NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,"

Transkript

1 ÚVODNÍK Milí studenti, školní rok se nám rozbìhl a už více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, loòští tøe áci jsou rázem tìmi, na které za dveømi èeká maturitní zkouška a loòští maturanti už sedí v lavicích vysokých nebo vyšších odborných škol, nìkteøí pracují a nìkteøí se zdokonalují v jazyce nebo odcestovali do zahranièí jako au-pair. Podle našich informací nejdále skonèila z loòských ètvr ákù Katka Polomíková, která studuje na univerzitì v USA ve státì Georgia v Atlantì. Doufám, že i pøes moøe si na nás obèas vzpomene, zvláštì když u nás nastoupil právì letos ke studiu její bratr. A co je nového u nás a co nás èeká? V našich novinách je na tuto otázku øada odpovìdí, nicménì, alespoò struènì je shrnu. Sami vidíte, že škola i domov mládeže jsou naplnìny k prasknutí a že jsme kapacity uèeben i ubytování naplnili doslova do posledního místeèka. S tím souvisí fakt, který mùžete pozorovat z oken školy, a to stavbu další školní budovy, která bude v bezprostøední blízkosti domova mládeže a po dostavbì se s ním propojí. V nové budovì bude dalších sedmnáct pokojù pro ubytování, uèebny a klubovna. Sami jste už poznali, co pøibylo o prázdninách - další poèítaèová uèebna, nyní jsou tedy k dispozici celkem ètyøi. V suterénu stávajícího domova mládeže jsme vybudovali dvì klubovny a posilovnu... Aèkoliv materiální rozvoj školy je sice nutná a žádoucí vìc, nejdùležitìjší a zásadní je to, kolik se vy, studenti, ve škole nauèíte, nakolik se Vám ve škole líbí a jak se po skonèení školy uplatníte. Abychom s tìmito aspekty naší spoleèné práce mohli být spokojeni, k tomu pøeji Vám, milí studenti, a samozøejmì i Vám, milí kolegové, chu do práce, dobré nápady, pevné nervy i štìstí a zdraví. PaedDr. Karel Kostka øeditel školy Naše absolventka, Petra Kamencová, se probojovala až do samotného finále MISS ÈR 2003, což je pro naši školu, ale samozøejmì i pro mìsto Vsetín, sympatický úspìch. Pedagogové si jistì vzpomenou, že Petra sedìla v lavici s Evou Kiliánovou. Eva se vìnovala nìjakou dobu modelingu v Itálii, dnes žije se svým pøítelem, fotbalistou Milanem Barošem, ve Velké Británii. Škoda, že se ve finále MISS ÈR obì dívky nesetkali spoleènì, bylo by to hezké. Petra se i ve finále držela stateènì, PETRA KAMENCOVÁ VE FINÁLE MISS ČR 2003 až do poslední chvíle jsme ji považovali za favoritku, ale zùstalo u pøání. Petro, udìlala jsi nám radost, blahopøejeme! K pousmání je dnes skuteènost, že když Petru maminka pøivedla k nám do školy, moc si pøála, aby se Petra trošku otrkala, protože byla tiché, nenápadné dìvèátko, jak øíkala maminka: Kde ji postavíš, tam ji najdeš. No, a nakonec jsme ji spoleènì našli ve finále MISS. CHORVATSKO TRADIČNĚ Jak už se stalo tradicí, noví studenti 1. roèníkù naší školy spoleènì se zájemci z vyšších roèníkù odcestovali první záøijový týden na seznamovací pobyt do Chorvatska k Jaderskému moøi. Byla to jejich první spoleèná akce a my máme radost, že je mezi nimi plno šikovných a inteligentních chlapcù a dívek. EU BOHATĚ PŘISPĚJE I pro letošní rok k nám byla EU prostøednictvím programu Leonardo da Vinci štìdrá. Obdrželi jsme dotace ve výši témìø sedmset tisíc korun. Díky tomuto pøíspìvku absolvovala skupina studentù v minulých dnech tøítýdenní stáž ve Španìlsku v mìsteèku Callela nedaleko Barcelony, další skupina studentù je právì v této dobì na tøítýdenní stáži v Øecku v Athénách a je pøipravena rovnìž tøítýdenní stáž v Itálii ve Finale Ligure, na kterou studenti odcestují v kvìtnu. NOVÍ STUDENTI Èas je neúprosný a sotva jsme se rozlouèili s loòskými absolventy naší školy, už jejich místa obsadili studenti noví. Mají za sebou první týdny studia, doufáme, že se jim ve škole líbí a pøejeme jim hodnì osobních i studijních úspìchù, pevná pøátelství a kamarádství. Dovolujeme si tak mezi námi pøivítat studenty: Bolfová Lucie, Èernoch Václav, Dadáková Lenka, Denková Gabriela, Doležalová Adriana, Dolinová Monika, Filáková Kristýna, Harišová Lucie, Hurtíková Milada, Juøicová Petra, Klímková Michaela, Koláø Jiøí, Koutná Veronika, Kubáòová Kamila, Luèanová Kristýna, Machovská Anna, Malíková Radka, Musialová Kateøina, Poloková Lenka, Polomík Martin, Rebroš Marek, Regerová Lucie, Schönbaumová Bohumila, Šamajová Barbora, Šimurda Marek, Šipošová Monika, Škarabelová Kamila, Šmiøák Jakub, Varga Ondøej, Vykopalová Hana, Závadová Karolína, Zejdová Zuzana, Bártková Zuzana, Barvík Karel, Besta Miroslav, Bluma Martin, Daòková Monika, Fojtíková Michaela, Janovský Jaroslav, Jarosz René, Kasalová Anna, Kováøová Zuzana, Krausová Dana, Krausová Petra, Kubanová Iveta, Kulichová Monika, Lušovjnanová Markéta, Machálková Veronika, Machù Hana, Mazochová Nela, Merèep Marijan, Mydláøová Tereza, Nejedlíková Nela, Ondrušová Denisa, Pavlasová Lucie, Pekárková Josefina, Plešková Andrea, Soukupová Helena, Shtilmark Andrey, Stojanová Miroslava, Synková Jana, Švajdová Lucie, Vavreèková Veronika, Vèeláková Andrea, Zubíèková Kateøina, Borošová Zuzana, Breznická Andrea, Dalecký Ondøej, Divínová Kristýna, Eisová Lucie, Gabková Zuzana, Gajdošíková Vendula, Gebauerová Zuzana, Janáèová Barbora, Jankových Erika, Jurèáková Martina, Jureèka Jan, Juøíèek Igor, Klímková Lucie, Kochaòová Monika, Koòaøíková Lenka, Kosa Adam, Kulatý Jan, Kuzyè Lukáš, Marek Jiøí, Marijanovièová Marija, Mikšík Jakub, Mikulenèák Tomáš, Mikulenková Zuzana, Mynáø Jan, Otáhalová Denisa, Pokora Tomáš, Procházka Lukáš, Tobiáš Jiøí, Topièová Petra, Vávra Jan, Volek Štìpán, Zimèíková Michaela, Zuzaòáková Marie, Adámková Lenka, Adámková Michaela, Beránková Lucie, Borák Josef, Èáòová Irena, Daòa Bohumil, Drha Iva, Elšík Jan, Gášek Martin, Grycmanová Erika, Helis David, Hodoò David, Horák Jaroslav, Hrbek Daniel, Kocurek Pavel, Kopecká Lucie, Kuncová Petra, Lukáš Roman, Malá Petra, Maléøová Zuzana, Maòák Daniel, Michalèíková Zuzana, Muškát Ondøej, Nováková Kateøina, Pavlištík Lukáš, Polášková Šárka, Øepa Jan, Škabraha Kamil, Škrabánek Roman, Šprinc Filip, Táborský Karel, Tkadlec Tomáš, Vlèková Zdenka, Zvoníèková Kristýna, Bartalová Milada, Cedivoda Karel, De La Hoz José, Dominikoviæ Marko, Frydel Jiøí, Chudìj Radek, Kaštovský David, Kocurek Jaroslav, Kováøková Barbora, Krejèí Petr, Kubiš Michal, Kuèera Pavel, Maòák Dušan, Matušincová Renata, Mìkynová Simona, Mikulec Jan, Mišunová Veronika, Mizera Jan, Nykodýmová Eva, Procházková Petra, Šavarová Petra, Tkadleèková Hana, Tydlaèka Jakub, Urbánková Veronika, Voèík Martin, Žùrková Marie, Davídek Jan, Zeman Jiøí, Kulíšek Josef, Janišová Kristýna, Dvoøáková Lenka, Hlinský Ondøej, Valigurová Michaela, Píštìcký Miroslav. JAZYKOVÁ ŠKOLA V odpoledních hodinách organizuje naše škola jazykové kurzy pro veøejnost. Zpravidla jde o výuku v rozsahu tøí vyuèovacích hodin týdnì, které probíhají v jednom vyuèovacím bloku. Tradiènì nejvìtší zájem je o angliètinu, kde jsme museli vzhledem k poètu klientù pøistoupit dokonce na dìlení tøíd, v obdobném rozsahu jako v minulých letech trvá zájem o francouzštinu, trvalý pokles zájmu je o nìmèinu a po nìkolika letech jsme znovu otevøeli první roèník španìlštiny. Do všech kurzù se mohou hlásit studenti školy (a doporuèujeme to zvláštì studentùm ubytovaným na domovì mládeže), pøièemž hradí pouze 1/2 roèního školného (tj. asi 1000,- Kè za rok).

2 2 KAM VE ŠKOLNÍM ROCE 2003/2004 Mimo Chorvatska, Španìlska a Øecka, kam jsme již letos na podzim do zahranièí vycestovali, nás èeká ještì stáž ve švýcarské bance UBS a pøedvánoèní exkurze do Vídnì, které se zúèastní studenti prvních roèníkù a zájemci z ostatních roèníkù (už teï se lze hlásit na sekretariátu školy). Na pøelomu února a bøezna je pak pøipravena tradièní exkurze do USA (New York a Washington), v dubnu výmìnný pobyt studentù do Nìmecka (gymnázium Reuchlin v Ingolstadtu) a exkurze do automobilky Audi v Ingolstadtu. V kvìtnu odcestujeme na tøítýdenní stáž do Itálie (Finale Ligure), souèasnì oèekáváme pøíjezd studentù z naší partnerské školy v Nìmecku k nám do PRŮBĚŽNÉ STATISTIKY Už nìkolik let se držíme ve špièce škol v ÈR, které vysílají své studenty v hojné míøe na zahranièní exkurze a stáže. Abychom mìli pøehled o tom, kde všude naši studenti mìli možnost trávit èas poznáváním cizích zemí a pøípadnou praxí, vedeme si o výjezdu každého studenta podrobnou dokumentaci. Kam tedy naši studenti v posledních letech nejèastìji zavítali? Anglie - 63 studentù, Francie - 45 studentù, Chorvatsko studentù, Itálie - 37 studentù, Lichtenštejnsko - 26 studentù, Maïarsko - 68 studentù, Nìmecko studentù, Polsko - 24 studentù, Rakousko studentù, Skotsko - 6 studentù, Španìlsko - 45 studentù, Švýcarsko - 72 studentù, USA - 77 studentù. INTENZIVNÍ JAZYKOVKA V letošním roce rovnìž organizujeme roèní intenzivní kurz jazyka anglického, výuka probíhá denní formou, za týden jde o 20 vyuèovacích hodin. Studium pøipravuje studenty jednak k pøijímacím zkouškám na vysoké školy - zejména pedagogické obory s aprobací angliètina, jednak na mezinárodní zkoušky (nejèastìji The Cambridge First Certificate), pøípadnì na èeskou státní zkoušku. Vsetína. Pokud se najdou zájemci, je možná i úèast na atraktivní exkurzi do TOKIA, která probìhne rovnìž v kvìtnu. Všechny výše uvedené akce jsou dotovány ze strany EU a z rozpoètu školy, podíl studentù na nákladech èiní maximálnì 1.000, ,- Kè. Vyjímkou jsou pouze exkurze do USA, kde se cena pohybuje kolem ,- Kè a do Japonska, kde cena èiní ,- Kè. Bližší informace o všech výše uvedených akcích získáte na sekretariátu školy u pana øeditele nebo u paní Vaculèíkové. KRICHLIČKA Necenzurovaný a ryze studentský èasopis Krichlièka pøežil úspìšnì loòský školní rok, a co pøežil, opravdu zaujal. Zejména pøíbìh, ve kterém hlavní role pod pseudonymy hrál profesoøi, èetli mnozí se zájmem a napìtím. Pøejeme Krichlièce i v tomto roce spoustu dobrých nápadù a hodnì spokojených ètenáøù. A kdo patøil do loòské úspìšné redakce èasopisu? Martina Èablová, Andrea Kolísková a Katka Pudelková. Potìšitelné je, že èasopis nikoho neurazil, nikoho nepohoršoval, a Boss Carlos (pan øeditel) se dozvìdìl o jednotlivých profesorech a pracovnících mnoho pøekvapivých informací, zejména o jejich nadpøirozených schopnostech. Díky tomu, že jsem byla vybrána, zúèastnila jsem se tøítýdenní stáže ve Španìlsku. Mým odborným zamìøením ve škole je cestovní ruch, takže jsem byla ráda, že jsem si mohla vyzkoušet už teï rùzné vìci v praxi. Naším cílem bylo seznámit se s prací prùvodce a delegáta cestovní kanceláøe. Nauèila jsem se sestavit cestovní a pobytový itineráø, nejvìtší zkušeností pro mì byla práce v informaèní recepci hotelu Olympic. Radila jsem a pomáhala turistùm, takže pro mì bylo nejdùležitìjší sehnat si informace o Španìlsku a hlavnì o Katalánsku. Nejèastìjší otázky se totiž týkaly právì Katalánska, ale taky rùzných fakultativních výletù, jak kulturních, relaxaèních parkù v Evropì. Každý den jsme mìli semináøe. Povídali jsme si o cestovním ruchu, jeho formách a druzích, o rozdílech mezi prùvodcem a delegátem, o hotelích. Dostávali jsme rùzné praktické úkoly, napøíklad provést marketingový výzkum, kolik èeských turistù je ubytovaných ve vybraných hotelích, jaká je kapacita a kolik stojí v hotelu jedna noc. Dozvìdìla jsem se, co je to informaèní kniha, co by mìla obsahovat, k èemu je dobrá a na konci našeho pobytu jsem si musela sestavit svou informaèní knihu na základì informací, které jsem v prùbìhu stáže nashromáždila. Shánìla jsem rùzné prospekty, letáèky, mapy Calelly a hlavnì Barcelony, LETOŠNÍ ŠPANĚLSKO sportovních, tak i tìch zábavních. A cizí jazyk? Znát aspoò základní fráze bylo pro mì velmi dùležité. Na recepci, v ostatních hotelích i ve mìstì jsem se dorozumívala anglicky. Ale taky jsem se nauèila pár frází ze španìlštiny. Nejhorším zážitkem pro mì však bylo to, když do recepce pøišel napøíklad nìmecký turista, neumìl anglicky a potøeboval poradit. Cítila jsem se strašnì bezmocná. Uvìdomila jsem si, že znát cizí jazyky je strašnì dùležité. Každý z nás si odprùvodcoval buï nìjaké mìsto nebo oblast. Já jsem praktikovala v Port Aventuøe, což je jeden z nejvìtších informaèních a SBÍRKA PRO DĚTSKÉ DOMOVY Jedna z milých tradic, která na naší škole už hluboko zapustila své koøeny, je každoroèní sbírka dárkù pro dìtské domovy, které vždy na Vánoce pøedáváme dìtem, jež nemají to štìstí, aby mohly žít ve svých rodinách. Minulé roky jsme tak díky dárkùm studentù potìšili dìti v dìtských domovech Brušperk, Liptál a Valašské Meziøíèí. Od vedení všech tìchto domovù jsme dostali upøímná podìkování a uznání, ale podstatné je, že jsme pøinesli alespoò trošku štìstí a radosti tìm, jejichž život je už od dìtství poznamenán absencí rodièovské péèe. Podìkování tak patøí všem Vám, kteøí jste neváhali a do sbírky pøispìli, i dìvèatùm, které s organizací sbírky pomáhaly - Kristýnì Mátlové a Šárce Davidové. V letošním roce chceme v tradici samozøejmì pokraèovat, rozhodnete-li se dáreèkem do sbírky pøispìt, pøineste jej, prosím, na sekretariát školy ke sleènì Adrei Bumbalové. Dìkujeme. KURZY A REKVALIFIKACE Dùležitou souèástí èinnosti školy je organizování a zajiš ování kurzù pro veøejnost, ÚP Vsetín, firmy a státní instituce. I v letošním roce už jsou tyto kurzy v plném proudu, jde zejména o kurzy zamìøené na výuku obsluhy výpoèetní techniky, ekonomiky a úèetnictví. Mezi novinky patøí víkendové semináøe organizované na zakázku ministerstva školství - semináøe jsou vedeny jako pøíprava k realizaci projektù a projektovému øízení programù financovaných pro oblast školství ze strany evropské unie. protože jsem se zde uèila prùvodcovat. Navštívila jsem museum Pabla Picassa, Sagradu Familii, dìjištì Olympijských her, které se ve Španìlsku konaly v roce 1992, dále Monjuic, odkud jsem mìla výhled na celou Barcelonu. Seznámila jsem se s museem Salvadora Dalího a s malými mìsteèky jako je Santa Susna, Malgrat de Mar a další. Pro každé místo jsem musela mít teoretickou pøípravu a sestavit itineráø. Byla to pro mì velká zkušenost, protože jsem se dozvìdìla spoustu nových a zajímavých informací, které by mìl každý dobrý delegát znát a vìdìt. Pokud bych mìla èas vrátit zpátky a znovu se rozhodnout, jestli na tuto stáž jet nebo ne, urèitì bych neváhala a jela znovu. Španìlsko mì jako zemì velice nadchla. Byla jsem tu poprvé, ale už teï vím, že se zde urèitì nìkdy vrátím. Doufám, že to bude v profesi delegáta cestovní kanceláøe. Barbora Øíèná 2.B VÝTVARNÁ DÍLNA V prùbìhu prázdnin byly vybudovány v suterénu domova mládeže dvì nové klubovny. V jedné budeme instalovat zrcadlovou stìnu a její využití by mìlo smìøovat smìrem k pohybovým aktivitám - aerobic, taneèní kroužek apod. Druhá klubovna je urèena rukodìlným a umìleckým aktivitám, jako je tøeba výtvarná oblast. Doufáme, že zejména studenti ubytovaní na domovì mládeže zde naleznou inspiraci a chu do práce.

3 3 SPORTOVNÍ KLUB NABÍDKA AKCÍ LEZECKO - TURISTICKO - LYŽOVACÍ VÍKENDY LEZENÍ 2003 Termín konání: øíjen 2003 Místo konání: Èertovské skály - Lideèko Max. poèet: 10 studentù Pøihlášky: pan Graclík KASÁRNA 2003 (lyže - snowboard) Termín konání: prosince 2003 Místo konání: lyžaøské støedisko KASÁRNA - Javorníky horská chata (NA KASÁRNI( Cena: 1200,- Kè Cena zahrnuje: 2x denní jízdné na vleky, 2x nocleh, 2x plná penze Max. poèet: 20 studentù Pøihlášky do: 21. listopadu 2003 (pan Machálek) ALPY HOCHKAR 2004 (lyže - snowboard) Termín konání: bøezen - duben 04 - bližší informace u pana øeditele CHOPOK - SLOVENSKO 2004 (lyže - snowboard) Termín konání: bøezen 04 - bližší informace p. Jokeš TREK MALOU FATROU 2004 Termín konání: duben 04 Místo konání: Malá Fatra - Slovensko Max. poèet: 10 studentù Pøihlášky: p. Psík VODÁCKÉ EXPEDICE (MAX. 20 STUDENTŮ/AKCE) LUŽNICE kvìtna 04 Cena: 1.500,- Kè (pøedbìžná) Cena zahrnuje: pùjèení materiálu (lodì, pádla, vesty, pøilby), doprava osob a materiálu tam i zpìt, zaplacení kempù Vybavení: neoprén (doporuèeno), stan, spacák, karimatka, jídlo - vlastní Pøihlášky do: 23. dubna 04 (pan Pavlùsek) CYKLOTURISTIKA ORLICKÉ HORY 04 Termín konání: pøelom duben - kvìten 04 Pøihlášky do: 31. bøezna 04 (pan Pavlùsek) INVEX 2003 V letošním roce naše škola, jako již tradiènì, poøádala exkurzi na veletrh výpoèetní techniky INVEX, který se konal na brnìnském výstavišti a to ve dnech Akce se zúèastnili mimo studentù také profesoøi Machálek a Sívek. Pro studenty byla nejzajímavìjší nejspíše hala Z, ve které byly letos poprvé spojeny GAMEHALL a DVD - HALL. V této hale se také konalo mistrovství ÈR v poèítaèových hrách. Jasným favoritem ve høe COUNTER - STRIKE byl v souèasnosti nejlepší tým naší republiky NEO- FIGHT. Pro vítìzný tým byla pøipravena výhra ve výši cca Kè. Mezi další zajímavosti INVEXu urèitì patøila hala Y, ve které se nacházely WI-FI technologie a byl zde zpøístupnìn tzv. HOTSPOT, pøes který bylo možno se zdarma pøipojit internetu. Výkladový slovníèek k tomuto èlánku k dispozici v hodinách výpoèetní techniky. KULEČNÍK A STOLNÍ FOTBAL Do konce 1. ètvrtletí bude kuleèník a stolní fotbal k dispozici v suterénních prostorách domova mládeže, kam jsme je pøesunuli proto, že prostory jim v minulosti vymezené ve škole našly využití pro výuku. Stejnì tak bychom v nejbližší dobì rádi zøídili v suterénu domova mládeže novou hernu stolního tenisu místo herny, která byla do loòského školního roku v suterénu školy. POSILOVNA Další novì zbudovanou místnost využijeme jako posilovnu. Potøebujeme ovšem ještì nìjaký èas, abychom mohli nechat veškeré posilovací stroje pøekontrolovat a seøídit u autorizovaného servisu. Jak do posilovny, tak i do dalších dvou nových kluboven mají samozøejmì pøístup nejen studenti ubytovaní na domovì mládeže, ale všichni studenti školy. Je však nutno nahlásit se u vychovatelù zodpovìdných za provoz uvedených prostor. VRCHOLOVÝ SPORT Je potìšitelné, že øada studentù se vìnuje sportovním aktivitám rekreaènì a že dochází do našich sportovních her. Nicménì ve škole studují také studenti, kteøí provozují sport na vrcholové nebo reprezentaèní úrovni. Jde jednak o dorostenecké a juniorské hokejisty, fotbalisty a tenisty. Pøejeme jim hodnì úspìchù, mimo jiné také proto, že nereprezentují pouze naše mìsto a republiku, ale také naši školu. ČTVRTÁ UČEBNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Jistì studentùm neuniklo, že jsme v prùbìhu prázdnin instalovali další uèebnu výpoèetní techniky. Dvì nejmodernìjší uèebny ve 3. poschodí školy budou využívány v pøevážné míøe k výuce informatiky a výpoèetní techniky, dvì uèebny v suterénu jsou urèeny mimo bìžnou výuku výpoèetní techniky zejména pro výuky techniky administrativy a výuku v kurzech a rekvalifikacích. Všechny poèítaèe jsou samozøejmì pøipojeny na internet, internet je zprovoznìn rovnìž v budovì domova mládeže. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU Termín konání: 12. ledna ledna 2003 Místo konání: lyžaøské støedisko KASÁRNA -Javorníky horská chata NA KASÁRNI Vedoucí kurzu: Mgr. Petr Pavlùsek Instruktoøi: Mgr. Leona Hejdušková, PaedDr. Karel Kostka, p. Roman Machálek, Ing. Tomáš Šimko, Mgr. Pavel Psík Zdravotník: p. Dana Trusinová První jídlo: veèeøe Poslední jídlo: obìd Odjezd: (nedìle) v hod. od školy zvláštním Návrat: autobusem (sobota) v hod. autobusem zvláštním autobusem pøíjezd na Vsetín hod. Studenti mají hrazeno: 6x plnou penzi, ubytování, týdenní jízdenku na vleky, vyvezení výstroje autem z Pod atého na Kasárna a zpìt, pojištìní, pøednáška horské služby. Celou cenu je nutno uhradit do (možnost platby ve dvou splátkách (sekretariát SSPoŠ) Pro studenty II. roèníku je lyžaøský kurz souèástí platných osnov, proto je nutné, aby tuto akci brali jako povinnou!! Studenti si vezmou s sebou: teplé obleèení, sjezdové lyže s bezpeènostním vázáním + hùlky, možno vzít místo lyží snowboard - pøipsat na pøihlášku (bude vytvoøeno družstvo snowboardingu ), lyžaøské boty, lyžaøské brýle, - èepici, rukavice, budík, pøezùvky na horskou chatu, knihy, pøípadnì hudební nástroje, hry (karty, šachy), obèanský prùkaz, PLATNÝ PAS, prùkaz zdravotní pojiš ovny, toaletní potøeby, ruèník, plavky, léky, nebrat s sebou vysokou finanèní hotovost (pøimìøené je ,- Kè/os.)

4 4 VÝSLEDKY DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI Z ČERVNA 2003 Stejnì jako v každém z posledních deseti školních let dáváme vždy na konci školního roku studentùm možnost vyjádøit se anonymnì formou dotazníkù k práci školy i k práci jednotlivých pedagogù. Podrobné vyhodnocení dotazníkù èítá mnoho stran, pro úèely školních novin pøinášíme alespoò struèný výtah. 1. Odpovídal školní rok 2002/2003 Vašim pøedstavám? ANO 289 x; NE 14 x ÈÁSTEÈNÌ 14 x 2. S èím jste byl(a) nejvíce spokojen (a) - se spolužáky, s dobrou organizací a atmosférou - s lyžákem - s novou uèebnou poèítaèù - s anglickým lektorem - se super stáží v Øecku - skoro se vším až na krátké pøestávky - s profesorským sborem - Chorvatsko bylo perfektní - s atmosférou pøátelství ve škole - že se nabízí poøád nìjaké mimoškolní akce (voda, stáže, jazyky, pinec) - s nepovyšováním se uèitelù nad studenty - s možností neomezeného pøístupu na internet - že si nemusíme (až na vyjímky) shánìt uèebnice, ale máme je od školy pùjèené - s výletem - se školním barem (až na ty øady - posílit obsluhu) - s možností opravit si v konzultaèkách nìkteré známky - s výukou jazykù, proti základce jsem strašnì pokroèila - s ochotou uèitelù a vstøícností - prostøedí školy je na úrovni a intr je super - s novou tìlocviènou a perfektním povrchem - s možností zahranièních praxí - se vším, je to tady super - s profesory Šimkem, Sívkem, Kostkovou, Ïurišovou, Zbrankovou a Hejduškovou, jsou skvìlí - s vedením školy, že na nás nekašle, ale že se stará - se sekretáøkou øeditele, je hroznì pracovitá a fajn - s Viktorem z pokladny - s Døevojánkovou, je dobrá tøídní - se školníkem - s Dany (školním psem) - s novou krásnou jídelnou na internátì - s vychovatelkou Ondrovou, dokáže nás pochopit - s výukou prof. Grigorovové, je profièka atd. atd. atd. atd S èím jste nebyl spokojen? (uvádíte-li jednotlivé pøedmìty, pøesunujeme odpovìdi k otázce è. 5) - proè se musí pøi velké absenci ke komisionálkám, když mám dobré známky? - mám skoro samé jednièky a jednu ètverku, myslím, že ta ètyøka nepatøí mì, ale vyuèujícímu - v jednom dni se nìkdy nahromadí hodnì písemek (hlavnì konec roku) - proè si nemùžem dopsat písemky v konzultaèní hodinì? - jsme taky lidé, nìkdy je uèiva odpornì moc a nedá se všechno zvládnout - ceny v baru by mìly být víc studentské - nìkteøí profesoøi nechápou, že se nedá všechno stíhat, chtìla bych je vidìt, kdyby se mìli uèit takové pálky (?) jako my ze všech pøedmìtù - nìkde nestíhám (právo, matematika, nìmèina) - proè se letos neletìlo do USA? - pøidat polièky na internátì - vaøit na intru vegetariánskou stravu - zrušit studijní prùkazy - jezdit do divadla do Zlína, kultury je málo - profesor v zemìpisu si neumí udìlat autoritu - ve výpoèetce je pøíliš rychlá výuka - s drzou uklízeèkou (?) - nedostal jsem se do Španìlska - zrušili trafiku - zákaz kouøení pøed školou, bìhání v TV - na nìkteré stáže se bere málo žákù - s tøídní knihou - v hypernovì stojí 3 BITKA (?), 5,90, ve školním baru 10,- Kè, sežeòte levnìjšího provozovatele! - není nic, co by vadilo, nìkteré malichernosti nestojí za to - že náhradní rozvrh je nìkdy na poslední chvíli - s metodami nìkterých vyuèujících - s krátkými pøestávkami - s našimi dveømi, byly nìkolikrát spravovány, až se vylomily - že v nìkterých hodinách popíšeme 3 strany a musíme se to na druhý den nauèit i když jedeme domù až ve 4 hodiny. A že nám neodpadají hodiny - s tím, že píšeme písemku za tøi mìsíce, je toho moc - že se zrušily chmelové brigády 4. Ve kterém pøedmìtu jste získal (a) nejvíce vìdomostí a znalostí? (odpovìdi na tuto otázku nelze analyzovat prostými souèty, protože odpovìdi jsou pøímo závislé na tom, zda a v kterých roènících se pøedmìt vyuèuje, souèty tedy slouží spíše pro ilustraci) 216 x právo 203 x èeský jazyk a literatura 187 x angliètina 163 x nìmèina 141 x podniková ekonomika, úèetnictví 130 x marketing 118 x informatika, výp. technika 93 x management atd. atd. 5. Ve kterém pøedmìtu byla výuka neuspokojivá a proè? Vaše odpovìdi jsme pøedali vyuèujícím, obecnì platí, že nejvìtší problémy jste mìli v zemìpise a v matematice. U ostatních pøedmìtù jsou problémy spíše ve vazbì k osobì vyuèujícího, napø. v angliètinì (3.A) jedna skupina vyslovila velkou spokojenost, druhá skupina u jiného vyuèujícího nespokojenost. 6. Co bychom mìli pro pøíští rok zachovat a co zrušit? - zachovat školní rádio, vysílání ke konci roku se úplnì rozpadlo - zachovat všechno, nerušit nic! - zachovat sportovky, ale udìlat vìtší nábor, a nás chodí víc - kulturní klub v druhém pololetí skoro nebyl - zachovat školní galerii, je super - zachovat stáže v zahranièí, nemají chybu - zachovat tìlocvik, zrušit rozcvièku - zachovat pøátelský pøístup profesorù, zrušit pøezouvání - zachovat Moa, je to nejlepší anglický lektor široko daleko - zachovat možnost pracovat odpoledne zdarma na internetu, nerušit nic - zrušit šikanování za kouøení a pøezouvání - zachovat jídelnu, halu, intr, zrušit veèerku na intru - zachovat známkování a zrušit studijní prùkazy - zachovat všechno, škola je výbornì vybavená a je tu fajn - rozhodnì zachovat stáže a dát víc hodin TV - svaèinky paní Š astné, jsou moc dobré - zachovat stáže, rozhlas, bufet, zrušit nic - zachovat by se mìla atmosféra, která prochází celou školou - líbí se mi vše tak, jak je, nic nerušte - zachovat všechno, zrušit Šimkovy hlídky po nepøezutých studentech 7. Co nového byste ve škole uvítali? - nové krásné prvaèky - výuku španìlštiny - kuøárnu - klubovnu na internátì - delší pøestávky - když je nìjaký profesor nemocný, nemusí se všechno suplovat, ale nìkdy mùže i nìco odpadnout, ne? - aby zase vysílalo školní studio - sbìr chmelu - saunu, bazén - další zahranièní studenty - uvítala bych i v budoucnu skvìlou atmosféru, která tu panuje - kdyby nìkdy odpadly poslední vyuè. hodiny - jeden den delší vyuèování a v pátek zkrácenou výuku - to nechám na vás! - zprovoznìní posilovny, kuleèníku a stolního fotbalu - více nepovinných jazykù - tøeba nìmeckého lektora, když je tu anglický, anglická èást Kostky má Moa, nìmecká nikoho 8. Koho z pracovníkù byste chtìli pochválit, a proè? (výbìr) PaedDr. Kostka - ve škole všechno øádnì klape, za celou tuto školu, za mezinárodní stáže, za to že mì do školy vzal, za pøátelskost a starostlivost ke studentùm, za všechno, co pro školu dìlá, že není lhostejný k názorùm studentù Mgr. Pavlùsek - za super vodácké a cyklistické akce, za starostlivost o studenty, za pozitivní pøístup, kamarádskost a snahu vyhovìt, za sportovní klub, za taktní a solidní chování. Mgr. Hejdušková - za vodácké akce, za školní galerii, za to, že mì nevydusila v nìmèinì, za pestrou a zajímavou výuku, má skvìlý pøístup (až na obèasné nálady, perfektnì vysvìtlí látku a donutí nás uèit se. Ing. Šimko - typický chaotik s velkým srdcem, nauèil mì výpoèetku, dal mì dohromady s poèítaèem, nechal se ukecat, že tenisky jsou pøezuvky, za pøátelskost a snahu pomoci, za pochopení po nemoci, za smysl pro poøádek (boty). Ing. Sívek - za to, že do mì vtloukl nìco z matematiky, za férový a spravedlivý pøístup, za ochotu probírat matematiku i mimo bìžné hodiny, za solidní chování, za perfektní tøídnickou práci. Mgr. Schmidtová - za pestré hodiny, za super spoleèenskou výchovu, za nezákeønost, za ochotu a snahu pomoci, za vlídný pøístup, za exkurzi v Praze. Mgr. Kostková - za super styl výuky, za jasné a pøehledné zápisy, za pøípravu k maturitì po celou dobu studia, za to, že je tvrdá, ale donutí nás se uèit, dokáže zaujmout, za to, jak se obléká a chová, má moderní styl obleèení, je ochotná pomoci s èímkoliv. Mgr. Pavlùsková - za práci tøídní, nemá to s naší tøídou lehké, za ochotu postavit se za nás na pedag. radì, za školní rádio, za pana Pavlùska (?), za super pøístup, když nìco potøebujem, kdykoliv a kdekoliv pomùže. JUDr. Ïurišová - za to, že když vbìhne do hodiny, vydechnem, až zase zmizí, ale nauèí hodnì, za praktické pøíklady v právu, za snahu nás nejen biflovat, ale nauèit a pochopit, za chápavost, když

5 obèas nìco nevyjde, za vtipnost. Mgr. Grigorovová - za obrovské znalosti a praktické zkušenosti, za maminkovský pøístup, že z nièeho nedìlá problém, že nás hroznì moc nauèí nejen o bankovnictví, za vstøícnost a kamarádství, za nekonfliktní povahu. Ing. Kostelníková - za srozumitelný výklad, za snahu nauèit nás ekonomiku a pochopit tržní vztahy, za ochotu dokola vysvìtlovat to, èemu nerozumíme. Ing. Zbranková - za to, jak je hodná a chápavá, v jejich hodinách není nikdy dusno, za to, že se dokáže vcítit do našich problémù, za vztah ke své tøídì a ochotu nám pomáhat, za peèlivost v hodinách a za tøídní knihu (?). Ing. Chroustová - za to, že se nauèila mít studenty ráda, za snahu vysvìtlit matematiku i ménì chápavìjším, za rovný a spravedlivý pøístup, za ochotu opakovat s námi pøed písemkou uèivo, za rovný pøístup ke všem. Mgr. Volèíková - má klidný a nekonfliktní pøístup, nauèila mì nebát se matematiky, je velmi ochotná pomoci, když nerozumím látce. Mgr. Psík - za pøátelský pøístup, za to, že na nás není pes, ale má pochopení, dovede ocenit snahu, za to že není studený jak psí èumák, ale je s ním pohoda a legrace. p. Machálek - za bezvadný pøístup ke své tøídì, za férovost a rozumný pøístup k problémùm, za lyžák a trpìlivost s tìmi, co stáli na lyžích poprvé. p. Haschková - za super znalosti cestovního ruchu a za všechny zkušenosti a informace, které nám pøedává, za to, že není teoretik, ale má praktické zkušenosti, za zajímavé a pouèné hodiny. p. Manová - za trpìlivost (nìkdy až pøíliš), za to, že nedìlá z angliètiny vìdu, za to, že se nás snaží chápat, hodnì jsem se z angliètiny nauèila. Mgr. Borský - za jeho nervy a stále usmìvavou tváø, za to, že dokáže strhnout a hodnì nauèí, za jeho vtípky a schopnost støílet si sám ze sebe, za vynikající vyuèovací hodiny, díky nìmu mì zaèala docela bavit nìmèina, je to borec a správný chlapík. Mgr. Rosová - uèí bezvadnì nìmèinu, za pøísnost, díky které jsem se po letech opravdu zaèal nìmèinu uèit, za její obrázky, které nosí do nìmèiny, za dobré vedení hodiny a pøehledné zápisy. Mgr. Martináková - za skvìlou výuku a pøístup k nìmèinì, za to, že nedìlá z nìmèiny vìdu, hodnì jsem se v jejích hodinách nauèila. Mgr. Surá - má pøehledný systém, za to, že donutí studenty anglicky myslet (až na šílené ukázky z Proglasu), za objektivní hodnocení v angliètinì, za snahu nám pomoct, když nechápeme uèivo. Mgr. Koòaøíková - za to, jak je na nás hodná, jak má snahu donutit nás anglicky konverzovat, za chápavost, když nám nevyjde písemka, za možnost opravy. p. Døevojánková - za dobrou tøídní, v angliètinì hodnì nauèí, za dobrý systém výuky, za kamarádský pøístup a snahu pomoci. Ing. Fabiánová - za pøehledné zápisy, má dobrý a pøehledný postup ve výuce, za dobré chování ke studentùm. Mgr. Piše - za snahu øíct nám toho hodnì (až je z toho chaos), za snahu vyhovìt, za možnost opravit si v konzultaèkách známky. Mohammad Adjodani - za perfektní anglické konverzace, za vtipnost a pohodu v hodinách, za schopnost donutit nás anglicky mluvit na jedno téma celou hodinu. p. Divín - za skvìlý pøístup, za to, že jsem se hodnì v angliètinì nauèila a už se v pohodì domluvím. p. Vaculèíková - je ochotná a umí si udìlat poøádek, je na ni spolehnutí, za pøístup a klid, když z nás po ní o pøestávce každý nìco potøebuje. p. Trusinová - je ochotná a svìdomitá, dokáže pomoci, když mám problémy s pøevodem školného. pan školník - je hezký a šikovný na práci, nemìnit! Je ochotný pomoci a dá se s ním vždycky domluvit. p. Ondrová - dá se s ní domluvit, má snahu udìlat nám z intru domov, pomáhá øešit naše problémy a nedìlá z toho vìdu. p. Holubcová - je kamarádská a pøátelská, nìkdy by mohla uplatnit vìtší autoritu, má snahu dìlat s námi odpoledne rùzné aktivity, ale dìcka se do nièeho moc nehrnou. Bc. Kocarev - za to, že je autorita, za to, že si dokáže sjednat poøádek, ale nìkdy se s ním tìžko domlouvá. 9. Který z pracovníkù Vám nevyhovoval a proè? Jak se uèíme v odborných pøedmìtech, tyto otázky by mìly být øešeny pøímo s tìmi, kterých se kritika týká, nemìly by se zveøejòovat a brát tak kritizovaným chu do práce. V odpovìdích se objevilo šest jmen a dùvody jejich kritiky jsme jim sdìlili v èervnu Koho z pracovníkù byste oznaèili za nejvìtší osobnost? Uvádíme prvních deset pracovníkù s nejvyšším poètem vašich voleb. 211 x Kostka; 147 x Ïurišová 139 x Šimko, Pavlùsek 109 x Borský; 93 x Sívek 81 x Kostková 80 x Hejdušková 80 x Grigorovová 76 x Schmidtová Tolik k dotazníkùm Máte-li ještì založeny školní noviny z minulých let, mùžete srovnat, nakolik se názory studentù mìní a nakolik zùstávají konzistentní. Souèasnì si mùžete provést konfrontaci, do jaké míry se váš osobní názor ztotožòuje èi rozchází s názorem ostatních. 5 STIPENDIA A PODPORY Program FREE STUDY (studium zdarma) Studenti zahrnuti do programu FREE STUDY jsou osvobozeni celé ètyøi roky od placení školného pokud si udrží dobrý prospìch. Aby mohl být absolvent 9. tøídy ucházející se o program FREE STUDY do tohoto programu zaøazen, musí splnit následující kriteria: 1. Studovat v 2. pololetí 8. tøídy nebo 1. pololetí 9. tøídy nejhùøe na jednu chvalitebnou 2. Do pøihlášky ke studiu uvést do závorky ke jménu (FREE STUDY) 3. Poèet studentù zaøazených pro program Free study je omezen na 15 osob PROGRAMY STIPENDIÍ: Sociální stipendia Zájemci o studium, jež žijí pouze s matkou èi pouze s otcem, kteøí jsou samoživitelé, mohou ještì pøed vyplnìním pøihlášky ke studiu požádat vedení školy o udìlení sociálního stipendia. Vedení školy na základì písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem studenta rozhodne do sedmi dnù o tom, zda formou sociálního stipendia sníží školné. Školné mùže být sníženo až o 50% po celou dobu studia. Zájemce o studium tak pøed odevzdáním pøihlášky ke studiu na své základní škole bude dopøedu vìdìt, za jakých finanèních podmínek mùže být ke studiu pøijat. Zvláštní stipendium Zcela samostatnou oblast zahrnuje zvláštní stipendium. Jde o finanèní odmìnu udìlovanou jednorázovì studentùm, kteøí mimoøádným èinem èi dosažením významného úspìchu na sportovním, kulturním, umìleckém èi vìdeckém poli pøispìli individuálnímu nebo obecnému pokroku a pøispìli tím samozøejmì i k dobrému jménu naší školy. Jde o èástku od 1.500,- Kè do ,- Kè vyplácenou vždy jednorázovì a pøedávanou slavnostnì spoleènì s pamìtním listem. Rodinná stipendia Ve škole jsme mìli už øadu pøípadù, kdy v rùzných roènících studovali sourozenci. Abychom eliminovali finanèní nároènost vùèi rodinným rozpoètùm, udìlujeme od záøí 2001 novì nastupujícím sourozencùm tzv. rodinné stipendium. Tzn., že mladší sourozenec bez ohledu na to, zda starší sourozenec studium øádnì ukonèil, èi ještì studuje, obrží 50% slevu na školném. Prospìchová stipendia Jestliže sociální stipendia i stipendium FREE STUDY zahrnuje pouze studenty, kteøí nastoupili ke studiu od záøí 2001, pak tradièní prospìchová stipendia se týkají i všech stávajících studentù ètyøletého studia. Prospìchové stipendium se vyplácí mìsíènì, a to vždy na základì studijních výsledkù studenta v pøedcházejícím pololetí. Po dobu pìti mìsícù tak student vždy sklízí ovoce své pøedcházející práce. Jak tedy stipendium vypadá ve finanèním vyjádøení? 1. Pøi prùmìrném prospìchu 1,0 300,- Kè + snížení školného o 40% 2. Samé výborné a jedna chvalitebná snížení školného o 30% 3. Samé výborné a dvì chvalitebné snížení školného o 20% Stipendia všech roèníkù budou vyvìšena na nástìnce u nápojového automatu v pøízemí školy. Prospìchová stipendia jsou nárokovou záležitostí studenta, existuje pouze jediné omezení. Nelze je kumulovat s programem FREE STUDY, sociálním stipendiem nebo rodinným stipendiem. Záleží vždy na studentovi, pro který stipendijní program se rozhodne. Se zvláštním stipendiem lze prospìchové stipendium sèítat. DALŠÍ ŠKOLNÍ BUDOVA Aèkoliv škola i domov mládeže sídlí v nových budovách, u kterých jsme pøedpokládali dostateènou kapacitu jak pro výuku, tak pro ubytování, realita nás donutila zahájit stavbu tøetí budovy, která tìsnì pøilehne k souèasnému domovu mládeže. Nejde tedy o megalomanství, ale prostou snahu øešit situaci, kdy škola i domov mládeže doslova praskají ve švech. Souèasný domov mládeže se propojí s novou budou v jeden komplex, na financování takto vzniklého komplexu za zhruba padesát miliónu korun se podílí mimo zøizovatele školy zejména Èeskomoravská rozvojová a záruèní banka a Komerèní banka. V pøízemních prostorách budou zprovoznìny prodejny, na stranì orientované smìrem ke škole bude ordinace praktického lékaøe. V dalších podlažích pak zøídíme další pokoje domova mládeže. Pozemek pro stavbu odprodalo zøizovateli školy mìsto Vsetín, stavební práce budou ukonèeny v èervnu 2004 a provádí je stejnì jako u pøedchozí stavby firma Zlínstav.

6 6 VČERA SNEM, DNES REALITOU! Dopis od studentky Lucie Plaèkové, která je na roèním pobytu v USA. Ležím na posteli a z okna pozoruji temnì fialovou oblohu. Musím uznat, že východ a západ slunce je tady úžasný. Po pár minutách se proberu ze svého snìní a uvìdomím si, že se zaèínám klepat zimou. Skoèím si pro svetr a pøi té pøíležitosti mrknu na teplomìr, který ukazuje na necelých 65 o F (asi 17 o C) - což není nic moc na vnitøní teplotu( na to, že je 3.záøí). Kromì svetru si uvaøím ještì horké cappuccino a vratím se zpìt do mého pokoje..no mùj tak docela není, je mé mladší hostitelské sestry, s kterou ho už nìjaký ten den sdílím a ještì nìjaký ten týden sdílet budu... A jak to vlastnì všechno zaèalo? Ještì pøed zaèátkem studia na Kostce jsem zaèala uvažovat o tom, že bych v budoucnu chtìla strávit rok na zahranièní støední škole. Èím èastìji jsem na to pomýšlela, tím více jsem byla odhodlaná nezùstat jen u myšlenky, ale promìnit ji v realitu. Zaèala jsem zjiš ováním rùzných informacích o rùzných programech a agenturách, které tyto pobyty nabízejí a následnì jsem zaèala uvažovat, jak pøedstavím rodièùm další z mých šílených nápadù, aniž by dostali infarkt. Nakonec za zkoušku nic nedáš, øekla jsem si, a taky, že ne. Ba naopak! Bìhem prvního ètvrtletí studia na støední škole jsem se pustila do vyplòování pøihlášky amerického programu, který organizuje roèní studijní pobyty v amerických rodinách v menších mìstech a vesnicích, pøièemž studenti navštìvují místní High School a žijí bìžný život, jako by se nechumelilo. Neøíkám, že to bylo jednoduché - ba naopak. Rodièe jsem sice ke svému údivu pøesvìdèila celkem snadno, a i škola mi vyšla velmi ochotnì vstøíc, ale to bylo asi jediné, co bylo v tom dlouhém pùlroce od obdržení pøihlášky do mého odletu, jednoduché. I pøesto, že už jsem v jednu chvíli úplnì propadala zoufalství, že z mého snu sejde jen kvùli nìkterým zdravotním problémùm, díky plné podpoøe rodièù se vše vyøešilo a já mìla pøed sebou první od mé budoucí hostitelské rodiny, žijící ve státì Colorado. Když poslední èervencový den nadešel èas mého odletu, já stála s dvìma obrovskými kufry na ruzyòském letišti a pøemýšlela jsem, jak se nejlépe rozlouèit s rodièi a mou nejlepší kámoškou, ještì v tu chvíli jsem si poøádnì neuvìdomovala, do èeho se to vlastnì vrhám. Døív nebo pozdìji to však pøijít muselo, ale mrzí mì, že jsem si zaèala uvìdomovat, že na rok opouštím rodinu, pøátele a vše, co jsem mìla ráda, právì na 3 - denním školení v New Yorku, a tudíž jsem si toto mìsto poøádnì neužila. Neužila...to je asi slabé slovo, v tu chvílí jsem NY nesnášela. Když opomenu všudepøítomný smog, který tvoøil dojem šedé mlhy, pøišlo mi absurdní, že zatímco my v Evropì ukazujeme cizincùm památky jako hrady a zámky, NewYorèané se chlubí každým druhým mrakodrapem (mimochodem jeden je jako druhý), takže jsem po pùl hodinì pøestala vnímat výklad prùvodce a probrala se jen u staveništì, kde stávala známá dvojèata (nyní z toho mají skoro turistickou atrakci - trochu morbidní, ale co, Amerièané jsou prostì jiní), pøi výhledu z 84. patra Empire State Building na celý NY, pøi projížïce lodí s výhledem na Manhattan a Sochu Svobody a nakonec pøi veèeøi na Brodwaii. Teï mi pøíjdou ty zážitky k neuvìøení, ale když jste první dny v jiném mìstì, státì, kontinentu, tak vám moc vìcí úžasných nepøijde. Už je to pøes mìsíc, co jsem pøiletìla do Colorada, co jsem se poprvé setkala s mou hostitelskou rodinou... je to pøes mìsíc, co jsem zažila nejvìtší kulturní šok v mém dosavadním životì. Colorado je nádherný stát s nepøedstavitelnì krásnou pøírodou a horami (místo oznaèované jako Zahrada bohù (Garden of Gods) má zcela výstižný název), ale... jak to napsat... no je hodnì odlišné od všeho, na co jsem byla zvyklá. A už myslím pøírodní podmínky (velmi dlouhé a drsné zimy-sníh tady bývá od listopadu do kvìtna, pøièemž teploty klesnou až k -15 o F(-27 o C) a pøi blizardech (snìhových bouøích) se nedá dìlat nic než sedìt doma). Nebo rozmístìní a hustotu obyvatel (I pøesto, že jsem z 3. nejvìtšího mìsta v naší republice, jsem se ocitla v rodinì, kde nejbližší sousedi bydlí asi 2 míle od nás, a tudíž se mi pøi pohledu z okna naskytne obrázek nekoneèných pastvin s pasoucím se dobytkem, které jsou všude kolem). Anebo to, že tady máte pocit, že jste se vrátili v èase - vesnièky jako vystøižené z filmu o divokém západì, obleèení, zvyky a životní styl místních obyvatel - to vše mi vytvoøilo dojem, že se tady zastavil èas tak pøed nìkolika desítkami let. Uznávám, že první dny nebyly vùbec jednoduché. Najednou toho bylo strašnì moc. Velmi moc odlišných vìcí, kterým jsem se mìla pøizpùsobit, a to nemluvím o poèáteèní velmi velké jazykové bariéøe. V prvním týdnu jsem si øíkala, že to nemùžu zvládnout, že si na tu samotu a vcelku pasivní americký životní styl nemùžu nikdy zvyknout a mìla jsem pocit, že tentokrát jsem si pomyslnou la ku nasadila pøíliš vysoko. Když jsem pøekonala tuhle poèáteèní krizi, zaèala jsem si pøi pozitivním myšlení zvykat na vše nové. Zaèala jsem se aktivnì zapojovat do zdejšího života. Nejdøív jsem se zapojila do taneèního kroužku, kde jsem se seznámila s mými budoucími spolužaèkami. Zaèala jsem se uèit jezdit na koni, v pro mì naprosto novém westernovém stylu, který jsem u nás nemìla nikdy pøíležitost zkusit. A nemohla jsem se doèkat, až mi zaène 21. srpna škola, protože v té jsem vidìla zpùsob jak uniknout neustálé nudì. Snažila jsem si nepøipouštìt nic špatného (jako tøeba naprosto jiné pøíchutì potravin-sladký chleba, slané máslo...) a radovat se z každého úspìchu, kterým pro mì mohlo tøeba být oèividné zlepšení v jazyku, nebo to, že už docela obstojnì zvládám základy westernového ježdìní. Dny plynuly a já zaèala chodit do školy, tu tady mám od úterý do pátku od 8: 00 AM do 4: 00 PM, což je dost nároèné. Udržet pozornost a vnímat všechny informace v cizím jazyce 8 hodin mi dosud èiní vcelku problém. Pokud mi zrovna neujede pro Ameriku typický žlutý školní autobus, tak se vracím domu kolem a ještì mám pøed sebou tak 3 hodiny psaní úkolù, ètení èlánkù, psaní referátù a rùzných projektù, nebo studováním na test. Zvládnout školu mi sice èiní vcelku problém,ale nepochybuju o tom, že za 2 mìsíce už s ní nebudu mít žádné problémy. Kdežto problém, který se mi nyní naskytl, mi na štìstí nepøidal. Jak jistì víte, Amerièané si hodnì potrpí na náboženství a nedìlní návštìvy kostela. Ani moje rodina není výjimkou, ale pøed mým pøíjezdem jsem neèekala, že s tím budu mít až takové problémy. Nejsem ateista, ale na návštìvy kostela si nepotrpím, a tak jsem si øekla, že to sice jednou dvakrát zkusím, ale pak budu zùstávat doma. Tak v tom jsem se spletla. Naneštìstí se setkaly dva neústupné názory - mùj, že do kostela chodit nebudu a názor mé host mum, že do kostela chodit musím. Opravdu jsem neèekala, že se tady dostanu do situace, kdy mì bude chtít moje rodina vystìhovat jen proto, že nechci chodit do kostela. Když už to opravdu vypadalo, že se odstìhuji, nebylo mi nejlépe. Nemohla jsem pochopit, že po mìsíèním soužití, pøi kterém jsem se jim pøizpùsobila ve všem, mì chtìjí vystìhovat jen proto, že našli první problém. Ještì si nejsem jista, jak to všechno vlastnì dopadne, ale vypadá to, že se mi mou rodinu povedlo pøesvìdèit o tom, že nikdo nemùže nìkoho nutit chodit pravidelnì do kostela a pravdìpodobnì zùstanu. Pøistoupili jsme na kompromis, že sice budu jezdit s nimi, ale budu zùstávat ve vedlejší budovì a budu hlídat malé dìti, jejichž rodièe jsou v kostele. I pøes pár problémù, které se asi nevyhnou žádnému zahraniènímu studentovi, nelituji toho, že jsem se rozhodla zúèastnit se tohoto programu. Mám za sebou, podle mého názoru, tu nejtìžší èást mého pobytu a teï už se jen tìším, jak si zbytek užiju. Pøíští mìsíc odlétám na týden na Hawaii s mou koordinátorkou a zùèastním se svatby pøímo na hawaiiské plážikdo ví, tøeba se nechám inspirovat) A tak se urèitì tìšte na další øádky....podívám se na hodinky, které k neuvìøení ukazují 8:30 PM, sice si uvìdomím, že jsem chtìla volat domù,ale jelikož je teï u nás pùl páté ráno, usoudím, že to nechám na zítra. Slunce už dávno zapadlo, ale i tak je pohled z okna pìkný. Najednou mi nepøijde tak strašný jako pøi pøíjezdu, je prostì jiný...nakonec ty nekoneèné pastviny nevypadají tak strašnì. Dopiju teï už studené cappuccino a vytáhnu svou knížku, o které musím za dva týdny napsat slohovou práci a zanoøím se do prostøedí II. svìtové války. Slovník nechám pod postelí - však už ho nepotøebuju. OSVĚTIM Je nádherný den. Sluníèko neúnavnì vysílá paprsky na všechny strany a dává tak pokyny vèelkám a motýlùm, aby kroužili z jedné nádhernì rozkvetlé kytièky na druhou. Ptáèci už po zimì sladili své hlásky a nikdo nemùže pochybovat, že kouzelné a teplé jaro je tady. Ale místo toho, abych se jako každý radovala z tak pohodového poèasí, kolem žaludku cítím lehký tlak, jako by se mi nìkde uvnitø stahovaly pomyslné mraky. Mraky obav, ale i zvìdavost, strach a zároveò pocit, že tohle by mìl opravdu vidìt každý. Kolem mì se tyèí nìkolik neobvyklých budov, všechny stejné, cihlové, hrùzostrašné. Ano, není pochyb, jsem v Osvìtimi, v místì, kde tolik trpìlo a umíralo neuvìøitelné množství lidí. Nevinných lidí, kteøí nemohli za svùj pùvod, za to, že jsou považováni za nìco míò, za to, že se s nimi zachází hùø než se zvíøaty. Ve chvíli, kdy èlovìk vchází do první budovy, okamžitì zapomíná na skoro letní poèasí, na všechny své problémy a jen bez dechu a nevìøícnì sleduje všechny ty neuvìøitelné dùkazy tyranie, která tu pøed pouhými šedesáti lety probíhala. Fotky, doklady, dokumenty,... ale i hromada bot a botièek, o kus dál høebeny a kartáèe, hrníèky, obleèení... Èlovìk prochází kolem a nemùže tomu uvìøit, nechápe to, nedává mu to smysl a poøád si klade jedinou otázku - proè? Prohlídka je zakonèena návštìvou tichého svìdka toho, jak skonèili statisíce životù: budovy s plynovou komorou a pecemi. Exkurze konèí. A tady si èlovìk uvìdomí, že všechny jeho každodenní problémy jsou jen malichernosti, které se vyøeší, pøejdou a budou zapomenuty. Ale to bezpráví, které se stalo tady, to utrpení, které museli zažít odvedení i jejich rodiny, to nikdy nepøejde a nikdy by nemìlo být zapomenuto. Nikdy nedopus me, aby se nìco takového mohlo opakovat! Eliška Džoganiková 4.A

7 7 NOVINKA! NOVINKA! NOVINKA! NOVINKA! Pro všechny zájemce z øad tøetích a ètvrtých roèníkù a také pro studenty nástavby jsou v letošním roce zahájeny tyto semináøe: Semináø úèetnictví - paní Grigorovová (pondìlí 14-14,45 hod) Semináø dìjepisu - pan Piše (úterý 13,15-14,00 hod) Semináø angliètiny - sleèna Døevojánková (úterý 14,00-15,30 hod) Semináø matematiky - sleèna Chroustová (støeda 14,00-15,30 hod) Semináø spoleèenskovìdný - pan Borský, paní Pavlùsková (ètvrtek 13,45-15,10 hod) Tak jako každý rok jsou tu pro všechny sportuchtivé studenty sportovní hry. Poøádají se každé úterý a støedu od 14,00 do 16,00 hodin v tìlocviènì naší školy pod vedením pana Machálka a pana Psíka. Pro øešení všech vašich problémù týkajících se školy, vzdìlávání, vysokých škol atd. je tu k dispozici každé pondìlí od 13,45 do 14,30 hodin paní Pavlùsková. Pøijïte a spoleènì se pokusíme vyøešit každý problém. DRAMATICKÝ KROUŽEK zve všechny, pro které slovo kultura není jen pojem! Chtìli byste zkusit hrát divadlo? Baví vás ruèní práce? Hrajete na nìjaký hudební nástroj nebo rádi zpíváte? Tanèíte rádi?!pøijïte k nám a vyzkoušejte si to! Nabízíme i rùzné kulturní akce a víkendové expedice. Informace u paní profesorky Pavlùskové, paní vychovatelky Ondrové, nebo u Martiny Èablové z 2.C a Kamily Vysloužilové z 2.B. Bìhem øíjna se bude konat první schùzka, na které se dozvíte vše dùležité. ZÁJEZD DO DIVADLA Protože studenti projevili v dotaznících spokojenosti v loòském školním roce pøání navštìvovat obèas divadlo, vyšli jim vyuèující èeského jazyka vstøíc a uspoøádali zájezd do Zlínského divadla. Pøestože ve stejný den konkuroval divadlu zájezd na tradièní INVEX do Brna, byli jsme pøíjemnì pøekvapeni, že se prodali všechny objednané lístky. Možná, že nìkteré studeny zaskoèilo ponìkud moderní zpracování Molierova Misantropa, pøesto vìøíme, že je to neodradí a na pøíští zájezd do divadla se opìt pøihlásí. V návštìvách divadelních pøedstavení bychom chtìli pokraèovat a dát pøíležitost studentùm strávit kulturnì nìkteré z dlouhých zimních dnù. VLTAVA Tak jsem si teï vzpomnìl, že jsme se pøed dvìma týdny zúèastnili naší oblíbené vodácké expedice na Vltavì. Poèasí vyšlo úplnì skvìle, zima nebyla a voda nám tekla. Poprvé jsme vymìnili naše vìrné nafukovací Pálavy (to jsou lodì) za pevné (to jsou taky lodì), ne moc bytelné, ale stálo to za to. V poètu 14 -ti lidí (3 profesoøi, 10 studentù, 1 aikidista) jsme se všichni vrátili živí a zdraví. Kdo by mìl zájem, tak fotografie z této akce jsou na Nt_serveru komukoliv a kdykoliv pøístupné. Kdo by se k nám chtìl nìkdy v budoucnu pøidat, nech se nahlásí u pana Pavlùska...Musíte ale poèkat do jara, až roztají ledy. (Neznámý vodák) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2003/2004 V ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH 1. Výuka : - zahájení šk. roku 1. záøí 2003 (Po 8.00 hod.) - ukonèení 1. pololetí 29. ledna 2004 (Èt) - ukonèení 2. pololetí 30. èervna 2004 (St) 2. Termíny prázdnin: - podzimní 27. a 29. øíjna 2003 (Po a St) - vánoèní 22. prosince (Po) - 2. ledna 2004 (Pá) - pololetní 30. ledna 2004 (Pá) - jarní února 2004 (Po - Pá) - velikonoèní dubna 2004 (Èt-Pá) - hlavní 1. èervence (Èt) srpna 2004 (Út) 3. Termíny uzavøení absence, klasifikace a vydání vysvìdèení : - 1. pololetí k (Pá) vysvìdèení (Èt) - 2. pololetí k (4.A,4.B) (Út) vysvìdèení (Èt) k (N2.A, NV3) (Út) vysvìdèení (Èt) ostatní k (Pá) vysvìdèení (Pá) 4. Termíny pedagogických rad a tøíd. schùzek Pedag. rada (14.00 hod.) Tøíd. schùzky (16.00 hod.) 1. ÈTVRTLETÍ (Pá) (Pá) 2. ÈTVRTLETÍ (Po) 3. ÈTVRTLETÍ (Pá) (Pá) 4. ÈTVRTLETÍ (4.A, 4.B) (Út) (N2.A, NV3) (Út) (ostatní) (Pá) 5. Termíny dnù otevøených dveøí : (pátek) 17. øíjna listopadu listopadu prosince 2003 (So) 9. ledna ledna Termíny pøijímacího øízení: První kolo : (Po) Druhé kolo : (Èt) 7. Termíny maturitních zkoušek : (od ) 6. dubna 2004 (Út) písemná práce z èeského jazyka a literatury 20. dubna 2004 (Út) provìøovací test z cizího jazyka (NJ,AJ) 21. kvìtna 2004 (Pá) písemná praktická zkouška (4.A, 4.B) 28. kvìtna 2004 (Pá) písemná praktická zkouška (N2.A) pøíprava (4.A, 4.B) - (Po - Pá) maturita (4.A, 4.B,) - (Po - Èt) pøíprava (N2.A, NV3) - (Po - Pá) 4. èervna 2004 slavnostní vyøazení (4.A, 4.B) - (Pá) èervna 2004 maturita ústní (N2.A, NV3) - (Po - Pá) záøí odborná exkurze Praha, záøí Chorvatsko odborná stáž Øecko, kvìten odborná stáž Itálie listopad 2003 (?) - odb. exk. Švýcarsko, 12. prosince Vánoèní Vídeò lyžaøský výcvik, odb. stáž Španìlsko veletrhy, výstavy - dle návrhu vyuèujících odborné exkurze - dle návrhu vyuè. ŠKOLNÍ ROZHLAS I V TOMTO ROCE!! Jistì jste si všichni všimli, že chvíle pøed vyuèováním a o velké pøestávce vám zpøíjemòuje hudba. Pachatelé jsou ukryti ve vašich øadách. Nìkteøí velmi obìtaví studenti(5 kusù)vstávají každé ráno o pùl sedmé, aby na každý den pøipravili výbìr písnièek, které se líbí nejenom jim, ale doufejme i vám. Za tu záslužnou èinnost sice ztrácí svùj volný èas, ale získávají dobrý pocit, že vám pøece jenom zpestøili školní den. A to za to stojí! Každý, koho zaujal tento èlánek a mìl by zájem zkusit si být v kùži moderátora nejposlouchanìjšího rádia ve škole, má šanci! Pøihlaste se u paní profesorky Pavlùskové. Dobré nápady, smysl pro humor, nadšení a hudební vkus si pøineste s sebou.

8 8 Prázdniny jsou už dávno za námi, ale vzpomínky ještì nevybledly. Jak mùže probìhnout takový zájezd do ciziny, o tom napsala pøíbìh Veronika Strážnická z 3.B SAMA NEVÍ, KAM SI SEDÁ! Než si 17ti letá Veronika poøádnì uvìdomila, do èeho se to vlastnì pouští, sedìla v moderním autobusu po boku s bratrem Jakubem a naposledy mávala svým rodièùm na rozlouèenou. Tak! A teï deset dní bez nich, oddychla si nucenì. Žádné ukliï to! A kde se flákáš?... Nahodila na brášku nìkolik smìšných výrazù a ksichtù, aby ho probudila z polospánku a rozesmála ho. Nastoupilo s nimi jen pìt lidí, kteøí se posadili s delegátem dopøedu. Nikdo si jich nevšímal, zapadli vzadu do sedákù a Veronice, jakožto studentce Podnikatelské školy se zamìøením: Cestovní ruch, vrtala hlavou nepochopitelná malièkost na první dojem triviální. Kubo, š ouchla do bráchy, myslíš, že tady mùžeme sedìt? Dvanáctiletý chlapec nereagoval. Nejradì sedìl vzadu, kde si mohl natáhnout nohy. Vìdìl, že jestli ségra zaènì nìco øešit, urèitì bude muset dopøedu. Ale poèínání delegáta se jí zdálo divné. Sedl si, podložil hlavu polštáøkem a nejspíš se chystal dospávat pùlnoc. Nic neøešil. Ani jména, ani èísla sedákù. A Veronika znejistìla. Já se jdu snad zeptat!. Otrávenì vstala. Její mobil zahrabaný vespod batohu zaèal vydávat nejsilnìjší tón. Ježíšmarjá! Jenom co vyjedeme a už nás tatin musí kontrolovat!? Vyhrabala pracnì telefon. No? Ještì že tak! Veri! Rychle zastavte autobus! Cože? Poslouchej! Nasedli jste do špatného autobusu! Rychle je zastav, a vás vysadí, kde jste! Veronika mìla žaludek v krku, nevìøícný výraz ve tváøi. Prodírala se úzkou ulièkou mezi sedáky dopøedu k øidièi s mobilem u ucha. Pane øidiè prosím vás, mohl byste hned teï zastavit? Bylo jí to trapné. Zaèal ji omývat pot. Cítila nepøíjemné horko. Upravený muž v nažehlené modré košili nechápal. Snažila se chovat dospìle. Pánové. Je to nepøíjemná situace, ale nasedli jsme omylem do špatného autobusu! A kam jedete? zeptal se druhý øidiè. Do Øecka. Ale my jedeme do Øecka! Byla mírnì zmatená. Rozespalá. Do ucha jí matka køièela: Kde jste teï? Øidiè z jedné strany tvrdil, že jedou správnì. A ona? Neuváženì si dovolila okøiknout celý autobus. Tak zastavíte už? Zastavil. No né! Pomyslela si. Delegát se uráèil poøádnì probrat. Poèkat, poèkat. To není možné! Jaké je Vaše jméno? Vytáhl si odnìkud svùj seznam cestujících. To ji nadmíchlo ještì víc. Strážnická! A není na to už trochu pozdì? Aha. Tak k nám nepatøíte. Pohotové zjištìní! Kyselý úšklebek patøil delegátovi, který jí pøipadal, jakoby byl dnešní. Odkud ho vyhrabali proboha? Více se s ním nebavila. Pane øidièi, kde to jsme? Na zdvoøilou otázku si odpovìdìla sama, když zahlédla znaèku s názvem vesnice. Tak vám dìkuji. Kubo jdeme!... Mami jsme v nìjaké vesnici pøed Pøerovem. Budeme èekat na zastávce pøi hlavní cestì. Druhým uchem zaslechla delegátùv mírnì provinilý hlas Ale naši tady jsou všichni!. Obhajoval se pøed prozíravým pohledem pana øidièe, když jim tahal tìžké batohy z kufru. To je k nevíøe, že jo!? Dodala škodolibì Veronika. Lidé jsou rùzní. Nìkteøí hloupì nasednou do špatného autobusu, aniž by se zeptali a ujistili se, no a jiní zase neplní svoji povinnost, za kterou jsou ostatnì placeni. Brzdy u zastávky jen zakvièely nad spalující se gumou na asfaltu. Veronika se v autì jedoucím nepovolenou rychlostí, aby dojelo pravý autobus, v nìmž je delegát naopak postrádal, zaèala se tiše smát. Pøehrála si v duchu slova svých rodièù: A dávejte pozor, a se nìkde neztratíte, slyšíš?! Jakmile nasedneš do autobusu, máš odpovìdnost za vás oba! Ale jediné, co si dovolila do napjatého ticha øíct, bylo: No. Pìknì nám ten výlet zaèíná. Nemyslíte? Z její nepatøièné poznámky, která okrajovì oznaèovala viníky nemalého nedorozumìní, se jí vrátilo pìtkrát nepøíjemnìji zpìt, když jí zepøedu hlava rodiny vyøkla svùj názor: Sama neví, kam si sedá! Poté, co se delagát ujistil, zda má všechna svá kuøátka v kurníku, autobus vyrazil smìr hranice se Slovenskem, cíl Leptokaria - Øecko. Veronika rodièùm už ani nezamávala. PRVNÍ DOJMY NAŠICH PRVÁKŮ Po návratu studentù 1. roèníkù ze zájezdu do Chorvatska jim vyuèující èeštiny daly za úkol napsat formou krátkého slohového cvièení své první dojmy z pùsobení na škole. Takže tady jsou jak postøehy kladné, tak i ty, které nové studenty ponìkud zaskoèily: - pøátelská atmofréfa na škole jak ze strany uèitelù, tak ze strany starších studentù - mladý profesorský sbor, zejména pomìrnì velký poèet mladých mužù - uèitelù. Napøíklad tøída 1.B s potìšením zjistila, že student, který se v úvodním dnu dostavil do tøídy jako poslední, je jejich tøídní - každodenní konec vyuèování v hod. PRIMA SEZONA NÁCHOD V minulém školních roce se naše škola již podruhé zúèastnila studentského festivalu Prima sezóna - Náchod. A tentokrát jsme byli velmi úspìšní. Dvì naše studentky Iva Seifertová a Hana Molková (obì 4.A) byly vybrány do užšího finále. Obìma blahopøejeme a tìšíme se, že letos ve svých kategoriích (výtvarná, poezie) zvítìzí. Samozøejmì vítáme i zájem ostatních studentù zúèastnit se tohoto festivalu - informace u p. Pavlùskové. S pracemi Ivy Seifertové jste se mohli seznámit v naší galerii a ukázku z tvorby Hany Molkové vám pøedkládáme nyní: N e d o k o n è e n á Jak nedopitá láhev vína, høíšník s pøerušenou zpovìdí, jak dítì se sepsanou závìtí, jak sto let stará špína. Jak nakousnuté jablko, úplnìk bez mìsíce, jak nezhasnutá svíce, jak pìst na oko. Jak nesplacený dluh, váhavá odpovìï, jak pøíliš krátký let, zaèarovaný kruh. - možnost používat poèítaèe a Internet v dobì po vyuèování - nové zkušenosti s životem bez rodièù na internátì - zajímavé akce, které jsou jim v prùbìhu roku nabízeny. Hlavnì aktuální Chorvatsko - množství uèiva a jeho obsah - rychlá mluva vyuèujích a ještì rychlejší poøizování zápisù - a bude toho ještì více. A nìkolik autentických perlièek na závìr: - škola je krásná, hlavnì holky jsou tu pìkné - chtìl bych dosáhnout co nejvyšších cílù, protože nechci pracovat rukama, to opravdu nehodlám - nadìlal jsem si hodnì kamarádù, a ještì více nepøátel - Chorvati jsou tam nebezpeèní, i když jeden byl možná vyjímka - je jen škoda, že byl kurz zakonèen ne zrovna milou krádeží GAUDEAMUS V øíjnu 2003 navštíví naše škola opìt veletr pomaturitního vzdìlávání - Gaudeamus 2003 v Brnì. Tato akce je urèena pro všechny, kteøí si chtìjí udìlat pøehled o studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách jak v naší republice, tak i v zahranièí. Proto vøele doporuèujeme všem studentùm 3. roèníkù úèast - možná i proto, aby zjistili, co vlastnì chtìjí po maturitì dìlat a kde se vzdìlávat, ale také studentùm 4. roèníkù a nástavby - aby se ujistili, že to, co si vybrali je opravdu pro nì to pravé! Vydala Soukromá støední podnikatelská škola ve Vsetínì, s.r.o., Pod Pecníkem 1666, Vsetín, tel , , fax , wwww.kostka-skola.cz IÈO

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRÁVY Prvòáèci z øeditelny Jako každý r ok probìhl v lednu zápi s do 1. tøí d. V letošním roce pøiš el k zápisu velký poè et dìt í. Celkem jich pøišlo 143.

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1

Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1 Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1 Jana Valentová 2 Analysis of motives of selected segments to participation in outgoing tourism Abstract The article presents the

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Chamber College ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ AKCE NA STUDIUM V LEDNU A ÚNORU 2013

Chamber College ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ AKCE NA STUDIUM V LEDNU A ÚNORU 2013 Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více