Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2 O b s a h: - Základní údaje o škole... str Cíle základního vzdělávání, vzdělávací program Organizace šk. roku 2009/2010 na ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích Zpráva o rozmístění tříd a stavu zaměstnanců školy k Plán na šk. rok 2009/ vyučování výchovná část materiální zabezpečení Začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzděl. programů Dopravní výchova Učební plán - I. stupeň - pro vzděl. program ŠVP ZV Učební plán - I. stupeň - pro vzděl. program Základní škola Učební plán - II. stupeň - pro vzděl program ŠVP ZV Učební plán - II. stupeň - pro vzděl. program Základní škola Volitelné předměty ve šk. roce 2009/ Spolupráce s rodiči a se zřizovatelem Školská rada Spolupráce s rodiči Sdružení rodičů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán práce met.sdruž.na šk. rok 2009/ Předmětové komise úkoly Zájmové útvary Plán vycházek a exkurzí pro roč Plán exkurzí a vycházek - II. stupeň Plán besed 2009/ II. stupeň Plán soutěží na šk. rok 2009/2010 II. stupeň Koncepce rozvoje školy v letech Kontrolní činnost Přehled o žácích Rozdělení pedag. a organ. funkcí Odborná kvalifikace I. st Odborná kvalifikace II. st Aprobovanost předmětů - II. st Přehled porad a schůzí Zvonění přestávky Přílohy - Seznam zaměstnanců školy - Rozvrh hodin (I. a II. stupeň), dozory - Celoroční plán ŠD na šk. rok 2009/ Řád školní družiny - Školní řád - Klasifikační řád - Rozdělení úkolů vedení školy - Režim školy povinnosti učitelů - Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

3 a žáků ve školách a škol. zař. - Metod. pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

4 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Na Brněnce 1/ Ivančice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Ivančice Sídlo: Palackého náměstí 6/ Ivančice Právní forma: obec IČO: Ředitel školy: Mgr. Otmar Němec Škola sdružuje: 1. Základní škola 2. Školní družina Telefon: Fax: Webové str. školy:

5 Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vzdělávací program Na Základní škole T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okr. Brno-venkov bude ve školním roce 2009/2010 vyučováno v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola č. j /96-2. Ve své práci bude škola vycházet z učebních plánů a učebních osnov zpracovaného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník) a z učebních plánů a osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávací program Základní škola (ostatní ročníky)

6 Organizace školního roku na ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne na základní škole v úterý 1. září Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna Vyučování začne v pondělí 4. ledna Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadají na 1. březen 7. březen Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno ve středu 30. června Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září

7 Zpráva o umístění tříd a stavu zaměstnanců školy k Všechny třídy i dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v naší školní budově. Ve školním roce bude výuka probíhat celkem v 21 třídách: I. stupeň - 10 tříd II. stupeň tříd Výuku na ZŠ T. G. Masaryka zajišťuje celkem 31 učitelů včetně ředitele a zástupkyně ředitele školy ( 3 učitelé vyučují na snížený úvazek ). Ve ŠD budou pracovat 2 vychovatelky. Ekonomické práce a administrativu zajišťuje 1 pracovnice. Úklid a službu na vrátnici školy provádí 7 správních zaměstnanců včetně školníka ( jedna pracovnice na poloviční úvazek). Stravování žáků a učitelů je zajištěno ve stravovacím zařízení Na Brněnce l

8 Plán na školní rok Vedení školy zajistí, aby byly splněny všechny požadavky vyhl. č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky musí být dodržen minimální počet hodin učebního plánu podle vzdělávacích programů pro jednotlivé ročníky, délka vyučovací hodiny je 45 minut, přestávky budou trvat 10 minut, hlavní 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 minut. I. Vyučování - zajištění všech požadavků na kvalitní vyučovací hodiny ( odbornost, učebnice, osnovy ) VŠ - vypracovat tematické a časové plány všichni uč. - provést opakování učiva probraného v minulém šk. roce všichni uč. - v rámci předm. komisí stanovit požadavky na žáky předs. př. ( učivo, sešity, pomůcky), koordinovat práci členů předm. kom., všichni uč. komise, vyměňovat zkušenosti - pečlivě se připravovat na každou hodinu všichni uč. - důsledně dodržovat délku vyuč. hodiny všichni uč. - věnovat pozornost slabším a problémovým žákům TU, všichni uč. ( individ. přístup), ale také talentům ( soutěže, olympiády - zajistit vyšší účast žáků ) - snažit se o zavádění nových metod a forem ve školní práci využití odb. lit. všichni uč. - uplatňovat mezipředmětové vztahy všichni uč. - diferencovat ve vyučovacích hodinách ( otázka základního učiva ), koordinace v paralelních třídách všichni uč. - připravit pro žáky 5. a 9. ročníků výstupní hodnocení TU 5. a 9. roč. - připravit žáky 5. a 9. roč. k přijímacímu řízení I. st. TU 5. r. II. st. uč.m,čj - věnovat pozornost žákům se specif. vývoj. poruchami ( spolupráce s psycholog. poradnou ) všichni uč. - využívat odborných institucí k dalšímu vzdělávání a tím ke zkvalitňování výuky (semináře a školení NIDV Brno, NIDV Jihlava, PPP Brno, SSŠ Brno) všichni uč. - studovat odbornou literaturu a využívat ji ve vyuč. hod. všichni uč. - připravit plán exkurzí a vycházek TU,všichni uč. - využívat žák. knížek k posílení zájmu o výsledky ve škole, pravidelně kontrolovat ŽK - provádět kontrolu žák. vědomostí a písemností VŠ - sledovat a kontrolovat úroveň kvality pedagogického procesu VŠ TU, všichni uč

9 II. Výchovná část - od prvních dnů školního vyučování vytvářet ve třídách klidné prostředí a správné návyky žáků TU, všichni uč. - provést úvodní proškolení k BOZP, průběžně provádět v průběhu šk. roku TU, uč. předm. - seznámit žáky se školním řádem, vyžadovat jeho plnění TU, všichni uč. - snažit se o to, aby žáci chodili do školy rádi, ale netolerovat přestupky proti škol. řádu TU, všichni uč. - věnovat pozornost problémovým žákům ( snažit se pomoci, důsledně kontrolovat absenci, ihned hlásit záškoláctví ) TU, všichni uč. - vést žáky k vlastenectví a k pokrokovým tradicím ( škola T. G. Masaryka ) TU, všichni uč. - vytvářet správné vztahy žáků k dospělým, mezi sebou, věnovat pozornost společenskému chování TU, uč. Ov, Rv - vytvářet podmínky pro správné výchovné působení školy a rodiny VŠ, TU, výbor SR - vytvářet příznivé podmínky pro práci školy na veřejnosti ( informovanost, spolupráce se škol. komisí ) VŠ - podporovat zájem dětí v oblasti zájmové činnosti ( kroužky při naší škole, SVČ, oddíl kopané, oddíl házené ) ved. kroužků - věnovat pozornost volbě povolání u žáků, kteří končí VŠ, vých. por. školní docházku TU, uč. Rv - v rámci třídy rozvíjet činnost třídní žákovské samosprávy TU -.veřejně prospěšnou práci zaměřit na sběr papíru, šípků a léčivých bylin Se, TU - podporovat vztah k přírodě uč. Př, Z, Rv, Ov - podporovat a rozvíjet tělesnou výchovu ( hodiny Tv, zájmová činnost, tělovýchovné soutěže ) uč. Tv - podporovat a rozvíjet estet. cítění žáků ( pořádek ve třídách, výzdoba třídy, výtv. práce, návštěva výstav ) Bub, TU, všichni uč. - vytvářet u žáků správné pracovní návyky, vztah k práci ( Pp, Tp, Rv, Vv ) TU, uč.pč, Rv, Vv - výuku v oblasti výpočetní techniky zajistit tak, aby každý žák při ukončení povinné školní docházky uměl tuto výpoč. techniku uživatelsky ovládat Ost, Ně ml. - zabezpečit plavecký výcvik žáků 2. a 3 roč. Št, Eá, Lou, Vál, - zajistit pobyt dětí na škole v přírodě Vař, Zá - zabezpečit lyžařský výcvik žáků 7. roč. Chy - s předstihem zajišťovat akce školy VŠ, TU, vš. uč. - v rámci prevence zneužívání návykových látek : - věnovat zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizik. chováním - sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy ( šikanování, vandalismus, patol. hráčství, brutalita aj.) a navrhovat cílená opatření - určit pracovníka pověřeného prováděním a koordinací preventivních aktivit v oblasti návykových látek - zajistit proškolení (specializační studium) pracovníka, Kaf, VŠ, TU, vš.uč. Kaf, VŠ, TU, vš. uč. Kaf

10 který bude zastávat funkci metodika prevence Kaf - seznamovat žáky s vybranými preventivními mater. Kaf, TU, uč. Ov, Rv - spolupracovat se zákonnými zástupci žáků při přípravě a realizaci preventivních akcí - uspořádat pro žáky přednášky pracovníků sociální a protidrogové prevence VŠ, všichni uč. Mgr. Cupalová paní Borecká prac. Odd. soc. prev

11 III. Materiální zabezpečení - z limitu u SŠ Kuřim zakoupit potřebné učebnice Lud, Bul - zajistit: - nákup potřeb pro zajištění provozu (čistící prostředky pro Ně,Ve,Bar správní zaměstnance, potřebné věci do tříd, náplně do kopírek, tiskáren, kancelářských potřeb, materiálu potřebného k opravám aj.) - výměnu 10 ks počítačů v malé učebně výpočetní techniky Ně - výměnu špatných a nevyhovujících učitelských stolů ve třídách Ně - modernizace nábytku (skříňky) ve třídách - nákup 1 ks digitálního fotoaparátu (I. stupeň) Ně - nákup 1 ks vizualizéru (učebna ciz. jazyků) Ně - nákup koberců do tříd I. st. Ně - nákup dalších učebních pomůcek pro jednotlivé sbírky Ně, Ve - nákup a výdej osobních ochranných prostředků pro zaměstnance (dle kolektivní smlouvy) Ně, Ve - po dohodě s výborem SR zakoupení lyžařské výstroje v ceně ,- Kč Ně, Chy - potřebnou část rozpočtu na opravu didakt. techniky a elektroniky a dalších potřebných oprav Ně, Ve - potřebnou část rozpočtu na pravidelné revize a služby v průběhu roku Ně, Ve - podličování ve třídách a odb. učebnách - pokračování opravy školního domku Ně, MěÚ - pokračování prací na úpravě sadu Ně, Kaf - výměnu vadného nářadí v dílně, modernizaci dílen Ně - nákup nářadí pro práci na školním pozemku Ně - nákup dalšího dílu plošiny pro správní zaměstnance Ně - opravu výtahu (větší oprava výměna stykačů) Ně, Ve - pokračování oprav umělohmotného povrchu hřiště Ně, Chy - provedení renovace podlahy v tělocvičně Ně, Chy

12 Začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů K začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí budeme postupovat podle těchto materiálů: - Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, čj /03-22, - Ochrana člověka za mimořádných událostí dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, čj / Do učebních dokumentů bude tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí zařazena v rozsahu 6 vyučovacích hodin v každém ročníku. Na I. stupni začlenění do učiva provedou třídní učitelé, na II. stupni učitelé Ov, Rv, Z, Ch, Př, F. Pro potřebu učitelů je k dispozici metodická příručka Ochrana člověka za mimořádných událostí, vydaná v březnu 2003 MV-generálním ředitelstvím Hasičského sboru České republiky, brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí (pro I. stupeň), brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí (pro chemii a fyziku), brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí (pro zeměpis)

13 Dopravní výchova V rámci vzdělávacího programu školy bude věnována trvalá pozornost tématům dopravní výchovy a úkolům, které vyplývají z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která byla schválena usnesením vlády č. 394 dne 28. dubna 2004 a následných usnesení. Zároveň bude věnována pozornost vzdělávání učitelů v oblasti dopravní výchovy. V rámci plnění úkolů v oblasti dopravní výchovy proběhnou na škole soutěže a besedy zaměřené na bezpečnost dětí v silničním provozu. I.stupeň - výchovně dopravní akce pro 4. roč. dopravní hřiště Oslavany - soutěž v jízdě na koloběžkách (2. roč.) - dopravní soutěž Mladý cyklista (3.-5. roč.) II. stupeň - dopravní soutěž mladých cyklistů (pravidla silničního provozu, jízda zručnosti, jízda podle pravidel silničního provozu, oprava a údržba jízdního kola, první pomoc při úrazu) - školní kolo - okrskové kolo dopravní soutěže v Oslavanech

14 Učební plán - I. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2009/2010 v 1., 2. a 3. ročníku. Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disponibilní hodiny Celková povinná dotace dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celkem

15 Učební plán - I. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Základní škola č.j /96 2. Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2009/2010 ve 4. a 5. ročníku. Ročník Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disp. Celková povinná čas dotace hodiny dotace Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/08 v 2. až 4. ročníku Český jazyk Cizí jazyk Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/08 v 5. ročníku Český jazyk 7 Cizí jazyk 4 Platí pro žáky všech ročníků Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Celkem

16 Učební plán - II. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2009/20109 v 6., 7. a 8. ročníku. Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disp. Celková povinná dotace hodiny čas. dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelný předmět Celkem

17 Učební plán - II. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Základní škola, čj /96-2, s účinností od Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2009/2010 v 9. ročníku. Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disp. Celková povinná dotace hodiny čas. dotace Platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/2008 v 7. až 9. ročníku Český jazyk Cizí jazyk Platí pro žáky všech ročníků Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Celkem

18 Volitelné předměty ve šk. roce 2009/ ročník ( 2 hodiny ) - Práce s internetem Mgr. Otmar Němec - Německý jazyk Mgr. Leona Bubeníková - Ruský jazyk Mgr. Marta Hegerová - Pohybové hry Mgr. Jarmila Kocábová 8. ročník ( 2 hodiny ) - Počítačová grafika Ing. Ivan Ostružka - Tvorba webových stránek Mgr. Otmar Němec - Ruský jazyk Mgr. Marta Hegerová - Konverzace v anglickém jazyce Bc. Jan Vala - Pohybové hry Mgr. Tomáš Chytka 9. ročník ( 2 hodiny ) - Informatika Ing. Ivan Ostružka - Tvorba webových stránek Mgr. Otmar Němec - Konverzace v anglickém jazyce Bc. Jan Vala - Německý jazyk PhDr. Zdena Lašová - Ruský jazyk Mgr. Marta Hegerová - Pohybové hry Mgr. Tomáš Chytka

19 Spolupráce s rodiči a se zřizovatelem Školská rada Zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k Poněvadž funkční období školské rady je tříleté, uskutečnily se koncem roku 2008 nové volby členů školské rady. Školská rada je tříčlenná a po nových volbách ji tvoří zástupce rodičů (Mgr. Radek Musil - zástupce předsedkyně školské rady), zástupce zřizovatele (Ing. Ivana Krejčová zapisovatelka) a zástupce školy (RNDr. Jaroslava Bulvová - předsedkyně školské rady). Školská rada: - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování, - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, - schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, - projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, - projednává inspekční zprávy České školní inspekce, - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Schůzky školské rady ve škol. roce 2009/2010: září 2009, duben

20 Spolupráce s rodiči Sdružení rodičů - prostřednictvím výboru SR vytvářet dobré podmínky pro spolupráci s rodiči, - schůzky řed. školy s výborem SR každý měsíc ( první nebo druhé úterý v měsíci ), - zorganizovat plénum rodičů ( říjen 2009 ) zvolit nového předsedu výboru SR, - na schůzi rodičů podat zprávu o škole ( řed. šk. ), - podat zprávu o hospodaření SR, stanovit příspěvky rodičů, - na třídních schůzkách informovat rodiče o prospěchu a chování žáků, - jakékoli závažné skutečnosti ( prospěch, chování, zdrav. stav ) ihned sdělit rodičům - projednat s výborem SR pomoc škole ( odměny za soutěže, sběry, nákup lyžařské výstroje aj. )

21 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Formou: a) studia na vysoké škole magisterské studium (získání kvalifikace J. Vala) b) studia k výkonu specializovaných činností (J. Bulvová, M. Kafková) e) jedno a vícedenních seminářů pořádaných PF MU, NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) Brno, PPP Brno, SSŠ Brno a dalšími vzdělávacími institucemi g) MS - I. stupeň PK - II. stupeň h) studia odborné literatury ch) vzájemných hospitací Plán DVPP na šk. r. 2009/ studium jednooborového studia na PF OU v Ostravě Informatika její využití ve výuce (5 let) Bc. J. Vala 4. roč. - studium k výkonu specializovaných činností Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů RNDr. Jaroslava Bulvová - studium k výkonu specializovaných činností Prevence sociálně patologických jevů Mgr. Milana Kafková Podle výše přidělených finančních prostředků a na základě nabídky DVPP na rok 2009/2010 budou pedagogičtí pracovníci přihlašováni na kurzy a semináře DVPP

22 Plán práce MS na školní rok 2009/2010 Metodické sdružení učitelů ročníku naplánovalo pro letošní školní rok tyto akce: Září - hodnocení uplynulého roku, sestavení plánu práce MS na šk. rok 2009/ účast 4. ročníků na výchovně-dopravní akci dopravní hřiště Oslavany Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen - závody na koloběžkách pro žáky 2. roč. - soutěž ve šplhu pro žáky roč. - divadelní představení pro žáky roč. v divadle Polárka v Brně (Mauglí) - vánoční projekty v jednotlivých ročnících - Den bez rozvrhu, Vánoční dílny - hodnocení prospěchu a chování za I. pol. - zápis dětí do 1. ročníku - návštěva dětí z MŠ v 1. roč., beseda s učitelkami MŠ - soutěž ve vybíjené pro žáky roč. - zahájení práce kroužku Těšíme se do školy - recitační soutěž - pěvecká soutěž pro žáky naší školy a pro žáky okolních škol - pěvecká soutěž Superstar pro žáky I. stupně - matematická soutěž - 2. roč. - Cvrček roč. Klokan - dopravní soutěž roč. Mladý cyklista - okrskové kolo v malé kopané Mc Donalds Cup (4.-5.roč.) - spolupráce s učitelkami MŠ, pohovory o žácích, předávání zkušeností - soutěž v anglickém jazyce pro roč. - lehkoatletické závody pro žáky roč., stadion Slovanu Ivančice - soutěž v malé kopané (turnaj Mc Donalds Cup) okresní kolo ( v příp. postupu) - Den dětí sportovní dopoledne s netradičními disciplínami - škola v přírodě, 5. roč. - závěrečné hodnocení úspěšnosti všech akcí MS Všechny akce a soutěže byly schváleny metodickým sdružením dne Za přípravu odpovídají učitelky I. stupně pověřené organizací akce. Pozornost bude věnována bezpečnosti dětí a jejich estetickému, mravnímu a sportovnímu rozvoji

23 Předmětové komise Předsedové PK: Český jazyk - M. Mašová Cizí jazyky - Z. Lašová Matematika - D. Sedlářová Chemie fyzika - H. Kabelková Dějepis - E. Coufalová Zeměpis - J. Kocábová Přírodopis - M. Kafková Občanská výchova - J. Vavřík Tělesná výchova - T. Chytka Hudební výchova - H. Bílová Výtvarná výchova - L. Bubeníková Rodinná výchova - Z. Lašová Pracovní činnosti - M. Kafková Informatika - O. Němec Met. sdružení I. st - H. Ludvová Hlavní úkoly PK: a) koordinovat práci svých členů b) napomáhat méně zkušeným učitelům c) organizovat výměnu zkušeností d) stanovit požadavky na žáky ( učivo, sešity, pomůcky ) e) sestavování společných prověrek f) promýšlet a zavádět nové formy a metody práce g) seznamovat učitele s novinkami v odborné literatuře, s novými pomůckami h) provádět výběr základního učiva i) stálou pozornost věnovat modernizaci vyučování, uplatňovat vědecké poznatky s výchovným využitím

24 Zájmové útvary na ZŠ T. G. Masaryka ve šk. r. 2009/2010 I. stupeň Sportovní hry I. (1.-2. roč.) Sportovní hry II. (1.-2. roč.) Sportovní hry (3.-5. roč.) Dovedné ruce Aerobik Dyslektický kroužek (2. roč.) Angličtina hrou (2. roč.-žáci ŠD) Angličtina hrou (2. roč.) Angličtina (4. roč.) Čeština hrou I. (2. roč.) Čeština hrou II. (2.roč.) Hra na flétnu (2.-3. roč.) Hra na flétnu (4.-5. roč.) Školáček (výp. tech. pro 1. roč.) Školička (výp. tech. pro 2. roč.) Počítače (výp. tech. pro roč.) J. Štorková J. Štorková Z. Kubíková J. Dvořáková H. Bílová H. Ludvová V. Válková J. Loudová J. Loudová Z. Illková M. Eibelová M. Eibelová H. Záděrová H. Záděrová I. Ostružka I. Ostružka I. Ostružka II. stupeň Populární zpěv Sportovní hry(děvčata) Sportovní hry (chlapci) Stolní tenis Práce v dílnách Čeština jinak Seminář z čes. jazyka (9. roč.) Informatika (6.-7. roč.) Informatika (8.-9. roč.) Německý jazyk H. Záděrová J.Kocábová T. Chytka T. Chytka O. Němec ml. M. Mašová M. Hegerová I. Ostružka I. Ostružka L. bubeníková

25 Plán akcí, vycházek a exkurzí 1. ročník Září: - vycházka do okolí školy (bezpečnost při cestě do školy, přecházení silnice, křižovatky) Říjen: - vycházka do zahrady (Pč) Listopad: - návštěva MěÚ Ivančice, akce SVČ výukový program: Červená, zelená, co to asi znamená? (dopravní výchova) Prosinec: - vycházka do vánočně vyzdobeného města Leden: - vycházka do zimní přírody stavění sněhuláků, sáňkování Únor: - návštěva budovy Policie ČR v Ivančicích Březen: - návštěva knihovny v Ivančicích, akce SVČ výukový program: S Vilíkem za medíkem Duben: - akce SVČ výukový program: Zvířata kolem nás domácí zvířata Květen: - návštěva hasičů v Ivančicích, akce SVČ výukový program: Indiánskou stezkou Červen: - školní výlet, vycházka do letní přírody pochodové cvičení

26 Plán akcí, vycházek a exkurzí 2. ročník Září: Říjen: - sledování dopravní situace v okolí školy provoz na silnici, dopravní prostředky, základní značky - beseda s hasiči I. požární ochrana a ochrana obyvatelstva - návštěva knihovny - vycházka do zahrady - beseda s hasiči II. požární ochrana a ochrana obyvatelstva Listopad: - divadelní představení v divadle Polárka v Brně - exkurze do Planetária v Brně - exkurze do hasičské zbrojnice požární ochrana a ochrana obyvatelstva Prosinec: - vycházka do města prohlídka betlému, fara, kostel Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka do zimní přírody hry v přírodě - návštěva knihovny - památná místa Ivančic vycházka do historického centra města - návštěva knihovny, beseda o knize - den Země ekologické hry - vycházka do lesa rozpoznávání druhů listnatých a jehličnatých stromů - návštěva knihovny - vycházka do letní přírody pozorování života u vody, ve vodě a na louce - školní výlet - pochodové cvičení

27 Plán akcí, vycházek a exkurzí 3. ročník Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka do historického centra Ivančic významné osobnosti a budovy města - vycházka do přírody proměny podzimní krajiny, sběr listů, práce s buzolou, orientace v krajině - výukový program SVČ Nehoda není náhoda řešení krizových situací, program prevence dětských úrazů - divadelní představení v kině Réna Kouzla a čáry tajemné Prahy - vycházka do vánočního města, zvyky, tradice, betlémy - výukový program SVČ - Lesní zvířata seznámení se zvířaty, poznávání jejich přirozeného prostředí, jejich užitečnost a význam pro člověka - návštěva divadla Polárka v Brně představení Mauglí - vycházka do zimní přírody, popř. (dle počasí) stavění staveb ze sněhu, zimní sporty - návštěva knihovny v Ivančicích měsíc knihy - výukový program SVČ - Cestou necestou, lesem nelesem ekologické téma: ochrana rostlin a živočichů lesa, poznávání stop a stromů - Den Země program věnovaný ochraně přírody - vycházka do okolí školy, popř. na školní pozemek poznávání lučních a zahradních květin v terénu - návštěva Zemského muzea v Brně výstava fauna Moravy - výukový program SVČ - Indiánskou stezkou putování do doby, kdy žili indiáni součást závěrečného vyhodnocení celoročního projektu - školní výlet - vycházka letní krajinou pochodové cvičení

28 Plán akcí, vycházek a exkurzí 4. ročník Září: Říjen: - dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech - naše krajské město památky a zajímavosti města Brna - vycházka do okolí Ivančic práce s turistickou mapou, orientace v terénu - výukový program SVČ - Známe naši zemi? Listopad: - představení v kině Réna Kouzla a čáry tajemné Prahy ( ) Prosinec: Leden: - vycházka do vánočního města zvyky, tradice, betlém v kostele - naše země v pravěku - exkurze do Antroposu v Brně Únor: - představení v divadle Polárka v Brně Mauglí (1.2.) - vycházka do zimní přírody, stavění sněhuláků, zimní sporty (dle počasí) Březen: Duben: Květen: Červen: - návštěva knihovny měsíc knihy - výukový program SVČ Cesta do středověku - program SVČ Den Země - výukový program SVČ Putování rostlinnou říší - výukový program SVČ V mechu a kapradí mechy, lišejníky, houby - dopravní výchova dopravní hřiště Oslavany - školní výlet - vycházka do letní přírody - pochodové cvičení

29 Plán akcí, vycházek a exkurzí 5. ročník Září: Říjen: Listopad Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka, pozorování změn v přírodě - vycházka historické centrum města Ivančic (Svatováclavské trhy) - návštěva expozice A. Muchy Slovanská epopej v Moravském Krumlově - exkurze do Planetária v Brně (výukový program o Vesmíru) - vánoční trhy, vánoční výzdoba města, betlémy - výukový program SVČ - Vánoční dílny - divadelní představení v divadle Polárka v Brně Mauglí - sáňkování, bruslení, zimní hry na sněhu - exkurze do Technického muzea v Brně - návštěva knihovny v Ivančicích prohloubení vztahu ke knize - exkurze do Jaderné elektrárny v Dukovanech - návštěva hradu Špilberk, chrámu sv. Petra a Pavla v Brně - výukový program SVČ - Pleteme z pedigu - škola v přírodě - pochodové cvičení Během školního roku budou zařazovány ve všech ročnících I. stupně dle aktuálních nabídek návštěvy výstav, divadelní představení, filmová představení a další akce

30 Plány exkurzí a vycházek 2009/2010 II. stupeň Září D - 8. roč. exkurze do Slavkova Mš Říjen: Čj - 6. roč. návštěva městské knihovny Bí,Vav - 8. roč. exkurze žáků do Žďáru nad Sázavou Mš,Bí Pč - 9. roč. návštěva SOU a SOŠ řemesel v Mor. Krumlově He - návštěva SOU a SOŠ dopr. a mech. v Ivančicích He D - 6. roč. návštěva Antroposu Brno Mš - 9. roč.- exkurze žáků do Prahy Cou Listopad: Vv - 6. roč. Mor. galerie Brno (Knihy jsou nejvěrnější přátelé) Bub Prosinec: Vv - 7. roč. Mor. galerie Brno (Vitráže) Bub Leden: Pč - 9. roč. návštěva GJB Ivančice He Tv - 7. roč. - I. turnus LVVZ Chy Únor: Vv - 9. roč. Mor. galerie Brno Bub Tv - 7. roč. II. turnus LVVZ Chy F - 9. roč. Informační centrum JE Dukovany Kab Březen: Ch - 8. roč. exkurze do čistírny odpadních vod Kab Vv - 8. roč. Mor. galerie Brno Bub Čj - 6. roč. návštěva městské knihovny Bí,Vav Duben: D - 7. roč. vycházka po pamětihodnostech Ivančic Cou - exkurze žáků do Kralic a Náměště nad Oslavou Cou F - 7. roč. exkurze do Technického muzea v brně Kub Pč - 8. roč - exkurze na Úřad práce Brno He Vv - 7. roč. návštěva zámku v Mor. Krumlově (Paracelsova Bub laboratoř) Nj - 7.roč. exkurze do Vídně Bub,No Květen: Př - 6. roč. vycházka do okolí školy - poznávání rostlin a Kaf živočichů Červen: Vv - 8. roč. - Den Dunaje vycházka do přírody spojená Bub s výtvarnými aktivitami projektový den Z - 8.roč. zeměpisné vycházky Koc - 9. roč. zeměpisné vycházky Koc Vv návštěva výstav v Ivančicích a v Brně dle aktuální nabídky Bub

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... - 2 - Cíle základního vzdělávání,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2010 / 2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2010 / 2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2010 / 2011 Vypracoval: PhDr. Zdena Lašová školní metodik prevence Schválil: Mgr. Otmar Němec ředitel školy Dne 2.11.2010 1 1. Charakteristika školy Školní minimální

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Vypracoval: PhDr. Zdena Lašová školní metodik prevence Schválil:Mgr. Tomáš Chytka ředitel školy Dne :1.9.2011 1 1. Charakteristika školy Školní minimální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ZŠ T. G. Masaryka Ivančice ZŠ T. G. Masaryka Ivančice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více