Základní škola Nový Rychnov. Školní řád. Schválila pedagogická rada dne: Platí od: Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nový Rychnov. Školní řád. Schválila pedagogická rada dne: 31. 8. 2007. Platí od: 3. 9. 2007. ... Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škola Nový Rychnov Školní řád Schválila pedagogická rada dne: Platí od: Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy

2 Základní škola Nový Rychnov ŘÁD ŠKOLY Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb přihlíţí k základním fyziologickým potřebám ţáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. A. Organizace učebního dne 1.Školní budova se otevírá v 7.05 hodin a uzavírá se po skončení vyučování. Při nultých hodinách se začátkem výuky v 6.30 hodin otevírá školu příslušný pracovník, pokud jiţ nebyla otevřena vychovatelkou školní druţiny. 2.Pro ţáky je od 6.00 hodin otevřena školní druţina. 3.Učebny jsou v mimoučební době uzamčeny. V kaţdé třídě je stanovena sluţba, která po příchodu do školy vyzvedne klíč a třídu odemkne. Vyučující poslední vyučovací hodiny třídu uzamkne a klíč dá do sborovny. 4.Pouţívání učeben mimo vyučovací dobu musí být předem ohlášeno řediteli školy. 5.Vyučování začíná zvoněním. Časové rozvrţení vyučovacích hodin: 1. hodina hodina hodina hodina hodina polední přestávka I. stupeň 6. hodina polední přestávka II. stupeň 7. hodina hodina hodina

3 B. Organizace práce pedagogických pracovníků Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví ţáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti.třídní učitelé průběţně seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnosti zjištěnými u ţáka problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy.všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. 1. Vyučování se řídí rozvrhem hodin, který schvaluje ředitel školy. 2. Učitelé přicházejí do školy 25 minut před zahájením svých vyučovacích hodin. Učitelé I. stupně vykonávají 15 minut před zahájením vyučování dozor ve své třídě. Případný pozdní příchod omluví učitel vedení školy. 3. Na kaţdou vyučovací hodinu se učitel řádně připravuje. 4. Jakoukoli změnu v rozvrhu schvaluje ředitel školy. 5. Učitelé sledují přehled suplování, který je vyvěšen na rozvrhové tabuli ve sborovně, vţdy před svou volnou hodinou a před odchodem domů. 6. Důvod nepřítomnosti ohlásí učitel nejpozději do 7.00 hodin. 7. Učitel vchází do třídy tak, aby těsně po zvonění začínal hodinu.vyţaduje kázeň ţáků jejich připravenost na vyučování, čistotu ve třídě a dodrţování hygienických zásad. Nepřípustné je přetahovat vyučovací hodinu. 8. Po skončení vyučování vyučující uzamkne třídu, klíč uloţí ve sborovně, resp. pověsí na věšák klíčů a odvede ţáky do školní jídelny (do šatny, na respirium). 9. Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování vyučující předává ţáky, kteří jsou přihlášeni do školní druţiny vychovatelkám školní druţiny. Ostatní odvádí do šatny, resp. do školní jídelny. 10. Vyučující přináší a odnáší třídní knihu, která je uloţena ve sborovně školy. 11. Kouření ve veřejných prostorách školy a v okolí školy je zakázáno. 12. Učitelé pravidelně informují rodiče (zákonného zástupce) o prospěchu ţáka, informují jej také o kaţdém mimořádném zhoršení prospěchu a výchovných problémech ţáka. Informují rodiče o dalších mimořádných okolnostech týkajících se jejich dítěte, např. poškození zařízení dítětem, kontakt dítěte s jinou osobou, chování ţáka pod vlivem alkoholu nebo jiné látky, podezření o kouření ţáka apod. 13. Učitelé sledují zdravotní stav ţáka a v případě náhlého onemocnění ţáka (indispozice, úraz) informují vedení školy a rodiče ţáka. Nemocný ţák přinese po skončení nemoci omluvenku v ţákovské kníţce podepsanou rodiči nebo lékařem. V případě onemocnění ţáka nakaţlivou 3

4 infekční nemocí jsou rodiče povinni v co nejkratší době informovat školu o tomto onemocnění. 14. Všichni zaměstnanci školy oznamují řediteli školy své poznatky, které svědčí o tom, ţe ţák uţívá omamné látky, dopouští se gamblerství, šikany, trestné činnosti nebo je ohroţen jinými sociálně patologickými jevy, dále je-li vystaven šikaně, týrání, případně jinému neţádoucímu zacházení ve škole i mimo školu. 15. Při úraze poskytne učitel ţákovi nebo jiné osobě první pomoc, popř. zajistí ošetření lékařem. Úraz ihned nahlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, popř. vyplní předepsané formuláře. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy ţáků a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 16. Odchod se ţáky na naplánovanou akci mimo školu ohlásí učitel předem vedení školy. Pokud třída opouští v době vyučování školní budovu, zodpovídá vyučující za klid a kázeň (rovněţ při příchodu do školy). 17. Učitelé dodrţují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipoţární předpisy. 18. V budově lze pouţívat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno pouţívat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice umístěna mimo podloţku, ze které je napájena el. energií. 19. Ve všech prostorách školy platí zákaz poţívání alkoholu, pouţívání elektrických ponorných vařičů, ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních a kabinetech. C. Povinnosti dozírajícího učitele 1.Pedagogický dozor je vykonáván podle rozvrhu schváleného ředitelem školy. Vykonávají ho dva učitelé. Rozvrh dozorů je vyvěšen ve sborovně a ve školní jídelně. 2.Pokud nemůţe učitel z jakýchkoli důvodů dozor vykonávat, je povinen tuto skutečnost předem ohlásit vedení školy. 3.O první přestávce zajišťuje učitel II. stupně pořádek v jídelně, učitel I. stupně vykonává dozor ve školní druţině, kde ţáci svačí a kde je zajištěn pitný reţim. O velké přestávce je dozor vykonáván na školním hřišti v případě příznivého počasí. V případě nepříznivého počasí a v zimním období zůstávají ţáci o velké přestávce ve svých třídách, dozírající učitelé se pohybují po chodbách a nahlíţejí do tříd. Do odborných učeben a jiných tříd přecházejí ţáci těsně před zvoněním na vyučovací hodinu. 4.Dozor v šatně vykonává od příslušný učitel II. stupně. 5.Před zahájením vyučování vykonává dozor v prostorách II. stupně vychovatelka školní druţiny. 4

5 6.Na I. stupni zajišťují dozor před vyučováním ve třídách a na chodbách třídní učitelé I.. stupně. O 3. přestávce se třídní učitelé I. stupně zdrţují ve třídách, kde se připravují na vyučování, popř. kontrolují přesun ţáků na vyučování do jiné třídy. 7.Pedagogický dozor během akce pořádané mimo školu (plavecký výcvik, kulturní akce, exkurze apod.)vykonává nad ţáky učitel zajišťující tuto akci. 8.Ţákům je v době od hodin (4. vyučovací hodina) vydáván oběd. Po obědě odvede stanovený učitel I. stupně ţáky, kteří nejdou do školní druţiny, do šatny a dohlédne na jejich odchod. Dozírající učitel II. stupně dohlédne na to, aby se ţáci II. stupně po obědě nezdrţovali v šatnách. 9.Ţák předloţí potvrzení se souhlasem rodičů, ţe se o polední přestávce můţe zdrţovat mimo školu. Polední přestávkou se rozumí 4. a 6. vyučovací hodina v případě dělené hodiny tělesné výchovy. Pokud je ţák přihlášen do školní druţiny, zdrţuje se ve školní druţině. Pokud se ţák zdrţuje mimo školu, přichází do šatny 10 minut před zahájením vyučování, tj. v hodin, nebo ve hodin. Rovněţ ţák, který odchází na oběd domů, se vrací do školy 10 minut před zahájením vyučování. D. Povinnosti třídních učitelů 1.Třídní učitel zodpovídá za koordinaci výchovného působení ve své třídě, při řešení výchovných a prospěchových problémů spolupracuje s rodiči ţáka. Sleduje docházku do školy a vyţaduje včasnou omluvu nepřítomnosti ţáka podepsanou rodiči. Rodič (zákonný zástupce ţáka) je povinen omluvit nepřítomnost ţáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti ţáka písemně nebo telefonicky. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující můţe vyţádat prostřednictvím rodičů (zákonných zástupců) lékařské potvrzení. 2.Třídní učitel vede pedagogickou dokumentaci třídy, doplňuje katalogové listy ţáků. Dohlédne na to, aby ţáci měli v ţákovské kníţce uvedeno rodné číslo, telefonní číslo domů, nebo do zaměstnání rodičů, popř. podpisové vzory rodičů. 3.Zodpovídá za soustavné poučování ţáků o bezpečnosti a ochraně zdraví a o dodrţování školního řádu. 4.Plní úkoly dané plánem práce pro školní rok. 5.V naléhavých případech můţe na ţádost rodičů (zákonných zástupců) uvolnit ţáka na jeden den z vyučování. 6.Kontroluje, zda ţáci zacházejí šetrně s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem, dbá na estetický vzhled třídy, sleduje poškození a závady ve třídě a po dohodě s rodiči usiluje o konkrétní postihy, event. o finanční náhradu způsobených škod. 7.Vyţaduje, aby ţáci chránili své zdraví a zdraví svých spoluţáků. 8.Průběţně seznamuje ostatní pedagogy s novými skutečnostmi zjištěnými u ţáka problémy s chováním, zdravotní, rodinné a jiné problémy. 5

6 9.Zajistí souhlas rodičů, ţe v předepsané dokumentaci mohou být uvedena rodná čísla ţáků a fotografie jejich dětí lze pouţívat na internetových stránkách při prezentaci školy. Vnitřní řád pro ţáky školy A. Organizace příchodů a odchodů ţáků 1.Ţáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících. Ţáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby. 2.Ţáci přicházejí do školy nejpozději v 7.30 hodin. Pokud jsou ţáci přihlášeni do školní druţiny, mohou přijít do školy dříve a zdrţují se ve školní druţině (především dojíţdějící ţáci). Domácí ţáci přicházejí do školy nejdříve v 7.15 hodin. Výjimka je poskytnuta ţákům z Vyskytné, kteří mohou v době od 7.05 do 7.15 hodin počkat v šatně. Šatnu opouštějí ţáci na pokyn dozírajícího učitele nejdříve v 7.15 hodin. 3.Před vstupem do šatny si ţáci očistí obuv, odejdou do šaten, kde si na vyhrazeném místě odloţí oděv a obuv. Šatní skříňku si uzamkne. Odpovídá za pořádek a čistotu ve své skříňce, rovněţ i za klíč ke skříňce. V případě poškození skříňky nebo ztráty klíče zajistí ţák opravu nebo nový klíč. V šatnách se ţáci nezdrţují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je ţákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 4.Bez vědomí vyučujícího nesmí ţák opouštět školní budovu ani v době vyučování, ani o přestávkách. 5.Před vyučováním v dílnách, na školním pozemku nebo v odborných učebnách očekávají ţáci vyučujícího ve třídě pokud vyučující nestanoví jinak. B. Chování ţáka ve škole 1.Do sborovny, ředitelny a místnosti pro zástupce ředitele vstupují ţáci po zaklepání a na vyzvání přítomnou osobou. Horní vchod pouţívají ţáci pouze se souhlasem pedagogického pracovníka, v ostatních případech pouţívají vchod spodní (do šatny). 2.Jestliţe ţák musí z nutných důvodů odejít z vyučování nebo ze školní budovy, omlouvá svou nepřítomnost předem, a to: na dobu jedné hodiny vyučujícímu učiteli na dobu dvou a více hodin aţ na jeden den třídnímu učiteli na dobu delší řediteli školy (důvody sdělí rodič, zákonný zástupce ţáka) 3.V případě onemocnění ţáka jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni informovat třídního učitele nejpozději do tří dnů písemně nebo telefonicky, po návratu ţáka do školy na 6

7 omluvném listu v ţákovské kníţce. Omluvenku předloţí ţák třídnímu učiteli po návratu do školy. Při podezření na neomluvené absence si třídní učitel nebo jiný vyučující můţe vyţádat potvrzení lékaře. 4.Ţák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Rovněţ se ţákům nedoporučuje přinášet do školy cenné věci, např. šperky, mobilní telefony, větší obnosy peněz apod., nechávat je v šatně nebo v učebně. V nutných případech si je uschová u vyučujícího. Zjistí-li ţák ztrátu nebo odcizení osobních věcí či jejich poškození, hlásí to ihned třídnímu učiteli. 5.Po skončení vyučování si ţáci uklidí své pracovní místo, vyučující provede kontrolu čistoty a pořádku, uzavření oken a uzamkne učebnu. 6.Na oběd a do šaten odcházejí ţáci pohromadě za doprovodu vyučujícího. 7.Po skončení vyučování se ţáci nesmějí zdrţovat ve školní budově. Ţáci přihlášení do školní druţiny odejdou do školní druţiny.pokud zůstanou ţáci ve školní budově po vyučování, přejímá nad nimi dozor učitel, který o tom rozhodl. 8.Za porušení školního řádu ţáky je povaţováno provozování činností, které jsou zdraví škodlivé, např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneuţívání návykových látek a zdraví škodlivých látek. 9.Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči jiným ţákům nebo pracovníkům školy se vţdy povaţují za závaţné porušení školního řádu. Ţák neponiţuje a tělesně neubliţuje ostatním spoluţákům. 10. Při porušení školního řádu lze podle závaţnosti ţákovi uloţit: napomenutí třídního učitele důtku třídního učitele důtku ředitele školy Škola neprodleně oznámí uloţení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem ţákovi a jeho rodičům (zákonným zástupcům) a zaznamená je do dokumentace školy. 11. Ţák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se ţák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. 12. Pokud se ţák bude ve škole nevhodně chovat, můţe učitel rozhodnout o jeho neúčasti na akci pořádané školou (školní výlet, kulturní akce apod.). 13. Jakékoliv projevy šikany, nesnášenlivosti, netolerance a rasismu je třeba bezodkladně hlásit třídnímu učiteli. Kaţdý takový projev chování bude povaţován za závaţný přestupek. C. Chování ţáků při vyučování 7

8 1.Ţák se řádně a systematicky připravuje na vyučování, plní zodpovědně své ţákovské povinnosti. 2.Po zvonění očekávají ţáci příchod učitele na svých místech. Na lavicích mají připraveny pomůcky na hodinu. Přicházejícího učitele zdraví povstáním. Ţáci se omlouvají před zahájením výuky. 3.Třídní ţákovská sluţba připraví před zvoněním všechny potřebné pomůcky (křídy, mapy, pravítka apod.) a utře tabuli. 4.Při vyučování se ţáci chovají ukázněně, pozorně sledují výklad učitele, nevyrušují své spoluţáky, zapisují si poznámky a pracují podle pokynů učitele. Určené místo nesmějí bez dovolení měnit. Při zkoušení předkládají bez vyzvání ţákovské kníţky. Vyučovací hodina končí aţ na výslovný pokyn vyučujícího. Při odchodu učitele a kaţdé dospělé osoby ze třídy zdraví ţáci povstáním a vyčkají tak, dokud neopustí třídu 5.Ţák smí uţívat mobilního telefonu pouze v době přestávek. Po dobu vyučovací hodinymusí být mobilní telefon vypnut a na začátku vyučovací hodiny odloţen na místěstanoveném učitelem. 6.Nepřítomnost vyučujícího hlásí sluţba nejpozději 5 minut po začátku vyučování v ředitelně nebo ve sborovně. 7.Ţáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. 8.Ţáci musí při všech činnostech chránit své zdraví i zdraví svých spoluţáků. D. Chování ţáků o přestávkách a mimo vyučování 1.Během přestávek se ţáci chovají ukázněně, zdrţují se ve třídách nebo v respiriu školy, nevstupují do prostoru šaten ani jiných tříd. Po respiriu nepobíhají, nezdrţují se u oken, zábradlí, radiátorů a na WC. 2.Ţáci sami neotvírají okna, nezdrţují se u nich, nepokřikují z oken a nevyhazují z nich ţádné předměty. Rovněţ nemanipulují se ţaluziemi. 3.O velké přestávce se ţáci dle uváţení dozírajícího učitele zdrţují ve třídách, nebo na školním hřišti. V zimním období platí zákaz hrudování se a klouzání se v areálu školy. 4.Ţáci oslovují vyučujícího pane učiteli, paní učitelko. Ve škole i mimo školu zdraví učitele i dospělé osoby. 5.V dopravních prostředcích se ţáci chovají ukázněně, zdraví, při vstupu dívají přednost dospělým osobám, uvolňují jim místo. 6.Během polední přestávky ţáci opustí školní budovu (pokud nejsou přihlášeni ve školní druţině), předloţí souhlas rodičů, ţe se o polední přestávce mohou zdrţovat mimo školu. 8

9 V případě nepříznivého počasí se ţáci 6. a 7. třídy shromáţdí v 6. třídě, ţáci 8. a 9. třídy v 9. třídě. Dozor vykonává určený učitel. 7.Ţáci školy by neměli navštěvovat večerní představení kina, diskotéky, noční podniky apod. Po setmění by se ţáci neměli toulat mimo domov. Pokud by mělo časté toulání za následek zhoršení vyučovacích výsledků, bude škola informovat rodiče, s nimiţ projedná opatření k nápravě. E. Školní druţina 1.Činnost školní druţiny se řídí reţimem a plánem, ve kterém se střídají všechny sloţky činnosti. 2. Ţáci přicházejí do školní druţiny a odcházejí z ní dle zápisového lístku ve stanovenou dobu. 3. Při mimořádném uvolňování ţáka ze školní druţiny je nutná písemná omluvenka s datem a podpisem rodičů (zákonných zástupců). Na základě telefonního hovoru nebude dítě uvolněno. 4.V době pobytu ve školní druţině ţáci nepouţívají svých mobilních telefonů a mají je uloţeny v aktovkách. F. Hygiena a bezpečnost práce 1.Ţáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po pouţití WC. 2.Ţáci chodí do školy slušně a čistě oblečeni, učesáni a upraveni. 3.Pitný reţim je zajištěn pouze o 1. přestávce, o ostatních přestávkách si ţáci zajistí pití z vlastních zdrojů. Není dovoleno během přestávky odcházet pít do školní jídelny. 4.Kaţdý úraz či nehodu, k nimţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, na hřišti nebo na jiném místě ve škole či mimo ni, jsou ţáci povinni hlásit neprodleně vyučujícímu, popř. jinému učiteli. 5.Ţákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a vedením bez dozoru učitele. 6.Při přecházení ţáků na místa vyučování či při různých jiných akcích mimo budovu školy se ţáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny provázejícího učitele. Pro společné zájezdy tříd, lyţařské kurzy, plavecký výcvik apod. platí bezpečnostní předpisy, se kterými jsou ţáci předem seznámeni. 7.Při výuce v dílnách, cvičné kuchyni, na pozemcích, v odborných učebnách zachovávají ţáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení ţáků v první vyučovací hodině školního roku, o poučení provede učitel záznam do třídní knihy. G. Práva ţáků ve škole 9

10 1. Ţák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce. Na odpočinek a volný čas. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského souţití. Jeho názorům musí být dána náleţitá váha. Ţák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, zástupci ředitele, řediteli školy. Na poskytnutí pomoci v případě, ţe se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy. Můţe si vyţádat pomoc vyučujícího v případě, ţe neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneuţívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. V případě nutnosti a se souhlasem vyučujícího si v průběhu vyučovací hodiny dojít na WC. 2. Ţáci mají právo sdělit své připomínky vedení školy, popř. třídnímu učiteli prostřednictvím schránky důvěry, která je umístěna na viditelném místě, volně přístupná a uzamčená. 3. Jedenkrát měsíčně vysílá vedení školy rozhlasovou relaci, jejímţ obsahem je: pochvaly ţáků za reprezentaci školy a účast a umístění v soutěţích případné kázeňské přestupky a pokárání ţáků reakce na připomínky ve schránce důvěry organizační pokyny a připomínky pro následující měsíc 4. Ţáci si mohou ve třídě zaloţit ţákovskou samosprávu. 1x měsíčně se sejít s vedením školy a vznášet připomínky týkající se chodu školy. Vedení školy můţe prostřednictvím samosprávy zpětně působit na ţáky. H. Povinnosti zákonných zástupců ţáků Zákonní zástupci ţáku mají povinnost: zajistit, aby ţák docházel řádně do školy, na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání a chování ţáka ve škole a jejích součástech, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka a změny v těchto údajích. 10

11 dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování, pokud je ţák omlouván z rodinných důvodů, jedná se o závaţné rodinné důvody, např. pohřeb, svatbu, stěhování, nejedná se o nákupy, autoškolu apod. I. Pokyn ministra MŠMT ze Podle pokynu ministra MŠMT k prevenci a zneuţívání návykových látek ve školách a školských zařízeních platí zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce. O přestupku budou informováni rodiče. 11

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád

Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089 Školní řád I. Práva ţáků a zákonných zástupců Ţák má právo: 1. Na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 Úvod K povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Libáň jsem se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si

Více

Školní řád. Projednáno pedagogickou radou dne 1.9.2011 Schváleno školskou radou dne 7.9.2011. Datum vydání: 1.9.2011

Školní řád. Projednáno pedagogickou radou dne 1.9.2011 Schváleno školskou radou dne 7.9.2011. Datum vydání: 1.9.2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, příspěvková organizace ul. J. Palacha 1534, Most Školní řád Na základě ustanovení 30, odst.1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD Tento řád školy je platný od 1. prosince 2012 do odvolání. Na začátku každého školního roku jsou s ním seznámeni žáci i učitelé. Zápis o poučení žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno - venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 280 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE Obsah: A Školní řád 1.Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. Práva

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

A ŠKOLNÍ ŘÁD... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, VZTAHY ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

A ŠKOLNÍ ŘÁD... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, VZTAHY ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Škola Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ Školní řád základní školy Č.j.: 507/07 Účinnost od: 3. 9. 2007 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Aktualizace provedena k 1. 9. 2011 Obsah

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov TEL: 491 813 145 E-mail: josefovska.zs@tiscali.cz FAX: 491 812 954 www.zsjosefov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Schválený pedagogickou

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 2 / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2011 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZSREP /2013 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) Zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: 1. Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků... 2 2. Provoz a vnitřní režim školy...

Více

Školní řád základní školy školní rok 2014/2015

Školní řád základní školy školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300, tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz Školní řád základní školy školní rok 2014/2015 Ředitelka

Více

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec.

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice Dne: 21. 11. 2012 S účinností od

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64. Školní řád. Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64. Školní řád. Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy Č.j.: 121/12 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Školní řád Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Saláková, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola HUMPOLEC, Hradská 894, okres Pelhřimov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Mgr.Pavel Bílek, ředitele školy Schválil: Mgr.Pavel Bílek, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD

část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 16.4. 2013 Školská rada schválila dne: 22.4. 2013 PaedDr. Zdeněk Mrkos, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Š K O L N Í Ř Á D

Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Č.j. ZSBNDU- 1027/2014/2-2/A5 Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Základní školy Benešov, Dukelská 1818 vydává školní řád na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011.

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011. Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011 ředitel školy 1 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných

Více

Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou

Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou ŠKOLNÍ ŘÁD.DOC Strana 1 ze 8 Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou Obsah: I. Vymezení školního řádu II. Reţim školy III. Práva a povinnosti ţáků IV. Pravidla hodnocení a klasifikace ţáků V. Hygiena a zajištění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr.Radim Motyčka, ředitel školy Mgr.Radim Motyčka, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ve Strupčicích dne: 30. 8. 2013 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková, ředitelka školy Schválil: pedagogická rada dne 2. 9. 2013

Více