Výroční zpráva o činnosti školy 2009/ Základní údaje o škole škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy 2009/ Základní údaje o škole 1.1. škola Název: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Adresa: Školní náměstí 199, Tábor Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČO: IZO: Statutární zástupce: ing. Jan Švarc předseda správní rady Mgr. Zdeněk Trska ředitel školy Správní rada: Kolářová Milena, ing. Jitka Freundová, Martin Krejčí, Dagmar Sychrová, Naďa Růžičková Dozorčí rada: ing. Pavel Šatný MBA Datum zařazení do sítě: Datum posledního zařazení do sítě: zřizovatel Název: Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana Právní forma: Nadační fond IČO: Statutární zástupce: ing. Pavel Šatný MBA předseda správní rady Betlémská 280, Tábor Správní rada: ing. Jan Švarc, ing. František Dědič, ing. Luboš Pasák MBA, Marek Vošta, ing. Jitka Freundová 1.3. Údaje o školské radě Předseda školské rady: Ing. Mgr. Oldřich Pecha Členové školské rady: Ing. Jitka Freundová, Mgr. Jana Bozadžijevová, Radka Nováková, Blanka Bartáčková, Mgr. Pavlína Dvořáková, Mgr. Jitka Macháčková, Ing. Alena Sušková, Marek Vošta

2 1.4. součásti školy Id. práv. osoby IČO Název Id. zařízení zařízení Ulice Č.p. Místo PSČ Základní Školní škola náměstí 199 Tábor Školní družina Školní náměstí 199 Tábor Školní klub Školní náměstí 199 Tábor Školní jídelna výdejna Školní náměstí 199 Tábor kapacita jednotlivých součástí školy základní škola 225 žáků školní družina 110 žáků školní klub 70 žáků školní jídelna výdejna 225 žáků 1.6. lokalizace a materiálně-technické podmínky školy ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. se nachází v centru města Tábor, v budově č.p. 199 na Školním náměstí. Je považována za školu rodinného typu, profiluje se výukou cizích jazyků a aplikací ICT. Budova je v dosahu městské hromadné dopravy a zároveň v těsné blízkosti klidových zón historického jádra. Je tak velmi atraktivní a dostupná pro rodičovskou veřejnost nejen z Tábora, ale i okolí. Žáci školy jsou převážně z mikroregionu Táborsko a okolí. Lokalizace školy však nabývá širšího rozměru v případě realizace dalších mezinárodních projektů, kdy je škola jako multifunkční vzdělávací zařízení ideální základnou pro zahraniční partnery. V dubnu 2010 byla ukončena monitorovací fáze projektu Multifunkční vzdělávací zařízení. V rámci tohoto projektu, který byl následně podpořen strukturálními fondy Evropské unie, Ministerstvem pro místní rozvoj a Jihočeským krajem bylo vytvořeno technické zázemí pro školu i doplňkové činnosti. Škola je provozovatelem multifunkčního zařízení, které doplňuje nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí i dospělých a zároveň poskytuje zázemí pro výměnné pobyty žáků a studentů. Největší část dispozice budovy školy je věnována 1. a 2. stupni základního školství. Její součástí jsou dvě velmi dobře vybavené počítačové učebny, polyfunkční přednáškový sál, který lze využít jako kinosál, žákovská knihovna, jídelna a tělocvična. V prostorách školní budovy je integrována cenově přijatelná ubytovací kapacita pro mládež. Ve školním roce 2009/2010 byla ukončena fyzická realizace projektu Bolzanova barevná škola, který škola realizovala v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTZ II. Jihozápad. Cílem tohoto projektu byla nejen modernizace budovy školy a vybudování nových prostor určených pro realizaci ŠVP ZV Barevná škola, ale i zlepšení vybavení celé školy pro zkvalitnění procesu vzdělávání. Přestože ze strany školy byly splněny podmínky k proplacení 2. etapy projektu, RR Jihozápad prodloužila termín administrace o 2 měsíce bez předchozího upozornění, což prodloužilo dobu čerpání překlenovacího úvěru u České spořitelny a.s. Úrokové zatížení bylo pokryto z 80% grantem Jihočeského kraje. V současné době probíhá monitorovací fáze celého projektu. V podkroví školy byly vybudovány specializované učebny jazyková učebna, rukodělná dílna a botanická laboratoř. Součástí projektu je i 15 souborů movitého majetku. Tyto soubory lze rozdělit na interiérové vybavení a informační technologie. Všechny položky interiérového vybavení splňují funkční, estetické i bezpečnostní požadavky školního provozu. Moderní design, kvalita provedení a správná ergonomie byly standardním hlediskem při výběru jednotlivých položek. Jedná se zejména o skříně, lavice, židle, lavičky, tabule, stoly, nábytek a další školní interiérové vybavení. IC technologie odpovídají aktuálním požadavkům ŠVP zejména oblastem jazykového vzdělávání a IT.

3 Vybavení ICT Učebny, třídy, kabinety, Přípojná místa Pracovní stanice Počítačové učebny Kmenové třídy 9 7 Odborné učebny 8 7 Volnočasové prostory 3 2 Sekretariát 2 2 Sborovny Vedení školy 4 4 Způsob zajištění přípojných míst v budovách školy: LAN 100 Mbit Způsob zajištění připojení k internetu: microwawe 2 Mb/s. Způsob zajištění serverových služeb: MS Windows XP professional klient, MS Windows 2003 professional server, Symantec Klient Security Periferní zařízení Tiskárny (multifunkce, kopírky) 8 Dataprojektor 9 Smartboard (interaktivní tabule) 5 Vizualizér 1 Mikroskopy 7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání C/001 Základní škola; studium denní 2.2. Vzdělávací programy Škola se profilovala rozšířenou výukou jazyků a maximálním zapojováním IC technologií do výuky a popř. do volnočasových aktivit. Snahou zkušených učitelů bylo, aby výuka byla zajímavá a rozvíjela kompetence žáků k vyjádření vlastního názoru, prezentaci výsledků své práce a k vlastní zodpovědnosti. Výuka podle ŠVP ZV Barevná škola probíhala v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku. V ostatních ročnících pokračoval vzdělávací program s rozšířenou výukou živých jazyků, který byl schválen MŠMT a v roce 2006 po opětovném schválení MŠMT upraven pro plynulý přechod na nový školní vzdělávací program. Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. dále prohlubovala zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků. Živé jazyky (němčina a angličtina) byly vyučovány ve skupinách o maximálním počtu třinácti žáků, který umožňuje individuální přístup. Žáci byli cíleně připravováni ke zvládnutí jazykových zkoušek systémů Fit in Deutsch a YLET, na které v rámci celoživotního vzdělávání navazují zkoušky Goethe institutu a The British council. Završením výuky jazyků byly reciproční pobyty žáků. Již několik let existují pevná partnerství se školami v Rakousku (Freistadt) a Německu (Cham, Megesheim). Pokračovala partnerská spolupráce se školami ve Švédsku a Dánsku. Pedagogický tým ZŠ přijal návštěvu učitelů dánské partnerské školy. Komunikačním prostředkem v těchto partnerství je anglický jazyk. Pro žáky 9. ročníku byla realizována e-learningová příprava k přijímacím zkouškám.

4 2.3. Učební plán - 4., 5., 9. ročník Ročník Ročník Předmět Celkem Celkem Český jazyk 6,5 7,5 7 6,5 6, ,5 4,5 17 Matematika 4 4 4,5 4, ,5 4,5 17 Prvouka 2 2 3, , Přírodověda,vlastivěda ,5 7, Hudební výchova ,5 9, Výtvarná výchova ,5 9, Tělesná výchova Německý jazyk 1,5 2, cizí jazyk (anglický) Dějepis Zeměpis Přírodopis Chemie Fyzika Občanská výchova Rodinná výchova Celkem hodin týdně

5 2.4. ŠVP ZV Barevná škola 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Časová dotace v jednotlivých ročnících 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Cizí jazyk - němčina Mezisoučet hodin Povinně volitelný předmět ročník si vybírá vždy jeden, 9. ročník tři M Čj Ajk Njk ICT Počet hodin v ročníku Povinný počet hodin na jednotlivých stupních Maximální možný počet hodin v ročníku

6 2.5. Činnost školní družiny a školního klubu Výchova dětí naší školy nekončí povinnou výukou. Všem žákům byla věnována péče také po vyučování. Děti měly možnost trávit čas ve školním klubu, jenž jim byl k dispozici od 7:00 do 16:30 hodin. Náš program nabízel každému žáku na výběr mnoho aktivit. o o o o o o o o o Nabídka kroužků flétna country tance hry v angličtině hry v němčině english theatre pěvecký sbor šachy kytara výtvarná dílna Akce a aktivity Zážitky z prázdnin o Soutěž o nej foto z prázdnin o Výtvarná soutěž na téma PRÁZDNINY o Zeměpisná soutěž o Šipkovaná Pomáháme přírodě o Sběr kaštanů o Exkurze do botanické zahrady o Exkurze do mlýna o Turnaj PEXESO o Drakiáda o Sběratelská burza o Výtvarná soutěž na téma PŘÍRODA o Biologická soutěž Říše pohádek o Turnaj ČLOVĚČE, NEZLOB SE! o Hrajeme si divadlo o Exkurze do divadla o Výtvarná soutěž na téma POHÁDKA o Literární soutěž PŘÍBĚH PODLE OBRÁZKŮ Čas Adventu a Vánoc o Mikulášské pečení perníčků o Výtvarná soutěž na téma VÁNOCE o Klubová vánoční dílna o Návštěva vánoční výstavy o Vánoční dopoledne pro veřejnost Žijeme zdravě o Hry na sněhu o Beseda o 1. pomoci o Exkurze Měšice Záchranná služba, hasiči o sportovní hry o dramatický kroužek o vaření o taneční kroužek o dovedné ruce o korálkování o zdravotnický kroužek o počítačový kroužek o Beseda na téma UMÍME SI POMÁHAT o Turnaj společenská hra ŽÍŽALY Chytřejší vyhrává o Turnaj DÁMA o Turnaj ve vybíjené o Karneval o AZ kvíz o Hádankářská soutěž o Pyžamový den Hledáme talenty o Pěvecká soutěž o Taneční soutěž o Soutěž ve hře na hudební nástroj o Bleší trh o Turnaj KVARTETO o Soutěž ZNÁTE SVOJE UČITELE? Vítání jara o Kuličkiáda o Exkurze do hvězdárny o Klubová velikonoční dílna o Turnaj STOLNÍ FOTBAL o Velikonoční dopoledne pro veřejnost Naše rodina o Vystoupení ke dni matek o Soutěží celá rodina o Výlet do neznáma o Výtvarná soutěž na téma MOJE RODINA o Turnaj STOLNÍ TENIS Léto volá o Dětský den o Velká vodní soutěž o Diskotéka o Velká šipkovaná o Bobřík mlčení

7 3. Základní údaje o pracovnících školy 3.1. Základní údaje o pedagogických pracovnících školy Pedagogický sbor se skládá z ředitele, dvou zástupců pro první a druhý stupeň, 14 učitelů a 3 vychovatelek. Zástupce pro 1. stupeň zodpovídá kromě výchovně-vzdělávacího procesu za volnočasové aktivity školy (kroužky, školní družinu,školní klub, mimoškolní akce). Zástupce pro 2.stupeň zodpovídá kromě výchovně-vzdělávacího procesu za organizaci celoživotního vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci Zdeněk Trska Mgr. Markéta Mašková, Mgr. Jana Nováková, Mgr. Pavlína Dvořáková, Mgr. Jitka Macháčková, Mgr. Aleš Sekal, Mgr. Ivana Nejedlá, Mgr. Vlček Pavel, Mgr. Šimůnková Radka, Mgr. Michaela Rysová, Mgr. Zuzana Buriánková Dana Jirků, Mgr. Zora Uhlířová, Mgr. Lenka Kratochvílová, Mgr. Pavla Šedivá, Mgr. Jana Kubelová, Mgr. Kamila Cieślarová, Mgr. Durda Gebert Ivana Bobková Oksana Kostyba Radka Nováková, Bc. učitelství 1. stupně Aprobace pracovní zařazení Další funkce matematika - základy techniky učitelství 1. stupně ředitel zástupkyně ředitele pro 2. stupeň a celoživotní vzdělávání zástupkyně ředitele pro 1. stupeň a volnočasové aktivity Koordinátor ICT, instruktor lyžování preventista PO a BOZP český jazyk - výtvarná výchova učitelka kariérní výchovný poradce učitelství 1. stupně tělesná výchova-zeměpis učitelka učitel speciální pedagog a metodik prevence Instruktor lyžování, snowboardingu a vodní turistiky matematika - chemie učitelka koordinátor EVVO učitelství 1. stupně ceský jazyk anglický jazyk český jazyk německý jazyk anglický jazyk anglický jazyk - výtvarná výchova - ruský jazyk německý jazyk - dějepis učitel, vychovatel učitelka učitelka, vychovatelka učitelka učitelka učitelka učitelka Instruktor lyžování a snowboardingu učitelství 1. stupně učitelka Instruktor lyžování učitelství 1. stupně učitelka Instruktor lyžování český jazyk občanská výchova vychovatelství učitelka, vychovatelka vychovatelka vychovatelství učitelka, vychovatelka Instruktor lyžování vychovatelství vychovatelství vychovatelka Vedoucí vychovatelka

8 3.2. Údaje o nepedagogických pracovnících jméno a příjmení Věra Michálková Alena Sušková, Ing. Linda Pravdíková Josef Mareš Jan Bárta, Ing. Vladislava Benešová Tetyana Kirpikova Jiří Hertík Nepedagogičtí pracovníci pracovní zařazení sekretářka, provozní manažerka ekonom sekretářka provozní manažer správce sítě vedoucí kuchařka kuchařka školník 3.3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Druh DVPP Školící instituce Počet zců Komunikace učitel - rodič Dr. Zdeněk Martínek 20 Cambridge University Clil - metoda výuky anglického jazyka v ostatních předmětech Press 17 Cambridge day Cambridge University Press 1 Tvoříme ve stylu umělců 20.st. ASTERIA - PaedDr. Ivana Bečvářová 1 Angličtina učitele Aj, Way to win Fraus 2 Studená válka a dějiny mezinárodních vztahů 2.pol. 20. st. Descartes léta a videosvědectví dětí politických vězňů dms o.s. 1 Šikana v praxi školy - první pomoc při šikanování VCVS ČR 1 Praktická výuka češtiny na 1. st. ZŠ podle ŠVP ZVaS 2 Osvědčilo se v hodinách matematiky Descartes 2 Právo ve škole G. Bauerová - Vzdělávací centrum ČR ČB 3 Školení k oblasti podpory1.4, resp. EU peníze školám NIDV 3 Charakteristika a ukázky dobrého vyučování v matematice Descartes 1 Učit se učit chemii AMV 1 Laboratorní práce - výroba zajímavých zařízení za babku Descartes 1 Základní norma zdravotnických znalostí Český červený kříž 1 Změny v sociálním a zdravotním poj. (slevy na pojistném) Mextra 1 Roční zúčtování záloh Agentura DAKO 1 Změny v personalistice OdborConsult 1 Školení hodnotitelů individuálních a grantových projektů. MŠMT 2 Metodický seminář etwinning III - rozvoj projektů a využívání ICT NIDV 1 Setkání členů Asociace cambridgeských škol Cambridge University Press 1 Training course for teachers of English July 2010 British Council 1

9 4. Zápis k povinné školní docházce a další zařazování žáků 4.1. Zápis k povinné školní docházce Na základě vstupních pohovorů bylo zapsáno 26 žáků do 1. třídy ve školním roce 2010/ Odklad školní docházky Ředitel školy rozhodl odložit školní docházku 10 dětem na základě doporučení Pedagogickopsychologické poradny v Táboře a odborného lékaře Údaje o zařazování žáků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků - 1 žákyně 7. ročníku byla přijata na šestileté francouzské gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře - 2 žáci slovenské národnosti splnili předpoklady k přijetí do 2. a 3. ročníku ZŠ Bernarda Bolzana - 1 žákyni bylo umožněno individuální vzdělávání vzhledem k přechodnému pobytu rodičů v USA - 16 žáků 9. ročníku bylo přijato na zvolené střední školy Střední škola Počet absolventů 1 Obchodní akademie Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně 1 SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí 1 Gymnázium Pierra de Coubertina 7 Táborské soukromé gymnázium 1 SŠ obchodu, služeb a řemesel 1 SOŠ a SOU Heureka 1 SOŠ - COP 2 Střední pedagogická škola Futurum Praha Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnná statistika tříd školního roku 2009/2010 třída počet žáků z toho snížená hodnocení průměrný absence na žáka známka prospěch V P 5 N Ch omluv. neomluv. třídní učitel 1.A ,96 0 Mgr. Macháčková Jitka 2.A Mgr. Šedivá Pavla 3.A Mgr. Kubelová Jana 4.A Mgr. Nováková Jana 5.A Mgr. Sekal Aleš 6.A Mgr. Dvořáková Pavlína 7.A Mgr. Mašková Markéta 8.A Mgr. Kratochvílová Lenka 9.A Mgr, Uhlířová Zora Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N - nehodnocen

10 5.1. Mezinárodní zkoušky Škola se zapojila do systému testování YLET (The British Council), kterého se žáci účastnili ve třech jazykových úrovních: Starters - 16 žáků Movers - 11 žáků Flyers - 4 žáci Tři žáci složili zkoušky Fit in Deutsch Testování žáků v rámci spolupráce se SCIO Testování scio ve školním roce 2009/2010 V tomto školním roce proběhlo v říjnu 2009 testování žáků 6. třídy v Čj, M, OSP Testování žáků 7. třídy v Čj, M, OSP proběhlo v dubnu 2010

11 Testování žáků 8. třídy v klíčových kompetencí proběhlo v březnu 2010 Testování žáků 9. třídy v Čj, M, OSP a v anglickém jazyce proběhlo v listopadu 2011

12 5.3. Plán testování na školní rok 2010/2011 V letošním školním roce proběhne opět testování všech tříd druhého stupně. Získaná zpětná vazba porovnáním výsledků s výsledky ostatních základních škol je velmi důležitá pro ověření kvality práce nás učitelů, pro argumentaci s rodiči a pro prezentaci na veřejnost. Každoročním opakováním testování žáků od počátku 2. stupně tak budeme sledovat jejich pokroky a získáme základ pro systematickou autoevaluaci školy - výstupy slouží pro vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. 6. třída - český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady testování proběhne od od 11. do 22. října třída - český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady testování proběhne od 7. do 18. března třída - dílčí dovednosti klíčových kompetencí testování proběhne od 7. do 18. března třída - český jazyk, matematika, anglický a německý jazyk, obecné studijní předpoklady testování bude probíhat ve čtyřech dnech, a to od 8. do 19. listopadu Údaje o integrovaných žácích: Prospěchově slabším žákům a žákům s vysokým počtem zameškaných hodin byla věnována individuální speciální pedagogická péče ve vyučování i mimo něj. Součástí standardní nabídky školy se stalo poradenské centrum - speciální pedagog a výchovný poradce, kteří byli k dispozici žákům, rodičům i pedagogickému týmu. Šesti integrovaným žákům se věnoval dvakrát týdně speciální pedagog mimo rámec základního učebního plánu v rámci reedukace:

13 - je nabídnuta dětem, u kterých jsou zjištěny SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.) a zdravotní potíže mající vliv na vzdělávání dítěte - forma reedukace : 2x týdně, ráno před vyučováním 30 minut - při práci s žáky se SPU vycházím z doporučení PPP a z konzultací s jednotlivými učiteli, v souladu s IVP daných žáků - ve školním roce 2009/2010 využívalo hodin reedukace 6 žáků - v rámci reedukace se využívají kompenzační a speciální pomůcky a učebnice, pracovní sešity (speciální čítanky, doplňovací cvičení, různé materiály pro rozvoj čtení, uč.pro rozvoj matematické představivosti, listy na procvičování grafomotoriky, písmenka na skládání, měkké a tvrdé kostky, Logico uč. systém pro 1.stupeň základních a spec. škol, ), bzučák, počítačové programy pro žáky S SPU - v rámci reedukace pedagog uplatňuje individuální přístup, který zohledňuje pomalejší pracovní tempo žáků s SPU a se zdravotním znevýhodněním - dyslexie, dysgrafie a dysortografie čtení krátkých a jednoduchých slov, orientace v zajímavém textu pro děti, jeho porozumění - plněním různých rébusů a doplňovaček, uvolňovací cviky v rámci rozvoje jemné motoriky, procvičování zrakové a sluchové analýzy a syntézy, děti používají různé kompenzační pomůcky, časté využití pomůcky Logiko je to u dětí velmi oblíbená pomůcka - dyskalkulie zaměření na rozvoj matematické představivosti, prostorové orientace a práci s názorem, žáci i zde používají kompenzační pomůcky, Logiko procvičování do 20, do 100 rozvoj logického myšlení - reedukace žákům napomáhá ke zlepšení výsledků ve vyučování i ke zvýšení jejich sebevědomí 5.5. Prevence sociálně-patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem a jeho průřezovými tématy, minimálním preventivním programem a volnočasovými aktivitami. Škola nabízela ve své aktivity i ostatním školám i jednotlivým dětem v regionu (filmové festivaly, spolupráce s neziskovými organizacemi). S touto problematikou souvisí aktiity: - aktualizace Minimálního preventivního programu, ve kterém se zaměřujeme především na vytváření příznivého a přátelského klimatu ve škole, důraz klademe na včasné rozeznání náznaků šikany, na stálém zlepšování komunikace mezi učitelem a žákem, mezi vrstevníky a třídními kolektivy - Poradenské centrum ( vých.poradce a preventista) pro pomoc dětem, učitelům a rodičům při řešení menších i větších problémů, pro žáky a rodiče máme nástěnku s informacemi z oblasti výchovného poradenství a prevence společensky nežádoucích jevů - v rámci utváření dobrých vztahů ve třídách, mezi žáky různých ročníků a mezi pedagogy a žáky působí na škole Dětský parlament zvoleni jsou vždy dva zástupci každé třídy, děti se tímto zapojují do řešení různých problémů týkajících se školy, spolurozhodují, učí se jednat s dospělými - celý 1.stupeň se zapojil do celostátní soutěže Zdravé zuby - celá škola se zúčastnila projektového dne Chování v krizových situací - žáci 2. a 3.třídy jsou zapojeni do celostátního projektu Policie ČR Ajax - žáci 9.ročníku v rámci primární prevence z oblasti společensky nežádoucích jevů návštěva s besedou - Auritus - pro žáky 8. a 9. ročníku byly připraveny besedy : Drogy a mýty - připravili je lektoři ze sdružení Podané ruce - přínosem této akce bylo přímé svědectví lidí, kteří se léčí z drogové závislosti a zkušenosti odborníků, kteří v této oblasti pracují řadu let - společnost MEDEA KULTUR Praha připravila pro žáky 2.stupně pořad zaměřený na problematiku drogových závislostí, problematiku onemocnění AIDS byly připraveny besedy s odborníky PhDr. J. Douda, MUDr.Zvěřina a doplněné vystoupením osobnosti české populární hudby Janem Kalouskem - žáci 1.stupně se zúčastnili festivalu AniFest krátké animované filmy - tyto filmy žáky seznamovaly se životem jiných národů tolerance, kultura - v naší škole byl promítán dokumentární cyklus Jeden svět mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech pořádaný společností Člověk v tísni ve spolupráci s Komunitním centrem pro mládež Cheiron T, této projekce se zúčastnila 5. 9.třída naší

14 školy tyto dokumenty jsou pro děti velmi zajímavé a následná diskuze o zhlédnutých filmech velkým přínosem - pedagogové se ve školním roce zúčastnili semináře Komunikace s rodiči PhDr. Zdeněk Martínek 6. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 6.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Ve školním roce 2009/2010 se škola zabývala celoživotním vzděláváním v jazykové oblasti a oblasti sociální integrace. Cílem vzdělávání v jazykové oblasti je příprava na zkoušky v systému The British council a Goethe institutu. Bylo otevřeno celkem pět celoročních kurzů v následujících úrovních: KET, PET a FCE. Aktivity podporující sociální integraci škola nabídla táborské veřejnosti ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Cheiron-T. Vrcholem těchto aktivit byly dva filmové festivaly pořádané ve spolupráci s nadací Člověk v tísni při České televizi a Cheironem-T o.p.s. Festival s názvem Jeden svět mapoval prostřednictvím dokumentárních filmů oblast lidských práv ve světě. Pro velký zájem byl prodloužen z pěti na osm promítacích dnů. Druhý filmový festival outdoorových filmů byl určen táborské veřejnosti. Ve spolupráci s Gymnáziem Soběslav škola připravila pravidelné nedělní promítání nízkorozpočtových filmů pro mládež. Nedílnou součástí sociální integrace je práce s dětmi a mládeží v rámci volnočasových aktivit, které škola nabízí prostřednictvím školního klubu. Průřezovým tématem výše zmíněných oblastí se stala intenzivní spolupráce s většinou táborských neziskových organizací a subjektů pracujících s mládeží (např. Auritus Tříkrálová sbírka), ale i seniory (např. G-centrum jazykové kurzy). Širokopásmový internet byl dostupný denně od 16:30 do 18:30, v prázdninových měsících od 18:00 do 20:00 hodin. Škola zefektivnila a zkvalitnila nabídku nízkorozpočtového ubytování pro děti a mládež Vytíženost ubytovací části školy se zvyšovala v sezónních měsících, což odpovídá předpokladům Vzdělávací a další projekty ve školním roce 2009/2010 V září roku 2009 se uskutečnil výměnný pobyt žáků naší školy v základní škole v Hoengu, v Dánsku. Žáci i učitelé byli ubytováni v rodinách dánských žáků v Hoengu. Ve škole společně s dánskými dětmi pracovali na projektech v rámci týdne vědy. Tato akce byla zaměřena na vysvětlení a praktické ověření fyzikálních i chemických jevů a jejich ekologických souvislostí. Byl rovněž uspořádán výlet do hlavního města Dánska Kodaně s projížďkou lodí a prohlídkou historického jádra města. Žáci navštívili i muzeum Hanse Christiana Andersena a seznámili se s životem a dílem tohoto spisovatele. Hlavní význam tohoto projektu je možno spatřovat v tom, že žáci naší školy měli možnost poznat každodenní život v této zemi a uplatnit svoje znalosti při komunikaci v angličtině. Na začátku června 2010 přijeli naši školu navštívit žáci z Dánska. Společně s žáky sedmého ročníku se v rámci projektu Back to the roots ocitli v době před 500 lety a poznávali život středověkého Tábora. Navštívili táborské husitské památky, strávili středověký den na Housově Mlýně a obdivovali krásy našeho hlavního města, kde kromě architektonických památek shlédli i výstavu Planeta Země v Národním muzeu. V rámci projektového dne se žáci prožitkovou formou učili, jak vypadal život ve středověku, jaké oblečení bylo pro tu dobu typické, jak zněla dobová hudba či jaké pokrmy se připravovali. V závěru celého týdenního pobytu byli žáci pasováni na táborské středověké občany. Projekt byl pro učitele i žáky skvělou příležitostí ke zdokonalení znalosti anglického jazyka, získání nových přátel a zkušeností. Hlavním přínosem projektu je ale poznání, že tradiční svátky mají ve všech zemích podobné kořeny a pokud se národní zvyky a tradice liší, může nás jejich poznání obohatit. Zmíněné školy mají v plánu svou spolupráci dále rozvíjet a svátky slavit společně, protože oslavy nás nerozdělují, ale sbližují. Ve dnech dubna 2010 k nám opět zavítaly na návštěvu děti z partnerské školy ve Freistadtu, z rakouského Mariana. Po obědě a odpoledním vyučování se naši rakouští kamarádi rozjeli do svých nových rodin. V úterý jsme pracovali ve smíšených skupinách na projektu na téma české a rakouské hudební skupiny. Na středu pro nás byl naplánován celodenní výlet do Českého Krumlova

15 s návštěvou muzea voskových figurín, zámecké věže a přilehlého parku. Ve čtvrtek dopoledne jsme v prostorách kinosálu prezentovali naše projektové práce za pomoci ukázek vybraných českých a rakouských písniček. Poté jsme se rozloučili s rakouskými kamarády a vyprovodili je k autobusu. V pondělí 7. června 2010 se vydalo 20 žáků 6. a 8.třídy naší školy na čtyřdenní návštěvu do Rakouska. Do Freistadtu jsme přijeli v dopoledních hodinách, byli přivítáni panem ředitelem Brandstettrem a naobědvali se v nedaleké školní jídelně. Odpoledne jsme se zúčastnili výuky a následně zamířili do našich dočasných nových rakouských rodin. Následující den jsme strávili ve škole, kde jsme se v místní tělocvičně naučili řadu neobvyklých tanců pocházejících z Latinské Ameriky a Afriky. Ve středu jsme se vydali do oblasti Mühlviertlu, navštívili přírodovědnou stezku. Zde jsme plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Na čtvrteční dopoledne pro nás bylo v prostorách školy připraveno Schulrallye. Po obědě jsme se vraceli zpět do Tábora. Projekt ECDL cesta k multimediální výuce Samotný pojem vzdělávání prostřednictvím multimediálních technologií není v současné době dostatečně vkořeněn mezi pedagogickou veřejností nejen v táborském regionu. Důsledkem této skutečnosti je nedostatečná kvalifikace učitelů v produktivním věku, jejichž schopnosti a dovednosti práce s IT stále více zaostávají za reálným stavem vybavenosti škol. Na druhé straně roztříštěná nabídka vzdělávacích služeb nereaguje pružně na tuto situaci. V regionálním měřítku je připravena tuto mezeru zaplnit právě realizace tohoto projektu. Cílem projektu je zautomatizování dovedností a schopností práce pedagogů s informačními technologiemi a jejich aplikace při práci s interaktivními výukovými materiály - multimédia, interaktivní učebnice. Prostředkem k dosažení cíle je ECDL Certifikát, který může držitel uplatnit v celoevropském kontextu. Projektem je zajištěna objektivita hodnocení, jednotných podmínek pro testování a vysoká kvalita ECDL Certifikátu v souladu s požadavky ECDL Foundation. ECDL je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat informační technologie. V průběhu realizace projektu bude vytvořen nový vzdělávací program pro zvyšování kompetencí zaměstnanců škol a školských zařízení pro práci s IC technologiemi zaměřený na aplikaci multimédií a podpořený e-learningovou formou výuky. Tento nově vytvořený program bude akreditován a poté bude ověřen v praxi. Následně proběhne inovace vzdělávacího programu. Vznikne tak inovovaný produkt s komponentou IT pro DV pracovníků škol a školských zařízení, který přispěje ke zkvalitnění celého výchovně vzdělávacího procesu. Zkušenosti školy ukazují, že kvalitní interaktivní učebnice a pracovní materiály zásadně ovlivňují přípravu, pozitivní motivaci a úroveň celého vyučovacího procesu, která povede v konečném důsledku ke zvýšení zájmu žáků o další vzdělávání a vyvolá pozitivní spirálovou reakci. Projekt Bolzanova kreativní škola Projekt Bolzanova kreativní škola řeší problematiku implementace kurikulárních dokumentů školy v celé její šíři. Prezentace nového ŠVP ZV, ve kterém jsou pevně zakotveny klíčové kompetence včetně smyslu pro iniciativu a podnikavost bude probíhat elektronickou i tištěnou formou. V souladu s profilací školy je základním pilířem projektu rozvoj jazykové komunikace v mateřském a cizím jazyce - schopností vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v písemné i ústní formě. Jak vyplývá z Evropského referenčního rámce, nelze ovšem zaměřit projekt na podporu jedné kompetence. Cílové skupiny budou směřovat k celému komplexu kompetencí - součástí projektu Bolzanova kreativní škola je rovněž dotvoření materiálně technického zázemí pro realizaci nových žákovských projektů. Díky projektu bude možné podporovat originální a nezávislé myšlení jednotlivých žáků tak, aby se mohli pružně přizpůsobit rychle se měnícímu a úzce propojenému světu. Zkušenosti, informace a znalosti získané prostřednictvím komunikace mezi ZŠ Bernarda Bolzana a školami v zahraničí budou žáci aplikovat v navazujících projektech. Pilotní myšlenkou projektu je začlenění mezinárodně uznávaných vzdělávacích struktur v rámci EU do školního vzdělávacího programu a jejich využití v profesním vzdělávání zaměstnanců škol (např. ECDL, jazykové zkoušky British Council a Goethe institutu). Nedílnou součástí projektu je optimální využití lidských zdrojů (rodilí mluvčí, ICT specialisté) a vytvoření nových kvalitativně lepších podmínek pro realizaci ŠVP ZV Barevná škola. Realizací ŠVP ZV Barevná škola budou položeny základní kameny pro jeho následnou evaluaci a inovaci. Celým tímto procesem bude prolínat komunikace škola-učitel-rodič mimo jiné i prostřednictvím ICT. Hlavním výstupem projektu tak bude inovovaný systém základního vzdělávání, jehož absolventi budou mít základy pro další vzdělávání a pracovní život v EU. Projekt naváže na na realizaci projektu ROP Bolzanova barevná škola.

16 6.3. Účast žáků školy v soutěžích a testování Okresní olympiády a soutěže Olympiáda v německém jazyce okresní kolo 1. místo Olympiáda v německém jazyce okresní kolo 2. místo Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo 2. místo Olympiáda v matematice okresní kolo 2. místo Olympiáda v matematice okresní kolo 3. místo Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek - 2 stříbrné a 2 bronzové pásma Sportovní soutěže Florbalmánie největší florbalový turnaj v České republice 6. a 7. tř. 1. místo Testy scio nejlepší výsledek v testování šestých tříd v obecných studijních předpokladech v Jihočeském kraji nejlepší výsledek v testování šestých tříd v českém jazyce v Jihočeském kraji druhý nejlepší výsledek v testování šestých tříd v anglickém jazyce v Jihočeském kraji druhý nejlepší výsledek v testování osmých tříd v matematice v Jihočeském kraji 7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Závěr inspekční zprávy ČŠI z března 2009 Celkově má škola potřebné zdroje pro zajištění školního vzdělávacího programu. Zapojení do projektů a programů za účelem rozvoje školy je příkladné. Prostřednictvím otevřené komunikace, nastavených pravidel a funkčního autoevaluačního systému se vedení školy daří uvádět do praxe koncepční záměry a cíle. Výraznou roli tu sehrává demokratický styl řízení, delegování pravomocí na zástupkyně ředitele, učitele specialisty, třídní učitele a další pracovníky a důraz kladený na týmovou spolupráci. To významně přispívá ke ztotožnění se pracovníků s filosofií školy, s jejími cíli a kulturou. Řízení školy je příkladem dobré praxe. Škola má nadstandardní podmínky pro svou činnost. Škola velmi dobře plní svoji vzdělávací funkci. Průběh vzdělávání vykazuje výraznou převahu pozitiv. Vzdělávání směřuje ke klíčovým kompetencím. Spolupráce a výměna informací s partnery školy je cílena na zkvalitňování podmínek a průběhu vzdělávání. Dokládá otevřenost k podnětům zvenčí a uplatňování klientského zaměření školy (žák, rodič, zřizovatel, učitel, společnost). Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola umožňuje rovnost v přístupu ke vzdělání. Školní vzdělávací program je plně v souladu s dokumentem MŠMT pro základní vzdělávání. Škola vychovává a vzdělává žáky v duchu křesťanských a humanistických zásad. Vzdělávání probíhá v souladu s platnými učebními dokumenty, žáci jsou vzděláváni v bezpečném prostředí. Kontakty se zahraničními školami obohacují vzdělávání žáků. Finanční zdroje umožňují realizaci vzdělávacího programu. Škole se dlouhodobě daří získávat významné finanční prostředky a partnerské kontakty prostřednictvím grantů a rozmanitých projektů, včetně mezinárodních. Dotace a prostředky z rozvojových programů jsou využívány účelně. Vedení školy cíleně a promyšleně naplňuje koncepci školy. Spolu s pedagogickým sborem vytváří silný tým, kterému se daří uvádět do praxe nové strategie učení rozvíjející klíčové kompetence žáků. Škola je celkově hodnocena jako nadprůměrná, v mnoha oblastech je příkladem dobré praxe.

17 8. Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2009 v tis. Kč: Majetek v roce 2009 bylo uvedeno do užívání technické zhodnocení budovy v hodnotě tis. Kč, které bylo realizováno v rámci projektu Bolzanova barevná škola, v rámci projektu Bolzanova barevná škola byly pořízeny soubory movitých věcí v hodnotě 525 tis. Kč, jedná se zejména o nábytek a IC technologie Zdroje krytí vlastní jmění bylo v roce 2009 navýšeno o přijatou investiční dotaci z ROP JZ na spolufinancování projektu Bolzanova barevná škola ve výši tis. Kč, dva dlouhodobé bankovní úvěry, které škola čerpala v roce 2009, byly použity na předfinancování nákladů spojených s realizací projektu Bolzanova barevná škola a jejich výše činila k u prvního úvěru tis. Kč a u druhého 457 tis. Kč. Celkové výnosy v tis. Kč Hlavní činnost provozní dotace příspěvky obcí, školné účelové dotace 17 dotace ROP JZ neinvestiční část 17 úroky 2 tržby za obědy 724 dary 20 odpisy 628 ostatní výnosy 860 Celkem hlavní činnost Doplňková činnost ubytování 374 pronájem 114 vzdělávání 80 festival 38 Internet klub 7 Celkem doplňková činnost 630 Výnosy celkem Celkové náklady v tis. Kč Hlavní činnost mzdy zákonné odvody, sociální náklady učební pomůcky 225 nájem budovy 270 energie 969 úklid 206 obědy 665 pobyty žáků 558 účetní odpisy 811 ostatní provozní náklady Celkem hlavní činnost Doplňková činnost mzdy 228 zákonné odvody 43 ostatní provozní náklady 279 Celkem doplňková činnost 550 Náklady celkem

18 Hospodářský výsledek 153 tis. Kč Hospodaření v rámci doplňkové činnosti skončilo za rok 2009 ziskem ve výši 80 tis. Kč. Hlavní činnost provozovaná na neziskovém principu vykázala na konci účetního období celkový zisk ve výši 73 tis. Kč. Ověření účetní závěrky a hospodaření za rok 2009 provedla auditorská společnost ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o., registrovaná pod číslem Osvědčení Komory auditorů ČR: Náklady na vlastní činnost (správu) společnosti nejsou vyčísleny. Správní rada zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž vznikají pouze drobné režijní náklady (energie, kancelářské potřeby) související s organizací zasedání. 9. Závěr Hlavní úkoly plánu práce pro školní rok 2009/2010 byly splněny. Ve výchovně vzdělávací práci i v mimoškolní činnosti bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout týmovou práci celého pedagogického týmu, kterou ocenili nejen rodiče, ale i kolegové z partnerských škol v Německu, Rakousku, Dánsku a Švédsku. V Táboře, 12. září 2010 Mgr. Zdeněk Trska ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Název: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Adresa: Školní náměstí 199, 390 01 Tábor Právní forma:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Název: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Adresa: Školní náměstí 199, 390 01 Tábor Právní forma:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více