H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J DUBEN 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XII. 5,- Kč NÁVRH ZBUDOVÁNÍ ŽELEZNICE NA TRASE HUMPOLEC PACOV V ROCE 1902-POKR. Pan řečník dává proto na uváženou, má-li se v započaté akci pokračovati, zvláště v době této, kdy obmyšlenou předlohou vládní možno navržený projekt uvést do formy zákona a má-li se vymáhati scházející dosud podpora zemská. Přimlouvá se za další postup v započatých pracích, neboť by odkladem příznivá chvíle tak brzy se opět nenaskytla. Jako další důvod uvádí, že by mohl jiný projekt konkurenční vzniknouti a to zejména z Pelhřimova do Humpolce, kterýž by pro kratší trať a s tím spojený menší stavební náklad, spíše podpory mohl dosáhnouti, ale čímž by utrpěly v našem projektu zahrnutá místa, jako jsou: Želiv, Červená Řečice, Hořepník a celé okolí, kteréž dráhou projektovanou poděleny býti mají a že by potom nebylo vyhlídky, aby v budoucnosti ku stavbě dráhy krajinou touto došlo. Navrhuje, aby zvoleno bylo výkonné komité, kteréž by v započatých pracích pokračovalo a obmyš-lenou dráhu ku skutku přivedlo. Zpráva tato přijata souhlasem a po krátké debatě, kteréž se zúčastnili pan Novák z Červené Řečice, pan Autengruber z Pacova poukázáním k tomu, že by město Pacov jen tehdy nějakou výhodu z projektované dráhy míti mohlo, když by navržena varianta, kterouž by nádraží u samého města Pacova se postavilo, zvoleni do výkonného komité navrženi pp.: Bedřich Milner, zemský poslanec a majitel velkostatku Heralec, Matěj Bíba, zemský poslanec a starosta okresu Pacovského, Filip Bečvář, říšský poslanec a starosta města Humpolce, Antonín Novák, řiditel velkostatku a starosta města Červená Řečice, František Novák, starosta města Pacova, František Valenta, starosta okresu humpoleckého, P. Ludolf Pejčoch, provisor kláštera Želivského. Za předsedu zvolen pan Bedřich Milner. Přítomní pánové prohlásili, že volbu přijímají, nepřítomnému panu F. Novákovi se zvolení písemně sdělí. Komitétu se ukládá neprodleně u zemského sněmu podáním příslušné petice o podporu zakročiti, by v nejbližším zasedání tato projednána býti mohla; též další potřebné kroky činiti přikazuje se tomuto komitétu. Též zúčastněné obce a okresy mají podáním petic na zemský sněm akci tuto podporovati. Návrh petice bude všem interessentům výkonným výborem v čas zaslán. Zpráva o schůzi této zašle se všem interessentům. Na to schůze skončena. P. S. Důvodem nevybudování železnice podle konceptu z r byla 1. světová válka. Poděkování za dodaný archivní materiál Mgr. Vladimíru Staňkovi z Humpolce Josef Kovář ČINNOST OBECNÍ KNIHOVNY Obecní knihovna zahájila činnost v roce Po celou dobu její existence je umístěna v budově Obecního úřadu. Knižní fond byl zpočátku tvořen zejména z darů občanů, v průběhu let byl rozšiřován a doplňován z prostředků Obecního úřadu a prostředků Okresní knihovny. Knihovna je vybavena naučnou a zábavnou literaturou pro dospělé a mládež a má v současné době svazků knih. Nákup nových knih je zajišťován z prostředků Obecního úřadu částkou Kč ročně. Rovněž tak je financován pro potřebu čtenářů nákup časopisu Květy. Kromě toho Městská knihovna Pelhřimov dvakrát ročně dodává v rámci výměnného fondu 150 knih pro dospělé a mládež. V rámci spolupráce se Základní školou konají žáci exkurzi do knihovny, kde mají možnost prohlédnout si knihovnu a seznámit se s jejím vedením a provozem. Knihovna je pro čtenáře otevřena vždy ve čtvrtek a pátek od 13:00 do 16:00 hodin. Knihy se půjčují zdarma na dobu 1 měsíce. V uplynulém roce bylo do knihovny přihlášeno 86 čtenářů z řad dospělých a mládeže. Tito si v průběhu roku vypůjčili knih. Svým vybavením a činností splňuje knihovna požadavky na toto zařízení kladené. Je vybavena počítačem, který je napojený na internet a slouží za úhradu i veřejnosti. Dobrá kniha stále poskytuje vzdělání a pohodu a proto věřím, že i v dnešní uspěchané době zajde do knihovny ještě větší počet čtenářů. Anna Rafajová, knihovnice SLOVNÍK NOVÉHO ZÁKONA Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem, kdy jindy si připomenout hlavní události Nového zákona a jejich přesah do dnešní doby. Amen hebrejský kořen znamená pravý, pevný, nadčasový. Ježíš touto částí uváděl své výroky. Dnes zakončuje modlitbu a vyjadřuje souhlas věřících. Apoštol apostolos je řecky vyslanec. Kromě dvanácti Ježíšových učedníků jsou za apoštoly označováni i další šiřitelé Ježíšových slov jako Pavel či později Bonifác.

2 Betlém judská vesnice u Jeruzaléma, rodiště starozákonního krále Davida i Ježíše Krista. Císař dát císaři, co je císařovo. Ježíš si nechal ukázat minci a zeptal se: Čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Tu jim řekl: Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři a co je Božího, Bohu. Démon v Novém zákoně jsou za démony pokládáni padlí andělé. Používá se pro ně též výraz běsi, ďáblové. Ježíš je uměl vymítat. Evangelium řecky dobrá zpráva, informace o příchodu Spasitele na zem. Farizej farizejové byli puntičkářští obhájci starozákonních mravů. Ježíš jim vyčítal nedostatek lásky a pochopení, oni ho chtěli zničit. Farizej, dnes znamená pokrytec. Golgota vrch, kde byl ukřižován Ježíš. Jde o popraviště severozápadně od Jeruzaléma. Dnes je golgota synonymem pro utrpení. Herodes judský král, proslul svou krutostí. Když se dozvěděl o narození Ježíše, krále židovského, pojal obavy o svůj trůn a nechal zavraždit neviňátka v celé své zemi. Chléb lámání chleba, tedy rozhodující chvíle. Ježíš při poslední večeři se svými učedníky označil Jidáše za zrádce a Petrovi řekl, že ho zapře. I.N.R.I. zkratka nápisu, který dal Pilát pověsit na Ježísův kříž: Jezus Nazarenus Rex Iudaeorum (Ježíš Nazaretský, král židovký) Jezulátko synonymum pro roztomilé dítě, jezule naopak pro hlupáka. Kdo se povyšuje Ježíšova slova přesně znějí: Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Dnes se první část výroku používá ve smyslu pýcha předchází pád. Lazar mrtvý, jehož vzkřísil Ježíš. Vstát jako Lazar se říká o někom, kdo se zázračně uzdravil. Mesiaš hebrejsky Pomazaný, Zasvěcený původně se tak titulovali velen a králové Izraele, v Novém zákoně je za Mesiáše pokládán Ježíš. Nanebevstoupení Ježíšovo vystoupení na nebesa je vylíčeno v Mk 16,19 (Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Od 4. století po Kristu se slaví tento svátek 40 dní po velikonocích. Otčenáš tuto modlitbu učil své žáky Ježíš. Jde o základní modlitbu křesťanů. V roce 1966 bylo její jednotné znění přijato katolickou, ortodoxní i evangelickou církví. Pátek třináctého Ježíš zemřel v pátek třináctého nísanu. I Adam okusil zakázané ovoce třináctý den po svém stvoření. Třináctka je dodnes nešťastným číslem. Ruce umýt si ruce (zříci se odpovědnosti). Pilát Pontský pravděpodobně chtěl Ježíše osvobodit, ať už si o něm myslel cokoliv. Marnou debatu Pilát zakončil tím, že si umyl ruce před lidmi: Já nejsem vinen krví tohoto člověka, je to vaše věc. Slovo slovo Boží se v Ježíši stalo člověkem. Jde o jeden ze základů křesťanského vyznání víry, Creda. Šest set šedesát šest 666 je číslem vyjadřujícím šelmu podle Apokalypsy. Tři králové mudrci z Východu se vedeni betlémskou hvězdou přišli poklonit Jezulátku. Svá jména Kašpar, Melichar a Baltazar dostali až v 10. století. Učedník v evangeliích jsou to ti, kdo následují Ježíše. Učedník dostává své poslání od Ježíše a podává o něm dál svědectví. Vánoce Boží hod vánoční je hlavním dnem svátků vánočních. Přesné datum Ježíšova narození nebylo známo. Nejstarší zmínka o Božím hodu vánočním pochází z roku 354 po Kristu. Zvěstování událost, kdy anděl Gabriel oznamuje Panně Marii, že se stane matkou Mesiáše ( Buď zdráva, milosti zahrnutá, Pán s tebou ). Gabrielův pozdrav se stal základem modlitby Ave Maria (zdrávas). Podle Patrika Ouředníka- Aníž jest co nového pod Sluncem (Praha 1994) Vybral Jan Jelínek ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ HOŘEPNÍK Modernizace výuky - interaktivní tabule a výuka Naše základní škola je v současné době zapojena do projektu Učíme interaktivně - zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod v prostředí základních škol kraje Vysočina v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost. Interaktivní tabule je plocha (zjednodušeně by se dalo říci velká obrazovka ), ke které je připojen počítač, datový projektor a ozvučení. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule. Na tabuli lze psát speciálními pery, prsty (v případě dotykového displeje). S promítaným obrazem je možné dále pracovat - do promítaných obrazů lze např. dopisovat a dokreslovat, dále lze po tabuli pohybovat jednotlivými obrázky, písmeny či číslicemi atd. Vytvořené texty či obrazy je možné naskenovat (nakopírovat) a uložit do počítače a vytisknout. Pro výuku se používá různý software, od Windows až po výukové programy, vytvořené přímo pro interaktivní tabule. Vyučující si také může pomocí speciálního programu připravovat a vytvářet vlastní vyučující hodiny. Na této přípravě se pak mohou podílet i starší žáci. Interaktivní výuka v žádném případě nemá za cíl a ani nemůže zcela nahradit výuku klasickou. Hlavním cílem interaktivní výuky je nabídnout žákům atraktivní formu výuky, kterou mohou zároveň s vyučujícím spoluvytvářet a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání. Tím se výrazně zvyšuje jejich motivace k učení. Hořepnická základní škola má v současné době 3 interaktivní tabule a čtvrtá je před montáží. První interaktivní tabuli jsme zakoupili již v roce 2006 a byli jsme první školou v blízkém i širším okolí. Mimo klasických učebnic postupně nakupujeme učebnice interaktivní. Pro zajímavost: cena interaktivní učebnice se pohybuje od Kč. Vlastníme již interaktivní učebnice: Český jazyk 1, Čítanka 1, Matematika 1, Prvouka 1, Fyzika 6, Fyzika 7, Fyzika 7 cvičení, Fyzika 8, Matematika 7, Měření fyzikálních veličin. Mgr. Jaroslav Musil, ředitel školy 2

3 TRAKTORIÁDA, Vzdělanější, tolerantní k odlišnostem rozdílných osobností, přejícní a vstřícní k lidem ve svém okolí. Myslím, že všichni takoví přátelští lidé, kteří nemyslí jen na svůj osobní prospěch, výrazně přispívají k tomu, že válku známe jen z filmů a románů. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny VIARUSTICA - LEADER SLOVO HEJTMANA Přicházející jaro nám kromě očekávaných hřejivých paprsků přináší i obnažení nepořádků nahromaděných v našich obcích a městech za zimu. Zvláště když je ta zima tak dlouhá jako ta letošní. Většinou se pouštíme sami do jarního úklidu okolí našich obydlí, i když bohužel mnoho spoluobčanů to nepovažuje za svou starost a nechává to na jiných. Naopak zvláště v menších městech a obcích si někteří dobrovolníci přibírají i pravidelnou péči o to společné například o pomníky a hroby připomínající oběti válek. Ty jsou projevem úcty nejrůznějším osobnostem od skutečných obětavých hrdinů bojujících za svobodu své vlasti až po nechtěné oběti zájmů vládců a jejich ambicí. Udržování těchto památek by mělo být pro nás všechny občanskou povinností. A určitě i pietní připomenutí historických událostí a jejich hrdinů má svůj trvalý význam. Potěšila mě zpráva, že byla nově zpřístupněna evidence válečných hrobů umístěných v kraji Vysočina a dále v celé České republice i v zahraničí. Tato evidence zahrnuje nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, ale i pomníky a pamětní desky nebo jiné symboly připomínající válečné události. Každý zájemce, který si chce vyhledat například někoho ze svých předků nebo osobu, o níž slyšel, že zahynula během války, a neví, kde je pohřbena nebo kde je připomenuta, může si nyní tyto údaje zjistit v centrální evidenci válečných hrobů. Ta je k dispozici na internetové stránce V kraji Vysočina je nejvíce evidovaných válečných hrobů a pietních míst na Jihlavsku (713), dále pak na Třebíčsku (295), na Havlíčkobrodsku (256), na Žďársku (255) a na Pelhřimovsku (193). V květnu to už bude 65 let, co v naší střední Evropě neznáme hrůzy války. Za tu historicky nejdelší dobu bez válečného běsnění jsme si na mírovou skutečnost zvykli jako na samozřejmost. Ale stále vidíme v barvitém zpravodajství ze všech končin světa, že lidská agresivita ve své nejstrašnější podobě nepřestala existovat. Co můžeme tedy my udělat pro to, aby byl mírový stav u nás trvalým? Ty velké války bývají důsledkem osobních malostí. Touhy po moci a majetku, po ovládání jiných, důsledkem sobectví, závisti a zášti. Můžeme tedy každý bojovat za mír tím, že se budeme prostě snažit být lepší. 3 V rámci realizace strategického plánu Leader vyhlásí začátkem března Místní akční skupina Via rustica o.s. 2. výzvu pro podávání žádostí o dotaci. Tentokrát se bude výzva týkat záměrů (fichí) 1, 3 a 4, které Vám níže přiblížíme. Fiche 1: Úprava a obnova veřejných prostranství, veřejné informační systémy Oprávnění žadatelé: Obce a svazky obcí Výše dotace: max. 90 % ze způsobilých výdajů, výše způsobilých výdajů: Kč V rámci tohoto opatření lze žádat o dotace na úpravu povrchů veřejných prostranství, výsadbu veřejné zeleně, obnovu chodníků a nezbytných přístupových komunikací, dále také na modernizace, zavádění a obnovu veřejných rozhlasů, nákup mobiliáře, pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně a veřejných prostranství. Fiche 3: Movité a nemovité kulturní památky, drobné sakrální stavby Oprávnění žadatelé: Obce, svazky obcí, občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace. Výše dotace: max. 90% ze způsobilých výdajů, výše způsobilých výdajů: Kč. Toto opatření využívá finanční prostředky na přípravu studií nebo projektů na obnovu, restaurování a oživení movitých a nemovitých kulturních památek, opravy, rekonstrukce a restaurování kulturních památek a drobných sakrálních staveb, tvorbu stálých výstavních expozic a realizaci aktivit vedoucích k oživení památek (výstavy, kulturní akce). Ovšem musíme ihned upozornit, že výstavy a kulturní akce jsou pouze doprovodným prvkem celého projektu, nikoliv stěžejní záležitostí celého projektu. Fiche 4: Infrastruktura cestovního ruchu Oprávnění žadatelé: Občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, zemědělští podnikatelé a nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu Výše dotace: max. 90% ze způsobilých výdajů, způsobilé výdaje: Kč. Cíle čtvrtého opatření jsou zaměřeny na budování pěších, lyžařských tras a hippostezek s důrazem na tématické zaměření poukazující na místní přírodní, historické, kulturní aj. zajímavosti. K této 2. výzvě budou uspořádány semináře pro žadatele, o kterých budeme včas informovat na stránkách sdružení Via rustica (www.viarustica.cz). Semináře budou připraveny tak, aby dokázali informovat o přípravě projektové žádosti, popisu projektu a jakým způsobem se vyvarovat případných formálních chyb, kvůli kterým by

4 mohl být žadatel o dotaci případně vyřazen z hodnocení i přesto, že jeho projekt je dokonalý. Samozřejmě bližší informace budou také začátkem března vyvěšeny na internetových stránkách sdružení Via rustica, kde budou umístěny potřebné formuláře pro vyplnění k žádosti, příručka pro žadatele a další nezbytné informační dokumenty. Současně také v případě potřeby získání bližších či upřesňujících informací je možné napsat na ovou adresu či zavolat na tel.: (Jiří Hodinka) nebo (Petr Holenda). VIARUSTICA - KURZY Jiří Hodinka, koordinátor sdružení Lukáš Vlček, předseda sdružení Máte-li chuť naučit se něco nového nebo se chcete zdokonalit v něčem, co už jste dělali, podívejte se na naši nabídku kurzů nejen pro dospělé. Pravidelné jazykové kurzy pro dospělé a mládež: angličtina pro začátečníky, angličtina pro falešné začátečníky, angličtina pro mírně pokročilé, němčina pro mírně pokročilé, němčina pro pokročilé, španělština pro začátečníky, francouzština pro mírně pokročilé. Kurzy probíhají 1 x týdně v naší učebně v délce 2 vyučovacích hodin (2 x 45 min.) Jedná se o celoroční kurzy, do kterých se můžete po domluvě, přijít podívat a kdykoliv se přidat. Počítačové kurzy Základy práce na počítači kurz v rozsahu 30 hodin (Internet, Elektronická pošta, Základy MS Word, MS Excel, Práce s digitální fotografií, Čtení a tvorba.pdf souborů, ) Balíček MS Office kurz v rozsahu 26 hodin (MS Excel, MS Word, MS Outlook, Powerpoint, ) Tvorba www stránek kurz v rozsahu 34 hodin (Webové CMS, HTML a XHTML, CSS a Javascript, CMS) Výtvarné kurzy Kurzy pod vedením zkušené výtvarnice jsou zaměřeny na širokou veřejnost, lidi každého věku a jakéhokoliv vzdělání, co si rádi kreslí a chtějí se zdokonalit. Kresba I.: správné vidění objektu, který jste se rozhodli nakreslit tužkou, uhlem, rudkou, barevnou křídou a pastelem. Kresba II.: pokračování v kreslení, rozvíjení dosud osvojených technik. Barevný pastel, uhel, perokresba, lavírovaná kresba tuší, začátky akvarelu, malba temperou, začátky malby. V brzké době plánujeme otevírat kurzy: ruština pro začátečníky, ruština pro pokročilé, angličtina pro začátečníky, anglická konverzace s mluvčí, která žila rok v anglicky mluvící zemi, němčina pro začátečníky, francouzština pro začátečníky, španělština pro začátečníky Počítačové kurzy- základy práce na PC, balíček MS Office pro pokročilé Výtvarné kurzy Kresba pro začátečníky, Kresba pro pokročilé Pokud máte zájem se přihlásit do kurzů Via rustica či získat bližší informace, navštivte internetové stránky nebo kontaktujte Mgr. Janu Smrčkovou na u či na telefonním čísle Jiří Hodinka, koord., Jana Smrčková, koord. kurzů KULTURA V HOŘEPNÍKU 3.4. Velikonoční zábava, hraje Unisono Jihočeské heligonky, kino, 19:00. SOKOL HOŘEPNÍK III. TŘÍDA, JARO Hořepník - Senožaty 15: Hořepník - Želiv 16: Hořepník Jiřice 16: Hořepník Petrovice 16: Hořepník Lukavec B 16:30 4

5 P O HŘEBNÍ SLUŽBA L. Z R N O & M. PŘITASIL Kancelář : Pelhřimov, Příkopy č.p. 209, tel.: , Pondělí - Pátek Pacov, Nám. Svobody č.p. 82, tel.: (ve dvoře pod Švadlenkou), Pondělí - Pátek 8-15 Smuteční obřadní síň hřbitov. O svátcích, v době pracovního klidu a volna, v případě nutnosti můžete kdykoliv přijet nebo volat na tyto čísla: tel.: , , mobil: , Nepřetržitá služba: Luboš Zrno: , Miroslav Přitasil: Provádíme a zajišťujeme kompletní služby, kompletní zařízení pohřbu s obřadem, bez obřadu, do hrobu a na kremaci Zhotovení parte a tisk na počkání - možno i s foto, převoz zesnulých po celé ČR i ze zahraničí Zajištění dechové hudby, varhaníka včetně zpěváků, řečníka, květinové vazby, věnce, stuhy Zakázkové kamenické práce, opravy a stavby nových pomníků, čištění, montáž krycích desek, provádíme renovace nápisových desek a písma ve zlatě, stříbře, VÝSEK NOVÝCH DAT Provádíme výkop hrobu, výzdobu a konečnou úpravu s odvozem zeminy a kamene v ceně výkopu Za projevenou důvěru Vám děkujeme! 5

6 KAM ZA KULTUROU V DUBNU KINO PACOV, VŽDY OD 19:30 7. DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ, česká komedie režiséra Zdeňka Trošky natočená podle stejnojmenné knihy M. Švandrlíka. Příběh slušného, hodného ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť je svědomitým lékařem, neumí svého poslání využít ke svému prospěchu. 14. POUTA, česká krimi detektivka. Antonín, příslušník tajné policie, se upne na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku. Hrdiny příběhu sužuje touha uniknout z pasti vlastní ho života. 21. DEŠŤOVÁ VÍLA, česká klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu. Ale nakonec dobro a láska zvítězí. 28. ŽENY V POKUŠENÍ, česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. KULTURA V PACOVĚ 4. VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA od 20:00 v Salačově Lhotě. Hraje Markýz John. 8. Zahájení výstavy obrazů Evy Chudové V KRAJINĚ SRDCE. Energetické obrazy. Hudební vystoupení Eva Stupková. Od 17:00 v Městském muzeu A. Sovy. Výstava potrvá do 30. dubna. 8. Přednášky: JAK ŽÍT A PRACOVAT S DĚTMI - od 16 hodin a Ukázková hodina angličtiny od 17 hodin v Městské knihovně v Pacově oddělení pro děti. 10. SEVERNÍ A JIŽNÍ INDIE film a vyprávění cestovatele p. Vídeňského v Hejli s baru ve 20: OŠKLIVÉ KAČÁTKO. Loutkové divadelní představení o trampotách smutného kačátka... Pro děti MtŠ a maminky s dětmi, kino od 10 h. 16. Divadlo Bolka Polívky a divadelní spolek Frída SEX, DROGY, ROCK&ROLL. Hrají: M. Trnavský a B. Munzarová. Začátek v 19,30 hod. v kině. Předprodej vstupenek MKS. KULTURA V PACOVĚ 16. Koncert kapel: UDG, O5 A RADEČEK, STAREJ PEJR, WADE. Sokolovna od 20: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V MOTOKROSU Pacovský Propad. Start závodu ve 13: ODKYSELENÍ ORGANISMU základ zdraví. Přednáší A. Benediktová. Od 17 hodin v Hejlis baru. Info v prodejně Harmonie. 24. TURNAJ VE STOLNÍM TENISU pro mládež a dospělé o pacovského kapra. Od 8 hodin v sokolovně. 29. CESTA K HARMONII DUŠE I TĚLA. Beseda o účincích energetických obrazů s Evou Chudovou v Měst. muzeu A. Sovy od 17:00. 3D KINO V PELHŘIMOVĚ SOUBOJ- premiéra dobrodružného filmu o souboji mezi dobrem a zlem. Mladý Perseus, se vydává na strastiplnou cestu za zničením boha podsvětí Háda, ve 20: JAK VYCVIČIT DRAKA -celostátní premiéra animované komedie pro všechny! Příběh se odehrává na dalekém severu, kde žijí nejen drsní Vikingové, ale spolu s nimi i draci, od 17: ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ - pro velký zájem opakujeme rodinný film natočený podle jedné z nejznámějších knížek pro děti. Režie se ujal slavný Tim Burton od 17:00. KULTURA V PELHŘIMOVĚ LAKOMEC hraje spolek divadelních ochotníků RIEGER, Městské divadlo, 19: SOUČASNÁ MÉDIA V PŘEDVOLEBNÍM ČASE- přednáška o chování médií v předvolebním čase v podání Jiřího Jíry, Městská knihovna hudební oddělení 17: TOMÁŠ LINKA A PŘÍMÁ LINKA, VZPOMÍNÁM NA M. TUČNÉHO- koncert oblíbeného folkového zpěváka, při kterém vzpomíná na M. Tučného, Městské divadlo Pelhřimov 19: ZDRAVÝ NEMOCNÝ- francouzská komedie z pera Moliera, o jednom hypochondrovi, "milující ženě", nešťastné dceři a rozumné služce, MD divadlo Pelhřimov 19:30. H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne OÚ Hořepník, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Více info zde: PODROBNÉ INFO

Více info zde: PODROBNÉ INFO Kurzy hebrejštiny začnou opět v září 2014, v týdnu od 2. 9. 2014. Biblická hebrejština: začátečníci - kurz čtení z učebnice rabi Richarda Federa Haleluja, pokročilí: čteme a překládáme 1. Knihu Mojžíšovu.

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 7. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2013 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VII. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Návod k vyplnění Informačního zásobníku projektů

Návod k vyplnění Informačního zásobníku projektů Návod k vyplnění Informačního zásobníku projektů K vyplnění formuláře potřebujete program Adobe Acrobat Reader verze 8 a vyšší. Pokud tento prohlížeč nevlastníte, doporučujeme vám stáhnout jej bezplatně

Více

5. výzva k předkládání projektů

5. výzva k předkládání projektů 5. výzva k předkládání projektů Místní akční skupina: Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Strategický plán Leader: Slovácko svébytné a barevné zvýšení úrovně života obyvatel slováckého venkova Kontakt:

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy Číslo výzvy: 3 Program Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa Opatření IV. Leader IV. 1.2 Realizace

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Nejsme, ani nechceme být klasickou obchodní společností, nýbrž opravdovou službou, která nejen zařídí a vykoná vše potřebné, mnohdy i nad rámec smluvených služeb, a udělá všechno

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Výsledky dosavadních jednání

Výsledky dosavadních jednání Příloha 1 Výsledky dosavadních jednání Teoreticky možné finanční zdroje na ministerstvech: Ministerstvo pro místní rozvoj (2017) Program Podpora obnovy a rozvoje venkova podprogram Podpora obnovy drobných

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 6. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Výzva č. 1/2009. Text této výzvy je možno nalézt na webu nebo v sídle MAS na níže uvedené adrese.

Výzva č. 1/2009. Text této výzvy je možno nalézt na webu  nebo v sídle MAS na níže uvedené adrese. Výzva č. 1/2009 Pro předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo Text této výzvy je možno nalézt na

Více

vyhlašuje Výzvu č. 1

vyhlašuje Výzvu č. 1 Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/341/000145 Předseda správní rady MAS: Miroslav Bouda tel.: 352 633 522 Manažer MAS: Ing. Miroslav Makovička tel.: 603 322 411, mas.sokolovsko@volny.cz

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. vyhlašuje VII. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na

Více

Plán rozvoje informační a komunikační technologie ve škole (ICT plán školy)

Plán rozvoje informační a komunikační technologie ve škole (ICT plán školy) Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 Plán rozvoje informační a komunikační technologie ve škole (ICT plán školy) Číslo jednací:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy 3 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013/Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV. 1.2 Realizace místní

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo S t a n o v y Hornického spolku Solles Chodov Čl.1 Název a sídlo Název: Hornický spolek Solles Chodov (dále jen "sdružení ") Sídlo: Hrnčířská 462, 357 35 Chodov Čl.2 Statut sdružení Sdružení je dobrovolné,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. C. k. privilegovaný sbor S T A N O V Y IČ: 27049515 Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. S T A N O V Y Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C.

Více

k předkládání ţádostí o dotaci

k předkládání ţádostí o dotaci k předkládání ţádostí o dotaci Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko (dále jen MASVHV) vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2008 2013 s názvem My zme Valaši, jedna rodina 4.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Číslo zakázky (bude doplněno v případě GP ZS) 1 10/2010/1.1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Sdružení chovatelů fretek (dále jen Sdružení ) Zkratka: SCHF Anglický ekvivalent: The Czech Ferret Breeders Association Sídlo: Štarnov 4, 798 52

Více