Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Rohozná Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 7/8 V Rohozné, Mgr. Dana Hromádková Ředitelka školy

2 Část I Základní údaje o škole Název školy: Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Telefon, Základní škola a mateřská škola Rohozná Obec Rohozná Mgr. Dana Hromádková ředitelka školy školní jídelna mateřská škola Školská rada: Mgr. Johana Stodolová zástupce pedagogů Andrea Ehrenbergerová zástupce rodičů Karel Mitáš člen zastupitelstva obce Základní škola a mateřská škola Rohozná je od tohoto školního roku málotřídní školou s třídami prvního stupně. Školu navštěvují převážně žáci z Rohozné, v 5. ročníku jsou žáci z Banína. Žáci jsou ve dvou třídách se spojenými ročníky. V souladu s učebním plánem se třídy dělí na skupiny podle charakteru vyučovacího předmětu. Ve škole jsou 4 učebny učebny slouží jako kmenové, jedna je odborná učebna počítačová a jedna učebna nebyla v tomto školním roce využívána. Vzhledem k nízkému počtu žáků škola žádala o udělení výjimky z počtu žáků. Výjimka byla udělena Zastupitelstvem obce Rohozná dne Součástí školy je školní jídelna, která má kapacitu 6 strávníků. Část této kapacity je využívána pro doplňkovou činnost. V oddělené části budovy školy je mateřská škola. Školní rok 7/8 MŠ. stupeň ZŠ Počet tříd Počet žáků (dětí) Počet žáků na jednu třídu ,5 Počet žáků v prvním ročníku: Počet žáků odcházejících na. stupeň na jinou školu : 7 Vzdělávací program: Radostné učení, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, v. ročníku Základní škola, číslo jednací 6847/96-, v ročníku

3 Část II Údaje o pracovnících školy Část školy MŠ ZŠ ŠJ Fyzický počet pedagogických pracovníků Přepočtený počet pedagogických pracovníků,9, Fyzický počet nepedagogických pracovníků Přepočtený počet nepedagogických pracovníků,5,7,5 (z toho,4 stravování ZŠ, MŠ a,95 stravování cizích strávníků) Pedagogičtí zaměstnanci Jméno Vyučoval(a) Funkce Mgr. Dana Hromádková Mgr. Johana Stodolová Marie Králíčková Jarmila Hromádková Č, M, Př, Vl, Pč, Tv, Hv Č, A, M, Prv, Vv MŠ MŠ Ředitelka školy Třídní učitelka. a 5. ročníku Třídní učitelka.,. a 4. ročníku Vedoucí učitelka MŠ Asistentka učitelky Provozní zaměstnanci Jméno Funkce Vlasta Luňáčková Ludmila Mitášová Radka Jandlová Jarmila Hromádková Účetní školy, vedoucí školní jídelny, účetní školní jídelny Vedoucí kuchařka Kuchařka, školnice v základní škole Školnice v mateřské škole

4 Část III Zápis k povinné školní docházce a do mateřské školy Zápis dětí do základní školy se konal. ledna 8. K zápisu byly pozvány děti z mateřské školy v Rohozné, Baníně a Svojanově. Zapsáni byli čtyři noví žáci. Jednomu dítěti byla na doporučení Pedagogicko psychologické poradny a dětské lékařky odložena školní docházka o jeden rok. Všechny děti přijaté do školy jsou z Rohozné. Do prvního ročníku ZŠ nastoupí čtyři žáci. Zápis dětí do mateřské školy se konal v době od do Žádost o zapsání do MŠ podali rodiče 8 dětí. Aby mohly být všechny děti do mateřské školy přijaty, požádal starosta obce o zvýšení kapacity mateřské školy. Kapacita byla zvýšena na 5 dětí. Všechny přihlášené děti byly přijaty. Část IV Výsledky vzdělávání žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků. Prospělo s vyznamenáním. pol.. pol Celkem Prospělo. pol. 4 4 Neprospělo Opakuje. pol.. pol.. pol. 4 5

5 Část V Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí plánem dalšího vzdělávání, který preferuje jazykové vzdělávání, semináře k tvorbě školního vzdělávacího programu a akce zaměřené na poznávání nových metod práce. Pedagogové mají možnost si vybrat témata ze široké nabídky vzdělávacích institucí, bohužel ne všechny zajímavé semináře nebo tvůrčí dílny je možno absolvovat. Důvodem je omezený finanční rozpočet a velmi často to bývá nevhodný čas nebo místo konání akce. V tomto školním roce absolvovali pedagogové tyto vzdělávací akce: Datum Jméno Dana Hromádková Johana Stodolová Dana Hromádková Marie Králíčková Marie Králíčková Název vzdělávací akce Motivace hrou ve vyučování pro. stupeň ZŠ Kooperativní vyučování Motivace hrou ve vyučování pro. stupeň ZŠ Kooperativní vyučování Efektivní metody výuky v ČJ i dalších předmětech na. stupni ZŠ Zásady první pomoci Neklidné a nesoustředěné dítě v MŠ Cena 5 Kč 5 Kč 45 Kč Kč 4 Kč V oblasti samostudia se zaměřujeme na studium anglického jazyka, poznávání nových efektivních metod práce s dětmi a management. Část VI Další údaje o škole a) Využívání počítačů a internetu ve výuce Při vyučování a při zájmových kroužcích využíváme učebnu počítačů zrekonstruovanou v roce 6. V učebně je celkem počítačů, všechny mají neomezené připojení na internet. Letos jsme nově pořídili výukové programy Dobrodružná angličtina a Evropská unie. Z dotace SIPVZ jsme pořídili repasované počítače. b) Environmentální výchova Na začátku školního roku jsme požádali o dotaci z rozvojového programu ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 7. V listopadu nám byla poskytnuta dotace na projekt Pomáhejme přírodě (aneb Vytvářejme, poznávejme, chraňme) ve výši Kč. Získané finanční prostředky jsme využili takto: - Zakoupili jsme zahradní nábytek na vytvoření učebny v přírodě. - Na zahradě před školou jsme nechali vybudovat zahradní jezírko s vodními rostlinami. - Ve druhé části zahrady děti vybudovaly suchou zeď a osázely ji suchomilnými rostlinami. - Okolí školy jsme upravili osázeli okrasnými rostlinami. - Sestavili jsme nový školní program EVVO. 5

6 - Žáci 4. a 5. ročníku zjisťovali, jaké chráněné rostliny rostou v Rohozné a okolí a kteří chránění živočichové tu žijí. Zjištěné rostliny a živočichy nakreslili a popsali. Uspořádali jsme dvě besedy na témata z přírody: pan Kocúrek z Rájce-Jestřebí nám promítal diapozitivy s krásami přírody v ČR, pan Radiměřský z Rohozné a pan Peterka z Banína dětem povídali o včelách. V přípravě je ještě informační tabule o chráněných rostlinách a živočiších. c) Zájmové kroužky Na škole pracovaly 4 zájmové kroužky, všechny byly pro žáky bezplatné. Kroužky spolu se žáky školy navštěvovaly také děti z posledního ročníku mateřské školy. Kroužek Angličtina pro nejmladší žáky Počítačový Výtvarný Sportovní Vedoucí p. uč. Stodolová Počet přihlášených dětí p. uč. Hromádková p. uč. Stodolová p. uč. Hromádková 5 d) Sportovní akce Od 5. září do 7. listopadu jezdili všichni žáci školy na povinnou výuku plavání do Plavecké školy ve Svitavách. Žáci absolvovali dvouhodinových lekcí. Spolu s námi jezdili do svitavského bazénu také děti z mateřské školy. Své znalosti z oblasti dopravní výchovy si děti ověřovali dvakrát na dopravním hřišti v Poličce a Před koncem školního roku navštívili žáci 5. ročníku Lanové centrum v České Třebové. Na lanových překážkách zavěšených mezi stromy ve výškách 8 metrů si ověřili svou obratnost. Ne každému se podařilo celou dráhu zdolat. e) Kulturní akce V letošním roce jsme společně se žáky vybrali ze široké nabídky a shlédli tato představení: koncert Jaroslava Uhlíře v Bílém domě ve Svitavách.. - výstava Děti nejen dětem na radnici ve Svojanově pohádky pro MŠ a. a. ročník ZŠ loutkové divadlo.. - beseda s diapozitivy na téma Příroda v ČR a Pohoří ČR p. Kocůrek.. - O princezně Zlobilce a čertu Všudybylovi divadelní představení v Bílém domě ve Svitavách Nejkrásnější hádanka filmové představení v Tylově domě v Poličce.. 7 jeli žáci ročníku do Muzea do Poličky na výstavu s názvem Od doby kamenné do doby slovanských hradišť. Na výstavě si nejen prohlédli ale i vyzkoušeli něco ze života lidí v dávné minulosti rozdělávat oheň, mlít obilí, tkát látku. Velký ohlas vzbudil také mamut, u kterého se všichni fotografovali. 6

7 V březnu nás navštívila už poněkolikáté výtvarnice p. Vaňková. Tentokrát s sebou přivezla šátky a materiál na jejich malování. O malování měly zájem jen mladší děti ve škole a všichni ve školce. Škoda pro ty starší, protože výtvory byly opravdu zdařilé. f) Zapojení žáků do života obce 7. prosince starosta obce slavnostně rozsvítil vánoční stromek u školy. Pro veřejnost jsme tentokrát spolu se členy kulturní komise uspořádali výstavu fotografií k obecní kronice a výstavku školních kronik. Děti a paní kuchařky návštěvníkům ve školní jídelně podávaly vlastnoručně připravené občerstvení. Jako každoročně jsme i letos slavili prací Den Země. Děti z Rohozné upravovali prostranství před školou, přesazovali květiny a sbírali starý papír. Pro děti v Baníně byla letos připravena hra O vodě. Jako každý rok jsme i letos od 8. dubna do. května uspořádali sběr papíru v obci. Starší děti jezdily s vozíky po Rohozné a sbíraly balíky papíru, které jim lidé připravili u svých domů. Celkem se podařilo shromáždit 5 8 kg starého papíru za cenu 5 95 Kč. Nejpilnější sběrači byli odměněni drobnou odměnou. Žáci 5. ročníku jeli za získané peníze do Lanového centra v České Třebové. Zbylé peníze budou použity v následujícím školním roce na kulturní a sportovní akce. Ke Dni matek si děti ze školy i ze školky připravily pásmo básní, písní a pohádek. Besídka se konala 7. května v mateřské škole a navštívily ji nejen maminky a babičky dětí, ale i tatínkové a další lidé. Na závěr vystoupení předaly děti mamince květiny, které věnovala Obec Rohozná. I letos psali žáci dopisy panu starostovi, ve kterých se snažili poukázat na to, co by se v naší obci mělo ještě zlepšit. Pan starosta dopisy přiložil k žádosti o finanční dotaci na obnovu obce. A povedlo se obec získala peníze na opravu okolí pomníku padlým ve. sv.válce, na opravu pomníku T.G. Masaryka, na opravu kapličky a sochy Svaté Trojice, na obnovu parčíku. g) Školní výlet Z nabídky tří různých tras si letos děti a jejich rodiče vybrali výlet na hrad Bouzov a do zoologické zahrady v Olomouci. Na výlet jely děti ze základní i mateřské školy. Prohlídka hradu i ZOO se dětem líbila, jediným nedostatkem bylo nepříjemné deštivé počasí. 7

8 Část VII. Údaje o hodnocení školy Českou školní inspekcí Ve školním roce 7/8 nebyla provedena inspekce. V předchozím školním roce (v dubnu 7) byla provedena inspekce zaměřená na zjišťování a hodnocení podmínek vzdělávání, na hodnocení úprav vzdělávacích programů a na hodnocení výuky cizích jazyků. Inspekci provedli Mgr. František Víšek a Mgr. Jana Richterová. Nebyly shledány nedostatky. Kompletní inspekční zpráva je k dispozici u ředitelky školy a na Část VIII. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření finančního roku 7: Příjmy: Prostředky krajského a státního rozpočtu z toho: platy odvody na pojistné a FKSP OON (odstupné) ONIV (uč. pomůcky) SIPVZ Projekt EVVO Prostředky od zřizovatele Tržby (potraviny) stravné Úroky (kladné) banka Doplňková činnost Celkem příjmy, Kč 68, Kč 588, Kč 9, Kč 5, Kč 5, Kč, Kč 75, Kč 6 6, Kč 4 4,4 Kč 9 68, Kč ,4 Kč Výdaje: Prostředky krajského a státního rozpočtu Projekt EVVO SIPVZ Prostředky od zřizovatele Náklady na stravné (potraviny) Poplatky bance Výdaje doplňková činnost Celkem výdaje, Kč, Kč 5, Kč 76 44, Kč 6 6, Kč 7 799, Kč 9 68, Kč , Kč Výsledek hospodaření - 98,88 Kč Zhoršený hospodářský výsledek doplatil zřizovatel školy Obec Rohozná. 8

9 V Rohozné, ředitelka školy Pedagogická rada schválila na svém jednání dne pedagog. rada Školská rada schválila dne školská rada 9

10 Příloha č. MATEŘSKÁ ŠKOLA H O D N OC E N Í školního roku 7-8 Mateřská škola je součástí ZŠ a sídlí roky v nové budově, jako přístavba ZŠ. Má jednu třídu, věkově heterogenní, navštěvuje ji 9 dětí, ve věku od - 6 let. Do. ročníku odchází 6 předškoláků, dívka má odloženou povinnou školní docházku. K.9.7 bylo zapsáno 9 dětí, z toho 4 na 4 hodiny denně. Zápis do MŠ na nový školní rok se konal koncem dubna 8. PřiWásilo se 8 dětí, z toho bude asi 5 dětí na 4 hod. denně. Jelikož počet přihlášených dětí přesáhne kapacitu MŠ,starosta obce po dohodě s ředitelkou školy zažádá o její navýšení. Na škole pracuji jako pedagog sama. Druhá pracovnice p. Hromádková je školnice na,5 úvazku, donáška a příprava oběda a,9 úvazku - hod - asistent pedagoga - dohlídává odpoledne děti. Provoz školy je celodenní od h. Hod noc e n í ročního programu školy Děti za celý rok získají spoustu poznatků, zážitků, vědomostí,učí se přizpůsobit a žít v kolektivu dětí různého věku, poznávat jeho zvláštnosti a potřeby. Učí se tolerovat své kamarády, pomáhat mladším, odpoutat se od rodičů, získat nové návyky,řešit problémy v komunikaci s dospělými i vrstevníky a v neposlední řadě si odnášejí poznatky a vědomosti z různých oblastí, potřebné pro práci v ZŠ. Velmi úzce spolupracujeme se ZŠ, společně navštěvujeme filmová a divadelní představení, různé koncerty dle nabídky - např. Koncert Jaroslava Uhlíře Zpívání ve zvěřinci,maňáskové divadlo O zlaté rybce, Hrnečku vař a O Smolíčkovi, které nám hráli umělci z Maňáskového divadla Šternberk přímo v MŠ.Navštivilijsme divadlo Bílý dům Svitavy - pohádka O princezně Zlobilce a čertu Všudybylovi.Navštěvujeme dopravní hřiště v Poličce, kde se zdokonalujeme ve znalosti dopravních předpisů, značek a v jízdě na kolech a motokárách dvakrát ročně - na podzim a na jaře. Připravujeme různá vystoupení a ukázky své práce pro rodiče i veřejnost, např. vánoční besídky pro rodiče v MŠ i pro veřejnost. Sešli jsme se u příležitosti rozsvícení vánočního stromu u ZŠ amš. Hned na začátku školního roku jsme začali jezdit na plavecký výcvik do Plavecké školy LAGUNA ve Svitavách,společně s MŠ Svojanov.Plavání bylo náročné Wavně pro nově přijaté děti,ale nakonec to všichni bez problémů zvládli. Děti si vyzkoušely svoji šikovnost při malování barvami na šátky - dárek pro maminku.

11 Ke Dni matek si děti připravily krátké pásmo básniček a písniček, také drobné dárky pro maminky, které jsme pozvali do MŠ - společně vystoupily s dětmi se ZŠ,maminky byly odměněny květinou. V květnu jsme se společně s dětmi ZŠ vypravili na výlet do ZOO zahrady Olomouc a na hrad Bouzov. I když nám moc nepřálo počasí, děti si odnesly z výletu spoustu nových poznatků a zážitků. MDD jsme oslavili v MŠ sportovními soutěžemi na hřišti, opékáním vuřtů na zahradě, kreslením křídami na chodníku. Děti byly odměněny drobnými dárky a medailemi za svoje snažení. V posledním týdnu v červnu probíhá v naší MŠ loučení s předškoláky. Děti dostaly na památku drobné dárky, pamětní list, sešit předškoláka. S MŠ se rozloučily přespáním, kde ukázaly svoji odvahu - přežily velkou houřku bez rodičů. Výchovně-vzdělávací proces probíhá v souladu s RVVP pro MŠ. Úkoly je nutno přizpůsobit individuálně dětem dle věku, protože skupina je věkově heterogennl Děti jsou zvyklé vzájemně si pomáhat, zvláště při oblékání - starají se o mladší kamarády. Děti jsou tělesně zdatné, otužují se vzduchem, sluncem, vodou - denně podnikáme vycházky po okolí, nebo využíváme zařízení naší zahrady. Děti pozorují přírodu, život v přírodě, zvířata, učí se ji chránit, neničit, neznečišťovat,předávají své poznatky i do svého okolí. St. děti se dovedou správně vyjadřovat, tvořit věty, mluvit gramaticky správně. Jen v několika případech navštěvují logopedickou poradnu. Zde je ale důležitý přístup, svědomitost a důslednost rodičů. Děti velmi rády zpívají s klavírem, znají spoustu písniček, pohyb. her, které využijeme při vystoupení pro veřejnost. Velmi rády malují různým výtvarným materiálem, nejvíc je baví malování vitrážními barvami, kterými jsme vyzdobili všechna okna v MŠ. Jsou zvládnuty prvky sebeobsluhy i u ml. dětí, osobní hygiena, používání přfborů. Děti zvládly dané úkoly v různých oblastech - početní představy, orientace v prostoru, rovině, barvy základnf i doplňkové, použfvánf nůžek, mají znalosti o zvfřatech, živé i neživé přírodě, o svém okolí, dopravních tématech, jsou poučeni o ochraně svého zdraví, předcházení úrazů, nebezpečí. St děti - před školáci mají možnost mfsto odpoledního spánku navštěvovat v ZŠ kroužky počítačový, dovedných rukou, angličtinu a kroužek sportovní, což využívali všichni předškoláci. Seznamují se tak nenásilnou formou s prostředím školy a s p. učitelkami. Údaje o zaměstnancích školy: Marie Králíčková - vedoucf učitelka...4 let praxe Jarmila Hromádková - školnice...8 let praxe asistent pedagoga Červenec 8 Vypracovala: Marie Králíčková

12 Příloha č.

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Rohozná Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / V Rohozné,.. Mgr. Dana Hromádková Ředitelka školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Adresa: Zřizovatel školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Základní škola České Heřmanice

Základní škola České Heřmanice Základní škola České Heřmanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Českých Heřmanicích dne 28. 8. 2012 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Kafková, ředitelka školy 1 Obsah Základní údaje o škole... 3 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí č.j. 47/2011/M 1 Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Výroční zpráva 2009/2010. Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2009/2010. Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2009/2010 Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí 1 Obsah: I Úvod II Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III Základní škola a školní družina Jehnědí 1.Informace o průběhu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva Předkladatel: Mgr. Dagmar Vondráčková Verze: k 29. 8. 2011 Stránka 1 z 18 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 1.1 Název a charakteristika školy 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 a) základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice září 2012 Zpracovala: Mgr. Jitka Geburová, ředitelka školy - 1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 1. Základní údaje o škole: Název: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více