H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J DUBEN 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XII. 5,- Kč NÁVRH ZBUDOVÁNÍ ŽELEZNICE NA TRASE HUMPOLEC PACOV V ROCE 1902-POKR. Pan řečník dává proto na uváženou, má-li se v započaté akci pokračovati, zvláště v době této, kdy obmyšlenou předlohou vládní možno navržený projekt uvést do formy zákona a má-li se vymáhati scházející dosud podpora zemská. Přimlouvá se za další postup v započatých pracích, neboť by odkladem příznivá chvíle tak brzy se opět nenaskytla. Jako další důvod uvádí, že by mohl jiný projekt konkurenční vzniknouti a to zejména z Pelhřimova do Humpolce, kterýž by pro kratší trať a s tím spojený menší stavební náklad, spíše podpory mohl dosáhnouti, ale čímž by utrpěly v našem projektu zahrnutá místa, jako jsou: Želiv, Červená Řečice, Hořepník a celé okolí, kteréž dráhou projektovanou poděleny býti mají a že by potom nebylo vyhlídky, aby v budoucnosti ku stavbě dráhy krajinou touto došlo. Navrhuje, aby zvoleno bylo výkonné komité, kteréž by v započatých pracích pokračovalo a obmyš-lenou dráhu ku skutku přivedlo. Zpráva tato přijata souhlasem a po krátké debatě, kteréž se zúčastnili pan Novák z Červené Řečice, pan Autengruber z Pacova poukázáním k tomu, že by město Pacov jen tehdy nějakou výhodu z projektované dráhy míti mohlo, když by navržena varianta, kterouž by nádraží u samého města Pacova se postavilo, zvoleni do výkonného komité navrženi pp.: Bedřich Milner, zemský poslanec a majitel velkostatku Heralec, Matěj Bíba, zemský poslanec a starosta okresu Pacovského, Filip Bečvář, říšský poslanec a starosta města Humpolce, Antonín Novák, řiditel velkostatku a starosta města Červená Řečice, František Novák, starosta města Pacova, František Valenta, starosta okresu humpoleckého, P. Ludolf Pejčoch, provisor kláštera Želivského. Za předsedu zvolen pan Bedřich Milner. Přítomní pánové prohlásili, že volbu přijímají, nepřítomnému panu F. Novákovi se zvolení písemně sdělí. Komitétu se ukládá neprodleně u zemského sněmu podáním příslušné petice o podporu zakročiti, by v nejbližším zasedání tato projednána býti mohla; též další potřebné kroky činiti přikazuje se tomuto komitétu. Též zúčastněné obce a okresy mají podáním petic na zemský sněm akci tuto podporovati. Návrh petice bude všem interessentům výkonným výborem v čas zaslán. Zpráva o schůzi této zašle se všem interessentům. Na to schůze skončena. P. S. Důvodem nevybudování železnice podle konceptu z r byla 1. světová válka. Poděkování za dodaný archivní materiál Mgr. Vladimíru Staňkovi z Humpolce Josef Kovář ČINNOST OBECNÍ KNIHOVNY Obecní knihovna zahájila činnost v roce Po celou dobu její existence je umístěna v budově Obecního úřadu. Knižní fond byl zpočátku tvořen zejména z darů občanů, v průběhu let byl rozšiřován a doplňován z prostředků Obecního úřadu a prostředků Okresní knihovny. Knihovna je vybavena naučnou a zábavnou literaturou pro dospělé a mládež a má v současné době svazků knih. Nákup nových knih je zajišťován z prostředků Obecního úřadu částkou Kč ročně. Rovněž tak je financován pro potřebu čtenářů nákup časopisu Květy. Kromě toho Městská knihovna Pelhřimov dvakrát ročně dodává v rámci výměnného fondu 150 knih pro dospělé a mládež. V rámci spolupráce se Základní školou konají žáci exkurzi do knihovny, kde mají možnost prohlédnout si knihovnu a seznámit se s jejím vedením a provozem. Knihovna je pro čtenáře otevřena vždy ve čtvrtek a pátek od 13:00 do 16:00 hodin. Knihy se půjčují zdarma na dobu 1 měsíce. V uplynulém roce bylo do knihovny přihlášeno 86 čtenářů z řad dospělých a mládeže. Tito si v průběhu roku vypůjčili knih. Svým vybavením a činností splňuje knihovna požadavky na toto zařízení kladené. Je vybavena počítačem, který je napojený na internet a slouží za úhradu i veřejnosti. Dobrá kniha stále poskytuje vzdělání a pohodu a proto věřím, že i v dnešní uspěchané době zajde do knihovny ještě větší počet čtenářů. Anna Rafajová, knihovnice SLOVNÍK NOVÉHO ZÁKONA Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem, kdy jindy si připomenout hlavní události Nového zákona a jejich přesah do dnešní doby. Amen hebrejský kořen znamená pravý, pevný, nadčasový. Ježíš touto částí uváděl své výroky. Dnes zakončuje modlitbu a vyjadřuje souhlas věřících. Apoštol apostolos je řecky vyslanec. Kromě dvanácti Ježíšových učedníků jsou za apoštoly označováni i další šiřitelé Ježíšových slov jako Pavel či později Bonifác.

2 Betlém judská vesnice u Jeruzaléma, rodiště starozákonního krále Davida i Ježíše Krista. Císař dát císaři, co je císařovo. Ježíš si nechal ukázat minci a zeptal se: Čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Tu jim řekl: Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři a co je Božího, Bohu. Démon v Novém zákoně jsou za démony pokládáni padlí andělé. Používá se pro ně též výraz běsi, ďáblové. Ježíš je uměl vymítat. Evangelium řecky dobrá zpráva, informace o příchodu Spasitele na zem. Farizej farizejové byli puntičkářští obhájci starozákonních mravů. Ježíš jim vyčítal nedostatek lásky a pochopení, oni ho chtěli zničit. Farizej, dnes znamená pokrytec. Golgota vrch, kde byl ukřižován Ježíš. Jde o popraviště severozápadně od Jeruzaléma. Dnes je golgota synonymem pro utrpení. Herodes judský král, proslul svou krutostí. Když se dozvěděl o narození Ježíše, krále židovského, pojal obavy o svůj trůn a nechal zavraždit neviňátka v celé své zemi. Chléb lámání chleba, tedy rozhodující chvíle. Ježíš při poslední večeři se svými učedníky označil Jidáše za zrádce a Petrovi řekl, že ho zapře. I.N.R.I. zkratka nápisu, který dal Pilát pověsit na Ježísův kříž: Jezus Nazarenus Rex Iudaeorum (Ježíš Nazaretský, král židovký) Jezulátko synonymum pro roztomilé dítě, jezule naopak pro hlupáka. Kdo se povyšuje Ježíšova slova přesně znějí: Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Dnes se první část výroku používá ve smyslu pýcha předchází pád. Lazar mrtvý, jehož vzkřísil Ježíš. Vstát jako Lazar se říká o někom, kdo se zázračně uzdravil. Mesiaš hebrejsky Pomazaný, Zasvěcený původně se tak titulovali velen a králové Izraele, v Novém zákoně je za Mesiáše pokládán Ježíš. Nanebevstoupení Ježíšovo vystoupení na nebesa je vylíčeno v Mk 16,19 (Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Od 4. století po Kristu se slaví tento svátek 40 dní po velikonocích. Otčenáš tuto modlitbu učil své žáky Ježíš. Jde o základní modlitbu křesťanů. V roce 1966 bylo její jednotné znění přijato katolickou, ortodoxní i evangelickou církví. Pátek třináctého Ježíš zemřel v pátek třináctého nísanu. I Adam okusil zakázané ovoce třináctý den po svém stvoření. Třináctka je dodnes nešťastným číslem. Ruce umýt si ruce (zříci se odpovědnosti). Pilát Pontský pravděpodobně chtěl Ježíše osvobodit, ať už si o něm myslel cokoliv. Marnou debatu Pilát zakončil tím, že si umyl ruce před lidmi: Já nejsem vinen krví tohoto člověka, je to vaše věc. Slovo slovo Boží se v Ježíši stalo člověkem. Jde o jeden ze základů křesťanského vyznání víry, Creda. Šest set šedesát šest 666 je číslem vyjadřujícím šelmu podle Apokalypsy. Tři králové mudrci z Východu se vedeni betlémskou hvězdou přišli poklonit Jezulátku. Svá jména Kašpar, Melichar a Baltazar dostali až v 10. století. Učedník v evangeliích jsou to ti, kdo následují Ježíše. Učedník dostává své poslání od Ježíše a podává o něm dál svědectví. Vánoce Boží hod vánoční je hlavním dnem svátků vánočních. Přesné datum Ježíšova narození nebylo známo. Nejstarší zmínka o Božím hodu vánočním pochází z roku 354 po Kristu. Zvěstování událost, kdy anděl Gabriel oznamuje Panně Marii, že se stane matkou Mesiáše ( Buď zdráva, milosti zahrnutá, Pán s tebou ). Gabrielův pozdrav se stal základem modlitby Ave Maria (zdrávas). Podle Patrika Ouředníka- Aníž jest co nového pod Sluncem (Praha 1994) Vybral Jan Jelínek ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ HOŘEPNÍK Modernizace výuky - interaktivní tabule a výuka Naše základní škola je v současné době zapojena do projektu Učíme interaktivně - zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod v prostředí základních škol kraje Vysočina v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost. Interaktivní tabule je plocha (zjednodušeně by se dalo říci velká obrazovka ), ke které je připojen počítač, datový projektor a ozvučení. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule. Na tabuli lze psát speciálními pery, prsty (v případě dotykového displeje). S promítaným obrazem je možné dále pracovat - do promítaných obrazů lze např. dopisovat a dokreslovat, dále lze po tabuli pohybovat jednotlivými obrázky, písmeny či číslicemi atd. Vytvořené texty či obrazy je možné naskenovat (nakopírovat) a uložit do počítače a vytisknout. Pro výuku se používá různý software, od Windows až po výukové programy, vytvořené přímo pro interaktivní tabule. Vyučující si také může pomocí speciálního programu připravovat a vytvářet vlastní vyučující hodiny. Na této přípravě se pak mohou podílet i starší žáci. Interaktivní výuka v žádném případě nemá za cíl a ani nemůže zcela nahradit výuku klasickou. Hlavním cílem interaktivní výuky je nabídnout žákům atraktivní formu výuky, kterou mohou zároveň s vyučujícím spoluvytvářet a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání. Tím se výrazně zvyšuje jejich motivace k učení. Hořepnická základní škola má v současné době 3 interaktivní tabule a čtvrtá je před montáží. První interaktivní tabuli jsme zakoupili již v roce 2006 a byli jsme první školou v blízkém i širším okolí. Mimo klasických učebnic postupně nakupujeme učebnice interaktivní. Pro zajímavost: cena interaktivní učebnice se pohybuje od Kč. Vlastníme již interaktivní učebnice: Český jazyk 1, Čítanka 1, Matematika 1, Prvouka 1, Fyzika 6, Fyzika 7, Fyzika 7 cvičení, Fyzika 8, Matematika 7, Měření fyzikálních veličin. Mgr. Jaroslav Musil, ředitel školy 2

3 TRAKTORIÁDA, Vzdělanější, tolerantní k odlišnostem rozdílných osobností, přejícní a vstřícní k lidem ve svém okolí. Myslím, že všichni takoví přátelští lidé, kteří nemyslí jen na svůj osobní prospěch, výrazně přispívají k tomu, že válku známe jen z filmů a románů. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny VIARUSTICA - LEADER SLOVO HEJTMANA Přicházející jaro nám kromě očekávaných hřejivých paprsků přináší i obnažení nepořádků nahromaděných v našich obcích a městech za zimu. Zvláště když je ta zima tak dlouhá jako ta letošní. Většinou se pouštíme sami do jarního úklidu okolí našich obydlí, i když bohužel mnoho spoluobčanů to nepovažuje za svou starost a nechává to na jiných. Naopak zvláště v menších městech a obcích si někteří dobrovolníci přibírají i pravidelnou péči o to společné například o pomníky a hroby připomínající oběti válek. Ty jsou projevem úcty nejrůznějším osobnostem od skutečných obětavých hrdinů bojujících za svobodu své vlasti až po nechtěné oběti zájmů vládců a jejich ambicí. Udržování těchto památek by mělo být pro nás všechny občanskou povinností. A určitě i pietní připomenutí historických událostí a jejich hrdinů má svůj trvalý význam. Potěšila mě zpráva, že byla nově zpřístupněna evidence válečných hrobů umístěných v kraji Vysočina a dále v celé České republice i v zahraničí. Tato evidence zahrnuje nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, ale i pomníky a pamětní desky nebo jiné symboly připomínající válečné události. Každý zájemce, který si chce vyhledat například někoho ze svých předků nebo osobu, o níž slyšel, že zahynula během války, a neví, kde je pohřbena nebo kde je připomenuta, může si nyní tyto údaje zjistit v centrální evidenci válečných hrobů. Ta je k dispozici na internetové stránce V kraji Vysočina je nejvíce evidovaných válečných hrobů a pietních míst na Jihlavsku (713), dále pak na Třebíčsku (295), na Havlíčkobrodsku (256), na Žďársku (255) a na Pelhřimovsku (193). V květnu to už bude 65 let, co v naší střední Evropě neznáme hrůzy války. Za tu historicky nejdelší dobu bez válečného běsnění jsme si na mírovou skutečnost zvykli jako na samozřejmost. Ale stále vidíme v barvitém zpravodajství ze všech končin světa, že lidská agresivita ve své nejstrašnější podobě nepřestala existovat. Co můžeme tedy my udělat pro to, aby byl mírový stav u nás trvalým? Ty velké války bývají důsledkem osobních malostí. Touhy po moci a majetku, po ovládání jiných, důsledkem sobectví, závisti a zášti. Můžeme tedy každý bojovat za mír tím, že se budeme prostě snažit být lepší. 3 V rámci realizace strategického plánu Leader vyhlásí začátkem března Místní akční skupina Via rustica o.s. 2. výzvu pro podávání žádostí o dotaci. Tentokrát se bude výzva týkat záměrů (fichí) 1, 3 a 4, které Vám níže přiblížíme. Fiche 1: Úprava a obnova veřejných prostranství, veřejné informační systémy Oprávnění žadatelé: Obce a svazky obcí Výše dotace: max. 90 % ze způsobilých výdajů, výše způsobilých výdajů: Kč V rámci tohoto opatření lze žádat o dotace na úpravu povrchů veřejných prostranství, výsadbu veřejné zeleně, obnovu chodníků a nezbytných přístupových komunikací, dále také na modernizace, zavádění a obnovu veřejných rozhlasů, nákup mobiliáře, pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně a veřejných prostranství. Fiche 3: Movité a nemovité kulturní památky, drobné sakrální stavby Oprávnění žadatelé: Obce, svazky obcí, občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace. Výše dotace: max. 90% ze způsobilých výdajů, výše způsobilých výdajů: Kč. Toto opatření využívá finanční prostředky na přípravu studií nebo projektů na obnovu, restaurování a oživení movitých a nemovitých kulturních památek, opravy, rekonstrukce a restaurování kulturních památek a drobných sakrálních staveb, tvorbu stálých výstavních expozic a realizaci aktivit vedoucích k oživení památek (výstavy, kulturní akce). Ovšem musíme ihned upozornit, že výstavy a kulturní akce jsou pouze doprovodným prvkem celého projektu, nikoliv stěžejní záležitostí celého projektu. Fiche 4: Infrastruktura cestovního ruchu Oprávnění žadatelé: Občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, zemědělští podnikatelé a nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu Výše dotace: max. 90% ze způsobilých výdajů, způsobilé výdaje: Kč. Cíle čtvrtého opatření jsou zaměřeny na budování pěších, lyžařských tras a hippostezek s důrazem na tématické zaměření poukazující na místní přírodní, historické, kulturní aj. zajímavosti. K této 2. výzvě budou uspořádány semináře pro žadatele, o kterých budeme včas informovat na stránkách sdružení Via rustica (www.viarustica.cz). Semináře budou připraveny tak, aby dokázali informovat o přípravě projektové žádosti, popisu projektu a jakým způsobem se vyvarovat případných formálních chyb, kvůli kterým by

4 mohl být žadatel o dotaci případně vyřazen z hodnocení i přesto, že jeho projekt je dokonalý. Samozřejmě bližší informace budou také začátkem března vyvěšeny na internetových stránkách sdružení Via rustica, kde budou umístěny potřebné formuláře pro vyplnění k žádosti, příručka pro žadatele a další nezbytné informační dokumenty. Současně také v případě potřeby získání bližších či upřesňujících informací je možné napsat na ovou adresu či zavolat na tel.: (Jiří Hodinka) nebo (Petr Holenda). VIARUSTICA - KURZY Jiří Hodinka, koordinátor sdružení Lukáš Vlček, předseda sdružení Máte-li chuť naučit se něco nového nebo se chcete zdokonalit v něčem, co už jste dělali, podívejte se na naši nabídku kurzů nejen pro dospělé. Pravidelné jazykové kurzy pro dospělé a mládež: angličtina pro začátečníky, angličtina pro falešné začátečníky, angličtina pro mírně pokročilé, němčina pro mírně pokročilé, němčina pro pokročilé, španělština pro začátečníky, francouzština pro mírně pokročilé. Kurzy probíhají 1 x týdně v naší učebně v délce 2 vyučovacích hodin (2 x 45 min.) Jedná se o celoroční kurzy, do kterých se můžete po domluvě, přijít podívat a kdykoliv se přidat. Počítačové kurzy Základy práce na počítači kurz v rozsahu 30 hodin (Internet, Elektronická pošta, Základy MS Word, MS Excel, Práce s digitální fotografií, Čtení a tvorba.pdf souborů, ) Balíček MS Office kurz v rozsahu 26 hodin (MS Excel, MS Word, MS Outlook, Powerpoint, ) Tvorba www stránek kurz v rozsahu 34 hodin (Webové CMS, HTML a XHTML, CSS a Javascript, CMS) Výtvarné kurzy Kurzy pod vedením zkušené výtvarnice jsou zaměřeny na širokou veřejnost, lidi každého věku a jakéhokoliv vzdělání, co si rádi kreslí a chtějí se zdokonalit. Kresba I.: správné vidění objektu, který jste se rozhodli nakreslit tužkou, uhlem, rudkou, barevnou křídou a pastelem. Kresba II.: pokračování v kreslení, rozvíjení dosud osvojených technik. Barevný pastel, uhel, perokresba, lavírovaná kresba tuší, začátky akvarelu, malba temperou, začátky malby. V brzké době plánujeme otevírat kurzy: ruština pro začátečníky, ruština pro pokročilé, angličtina pro začátečníky, anglická konverzace s mluvčí, která žila rok v anglicky mluvící zemi, němčina pro začátečníky, francouzština pro začátečníky, španělština pro začátečníky Počítačové kurzy- základy práce na PC, balíček MS Office pro pokročilé Výtvarné kurzy Kresba pro začátečníky, Kresba pro pokročilé Pokud máte zájem se přihlásit do kurzů Via rustica či získat bližší informace, navštivte internetové stránky nebo kontaktujte Mgr. Janu Smrčkovou na u či na telefonním čísle Jiří Hodinka, koord., Jana Smrčková, koord. kurzů KULTURA V HOŘEPNÍKU 3.4. Velikonoční zábava, hraje Unisono Jihočeské heligonky, kino, 19:00. SOKOL HOŘEPNÍK III. TŘÍDA, JARO Hořepník - Senožaty 15: Hořepník - Želiv 16: Hořepník Jiřice 16: Hořepník Petrovice 16: Hořepník Lukavec B 16:30 4

5 P O HŘEBNÍ SLUŽBA L. Z R N O & M. PŘITASIL Kancelář : Pelhřimov, Příkopy č.p. 209, tel.: , Pondělí - Pátek Pacov, Nám. Svobody č.p. 82, tel.: (ve dvoře pod Švadlenkou), Pondělí - Pátek 8-15 Smuteční obřadní síň hřbitov. O svátcích, v době pracovního klidu a volna, v případě nutnosti můžete kdykoliv přijet nebo volat na tyto čísla: tel.: , , mobil: , Nepřetržitá služba: Luboš Zrno: , Miroslav Přitasil: Provádíme a zajišťujeme kompletní služby, kompletní zařízení pohřbu s obřadem, bez obřadu, do hrobu a na kremaci Zhotovení parte a tisk na počkání - možno i s foto, převoz zesnulých po celé ČR i ze zahraničí Zajištění dechové hudby, varhaníka včetně zpěváků, řečníka, květinové vazby, věnce, stuhy Zakázkové kamenické práce, opravy a stavby nových pomníků, čištění, montáž krycích desek, provádíme renovace nápisových desek a písma ve zlatě, stříbře, VÝSEK NOVÝCH DAT Provádíme výkop hrobu, výzdobu a konečnou úpravu s odvozem zeminy a kamene v ceně výkopu Za projevenou důvěru Vám děkujeme! 5

6 KAM ZA KULTUROU V DUBNU KINO PACOV, VŽDY OD 19:30 7. DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ, česká komedie režiséra Zdeňka Trošky natočená podle stejnojmenné knihy M. Švandrlíka. Příběh slušného, hodného ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť je svědomitým lékařem, neumí svého poslání využít ke svému prospěchu. 14. POUTA, česká krimi detektivka. Antonín, příslušník tajné policie, se upne na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku. Hrdiny příběhu sužuje touha uniknout z pasti vlastní ho života. 21. DEŠŤOVÁ VÍLA, česká klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu. Ale nakonec dobro a láska zvítězí. 28. ŽENY V POKUŠENÍ, česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. KULTURA V PACOVĚ 4. VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA od 20:00 v Salačově Lhotě. Hraje Markýz John. 8. Zahájení výstavy obrazů Evy Chudové V KRAJINĚ SRDCE. Energetické obrazy. Hudební vystoupení Eva Stupková. Od 17:00 v Městském muzeu A. Sovy. Výstava potrvá do 30. dubna. 8. Přednášky: JAK ŽÍT A PRACOVAT S DĚTMI - od 16 hodin a Ukázková hodina angličtiny od 17 hodin v Městské knihovně v Pacově oddělení pro děti. 10. SEVERNÍ A JIŽNÍ INDIE film a vyprávění cestovatele p. Vídeňského v Hejli s baru ve 20: OŠKLIVÉ KAČÁTKO. Loutkové divadelní představení o trampotách smutného kačátka... Pro děti MtŠ a maminky s dětmi, kino od 10 h. 16. Divadlo Bolka Polívky a divadelní spolek Frída SEX, DROGY, ROCK&ROLL. Hrají: M. Trnavský a B. Munzarová. Začátek v 19,30 hod. v kině. Předprodej vstupenek MKS. KULTURA V PACOVĚ 16. Koncert kapel: UDG, O5 A RADEČEK, STAREJ PEJR, WADE. Sokolovna od 20: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V MOTOKROSU Pacovský Propad. Start závodu ve 13: ODKYSELENÍ ORGANISMU základ zdraví. Přednáší A. Benediktová. Od 17 hodin v Hejlis baru. Info v prodejně Harmonie. 24. TURNAJ VE STOLNÍM TENISU pro mládež a dospělé o pacovského kapra. Od 8 hodin v sokolovně. 29. CESTA K HARMONII DUŠE I TĚLA. Beseda o účincích energetických obrazů s Evou Chudovou v Měst. muzeu A. Sovy od 17:00. 3D KINO V PELHŘIMOVĚ SOUBOJ- premiéra dobrodružného filmu o souboji mezi dobrem a zlem. Mladý Perseus, se vydává na strastiplnou cestu za zničením boha podsvětí Háda, ve 20: JAK VYCVIČIT DRAKA -celostátní premiéra animované komedie pro všechny! Příběh se odehrává na dalekém severu, kde žijí nejen drsní Vikingové, ale spolu s nimi i draci, od 17: ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ - pro velký zájem opakujeme rodinný film natočený podle jedné z nejznámějších knížek pro děti. Režie se ujal slavný Tim Burton od 17:00. KULTURA V PELHŘIMOVĚ LAKOMEC hraje spolek divadelních ochotníků RIEGER, Městské divadlo, 19: SOUČASNÁ MÉDIA V PŘEDVOLEBNÍM ČASE- přednáška o chování médií v předvolebním čase v podání Jiřího Jíry, Městská knihovna hudební oddělení 17: TOMÁŠ LINKA A PŘÍMÁ LINKA, VZPOMÍNÁM NA M. TUČNÉHO- koncert oblíbeného folkového zpěváka, při kterém vzpomíná na M. Tučného, Městské divadlo Pelhřimov 19: ZDRAVÝ NEMOCNÝ- francouzská komedie z pera Moliera, o jednom hypochondrovi, "milující ženě", nešťastné dceři a rozumné služce, MD divadlo Pelhřimov 19:30. H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne OÚ Hořepník, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

V Bažině vystoupí Václav Koubek Zprávy z malé školy - Začíná plesová sezóna! Wild Web Woods v knihovně

V Bažině vystoupí Václav Koubek Zprávy z malé školy - Začíná plesová sezóna! Wild Web Woods v knihovně 1 V Bažině vystoupí Václav Koubek Zprávy z malé školy - Začíná plesová sezóna! Wild Web Woods v knihovně Cena 5 Kč Leden 2011 Nápovědník Jedničky a jedenáctky v rychnovské historii 10. 1. v 19.00 zasedání

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J ČERVENEC 2010 ČÍSLO 7 ROČNÍK XII. 5,- Kč ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Třicáté čtvrté zasedání zastupitelů obce zahájil a řídil starosta obce. Přivítal přítomné a konstatoval,

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Dnes v listě: Městská knihovna na Facebook smysl! Domácí hospicová péče Klání O nej...

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Dnes v listě: Městská knihovna na Facebook smysl! Domácí hospicová péče Klání O nej... Číslo 6 P Ročník XII Zdarma 2. dubna 2010 e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz, telef

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ROK BAROKA XIV. ROČNÍK M Ě S Í Č N Í K C H R U D I M S K É R A D N I C E www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2011 Červená kaplička otevřena V neděli 23. října

Více

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší sportovci ve Vamberku. Je hezké, že jsou mezi nimi děti i mladí, kteří sportu věnují

Více

ročník XXII. leden 2014 cena 1,- Kč

ročník XXII. leden 2014 cena 1,- Kč ročník XXII. leden 2014 cena 1,- Kč Na Rovni foto: Pavel Ilchmann ml. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, při čtení tohoto čísla zpravodaje nás bude v kalendáři doprovázet již letopočet 2014. Dvanáct měsíců

Více

Město přeje kultuře a informovanosti

Město přeje kultuře a informovanosti Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. ledna 2014 číslo 1 - ročník 24 zdarma - neprodejné Kultura v Otrokovicích se bude mít zase o něco lépe. Díky nové Městské galerii Otrokovice, zbudované v místě bývalého

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 6 2005 Ceny Ministerstva kultury Granty nadace OF Malá sonda do kultury Plzeňského kraje Olešnice z Vesnice roku městem Plumlovská přehrada se rozezní

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ VÝROČÍ 830 LET MĚSTA MILEVSKA. únor 2014. Veřejné zasedání zastupitelstva města. Vybíráme z obsahu: www.milevsko-mesto.

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ VÝROČÍ 830 LET MĚSTA MILEVSKA. únor 2014. Veřejné zasedání zastupitelstva města. Vybíráme z obsahu: www.milevsko-mesto. Milevský zpravodaj 2 2014 MILEVSKÝ únor 2014 str. 1 www.milevsko-mesto.cz ZPRAVODAJ VÝROČÍ 830 LET MĚSTA MILEVSKA V letošním roce slaví město Milevsko 830 let od první písemné zmínky. Pozornému čtenáři

Více

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA 3/2013 CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA Kraj Vysočina v současné době prochází transformací sociálních služeb. Mění přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobuje nabízené služby skutečným potřebám, které tito

Více

XXXIV. ROČNÍK DUBEN 2011 11 Kč

XXXIV. ROČNÍK DUBEN 2011 11 Kč XXXIV. ROČNÍK DUBEN 2011 11 Kč Jilemnické proměny: Valdštejnská ulice. pefi 2 Co se stalo o Velikonocích? ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J ČERVENEC 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK XI. 5,- Kč FARNÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Vývoj a dějiny fondu Z údobí existence původní fary v Hořepníku se nedochovaly žádné písemnosti.

Více

O dušičkách a duších. 257 Vydává město Mimoň Měsíčník LISTOPAD 2008. Evropskými penězi k rozšíření turismu i historického povědomí občanů o městě

O dušičkách a duších. 257 Vydává město Mimoň Měsíčník LISTOPAD 2008. Evropskými penězi k rozšíření turismu i historického povědomí občanů o městě 257 Vydává město Mimoň Měsíčník LISTOPAD 2008 Evropskými penězi k rozšíření turismu i historického povědomí občanů o městě Nepochybně k letošnímu největšímu úspěchu města Mimoně na,,bitevním poli evropských

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014. Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří!

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014. Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří! Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014 Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří! Ze společnosti Masopust opět po roce prošel centrem města Ze

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne 7. 3. 2006 zástupce obcí o problematice aviární influenzy

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby?

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 9 2/2012 Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? V pondělí 13. 2. 2012 uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více