VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ZÁKLAD Í ŠKOLY LIBOUCHEC ve školním roce 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ZÁKLAD Í ŠKOLY LIBOUCHEC ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ZÁKLAD Í ŠKOLY LIBOUCHEC ve školním roce 2011/2012 (Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání školský zákon) Libouchec Mgr. Dana Březinová ředitelka ZŠ a MŠ Libouchec 1

2 I. Charakteristika školy Poznámka: Číselné údaje v tabulkách jsou pro umožnění časového srovnání většinou tvořeny dvěma čísly: a - Údaj vztahující se k předcházejícího školního roku b - Údaj vztahující se k právě končícího školního roku 1. Údaje o škole ázev: Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Sídlo: Libouchec 157, Libouchec Zřizovatel: Obec Libouchec Vedení školy: Ing. Zdeněk Fišer - ředitel školy (do ) Mgr. Dana Březinová - zástupkyně ředitele školy - ředitelka školy (od ) Luďka Pourová - ekonom web: Školská rada: Magdaléna Krejčová - zástupce rodičů Bc. Jan Adamec - zástupce pedagogů Josef Kdolský - zástupce zřizovatele Tabulka č. 1- přehled učebních plánů (v tabulce ročník není třeba specifikovat, zda se jedná o třídu A, nebo B apod.) Výchovně vzdělávací program ázev Č. j. a datum schválení MŠMT ČR ročník/třída ŠVP ZV Škola pro život č.j.24096/ června až 9. ročník Tabulka č. 2 Přehled o školách a zařízeních zařazených do sítě MŠMT - základní škola s úplným počtem devíti tříd Počet tříd Celkový počet žáků Průměr.počet žáků na třídu Průměr.počet žáků na učitele a b a b a b a b ,3 20,4 12,4 13,8 (průměrný počet žáků na 1 učitele = počet žáků celkem /přepočtený počet pedagog. pracovníků) ZŠ Libouchec má od právní subjektivitu. Zřizovatelem školy je Obec Libouchec. Škola je organizována jako úplná s 1. až 9. postupným ročníkem. Navštěvují ji žáci z Libouchce a částí, které k Libouchci spádově patří - Čermná, Knínice, Žďárek, dále žáci z Velkého Chvojna a jeho částí - Žďár, Arnultovice, Malé Chvojno, Luční Chvojno a Lipová. Nemálo dětí je i z jiných obvodů - Jílové u Děčína, Tisá, Petrovice, Děčín, Ústí nad Labem. Vzhledem k dobré dopravní obslužnosti není větší problém tyto děti dopravovat do školy v Libouchci. Škola vychází vstříc dojíždějícím žákům úpravou režimu. Dnem byla přičleněna k právnímu subjektu ZŠ Libouchec i Mateřská škola Libouchec. Výroční zpráva Mateřské školy je přílohou této výroční zprávy. Od

3 jsme nově zaregistrováni jako Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace. Škola provozuje svoji činnost od ve třech budovách, z nichž dvě jsou od ve společném areálu. Budova MŠ je odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Libouchec. V budovách ZŠ je celkem 9 kmenových tříd, kulturní místnost s interaktivní tabulí, knihovna (obecní a školní), dvě třídy školní družiny, cvičná kuchyňka, počítačová učebna, hudebna, výtvarný ateliér, herna a 10 kabinetů. Přetrvává problém šaten, které sice byly vybaveny novým nábytkem, ale pro narůstající počty žáků je jejich prostor malý. V hlavní budově se nachází i školní jídelna s kuchyní a připojenými prostorami. Škola nemá vlastní tělocvičnu. Využívá sportovní halu v obci. Musíme řešit problém s přecházením dětí do této haly, zejména v zimním období. K plaveckému výcviku využívala škola v 1. pololetí bazén na ZŠ speciální Pod Parkem v Ústí nad Labem a v 2. pololetí bazén v Plavecké hale Krupka, kam žáky dopravujeme autobusem. Ke škole patří pozemek s nově instalovanými herními a cvičebními prvky a přístřeškem pro posezení, využívaný především školní družinou, ale i při běžné výuce. Tento pozemek se snažíme udržovat vlastními silami, zejména při akcích Zahrada a při pracovních činnostech. Velmi frekventovaná je učebna výpočetní techniky. V dopoledních hodinách je využívána učiteli odborných i všeobecných předmětů. Celé zařízení vyhovuje svou kapacitou a vybavením účelu, ke kterému bylo zřízeno. Zřizovatelem školy je Obec Libouchec, která je i vlastníkem celého objektu. Obec financuje provoz a údržbu všech tří budov a v mezích svých možností se snaží školu průběžně vybavovat. Spolupráce s obcí je na velmi dobré úrovni. Již od roku 1990 vychází škola ze záměru, že škola je zde pro žáka. Na dobré úrovni je spolupráce se ZUŠ Chabařovice, která má v prostorách našich budov svou pobočku a vybavila hudebnu a atelier vlastním novým nábytkem. Učitelé ZUŠ vyučují hře na klavír, kytaru, flétnu, klávesy a housle, děti a žáci mohou navštěvovat i výtvarný obor. O tuto pobočku ZUŠ je trvalý zájem. Charakteristickým rysem pedagogického sboru školy je zájem o věc. Všichni pedagogové projevují trvalou snahu o další kvalifikační růst, který je však ovlivňován nedostatkem financí, resp. nepoměrem mezi prostředky poskytovanými v rámci ONIV na DVPP a cenami jednotlivých kurzů. Nezbývá jiná možnost, než předávat si vědomosti a poznatky z kurzů zprostředkovaně, využíváme také vzdělávacích akcí bezplatných. Zápis do prvního ročníku pro školní rok proběhl 11. února Zápisu se zúčastnily učitelky 1. stupně a vychovatelky ŠD. Celý zápis se uskutečnil formou hry Po indiánské stezce, po které děti putovaly v doprovodu budoucích spolužáků z 1. stupně základní školy. Rodiče byli mezitím obslouženi v improvizované kavárně a byl s nimi proveden zápis. Zapsáno bylo celkem 18 dětí. Převážná většina z nich se zúčastnila projektu Hrajeme si na školu, ve kterém se budoucí žáci 1. třídy seznamovali už během května a června s prostředím, kam přijdou v září. Cizímu jazyku se vyučuje od 2. ročníku angličtina. 3

4 V 6. až 9. ročníku byly žákům nabídnuty tyto povinně volitelné předměty: anglický jazyk, sportovní hry, francouzský jazyk, přírodovědná praktika a domácí nauky. Jednotlivé skupiny byly naplněny dle zájmu žáků: SH, AJ, DN, FJ, PřP. Nepovinným předmětům se nevyučovalo. V letošním školním roce jsme se aktivně zapojili do mezinárodního společenství evropských škol e-twinning a uskutečnili 2 mezinárodní projekty. Žáci 1. stupně obdrželi certifikát za ukončený projekt ve spolupráci s dalšími 10 školami ze 6 evropských zemí Mezinárodní den hasičů. Druhý projekt pokračuje i v příštím školním roce, ve spolupráci se školami z Chorvatska, Polska a Slovenska zpracovávají děti téma Jsem šampionem svého života. Žáci naší školy se pravidelně účastní olympiád a soutěží v odborných předmětech: Matematická olympiáda, Olympiáda z Čj, Mladý Démosthenes, Matematický klokan, Pythagoriáda a Mladý záchranář. 2. Poskytované služby A. Ubytování - ne. B. Stravování Školní jídelna je součástí ZŠ v Libouchci. Vybavení je na poměrně dobré úrovni a neustále se zlepšuje. Kapacita není naplněna, přestože se zde stravují i zaměstnanci Obecního úřadu a senioři. Personální obsazení je vyhovující. II. Personální zabezpečení činnosti školy Pracovníci ZŠ Libouchec umístění jméno/funkce dosažené vzdělání praxe pozn. 1.stupeň Mgr. Vladimíra Marhanová PF - 1. st.+tv+spu 26 let praxe Mgr. Hana Demmler PF vych. + etopedie 12 Mgr. Hana Fišerová PF 1. st. + SPU 24 Mgr. Libuše Krupičková PF 1.st. 14 Mgr. Zdena Volhejnová PF - 1. st stupeň Ing. Lenka Kalinová ČVUT + PF 19 Mgr. Hana Korečková PF Ov, Z 6 Ing. Eva Preiningerová VŠZ + PF - CH, PŘ, AJ 31 Mgr. Olga Medunová PF - D, RJ, RV 42 Bc. Jan Adamec PF - TV 11 Mgr. Dana Březinová ZŘ, VP PF - ČJ, OV SPU + VP 26 Ing. Zdeněk Fišer ŘŠ ČVUT + PF - INF, M, F 19 provoz Petr Duda - školník SOU 27 Nataša Balogová - uklízečka zákl. vz. 21 Julie Žárská - uklízečka zákl. vz. 14 ŠD Naděžda Brandtnerová - vych. ŠD zákl. vz. 41 ( ved. vych ) Dana Vrbová - vych. ŠD zákl. vz. 28 Ekonom Luďka Pourová SŠ 22 Školní jídelna Kamila Brožová pov. ved. ŠJ USO 21 Zdeňka Končelová - ved. kuch. SOU 33 Zdena Budková - kuch. SOU 46 Miluše Borutová - kuch. zákl. vz. 35 4

5 Tabulka č. 3 - Přehled o pracovnících školy (fyzické osoby = počet osob, počet přepočtených pracovníků = součet úvazků jednotlivých pracovníků) Součásti školy Počet pracovníků celkem Počet pedagogických pracovníků a b a b fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. ZŠ , Tabulka č. 4 Přehled o pracovnících ŠD Součást i školy Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu/skupinu Počet pracovníků celkem Počet pedagogických pracovníků a b a b a b a b fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. ŠD Tabulka č. 5 - Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků na základní škole Celkový počet vzdělávacích akcí Celkový počet účastníků učitelé absolvovali konferenci v Bratislavě a prázdninový kemp v Táboře k programu e-twinning. III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Základní škola Na začátku školního roku pracovalo ve škole celkem 14 pedagogů, 12 učitelek a učitelů včetně ředitele a jeho zástupkyně a 2 vychovatelky školní družiny. Dne rezignoval na svou funkci ředitel školy a mu byl ukončen pracovní poměr. Od nastoupil na částečný úvazek na 2. stupeň ZŠ 1 učitel-důchodce. Dva pedagogové nemají potřebnou kvalifikaci, ale mají snahu si ji doplnit. Limitující pro toto je ale nabídka našich pedagogických fakult. Jedna učitelka je v důchodovém věku. Obě vychovatelky jsou nekvalifikované, jedna vychovatelka je v důchodovém věku, druhá se bude hlásit ke kvalifikačnímu studiu. Z 11 učitelů je 5 místních, ostatní dojíždějí z okolních obcí a z Ústí nad Labem. Obě vychovatelky ŠD jsou místní. Na takto malé škole je velmi obtížné dodržet kvalifikovanost ve všech předmětech. Všichni učitelé mají zpracovány tématické plány učiva jednotlivých předmětů. Plány vycházejí z uvedeného ŠVP a učebního plánu. Učitelům je ponechána volnost k tvořivé práci se základním i rozšiřujícím učivem, rovněž volnost v použití učebnic a dalších materiálů. 5

6 Volnost je poskytována i ve způsobech a formách pedagogické práce, ve volbě metod, pokud neodporují pedagogickým a hygienickým zásadám a nenarušují filozofii školy. Individuální přístup k žákům a přiměřenost v jednání i v požadavcích na žáky je jedním ze základních znaků práce školy. Souvislou pedagogickou praxi ve třídách 1. stupně u nás konaly v tomto školním roce dvě studentky PF UJEP. Pro žáky se slabším prospěchem úspěšně pokračuje projekt konzultačních hodin. Základním pravidlem je včasná pomoc žákům při problémech zjištěných při výuce. Přijímací řízení na střední školy a na učební obory se týkalo 13 žáků. Na střední školy se hlásila větší část z nich. Všichni naši žáci byli přijati podle svých představ. O kvalitě vzdělávání v naší škole vypovídají i provedené SCIO testy. Ty řadí naši školu mezi 30% nejlepších škol v republice. I mezi jednotlivci jsme získali významná ocenění v rámci kraje. Žák 9. třídy naší školy získal ocenění za nejlepší výsledek v Ústeckém kraji v testování klíčových kompetencí žáků 8. a 9. tříd ZŠ a VLG. Naše škola se zapojila do projektu EU Peníze školám. Tento projekt přinesl naší škole nemalé finanční prostředky, které jsme využili na vybavení školy ICT technikou a na individualizaci výuky. Tabulka č. 6 Přehled o přijatých žácích na školy druhého cyklu Typ školy počet přijatých žáků Gymnázia 1 Studijní obory 6 Učební obory 5 Tabulka č. 7 - Výsledky výchovy a vzdělávání na základních školách k Počet Počet Prospěl Počet žáků, Počet žáků s Počet žáků Počet žáků se integrovaných žáků kteří opravnými s opravnými. zkouškami v a s vyzna- neprospěli zkouškami z 1 zkouškami ze 2 náhr.termínu. zdravotně postiž. menáním předmětu předmětů CELKEM Tabulka č. 8 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Žáci, kteří ukončili školní docházku v: Přešli do speciálních škol: roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. celkem z 1. stupně 2. stupně celkem Tabulka č. 9 - Počet žáků, kteří odešli ze základních škol do víceletých gymnázií na konzervatoře 0 0 6

7 Tabulka č Výsledky výchovy a vzdělávání na základních školách Počet žáků s 2 st. z chování Počet žáků s 3.st. z chování Zameškané hodiny celkem z celku neomluvené hodiny celkem Celkem Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity Školní družinu navštěvovalo 50 dětí, které byly rozděleny do dvou oddělení. Na škole jsou vyčleněny dvě třídy jako herny školní družiny. Školní družina využívala dále třídu výpočetní techniky, kulturní místnost, hudebnu, ateliér a sportovní halu. Toto uspořádání vyhovovalo. Materiální vybavení družiny je většinou zastaralé, pro příští školní rok bude prioritou vybavit třídy ŠD v souladu s moderními požadavky na účelné a bezpečné zařízení pro odpočinek i práci žáků. Vychovatelky se snaží obohatit činnost družiny různorodými aktivitami podle celoročního plánu. V letošním školním roce to bylo např. vánoční pečení a zdobení perníčků, Čertí rej, Vánoce pro rodiče, Maškarní rej, Velikonoční veselí, Pálení čarodějnic, výlet do ZOO v Děčíně, Noční družina. Ve školním roce pracovalo při škole 6 zájmových kroužků, jejichž činností se zúčastňovalo asi 70 dětí : Kroužek keramiky - vedoucí Z. Volhejnová Máťa - vedoucí L. Kalinová Šachový kroužek - vedoucí J. Říha, M. Michňo Florbal - vedoucí J. Adamec Bruslení+hokej - vedoucí J. Adamec Taneční skupina Freedom - trenérky TS Další mimoškolní aktivita se nesla v duchu podpory vzdělávání. Učitelky vedly nadstavbové kroužky předmětů, které samy vyučují. Náplní byla forma doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. V tomto školním roce jsme uspořádali několik zajímavých akcí. Jako každý rok jsme se zapojili do sběru tříděného odpadu, zejména PET lahví a papíru. Tyto sběry většinou organizujeme společně s podzimním a jarním úklidem okolí školy, kterému říkáme Akce Z neboli Zahrada. Při těchto akcích se snažíme upravit školní pozemek tak, aby mohl sloužit pro sportovní a rekreační vyžití dětí. Letos jsme se opět zapojili do celorepublikového vzdělávacího projektu Recyklohraní s cílem osvěty a vzdělávání žáků ( i rodičů ) v problematice nakládání s odpady a jejich třídění. Další velmi zdařilou akcí byl šestý Školní ples. Náš ples pojímáme jako představení vycházejících žáků, kteří si připraví krátké předtančení a program pro rodiče, učitele a bývalé starší spolužáky. Přípravu plesu a jeho koordinaci mělo na starosti Sdružení rodičů a přátel dětí naší školy. 7

8 SRPDŠ zorganizovalo také podzimní a jarní burzu oblečení a spolu se školní družinou, učitelkami a žáky 1. stupně Velikonoční jarmark. V adventním období jsme uspořádali Vánoční trhy na školním dvoře i prostorách vánočně vyzdobené školní budovy, kde mohly děti prodat své výrobky z hodin pracovních činností. I letos nám s těmito trhy pomohla agentura Armagedon, která nás přenesla do období středověku a předvedla starobylá řemesla, z nichž některá si mohly děti i samy vyzkoušet. Velmi úspěšní byli žáci 1. stupně na ekologické soutěži Ekoden, pořádaném MAS Labské skály pro základní školy Mikroregionu Labské skály v květnu V červnu se všechny třídy vydaly na jednodenní i vícedenní třídní výlety. Děti si na tyto výlety částečně přispívají z výtěžku za školní sběr, který jsme v tomto školním roce organizovali dvakrát. Naše škola se aktivně zapojuje do projektu PAŽIT, který organizuje Krajský úřad Ústeckého kraje. Jedná se o výjezdy třídních kolektivů do přírody, kde je pro žáky připraven program v oblasti přírodních věd. Dotace z tohoto programu využily všechny třídy 1. stupně při pobytu ve středisku Natura Rumburk. Žáci 2. stupně ZŠ absolvovali dva týdenní výjezdy. V září adaptační pobyt v Harrachově a v červnu týdenní pobyt se zaměřením na outdoorové aktivity v LDT Jaroměř u Kaplice. Na konci tohoto olympijského školního roku se uskutečnila Školní olympiáda v netradičních disciplínách. Tabulka č. 11 Výjezd do zahraničí Cílová země Termín Výchov. vzdělávací cíl Počet účastníků Podle plánu se žáci účastnili kulturních a vzdělávacích akcí v Ústí nad Labem i ve škole, besed, přednášek a výstav, dále osmi divadelních představení v ústeckých a děčínských divadlech. Žáci 1. stupně byli na dni otevřených dveří v prostorách České televize v Praze. Problém protidrogové prevence škola nepodceňuje. Metodička protidrogové prevence se stará o objednávání materiálů s protidrogovou tématikou a organizaci besed a pohovorů. Učitelka rodinné výchovy se touto problematikou zabývá ve všech ročnících druhého stupně. Na 1. stupni mají učitelky tématiku zdravého životního stylu včleněnu do svých učebních plánů a nenásilnou formou s ní seznamují i ty nejmenší děti. Každý rok naši žáci 1. stupně také plní úkoly a zpracovávají pracovní listy v celoplošném preventivním výukovém programu péče o chrup Zdravé zuby. Dopravní výchova, zabezpečena Městskou policií Ústí nad Labem, probíhala ve 4. ročníku, který opět vyhrál putovní pohár MP Ústí n. L. za své výsledky v testech a obhájil tak vítězství žáků loňského 4. ročníku. Obdrželi jsme ocenění Nejlepší škola v dopravní výchově okresu Ústí nad Labem, 2 žákyně dostaly ocenění za nejlepší výsledek v dopravní výchově mezi všemi žáky ústeckého okresu. Také v okresním kole soutěže Mladý cyklista dosáhli žáci 4. třídy pěkného umístění na 3. místě. 8

9 3. Zabezpečení speciální výchovy a vzdělávání V základní škole je věnována rozsáhlá péče integrovaným žákům se SPU. Těchto žáků bylo ve školním roce celkem 13 od třetího do devátého ročníku. Všechny náležitosti k integraci zdravotně postižených dětí a žáků do škol a školských zařízení byly splněny. Ambulantní nápravu SPU vedou učitelky, které jsou v tomto smyslu kvalifikovány absolvováním příslušných kurzů. Ve škole jsou takové učitelky celkem čtyři. Při zápisu dětí do prvního ročníku provádějí učitelky testování a doporučují rodičům odborné vyšetření jejich dítěte ve školském poradenském zařízení v souvislosti se žádostmi o odklad školní docházky. S poradnou máme již několik let dobrou spolupráci. Se žáky s potvrzenou SPU začínají určené učitelky ihned pracovat, aby jim pomohly překonávat obtíže. Se žáky, u kterých předpokládáme, že mají specifické poruchy učení a dosud nebyli vyšetřeni, pracují učitelé podle podpůrných programů. 4. Školská rada Ve škole pracuje Školská rada, která jednala v tomto školním roce na čtyřech zasedáních. IV. Informace o výsledcích kontrol provedených ČŠI V letošním roce na naší škole inspekce neproběhla. V měsíci červnu 2012 provedla ČŠI prošetřování stížnosti na nezajištění kvalifikovaného pedagoga při výuce žáků v 1. ročníku a shledala stížnost nedůvodnou. Tabulka č Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce na ZŠ Oblast inspekční činnosti Závěr ČŠI Opatření provedená školou V. Informace o hospodaření Přílohou této výroční zprávy je přehled o hospodaření naší příspěvkové organizace k Je zřejmé, že výsledek je zkreslen zejména tím, že školní rok se nekryje s rokem účetním, a proto jsou některé kapitoly ve schodku a některé v přebytku. Toto se většinou vyrovná s koncem kalendářního roku. I letos předpokládáme, že naše organizace bude mít vyrovnaný rozpočet. Velmi záleží na počasí, neboť velkou položkou rozpočtu jsou platby za energie, které se vyúčtují až se začátkem příštího roku. V kalendářním roce 2011 jsme mohli poprvé vyčíslit přínos nově nainstalované fotovoltaické elektrárny, jejíž panely pokrývají plochou střechu přístavby hlavní budovy. Zisk z výroby a prodeje elektrické energie za rok 2011 byl Kč. Prioritou z ekonomického hlediska je zateplení budov, které řešíme ve spolupráci se zřizovatelem. 9

10 V tomto školním roce se nám podařilo vhodnými investicemi zajistit nové vybavení školními lavicemi pro další dvě třídy prvního stupně. V tomto trendu chceme dále pokračovat i v letech příštích a za několik let obměnit lavice ve všech třídách. V rámci získávání finančních prostředků se snažíme zapojovat do projektů vypisovaných různými institucemi. Podařilo se nám zapojit do projektu EU Peníze školám, v rámci kterého jsme vybavili školu moderními ICT technologiemi. Ty by měly napomoci kvalitnějšímu vzdělávání. Dalším projektem, který jsme dokončili ve spolupráci se zřizovatelem, je projekt nové knihovny v Libouchci. Tato knihovna se nachází v prostoru školy, je nyní vybavena novým zařízením a pracovními stolky s počítači s připojením na internet. Přílohy: Výroční zpráva mateřské školy Inventurní soupis - stavy účtů k Mgr. Dana Březinová ředitelka ZŠ a MŠ Libouchec, p.o. 10

11 DOLOŽKA k Výroční zprávě za rok Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou na jejím zasedání dne Za školskou radu: předseda ŠR Magdaléna Krejčová. člen ŠR Mgr. Jan Adamec. člen ŠR Josef Kdolský.. 11

VÝROČÍ ZPRÁVA O ČIOSTI ZÁKLADÍ ŠKOLY LIBOUCHEC ve školním roce 2012/2013

VÝROČÍ ZPRÁVA O ČIOSTI ZÁKLADÍ ŠKOLY LIBOUCHEC ve školním roce 2012/2013 VÝROČÍ ZPRÁVA O ČIOSTI ZÁKLADÍ ŠKOLY LIBOUCHEC ve školním roce 2012/2013 (Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání školský zákon) Libouchec 1.10.2013

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ředitelka ZŠ a MŠ Libouchec

ředitelka ZŠ a MŠ Libouchec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBOUCHEC ve školním roce 2013/2014 (Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání školský zákon) Libouchec 10.10.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více