INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK. ze zahájení konference k projektu města Jeseník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK. ze zahájení konference k projektu města Jeseník"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ze zahájení konference k projektu města Jeseník ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

2 OBSAH: 1) Charakteristika projektu ) Průběh realizace projektu ) Realizační tým projektu ) Anotace konference východiska a důvody pro realizaci akce ) Program konference ) Prezentované příspěvky ) Zajištění publicity konference ) Účast na konferenci ) Fotodokumentace akce ) Přílohy ) CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Název projektu: Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.04/ Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Období realizace projektu: Rozpočet projektu: Kč Příjemce dotace: Město Jeseník Partneři projektu: ZŠ Vápenná ZŠ Česká Ves ZŠ Jeseník ZŠ a MŠ Supíkovice ZŠ Javorník Hnutí Brontosaurus Jeseníky Klíčové aktivity projektu: Analýza a tvorba evaluačních nástrojů Podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy Aktivity pedagogických a vedoucích pracovníků Tvorba partnerství a šíření dobré praxe Aplikace a využití ICT Testování vlastní evaluace Inovace a aktualizace vzdělávacích dokumentů Podpora enviromentální výchovy a vzdělávání Zpracovatel projektu: Regionální institut pro vzdělávání o.p.s. 2

3 2) PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU Město Jeseník obdrželo na jaře letošního roku dotaci z globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 8 mil. Kč na projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů reg. číslo: CZ.1.07/1.04 / Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt město zahájilo a jeho realizace potrvá do Partnerem projektu města Jeseník je Hnutí Brontosaurus Jeseníky a základní školy: ZŠ Vápenná, ZŠ Česká Ves, ZŠ Jeseník, ZŠ a MŠ Supíkovice a ZŠ Javorník. Prvořadým cílem projektu je právě v těchto zmíněných základních školách zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání a to prostřednictvím nastavení efektivního evaluačního systému. Provádění evaluace je povinnou záležitostí každé školy, vyplývající ze školského zákona a prováděcích předpisů. Samotná evaluace pak spočívá v opakovaném monitoringu, sběru dat a vyhodnocování výsledků činnosti žáků, pedagogů i vedení školy v určitém sledovaném období. Na základě těchto informací obdržených z pravidelného hodnocení získají základní školy i zřizovatelé zpětnou vazbu efektivity vzdělávacího procesu a podklady pro tvorbu krátkodobých i střednědobých vzdělávacích dokumentů a budou tak nuceni systematicky přemýšlet o práci školy. Prostřednictvím evaluace škola pozná a do budoucna využije své silné stránky, a naopak se bude snažit minimalizovat ty slabé, tak aby dosáhla nejvyšší kvality a efektivity vyučovacího procesu. Zřizovatelům budou poskytnuty mimo jiné podklady pro srovnání výsledků vzdělávání jednotlivých základních škol. Díky aktivitám Hnutí Brontosaurus Jeseníky budou v partnerských základních školách v průběhu realizace projektu organizovány ekovýchovné programy, vzdělávací akce, terénní programy, ekosoutěže, exkurze a přednášky. Cílem všech aktivit je podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty zúčastněných základních škol a obohacení učiva všech tříd základních škol o ekologický rozměr. Realizací projektu město Jeseník pozvedne úroveň a kvalitu základního školství a vytvoří systém pro udržitelný rozvoj lidských zdrojů v mikroregionu. 3

4 3) REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU: Projektový manažer: Administrátor: Účetní: Odborný garant: Odborný garant: Ing. Jakub Kulíšek Ing. Martina Kašpárková Lenka Frenclová Iva Peitlová RNDr. et Ing. Lenka Cimbálníková Pracovní skupiny základních škol: ZŠ Česká Ves ZŠ Javorník ZŠ Jeseník ZŠ a MŠ Supíkovice ZŠ Vápenná Hnutí Brontosaurus: Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Mgr. Iveta Skřivánková Mgr. Zdeněk Hořava Mgr. Marek Bury Mgr. Dagmar Petřeková Mgr. Roman Mrosek Mgr. Milada Ormancová Martina Ambrožová Antonín Ďopan Mgr. Jarmila Lašáková Mgr. Irena Krajčiová Bořivoj Kubíček Mgr. Petra Böserová Mgr. Marta Nosková Tomáš Hradil Ing. Eva Glabazňová Martina Lešková Mgr. Věra Ingrová Hana Chasáková Tomáš Sedláček 4

5 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU Předseda řídícího výboru: MUDr. Jiří Staňa Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1978). Začínal jako internista v nemocnici v Jeseníku, od roku 1992 se stal ředitelem Zdravotnické záchranné sužby v Jeseníku a v roce 1996 složil atestaci z Urgentní medicíny. Tuto funkci zastával do roku 2005, kdy nastoupil jako generální ředitel Priessnitzových léčebných lázní. Od října roku 2006 se stal uvolněným 2. místostarostou města Jeseníku. V současné době navíc zastává funkci předsedy správní rady Mikroregionu Jesenicko, předsedy správní rady Jesenické rozvojové o.p.s. a prezidenta sportovního klubu Rallye Rejvíz. V rámci projektu města Jeseník působí jako předseda řídícího výboru, který je nejvyšším orgánem v rámci organizační struktury projektu. Projektový manažer: Ing. Jakub Kulíšek Je odborným poradcem pro oblast strategického plánování, regionálního rozvoje, strukturálních fondů a rozvoje lidských zdrojů. Koordinuje řadu projektů, související s čerpáním dotačních titulů Evropské unie. Je zakladatelem a statutárním místopředsedou občanského sdružení UNESCO Club Centrum pro rozvoj lidských zdrojů, které podporuje měkké projekty a aktivity v Olomouckém kraji. Byl členem realizačního týmu několika mezinárodních projektů financovaných z programu INTERREG IIIC. Zastává funkci předsedy Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky Rady Statutárního města Přerov, je členem Komise strategického plánování, pro podporu podnikatelského prostředí a strukturálních fondů EU Rady Statutárního města Přerov, Komise cestovního ruchu města Šumperk a Komise pro vnější vztahy Olomouckého kraje. Jakub Kulíšek je manažerem projektu, který má na starosti vedení realizačního týmu a interakci realizačního týmu s řídícím výborem. Administrátor: Ing. Martina Kašpárková Je absolventkou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě, obor Veřejná ekonomika a správa. Ve své profesní kariéře se zaměřuje na oblast globálních grantů evropských programů, zejména na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pracovala jako projektová manažerka, moderátorka odborných promo diskuzí a regionální koordinátora pro olomoucký kraj. V současnosti koordinuje projekty financované z dotačních titulů Evropské unie, v roce 2008 spolurealizovala projekt financovaný ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Je členkou Rady přerovských listů Statutárního města Přerova, a od března roku 2009 je členkou realizačního týmu projektu města Jeseník, kde ve funkci administrátora projektu zajišťuje nezbytné činnosti k zabezpečení agendy celé realizace projektu. 5

6 Odborný garant: RNDr. e t Ing. Lenka Cimbálníková Absolventkou Univerzity J. E. Purkyně Brno, Přírodovědecká fakulta, obor matematika fyzika a VUT Brno, Podnikatelská fakulta, obor ekonomika a řízení průmyslu. V současné době vykonává funkci proděkanky pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání FF UP v Olomouci, vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci, pozici odborné asistentky Katedry sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci: obor management a vzdělávání dospělých a odborného garanta studijního oboru Školský management. Je lektorem v oblasti managementu a rozvoje lidských zdrojů. V rámci projektu města Jeseník zajišťuje garanci a monitoring informačních workshopů a odborných přednášek, zodpovídá za tvorbu partnerství s UP a šíření dobré praxe a supervizi při pilotním testování vytvořeného evaluačního systému. Odborný garant: Iva Peitlová Od roku 1996 pracovala na Školském úřadu v Jeseníku, v současné době pracuje jako vedoucí oddělení školství Městského úřadu Jeseník. V projektu jako odborný garant zodpovídá za metodickou pomoc školám, výměnu informací mezi veřejnou správou, školami a realizačním týmem projektu Účetní: Lenka Frenclová Od roku 2003 pracuje jako referent oddělení školství Městského úřadu v Jeseníku. Od března 2009 je finančním manažerem projektu města Jeseník. V rámci tohoto projektu zodpovídá za komplexní finanční řízení, za komunikaci s bankou, vedení bankovního účtu, kontrolu bankovních operací, kontrolu podkladů pro žádosti o platbu a přípravu podkladů pro finanční část monitorovacích zpráv. Pracovní skupiny základních škol Členové pracovních skupin základních škol se v projektu města Jeseník budou podílet na vytváření evaluačního systému školy v rámci aktivit 01 a 02, a následně také spolupodílet na aktualizaci a inovaci ŠVP, čímž přispějí k implementaci změn do vzdělávacího procesu vlastní školy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ VES Mgr. Zdeňka Blišťanová Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Druhým rokem pracuje jako ředitelka Základní školy v České Vsi. Po celou ped. praxi učila žáky na 1. stupni, v posledních letech vyučuje matematiku a hudební výchovu. 6

7 Mgr. Milada Podolská Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Poslední 2 roky zastává funkci zástupkyně ředitelky ZŠ Česká Ves. Po celou dobu praxe vyučuje na 1. stupni ZŠ. Mgr. Iveta Skřivánková Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pracuje jako učitelka prvního stupně ZŠ, posledních 12 let učí na ZŠ Česká Ves. ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK Mgr. Zdeněk Hořava Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 1985 pracuje jako učitel na Základní škole Javorník, kde posledních 5 let vykonává funkci ředitele školy. Na škole vyučuje předměty matematika, informatika a zeměpis. Mgr. Marek BURY Absolvent fakulty Tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Osm let působil jako středoškolský učitel na gymnáziu v Třinci. Od roku 2003 učí na ZŠ v Javorníku, především tělesnou výchovu a zeměpis. Poslední tři roky zastává funkci zástupce ředitele. Mgr. Dagmar Petřeková Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě. Pracuje jako učitelka prvního stupně na Základní škole Javorník. 7

8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JESENÍK Mgr. Roman Mrosek Vystudoval pedagogickou fakultu v Ostravě. Již 16 let vykonává funkci ředitele školy, z toho poslední 3 roky na ZŠ Jeseník. Na této škole učí německý jazyk a hudební výchovu. Martina Ambrožová Vystudovala střední školu textilní v Jeseníku, následně pak úspěšně absolvovala sociálně-právní akademii v Ostravě. Ve funkci administrativní pracovnice je již 10 let spjata se základními školami v Jeseníku. Milada Ormancová vystudovala pedagogickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci, více než 10 let pracuje ve funkci zástupce ředitele základní školy. V posledních letech vyučuje předmětům informatika a základy administrativy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE Antonín Ďopan Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostrava, pracoval jako učitel a zástupce ředitele, od školního roku 2008/09 zastává funkci ředitele ZŠ a MŠ Supíkovice, okres Jeseník. Mimo jiné vyučuje předměty zeměpis a rodinná výchova a ve volném čase se věnuje trénování basketbalu. Mgr. Irena Krajčiová Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, od roku 1994 pracuje jako učitelka na prvním stupni Základní školy a Mateřské školy Supíkovice. 8

9 Mgr. Jarmila Lašáková Vystudovala Pedagogickou Fakultu v Ostravě kombinaci ruský jazyk - občanská výchova. Pracuje jako učitelka 2. stupně od roku 1986 Poslední rok zastává funkci zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Supíkovice, okres Jeseník. Vyučuje předměty anglický a ruský jazyk. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÁPENNÁ Bořivoj Kubíček Vystudoval pedagogickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci. Nastoupil na Základní školu ve Vápenné,kde pracoval jako učitel,později jako zástupce ředitele. Posledních 6 let zastává funkci ředitele na téže škole. Vyučuje tělesnou výchovu a vede na škole sportovní kroužek a kroužky košíkové a florbalu. Mgr. Petra Böserová Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ Vápenná. Na škole vede kroužek country tanců. Je koordinátorkou ŠVP na 1. stupni. Mgr. Marta Nosková Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, pracuje jako učitelka 2.stupně na ZŠ Vápenná. Na škole vede keramický kroužek. Je koordinátorkou ŠVP na 2. stupni. 9

10 PARTNER HNUTÍ BRONTOSAURUS Tomáš Hradil Původně strojař (SŠ), sociální pracovník, technolog atd., je již 20 let aktivním členem Hnutí Brontosaurus, z toho 7 let ředitelem jesenické pobočky a 4 roky předseda Hnutí Brontosaurus ČR. Má na svém kontě rozjezd několika velkých dobrovolnických a zážitkově-pedagogických programů zejména pro mládež, zaměřených na ochranu přírody a záchranu a obnovu kulturního dědictví, do nichž se v průběhu uplynulých let zapojily již tisíce (nejen) mladých lidí. V projektu Města Jeseník pracuje jako supervizor ekologické výchovy a lektor některých programů realizovaných v partnerských školách. Ing. Eva Glabazňová - pracuje v Hnutí Brontosaurus Jeseníky od května 2007 jako projektová koordinátorka. Vystudovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, obor Regionální rozvoj. Jako dobrovolnice organizuje od roku 1995 letní dětské tábory a od roku 2000 dobrovolnické tábory Prázdniny s Brontosaurem na Jesenicku. V projektu města Jeseník se podílí na koordinaci práce Hnutí Brontosaurus Jeseníky pro tento projekt a na tvorbě ekoprogramů pro školy. Mgr. Hana Chasáková - v Hnutí Brontosaurus Jeseníky pracuje od roku Vystudovala MFF UK v Praze obor učitelství M F. V dubnu 2004 se zúčastnila školení o ekovýchově společnosti Alcedo. Od října 2008 do února 2009 absolvovala kurz Paratus ukončený zkouškami a získáním osvědčení organizátor Hnutí Brontosaurus, hlavní vedoucí dětských táborů a volnočasový pracovník. V Hnutí Brontosaurus Jeseníky mimojiné vede jako hlavní organizátor příměstské tábory pro děti do 12 let (2x červenec 2007 Duhové pohádky, červenec 2008 Zachraňte musuranu, červenec 2009 Cesta do středověku). Spoluorganizovala loňský letní dobrovolnický tábor Tajný kód Johann Schroth. V rámci projektu města Jeseník pracuje jako expert na ekoprogramy, speciálně na programy v terénu. Mgr. Martina Lešková vystudovala přírodovědeckou fakultu univerzity Palackého v Olomouci obor Ochrana a tvorba krajiny. Souběžně s tím si studium doplnila o pedagogické minimum. Od ledna 2009 pracuje v Hnutí Brontosaurus jako koordinátorka některých akcí a zároveň se účastní přípravy ekologických programů v rámci projektu města. V projektu města Jeseník se jako člen pracovního týmu bude zabývat přípravou ekologických programů a jejich realizací na školách. 10

11 4) ANOTACE KONFERENCE VÝCHODISKA A DŮVODY PRO REALIZACI AKCE Olomoucký kraj dne 16. května 2008 vyhlásil první výzvy pro globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zaměřené na podporu neinvestičních projektů v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji. Financování je zajištěno z Evropského sociální fondu (85 %) a ze státního rozpočtu (15 %). Globální grant je projekt, pomocí něhož kraj přerozděluje finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie jiným subjektům do oblastí, které jsou vymezeny jednotlivými operačními programy. Právě z tohoto grantu získalo město Jeseník dotaci na realizaci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů Prostřednictvím uskutečnění konference chce město Jeseník poukázat na možnost získat tyto finanční prostředky a informovat právě o svém způsobu jejich využití. Konference se uskutečnila v pátek dne 5. června 2009 v prostorách kaple ve městě Jeseníku. Cílem konference bylo informovat co nejširší veřejnost o finančních prostředcích, které město Jeseník získalo z první výzvy globálního grantu Olomouckého kraje, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a zejména o aktivitách, které z těchto prostředků budou v rámci zmiňovaného projektu realizovány. Konferenci připravilo město Jeseník za účelem informovat cílovou skupinu o existenci, smyslu a cílech projektu. Na konferenci vystoupili i zástupci partnera projektu Hnutí Brontosaurus, kteří zde měli možnost prezentovat enviromentálně zaměřené aktivity realizované v rámci projektu. 5) PROGRAM KONFERENCE 10:30 11:00 Prezence 11:00 11:05 Zahájení konference MUDr. Jiří Staňa Místostarosta města Jeseník 11:05 12:00 Cíle projektu Ing. Jakub Kulíšek Manažer projektu 12:00 12:45 Realizace projektu Ing. Martina Kašpárková Administrátor projektu Přestávka, občerstvení 13:00 14:00 Aktivity partnera projektu Hnutí Brontosaurus Tomáš Hradil Ing. Eva Glabazňová 11

12 6) PREZENTOVANÉ PŘÍSPĚVKY MUDr. Jiří Staňa Místostarosta města Jeseník oficiálně zahájil konferenci a předal slovo realizátorům projektu. Ing. Jakub Kulíšek Ing. Kulíšek informoval přítomné o genezi přípravy projektu, hlavních cílech dotačního titulu i projektu a jeho smyslu pro cílovou skupinu. Stručně představil realizační tým a partnery. Ing. Martina Kašpárková Ing. Martina Kašpárková představila projekt realizovaný ve městě Jeseník. Vysvětlila klíčové aktivity projektu, seznámila veřejnost s rozpočtem, se kterým realizační tým disponuje a popsala základní cíle a výstupy, které se město i partneři budou snažit v průběhu dalších měsíců naplnit. Tomáš Hradil Tomáš Hradil seznámil přítomné se všemi aktivitami, které Hnutí Brontosaurus realizuje pro cílovou skupinu zapojenou do projektu města. Prostřednictvím fotografií v připravené powerpointové prezentaci názorně tyto činnosti ukázal a popsal. Poukázal na enviromentální rozměr prací Hnutí Brontosaurus. Ing. Eva Glabazňová Ing. Glabazňová vytýčila nejvýznamnější činnosti a aktivity, které budou do budoucna angažovanými pracovníky Hnutí Brontosaurus realizovány v rámci projektu města Jeseník. 7) ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY KONFERENCE Pro účel oslovení co nejširšího počtu obyvatel a zajištění jejich účasti na konferenci byla uskutečněna poměrně velká propagační kampaň, která probíhala v několika rovinách. Inzerce v tisku V Šumperském a Jesenickém deníku a ve Zpravodaji školství Olomouckého kraje byly uveřejněny články informující o projektu včetně pozvánky na připravovanou konferenci. Webové stránky města Na internetových stránkách města Jeseník byla uveřejněna informace o připravované konferenci včetně pozvánky na tuto akci Plakáty Prostřednictvím výlepových ploch města Jeseník byly po celém městě uveřejněny plakáty velikosti A3 informující o konferenci. Pozvánky Elektronickou poštou byly všem pracovníkům městského úřadu Jeseník a všem ředitelům škol z Jesenicka rozeslány pozvánky na připravovanou konferenci. Letáčky Všem účastníkům konference byly rozdány letáčky vytvořené speciálně pro tuto akci. Letáček obsahuje základní informace o projektu. 12

13 8) ÚČAST NA KONFERENCI Konference se zúčastnilo 70 lidí všech věkových kategorií, a to jak žáků a učitelů cílových skupin projektu, tak i širší veřejnosti. Účastníci načerpali informace o realizovaném projektu i o možnostech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Detailně byli seznámeni o aktivitách Hnutí Brontosaurus a enviromentálním rozměru projektu. 13

14 9) FOTODOKUMENTACE AKCE 14

15 10) PŘÍLOHY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Město Jeseník si Vás dovoluje pozvat na konferenci uskutečněnou v rámci projektu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.04/ Konference se koná dne od 11:00 hod v prostorách Kaple v Jeseníku Konference bude zahájena Mgr. Petrem Procházkou, starostou města Jeseníku PROGRAM: 1) ÚVODNÍ SLOVO MUDr. Jiří Staňa, místostarosta města Jeseník 2) CÍLE PROJEKTU Ing. Jakub Kulíšek, manažer projektu 3) REALIZACE PROJEKTU Ing. Kašpárková, administrátor projektu 4) AKTIVITY PARTNERA PROJEKTU Hnutí Brontosaurus Tomáš Hradil, Ing. Eva Glabazňová Cílem konference je informovat o fi nančních prostředcích, které město získalo z globálního grantu Olomouckého kraje a o aktivitách, které z těchto prostředků budou v rámci projektu realizovány. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/ Operační program: OP V zdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Období realizace projektu: Rozpočet projektu: Kč Příjemce dotace: Město Jeseník Partneři projektu: ZŠ Vápenná ZŠ Česká Ves ZŠ Jeseník ZŠ a MŠ Supíkovice ZŠ Javorník Hnutí Brontosaurus Jeseníky Klíčové aktivity projektu: Analýza a tvorba evaluačních nástrojů Podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy Aktivity pedagogických a vedoucích pracovníků Tvorba partnerství a šíření dobré praxe Aplikace a využití ICT Testování vlastní evaluace Inovace a aktualizace vzdělávacích dokumentů Podpora enviromentální výchovy a vzdělávání Zpracovatel projektu: Regionální institut pro vzdělávání o.p.s. Charakteristika projektu: Město Jeseník obdrželo na jaře roku 2009 dotaci z globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 8 mil. Kč na projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt město zahájilo a jeho realizace potrvá do Partnerem projektu města Jeseník je Hnutí Brontosaurus Jeseníky a základní školy: ZŠ Vápenná, ZŠ Česká Ves, ZŠ Jeseník, ZŠ a MŠ Supíkovice a ZŠ Javorník. Prvořadým cílem projektu je právě v těchto zmíněných základních školách zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání a to prostřednictvím nastavení efektivního evaluačního systému. Provádění evaluace je povinnou záležitostí každé školy, vyplývající ze školského zákona a prováděcích předpisů. Samotná evaluace pak spočívá v opakovaném monitoringu, sběru dat a vyhodnocování výsledků činnosti žáků, pedagogů i vedení školy v určitém sledovaném období. Na základě těchto informací obdržených z pravidelného hodnocení získají základní školy i zřizovatelé zpětnou vazbu efektivity vzdělávacího procesu a podklady pro tvorbu krátkodobých i střednědobých vzdělávacích dokumentů a budou tak nuceni systematicky přemýšlet o práci školy. Prostřednictvím evaluace škola pozná a do budoucna využije své silné stránky, a naopak se bude snažit minimalizovat ty slabé, tak aby dosáhla nejvyšší kvality a efektivity vyučovacího procesu. Zřizovatelům budou poskytnuty mimo jiné podklady pro srovnání výsledků vzdělávání jednotlivých základních škol. Díky aktivitám Hnutí Brontosaurus Jeseníky budou v partnerských základních školách v průběhu realizace projektu organizovány ekovýchovné programy, vzdělávací akce, terénní programy, ekosoutěže, exkurze a přednášky. Cílem všech aktivit je podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty zúčastněných základních škol a obohacení učiva všech tříd základních škol o ekologický rozměr. Realizací projektu město Jeseník pozvedne úroveň a kvalitu základního školství a vytvoří systém pro udržitelný rozvoj lidských zdrojů v mikroregionu. Realizační tým projektu: Projektový manažer: Ing. Jakub Kulíšek Administrátor: Ing. Martina Kašpárková Účetní: Lenka Frenclová Odborný garant: Iva Peitlová Odborný garant: RNDr. et Ing. Lenka Cimbálníková Ing. Jakub Kulíšek Ing. Martina Kašpárková Pracovní skupiny základních škol: ZŠ Česká Ves Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Mgr. Iveta Skřivánková ZŠ Javorník Mgr. Zdeněk Hořava Mgr. Marek Bury Mgr. Dagmar Petřeková ZŠ Jeseník Mgr. Roman Mrosek Mgr. Milada Ormancová Martina Ambrožová ZŠ a MŠ Supíkovice Antonín Ďopan Mgr. Jarmila Lašáková Mgr. Irena Krajčiová ZŠ Vápenná Bořivoj Kubíček Mgr. Petra Böserová Mgr. Marta Nosková Hnutí Brontosaurus: Tomáš Hradil Ing. Eva Glabazňová Martina Lešková Mgr. Věra Ingrová Hana Chasáková Tomáš Sedláček INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt města Jeseník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ 15

16 16 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě dne: 18.09.2012 Schválení ve Školské radě dne: 18.09.2012 Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka školy 1 1. Základní údaje

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 142 ze dne 7.2.2012 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013 Rada

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mgr. Jan Musil, ředitel školy V Jáchymově, 29.08.2014 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více