Základní škola Nový Rychnov. Školní řád. Schválila pedagogická rada dne: Platí od: Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nový Rychnov. Školní řád. Schválila pedagogická rada dne: 31. 8. 2007. Platí od: 3. 9. 2007. ... Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škola Nový Rychnov Školní řád Schválila pedagogická rada dne: Platí od: Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy

2 Základní škola Nový Rychnov ŘÁD ŠKOLY Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb přihlíţí k základním fyziologickým potřebám ţáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. A. Organizace učebního dne 1.Školní budova se otevírá v 7.05 hodin a uzavírá se po skončení vyučování. Při nultých hodinách se začátkem výuky v 6.30 hodin otevírá školu příslušný pracovník, pokud jiţ nebyla otevřena vychovatelkou školní druţiny. 2.Pro ţáky je od 6.00 hodin otevřena školní druţina. 3.Učebny jsou v mimoučební době uzamčeny. V kaţdé třídě je stanovena sluţba, která po příchodu do školy vyzvedne klíč a třídu odemkne. Vyučující poslední vyučovací hodiny třídu uzamkne a klíč dá do sborovny. 4.Pouţívání učeben mimo vyučovací dobu musí být předem ohlášeno řediteli školy. 5.Vyučování začíná zvoněním. Časové rozvrţení vyučovacích hodin: 1. hodina hodina hodina hodina hodina polední přestávka I. stupeň 6. hodina polední přestávka II. stupeň 7. hodina hodina hodina

3 B. Organizace práce pedagogických pracovníků Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví ţáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti.třídní učitelé průběţně seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnosti zjištěnými u ţáka problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy.všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. 1. Vyučování se řídí rozvrhem hodin, který schvaluje ředitel školy. 2. Učitelé přicházejí do školy 25 minut před zahájením svých vyučovacích hodin. Učitelé I. stupně vykonávají 15 minut před zahájením vyučování dozor ve své třídě. Případný pozdní příchod omluví učitel vedení školy. 3. Na kaţdou vyučovací hodinu se učitel řádně připravuje. 4. Jakoukoli změnu v rozvrhu schvaluje ředitel školy. 5. Učitelé sledují přehled suplování, který je vyvěšen na rozvrhové tabuli ve sborovně, vţdy před svou volnou hodinou a před odchodem domů. 6. Důvod nepřítomnosti ohlásí učitel nejpozději do 7.00 hodin. 7. Učitel vchází do třídy tak, aby těsně po zvonění začínal hodinu.vyţaduje kázeň ţáků jejich připravenost na vyučování, čistotu ve třídě a dodrţování hygienických zásad. Nepřípustné je přetahovat vyučovací hodinu. 8. Po skončení vyučování vyučující uzamkne třídu, klíč uloţí ve sborovně, resp. pověsí na věšák klíčů a odvede ţáky do školní jídelny (do šatny, na respirium). 9. Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování vyučující předává ţáky, kteří jsou přihlášeni do školní druţiny vychovatelkám školní druţiny. Ostatní odvádí do šatny, resp. do školní jídelny. 10. Vyučující přináší a odnáší třídní knihu, která je uloţena ve sborovně školy. 11. Kouření ve veřejných prostorách školy a v okolí školy je zakázáno. 12. Učitelé pravidelně informují rodiče (zákonného zástupce) o prospěchu ţáka, informují jej také o kaţdém mimořádném zhoršení prospěchu a výchovných problémech ţáka. Informují rodiče o dalších mimořádných okolnostech týkajících se jejich dítěte, např. poškození zařízení dítětem, kontakt dítěte s jinou osobou, chování ţáka pod vlivem alkoholu nebo jiné látky, podezření o kouření ţáka apod. 13. Učitelé sledují zdravotní stav ţáka a v případě náhlého onemocnění ţáka (indispozice, úraz) informují vedení školy a rodiče ţáka. Nemocný ţák přinese po skončení nemoci omluvenku v ţákovské kníţce podepsanou rodiči nebo lékařem. V případě onemocnění ţáka nakaţlivou 3

4 infekční nemocí jsou rodiče povinni v co nejkratší době informovat školu o tomto onemocnění. 14. Všichni zaměstnanci školy oznamují řediteli školy své poznatky, které svědčí o tom, ţe ţák uţívá omamné látky, dopouští se gamblerství, šikany, trestné činnosti nebo je ohroţen jinými sociálně patologickými jevy, dále je-li vystaven šikaně, týrání, případně jinému neţádoucímu zacházení ve škole i mimo školu. 15. Při úraze poskytne učitel ţákovi nebo jiné osobě první pomoc, popř. zajistí ošetření lékařem. Úraz ihned nahlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, popř. vyplní předepsané formuláře. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy ţáků a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 16. Odchod se ţáky na naplánovanou akci mimo školu ohlásí učitel předem vedení školy. Pokud třída opouští v době vyučování školní budovu, zodpovídá vyučující za klid a kázeň (rovněţ při příchodu do školy). 17. Učitelé dodrţují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipoţární předpisy. 18. V budově lze pouţívat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno pouţívat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice umístěna mimo podloţku, ze které je napájena el. energií. 19. Ve všech prostorách školy platí zákaz poţívání alkoholu, pouţívání elektrických ponorných vařičů, ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních a kabinetech. C. Povinnosti dozírajícího učitele 1.Pedagogický dozor je vykonáván podle rozvrhu schváleného ředitelem školy. Vykonávají ho dva učitelé. Rozvrh dozorů je vyvěšen ve sborovně a ve školní jídelně. 2.Pokud nemůţe učitel z jakýchkoli důvodů dozor vykonávat, je povinen tuto skutečnost předem ohlásit vedení školy. 3.O první přestávce zajišťuje učitel II. stupně pořádek v jídelně, učitel I. stupně vykonává dozor ve školní druţině, kde ţáci svačí a kde je zajištěn pitný reţim. O velké přestávce je dozor vykonáván na školním hřišti v případě příznivého počasí. V případě nepříznivého počasí a v zimním období zůstávají ţáci o velké přestávce ve svých třídách, dozírající učitelé se pohybují po chodbách a nahlíţejí do tříd. Do odborných učeben a jiných tříd přecházejí ţáci těsně před zvoněním na vyučovací hodinu. 4.Dozor v šatně vykonává od příslušný učitel II. stupně. 5.Před zahájením vyučování vykonává dozor v prostorách II. stupně vychovatelka školní druţiny. 4

5 6.Na I. stupni zajišťují dozor před vyučováním ve třídách a na chodbách třídní učitelé I.. stupně. O 3. přestávce se třídní učitelé I. stupně zdrţují ve třídách, kde se připravují na vyučování, popř. kontrolují přesun ţáků na vyučování do jiné třídy. 7.Pedagogický dozor během akce pořádané mimo školu (plavecký výcvik, kulturní akce, exkurze apod.)vykonává nad ţáky učitel zajišťující tuto akci. 8.Ţákům je v době od hodin (4. vyučovací hodina) vydáván oběd. Po obědě odvede stanovený učitel I. stupně ţáky, kteří nejdou do školní druţiny, do šatny a dohlédne na jejich odchod. Dozírající učitel II. stupně dohlédne na to, aby se ţáci II. stupně po obědě nezdrţovali v šatnách. 9.Ţák předloţí potvrzení se souhlasem rodičů, ţe se o polední přestávce můţe zdrţovat mimo školu. Polední přestávkou se rozumí 4. a 6. vyučovací hodina v případě dělené hodiny tělesné výchovy. Pokud je ţák přihlášen do školní druţiny, zdrţuje se ve školní druţině. Pokud se ţák zdrţuje mimo školu, přichází do šatny 10 minut před zahájením vyučování, tj. v hodin, nebo ve hodin. Rovněţ ţák, který odchází na oběd domů, se vrací do školy 10 minut před zahájením vyučování. D. Povinnosti třídních učitelů 1.Třídní učitel zodpovídá za koordinaci výchovného působení ve své třídě, při řešení výchovných a prospěchových problémů spolupracuje s rodiči ţáka. Sleduje docházku do školy a vyţaduje včasnou omluvu nepřítomnosti ţáka podepsanou rodiči. Rodič (zákonný zástupce ţáka) je povinen omluvit nepřítomnost ţáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti ţáka písemně nebo telefonicky. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující můţe vyţádat prostřednictvím rodičů (zákonných zástupců) lékařské potvrzení. 2.Třídní učitel vede pedagogickou dokumentaci třídy, doplňuje katalogové listy ţáků. Dohlédne na to, aby ţáci měli v ţákovské kníţce uvedeno rodné číslo, telefonní číslo domů, nebo do zaměstnání rodičů, popř. podpisové vzory rodičů. 3.Zodpovídá za soustavné poučování ţáků o bezpečnosti a ochraně zdraví a o dodrţování školního řádu. 4.Plní úkoly dané plánem práce pro školní rok. 5.V naléhavých případech můţe na ţádost rodičů (zákonných zástupců) uvolnit ţáka na jeden den z vyučování. 6.Kontroluje, zda ţáci zacházejí šetrně s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem, dbá na estetický vzhled třídy, sleduje poškození a závady ve třídě a po dohodě s rodiči usiluje o konkrétní postihy, event. o finanční náhradu způsobených škod. 7.Vyţaduje, aby ţáci chránili své zdraví a zdraví svých spoluţáků. 8.Průběţně seznamuje ostatní pedagogy s novými skutečnostmi zjištěnými u ţáka problémy s chováním, zdravotní, rodinné a jiné problémy. 5

6 9.Zajistí souhlas rodičů, ţe v předepsané dokumentaci mohou být uvedena rodná čísla ţáků a fotografie jejich dětí lze pouţívat na internetových stránkách při prezentaci školy. Vnitřní řád pro ţáky školy A. Organizace příchodů a odchodů ţáků 1.Ţáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících. Ţáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby. 2.Ţáci přicházejí do školy nejpozději v 7.30 hodin. Pokud jsou ţáci přihlášeni do školní druţiny, mohou přijít do školy dříve a zdrţují se ve školní druţině (především dojíţdějící ţáci). Domácí ţáci přicházejí do školy nejdříve v 7.15 hodin. Výjimka je poskytnuta ţákům z Vyskytné, kteří mohou v době od 7.05 do 7.15 hodin počkat v šatně. Šatnu opouštějí ţáci na pokyn dozírajícího učitele nejdříve v 7.15 hodin. 3.Před vstupem do šatny si ţáci očistí obuv, odejdou do šaten, kde si na vyhrazeném místě odloţí oděv a obuv. Šatní skříňku si uzamkne. Odpovídá za pořádek a čistotu ve své skříňce, rovněţ i za klíč ke skříňce. V případě poškození skříňky nebo ztráty klíče zajistí ţák opravu nebo nový klíč. V šatnách se ţáci nezdrţují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je ţákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 4.Bez vědomí vyučujícího nesmí ţák opouštět školní budovu ani v době vyučování, ani o přestávkách. 5.Před vyučováním v dílnách, na školním pozemku nebo v odborných učebnách očekávají ţáci vyučujícího ve třídě pokud vyučující nestanoví jinak. B. Chování ţáka ve škole 1.Do sborovny, ředitelny a místnosti pro zástupce ředitele vstupují ţáci po zaklepání a na vyzvání přítomnou osobou. Horní vchod pouţívají ţáci pouze se souhlasem pedagogického pracovníka, v ostatních případech pouţívají vchod spodní (do šatny). 2.Jestliţe ţák musí z nutných důvodů odejít z vyučování nebo ze školní budovy, omlouvá svou nepřítomnost předem, a to: na dobu jedné hodiny vyučujícímu učiteli na dobu dvou a více hodin aţ na jeden den třídnímu učiteli na dobu delší řediteli školy (důvody sdělí rodič, zákonný zástupce ţáka) 3.V případě onemocnění ţáka jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni informovat třídního učitele nejpozději do tří dnů písemně nebo telefonicky, po návratu ţáka do školy na 6

7 omluvném listu v ţákovské kníţce. Omluvenku předloţí ţák třídnímu učiteli po návratu do školy. Při podezření na neomluvené absence si třídní učitel nebo jiný vyučující můţe vyţádat potvrzení lékaře. 4.Ţák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Rovněţ se ţákům nedoporučuje přinášet do školy cenné věci, např. šperky, mobilní telefony, větší obnosy peněz apod., nechávat je v šatně nebo v učebně. V nutných případech si je uschová u vyučujícího. Zjistí-li ţák ztrátu nebo odcizení osobních věcí či jejich poškození, hlásí to ihned třídnímu učiteli. 5.Po skončení vyučování si ţáci uklidí své pracovní místo, vyučující provede kontrolu čistoty a pořádku, uzavření oken a uzamkne učebnu. 6.Na oběd a do šaten odcházejí ţáci pohromadě za doprovodu vyučujícího. 7.Po skončení vyučování se ţáci nesmějí zdrţovat ve školní budově. Ţáci přihlášení do školní druţiny odejdou do školní druţiny.pokud zůstanou ţáci ve školní budově po vyučování, přejímá nad nimi dozor učitel, který o tom rozhodl. 8.Za porušení školního řádu ţáky je povaţováno provozování činností, které jsou zdraví škodlivé, např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneuţívání návykových látek a zdraví škodlivých látek. 9.Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči jiným ţákům nebo pracovníkům školy se vţdy povaţují za závaţné porušení školního řádu. Ţák neponiţuje a tělesně neubliţuje ostatním spoluţákům. 10. Při porušení školního řádu lze podle závaţnosti ţákovi uloţit: napomenutí třídního učitele důtku třídního učitele důtku ředitele školy Škola neprodleně oznámí uloţení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem ţákovi a jeho rodičům (zákonným zástupcům) a zaznamená je do dokumentace školy. 11. Ţák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se ţák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. 12. Pokud se ţák bude ve škole nevhodně chovat, můţe učitel rozhodnout o jeho neúčasti na akci pořádané školou (školní výlet, kulturní akce apod.). 13. Jakékoliv projevy šikany, nesnášenlivosti, netolerance a rasismu je třeba bezodkladně hlásit třídnímu učiteli. Kaţdý takový projev chování bude povaţován za závaţný přestupek. C. Chování ţáků při vyučování 7

8 1.Ţák se řádně a systematicky připravuje na vyučování, plní zodpovědně své ţákovské povinnosti. 2.Po zvonění očekávají ţáci příchod učitele na svých místech. Na lavicích mají připraveny pomůcky na hodinu. Přicházejícího učitele zdraví povstáním. Ţáci se omlouvají před zahájením výuky. 3.Třídní ţákovská sluţba připraví před zvoněním všechny potřebné pomůcky (křídy, mapy, pravítka apod.) a utře tabuli. 4.Při vyučování se ţáci chovají ukázněně, pozorně sledují výklad učitele, nevyrušují své spoluţáky, zapisují si poznámky a pracují podle pokynů učitele. Určené místo nesmějí bez dovolení měnit. Při zkoušení předkládají bez vyzvání ţákovské kníţky. Vyučovací hodina končí aţ na výslovný pokyn vyučujícího. Při odchodu učitele a kaţdé dospělé osoby ze třídy zdraví ţáci povstáním a vyčkají tak, dokud neopustí třídu 5.Ţák smí uţívat mobilního telefonu pouze v době přestávek. Po dobu vyučovací hodinymusí být mobilní telefon vypnut a na začátku vyučovací hodiny odloţen na místěstanoveném učitelem. 6.Nepřítomnost vyučujícího hlásí sluţba nejpozději 5 minut po začátku vyučování v ředitelně nebo ve sborovně. 7.Ţáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. 8.Ţáci musí při všech činnostech chránit své zdraví i zdraví svých spoluţáků. D. Chování ţáků o přestávkách a mimo vyučování 1.Během přestávek se ţáci chovají ukázněně, zdrţují se ve třídách nebo v respiriu školy, nevstupují do prostoru šaten ani jiných tříd. Po respiriu nepobíhají, nezdrţují se u oken, zábradlí, radiátorů a na WC. 2.Ţáci sami neotvírají okna, nezdrţují se u nich, nepokřikují z oken a nevyhazují z nich ţádné předměty. Rovněţ nemanipulují se ţaluziemi. 3.O velké přestávce se ţáci dle uváţení dozírajícího učitele zdrţují ve třídách, nebo na školním hřišti. V zimním období platí zákaz hrudování se a klouzání se v areálu školy. 4.Ţáci oslovují vyučujícího pane učiteli, paní učitelko. Ve škole i mimo školu zdraví učitele i dospělé osoby. 5.V dopravních prostředcích se ţáci chovají ukázněně, zdraví, při vstupu dívají přednost dospělým osobám, uvolňují jim místo. 6.Během polední přestávky ţáci opustí školní budovu (pokud nejsou přihlášeni ve školní druţině), předloţí souhlas rodičů, ţe se o polední přestávce mohou zdrţovat mimo školu. 8

9 V případě nepříznivého počasí se ţáci 6. a 7. třídy shromáţdí v 6. třídě, ţáci 8. a 9. třídy v 9. třídě. Dozor vykonává určený učitel. 7.Ţáci školy by neměli navštěvovat večerní představení kina, diskotéky, noční podniky apod. Po setmění by se ţáci neměli toulat mimo domov. Pokud by mělo časté toulání za následek zhoršení vyučovacích výsledků, bude škola informovat rodiče, s nimiţ projedná opatření k nápravě. E. Školní druţina 1.Činnost školní druţiny se řídí reţimem a plánem, ve kterém se střídají všechny sloţky činnosti. 2. Ţáci přicházejí do školní druţiny a odcházejí z ní dle zápisového lístku ve stanovenou dobu. 3. Při mimořádném uvolňování ţáka ze školní druţiny je nutná písemná omluvenka s datem a podpisem rodičů (zákonných zástupců). Na základě telefonního hovoru nebude dítě uvolněno. 4.V době pobytu ve školní druţině ţáci nepouţívají svých mobilních telefonů a mají je uloţeny v aktovkách. F. Hygiena a bezpečnost práce 1.Ţáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po pouţití WC. 2.Ţáci chodí do školy slušně a čistě oblečeni, učesáni a upraveni. 3.Pitný reţim je zajištěn pouze o 1. přestávce, o ostatních přestávkách si ţáci zajistí pití z vlastních zdrojů. Není dovoleno během přestávky odcházet pít do školní jídelny. 4.Kaţdý úraz či nehodu, k nimţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, na hřišti nebo na jiném místě ve škole či mimo ni, jsou ţáci povinni hlásit neprodleně vyučujícímu, popř. jinému učiteli. 5.Ţákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a vedením bez dozoru učitele. 6.Při přecházení ţáků na místa vyučování či při různých jiných akcích mimo budovu školy se ţáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny provázejícího učitele. Pro společné zájezdy tříd, lyţařské kurzy, plavecký výcvik apod. platí bezpečnostní předpisy, se kterými jsou ţáci předem seznámeni. 7.Při výuce v dílnách, cvičné kuchyni, na pozemcích, v odborných učebnách zachovávají ţáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení ţáků v první vyučovací hodině školního roku, o poučení provede učitel záznam do třídní knihy. G. Práva ţáků ve škole 9

10 1. Ţák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce. Na odpočinek a volný čas. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského souţití. Jeho názorům musí být dána náleţitá váha. Ţák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, zástupci ředitele, řediteli školy. Na poskytnutí pomoci v případě, ţe se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy. Můţe si vyţádat pomoc vyučujícího v případě, ţe neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneuţívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. V případě nutnosti a se souhlasem vyučujícího si v průběhu vyučovací hodiny dojít na WC. 2. Ţáci mají právo sdělit své připomínky vedení školy, popř. třídnímu učiteli prostřednictvím schránky důvěry, která je umístěna na viditelném místě, volně přístupná a uzamčená. 3. Jedenkrát měsíčně vysílá vedení školy rozhlasovou relaci, jejímţ obsahem je: pochvaly ţáků za reprezentaci školy a účast a umístění v soutěţích případné kázeňské přestupky a pokárání ţáků reakce na připomínky ve schránce důvěry organizační pokyny a připomínky pro následující měsíc 4. Ţáci si mohou ve třídě zaloţit ţákovskou samosprávu. 1x měsíčně se sejít s vedením školy a vznášet připomínky týkající se chodu školy. Vedení školy můţe prostřednictvím samosprávy zpětně působit na ţáky. H. Povinnosti zákonných zástupců ţáků Zákonní zástupci ţáku mají povinnost: zajistit, aby ţák docházel řádně do školy, na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání a chování ţáka ve škole a jejích součástech, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka a změny v těchto údajích. 10

11 dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování, pokud je ţák omlouván z rodinných důvodů, jedná se o závaţné rodinné důvody, např. pohřeb, svatbu, stěhování, nejedná se o nákupy, autoškolu apod. I. Pokyn ministra MŠMT ze Podle pokynu ministra MŠMT k prevenci a zneuţívání návykových látek ve školách a školských zařízeních platí zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce. O přestupku budou informováni rodiče. 11

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád

Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089 Školní řád I. Práva ţáků a zákonných zástupců Ţák má právo: 1. Na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 Úvod K povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Libáň jsem se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 162/2006 Vypracovala: Schválila: PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy PhDr. Zdena

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNÁREC. okres Pelhřimov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNÁREC. okres Pelhřimov ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNÁREC okres Pelhřimov Na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitel školy

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2006 Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Aktualizováno: 29.8.2006 S platností od: 4.9.2006 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu... 3 1.2.

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Školní řád. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Školní řád. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 624/2006 Sb. (školský zákon) I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Základní a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace

Základní a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace P R Á V A S ţákem bude jednáno v souladu s Úmluvou o právech dítěte ze dne 20.11.1989. Ţák má právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. Ţák má právo vyţadovat informace, které se týkají jeho prospěchu,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Č.j.:ZŠ Mo/412/2012 Ve Zlíně dne 5. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy 1. Obecná ustanovení Školní družina, dále jen družina, slouží k výchově vzdělávání, přípravě na školní vyučování,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Školní řád I. Práva a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

Školní řád I. Práva a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, Školní řád I. Práva a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci (studenti) mají právo

Více

Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou

Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou ŠKOLNÍ ŘÁD.DOC Strana 1 ze 8 Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou Obsah: I. Vymezení školního řádu II. Reţim školy III. Práva a povinnosti ţáků IV. Pravidla hodnocení a klasifikace ţáků V. Hygiena a zajištění

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, příspěvková organizace se sídlem Bohutín 103, 789 62 Olšany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY sm/17/2012 Pedagogická rada projednala

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD aktualizace listopad 2014 Ustanovení pro žáky a rodiče: Děti naší školy mají právo na: vzdělání podle programu Školního vzdělávacího

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD s přílohou č.1: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD s přílohou č.1: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VP01/2012 Účinnost od: 01. 09. 2012 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A5 Změny: 24.1.2014 odstavec

Více

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3. Škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nový Kostel, okres Cheb Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.2013 Změny: V souladu se zněním

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní řád Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012 Obsah: A. Práva žáků a zákonných zástupců dětí... 3 B. Povinnosti žáků...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

Školní řád a vnitřní řád školy

Školní řád a vnitřní řád školy Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przecz z Polskim Językiem Nauczania,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Školní řád. 1. Docházka do školy

Školní řád. 1. Docházka do školy Školní řád Zákon č. 561/2004 Sb. 21, 22, 30 ve znění pozdějších předpisů Základní škola Žamberk, 28. října 581, se sídlem ul. 28. října 581, Žamberk 564 01 1. Docházka do školy 1. Žáci jsou povinni účastnit

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 A. Obecná ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

I. Povinnosti a práva žáků

I. Povinnosti a práva žáků Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Příloha k ŠVP školní druţiny č. 1 Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace, nám. Svobody 88, 675 31, Jemnice P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení. II. Práva a povinnosti ţáků

Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení. II. Práva a povinnosti ţáků Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení 1. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ a) Práva žáka Všechna práva dítěte, jak jsou ustanovena v Úmluvě o právech dítěte a zakotvena v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 4/2012 Vypracovala: Mgr. Libuše Ježková Aktualizováno: 7.9.2012 S platností od: 7.9.2012 1 OBSAH OBSAH...2 1. Úvodní ustanovení...3 1.1. Ustanovení o školním řádu...3

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2002 Účinnost od: 1.9.2002 Počet stran

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola Hlinsko, Leţáků 1449, okres Chrudim Leţáků 1449, 539 01 Hlinsko VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Obecná ustanovení Školní družina, dále jen družina, slouží k výchově vzdělávání, přípravě na školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Příloha č. 3 Organizačního řádu Gymnázium A. Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl Organizační řád školy Školní řád Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy Vnitřní režim školy 1. Vyučování 2. Povinnosti pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců plynoucí ze specifiky školy 3. Režim práce s počítačem 4. Zajištění pitného režimu 5. Podmínky pohybové výchovy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Společná ustanovení 1. Školní budova se otevírá v 6:00 hodin. 2. Vyučování začíná v 7:50 hodin, končí nejpozději v 15:55

Více

ŠKOLNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD ZŠ

ŠKOLNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD ZŠ ZŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 ŠKOLNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD ZŠ KOLLÁROVA. I. Práva ţáků školy a rodičů a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Ţák má právo na vzdělání a rozvoj

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola Řenče,okres Plzeň-jih TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní řád

Základní škola Řenče,okres Plzeň-jih TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní řád Základní škola Řenče,okres Plzeň-jih TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní řád Na základě ustanovení 30 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více