INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK. ze zahájení konference k projektu města Jeseník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK. ze zahájení konference k projektu města Jeseník"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ze zahájení konference k projektu města Jeseník ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

2 OBSAH: 1) Charakteristika projektu ) Průběh realizace projektu ) Realizační tým projektu ) Anotace konference východiska a důvody pro realizaci akce ) Program konference ) Prezentované příspěvky ) Zajištění publicity konference ) Účast na konferenci ) Fotodokumentace akce ) Přílohy ) CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Název projektu: Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.04/ Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Období realizace projektu: Rozpočet projektu: Kč Příjemce dotace: Město Jeseník Partneři projektu: ZŠ Vápenná ZŠ Česká Ves ZŠ Jeseník ZŠ a MŠ Supíkovice ZŠ Javorník Hnutí Brontosaurus Jeseníky Klíčové aktivity projektu: Analýza a tvorba evaluačních nástrojů Podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy Aktivity pedagogických a vedoucích pracovníků Tvorba partnerství a šíření dobré praxe Aplikace a využití ICT Testování vlastní evaluace Inovace a aktualizace vzdělávacích dokumentů Podpora enviromentální výchovy a vzdělávání Zpracovatel projektu: Regionální institut pro vzdělávání o.p.s. 2

3 2) PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU Město Jeseník obdrželo na jaře letošního roku dotaci z globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 8 mil. Kč na projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů reg. číslo: CZ.1.07/1.04 / Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt město zahájilo a jeho realizace potrvá do Partnerem projektu města Jeseník je Hnutí Brontosaurus Jeseníky a základní školy: ZŠ Vápenná, ZŠ Česká Ves, ZŠ Jeseník, ZŠ a MŠ Supíkovice a ZŠ Javorník. Prvořadým cílem projektu je právě v těchto zmíněných základních školách zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání a to prostřednictvím nastavení efektivního evaluačního systému. Provádění evaluace je povinnou záležitostí každé školy, vyplývající ze školského zákona a prováděcích předpisů. Samotná evaluace pak spočívá v opakovaném monitoringu, sběru dat a vyhodnocování výsledků činnosti žáků, pedagogů i vedení školy v určitém sledovaném období. Na základě těchto informací obdržených z pravidelného hodnocení získají základní školy i zřizovatelé zpětnou vazbu efektivity vzdělávacího procesu a podklady pro tvorbu krátkodobých i střednědobých vzdělávacích dokumentů a budou tak nuceni systematicky přemýšlet o práci školy. Prostřednictvím evaluace škola pozná a do budoucna využije své silné stránky, a naopak se bude snažit minimalizovat ty slabé, tak aby dosáhla nejvyšší kvality a efektivity vyučovacího procesu. Zřizovatelům budou poskytnuty mimo jiné podklady pro srovnání výsledků vzdělávání jednotlivých základních škol. Díky aktivitám Hnutí Brontosaurus Jeseníky budou v partnerských základních školách v průběhu realizace projektu organizovány ekovýchovné programy, vzdělávací akce, terénní programy, ekosoutěže, exkurze a přednášky. Cílem všech aktivit je podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty zúčastněných základních škol a obohacení učiva všech tříd základních škol o ekologický rozměr. Realizací projektu město Jeseník pozvedne úroveň a kvalitu základního školství a vytvoří systém pro udržitelný rozvoj lidských zdrojů v mikroregionu. 3

4 3) REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU: Projektový manažer: Administrátor: Účetní: Odborný garant: Odborný garant: Ing. Jakub Kulíšek Ing. Martina Kašpárková Lenka Frenclová Iva Peitlová RNDr. et Ing. Lenka Cimbálníková Pracovní skupiny základních škol: ZŠ Česká Ves ZŠ Javorník ZŠ Jeseník ZŠ a MŠ Supíkovice ZŠ Vápenná Hnutí Brontosaurus: Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Mgr. Iveta Skřivánková Mgr. Zdeněk Hořava Mgr. Marek Bury Mgr. Dagmar Petřeková Mgr. Roman Mrosek Mgr. Milada Ormancová Martina Ambrožová Antonín Ďopan Mgr. Jarmila Lašáková Mgr. Irena Krajčiová Bořivoj Kubíček Mgr. Petra Böserová Mgr. Marta Nosková Tomáš Hradil Ing. Eva Glabazňová Martina Lešková Mgr. Věra Ingrová Hana Chasáková Tomáš Sedláček 4

5 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU Předseda řídícího výboru: MUDr. Jiří Staňa Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1978). Začínal jako internista v nemocnici v Jeseníku, od roku 1992 se stal ředitelem Zdravotnické záchranné sužby v Jeseníku a v roce 1996 složil atestaci z Urgentní medicíny. Tuto funkci zastával do roku 2005, kdy nastoupil jako generální ředitel Priessnitzových léčebných lázní. Od října roku 2006 se stal uvolněným 2. místostarostou města Jeseníku. V současné době navíc zastává funkci předsedy správní rady Mikroregionu Jesenicko, předsedy správní rady Jesenické rozvojové o.p.s. a prezidenta sportovního klubu Rallye Rejvíz. V rámci projektu města Jeseník působí jako předseda řídícího výboru, který je nejvyšším orgánem v rámci organizační struktury projektu. Projektový manažer: Ing. Jakub Kulíšek Je odborným poradcem pro oblast strategického plánování, regionálního rozvoje, strukturálních fondů a rozvoje lidských zdrojů. Koordinuje řadu projektů, související s čerpáním dotačních titulů Evropské unie. Je zakladatelem a statutárním místopředsedou občanského sdružení UNESCO Club Centrum pro rozvoj lidských zdrojů, které podporuje měkké projekty a aktivity v Olomouckém kraji. Byl členem realizačního týmu několika mezinárodních projektů financovaných z programu INTERREG IIIC. Zastává funkci předsedy Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky Rady Statutárního města Přerov, je členem Komise strategického plánování, pro podporu podnikatelského prostředí a strukturálních fondů EU Rady Statutárního města Přerov, Komise cestovního ruchu města Šumperk a Komise pro vnější vztahy Olomouckého kraje. Jakub Kulíšek je manažerem projektu, který má na starosti vedení realizačního týmu a interakci realizačního týmu s řídícím výborem. Administrátor: Ing. Martina Kašpárková Je absolventkou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě, obor Veřejná ekonomika a správa. Ve své profesní kariéře se zaměřuje na oblast globálních grantů evropských programů, zejména na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pracovala jako projektová manažerka, moderátorka odborných promo diskuzí a regionální koordinátora pro olomoucký kraj. V současnosti koordinuje projekty financované z dotačních titulů Evropské unie, v roce 2008 spolurealizovala projekt financovaný ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Je členkou Rady přerovských listů Statutárního města Přerova, a od března roku 2009 je členkou realizačního týmu projektu města Jeseník, kde ve funkci administrátora projektu zajišťuje nezbytné činnosti k zabezpečení agendy celé realizace projektu. 5

6 Odborný garant: RNDr. e t Ing. Lenka Cimbálníková Absolventkou Univerzity J. E. Purkyně Brno, Přírodovědecká fakulta, obor matematika fyzika a VUT Brno, Podnikatelská fakulta, obor ekonomika a řízení průmyslu. V současné době vykonává funkci proděkanky pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání FF UP v Olomouci, vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci, pozici odborné asistentky Katedry sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci: obor management a vzdělávání dospělých a odborného garanta studijního oboru Školský management. Je lektorem v oblasti managementu a rozvoje lidských zdrojů. V rámci projektu města Jeseník zajišťuje garanci a monitoring informačních workshopů a odborných přednášek, zodpovídá za tvorbu partnerství s UP a šíření dobré praxe a supervizi při pilotním testování vytvořeného evaluačního systému. Odborný garant: Iva Peitlová Od roku 1996 pracovala na Školském úřadu v Jeseníku, v současné době pracuje jako vedoucí oddělení školství Městského úřadu Jeseník. V projektu jako odborný garant zodpovídá za metodickou pomoc školám, výměnu informací mezi veřejnou správou, školami a realizačním týmem projektu Účetní: Lenka Frenclová Od roku 2003 pracuje jako referent oddělení školství Městského úřadu v Jeseníku. Od března 2009 je finančním manažerem projektu města Jeseník. V rámci tohoto projektu zodpovídá za komplexní finanční řízení, za komunikaci s bankou, vedení bankovního účtu, kontrolu bankovních operací, kontrolu podkladů pro žádosti o platbu a přípravu podkladů pro finanční část monitorovacích zpráv. Pracovní skupiny základních škol Členové pracovních skupin základních škol se v projektu města Jeseník budou podílet na vytváření evaluačního systému školy v rámci aktivit 01 a 02, a následně také spolupodílet na aktualizaci a inovaci ŠVP, čímž přispějí k implementaci změn do vzdělávacího procesu vlastní školy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ VES Mgr. Zdeňka Blišťanová Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Druhým rokem pracuje jako ředitelka Základní školy v České Vsi. Po celou ped. praxi učila žáky na 1. stupni, v posledních letech vyučuje matematiku a hudební výchovu. 6

7 Mgr. Milada Podolská Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Poslední 2 roky zastává funkci zástupkyně ředitelky ZŠ Česká Ves. Po celou dobu praxe vyučuje na 1. stupni ZŠ. Mgr. Iveta Skřivánková Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pracuje jako učitelka prvního stupně ZŠ, posledních 12 let učí na ZŠ Česká Ves. ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK Mgr. Zdeněk Hořava Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 1985 pracuje jako učitel na Základní škole Javorník, kde posledních 5 let vykonává funkci ředitele školy. Na škole vyučuje předměty matematika, informatika a zeměpis. Mgr. Marek BURY Absolvent fakulty Tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Osm let působil jako středoškolský učitel na gymnáziu v Třinci. Od roku 2003 učí na ZŠ v Javorníku, především tělesnou výchovu a zeměpis. Poslední tři roky zastává funkci zástupce ředitele. Mgr. Dagmar Petřeková Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě. Pracuje jako učitelka prvního stupně na Základní škole Javorník. 7

8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JESENÍK Mgr. Roman Mrosek Vystudoval pedagogickou fakultu v Ostravě. Již 16 let vykonává funkci ředitele školy, z toho poslední 3 roky na ZŠ Jeseník. Na této škole učí německý jazyk a hudební výchovu. Martina Ambrožová Vystudovala střední školu textilní v Jeseníku, následně pak úspěšně absolvovala sociálně-právní akademii v Ostravě. Ve funkci administrativní pracovnice je již 10 let spjata se základními školami v Jeseníku. Milada Ormancová vystudovala pedagogickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci, více než 10 let pracuje ve funkci zástupce ředitele základní školy. V posledních letech vyučuje předmětům informatika a základy administrativy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE Antonín Ďopan Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostrava, pracoval jako učitel a zástupce ředitele, od školního roku 2008/09 zastává funkci ředitele ZŠ a MŠ Supíkovice, okres Jeseník. Mimo jiné vyučuje předměty zeměpis a rodinná výchova a ve volném čase se věnuje trénování basketbalu. Mgr. Irena Krajčiová Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, od roku 1994 pracuje jako učitelka na prvním stupni Základní školy a Mateřské školy Supíkovice. 8

9 Mgr. Jarmila Lašáková Vystudovala Pedagogickou Fakultu v Ostravě kombinaci ruský jazyk - občanská výchova. Pracuje jako učitelka 2. stupně od roku 1986 Poslední rok zastává funkci zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Supíkovice, okres Jeseník. Vyučuje předměty anglický a ruský jazyk. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÁPENNÁ Bořivoj Kubíček Vystudoval pedagogickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci. Nastoupil na Základní školu ve Vápenné,kde pracoval jako učitel,později jako zástupce ředitele. Posledních 6 let zastává funkci ředitele na téže škole. Vyučuje tělesnou výchovu a vede na škole sportovní kroužek a kroužky košíkové a florbalu. Mgr. Petra Böserová Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ Vápenná. Na škole vede kroužek country tanců. Je koordinátorkou ŠVP na 1. stupni. Mgr. Marta Nosková Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, pracuje jako učitelka 2.stupně na ZŠ Vápenná. Na škole vede keramický kroužek. Je koordinátorkou ŠVP na 2. stupni. 9

10 PARTNER HNUTÍ BRONTOSAURUS Tomáš Hradil Původně strojař (SŠ), sociální pracovník, technolog atd., je již 20 let aktivním členem Hnutí Brontosaurus, z toho 7 let ředitelem jesenické pobočky a 4 roky předseda Hnutí Brontosaurus ČR. Má na svém kontě rozjezd několika velkých dobrovolnických a zážitkově-pedagogických programů zejména pro mládež, zaměřených na ochranu přírody a záchranu a obnovu kulturního dědictví, do nichž se v průběhu uplynulých let zapojily již tisíce (nejen) mladých lidí. V projektu Města Jeseník pracuje jako supervizor ekologické výchovy a lektor některých programů realizovaných v partnerských školách. Ing. Eva Glabazňová - pracuje v Hnutí Brontosaurus Jeseníky od května 2007 jako projektová koordinátorka. Vystudovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, obor Regionální rozvoj. Jako dobrovolnice organizuje od roku 1995 letní dětské tábory a od roku 2000 dobrovolnické tábory Prázdniny s Brontosaurem na Jesenicku. V projektu města Jeseník se podílí na koordinaci práce Hnutí Brontosaurus Jeseníky pro tento projekt a na tvorbě ekoprogramů pro školy. Mgr. Hana Chasáková - v Hnutí Brontosaurus Jeseníky pracuje od roku Vystudovala MFF UK v Praze obor učitelství M F. V dubnu 2004 se zúčastnila školení o ekovýchově společnosti Alcedo. Od října 2008 do února 2009 absolvovala kurz Paratus ukončený zkouškami a získáním osvědčení organizátor Hnutí Brontosaurus, hlavní vedoucí dětských táborů a volnočasový pracovník. V Hnutí Brontosaurus Jeseníky mimojiné vede jako hlavní organizátor příměstské tábory pro děti do 12 let (2x červenec 2007 Duhové pohádky, červenec 2008 Zachraňte musuranu, červenec 2009 Cesta do středověku). Spoluorganizovala loňský letní dobrovolnický tábor Tajný kód Johann Schroth. V rámci projektu města Jeseník pracuje jako expert na ekoprogramy, speciálně na programy v terénu. Mgr. Martina Lešková vystudovala přírodovědeckou fakultu univerzity Palackého v Olomouci obor Ochrana a tvorba krajiny. Souběžně s tím si studium doplnila o pedagogické minimum. Od ledna 2009 pracuje v Hnutí Brontosaurus jako koordinátorka některých akcí a zároveň se účastní přípravy ekologických programů v rámci projektu města. V projektu města Jeseník se jako člen pracovního týmu bude zabývat přípravou ekologických programů a jejich realizací na školách. 10

11 4) ANOTACE KONFERENCE VÝCHODISKA A DŮVODY PRO REALIZACI AKCE Olomoucký kraj dne 16. května 2008 vyhlásil první výzvy pro globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zaměřené na podporu neinvestičních projektů v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji. Financování je zajištěno z Evropského sociální fondu (85 %) a ze státního rozpočtu (15 %). Globální grant je projekt, pomocí něhož kraj přerozděluje finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie jiným subjektům do oblastí, které jsou vymezeny jednotlivými operačními programy. Právě z tohoto grantu získalo město Jeseník dotaci na realizaci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů Prostřednictvím uskutečnění konference chce město Jeseník poukázat na možnost získat tyto finanční prostředky a informovat právě o svém způsobu jejich využití. Konference se uskutečnila v pátek dne 5. června 2009 v prostorách kaple ve městě Jeseníku. Cílem konference bylo informovat co nejširší veřejnost o finančních prostředcích, které město Jeseník získalo z první výzvy globálního grantu Olomouckého kraje, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a zejména o aktivitách, které z těchto prostředků budou v rámci zmiňovaného projektu realizovány. Konferenci připravilo město Jeseník za účelem informovat cílovou skupinu o existenci, smyslu a cílech projektu. Na konferenci vystoupili i zástupci partnera projektu Hnutí Brontosaurus, kteří zde měli možnost prezentovat enviromentálně zaměřené aktivity realizované v rámci projektu. 5) PROGRAM KONFERENCE 10:30 11:00 Prezence 11:00 11:05 Zahájení konference MUDr. Jiří Staňa Místostarosta města Jeseník 11:05 12:00 Cíle projektu Ing. Jakub Kulíšek Manažer projektu 12:00 12:45 Realizace projektu Ing. Martina Kašpárková Administrátor projektu Přestávka, občerstvení 13:00 14:00 Aktivity partnera projektu Hnutí Brontosaurus Tomáš Hradil Ing. Eva Glabazňová 11

12 6) PREZENTOVANÉ PŘÍSPĚVKY MUDr. Jiří Staňa Místostarosta města Jeseník oficiálně zahájil konferenci a předal slovo realizátorům projektu. Ing. Jakub Kulíšek Ing. Kulíšek informoval přítomné o genezi přípravy projektu, hlavních cílech dotačního titulu i projektu a jeho smyslu pro cílovou skupinu. Stručně představil realizační tým a partnery. Ing. Martina Kašpárková Ing. Martina Kašpárková představila projekt realizovaný ve městě Jeseník. Vysvětlila klíčové aktivity projektu, seznámila veřejnost s rozpočtem, se kterým realizační tým disponuje a popsala základní cíle a výstupy, které se město i partneři budou snažit v průběhu dalších měsíců naplnit. Tomáš Hradil Tomáš Hradil seznámil přítomné se všemi aktivitami, které Hnutí Brontosaurus realizuje pro cílovou skupinu zapojenou do projektu města. Prostřednictvím fotografií v připravené powerpointové prezentaci názorně tyto činnosti ukázal a popsal. Poukázal na enviromentální rozměr prací Hnutí Brontosaurus. Ing. Eva Glabazňová Ing. Glabazňová vytýčila nejvýznamnější činnosti a aktivity, které budou do budoucna angažovanými pracovníky Hnutí Brontosaurus realizovány v rámci projektu města Jeseník. 7) ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY KONFERENCE Pro účel oslovení co nejširšího počtu obyvatel a zajištění jejich účasti na konferenci byla uskutečněna poměrně velká propagační kampaň, která probíhala v několika rovinách. Inzerce v tisku V Šumperském a Jesenickém deníku a ve Zpravodaji školství Olomouckého kraje byly uveřejněny články informující o projektu včetně pozvánky na připravovanou konferenci. Webové stránky města Na internetových stránkách města Jeseník byla uveřejněna informace o připravované konferenci včetně pozvánky na tuto akci Plakáty Prostřednictvím výlepových ploch města Jeseník byly po celém městě uveřejněny plakáty velikosti A3 informující o konferenci. Pozvánky Elektronickou poštou byly všem pracovníkům městského úřadu Jeseník a všem ředitelům škol z Jesenicka rozeslány pozvánky na připravovanou konferenci. Letáčky Všem účastníkům konference byly rozdány letáčky vytvořené speciálně pro tuto akci. Letáček obsahuje základní informace o projektu. 12

13 8) ÚČAST NA KONFERENCI Konference se zúčastnilo 70 lidí všech věkových kategorií, a to jak žáků a učitelů cílových skupin projektu, tak i širší veřejnosti. Účastníci načerpali informace o realizovaném projektu i o možnostech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Detailně byli seznámeni o aktivitách Hnutí Brontosaurus a enviromentálním rozměru projektu. 13

14 9) FOTODOKUMENTACE AKCE 14

15 10) PŘÍLOHY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Město Jeseník si Vás dovoluje pozvat na konferenci uskutečněnou v rámci projektu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.04/ Konference se koná dne od 11:00 hod v prostorách Kaple v Jeseníku Konference bude zahájena Mgr. Petrem Procházkou, starostou města Jeseníku PROGRAM: 1) ÚVODNÍ SLOVO MUDr. Jiří Staňa, místostarosta města Jeseník 2) CÍLE PROJEKTU Ing. Jakub Kulíšek, manažer projektu 3) REALIZACE PROJEKTU Ing. Kašpárková, administrátor projektu 4) AKTIVITY PARTNERA PROJEKTU Hnutí Brontosaurus Tomáš Hradil, Ing. Eva Glabazňová Cílem konference je informovat o fi nančních prostředcích, které město získalo z globálního grantu Olomouckého kraje a o aktivitách, které z těchto prostředků budou v rámci projektu realizovány. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/ Operační program: OP V zdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Období realizace projektu: Rozpočet projektu: Kč Příjemce dotace: Město Jeseník Partneři projektu: ZŠ Vápenná ZŠ Česká Ves ZŠ Jeseník ZŠ a MŠ Supíkovice ZŠ Javorník Hnutí Brontosaurus Jeseníky Klíčové aktivity projektu: Analýza a tvorba evaluačních nástrojů Podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy Aktivity pedagogických a vedoucích pracovníků Tvorba partnerství a šíření dobré praxe Aplikace a využití ICT Testování vlastní evaluace Inovace a aktualizace vzdělávacích dokumentů Podpora enviromentální výchovy a vzdělávání Zpracovatel projektu: Regionální institut pro vzdělávání o.p.s. Charakteristika projektu: Město Jeseník obdrželo na jaře roku 2009 dotaci z globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 8 mil. Kč na projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt město zahájilo a jeho realizace potrvá do Partnerem projektu města Jeseník je Hnutí Brontosaurus Jeseníky a základní školy: ZŠ Vápenná, ZŠ Česká Ves, ZŠ Jeseník, ZŠ a MŠ Supíkovice a ZŠ Javorník. Prvořadým cílem projektu je právě v těchto zmíněných základních školách zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání a to prostřednictvím nastavení efektivního evaluačního systému. Provádění evaluace je povinnou záležitostí každé školy, vyplývající ze školského zákona a prováděcích předpisů. Samotná evaluace pak spočívá v opakovaném monitoringu, sběru dat a vyhodnocování výsledků činnosti žáků, pedagogů i vedení školy v určitém sledovaném období. Na základě těchto informací obdržených z pravidelného hodnocení získají základní školy i zřizovatelé zpětnou vazbu efektivity vzdělávacího procesu a podklady pro tvorbu krátkodobých i střednědobých vzdělávacích dokumentů a budou tak nuceni systematicky přemýšlet o práci školy. Prostřednictvím evaluace škola pozná a do budoucna využije své silné stránky, a naopak se bude snažit minimalizovat ty slabé, tak aby dosáhla nejvyšší kvality a efektivity vyučovacího procesu. Zřizovatelům budou poskytnuty mimo jiné podklady pro srovnání výsledků vzdělávání jednotlivých základních škol. Díky aktivitám Hnutí Brontosaurus Jeseníky budou v partnerských základních školách v průběhu realizace projektu organizovány ekovýchovné programy, vzdělávací akce, terénní programy, ekosoutěže, exkurze a přednášky. Cílem všech aktivit je podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty zúčastněných základních škol a obohacení učiva všech tříd základních škol o ekologický rozměr. Realizací projektu město Jeseník pozvedne úroveň a kvalitu základního školství a vytvoří systém pro udržitelný rozvoj lidských zdrojů v mikroregionu. Realizační tým projektu: Projektový manažer: Ing. Jakub Kulíšek Administrátor: Ing. Martina Kašpárková Účetní: Lenka Frenclová Odborný garant: Iva Peitlová Odborný garant: RNDr. et Ing. Lenka Cimbálníková Ing. Jakub Kulíšek Ing. Martina Kašpárková Pracovní skupiny základních škol: ZŠ Česká Ves Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Mgr. Iveta Skřivánková ZŠ Javorník Mgr. Zdeněk Hořava Mgr. Marek Bury Mgr. Dagmar Petřeková ZŠ Jeseník Mgr. Roman Mrosek Mgr. Milada Ormancová Martina Ambrožová ZŠ a MŠ Supíkovice Antonín Ďopan Mgr. Jarmila Lašáková Mgr. Irena Krajčiová ZŠ Vápenná Bořivoj Kubíček Mgr. Petra Böserová Mgr. Marta Nosková Hnutí Brontosaurus: Tomáš Hradil Ing. Eva Glabazňová Martina Lešková Mgr. Věra Ingrová Hana Chasáková Tomáš Sedláček INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt města Jeseník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ 15

16 16 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Program prezentace: 1. část informační Stručné seznámení s OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta 2007-2013 Globální granty realizované

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 14 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

4. zasedání Řídícího výboru

4. zasedání Řídícího výboru 4. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán pro ORP Jablunkov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000138 15. prosince 2016 Program 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 2. Kontrola usnášeníschopnosti

Více

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference 7. 12. 2011, Olomouc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA GYMNÁZIÍCH

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA GYMNÁZIÍCH MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA GYMNÁZIÍCH Projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu České republiky 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU Realizátor projektu: Koalice nevládek Pardubicka,

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Název projektu UČITELÉ ONLINE Příjemce Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Datum zahájení realizace 14. 10. 2014 Datum ukončení

Více

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc.

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc. KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA Doc PaedDr RNDr MILADA ŠVECOVÁ, CSc 2016 Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám v : Budování

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Projekt INNOREF. 22.8.2007 Seminář je spolufinancován z prostředků EU 2

Projekt INNOREF. 22.8.2007 Seminář je spolufinancován z prostředků EU 2 Projekt INNOREF Seminář k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Ostrava, 21. srpna - Ing. Jitka Krabicová Projekt INNOREF Inovace a efektivita využívání

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KAP základní informace Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Základní nástroj

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvorba evaluačních nástrojů, návazná podpora a supervize 2. Popis zakázky Projekt s názvem Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů Globální granty Olomouckého kraje na léta 2007-2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem: MŠMT ČR spolufinancování bude

Více

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU EKONOM - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 v rámci semináře Výměna zkušeností s realizací projektu OPVK PRAHA 6. února 2014 1 Stručné

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Studujeme moderně a dvojjazyčně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/01.0007

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer

Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer Přehled maximálních doporučených hodinových sazeb bez odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022

Projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022 Report závěrečné odborné konference projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022 V Mostě, dne 23.6.2008 Zpracovatel: OMNI TEMPORE

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Zápis. Slova se ujal metodik MAP Vítězslav Rous. Představil podstatu a cíle MAP ORP Náměšť nad Oslavou:

Zápis. Slova se ujal metodik MAP Vítězslav Rous. Představil podstatu a cíle MAP ORP Náměšť nad Oslavou: Zápis Z ustavujícího zasedání Řídícího výboru MAP ORP Náměšť n/osl reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000727 MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám 104, velká zasedací místnost 7. června 2016 Proqram: 1)

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

Výroční zpráva o činnosti rok 2014

Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která působí na trhu od r. 2012. Identifikace společnosti: Centrum aplikovaného výzkumu

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Koutna.iva@seznam.cz Telefon 605 806 840

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Koutna.iva@seznam.cz Telefon 605 806 840 PROFESNÍ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Jméno a příjmení, titul Yvona Koutná, Ing. e-mail Koutna.iva@seznam.cz Telefon 605 806 840 PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ Specialista s 30tiletou praxí (z toho 20 let ve školství,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více