Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T."

Transkript

1 Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T Obor: Interkulturní germanistika Plzeň

2 Úvod Žádost o akreditaci magisterského studijního oboru Interkulturní germanistika Předkládaný návrh si klade za cíl přispět k rozvoji filologických oborů na FF ZČU v Plzni rozšířením nabídky studijních možností pro zájemce o magisterský stupeň germanistických studií z řad absolventů bakalářských studijních programů. Rozvoj filologických oborů, zejména magisterského studia, je dlouhodobou prioritou ZČU a rovněž odpovídá závěrům Zprávy Akreditační komise MŠMT ČR z o hodnocení fakult humanitních a sociálních věd a studií a Fakulty filozofické ZČU v Plzni. Na Fakultě filozofické ZČU je v současné době nabízen bakalářský stupeň studijního programu Filologie ve studijním oboru Cizí jazyky pro komerční praxi (CJKP) v kombinacích dvou cizích jazyků. Absolventi oboru CJKP s hlubším zájmem o filologii a kulturní studia pokračují na FF ZČU v navazujícím magisterském studiu oborů Teorie a filozofie komunikace nebo Evropská kulturní studia, jejichž zaměření však není germanistické. Návrh vychází vstříc také absolventům bakalářského studia filologicky a teritoriálně zaměřených studijních oborů nejen na filozofických a pedagogických fakultách univerzit, ale i na jiných fakultách vysokých škol v České republice i v zahraničí (např. FF UJEP v Ústí n. Labem, FSV UK v Praze, univerzity v Řezně a v Pasově aj.). Interkulturně koncipované germanistické studium má pro příhraniční západočeský region mimořádný význam. Tisíciletá tradice propojení německého a českého hospodářského i kulturního prostoru, na niž současná intenzivní spolupráce České republiky s německy mluvícími zeměmi navazuje, je pro FF ZČU výzvou k pěstování interdisciplinárně orientovaného studijního oboru, jehož absolventi by neposkytovali pouze běžný servis nejrůznějším firmám a institucím v České republice nebo v německy mluvících zemích, ale díky hlubšímu vhledu do filologických, kulturně historických, ekonomicko-politických a dalších souvislostí by přinášeli rozvoji mezinárodní spolupráce nové impulsy. V České republice působí vysoký počet firem s německou, rakouskou či švýcarskou majetkovou účastí, které od zaměstnanců vyžadují nejen odpovídající komunikativní kompetenci, ale také kvalitativně novou úroveň interkulturní komunikace v prostředí mezinárodní kooperace. V Plzeňském a Karlovarském kraji roste také poptávka po 2

3 odbornících na česko-německé vztahy ze strany nově vznikajících kulturních a vědeckých institucí, jakož i orgánů státní a regionální správy či místní samosprávy. Koncept interkulturní germanistiky krystalizoval v multikulturně bohatém prostředí německých univerzit (zejména v Bayreuthu a v Mnichově) jako alternativa ke studiu omezenému úzkým rámcem národních filologií. Vedle integrace nových poznatků humanitních a sociálních věd je pro německé pojetí interkulturní germanistiky charakteristická značná šíře multidisciplinárního záběru i vysoký stupeň obecnosti, který je dán praktickou orientací na studující z celého světa. Předkládaná koncepce FF ZČU v Plzni představuje konkretizaci a modifikaci německého konceptu jak z hlediska adresného určení nabízených informací a kultivovaných komunikativních dovedností, tak i z aspektu metodologického. Absolvent by se měl profilovat jako expert na česko-německé/rakouské/švýcarské vztahy jazykové, kulturně historické i ekonomicko-politické se zvláštním zřetelem k problémům interkulturní povahy v různých sférách veřejného života. Z metodologického hlediska je pro předkládaný obor charakteristické vědomí integrující funkce filologického jádra oboru. Studium je vnitřně diferencováno do tří prohlubujících a zároveň specializačních modulů: lingvisticko-translatologického, literárně a kulturně historického a společenskovědního. Jednotlivé studijní disciplíny vycházejí z poznatků a dovedností získaných v bakalářském stupni různých studijních oborů. Nejsou však pouhým spirálovým aktivním opakováním, ale seznámením s novými teoretickými koncepty, interdisciplinárními souvislostmi a tréninkem pokročilých forem komunikativních, sociokulturních a interkulturních kompetencí vytvářejí bázi, na níž může budoucí absolvent kreativně řešit rozmanité komunikační situace i problémy teoretického, koncepčního a pragmatického rázu. Katedra germanistiky Fakulty filozofické ZČU vznikla z katedry aplikované germanistiky Fakulty humanitních studií ZČU (předchůdkyně FF ZČU) doplněním o kvalifikované pracovníky, kteří rozšířili tematický záběr pracoviště z původního zaměření na studium odborných stylů zejména o výzkum kontrastivní lingvistiky, fonetiky a rétoriky, psycholingvistiky, literární vědy a interkulturní komparatistiky. V případě akreditace předkládaného studijního oboru bude tým vyučujících v germanistickém segmentu tvořen čtyřmi profesory, jedním docentem a pěti odbornými asistenty s hodností Ph.D. resp. CSc. (a 3

4 dalšími profesory a docenty v segmentu humanitních a sociálních věd). V roce 2007 zahájí jeden pracovník katedry germanistiky habilitační řízení v oboru literární věda se zaměřením na literární komparatistiku a dvě pracovnice odevzdají disertační práci v oboru současný německý jazyk. 4

5 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akred. bakalář. / magisterského stud. programu Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická st. doba titul Název studijního programu Filologie 2 roky Mgr. Původní název SP platnost předchozí akred. druh rozšíření Typ žádosti Akreditace druh rozšíření Typ studijního programu navazující magisterský rigorózní Forma studia Presenční řízení KKOV Názvy studijních oborů Interkulturní germanistika T Adresa www stránky heslo k přístupu na www Kerberos.IGMGR07 Schváleno VR FF ZČU v Plzni dne podpis rektora datum 5

6 Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Interkulturní germanistika Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Profil absolventa: Absolvent studijního oboru Interkulturní germanistika dosáhne komunikativní kompetence v německém jazyce na úrovni C1 až C2 Evropského referenčního rámce. Spolehlivě překládá a tlumočí z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny (na úrovni doprovodných tlumočníků a asistentů manažerů, nikoli však na profesionální úrovni absolventů studijního oboru Překladatelství a tlumočnictví Ústavu translatologie FF UK v Praze). Na základě prohloubeného studia kontrastivní lingvistiky a základních otázek vývoje německého jazyka a dialektologie chápe problémy spisovné, běžně mluvené i nářeční komunikace v širších teoretických a historických souvislostech a podle svých možností přispívá v místech svého působení k rozvoji jazykové kultury. Soustavnou četbou německy psaných textů ze všech období historického vývoje, porozuměním podstatným problémům literární a kulturní historie, aktuálním tématům obecné, kulturní a literární historiografie a interkulturní komparatistiky, poučenou recepcí děl různých druhů umění (divadlo, film, výtvarné umění, hudba ad.) v německy mluvících zemích a v České republice dosáhne stupně literární a kulturní kompetence nutné pro interkulturně senzitivní a kreativní přístup k rozmanitým kulturním fenoménům a jejich historickým a společenským souvislostem. Díky studiu humanitních a sociálních věd, jakož i průběžnému sledování politického, hospodářského a společenského dění v zemích německé jazykové oblasti je absolvent schopen kvalifikovaného vhledu také do souvisejících problémů filozoficko-antropologických, politologických, ekonomických a právních. V důsledku výše naznačené osobnostní kultivace a profesní profilace bude moci přistupovat k řešení komunikačních, interkulturních, sociálních, politických či mezinárodních problémů citlivě, poučeně, neideologicky a konstruktivně. Uplatnění absolventa studijního oboru Interkulturní germanistika: Absolvent studijního oboru Interkulturní germanistika nalezne uplatnění jako specialista na česko-německé/rakouské/švýcarské vztahy jazykové, kulturně historické a ekonomickopolitické: - v akademické sféře (v doktorských studijních oborech na FF ZČU, na vysokých školách v ČR a v německy mluvících zemích) - v mezinárodních organizacích a v orgánech Evropské unie - v diplomatických službách a zastoupení krajů a měst ČR v německy mluvících zemích - v podnikatelské sféře v mezinárodních firmách obchodních, zprostředkovatelských, poradenských, výrobních, dopravních aj., v bankách, pojišťovnách, advokátních kancelářích apod. - ve sféře cestovního ruchu v managementu mezinárodních hotelů, lázní, cestovních kanceláří, agentur - v orgánech státní a regionální správy a místní samosprávy v České republice a v německy mluvících zemích - v managementu ozbrojených složek ČR a příslušných partnerských míst v německy mluvících zemí - jako lektor interkulturní komunikace a poradce při rozvíjení sociokulturních a strategických kompetencí manažerů a zaměstnanců výše uvedených firem a institucí, jakož i poradce v otázkách jazykové, kulturní, školské a zahraniční politiky či práv národnostních menšin. 6

7 Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve ANO Budova v nájmu doba platnosti vlastnictví VŠ nájmu Informační zabezpečení studijního programu Počítačová síť a vybavení výpočetní technikou Západočeská univerzita disponuje moderním centrálním celouniverzitním informačním systémem. Uživatelům výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni je od roku 1996 k dispozici distribuované výpočetní prostředí projektu Orion. Toto výpočetní prostředí vychází filozoficky z projektu MIT Athena a poskytuje uživatelům globální a jednotný přístup ke službám a zdrojům počítačové sítě, včetně jednotného uživatelského rozhraní, autentizace a aplikační báze. K výpočetnímu prostředí mohou uživatelé přistupovat transparentně z libovolného počítače či pracovní stanice nezávisle na platformě (jedná se o tzv. orionizované stanice, přičemž podporováno je několik variant Unixu a MS Windows NT). Každý uživatel má v prostředí Orionu právě jedno uživatelské jméno, jeden domovský adresář a jednu poštovní schránku. Přístup ke všem službám je pro uživatele transparentně zabezpečován na základě prvotního prokázání identity (Single-Sign On). Získávání konta pro studenty je automatizováno a propojeno se Studijní agendou (STAG) a Jednotným identifikačním systémem (JIS). Ačkoli je projekt Orion v produkčním provozu, nadále se rozvíjí (existuje několik rozvojových projektů CIV-LPS). Celý provoz sítě a technickou podporu uživatelům zajišťuje Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV; CIV také zajišťuje provoz veřejných počítačových učeben, které mají v současné době kapacitu 220 počítačů (DEC Alpha, PC Compaq EVO D330, PC Dell GX270 atd. viz a 30 připojení na notebook. Všechny počítače jsou neomezeně připojeny na internet a vybaveny operačními systémy Linux, Unix, Microsoft Windows NT/2000/XP. Počítačové učebny jsou otevřeny od 8.00 do Západočeská univerzita je připojena do národní vysokorychlostní počítačové sítě pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání CESNET2. Kapacita tohoto připojení je 2,5 GB/s, spojení s českou sítí internet má kapacitu 1 GB/s a je zajišťováno prostřednictvím NIX.CZ. K dispozici jsou i dvě nezávislá zahraniční připojení do evropské sítě GEANT (kapacita 1,2 GB/s) a do americké sítě TELIA (kapacita 622 MB/s). V univerzitní síti ZČU je vytvořený také rámec elektronických konferencí, který mohou využívat studenti žadatele, a Západočeské superpočítačové centrum, které je spojeno s projektem Meta centrum českých superpočítačových center. Především výuce jazyků je určena také multimediální laboratoř. K dispozici je zde PC pro vyučujícího a 24 PC pro studenty (vybavené sluchátky), projektor, DVD, video, CD a MC přehrávače, barevná a černobílá laserová tiskárna. Knihovny Studijní zázemí poskytuje především Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni (www.knihovna.zcu.cz). Univerzitní knihovna Západočeské univerzity vznikla k organizačním sjednocením knihoven Západočeské univerzity (knihovny Fakulty aplikovaných věd, Fakulty ekonomické, Fakulty právnické a Fakulty humanitních studií /dnes Fakulty filozofické/) jako celouniverzitní zařízení. Knihovna dnes disponuje automatizovaným knihovnicko-informačním systémem Aleph, který propojuje knižní fondy zmíněných knihoven. V současné době se univerzitní knihovna skládá ze čtyř odborných knihoven ekonomické, pedagogické, právnické a technické. Univerzitní knihovna Západočeské univerzity disponuje téměř svazků odborné literatury a více než 1000 odborných periodik (více informací naleznete na elektronické adrese: a 170 studijních míst. Knihovna disponuje mimořádnými elektronickými odbornými databázemi, které obsahují plné texty knih či odborných časopisů. Knihovna je otevřena v pracovní dny od 8.00 do hodin (výjimkou je pátek, kdy je otevírací doba zkrácena, a to do hodin). Knihovna odpovídá svými parametry moderním požadavkům jsou zde bezbariérové 7

8 přístupy, možnosti kopírování a vytváření digitálních kopií článků, funguje elektronický systém objednávání knih atd. Zázemí knihovny je doplněno také edičním střediskem univerzity (vlastní učební texty vydává žadatel prostřednictvím tohoto edičního střediska ZČU a také je na základě smluvního vztahu využíváno služeb Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk) a knihkupectvím, které se specializuje na učební a vědecké texty. Protože Fakulta filozofická nebude zřejmě v nejbližších letech přestěhována do univerzitního areálu a zůstane dislokována v centru města, byla v jejích prostorách na začátku roku 2005 otevřena zcela nová, prostorná a moderně vybavená půjčovna a studovna. Studovna Fakulty filozofické přepokládá kapacitu svazků a 35 studijních míst. Tato studovna a půjčovna, která je zaměřena na filologickou, filozofickou, antropologickou, archeologickou, politologickou a mezinárodněvztahovou literaturu, poskytuje knihovní a informační služby, podporuje samostatnou práci studentů, bezprostředně zpřístupňuje studentům literaturu a informační zdroje požadované jednotlivými katedrami během semestru atd. Ve studovně je možnost kopírování, práce s elektronickými informačními zdroji, k dispozici je také meziknihovní výpůjční služba atd. Katedra germanistiky objednává odbornou literaturu, která je po domluvě přístupná i studentům. Studenti mohou rovněž využít služeb Německé a Rakouské knihovny Státní vědecké knihovny v Plzni, Knihovny města Plzně a archívů. 8

9 C Informace o studijním programu (oboru) pro akreditaci / rozšíření o obor / prodloužení platnosti akreditace Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Interkulturní germanistika Členění předmětů Předměty společného základu Oborové předměty Ostatní předměty Počet předmětů Počet hodin za celé studium * Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na přednáškách ,7 0 Podíl (%) odborných asistentů na přednáškách 0 35,3 0 Podíl (%) externích odborníků na přednáškách * KAG/OE Odborná exkurze 10 hod., KAG/OP Odborná praxe 10 dní, KAG/PJM Problematika jazykových menšin 2 hod. 9

10 D Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Interkulturní germanistika Zkratka Název předmětu Kr. Rozsah Způsob zak. Přednášející Oborové předměty Povinné předměty KAG/MN Morfologie němčiny 3 1p+1s Zk Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener KAG/KDN Kapitoly z kulturních dějin 4 1p+2s Zk Prof. PhDr. Václav Bok, 1Z německy mluvících zemí CSc. KAG/PFR Praktická fonetika a rétorika 3 0p+3c Zp PhDr. PaedDr. Marta 1Z Panušová, Ph.D. KAG/NLC Německá literatura z Čech 3 1p+2s Zp PaedDr. Petr Kučera, 1Z Ph.D. KFI/SEM1 Sémiotika 1 4 2p+2s Zp, Zk Prof. PhDr. Jarmila 1Z Doubravová, CSc. KAG/SN Syntax němčiny 2 1p+1s Zp Mgr. Marina Mináriková, 1L Ph.D. KAG/LSN Lexikologie a sémantika 3 1p+1s Zk Prof. Dr. Dr. Georg 1L němčiny Schuppener KFI/FK Filosofie komunikace 3 2p+1s Zp Doc. PhDr. Nikolaj 1L Demjančuk, CSc. KFI/SEM2 Sémiotika 2 5 2p+2s Zp, Zk Prof. PhDr. Jarmila 1L Doubravová, CSc. KSA/KDE1 Kulturní dějiny Evropy 1 5 2p+2s Zk Prof. RNDr. Ivo Budil, 1L Ph.D., DSc. KAG/KLN Kontrastivní lingvistika 3 1p+1s Zk Prof. PhDr. Věra 2Z Höppnerová, DrSc. KAG/LIDN Literatura německého jazyka a 2 1p+1s Zp Prof. PhDr. Václav Bok, 2Z kultura 19. století CSc. KAG/STN Stylistika němčiny 3 1p+1s Zk Prof. PhDr. Věra 2Z Höppnerová, DrSc. KAG/HGD Historická gramatika a 2 1p+1s Zp Prof. Dr. Dr. Georg 2Z dialektologie Schuppener KAG/SLG Srovnávací lingvistika 2 2p+0s Zp PhDr. Robert Vorel, CSc. 2Z germánských jazyků KSA/KDE2 Kulturní dějiny Evropy 2 5 2p+2s Zk Prof. RNDr. Ivo Budil, 2Z Ph.D., DSc. KAG/LIMN Literatura německého jazyka a 3 1p+1s Zk PaedDr. Petr Kučera, 2L kultura 20. století Ph.D. KAG/TAN Textová lingvistika 3 1p+1s Zp Prof. Dr. Dr. Georg 2L Schuppener KAG/CNV Česko-německé vztahy 5 1p+2s Zk Prof. PhDr. Václav Bok, 2L CSc. KAG/JPEU Jazyková politika EU 2 2p+0s Zp Dr. iur. Gerald Sander, 2L M.A. KAP/ZE Region Západní Evropa 4 3p+0s Zp, Zk Doc. PhDr. Ladislav 2L Cabada, Ph.D. KAG/DP Diplomová práce 18 0p+0s Zp PaedDr. Petr Kučera, 2L Ph.D. KAG/SZZ Státní závěrečná zkouška 0 0p+0s Zk PaedDr. Petr Kučera, 2L Ph.D. Celkem kreditů 87 Dop. roč. 1Z 10

11 Povinně volitelné předměty, min. volba 20 kr. KAG/IMG Komparativní imagologie 2 1p+1s Zp. Prof. Dr. phil. Elke Z/L Mehnert KAG/PS1N Překladatelský seminář 1 2 0p+2s Zp. PhDr. Martin Lachout, Z němčina Ph.D. KAG/PS2N Překladatelský seminář 2 3 0p+2s Zk PhDr. Martin Lachout, L němčina Ph.D. KAG/TS1N Tlumočnický seminář 1 2 0p+2s Zp PhDr. PaedDr. Marta Z němčina Panušová, Ph.D.. KAG/TS2N Tlumočnický seminář 2 2 0p+2s Zp PhDr. PaedDr. Marta L němčina Panušová, Ph.D. KAG/POT1 Práce s odborným textem 2 0p+2s Zp PhDr. Martin Lachout, L N v němčině 1 NJ Ph.D. KAG/POT2 Práce s odborným textem 3 0p+2s Zk Prof. PhDr. Věra Z N v němčině 2 NJ Höppnerová, DrSc. KAG/POT3 Práce s odborným textem 2 0p+2s Zp Prof. PhDr. Věra L N v němčině 3 NJ Höppnerová, DrSc. KAG/PSPT1 Praktická stylistika psaných 2 0p+2s Zp Prof. PhDr. Věra Z textů 1 Höppnerová, DrSc. KAG/PSPT2 Praktická stylistika psaných 2 0p+2s Zp Prof. PhDr. Věra L textů 2 Höppnerová, DrSc. KAG/PJM Problematika jazykových 2 1p+1s Zp Dr. iur. Gerald Sander, L menšin M.A. KAG/DPG Dánština pro germanisty 2 0p+2c Zp PhDr. Robert Vorel, CSc. Z/L KAG/ŠPG Švédština pro germanisty 2 0p+2c Zp PhDr. Robert Vorel, CSc. Z/L KAG/OE Odborná exkurze 4 10 hod. Zp. Doc. Dr. Winfried L Baumann KAG/OP Odborná praxe 6 10 dní Zp. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. Předměty SZZ 3 bloky: Povinný lingvisticko-translatologický a povinně volitelné bloky literární a kulturněhistorický, sociálněvědní SZZ se skládá ze 2 částí: 1) písemná část A) překlad z ČJ do NJ překlad z NJ do ČJ B) resumé z vybraného textu odborného, uměleckého, publicistického 2) ústní část Kolokvium ke všem 3 blokům předmětů (viz výše) Obhajoba diplomové práce (min. rozsah stran), současný německý jazyk z kontrastivního pohledu, německy psaná literatura, kulturní a ekonomicko-politické reálie a reálie německy mluvících zemí, česko-německé/rakouské/švýcarské vztahy. Požadavky na přij. řízení Úspěšné absolvování bakalářského studia (s filologickým zaměřením nebo absolutorium filologického certifikátu). Absolvování přijímacího písemného testu a ústního pohovoru, jejichž náplň je v kompetenci katedry germanistiky. Jazykové kompetence na úrovni B2+. Další povinnosti / odb. praxe Odborná exkurze 10 hod. Odborná praxe 10 dní Další povinnosti / odb. praxe Viz přehled předmětů tabulky D a E Návrh témat prací Návrh témat prací Z/L 11

12 - Regionální německy píšící autor ze západních Čech - Podoby outsiderství v současné německé a české próze (srovnávací studie) - Bavorské nářeční prvky v současné komunikaci - Vztah mluvené a psané formy jazyka na příkladu němčiny - Gramatické struktury německého a českého jazyka jako translatologický problém Návaznost na další stud. Pr. Návaznost na další stud. pr. Program je určen absolventům bakalářských studijních oborů, kteří dosáhli požadované úrovně znalostí německého jazyka, tj. B2+. Nejlepší absolventi předkládaného magisterského studijního oboru získají perspektivu pokračovat v doktorském studiu příslušného zaměření. 12

13 E Charakteristiky studijních předmětů E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Morfologie němčiny Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 1+1 hod. za týden 2 kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Vyučující Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. Georg Schuppener Stručná anotace předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s obtížnými morfologickými jevy současné němčiny. Je předpokládána pokročilá znalost německé morfologie. Kromě základní charakteristiky německého tvarosloví se klade důraz na obtížné morfologické jevy a jejich srovnání s češtinou. Studující se seznámí s teoretickými poznatky o slově a slovních druzích v němčině a uvědomí si odlišnosti i společné znaky obou jazyků. Zvláštní pozornost je věnována též hraničním jevům morfologie a syntaxe. Navazující semináře se zaměřují na aplikaci získaných poznatků v praxi. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky BENEŠOVÁ, RADKA Základy německé morfologie. České Budějovice, DUDEN (BD.4) Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Dudenverlag, Mannheim, HELBIG,G., BUSCHA,J. Übungsgrammatik Deutsch, 8.Auflage. Langenscheidt, Verlag Enzyklopädie, RINAS, KARSTEN Vorsicht- Fehler!. Plzeň, ŠTÍCHA, FRANTIŠEK Česko-německá srovnávací gramatika. Praha,

14 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Kapitoly z kulturních dějin německy mluvících zemí Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 1+2 hod. za týden 3 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Seminární práce. Vyučující Prof. PhDr. Václav Bok, CSc. Stručná anotace předmětu Cílem kurzu je hlubší reflexe souvislostí politických, kulturních a literárních dějin zemí německé jazykové oblasti v evropském kontextu. Na problémově pojaté přednášky naváží semináře, jejichž těžištěm je analýza německy psaných literárních i neliterárních textů a uměleckých artefaktů z různých historických období. Zvláštní pozornost je věnována recepci starších kulturních jevů v novější a současné době, jakož i komparativnímu pohledu germano-austro-bohemistickému. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky BAHR, E.: Dějiny německé literatury 1. Praha BAHR, E.: Dějiny německé literatury 2. Praha BAHR, E.: Dějiny německé literatury 3. Praha BOK, V.: Přehled německých dějin. České Budějovice BOK, V.- TERRAY, E.: Nemecká literatúra 1/Deutschsprachige Literatur 1. Bratislava KOSCHMAL, W. - NEKULA, M. - ROGALL, J. (edd.): Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. Praha - Litomyšl LINDEMANN, G.: Geschichte der deutschen Kunst. Stuttgart - Hamburg MULLER, H. (ed.): Dějiny Německa. Praha VEBER, V. et al: Dějiny Rakouska. Praha VOGT, M. (Hrsg.): Deutsche Geschichte. Frankfurt am Main 2003 (2. Aufl.). SALZER, A. - TUNK, E. von.: Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur in sechs Bänden. Köln

15 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Praktická fonetika a rétorika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 0+3 hod. za týden 3 Kreditů Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Aktivní zapojení do diskusí na semináři, samostatná prezentace daného tématu. Vyučující PhDr. et PaedDr. Marta Panušová, Ph.D. Stručná anotace předmětu Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí osvojit pokročilejší komunikativní dovednosti v cizím jazyce a zvládnout základy rétoriky. Předpokladem je dobrá výchozí znalost jazyka (středně pokročilá). Zvláštní pozornost je věnována vhodnému a pohotovému vyjadřování v každodenní komunikaci i při mimořádných jednáních. Samostatnou složkou kurzu bude praktický nácvik správné výslovnosti zaměřený na eliminaci nejčastějších výslovnostních chyb na kontrastivním základě česko-německém. Část výuky může být nahrazena samostatnou prací studentů. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky DUDEN (BD. 6) Das Aussprachewörterbuch, Dudenverlag Mannheim RAUSCH, RUDOLF ; RAUSCH Deutsche Phonetik für Ausländer. Berlin [etc.],

16 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Německá literatura z Čech Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Seminární práce. Vyučující PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. Stručná anotace předmětu Cílem kurzu je poskytnout (v návaznosti na přehledové kurzy bakalářského studia) prohlubující a specializační platformu k analýzám a interpretaci německy psané literatury z českých zemí (výraz z Čech vynucen počtem písmen v elektronické databázi). V samostatné přípravě studentů se klade důraz na soustavnou četbu doporučených textů v německém originále a individuální rešerše k vybraným poetologickým, genologickým, komparatistickým či kulturně historickým problémům. Součástí studia je doprovodný program (literární a kulturně historické exkurze, literární část Letní školy ZČU, mezinárodní studentská sympozia, projekce filmových adaptací literárních děl spojené s diskusemi aj.). Orientační témata přednášek: Německé písemnictví na pražském královském dvoře. Německé písemnictví na dvorech českých feudálů. Německé písemnictví z prostředí českých a moravských klášterů. Německy psaná literatura z prostředí českých a moravských měst. Německy psaná literatura z českých zemí v 18. století. Německy psaná literatura z českých zemí v 1. polovině 19. století. Německy psaná literatura z českých zemí ve 2. polovině 19. století. Pražská německy psaná literatura od konce 19. století do 2. světové války. Sudetoněmecká literatura od konce 19. století do 2. světové války. Metodologické problémy studia německy psané literatury z českých zemí. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky BAHR, E. (ed.): Dějiny německé literatury 1. Praha: Karolinum, 2005 BAHR, E. (ed.): Dějiny německé literatury 2. Praha: Karolinum, BAHR, E. (ed.): Dějiny německé literatury 3. Praha: Karolinum, BOK, V. - MACHÁČKOVÁ-RIEGEROVÁ, V. - VESELÝ, J.: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Praha. Odeon, JAKUBCOVÁ, A.- LUDVOVÁ, J. - MAIDL, V. (Hgg.): Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen. Praha: Divadelní ústav, JIRÁT, V.: Portréty a studie. Praha: Odeon, KAFKA, V.: Studie a úvahy o německé literatuře.praha: KRA, KNEIDL, P.: Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. Praha: Pražská edice, KOSATÍK, P.: Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, LUTZ, B. - JESSING, B. (eds.): Metzler-Autoren-Lexikon. Stuttgart-Weimar: Metzler, 2004 MAGRIS, C.: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Brno - Praha: Barrister + Principal - Triáda, PEŘINA, J.: Přehledné dějiny vztahů české a německo-české literatury v 19. století I. (

17 1848). Ústí nad Labem: UJEP, STROMŠÍK, J.: Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi. Jinočany: H + H, TERRAY, E. - BOK, V.: Nemecká literatúra I. Bratislava: SPN, VÁCLAVEK, L.: Literatura v německém jazyce Olomouc: RUP, VÁCLAVEK, L.: Stati o německé literatuře vzniklé v českých zemích. Olomouc: RUP, ŽMEGAČ, V. - ŠKREB, Z. - SEKULIČ, L.: Kleine Geschichte der deutschen Literatur.Berlin: Cornelsen, IANUA. Sborník pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků 17

18 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Sémiotika 1 Typ předmětu Povinný Dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Absolvování testu a zpracování referátu. Vyučující Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. Stručná anotace předmětu Přestože má sémiotika v České republice světově uznávané historické zázemí, dané Pražským lingvistickým kroužkem, Pražskou školou a současnou činností některých jednotlivců zvl. v teorii vědy, nebyla dosud předmětem výuky. Jako teorie znaků (symbolů) jazykových i nejazykových, a proto též teorie komunikace (označování, značení, labelizace atd.) získává sémiotika na smyslu a významu zvl. v kontaktu s analýzami dopadu stále umělejšího osvětí člověka (artefakty všeho druhu "dummies", počítačové reprezentace) na život lidského druhu, jednak v souvislosti s analýzami jazyka vědy a konečně ve styku s proměnami politicky, nábožensky, etnicky aj. určených celků. Pochopení procesuální stránky sémiotiky (tj. situace, v níž vznikají a užívají se znaky, symboly) může vést k pochopení charakteru symbolických aktivit vůbec a tím k větší toleranci (i odpovědnosti) vůči odlišným kulturám jedinců, skupin i společenství. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky DOUBRAVOVÁ, J. Sémiotika v teorii a praxi. Praha : Portál, ED. B. PALEK Sémiotika., TONDL, L. Mezi epistemologií a filosofií. Praha : Filosofia, TONDL, LADISLAV Mezi epistemologií a sémiotikou. Praha, CANETTI, E. Svědomí slov. Praha : Torst, CASSIRER, E. Filosofie symbolických forem. Praha : Oikumeneh, ČERNÝ, J., HOLEŠ, J. Sémiotika. Praha : Portál, ECO, U. Mysl a smysl. Praha : Nadace Vize 97, HUIZINGA, J. Homo ludens. Praha : Mladá fronta, MATHAUSER, ZDENĚK Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu. Brno, OSOLSOBĚ, I. Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Praha : Supraphon, OSOLSOBĚ, I. Mnoho povyku pro sémiotiku. Brno "G", SAUSSURE, FERDINAND DE ; BALLY, CHARLES ; SECHEHAYE, ALBERT ; RIEDLINGER, ALBERT ; MAURO, TULLIO DE ; ČERMÁK, FRANTIŠEK ; SKALIČKA, VLADIMÍR Kurs obecné lingvistiky. Praha, TONDL, LADISLAV Problémy sémantiky. Praha,

19 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Syntax němčiny Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 1+1 hod. za týden 2 kreditů 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Úspěšné splnění průběžného a závěrečného testu. Vyučující Mgr. Marina Mináriková, Ph.D. Stručná anotace předmětu Kurz navazuje na předmět Morfologii němčiny. Předpokládá pokročilou znalost praktické gramatiky německého jazyka Hlavní důraz je kladen na pořádek slov v německé větě v porovnání s češtinou a problematiku větných členů. Student si osvojí základní znalosti o správném tvoření německých vět a pořádku větných členů. Zároveň bude nastíněna odlišná koncepce německé a české jazykovědy v pojetí větných členů. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky DUDEN (BD.4) Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Dudenverlag, Mannheim, FRANK, KAREL Cvičení ze syntaxe německého jazyka. Olomouc, HELBIG, G., BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig, HELBIG, G., BUSCHA, J. Übungsgrammatik Deutsch. Berlín, POVEJŠIL, JAROMÍR Mluvnice současné němčiny. Praha,

20 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Lexikologie a sémantika němčiny Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 1+1 hod. za týden 2 kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Úspěšné splnění průběžného testu, zpracování seminární práce. Zkouška může být v ústní, písemné i v kombinované formě. Vyučující Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. Georg Schuppener Stručná anotace předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými problémy současné německé slovní zásoby, tendencemi v užívání jazyka a se změnami ve významu jazykových jednotek, rozvinout u studujících schopnosti komplexního lingvistického posuzování jazykových jevů. Přednášky budou věnovány především následujícím tématům: Delimitace jednotek lexikonu, jejich formy, významu a uvedení hlavních vývojových tendencí v německé slovní zásobě a příčin jazykových změn. Rozdělení slovní zásoby (obecná slovní zásoba, odborná slovní zásoba)v oblasti sémantiky charakteristika paradigmatických významových vztahů, v oblasti onomaziologie otázky motivace. Vybrané problémy a tendence současné slovotvorby. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky HEUSINGER, S. Die Lexik der deutschen Gegenwartssprache. W.Fink Verlag, 2004 LUTZEIER, P. R. : Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Stauffenburg, RÖMER, CH., MATZKE, B. Lexikologie des Deutschen.. Narr Tübingen, SCHIPPAN, THEA Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen, SCHWARZ, M./CHUR, J. Semantik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen, PÖRINGS, R./SCHMITZ, U. : Sprache und Sprachwissenschaft.. Tübingen: Narr, SCHWARZ, M./CHUR, J. : Semantik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr, UHROVÁ, E. : Einführung in die deutsche Lexikologie. Brno: Masarykova Univerzita, UHROVÁ, E. : Grundlagen der deutschen Lexikologie. Brno: Masarykova Univerzita, UHROVÁ, E. : Übungen zum deutschen Wortschatz. Brno: Masarykova Univerzita, HESSKY, R./ETTINGER, S. : Deutsche Redewendungen. Tübingen: Narr,

Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční

Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční Fakulta filozofická Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie Obor Lingvistika Forma studia Prezenční 2008 A Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Vysoká škola Západočeská

Více

INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA

INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA Studijní brožura 1 Název projektu: Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

Úvodové předměty. Odborné předměty v šesti podmodulech. Modul Geschichte

Úvodové předměty. Odborné předměty v šesti podmodulech. Modul Geschichte Modul Geschichte Obsah Úvodové předměty 1. Němčina jako jazyk humanitních věd: Jazyková cvičení... 5 2. Úvod do studia historie... 7 3. Úvod do studia filozofie... 9 4. Úvod do studia jazyka... 11 5. Úvod

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1. PROFIL ABSOLVENTA... 4 1.1 Popis uplatnění

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium a Osmileté všeobecné studium Vyšší stupeň vzdělávání Gymnázium Pelhřimov, ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, podmínky školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru...

Více