V ý r o č n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 Sídlo školy: Jiráskova 457, Kladno- Švermov Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO ZŠ: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitel: Mgr.Jaroslav Lenc zástupce ředitele: Ing.Marie Loňková Telefon: (ředitelna), (školní jídelna), (mateřská škola) Fax: , www: Zřizovatel: Statutární město Kladno Sídlo zřizovatele: Nám.Starosty Pavla 44, Kladno IČO zřizovatele: Školská rada: zřízena dne Počet členů školské rady: 6 Členové školské rady: Za zřizovatele: Ing.Miroslav Bernášek Simon Přibyl Za pedagogický sbor: Bc.Věra Vojáčková Mgr.Pavlína Neumanová Za rodiče: Markéta Machová Lenka Žižková Součásti školy: Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Školní družina Školní klub Charakteristika školy Škola se nachází v okrajové části Kladna v městské čtvrti Švermov v místní části Motyčín. Deset menších školních pavilonů je umístěno v parkovém areálu v okrajové části Motyčína mimo dosah hlavních dopravních komunikací. Základní škola využívá přímo k výuce sedm pavilonů, přičemž v nejnovějším pavilonu vybudovaném v roce 2006 je moderní tělocvična. V osmém pavilonu je školní jídelna, v devátém školní družina, v desátém ředitelna a knihovna. K výuce tělesné výchovy slouží kromě tělocvičny školní hřiště umístěné uprostřed školního areálu. Rozlehlý areál školy je hojně využíván k výuce přírodopisu, přírodovědy a prvouky a k environmentální

3 výchově. Při výuce je využívána učebna v přírodě, jejíž součástí se stalo i nově zřízené školní arboretum. Mateřská škola je umístěna na odloučeném pracovišti ve Svojsíkově ulici. Mateřská škola byla v roce 2013 rozšířena výstavbou nového pavilonu, čímž byla zvýšena kapacita mateřské školy na 100 dětí. To výrazně přispělo k uspokojení většiny žadatelů o umístění svých dětí v mateřské škole. Základní škola má nejvyšší povolený počet žáků 270, ve školním roce 2013/2014 ji navštěvovalo 168 žáků (78 hochů a 90 dívek). Školní družina měla nejvyšší povolený počet 30 žáků, ve školním roce 2013/2014 ji navštěvoval maximální povolený počet, tedy 30 žáků (16 hochů a 14 dívek). Vzhledem k tomu, že počet žadatelů převyšuje již několik let maximální povolený počet, škola zažádala, aby od školního roku 2014/2015 byl maximální povolený počet zdvojnásoben. Žádosti bylo vyhověno, a tak ve školní roce 2014/2015 může škola vyhovět všem zájemcům. Školní klub má nejvyšší povolený počet 95 žáků, ve školním roce 2013/2014 ho navštěvovalo 68 žáků (36 hochů a 32 dívek). Mateřskou školu s kapacitou 100 dětí navštěvovalo ve školním roce 2013/ dětí (47 hochů a 53 dívek). Součástí školy je dále školní jídelna, která má dvě pracoviště, v základní škole a v mateřské škole. Stravovalo se v ní 129 žáků základní školy (87 žáků 1.stupně a 42 žáků 2.stupně) a 100 dětí mateřské školy. Uvedená čísla se vztahují k datům příslušných výkonových výkazů. Přehled oborů vzdělání C/01 Základní škola Vzdělávací program ve všech ročnících základní školy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola evropského občana Školní vzdělávací program má hlavní zaměření na environmentální výchovu. Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo v základní škole 15 pedagogických pracovníků, a to ředitel, zástupkyně ředitele, 5 učitelů 1.stupně, 7 učitelů 2.stupně, 1 vychovatelka školní družiny a 1 asistentka pedagoga, přičemž 2 učitelé a asistentka pedagoga pracovali na zkrácený úvazek. Z celkového počtu pedagogických pracovníků bylo 14 žen. Ve věkové struktuře pedagogického sboru převažovali učitelé ve věkové skupině let, a to celkem sedm. Čtyři pedagogové byli ve věku let, dva ve věku let, dva pedagogové byli ve věkové skupině nad 60 let. Z uvedeného vyplývá, že 86,7% pedagogických pracovníků školy je ve věku nad 40 let, zcela chybí věková skupina let. Co se týče odborné kvalifikace, mělo ve školním roce

4 2013/2014 odpovídající odbornou kvalifikaci 9 pedagogických pracovníků, což je 60%. Zvýšení kvalifikovanosti pedagogů bude prvořadým úkolem následujícího období. Ředitel školy Mgr.Jaroslav Lenc je ve své funkci od roku Je absolventem funkčního studia FS I. Má odbornou kvalifikaci pro výuku na 2.stupni základní školy. Ve školním roce 2013/2014 vyučoval na 2.stupni základní školy matematiku, zeměpis a německý jazyk. Zástupkyně ředitele Ing.Marie Loňková, která zároveň zastává funkci výchovného poradce, je absolventkou dvouletého funkčního studia výchovného poradenství. Má odbornou kvalifikaci pro výuku na 2.stupni základní školy. Ve školním roce 2013/2014 vyučovala přírodopis a pracovní výchovu na 2.stupni základní školy. Dalšími pedagogickými pracovníky byli: Irena Karnetová, třídní učitelka v 1.třídě, vyučovala též v reedukační skupině žáky se specifickými poruchami učení, Bc.Věra Vojáčková, třídní učitelka ve 2.třídě, vyučovala též hudební výchovu na 2.stupni, Šárka Loudová, třídní učitelka ve 3.třídě, Mgr. Pavlína Neumanová, třídní učitelka ve 4.třídě, vyučovala též německý jazyk na 2.stupni, vykonávala rovněž funkci školního koordinátora environmentální výchovy Mgr.Blanka Burešová, třídní učitelka v 5.třídě, vyučovala též hudební výchovu na 2.stupni, Bc.Daniela Laitnerová, třídní učitelka v 6.třídě, vyučovala na 2.stupni český jazyk a dějepis, Mgr. Věra Růžičková, třídní učitelka v 7. třídě, vyučovala na 2.stupni anglický jazyk, český jazyk, ruský jazyk, občanskou výchovu a zeměpis a na 1.stupni anglický jazyk, vykonávala též funkci školního metodika prevence, Ing.Jana Lindišová, třídní učitelka v 8.třídě, vyučovala matematiku, fyziku a chemii na 2.stupni, Tereza Slavíková, třídní učitelka v 9.třídě, vyučovala na zkrácený úvazek na 1. i 2.stupni informatiku a tělesnou výchovu, na 2.stupni sportovní výchovu a výchovu ke zdraví, vykonávala též funkci metodika ICT, Ivana Zímová, vyučovala na 2.stupni výtvarnou výchovu, fyziku, tělesnou výchovu, sportovní výchovu, zeměpis, dějepis, výchovu ke zdraví a pracovní výchovu, Bc.Květoslava Sehnalová, vyučovala anglický jazyk na 1. i 2.stupni,

5 Dagmar Hanzlíčková, vychovatelka školní družiny, vyučovala též ve 4. a 5.třídě pracovní výchovu, Eva Kantoříková, pracovala jako asistentka pedagoga u žáka ve 4.třídě na zkrácený úvazek. Ranní provoz školní družiny zabezpečovaly na zkrácený pracovní úvazek Ing.Marie Loňková, Šárka Loudová a Mgr.Věra Růžičková. Provoz školního klubu zabezpečovaly na zkrácený pracovní úvazek Ing.Marie Loňková (vedla kroužek Poznáváme přírodu), Šárka Loudová (vedla kroužek Dovedné ruce), Bc.Věra Vojáčková (vedla kroužek Pohybové hry), Mgr.Věra Růžičková (vedla 2 kroužky anglického jazyka), Mgr.Pavlína Neumanová (vedla kroužek Keramika), Ivana Zímová (vedla Turistický kroužek), Tereza Slavíková (vedla kroužek Florbal) a Martina Loňková (vedla 2 kroužky Zumba a aerobic). Dále v základní škole pracovaly školnice Jolana Mugaiová, 2 uklízečky (Dana Hrušková a Marcela Hlavničková) a účetní Ivana Karnetová na zkrácený úvazek. Vedoucí školní jídelny je Lenka Žižková. Ve školní jídelně dále pracovaly Zdenka Masnerová, Eva Kobylková a Marie Tuchová. Provoz v mateřské škole zabezpečovaly tyto pracovnice: Jana Vavříková zástupce ředitele pro mateřskou školu Anna Parnahajová učitelka Miroslava Řebíková učitelka Linda Kommová učitelka Monika Kudrnová - učitelka Markéta Machová - učitelka Kristýna Hanzáková - učitelka Věra Čobirková školnice (do ) Renata Trousilová (od ) Soňa Hrušková uklízečka (na zkrácený úvazek) Jana Voříšková uklízečka, kuchařka Lenka Svobodová kuchařka Věra Špičková kuchařka Jana Bendlová uklízečka (na zkrácený úvazek) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o ukončení školní docházky Ve školním roce 2013/2014 nastoupilo do 1.třídy celkem 26 žáků, z toho bylo 9 hochů a 17 dívek. K zápisu do 1.třídy pro školní rok 2014/2015 se dostavilo v řádném termínu 23 žáků. Do školy bylo přijato 19 žáků, dalším čtyřem žákům byla školní docházka na doporučení PPP Kladno a odborného lékaře odložena. K dodatečnému zápisu se později dostavili 3 žáci, dva byli přijati a jednomu byla školní docházka odložena. Naopak 1 žákyně byla po zápisu dodatečně zapsána na jinou školu a na naši školu nenastoupila. Ve školním roce 2013/2014 ukončilo školní docházku 14 žáků, všichni z 9.třídy. Z nich 10 žáků bylo přijato na střední školy, 4 žáci na střední odborná učiliště.

6 Z nižších tříd neukončil povinnou školní docházku žádný žák. Ke studiu na osmiletém gymnáziu se v tomto školním roce nepřihlásil žádný žák. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V závěru školního roku 2013/2014 navštěvovalo základní školu 165 žáků. Ze 104 žáků 1.stupně prospělo s vyznamenáním 63 žáků, 39 žáků prospělo a 2 žáci neprospěli. Na 2.stupni z celkového počtu 61 žáků prospělo s vyznamenáním 10 žáků, 49 žáků prospělo a 2 žáci neprospěli. Ve 2.pololetí školního roku 2013/2014 byly šesti žákům uděleny snížené známky z chování, a to dvěma žákům 1.stupně 2.stupeň z chování a čtyřem žákům 2.stupně 2.stupeň z chování. Snížené známky dostali žáci za porušování školního řádu, neplnění povinností, neomluvené hodiny a zapomínání pomůcek. Žáci školy měli za celý školní rok neomluvených 153 vyučovacích hodin. Neomluvené hodiny mělo celkem 12 žáků. Případ většího počtu neomluvených hodin žákyně 1.třídy byl řešen ve spolupráci se sociálním odborem Magistrátu města Kladna. Žáci se specifickými poruchami učení byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Tito žáci navštěvovali zároveň v průběhu celého školního roku reedukační skupinu odborně vedenou učitelkou Irenou Karnetovou. Ve školním roce 2013/2014 byla zorganizována škola v přírodě v Loužku u Orlíku, zúčastnilo se jí 34 žáků z 1.a 2.třídy. Lyžařský kurz nebyl ve školním roce 2013/2014 organizován z důvodu nezájmu žáků. Žáci 2. a 3.ročníku (celkem 33) absolvovali plavecký výcvik. Žáci školy se v průběhu školního roku zúčastnili 10 exkurzí zaměřených zejména na poznání místního regionu a hlavního města Prahy, v dalších exkurzích žáci navštívili mj.koněpruské jeskyně, Národní technické muzeum, pražskou ZOO. V Centru ekologické výchovy na Čabárně žáci absolvovali 8 environmentálních programů, dále navštívili 5 přírodovědných programů, 2 zeměpisné pořady (o Mexiku a Madagaskaru), 2 vzdělávací programy v Planetáriu, 10 programů k dopravní výchově, 4 další programy (Den bezpečí MMK, Matematika na dotek, Vánoční zvyky, Cesta do pravěku), 2 výchovné koncerty, 4 divadelní a 1 filmové představení. S problematikou ochrany člověka za mimořádných událostí se žáci seznamovali v rámci učiva jednotlivých předmětů dle školního vzdělávacího programu. Žáci 2.a 6.třídy se zúčastnili vzdělávacích programů projektu Hasík, kde byli proškoleni z problematiky požární ochrany pracovníky Hasičského záchranného sboru v Kladně. Třídy 1.stupně se seznamovali s pravidly chování za mimořádných událostí v programu Hra o přežití. Žáci 9.třídy se zúčastnili Veletrhu celoživotního vzdělávání a besedy na Úřadu práce v Kladně k volbě povolání. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu měsíce října a listopadu 2013 byl vypracován školním metodikem prevence Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014. Nespecifická prevence byla zajištěna kroužky školního klubu, naplňována v přímé výuce (prvouka, přírodopis, výchova ke zdraví, český jazyk, občanská výchova zejména témata hygiena, zdravý životní styl) a několika mimoškolními akcemi

7 (vzdělávacími, kulturními a environmentálními). Bylo uspořádáno několik akcí, kde ukazujeme žákům vhodné využití volného času návštěva lanového centra, haloweenské odpoledne, zábavné mikulášské odpoledne, karneval, přivítání žáků 1.třídy, rozloučení se žáky 9.třídy. Některé z těchto akcí si žáci připravili a vedli sami pouze za dohledu učitelů. Žáci 8. a 9.třídy dále navštívili přednášku Láska ano, děti ještě ne. V případě zjištění rizikového chování spolupracuje škola s OKŘ a DP MMK Kladno, PPP Kladno, Střediskem výchovné péče ve Slaném, Střediskem pomoci ohroženým dětem ROSA a Policií České republiky. Do rozvrhu hodin jsou zařazeny třídnické hodiny, kde žáci s třídními učiteli řeší aktuální problémy třídy, učí se při různých aktivitách sociálním dovednostem - komunikaci, naslouchání druhému, akceptování druhých, sebepoznání a zdravému sebehodnocení, spolupráci. Řeší problémy související s věkem řešení konfliktů, problematiku návykových látek. Žáci 6.třídy absolvovali vrstevnický program vedený pracovníky Střediska výchovné péče ve Slaném a v 5.třídě provedli v rámci prevence pracovníci Střediska výchovné péče ve Slaném sociometrické šetření. Na závěr školního roku škola tradičně pořádala Olympijský den, jehož sportovních soutěží se zúčastnila většina žáků školy. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve škole pracovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 10 kroužků školního klubu, jež navštěvovalo 68 žáků. Žáci se účastnili práce v těchto kroužcích školního klubu: Poznáváme přírodu, Dovedné ruce, Pohybové hry, Florbal, Zumba a aerobic (2 kroužky), Keramika, Anglický jazyk (2 kroužky) a Turistický kroužek. V předvánočním období připravila škola prodejní výstavu žákovských výrobků s vánoční tématikou, v dubnu uspořádala další prodejní výstavu, a to velikonočních výrobků žáků. V závěru školního roku slavila škola významné výročí, a to 100.výročí svého vzniku. K této příležitosti byl vydán v nákladu 400 kusů rozsáhlý (264 stránkový) almanach, v němž jsou detailně mapovány jednotlivé etapy historie školy. Almanach sepsal bývalý žák školy Miroslav Oliverius. Seznamuje mj. se jmény všech žáků, kteří prošli školou za celé stoleté období, obsahuje též velké množství fotografií z různých období historie školy. Vlastní oslavy byly zahájeny setkáním bývalých zaměstnanců školy, pokračovaly zábavným programem pro děti a dvěma dny otevřených dveří, při nichž mohli návštěvníci kromě prostor školy shlédnout i výstavu historických dokumentů a fotografií a výstavu z díla bývalého žáka akademického malíře a sochaře Ladislava Nováka. Oslavy vyvrcholily žákovskou akademií na školním hřišti. Tu shlédlo velké množství diváků a navštívili ji i vrcholní představitelé města Kladna primátor Ing.Dan Jiránek a bývalý žák školy náměstek primátora Ing.Miroslav Bernášek. Tak jako v uplynulých sedmi letech připravila škola v měsíci dubnu ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Kladno Čabárna pro žáky škol kladenského regionu Den Země. Obdobný, zdravotním handicapům přizpůsobený program byl připraven pro žáky Speciální školy s více vadami Korálek. Na přípravě těchto akcí se podíleli žáci 7.-9.třídy a žáci kroužku Poznáváme přírodu. V únoru připravila škola ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Kladno -Čabárna pro žáky, rodiče i další zájemce akci Vyrobte si ptačí budku.

8 Žáci školy se účastnili též různých humanitárních akcí příspívali na fond Sidus, v projektu Šance, Světluška, Květinou proti rakovině. Žáci školy se zúčastnili ve školním roce 2013/2014 celkem 20 soutěží. Žáci soutěžili v malé kopané, ve florbale, přespolním běhu, vybíjené, sportovní gymnastice, jízdě na in-line bruslích, účastnili se okresních kol Dopravní soutěže, soutěže Mladý zahrádkář, Zeměpisné olympiády, soutěže Poznej Kladno, Soutěže Městské policie, Desetiboje Městské policie, Olympiády v anglickém jazyce a Matematickém klokanovi. Dvakrát v průběhu roku se naši žáci sešli s žáky sousední školy v Kladně-Hnidousích na sportovních setkáních. Družstva žáků různých věkových kategorií soutěžila se svými vrstevníky ze sousední školy ve florbale, přehazované, vybíjené a fotbale. Oproti předchozím letům jsme ve školním roce 2013/2014 zaznamenali v soutěžích menší úspěchy. Největším úspěchem je vítězství žákyně 8.třídy v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář, která školu i okres reprezentovala v celostátním finále v Chebu. V okresním kole této soutěže získali žáci školy ještě jedno druhé místo, dvě čtvrtá místa, jedno páté místo a jedno šesté místo. Družstvo žáků 8. a 9.třídy obsadilo 7.místo v cyklistické soutěži BESIP, za solidní výsledek lze považovat i 14.místo žákyně 9.třídy v Olympiádě z anglického jazyka. Stejně jako v předchozích letech škola organizovala sběrové akce. Dvakrát v průběhu školního roku se uskutečnil sběr starého papíru, vždy s úspěšným výsledkem. Dále škola organizovala sběr kaštanů, pomerančové kůry, plastových víček, sběr použitých baterií, sběr použitých tonerů do tiskáren a kopírek a sběr malých vyřazených elektrotechnických spotřebičů. Celoročně se škola účastní projektu Recyklohraní. Za získané body z Recyklohraní škola získala knihy, kalkulačky, míče, popisovače na keramické tabule, společenské hry a výtvarné potřeby. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2013/2014 se pedagogové věnovali v rámci DVPP i svému dalšímu vzdělávání. Rozsah DVPP byl negativně ovlivněn i přes mírné zvýšení nízkou výší finančních prostředků přidělených na ONIV, což značně omezuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. DVPP tak bylo možné uskutečňovat převážně jen na kurzech a školeních, které byly pro účastníky zdarma. Ředitel školy Mgr.Jaroslav Lenc absolvoval dvoudenní seminář pro ředitele pořádaný Vzdělávacím institutem Středočeského kraje a 4 školení týkající se školské a pracovněprávní legislativy a bezpečnosti a ochrany zdraví. Zástupkyně ředitele Ing.Marie Loňková absolvovala 4 odborné semináře z biologie na PedFUK a PřFUK v Praze. Školní metodička prevence Mgr.Věra Růžičková absolvovala cyklus seminářů pro školní metodiky prevence. Všechny učitelky 1.stupně absolvovaly dvoudenní školení písma Comenia script. Vedle výše jmenovaných kurzů se pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili dalších devíti vzdělávacích akcí organizovaných Pedagogickou fakultou UK v Praze, Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, NIDV Praha, a Českým červeným křížem. Jednalo se o přednášky a semináře směřované zejména k práci s třídním kolektivem, k metodám výuky, odborné semináře z chemie a seminář k právním otázkám ve školství. Učitelka Bc.Daniela Laitnerová dokončovala složením státních závěrečných

9 zkoušek magisterské studium. K úspěšnému absolvování jí v závěru školního roku chyběla jen obhajoba diplomové práce. Učitelka Tereza Slavíková zahájila a úspěšně absolvovala 1.ročník vysokoškolského studia na pedagogické fakultě v oboru informatika výchova ke zdraví. Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce Ve školním roce 2013/2014 neprovedla Česká školní inspekce ve škole žádnou inspekci. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního programu. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení, ani není do tohoto typu vzdělávání jinak zapojena. Údaje o školou předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 škola pokračovala v realizaci projektu Učebna v zeleni. V podzimních měsících byl projekt ukončen dobudováním školního arboreta. Žádný jiný projekt nebyl školou předložen.

10 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole funguje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Odborová organizace dobře spolupracuje se školou při plnění úkolů ve vzdělávání. S organizacemi zaměstnavatelů škola nespolupracuje. Jak již bylo výše uvedeno, škola úzce spolupracuje při plnění úkolů ve vzdělávání s Centrem ekologické výchovy Kladno - Čabárna, dále spolupracuje v oblasti environmentální výchovy i v rámci volnočasových aktivit se skanzenem Mayrau, s Mysliveckým sdružením Třebichovice a Českým svazem včelařů. V oblastech výchovy a vzdělání je velmi úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracoviště Kladno, škola spolupracuje též s Oddělením krizového řízení a drogové prevence MMK Kladno, se Střediskem výchovné péče ve Slaném a občanským sdružením ROSA. V oblasti tělovýchovy a sportu se velmi úspěšně rozvíjí spolupráce s tělovýchovnou jednotou Baník Švermov. Škola si velmi váží sponzorských darů od tělovýchovné jednoty, v srpnu 2014 byl sponzorský dar slavnostně škole předán za účasti ministra školství Marcela Chládka. Nadále pokračuje též spolupráce v rámci přírodopisu a environmentální výchovy s katedrou biologie PedFUK v Praze.

11 Přehled dotací státního rozpočtu Přidělená dotace pro rok 2013 Limit MP ,00 Odvody ,00 OPPP ,00 ONIV ,00 FKSP ,00 Celkem ,00 Přehled čerpání Vyplacené mzdy ,00 Odvody ,00 OPPP ,00 Kooperativa ,00 FKSP ,00 ONIV ,00 Celkem čerpání ,00 Celkem rozpočet ,00 Kč Posílení z RF 0,00 Kč Celkem čerpáno ,00 Kč

12 Přehled čerpání ONIV ZŠ a MŠ za rok 2013 UČEBNICE ZŠ Pomůcky ZŠ a MŠ Pomůcky pro 1. ročník a integraci Plavání výuka ZŠ Cestovné doprovodu DVPP ZŠ a MŠ Pracovní pomůcky ZŠ a MŠ Knihy UK Náhrady mzdy - refundace Kooperativa pojištění zaměstnanců Celkem 0,00 KČ ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 8 928,00 Kč 4 555,00 Kč ,00 Kč 390,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

13 Hospodářská činnost rekapitulace za rok 2013 REKAPITULACE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2013 Položky Kč Tržby Zisk Spotřeba potravin ,00 Spotřeba.výr. laktea,nápoje,sladkosti ,00 Ostatní spotřebovaný.materiál 4 871,00 Spotřeba vody 9 121,00 Spotřeba. elektřiny ,00 Nákup DDHM 74 25,00 Opravy a údržba ,00 HM zaměstnancům ŠJ ,00 Tržby ŠJ obědy ,00 Tržby za lakteu,nápoje a sladkosti ,00 Tržby za pronájem ,00 Celkem , , ,00

14 a/ Dotace MMK pro středisko ZŠ ,00 Dotace MMK pro středisko MŠ ,00 Celková dotace , ,00 b/ Sponzorské dary , ,00 c/ Dary komisí MMK Příspěvek pro ŠK 8000,00 Rozloučení s 9. ročníkem 4 000,00 Celkem od komisí , ,00 e/ Granty Šablony EU , ,00 f/ Ostatní příjmy Tržby za obědy ZŠ ,00 Tržby za VHČ ZŠ obědy ,00 Tržby za limo, lakteu apod ,00 Ostatní výnosy ZŠ ,00 Výnosy ŠD a ŠK ,00 Tržby za nájem ,00 Tržby za obědy MŠ ,00 Tržby za úplatu MŠ ,00 Ostatní výnosy MŠ ,00 Zúčtování fondů ,40 Úroky 519,03 Celkem , ,43 Dotace státní rozpočet , ,00 Celkové příjmy ZŠ a MŠ za rok ,43

15 Přílohou výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 je výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok V Kladně dne Mgr.Jaroslav Lenc, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena Školskou radou dne

16 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo V ý r o č n í z p r á v a za rok 2013 v oblasti poskytování informací V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací. V roce 2013 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informací. V roce 2013 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v 16 zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. V Kladně dne Mgr.Jaroslav Lenc ředitel školy

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013-2014 Mgr. Jan Pavelka ředitel školy OBSAH Charakteristika školy... 2 Vzdělávací program... 2 Informace o vzdělávání... 2 Identifikace školy... 2 Vedení školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Benešov nad Ploučnicí, 31. srpen 2010 Mgr. Dagmar Tesarčíková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO, KARLOVA VARY, KOLLÁROVA 19, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A. Základní údaje o škole, charakteristika školy Předmět

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Přerov, Svisle 13 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 podle odst. 3 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více