1 Praktická stylistika psaných 2 0p+2s Zp Prof. PhDr. Věra Z textů 1 Höppnerová, DrSc. KAG/PSPT2 Praktická stylistika psaných 2 0p+2s Zp Prof. PhDr. Věra L textů 2 Höppnerová, DrSc. KAG/PJM Problematika jazykových 2 1p+1s Zp Dr. iur. Gerald Sander, L menšin M.A. KAG/DPG Dánština pro germanisty 2 0p+2c Zp PhDr. Robert Vorel, CSc. Z/L KAG/ŠPG Švédština pro germanisty 2 0p+2c Zp PhDr. Robert Vorel, CSc. Z/L KAG/OE Odborná exkurze 4 10 hod. Zp. Doc. Dr. Winfried L Baumann KAG/OP Odborná praxe 6 10 dní Zp. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. Předměty SZZ 3 bloky: Povinný lingvisticko-translatologický a povinně volitelné bloky literární a kulturněhistorický, sociálněvědní SZZ se skládá ze 2 částí: 1) písemná část A) překlad z ČJ do NJ překlad z NJ do ČJ B) resumé z vybraného textu odborného, uměleckého, publicistického 2) ústní část Kolokvium ke všem 3 blokům předmětů (viz výše) Obhajoba diplomové práce (min. rozsah stran), současný německý jazyk z kontrastivního pohledu, německy psaná literatura, kulturní a ekonomicko-politické reálie a reálie německy mluvících zemí, česko-německé/rakouské/švýcarské vztahy. Požadavky na přij. řízení Úspěšné absolvování bakalářského studia (s filologickým zaměřením nebo absolutorium filologického certifikátu). Absolvování přijímacího písemného testu a ústního pohovoru, jejichž náplň je v kompetenci katedry germanistiky. Jazykové kompetence na úrovni B2+. Další povinnosti / odb. praxe Odborná exkurze 10 hod. Odborná praxe 10 dní Další povinnosti / odb. praxe Viz přehled předmětů tabulky D a E Návrh témat prací Návrh témat prací Z/L 11

12 - Regionální německy píšící autor ze západních Čech - Podoby outsiderství v současné německé a české próze (srovnávací studie) - Bavorské nářeční prvky v současné komunikaci - Vztah mluvené a psané formy jazyka na příkladu němčiny - Gramatické struktury německého a českého jazyka jako translatologický problém Návaznost na další stud. Pr. Návaznost na další stud. pr. Program je určen absolventům bakalářských studijních oborů, kteří dosáhli požadované úrovně znalostí německého jazyka, tj. B2+. Nejlepší absolventi předkládaného magisterského studijního oboru získají perspektivu pokračovat v doktorském studiu příslušného zaměření. 12

13 E Charakteristiky studijních předmětů E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Morfologie němčiny Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 1+1 hod. za týden 2 kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Vyučující Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. Georg Schuppener Stručná anotace předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s obtížnými morfologickými jevy současné němčiny. Je předpokládána pokročilá znalost německé morfologie. Kromě základní charakteristiky německého tvarosloví se klade důraz na obtížné morfologické jevy a jejich srovnání s češtinou. Studující se seznámí s teoretickými poznatky o slově a slovních druzích v němčině a uvědomí si odlišnosti i společné znaky obou jazyků. Zvláštní pozornost je věnována též hraničním jevům morfologie a syntaxe. Navazující semináře se zaměřují na aplikaci získaných poznatků v praxi. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky BENEŠOVÁ, RADKA Základy německé morfologie. České Budějovice, DUDEN (BD.4) Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Dudenverlag, Mannheim, HELBIG,G., BUSCHA,J. Übungsgrammatik Deutsch, 8.Auflage. Langenscheidt, Verlag Enzyklopädie, RINAS, KARSTEN Vorsicht- Fehler!. Plzeň, ŠTÍCHA, FRANTIŠEK Česko-německá srovnávací gramatika. Praha,

14 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Kapitoly z kulturních dějin německy mluvících zemí Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 1+2 hod. za týden 3 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Seminární práce. Vyučující Prof. PhDr. Václav Bok, CSc. Stručná anotace předmětu Cílem kurzu je hlubší reflexe souvislostí politických, kulturních a literárních dějin zemí německé jazykové oblasti v evropském kontextu. Na problémově pojaté přednášky naváží semináře, jejichž těžištěm je analýza německy psaných literárních i neliterárních textů a uměleckých artefaktů z různých historických období. Zvláštní pozornost je věnována recepci starších kulturních jevů v novější a současné době, jakož i komparativnímu pohledu germano-austro-bohemistickému. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky BAHR, E.: Dějiny německé literatury 1. Praha BAHR, E.: Dějiny německé literatury 2. Praha BAHR, E.: Dějiny německé literatury 3. Praha BOK, V.: Přehled německých dějin. České Budějovice BOK, V.- TERRAY, E.: Nemecká literatúra 1/Deutschsprachige Literatur 1. Bratislava KOSCHMAL, W. - NEKULA, M. - ROGALL, J. (edd.): Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. Praha - Litomyšl LINDEMANN, G.: Geschichte der deutschen Kunst. Stuttgart - Hamburg MULLER, H. (ed.): Dějiny Německa. Praha VEBER, V. et al: Dějiny Rakouska. Praha VOGT, M. (Hrsg.): Deutsche Geschichte. Frankfurt am Main 2003 (2. Aufl.). SALZER, A. - TUNK, E. von.: Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur in sechs Bänden. Köln

15 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Praktická fonetika a rétorika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 0+3 hod. za týden 3 Kreditů Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Aktivní zapojení do diskusí na semináři, samostatná prezentace daného tématu. Vyučující PhDr. et PaedDr. Marta Panušová, Ph.D. Stručná anotace předmětu Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí osvojit pokročilejší komunikativní dovednosti v cizím jazyce a zvládnout základy rétoriky. Předpokladem je dobrá výchozí znalost jazyka (středně pokročilá). Zvláštní pozornost je věnována vhodnému a pohotovému vyjadřování v každodenní komunikaci i při mimořádných jednáních. Samostatnou složkou kurzu bude praktický nácvik správné výslovnosti zaměřený na eliminaci nejčastějších výslovnostních chyb na kontrastivním základě česko-německém. Část výuky může být nahrazena samostatnou prací studentů. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky DUDEN (BD. 6) Das Aussprachewörterbuch, Dudenverlag Mannheim RAUSCH, RUDOLF ; RAUSCH Deutsche Phonetik für Ausländer. Berlin [etc.],

16 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Německá literatura z Čech Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Seminární práce. Vyučující PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. Stručná anotace předmětu Cílem kurzu je poskytnout (v návaznosti na přehledové kurzy bakalářského studia) prohlubující a specializační platformu k analýzám a interpretaci německy psané literatury z českých zemí (výraz z Čech vynucen počtem písmen v elektronické databázi). V samostatné přípravě studentů se klade důraz na soustavnou četbu doporučených textů v německém originále a individuální rešerše k vybraným poetologickým, genologickým, komparatistickým či kulturně historickým problémům. Součástí studia je doprovodný program (literární a kulturně historické exkurze, literární část Letní školy ZČU, mezinárodní studentská sympozia, projekce filmových adaptací literárních děl spojené s diskusemi aj.). Orientační témata přednášek: Německé písemnictví na pražském královském dvoře. Německé písemnictví na dvorech českých feudálů. Německé písemnictví z prostředí českých a moravských klášterů. Německy psaná literatura z prostředí českých a moravských měst. Německy psaná literatura z českých zemí v 18. století. Německy psaná literatura z českých zemí v 1. polovině 19. století. Německy psaná literatura z českých zemí ve 2. polovině 19. století. Pražská německy psaná literatura od konce 19. století do 2. světové války. Sudetoněmecká literatura od konce 19. století do 2. světové války. Metodologické problémy studia německy psané literatury z českých zemí. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky BAHR, E. (ed.): Dějiny německé literatury 1. Praha: Karolinum, 2005 BAHR, E. (ed.): Dějiny německé literatury 2. Praha: Karolinum, BAHR, E. (ed.): Dějiny německé literatury 3. Praha: Karolinum, BOK, V. - MACHÁČKOVÁ-RIEGEROVÁ, V. - VESELÝ, J.: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Praha. Odeon, JAKUBCOVÁ, A.- LUDVOVÁ, J. - MAIDL, V. (Hgg.): Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen. Praha: Divadelní ústav, JIRÁT, V.: Portréty a studie. Praha: Odeon, KAFKA, V.: Studie a úvahy o německé literatuře.praha: KRA, KNEIDL, P.: Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. Praha: Pražská edice, KOSATÍK, P.: Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, LUTZ, B. - JESSING, B. (eds.): Metzler-Autoren-Lexikon. Stuttgart-Weimar: Metzler, 2004 MAGRIS, C.: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Brno - Praha: Barrister + Principal - Triáda, PEŘINA, J.: Přehledné dějiny vztahů české a německo-české literatury v 19. století I. (

17 1848). Ústí nad Labem: UJEP, STROMŠÍK, J.: Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi. Jinočany: H + H, TERRAY, E. - BOK, V.: Nemecká literatúra I. Bratislava: SPN, VÁCLAVEK, L.: Literatura v německém jazyce Olomouc: RUP, VÁCLAVEK, L.: Stati o německé literatuře vzniklé v českých zemích. Olomouc: RUP, ŽMEGAČ, V. - ŠKREB, Z. - SEKULIČ, L.: Kleine Geschichte der deutschen Literatur.Berlin: Cornelsen, IANUA. Sborník pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků 17

18 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Sémiotika 1 Typ předmětu Povinný Dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Absolvování testu a zpracování referátu. Vyučující Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. Stručná anotace předmětu Přestože má sémiotika v České republice světově uznávané historické zázemí, dané Pražským lingvistickým kroužkem, Pražskou školou a současnou činností některých jednotlivců zvl. v teorii vědy, nebyla dosud předmětem výuky. Jako teorie znaků (symbolů) jazykových i nejazykových, a proto též teorie komunikace (označování, značení, labelizace atd.) získává sémiotika na smyslu a významu zvl. v kontaktu s analýzami dopadu stále umělejšího osvětí člověka (artefakty všeho druhu "dummies", počítačové reprezentace) na život lidského druhu, jednak v souvislosti s analýzami jazyka vědy a konečně ve styku s proměnami politicky, nábožensky, etnicky aj. určených celků. Pochopení procesuální stránky sémiotiky (tj. situace, v níž vznikají a užívají se znaky, symboly) může vést k pochopení charakteru symbolických aktivit vůbec a tím k větší toleranci (i odpovědnosti) vůči odlišným kulturám jedinců, skupin i společenství. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky DOUBRAVOVÁ, J. Sémiotika v teorii a praxi. Praha : Portál, ED. B. PALEK Sémiotika., TONDL, L. Mezi epistemologií a filosofií. Praha : Filosofia, TONDL, LADISLAV Mezi epistemologií a sémiotikou. Praha, CANETTI, E. Svědomí slov. Praha : Torst, CASSIRER, E. Filosofie symbolických forem. Praha : Oikumeneh, ČERNÝ, J., HOLEŠ, J. Sémiotika. Praha : Portál, ECO, U. Mysl a smysl. Praha : Nadace Vize 97, HUIZINGA, J. Homo ludens. Praha : Mladá fronta, MATHAUSER, ZDENĚK Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu. Brno, OSOLSOBĚ, I. Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Praha : Supraphon, OSOLSOBĚ, I. Mnoho povyku pro sémiotiku. Brno "G", SAUSSURE, FERDINAND DE ; BALLY, CHARLES ; SECHEHAYE, ALBERT ; RIEDLINGER, ALBERT ; MAURO, TULLIO DE ; ČERMÁK, FRANTIŠEK ; SKALIČKA, VLADIMÍR Kurs obecné lingvistiky. Praha, TONDL, LADISLAV Problémy sémantiky. Praha,

19 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Syntax němčiny Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 1+1 hod. za týden 2 kreditů 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Úspěšné splnění průběžného a závěrečného testu. Vyučující Mgr. Marina Mináriková, Ph.D. Stručná anotace předmětu Kurz navazuje na předmět Morfologii němčiny. Předpokládá pokročilou znalost praktické gramatiky německého jazyka Hlavní důraz je kladen na pořádek slov v německé větě v porovnání s češtinou a problematiku větných členů. Student si osvojí základní znalosti o správném tvoření německých vět a pořádku větných členů. Zároveň bude nastíněna odlišná koncepce německé a české jazykovědy v pojetí větných členů. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky DUDEN (BD.4) Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Dudenverlag, Mannheim, FRANK, KAREL Cvičení ze syntaxe německého jazyka. Olomouc, HELBIG, G., BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig, HELBIG, G., BUSCHA, J. Übungsgrammatik Deutsch. Berlín, POVEJŠIL, JAROMÍR Mluvnice současné němčiny. Praha,

20 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Lexikologie a sémantika němčiny Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 1+1 hod. za týden 2 kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Úspěšné splnění průběžného testu, zpracování seminární práce. Zkouška může být v ústní, písemné i v kombinované formě. Vyučující Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. Georg Schuppener Stručná anotace předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými problémy současné německé slovní zásoby, tendencemi v užívání jazyka a se změnami ve významu jazykových jednotek, rozvinout u studujících schopnosti komplexního lingvistického posuzování jazykových jevů. Přednášky budou věnovány především následujícím tématům: Delimitace jednotek lexikonu, jejich formy, významu a uvedení hlavních vývojových tendencí v německé slovní zásobě a příčin jazykových změn. Rozdělení slovní zásoby (obecná slovní zásoba, odborná slovní zásoba)v oblasti sémantiky charakteristika paradigmatických významových vztahů, v oblasti onomaziologie otázky motivace. Vybrané problémy a tendence současné slovotvorby. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky HEUSINGER, S. Die Lexik der deutschen Gegenwartssprache. W.Fink Verlag, 2004 LUTZEIER, P. R. : Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Stauffenburg, RÖMER, CH., MATZKE, B. Lexikologie des Deutschen.. Narr Tübingen, SCHIPPAN, THEA Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen, SCHWARZ, M./CHUR, J. Semantik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen, PÖRINGS, R./SCHMITZ, U. : Sprache und Sprachwissenschaft.. Tübingen: Narr, SCHWARZ, M./CHUR, J. : Semantik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr, UHROVÁ, E. : Einführung in die deutsche Lexikologie. Brno: Masarykova Univerzita, UHROVÁ, E. : Grundlagen der deutschen Lexikologie. Brno: Masarykova Univerzita, UHROVÁ, E. : Übungen zum deutschen Wortschatz. Brno: Masarykova Univerzita, HESSKY, R./ETTINGER, S. : Deutsche Redewendungen. Tübingen: Narr,

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ Adresa: nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 Pracovna a příruční knihovna finštiny: místnost 420 (4. patro hlavní budovy FF UK) Garant přijímacího řízení:

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ Finská studia Bc. Finská studia bakalářský obor cílem je rovněž poskytnout přípravu pro navazující studium magisterské spolupráce se zahraničními univerzitami,

Více

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd Bakalářské studium německé filologie bylo dosud na Katedře germanistiky FF UP akreditováno jen jako

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

Info schůzka. 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1

Info schůzka.  16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Info schůzka www.anglistika.upol.cz 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Program Dne otevřených dveří na KAA průběžně: Letáčky a brožurky k rozebrání přízemí vpravo, místnost 1.59 (10.00-10.45: informační

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika Název předmětu 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 rozsah 2p+0s 2p+0s způs. zak. druh před.

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 1. Úvod do filozofie* 2. Cizí jazyk** 0p + 12s 3 Zk (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Zk p 6

Více

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu stand. doba studia Název stud. prog./st. délka Původní název SP Platnost předchozí akred. druh rozšíření

Více

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ (jednooborové bakalářské studium) B 7201 Informační studia a knihovnictví (Platnost akreditace: 30.10. 2009 31.7. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků.

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků. Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r. 2018 přijatá na zasedání MKS v Praze 31. srpna 2015 a schválená na zasedání Prezidia MKS v Bělehradě 3. prosince 2015. Na XVI. mezinárodním

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: )

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: ) ČESKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 16.10. 2009 1.12. 2017) 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 způs. druh před. k p

Více

obecná lingvistika LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

obecná lingvistika LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy obecná lingvistika Den otevřených dveří 11. ledna 2014 15 hodin, nám. Jana Palacha 2, míst. 104 LING oddělení lingvistiky Filozofická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince 1 Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4638-2 2 ČEŠTINA PRO CIZINCE Bakalářské

Více

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA KDO JSME? Katedra středoevropských studií (KSES) realizuje výuku a výzkum jazyků, kultur a historie střední Evropy. Zaměřuje se především

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15. Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera Tento projekt je spolufinancován

Více

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd začátek studia rok 2013/2014 a později

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd začátek studia rok 2013/2014 a později STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd začátek studia rok 2013/2014 a později Bakalářské studium německé filologie bylo dosud na Katedře germanistiky

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Počet kreditů. KGN/1EP Epochy německé literatury Zk Z+L 2) KGN/1JC1A Jazyková cvičení 1A:

Počet kreditů. KGN/1EP Epochy německé literatury Zk Z+L 2) KGN/1JC1A Jazyková cvičení 1A: STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Dvouoborové bakalářské studium I. BLOK = 1. ročník A. Základní předměty: kreditní limit 30 Kat./kód Název předmětu Rozsah výuky: P+S (1=45min) Počet kreditů Zakončení

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v170 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika Název předmětu 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 rozsah 2p+0s 2p+0s způs. zak. druh

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Německý jazyk a literatura. Interkulturní germanistika

Německý jazyk a literatura. Interkulturní germanistika Chceš studovat německý jazyk a literaturu? Německý jazyk a literatura Chceš studovat interkulturní germanistiku? (bakalářské studium, prezenční a kombinovaná forma) Interkulturní germanistika S maturitou

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2)

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2) NĚMČINA NĚM Studenti němčiny zapisující se v akad. r. 2004/2005 jsou povinni vykonat zkoušky společného modulu: z kurzu SPOL00001 / Filozofie (do 8. semestru) a z kurzu SPOL00002 / Cizí jazyk (do 7. semestru;

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Bakalářský studijní obor: Historie Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupce

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení portugalistiky urs.ff.cuni.cz

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení portugalistiky urs.ff.cuni.cz ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení portugalistiky urs.ff.cuni.cz CO NABÍZÍME Bakalářské studium (tříleté) o znalost základů portugalské lingvistiky, dějin portugalské a brazilské literatury, geografických

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017)

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) SZ společný základ SZ 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 2p + 0s 2p + 0s

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda.

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda. Ruská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. doc. PhDr. Galina Binová, CSc. prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Externí členové

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Ročník: 1. Semestr: zimní Délka přímé výuky: 45 minut. Mgr.Lábus PhDr. Veselý Teorie a praxe českého pravopisu

Ročník: 1. Semestr: zimní Délka přímé výuky: 45 minut. Mgr.Lábus PhDr. Veselý Teorie a praxe českého pravopisu Studijní program: Studijní obor: Filologie Český jazyk a literatura Časový plán OBOROVÝ MODUL Povinné předměty Ročník: 1. Semestr: zimní Délka přímé : 45 minut Jazykový proseminář 1 JP1-B 0+2 z, 2 kr Mgr.Lábus

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Křížkovského 8

KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Křížkovského 8 KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Křížkovského 8 www.kas.upol.cz Katedra asijských studií (KAS) zajišťuje výuku v oborech čínská a japonská filologie bakalářského dvouoborového a navazujícího magisterského dvouoborového

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Ústav románských studií FF UK

Ústav románských studií FF UK Ústav románských studií FF UK KONTAKTY: Adresa: náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 1. patro, místnost č. 108 (sekretariát) Tel: (+420) 221 619 345 Fax: (+420) 221 619 384 http://urs.ff.cuni.cz/ Email:

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

Kurz rychlého čtení a část Úvodu do studia pro studenty prezenčního studia probíhá v září ve středisku UK na Albeři.

Kurz rychlého čtení a část Úvodu do studia pro studenty prezenčního studia probíhá v září ve středisku UK na Albeři. INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ INSK INSK / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Realizace pro 1. rok studia INSK11001 / 102. Kurz rychlého čtení 1) Lidmila Vášová 5 dní Z -/- Richard Papík

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více