Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí"

Transkript

1 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2008/2009 ) V Lanškrouně zpracoval: Mgr.Josef Marek

2 Základní škola Lanškroun náměstí Aloise Jiráska 139 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Orlicí Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Lanškroun, okres Orlicí Ředitel: Zástupce ředitele: Mgr.Josef Marek Mgr. Jitka Michalcová Výchovný poradce: Mgr. Jana Nováková Adresa, sídlo: Číslo účtu: ČS /0800 Kontakty: Telefon školy: (nám.al.jiráska, ředitelna) (nám.al.jiráska,sborovna) (ekonomka) (1.st.nám.J.M.Marků) (školní druţina), Fax školy: školy: WWW stránky: IZO: škola,kapacita 500 ţáků IZO ředitelství školy: náměstí Aloise Jiráska , Lanškroun IZO: Školní druţina na nám.jana Marka Marků kapacita 118 ţáků Učitelská a ţákovská knihovna na nám.al.jiráska Datum zařazení do sítě Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou výchovu ţáků: umoţňuje téţ náboţenskou výchovu.

3 Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním aţ pátým ročníkem a druhý stupeň šestým aţ devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhalo v 1.a 2.,6. a 7. ročníku dle učebních dokumentů ŠVP UČÍME SE PRO ŢIVOT.V ostatních ročnících dle dobíhajícího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA č.j.16847/96-2 od září 2008 dobíhá v 8. a 9.ročníku program s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky čj.16845/ Na škole se vyučuje třem cizím jazykům anglickému, německému a ruskému. Třídy školy se naplňují do počtu 30 ţáků. Škola organizuje kaţdoroční lyţařské a snowboardingové kurzy pro 7. ročníky, dále cykloturistické kurzy na 2. stupni a plavecký výcvik ţáků. Dále pořádá školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Součástí školy jsou čtyři oddělení školní druţiny. Škola má dvě budovy. Na náměstí Jana Marka Marků je umístěno 10. tříd a 4 oddělení školní druţiny. Na náměstí Aloise Jiráska 139 je umístěno 9 tříd. V budově na náměstí Jana Marka Marků je umístěna výdejna obědů jídelny MADORET. Pod ŠD pracovaly na škole zájmové krouţky. Při škole je ustavena školská rada ve sloţení: Mudr.Milada Krejčová,paní Eva Vičarová, p.uč.mgr.světla Kapounová. Školská rada se sešla 4x ve školním roce,schválila dokumenty ŠR, dokumenty školy:výroční zprávu,zprávu o hospodaření,návrh rozpočtu,vnitřní řád školy. Na posledním zasedání byla seznámena s Výroční zprávou za školní rok 2008/2009, Evaluací školy 2008/2009. Dále na škole pracuje občanské sdruţení SRPDŠ. Ve školním roce 2008/2009 bylo v devatenácti třídách vyučováno celkem 420 ţáků, z nich 133 dojíţdělo z devatenácti okolních obcí. Škola umoţňuje získání informací o své historii a činnosti na internetové adrese B. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Učební plány školy vycházejí ze dvou učebních programů. První je dobíhající Základní škola č.j /96-2. Dle tohoto programu probíhala výuka ve 2.-5.ročnících a na druhém stupni v ročnících. Druhý je školní vzdělávací program ŠVP UČÍME SE PRO ŢIVOT. Dle tohoto programu se učilo v 1.,2. a 6.,7 ročnících.

4 Od 7. ročníku si ţáci prohlubovali znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: - seminář informatiky I.,II. - seminář technické kreslení - seminář ruského jazyka - seminář německého jazyka - seminář psaní na PC Ţáci mají moţnost se zapojit do zájmových krouţků: - dopravní výchovy - Dostálová - sborový zpěv 1.st.(Klíček) - Vychytová - sborový zpěv 2.st.(Klíč) - Kapounová,Pallová - keramiky - Dušková - rybářský Šembera - informatika internet - Marková - informatika 1.stupeň - Hejl - psaní na stroji p.řeháková - pohybové hry p.holečková - floorball p.uč.novotný - aerobic p.vychovatelka Thunová - veselé vaření - Řeháková - výtvarný Hrubešová C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH D i s l o k a c e / Příjmení Jméno Titul Aprobace Pracovní zařazení Vyučuje př. Prac.poměr Poznámka Balcarová Eva Mgr. Aj-Nj učitel 6-9 roč Aj trvalý MD od Benešová Marie Mgr. Rj-D učitel 6-9 roč D,Ov,Rv,Z trvalý Beranová Jarmila Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Čevonová Lenka Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Digrinová Hana Mgr. Č-Nj učitel 6-9 roč Čj,Nj trvalý Dostálová Jana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st.- Aj trvalý pov.říz.1.st. Dušková Monika Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st.- Aj trvalý Faltýnková Lenka Ing. M-Fy učitel 6-9 roč M,Fy,Nj trvalý Havlová Romana Mgr. D-Z učitel 6-9 roč D,Z na dobu urč. za MD Hejl Jiří Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st.- Hv trvalý Hejlová Hana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. - Aj trvalý Hepnarová Dagmar Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st.- Pč trvalý Kapounová Světla Mgr. Č-Hv učitel 6-9 roč Čj,Hv,Tv trvalý Korejtková Hana Mgr. Rv-CH učitel 6-9 roč Tv,Rv,CH trvalý Kovářová Erika Mgr. M-CH učitel 6-9 roč M,CH,Inf trvalý MD od Kozák Jan Mgr. M-Tv učitel 6-9 roč M,Tv trvalý Marek Josef Mgr. Př-Zzv ředitel ZŠ Př,Zzv trvalý Marková Lenka PaedDr. F-Zt- Inf učitel 6-9 roč Fy,Inf,Zt trvalý

5 Masopustová Leona Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Michalcová Jitka Mgr. M-Z zástupce ředitele M,Z trvalý od Nováková Jana Mgr. Č-D učitel 6-9 roč Čj,D,Rv trvalý vých.poradce Novotný Jiří Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st.-Tv na dobu urč. Palkovičová Dana Mgr. Př-Ch učitel 6-9 roč Př,Ch,Tv trvalý Pallová Eva Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý DS-Aj Parentová Zuzana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. na dobu urč. Řeháková Květa vychovatelství učitel ZáA,Tv trvalý na dobu Sudková Petra Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st.- Hv urč. Špičák Milan Mgr. Č-Hv učitel 6-9 roč Čj,Hv,ZáT trvalý Vychytová Miroslava Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st.Nj trvalý Řeháková Květa vychovatelství vychovatelak+uč ZáA,Tv trvalý Holečková Daniela vychovatelství vychovatelak+uč Tv trvalý Hrubešová Eva vychovatelství vychovatelaka Vv Thunová Dagmar vychovatelství vychovatelak+uč Hv trvalý Personální údaje Pracovní kolektiv školy je z stabilizovaný. Odchod ze ZŠ byl způsoben mateřskou dovolenou. Máme velmi vysoké zastoupení ţen. Kvalifikovanost je na jednotlivých stupních vysoká.pouze jedena paní učitelka není podle novely školského zákona kvalifikovaná přesto, ţe je inţenýrka která splnila pedagogické minimum. Dále na druhém stupni učí pracovní činnosti (domácí nauky) a psaní na PC vychovatelka. Menší problémy jsou s aprobovaností.na škole chybí po odchodu p.uč.teichmana výtvarník a učitelka tělesné výchovy dívek. Sbor 1.stupně je plně kvalifikovaný.

6 Fyzický a přepočtený počet zaměstnanců ve školním roce 2008/2009 Fyzických Příjmení a jméno Úvazek Ztoho ţeny Přespočetné hodiny zaměstnanců zaměstnance 1 Beranová Jarmila 1,0000 1, Dostálová Jana 1,0000 1, Dušková Monika 1,0000 1, Hejl Jiří 1, Hejlová Hana 1,0000 1, Hepnarová Dagmar 1,0000 1, Masopustová Leona 1,0000 1, Moravcová Lenka 1,0000 1, Parentová Zuzana 1,0000 1, Sudková Petra 1,0000 1, Vychytová Miroslava 1,0000 1, cekem,fyz.1.st , Benešová Marie 1,0000 1, Digrinová Hana 1,0000 1, Faltýnková Lenka 1,0000 1, Havlová Romana 1,0000 1, Kapounová Světla 1,0000 1, Korejtková Hana 1,0000 1, Kozák Jan 1, Marek Josef 1, Marková Lenka 1,0000 1, Michalcová Jitka 1,0000 1, Nováková Jana 1,0000 1, Novotný Jiří 0, Palkovičová Dana 1,0000 1, Pallová Eva 1,0000 1, Řeháková Květa 0,2273 0, Špičák Milan 0,3640 Celkem fyz.2.st 16 13,9553 Celkem fyz.uč , , Thunová Dagmar 1, Holečková Daniela 1, Hrubešová Eva 0, Řeháková Květa 0, Novotný Jiří 0,0000 Celkem V: 3,1786 přepočtených 1 Drábková Alena 1, Marková Dana 1, Rykalová Dagmar 0, Šebrlová Jana 1, Šembera Ladislav 1, Vávrová Iva 1, Valenta František 1,0000 Topiči 0, Celkem O: 6,9160 přepočtených Celkem zaměstnanců 35,0499

7 D. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS A PŘEDHLEDY O ŢÁCÍCH ŠKOLY Zápis do 1. tříd proběhl dne 6. února 2008 a do naší školy se přihlásili děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: ZÁPIS DO 1.TŘÍD Zápis proběhl ve čtvrtek 5.2. od 13,00 17,00 hodin v budově 1.stupně,budoucí prvňáčci prokázali zručnost při plnění úkolů a dovedností. Do naší školy se přihlásili děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí. Odevzdáno zápisních lístků Zapsáno do 1.tříd Ţádostí o odklad Odklad školní docházky Nastoupí 48 prvňáků,1 ţák se odstěhoval a jeden bude navštěvovat Základní školu praktickou. Celkem tedy bude v prvních třídách 48 ţáků. Plánujeme tedy 2 první třídy. Ţáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník Celkem počet ţáků Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých ţáků víceleté gymnázium 13 čtyřleté gymnázium 11 střední odborná škola 31 střední odborné učiliště 14 konzervatoř 0 jiné 0

8 SROVNÁNÍ ZA MINULÉ OBDOBÍ Školní rok Přihlášek Přijato SOU,OU Přihlášek Přijato SOŠ Přihlášek Přijato Gym. Přihlášek Prima 1991/ / / / / / / / / / / / / / / / / /2009 nezjištěno 14 nezjištěno POČTY TŘÍD V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH A POČTY ŢÁKŮ VE TŘÍDÁCH 2008/2009 Počty ţáků školy třída počet ţáků z toho chlapců z toho dívek 1.A B C A B A B A B A B A B A B A B A B celkem Průměrný počet ţáků ve třídě je 21,45 na 1.stupniI a 22,63 na 2.stupni. Z pátého ročníku odcházejí ţáci do primy víceletého gymnázia. Jejich počet se vyrovnává příchodem ţáků z Ţichlínku,Horního a Dolního

9 Třešňovce. Kaţdoročně přibude v různých třídách několik ţáků, kteří se do Lanškrouna nebo okolí přistěhovali. Celkový počet ţáků v posledních letech je stabilní. E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ, PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ, DOCHÁZKY třída prospěli s prospěli neprospěli celkem vyznamenáním 1.A B C A B A B A B A B A B A B A B A B celkem Výchovná opatření napomenutí,důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A B C A B A B A B A B A B A B A B A B celkem

10 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A B C A B A B A B A B A B A B A B A B 3 11 celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin počet neomluvených hodin 1.A B C A B A B A B A B A B A B A B A B celkem V tomto školním roce mělo vyznamenání celkem 163 ţáků. Celkem 15 ţáků mělo na konci školního roku nedostatečnou. Dva ţáci přesto postupují protoţe jiţ jednou propadli.dva ţáci opakují ročník.ostatní ţáci (11) prospěli a pokračují ve vyšším ročníku neboť udělali opravné zkoušky. U šesti ţáků bylo chování

11 hodnoceno druhým stupněm. Jedná se o ţáky druhého stupně, toto hodnocení postihuje jevy jako je drzé a vulgární chování k vyučujícím, vulgární chování ke spoluţákům, opuštění budovy, neomluvené hodiny, špatnou pracovní morálku, zapomínání pomůcek na vyučování a tím maření vyučovacího procesu. Naopak spousta ţáků je ohodnocena kladně pochvalami za příkladné chování vůči dospělým i vrstevníkům, za vzorné plnění svěřených úkolů, za reprezentaci školy, za vstřícnost a pozitivní přístup ke všemu, co souvisí se školní "prací". Velké rozdíly jsou v počtu zameškaných hodin. Platí zde úměra - vyšší stupeň více zameškaných hodin. Celkem lze konstatovat, ţe se chování na škole proti loňskému roku značně zlepšilo. F. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Prostředky na DVPP byly zajištěny prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu jako dotace dle počtu ţáků. Veškeré další vzdělávání bylo uskutečňováno dle zpracovaného dlouhodobého plánu DVPP a bylo splněno Paní učitelka Eva Pallová si rozšířila aprobaci o Aj na 1.i 2.stupni ZŠ.Paní učitelka Marková a Kovářová si rozšířili aprobaci o informatiku.studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů mají splněno Jana Nováková výchovné poradenství,lenka Marková koordinace ICT a koordinace ŠVP,Paní učitelka Dana Palkovičová EVVO.Současné DVVP je zaměřeno především na tvorbu a zkvalitnění školního vzdělávacího programu, nové metody a formy práce v jednotlivých předmětech a interaktivní učebnice nakladatelství FRAUS. Přehled DVVP za kalendářní rok 2009 Datum Akce Č.akreditace Místo Účast Cena Cestovné Supl Interaktivní tabule Svitavy Michalcová Interaktivní tabule Svitavy Kapounová Interaktivní tabule Svitavy Marková Profesní příprava zástupců škol Pardubice Michalcová Novela ZP,šk.zákona Orlicí Marek Novela ZP,šk.zákona Orlicí Šebrlová ŠD a ŠVP Orlicí Thunová ŠD a ŠVP Orlicí Řeháková Seminář Fraus Orlicí Pallová Hrajeme si v M Orlicí Masopustová

12 5.3. Profesní příprava zástupců škol Pardubice Michalcová Na hudbu trochu jinak Orlicí Vychytová Seminář Fraus Orlicí Palkovičová Reálie anglof.zemí Orlicí Hejlová Reálie anglof.zemí Orlicí Faltýnková Profesní příprava zástupců škol Pardubice Michalcová Poradenství ve škole Orlicí Nováková Osobnostní výchova Orlicí Korejtková Seminář výchovných poradců Orlicí Nováková Dyskalkulie Orlicí Parentová Projektová výuka D Orlicí Benešová Projektová výuka D Orlicí Havlová Vyuč.metody a formy Orlicí Beranová Profesní příprava zástupců škol Pardubice Michalcová Respektovat a být respektován Litomyšl Čevonová Humor v hodinách ČJ Ústí na Orlicí Digrinová Humor v hodinách ČJ Ústí na Orlicí Kapounová Humor v hodinách ČJ Ústí na Orlicí Nováková Netradiční hodiny ČJ Ústí na Orlicí Nováková Profesní příprava zástupců 7.5. škol Pardubice Michalcová Chyba v hodinách ČJ Ústí na Orlicí Dušková 400 Úvod do 1.pomoci při 3908/ šikanování 88 Praha Čevonová Součet leden aţ červen Celkem za školení pedagogů vyplaceno ,-

13 G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY V uplynulém školním roce škola spolupracovala ve městě se základními a středními školami (výměna zkušeností, soutěţe apod.), s DDM, kulturním centrem, informačním centrem, městskou knihovnou,dále měla podporu zřizovatele Města Lanškrouna a některých místních organizací a firem. Váţíme si spolupráce se vzdělávacími institucemi ( NIVD v Pardubicích,, CCVJ, nakladatelství FRAUS) a odborem školství MU Lanškroun. Škola pořádá spoustu akcí - sport., kultur., zájezdy, výlety, exkurze a účastní se akcí pořádaných městem, kult.centrem, ostat.školami a dalšími organizacemi. Kaţdoročně organizujeme sport.kurzy - cykloturistický (8.roč), a lyţařský (7.roč.) Na závěr školního.roku se děti jiţ pravidelně těší na výlet své třídy. Ve většině případů navazují na výuku. V květnu se 14 ţáků naší školy připojilo k jiné ZŠ a absolvovali společně šestidenní zájezd do Velké Británie - Londýn a okolí. Nezanedbáváme ani kulturní stránky ţivota školy. Vyuţíváme nabídek různých agentur a představení se konají přímo u nás ve škole. Rádi jdeme do lanškrounských sálů na výchovné koncerty a taneční vystoupení ZUŠ, či na divadla nabízená KC a Čermenské slavnosti. Nejraději se děti obléknou do svátečního a několikrát za rok vyjíţdíme nejčastěji do Šumperka na profesionální divadlo. Kaţdá věková skupina si tam má z čeho vybrat a představení mají vysokou profesionální úroveň a prostředí je vskutku kulturní. SBOR Klíč naší školy předvedl své vystoupení na vánoční besídce v Lubníku, dále vystoupil u příleţitosti Lanškrounské kopy,uspořádal samostatný vánoční koncert a spolu s Klíčkem na dvou akademiích. Pořádáme školní kola různých soutěţí, z nichţ ti nejúspěšnější nás poté reprezentují v okresních a vyšších soutěţích.jedná se o tradiční soutěţe matematické., jazykové, fyzikální, zeměpisné... Nejvíce jsou zastoupené sportovní soutěţe, kde jsme často pověřeni pořádáním okrskových kol. Pravidelně se účastníme přeborů v Rudolticích, Lanškrouně, dále Mc Donald s Cup, Coca-Cola Cup, memoriál M.Schejbala, vybíjená o Starou kůţi, florbal, basketbal. Zájem je i o méně obvyklé akce - horolezecké závody na horolezecké.stěně. Z jiných akcí za zmínku stojí: plavecký výcvik 1.st.,návštěva farmy v Ostrově spojená s jízdou na koni, psí útulek,botanická exkurze do Sázavského údolí,zoologická exkurze lanškrounské rybníky.

14 Projekt k zdravotní výchově za účasti ČČK, sběr papíru,výtěţek na adopci na dálku (pro děvče z Peru). Vyuţíváme lanškrounský minigolf,posilovnu a halu B.Modrého. Sami úspěšně organizujeme běţecké závody s názvem Běh ulicemi města a soutěţ v bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchově Hurá na kola. Většina akci má návaznost na vzdělávací proces. V tomto směru ţáci absolvují velké mnoţství časově méně i více náročných exkurzí v rámci La, jeho okolí ale i do vzdálenějších lokalit. Lanškrounské: zámeček u Rud., památky v La, kostel sv.václava, městská knihovna, galvanovna, úpravna odpad.vod, la radnice.mimo lanškrounské: úřad práce, muzeum řemesel Letohrad, Litomyšl + Nedošínský háj, Chrudim - město, muzeum, archív, Praha - hrad, ZOO Dvůr Králové Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných ţáků Výuka plavání Lyţařský výcvik 2 28 Říčky Cyklistický kurz 2 35 Budislav Poznámka (název akce, výsledek) Lekce plavání se konají v plaveckém bazénu ZŠ Dobrovského - 1.a 2.třídy nebo v plaveckém bazénu ve Svitavách - 3.a 4.třídy. Vodácký kurz 1 26 Škola v přírodě Dopravní kurz 1 30 Běh ulicemi města Hurá na kola Exkurze 3.AB Zámeček u Rudoltic 2..AB Památky Lanškrouna 5.A,B Praha- hrad 2 40 Litomyšl, Nedošínský háj 2 35 Histor.exk. v Chrudimi - město, muzeum, archív 7.A,B 44 ZOO Dvůr Králové 4 77 Městská knihovna 2 43 Úpravna odpad.vod chemie Školní výlety Zahraniční výjezdy 15 Studijní a poznáv. zájezd do Velké Británie (Lond+okolí)vánoční Vídeň Ţákovská vystoupení 58 Akademie 2x Koncerty, divadla 4 divadlo Šumperk Výstavy vlastní Vánoční výstava,z pohádky do pohádky Soutěţe Matem. Klokan 13 Matem. Pythagoriáda 4 oblastní kolo Dopr.soutěţe mladých cyklistů 10 Konverz.soutěţ v něm.jaz - škol.kolo 2 Konverz.soutěţ v něm.jaz - okresní.kolo 16 Konverz.soutěţ v angl.jazyce - škol.kolo 3 Konverz.soutěţ v angl.jazyce - okresní kolo

15 SPORT 1st Lehkoatletické závody v Rudolticích všechny třídy Bruslení v hale B.Modrého horolezecká stěna La kopa září Mc Donald s 2.-3.tř Mc Donald s 4.-5.tř Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných ţáků Poznámka (název akce, výsledek) Vybíjená o starou kůţi 2 40 Minigolf 14 Kopaná - memoriál Schejbala 12 sálová kopaná okrsek 10 florbal - chl okrsek 10 florbal - d okrsek 10 basketbal - chl okrsek 15 Coca- Cola Cup 48 atlet.přebory - škol.k. 35 atlet.přebory - na ZŠ Dobr. Olympiády 1 zeměpisná - okresní kolo 22 čj - škol.kolo,okresní kolo 1 zeměpis - okresní kolo Jiné akce školy 4 Městská knihovna besedy s autory ŠD Besídky, karnevaly, čarodějnický den 4 Akce ke Dni Země 2 40 Program s pracovníky PPP v UO 4 dopr.hřiště - nácvik jízdy zručnosti na okr.kolo Pracovní úřad 2 52 Volba povolání Sběr papíru - celošk akce - peníze na adopci policie, hasiči Den otevřených dveří V budově 2.st. Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet ţáků Výsledek, umístění Matematický klokan 260 š.k. 1.místo v okrese Veronika Scheuerová 5.A Olympiáda v anglickém jazyce 3 3.místo celostátního kola v Praze Ricardo Acuy Eurorébus pro kraje Hradec Králové,Pardubice,Liberec 3 9.místo obsadilo druţstvo Jiří Marek,Lukáš Marek,Vojtěch Viskupič Zeměpisná olympiáda 4 Olympiáda v českém jazyce 2 Matematická olympiáda 1 5.místo v krajském kole Hejkrlíková Eva 3.místo v krajském kole Pavla Matějková 1.místo v okresním kole ze ZŠ Eva Hejkrlíková

16 Počítačová soutěţ PC-ák v Pardubicích Počítačová soutěţ PC-ák místo ve vědomostním testu Lucie Mačátová 9.A 2.místo ve vědomostním testu Pavla Matějková 9.A 1.místo Jan Chládek ;tvorba a prezentace ţáků 8.tříd Škola své aktivity, účast v soutěţích a přehlídkách prezentuje především na webových stránkách školy a regionálním tisku. H. KONTROLY PROVEDENÉ V TOMTO ROCE Kontrola placení pojistného - VZP Kontrola Okresní správa sociálního zabezpečení Kontrola - prověrka BOZP p. Michalec CH. ROZVOJ ŠKOLY V tomto školním roce v září 2008 se podařilo dokončit rekonstrukci sociálního zařízení a šaten v budově tělocvičny na náměstí Aloise Jiráska.Z rozpočtu na rok 2009 byla provedena oprava podlahy a nábytku učebny Fy-CH. Zároveň se podařilo získat prostředky z projektu MF a sponzorů na interaktivní učebnu,kterou jsme vybudovali v 2.poschodí.V rámci projektu nakladatelství FRAUS jsme získaly za odběr učebnic další aktivní stěnu učebny SMART Board, kterou jsme umístili do učebny Fy-CH. Do dvou učeben byl pořízen dataprojektor a prostorové ozvučení, pro multimediální prezentace, moderní výuku a případně pro moţnosti školení jiných organizací. V budově na náměstí Jana Marka Marků byla provedena ve výdejně stravy asanační omítka. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

17 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření školy za kalendářní rok 2008 V ý n o s y Celkové výnosy Státní dotace Dotace od obce Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní výnosy (ŠD,Sponz.dary) Další výnosy ( FR) , , , , , ,00 N á k l a d y Neinvestiční náklady celkem Investiční náklady celkem Náklady celkem Náklady na mzdy Odvody zdravot.a soc.pojištění Náklady na učebnice Další vzdělávání ped.pracovníků Ostatní provozní náklady , , , , , , ,00 V e d l e j š í h o s p o d á ř s k á č i n n o s t Výnosy Náklady Hospodářský výsledek , , ,00 Celkový hospodářský výsledek ,00

18 text Mzdové prostředky,oppp Odvody ZP Odvody SP FKSP DVPP,PC gramotnost Učebnice a učební pomůcky Čerpání příspěvků ŠU za kalendářní rok 2008 Ostatní (strav.,plavání,cestov.z.poj.) SIPVZ ÚZ Hodina Celkem Čerpání příspěvku celkem +, - /zaokrhl./ schválený upravený rozpočet rozpočet , , , , , , , , , ,00 skutečné čerpání , , , , , , , ,00 text Příspěvek na provoz Příspěvek z fondu RM Dotace na investice Příspěvek na odpisy Ostatní příjmy (ŠD,úroky,dary) Pouţití FR Čerpání příspěvků MÚ za kalendářní rok 2008 Ostat.příjmy (škol. výlety,..) - hřiště Celkem Čerpání příspěvku celkem +, - schválený rozpočet ,00 upravený rozpočet , , , , , , , , , , ,00 skutečné čerpání , , , , , , ,00 -

19 Schváleno pedagogickou radou dne V Lanškroun Mgr. Josef Marek ředitel školy Schváleno Školskou radou při ZŠ Al.Jiráska dne Mgr.Světla Kapounová

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí. ( školní rok 2010/2011 )

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí. ( školní rok 2010/2011 ) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2010/2011 ) V Lanškrouně 31.8.2011 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 1 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2011/2012 ) V Lanškrouně 31.8.2012 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy / A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Právní forma: IČO: Zřizovatel: Adresa, sídlo: Základní škola Lanškroun,

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006-2007 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2013-2014 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO 00 58 23 37 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2005/2006 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 2-7 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 8 3.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 630 563 01 Lanškroun tel.: 465 321 099, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010. I. Základní škola II. Výchovné poradenství III. Minimální preventivní program IV. EVVO V. ICT I. Základní škola 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více