VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ZÁKLAD Í ŠKOLY LIBOUCHEC ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ZÁKLAD Í ŠKOLY LIBOUCHEC ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ZÁKLAD Í ŠKOLY LIBOUCHEC ve školním roce 2011/2012 (Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání školský zákon) Libouchec Mgr. Dana Březinová ředitelka ZŠ a MŠ Libouchec 1

2 I. Charakteristika školy Poznámka: Číselné údaje v tabulkách jsou pro umožnění časového srovnání většinou tvořeny dvěma čísly: a - Údaj vztahující se k předcházejícího školního roku b - Údaj vztahující se k právě končícího školního roku 1. Údaje o škole ázev: Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Sídlo: Libouchec 157, Libouchec Zřizovatel: Obec Libouchec Vedení školy: Ing. Zdeněk Fišer - ředitel školy (do ) Mgr. Dana Březinová - zástupkyně ředitele školy - ředitelka školy (od ) Luďka Pourová - ekonom web: Školská rada: Magdaléna Krejčová - zástupce rodičů Bc. Jan Adamec - zástupce pedagogů Josef Kdolský - zástupce zřizovatele Tabulka č. 1- přehled učebních plánů (v tabulce ročník není třeba specifikovat, zda se jedná o třídu A, nebo B apod.) Výchovně vzdělávací program ázev Č. j. a datum schválení MŠMT ČR ročník/třída ŠVP ZV Škola pro život č.j.24096/ června až 9. ročník Tabulka č. 2 Přehled o školách a zařízeních zařazených do sítě MŠMT - základní škola s úplným počtem devíti tříd Počet tříd Celkový počet žáků Průměr.počet žáků na třídu Průměr.počet žáků na učitele a b a b a b a b ,3 20,4 12,4 13,8 (průměrný počet žáků na 1 učitele = počet žáků celkem /přepočtený počet pedagog. pracovníků) ZŠ Libouchec má od právní subjektivitu. Zřizovatelem školy je Obec Libouchec. Škola je organizována jako úplná s 1. až 9. postupným ročníkem. Navštěvují ji žáci z Libouchce a částí, které k Libouchci spádově patří - Čermná, Knínice, Žďárek, dále žáci z Velkého Chvojna a jeho částí - Žďár, Arnultovice, Malé Chvojno, Luční Chvojno a Lipová. Nemálo dětí je i z jiných obvodů - Jílové u Děčína, Tisá, Petrovice, Děčín, Ústí nad Labem. Vzhledem k dobré dopravní obslužnosti není větší problém tyto děti dopravovat do školy v Libouchci. Škola vychází vstříc dojíždějícím žákům úpravou režimu. Dnem byla přičleněna k právnímu subjektu ZŠ Libouchec i Mateřská škola Libouchec. Výroční zpráva Mateřské školy je přílohou této výroční zprávy. Od

3 jsme nově zaregistrováni jako Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace. Škola provozuje svoji činnost od ve třech budovách, z nichž dvě jsou od ve společném areálu. Budova MŠ je odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Libouchec. V budovách ZŠ je celkem 9 kmenových tříd, kulturní místnost s interaktivní tabulí, knihovna (obecní a školní), dvě třídy školní družiny, cvičná kuchyňka, počítačová učebna, hudebna, výtvarný ateliér, herna a 10 kabinetů. Přetrvává problém šaten, které sice byly vybaveny novým nábytkem, ale pro narůstající počty žáků je jejich prostor malý. V hlavní budově se nachází i školní jídelna s kuchyní a připojenými prostorami. Škola nemá vlastní tělocvičnu. Využívá sportovní halu v obci. Musíme řešit problém s přecházením dětí do této haly, zejména v zimním období. K plaveckému výcviku využívala škola v 1. pololetí bazén na ZŠ speciální Pod Parkem v Ústí nad Labem a v 2. pololetí bazén v Plavecké hale Krupka, kam žáky dopravujeme autobusem. Ke škole patří pozemek s nově instalovanými herními a cvičebními prvky a přístřeškem pro posezení, využívaný především školní družinou, ale i při běžné výuce. Tento pozemek se snažíme udržovat vlastními silami, zejména při akcích Zahrada a při pracovních činnostech. Velmi frekventovaná je učebna výpočetní techniky. V dopoledních hodinách je využívána učiteli odborných i všeobecných předmětů. Celé zařízení vyhovuje svou kapacitou a vybavením účelu, ke kterému bylo zřízeno. Zřizovatelem školy je Obec Libouchec, která je i vlastníkem celého objektu. Obec financuje provoz a údržbu všech tří budov a v mezích svých možností se snaží školu průběžně vybavovat. Spolupráce s obcí je na velmi dobré úrovni. Již od roku 1990 vychází škola ze záměru, že škola je zde pro žáka. Na dobré úrovni je spolupráce se ZUŠ Chabařovice, která má v prostorách našich budov svou pobočku a vybavila hudebnu a atelier vlastním novým nábytkem. Učitelé ZUŠ vyučují hře na klavír, kytaru, flétnu, klávesy a housle, děti a žáci mohou navštěvovat i výtvarný obor. O tuto pobočku ZUŠ je trvalý zájem. Charakteristickým rysem pedagogického sboru školy je zájem o věc. Všichni pedagogové projevují trvalou snahu o další kvalifikační růst, který je však ovlivňován nedostatkem financí, resp. nepoměrem mezi prostředky poskytovanými v rámci ONIV na DVPP a cenami jednotlivých kurzů. Nezbývá jiná možnost, než předávat si vědomosti a poznatky z kurzů zprostředkovaně, využíváme také vzdělávacích akcí bezplatných. Zápis do prvního ročníku pro školní rok proběhl 11. února Zápisu se zúčastnily učitelky 1. stupně a vychovatelky ŠD. Celý zápis se uskutečnil formou hry Po indiánské stezce, po které děti putovaly v doprovodu budoucích spolužáků z 1. stupně základní školy. Rodiče byli mezitím obslouženi v improvizované kavárně a byl s nimi proveden zápis. Zapsáno bylo celkem 18 dětí. Převážná většina z nich se zúčastnila projektu Hrajeme si na školu, ve kterém se budoucí žáci 1. třídy seznamovali už během května a června s prostředím, kam přijdou v září. Cizímu jazyku se vyučuje od 2. ročníku angličtina. 3

4 V 6. až 9. ročníku byly žákům nabídnuty tyto povinně volitelné předměty: anglický jazyk, sportovní hry, francouzský jazyk, přírodovědná praktika a domácí nauky. Jednotlivé skupiny byly naplněny dle zájmu žáků: SH, AJ, DN, FJ, PřP. Nepovinným předmětům se nevyučovalo. V letošním školním roce jsme se aktivně zapojili do mezinárodního společenství evropských škol e-twinning a uskutečnili 2 mezinárodní projekty. Žáci 1. stupně obdrželi certifikát za ukončený projekt ve spolupráci s dalšími 10 školami ze 6 evropských zemí Mezinárodní den hasičů. Druhý projekt pokračuje i v příštím školním roce, ve spolupráci se školami z Chorvatska, Polska a Slovenska zpracovávají děti téma Jsem šampionem svého života. Žáci naší školy se pravidelně účastní olympiád a soutěží v odborných předmětech: Matematická olympiáda, Olympiáda z Čj, Mladý Démosthenes, Matematický klokan, Pythagoriáda a Mladý záchranář. 2. Poskytované služby A. Ubytování - ne. B. Stravování Školní jídelna je součástí ZŠ v Libouchci. Vybavení je na poměrně dobré úrovni a neustále se zlepšuje. Kapacita není naplněna, přestože se zde stravují i zaměstnanci Obecního úřadu a senioři. Personální obsazení je vyhovující. II. Personální zabezpečení činnosti školy Pracovníci ZŠ Libouchec umístění jméno/funkce dosažené vzdělání praxe pozn. 1.stupeň Mgr. Vladimíra Marhanová PF - 1. st.+tv+spu 26 let praxe Mgr. Hana Demmler PF vych. + etopedie 12 Mgr. Hana Fišerová PF 1. st. + SPU 24 Mgr. Libuše Krupičková PF 1.st. 14 Mgr. Zdena Volhejnová PF - 1. st stupeň Ing. Lenka Kalinová ČVUT + PF 19 Mgr. Hana Korečková PF Ov, Z 6 Ing. Eva Preiningerová VŠZ + PF - CH, PŘ, AJ 31 Mgr. Olga Medunová PF - D, RJ, RV 42 Bc. Jan Adamec PF - TV 11 Mgr. Dana Březinová ZŘ, VP PF - ČJ, OV SPU + VP 26 Ing. Zdeněk Fišer ŘŠ ČVUT + PF - INF, M, F 19 provoz Petr Duda - školník SOU 27 Nataša Balogová - uklízečka zákl. vz. 21 Julie Žárská - uklízečka zákl. vz. 14 ŠD Naděžda Brandtnerová - vych. ŠD zákl. vz. 41 ( ved. vych ) Dana Vrbová - vych. ŠD zákl. vz. 28 Ekonom Luďka Pourová SŠ 22 Školní jídelna Kamila Brožová pov. ved. ŠJ USO 21 Zdeňka Končelová - ved. kuch. SOU 33 Zdena Budková - kuch. SOU 46 Miluše Borutová - kuch. zákl. vz. 35 4

5 Tabulka č. 3 - Přehled o pracovnících školy (fyzické osoby = počet osob, počet přepočtených pracovníků = součet úvazků jednotlivých pracovníků) Součásti školy Počet pracovníků celkem Počet pedagogických pracovníků a b a b fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. ZŠ , Tabulka č. 4 Přehled o pracovnících ŠD Součást i školy Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu/skupinu Počet pracovníků celkem Počet pedagogických pracovníků a b a b a b a b fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. ŠD Tabulka č. 5 - Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků na základní škole Celkový počet vzdělávacích akcí Celkový počet účastníků učitelé absolvovali konferenci v Bratislavě a prázdninový kemp v Táboře k programu e-twinning. III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Základní škola Na začátku školního roku pracovalo ve škole celkem 14 pedagogů, 12 učitelek a učitelů včetně ředitele a jeho zástupkyně a 2 vychovatelky školní družiny. Dne rezignoval na svou funkci ředitel školy a mu byl ukončen pracovní poměr. Od nastoupil na částečný úvazek na 2. stupeň ZŠ 1 učitel-důchodce. Dva pedagogové nemají potřebnou kvalifikaci, ale mají snahu si ji doplnit. Limitující pro toto je ale nabídka našich pedagogických fakult. Jedna učitelka je v důchodovém věku. Obě vychovatelky jsou nekvalifikované, jedna vychovatelka je v důchodovém věku, druhá se bude hlásit ke kvalifikačnímu studiu. Z 11 učitelů je 5 místních, ostatní dojíždějí z okolních obcí a z Ústí nad Labem. Obě vychovatelky ŠD jsou místní. Na takto malé škole je velmi obtížné dodržet kvalifikovanost ve všech předmětech. Všichni učitelé mají zpracovány tématické plány učiva jednotlivých předmětů. Plány vycházejí z uvedeného ŠVP a učebního plánu. Učitelům je ponechána volnost k tvořivé práci se základním i rozšiřujícím učivem, rovněž volnost v použití učebnic a dalších materiálů. 5

6 Volnost je poskytována i ve způsobech a formách pedagogické práce, ve volbě metod, pokud neodporují pedagogickým a hygienickým zásadám a nenarušují filozofii školy. Individuální přístup k žákům a přiměřenost v jednání i v požadavcích na žáky je jedním ze základních znaků práce školy. Souvislou pedagogickou praxi ve třídách 1. stupně u nás konaly v tomto školním roce dvě studentky PF UJEP. Pro žáky se slabším prospěchem úspěšně pokračuje projekt konzultačních hodin. Základním pravidlem je včasná pomoc žákům při problémech zjištěných při výuce. Přijímací řízení na střední školy a na učební obory se týkalo 13 žáků. Na střední školy se hlásila větší část z nich. Všichni naši žáci byli přijati podle svých představ. O kvalitě vzdělávání v naší škole vypovídají i provedené SCIO testy. Ty řadí naši školu mezi 30% nejlepších škol v republice. I mezi jednotlivci jsme získali významná ocenění v rámci kraje. Žák 9. třídy naší školy získal ocenění za nejlepší výsledek v Ústeckém kraji v testování klíčových kompetencí žáků 8. a 9. tříd ZŠ a VLG. Naše škola se zapojila do projektu EU Peníze školám. Tento projekt přinesl naší škole nemalé finanční prostředky, které jsme využili na vybavení školy ICT technikou a na individualizaci výuky. Tabulka č. 6 Přehled o přijatých žácích na školy druhého cyklu Typ školy počet přijatých žáků Gymnázia 1 Studijní obory 6 Učební obory 5 Tabulka č. 7 - Výsledky výchovy a vzdělávání na základních školách k Počet Počet Prospěl Počet žáků, Počet žáků s Počet žáků Počet žáků se integrovaných žáků kteří opravnými s opravnými. zkouškami v a s vyzna- neprospěli zkouškami z 1 zkouškami ze 2 náhr.termínu. zdravotně postiž. menáním předmětu předmětů CELKEM Tabulka č. 8 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Žáci, kteří ukončili školní docházku v: Přešli do speciálních škol: roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. celkem z 1. stupně 2. stupně celkem Tabulka č. 9 - Počet žáků, kteří odešli ze základních škol do víceletých gymnázií na konzervatoře 0 0 6

7 Tabulka č Výsledky výchovy a vzdělávání na základních školách Počet žáků s 2 st. z chování Počet žáků s 3.st. z chování Zameškané hodiny celkem z celku neomluvené hodiny celkem Celkem Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity Školní družinu navštěvovalo 50 dětí, které byly rozděleny do dvou oddělení. Na škole jsou vyčleněny dvě třídy jako herny školní družiny. Školní družina využívala dále třídu výpočetní techniky, kulturní místnost, hudebnu, ateliér a sportovní halu. Toto uspořádání vyhovovalo. Materiální vybavení družiny je většinou zastaralé, pro příští školní rok bude prioritou vybavit třídy ŠD v souladu s moderními požadavky na účelné a bezpečné zařízení pro odpočinek i práci žáků. Vychovatelky se snaží obohatit činnost družiny různorodými aktivitami podle celoročního plánu. V letošním školním roce to bylo např. vánoční pečení a zdobení perníčků, Čertí rej, Vánoce pro rodiče, Maškarní rej, Velikonoční veselí, Pálení čarodějnic, výlet do ZOO v Děčíně, Noční družina. Ve školním roce pracovalo při škole 6 zájmových kroužků, jejichž činností se zúčastňovalo asi 70 dětí : Kroužek keramiky - vedoucí Z. Volhejnová Máťa - vedoucí L. Kalinová Šachový kroužek - vedoucí J. Říha, M. Michňo Florbal - vedoucí J. Adamec Bruslení+hokej - vedoucí J. Adamec Taneční skupina Freedom - trenérky TS Další mimoškolní aktivita se nesla v duchu podpory vzdělávání. Učitelky vedly nadstavbové kroužky předmětů, které samy vyučují. Náplní byla forma doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. V tomto školním roce jsme uspořádali několik zajímavých akcí. Jako každý rok jsme se zapojili do sběru tříděného odpadu, zejména PET lahví a papíru. Tyto sběry většinou organizujeme společně s podzimním a jarním úklidem okolí školy, kterému říkáme Akce Z neboli Zahrada. Při těchto akcích se snažíme upravit školní pozemek tak, aby mohl sloužit pro sportovní a rekreační vyžití dětí. Letos jsme se opět zapojili do celorepublikového vzdělávacího projektu Recyklohraní s cílem osvěty a vzdělávání žáků ( i rodičů ) v problematice nakládání s odpady a jejich třídění. Další velmi zdařilou akcí byl šestý Školní ples. Náš ples pojímáme jako představení vycházejících žáků, kteří si připraví krátké předtančení a program pro rodiče, učitele a bývalé starší spolužáky. Přípravu plesu a jeho koordinaci mělo na starosti Sdružení rodičů a přátel dětí naší školy. 7

8 SRPDŠ zorganizovalo také podzimní a jarní burzu oblečení a spolu se školní družinou, učitelkami a žáky 1. stupně Velikonoční jarmark. V adventním období jsme uspořádali Vánoční trhy na školním dvoře i prostorách vánočně vyzdobené školní budovy, kde mohly děti prodat své výrobky z hodin pracovních činností. I letos nám s těmito trhy pomohla agentura Armagedon, která nás přenesla do období středověku a předvedla starobylá řemesla, z nichž některá si mohly děti i samy vyzkoušet. Velmi úspěšní byli žáci 1. stupně na ekologické soutěži Ekoden, pořádaném MAS Labské skály pro základní školy Mikroregionu Labské skály v květnu V červnu se všechny třídy vydaly na jednodenní i vícedenní třídní výlety. Děti si na tyto výlety částečně přispívají z výtěžku za školní sběr, který jsme v tomto školním roce organizovali dvakrát. Naše škola se aktivně zapojuje do projektu PAŽIT, který organizuje Krajský úřad Ústeckého kraje. Jedná se o výjezdy třídních kolektivů do přírody, kde je pro žáky připraven program v oblasti přírodních věd. Dotace z tohoto programu využily všechny třídy 1. stupně při pobytu ve středisku Natura Rumburk. Žáci 2. stupně ZŠ absolvovali dva týdenní výjezdy. V září adaptační pobyt v Harrachově a v červnu týdenní pobyt se zaměřením na outdoorové aktivity v LDT Jaroměř u Kaplice. Na konci tohoto olympijského školního roku se uskutečnila Školní olympiáda v netradičních disciplínách. Tabulka č. 11 Výjezd do zahraničí Cílová země Termín Výchov. vzdělávací cíl Počet účastníků Podle plánu se žáci účastnili kulturních a vzdělávacích akcí v Ústí nad Labem i ve škole, besed, přednášek a výstav, dále osmi divadelních představení v ústeckých a děčínských divadlech. Žáci 1. stupně byli na dni otevřených dveří v prostorách České televize v Praze. Problém protidrogové prevence škola nepodceňuje. Metodička protidrogové prevence se stará o objednávání materiálů s protidrogovou tématikou a organizaci besed a pohovorů. Učitelka rodinné výchovy se touto problematikou zabývá ve všech ročnících druhého stupně. Na 1. stupni mají učitelky tématiku zdravého životního stylu včleněnu do svých učebních plánů a nenásilnou formou s ní seznamují i ty nejmenší děti. Každý rok naši žáci 1. stupně také plní úkoly a zpracovávají pracovní listy v celoplošném preventivním výukovém programu péče o chrup Zdravé zuby. Dopravní výchova, zabezpečena Městskou policií Ústí nad Labem, probíhala ve 4. ročníku, který opět vyhrál putovní pohár MP Ústí n. L. za své výsledky v testech a obhájil tak vítězství žáků loňského 4. ročníku. Obdrželi jsme ocenění Nejlepší škola v dopravní výchově okresu Ústí nad Labem, 2 žákyně dostaly ocenění za nejlepší výsledek v dopravní výchově mezi všemi žáky ústeckého okresu. Také v okresním kole soutěže Mladý cyklista dosáhli žáci 4. třídy pěkného umístění na 3. místě. 8

9 3. Zabezpečení speciální výchovy a vzdělávání V základní škole je věnována rozsáhlá péče integrovaným žákům se SPU. Těchto žáků bylo ve školním roce celkem 13 od třetího do devátého ročníku. Všechny náležitosti k integraci zdravotně postižených dětí a žáků do škol a školských zařízení byly splněny. Ambulantní nápravu SPU vedou učitelky, které jsou v tomto smyslu kvalifikovány absolvováním příslušných kurzů. Ve škole jsou takové učitelky celkem čtyři. Při zápisu dětí do prvního ročníku provádějí učitelky testování a doporučují rodičům odborné vyšetření jejich dítěte ve školském poradenském zařízení v souvislosti se žádostmi o odklad školní docházky. S poradnou máme již několik let dobrou spolupráci. Se žáky s potvrzenou SPU začínají určené učitelky ihned pracovat, aby jim pomohly překonávat obtíže. Se žáky, u kterých předpokládáme, že mají specifické poruchy učení a dosud nebyli vyšetřeni, pracují učitelé podle podpůrných programů. 4. Školská rada Ve škole pracuje Školská rada, která jednala v tomto školním roce na čtyřech zasedáních. IV. Informace o výsledcích kontrol provedených ČŠI V letošním roce na naší škole inspekce neproběhla. V měsíci červnu 2012 provedla ČŠI prošetřování stížnosti na nezajištění kvalifikovaného pedagoga při výuce žáků v 1. ročníku a shledala stížnost nedůvodnou. Tabulka č Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce na ZŠ Oblast inspekční činnosti Závěr ČŠI Opatření provedená školou V. Informace o hospodaření Přílohou této výroční zprávy je přehled o hospodaření naší příspěvkové organizace k Je zřejmé, že výsledek je zkreslen zejména tím, že školní rok se nekryje s rokem účetním, a proto jsou některé kapitoly ve schodku a některé v přebytku. Toto se většinou vyrovná s koncem kalendářního roku. I letos předpokládáme, že naše organizace bude mít vyrovnaný rozpočet. Velmi záleží na počasí, neboť velkou položkou rozpočtu jsou platby za energie, které se vyúčtují až se začátkem příštího roku. V kalendářním roce 2011 jsme mohli poprvé vyčíslit přínos nově nainstalované fotovoltaické elektrárny, jejíž panely pokrývají plochou střechu přístavby hlavní budovy. Zisk z výroby a prodeje elektrické energie za rok 2011 byl Kč. Prioritou z ekonomického hlediska je zateplení budov, které řešíme ve spolupráci se zřizovatelem. 9

10 V tomto školním roce se nám podařilo vhodnými investicemi zajistit nové vybavení školními lavicemi pro další dvě třídy prvního stupně. V tomto trendu chceme dále pokračovat i v letech příštích a za několik let obměnit lavice ve všech třídách. V rámci získávání finančních prostředků se snažíme zapojovat do projektů vypisovaných různými institucemi. Podařilo se nám zapojit do projektu EU Peníze školám, v rámci kterého jsme vybavili školu moderními ICT technologiemi. Ty by měly napomoci kvalitnějšímu vzdělávání. Dalším projektem, který jsme dokončili ve spolupráci se zřizovatelem, je projekt nové knihovny v Libouchci. Tato knihovna se nachází v prostoru školy, je nyní vybavena novým zařízením a pracovními stolky s počítači s připojením na internet. Přílohy: Výroční zpráva mateřské školy Inventurní soupis - stavy účtů k Mgr. Dana Březinová ředitelka ZŠ a MŠ Libouchec, p.o. 10

11 DOLOŽKA k Výroční zprávě za rok Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou na jejím zasedání dne Za školskou radu: předseda ŠR Magdaléna Krejčová. člen ŠR Mgr. Jan Adamec. člen ŠR Josef Kdolský.. 11

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013-1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Osnova je v souladu s ustanovením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2013/2014 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více