Výroční zpráva o činnosti školy 2009/ Základní údaje o škole škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy 2009/ Základní údaje o škole 1.1. škola Název: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Adresa: Školní náměstí 199, Tábor Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČO: IZO: Statutární zástupce: ing. Jan Švarc předseda správní rady Mgr. Zdeněk Trska ředitel školy Správní rada: Kolářová Milena, ing. Jitka Freundová, Martin Krejčí, Dagmar Sychrová, Naďa Růžičková Dozorčí rada: ing. Pavel Šatný MBA Datum zařazení do sítě: Datum posledního zařazení do sítě: zřizovatel Název: Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana Právní forma: Nadační fond IČO: Statutární zástupce: ing. Pavel Šatný MBA předseda správní rady Betlémská 280, Tábor Správní rada: ing. Jan Švarc, ing. František Dědič, ing. Luboš Pasák MBA, Marek Vošta, ing. Jitka Freundová 1.3. Údaje o školské radě Předseda školské rady: Ing. Mgr. Oldřich Pecha Členové školské rady: Ing. Jitka Freundová, Mgr. Jana Bozadžijevová, Radka Nováková, Blanka Bartáčková, Mgr. Pavlína Dvořáková, Mgr. Jitka Macháčková, Ing. Alena Sušková, Marek Vošta

2 1.4. součásti školy Id. práv. osoby IČO Název Id. zařízení zařízení Ulice Č.p. Místo PSČ Základní Školní škola náměstí 199 Tábor Školní družina Školní náměstí 199 Tábor Školní klub Školní náměstí 199 Tábor Školní jídelna výdejna Školní náměstí 199 Tábor kapacita jednotlivých součástí školy základní škola 225 žáků školní družina 110 žáků školní klub 70 žáků školní jídelna výdejna 225 žáků 1.6. lokalizace a materiálně-technické podmínky školy ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. se nachází v centru města Tábor, v budově č.p. 199 na Školním náměstí. Je považována za školu rodinného typu, profiluje se výukou cizích jazyků a aplikací ICT. Budova je v dosahu městské hromadné dopravy a zároveň v těsné blízkosti klidových zón historického jádra. Je tak velmi atraktivní a dostupná pro rodičovskou veřejnost nejen z Tábora, ale i okolí. Žáci školy jsou převážně z mikroregionu Táborsko a okolí. Lokalizace školy však nabývá širšího rozměru v případě realizace dalších mezinárodních projektů, kdy je škola jako multifunkční vzdělávací zařízení ideální základnou pro zahraniční partnery. V dubnu 2010 byla ukončena monitorovací fáze projektu Multifunkční vzdělávací zařízení. V rámci tohoto projektu, který byl následně podpořen strukturálními fondy Evropské unie, Ministerstvem pro místní rozvoj a Jihočeským krajem bylo vytvořeno technické zázemí pro školu i doplňkové činnosti. Škola je provozovatelem multifunkčního zařízení, které doplňuje nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí i dospělých a zároveň poskytuje zázemí pro výměnné pobyty žáků a studentů. Největší část dispozice budovy školy je věnována 1. a 2. stupni základního školství. Její součástí jsou dvě velmi dobře vybavené počítačové učebny, polyfunkční přednáškový sál, který lze využít jako kinosál, žákovská knihovna, jídelna a tělocvična. V prostorách školní budovy je integrována cenově přijatelná ubytovací kapacita pro mládež. Ve školním roce 2009/2010 byla ukončena fyzická realizace projektu Bolzanova barevná škola, který škola realizovala v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTZ II. Jihozápad. Cílem tohoto projektu byla nejen modernizace budovy školy a vybudování nových prostor určených pro realizaci ŠVP ZV Barevná škola, ale i zlepšení vybavení celé školy pro zkvalitnění procesu vzdělávání. Přestože ze strany školy byly splněny podmínky k proplacení 2. etapy projektu, RR Jihozápad prodloužila termín administrace o 2 měsíce bez předchozího upozornění, což prodloužilo dobu čerpání překlenovacího úvěru u České spořitelny a.s. Úrokové zatížení bylo pokryto z 80% grantem Jihočeského kraje. V současné době probíhá monitorovací fáze celého projektu. V podkroví školy byly vybudovány specializované učebny jazyková učebna, rukodělná dílna a botanická laboratoř. Součástí projektu je i 15 souborů movitého majetku. Tyto soubory lze rozdělit na interiérové vybavení a informační technologie. Všechny položky interiérového vybavení splňují funkční, estetické i bezpečnostní požadavky školního provozu. Moderní design, kvalita provedení a správná ergonomie byly standardním hlediskem při výběru jednotlivých položek. Jedná se zejména o skříně, lavice, židle, lavičky, tabule, stoly, nábytek a další školní interiérové vybavení. IC technologie odpovídají aktuálním požadavkům ŠVP zejména oblastem jazykového vzdělávání a IT.

3 Vybavení ICT Učebny, třídy, kabinety, Přípojná místa Pracovní stanice Počítačové učebny Kmenové třídy 9 7 Odborné učebny 8 7 Volnočasové prostory 3 2 Sekretariát 2 2 Sborovny Vedení školy 4 4 Způsob zajištění přípojných míst v budovách školy: LAN 100 Mbit Způsob zajištění připojení k internetu: microwawe 2 Mb/s. Způsob zajištění serverových služeb: MS Windows XP professional klient, MS Windows 2003 professional server, Symantec Klient Security Periferní zařízení Tiskárny (multifunkce, kopírky) 8 Dataprojektor 9 Smartboard (interaktivní tabule) 5 Vizualizér 1 Mikroskopy 7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání C/001 Základní škola; studium denní 2.2. Vzdělávací programy Škola se profilovala rozšířenou výukou jazyků a maximálním zapojováním IC technologií do výuky a popř. do volnočasových aktivit. Snahou zkušených učitelů bylo, aby výuka byla zajímavá a rozvíjela kompetence žáků k vyjádření vlastního názoru, prezentaci výsledků své práce a k vlastní zodpovědnosti. Výuka podle ŠVP ZV Barevná škola probíhala v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku. V ostatních ročnících pokračoval vzdělávací program s rozšířenou výukou živých jazyků, který byl schválen MŠMT a v roce 2006 po opětovném schválení MŠMT upraven pro plynulý přechod na nový školní vzdělávací program. Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. dále prohlubovala zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků. Živé jazyky (němčina a angličtina) byly vyučovány ve skupinách o maximálním počtu třinácti žáků, který umožňuje individuální přístup. Žáci byli cíleně připravováni ke zvládnutí jazykových zkoušek systémů Fit in Deutsch a YLET, na které v rámci celoživotního vzdělávání navazují zkoušky Goethe institutu a The British council. Završením výuky jazyků byly reciproční pobyty žáků. Již několik let existují pevná partnerství se školami v Rakousku (Freistadt) a Německu (Cham, Megesheim). Pokračovala partnerská spolupráce se školami ve Švédsku a Dánsku. Pedagogický tým ZŠ přijal návštěvu učitelů dánské partnerské školy. Komunikačním prostředkem v těchto partnerství je anglický jazyk. Pro žáky 9. ročníku byla realizována e-learningová příprava k přijímacím zkouškám.

4 2.3. Učební plán - 4., 5., 9. ročník Ročník Ročník Předmět Celkem Celkem Český jazyk 6,5 7,5 7 6,5 6, ,5 4,5 17 Matematika 4 4 4,5 4, ,5 4,5 17 Prvouka 2 2 3, , Přírodověda,vlastivěda ,5 7, Hudební výchova ,5 9, Výtvarná výchova ,5 9, Tělesná výchova Německý jazyk 1,5 2, cizí jazyk (anglický) Dějepis Zeměpis Přírodopis Chemie Fyzika Občanská výchova Rodinná výchova Celkem hodin týdně

5 2.4. ŠVP ZV Barevná škola 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Časová dotace v jednotlivých ročnících 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Cizí jazyk - němčina Mezisoučet hodin Povinně volitelný předmět ročník si vybírá vždy jeden, 9. ročník tři M Čj Ajk Njk ICT Počet hodin v ročníku Povinný počet hodin na jednotlivých stupních Maximální možný počet hodin v ročníku

6 2.5. Činnost školní družiny a školního klubu Výchova dětí naší školy nekončí povinnou výukou. Všem žákům byla věnována péče také po vyučování. Děti měly možnost trávit čas ve školním klubu, jenž jim byl k dispozici od 7:00 do 16:30 hodin. Náš program nabízel každému žáku na výběr mnoho aktivit. o o o o o o o o o Nabídka kroužků flétna country tance hry v angličtině hry v němčině english theatre pěvecký sbor šachy kytara výtvarná dílna Akce a aktivity Zážitky z prázdnin o Soutěž o nej foto z prázdnin o Výtvarná soutěž na téma PRÁZDNINY o Zeměpisná soutěž o Šipkovaná Pomáháme přírodě o Sběr kaštanů o Exkurze do botanické zahrady o Exkurze do mlýna o Turnaj PEXESO o Drakiáda o Sběratelská burza o Výtvarná soutěž na téma PŘÍRODA o Biologická soutěž Říše pohádek o Turnaj ČLOVĚČE, NEZLOB SE! o Hrajeme si divadlo o Exkurze do divadla o Výtvarná soutěž na téma POHÁDKA o Literární soutěž PŘÍBĚH PODLE OBRÁZKŮ Čas Adventu a Vánoc o Mikulášské pečení perníčků o Výtvarná soutěž na téma VÁNOCE o Klubová vánoční dílna o Návštěva vánoční výstavy o Vánoční dopoledne pro veřejnost Žijeme zdravě o Hry na sněhu o Beseda o 1. pomoci o Exkurze Měšice Záchranná služba, hasiči o sportovní hry o dramatický kroužek o vaření o taneční kroužek o dovedné ruce o korálkování o zdravotnický kroužek o počítačový kroužek o Beseda na téma UMÍME SI POMÁHAT o Turnaj společenská hra ŽÍŽALY Chytřejší vyhrává o Turnaj DÁMA o Turnaj ve vybíjené o Karneval o AZ kvíz o Hádankářská soutěž o Pyžamový den Hledáme talenty o Pěvecká soutěž o Taneční soutěž o Soutěž ve hře na hudební nástroj o Bleší trh o Turnaj KVARTETO o Soutěž ZNÁTE SVOJE UČITELE? Vítání jara o Kuličkiáda o Exkurze do hvězdárny o Klubová velikonoční dílna o Turnaj STOLNÍ FOTBAL o Velikonoční dopoledne pro veřejnost Naše rodina o Vystoupení ke dni matek o Soutěží celá rodina o Výlet do neznáma o Výtvarná soutěž na téma MOJE RODINA o Turnaj STOLNÍ TENIS Léto volá o Dětský den o Velká vodní soutěž o Diskotéka o Velká šipkovaná o Bobřík mlčení

7 3. Základní údaje o pracovnících školy 3.1. Základní údaje o pedagogických pracovnících školy Pedagogický sbor se skládá z ředitele, dvou zástupců pro první a druhý stupeň, 14 učitelů a 3 vychovatelek. Zástupce pro 1. stupeň zodpovídá kromě výchovně-vzdělávacího procesu za volnočasové aktivity školy (kroužky, školní družinu,školní klub, mimoškolní akce). Zástupce pro 2.stupeň zodpovídá kromě výchovně-vzdělávacího procesu za organizaci celoživotního vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci Zdeněk Trska Mgr. Markéta Mašková, Mgr. Jana Nováková, Mgr. Pavlína Dvořáková, Mgr. Jitka Macháčková, Mgr. Aleš Sekal, Mgr. Ivana Nejedlá, Mgr. Vlček Pavel, Mgr. Šimůnková Radka, Mgr. Michaela Rysová, Mgr. Zuzana Buriánková Dana Jirků, Mgr. Zora Uhlířová, Mgr. Lenka Kratochvílová, Mgr. Pavla Šedivá, Mgr. Jana Kubelová, Mgr. Kamila Cieślarová, Mgr. Durda Gebert Ivana Bobková Oksana Kostyba Radka Nováková, Bc. učitelství 1. stupně Aprobace pracovní zařazení Další funkce matematika - základy techniky učitelství 1. stupně ředitel zástupkyně ředitele pro 2. stupeň a celoživotní vzdělávání zástupkyně ředitele pro 1. stupeň a volnočasové aktivity Koordinátor ICT, instruktor lyžování preventista PO a BOZP český jazyk - výtvarná výchova učitelka kariérní výchovný poradce učitelství 1. stupně tělesná výchova-zeměpis učitelka učitel speciální pedagog a metodik prevence Instruktor lyžování, snowboardingu a vodní turistiky matematika - chemie učitelka koordinátor EVVO učitelství 1. stupně ceský jazyk anglický jazyk český jazyk německý jazyk anglický jazyk anglický jazyk - výtvarná výchova - ruský jazyk německý jazyk - dějepis učitel, vychovatel učitelka učitelka, vychovatelka učitelka učitelka učitelka učitelka Instruktor lyžování a snowboardingu učitelství 1. stupně učitelka Instruktor lyžování učitelství 1. stupně učitelka Instruktor lyžování český jazyk občanská výchova vychovatelství učitelka, vychovatelka vychovatelka vychovatelství učitelka, vychovatelka Instruktor lyžování vychovatelství vychovatelství vychovatelka Vedoucí vychovatelka

8 3.2. Údaje o nepedagogických pracovnících jméno a příjmení Věra Michálková Alena Sušková, Ing. Linda Pravdíková Josef Mareš Jan Bárta, Ing. Vladislava Benešová Tetyana Kirpikova Jiří Hertík Nepedagogičtí pracovníci pracovní zařazení sekretářka, provozní manažerka ekonom sekretářka provozní manažer správce sítě vedoucí kuchařka kuchařka školník 3.3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Druh DVPP Školící instituce Počet zců Komunikace učitel - rodič Dr. Zdeněk Martínek 20 Cambridge University Clil - metoda výuky anglického jazyka v ostatních předmětech Press 17 Cambridge day Cambridge University Press 1 Tvoříme ve stylu umělců 20.st. ASTERIA - PaedDr. Ivana Bečvářová 1 Angličtina učitele Aj, Way to win Fraus 2 Studená válka a dějiny mezinárodních vztahů 2.pol. 20. st. Descartes léta a videosvědectví dětí politických vězňů dms o.s. 1 Šikana v praxi školy - první pomoc při šikanování VCVS ČR 1 Praktická výuka češtiny na 1. st. ZŠ podle ŠVP ZVaS 2 Osvědčilo se v hodinách matematiky Descartes 2 Právo ve škole G. Bauerová - Vzdělávací centrum ČR ČB 3 Školení k oblasti podpory1.4, resp. EU peníze školám NIDV 3 Charakteristika a ukázky dobrého vyučování v matematice Descartes 1 Učit se učit chemii AMV 1 Laboratorní práce - výroba zajímavých zařízení za babku Descartes 1 Základní norma zdravotnických znalostí Český červený kříž 1 Změny v sociálním a zdravotním poj. (slevy na pojistném) Mextra 1 Roční zúčtování záloh Agentura DAKO 1 Změny v personalistice OdborConsult 1 Školení hodnotitelů individuálních a grantových projektů. MŠMT 2 Metodický seminář etwinning III - rozvoj projektů a využívání ICT NIDV 1 Setkání členů Asociace cambridgeských škol Cambridge University Press 1 Training course for teachers of English July 2010 British Council 1

9 4. Zápis k povinné školní docházce a další zařazování žáků 4.1. Zápis k povinné školní docházce Na základě vstupních pohovorů bylo zapsáno 26 žáků do 1. třídy ve školním roce 2010/ Odklad školní docházky Ředitel školy rozhodl odložit školní docházku 10 dětem na základě doporučení Pedagogickopsychologické poradny v Táboře a odborného lékaře Údaje o zařazování žáků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků - 1 žákyně 7. ročníku byla přijata na šestileté francouzské gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře - 2 žáci slovenské národnosti splnili předpoklady k přijetí do 2. a 3. ročníku ZŠ Bernarda Bolzana - 1 žákyni bylo umožněno individuální vzdělávání vzhledem k přechodnému pobytu rodičů v USA - 16 žáků 9. ročníku bylo přijato na zvolené střední školy Střední škola Počet absolventů 1 Obchodní akademie Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně 1 SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí 1 Gymnázium Pierra de Coubertina 7 Táborské soukromé gymnázium 1 SŠ obchodu, služeb a řemesel 1 SOŠ a SOU Heureka 1 SOŠ - COP 2 Střední pedagogická škola Futurum Praha Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnná statistika tříd školního roku 2009/2010 třída počet žáků z toho snížená hodnocení průměrný absence na žáka známka prospěch V P 5 N Ch omluv. neomluv. třídní učitel 1.A ,96 0 Mgr. Macháčková Jitka 2.A Mgr. Šedivá Pavla 3.A Mgr. Kubelová Jana 4.A Mgr. Nováková Jana 5.A Mgr. Sekal Aleš 6.A Mgr. Dvořáková Pavlína 7.A Mgr. Mašková Markéta 8.A Mgr. Kratochvílová Lenka 9.A Mgr, Uhlířová Zora Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N - nehodnocen

10 5.1. Mezinárodní zkoušky Škola se zapojila do systému testování YLET (The British Council), kterého se žáci účastnili ve třech jazykových úrovních: Starters - 16 žáků Movers - 11 žáků Flyers - 4 žáci Tři žáci složili zkoušky Fit in Deutsch Testování žáků v rámci spolupráce se SCIO Testování scio ve školním roce 2009/2010 V tomto školním roce proběhlo v říjnu 2009 testování žáků 6. třídy v Čj, M, OSP Testování žáků 7. třídy v Čj, M, OSP proběhlo v dubnu 2010

11 Testování žáků 8. třídy v klíčových kompetencí proběhlo v březnu 2010 Testování žáků 9. třídy v Čj, M, OSP a v anglickém jazyce proběhlo v listopadu 2011

12 5.3. Plán testování na školní rok 2010/2011 V letošním školním roce proběhne opět testování všech tříd druhého stupně. Získaná zpětná vazba porovnáním výsledků s výsledky ostatních základních škol je velmi důležitá pro ověření kvality práce nás učitelů, pro argumentaci s rodiči a pro prezentaci na veřejnost. Každoročním opakováním testování žáků od počátku 2. stupně tak budeme sledovat jejich pokroky a získáme základ pro systematickou autoevaluaci školy - výstupy slouží pro vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. 6. třída - český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady testování proběhne od od 11. do 22. října třída - český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady testování proběhne od 7. do 18. března třída - dílčí dovednosti klíčových kompetencí testování proběhne od 7. do 18. března třída - český jazyk, matematika, anglický a německý jazyk, obecné studijní předpoklady testování bude probíhat ve čtyřech dnech, a to od 8. do 19. listopadu Údaje o integrovaných žácích: Prospěchově slabším žákům a žákům s vysokým počtem zameškaných hodin byla věnována individuální speciální pedagogická péče ve vyučování i mimo něj. Součástí standardní nabídky školy se stalo poradenské centrum - speciální pedagog a výchovný poradce, kteří byli k dispozici žákům, rodičům i pedagogickému týmu. Šesti integrovaným žákům se věnoval dvakrát týdně speciální pedagog mimo rámec základního učebního plánu v rámci reedukace:

13 - je nabídnuta dětem, u kterých jsou zjištěny SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.) a zdravotní potíže mající vliv na vzdělávání dítěte - forma reedukace : 2x týdně, ráno před vyučováním 30 minut - při práci s žáky se SPU vycházím z doporučení PPP a z konzultací s jednotlivými učiteli, v souladu s IVP daných žáků - ve školním roce 2009/2010 využívalo hodin reedukace 6 žáků - v rámci reedukace se využívají kompenzační a speciální pomůcky a učebnice, pracovní sešity (speciální čítanky, doplňovací cvičení, různé materiály pro rozvoj čtení, uč.pro rozvoj matematické představivosti, listy na procvičování grafomotoriky, písmenka na skládání, měkké a tvrdé kostky, Logico uč. systém pro 1.stupeň základních a spec. škol, ), bzučák, počítačové programy pro žáky S SPU - v rámci reedukace pedagog uplatňuje individuální přístup, který zohledňuje pomalejší pracovní tempo žáků s SPU a se zdravotním znevýhodněním - dyslexie, dysgrafie a dysortografie čtení krátkých a jednoduchých slov, orientace v zajímavém textu pro děti, jeho porozumění - plněním různých rébusů a doplňovaček, uvolňovací cviky v rámci rozvoje jemné motoriky, procvičování zrakové a sluchové analýzy a syntézy, děti používají různé kompenzační pomůcky, časté využití pomůcky Logiko je to u dětí velmi oblíbená pomůcka - dyskalkulie zaměření na rozvoj matematické představivosti, prostorové orientace a práci s názorem, žáci i zde používají kompenzační pomůcky, Logiko procvičování do 20, do 100 rozvoj logického myšlení - reedukace žákům napomáhá ke zlepšení výsledků ve vyučování i ke zvýšení jejich sebevědomí 5.5. Prevence sociálně-patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem a jeho průřezovými tématy, minimálním preventivním programem a volnočasovými aktivitami. Škola nabízela ve své aktivity i ostatním školám i jednotlivým dětem v regionu (filmové festivaly, spolupráce s neziskovými organizacemi). S touto problematikou souvisí aktiity: - aktualizace Minimálního preventivního programu, ve kterém se zaměřujeme především na vytváření příznivého a přátelského klimatu ve škole, důraz klademe na včasné rozeznání náznaků šikany, na stálém zlepšování komunikace mezi učitelem a žákem, mezi vrstevníky a třídními kolektivy - Poradenské centrum ( vých.poradce a preventista) pro pomoc dětem, učitelům a rodičům při řešení menších i větších problémů, pro žáky a rodiče máme nástěnku s informacemi z oblasti výchovného poradenství a prevence společensky nežádoucích jevů - v rámci utváření dobrých vztahů ve třídách, mezi žáky různých ročníků a mezi pedagogy a žáky působí na škole Dětský parlament zvoleni jsou vždy dva zástupci každé třídy, děti se tímto zapojují do řešení různých problémů týkajících se školy, spolurozhodují, učí se jednat s dospělými - celý 1.stupeň se zapojil do celostátní soutěže Zdravé zuby - celá škola se zúčastnila projektového dne Chování v krizových situací - žáci 2. a 3.třídy jsou zapojeni do celostátního projektu Policie ČR Ajax - žáci 9.ročníku v rámci primární prevence z oblasti společensky nežádoucích jevů návštěva s besedou - Auritus - pro žáky 8. a 9. ročníku byly připraveny besedy : Drogy a mýty - připravili je lektoři ze sdružení Podané ruce - přínosem této akce bylo přímé svědectví lidí, kteří se léčí z drogové závislosti a zkušenosti odborníků, kteří v této oblasti pracují řadu let - společnost MEDEA KULTUR Praha připravila pro žáky 2.stupně pořad zaměřený na problematiku drogových závislostí, problematiku onemocnění AIDS byly připraveny besedy s odborníky PhDr. J. Douda, MUDr.Zvěřina a doplněné vystoupením osobnosti české populární hudby Janem Kalouskem - žáci 1.stupně se zúčastnili festivalu AniFest krátké animované filmy - tyto filmy žáky seznamovaly se životem jiných národů tolerance, kultura - v naší škole byl promítán dokumentární cyklus Jeden svět mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech pořádaný společností Člověk v tísni ve spolupráci s Komunitním centrem pro mládež Cheiron T, této projekce se zúčastnila 5. 9.třída naší

14 školy tyto dokumenty jsou pro děti velmi zajímavé a následná diskuze o zhlédnutých filmech velkým přínosem - pedagogové se ve školním roce zúčastnili semináře Komunikace s rodiči PhDr. Zdeněk Martínek 6. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 6.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Ve školním roce 2009/2010 se škola zabývala celoživotním vzděláváním v jazykové oblasti a oblasti sociální integrace. Cílem vzdělávání v jazykové oblasti je příprava na zkoušky v systému The British council a Goethe institutu. Bylo otevřeno celkem pět celoročních kurzů v následujících úrovních: KET, PET a FCE. Aktivity podporující sociální integraci škola nabídla táborské veřejnosti ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Cheiron-T. Vrcholem těchto aktivit byly dva filmové festivaly pořádané ve spolupráci s nadací Člověk v tísni při České televizi a Cheironem-T o.p.s. Festival s názvem Jeden svět mapoval prostřednictvím dokumentárních filmů oblast lidských práv ve světě. Pro velký zájem byl prodloužen z pěti na osm promítacích dnů. Druhý filmový festival outdoorových filmů byl určen táborské veřejnosti. Ve spolupráci s Gymnáziem Soběslav škola připravila pravidelné nedělní promítání nízkorozpočtových filmů pro mládež. Nedílnou součástí sociální integrace je práce s dětmi a mládeží v rámci volnočasových aktivit, které škola nabízí prostřednictvím školního klubu. Průřezovým tématem výše zmíněných oblastí se stala intenzivní spolupráce s většinou táborských neziskových organizací a subjektů pracujících s mládeží (např. Auritus Tříkrálová sbírka), ale i seniory (např. G-centrum jazykové kurzy). Širokopásmový internet byl dostupný denně od 16:30 do 18:30, v prázdninových měsících od 18:00 do 20:00 hodin. Škola zefektivnila a zkvalitnila nabídku nízkorozpočtového ubytování pro děti a mládež Vytíženost ubytovací části školy se zvyšovala v sezónních měsících, což odpovídá předpokladům Vzdělávací a další projekty ve školním roce 2009/2010 V září roku 2009 se uskutečnil výměnný pobyt žáků naší školy v základní škole v Hoengu, v Dánsku. Žáci i učitelé byli ubytováni v rodinách dánských žáků v Hoengu. Ve škole společně s dánskými dětmi pracovali na projektech v rámci týdne vědy. Tato akce byla zaměřena na vysvětlení a praktické ověření fyzikálních i chemických jevů a jejich ekologických souvislostí. Byl rovněž uspořádán výlet do hlavního města Dánska Kodaně s projížďkou lodí a prohlídkou historického jádra města. Žáci navštívili i muzeum Hanse Christiana Andersena a seznámili se s životem a dílem tohoto spisovatele. Hlavní význam tohoto projektu je možno spatřovat v tom, že žáci naší školy měli možnost poznat každodenní život v této zemi a uplatnit svoje znalosti při komunikaci v angličtině. Na začátku června 2010 přijeli naši školu navštívit žáci z Dánska. Společně s žáky sedmého ročníku se v rámci projektu Back to the roots ocitli v době před 500 lety a poznávali život středověkého Tábora. Navštívili táborské husitské památky, strávili středověký den na Housově Mlýně a obdivovali krásy našeho hlavního města, kde kromě architektonických památek shlédli i výstavu Planeta Země v Národním muzeu. V rámci projektového dne se žáci prožitkovou formou učili, jak vypadal život ve středověku, jaké oblečení bylo pro tu dobu typické, jak zněla dobová hudba či jaké pokrmy se připravovali. V závěru celého týdenního pobytu byli žáci pasováni na táborské středověké občany. Projekt byl pro učitele i žáky skvělou příležitostí ke zdokonalení znalosti anglického jazyka, získání nových přátel a zkušeností. Hlavním přínosem projektu je ale poznání, že tradiční svátky mají ve všech zemích podobné kořeny a pokud se národní zvyky a tradice liší, může nás jejich poznání obohatit. Zmíněné školy mají v plánu svou spolupráci dále rozvíjet a svátky slavit společně, protože oslavy nás nerozdělují, ale sbližují. Ve dnech dubna 2010 k nám opět zavítaly na návštěvu děti z partnerské školy ve Freistadtu, z rakouského Mariana. Po obědě a odpoledním vyučování se naši rakouští kamarádi rozjeli do svých nových rodin. V úterý jsme pracovali ve smíšených skupinách na projektu na téma české a rakouské hudební skupiny. Na středu pro nás byl naplánován celodenní výlet do Českého Krumlova

15 s návštěvou muzea voskových figurín, zámecké věže a přilehlého parku. Ve čtvrtek dopoledne jsme v prostorách kinosálu prezentovali naše projektové práce za pomoci ukázek vybraných českých a rakouských písniček. Poté jsme se rozloučili s rakouskými kamarády a vyprovodili je k autobusu. V pondělí 7. června 2010 se vydalo 20 žáků 6. a 8.třídy naší školy na čtyřdenní návštěvu do Rakouska. Do Freistadtu jsme přijeli v dopoledních hodinách, byli přivítáni panem ředitelem Brandstettrem a naobědvali se v nedaleké školní jídelně. Odpoledne jsme se zúčastnili výuky a následně zamířili do našich dočasných nových rakouských rodin. Následující den jsme strávili ve škole, kde jsme se v místní tělocvičně naučili řadu neobvyklých tanců pocházejících z Latinské Ameriky a Afriky. Ve středu jsme se vydali do oblasti Mühlviertlu, navštívili přírodovědnou stezku. Zde jsme plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Na čtvrteční dopoledne pro nás bylo v prostorách školy připraveno Schulrallye. Po obědě jsme se vraceli zpět do Tábora. Projekt ECDL cesta k multimediální výuce Samotný pojem vzdělávání prostřednictvím multimediálních technologií není v současné době dostatečně vkořeněn mezi pedagogickou veřejností nejen v táborském regionu. Důsledkem této skutečnosti je nedostatečná kvalifikace učitelů v produktivním věku, jejichž schopnosti a dovednosti práce s IT stále více zaostávají za reálným stavem vybavenosti škol. Na druhé straně roztříštěná nabídka vzdělávacích služeb nereaguje pružně na tuto situaci. V regionálním měřítku je připravena tuto mezeru zaplnit právě realizace tohoto projektu. Cílem projektu je zautomatizování dovedností a schopností práce pedagogů s informačními technologiemi a jejich aplikace při práci s interaktivními výukovými materiály - multimédia, interaktivní učebnice. Prostředkem k dosažení cíle je ECDL Certifikát, který může držitel uplatnit v celoevropském kontextu. Projektem je zajištěna objektivita hodnocení, jednotných podmínek pro testování a vysoká kvalita ECDL Certifikátu v souladu s požadavky ECDL Foundation. ECDL je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat informační technologie. V průběhu realizace projektu bude vytvořen nový vzdělávací program pro zvyšování kompetencí zaměstnanců škol a školských zařízení pro práci s IC technologiemi zaměřený na aplikaci multimédií a podpořený e-learningovou formou výuky. Tento nově vytvořený program bude akreditován a poté bude ověřen v praxi. Následně proběhne inovace vzdělávacího programu. Vznikne tak inovovaný produkt s komponentou IT pro DV pracovníků škol a školských zařízení, který přispěje ke zkvalitnění celého výchovně vzdělávacího procesu. Zkušenosti školy ukazují, že kvalitní interaktivní učebnice a pracovní materiály zásadně ovlivňují přípravu, pozitivní motivaci a úroveň celého vyučovacího procesu, která povede v konečném důsledku ke zvýšení zájmu žáků o další vzdělávání a vyvolá pozitivní spirálovou reakci. Projekt Bolzanova kreativní škola Projekt Bolzanova kreativní škola řeší problematiku implementace kurikulárních dokumentů školy v celé její šíři. Prezentace nového ŠVP ZV, ve kterém jsou pevně zakotveny klíčové kompetence včetně smyslu pro iniciativu a podnikavost bude probíhat elektronickou i tištěnou formou. V souladu s profilací školy je základním pilířem projektu rozvoj jazykové komunikace v mateřském a cizím jazyce - schopností vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v písemné i ústní formě. Jak vyplývá z Evropského referenčního rámce, nelze ovšem zaměřit projekt na podporu jedné kompetence. Cílové skupiny budou směřovat k celému komplexu kompetencí - součástí projektu Bolzanova kreativní škola je rovněž dotvoření materiálně technického zázemí pro realizaci nových žákovských projektů. Díky projektu bude možné podporovat originální a nezávislé myšlení jednotlivých žáků tak, aby se mohli pružně přizpůsobit rychle se měnícímu a úzce propojenému světu. Zkušenosti, informace a znalosti získané prostřednictvím komunikace mezi ZŠ Bernarda Bolzana a školami v zahraničí budou žáci aplikovat v navazujících projektech. Pilotní myšlenkou projektu je začlenění mezinárodně uznávaných vzdělávacích struktur v rámci EU do školního vzdělávacího programu a jejich využití v profesním vzdělávání zaměstnanců škol (např. ECDL, jazykové zkoušky British Council a Goethe institutu). Nedílnou součástí projektu je optimální využití lidských zdrojů (rodilí mluvčí, ICT specialisté) a vytvoření nových kvalitativně lepších podmínek pro realizaci ŠVP ZV Barevná škola. Realizací ŠVP ZV Barevná škola budou položeny základní kameny pro jeho následnou evaluaci a inovaci. Celým tímto procesem bude prolínat komunikace škola-učitel-rodič mimo jiné i prostřednictvím ICT. Hlavním výstupem projektu tak bude inovovaný systém základního vzdělávání, jehož absolventi budou mít základy pro další vzdělávání a pracovní život v EU. Projekt naváže na na realizaci projektu ROP Bolzanova barevná škola.

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Název: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Adresa: Školní náměstí 199, 390 01 Tábor Právní forma:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ Výroční zpráva o činnosti školy Za školní rok 2009-2010 Vypracoval:Mgr.vářka Roman Slovo úvodem: Letošní školní rok byl pro naši školu rokem hodnocení, úspěchů a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více