Výroční zpráva o činnosti školy 2009/ Základní údaje o škole škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy 2009/ Základní údaje o škole 1.1. škola Název: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Adresa: Školní náměstí 199, Tábor Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČO: IZO: Statutární zástupce: ing. Jan Švarc předseda správní rady Mgr. Zdeněk Trska ředitel školy Správní rada: Kolářová Milena, ing. Jitka Freundová, Martin Krejčí, Dagmar Sychrová, Naďa Růžičková Dozorčí rada: ing. Pavel Šatný MBA Datum zařazení do sítě: Datum posledního zařazení do sítě: zřizovatel Název: Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana Právní forma: Nadační fond IČO: Statutární zástupce: ing. Pavel Šatný MBA předseda správní rady Betlémská 280, Tábor Správní rada: ing. Jan Švarc, ing. František Dědič, ing. Luboš Pasák MBA, Marek Vošta, ing. Jitka Freundová 1.3. Údaje o školské radě Předseda školské rady: Ing. Mgr. Oldřich Pecha Členové školské rady: Ing. Jitka Freundová, Mgr. Jana Bozadžijevová, Radka Nováková, Blanka Bartáčková, Mgr. Pavlína Dvořáková, Mgr. Jitka Macháčková, Ing. Alena Sušková, Marek Vošta

2 1.4. součásti školy Id. práv. osoby IČO Název Id. zařízení zařízení Ulice Č.p. Místo PSČ Základní Školní škola náměstí 199 Tábor Školní družina Školní náměstí 199 Tábor Školní klub Školní náměstí 199 Tábor Školní jídelna výdejna Školní náměstí 199 Tábor kapacita jednotlivých součástí školy základní škola 225 žáků školní družina 110 žáků školní klub 70 žáků školní jídelna výdejna 225 žáků 1.6. lokalizace a materiálně-technické podmínky školy ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. se nachází v centru města Tábor, v budově č.p. 199 na Školním náměstí. Je považována za školu rodinného typu, profiluje se výukou cizích jazyků a aplikací ICT. Budova je v dosahu městské hromadné dopravy a zároveň v těsné blízkosti klidových zón historického jádra. Je tak velmi atraktivní a dostupná pro rodičovskou veřejnost nejen z Tábora, ale i okolí. Žáci školy jsou převážně z mikroregionu Táborsko a okolí. Lokalizace školy však nabývá širšího rozměru v případě realizace dalších mezinárodních projektů, kdy je škola jako multifunkční vzdělávací zařízení ideální základnou pro zahraniční partnery. V dubnu 2010 byla ukončena monitorovací fáze projektu Multifunkční vzdělávací zařízení. V rámci tohoto projektu, který byl následně podpořen strukturálními fondy Evropské unie, Ministerstvem pro místní rozvoj a Jihočeským krajem bylo vytvořeno technické zázemí pro školu i doplňkové činnosti. Škola je provozovatelem multifunkčního zařízení, které doplňuje nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí i dospělých a zároveň poskytuje zázemí pro výměnné pobyty žáků a studentů. Největší část dispozice budovy školy je věnována 1. a 2. stupni základního školství. Její součástí jsou dvě velmi dobře vybavené počítačové učebny, polyfunkční přednáškový sál, který lze využít jako kinosál, žákovská knihovna, jídelna a tělocvična. V prostorách školní budovy je integrována cenově přijatelná ubytovací kapacita pro mládež. Ve školním roce 2009/2010 byla ukončena fyzická realizace projektu Bolzanova barevná škola, který škola realizovala v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTZ II. Jihozápad. Cílem tohoto projektu byla nejen modernizace budovy školy a vybudování nových prostor určených pro realizaci ŠVP ZV Barevná škola, ale i zlepšení vybavení celé školy pro zkvalitnění procesu vzdělávání. Přestože ze strany školy byly splněny podmínky k proplacení 2. etapy projektu, RR Jihozápad prodloužila termín administrace o 2 měsíce bez předchozího upozornění, což prodloužilo dobu čerpání překlenovacího úvěru u České spořitelny a.s. Úrokové zatížení bylo pokryto z 80% grantem Jihočeského kraje. V současné době probíhá monitorovací fáze celého projektu. V podkroví školy byly vybudovány specializované učebny jazyková učebna, rukodělná dílna a botanická laboratoř. Součástí projektu je i 15 souborů movitého majetku. Tyto soubory lze rozdělit na interiérové vybavení a informační technologie. Všechny položky interiérového vybavení splňují funkční, estetické i bezpečnostní požadavky školního provozu. Moderní design, kvalita provedení a správná ergonomie byly standardním hlediskem při výběru jednotlivých položek. Jedná se zejména o skříně, lavice, židle, lavičky, tabule, stoly, nábytek a další školní interiérové vybavení. IC technologie odpovídají aktuálním požadavkům ŠVP zejména oblastem jazykového vzdělávání a IT.

3 Vybavení ICT Učebny, třídy, kabinety, Přípojná místa Pracovní stanice Počítačové učebny Kmenové třídy 9 7 Odborné učebny 8 7 Volnočasové prostory 3 2 Sekretariát 2 2 Sborovny Vedení školy 4 4 Způsob zajištění přípojných míst v budovách školy: LAN 100 Mbit Způsob zajištění připojení k internetu: microwawe 2 Mb/s. Způsob zajištění serverových služeb: MS Windows XP professional klient, MS Windows 2003 professional server, Symantec Klient Security Periferní zařízení Tiskárny (multifunkce, kopírky) 8 Dataprojektor 9 Smartboard (interaktivní tabule) 5 Vizualizér 1 Mikroskopy 7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání C/001 Základní škola; studium denní 2.2. Vzdělávací programy Škola se profilovala rozšířenou výukou jazyků a maximálním zapojováním IC technologií do výuky a popř. do volnočasových aktivit. Snahou zkušených učitelů bylo, aby výuka byla zajímavá a rozvíjela kompetence žáků k vyjádření vlastního názoru, prezentaci výsledků své práce a k vlastní zodpovědnosti. Výuka podle ŠVP ZV Barevná škola probíhala v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku. V ostatních ročnících pokračoval vzdělávací program s rozšířenou výukou živých jazyků, který byl schválen MŠMT a v roce 2006 po opětovném schválení MŠMT upraven pro plynulý přechod na nový školní vzdělávací program. Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. dále prohlubovala zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků. Živé jazyky (němčina a angličtina) byly vyučovány ve skupinách o maximálním počtu třinácti žáků, který umožňuje individuální přístup. Žáci byli cíleně připravováni ke zvládnutí jazykových zkoušek systémů Fit in Deutsch a YLET, na které v rámci celoživotního vzdělávání navazují zkoušky Goethe institutu a The British council. Završením výuky jazyků byly reciproční pobyty žáků. Již několik let existují pevná partnerství se školami v Rakousku (Freistadt) a Německu (Cham, Megesheim). Pokračovala partnerská spolupráce se školami ve Švédsku a Dánsku. Pedagogický tým ZŠ přijal návštěvu učitelů dánské partnerské školy. Komunikačním prostředkem v těchto partnerství je anglický jazyk. Pro žáky 9. ročníku byla realizována e-learningová příprava k přijímacím zkouškám.

4 2.3. Učební plán - 4., 5., 9. ročník Ročník Ročník Předmět Celkem Celkem Český jazyk 6,5 7,5 7 6,5 6, ,5 4,5 17 Matematika 4 4 4,5 4, ,5 4,5 17 Prvouka 2 2 3, , Přírodověda,vlastivěda ,5 7, Hudební výchova ,5 9, Výtvarná výchova ,5 9, Tělesná výchova Německý jazyk 1,5 2, cizí jazyk (anglický) Dějepis Zeměpis Přírodopis Chemie Fyzika Občanská výchova Rodinná výchova Celkem hodin týdně

5 2.4. ŠVP ZV Barevná škola 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Časová dotace v jednotlivých ročnících 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Cizí jazyk - němčina Mezisoučet hodin Povinně volitelný předmět ročník si vybírá vždy jeden, 9. ročník tři M Čj Ajk Njk ICT Počet hodin v ročníku Povinný počet hodin na jednotlivých stupních Maximální možný počet hodin v ročníku

6 2.5. Činnost školní družiny a školního klubu Výchova dětí naší školy nekončí povinnou výukou. Všem žákům byla věnována péče také po vyučování. Děti měly možnost trávit čas ve školním klubu, jenž jim byl k dispozici od 7:00 do 16:30 hodin. Náš program nabízel každému žáku na výběr mnoho aktivit. o o o o o o o o o Nabídka kroužků flétna country tance hry v angličtině hry v němčině english theatre pěvecký sbor šachy kytara výtvarná dílna Akce a aktivity Zážitky z prázdnin o Soutěž o nej foto z prázdnin o Výtvarná soutěž na téma PRÁZDNINY o Zeměpisná soutěž o Šipkovaná Pomáháme přírodě o Sběr kaštanů o Exkurze do botanické zahrady o Exkurze do mlýna o Turnaj PEXESO o Drakiáda o Sběratelská burza o Výtvarná soutěž na téma PŘÍRODA o Biologická soutěž Říše pohádek o Turnaj ČLOVĚČE, NEZLOB SE! o Hrajeme si divadlo o Exkurze do divadla o Výtvarná soutěž na téma POHÁDKA o Literární soutěž PŘÍBĚH PODLE OBRÁZKŮ Čas Adventu a Vánoc o Mikulášské pečení perníčků o Výtvarná soutěž na téma VÁNOCE o Klubová vánoční dílna o Návštěva vánoční výstavy o Vánoční dopoledne pro veřejnost Žijeme zdravě o Hry na sněhu o Beseda o 1. pomoci o Exkurze Měšice Záchranná služba, hasiči o sportovní hry o dramatický kroužek o vaření o taneční kroužek o dovedné ruce o korálkování o zdravotnický kroužek o počítačový kroužek o Beseda na téma UMÍME SI POMÁHAT o Turnaj společenská hra ŽÍŽALY Chytřejší vyhrává o Turnaj DÁMA o Turnaj ve vybíjené o Karneval o AZ kvíz o Hádankářská soutěž o Pyžamový den Hledáme talenty o Pěvecká soutěž o Taneční soutěž o Soutěž ve hře na hudební nástroj o Bleší trh o Turnaj KVARTETO o Soutěž ZNÁTE SVOJE UČITELE? Vítání jara o Kuličkiáda o Exkurze do hvězdárny o Klubová velikonoční dílna o Turnaj STOLNÍ FOTBAL o Velikonoční dopoledne pro veřejnost Naše rodina o Vystoupení ke dni matek o Soutěží celá rodina o Výlet do neznáma o Výtvarná soutěž na téma MOJE RODINA o Turnaj STOLNÍ TENIS Léto volá o Dětský den o Velká vodní soutěž o Diskotéka o Velká šipkovaná o Bobřík mlčení

7 3. Základní údaje o pracovnících školy 3.1. Základní údaje o pedagogických pracovnících školy Pedagogický sbor se skládá z ředitele, dvou zástupců pro první a druhý stupeň, 14 učitelů a 3 vychovatelek. Zástupce pro 1. stupeň zodpovídá kromě výchovně-vzdělávacího procesu za volnočasové aktivity školy (kroužky, školní družinu,školní klub, mimoškolní akce). Zástupce pro 2.stupeň zodpovídá kromě výchovně-vzdělávacího procesu za organizaci celoživotního vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci Zdeněk Trska Mgr. Markéta Mašková, Mgr. Jana Nováková, Mgr. Pavlína Dvořáková, Mgr. Jitka Macháčková, Mgr. Aleš Sekal, Mgr. Ivana Nejedlá, Mgr. Vlček Pavel, Mgr. Šimůnková Radka, Mgr. Michaela Rysová, Mgr. Zuzana Buriánková Dana Jirků, Mgr. Zora Uhlířová, Mgr. Lenka Kratochvílová, Mgr. Pavla Šedivá, Mgr. Jana Kubelová, Mgr. Kamila Cieślarová, Mgr. Durda Gebert Ivana Bobková Oksana Kostyba Radka Nováková, Bc. učitelství 1. stupně Aprobace pracovní zařazení Další funkce matematika - základy techniky učitelství 1. stupně ředitel zástupkyně ředitele pro 2. stupeň a celoživotní vzdělávání zástupkyně ředitele pro 1. stupeň a volnočasové aktivity Koordinátor ICT, instruktor lyžování preventista PO a BOZP český jazyk - výtvarná výchova učitelka kariérní výchovný poradce učitelství 1. stupně tělesná výchova-zeměpis učitelka učitel speciální pedagog a metodik prevence Instruktor lyžování, snowboardingu a vodní turistiky matematika - chemie učitelka koordinátor EVVO učitelství 1. stupně ceský jazyk anglický jazyk český jazyk německý jazyk anglický jazyk anglický jazyk - výtvarná výchova - ruský jazyk německý jazyk - dějepis učitel, vychovatel učitelka učitelka, vychovatelka učitelka učitelka učitelka učitelka Instruktor lyžování a snowboardingu učitelství 1. stupně učitelka Instruktor lyžování učitelství 1. stupně učitelka Instruktor lyžování český jazyk občanská výchova vychovatelství učitelka, vychovatelka vychovatelka vychovatelství učitelka, vychovatelka Instruktor lyžování vychovatelství vychovatelství vychovatelka Vedoucí vychovatelka

8 3.2. Údaje o nepedagogických pracovnících jméno a příjmení Věra Michálková Alena Sušková, Ing. Linda Pravdíková Josef Mareš Jan Bárta, Ing. Vladislava Benešová Tetyana Kirpikova Jiří Hertík Nepedagogičtí pracovníci pracovní zařazení sekretářka, provozní manažerka ekonom sekretářka provozní manažer správce sítě vedoucí kuchařka kuchařka školník 3.3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Druh DVPP Školící instituce Počet zců Komunikace učitel - rodič Dr. Zdeněk Martínek 20 Cambridge University Clil - metoda výuky anglického jazyka v ostatních předmětech Press 17 Cambridge day Cambridge University Press 1 Tvoříme ve stylu umělců 20.st. ASTERIA - PaedDr. Ivana Bečvářová 1 Angličtina učitele Aj, Way to win Fraus 2 Studená válka a dějiny mezinárodních vztahů 2.pol. 20. st. Descartes léta a videosvědectví dětí politických vězňů dms o.s. 1 Šikana v praxi školy - první pomoc při šikanování VCVS ČR 1 Praktická výuka češtiny na 1. st. ZŠ podle ŠVP ZVaS 2 Osvědčilo se v hodinách matematiky Descartes 2 Právo ve škole G. Bauerová - Vzdělávací centrum ČR ČB 3 Školení k oblasti podpory1.4, resp. EU peníze školám NIDV 3 Charakteristika a ukázky dobrého vyučování v matematice Descartes 1 Učit se učit chemii AMV 1 Laboratorní práce - výroba zajímavých zařízení za babku Descartes 1 Základní norma zdravotnických znalostí Český červený kříž 1 Změny v sociálním a zdravotním poj. (slevy na pojistném) Mextra 1 Roční zúčtování záloh Agentura DAKO 1 Změny v personalistice OdborConsult 1 Školení hodnotitelů individuálních a grantových projektů. MŠMT 2 Metodický seminář etwinning III - rozvoj projektů a využívání ICT NIDV 1 Setkání členů Asociace cambridgeských škol Cambridge University Press 1 Training course for teachers of English July 2010 British Council 1

9 4. Zápis k povinné školní docházce a další zařazování žáků 4.1. Zápis k povinné školní docházce Na základě vstupních pohovorů bylo zapsáno 26 žáků do 1. třídy ve školním roce 2010/ Odklad školní docházky Ředitel školy rozhodl odložit školní docházku 10 dětem na základě doporučení Pedagogickopsychologické poradny v Táboře a odborného lékaře Údaje o zařazování žáků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků - 1 žákyně 7. ročníku byla přijata na šestileté francouzské gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře - 2 žáci slovenské národnosti splnili předpoklady k přijetí do 2. a 3. ročníku ZŠ Bernarda Bolzana - 1 žákyni bylo umožněno individuální vzdělávání vzhledem k přechodnému pobytu rodičů v USA - 16 žáků 9. ročníku bylo přijato na zvolené střední školy Střední škola Počet absolventů 1 Obchodní akademie Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně 1 SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí 1 Gymnázium Pierra de Coubertina 7 Táborské soukromé gymnázium 1 SŠ obchodu, služeb a řemesel 1 SOŠ a SOU Heureka 1 SOŠ - COP 2 Střední pedagogická škola Futurum Praha Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnná statistika tříd školního roku 2009/2010 třída počet žáků z toho snížená hodnocení průměrný absence na žáka známka prospěch V P 5 N Ch omluv. neomluv. třídní učitel 1.A ,96 0 Mgr. Macháčková Jitka 2.A Mgr. Šedivá Pavla 3.A Mgr. Kubelová Jana 4.A Mgr. Nováková Jana 5.A Mgr. Sekal Aleš 6.A Mgr. Dvořáková Pavlína 7.A Mgr. Mašková Markéta 8.A Mgr. Kratochvílová Lenka 9.A Mgr, Uhlířová Zora Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N - nehodnocen

10 5.1. Mezinárodní zkoušky Škola se zapojila do systému testování YLET (The British Council), kterého se žáci účastnili ve třech jazykových úrovních: Starters - 16 žáků Movers - 11 žáků Flyers - 4 žáci Tři žáci složili zkoušky Fit in Deutsch Testování žáků v rámci spolupráce se SCIO Testování scio ve školním roce 2009/2010 V tomto školním roce proběhlo v říjnu 2009 testování žáků 6. třídy v Čj, M, OSP Testování žáků 7. třídy v Čj, M, OSP proběhlo v dubnu 2010

11 Testování žáků 8. třídy v klíčových kompetencí proběhlo v březnu 2010 Testování žáků 9. třídy v Čj, M, OSP a v anglickém jazyce proběhlo v listopadu 2011

12 5.3. Plán testování na školní rok 2010/2011 V letošním školním roce proběhne opět testování všech tříd druhého stupně. Získaná zpětná vazba porovnáním výsledků s výsledky ostatních základních škol je velmi důležitá pro ověření kvality práce nás učitelů, pro argumentaci s rodiči a pro prezentaci na veřejnost. Každoročním opakováním testování žáků od počátku 2. stupně tak budeme sledovat jejich pokroky a získáme základ pro systematickou autoevaluaci školy - výstupy slouží pro vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. 6. třída - český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady testování proběhne od od 11. do 22. října třída - český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady testování proběhne od 7. do 18. března třída - dílčí dovednosti klíčových kompetencí testování proběhne od 7. do 18. března třída - český jazyk, matematika, anglický a německý jazyk, obecné studijní předpoklady testování bude probíhat ve čtyřech dnech, a to od 8. do 19. listopadu Údaje o integrovaných žácích: Prospěchově slabším žákům a žákům s vysokým počtem zameškaných hodin byla věnována individuální speciální pedagogická péče ve vyučování i mimo něj. Součástí standardní nabídky školy se stalo poradenské centrum - speciální pedagog a výchovný poradce, kteří byli k dispozici žákům, rodičům i pedagogickému týmu. Šesti integrovaným žákům se věnoval dvakrát týdně speciální pedagog mimo rámec základního učebního plánu v rámci reedukace:

13 - je nabídnuta dětem, u kterých jsou zjištěny SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.) a zdravotní potíže mající vliv na vzdělávání dítěte - forma reedukace : 2x týdně, ráno před vyučováním 30 minut - při práci s žáky se SPU vycházím z doporučení PPP a z konzultací s jednotlivými učiteli, v souladu s IVP daných žáků - ve školním roce 2009/2010 využívalo hodin reedukace 6 žáků - v rámci reedukace se využívají kompenzační a speciální pomůcky a učebnice, pracovní sešity (speciální čítanky, doplňovací cvičení, různé materiály pro rozvoj čtení, uč.pro rozvoj matematické představivosti, listy na procvičování grafomotoriky, písmenka na skládání, měkké a tvrdé kostky, Logico uč. systém pro 1.stupeň základních a spec. škol, ), bzučák, počítačové programy pro žáky S SPU - v rámci reedukace pedagog uplatňuje individuální přístup, který zohledňuje pomalejší pracovní tempo žáků s SPU a se zdravotním znevýhodněním - dyslexie, dysgrafie a dysortografie čtení krátkých a jednoduchých slov, orientace v zajímavém textu pro děti, jeho porozumění - plněním různých rébusů a doplňovaček, uvolňovací cviky v rámci rozvoje jemné motoriky, procvičování zrakové a sluchové analýzy a syntézy, děti používají různé kompenzační pomůcky, časté využití pomůcky Logiko je to u dětí velmi oblíbená pomůcka - dyskalkulie zaměření na rozvoj matematické představivosti, prostorové orientace a práci s názorem, žáci i zde používají kompenzační pomůcky, Logiko procvičování do 20, do 100 rozvoj logického myšlení - reedukace žákům napomáhá ke zlepšení výsledků ve vyučování i ke zvýšení jejich sebevědomí 5.5. Prevence sociálně-patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem a jeho průřezovými tématy, minimálním preventivním programem a volnočasovými aktivitami. Škola nabízela ve své aktivity i ostatním školám i jednotlivým dětem v regionu (filmové festivaly, spolupráce s neziskovými organizacemi). S touto problematikou souvisí aktiity: - aktualizace Minimálního preventivního programu, ve kterém se zaměřujeme především na vytváření příznivého a přátelského klimatu ve škole, důraz klademe na včasné rozeznání náznaků šikany, na stálém zlepšování komunikace mezi učitelem a žákem, mezi vrstevníky a třídními kolektivy - Poradenské centrum ( vých.poradce a preventista) pro pomoc dětem, učitelům a rodičům při řešení menších i větších problémů, pro žáky a rodiče máme nástěnku s informacemi z oblasti výchovného poradenství a prevence společensky nežádoucích jevů - v rámci utváření dobrých vztahů ve třídách, mezi žáky různých ročníků a mezi pedagogy a žáky působí na škole Dětský parlament zvoleni jsou vždy dva zástupci každé třídy, děti se tímto zapojují do řešení různých problémů týkajících se školy, spolurozhodují, učí se jednat s dospělými - celý 1.stupeň se zapojil do celostátní soutěže Zdravé zuby - celá škola se zúčastnila projektového dne Chování v krizových situací - žáci 2. a 3.třídy jsou zapojeni do celostátního projektu Policie ČR Ajax - žáci 9.ročníku v rámci primární prevence z oblasti společensky nežádoucích jevů návštěva s besedou - Auritus - pro žáky 8. a 9. ročníku byly připraveny besedy : Drogy a mýty - připravili je lektoři ze sdružení Podané ruce - přínosem této akce bylo přímé svědectví lidí, kteří se léčí z drogové závislosti a zkušenosti odborníků, kteří v této oblasti pracují řadu let - společnost MEDEA KULTUR Praha připravila pro žáky 2.stupně pořad zaměřený na problematiku drogových závislostí, problematiku onemocnění AIDS byly připraveny besedy s odborníky PhDr. J. Douda, MUDr.Zvěřina a doplněné vystoupením osobnosti české populární hudby Janem Kalouskem - žáci 1.stupně se zúčastnili festivalu AniFest krátké animované filmy - tyto filmy žáky seznamovaly se životem jiných národů tolerance, kultura - v naší škole byl promítán dokumentární cyklus Jeden svět mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech pořádaný společností Člověk v tísni ve spolupráci s Komunitním centrem pro mládež Cheiron T, této projekce se zúčastnila 5. 9.třída naší

14 školy tyto dokumenty jsou pro děti velmi zajímavé a následná diskuze o zhlédnutých filmech velkým přínosem - pedagogové se ve školním roce zúčastnili semináře Komunikace s rodiči PhDr. Zdeněk Martínek 6. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 6.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Ve školním roce 2009/2010 se škola zabývala celoživotním vzděláváním v jazykové oblasti a oblasti sociální integrace. Cílem vzdělávání v jazykové oblasti je příprava na zkoušky v systému The British council a Goethe institutu. Bylo otevřeno celkem pět celoročních kurzů v následujících úrovních: KET, PET a FCE. Aktivity podporující sociální integraci škola nabídla táborské veřejnosti ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Cheiron-T. Vrcholem těchto aktivit byly dva filmové festivaly pořádané ve spolupráci s nadací Člověk v tísni při České televizi a Cheironem-T o.p.s. Festival s názvem Jeden svět mapoval prostřednictvím dokumentárních filmů oblast lidských práv ve světě. Pro velký zájem byl prodloužen z pěti na osm promítacích dnů. Druhý filmový festival outdoorových filmů byl určen táborské veřejnosti. Ve spolupráci s Gymnáziem Soběslav škola připravila pravidelné nedělní promítání nízkorozpočtových filmů pro mládež. Nedílnou součástí sociální integrace je práce s dětmi a mládeží v rámci volnočasových aktivit, které škola nabízí prostřednictvím školního klubu. Průřezovým tématem výše zmíněných oblastí se stala intenzivní spolupráce s většinou táborských neziskových organizací a subjektů pracujících s mládeží (např. Auritus Tříkrálová sbírka), ale i seniory (např. G-centrum jazykové kurzy). Širokopásmový internet byl dostupný denně od 16:30 do 18:30, v prázdninových měsících od 18:00 do 20:00 hodin. Škola zefektivnila a zkvalitnila nabídku nízkorozpočtového ubytování pro děti a mládež Vytíženost ubytovací části školy se zvyšovala v sezónních měsících, což odpovídá předpokladům Vzdělávací a další projekty ve školním roce 2009/2010 V září roku 2009 se uskutečnil výměnný pobyt žáků naší školy v základní škole v Hoengu, v Dánsku. Žáci i učitelé byli ubytováni v rodinách dánských žáků v Hoengu. Ve škole společně s dánskými dětmi pracovali na projektech v rámci týdne vědy. Tato akce byla zaměřena na vysvětlení a praktické ověření fyzikálních i chemických jevů a jejich ekologických souvislostí. Byl rovněž uspořádán výlet do hlavního města Dánska Kodaně s projížďkou lodí a prohlídkou historického jádra města. Žáci navštívili i muzeum Hanse Christiana Andersena a seznámili se s životem a dílem tohoto spisovatele. Hlavní význam tohoto projektu je možno spatřovat v tom, že žáci naší školy měli možnost poznat každodenní život v této zemi a uplatnit svoje znalosti při komunikaci v angličtině. Na začátku června 2010 přijeli naši školu navštívit žáci z Dánska. Společně s žáky sedmého ročníku se v rámci projektu Back to the roots ocitli v době před 500 lety a poznávali život středověkého Tábora. Navštívili táborské husitské památky, strávili středověký den na Housově Mlýně a obdivovali krásy našeho hlavního města, kde kromě architektonických památek shlédli i výstavu Planeta Země v Národním muzeu. V rámci projektového dne se žáci prožitkovou formou učili, jak vypadal život ve středověku, jaké oblečení bylo pro tu dobu typické, jak zněla dobová hudba či jaké pokrmy se připravovali. V závěru celého týdenního pobytu byli žáci pasováni na táborské středověké občany. Projekt byl pro učitele i žáky skvělou příležitostí ke zdokonalení znalosti anglického jazyka, získání nových přátel a zkušeností. Hlavním přínosem projektu je ale poznání, že tradiční svátky mají ve všech zemích podobné kořeny a pokud se národní zvyky a tradice liší, může nás jejich poznání obohatit. Zmíněné školy mají v plánu svou spolupráci dále rozvíjet a svátky slavit společně, protože oslavy nás nerozdělují, ale sbližují. Ve dnech dubna 2010 k nám opět zavítaly na návštěvu děti z partnerské školy ve Freistadtu, z rakouského Mariana. Po obědě a odpoledním vyučování se naši rakouští kamarádi rozjeli do svých nových rodin. V úterý jsme pracovali ve smíšených skupinách na projektu na téma české a rakouské hudební skupiny. Na středu pro nás byl naplánován celodenní výlet do Českého Krumlova

15 s návštěvou muzea voskových figurín, zámecké věže a přilehlého parku. Ve čtvrtek dopoledne jsme v prostorách kinosálu prezentovali naše projektové práce za pomoci ukázek vybraných českých a rakouských písniček. Poté jsme se rozloučili s rakouskými kamarády a vyprovodili je k autobusu. V pondělí 7. června 2010 se vydalo 20 žáků 6. a 8.třídy naší školy na čtyřdenní návštěvu do Rakouska. Do Freistadtu jsme přijeli v dopoledních hodinách, byli přivítáni panem ředitelem Brandstettrem a naobědvali se v nedaleké školní jídelně. Odpoledne jsme se zúčastnili výuky a následně zamířili do našich dočasných nových rakouských rodin. Následující den jsme strávili ve škole, kde jsme se v místní tělocvičně naučili řadu neobvyklých tanců pocházejících z Latinské Ameriky a Afriky. Ve středu jsme se vydali do oblasti Mühlviertlu, navštívili přírodovědnou stezku. Zde jsme plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Na čtvrteční dopoledne pro nás bylo v prostorách školy připraveno Schulrallye. Po obědě jsme se vraceli zpět do Tábora. Projekt ECDL cesta k multimediální výuce Samotný pojem vzdělávání prostřednictvím multimediálních technologií není v současné době dostatečně vkořeněn mezi pedagogickou veřejností nejen v táborském regionu. Důsledkem této skutečnosti je nedostatečná kvalifikace učitelů v produktivním věku, jejichž schopnosti a dovednosti práce s IT stále více zaostávají za reálným stavem vybavenosti škol. Na druhé straně roztříštěná nabídka vzdělávacích služeb nereaguje pružně na tuto situaci. V regionálním měřítku je připravena tuto mezeru zaplnit právě realizace tohoto projektu. Cílem projektu je zautomatizování dovedností a schopností práce pedagogů s informačními technologiemi a jejich aplikace při práci s interaktivními výukovými materiály - multimédia, interaktivní učebnice. Prostředkem k dosažení cíle je ECDL Certifikát, který může držitel uplatnit v celoevropském kontextu. Projektem je zajištěna objektivita hodnocení, jednotných podmínek pro testování a vysoká kvalita ECDL Certifikátu v souladu s požadavky ECDL Foundation. ECDL je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat informační technologie. V průběhu realizace projektu bude vytvořen nový vzdělávací program pro zvyšování kompetencí zaměstnanců škol a školských zařízení pro práci s IC technologiemi zaměřený na aplikaci multimédií a podpořený e-learningovou formou výuky. Tento nově vytvořený program bude akreditován a poté bude ověřen v praxi. Následně proběhne inovace vzdělávacího programu. Vznikne tak inovovaný produkt s komponentou IT pro DV pracovníků škol a školských zařízení, který přispěje ke zkvalitnění celého výchovně vzdělávacího procesu. Zkušenosti školy ukazují, že kvalitní interaktivní učebnice a pracovní materiály zásadně ovlivňují přípravu, pozitivní motivaci a úroveň celého vyučovacího procesu, která povede v konečném důsledku ke zvýšení zájmu žáků o další vzdělávání a vyvolá pozitivní spirálovou reakci. Projekt Bolzanova kreativní škola Projekt Bolzanova kreativní škola řeší problematiku implementace kurikulárních dokumentů školy v celé její šíři. Prezentace nového ŠVP ZV, ve kterém jsou pevně zakotveny klíčové kompetence včetně smyslu pro iniciativu a podnikavost bude probíhat elektronickou i tištěnou formou. V souladu s profilací školy je základním pilířem projektu rozvoj jazykové komunikace v mateřském a cizím jazyce - schopností vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v písemné i ústní formě. Jak vyplývá z Evropského referenčního rámce, nelze ovšem zaměřit projekt na podporu jedné kompetence. Cílové skupiny budou směřovat k celému komplexu kompetencí - součástí projektu Bolzanova kreativní škola je rovněž dotvoření materiálně technického zázemí pro realizaci nových žákovských projektů. Díky projektu bude možné podporovat originální a nezávislé myšlení jednotlivých žáků tak, aby se mohli pružně přizpůsobit rychle se měnícímu a úzce propojenému světu. Zkušenosti, informace a znalosti získané prostřednictvím komunikace mezi ZŠ Bernarda Bolzana a školami v zahraničí budou žáci aplikovat v navazujících projektech. Pilotní myšlenkou projektu je začlenění mezinárodně uznávaných vzdělávacích struktur v rámci EU do školního vzdělávacího programu a jejich využití v profesním vzdělávání zaměstnanců škol (např. ECDL, jazykové zkoušky British Council a Goethe institutu). Nedílnou součástí projektu je optimální využití lidských zdrojů (rodilí mluvčí, ICT specialisté) a vytvoření nových kvalitativně lepších podmínek pro realizaci ŠVP ZV Barevná škola. Realizací ŠVP ZV Barevná škola budou položeny základní kameny pro jeho následnou evaluaci a inovaci. Celým tímto procesem bude prolínat komunikace škola-učitel-rodič mimo jiné i prostřednictvím ICT. Hlavním výstupem projektu tak bude inovovaný systém základního vzdělávání, jehož absolventi budou mít základy pro další vzdělávání a pracovní život v EU. Projekt naváže na na realizaci projektu ROP Bolzanova barevná škola.

16 6.3. Účast žáků školy v soutěžích a testování Okresní olympiády a soutěže Olympiáda v německém jazyce okresní kolo 1. místo Olympiáda v německém jazyce okresní kolo 2. místo Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo 2. místo Olympiáda v matematice okresní kolo 2. místo Olympiáda v matematice okresní kolo 3. místo Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek - 2 stříbrné a 2 bronzové pásma Sportovní soutěže Florbalmánie největší florbalový turnaj v České republice 6. a 7. tř. 1. místo Testy scio nejlepší výsledek v testování šestých tříd v obecných studijních předpokladech v Jihočeském kraji nejlepší výsledek v testování šestých tříd v českém jazyce v Jihočeském kraji druhý nejlepší výsledek v testování šestých tříd v anglickém jazyce v Jihočeském kraji druhý nejlepší výsledek v testování osmých tříd v matematice v Jihočeském kraji 7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Závěr inspekční zprávy ČŠI z března 2009 Celkově má škola potřebné zdroje pro zajištění školního vzdělávacího programu. Zapojení do projektů a programů za účelem rozvoje školy je příkladné. Prostřednictvím otevřené komunikace, nastavených pravidel a funkčního autoevaluačního systému se vedení školy daří uvádět do praxe koncepční záměry a cíle. Výraznou roli tu sehrává demokratický styl řízení, delegování pravomocí na zástupkyně ředitele, učitele specialisty, třídní učitele a další pracovníky a důraz kladený na týmovou spolupráci. To významně přispívá ke ztotožnění se pracovníků s filosofií školy, s jejími cíli a kulturou. Řízení školy je příkladem dobré praxe. Škola má nadstandardní podmínky pro svou činnost. Škola velmi dobře plní svoji vzdělávací funkci. Průběh vzdělávání vykazuje výraznou převahu pozitiv. Vzdělávání směřuje ke klíčovým kompetencím. Spolupráce a výměna informací s partnery školy je cílena na zkvalitňování podmínek a průběhu vzdělávání. Dokládá otevřenost k podnětům zvenčí a uplatňování klientského zaměření školy (žák, rodič, zřizovatel, učitel, společnost). Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola umožňuje rovnost v přístupu ke vzdělání. Školní vzdělávací program je plně v souladu s dokumentem MŠMT pro základní vzdělávání. Škola vychovává a vzdělává žáky v duchu křesťanských a humanistických zásad. Vzdělávání probíhá v souladu s platnými učebními dokumenty, žáci jsou vzděláváni v bezpečném prostředí. Kontakty se zahraničními školami obohacují vzdělávání žáků. Finanční zdroje umožňují realizaci vzdělávacího programu. Škole se dlouhodobě daří získávat významné finanční prostředky a partnerské kontakty prostřednictvím grantů a rozmanitých projektů, včetně mezinárodních. Dotace a prostředky z rozvojových programů jsou využívány účelně. Vedení školy cíleně a promyšleně naplňuje koncepci školy. Spolu s pedagogickým sborem vytváří silný tým, kterému se daří uvádět do praxe nové strategie učení rozvíjející klíčové kompetence žáků. Škola je celkově hodnocena jako nadprůměrná, v mnoha oblastech je příkladem dobré praxe.

17 8. Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2009 v tis. Kč: Majetek v roce 2009 bylo uvedeno do užívání technické zhodnocení budovy v hodnotě tis. Kč, které bylo realizováno v rámci projektu Bolzanova barevná škola, v rámci projektu Bolzanova barevná škola byly pořízeny soubory movitých věcí v hodnotě 525 tis. Kč, jedná se zejména o nábytek a IC technologie Zdroje krytí vlastní jmění bylo v roce 2009 navýšeno o přijatou investiční dotaci z ROP JZ na spolufinancování projektu Bolzanova barevná škola ve výši tis. Kč, dva dlouhodobé bankovní úvěry, které škola čerpala v roce 2009, byly použity na předfinancování nákladů spojených s realizací projektu Bolzanova barevná škola a jejich výše činila k u prvního úvěru tis. Kč a u druhého 457 tis. Kč. Celkové výnosy v tis. Kč Hlavní činnost provozní dotace příspěvky obcí, školné účelové dotace 17 dotace ROP JZ neinvestiční část 17 úroky 2 tržby za obědy 724 dary 20 odpisy 628 ostatní výnosy 860 Celkem hlavní činnost Doplňková činnost ubytování 374 pronájem 114 vzdělávání 80 festival 38 Internet klub 7 Celkem doplňková činnost 630 Výnosy celkem Celkové náklady v tis. Kč Hlavní činnost mzdy zákonné odvody, sociální náklady učební pomůcky 225 nájem budovy 270 energie 969 úklid 206 obědy 665 pobyty žáků 558 účetní odpisy 811 ostatní provozní náklady Celkem hlavní činnost Doplňková činnost mzdy 228 zákonné odvody 43 ostatní provozní náklady 279 Celkem doplňková činnost 550 Náklady celkem

18 Hospodářský výsledek 153 tis. Kč Hospodaření v rámci doplňkové činnosti skončilo za rok 2009 ziskem ve výši 80 tis. Kč. Hlavní činnost provozovaná na neziskovém principu vykázala na konci účetního období celkový zisk ve výši 73 tis. Kč. Ověření účetní závěrky a hospodaření za rok 2009 provedla auditorská společnost ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o., registrovaná pod číslem Osvědčení Komory auditorů ČR: Náklady na vlastní činnost (správu) společnosti nejsou vyčísleny. Správní rada zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž vznikají pouze drobné režijní náklady (energie, kancelářské potřeby) související s organizací zasedání. 9. Závěr Hlavní úkoly plánu práce pro školní rok 2009/2010 byly splněny. Ve výchovně vzdělávací práci i v mimoškolní činnosti bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout týmovou práci celého pedagogického týmu, kterou ocenili nejen rodiče, ale i kolegové z partnerských škol v Německu, Rakousku, Dánsku a Švédsku. V Táboře, 12. září 2010 Mgr. Zdeněk Trska ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Název: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Adresa: Školní náměstí 199, 390 01 Tábor Právní forma:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Evaluace školy 2007/2008. zaměstnanci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s.

Evaluace školy 2007/2008. zaměstnanci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. Evaluace školy 2007/2008 Vypracovali: Zpracovala: zaměstnanci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. Mgr. Markéta Mašková Tábor, 31. srpna 2008 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1. Škola... 3 1.2. Zřizovatel...

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2012 2013) V Zábřeze dne 3. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více