Fakultní základní škola. BRDIČKOVA 1878 Praha 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakultní základní škola. BRDIČKOVA 1878 Praha 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 Fakultní základní škola BRDIČKOVA 878 Praha 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 OBSAH : Název strana základní informace o škole... 3 údaje o pracovnících školy... 5 statistické údaje o škole... 8 výsledky přijímacího řízení... 0 výchova a vzdělávání... hospodaření školy vyhodnocení školního vzdělávacího programu přehled kurzů pořádaných školu další vzdělávání učitelů... 6 mzdové podmínky

3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha3, Brdičkova 878. Základní údaje a charakteristika školy Zřizovatel Městská část Praha 3, Sluneční náměstí 3/2580, Praha 5 Nové Butovice, IČ : Zařazení do sítě škol a další identifikační údaje Aktuální platné zařazení do sítě škol č. j /2002 ze dne základní škola IZO kapacita 00 žáků školní družina IZO kapacita 250 žáků školní jídelna IZO kapacita 300 jídel Forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření IČ Vzdělávací program, podle kterého škola vyučuje Ve škole bylo 29 tříd 698 žáků. Ve výuce se realizuje na I. i II. stupni učební program Základní škola, který byl schválen MŠMT pod číslem jednacím 6847/962. Ten je pro podmínky školy upraven systémem volitelných a nepovinných předmětů. V. 9. ročníku se vyučovalo podle vlastního programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání FZŠ Brdičkova. Od prvního ročníku mohou žáci navštěvovat sportovní třídu, třídu s rozšířenou výukou matematiky a angličtiny. Po pátém ročníku je pak pro děti na výběr třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, třída se zaměřením na výtvarnou výchovu a zpěv nebo třída s rozšířenou výukou jazyků, kde je jako druhý cizí jazyk vyučována, němčina nebo francouzština. Je také možné vybrat si třídu bez speciálního zaměření, nebo i třídu se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. 3

4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Sídlo a kontaktní spojení FZŠ Brdičkova Praha 3 Lužiny Vedení školy Ředitel telefony: školy ředitel Mgr. Jan Šafir sekretariát školní jídelna fax: Vedení školy Ředitel školy Mgr. Jan Šafir Zástupce pro II. stupeň Mgr. Kamila Hubalovská Zástupce pro I. stupeň Mgr. Monika Šafrová Vedoucí školní družiny Milada Chrudimská Vedoucí školní jídelny Marcela Hřebíková cz) Sekretariát Marie Mrázková 4

5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/ Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení Pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí celkem 56 49, ,62 z toho vychovatelé 8 6,27 8 6,27 nepedagogičtí celkem 24 20, ,75 celkem 80 70, ,37 Pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci asistent pedagoga 2,7 2,7 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let 340 let 450 let 560 let 6 a více let celkem počet pedagogů (fyz. osoby) % z celkového počtu pedagogů 7,55 3,2 22,64 52,83 3,77 00% Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 48,25 let. Z celkového počtu je 47 žen a 6 mužů. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k : z toho Pedagogičtí pracovníci (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace z toho doplňující si odb. kvalifikaci studiem počet % z celku počet % z celku I. stupeň ,2 3 5,79 II. stupeň ,3 6 20,69 vychovatelé ,33 6,67 0 5

6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 k Pedagogičtí pracovníci (fyzické osoby) z toho s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace z toho doplňující si odb. kvalifikaci studiem počet % z celku počet % z celku I. stupeň , ,00 4 II. stupeň ,77 5 9,23 3 vychovatelé ,7 4,29 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k vyučovací jazyk počet učitelů cizích jazyků fyzické osoby celkem z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace přepočtené osoby celkem Aj ,8 Nj 2 0,3 Fj 0 0 0,4 viz. také kapitola další vzdělávání učitelů vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět. stupeň 2. stupeň 2. stupeň. stupeň 2. stupeň Aj Nj 52 Fj 23 e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody odchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 203/204 Počet nově přijatých absolventů učitelského studia: Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců: odchod do starobního důchodu 4osoba odchod ve zkušební době 0 osob odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou 0 osoba (z toho zástupy za nemocné pedagogy osob) 6

7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 odchod mimo školství 0 osob odchod z nadbytečnosti 0 osoba Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců: ze zdravotních důvodů 0 osob odchod ve zkušební době osob odchod do starobního důchodu 0 osoby odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou osoby (z toho zástupy za nemocné zaměstnance 0 osob) odchod mimo školství 0 osob odchod z nadbytečnosti 0 osob f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy: 50 v 9 různých akcích viz strana 59 počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání 2 3. Mzdové podmínky viz strana 64 7

8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/ Charakteristika materiálních podmínek : budova 4 tělocvičny knihovna 54 učeben hřiště s umělým povrchem keramická dílna odborných učeben 5 počítačových učeben čajovna umělecký atelier 8 učeben s interaktivní tabulí 5. Základní výkonové údaje o škole : a) počty tříd I. stupeň II. stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom: počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k b) počty žáků I. stupeň II. stupeň celkem Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k c) průměrný počet žáků na třídu k : I. stupeň běžné třídy I. stupeň speciální třídy II. stupeň běžné třídy II. stupeň speciální třídy průměr za I. a II. stupeň běžných tříd 22, , ,83 8

9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacích oborům RVZ ZV: Vzdělávací obor počet žáků matematika a její aplikace 45 tělesná výchova 02 cizí jazyky 67 v tom: anglický jazyk 67 francouzský jazyk 24 německý jazyk 43 umění a kultura 59 informační a komunikační technologie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním individuální integrace žáků v běžných třídách Počet integrov. žáků celkem mentální sluchové zrakové Druh postižení vady řeči tělesné více vad autismus vývojové poruchy k k učení chování b) přeřazení do ZŠ s upraveným programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami počet žáků: 0 ze kterých ročníků: c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída proces jazykové integrace cizinců grant MŠMT a MČ Praha 3 přípravná třída není d) zkušenosti s péčí o nadané žáky školní systém tříd s konkrétním zaměřením umožňuje žákům s výraznějším nadáním a hlubším zájmem zvolit si směr, který je rozvíjí 7. Výsledky zápisu do prvních tříd 204/205: Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro rok 204/

10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/ Výsledky přijímacího řízení: a) na víceletá gymnázia počet vydaných zápisových lístků celkem: 26 přijato celkem: 7 Gymnázia 8letá (z 5. ročníku) 6letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem: 78 přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků: Střední školy zřizované krajem gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem církevní soukromé přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizovaných krajem 4 církevní 0 0 soukromé 2 0 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku: 84 v nižším ročníku: 0

11 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/ Chování žáků a zameškané hodiny a) klasifikace chování Chování. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,55 uspokojivé 4 0,58 8,6 neuspokojivé 2 0,29 2 0,29 b) zameškané hodiny Zameškané hodiny neomluvené školní rok 202/203 školní rok 203/204 počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem Výsledky vzdělávání žáků Prospěch (II. pololetí 3/4) počet žáků % prospěli: I. st. II. st , ,34 z toho s vyznamenáním ,36 neprospěli: nehodnoceni: I. st. II. st. I. st. II. st. 0 0,00 2 0,66 0 0,00 0 0,00 celkový průměr 2. pololetí 3/4 I. stupeň,26 II. stupeň,76 celkem,5

12 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204. Školní družina klub počet oddělení počet žáků školní družina 7 2 školní klub Školní a závodní stravování počet stravovaných žáků : 656 z toho z jiných škol : 0 počet jídelen : 2 počet výdejen : 0 Žáci mají možnost objednávání jídel na další den pomocí elektronických čipů. Výběr je ze tří jídel. Jedno z těchto jídel je pravidelně bezmasé. K dispozici jsou ovocné i zeleninové saláty a také neslazené nápoje. Ke zlepšení hospodářské situace školy přispívá možnost vaření obědů pro cizí strávníky. Společně se změnou nájemce školního bufetu byl, na základě přání školy, rozšířen a pozměněn sortiment potravin tak, aby více odpovídal racionální stravě. 3. Výjezdy žáků mimo objekt školy vzdělávací výjezdy z toho do zahraničí Druh výjezdu počet výjezdů počet žáků ŠVP lyžařské kurzy z toho do zahraničí Poradenské služby školy na škole pracovaly dvě výchovné poradkyně, připravily společně s učiteli a rodiči podklady pro individuální vzdělávací program 0 žáků. Postoj MHMP k otázce asistentů pedagoga byl restriktivní a přinášel do práce školy prvky nejistoty. pravidelně dochází na školu odborná pracovnice OPPP která vykonává práci školního psychologa od školního roku 200/20 je na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, jehož činnost zajišťuje speciální pedagožka ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi a metodičkou prevence. V průběhu roku se těžiště její práce přesunulo do oblasti práce psychologa. Rostl zájem rodičů, kteří sami začali vyhledávat spolupráci 2

13 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/ Polytechnická výchova Na druhém stupni je polytechnická výchova zařazena především v předmětu pracovní výchova. Jedná se o práce v dílně, pěstitelské práce a vaření. 6. Prevence rizikového chování (sociálněpatologických jevů) jednou z forem předcházení rozvoje patologického chování mezi dětmi je i projekt VRBA žáci mohou anonymně sdělovat jejich problémy. Mají možnost svá sdělení psát jak elektronicky, tak klasickou písemnou formou. Ve školním roce 203 / 204 VRBU kontaktovali 4 žáci prostřednictvím u a 8 žáků vhodili lísteček do schránky VRBY. Okruh problémů se týkal řešení vztahů mezi kamarády, strachu ze špatných známek a s tím související reakce rodičů (někdy nepřiměřené tresty), obavy z rozvodu rodičů, upozornění na začínající šikanu ve třídě, neopětované lásky VRBA se také zabývala připomínkami k práci pedagogů. Řešení problémů probíhalo formou dotazování, diskuze a případné domluvy. Žádný problém nebyl natolik závažný, aby bylo potřeba kontaktovat příslušné odborníky. škola má zpracovaný minimální preventivní program, v rámci tohoto programu spolupracuje s několika odborníky, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají škola se snažila nabízet různé formy trávení volného času, proto pořádala více než 20 různých kurzů a kroužků, viz strana č. 60 na škole úspěšně pracuje žákovský parlament velmi dobře byla využívána školní čajovna U čajové konvice, v prostorách bývalého cvičného bytu pravidelně fungovala knihovna s internetem, kterou často navštěvovali žáci čekající na odpolední vyučování Vyhodnocení minimálního preventivního programu školní rok 203 / 204 Škola realizuje dlouhodobé preventivní programy primární prevence sociálně negativních jevů. Vycházíme z toho, že osobnostně stabilní člověk s dobrými mezilidskými vztahy lépe odolává problémům a pokušení. Cílem našeho programu je podporovat u žáků rozvoj dovedností, které vedou: k samostatnému odpovědnému rozhodování k odolnosti vůči stresu k odolnosti vůči agresi a tlaku skupiny k odmítání všech forem sebedestrukce Základem naší preventivní strategie jsou 2 dlouhodobé programy:. MISE program, který na škole realizuje Institut Filia a jeho externí lektorka Jarmila Honsová. Finanční prostředky na tento program získáváme na základě žádostí o grant od MHMP ( Zdravé město Praha ) a MČ Praha 3. 3

14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Metody práce jsou interaktivní, zaměřené s ohledem na věk dětí. Významnou součástí tohoto programu je také to, že dopolední bloky s dětmi jsou poté konzultovány s učiteli. 2. Preventivní program, jehož realizátorem je o. s. Život bez závislostí a na škole probíhá druhým rokem. Finanční prostředky jsme získali na základě grantu od MŠMT. Realizace MPP v roce 203 / 204 učitelé: účast na programech, dopolední bloky s dětmi byly konzultovány s třídními učiteli; ti se takto seznamují s teoretickými základy drogové problematiky, s praktickými metodami a formami práce v oblasti prevence, se vztahy ve třídě školní metodik prevence se pravidelně zúčastňoval setkání metodiků prevence v PPP Praha 5 účast metodika prevence na Pražském drogovém fóru primární prevence 204, který pořádal MHMP žáci: preventivní programy:. Institut Filia MISE,. 9. roč. 2. o.s. Život bez závislostí,. 9. roč. preventivní program Městské policie:. roč.: Bezpečně v každém ročním období, Bezpečný kontakt se psy 2. roč.: Bezpečně v každém ročním období, Bezpečný kontakt se psy 3. roč.: Bezpečně v každém ročním období 4. roč.: Bezpečně v dětském kolektivu 5. roč.: Jak si nenechat ublížit I 6. roč.: Malý kriminalista, Jak si nenechat ublížit II 7. roč.: Jak si nenechat ublížit III 8. roč.: Mimořádné události 9. roč.: Mimořádné události přednáška Čas proměn, změny v dospívání, J. Kalátová, 6. roč., dívky divadlo Zkus svou roli ve fóru, téma šikana, o. s. Život bez závislosti, 6. B, 5. B program Hrou proti AIDS, Hygienická stanice hl. m. Praha, žáci 9. roč. exkurze do vazební věznice PrahaRuzyně a následná beseda, o. s. Prak, žáci 9. roč. exkurze a beseda v PL Bohnice, o. s. Filia, žáci 9. roč. Ples deváťáků, 9. roč. a rodiče, učitelé Na I. i II. stupni byly přímo do výuky zařazovány tematické bloky zaměřené na prevenci rizikového chování, které zvýšily informovanost žáků v oblasti prevence rizikového chování. Porušování Školního řádu bylo důsledně řešeno výchovnou komisí, třídními učiteli i ostatními vyučujícími. Žácicizinci se úspěšně integrují do tříd. V Praze Ing. Eva Trynerová školní metodik prevence 4

15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/ Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní aktivity, mezinárodní spolupráce: školská rada jmenována k Rada se sešla několikrát na základě potřeby. Byla informována o životě školy a byly jí předkládány ke schválení příslušné dokumenty. Škola měla v radě oporu v průběhu celého školního roku a všichni její členové se v rámci možností snažili škole prospět při řešení velmi obtížné finanční situace. V průběhu jarních měsíců proběhla volba členů nové školské rady. Její funkční období začalo pravidelná setkání se zástupci rodičů z jednotlivých tříd každé úterý prodloužené konzultační hodiny ředitele školy do 8 hodin rodiče žáků druhého stupně využívali možnost sledovat klasifikaci na internetu školní parlament organizoval sbírku na pomoc pro adoptované Africké dívky, škola uspořádal studijní zájezd do Velké Británie a Francie, separování odpadu, sběr použitých baterií, protidrogová kampaň Mise financovaná z grantu MHMP školní parlament organizoval již 6. školní ples sponzorské dary byly významným přínosem pro práci školy. Použity byly především na nákup učebnic. Akce školní družiny 203/ Návštěva soukromé výstavy Barbie a autíček (3. a 4. odd.) 24 dětí Společná akce říjen: Lidová slovesnost v rukodělné činnosti 56 dětí Při této akci si děti vyzkoušely různé techniky ručních prací, které znaly naše babičky, např. vystřihované panenky, výrobu papírových holubiček nebo tkaní na papírové osnově. Společná akce listopad: Ilustrace pohádky 40 dětí 28.. Návštěva zábavného centra Hafíkov (3. a 4. odd.) 28 dětí 27.. Návštěva Břevnovského kláštera (. odd.) 4 dětí Společná akce prosinec: Vánoční ozdoby na stromeček. 74 dětí Na vánočním stromečku, který byl připravený na chodbě před třídami, se objevily různé ozdoby, které byly vyrobeny z papíru, korálků či čajových sáčků. Největší úspěch měli korálkoví andílci, které si děti odnesly domů na ozdobení vlastního stromku Vánoční dílny v DDM (3. a 4. odd.) 2 dětí DDM tvořivá dílna (. odd.) 8 dětí Návštěva Hafíkova (3., 2. odd.) 32 dětí 22.. Návštěva Cinema Zličín, animovaná pohádka 76 dětí 5

16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/ Návštěva Beckilandu (. odd.) 20 dětí 30.. Návštěva Beckilandu (2. a 3. odd.) 30 dětí Společná akce leden: Naše hymna ve výtvarné výchově 46 dětí Společná akce únor: Karneval Z pohádky do pohádky 64 dětí Děti si připravily masky pohádkových postav, ve kterých se představily na promenádě ostatním. Vybrané masky pak byly odměněny drobnou odměnou. Pak se všichni rozběhli po patře, kde byly připraveny stanoviště s úkoly. Za jejich splnění dostávaly děti kartičky, za které si pak mohly nakupovat v připravené pohádkové prodejně Výtvarná dílna v DDM (. odd.) 6 dětí Společná akce březen: Smaragdový ostrov sv. Patrika 98 dětí Smaragdový ostrov, svátek sv. Patrika či Keltové to nejsou pro děti z družiny již neznámé pojmy. Díky soutěži O zlatý poklad Séamuse se také seznámily se skřítky leprikóny, kteří střeží svůj zlatý poklad a občas provádí lidem různé neplechy. Protože jejich hrnec plný zlata je na konci duhy, zkusily děti hledat cestu k pokladu tím, že plnily různé úkoly. Za jejich splnění získávaly barevné čtyřlístky. Ty byly klíčem k pokladu. Děti se daly do práce s takovým nadšením, že během týdne stačily splnit všech 7 úkolů, mezi které např. patřilo nakreslit leprikóna, vymyslet básničku nebo nakreslit vílí strom Výtvarná dílna (. odd.) 8 dětí Mořský svět Holešovice (4. a 5. odd.) 22 dětí Společná akce duben: Slavíme Velikonoce 75dětí Děti se rozdělily do dílen podle vlastního zájmu a vyrobily si velikonoční ozdobu. Největší zájem byl o zdobení velikonočních vajíček. Také děti po skončení akce byly podobně barevné jako tyto symboly Velikonoc Výtvarné dílny (. odd.) 23 dětí Výtvarná dílna (2. a 3. odd.) 36 dětí Divadlo Minor (2. a 3. odd.) 33 dětí Návštěva Výstavy hlavolamů Nové Butovice (4. a 5. odd.) 23 dětí Výtvarná dílna (. odd.) 6 dětí Návštěva DDM Drtinova s průvodcem (4. a 5. odd.) 8 dětí Toulky zahradami Břevnovského kláštera (. odd.) 9 dětí Návštěva Beckilandu Zličín (4. a 5. odd.) 38 dětí Přehled činnosti školní družiny zpracovala vedoucí vychovatelka paní Milada Chrudimská. 6

17 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/ Prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích: Vědomostní soutěže Datum Název kategorie výsledek počet Olympiáda v Dě ročník 4 školní kolo Olympiáda v ČJ ročník 5 školní kolo Olympiáda v AJ ročník 3 školní kolo Olympiáda v Př ročník školní kolo záříbřezen Olympiáda v MA ročník 26 školní kolo Olympiáda v MA obvodní kolo 9. ročník 9. ročník Olympiáda v Dě ročník Frajer Vojtěch. místo 2 obvodní kolo 9.ročník Olympiáda v AJ ročník 2 obvodní kolo Olympiáda v ČJ ročník 2 obvodní kolo Olympiáda v Ze ročník Neuman 8. C 2. místo 2 obvodní kolo Krajské kolo dějepisné olympiády ročník Frajer Vojtěch 5. místo Obvodní kolo MO Ondřej Daněk. místo Matematický klokan ročník Pythagoriáda obvodní kolo ročník Ondřej Daněk. místo David Říha 2. místo František Charbuský 2. místo Ondřej Marek 2. místo 5 Umělecké soutěže Datum Název kategorie výsledek počet Butovický zvoneček ročník Jan Vokrouhlecký. místo Lucie Hermanová. místo Michal Mikulík. místo Filip Koll. místo Elina Medvedev. místo 6 7

18 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Sportovní soutěže Datum Název kategorie výsledek počet Přespolní běh ročník Chl. místo Přespolní běh ročník D 2. místo Minifotbal ročník. místo Minifotbal ročník. místo Přespolní běh Pražské kolo ročník Malá kopaná ročník Malá kopaná krajské kolo ročník Floorbal 6., 7. ročník. Chl Basketball 8., 9. ročník Basketball 6., 7. ročník. Chl. 3. místo Volejbal 8., 9. ročník. Chl. místo Volejbal 8., 9. ročník. D. místo Volejbal 8., 9. ročník. Chl. místo Přehazovaná 6., 7. ročník. D 2. místo Minifotbal 4., 5. ročník. místo OVOV okresní kolo. 9. ročník. místo Nohejbal 6., 7. ročník. Chl.. místo NohejbalPohár pražských škol 4., 5. ročník 2. místo Finále ZŠ ve volejbale. místo 8

19 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/ Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech škola se zapojila do projektu integrace cizinců, který organizoval MÚ Praha 3 škola se získala v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita grant ve výši Kč na uskutečnění projektu Šance pro všechny pomoc znevýhodněným žákům, další vzdělávání učitelů a rozšíření školního poradenského pracoviště 20. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet žáků k počet žáků k počet žáků k a) ze států EU celkem: 4 2 v tom: Bulharská republika Polská republika Rumunsko Slovenská republika b) z ostatních států celkem v tom: Běloruská republika 0 Čínská lidová republika Korejská republika 3 Moldavská republika Republika Kazachstán Ruská federace Ukrajina Uzbekistánská republika Vietnamská socialistická republika Celkem a) + b) Multikulturní výchova je součástí školního vzdělávacího programu. Akcentována je především v předmětu výchova k občanství. K jejímu rozvíjení přispívá i každodenní setkávaní s dětmi z jiných zemí. Ti již tvoří přibližně 0% všech žáků naší školy. Jsou z více než 6 států světa. 9

20 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/ Environmetální výchova, ekologické aktivity a) Plant a tree for peace akce u příležitosti Mezinárodního dne míru pořádaná organizací Leaf International b) Školní sbírka pro Malostatek Blatiny vybráno Kč, tato částka byla použita na péči o opuštěná zvířata c) Za sovím houkáním pozorování sov ve volné přírodě, akce pořádaná Lesy hl. města Prahy d) Účast na Pražské konferenci EVVO e) Den Země hrou v Geoparku geofyzikálního ústavu AV ČR f) Projekt Den Země pro 2. ročníky g) Účast na Dni Země pořádané MČ Prahy 3 h) Účast na akci II setkání školních koordinátorů ekologické výchovy i) Výprava za pražskými netopýry akce pořádaná Lesy hl. města Prahy j) Školní sběr papíru k) Školní sběr kaštanů pro oboru daňků l) Velikonoční dílna výrobky z recyklovatelného materiálu m) Výuka přírodopisu podle ekologického přírodopisu S podporou dětského školního parlamentu jsou žáci vedeni k separování odpadu. Po celé škole jsou rozmístěny příslušně označené odpadové nádoby. U vchodu do budovy je sběrné místo na staré baterie. Dvakrát za rok škola organizuje sběr starého papíru. Výchova k trvale udržitelnému životu prolíná jednotlivými vyučovacími předměty hlavně přírodovědného zaměření. 23. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy 3 Počet žáků k k celkem z toho nově přijatí Celkový počet žáků z toho: jiné MČ hl. m. Prahy celkem v tom: Praha Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha

21 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha z toho: jiné kraje (obce) celkem: v tom: Beroun Brandýsek Červený Újezd Dobříč Hostivice Chrášťany Chrustenice Chýně Chýnice Jeneč Jinočany Kamenice Karlštejn Kladno Kuchař Loděnice Mezouň Mníšek p. Brdy Nučice Ořech Plzeň Rudná u Prahy Rokytnice nad Jizerou Svárov Třebotov Úhonice Vlkančice Vysoký Újezd Zábřeh na Moravě Zbuzany Důvodem je: a) existence tříd s rozšířenou výukou (zejména sport. třída) b) neexistence školy s druhým stupněm v místě bydliště c) dobrá pověst školy (vysoká náročnost výuky) d) dojíždění rodičů za prací do Prahy 24. Inspekční a kontrolní provedená ČŠI, zřizovatelem, jiným orgánem : leden 203 namátková kontrola majetku školy MÚ Praha 3 bez závad duben 204 Hygienické stanice Hl. města Prahy školní jídelna zjištěny menší nedostatky stavebně technického charakteru květen 203 finanční kontrola MČ Praha 3 zjištěny některé drobné nedostatky formálního charakteru 2

22 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/ Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost příjmy i výdaje se dařilo udržet v rovnováze i přes určité finanční podhodnocení v některých oblastech přidělených dotací viz str podařilo se získat granty na protidrogovou prevenci v celkové výši Kč, z operačního programu OPPA škola získala grant na podporu vzdělávání učitelů i žáků ve výši ,80 Kč Doplňková činnost pronájem dočasně nevyužitých (odpoledne) místností a tělocvičen vedení kurzů stravování cizích strávníků Získané prostředky byly použity na rozvoj mimoškolní činnosti pro žáky školy. Na posílení motivace učitelů vést v odpoledních hodinách další kroužky pro děti. Veškeré náklady na energie spojené s touto činností byly řádně uhrazeny z příjmů za doplňkovou činnost. 26. Závěr: v uplynulém roce se podařilo naplnit stanovené výchovně vzdělávací cíle školy rodiče oslovila nabídka nejen sportovně zaměřené první třídy, ale zájem vzbudila také nabídka výuky cizího jazyka již od první třídy a vytvoření mikroskupiny s rozšířenou výukou matematiky. Příliš nezaujala nabídka rozšířené výuky výtvarné výchovy. školní nízkoprahový klub U čajové konvice pokračoval ve své činnosti a zůstává další možnou alternativou, jak trávit volný čas byl hojně navštěvován a vybudoval si okruh stálých návštěvníků také z jiných škol pokračovala velmi dobrá práce dětského školního parlamentu. Za pomoci mnoha učitelů se žákům ze školního parlamentu podařilo úspěšně zorganizovat již šestý absolventský ples. školní knihovna s čítárnou plnila nejen funkci studijní, ale byla i místem, kde je možné pracovat na domácí přípravě na druhý den. Tento prostor sloužil také k dopolední výuce. Ze strany rodičů je knihovna chápána jako místo, kde mohou trávit čas dojíždějící žáci. Význam knihovny vzrostl v souvislosti s povinností školy zajistit dětem možnost zůstávat ve škole v době polední přestávky. školní klub Duha sice nabídl každý den v týdnu zájmové činnosti pro všechny děti. Postupně však pokračovalo snižování rozsahu a rozmanitosti jeho činnosti. Jako alternativa byla navázána spolupráce s agenturou Kroužky. V budoucnu bude vhodné koordinovat školní i mimoškolní nabídku činností pro děti. Jedná se především o zlepšení informovanosti rodičů například formou burzy volnočasových aktivit škola získala grant od MHMP na projekt Mise protidrogová prevence 22

23 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 v uplynulém roce se všichni učitelé velmi intenzivně podíleli na ověřování školního vzdělávacího programu. Na základě jejich zkušeností byly provedeny některé změny v jeho obsahu. Vznikla tak nová podoba pro rok 204. školní rok oživily projekty určené pro více tříd:. Listopadání 2. Vánoční dílny. 9. ročník 3. Den plný her. 9. ročník neustále narůstající podíl cizinců mezi našimi žáky si vyžádal pokračování systematické výuky českého jazyka. Ve spolupráci se zřizovatelem a MŠMT byly pro tyto žáky opakovaně zahájeny jazykové kurzy vedené našimi učiteli. Pro úplné začátečníky škola připravila letní jazykový kurz. díky dotaci z MŠMT bylo možné dále spolupracovat se školní psycholožkou. Její přítomnost je kladně vnímána jak rodičovskou veřejností, tak ostatními kolegy, kteří v ní našli oporu při řešení některých pracovních problémů. Činnost školního poradenského pracoviště se podařilo v druhé polovině školního roku ještě rozšířit. k nejvýznamnějším změnám uplynulého období patří: vybudování dvou multimediálních tabletových učeben vybavení učebny fyziky nejmodernějšími pomůckami systému PASCO získání více než dvoumilionového grantu na projekt Šance pro všechny dokončení druhé etapy změny systému objednávání jídel ve školní jídelně uzavření licenční smlouvy se společností Microsoft rekonstrukce šaten doplnění šatních skříněk pro všechny žáky Tyto akce se podařilo zrealizovat především díky zásadní pomoci zřizovatele MČ Praha 3. Pro školní rok 204/205 byly stanoveny následující priority: ověření a další úpravy školního vzdělávacího programu. Velmi důležité bude přizpůsobení výuky moderním vyučovacím prostředkům. Bude nezbytné postupně proškolit všechny pedagogy nejen v používání tabletů v hodinách, ale také ve využívání internetových úložišť pro realizaci rozsáhlejších projektů se zapojením žáků. Tomu by mělo sloužit i postupné zpřístupnění licencovaných programů firmy Microsoft i pro domácí používání všemi žáky a vyučujícími. Bude také vhodné postupně převést školu na převážně bezpapírový provoz administrativy. Je i nadále velmi důležité posilovat u žáků odpovědnost sama za sebe, za své jednání a chování. V Praze dne Mgr. Jan Šafir 23

24 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Hospodaření školy 24

25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 a) za kalendářní rok 203 Fakultní ZŠ při PedF UK, Brdičkova 878 IČ Rozbor hospodaření stav ke dni Hlavní činnost = zřizovatel (M Č) + vlastní zdroje Doplňková činnost rozpočet schválený rozpočet upravený čerpání % rozpočet schválený rozpočet upravený čerpání % a b c d e f g h Neinvestiční PŘÍJM Y, VÝNOSY Neinvestiční příspěvek , , ,00 00% 0,00 0,00 0,00 0% účelová dotace od MHMP protidrogová 0, , ,00 00% 0,00 0,00 0,00 0% účelová dotace od MHMP integrace žáků 0, , ,00 00% 0,00 0,00 0,00 0% účelová dotace od MČ P3 0, , ,00 00% 0,00 0,00 0,00 0% VZ úplata za školské služby , , ,00 00% 0,00 0,00 0,00 0% VZ stravné , , ,00 99% 0,00 0,00 0,00 0% ostatní příjmy (zřiz. úroky, VZ ŠvP, příjmy z čaj.klubu a jiné, DČ) posílení dotace z fondů , , ,22 00% , , ,56 9% 0, , ,76 00% 0,00 0,00 0,00 0% Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY z toho materiál bez potravin , , ,46 99% , , ,06 99% z toho potraviny (kryto příjmy ze stravného VZ) , , ,20 99% , , ,99 90% z toho energie teplo , , ,02 00% , , ,77 74% elektrická energie , , ,00 00% , , ,24 44% voda , , ,44 02% 8 000, , ,5 46% plyn 502 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% pohonné hmoty 50 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% z toho zboží (stravovací kreditní karty) 504 0, , ,05 00% 0,00 0,00 0,00 0% z toho opravy a údržba , , ,52 99% , ,00 250,00 73% z toho cestovné , , ,00 50% 0,00 0,00 0,00 0% z toho náklady na reprezentaci , , ,00 96% 0,00 0,00 0,00 0% z toho služby (vč.švp u VZ) , , ,40 00% , , ,0 97% z toho MP, OON , , ,00 00% , , ,00 93% z toho odvody (ZP, SP) , , ,00 99% , , ,00 00% z toho odvody (FKSP) , , ,00 92% 7 500, , ,00 65% z toho ostatní sociální náklady 525 0, ,00 923,00 3% 0, , ,00 0% z toho jiné soc.náklady 528 0,00 400,00 400,00 00% 0,00 0,00 0,00 0% smluvní pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% z toho manka a škody 548 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% z toho ostatní náklady (neodvedené DPH a jiné) , , ,24 00% , , ,39 92% z toho odpisy účetní , , ,00 00% 0,00, 0,00 0% z toho náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0% 0, , ,00 99% z toho DDHM , , ,65 0% 0,00 0,00 0,00 0% Příjmy, Výnosy celkem , , ,98 00% , , ,56 9% Výdaje, Náklady celkem , , ,98 00% , , ,70 93% Zůstatek dotace (+/) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+) 0,00 0,00 0,00 x , , ,86 x 25

26 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 b) za. pololetí 204 Fakultní ZŠ při PedF UK, Brdičkova 878 Rozbor hospodaření stav ke dni IČ Hlavní činnost = zřizovatel (M Č) + vlastní zdroje Doplňková činnost rozpočet schválený rozpočet upravený čerpání % rozpočet schválený rozpočet upravený čerpání % a b c d e f g h Neinvestiční PŘÍJM Y, VÝNOSY neinvestiční příspěvek , , ,00 50% 0,00 0,00 0,00 0% účelová dotace od MHMP protidrogová 0, , ,00 67% 0,00 0,00 0,00 0% účelová dotace od MHMP integrace žáků 0, , ,00 82% 0,00 0,00 0,00 0% účelová dotace od MHMP posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství 0, ,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% účelová dotace od MČ P3 prevence rizikového chování 0, , ,00 48% 0,00 0,00 0,00 0% účelová dotace od národní agentury na mezinárodní grant Comenius 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% VZ úplata za školské služby , , ,00 57% 0,00 0,00 0,00 0% VZ stravné , , ,00 59% 0,00 0,00 0,00 0% ostatní příjmy (zřiz. úroky, VZ ŠvP, příjmy z čaj.klubu a jiné, DČ) posílení dotace z fondů , , ,80 49% , , ,68 46% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY materiál DDHM a DDNM , , ,66 42% 0,00 0,00 0,00 0% drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot) , , ,42 39% , , ,0 38% potraviny (kryto příjmy ze stravného VZ) , , , 48% , , ,92 45% energie teplo a teplá užitková voda , , ,94 43% , , ,5 35% elektrická , , ,00 23% , , ,76 8% voda , , ,92 57% 8 000, ,00 20,03 0% plyn 502 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% zboží (stravovací kreditní karty) 504 0, , ,00 68% 0,00 0,00 0,00 0% opravy a údržba , , ,47 43% , , ,00 4% cestovné , , ,00 46% 0,00 0,00 0,00 0% náklady na reprezentaci , ,00 789,00 40% 0,00 0,00 0,00 0% služby vč.bankovních poplatků (a vč.švp u VZ) , , ,25 48% , , ,96 29% MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací , , ,00 33% , , ,00 48% odvody ZP, SP , , ,00 6% , , ,00 50% odvody FKSP , ,00 948,00 23% 7 500, , ,00 34% povinné úrazové pojištění zaměstnanců 525 0, ,00 7,00 24% 0, , ,00 50% ostatní sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% smluvní pokuty a penále 54 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a neodvedené DPH , , ,3 50% , , ,33 25% odpisy účetní , , ,00 52% 0,00 0,00 0,00 0% daň z příjmů 59 0,00 0,00 756,80 0% 0,00 0,00 0,00 0% Příjmy, Výnosy celkem , , ,80 52% , , ,68 46% Výdaje, Náklady celkem , , ,70 43% , , ,9 43% Zůstatek dotace (+/) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+) 0,00 0, ,0 x , , ,49 x Celkový výsledek hospodaření: případné dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti ,59 x 26

27 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 c) čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 203 Druh dotace UZ poskytnuto použito vráceno výuka č. j. cizinci z tzv. třetích zemí kompenzační pomůcky pro žáky ZP zkvalitnění vzdělání v ZŠ na území HMP podpora aktivit v oblasti integr. cizinců na území ČR podpora soutěží a přehlídek asistent pro žáky soc. znevýhodněné komplexní program primární prevence d) čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v. pololetí 204 Druh dotace UZ poskytnuto použito vráceno výuka č. j. cizinci z tzv. třetích zemí kompenzační pomůcky pro žáky ZP podpora integrace cizinců asistent pro žáky soc. znevýhodněné program primární prevence rizikového chování podpora výuky oboru Další cizí jazyk podpora školních psychologů V Praze dne Mgr. Jan Šafir ředitel školy 27

28 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Vyhodnocení školního vzdělávacího programu 28

29 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Vyhodnocení testu očekávaných školních výstupů ve vybraných předmětech. Již sedmým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V květnu a červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme využili tzv. školní výstupy, které jsou popsány v našem školním vzdělávacím programu. Jedná se o širší slovní popis stavu znalostí a dovedností, které by měl mít v ideálním případě žák na konci příslušného ročníku. Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Písemnou formou byl proveden průzkum mezi žáky., 2., 3., 4., a 5. třídy v matematice, českém jazyce, prvouce, vlastivědě, přírodovědě a anglickém jazyce. V 6., 7., 8. a 9. ročníku v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce, dějepisu, zeměpisu, fyzice, chemii a přírodopisu. Z výsledků je možné vyčíst pro nás důležité informace, které využijeme v následujícím roce pro práci pedagogů a také pro úpravy našeho školního vzdělávacího programu. Také letos měli žáci k dispozici na internetu přehledy všech otázek, které je mohly v testech z různých předmětů potkat. Bylo tak možné se na testy důkladně připravit a záleželo i na přístupu každého, jak se s touto nabízenou možností vyrovnal. Otázky pokrývaly práci dětí v celém školním roce a tak sloužily i jako závěrečné opakování. Využity budou následně jako podklad pro zahajovací písemné práce v novém školním roce. V příštích letech chceme podobné ověřování práce školy provádět pravidelně. Některé poznatky z vyhodnocení testů: vzhledem k různé úrovni našich žáků je přirozené, že nikdy nedosáhneme 00% úspěšnosti u všech, máme však velký prostor pro zlepšování žáci prvního stupně dosahují v testech stále velmi dobré celkové výsledky. Výrazný nárůst úspěšnosti žáků v jednotlivých předmětech se projevil zejména ve čtvrtých a pátých ročnících. slabší výsledky můžeme vidět v předmětech matematika a fyzika na celém druhém stupni výsledky některých tříd v 9. ročníku jsou ovlivněné tím, že školní písemné práce jsou psané v době, kdy již žáci byli seznámeni s výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a jejich pracovní motivace je mnohdy nulová. Tyto a další detailnější závěry využijí komise jednotlivých předmětů k návrhu opatření pro práci v novém školním roce. 29

30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Příloha č. ukázka očekávaného školního výstupu Český jazyk 7. ročník školní výstupy školní výstup správně třídí slovní druhy tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich užívá ve vhodné komunikační situaci učivo Ohebné slovní druhy procvičování dříve probraného učiva Nové učivo substantiva duálové skloňování zájmena skloň. a užívání vztažných zájmen slovesa rod, vid, třída správně skloňuje jména a časuje slovesa rozeznává a správně užívá neohebné slovní druhy v praxi využívá znalostí o jazykové normě Neohebné slovní druhy Psaní velkých písmen ve vlastních jménech orientuje se v užívání jazykových příruček vymezí správně větné členy Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty rozpozná druhy vedlejších vět uvědomuje si vztahy shody, řízenosti a přimykání mezi větnými členy rozpozná přenesená pojmenování Podmět, přísudek a jejich druhy Rozvíjející větné členy Vedlejší věty Tvoření vět Stavba textová Slovo, sousloví, rčení, synonyma, homonyma, způsoby tvoření slov 30

31 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 školní výstup zařadí literární text k příslušnému žánru popíše strukturu a jazyk lit. díla vlastními slovy interpretuje smysl díla objasní literární pojmy a doloží je příklady z textu učivo Poučení o bajkách Autoři bajek Charakteristika balady jako lit. žánru Základní typy balad Charakteristika povídky jako lit. žánru Ichforma, erforma Povídky historické, dobrodružné, detektivní a humoristické tvoří vlastní literární text podle svých schopností vyhledává informace v knihovně a jiných informačních zdrojích uvědomuje si význam literartury, divadla a filmu pro rozvoj osobnosti Vymezení literatury faktu Kronika Cestopis Fejeton Divadelní žánry Kompozice dramatu Z historie divadla Dramatizace Vývoj filmu Příprava filmu Televizní a filmová tvorba pro děti aplikuje svoje znalosti při vytváření jednotlivých druhů popisu vhodně užívá spisovné jazykové prostředky při svojí tvořivé práci sestaví svůj životopis formuluje hlavní myšlenky textu a chápe jeho strukturu připraví a přednese referát Popis předmětu Popis pracovního postupu Popis děje Užití odborných názvů v popisu Charakteristika Popis uměleckých děl Líčení Ustálená forma životopisu Výpisky z textu Výtah z textu Příprava referátu Rétorická cvičení zásady kultivované mluvy 3

32 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Příloha č. 2 Výsledky testy červen

33 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 33

34 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 34

35 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 35

36 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 36

37 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 37

38 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 38

39 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 39

40 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 40

41 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 4

42 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 42

43 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 43

44 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 44

45 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 45

46 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 46

47 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 47

48 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 48

49 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 49

50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 50

51 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 5

52 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 52

53 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 53

54 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 54

55 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 55

56 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 56

57 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 57

58 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 58

59 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Přehled kurzů pořádaných ve škole 59

60 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Kroužky a kurzy probíhající ve školním roce 203/204 Kroužky organizované školou: výtvarné hrátky, badminton, triková švihadla, němčina pro začátečníky, příprava k přijímacím zkouškám z češtiny, příprava na přijímací zkoušky z matematiky, keramické kurzy Ostatní kroužky a kurzy: sportovní gymnastika, hra GO, judo, aerobik a HIP HOP, badminton, florbal, vědecké pokusy, výuka angličtiny, tanec, šachy, věda nás baví, kreslení 60

61 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Další vzdělávání učitelů 6

62 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Přehled akcí dalšího vzdělávání, které proběhly v loňském roce Název Školící instituce Počet Délka. Malé hravé recepty do výuky němčiny Spolek germanistů a 8 hodin učitelů němčiny 2. Fyzika činnostně v 6. ročníku Tvořivá škola 2 8 hodin 3. Brána jazyků otevřená Nár. institut pro další 2 60 hodin vzdělávání 4. Fyzika činnostně v 6. ročníku Tvořivá škola 8 hodin 5. Radikalismus a extremismus na školách Nár. institut pro další 8 hodin vzdělávání 6. Fyzika činnostně v ročníku letní Tvořivá škola 6 dnů škola 7. Nové metody ve vzdělávání dětí s SPU Šance pro všechny 50 4 hodin 8. Používaní tabletu ipad ve výuce IDV Používání tabletu s Windows 8 ve výuce Boxed

63 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Mzdové podmínky 63

64 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu I. pololetí celý rok I. pololetí

65 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Brdičkova 878, Praha 3 Praha 5 Lužiny, tel./fax: ,

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: RNDr. Miroslav Foltýn Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje a charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel./fax: 267227511, info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 200/20. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva 2013-2014 1. Základní údaje o škole : název školy: Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500 jméno ředitele školy: Ing. Davidová Jaroslava kontaktní údaje: - telefon 286 88 99 28 - fax 286

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU VV A UMĚLECKÝCH ŘEMESEL NA 2. STUPNI A PROGRAMEM ZAČÍT

Více

AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část

AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA úvodní část AB. Přesný název školy, zřizovatel (název, sídlo) A ZÁKLADNÍ ŠKOLA výchovně vzdělávací část A. Charakteristika školy, počet budov A. Vzdělávací program

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 1. Přesný název školy Základní škola Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 Datum posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : 6. 6. 2007 2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více