Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva 1

2 Část I. Název školy: Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace ZŠ, MŠ Telefon: IČO: REDIZO/IZO: / Bankovní spojení: / Internetové stránky: Ředitelka školy: Součásti školy: Mgr. Jana Kuchtíková základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina Školská rada při ZŠ a MŠ Olšany - pracuje od října 2012 ve složení: za obec Olšany: Ing. Jaroslav Pospíšil, Anna Vicencová za rodiče: Ladislav Žiška, Jana Drtilová za ZŠ a MŠ: Taťána Heclová, Michaela Krňávková Zřizovatel: Obec Olšany Adresa: Olšany 75 Starosta: Ing. Libor Haken Telefon: Základní charakteristika školy Škola je umístěna ve dvou budovách. V samostatné budově se nachází ZŠ a ŠD, MŠ a ŠJ se nachází v budově společně s OÚ, poštou a několika byty. V přízemí budovy ZŠ se nachází šatna, učebna pohybové výchovy, školní družina, úklidová místnost a WC. V prvním patře se nachází 2 učebny, sklad učebních pomůcek a WC. Obě budovy jsou umístěny hned vedle frekventované silnice. K výuce žáků slouží i školní zahrada s atriem, multifunkční hřiště na zahradě a nově také minidopravní hřiště na zahradě MŠ. Stravování žáků bylo i v tomto školním roce zajišťováno v místní mateřské škole, kam žáci pravidelně pod dohledem zaměstnanců školy docházeli. Materiálně je škola celkem dobře vybavená. V obou učebnách jsou výškově nastavitelné lavice. V průběhu druhého pololetí byla 1.třída dovybavena výškově nastavitelnými lavicemi a lehčími židličkami pro menší žáky. Obě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, samozřejmostí je magnetofon s CD přehrávačem. V obou učebnách jsou nainstalovány počítače pro žáky, které jsou připojeny k internetu. Žáci je mohou vhodně využívat nejen ve vyučování, ale i v mimoškolních aktivitách. Fond učebnic a učebních pomůcek odpovídá potřebám školy a je stále doplňován. Mateřská škola je jednotřídní. V tomto školním roce do ní bylo zapsáno 27 tří až šestiletých dětí. Činnost MŠ probíhala ve dvou místnostech herně a přilehlé pracovně pro předškoláky. Prostor herny byl zmodernizován již v loňském školním roce, v letošním roce jsme se snažili zmodernizovat a nejen opticky zvětšit přilehlý prostor pro předškoláky. Dořešili jsme i úložné prostory v této místnosti. Začali jsme také využívat uvolněný přístup do kanceláře, ve kterém jsme zřídili koutek pro individuální práci s dětmi. Tento koutek byl využíván především pro rozvoj řečových dovedností dětí, na které jsme se v rámci zapojení do programu Podpora logopedické prevence v Olomouckém kraji zaměřili. Výroční zpráva 2

3 Pro pobyt venku využívá MŠ prostornou zahradu, která byla v loňském školním roce zrekonstruována. Nyní na ní jsou herní prvky odpovídající bezpečnostním normám, nové pískoviště a na vydlážděném prostoru minidopravní hřiště. Pro dopravní hřiště byly pořízeny nové dopravní prostředky, pro které jsme dořešili jejich uložení. V dalším období bude ještě potřeba dořešit chybějící sprchu v koupelně MŠ a nový úložný systém na ručníky tak, aby odpovídal hygienické normě. Toto však bude vyžadovat zvýšený finanční příspěvek od zřizovatele. Část II. Přehled učebních dokumentů Ve ročníku výuka probíhala podle ŠVP pro ZV ZŠ Olšany, Sedm divů světa z , v 1. ročníku výuka probíhala podle nové verze ŠVP pro ZV ZŠ Olšany ze dne V tomto školním roce jsme se soustředili na vyrovnání všech rozdílů mezi oběma učebními dokumenty tak, abychom od následujícího školního roku mohli vyučovat všechny ročníky podle nové verze ŠVP. V mateřské škole probíhalo předškolní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školní družina poskytovala zájmové vzdělávání žákům základní školy podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Výroční zpráva 3

4 Část III. Údaje o pracovnících školy Během školního roku došlo k několika změnám na pozicích pedagogů naší školy především z důvodu dlouhé pracovní neschopnosti a odchodu na mateřskou dovolenou. Následují proto dvě tabulky z prvního i posledního čtvrtletí roku. 1. čtvrtletí 2013/14 Prac. zařazení Úvazek Praxe v oboru Kvalifikace Ředitelka 1 26 ano Učitelka ZŠ 1 21 ano Učitelka ZŠ 1 29 ano Učitelka ZŠ 0,091 1 studující Vychovatelka ŠD 0, ano Školnice 0, ano Učitelka MŠ 1 9 ano Učitelka MŠ 0,387 2 studující Učitelka MŠ 0,516 1 ne Školnice 0,5 10 ano Vedoucí ŠJ 0,25 1 ano Kuchařka 1 12 ano Účetní 0,2 22 ano Asistentka pedagoga 0,225 1 ano Asistentka pedagoga 0,46 1 ano Fyzický počet pracovníků 11 Přepočtený počet pracovníků 9, čtvrtletí 2013/14 Prac. zařazení Úvazek Praxe v oboru Kvalifikace Ředitelka 1 26 ano Učitelka ZŠ 1 21 ano Učitelka ZŠ 1 29 ano Učitelka ZŠ 0,091 1 studující Vychovatelka ŠD 0, ano Školnice 0, ano Učitelka MŠ 0,839 1 ne Učitelka MŠ 0,71 2 studující Učitelka MŠ 0,387 1 ne Školnice 0,5 10 ano Vedoucí ŠJ 0,25 1 ano Kuchařka 1 12 ano Účetní 0,2 22 ano Asistentka pedagoga 0,3 1 ano Asistentka pedagoga 0,46 1 ano Fyzický počet pracovníků 11 Přepočtený počet pracovníků 9,145 Výroční zpráva 4

5 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání dětí Zápisu pro školní rok 2014/2015 se zúčastnilo 7 dětí (z toho 1 chlapec). Byla podána 1 žádost o odklad, které bylo vyhověno. Do 1. ročníku 2014/2015 nastoupí 6 žáků. K zápisu do MŠ konaného dne se dostavilo 11 dětí. Z důvodu omezené kapacity bylo přijato k předškolnímu vzdělávání pouze 8 dětí. Nepřijatým dětem bylo nabídnuto místo v MŠ v sousedních obcích (Bušín, Ruda nad Moravou). V průběhu prázdnin se odhlásily z předškolního vzdělávání 3 děti o uvolněné kapacitě byli bezprostředně informováni zákonní zástupci dětí, které nebyly přijaty při zápisu. Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání a) základní vzdělávání Základní škola v Olšanech je dvojtřídní s ročníkem. V tomto školním roce školu navštěvovalo 32 žáků. V průběhu posledního čtvrtletí se 1 žák odstěhoval. První třídu navštěvovali žáci 1. a 2. ročníku, druhou třídu pak žáci 3., 4. a 5. ročníku. V první třídě bylo 15 a ve druhé 17 žáků. Žáci 3. ročníku byli v jazyce českém vyučováni samostatně, žáci 5. ročníku byli v jazyce anglickém vyučováni samostatně. Výuka probíhala převážně ve 2 učebnách v 1. poschodí, v prostorách školní družiny a v učebně pohybové výchovy. Třída Ročník Počet žáků Chlapců Dívek Třídní učitel I Mgr. Alena Švehlová II Mgr. Blanka Turková Celkem Všech 31 žáků postupuje do vyššího ročníku. Nikomu nebyla snížená známka z chování. 4 žáci pátého ročníku odcházejí do ZŠ v Rudě nad Moravou, 1 žák odchází na Gymnázium do Šumperka a 1 žák do ZŠ v Sudkově. Tam budou pokračovat v plnění povinné školní docházky. Všichni žáci byli hodnoceni známkami. V průběhu roku jsme mimo známek používali i slovní hodnocení. Opět jsme se zaměřovali na různé formy sebehodnocení žáků. Rodiče mají volný přístup do vyučování, tuto možnost využilo pouze několik rodičů. Na pedagogických radách nebyly řešeny žádné vážnější kázeňské přestupky. Žáci byli průběžně motivování ústními i písemnými pochvalami v žákovských knížkách. V žádném pololetí nebyly neomluvené hodiny, ani snížené známky z chování. Pedagogové věnovali individuální péči 4 žákům, u kterých byla na základě vyšetření v PPP zjištěna specifická porucha učení nebo chování. Pro jednoho žáka byla na základě vyšetření zřízena funkce asistenta pedagoga. Zvláštní péče byla věnována i žákům se sociálním znevýhodněním. Výroční zpráva 5

6 V rámci vyučování se uskutečnil plavecký výcvik MŠ i ZŠ. Aktivně podporujeme ekologickou výchovu, především účastí na ekologických programech. Všichni žáci školy se seznamují se základy práce s informačními a komunikačními technologiemi. V hodinách byla využívána řada výukových programů a interaktivní tabule, které jsou instalovány v každé třídě. Žáci čtvrtého ročníku byli v únoru testováni prostřednictvím testů v projektu Čtenář od firmy Scio. Výsledky naší školy v testu čtenářských dovedností ve 4. ročníku jsou v porovnání s ostatními školami nadprůměrné. Žáci dosáhli na základě mezinárodního testování kategorie čtenářprůzkumník a čtenář-objevitel. Čtenář - průzkumník umí podle zadání vyhledat v textu, tabulce, mapce, plánku potřebné informace. Všímá si, jakým způsobem jsou napsány složitější texty. Rozpozná druhy a žánry. Při čtení už dokáže přemýšlet, jak se může příběh různě vyvíjet. Čtenářobjevitel už umí podle zadání v delším a složitějším textu potřebné informace vyhledat, všímá si jakým způsobem a proč jsou napsány složitější texty. Z hodnocení vyplývá, že se budeme nadále zaměřovat na čtení s porozuměním, budeme učit žáky rozpoznávat informace, které jsou podstatné pro danou situaci a vést je k pozornosti a vnímání toho, co čtou a vhodně je motivovat k dalšímu čtení. Věříme, že se nám to podaří a žáci najdou ve čtení nejenom nutnost, ale i zálibu. Na jaře 2014 se žáci 5. ročníku naší školy zúčastnili testování Dovednosti pro život, které připravila společnost s.r.o. Testování bylo zaměřeno na řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní dovednosti a práce s informacemi. Naši žáci v porovnání s ostatními školami dosáhli nadprůměrných výsledků. Z výsledků testování vyplývá, že se budeme i nadále zaměřovat na problémové úlohy, které rozvíjejí logické myšlení, na rozvíjení dovednosti získávat informace z tabulek a grafů a účelně s nimi pracovat na rozšiřování slovní zásoby s cílem rozpoznávat důležité informace od nepodstatných. Věříme, že se nám to podaří. Výroční zpráva 6

7 b) školní družina Důležitým článkem naší výchovně vzdělávací práce školy byla školní družina. Pestrá činnost v odpoledních hodinách nebo mezi jednotlivými zájmovými kroužky se stala velmi vyhledávanou a představuje ideální způsob aktivního trávení volného času dětí. Zdařilé kolektivní i individuální výtvarné práce dětí ze ŠD zajišťovaly reprezentativní výzdobu školy. Do školní družiny se přihlásilo 25 žáků a její provoz byl stanoven do 16:00 hod. V rámci školní družiny pracovaly tyto kroužky: - sportovní - šikulky - práce s počítačem Do činnosti těchto kroužků byli zapojeni téměř všichni žáci školy. c) zájmové vzdělávání Práce kroužků velmi pomáhala ve výchovně vzdělávacím působení. Je jednou z možnosti seberealizace dětí, vede k aktivnímu naplňování volného času dětí. Od poloviny roku 2013 pracuje občanské sdružení Komunitní škola Olšany, které zastřešuje téměř všechny zájmové aktivity a programy celoživotního učení pro děti i dospělé v naší obci. V prvním roce činnosti byly pro děti určeny následující aktivity: Název Vedoucí 1. Orientální tance MŠ + ZŠ V. Záluská 2. Přírodovědný kroužek MŠ + ZŠ M. Musilová 3. Flétnička dechová cvičení - MŠ M. Musilová 4. Taneční kroužek MŠ + ZŠ K. Kouřilová 5. Florbal ZŠ J. Kuchtíková 6. MINIKOPANÁ MŠ + ZŠ D. Bienová 7. Kresba ZŠ Š. Kouřilová 8. Angličtina 1. a 2. ročník J. Kuchtíková 9. Hudební kroužek J. Kuchtíková Výroční zpráva 7

8 Část VI. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce na naší škole žádná inspekční činnost neproběhla. Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Mgr. Jana Kuchtíková Nový OZ ve vztahu ke školám MěÚ Šumperk Modul testování ISET ČŠI Olomouc Angličtina pro 1. st. Oxford University Press Mgr. Blanka Turková Modul testování ISET ČŠI Olomouc Instruktor školního lyžování UP Olomouc, FTV Taťána Heclová Seminář pro ŠD a ŠK SVČ DORIS, ŠPK Ve ŠD ŠK zajímavěji a jinak SVČ DORIS, ŠPK KURZ LOGOPEDICKÉ PREVENCE Schola servis Správná výživa dětí a mládeže MUDr. Panáčková Únor 2014 Nové trendy v moderním vaření Jídelny.cz Vyhláška o školním strav., předpisy. Společnost pro výživu Hygienické školení Mudr. Panáčková HACCP, alergeny D. Kadlecová Hygienické minimum a výživové normy MUDr. Panáčková Michaela Bačiková Gerka Podzimní zpívání Vila Doris Michaela Šimková První krůčky s angličtinou NIDV Olomouc Odpady a obaly EKO-KOM Kraj. Konference rozvoj ekolog. výchovy Sluňákov, Olomouc Výukové programy pro 1. stupeň Výukové programy Kristýna Martináková KURZ LOGOPEDICKÉ PREVENCE Schola servis Výroční zpráva 8

9 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: a) soutěže Typ soutěže Termín Místo Výsledky Plavecké závody Bazén Zábřeh Výsledková listina Recitační soutěž ZŠ Olšany 0.k. 1. Johana M. 2. Aneta 1.k. 1. Monika, 2. Johana P., 3. Lukáš 2.k. 1. Ondra B, 2. Jáchym, 3. Ondra M. Matematická soutěž 5. ročníků Matematický Cvrček a Klokánek I. ZŠ Šumperk Úspěšný řešitel Marek M. (10. ze 35) ZŠ Olšany Výsledková listina Turnaj ve florbalu 2. a 3. r V. ZŠ Šumperk 4. místo Škola má talent ZŠ Olšany Nejlepší: Monika B., Sára H., Zdeněk T. Olympiáda Bohutín ZŠ Bohutín Medailové pozice: Ondřej M., Radek K., Roman K., Johana P., Justin K. Florbalový turnaj mezi družstvy málotřídních ZŠ ZŠ Olšany 1x 1. místo, 2x 2. místo b) výchovně vzdělávací programy a projekty Aktivita Výroční zpráva 9 Termín Plavecký výcvik Den bez aut projektový den Den ochrany člověka v přírodě - projektový den Barevný podzim projekt, Den stromů Ukliďme si obec - projektový den Řešení dopravních situací Environmentální program - PLAZI Možná přijde i Mikuláš projektový den Výstava Betlémů v Šumperku Filmové představení v kině síla přátelství a pomoci Nadílka zvířátkům v lese Vánoce, Vánoce přicházejí projektový den Beseda Policie ČR Prevence zneužívání žáka moderní technikou Návštěva muzea v Šumperku Večerníčci Divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula - Špk Den vody projektový týden Písnička je lék koncert pro školy od Viktora

10 Filmové představení Potopa chování při mimoř. situacích Velikonoční výstava PAPRSEK Olšany - tradice Sluníčkový den projektový den Divadelní představení Kašpárek ZŠ Bušín Zámek Potštejn dramat. prohlídka, zookoutek Čermná Cvičení v přírodě mimořádné situace Olšanské hory Den s Lesy ČR- environmentální program Ukázka techniky i praktické činnosti hasičů (Spolupráce s DSH Olšany) Noc ve škole Výroční zpráva 10

11 c) další aktivity pro veřejnost Aktivita Termín Místo Olšany čtou dětem (spolupráce ČSŽ Olšany) ZŠ a MŠ Uspávání broučků (spolupráce ČSŽ Olšany) Les k Obrázkům Slavnost Slabikáře ZŠ Olšany Adventní dílna ZŠ Olšany Vánoční vystoupení Kino Olšany Jarní dílna ZŠ Olšany Vystoupení okresní schůze ČSŽ březen Klub Olšany Vystoupení pro maminky ZŠ Olšany Probouzení broučků (spolupráce ČSŽ Olšany) Les k Obrázkům Den regionu - Bohdíkov Bohdíkov Malování na silnici (spolupráce ČSŽ Olšany) Cesta u školy Družební setkání se slovenskou obcí Klačno Olšany hřiště Celorepublikové a mezinárodní projekty Recyklohraní aneb ukliďme si svět Děti MŠ i žáci ZŠ se zapojili do mezinárodního projektu sledování příletu stěhovavých ptáků Jaro ožívá Žáci 5. ročníku se zapojili do internetové soutěže Hravě, žij zdravě. ZŠ se zapojila do internetového projektu firmy DATABOX a získala certifikát Aktivní škola Žáci ročníku se zapojili do republikového projektu Čtení pomáhá Pomoc žáků při veřejné sbírce Občanského sdružení Život dětem Pomoc žáků při sběru vršků pro Lukáška (spolupráce s CHARITOU ZÁBŘEH) Spolupráce se SPC Pramínek Šumperk ZÁMECKÁ ČAROVÁNÍ komunitní projekt Jeden svět mnoho hlasů Les ve škole (Sdružení TEREZA) Výroční zpráva 11

12 Část IX. Prevence sociálně patologických jevů Všemi silami se snažíme předcházet sociálně patologickým jevům ve škole. Pokoušíme se vytvářet zdravou školu, s přívětivým sociálním klimatem. K tomu nám pomáhá vypracovaný minimální preventivní program, který se zpracovává pro každý školní rok. Začátkem školního roku byli všichni vyučující seznámeni s tímto programem. V tomto školním roce jsme si v minimálním preventivním programu stanovili tyto hlavní cíle: - Ochrana vlastního těla - Stop potyčkám mezi žáky - Slušná mluva vždy - Úcta k dospělým i k sobě navzájem - Spolupráce s rodiči - Tolerance - Spravedlnost Tyto cíle jsme se snažili naplňovat v různých aktivitách během celého školního roku ve vyučování i mimo školu v družině i v dalších zájmových kroužcích. Rodiče byli pravidelně na třídních schůzkách seznamováni s problematikou prevence. V oblasti zdravého životního stylu bylo na žáky vhodně působeno v průběhu celého roku, a to v především v hodinách prvouky, přírodovědy a tělesné výchovy. Zdravá výživa byla propagovaná a zajišťovaná také v rámci stravování v jídelně MŠ. Důležitý podíl v preventivní péči mělo rozšíření nabídky mimoškolních aktivit. Významným přínosem je i pobočka ZUŠ Zábřeh, která na naší škole pracuje už několik let. Komunitní škola Olšany připravila ve spolupráci s naší školou program pro první dva týdny prázdnin. V termínu se programu PRÁZDNINY ZA ŠKOLOU zúčastnilo 10 dětí, v termínu se programu zúčastnilo 19 žáků. V uplynulém školním roce se na škole nevyskytly žádné závažné sociálně patologické jevy. Drobné problémy a neshody, náznaky šikany a podobné prohřešky se řešily okamžitě, obvykle ve spolupráci s rodiči a vždy došlo k uspokojivé nápravě. Část X. Základní údaje o hospodaření školy Rozpočet KÚ Olomouc Rok Přiděleno Z toho ONIV Čerpáno Kč Kč 100 % Kč Kč 100 % Kč Kč 65 % k Rozpočet Obec Olšany Kč x 100 % Kč x 100 % Kč x 55 % k Výroční zpráva 12

13 Zlepšování úrovně materiálně technického zázemí školy V této oblasti došlo během školního roku k dalšímu zdokonalování materiálně technického zázemí všech zařízení. Byla dokončena modernizace herny v MŠ, byl proveden nátěr dveří v chodbě mezi hernou MŠ a jídelnou. Tento prostor byl celkově zkulturněn. V budově ZŠ byl také proveden nátěr dveří v přízemí a byly oživeny prostory šatny. Učebna pro 1. a 2. ročník byla vybavena malými výškově nastavitelnými lavicemi a židličkami pro menší žáky. Toto bylo realizováno s přispěním sponzora. Část XI. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Formou samostudia, vzájemných konzultací a konzultací s odborníky jsme prohlubovali naše znalosti i praktické dovednosti v oblasti práce s integrovanými dětmi. Společně jsme konzultovali výchovné i vzdělávací metody v MŠ i ZŠ. Paní učitelka Michaela Musilová (Šimková) studovala při zaměstnání obor Učitelství 1. stupně a speciální pedagogika na UP v Olomouci. Paní vychovatelka Taťána Heclová a paní učitelka Kristýna Martináková absolvovaly Kurz logopedické prevence. Část XII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V roce 2013 jsme vypracovali environmentální projekt ŠKOLA V PŘÍRODĚ PŘÍRODA VE ŠKOLE, na který jsme obdrželi od Olomouckého kraje dotaci ve výši Kč. Jednalo se o celoškolní dlouhodobý projekt, který měl za úkol odvést děti od počítačů zpět do přírody. Pokusili jsme se o to prostřednictvím různých aktivit, při kterých jsme vyvedli děti do přírody a částečně také dovedli přírodu do školy a do školky. Při některých aktivitách jsme spolupracovali s neziskovými organizacemi v obci. V rámci projektu jsme zrealizovali různé aktivity. Např.: Probouzení a uspávání broučků a přírody, Den Vody, Dny Slunce Zúčastnili jsme se mezinárodního sledování příletu stěhovavých ptáků Jaro ožívá a tradičně třídili odpady v rámci projektu Recyklohraní. Pro výše uvedené aktivity jsme zakoupili z příspěvku Olomouckého kraje hvězdářský dalekohled, diktafon s kamerou, mikroskop, minimikroskopy a schránkové mikroskopy, kompasy a přírodovědné publikace. Všechny tyto didaktické pomůcky budou naši žáci využívat k environmentální výchově i v dalším období. Připravili jsme a na MŠMT podali projekt na Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Projekt bohužel nebyl vybrán k realizaci. Výroční zpráva 13

14 Část XIII. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola spolupracovala a přicházela do kontaktu s okolními školami i dalšími partnery. S okolními školami tradičně spolupracujeme při organizování plaveckého (Bušín) a lyžařského (Bohutín) výcviku a sportovních i kulturních aktivit. ŠD úspěšně pokračovala ve spolupráci s místní knihovnou. Pokračovali jsme ve spolupráci se SPC a PPP v Šumperku, a to především v oblasti péče o integrované žáky. Pokračovali jsme v setkávání s kolegy z málotřídních škol (Dolní Studénky, Černá Voda) i plně organizovaných škol Ruda nad Moravou. Ve spolupráci s firmou MK Fruit jsme se opět zapojili do projektu Školní mléko i do projektu Ovoce do škol. Několikátým rokem pracuje na naší škole také pobočka ZUŠ Zábřeh, která je též velkým přínosem při rozvíjení mimoškolních aktivit nejen našich žáků. Navázali jsme spolupráci s DDM Krasohled v Zábřehu, který u nás od letošního roku začal nabízet kurzy keramiky pro děti. Spolupráce se zřizovatelem Obcí Olšany probíhala na velmi dobré úrovni. Soustředili jsme se především na zajištění bezproblémového provozu. Kladně bylo hodnoceno a přijímáno fungování komunitní školy. Při organizování některých aktivit v obci jsme spolupracovali také s ČSŽ Olšany, SDH Olšany a kulturní komisí. V rámci vzdělávacího kurzu, který byl součástí projektu OPVK Logopedická prevence v Olomouckém kraji, který organizoval SCHOLA SERVIS Prostějov pracovaly naše dvě zaměstnankyně s dětmi na rozvoji komunikačních schopností a dovedností a na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží. Část XIV. Zhodnocení a závěr Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle plánu schváleného pedagogickou radou. Můžeme konstatovat, že všechny nejdůležitější úkoly se nám dařily plnit. Pro děti v MŠ, žáky, učitele i pro rodiče jsme se snažili vytvářet příjemné a komunikativní školní prostředí. V ZŠ i v MŠ jsme společně vytvářeli podmínky pro všestranný rozvoj dětí a žáků, postupně rozvíjeli jejich jednotlivé kompetence. V neposlední řadě také podporovali zapojení dětí do mimoškolních aktivit, účastnili jsme se různých soutěží vzdělávacích, výtvarných i environmentálních. Určitě se nám dařilo přistupovat ke všem dětem individuálně a věnovat se nejen jejich zájmům, ale také případným problémům. Ve výchovně vzdělávací práci byl kladen důraz na to, aby žáci dovedli aktivně využívat získané vědomosti při praktických činnostech a v reálném životě. V tomto školním roce nám pomohly zjistit klady a nedostatky práce testy SCIO. Výsledky těchto testů jsou měřítkem úspěšnosti naší práce a jsou nám zpětnou vazbou pro další úkoly. Na základě těchto testů jsme zjistili, že výsledky našich žáků jsou v průměru ostatních škol. Spolupráce se spádovou školou v Rudě nad Moravou a malotřídními školami v regionu byla na dobré úrovni. Spolupráce s rodiči byla již tradičně také na dobré úrovni. Rodiče pravidelně navštěvovali třídní schůzky, účastnili se i některých akcí konaných ve škole. Koncem školního roku obdrželi rodiče v MŠ i ZŠ anonymní evaluační dotazníky. Dotazníky v ZŠ odevzdalo zpět 67,85 % rodičů, v MŠ pouze 40,9 % rodičů. Uvádím výsledky obou, i když ty v MŠ nejsou příliš objektivní z důvodu nízkého počtu odevzdaných dotazníků. (Hodnocení bylo provedeno jako ve škole známkováním od 1 do 5.) Výroční zpráva 14

15 MATEŘSKÁ ŠKOLA odpovědělo 9 rodičů z 22 dotazovaných tj. 40,9% (+1 dotazník odevzdaný po termínu 45,5%) Práce MŠ 1,5 Vztah učitelek k dětem 1,1 Vztah dítěte k MŠ 1,5 Vzájemné vztahy mezi dětmi v MŠ 1,6 Příprava dětí na další vzdělání (školu) 1 Informování rodičů o práci a výsledcích dítěte v MŠ 1,8 Jednání učitelek s rodiči 1,1 Výše finanční náročnosti MŠ na rodinný rozpočet 2,1!! Vybavení školy hračkami, materiály 1,6 Estetické prostředí MŠ 1,3 Prostorové podmínky MŠ 2!! Hygienické podmínky MŠ 1,6 Vzájemná spolupráce MŠ a rodičů 1,4 Nabídka mimořádných aktivit v MŠ 1,1 Práce školní jídelny, stravování dětí 1,1 Hodnotu 2 přesáhly body č. 8. a 11. Bod č. 11 Prostorové podmínky MŠ jsou dané umístěním MŠ v budově. Snažili jsme se je vylepšit alespoň při modernizaci vnitřních prostor: - odstranění starých akumulačních kamen - náhrada úložného systému za jiný, který jsme umístili do nevyužitého prostoru mezi okna - náhrada velkoobjemných lehátek menšími matracemi a jejich umístění mimo hernu. Bod č. 8 Výše finanční náročnosti na rodinný rozpočet - Výše úplaty je stanovována podle skutečných nákladů. Snažili jsme se zohlednit více sourozenců z jedné rodiny a nově pro příští školní rok bude při stanovení úplaty zvýhodněna i dopolední docházka (odpadají např. náklady na praní ložního prádla). - Výše stravného je stanovována dle vyhlášky o školním stravování, snažíme se vždy stanovit stravné co nejblíže minimální dané hranici. ZÁKLADNÍ ŠKOLA odpovědělo 19 z 28 dotazovaných rodičů tj. 67,85% Práce ZŠ 1,7 Vztah vyučujících k dětem 1,7 Vztah dětí ke škole 1,6 Poomoc vyučujících dítěti v případě potřeby 1,5 Vzbuzování zájmu o učení a poznávání ze strany školy 1,6 Radost dítěte z pobytu a zážitků ve škole 1,7 Informování rodičů o práci a výsledcích dítěte ve škole 1,6 Úroveň jednání učitelů s rodiči 1,4 Nároky na domácí přípravu dětí 1,9 Nabídka zájmových činností ve škole 1,4 Úroveň vybavení školy pomůckami, učebnicemi a pracovními sešity 1,4 Úroveň vybavení školy didaktickou a výpočetní technikou 1,7 Úroveň prostorových a hygienických podmínek školy 2,1!! Úroveň vzájemných vztahů mezi dětmi 2,6!!!!! Práce školní družiny 1,3 Práce školní jídelny, stravování 1,6 Úroveň vzájemné spolupráce školy a rodičů 1,6 Výroční zpráva 15

16 Úroveň a přínos internetových stránek školy 1,6 Hodnotu 2 přesáhly body 13. a stejně jako v loňském školním roce Bod 13. Úroveň prostorových a hygienických podmínek školy hygienické podmínky jsou na dobré úrovni, prostorové podmínky by bylo možné zlepšit pouze při rekonstrukci školy. Ředitelka jedná se zřizovatelem o přípravě projektu na případnou rekonstrukci školy v souvislosti s opravou střechy na školní budově. Bod 14. Úroveň vzájemných vztahů mezi dětmi - zlepšování vztahů mezi dětmi bylo jednou z priorit tohoto školního roku. Myslím si, že určitého pokroku jsme dosáhli. Ukázalo se však, že k celkovému ozdravení vztahů mezi dětmi bude potřeba delšího času, spolupráce s rodinami problémových žáků a také okamžitá zpětná vazba od všech rodičů. Bude také potřeba, abychom se na vzájemné chování dětí mezi sebou i chování dětí k dospělým zaměřili všichni společně. V Olšanech Mgr. Jana Kuchtíková, ředitelka školy Ladislav Žiška, předseda školské rady Výroční zpráva 16

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1 Část

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. Obsah

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. Obsah Obsah Základní údaje o škole 3 Přehled oborů vzdělání 5 Popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 8 Výsledky vzdělávání žáků 9 Prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více