KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK: ČÁST: STUPEŇ: REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY, OLOMOUC OBEC DOLANY C TECHNICKÁ ZPRÁVA PDPS DATUM: 6 / 2013 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: P/2013/007 Číslo kopie

2 Stavebník: Obec Dolany Akce: Komplexní revitalizace veřejného prostranství ve Vésce Stupeň projektu: Dokumentace pro provádění staveb Zpracovatel: Technická zpráva SO 102 V Olomouci dne 27. června 2013 Ing. Petr Smítal a 15. ledna 2014 Poslední aktualizace v lednu 2014 vychází z nutnosti dát do souladu stavbu, nový podklad digitální katastrální a výsledky veřejného projednání dokumentace pro územní rozhodnutí. C Technická zpráva 2 6/2013

3 OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Komunikace, chodníky, parkovací stání Vjezdy Doasfaltování silnice Autobusové zálivy Odvodnění Inženýrské sítě Dopravní značení Dokončovací práce Vyhodnocení průzkumů a podkladů Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby Návrh zpevněných ploch Režim povrchových a podzemních vod Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby Vazba na případné technologické vybavení Přehled provedených výpočtů Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace...11 C Technická zpráva 3 6/2013

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Stavba: Stavební objekt: Komplexní revitalizace veřejného prostranství ve Vésce SO 102 Místní komunikace ostatní Katastrální území: Véska u Olomouce (okres Olomouc); Pozemky: viz příloha A. P1 - Záborový elaborát Místní část: Obec: ORP: NUTS III: NUTS II: Stavebník: Véska Dolany Olomouc Olomoucký kraj Střední Morava Obec Dolany 2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ Předmětem stavebního objektu je obnova dopravního prostoru těchto komunikací: o Vjezdy osa 1 a 7 část samostatných sjezdů mezi vnější hranou přidruženého dopravního prostoru místní komunikace po hranici soukromého pozemku (řešení komunikace, chodníku a vjezdů křižujících šířku chodníku / promenády je předmětem SO 101); o Osa 3 propojka osy 1 s autobusovými zastávkami; o Osa 4 km 0,159-0,317 je část místní komunikace osy 4 až po napojení na silnici III/44311; o Osa 5 km 0,000-0,102 je část chodníku na průtahu silnice k autobusovým zastávkám ze severozápadního směru; o Osa 6 propojka osy 4 se silnicí u rybníčku. Z celkové délky dvou páteřních úseků místních komunikací a navazujících krátkých propojek 1,23 km má SO 102 délku 0,43 km. U místních komunikací se uvažuje s návrhovou rychlostí 30 km/h. Součástí předkládaného řešení obnovy komunikací je dostavba chodníků, parkovacích stání a vjezdů Komunikace, chodníky, parkovací stání Optimalizovány budou směrové parametry, geometrie křižovatek, příčné sklony (řádné klopení dle pracovních řezů) a zajištěno rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích. Úprava vozovky a chodníků je navržena v plné konstrukci (nahrazení stávajícího penetračního makadamu a vysprávky po položení inženýrských sítí). Směrové oblouky jsou navrženy v dostředném příčném sklonu v hodnotě min. 2,5 %, v přímé je vzhledem k šíři odvodňované plochy také navržen jednostranný příčný sklon 2,5 %. Podélný profil je navržen pro zajištění odvodnění v min. hodnotě 0,5 %, maximální hodnota je 7,0 %. U chodníků je příčný sklon 2,0 %, podélný max. 5,8 %. C Technická zpráva 4 6/2013

5 Vjezdy - Osa 1 a 7 Jedná se o stavební provedení samostatných sjezdů a vstupu k soukromým nemovitostem od vnější hrany promenády po hranici pozemku. Šíře vjezdů je převážně 3,00 m a vstupu 1,00 m. Vjezd navazující v km 0,017 na osu 7 je z důvodu složitých terénních podmínek navržen v šíři 4,00 m se zaoblením nároží. Osa 3 Jedná se o účelovou propojku mezi osou 1 (odpojuje se přes chodníkový přejezd v km 0,058) a osou 5 (opět přes chodníkový přejezd v km 0,188). Komunikace je neprůjezdná pro motorová vozidla (zahrazeno pružnými reflexními sloupky), v úseku km 0,046-0,079 se navrhuje šíře 1,50 m zpevněné plochy sloužící pro pěší. Zbývající úseky jsou šíře 3,50 m a slouží k obsluze přilehlých nemovitostí. Osa 4 (km 0,159-0,317) Předmětem objektu je úsek místní komunikace funkční skupiny C napojený do silnice v severní části zájmového území. Přímo navazuje na předcházející část SO 101, která je předmětem žádosti do ROP. Stavbou bude upravena geometrie napojení v KÚ (poloměry nároží 8,00 m) a nakolmení osy. Přímý úsek od km 0,159 má šíři 3,50 m (jednopruhový obousměrný), na který zleva navazují podélná parkovací stání šíře 2,00 m a zprava pak podélná a šikmá stání (šíře 2,50 m, krajní 2,75 m a hloubkou 4,80 m) před obecní budovou. Pravostranný oblouk směřující k silnici je rozšířen a bude sloužit jako místo pro míjení, obdobně jako poslední úsek šíře 5,50 m. Jako forma zklidnění se uvažují zpomalovací polštáře v km 0,311. Pro přístup k obecní budově od parkovacích stání bude sloužit nově navržené schodiště jednoramenné tvořené 7 stupni bez mezipodesty. Šířka schodiště je 3,00 m. Každý stupeň je vyskládaný z dvojice betonových prefabrikovaných dílců 1500x350x150 mm v přírodní barvě, povrch hladký. První stupeň je uložen na betonovou patku do hloubky min. 0,30 m. Beton se uvažuje s označením C16/20- XC2. Ostatní do betonového lože na podkladní vrstvu z kamenné drtě tl. min. 0,50 m. Pro bezpečný pohyb chodců je ke schodišti dodatečně kotveno dvoumadlové ocelové zábradlí výšky 1,10 m. C Technická zpráva 5 6/2013

6 Úsek od km 0,245 není lemován zvýšenými obrubníky a je tedy odvodněn na průběžné vsakování do vegetačních ploch. Osa 5 (km 0,027-0,102) Úsek 0,000-0,027 není realizován z důvodu nesouhlasu vlastníka dotčeného pozemku. Jedná se o doplnění chodníku v přidruženém prostoru silnice v plochách určených územním plánem pro jeho výstavbu. Navrhuje jako jednostranný (umístěný vlevo ve směru do Dolan). Začíná za úrovní parcely p.č. 26 a končí v přímé návaznosti na SO 101 před nástupištěm autobusové zastávky ve směru na Pohořany. Délka chodníku je 75 m. Směrově je chodník umístěn s ohledem na optimalizovanou osu silnice a po sjednocení šířkového uspořádání na 6,50 m. Chodník zajišťuje bezpečnost chodců při přístupu k budovám občanské vybavenosti a na autobusové zastávky. Ve stávajícím stavu se chodci pohybují na okraji jízdních pruhů silnice. Chodník je navržen v základním šířkovém uspořádání 1,50 m (dvoupruhový obousměrný), oddělení od komunikace je řešeno na bezpečnostní odstup 0,50 m. V místech, kde není výškový rozdíl přilehlé komunikace a vjezdů k nemovitostem příliš velký, je chodník ponechán ve stejné výškové úrovni a výškový rozdíl pro vozidla vyrovnán náběhem v šíři bezpečnostního odstupu, chodník je pak pro chodce komfortní v jedné úrovni bez ramp. Rampová část na chodníku se navrhuje v místě jeho stavebního začátku v délce 1,50 m. Osa 6 Stavbou bude upravena geometrie napojení v KÚ (poloměry nároží 6,00 m a 7,00 m) a nakolmení osy. Jedná se o propojku jednopruhovou obousměrnou šíře 3,50 m lemovanou zapuštěnou žulovou kostkou. V místě napojení na silnici je rozšířena na 5,50 m Vjezdy Šíře vjezdů zohledňuje jejich stávající stav a šíři brány. Upravují se délkově po úroveň chodníkového obrubníku na straně soukromých nemovitostí. Konstrukce vjezdů bude zesílená s povrchovou úpravou v žulové kostce drobné. U stávajících zpevněných ploch dojde k jejich výškovému dopojení předlážděním. Výškové dopojení vně je navrženo recyklátem Doasfaltování silnice Konstrukce silnice bude při vložení silničního obrubníku, který kopíruje optimalizovaný stávající stav, a dvojřádku žulové kostky (odvodňovacího proužku) upravena v šíři do 1,00 m od hrany obrubníku tak, aby se propadlá místa krajnice vyrovnala do přibližně střechovitého sklonu 2,5 %. Viz popis skladby č. 2 v kap Autobusové zálivy Není předmětem tohoto objektu Odvodnění Viz kap. 6. C Technická zpráva 6 6/2013

7 2.6. Inženýrské sítě Trasy inženýrských sítí dodané příslušnými správci jsou zakresleny v situačním nákresu. Případné požadavky správců a majitelů těchto zařízení jsou obsaženy v dokladové části. Dochází ke styku s nadzemním vedením NN Dochází ke styku s podzemním vedením NN Kabelové vedení pod vjezdem k parcele č. 76/4 (km 0,208 osy 1) bude uloženo do chráničky (betonové korýtko) dl. 5 m Dochází ke styku s STL plynovodem Dochází ke styku s kabelem podzemního telekomunikačního vedení Telefónica chránička dělená DN 110 km 0,069 osy 1 na vjezdu dl. 6 m; chránička dělená DN 110 km 0,123 osy 1 na vjezdu dl. 6 m; chránička dělená DN 110 km 0,155 osy 1 na vjezdu dl. 5 m; stranový posun v km 0, osy 1 kabelu dl. 21 m + dělená chránička pod zpevněným povrchem dl. 5 m. Po stranovém posunu nutno geodeticky zaměřit; prodloužení chráničky kabelu v km 0,148 osy 4 dl. 2 m; stranový posun kabelu v km 0,105-0,129 dl. 24 m; stranový posun km 0,158-0,217 osy 4 do zeleného pásu dl. 58 m; prodloužení chráničky dělená DN 110 v km 0,218 osy 4 dl. 8 m; chránička dělená DN 110 0,218-0,244 osy 4 dl. 26 m; stranový posun kabelu v km 0,244 osy 4 dl. 14 m + chránička dělená DN 110 v místě křížení komunikace dl. 6 m. Po stranovém posunu nutno geodeticky zaměřit; narovnání trasy od ZÚ po km 0, dl. 10 m; od km 0, po km 0, osy 5 stranový posun dl. 28 m; Při stranovém posunu je nutno kabely O2 ručně odkopat. Kabely ručně přenést do nové kynety. Výkop šíře 0,30 m hl. 1,10 m (v případě vozovky) a 0,50 m (v ostatních případech) bude ošetřen pískovým podsypem 0,10 m a po přesunu kabelů bude provedeno zasypaní pískovým zásypem po úroveň pláně. Po uložení do nové trasy je nutné provést geodetické zaměření nové polohy kabelů. Dochází ke styku s vodovodem vnější hydrant na KÚ osy 4 není dotčen nachází se mimo zpevněné plochy Dochází ke styku s dešťovou kanalizací ve správě obce Dochází ke styku se splaškovou kanalizací ve správě obce Veřejné osvětlení ve správě obce Povrchové znaky IS budou vytaženy na novou úroveň nivelety Dopravní značení Viz kap Dokončovací práce Vnější plochy komunikací budou ohumusovány v tl. 10 cm v šíři dle sklonu navazujícího pozemku a osety travní směsí. C Technická zpráva 7 6/2013

8 Z důvodu usměrnění jízdy vozidel u zpomalovacích polštářů, kde by mohlo docházet k jejich objíždění, bude v km 0,309 osy 4 osazena dvojice pružných reflexních zahrazovacích sloupků barvy šedé výšky 800 mm průměru 80 mm kotvené pod povrchem do betonových patek. Shodný typ zahrazení se navrhuje v km 0,046 a 0,078 osy VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ V přípravné fázi nebyl zpracován geotechnický průzkum. Po provedení výkopu bude provedena statická zatěžovací zkouška podle přílohy A, ČSN : 1998 Kontrola zhutnění zemin a sypanin s požadovanou hodnotou modulu přetvárnosti v druhém zatěžovacím cyklu E def,2 minimálně 45 MPa pro komunikace, vjezdy a odstavná stání a 30 MPa pro chodník. Upozornění: V případě výskytu výrazně odlišné únosnosti pláně (rozbřídavé nebo jinak neúnosné zeminy) na staveništi než předpokládá projektová dokumentace, stanoví projektant v rámci AD způsob sanace pláně a upraví postup výstavby tak, aby nebyla dotčena statická únosnost konstrukce. V rámci stavby budou respektována veškerá ochranná pásma stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 274/2001 Sb. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení u jednotlivých správců (Vyhl. č. 10/74 Sb., ČSN čl. 48, 54, 55). 4. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY SO 102 navazuje na SO 101 v plochách, které jsou mimo zájmové území dané žádostí v rámci fyzické revitalizace území. 5. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce 1 plná konstrukce komunikací: - Asfaltový beton ACO mm dle ČSN , ČSN EN Spojovací postřik PS-E 0,15-0,40 kg/m 2 dle ČSN : Asfaltový beton ACP mm dle ČSN , ČSN EN Štěrkodrť fr ŠD A 150 mm dle ČSN , ČSN EN Štěrkodrť fr ŠD A 200 mm dle ČSN , ČSN EN mm - Separační geotextilie 500 g/m 2 - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0-4 min ŠD B 50 mm Požadovaná únosnost zemní pláně 45 MPa, v případě nesplnění sanace podloží: - Lomový kámen fr mm C Technická zpráva 8 6/2013

9 Konstrukce 2 - Obnova asfaltobetonových vrstev: - Asfaltový beton ACO mm dle ČSN , ČSN EN Spojovací postřik PS-E 0,15-0,40 kg/m 2 dle ČSN : Asfaltový beton ACP mm dle ČSN , ČSN EN Frézování povrchu -100 mm 100 mm - Stávající konstrukce V okraji silnice bude doplněna štěrkodrť fr v tl. min 300 mm, tak aby byla zajištěna únosnost před pokládkou ložní vrtsvy asfaltobetonu min 100 MPa. Úprava se uvažuje 1,00 m od vnitřní strany silničního obrubníku. Pracovní spára bude proříznuta do hloubky 25 mm a vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou. Komunikace v osách 4 a 6 je převážně lemována pouze dvojřádkem žulové kostky. Pouze úsek osy 4 do km 0,245 je lemován silničním betonovým obrubníkem 15/25/100 výškově osazeným +12 cm nad úrovní vozovky. V místě samostatných sjezdů je obrubník snížen na +2 cm (užity jsou náběhové obrubníky levý / pravý a nájezdový). Odvodňovací proužek je proveden v dvojřádku žulové kostky drobné 10/10/10 do betonového lože. Konstrukce 3 Parkovací stání, vjezdy u chodníků: - Žulová kostka drobná 10x10 mm 100 mm - Lože z kamenné drti fr mm - Vrstva ze směsi stmelené cementem 0-32 C 5/6 150 mm - Štěrkodrť fr ŠD A 160 mm 450 mm - Separační geotextilie 500 g/m 2 - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0-4 min ŠD B 50 mm Požadovaná únosnost zemní pláně 45 MPa, v případě nesplnění: - Lomový kámen fr mm Konstrukce 6 Chodníky (žulová kostka): - Žulová kostka mozaiková 60x60 cm 60 mm - Lože z kamenné drti fr mm - Štěrkodrť fr min ŠD B 200 mm 300 mm Požadovaná únosnost zemní pláně 30 MPa Chodník je ze strany vegetace ohraničen chodníkovým obrubníkem 10/20/100 ze strany nemovitostí osazeným výškově 0,06 m nad plochu dlažby tvoří přirozenou vodící linii. V místech napojení vjezdů, vchodů a ploch pro popelnice je snížen na úroveň pochozí plochy. V místech, kde chodník přiléhá k zástavbě, bude použita nopová folie jako hydroizolace. C Technická zpráva 9 6/2013

10 Konstrukce 8 osa 3, vjezdy osa 1 (mlat): - Pohoz kopaným pískem pro barevnou úpravu povrchu - Štěrkodrť fr mm - Hlinitopísčitá směs 3xhutněná 60 mm - Štěrkodrť fr ŠD A 170 mm - Štěrkodrť fr ŠD A 200 mm 450 mm - Separační geotextilie 500 g/m 2 - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0-4 min ŠD B 50 mm Požadovaná únosnost zemní pláně 45 MPa, v případě nesplnění: - Lomový kámen fr mm Konstrukce 10 ostatní plochy: - Živičný recyklát 100 mm - Štěrkodrť fr ŠD 200 mm 300 mm Konstrukce 10 je užita na výškové dopojení stávajících sjezdů mimo zpevněné plochy. Konstrukce 11 zpomalovací polštáře: - Žulová kostka drobná 100 mm - Ložní vrstva z polosuché bet. směsi (malty) MC mm - Podkladový beton PB II 150 mm - Štěrkodrť fr ŠD A 50 mm - Štěrkodrť fr ŠD A 200 mm 550 mm - Separační geotextilie 500 g/m 2 - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0-4 min ŠD B 50 mm Požadovaná únosnost zemní pláně 45 MPa, v případě nesplnění: - Lomový kámen fr mm Projektová dokumentace připouští využití stávajících konstrukčních vrstev (zejména se týká osy 4 a 6), pokud bude statickou zatěžovací zkouškou prokázána dostatečná únosnost na příslušné vrstvě dle tab. 4 ČSN Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1 Provádění a kontrola shody. 6. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Příčný sklon komunikací činí 2,5% střechovitě, jednostranný 2,5% je navržen při klopení v obloucích. Odvodnění osy 4 v dílčím úseku km 0,159-0,212 a průtahu silnice u chodníku osy 5 v km 0,000-0,212 je navrženo do uličních vpustí. Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch v relativně úzkém uličním profilu lemovaném soukromými nemovitostmi. Zasakování v tomto úseku na pozemku ve vlastnictví obce není možná. Sestavu uliční dešťové vpusti tvoří: dno s kalovou prohlubní, skruž středová s výtokem PVC DN 150, skruž horní s košem, vyrovnávací prstenec, rám 500x500 s litinovou mříží D 40t a mechanismem proti odcizení. Přípojky vpustí jsou uvažovány C Technická zpráva 10 6/2013

11 PVC DN 150. Navrtávka do stávajícího řadu dešťové kanalizace (betonové trouby) bude provedena kruhovým nástavcem s utěsněním. V celém rozsahu stavby je navržena drenáž zemní pláně PVC DN 125. Drenáž je uložena na zhutněný ŠP podsyp a zasypána kamenivem frakce V celém rozsahu stavby se uvažuje s ochranou drenážních potrubí a štěrkového obsypu geotextilií 200 g/m 2 proti zanášení jemnými částicemi. Drenáž je napojena přes uliční vpusti. Dno drenáže je navrženo 0,30 m pod úrovní zemní pláně, případně parapláně, pokud bude prováděna sanace podloží. Zbývající plochy komunikací jsou navrženy na průběžné zasakování v postranních vegetačních plochách: osu 3 v celé délce; osu 4 v km 0,212-KÚ; osu 6 v celé délce. Vytěžený prostor pro vsakovací pero s půdorysnými rozměry 1,0x1,5 m a hloubkou 1,5 m bude vystlán geotextilií pro filtraci jemných částí a zasypán hrubozrnným materiálem (ŠD fr ), povrch bude ohumusován. Výkop musí být prováděn mimo ochranné pásmo IS. 7. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU V rámci stavby bude zřízeno příp. nahrazeno novým typem viz výkresy B.3 Koordinační situace. Zejména budou doplněny tvary křižovatek a vyznačen dopravní režim na místních komunikacích. Vodorovné dopravní značení na silnici (středová čára) nebude stavbou narušeno. 8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY Nejsou kladeny. 9. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ Není. 10. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ Návrh konstrukce stezky vychází z TP ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Návrh je v souladu s vyhláškou MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm. C Technická zpráva 11 6/2013

12 Šíře chodníku je 1500 mm + příslušné bezpečnostní odstupy. Maximální podélný sklon chodníku má hodnotu 5,8 %. Příčný je navržen v hodnotě 2,0 %. Vodicí linie je uvažována přirozená zeď nemovitostí, podezdívka, zvýšený obrubník (betonový). Varovné pásy hmatově definují rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku (výškový rozdíl menší než 80 mm). Varovný pás má šířku 400 mm. Vzhledem k celkovému počtu parkovacích stání je 1 stání vyhrazeno pro vozidlo přepravující osoby těžce pohybově postižené. Stání je umístěno u bytového domu. Šíře stání je 3500 mm. Od vyhrazeného stání je zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce. Druhé parkovací stání je stávající u hotelu na konci osy 1. Materiálové řešení hmatových úprav musí odpovídat NV č. 163/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky a TN TZÚS až 06 Technický návod pro materiály a zařízení užívané k realizaci bezbariérových úprav. Užita je dlažba rozměru 10x20x3 cm bílé barvy s pravidelnými výstupky tvaru komolých kuželů výšky 4,5 mm s roztečí výstupků 50 mm z inženýrského kamene (polymerbetonu) vsazená do betonu. C Technická zpráva 12 6/2013

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ROP DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/93579/2014/ Zap 18393/2014 Ing. Dana Zapletalová 572525551 dana.zapletalova@městouh.cz

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2015/068126/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.7.2015 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

F2.1 - Technická zpráva

F2.1 - Technická zpráva F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt:

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 ULICE CHITTUSSIHO. Strana 1/10

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 ULICE CHITTUSSIHO. Strana 1/10 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1/10 Obsah 1. Průvodní zpráva... 3 1.1 Identifikační údaje... 3 1.2 Údaje o umístění stavby... 3 1.3 Základní údaje o stavbě...

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

Dokumentace ke stavebnímu povolení

Dokumentace ke stavebnímu povolení Dokumentace ke stavebnímu povolení Dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 K PROJEKTU Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad a části ul. Lobňanská, Pečky C.1 Technická zpráva Část: C1 SO 101 Komunikace

Více

Stavební povolení Veřejná vyhláška

Stavební povolení Veřejná vyhláška Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Zn.: MUUH-SŽP/79806/2015/ZaplD Spis/ 14500/2015

Více

Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : 62063600 RDS (realizační dokumentace stavby)

Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : 62063600 RDS (realizační dokumentace stavby) Technická zpráva 013/11-O.C.1.1 k realizační dokumentaci stavby (RDS) Rekonstrukce komunikace v ul. Okály a Ke Splavu, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v Hostinném, okr. Trutnov, kraj Královéhradecký.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy (DPS / RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Dotčené

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, aše zn.: MUUH-O 0/2222012015/ lap SpIS: opr.úřed.os.: tel.: e-rnail: datum: 4261/2015 Ing. Dana lapletalová 572525551

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE Dokumentace pro stavební povolení C. STAVEBNÍ ČÁST Investor: Městys Drásov Drásov 61, 664 24 IČ 00281727 Datum: DUBEN 2013 Vypracoval: S-atelier, Ing.

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více