OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy"

Transkript

1 OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy 2.b Dotčené pozemky 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy 4. Vlastní provádění prací: 4.a Normy 4.b Harmonogram prací 5. Technologie prováděných prací 5.a Příprava ploch 5.b Výsadba stromů 5.c Výsadba keřových záhonů a živých plotů, soliterní keře 5.d Výsadba trvalkových záhonů 5.e Popínavé rostliny na konstrukci 5.f Nádoby na střechu terminálu 5.g Celková rekonstrukce trávníku 5.h Zajištění úklidu na staveništi

2 1. Identifikační údaje: Zadavatel ( investor): Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené ing. Tomášem Hocke, starostou města, Odbor životního prostřední vedený ing. M. Šípošovou Zpracovatel (projektant): Zahradní architekt ing. Josef Souček, Vlkonice 46, Neveklov Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby, pro výběr dodavatele. Lokalita: pozemky parcelní číslo: 1927, 1936/1, 1939/1, 1940/1 a 3888/110 v katastrálním území Turnov Datum: 08/2013 Projektová dokumentace byla zpracována pro Městský úřad města Turnov. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo seznámení s plochou, požadavky investora a šetření v terénu. Projektová dokumentace byla v rozpracovanosti konzultována se zástupci města. Podklady pro zpracování grafické podoby projektové dokumentace byly převzaty z předaných podkladů (podklady předané zhotovitelem stavební části projektu dopravního terminálu), a mapových a textových aplikací katastru nemovitostí. Použité podklady: 1. Stavební část projektové dokumentace předaná zhotovitelem projektu stavby včetně zaměření sítí technické infrastruktury 2. Listy vlastnictví z portálu katastru nemovitostí 3. Šetření v terénu vlastní hodnocení stavu plochy 4. Konzultace s investorem a se zástupci města 5. Představení studie v rozpracovanosti zástupcům města

3 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy Lokalizace plochy u železničního nádraží v Turnově Lokalizace plochy naproti nádraží Lokalizace plochy v rámci města Turnova - mezi ulicemi Nádražní a U Nádraží

4 2.b Dotčené pozemky: Pozemek parcelní číslo 1927, k. ú. Turnov celková plocha pozemku m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní dopravní plocha, způsob ochrany nemovitosti: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, majitel pozemku: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov Pozemek parcelní číslo 1936/1, k. ú. Turnov celková plocha pozemku m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany nemovitosti: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, majitel pozemku: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov Pozemek parcelní číslo 1939/1, k. ú. Turnov celková plocha pozemku 360 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, majitel pozemku: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov Pozemek parcelní číslo 1940/1, k. ú. Turnov celková plocha pozemku 333 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany nemovitosti: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, majitel pozemku: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov Pozemek parcelní číslo 3888/110, k. ú. Turnov celková plocha pozemku 793 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní dopravní plocha, majitel pozemku: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov

5 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy Navrhované úpravy zeleně navazují na stavební rekonstrukci plochy dopravního terminálu a přilehlého okolí. Pro výsadbu byly zvoleny druhy svým habitem vhodně doplňující plochu a zároveň druhy, které budou v daných stanovištních podmínkách dobře prosperovat. Podél objektu autobusového nádraží v travnaté ploše budou vysázeny exempláře jírovce - Aesculus hippocastanum Baumanii. Za zídkou podél plochy tržnice bude vysázena alej z jilmů - Ulmus New Horizon, tržnice bude dále doplněna výsadbou platanu - Platanus acerifolia. Jako podsadba do rabátek pod jilmy budou vysázeny trvalky - Geranium macrorhizum a Geranium wallichianum Buxton s Blue. Naproti vchodu do budovy železničního nádraží bude výsadba stávajících jírovců doplněna trvalkovými záhony ve štěrku. Keřové záhony v tomto úseku budou tvořeny pokryvem Hypericum androsaeum doplněným soliterními keři Abelia mosanensis Bridal Bouquet a Syringa prestoniae. 4. Vlastní provádění prací: 4.a Normy Normy, které musí být dodrženy v rámci prováděných prací: Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy: ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Práce s půdou ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích Použití výpěstků se řídí normami: ČSN Výpěstky okrasných dřevin Společná a základní ustanovení 4.b Harmonogram prací 1. Předání staveniště 2. Odstranění nevhodných dřevin 3. Příprava ploch před výsadbou 4. Vytýčení míst výsadby dřevin, vytýčení keřových a trvalkových záhonů 5. Výkopové práce při hloubení výsadbových jam 6. Výsadba stromu včetně instalace nadzemního kotvení, vylepšení půdních vlastností, hnojení a zálivky 7. Výsadba popínavých dřevin 8. Příprava míst pro výsadbu keřových záhonů 9. Výsadba keřových záhonů 10. Příprava trvalkových záhonů 11. Výsadba trvalkových záhonů 12. Dokončovací práce ( úklid atd.) 13. Rozvojová a udržovací péče

6 5. Technologie prací 5.a Příprava ploch V ploše naproti vstupu do železniční budovy budou odstraněny nevyhovující exempláře Thuja. Ve všech plochách, ve kterých bude probíhat rekonstrukce zeleně bude provedeno důkladné chemické odplevelení postřikem totálním herbicidem. Postřik bude proveden nejlépe dvakrát po sobě a to za vhodného agrotechnického termínu a vhodných povětrnostních podmínek. Při aplikaci herbicidu bude přesně dodržen návod výrobce. Při aplikaci herbicidu do ploch kolem stávajících stromů bude postupováno tak, aby žádným způsobem nedošlo k zasažení a poškození stávajících dřevin. 5.b Výsadba stromů Minimální výsadbová velikost listnatých dřevin bude viz. níže uvedená tabulka (obvod kmínku ve výšce 1 metr nad zemí). Strom by měl být ve školce minimálně 2 krát přesazován, všechny stromy by měly mít habitus typický pro daný druh, případně kultivar. Na kmíncích dřevin nebude patrné žádné poškození a to ani rozsáhlejší zhojené jizvy po odstraňování obrostu. Navrhovaný sortiment stromů: Stromy, keře, popínavé dřeviny A. Aesculus hippocastanum Baumanii, obvod kmínku cm, zemní bal kus 9 B. Ulmus New Horizon, obvod kmínku cm, zemní bal kus 6 C. Platanus acerifolia, obvod kmínku cm, zemní bal kus 1 Velikost výsadbové jámy bude minimálně 1 x 1 x 1 m, tedy cca o 1/3 větší než kořenový bal vysazované dřeviny. V jámě bude provedena 50% výměna půdy. Substráty pro výsadbu stromů: popis substrátů viz. přesná specifikace prací. Ve vrchní vrstvě (do hloubky 40 cm) bude použit substrát s obsahem organických látek, v hloubce cm bude použit substrát bez obsahu organických látek. a. Nákup rostlinného materiálu: Při nákupu rostlinného materiálu budou přesně dodrženy specifikace uvedené v projektu rod, druh a kultivar, velikost výpěstku (obvod kmínku, výška dřeviny). Výsadbový materiál bude kvalitní, bez známek napadení chorobami či škůdci. b. Přeprava a uskladnění dřevin: Při přepravě rostlin na místo výsadby nesmí dojít k jejich poškození. Dřeviny by měly být vysazeny co nejdříve od doby jejich převezení ze školky, pokud možno ihned. c. Termín výsadby: Při určení nejvhodnějšího termínu je třeba brát v úvahu druhově podmíněné vlastnosti jednotlivých taxonů dřevin. Balové dřeviny vysazujeme zjara nebo na podzim, před rašením listů nebo po jejich opadu. Před vlastní výsadbou bude svolán kontrolní den ve kterém bude provedeno zhodnocení kvality výsadbového materiálu, zhodnocení kvality substrátu. Hloubení výsadbových jam Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně. Po vykopání jam bude svolán kontrolní den s přítomností autorského dozoru a zástupce investora. Ve výsadbových jamách pro stromy bude provedena 50% výměna substrátu. Čím větší je rozměr výsadbové jámy, tím lépe pro vysazovanou dřevinu, perspektivy dalšího růstu a vývoje se s velikostí jámy zlepšují (platí především u stromů). Norma ČSN DIN uvádí, že výsadbová jáma by měly být

7 nejméně 1,5 krát vetší než kořenový bal dřeviny. Růst a vývoj kořenového systému je daleko pomalejší v okolní chudé neprokypřené půdě než ve vylepšené půdě výsadbové jámy. Tvar výsadbové jámy bude kruhový (ve vrchní části bude čtvercový, bude kopírovat hranu trvalkového záhonu, do hloubky se bude měnit v kruhový), od shora dolů se zužující, stěny výsadbové jámy se tedy svažují ke dnu, výhodné je zdrsnění stěn výsadbové mísy a to zejména v těžkých a jílovitých půdách. Hloubení jam bude prováděno výhradně ručně. Na zamokřených půdách je třeba vytvořit odpovídající drenáž vrstvou štěrku. Narušením stěny výsadbové jámy předejdeme takzvanému květináčovému efektu ( květináčový efekt nastává, pokud kořeny nemohou dostatečně pronikat do okolního zhutnělého nebo jinak nepříznivého substrátu. V důsledku květináčového efektu je ohrožena stabilita a vitalita stromu. Tento jev se silně projeví zejména při výrazně rozdílných vlastnostech substrátu ve výsadbové jámě a substrátu v jeho okolí. Lze ho zmírnit právě rozrušením stěn výsadbové jámy. Výměna substrátu bude provedena v celé výsadbové jámě, do hloubky větší než 40 cm nebude použit substrát s větším obsahem organických látek. Stromová mísa bude zbudována jako kruhová, na povrchu bude ošetřena kůrovým mulčem a následně bude pravidelně odplevelována. Pěstební substrát Substrát číslo 1.: Do hloubky 40 cm bude jako substrát pro 50% výměnu použita ornice s větším množství organických látek. Ornice bude dokonale bezplevelná. Substrát číslo 2.: Do hloubky 40 cm 100 cm bude jako substrát pro 50% výměnu použita ornice s velmi nízkým obsahem organických látek, případně podorničí. Tento substrát bude taktéž dokonale bezplevelný. Hnojení: vysazované dřeviny hnojíme zásobním tabletovaným hnojivem, jedná se o hnojivo z něhož se minerální látky uvolňují po jednu až dvě vegetační sezóny.tabletované hnojivo se při výsadbě dřevin používá v dávce 5g/l, k jednomu stromu bude do vrchní vrstvy 40 cm použito 6 kusů tablet zásobního hnojiva. Výsadba dřeviny, zálivka Při výsadbě musíme odstranit veškerý obalový materiál, jež nemůže v půdě zetlít, ponechat můžeme pouze jutu. Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhu rostlin. Rostliny zpravidla sázíme tak hluboko, jako rostly na předchozím stanovišti. Při výsadbě alejového stromu nejprve změříme hloubku balu latí a přizpůsobíme hloubku výsadbové jámy, se stromy manipulujeme zásadně za bal, nikoli za kmen stromu. Kořeny či kořenové baly je nutné ze všech stran důkladně prosypat substrátem, který pečlivě uhutníme. Při přitlačování zeminy ke kořenům dáme pozor, abychom nepoškodili kořenový krček, bal či kořeny. Zeminu dostatečně přitlačíme, abychom eliminovali vzduchové kapsy v jámě a předešli tak vysoušení kořenů.. Při výsadbě počítáme se sesedáním zeminy v jámě tj. dřevinu vysazujeme o několik cm výše, aby po slehnutí zeminy byla v požadované úrovni. Po dosypání zeminy se rostliny zalijí dostatečným množstvím vody. Ochrana kmene Ochrana kmene: Jako ochrana kmene bude instalována rákosová rohož. Rákosová rohož bude umístěna od země do výše 2 metrů. Rákosová rohož bude fixována dvěmi pevnými a pružnými úvazky, aby nedocházelo k jejich zařezávání do povrchu kmene. Před instalací rákosové rohože bude svolán kontrolní den a bude prověřena kvalita výsadbového materiálu především nepoškozenost kmínků.

8 Nadzemní kotvení: Vzrostlý listnatý strom bude kotven pomocí 3 bodového systému ze 3 svislých kůlů a 3 vodorovných příček. Dřevěný kůl ( kulatina) bude mít průměr minimálně 7 cm, délku 300 cm, s fazetou, špicí a transparentní impregnací. Dřevěné spojovací příčky budou z půlkulatiny o průměru min. 7 cm, délce 60 cm, budou ošetřeny transparentní impregnací, spojovací příčky budou spojeny stavebním hřebem o délce 10 cm. Svislé kůly budou zatlučeny tak, že nad povrchem bude 160 cm, budou spojeny ve výšce 150 cm třemi příčkami. Dřevina bude poté uvázána tříbodovým úvazkem k horním příčkám kotvícího systému úvazek bude protínat jejich středy. K uvázání dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh černé barvy, tento bude zafixován nýtováním. Úvazek musí být proveden tak aby rostlině byla zabezpečena požadovaná stabilita a zároveň, aby úvazek na kmeni působením větru na kmeni neprokluzoval. 5.c Výsadba keřových záhonů a živých plotů, soliterní keře Při výsadbě velkých keřů bude vyhloubena odpovídající výsadbová jáma ve které bude provedena 50% výměna substrátu za kvalitnější substrát ve vrchních cca 50 cm bude doplněna dokonale odplevelená ornice. Velikost výsadbové jámy pro soliterní keře bude 0,4 1 m³. Soliterní keře nebudou nijak kotveny. Při výsadbě malých keřů v plochách bude provedena nejprve provedena příprava celé plochy keřového záhonu, bude provedeno zkypření povrchu, dokonalé odstranění plevelů a přidání dokonale odplevelené ornice ( cca ve vrstvě 20 cm). Velikost výsadbové jámy pro menší keře bude 0,02 0,05 m³. Keřové záhony budou mulčovány mulčovací kůrou ve vrstvě 15 cm. Do keřových záhonů budou vysázeny soliterní keře Abelia mosanensis Bridal Bouquet a Syringa prestoniae. U soliterních keřů bude vytvořena odpovídající zálivková mísa. Sortiment keřových záhonů: 1. Abelia mosanensis Bridal Bouquet, výška cm, kontejner kus 6 2. Hydrangea petiolaris, kontejner 2 l, min. 3 výhony kus Hypericum androsaeum, kontejner 12 cm (4 ks/m²) kus Parthenocissus quinquefolia, kontejner 2 l (do nádob na střechu terminálu) kus Parthenocissus tricuspidata, kontejner 2 l, min. 3 výhony kus Rosa Palmengarten Frankfurt, kontejner 12 cm (3 ks/m²) kus Stephanandra incisa Crispa, min. 3 výhony, kontejner (3 ks/m²) kus Syringa prestoniae, výška cm, ZB nebo kontejner kus 3 9. Wistaria chinensis, kontejner 2 l, min. 3 výhony kus Carpinus betulus, výška cm, ZB nebo kontejner kus d Výsadba trvalkových záhonů Trvalková rabátka pod jilmy: Trvalková rabátka budou vytýčeny dle výkresové části projektové dokumentace. Velikost rabátka bude 2 x 2 metry, okraj rabátka bude tvořen ocelovou pásovinou. Okraj cesty bude tvořen samonosnou kovovou pásovinou - ráfovinou silnou minimálně 7 mm. Na kovové pásovině budou navařena očka ve vzdálenosti cca 2 metry (v rozích tvaru rabátka) a jimi se při kotvení v terénu provlečou kotvící hřeby.

9 Nejprve bude provedena důkladná příprava celé plochy rabátka, ve vrchní vrstvě bude provedeno doplnění, případně výměna půdy ve vrstvě cca cm. Doplněna bude důkladně bezplevelná ornice s vyšším obsahem organických látek. Trvalky budou sázeny dle výkresové části projektové dokumentace v odpovídajících sponech a počtech. Sortiment rábátek pod jilmy: a. Geranium macrorrhizum, kontejner 9 cm kus 70 b. Geranium wallichianum Burton Blue, kontejner 9 cm kus 70 Trvalkové záhony ve štěrku: Trvalkové záhony budou vytýčeny dle výkresové části projektové dokumentace. V trvalkovém záhonu bude provedena výměna zeminy do hloubky 48 cm. Trvalky budou sázeny dle výkresu v odpovídajících sponech a počtech. Při přípravě a výsadbě trvalkových záhonu bude brán maximální ohled na stávající mladé dřeviny vysázené v minulých letech. V jejich bezprostřední blízkosti bude provedena výměna zeminy pouze v minimálně nutné míře tak, aby nedošlo k poškození kořenů. Ve štěrku budou vysazovány dva typy trvalkových záhonů. Typ I. - vícedruhový typ, pestřejší typ Typ II. - ménědruhový typ, jednodušší typ Sortiment trvalkové záhony ve štěrku Typ I.: c. Achillea Moonshine, kontejner 9-12 cm kus 37 d. Allium cernuum Hidcote, kontejner 9-12 cm kus 37 e. Allium sphaerocephalum, kontejner 9-12 cm kus 37 f. Artemisa absinthium Lambrook Silver, kontejner 9-12 cm kus 37 g. Aster laterifolius Lady in Blue, kontejner 9-12 cm kus 37 h. Eryngium yuccifolium, kontejner 9-12 cm kus 37 ch. Geranium sanquineum Album, kontejner 9-12 cm kus 37 i. Gypsophila paniculata Flamengo, kontejner 9-12 cm kus 37 j. Nepeta recemosa Snowflake, kontejner 9-12 cm kus 37 k. Penstemon digitalis, kontejner 9-12 cm kus 37 Sortiment trvalkové záhony ve štěrku Typ II.: l. Geranium sanquineum Album, kontejner 9-12 cm kus 42 m. Nepeta recemosa Snowflake, kontejner 9-12 cm kus 42 n. Gypsophila paniculata Flamengo, kontejner 9-12 cm kus 42 o. Artemisa absinthium Lambrook Silver, kontejner 9-12 cm kus 42

10 Trvalkové záhony budou vysazeny dle výkresové části projektové dokumentace ve sponu 6 kusů na metr. Před výsadbou bude svolán kontrolní den a trvalky budou dle druhů rozmístěny do jednotlivých výsadbových ploch. Do hloubky 0,48 m bude provedena úplná výměna půdy a profil záhonu bude doplněn o navrhované substráty. Na povrchu trvalkového záhonu ve vrstvě 30 mm bude použit mulčovací štěrk frakce 8/16 mm (barva mulčovacího štěrku bude šedá nebo světle šedá), dále bude ve vrstvě 50 mm použita kamenná drť frakce 0/32 mm, v další vrstvě o tloušťce 420 mm bude použita dokonale odplevelená ornice, pod ní bude umístěna separační geotextilie 200g/m² (100% bezplevelná ornice bude buď mechanicky propařena ( teplotou) nebo chemicky ošetřena). Pod separační geotextilií bude ve vrstvě 150 mm dokonale rozrušená podkladní vrstva. Nákup a výsadba trvalek a ostatních okrasných rostlin: Při výběru rostlinného materiálu bude dodržen rod, druh, případně kultivar a výsadbová velikost uvedená v projektu ( tabulková část). Dbáme na to, aby veškerý materiál byl kvalitní, v bezplevelné zemině, s dobře prokořeněným substrátem v kontejneru. Rostliny by neměly být zavadlé, zapařené, napadené chorobami či škůdci. Výsadbový materiál by měl být jednotný ve velikosti a kvalitě. 5.e Popínavé rostliny na konstrukci V ploše záhonu s půdopokryvnými růžemi ( Rosa Palmengarten Frankfurkt ) bude vysázeno 7 kusů Wisteria chinensis. Mezi střechou terminálu a okrajem záhonu s půdopokryvnými růžemi bude instalována kovová lanková konstrukce (např. firma CarlStahl), která bude mít dostatečnou nosnost, aby se po ní mohly pnout vistárie. Další kovové lankové konstrukce budou umístěny podél budovy terminálu a bude se po nich pnout taktéž Wisteria chinensis, nosnost konstrukce by měla být odpovídající poměrně mohutně rostoucí vistárii. Jako konstrukce bude taktéž použita kovová lanková konstrukce (např. CarlStahl), konstrukce bude přivrtávaná do budovy terminálu.

11 příklady kovových konstrukcí pro popínavé rostliny příklady kovových konstrukcí pro popínavé rostliny 5.f Nádoby na střechu terminálu Na střechu terminálu bude umístěno 5m kusů betonových nádob o velikosti cca 150 x 50 x 40 cm. Nádoby by měly mít odtokový otvor, aby se v nich po vytrvalých či silnějších deštích nezadržovala voda a nedocházelo k zahnívání substrátu a rostlin v něm rostoucích. Do každé z nádob bude doplněno odpovídající množství dokonale bezplevelné ornice a následně bude vysázeno 5 kusů Parthenocissus quinqefolia.

12 Parthenocissus se bude spouštět ze střechy volně dolů, měl by být pravidelně sestřiháván tak, aby nevadil provozu na autobusovém nádraží. příklad nádoby na střechu terminálu Na střechu terminálu bude vhodné použít z hlediska designu co nejjednodušší nádoby, velikost nádoby by měla být minimálně 150 x 50 x 40 cm. Barva nádoby by měla být světle šedá, povrch hladký, nebo s minimálním plastickým vzorem. 5.g Celková rekonstrukce trávníku V plochách vyznačených v projektové dokumentaci bude doplněna ornice ve vrstvě cca 20 cm, bude provedeno urovnání povrchu a nově vyset trávník. Trávník bude vyset ve vhodném agrotechnickém termínu. Pro výsev bude použita travní směs parková. Výsev: travní směs parková: výsevek 150 kg/ha. Složení směsi trav: Festuca rubra commutata 50%, Festuca rubra trichophylla 20%, Poa pratensis 10%, Poa nemoralis 20%. Součástí výkazu výměr (položka dosetí trávníku v dotčených plochách) je péče o nově vysetý trávník do první seče. Je kalkulováno s tím, že bude obnoven na místech odstraňovaných pařezů a v plochách dotčených výsadbami. 5.h Zajištění úklidu na stanovišti Úklid v prostoru staveniště: Po dokončení prací bude provedena kontrola dřevin, doplnění uhynulých rostlin, bude provedena kontrola mulčovací vrstvy, mulč bude v případě potřeby doplněn nebo rozhrnut. U stromů bude provedena kontrola pevnosti kotvení, kontrola a případná oprava krytu kmene z rákosové rohože. Veškerý odpad bude neprodleně odvezen a zlikvidován. Předání staveniště: Po dokončení veškerých realizačních prací a jejich odsouhlasení investorem, případně autorským a technickým dozorem investora ve stavebním deníku bude svolán kontrolní den za přítomnosti autorského dozoru, zástupce investora, zástupce zhotovitele a dokončené dílo bude protokolárně předáno.

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01 Vedoucí projektant Zodpovědný projektant Vypracoval Autor projektu Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. E. Wagnerová BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY Formát Datum Stupeň 1A4 06/2011

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA Hlavní projektant objekt: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín index D_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Červen 201 D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Návrh výsadeb Není

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Dotčené pozemky. 2.b Širší vztahy. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Dotčené pozemky. 2.b Širší vztahy. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Dotčené pozemky 2.b Širší vztahy 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy 4. Vlastní provádění prací: 4.a Normy 4.b Harmonogram prací 4.c Sítě technické

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ Irena Dundychová Npor. J. Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod, soudní znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie e-mail: dundychova@green-art.cz, www.green-art.cz, Tel.: +420 603857955 Akce : ZELEŇ DO BRODU

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych 08-2007 Fotodokumentace současný stav 01 Lokalizace projektu 02 Navrhované rostliny 033 Parthenocissus přísavník Hedera břečťan Výsadbový

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel: zastoupené: adresa: IČO: Město Poděbrady PhDr. Ladislavem Langrem Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady 00239640

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství SLEPÝ ROZPOČET Díl: 1 Zemní práce 1 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 5 728,00 2 příprava území Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 5 728,00 3 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2. 1 Fotodokumentace současného

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Odbor správy veřejného majetku Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně Květen 2013 1. ÚVOD Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY D1.5 Sadové úpravy 1. IDENTIFIKACE STAVBY Název akce: ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA D PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUDOVA E PŘÍSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY Stavebník:

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1.

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1. Příloha č.1 Technická zpráva Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby Zpracoval: odbor životního prostředí Magistrátu města opavy Příloha č.1

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. TŮNĚ 4.1. PRŮVODNÍ ZPRAVA 4.2. SOUHRNÁ TECHNICKÁ

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY Výkaz výměr Stavba : Hlavní osy hřbitova a jejich obnova Objekt : Sadové úpravy Poř. Druh Počet ks číslo celkem Velikost J. c. Cena celkem SPECIFIKACE 1/1 Listnaté stromy (zemní bal) 1 Crataegus laevigata

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ A. Základní ustanovení I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

Výsadby v exteriéru. Letničky Dvouletky Trvalky Výsadby do nádob Specifické technologie

Výsadby v exteriéru. Letničky Dvouletky Trvalky Výsadby do nádob Specifické technologie Výsadby v exteriéru Letničky Dvouletky Trvalky Výsadby do nádob Specifické technologie Výsadby letniček Příprava záhonů základní hnojení (podzim) zrytí, odplevelení, urovnání Termín výsadby: po 15.5. velikost

Více

Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem

Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Příloha č.2 Specifikace podmínek plnění Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Detailní rozpis položek činností (prací), které se budou provádět na pozemcích p.p.č. 4242/1, k.ú. Ústí nad

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 106318/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 7 Počet

Více

a - pochůzné plochy 1... 60-80 mm betonová tvarovaná (zámková) dlažba 2... 40 mm lože zkamenné drtě4/8 mm (nosná vrstva)

a - pochůzné plochy 1... 60-80 mm betonová tvarovaná (zámková) dlažba 2... 40 mm lože zkamenné drtě4/8 mm (nosná vrstva) POKLÁDKA tvarované ( zámkové ) a plošné dlaž by Pokládka tvarované a plošné dlažby Pokládku dlažby doporučujeme svěřit profesionální realizační firmě, která disponuje potřebným vybavením a zkušenostmi

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí PŘÍPRAVNÁ STUDIE Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...4 1.1. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA POPISOVANÉ OBLASTI...4 1.1.1.

Více

Ing. Miroslav Pyciak, Lomnická 436, 509 01 Nová Paka (IČ: 67455395) tel.: 776 077 187, e-mail: pyciak@volny.cz

Ing. Miroslav Pyciak, Lomnická 436, 509 01 Nová Paka (IČ: 67455395) tel.: 776 077 187, e-mail: pyciak@volny.cz Identifikační údaje Název akce: Jičín Sídliště Nové město sever / Úprava vnitrobloku 11 12 Stavební objekty: F3a/SO 900 Vegetační úpravy část b / povrchy Kraj: Královéhradecký Okres: Jičín Město / Obec:

Více

Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVALA: Ing. Jitka Vágnerová, březen 2015 1 OBSAH: 1. Popis území stavby 3 2. Celkový popis stavby 3 3. Připojení

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800 Ostrovní 1448/24 AKCE: NOVÉ ZALOŽENÍ A ČÁSTEČNÁ OBNOVA PAMÁTNÉHO PARKU U ROZHLEDNY A PAMÁTNÍKU NA KŘÍŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. ÚVOD: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ZPRACOVÁVANÉ PROJEKTEM SE NACHÁZÍ V INTRAVILÁNU V NÁVRHU

Více

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY VE ŠLUKNOVĚ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PROJEKT VEGETAČNÍCH ÚPRAV Vypracovala: Ing. Iva Jaburková, červen 2016 str. 1 OBSAH 1. Úvod 2. Popis

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266 Příloha č. 3 Operační program Životní prostředí, výzva č. 27 Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Černošice Ing. Radek Dastych www.skea.info skea@email.cz 03/2008 01 Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových, Černošice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Sídlo: IČ: 00261238 DIČ: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV CZ00261238 nezapsáno

Více

Zkrácená verze schváleného projektu

Zkrácená verze schváleného projektu Program rozvoje venkova OSA IV. LEADER Zkrácená verze schváleného projektu Rekonstrukce zeleně u KD Třebelovice 7.Výzva MAS Jemnicko Fiche č.5 Krásnější vesnice Třebelovice 2010 Obsah 1 Název projektu...

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

Průvodní a souhrnně technická zpráva

Průvodní a souhrnně technická zpráva Průvodní a souhrnně technická zpráva Obnova sportovního hřiště - Obec Statenice Úvodní informace: investor: obec Statenice, Statenická 23, 25 262 vlastník dotčených pozemků: obec Statenice, Statenická

Více

DOKUMENTACE. Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem

DOKUMENTACE. Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem DOKUMENTACE Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Ústí nad Labem Říjen 2016 Popis a časové vymezení činností Výběrové řízení se týká činností spojených s likvidací stávající zeleně, úpravou

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

Technická zpráva Datum: 06/09

Technická zpráva Datum: 06/09 Technická zpráva zahradní úpravy Belgická ul. Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika území stavby 3. Charakteristika stávající zeleně 4. Návrh sadových úprav popis koncepce 5. Realizace I. Přípravné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1 Příloha 6: Projektové listy k opatření 1-1 - Projektový list 1. Název projektu 1 - Vnitroblok ul. A. Sovy 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2015 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903, MOBIL: 601 564 850 FAX: E-MAIL: polkova@petrvaldmesto.cz

Více