Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská Želetava IČ : Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ : 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská Želetava IČ : Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 V Želetavě dne

2 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Želetava za školní rok 2013/ Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Želetava je úplná základní škola s právní subjektivitou od roku Škola sdružovala k : Základní škola 1. stupeň 5 tříd počet žáků 87 Základní škola 2. stupeň 4 třídy počet žáků 80 Celkový počet tříd 9 počet žáků 167 Průměrná naplněnost 18,55 Mateřská škola 2 třídy počet dětí 56 Školní družina 1 oddělení počet žáků 25 Školní jídelna ZŠ 104 strávníků z řad žáků Školní jídelna MŠ 56 strávníků z řad dětí Dle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je škola zařazena ve školském rejstříku Rozhodnutí o zařazení MŠMT ČR. 2. Učební plán: Ve všech ročnících probíhala výuka dle aktualizovaného plánu ŠVP Základní školy a Mateřské školy Želetava. Povinně volitelné předměty pro žáky ročníku: Informatika, Německý jazyk, Seminář společenských věd Nepovinné předměty: Logopedická péče, Náboženství. Výuka cizích jazyků: na škole probíhalo vyučování dvou cizích jazyků podle učebního plánu - anglický jazyk, německý jazyk. Škola se nespecializuje na výuku žádného předmětu. 3. Pedagogický sbor Na škole pracovalo 18 pedagogických zaměstnanců 14 učitelů ZŠ, 3 učitelky MŠ a 1 vychovatelka školní družiny. 13 učitelů ZŠ má předepsané vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, 1 učitelka je absolventkou VŠE Praha a absolventkou DPS na pedagogické fakultě UJEP Brno. Dvě učitelky mateřské školy mají střední pedagogické vzdělání, jedna učitelka MŠ má vysokoškolské vzdělání bakalářského programu Učitelství pro MŠ. Vychovatelka ve školní družině má středoškolské pedagogické vzdělání.

3 Přehled pedagogických pracovníků školy: Mateřská škola: Bc. Pavla Táborská Zdeňka Stehlíková Kateřina Drmotová 1. stupeň: Eva Mastná PaedDr. Milena Suchá Jiří Mastný Lubomír Janoušek Mgr. Klára Trnková Mgr. Vladislava Tománková 5 let praxe 37 let praxe 20 let praxe 36 let praxe 28 let praxe 39 let praxe 28 let praxe 3 roky praxe 28 let praxe 2. stupeň: Mgr. Marie Dohnalová Iva Zemčíková Ing. Pavla Janoušková Jana Pavlíčková Mgr. Vladimíra Špičková Mgr. Bohumil Dohnal Mgr. Filip Tesař Mgr. Radka Řepová 19 let praxe 33 let praxe 28 let praxe 36 let praxe 17 let praxe 24 let praxe 3 roky praxe 16 let praxe Školní družina: Olga Malíková 31 let praxe Výuku římskokatolického náboženství vykonával D. Pavel Rostislav Novotný Opraem. Koordinátor tvorby ŠVP Iva Zemčíková Koordinátor ICT Mgr. Vladimíra Špičková Metodik protidrogové prevence Mgr. Marie Dohnalová Logopedická péče Eva Mastná Výchovný poradce Ing. Pavla Janoušková Pedagogický sbor je stabilizovaný. Vzhledem k aprobovanosti stávajících pedagogických pracovníků s platnou pracovní smlouvou na dobu neurčitou byly vyučovány zcela nebo částečně bez odborné způsobilosti tyto předměty: německý jazyk, rodinná výchova, tělesná výchova, zeměpis, dějepis a informatika.

4 Přehled nepedagogických zaměstnanců školy (útvar správní) Ekonomka školy - Ing. Taťána Dostálová Školník ZŠ Petr Ondráček Školnice MŠ Dagmar Pacasová Uklízečky Olga Malíková, Jitka Pěchočová, Ilona Musilová Vedoucí školní jídelny Marie Roupcová Kuchařky Božena Houzarová, Marie Houzarová POP Dagmar Větrovská (po dobu nemoci samostatné kuchařky) Během roku vykonávalo na našich zařízeních souvislou pedagogickou praxi Hana Svobodová Gymnázium a SOŠ pedagogická Znojmo Kateřina Pokorná Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 4. Zařazování dětí K zápisu do 1. třídy ZŠ konanému ve středu 12. února 2014 se dostavilo poprvé 23 dětí, čtyři děti přišly po odkladu PŠD. Do první třídy bylo zapsáno v řádném termínu zápisu celkem 17 dětí, 4 děti nastoupí po odkladu. Vzhledem k počtu žáků byla otevřena jedna první třída. Dle údajů z matriky OÚ v Želetavě dojde pravděpodobně v příštích letech ke snížení počtu dětí přijímaných k docházce do základní školy. Očekáváme, že počet žáků v nově utvářených třídách umožní zvýšení individualizace výuky výuky a možnost rozsáhlejšího individuálního přístupu v péči o žáky, zejména pak v péči děti s poruchami učení. V budoucích letech lze očekávat úbytek žáků vzhledem k informacím místní matriky. Při zachování stávajícího modelu financování regionálního školství lze očekávat potíže s financováním školy. Škola pravděpodobně bude potřebovat udělení výjimky z počtu žáků při zachování plnotřídního modelu. Další financování činnosti školy bude třeba upřesnit se zřizovatelem. Do školy jsou zařazeny děti z těchto obcí: Želetava, Bítovánky, Horky, Šašovice, Lesná, Meziříčko, Jindřichovice, Budeč, Cidlina, Krasonice a Knínice. Počet dětí zapsaných k docházce do MŠ 56 dětí. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Povinnou školní docházku ukončilo 17 žáků 9. ročníku, 3 žáci 8. ročníku a 1. žákyně 7. ročníku ZŠ, kteří dle výsledků přijímacího řízení nastoupili na střední školy. Jeden žák přešel na víceleté gymnázium. Přehled žáků přijatých na střední školy dle oborů: Škola Obor Počet SŠ řemesel a služeb Mor. Budějovice obráběč kovů 3 opravář zem. strojů 1 mechanik seřizovač 1

5 kuchař číšník 1 mechanik OMV 1 Obchodní akademie dr. A. Bráfa veřejná správa 1 Hotelová škola Třebíč hotelnictví 2 kuchař číšník 1 SOŠ a SOU stavební Třebíč stavebnictví 2 zedník 1 SOU zemědělské a služeb Dačice opravář zem. strojů 1 SPŠ Třebíč technické lyceum 1 mechanik elektrotechnik 1 elektrikář silnoproud 1 SŠ uměleckoprůmyslová Jihlava modelářství a návrhářství 1 SŠ technická a obchodní Dačice kadeřník 2 Gymnázium Jihlava gymnázium 6 leté 1 Vzhledem ke zrušení nadějného projektu srovnávacího testování NIQES v letošním školním roce neproběhlo ve škole žádné plošné testování. K analýze výsledků vzdělávání byly používány vnitřní evaluační nástroje a postupy společně s vyhodnocením výsledků při účasti na regionálních soutěžích 6. Česká školní inspekce V tomto školním roce nebyla provedena žádná školní inspekční návštěva. Spolupráce s ČSI probíhala na úrovni dotazníkových šetření a zapojením ředitele školy do Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustava v České republice (CZ1.07./4.1.00/ ). 7. Přehled činností a akcí pro žáky Pravidelné - logopedická péče o děti předškolního a mladšího školního věku - protidrogová prevence - individuální příprava žáků k přijímacím zkouškám na SŠ - individuální vzdělávací plány pro integrované žáky - členství v KMČ a KMP - školní mléko - ovoce do škol - sběr starého papíru kg v ceně ,- Kč; rozděleno do jednotlivých tříd dle nasbíraného množství po odečtení nákladů na dopravu - sběr léčivých bylin 154,9kg v ceně 2.449,- Kč; prostředky převedeny do zdrojů Sdružení rodičů - plavecký výcvik 3. a 4. třída

6 Nepravidelné a) Výchovné - Den stromů Lesonice 1. st. ZŠ - Didakta Třebíč a exkurze na SPŠ stavební Třebíč - Nebojte se policie preventivní program pro žáky 8. a 9. tříd - projekt Přírodní a technické obory výzva budoucnosti (SPŠ stavební Třebíč) - exkurze Brno 7. a 8. třída Planetárium, Antropos, radnice, výstava Zdeněk Burian - návštěva ÚP Třebíč volba povolání - Pohodová třída preventivní program pro žáky 6. a 7. třídy prevence šikany - exkurze s ekologickou tematikou 3. až 5. tř. TTS Třebíč (biomasa), ESKO-T Třebíč třídění odpadu, ČOV Třebíč čištění a úprava vody - Prevence dětských úrazů program pro žáky 3. tříd ve spolupráci s Krajem Vysočina - Přemyslovci na českém trůnu vystoupení skupiny Pernštejni z Pardubic - Dravci přírodovědný pořad pro žáky záchranná stanice Ikaros - Hodnota sexuality dvoudílná beseda pro žáky 8. třídy - Co se sluší preventivní program 9. třída - První pomoc do škol kurz pro žáky 8. třídy; spolupráce škola - Kraj Vysočina a ČČK - školní kolo matematické olympiády a matematického klokana - okresní kolo matematické olympiády 1. místo Kateřina Pelikanová (5. třída) - školní a okresní kolo matematické Pythagoriády 6. místo - exkurze Londýn žáci 2. st. ZŠ - Čistá Vysočina úklid obce ve spolupráci s OÚ Želetava a KÚ - návštěva místní expozice ke stému výročí vypuknutí 1. světové války - 6 a 14. místo v superfinále Navrhni svůj dům - SPŠ stavební Třebíč - účast na dějepravném soutěžení Třebíč La Belle Epoque 10. a 15. místo - Zdravé zuby 1. třída preventivní program - Regionální myslivost program pro žáky 1. st. ve spolupráci s MS Želetava b) Sportovní - cyklistický výlet 5. třída hora Mařenka a Mlýn Dašov - Podyjí a Laa an der Thaya cyklistický zájezd spolku Kolo Pádlo pro děti a rodiče - okresní přebor v přespolním běhu dívky 6. a 7. třída 5. místo; Anna Štrbáňová 3. místo - školní olympiáda 1. a 2. stupně ZŠ (celoroční projekt) - okresní přebor stolní tenis (Hrotovice) SCH 2. místo; MD 2. místo a MCH 3. místo - Vánoční sportovní soutěžení 1. stupeň ZŠ - Vánoční desetiboj 2. stupeň ZŠ - Česko sportuje projekt k zimním olympijským hrám v Soči - 1. místo v kraji Vysočina 9. místo v ČR návštěva olympijského parku v Praze - Olympijský víceboj projekt pro podporu sportu ve spolupráci s ČOV - Obec našim dětem soutěž Mikroregionu Budějovicko 2. místo - velikonoční turnaj ve volejbale 2. stupeň ZŠ - sportovní den ke Dni dětí 1. a 2. stupeň ZŠ - branný závod 2. st. ZŠ

7 c) Kulturní - pohádka Jagababa a tři loupežníci divadelní představení PASÁŽ Třebíč 1. st. ZŠ - Mikulášská nadílka - koncert skupiny Blue Moon - návštěva baziliky sv. Prokopa v Třebíči a představení Expres Praha Radotín v divadle PASÁŽ Třebíč 2. st. ZŠ - dětský maškarní karneval (KD Želetava) - školní akademie ke Dni matek - Jak se Honza dostal na Hrad - divadelní představení PASÁŽ Třebíč 1. st. ZŠ - koncerty dětského pěveckého sboru e)) Školní vlastivědné výlety třída Dalešice, Laguna Třebíč - 6. třída Pálava - 7. třída STAN Březová - 8. třída STAN Březová - 9. třída STAN Křižanov 8. Přehled zájmových útvarů pro žáky a) organizované a zajištěné školou - logopedická péče - lezecká stěna - školní olympiáda - keramika 4 skupiny - zajímavá matematika - anglická konverzace - minitaneční - sborový zpěv - hra na nástroj (kytara, flétna) b) ve spolupráci se spolkovými organizacemi - stolní tenis - kopaná - box - cvičení s dětmi - pěvecký sbor pro nejmenší děti 9. Hodnocení prospěchu a chování Výsledky klasifikace žáků viz. Příloha Přehled klasifikace školy V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním 89 žáků, ve 2. pololetí 87 žáků. V prvním pololetí neprospělo 9 žáků, ve druhém pololetí neprospělo 9 žáků, 2 žáci budou opakovat ročník. Během školního roku bylo uděleno celkem 110 pochval žákům za vzorné plnění školních povinností, sběr starého papíru, sběr léčivých bylin a reprezentaci školy.

8 Výchovná opatření celkem (obě pololetí) : - pochvaly 96 žáků - NTU 44 žáků - DTU 11 žáků - DŘŠ 10 žáků - snížená známka z chování o jeden stupeň 18 žáků - snížená známka z chování o dva stupně 11 žáků - absence 1. pololetí celkem hodin (omluvená 4.474) Ø na žáka 26,63 - absence 2. pololetí celkem hodin (omluvená 5.754) Ø na žáka 34,25, neomluvená 16 hodin 10. Péče o budovy a vybavení školy, projekty, BOZP - OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách EU peníze do škol - ukončení projektu - pravidelné revize a kontroly - školení BOZP - nákup škrabky zeleniny a brambor ŠJ ZŠ - nátěr střešní konstrukce proti škůdcům budova kompletní výměna elektroinstalace a datových rozvodů budova oprava střechy přístavby školy (2. fáze) budova č běžné opravy a údržba 11. Mateřská škola Základní údaje Charakteristika školy Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ Želetava. Ředitelem Základní školy a Mateřské školy Želetava je Mgr. Bohumil Dohnal, vedoucí učitelkou pro předškolní výchovu Zdeňka Stehlíková. Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem od 6,30 hodin do 16,00 hodin. Prostředí mateřské školy je esteticky a vkusně upraveno. Poskytuje dostatek hraček, pomůcek i tělovýchovného náčiní pro tvořivé činnosti a záliby dětí. Pro děti jsou vyčleněny i hrací koutky. Pro pobyt venku je využívána školní zahrada s pískovištěm, sportovními a hracími prvky i přírodními koutky pro dětské hry. K bylo do mateřské školy zapsáno celkem 56 dětí, čímž byla kapacita mateřské školy zcela naplněna. Počet dětí ve třídách: Včeličky: (5-7 let) 28 dětí Berušky: (3-5 let) 28 dětí Celkem: 56 dětí Průměrná docházka: 45 dětí dopoledne, 38 dětí odpoledne

9 Výchovně vzdělávací práce Pracujeme s dětmi podle RVP pro předškolní vzdělávání. Z něho vychází náš Školní vzdělávací plán s názvem: SLUNÍČKO JE HRA I ŠKOLA, KAŽDÝ DEN NÁS K SOBĚ VOLÁ. ŠVP zohledňuje konkrétní podmínky a tradice mateřské školy a navazuje na dosavadní pozitivní výsledky společného působení zaměstnanců mateřské školy a rodičů v oblasti předškolního vzdělávání. Motto ŠVP: "Vše co potřebuji opravdu znát, jak žít a co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole." (Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti ve školce...) Robert Fulghum - pedagog Charakteristika ŠVP: Chceme přispět ke zdravému životnímu stylu dítěte dosáhnout harmonického rozvoje pohybových dovedností dítěte dodržovat správnou životosprávu vytvořit co nejpodnětnější prostředí klást důraz na individualitu dítěte, jeho prožívání, možnosti a potřeby, sebedůvěru a sebejistotu Uvědomujeme si, že čím více příležitosti dítě má, aby prožívalo pohodu v přítomném čase, tím více tělesné, duševní a mravní odolnosti v sobě koncentruje pro další život a pro jeho kritické momenty odolnost a úspěšnost v dalším životě se získá především tím, že dětství prožívá v pohodě pohodě nejvíc škodí stres mateřská škola připravuje děti pro život a předškolní vzdělávání je počátkem celoživotního vzdělávání Ze ŠVP vychází Třídní vzdělávací plány, které jsou učitelkami uzpůsobeny pro specifické potřeby dětí ve třídách. Plánování a přípravy výchovně vzdělávací práce jsou promyšlené. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Velký důraz klademe na prožitkové a situační učení, díky kterému dítě získává neocenitelné životní zkušenosti a je dobře připraveno na vstup do základní školy. Poskytujeme dětem dostatečný čas a prostor pro hru jako nejdůležitější součást výchovněvzdělávací práce. Posilujeme vazbu dítěte na rodinu, škola je stále otevřena rodičům, což velmi pomáhá v nenásilné adaptaci dítěte. Kvalitu výchovně-vzdělávací práce příznivě ovlivňuje laskavý a vstřícný přístup učitelek a dobré vztahy mezi pracovnicemi mateřské školy. Stravování dětí Zajišťujeme pro děti vyhovující výživu, pitný režim a dbáme na dostatek času na konzumaci jídla, estetické a samoobslužné stolování. Specifické dílčí projekty Logohrátky aneb Brousek pro můj jazýček program, který se zaměřuje na prevenci vadné výslovnosti dětí a rozvoj komunikativních dovedností Školáček - projekt určený pro předškolní děti, zaměřený na rozvoj tvořivosti, konstruktivního i logického myšlení a celková příprava pro zdárný vstup do ZŠ

10 Předplavecký výcvik aneb Já se vody nebojím - pohybová aktivita pro rozvoj dětí. Zdravé zuby pro krásný úsměv - projekt je zaměřen získání správných návyků čištění zubů Tonda obal - vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu (Recyklohraní) Čteme dětem - pravidelné čtení dětem ve školce a působení na rodiny dětí (dny bez televize) Sboreček - zpěv skupiny i sólový s doprovodem hudebních nástrojů, rytmizace i hra na dětské nástroje Ve školním roce jsme se také v rámci dalších vzdělávacích projektů Týden plný duchů - šikovných holek a kluků, Svatý Martin na koni - podkovami zazvoní a Hádej, hádej hadači, co já dělám nejradši, zaměřili na environmentální výchovu s důrazem na zemi, ve které žijeme a náš vztah k ní. Vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelky si vybíraly dle vlastního zájmu a také priorit, které jsou zakotveny v ročním plánu školy z aktuální nabídky DVPP. Poznatky ze seminářů byly využívány v praxi spolu se sebevzděláváním. / Na škole je k dispozici dostatečný výběr odborné i dětské literatury/. Pravidelná školení BOZP a PO. Během školního roku vykonávaly v MŠ souvislou pedagogickou praxi dvě studentky. Údaje o zápisu k docházce do mateřské školy 18 dětí odešlo do ZŠ Želetava 15 dětí nově přijatých do MŠ Stav přihlášených dětí na školní rok 2014/2015: Celkem 53 dětí k celodenní docházce, z toho 4 děti s odkladem školní docházky. Využití poradenských služeb pro MŠ Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (MB, TR, JI) specialistkou na předškolní poradenství klinickou logopedkou pediatry Spolupráce s rodiči a ostatními partnery společné akce školy a rodiny, rodičovské čtení dětem, cvičení rodičů s dětmi ÚM Želetava - vítání dětí + další vystoupení k různým příležitostem Sokol Želetava - fotbalová školička občanské sdružení - Nechci kazy DPS Želetava - besídky pro babičky a dědečky Hasiči Želetava - ukázka techniky BESIP Jihlava - besedy MŠ spolupracuje s rodiči a odborníky z různých oborů s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí. Spolupráce s rodinou a komunikace se všemi rodiči je na dobré úrovni. Většina rodičů se podílí aktivně na programu MŠ. Ve školce jsou nastaveny otevřené vztahy s rodinami dětí, je k dispozici pro komunikaci, připomínky, náměty i kritiky. Respektujeme názory a podněty z rodin dětí, oboustranná důvěra je pro nás důležitá, respektujeme výchovu v rodině a rodiče respektují naše návrhy, požadavky na chování dětí. Snažíme se vždy nalézt takovou cestu, která by byla nejlepší s ohledem na děti. Snažíme se být všichni při práci s dětmi partnery.

11 Přehled činností a akcí Výchovné Charitativní akce Život dětem určená na zakoupení lékařských přístrojů pro děti, odesláno ,- Kč Charitativní akce Fond sidus určená na zakoupení lékařských přístrojů pro děti, odesláno 1 005,- Kč Sběr starého papíru kg v ceně 4 410,- Kč Recyklační program Recyklohraní sběr malých elektrických spotřebičů Akce pro rodiče + akce s aktivním podílem rodičů Podzimní tvoření Nápady rodičů a dětí Kaštánkománie a výroba zvířátek Nabídka dětských knih pro rodiče Ježek Bodlinka - tvoření s rodiči Veselý úkolníček a pohádka O veliké řepě Vánoční fotografování dětí a sourozenců Vánoční zvonění - besídka pro rodiče Vánoční koncert v kostele Společné hry u vánočního stromečku Dokument školní zralosti a připravenosti studium rodičů Přednáška Mgr. Valentové a Mgr. Ryglové z PPP Třebíč Dětský karneval Rodina čte dětem Den otevřených dveří Odemykání školní zahrady a úklid školní zahrady Školní akademie ke Dni matek Schůzka s rodiči nových dětí, předání informací Závěrečná - rozloučení s MŠ, pasování školáčků a pohádková babička Společenské a sportovní Přivítání ve školce s prodejní nabídkou dětských knížek a hraček Hudební pohádka Krtkova oslava Podzimní hrátky s drakem divadlo O princezně Rozmařilce Vítání občánků Návštěva Barborky Mikuláš, anděl a čertíci Veselé hraní Vánoční vystoupení v DPS Ježíšek ve školce Maňáskové divadýlko Šikulka Tři králové návštěva betléma v kostele Zápis dětí do ZŠ Koukají se na nás správně - prevent.program Delfín Dilo a podmořský svět Výchovný pořad pana Hořáka ze Záchranné stanice dravců a sov Divadlo Pasáž Jak se Honza dostal na hrad Velikonoce tradice, zvyky + pletení pomlázky

12 Přání naší Zemi + kreslení křídami Čarodějnická děvčata, připravte si košťata Cesta za pokladem - Den dětí Výchovný program Já to umím Návštěva 1. třídy ZŠ Výchovný program - Kde se vzal chléb, muzeum řemesel Návštěva žáků 9.třídy - společné hry Slavnostní rozloučení s MŠ se zástupci ZŠ a OÚ Spolupráce se ZŠ Spolupráce při zápisu do 1. třídy Návštěvy předškoláků v 1. třídě, družině a školní jídelně Účast na společných programech pořádaných pro děti a rodiče Pomoc žáků ZŠ při organizování akcí v MŠ Všichni zaměstnanci MŠ se iniciativně podílí na zajišťování akcí pro děti, rodiče podle vlastních možností a schopností. Kontrolní a hospitační činnosti Kontrolní a hospitační činnost byla provedena dle plánu, nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, závěry kontrol a hospitací byly zaměstnanci akceptovány. Česká školní inspekce Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. Materiální vybavení, opravy Materiální vybavení Hračky, učební pomůcky i materiální vybavení bylo doplněno podle potřeby. Do tříd byly zakoupeny nové židličky pro učitelky, laminovací přístroj, řezačka na papíry a nové povlečení pro děti. Opravy Ve školním roce byla v naší mateřské škole provedena další výměna oken v zadní části mateřské školy (kuchyň, sklad, šatna a kancelář) a zhotovena nová výdejní okna z kuchyně do tříd. Závěr Snažíme se, aby naše mateřská škola byla místem, kde děti prožívají šťastné dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni. Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině vrstevníků, které budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. Našim nejdůležitějším partnerem je rodina - rodiče, prarodiče, sourozenci, komunita obklopující dítě. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou. Zdenka Stehlíková, vedoucí učitelka MŠ

13 12. Partneři a sponzoři - OÚ Želetava - MěÚ Moravské Budějovice, odbor školství - SR při ZŠ a při MŠ - Strojmont CZ a.s. Želetava - Český olympijský výbor - střední školy v regionu - PPP Třebíč, PPP Moravské Budějovice - Autoškola Kratochvíl - Úřad práce Třebíč - ČČK Třebíč - Krajský úřad kraje Vysočina - Hospodářská komora Třebíč - TTS Třebíč - ESKO T Třebíč - Laguna Třebíč Plavecká škola - HUHTAMAKI a.s. Přibyslavice - Mikroregion Moravskobudějovicko Všem partnerům a sponzorům děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 13. Závěr Během školního roku byl splněn plán práce a plán kontrolní činnosti ve všech podstatných bodech. Tyto plány byly sestaveny jako otevřený systém opatření, aktivit a ekonomických ukazatelů pro školní rok. Vycházíme z analýzy interních a externích vztahů a výsledků SWOT analýzy. Personální zajištění chodu organizace beze změn, stejně tak beze změny zůstala i organizační struktura. Prioritním zájmem je i nadále podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců, zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání a péče o vzhled budov a prostor školy. Nadále je posilována koordinace a spolupráce mezi jednotlivými součástmi školy. V oblasti externích vztahů škola podporuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a širokou veřejností, prevenci konfliktů a sjednocení výchovného působení. Jednou z priorit školy je zajištění informovanosti všech partnerů školy. Škola využívá následující informační kanály: osobní kontakt, elektronická pošta, webové stránky školy, školní zpravodaj, místní zpravodaj, lokální rozhlas a regionální tisk. Spolupráci se zřizovatelem lze označit za nadstandartní, podpora činnosti školy je otevřená, dynamická a bezkonfliktní. Přidělené finanční prostředky zcela pokrývají náklady a umožňují další rozvoj školy. Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s orgány státní správy i dalšími subjekty v oblasti školství. V oblasti výchovy a vzdělávání je postupováno v souladu s ŠVP a v souladu se změnami v RVP výuka druhého cizího jazyka. DO ŠVP byly včleněny prvky k posílení dopravní a environmentální výchovy i opatření k posílení finanční gramotnosti dětí. Zvýšená pozornost je věnována podpoře utváření funkční gramotnosti, péči o žáky s SPU a podpoře sportovních i ostatních mimoškolních aktivit. Škola poskytuje žákům podporu

14 v oblasti prevence sociálně patologických jevů, výchovném poradenství i při volbě povolání. V letošním školním roce byl úspěšně dokončen i projekt Inovace výuky na ZŠ Želetava (CZ.1.07./1.4./00/ ) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky přiděleným finančním prostředkům byla zásadním způsobem posílena struktura ICT školy, zlepšeny podmínky pro práci zaměstnanců. Bylo vytvořeno téměř 500 DUM, které jsou plně funkční a využitelné k posílení kvality výuky školy. Monitorovací zprávy byly schváleny odborem O CERA MŠMT ČR stejně jako licenční smlouvy k vytvořeným materiálům i finanční vypořádání. Škola se nově zapojila do dalšího projektu EU OPVK Didaktika pro kyberprostor. Přílohy: Přehled klasifikace školy Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zprávu zpracoval Mgr. Bohumil Dohnal, ředitel ZŠ Želetava. V Želetavě dne Tato výroční zpráva (bez příloh) stejně jako další informace o škole je ke stažení na:

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Želetavě dne 27. 9. 2013 Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V Želetavě dne 30. 9. 2011 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: V Ý R

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více