Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva 1

2 Část I. Název školy: Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace ZŠ, MŠ Telefon: IČO: REDIZO/IZO: / Bankovní spojení: / Internetové stránky: Ředitelka školy: Součásti školy: Mgr. Jana Kuchtíková základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina Školská rada při ZŠ a MŠ Olšany - pracuje od října 2012 ve složení: za obec Olšany: Ing. Jaroslav Pospíšil, Anna Vicencová za rodiče: Ladislav Žiška, Jana Drtilová za ZŠ a MŠ: Taťána Heclová, Michaela Krňávková Zřizovatel: Obec Olšany Adresa: Olšany 75 Starosta: Ing. Libor Haken Telefon: Základní charakteristika školy Škola je umístěna ve dvou budovách. V samostatné budově se nachází ZŠ a ŠD, MŠ a ŠJ se nachází v budově společně s OÚ, poštou a několika byty. V přízemí budovy ZŠ se nachází šatna, učebna pohybové výchovy, školní družina, úklidová místnost a WC. V prvním patře se nachází 2 učebny, sklad učebních pomůcek a WC. Obě budovy jsou umístěny hned vedle frekventované silnice. K výuce žáků slouží i školní zahrada s atriem, multifunkční hřiště na zahradě a nově také minidopravní hřiště na zahradě MŠ. Stravování žáků bylo i v tomto školním roce zajišťováno v místní mateřské škole, kam žáci pravidelně pod dohledem zaměstnanců školy docházeli. Materiálně je škola celkem dobře vybavená. V obou učebnách jsou výškově nastavitelné lavice. V průběhu druhého pololetí byla 1.třída dovybavena výškově nastavitelnými lavicemi a lehčími židličkami pro menší žáky. Obě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, samozřejmostí je magnetofon s CD přehrávačem. V obou učebnách jsou nainstalovány počítače pro žáky, které jsou připojeny k internetu. Žáci je mohou vhodně využívat nejen ve vyučování, ale i v mimoškolních aktivitách. Fond učebnic a učebních pomůcek odpovídá potřebám školy a je stále doplňován. Mateřská škola je jednotřídní. V tomto školním roce do ní bylo zapsáno 27 tří až šestiletých dětí. Činnost MŠ probíhala ve dvou místnostech herně a přilehlé pracovně pro předškoláky. Prostor herny byl zmodernizován již v loňském školním roce, v letošním roce jsme se snažili zmodernizovat a nejen opticky zvětšit přilehlý prostor pro předškoláky. Dořešili jsme i úložné prostory v této místnosti. Začali jsme také využívat uvolněný přístup do kanceláře, ve kterém jsme zřídili koutek pro individuální práci s dětmi. Tento koutek byl využíván především pro rozvoj řečových dovedností dětí, na které jsme se v rámci zapojení do programu Podpora logopedické prevence v Olomouckém kraji zaměřili. Výroční zpráva 2

3 Pro pobyt venku využívá MŠ prostornou zahradu, která byla v loňském školním roce zrekonstruována. Nyní na ní jsou herní prvky odpovídající bezpečnostním normám, nové pískoviště a na vydlážděném prostoru minidopravní hřiště. Pro dopravní hřiště byly pořízeny nové dopravní prostředky, pro které jsme dořešili jejich uložení. V dalším období bude ještě potřeba dořešit chybějící sprchu v koupelně MŠ a nový úložný systém na ručníky tak, aby odpovídal hygienické normě. Toto však bude vyžadovat zvýšený finanční příspěvek od zřizovatele. Část II. Přehled učebních dokumentů Ve ročníku výuka probíhala podle ŠVP pro ZV ZŠ Olšany, Sedm divů světa z , v 1. ročníku výuka probíhala podle nové verze ŠVP pro ZV ZŠ Olšany ze dne V tomto školním roce jsme se soustředili na vyrovnání všech rozdílů mezi oběma učebními dokumenty tak, abychom od následujícího školního roku mohli vyučovat všechny ročníky podle nové verze ŠVP. V mateřské škole probíhalo předškolní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školní družina poskytovala zájmové vzdělávání žákům základní školy podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Výroční zpráva 3

4 Část III. Údaje o pracovnících školy Během školního roku došlo k několika změnám na pozicích pedagogů naší školy především z důvodu dlouhé pracovní neschopnosti a odchodu na mateřskou dovolenou. Následují proto dvě tabulky z prvního i posledního čtvrtletí roku. 1. čtvrtletí 2013/14 Prac. zařazení Úvazek Praxe v oboru Kvalifikace Ředitelka 1 26 ano Učitelka ZŠ 1 21 ano Učitelka ZŠ 1 29 ano Učitelka ZŠ 0,091 1 studující Vychovatelka ŠD 0, ano Školnice 0, ano Učitelka MŠ 1 9 ano Učitelka MŠ 0,387 2 studující Učitelka MŠ 0,516 1 ne Školnice 0,5 10 ano Vedoucí ŠJ 0,25 1 ano Kuchařka 1 12 ano Účetní 0,2 22 ano Asistentka pedagoga 0,225 1 ano Asistentka pedagoga 0,46 1 ano Fyzický počet pracovníků 11 Přepočtený počet pracovníků 9, čtvrtletí 2013/14 Prac. zařazení Úvazek Praxe v oboru Kvalifikace Ředitelka 1 26 ano Učitelka ZŠ 1 21 ano Učitelka ZŠ 1 29 ano Učitelka ZŠ 0,091 1 studující Vychovatelka ŠD 0, ano Školnice 0, ano Učitelka MŠ 0,839 1 ne Učitelka MŠ 0,71 2 studující Učitelka MŠ 0,387 1 ne Školnice 0,5 10 ano Vedoucí ŠJ 0,25 1 ano Kuchařka 1 12 ano Účetní 0,2 22 ano Asistentka pedagoga 0,3 1 ano Asistentka pedagoga 0,46 1 ano Fyzický počet pracovníků 11 Přepočtený počet pracovníků 9,145 Výroční zpráva 4

5 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání dětí Zápisu pro školní rok 2014/2015 se zúčastnilo 7 dětí (z toho 1 chlapec). Byla podána 1 žádost o odklad, které bylo vyhověno. Do 1. ročníku 2014/2015 nastoupí 6 žáků. K zápisu do MŠ konaného dne se dostavilo 11 dětí. Z důvodu omezené kapacity bylo přijato k předškolnímu vzdělávání pouze 8 dětí. Nepřijatým dětem bylo nabídnuto místo v MŠ v sousedních obcích (Bušín, Ruda nad Moravou). V průběhu prázdnin se odhlásily z předškolního vzdělávání 3 děti o uvolněné kapacitě byli bezprostředně informováni zákonní zástupci dětí, které nebyly přijaty při zápisu. Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání a) základní vzdělávání Základní škola v Olšanech je dvojtřídní s ročníkem. V tomto školním roce školu navštěvovalo 32 žáků. V průběhu posledního čtvrtletí se 1 žák odstěhoval. První třídu navštěvovali žáci 1. a 2. ročníku, druhou třídu pak žáci 3., 4. a 5. ročníku. V první třídě bylo 15 a ve druhé 17 žáků. Žáci 3. ročníku byli v jazyce českém vyučováni samostatně, žáci 5. ročníku byli v jazyce anglickém vyučováni samostatně. Výuka probíhala převážně ve 2 učebnách v 1. poschodí, v prostorách školní družiny a v učebně pohybové výchovy. Třída Ročník Počet žáků Chlapců Dívek Třídní učitel I Mgr. Alena Švehlová II Mgr. Blanka Turková Celkem Všech 31 žáků postupuje do vyššího ročníku. Nikomu nebyla snížená známka z chování. 4 žáci pátého ročníku odcházejí do ZŠ v Rudě nad Moravou, 1 žák odchází na Gymnázium do Šumperka a 1 žák do ZŠ v Sudkově. Tam budou pokračovat v plnění povinné školní docházky. Všichni žáci byli hodnoceni známkami. V průběhu roku jsme mimo známek používali i slovní hodnocení. Opět jsme se zaměřovali na různé formy sebehodnocení žáků. Rodiče mají volný přístup do vyučování, tuto možnost využilo pouze několik rodičů. Na pedagogických radách nebyly řešeny žádné vážnější kázeňské přestupky. Žáci byli průběžně motivování ústními i písemnými pochvalami v žákovských knížkách. V žádném pololetí nebyly neomluvené hodiny, ani snížené známky z chování. Pedagogové věnovali individuální péči 4 žákům, u kterých byla na základě vyšetření v PPP zjištěna specifická porucha učení nebo chování. Pro jednoho žáka byla na základě vyšetření zřízena funkce asistenta pedagoga. Zvláštní péče byla věnována i žákům se sociálním znevýhodněním. Výroční zpráva 5

6 V rámci vyučování se uskutečnil plavecký výcvik MŠ i ZŠ. Aktivně podporujeme ekologickou výchovu, především účastí na ekologických programech. Všichni žáci školy se seznamují se základy práce s informačními a komunikačními technologiemi. V hodinách byla využívána řada výukových programů a interaktivní tabule, které jsou instalovány v každé třídě. Žáci čtvrtého ročníku byli v únoru testováni prostřednictvím testů v projektu Čtenář od firmy Scio. Výsledky naší školy v testu čtenářských dovedností ve 4. ročníku jsou v porovnání s ostatními školami nadprůměrné. Žáci dosáhli na základě mezinárodního testování kategorie čtenářprůzkumník a čtenář-objevitel. Čtenář - průzkumník umí podle zadání vyhledat v textu, tabulce, mapce, plánku potřebné informace. Všímá si, jakým způsobem jsou napsány složitější texty. Rozpozná druhy a žánry. Při čtení už dokáže přemýšlet, jak se může příběh různě vyvíjet. Čtenářobjevitel už umí podle zadání v delším a složitějším textu potřebné informace vyhledat, všímá si jakým způsobem a proč jsou napsány složitější texty. Z hodnocení vyplývá, že se budeme nadále zaměřovat na čtení s porozuměním, budeme učit žáky rozpoznávat informace, které jsou podstatné pro danou situaci a vést je k pozornosti a vnímání toho, co čtou a vhodně je motivovat k dalšímu čtení. Věříme, že se nám to podaří a žáci najdou ve čtení nejenom nutnost, ale i zálibu. Na jaře 2014 se žáci 5. ročníku naší školy zúčastnili testování Dovednosti pro život, které připravila společnost s.r.o. Testování bylo zaměřeno na řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní dovednosti a práce s informacemi. Naši žáci v porovnání s ostatními školami dosáhli nadprůměrných výsledků. Z výsledků testování vyplývá, že se budeme i nadále zaměřovat na problémové úlohy, které rozvíjejí logické myšlení, na rozvíjení dovednosti získávat informace z tabulek a grafů a účelně s nimi pracovat na rozšiřování slovní zásoby s cílem rozpoznávat důležité informace od nepodstatných. Věříme, že se nám to podaří. Výroční zpráva 6

7 b) školní družina Důležitým článkem naší výchovně vzdělávací práce školy byla školní družina. Pestrá činnost v odpoledních hodinách nebo mezi jednotlivými zájmovými kroužky se stala velmi vyhledávanou a představuje ideální způsob aktivního trávení volného času dětí. Zdařilé kolektivní i individuální výtvarné práce dětí ze ŠD zajišťovaly reprezentativní výzdobu školy. Do školní družiny se přihlásilo 25 žáků a její provoz byl stanoven do 16:00 hod. V rámci školní družiny pracovaly tyto kroužky: - sportovní - šikulky - práce s počítačem Do činnosti těchto kroužků byli zapojeni téměř všichni žáci školy. c) zájmové vzdělávání Práce kroužků velmi pomáhala ve výchovně vzdělávacím působení. Je jednou z možnosti seberealizace dětí, vede k aktivnímu naplňování volného času dětí. Od poloviny roku 2013 pracuje občanské sdružení Komunitní škola Olšany, které zastřešuje téměř všechny zájmové aktivity a programy celoživotního učení pro děti i dospělé v naší obci. V prvním roce činnosti byly pro děti určeny následující aktivity: Název Vedoucí 1. Orientální tance MŠ + ZŠ V. Záluská 2. Přírodovědný kroužek MŠ + ZŠ M. Musilová 3. Flétnička dechová cvičení - MŠ M. Musilová 4. Taneční kroužek MŠ + ZŠ K. Kouřilová 5. Florbal ZŠ J. Kuchtíková 6. MINIKOPANÁ MŠ + ZŠ D. Bienová 7. Kresba ZŠ Š. Kouřilová 8. Angličtina 1. a 2. ročník J. Kuchtíková 9. Hudební kroužek J. Kuchtíková Výroční zpráva 7

8 Část VI. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce na naší škole žádná inspekční činnost neproběhla. Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Mgr. Jana Kuchtíková Nový OZ ve vztahu ke školám MěÚ Šumperk Modul testování ISET ČŠI Olomouc Angličtina pro 1. st. Oxford University Press Mgr. Blanka Turková Modul testování ISET ČŠI Olomouc Instruktor školního lyžování UP Olomouc, FTV Taťána Heclová Seminář pro ŠD a ŠK SVČ DORIS, ŠPK Ve ŠD ŠK zajímavěji a jinak SVČ DORIS, ŠPK KURZ LOGOPEDICKÉ PREVENCE Schola servis Správná výživa dětí a mládeže MUDr. Panáčková Únor 2014 Nové trendy v moderním vaření Jídelny.cz Vyhláška o školním strav., předpisy. Společnost pro výživu Hygienické školení Mudr. Panáčková HACCP, alergeny D. Kadlecová Hygienické minimum a výživové normy MUDr. Panáčková Michaela Bačiková Gerka Podzimní zpívání Vila Doris Michaela Šimková První krůčky s angličtinou NIDV Olomouc Odpady a obaly EKO-KOM Kraj. Konference rozvoj ekolog. výchovy Sluňákov, Olomouc Výukové programy pro 1. stupeň Výukové programy Kristýna Martináková KURZ LOGOPEDICKÉ PREVENCE Schola servis Výroční zpráva 8

9 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: a) soutěže Typ soutěže Termín Místo Výsledky Plavecké závody Bazén Zábřeh Výsledková listina Recitační soutěž ZŠ Olšany 0.k. 1. Johana M. 2. Aneta 1.k. 1. Monika, 2. Johana P., 3. Lukáš 2.k. 1. Ondra B, 2. Jáchym, 3. Ondra M. Matematická soutěž 5. ročníků Matematický Cvrček a Klokánek I. ZŠ Šumperk Úspěšný řešitel Marek M. (10. ze 35) ZŠ Olšany Výsledková listina Turnaj ve florbalu 2. a 3. r V. ZŠ Šumperk 4. místo Škola má talent ZŠ Olšany Nejlepší: Monika B., Sára H., Zdeněk T. Olympiáda Bohutín ZŠ Bohutín Medailové pozice: Ondřej M., Radek K., Roman K., Johana P., Justin K. Florbalový turnaj mezi družstvy málotřídních ZŠ ZŠ Olšany 1x 1. místo, 2x 2. místo b) výchovně vzdělávací programy a projekty Aktivita Výroční zpráva 9 Termín Plavecký výcvik Den bez aut projektový den Den ochrany člověka v přírodě - projektový den Barevný podzim projekt, Den stromů Ukliďme si obec - projektový den Řešení dopravních situací Environmentální program - PLAZI Možná přijde i Mikuláš projektový den Výstava Betlémů v Šumperku Filmové představení v kině síla přátelství a pomoci Nadílka zvířátkům v lese Vánoce, Vánoce přicházejí projektový den Beseda Policie ČR Prevence zneužívání žáka moderní technikou Návštěva muzea v Šumperku Večerníčci Divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula - Špk Den vody projektový týden Písnička je lék koncert pro školy od Viktora

10 Filmové představení Potopa chování při mimoř. situacích Velikonoční výstava PAPRSEK Olšany - tradice Sluníčkový den projektový den Divadelní představení Kašpárek ZŠ Bušín Zámek Potštejn dramat. prohlídka, zookoutek Čermná Cvičení v přírodě mimořádné situace Olšanské hory Den s Lesy ČR- environmentální program Ukázka techniky i praktické činnosti hasičů (Spolupráce s DSH Olšany) Noc ve škole Výroční zpráva 10

11 c) další aktivity pro veřejnost Aktivita Termín Místo Olšany čtou dětem (spolupráce ČSŽ Olšany) ZŠ a MŠ Uspávání broučků (spolupráce ČSŽ Olšany) Les k Obrázkům Slavnost Slabikáře ZŠ Olšany Adventní dílna ZŠ Olšany Vánoční vystoupení Kino Olšany Jarní dílna ZŠ Olšany Vystoupení okresní schůze ČSŽ březen Klub Olšany Vystoupení pro maminky ZŠ Olšany Probouzení broučků (spolupráce ČSŽ Olšany) Les k Obrázkům Den regionu - Bohdíkov Bohdíkov Malování na silnici (spolupráce ČSŽ Olšany) Cesta u školy Družební setkání se slovenskou obcí Klačno Olšany hřiště Celorepublikové a mezinárodní projekty Recyklohraní aneb ukliďme si svět Děti MŠ i žáci ZŠ se zapojili do mezinárodního projektu sledování příletu stěhovavých ptáků Jaro ožívá Žáci 5. ročníku se zapojili do internetové soutěže Hravě, žij zdravě. ZŠ se zapojila do internetového projektu firmy DATABOX a získala certifikát Aktivní škola Žáci ročníku se zapojili do republikového projektu Čtení pomáhá Pomoc žáků při veřejné sbírce Občanského sdružení Život dětem Pomoc žáků při sběru vršků pro Lukáška (spolupráce s CHARITOU ZÁBŘEH) Spolupráce se SPC Pramínek Šumperk ZÁMECKÁ ČAROVÁNÍ komunitní projekt Jeden svět mnoho hlasů Les ve škole (Sdružení TEREZA) Výroční zpráva 11

12 Část IX. Prevence sociálně patologických jevů Všemi silami se snažíme předcházet sociálně patologickým jevům ve škole. Pokoušíme se vytvářet zdravou školu, s přívětivým sociálním klimatem. K tomu nám pomáhá vypracovaný minimální preventivní program, který se zpracovává pro každý školní rok. Začátkem školního roku byli všichni vyučující seznámeni s tímto programem. V tomto školním roce jsme si v minimálním preventivním programu stanovili tyto hlavní cíle: - Ochrana vlastního těla - Stop potyčkám mezi žáky - Slušná mluva vždy - Úcta k dospělým i k sobě navzájem - Spolupráce s rodiči - Tolerance - Spravedlnost Tyto cíle jsme se snažili naplňovat v různých aktivitách během celého školního roku ve vyučování i mimo školu v družině i v dalších zájmových kroužcích. Rodiče byli pravidelně na třídních schůzkách seznamováni s problematikou prevence. V oblasti zdravého životního stylu bylo na žáky vhodně působeno v průběhu celého roku, a to v především v hodinách prvouky, přírodovědy a tělesné výchovy. Zdravá výživa byla propagovaná a zajišťovaná také v rámci stravování v jídelně MŠ. Důležitý podíl v preventivní péči mělo rozšíření nabídky mimoškolních aktivit. Významným přínosem je i pobočka ZUŠ Zábřeh, která na naší škole pracuje už několik let. Komunitní škola Olšany připravila ve spolupráci s naší školou program pro první dva týdny prázdnin. V termínu se programu PRÁZDNINY ZA ŠKOLOU zúčastnilo 10 dětí, v termínu se programu zúčastnilo 19 žáků. V uplynulém školním roce se na škole nevyskytly žádné závažné sociálně patologické jevy. Drobné problémy a neshody, náznaky šikany a podobné prohřešky se řešily okamžitě, obvykle ve spolupráci s rodiči a vždy došlo k uspokojivé nápravě. Část X. Základní údaje o hospodaření školy Rozpočet KÚ Olomouc Rok Přiděleno Z toho ONIV Čerpáno Kč Kč 100 % Kč Kč 100 % Kč Kč 65 % k Rozpočet Obec Olšany Kč x 100 % Kč x 100 % Kč x 55 % k Výroční zpráva 12

13 Zlepšování úrovně materiálně technického zázemí školy V této oblasti došlo během školního roku k dalšímu zdokonalování materiálně technického zázemí všech zařízení. Byla dokončena modernizace herny v MŠ, byl proveden nátěr dveří v chodbě mezi hernou MŠ a jídelnou. Tento prostor byl celkově zkulturněn. V budově ZŠ byl také proveden nátěr dveří v přízemí a byly oživeny prostory šatny. Učebna pro 1. a 2. ročník byla vybavena malými výškově nastavitelnými lavicemi a židličkami pro menší žáky. Toto bylo realizováno s přispěním sponzora. Část XI. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Formou samostudia, vzájemných konzultací a konzultací s odborníky jsme prohlubovali naše znalosti i praktické dovednosti v oblasti práce s integrovanými dětmi. Společně jsme konzultovali výchovné i vzdělávací metody v MŠ i ZŠ. Paní učitelka Michaela Musilová (Šimková) studovala při zaměstnání obor Učitelství 1. stupně a speciální pedagogika na UP v Olomouci. Paní vychovatelka Taťána Heclová a paní učitelka Kristýna Martináková absolvovaly Kurz logopedické prevence. Část XII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V roce 2013 jsme vypracovali environmentální projekt ŠKOLA V PŘÍRODĚ PŘÍRODA VE ŠKOLE, na který jsme obdrželi od Olomouckého kraje dotaci ve výši Kč. Jednalo se o celoškolní dlouhodobý projekt, který měl za úkol odvést děti od počítačů zpět do přírody. Pokusili jsme se o to prostřednictvím různých aktivit, při kterých jsme vyvedli děti do přírody a částečně také dovedli přírodu do školy a do školky. Při některých aktivitách jsme spolupracovali s neziskovými organizacemi v obci. V rámci projektu jsme zrealizovali různé aktivity. Např.: Probouzení a uspávání broučků a přírody, Den Vody, Dny Slunce Zúčastnili jsme se mezinárodního sledování příletu stěhovavých ptáků Jaro ožívá a tradičně třídili odpady v rámci projektu Recyklohraní. Pro výše uvedené aktivity jsme zakoupili z příspěvku Olomouckého kraje hvězdářský dalekohled, diktafon s kamerou, mikroskop, minimikroskopy a schránkové mikroskopy, kompasy a přírodovědné publikace. Všechny tyto didaktické pomůcky budou naši žáci využívat k environmentální výchově i v dalším období. Připravili jsme a na MŠMT podali projekt na Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Projekt bohužel nebyl vybrán k realizaci. Výroční zpráva 13

14 Část XIII. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola spolupracovala a přicházela do kontaktu s okolními školami i dalšími partnery. S okolními školami tradičně spolupracujeme při organizování plaveckého (Bušín) a lyžařského (Bohutín) výcviku a sportovních i kulturních aktivit. ŠD úspěšně pokračovala ve spolupráci s místní knihovnou. Pokračovali jsme ve spolupráci se SPC a PPP v Šumperku, a to především v oblasti péče o integrované žáky. Pokračovali jsme v setkávání s kolegy z málotřídních škol (Dolní Studénky, Černá Voda) i plně organizovaných škol Ruda nad Moravou. Ve spolupráci s firmou MK Fruit jsme se opět zapojili do projektu Školní mléko i do projektu Ovoce do škol. Několikátým rokem pracuje na naší škole také pobočka ZUŠ Zábřeh, která je též velkým přínosem při rozvíjení mimoškolních aktivit nejen našich žáků. Navázali jsme spolupráci s DDM Krasohled v Zábřehu, který u nás od letošního roku začal nabízet kurzy keramiky pro děti. Spolupráce se zřizovatelem Obcí Olšany probíhala na velmi dobré úrovni. Soustředili jsme se především na zajištění bezproblémového provozu. Kladně bylo hodnoceno a přijímáno fungování komunitní školy. Při organizování některých aktivit v obci jsme spolupracovali také s ČSŽ Olšany, SDH Olšany a kulturní komisí. V rámci vzdělávacího kurzu, který byl součástí projektu OPVK Logopedická prevence v Olomouckém kraji, který organizoval SCHOLA SERVIS Prostějov pracovaly naše dvě zaměstnankyně s dětmi na rozvoji komunikačních schopností a dovedností a na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží. Část XIV. Zhodnocení a závěr Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle plánu schváleného pedagogickou radou. Můžeme konstatovat, že všechny nejdůležitější úkoly se nám dařily plnit. Pro děti v MŠ, žáky, učitele i pro rodiče jsme se snažili vytvářet příjemné a komunikativní školní prostředí. V ZŠ i v MŠ jsme společně vytvářeli podmínky pro všestranný rozvoj dětí a žáků, postupně rozvíjeli jejich jednotlivé kompetence. V neposlední řadě také podporovali zapojení dětí do mimoškolních aktivit, účastnili jsme se různých soutěží vzdělávacích, výtvarných i environmentálních. Určitě se nám dařilo přistupovat ke všem dětem individuálně a věnovat se nejen jejich zájmům, ale také případným problémům. Ve výchovně vzdělávací práci byl kladen důraz na to, aby žáci dovedli aktivně využívat získané vědomosti při praktických činnostech a v reálném životě. V tomto školním roce nám pomohly zjistit klady a nedostatky práce testy SCIO. Výsledky těchto testů jsou měřítkem úspěšnosti naší práce a jsou nám zpětnou vazbou pro další úkoly. Na základě těchto testů jsme zjistili, že výsledky našich žáků jsou v průměru ostatních škol. Spolupráce se spádovou školou v Rudě nad Moravou a malotřídními školami v regionu byla na dobré úrovni. Spolupráce s rodiči byla již tradičně také na dobré úrovni. Rodiče pravidelně navštěvovali třídní schůzky, účastnili se i některých akcí konaných ve škole. Koncem školního roku obdrželi rodiče v MŠ i ZŠ anonymní evaluační dotazníky. Dotazníky v ZŠ odevzdalo zpět 67,85 % rodičů, v MŠ pouze 40,9 % rodičů. Uvádím výsledky obou, i když ty v MŠ nejsou příliš objektivní z důvodu nízkého počtu odevzdaných dotazníků. (Hodnocení bylo provedeno jako ve škole známkováním od 1 do 5.) Výroční zpráva 14

15 MATEŘSKÁ ŠKOLA odpovědělo 9 rodičů z 22 dotazovaných tj. 40,9% (+1 dotazník odevzdaný po termínu 45,5%) Práce MŠ 1,5 Vztah učitelek k dětem 1,1 Vztah dítěte k MŠ 1,5 Vzájemné vztahy mezi dětmi v MŠ 1,6 Příprava dětí na další vzdělání (školu) 1 Informování rodičů o práci a výsledcích dítěte v MŠ 1,8 Jednání učitelek s rodiči 1,1 Výše finanční náročnosti MŠ na rodinný rozpočet 2,1!! Vybavení školy hračkami, materiály 1,6 Estetické prostředí MŠ 1,3 Prostorové podmínky MŠ 2!! Hygienické podmínky MŠ 1,6 Vzájemná spolupráce MŠ a rodičů 1,4 Nabídka mimořádných aktivit v MŠ 1,1 Práce školní jídelny, stravování dětí 1,1 Hodnotu 2 přesáhly body č. 8. a 11. Bod č. 11 Prostorové podmínky MŠ jsou dané umístěním MŠ v budově. Snažili jsme se je vylepšit alespoň při modernizaci vnitřních prostor: - odstranění starých akumulačních kamen - náhrada úložného systému za jiný, který jsme umístili do nevyužitého prostoru mezi okna - náhrada velkoobjemných lehátek menšími matracemi a jejich umístění mimo hernu. Bod č. 8 Výše finanční náročnosti na rodinný rozpočet - Výše úplaty je stanovována podle skutečných nákladů. Snažili jsme se zohlednit více sourozenců z jedné rodiny a nově pro příští školní rok bude při stanovení úplaty zvýhodněna i dopolední docházka (odpadají např. náklady na praní ložního prádla). - Výše stravného je stanovována dle vyhlášky o školním stravování, snažíme se vždy stanovit stravné co nejblíže minimální dané hranici. ZÁKLADNÍ ŠKOLA odpovědělo 19 z 28 dotazovaných rodičů tj. 67,85% Práce ZŠ 1,7 Vztah vyučujících k dětem 1,7 Vztah dětí ke škole 1,6 Poomoc vyučujících dítěti v případě potřeby 1,5 Vzbuzování zájmu o učení a poznávání ze strany školy 1,6 Radost dítěte z pobytu a zážitků ve škole 1,7 Informování rodičů o práci a výsledcích dítěte ve škole 1,6 Úroveň jednání učitelů s rodiči 1,4 Nároky na domácí přípravu dětí 1,9 Nabídka zájmových činností ve škole 1,4 Úroveň vybavení školy pomůckami, učebnicemi a pracovními sešity 1,4 Úroveň vybavení školy didaktickou a výpočetní technikou 1,7 Úroveň prostorových a hygienických podmínek školy 2,1!! Úroveň vzájemných vztahů mezi dětmi 2,6!!!!! Práce školní družiny 1,3 Práce školní jídelny, stravování 1,6 Úroveň vzájemné spolupráce školy a rodičů 1,6 Výroční zpráva 15

16 Úroveň a přínos internetových stránek školy 1,6 Hodnotu 2 přesáhly body 13. a stejně jako v loňském školním roce Bod 13. Úroveň prostorových a hygienických podmínek školy hygienické podmínky jsou na dobré úrovni, prostorové podmínky by bylo možné zlepšit pouze při rekonstrukci školy. Ředitelka jedná se zřizovatelem o přípravě projektu na případnou rekonstrukci školy v souvislosti s opravou střechy na školní budově. Bod 14. Úroveň vzájemných vztahů mezi dětmi - zlepšování vztahů mezi dětmi bylo jednou z priorit tohoto školního roku. Myslím si, že určitého pokroku jsme dosáhli. Ukázalo se však, že k celkovému ozdravení vztahů mezi dětmi bude potřeba delšího času, spolupráce s rodinami problémových žáků a také okamžitá zpětná vazba od všech rodičů. Bude také potřeba, abychom se na vzájemné chování dětí mezi sebou i chování dětí k dospělým zaměřili všichni společně. V Olšanech Mgr. Jana Kuchtíková, ředitelka školy Ladislav Žiška, předseda školské rady Výroční zpráva 16

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Část

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1 Část

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2014/2015. Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2014/2015. Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2014/2015 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa : Základní škola Vejvanovice Vejvanovice 56 Hrochův Týnec 538 62 Kontakty: telefony: 469692708,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní informace o škole 1.2 Vzdělávací programy 1.3 Rozdělení

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Bohutíně 15. 9. 2014 zpracoval Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy 1 I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Zpracovala: Jana Zábojniková Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více