Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T."

Transkript

1 Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Filologie 7310-T Obor: Interkulturní germanistika Plzeň

2 Úvod Žádost o akreditaci magisterského studijního oboru Interkulturní germanistika Předkládaný návrh si klade za cíl přispět k rozvoji filologických oborů na FF ZČU v Plzni rozšířením nabídky studijních možností pro zájemce o magisterský stupeň germanistických studií z řad absolventů bakalářských studijních programů. Rozvoj filologických oborů, zejména magisterského studia, je dlouhodobou prioritou ZČU a rovněž odpovídá závěrům Zprávy Akreditační komise MŠMT ČR z o hodnocení fakult humanitních a sociálních věd a studií a Fakulty filozofické ZČU v Plzni. Na Fakultě filozofické ZČU je v současné době nabízen bakalářský stupeň studijního programu Filologie ve studijním oboru Cizí jazyky pro komerční praxi (CJKP) v kombinacích dvou cizích jazyků. Absolventi oboru CJKP s hlubším zájmem o filologii a kulturní studia pokračují na FF ZČU v navazujícím magisterském studiu oborů Teorie a filozofie komunikace nebo Evropská kulturní studia, jejichž zaměření však není germanistické. Návrh vychází vstříc také absolventům bakalářského studia filologicky a teritoriálně zaměřených studijních oborů nejen na filozofických a pedagogických fakultách univerzit, ale i na jiných fakultách vysokých škol v České republice i v zahraničí (např. FF UJEP v Ústí n. Labem, FSV UK v Praze, univerzity v Řezně a v Pasově aj.). Interkulturně koncipované germanistické studium má pro příhraniční západočeský region mimořádný význam. Tisíciletá tradice propojení německého a českého hospodářského i kulturního prostoru, na niž současná intenzivní spolupráce České republiky s německy mluvícími zeměmi navazuje, je pro FF ZČU výzvou k pěstování interdisciplinárně orientovaného studijního oboru, jehož absolventi by neposkytovali pouze běžný servis nejrůznějším firmám a institucím v České republice nebo v německy mluvících zemích, ale díky hlubšímu vhledu do filologických, kulturně historických, ekonomicko-politických a dalších souvislostí by přinášeli rozvoji mezinárodní spolupráce nové impulsy. V České republice působí vysoký počet firem s německou, rakouskou či švýcarskou majetkovou účastí, které od zaměstnanců vyžadují nejen odpovídající komunikativní kompetenci, ale také kvalitativně novou úroveň interkulturní komunikace v prostředí mezinárodní kooperace. V Plzeňském a Karlovarském kraji roste také poptávka po 2

3 odbornících na česko-německé vztahy ze strany nově vznikajících kulturních a vědeckých institucí, jakož i orgánů státní a regionální správy či místní samosprávy. Koncept interkulturní germanistiky krystalizoval v multikulturně bohatém prostředí německých univerzit (zejména v Bayreuthu a v Mnichově) jako alternativa ke studiu omezenému úzkým rámcem národních filologií. Vedle integrace nových poznatků humanitních a sociálních věd je pro německé pojetí interkulturní germanistiky charakteristická značná šíře multidisciplinárního záběru i vysoký stupeň obecnosti, který je dán praktickou orientací na studující z celého světa. Předkládaná koncepce FF ZČU v Plzni představuje konkretizaci a modifikaci německého konceptu jak z hlediska adresného určení nabízených informací a kultivovaných komunikativních dovedností, tak i z aspektu metodologického. Absolvent by se měl profilovat jako expert na česko-německé/rakouské/švýcarské vztahy jazykové, kulturně historické i ekonomicko-politické se zvláštním zřetelem k problémům interkulturní povahy v různých sférách veřejného života. Z metodologického hlediska je pro předkládaný obor charakteristické vědomí integrující funkce filologického jádra oboru. Studium je vnitřně diferencováno do tří prohlubujících a zároveň specializačních modulů: lingvisticko-translatologického, literárně a kulturně historického a společenskovědního. Jednotlivé studijní disciplíny vycházejí z poznatků a dovedností získaných v bakalářském stupni různých studijních oborů. Nejsou však pouhým spirálovým aktivním opakováním, ale seznámením s novými teoretickými koncepty, interdisciplinárními souvislostmi a tréninkem pokročilých forem komunikativních, sociokulturních a interkulturních kompetencí vytvářejí bázi, na níž může budoucí absolvent kreativně řešit rozmanité komunikační situace i problémy teoretického, koncepčního a pragmatického rázu. Katedra germanistiky Fakulty filozofické ZČU vznikla z katedry aplikované germanistiky Fakulty humanitních studií ZČU (předchůdkyně FF ZČU) doplněním o kvalifikované pracovníky, kteří rozšířili tematický záběr pracoviště z původního zaměření na studium odborných stylů zejména o výzkum kontrastivní lingvistiky, fonetiky a rétoriky, psycholingvistiky, literární vědy a interkulturní komparatistiky. V případě akreditace předkládaného studijního oboru bude tým vyučujících v germanistickém segmentu tvořen čtyřmi profesory, jedním docentem a pěti odbornými asistenty s hodností Ph.D. resp. CSc. (a 3

4 dalšími profesory a docenty v segmentu humanitních a sociálních věd). V roce 2007 zahájí jeden pracovník katedry germanistiky habilitační řízení v oboru literární věda se zaměřením na literární komparatistiku a dvě pracovnice odevzdají disertační práci v oboru současný německý jazyk. 4

5 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akred. bakalář. / magisterského stud. programu Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická st. doba titul Název studijního programu Filologie 2 roky Mgr. Původní název SP platnost předchozí akred. druh rozšíření Typ žádosti Akreditace druh rozšíření Typ studijního programu navazující magisterský rigorózní Forma studia Presenční řízení KKOV Názvy studijních oborů Interkulturní germanistika T Adresa www stránky heslo k přístupu na www Kerberos.IGMGR07 Schváleno VR FF ZČU v Plzni dne podpis rektora datum 5

6 Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Interkulturní germanistika Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Profil absolventa: Absolvent studijního oboru Interkulturní germanistika dosáhne komunikativní kompetence v německém jazyce na úrovni C1 až C2 Evropského referenčního rámce. Spolehlivě překládá a tlumočí z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny (na úrovni doprovodných tlumočníků a asistentů manažerů, nikoli však na profesionální úrovni absolventů studijního oboru Překladatelství a tlumočnictví Ústavu translatologie FF UK v Praze). Na základě prohloubeného studia kontrastivní lingvistiky a základních otázek vývoje německého jazyka a dialektologie chápe problémy spisovné, běžně mluvené i nářeční komunikace v širších teoretických a historických souvislostech a podle svých možností přispívá v místech svého působení k rozvoji jazykové kultury. Soustavnou četbou německy psaných textů ze všech období historického vývoje, porozuměním podstatným problémům literární a kulturní historie, aktuálním tématům obecné, kulturní a literární historiografie a interkulturní komparatistiky, poučenou recepcí děl různých druhů umění (divadlo, film, výtvarné umění, hudba ad.) v německy mluvících zemích a v České republice dosáhne stupně literární a kulturní kompetence nutné pro interkulturně senzitivní a kreativní přístup k rozmanitým kulturním fenoménům a jejich historickým a společenským souvislostem. Díky studiu humanitních a sociálních věd, jakož i průběžnému sledování politického, hospodářského a společenského dění v zemích německé jazykové oblasti je absolvent schopen kvalifikovaného vhledu také do souvisejících problémů filozoficko-antropologických, politologických, ekonomických a právních. V důsledku výše naznačené osobnostní kultivace a profesní profilace bude moci přistupovat k řešení komunikačních, interkulturních, sociálních, politických či mezinárodních problémů citlivě, poučeně, neideologicky a konstruktivně. Uplatnění absolventa studijního oboru Interkulturní germanistika: Absolvent studijního oboru Interkulturní germanistika nalezne uplatnění jako specialista na česko-německé/rakouské/švýcarské vztahy jazykové, kulturně historické a ekonomickopolitické: - v akademické sféře (v doktorských studijních oborech na FF ZČU, na vysokých školách v ČR a v německy mluvících zemích) - v mezinárodních organizacích a v orgánech Evropské unie - v diplomatických službách a zastoupení krajů a měst ČR v německy mluvících zemích - v podnikatelské sféře v mezinárodních firmách obchodních, zprostředkovatelských, poradenských, výrobních, dopravních aj., v bankách, pojišťovnách, advokátních kancelářích apod. - ve sféře cestovního ruchu v managementu mezinárodních hotelů, lázní, cestovních kanceláří, agentur - v orgánech státní a regionální správy a místní samosprávy v České republice a v německy mluvících zemích - v managementu ozbrojených složek ČR a příslušných partnerských míst v německy mluvících zemí - jako lektor interkulturní komunikace a poradce při rozvíjení sociokulturních a strategických kompetencí manažerů a zaměstnanců výše uvedených firem a institucí, jakož i poradce v otázkách jazykové, kulturní, školské a zahraniční politiky či práv národnostních menšin. 6

7 Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve ANO Budova v nájmu doba platnosti vlastnictví VŠ nájmu Informační zabezpečení studijního programu Počítačová síť a vybavení výpočetní technikou Západočeská univerzita disponuje moderním centrálním celouniverzitním informačním systémem. Uživatelům výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni je od roku 1996 k dispozici distribuované výpočetní prostředí projektu Orion. Toto výpočetní prostředí vychází filozoficky z projektu MIT Athena a poskytuje uživatelům globální a jednotný přístup ke službám a zdrojům počítačové sítě, včetně jednotného uživatelského rozhraní, autentizace a aplikační báze. K výpočetnímu prostředí mohou uživatelé přistupovat transparentně z libovolného počítače či pracovní stanice nezávisle na platformě (jedná se o tzv. orionizované stanice, přičemž podporováno je několik variant Unixu a MS Windows NT). Každý uživatel má v prostředí Orionu právě jedno uživatelské jméno, jeden domovský adresář a jednu poštovní schránku. Přístup ke všem službám je pro uživatele transparentně zabezpečován na základě prvotního prokázání identity (Single-Sign On). Získávání konta pro studenty je automatizováno a propojeno se Studijní agendou (STAG) a Jednotným identifikačním systémem (JIS). Ačkoli je projekt Orion v produkčním provozu, nadále se rozvíjí (existuje několik rozvojových projektů CIV-LPS). Celý provoz sítě a technickou podporu uživatelům zajišťuje Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV; CIV také zajišťuje provoz veřejných počítačových učeben, které mají v současné době kapacitu 220 počítačů (DEC Alpha, PC Compaq EVO D330, PC Dell GX270 atd. viz a 30 připojení na notebook. Všechny počítače jsou neomezeně připojeny na internet a vybaveny operačními systémy Linux, Unix, Microsoft Windows NT/2000/XP. Počítačové učebny jsou otevřeny od 8.00 do Západočeská univerzita je připojena do národní vysokorychlostní počítačové sítě pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání CESNET2. Kapacita tohoto připojení je 2,5 GB/s, spojení s českou sítí internet má kapacitu 1 GB/s a je zajišťováno prostřednictvím NIX.CZ. K dispozici jsou i dvě nezávislá zahraniční připojení do evropské sítě GEANT (kapacita 1,2 GB/s) a do americké sítě TELIA (kapacita 622 MB/s). V univerzitní síti ZČU je vytvořený také rámec elektronických konferencí, který mohou využívat studenti žadatele, a Západočeské superpočítačové centrum, které je spojeno s projektem Meta centrum českých superpočítačových center. Především výuce jazyků je určena také multimediální laboratoř. K dispozici je zde PC pro vyučujícího a 24 PC pro studenty (vybavené sluchátky), projektor, DVD, video, CD a MC přehrávače, barevná a černobílá laserová tiskárna. Knihovny Studijní zázemí poskytuje především Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni (www.knihovna.zcu.cz). Univerzitní knihovna Západočeské univerzity vznikla k organizačním sjednocením knihoven Západočeské univerzity (knihovny Fakulty aplikovaných věd, Fakulty ekonomické, Fakulty právnické a Fakulty humanitních studií /dnes Fakulty filozofické/) jako celouniverzitní zařízení. Knihovna dnes disponuje automatizovaným knihovnicko-informačním systémem Aleph, který propojuje knižní fondy zmíněných knihoven. V současné době se univerzitní knihovna skládá ze čtyř odborných knihoven ekonomické, pedagogické, právnické a technické. Univerzitní knihovna Západočeské univerzity disponuje téměř svazků odborné literatury a více než 1000 odborných periodik (více informací naleznete na elektronické adrese: a 170 studijních míst. Knihovna disponuje mimořádnými elektronickými odbornými databázemi, které obsahují plné texty knih či odborných časopisů. Knihovna je otevřena v pracovní dny od 8.00 do hodin (výjimkou je pátek, kdy je otevírací doba zkrácena, a to do hodin). Knihovna odpovídá svými parametry moderním požadavkům jsou zde bezbariérové 7

8 přístupy, možnosti kopírování a vytváření digitálních kopií článků, funguje elektronický systém objednávání knih atd. Zázemí knihovny je doplněno také edičním střediskem univerzity (vlastní učební texty vydává žadatel prostřednictvím tohoto edičního střediska ZČU a také je na základě smluvního vztahu využíváno služeb Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk) a knihkupectvím, které se specializuje na učební a vědecké texty. Protože Fakulta filozofická nebude zřejmě v nejbližších letech přestěhována do univerzitního areálu a zůstane dislokována v centru města, byla v jejích prostorách na začátku roku 2005 otevřena zcela nová, prostorná a moderně vybavená půjčovna a studovna. Studovna Fakulty filozofické přepokládá kapacitu svazků a 35 studijních míst. Tato studovna a půjčovna, která je zaměřena na filologickou, filozofickou, antropologickou, archeologickou, politologickou a mezinárodněvztahovou literaturu, poskytuje knihovní a informační služby, podporuje samostatnou práci studentů, bezprostředně zpřístupňuje studentům literaturu a informační zdroje požadované jednotlivými katedrami během semestru atd. Ve studovně je možnost kopírování, práce s elektronickými informačními zdroji, k dispozici je také meziknihovní výpůjční služba atd. Katedra germanistiky objednává odbornou literaturu, která je po domluvě přístupná i studentům. Studenti mohou rovněž využít služeb Německé a Rakouské knihovny Státní vědecké knihovny v Plzni, Knihovny města Plzně a archívů. 8

9 C Informace o studijním programu (oboru) pro akreditaci / rozšíření o obor / prodloužení platnosti akreditace Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Interkulturní germanistika Členění předmětů Předměty společného základu Oborové předměty Ostatní předměty Počet předmětů Počet hodin za celé studium * Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na přednáškách ,7 0 Podíl (%) odborných asistentů na přednáškách 0 35,3 0 Podíl (%) externích odborníků na přednáškách * KAG/OE Odborná exkurze 10 hod., KAG/OP Odborná praxe 10 dní, KAG/PJM Problematika jazykových menšin 2 hod. 9

10 D Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Interkulturní germanistika Zkratka Název předmětu Kr. Rozsah Způsob zak. Přednášející Oborové předměty Povinné předměty KAG/MN Morfologie němčiny 3 1p+1s Zk Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener KAG/KDN Kapitoly z kulturních dějin 4 1p+2s Zk Prof. PhDr. Václav Bok, 1Z německy mluvících zemí CSc. KAG/PFR Praktická fonetika a rétorika 3 0p+3c Zp PhDr. PaedDr. Marta 1Z Panušová, Ph.D. KAG/NLC Německá literatura z Čech 3 1p+2s Zp PaedDr. Petr Kučera, 1Z Ph.D. KFI/SEM1 Sémiotika 1 4 2p+2s Zp, Zk Prof. PhDr. Jarmila 1Z Doubravová, CSc. KAG/SN Syntax němčiny 2 1p+1s Zp Mgr. Marina Mináriková, 1L Ph.D. KAG/LSN Lexikologie a sémantika 3 1p+1s Zk Prof. Dr. Dr. Georg 1L němčiny Schuppener KFI/FK Filosofie komunikace 3 2p+1s Zp Doc. PhDr. Nikolaj 1L Demjančuk, CSc. KFI/SEM2 Sémiotika 2 5 2p+2s Zp, Zk Prof. PhDr. Jarmila 1L Doubravová, CSc. KSA/KDE1 Kulturní dějiny Evropy 1 5 2p+2s Zk Prof. RNDr. Ivo Budil, 1L Ph.D., DSc. KAG/KLN Kontrastivní lingvistika 3 1p+1s Zk Prof. PhDr. Věra 2Z Höppnerová, DrSc. KAG/LIDN Literatura německého jazyka a 2 1p+1s Zp Prof. PhDr. Václav Bok, 2Z kultura 19. století CSc. KAG/STN Stylistika němčiny 3 1p+1s Zk Prof. PhDr. Věra 2Z Höppnerová, DrSc. KAG/HGD Historická gramatika a 2 1p+1s Zp Prof. Dr. Dr. Georg 2Z dialektologie Schuppener KAG/SLG Srovnávací lingvistika 2 2p+0s Zp PhDr. Robert Vorel, CSc. 2Z germánských jazyků KSA/KDE2 Kulturní dějiny Evropy 2 5 2p+2s Zk Prof. RNDr. Ivo Budil, 2Z Ph.D., DSc. KAG/LIMN Literatura německého jazyka a 3 1p+1s Zk PaedDr. Petr Kučera, 2L kultura 20. století Ph.D. KAG/TAN Textová lingvistika 3 1p+1s Zp Prof. Dr. Dr. Georg 2L Schuppener KAG/CNV Česko-německé vztahy 5 1p+2s Zk Prof. PhDr. Václav Bok, 2L CSc. KAG/JPEU Jazyková politika EU 2 2p+0s Zp Dr. iur. Gerald Sander, 2L M.A. KAP/ZE Region Západní Evropa 4 3p+0s Zp, Zk Doc. PhDr. Ladislav 2L Cabada, Ph.D. KAG/DP Diplomová práce 18 0p+0s Zp PaedDr. Petr Kučera, 2L Ph.D. KAG/SZZ Státní závěrečná zkouška 0 0p+0s Zk PaedDr. Petr Kučera, 2L Ph.D. Celkem kreditů 87 Dop. roč. 1Z 10

11 Povinně volitelné předměty, min. volba 20 kr. KAG/IMG Komparativní imagologie 2 1p+1s Zp. Prof. Dr. phil. Elke Z/L Mehnert KAG/PS1N Překladatelský seminář 1 2 0p+2s Zp. PhDr. Martin Lachout, Z němčina Ph.D. KAG/PS2N Překladatelský seminář 2 3 0p+2s Zk PhDr. Martin Lachout, L němčina Ph.D. KAG/TS1N Tlumočnický seminář 1 2 0p+2s Zp PhDr. PaedDr. Marta Z němčina Panušová, Ph.D.. KAG/TS2N Tlumočnický seminář 2 2 0p+2s Zp PhDr. PaedDr. Marta L němčina Panušová, Ph.D. KAG/POT1 Práce s odborným textem 2 0p+2s Zp PhDr. Martin Lachout, L N v němčině 1 NJ Ph.D. KAG/POT2 Práce s odborným textem 3 0p+2s Zk Prof. PhDr. Věra Z N v němčině 2 NJ Höppnerová, DrSc. KAG/POT3 Práce s odborným textem 2 0p+2s Zp Prof. PhDr. Věra L N v němčině 3 NJ Höppnerová, DrSc. KAG/PSPT1 Praktická stylistika psaných 2 0p+2s Zp Prof. PhDr. Věra Z textů 1 Höppnerová, DrSc. KAG/PSPT2 Praktická stylistika psaných 2 0p+2s Zp Prof. PhDr. Věra L textů 2 Höppnerová, DrSc. KAG/PJM Problematika jazykových 2 1p+1s Zp Dr. iur. Gerald Sander, L menšin M.A. KAG/DPG Dánština pro germanisty 2 0p+2c Zp PhDr. Robert Vorel, CSc. Z/L KAG/ŠPG Švédština pro germanisty 2 0p+2c Zp PhDr. Robert Vorel, CSc. Z/L KAG/OE Odborná exkurze 4 10 hod. Zp. Doc. Dr. Winfried L Baumann KAG/OP Odborná praxe 6 10 dní Zp. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. Předměty SZZ 3 bloky: Povinný lingvisticko-translatologický a povinně volitelné bloky literární a kulturněhistorický, sociálněvědní SZZ se skládá ze 2 částí: 1) písemná část A) překlad z ČJ do NJ překlad z NJ do ČJ B) resumé z vybraného textu odborného, uměleckého, publicistického 2) ústní část Kolokvium ke všem 3 blokům předmětů (viz výše) Obhajoba diplomové práce (min. rozsah stran), současný německý jazyk z kontrastivního pohledu, německy psaná literatura, kulturní a ekonomicko-politické reálie a reálie německy mluvících zemí, česko-německé/rakouské/švýcarské vztahy. Požadavky na přij. řízení Úspěšné absolvování bakalářského studia (s filologickým zaměřením nebo absolutorium filologického certifikátu). Absolvování přijímacího písemného testu a ústního pohovoru, jejichž náplň je v kompetenci katedry germanistiky. Jazykové kompetence na úrovni B2+. Další povinnosti / odb. praxe Odborná exkurze 10 hod. Odborná praxe 10 dní Další povinnosti / odb. praxe Viz přehled předmětů tabulky D a E Návrh témat prací Návrh témat prací Z/L 11

12 - Regionální německy píšící autor ze západních Čech - Podoby outsiderství v současné německé a české próze (srovnávací studie) - Bavorské nářeční prvky v současné komunikaci - Vztah mluvené a psané formy jazyka na příkladu němčiny - Gramatické struktury německého a českého jazyka jako translatologický problém Návaznost na další stud. Pr. Návaznost na další stud. pr. Program je určen absolventům bakalářských studijních oborů, kteří dosáhli požadované úrovně znalostí německého jazyka, tj. B2+. Nejlepší absolventi předkládaného magisterského studijního oboru získají perspektivu pokračovat v doktorském studiu příslušného zaměření. 12

13 E Charakteristiky studijních předmětů E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Morfologie němčiny Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 1+1 hod. za týden 2 kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Vyučující Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. Georg Schuppener Stručná anotace předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s obtížnými morfologickými jevy současné němčiny. Je předpokládána pokročilá znalost německé morfologie. Kromě základní charakteristiky německého tvarosloví se klade důraz na obtížné morfologické jevy a jejich srovnání s češtinou. Studující se seznámí s teoretickými poznatky o slově a slovních druzích v němčině a uvědomí si odlišnosti i společné znaky obou jazyků. Zvláštní pozornost je věnována též hraničním jevům morfologie a syntaxe. Navazující semináře se zaměřují na aplikaci získaných poznatků v praxi. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky BENEŠOVÁ, RADKA Základy německé morfologie. České Budějovice, DUDEN (BD.4) Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Dudenverlag, Mannheim, HELBIG,G., BUSCHA,J. Übungsgrammatik Deutsch, 8.Auflage. Langenscheidt, Verlag Enzyklopädie, RINAS, KARSTEN Vorsicht- Fehler!. Plzeň, ŠTÍCHA, FRANTIŠEK Česko-německá srovnávací gramatika. Praha,

14 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Kapitoly z kulturních dějin německy mluvících zemí Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 1+2 hod. za týden 3 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Seminární práce. Vyučující Prof. PhDr. Václav Bok, CSc. Stručná anotace předmětu Cílem kurzu je hlubší reflexe souvislostí politických, kulturních a literárních dějin zemí německé jazykové oblasti v evropském kontextu. Na problémově pojaté přednášky naváží semináře, jejichž těžištěm je analýza německy psaných literárních i neliterárních textů a uměleckých artefaktů z různých historických období. Zvláštní pozornost je věnována recepci starších kulturních jevů v novější a současné době, jakož i komparativnímu pohledu germano-austro-bohemistickému. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky BAHR, E.: Dějiny německé literatury 1. Praha BAHR, E.: Dějiny německé literatury 2. Praha BAHR, E.: Dějiny německé literatury 3. Praha BOK, V.: Přehled německých dějin. České Budějovice BOK, V.- TERRAY, E.: Nemecká literatúra 1/Deutschsprachige Literatur 1. Bratislava KOSCHMAL, W. - NEKULA, M. - ROGALL, J. (edd.): Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. Praha - Litomyšl LINDEMANN, G.: Geschichte der deutschen Kunst. Stuttgart - Hamburg MULLER, H. (ed.): Dějiny Německa. Praha VEBER, V. et al: Dějiny Rakouska. Praha VOGT, M. (Hrsg.): Deutsche Geschichte. Frankfurt am Main 2003 (2. Aufl.). SALZER, A. - TUNK, E. von.: Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur in sechs Bänden. Köln

15 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Praktická fonetika a rétorika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 0+3 hod. za týden 3 Kreditů Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Aktivní zapojení do diskusí na semináři, samostatná prezentace daného tématu. Vyučující PhDr. et PaedDr. Marta Panušová, Ph.D. Stručná anotace předmětu Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí osvojit pokročilejší komunikativní dovednosti v cizím jazyce a zvládnout základy rétoriky. Předpokladem je dobrá výchozí znalost jazyka (středně pokročilá). Zvláštní pozornost je věnována vhodnému a pohotovému vyjadřování v každodenní komunikaci i při mimořádných jednáních. Samostatnou složkou kurzu bude praktický nácvik správné výslovnosti zaměřený na eliminaci nejčastějších výslovnostních chyb na kontrastivním základě česko-německém. Část výuky může být nahrazena samostatnou prací studentů. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky DUDEN (BD. 6) Das Aussprachewörterbuch, Dudenverlag Mannheim RAUSCH, RUDOLF ; RAUSCH Deutsche Phonetik für Ausländer. Berlin [etc.],

16 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Německá literatura z Čech Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Seminární práce. Vyučující PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. Stručná anotace předmětu Cílem kurzu je poskytnout (v návaznosti na přehledové kurzy bakalářského studia) prohlubující a specializační platformu k analýzám a interpretaci německy psané literatury z českých zemí (výraz z Čech vynucen počtem písmen v elektronické databázi). V samostatné přípravě studentů se klade důraz na soustavnou četbu doporučených textů v německém originále a individuální rešerše k vybraným poetologickým, genologickým, komparatistickým či kulturně historickým problémům. Součástí studia je doprovodný program (literární a kulturně historické exkurze, literární část Letní školy ZČU, mezinárodní studentská sympozia, projekce filmových adaptací literárních děl spojené s diskusemi aj.). Orientační témata přednášek: Německé písemnictví na pražském královském dvoře. Německé písemnictví na dvorech českých feudálů. Německé písemnictví z prostředí českých a moravských klášterů. Německy psaná literatura z prostředí českých a moravských měst. Německy psaná literatura z českých zemí v 18. století. Německy psaná literatura z českých zemí v 1. polovině 19. století. Německy psaná literatura z českých zemí ve 2. polovině 19. století. Pražská německy psaná literatura od konce 19. století do 2. světové války. Sudetoněmecká literatura od konce 19. století do 2. světové války. Metodologické problémy studia německy psané literatury z českých zemí. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky BAHR, E. (ed.): Dějiny německé literatury 1. Praha: Karolinum, 2005 BAHR, E. (ed.): Dějiny německé literatury 2. Praha: Karolinum, BAHR, E. (ed.): Dějiny německé literatury 3. Praha: Karolinum, BOK, V. - MACHÁČKOVÁ-RIEGEROVÁ, V. - VESELÝ, J.: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Praha. Odeon, JAKUBCOVÁ, A.- LUDVOVÁ, J. - MAIDL, V. (Hgg.): Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen. Praha: Divadelní ústav, JIRÁT, V.: Portréty a studie. Praha: Odeon, KAFKA, V.: Studie a úvahy o německé literatuře.praha: KRA, KNEIDL, P.: Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. Praha: Pražská edice, KOSATÍK, P.: Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, LUTZ, B. - JESSING, B. (eds.): Metzler-Autoren-Lexikon. Stuttgart-Weimar: Metzler, 2004 MAGRIS, C.: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Brno - Praha: Barrister + Principal - Triáda, PEŘINA, J.: Přehledné dějiny vztahů české a německo-české literatury v 19. století I. (

17 1848). Ústí nad Labem: UJEP, STROMŠÍK, J.: Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi. Jinočany: H + H, TERRAY, E. - BOK, V.: Nemecká literatúra I. Bratislava: SPN, VÁCLAVEK, L.: Literatura v německém jazyce Olomouc: RUP, VÁCLAVEK, L.: Stati o německé literatuře vzniklé v českých zemích. Olomouc: RUP, ŽMEGAČ, V. - ŠKREB, Z. - SEKULIČ, L.: Kleine Geschichte der deutschen Literatur.Berlin: Cornelsen, IANUA. Sborník pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků 17

18 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Sémiotika 1 Typ předmětu Povinný Dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Absolvování testu a zpracování referátu. Vyučující Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. Stručná anotace předmětu Přestože má sémiotika v České republice světově uznávané historické zázemí, dané Pražským lingvistickým kroužkem, Pražskou školou a současnou činností některých jednotlivců zvl. v teorii vědy, nebyla dosud předmětem výuky. Jako teorie znaků (symbolů) jazykových i nejazykových, a proto též teorie komunikace (označování, značení, labelizace atd.) získává sémiotika na smyslu a významu zvl. v kontaktu s analýzami dopadu stále umělejšího osvětí člověka (artefakty všeho druhu "dummies", počítačové reprezentace) na život lidského druhu, jednak v souvislosti s analýzami jazyka vědy a konečně ve styku s proměnami politicky, nábožensky, etnicky aj. určených celků. Pochopení procesuální stránky sémiotiky (tj. situace, v níž vznikají a užívají se znaky, symboly) může vést k pochopení charakteru symbolických aktivit vůbec a tím k větší toleranci (i odpovědnosti) vůči odlišným kulturám jedinců, skupin i společenství. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky DOUBRAVOVÁ, J. Sémiotika v teorii a praxi. Praha : Portál, ED. B. PALEK Sémiotika., TONDL, L. Mezi epistemologií a filosofií. Praha : Filosofia, TONDL, LADISLAV Mezi epistemologií a sémiotikou. Praha, CANETTI, E. Svědomí slov. Praha : Torst, CASSIRER, E. Filosofie symbolických forem. Praha : Oikumeneh, ČERNÝ, J., HOLEŠ, J. Sémiotika. Praha : Portál, ECO, U. Mysl a smysl. Praha : Nadace Vize 97, HUIZINGA, J. Homo ludens. Praha : Mladá fronta, MATHAUSER, ZDENĚK Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu. Brno, OSOLSOBĚ, I. Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Praha : Supraphon, OSOLSOBĚ, I. Mnoho povyku pro sémiotiku. Brno "G", SAUSSURE, FERDINAND DE ; BALLY, CHARLES ; SECHEHAYE, ALBERT ; RIEDLINGER, ALBERT ; MAURO, TULLIO DE ; ČERMÁK, FRANTIŠEK ; SKALIČKA, VLADIMÍR Kurs obecné lingvistiky. Praha, TONDL, LADISLAV Problémy sémantiky. Praha,

19 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Syntax němčiny Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 1+1 hod. za týden 2 kreditů 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Úspěšné splnění průběžného a závěrečného testu. Vyučující Mgr. Marina Mináriková, Ph.D. Stručná anotace předmětu Kurz navazuje na předmět Morfologii němčiny. Předpokládá pokročilou znalost praktické gramatiky německého jazyka Hlavní důraz je kladen na pořádek slov v německé větě v porovnání s češtinou a problematiku větných členů. Student si osvojí základní znalosti o správném tvoření německých vět a pořádku větných členů. Zároveň bude nastíněna odlišná koncepce německé a české jazykovědy v pojetí větných členů. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky DUDEN (BD.4) Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Dudenverlag, Mannheim, FRANK, KAREL Cvičení ze syntaxe německého jazyka. Olomouc, HELBIG, G., BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig, HELBIG, G., BUSCHA, J. Übungsgrammatik Deutsch. Berlín, POVEJŠIL, JAROMÍR Mluvnice současné němčiny. Praha,

20 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Lexikologie a sémantika němčiny Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 1+1 hod. za týden 2 kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář Další požadavky na studenta Úspěšné splnění průběžného testu, zpracování seminární práce. Zkouška může být v ústní, písemné i v kombinované formě. Vyučující Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. Georg Schuppener Stručná anotace předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými problémy současné německé slovní zásoby, tendencemi v užívání jazyka a se změnami ve významu jazykových jednotek, rozvinout u studujících schopnosti komplexního lingvistického posuzování jazykových jevů. Přednášky budou věnovány především následujícím tématům: Delimitace jednotek lexikonu, jejich formy, významu a uvedení hlavních vývojových tendencí v německé slovní zásobě a příčin jazykových změn. Rozdělení slovní zásoby (obecná slovní zásoba, odborná slovní zásoba)v oblasti sémantiky charakteristika paradigmatických významových vztahů, v oblasti onomaziologie otázky motivace. Vybrané problémy a tendence současné slovotvorby. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky HEUSINGER, S. Die Lexik der deutschen Gegenwartssprache. W.Fink Verlag, 2004 LUTZEIER, P. R. : Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Stauffenburg, RÖMER, CH., MATZKE, B. Lexikologie des Deutschen.. Narr Tübingen, SCHIPPAN, THEA Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen, SCHWARZ, M./CHUR, J. Semantik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen, PÖRINGS, R./SCHMITZ, U. : Sprache und Sprachwissenschaft.. Tübingen: Narr, SCHWARZ, M./CHUR, J. : Semantik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr, UHROVÁ, E. : Einführung in die deutsche Lexikologie. Brno: Masarykova Univerzita, UHROVÁ, E. : Grundlagen der deutschen Lexikologie. Brno: Masarykova Univerzita, UHROVÁ, E. : Übungen zum deutschen Wortschatz. Brno: Masarykova Univerzita, HESSKY, R./ETTINGER, S. : Deutsche Redewendungen. Tübingen: Narr,

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd Bakalářské studium německé filologie bylo dosud na Katedře germanistiky FF UP akreditováno jen jako

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15. Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera Tento projekt je spolufinancován

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2)

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2) NĚMČINA NĚM Studenti němčiny zapisující se v akad. r. 2004/2005 jsou povinni vykonat zkoušky společného modulu: z kurzu SPOL00001 / Filozofie (do 8. semestru) a z kurzu SPOL00002 / Cizí jazyk (do 7. semestru;

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017)

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) SZ společný základ SZ 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 2p + 0s 2p + 0s

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Helena Hasilová KAROLINUM

Helena Hasilová KAROLINUM Helena Hasilová Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině Nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole v česko-německém interkulturním prostředí KAROLINUM Lingvodidaktické

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Studijní program: Studijní or: Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura se zaměřm na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Počet kreditů celkem:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA (polština, maďarština, slovenština) SES SES / jednooborové Bakalářské studium prezenční (tříleté) Společné oborové předměty 90 kreditů ASZJSV101 Teoretické základy jazykovědy 4 2/-

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola?

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola? ODBORNÁ PRAXE NA VŠTE KLÍČEM K UPLATNITELNOSTI STUDENTŮ NA TRHU PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ludmila Opekarová INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ

Více

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30 ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Magisterské studium 1.2 MAGISTERSKÉ počty kreditů za hodinu přímé výuky: zápočet (z): 1-2 kolokvium (k): 2 zkouška (zk): 2-3 1.2.1 JEDNOOBOROVÉ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Magisterské studium Garant předmětu:. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. PhDr. Marie Hamplová Typ studijního předmětu:

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupci ředitele: doc.

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Student dvouoborového studia PT zapisuje předmět pouze jednou. 3)

Student dvouoborového studia PT zapisuje předmět pouze jednou. 3) PTR PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ RUŠTINA PTR / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (I. cyklus je tříletý, II. cyklus je dvouletý) I. cyklus SPOL00001 / 001. Filozofie (spol. základ) 2) 2/- 2/-

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak.

inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak. Nově vytvořené / inovované kurzy v INSPOT: Seznam inovovaných předmětů v - zimní semestr: K inovaci stávajícího kurzu/anotaci nového KA Zkratka Název předmětu kurzu: č. 5, č. 6 KSA/UDSA1 Úvod do studia

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více