V ý r o č n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 Sídlo školy: Jiráskova 457, Kladno- Švermov Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO ZŠ: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitel: Mgr.Jaroslav Lenc zástupce ředitele: Ing.Marie Loňková Telefon: (ředitelna), (školní jídelna), (mateřská škola) Fax: , www: Zřizovatel: Statutární město Kladno Sídlo zřizovatele: Nám.Starosty Pavla 44, Kladno IČO zřizovatele: Školská rada: zřízena dne Počet členů školské rady: 6 Členové školské rady: Za zřizovatele: Ing.Miroslav Bernášek Simon Přibyl Za pedagogický sbor: Bc.Věra Vojáčková Mgr.Pavlína Neumanová Za rodiče: Markéta Machová Lenka Žižková Součásti školy: Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Školní družina Školní klub Charakteristika školy Škola se nachází v okrajové části Kladna v městské čtvrti Švermov v místní části Motyčín. Deset menších školních pavilonů je umístěno v parkovém areálu v okrajové části Motyčína mimo dosah hlavních dopravních komunikací. Základní škola využívá přímo k výuce sedm pavilonů, přičemž v nejnovějším pavilonu vybudovaném v roce 2006 je moderní tělocvična. V osmém pavilonu je školní jídelna, v devátém školní družina, v desátém ředitelna a knihovna. K výuce tělesné výchovy slouží kromě tělocvičny školní hřiště umístěné uprostřed školního areálu. Rozlehlý areál školy je hojně využíván k výuce přírodopisu, přírodovědy a prvouky a k environmentální

3 výchově. Při výuce je využívána učebna v přírodě, jejíž součástí se stalo i nově zřízené školní arboretum. Mateřská škola je umístěna na odloučeném pracovišti ve Svojsíkově ulici. Mateřská škola byla v roce 2013 rozšířena výstavbou nového pavilonu, čímž byla zvýšena kapacita mateřské školy na 100 dětí. To výrazně přispělo k uspokojení většiny žadatelů o umístění svých dětí v mateřské škole. Základní škola má nejvyšší povolený počet žáků 270, ve školním roce 2013/2014 ji navštěvovalo 168 žáků (78 hochů a 90 dívek). Školní družina měla nejvyšší povolený počet 30 žáků, ve školním roce 2013/2014 ji navštěvoval maximální povolený počet, tedy 30 žáků (16 hochů a 14 dívek). Vzhledem k tomu, že počet žadatelů převyšuje již několik let maximální povolený počet, škola zažádala, aby od školního roku 2014/2015 byl maximální povolený počet zdvojnásoben. Žádosti bylo vyhověno, a tak ve školní roce 2014/2015 může škola vyhovět všem zájemcům. Školní klub má nejvyšší povolený počet 95 žáků, ve školním roce 2013/2014 ho navštěvovalo 68 žáků (36 hochů a 32 dívek). Mateřskou školu s kapacitou 100 dětí navštěvovalo ve školním roce 2013/ dětí (47 hochů a 53 dívek). Součástí školy je dále školní jídelna, která má dvě pracoviště, v základní škole a v mateřské škole. Stravovalo se v ní 129 žáků základní školy (87 žáků 1.stupně a 42 žáků 2.stupně) a 100 dětí mateřské školy. Uvedená čísla se vztahují k datům příslušných výkonových výkazů. Přehled oborů vzdělání C/01 Základní škola Vzdělávací program ve všech ročnících základní školy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola evropského občana Školní vzdělávací program má hlavní zaměření na environmentální výchovu. Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo v základní škole 15 pedagogických pracovníků, a to ředitel, zástupkyně ředitele, 5 učitelů 1.stupně, 7 učitelů 2.stupně, 1 vychovatelka školní družiny a 1 asistentka pedagoga, přičemž 2 učitelé a asistentka pedagoga pracovali na zkrácený úvazek. Z celkového počtu pedagogických pracovníků bylo 14 žen. Ve věkové struktuře pedagogického sboru převažovali učitelé ve věkové skupině let, a to celkem sedm. Čtyři pedagogové byli ve věku let, dva ve věku let, dva pedagogové byli ve věkové skupině nad 60 let. Z uvedeného vyplývá, že 86,7% pedagogických pracovníků školy je ve věku nad 40 let, zcela chybí věková skupina let. Co se týče odborné kvalifikace, mělo ve školním roce

4 2013/2014 odpovídající odbornou kvalifikaci 9 pedagogických pracovníků, což je 60%. Zvýšení kvalifikovanosti pedagogů bude prvořadým úkolem následujícího období. Ředitel školy Mgr.Jaroslav Lenc je ve své funkci od roku Je absolventem funkčního studia FS I. Má odbornou kvalifikaci pro výuku na 2.stupni základní školy. Ve školním roce 2013/2014 vyučoval na 2.stupni základní školy matematiku, zeměpis a německý jazyk. Zástupkyně ředitele Ing.Marie Loňková, která zároveň zastává funkci výchovného poradce, je absolventkou dvouletého funkčního studia výchovného poradenství. Má odbornou kvalifikaci pro výuku na 2.stupni základní školy. Ve školním roce 2013/2014 vyučovala přírodopis a pracovní výchovu na 2.stupni základní školy. Dalšími pedagogickými pracovníky byli: Irena Karnetová, třídní učitelka v 1.třídě, vyučovala též v reedukační skupině žáky se specifickými poruchami učení, Bc.Věra Vojáčková, třídní učitelka ve 2.třídě, vyučovala též hudební výchovu na 2.stupni, Šárka Loudová, třídní učitelka ve 3.třídě, Mgr. Pavlína Neumanová, třídní učitelka ve 4.třídě, vyučovala též německý jazyk na 2.stupni, vykonávala rovněž funkci školního koordinátora environmentální výchovy Mgr.Blanka Burešová, třídní učitelka v 5.třídě, vyučovala též hudební výchovu na 2.stupni, Bc.Daniela Laitnerová, třídní učitelka v 6.třídě, vyučovala na 2.stupni český jazyk a dějepis, Mgr. Věra Růžičková, třídní učitelka v 7. třídě, vyučovala na 2.stupni anglický jazyk, český jazyk, ruský jazyk, občanskou výchovu a zeměpis a na 1.stupni anglický jazyk, vykonávala též funkci školního metodika prevence, Ing.Jana Lindišová, třídní učitelka v 8.třídě, vyučovala matematiku, fyziku a chemii na 2.stupni, Tereza Slavíková, třídní učitelka v 9.třídě, vyučovala na zkrácený úvazek na 1. i 2.stupni informatiku a tělesnou výchovu, na 2.stupni sportovní výchovu a výchovu ke zdraví, vykonávala též funkci metodika ICT, Ivana Zímová, vyučovala na 2.stupni výtvarnou výchovu, fyziku, tělesnou výchovu, sportovní výchovu, zeměpis, dějepis, výchovu ke zdraví a pracovní výchovu, Bc.Květoslava Sehnalová, vyučovala anglický jazyk na 1. i 2.stupni,

5 Dagmar Hanzlíčková, vychovatelka školní družiny, vyučovala též ve 4. a 5.třídě pracovní výchovu, Eva Kantoříková, pracovala jako asistentka pedagoga u žáka ve 4.třídě na zkrácený úvazek. Ranní provoz školní družiny zabezpečovaly na zkrácený pracovní úvazek Ing.Marie Loňková, Šárka Loudová a Mgr.Věra Růžičková. Provoz školního klubu zabezpečovaly na zkrácený pracovní úvazek Ing.Marie Loňková (vedla kroužek Poznáváme přírodu), Šárka Loudová (vedla kroužek Dovedné ruce), Bc.Věra Vojáčková (vedla kroužek Pohybové hry), Mgr.Věra Růžičková (vedla 2 kroužky anglického jazyka), Mgr.Pavlína Neumanová (vedla kroužek Keramika), Ivana Zímová (vedla Turistický kroužek), Tereza Slavíková (vedla kroužek Florbal) a Martina Loňková (vedla 2 kroužky Zumba a aerobic). Dále v základní škole pracovaly školnice Jolana Mugaiová, 2 uklízečky (Dana Hrušková a Marcela Hlavničková) a účetní Ivana Karnetová na zkrácený úvazek. Vedoucí školní jídelny je Lenka Žižková. Ve školní jídelně dále pracovaly Zdenka Masnerová, Eva Kobylková a Marie Tuchová. Provoz v mateřské škole zabezpečovaly tyto pracovnice: Jana Vavříková zástupce ředitele pro mateřskou školu Anna Parnahajová učitelka Miroslava Řebíková učitelka Linda Kommová učitelka Monika Kudrnová - učitelka Markéta Machová - učitelka Kristýna Hanzáková - učitelka Věra Čobirková školnice (do ) Renata Trousilová (od ) Soňa Hrušková uklízečka (na zkrácený úvazek) Jana Voříšková uklízečka, kuchařka Lenka Svobodová kuchařka Věra Špičková kuchařka Jana Bendlová uklízečka (na zkrácený úvazek) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o ukončení školní docházky Ve školním roce 2013/2014 nastoupilo do 1.třídy celkem 26 žáků, z toho bylo 9 hochů a 17 dívek. K zápisu do 1.třídy pro školní rok 2014/2015 se dostavilo v řádném termínu 23 žáků. Do školy bylo přijato 19 žáků, dalším čtyřem žákům byla školní docházka na doporučení PPP Kladno a odborného lékaře odložena. K dodatečnému zápisu se později dostavili 3 žáci, dva byli přijati a jednomu byla školní docházka odložena. Naopak 1 žákyně byla po zápisu dodatečně zapsána na jinou školu a na naši školu nenastoupila. Ve školním roce 2013/2014 ukončilo školní docházku 14 žáků, všichni z 9.třídy. Z nich 10 žáků bylo přijato na střední školy, 4 žáci na střední odborná učiliště.

6 Z nižších tříd neukončil povinnou školní docházku žádný žák. Ke studiu na osmiletém gymnáziu se v tomto školním roce nepřihlásil žádný žák. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V závěru školního roku 2013/2014 navštěvovalo základní školu 165 žáků. Ze 104 žáků 1.stupně prospělo s vyznamenáním 63 žáků, 39 žáků prospělo a 2 žáci neprospěli. Na 2.stupni z celkového počtu 61 žáků prospělo s vyznamenáním 10 žáků, 49 žáků prospělo a 2 žáci neprospěli. Ve 2.pololetí školního roku 2013/2014 byly šesti žákům uděleny snížené známky z chování, a to dvěma žákům 1.stupně 2.stupeň z chování a čtyřem žákům 2.stupně 2.stupeň z chování. Snížené známky dostali žáci za porušování školního řádu, neplnění povinností, neomluvené hodiny a zapomínání pomůcek. Žáci školy měli za celý školní rok neomluvených 153 vyučovacích hodin. Neomluvené hodiny mělo celkem 12 žáků. Případ většího počtu neomluvených hodin žákyně 1.třídy byl řešen ve spolupráci se sociálním odborem Magistrátu města Kladna. Žáci se specifickými poruchami učení byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Tito žáci navštěvovali zároveň v průběhu celého školního roku reedukační skupinu odborně vedenou učitelkou Irenou Karnetovou. Ve školním roce 2013/2014 byla zorganizována škola v přírodě v Loužku u Orlíku, zúčastnilo se jí 34 žáků z 1.a 2.třídy. Lyžařský kurz nebyl ve školním roce 2013/2014 organizován z důvodu nezájmu žáků. Žáci 2. a 3.ročníku (celkem 33) absolvovali plavecký výcvik. Žáci školy se v průběhu školního roku zúčastnili 10 exkurzí zaměřených zejména na poznání místního regionu a hlavního města Prahy, v dalších exkurzích žáci navštívili mj.koněpruské jeskyně, Národní technické muzeum, pražskou ZOO. V Centru ekologické výchovy na Čabárně žáci absolvovali 8 environmentálních programů, dále navštívili 5 přírodovědných programů, 2 zeměpisné pořady (o Mexiku a Madagaskaru), 2 vzdělávací programy v Planetáriu, 10 programů k dopravní výchově, 4 další programy (Den bezpečí MMK, Matematika na dotek, Vánoční zvyky, Cesta do pravěku), 2 výchovné koncerty, 4 divadelní a 1 filmové představení. S problematikou ochrany člověka za mimořádných událostí se žáci seznamovali v rámci učiva jednotlivých předmětů dle školního vzdělávacího programu. Žáci 2.a 6.třídy se zúčastnili vzdělávacích programů projektu Hasík, kde byli proškoleni z problematiky požární ochrany pracovníky Hasičského záchranného sboru v Kladně. Třídy 1.stupně se seznamovali s pravidly chování za mimořádných událostí v programu Hra o přežití. Žáci 9.třídy se zúčastnili Veletrhu celoživotního vzdělávání a besedy na Úřadu práce v Kladně k volbě povolání. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu měsíce října a listopadu 2013 byl vypracován školním metodikem prevence Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014. Nespecifická prevence byla zajištěna kroužky školního klubu, naplňována v přímé výuce (prvouka, přírodopis, výchova ke zdraví, český jazyk, občanská výchova zejména témata hygiena, zdravý životní styl) a několika mimoškolními akcemi

7 (vzdělávacími, kulturními a environmentálními). Bylo uspořádáno několik akcí, kde ukazujeme žákům vhodné využití volného času návštěva lanového centra, haloweenské odpoledne, zábavné mikulášské odpoledne, karneval, přivítání žáků 1.třídy, rozloučení se žáky 9.třídy. Některé z těchto akcí si žáci připravili a vedli sami pouze za dohledu učitelů. Žáci 8. a 9.třídy dále navštívili přednášku Láska ano, děti ještě ne. V případě zjištění rizikového chování spolupracuje škola s OKŘ a DP MMK Kladno, PPP Kladno, Střediskem výchovné péče ve Slaném, Střediskem pomoci ohroženým dětem ROSA a Policií České republiky. Do rozvrhu hodin jsou zařazeny třídnické hodiny, kde žáci s třídními učiteli řeší aktuální problémy třídy, učí se při různých aktivitách sociálním dovednostem - komunikaci, naslouchání druhému, akceptování druhých, sebepoznání a zdravému sebehodnocení, spolupráci. Řeší problémy související s věkem řešení konfliktů, problematiku návykových látek. Žáci 6.třídy absolvovali vrstevnický program vedený pracovníky Střediska výchovné péče ve Slaném a v 5.třídě provedli v rámci prevence pracovníci Střediska výchovné péče ve Slaném sociometrické šetření. Na závěr školního roku škola tradičně pořádala Olympijský den, jehož sportovních soutěží se zúčastnila většina žáků školy. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve škole pracovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 10 kroužků školního klubu, jež navštěvovalo 68 žáků. Žáci se účastnili práce v těchto kroužcích školního klubu: Poznáváme přírodu, Dovedné ruce, Pohybové hry, Florbal, Zumba a aerobic (2 kroužky), Keramika, Anglický jazyk (2 kroužky) a Turistický kroužek. V předvánočním období připravila škola prodejní výstavu žákovských výrobků s vánoční tématikou, v dubnu uspořádala další prodejní výstavu, a to velikonočních výrobků žáků. V závěru školního roku slavila škola významné výročí, a to 100.výročí svého vzniku. K této příležitosti byl vydán v nákladu 400 kusů rozsáhlý (264 stránkový) almanach, v němž jsou detailně mapovány jednotlivé etapy historie školy. Almanach sepsal bývalý žák školy Miroslav Oliverius. Seznamuje mj. se jmény všech žáků, kteří prošli školou za celé stoleté období, obsahuje též velké množství fotografií z různých období historie školy. Vlastní oslavy byly zahájeny setkáním bývalých zaměstnanců školy, pokračovaly zábavným programem pro děti a dvěma dny otevřených dveří, při nichž mohli návštěvníci kromě prostor školy shlédnout i výstavu historických dokumentů a fotografií a výstavu z díla bývalého žáka akademického malíře a sochaře Ladislava Nováka. Oslavy vyvrcholily žákovskou akademií na školním hřišti. Tu shlédlo velké množství diváků a navštívili ji i vrcholní představitelé města Kladna primátor Ing.Dan Jiránek a bývalý žák školy náměstek primátora Ing.Miroslav Bernášek. Tak jako v uplynulých sedmi letech připravila škola v měsíci dubnu ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Kladno Čabárna pro žáky škol kladenského regionu Den Země. Obdobný, zdravotním handicapům přizpůsobený program byl připraven pro žáky Speciální školy s více vadami Korálek. Na přípravě těchto akcí se podíleli žáci 7.-9.třídy a žáci kroužku Poznáváme přírodu. V únoru připravila škola ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Kladno -Čabárna pro žáky, rodiče i další zájemce akci Vyrobte si ptačí budku.

8 Žáci školy se účastnili též různých humanitárních akcí příspívali na fond Sidus, v projektu Šance, Světluška, Květinou proti rakovině. Žáci školy se zúčastnili ve školním roce 2013/2014 celkem 20 soutěží. Žáci soutěžili v malé kopané, ve florbale, přespolním běhu, vybíjené, sportovní gymnastice, jízdě na in-line bruslích, účastnili se okresních kol Dopravní soutěže, soutěže Mladý zahrádkář, Zeměpisné olympiády, soutěže Poznej Kladno, Soutěže Městské policie, Desetiboje Městské policie, Olympiády v anglickém jazyce a Matematickém klokanovi. Dvakrát v průběhu roku se naši žáci sešli s žáky sousední školy v Kladně-Hnidousích na sportovních setkáních. Družstva žáků různých věkových kategorií soutěžila se svými vrstevníky ze sousední školy ve florbale, přehazované, vybíjené a fotbale. Oproti předchozím letům jsme ve školním roce 2013/2014 zaznamenali v soutěžích menší úspěchy. Největším úspěchem je vítězství žákyně 8.třídy v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář, která školu i okres reprezentovala v celostátním finále v Chebu. V okresním kole této soutěže získali žáci školy ještě jedno druhé místo, dvě čtvrtá místa, jedno páté místo a jedno šesté místo. Družstvo žáků 8. a 9.třídy obsadilo 7.místo v cyklistické soutěži BESIP, za solidní výsledek lze považovat i 14.místo žákyně 9.třídy v Olympiádě z anglického jazyka. Stejně jako v předchozích letech škola organizovala sběrové akce. Dvakrát v průběhu školního roku se uskutečnil sběr starého papíru, vždy s úspěšným výsledkem. Dále škola organizovala sběr kaštanů, pomerančové kůry, plastových víček, sběr použitých baterií, sběr použitých tonerů do tiskáren a kopírek a sběr malých vyřazených elektrotechnických spotřebičů. Celoročně se škola účastní projektu Recyklohraní. Za získané body z Recyklohraní škola získala knihy, kalkulačky, míče, popisovače na keramické tabule, společenské hry a výtvarné potřeby. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2013/2014 se pedagogové věnovali v rámci DVPP i svému dalšímu vzdělávání. Rozsah DVPP byl negativně ovlivněn i přes mírné zvýšení nízkou výší finančních prostředků přidělených na ONIV, což značně omezuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. DVPP tak bylo možné uskutečňovat převážně jen na kurzech a školeních, které byly pro účastníky zdarma. Ředitel školy Mgr.Jaroslav Lenc absolvoval dvoudenní seminář pro ředitele pořádaný Vzdělávacím institutem Středočeského kraje a 4 školení týkající se školské a pracovněprávní legislativy a bezpečnosti a ochrany zdraví. Zástupkyně ředitele Ing.Marie Loňková absolvovala 4 odborné semináře z biologie na PedFUK a PřFUK v Praze. Školní metodička prevence Mgr.Věra Růžičková absolvovala cyklus seminářů pro školní metodiky prevence. Všechny učitelky 1.stupně absolvovaly dvoudenní školení písma Comenia script. Vedle výše jmenovaných kurzů se pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili dalších devíti vzdělávacích akcí organizovaných Pedagogickou fakultou UK v Praze, Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, NIDV Praha, a Českým červeným křížem. Jednalo se o přednášky a semináře směřované zejména k práci s třídním kolektivem, k metodám výuky, odborné semináře z chemie a seminář k právním otázkám ve školství. Učitelka Bc.Daniela Laitnerová dokončovala složením státních závěrečných

9 zkoušek magisterské studium. K úspěšnému absolvování jí v závěru školního roku chyběla jen obhajoba diplomové práce. Učitelka Tereza Slavíková zahájila a úspěšně absolvovala 1.ročník vysokoškolského studia na pedagogické fakultě v oboru informatika výchova ke zdraví. Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce Ve školním roce 2013/2014 neprovedla Česká školní inspekce ve škole žádnou inspekci. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního programu. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení, ani není do tohoto typu vzdělávání jinak zapojena. Údaje o školou předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 škola pokračovala v realizaci projektu Učebna v zeleni. V podzimních měsících byl projekt ukončen dobudováním školního arboreta. Žádný jiný projekt nebyl školou předložen.

10 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole funguje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Odborová organizace dobře spolupracuje se školou při plnění úkolů ve vzdělávání. S organizacemi zaměstnavatelů škola nespolupracuje. Jak již bylo výše uvedeno, škola úzce spolupracuje při plnění úkolů ve vzdělávání s Centrem ekologické výchovy Kladno - Čabárna, dále spolupracuje v oblasti environmentální výchovy i v rámci volnočasových aktivit se skanzenem Mayrau, s Mysliveckým sdružením Třebichovice a Českým svazem včelařů. V oblastech výchovy a vzdělání je velmi úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracoviště Kladno, škola spolupracuje též s Oddělením krizového řízení a drogové prevence MMK Kladno, se Střediskem výchovné péče ve Slaném a občanským sdružením ROSA. V oblasti tělovýchovy a sportu se velmi úspěšně rozvíjí spolupráce s tělovýchovnou jednotou Baník Švermov. Škola si velmi váží sponzorských darů od tělovýchovné jednoty, v srpnu 2014 byl sponzorský dar slavnostně škole předán za účasti ministra školství Marcela Chládka. Nadále pokračuje též spolupráce v rámci přírodopisu a environmentální výchovy s katedrou biologie PedFUK v Praze.

11 Přehled dotací státního rozpočtu Přidělená dotace pro rok 2013 Limit MP ,00 Odvody ,00 OPPP ,00 ONIV ,00 FKSP ,00 Celkem ,00 Přehled čerpání Vyplacené mzdy ,00 Odvody ,00 OPPP ,00 Kooperativa ,00 FKSP ,00 ONIV ,00 Celkem čerpání ,00 Celkem rozpočet ,00 Kč Posílení z RF 0,00 Kč Celkem čerpáno ,00 Kč

12 Přehled čerpání ONIV ZŠ a MŠ za rok 2013 UČEBNICE ZŠ Pomůcky ZŠ a MŠ Pomůcky pro 1. ročník a integraci Plavání výuka ZŠ Cestovné doprovodu DVPP ZŠ a MŠ Pracovní pomůcky ZŠ a MŠ Knihy UK Náhrady mzdy - refundace Kooperativa pojištění zaměstnanců Celkem 0,00 KČ ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 8 928,00 Kč 4 555,00 Kč ,00 Kč 390,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

13 Hospodářská činnost rekapitulace za rok 2013 REKAPITULACE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2013 Položky Kč Tržby Zisk Spotřeba potravin ,00 Spotřeba.výr. laktea,nápoje,sladkosti ,00 Ostatní spotřebovaný.materiál 4 871,00 Spotřeba vody 9 121,00 Spotřeba. elektřiny ,00 Nákup DDHM 74 25,00 Opravy a údržba ,00 HM zaměstnancům ŠJ ,00 Tržby ŠJ obědy ,00 Tržby za lakteu,nápoje a sladkosti ,00 Tržby za pronájem ,00 Celkem , , ,00

14 a/ Dotace MMK pro středisko ZŠ ,00 Dotace MMK pro středisko MŠ ,00 Celková dotace , ,00 b/ Sponzorské dary , ,00 c/ Dary komisí MMK Příspěvek pro ŠK 8000,00 Rozloučení s 9. ročníkem 4 000,00 Celkem od komisí , ,00 e/ Granty Šablony EU , ,00 f/ Ostatní příjmy Tržby za obědy ZŠ ,00 Tržby za VHČ ZŠ obědy ,00 Tržby za limo, lakteu apod ,00 Ostatní výnosy ZŠ ,00 Výnosy ŠD a ŠK ,00 Tržby za nájem ,00 Tržby za obědy MŠ ,00 Tržby za úplatu MŠ ,00 Ostatní výnosy MŠ ,00 Zúčtování fondů ,40 Úroky 519,03 Celkem , ,43 Dotace státní rozpočet , ,00 Celkové příjmy ZŠ a MŠ za rok ,43

15 Přílohou výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 je výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok V Kladně dne Mgr.Jaroslav Lenc, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena Školskou radou dne

16 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo V ý r o č n í z p r á v a za rok 2013 v oblasti poskytování informací V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací. V roce 2013 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informací. V roce 2013 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v 16 zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. V Kladně dne Mgr.Jaroslav Lenc ředitel školy

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2014/15 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více