Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2 O b s a h: - Základní údaje o škole... str Cíle základního vzdělávání, vzdělávací program Organizace šk. roku 2009/2010 na ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích Zpráva o rozmístění tříd a stavu zaměstnanců školy k Plán na šk. rok 2009/ vyučování výchovná část materiální zabezpečení Začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzděl. programů Dopravní výchova Učební plán - I. stupeň - pro vzděl. program ŠVP ZV Učební plán - I. stupeň - pro vzděl. program Základní škola Učební plán - II. stupeň - pro vzděl program ŠVP ZV Učební plán - II. stupeň - pro vzděl. program Základní škola Volitelné předměty ve šk. roce 2009/ Spolupráce s rodiči a se zřizovatelem Školská rada Spolupráce s rodiči Sdružení rodičů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán práce met.sdruž.na šk. rok 2009/ Předmětové komise úkoly Zájmové útvary Plán vycházek a exkurzí pro roč Plán exkurzí a vycházek - II. stupeň Plán besed 2009/ II. stupeň Plán soutěží na šk. rok 2009/2010 II. stupeň Koncepce rozvoje školy v letech Kontrolní činnost Přehled o žácích Rozdělení pedag. a organ. funkcí Odborná kvalifikace I. st Odborná kvalifikace II. st Aprobovanost předmětů - II. st Přehled porad a schůzí Zvonění přestávky Přílohy - Seznam zaměstnanců školy - Rozvrh hodin (I. a II. stupeň), dozory - Celoroční plán ŠD na šk. rok 2009/ Řád školní družiny - Školní řád - Klasifikační řád - Rozdělení úkolů vedení školy - Režim školy povinnosti učitelů - Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

3 a žáků ve školách a škol. zař. - Metod. pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

4 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Na Brněnce 1/ Ivančice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Ivančice Sídlo: Palackého náměstí 6/ Ivančice Právní forma: obec IČO: Ředitel školy: Mgr. Otmar Němec Škola sdružuje: 1. Základní škola 2. Školní družina Telefon: Fax: Webové str. školy:

5 Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vzdělávací program Na Základní škole T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okr. Brno-venkov bude ve školním roce 2009/2010 vyučováno v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola č. j /96-2. Ve své práci bude škola vycházet z učebních plánů a učebních osnov zpracovaného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník) a z učebních plánů a osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávací program Základní škola (ostatní ročníky)

6 Organizace školního roku na ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne na základní škole v úterý 1. září Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna Vyučování začne v pondělí 4. ledna Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadají na 1. březen 7. březen Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno ve středu 30. června Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září

7 Zpráva o umístění tříd a stavu zaměstnanců školy k Všechny třídy i dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v naší školní budově. Ve školním roce bude výuka probíhat celkem v 21 třídách: I. stupeň - 10 tříd II. stupeň tříd Výuku na ZŠ T. G. Masaryka zajišťuje celkem 31 učitelů včetně ředitele a zástupkyně ředitele školy ( 3 učitelé vyučují na snížený úvazek ). Ve ŠD budou pracovat 2 vychovatelky. Ekonomické práce a administrativu zajišťuje 1 pracovnice. Úklid a službu na vrátnici školy provádí 7 správních zaměstnanců včetně školníka ( jedna pracovnice na poloviční úvazek). Stravování žáků a učitelů je zajištěno ve stravovacím zařízení Na Brněnce l

8 Plán na školní rok Vedení školy zajistí, aby byly splněny všechny požadavky vyhl. č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky musí být dodržen minimální počet hodin učebního plánu podle vzdělávacích programů pro jednotlivé ročníky, délka vyučovací hodiny je 45 minut, přestávky budou trvat 10 minut, hlavní 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 minut. I. Vyučování - zajištění všech požadavků na kvalitní vyučovací hodiny ( odbornost, učebnice, osnovy ) VŠ - vypracovat tematické a časové plány všichni uč. - provést opakování učiva probraného v minulém šk. roce všichni uč. - v rámci předm. komisí stanovit požadavky na žáky předs. př. ( učivo, sešity, pomůcky), koordinovat práci členů předm. kom., všichni uč. komise, vyměňovat zkušenosti - pečlivě se připravovat na každou hodinu všichni uč. - důsledně dodržovat délku vyuč. hodiny všichni uč. - věnovat pozornost slabším a problémovým žákům TU, všichni uč. ( individ. přístup), ale také talentům ( soutěže, olympiády - zajistit vyšší účast žáků ) - snažit se o zavádění nových metod a forem ve školní práci využití odb. lit. všichni uč. - uplatňovat mezipředmětové vztahy všichni uč. - diferencovat ve vyučovacích hodinách ( otázka základního učiva ), koordinace v paralelních třídách všichni uč. - připravit pro žáky 5. a 9. ročníků výstupní hodnocení TU 5. a 9. roč. - připravit žáky 5. a 9. roč. k přijímacímu řízení I. st. TU 5. r. II. st. uč.m,čj - věnovat pozornost žákům se specif. vývoj. poruchami ( spolupráce s psycholog. poradnou ) všichni uč. - využívat odborných institucí k dalšímu vzdělávání a tím ke zkvalitňování výuky (semináře a školení NIDV Brno, NIDV Jihlava, PPP Brno, SSŠ Brno) všichni uč. - studovat odbornou literaturu a využívat ji ve vyuč. hod. všichni uč. - připravit plán exkurzí a vycházek TU,všichni uč. - využívat žák. knížek k posílení zájmu o výsledky ve škole, pravidelně kontrolovat ŽK - provádět kontrolu žák. vědomostí a písemností VŠ - sledovat a kontrolovat úroveň kvality pedagogického procesu VŠ TU, všichni uč

9 II. Výchovná část - od prvních dnů školního vyučování vytvářet ve třídách klidné prostředí a správné návyky žáků TU, všichni uč. - provést úvodní proškolení k BOZP, průběžně provádět v průběhu šk. roku TU, uč. předm. - seznámit žáky se školním řádem, vyžadovat jeho plnění TU, všichni uč. - snažit se o to, aby žáci chodili do školy rádi, ale netolerovat přestupky proti škol. řádu TU, všichni uč. - věnovat pozornost problémovým žákům ( snažit se pomoci, důsledně kontrolovat absenci, ihned hlásit záškoláctví ) TU, všichni uč. - vést žáky k vlastenectví a k pokrokovým tradicím ( škola T. G. Masaryka ) TU, všichni uč. - vytvářet správné vztahy žáků k dospělým, mezi sebou, věnovat pozornost společenskému chování TU, uč. Ov, Rv - vytvářet podmínky pro správné výchovné působení školy a rodiny VŠ, TU, výbor SR - vytvářet příznivé podmínky pro práci školy na veřejnosti ( informovanost, spolupráce se škol. komisí ) VŠ - podporovat zájem dětí v oblasti zájmové činnosti ( kroužky při naší škole, SVČ, oddíl kopané, oddíl házené ) ved. kroužků - věnovat pozornost volbě povolání u žáků, kteří končí VŠ, vých. por. školní docházku TU, uč. Rv - v rámci třídy rozvíjet činnost třídní žákovské samosprávy TU -.veřejně prospěšnou práci zaměřit na sběr papíru, šípků a léčivých bylin Se, TU - podporovat vztah k přírodě uč. Př, Z, Rv, Ov - podporovat a rozvíjet tělesnou výchovu ( hodiny Tv, zájmová činnost, tělovýchovné soutěže ) uč. Tv - podporovat a rozvíjet estet. cítění žáků ( pořádek ve třídách, výzdoba třídy, výtv. práce, návštěva výstav ) Bub, TU, všichni uč. - vytvářet u žáků správné pracovní návyky, vztah k práci ( Pp, Tp, Rv, Vv ) TU, uč.pč, Rv, Vv - výuku v oblasti výpočetní techniky zajistit tak, aby každý žák při ukončení povinné školní docházky uměl tuto výpoč. techniku uživatelsky ovládat Ost, Ně ml. - zabezpečit plavecký výcvik žáků 2. a 3 roč. Št, Eá, Lou, Vál, - zajistit pobyt dětí na škole v přírodě Vař, Zá - zabezpečit lyžařský výcvik žáků 7. roč. Chy - s předstihem zajišťovat akce školy VŠ, TU, vš. uč. - v rámci prevence zneužívání návykových látek : - věnovat zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizik. chováním - sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy ( šikanování, vandalismus, patol. hráčství, brutalita aj.) a navrhovat cílená opatření - určit pracovníka pověřeného prováděním a koordinací preventivních aktivit v oblasti návykových látek - zajistit proškolení (specializační studium) pracovníka, Kaf, VŠ, TU, vš.uč. Kaf, VŠ, TU, vš. uč. Kaf

10 který bude zastávat funkci metodika prevence Kaf - seznamovat žáky s vybranými preventivními mater. Kaf, TU, uč. Ov, Rv - spolupracovat se zákonnými zástupci žáků při přípravě a realizaci preventivních akcí - uspořádat pro žáky přednášky pracovníků sociální a protidrogové prevence VŠ, všichni uč. Mgr. Cupalová paní Borecká prac. Odd. soc. prev

11 III. Materiální zabezpečení - z limitu u SŠ Kuřim zakoupit potřebné učebnice Lud, Bul - zajistit: - nákup potřeb pro zajištění provozu (čistící prostředky pro Ně,Ve,Bar správní zaměstnance, potřebné věci do tříd, náplně do kopírek, tiskáren, kancelářských potřeb, materiálu potřebného k opravám aj.) - výměnu 10 ks počítačů v malé učebně výpočetní techniky Ně - výměnu špatných a nevyhovujících učitelských stolů ve třídách Ně - modernizace nábytku (skříňky) ve třídách - nákup 1 ks digitálního fotoaparátu (I. stupeň) Ně - nákup 1 ks vizualizéru (učebna ciz. jazyků) Ně - nákup koberců do tříd I. st. Ně - nákup dalších učebních pomůcek pro jednotlivé sbírky Ně, Ve - nákup a výdej osobních ochranných prostředků pro zaměstnance (dle kolektivní smlouvy) Ně, Ve - po dohodě s výborem SR zakoupení lyžařské výstroje v ceně ,- Kč Ně, Chy - potřebnou část rozpočtu na opravu didakt. techniky a elektroniky a dalších potřebných oprav Ně, Ve - potřebnou část rozpočtu na pravidelné revize a služby v průběhu roku Ně, Ve - podličování ve třídách a odb. učebnách - pokračování opravy školního domku Ně, MěÚ - pokračování prací na úpravě sadu Ně, Kaf - výměnu vadného nářadí v dílně, modernizaci dílen Ně - nákup nářadí pro práci na školním pozemku Ně - nákup dalšího dílu plošiny pro správní zaměstnance Ně - opravu výtahu (větší oprava výměna stykačů) Ně, Ve - pokračování oprav umělohmotného povrchu hřiště Ně, Chy - provedení renovace podlahy v tělocvičně Ně, Chy

12 Začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů K začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí budeme postupovat podle těchto materiálů: - Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, čj /03-22, - Ochrana člověka za mimořádných událostí dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, čj / Do učebních dokumentů bude tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí zařazena v rozsahu 6 vyučovacích hodin v každém ročníku. Na I. stupni začlenění do učiva provedou třídní učitelé, na II. stupni učitelé Ov, Rv, Z, Ch, Př, F. Pro potřebu učitelů je k dispozici metodická příručka Ochrana člověka za mimořádných událostí, vydaná v březnu 2003 MV-generálním ředitelstvím Hasičského sboru České republiky, brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí (pro I. stupeň), brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí (pro chemii a fyziku), brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí (pro zeměpis)

13 Dopravní výchova V rámci vzdělávacího programu školy bude věnována trvalá pozornost tématům dopravní výchovy a úkolům, které vyplývají z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která byla schválena usnesením vlády č. 394 dne 28. dubna 2004 a následných usnesení. Zároveň bude věnována pozornost vzdělávání učitelů v oblasti dopravní výchovy. V rámci plnění úkolů v oblasti dopravní výchovy proběhnou na škole soutěže a besedy zaměřené na bezpečnost dětí v silničním provozu. I.stupeň - výchovně dopravní akce pro 4. roč. dopravní hřiště Oslavany - soutěž v jízdě na koloběžkách (2. roč.) - dopravní soutěž Mladý cyklista (3.-5. roč.) II. stupeň - dopravní soutěž mladých cyklistů (pravidla silničního provozu, jízda zručnosti, jízda podle pravidel silničního provozu, oprava a údržba jízdního kola, první pomoc při úrazu) - školní kolo - okrskové kolo dopravní soutěže v Oslavanech

14 Učební plán - I. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2009/2010 v 1., 2. a 3. ročníku. Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disponibilní hodiny Celková povinná dotace dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celkem

15 Učební plán - I. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Základní škola č.j /96 2. Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2009/2010 ve 4. a 5. ročníku. Ročník Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disp. Celková povinná čas dotace hodiny dotace Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/08 v 2. až 4. ročníku Český jazyk Cizí jazyk Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/08 v 5. ročníku Český jazyk 7 Cizí jazyk 4 Platí pro žáky všech ročníků Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Celkem

16 Učební plán - II. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2009/20109 v 6., 7. a 8. ročníku. Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disp. Celková povinná dotace hodiny čas. dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelný předmět Celkem

17 Učební plán - II. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Základní škola, čj /96-2, s účinností od Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2009/2010 v 9. ročníku. Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disp. Celková povinná dotace hodiny čas. dotace Platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/2008 v 7. až 9. ročníku Český jazyk Cizí jazyk Platí pro žáky všech ročníků Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Celkem

18 Volitelné předměty ve šk. roce 2009/ ročník ( 2 hodiny ) - Práce s internetem Mgr. Otmar Němec - Německý jazyk Mgr. Leona Bubeníková - Ruský jazyk Mgr. Marta Hegerová - Pohybové hry Mgr. Jarmila Kocábová 8. ročník ( 2 hodiny ) - Počítačová grafika Ing. Ivan Ostružka - Tvorba webových stránek Mgr. Otmar Němec - Ruský jazyk Mgr. Marta Hegerová - Konverzace v anglickém jazyce Bc. Jan Vala - Pohybové hry Mgr. Tomáš Chytka 9. ročník ( 2 hodiny ) - Informatika Ing. Ivan Ostružka - Tvorba webových stránek Mgr. Otmar Němec - Konverzace v anglickém jazyce Bc. Jan Vala - Německý jazyk PhDr. Zdena Lašová - Ruský jazyk Mgr. Marta Hegerová - Pohybové hry Mgr. Tomáš Chytka

19 Spolupráce s rodiči a se zřizovatelem Školská rada Zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k Poněvadž funkční období školské rady je tříleté, uskutečnily se koncem roku 2008 nové volby členů školské rady. Školská rada je tříčlenná a po nových volbách ji tvoří zástupce rodičů (Mgr. Radek Musil - zástupce předsedkyně školské rady), zástupce zřizovatele (Ing. Ivana Krejčová zapisovatelka) a zástupce školy (RNDr. Jaroslava Bulvová - předsedkyně školské rady). Školská rada: - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování, - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, - schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, - projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, - projednává inspekční zprávy České školní inspekce, - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Schůzky školské rady ve škol. roce 2009/2010: září 2009, duben

20 Spolupráce s rodiči Sdružení rodičů - prostřednictvím výboru SR vytvářet dobré podmínky pro spolupráci s rodiči, - schůzky řed. školy s výborem SR každý měsíc ( první nebo druhé úterý v měsíci ), - zorganizovat plénum rodičů ( říjen 2009 ) zvolit nového předsedu výboru SR, - na schůzi rodičů podat zprávu o škole ( řed. šk. ), - podat zprávu o hospodaření SR, stanovit příspěvky rodičů, - na třídních schůzkách informovat rodiče o prospěchu a chování žáků, - jakékoli závažné skutečnosti ( prospěch, chování, zdrav. stav ) ihned sdělit rodičům - projednat s výborem SR pomoc škole ( odměny za soutěže, sběry, nákup lyžařské výstroje aj. )

21 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Formou: a) studia na vysoké škole magisterské studium (získání kvalifikace J. Vala) b) studia k výkonu specializovaných činností (J. Bulvová, M. Kafková) e) jedno a vícedenních seminářů pořádaných PF MU, NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) Brno, PPP Brno, SSŠ Brno a dalšími vzdělávacími institucemi g) MS - I. stupeň PK - II. stupeň h) studia odborné literatury ch) vzájemných hospitací Plán DVPP na šk. r. 2009/ studium jednooborového studia na PF OU v Ostravě Informatika její využití ve výuce (5 let) Bc. J. Vala 4. roč. - studium k výkonu specializovaných činností Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů RNDr. Jaroslava Bulvová - studium k výkonu specializovaných činností Prevence sociálně patologických jevů Mgr. Milana Kafková Podle výše přidělených finančních prostředků a na základě nabídky DVPP na rok 2009/2010 budou pedagogičtí pracovníci přihlašováni na kurzy a semináře DVPP

22 Plán práce MS na školní rok 2009/2010 Metodické sdružení učitelů ročníku naplánovalo pro letošní školní rok tyto akce: Září - hodnocení uplynulého roku, sestavení plánu práce MS na šk. rok 2009/ účast 4. ročníků na výchovně-dopravní akci dopravní hřiště Oslavany Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen - závody na koloběžkách pro žáky 2. roč. - soutěž ve šplhu pro žáky roč. - divadelní představení pro žáky roč. v divadle Polárka v Brně (Mauglí) - vánoční projekty v jednotlivých ročnících - Den bez rozvrhu, Vánoční dílny - hodnocení prospěchu a chování za I. pol. - zápis dětí do 1. ročníku - návštěva dětí z MŠ v 1. roč., beseda s učitelkami MŠ - soutěž ve vybíjené pro žáky roč. - zahájení práce kroužku Těšíme se do školy - recitační soutěž - pěvecká soutěž pro žáky naší školy a pro žáky okolních škol - pěvecká soutěž Superstar pro žáky I. stupně - matematická soutěž - 2. roč. - Cvrček roč. Klokan - dopravní soutěž roč. Mladý cyklista - okrskové kolo v malé kopané Mc Donalds Cup (4.-5.roč.) - spolupráce s učitelkami MŠ, pohovory o žácích, předávání zkušeností - soutěž v anglickém jazyce pro roč. - lehkoatletické závody pro žáky roč., stadion Slovanu Ivančice - soutěž v malé kopané (turnaj Mc Donalds Cup) okresní kolo ( v příp. postupu) - Den dětí sportovní dopoledne s netradičními disciplínami - škola v přírodě, 5. roč. - závěrečné hodnocení úspěšnosti všech akcí MS Všechny akce a soutěže byly schváleny metodickým sdružením dne Za přípravu odpovídají učitelky I. stupně pověřené organizací akce. Pozornost bude věnována bezpečnosti dětí a jejich estetickému, mravnímu a sportovnímu rozvoji

23 Předmětové komise Předsedové PK: Český jazyk - M. Mašová Cizí jazyky - Z. Lašová Matematika - D. Sedlářová Chemie fyzika - H. Kabelková Dějepis - E. Coufalová Zeměpis - J. Kocábová Přírodopis - M. Kafková Občanská výchova - J. Vavřík Tělesná výchova - T. Chytka Hudební výchova - H. Bílová Výtvarná výchova - L. Bubeníková Rodinná výchova - Z. Lašová Pracovní činnosti - M. Kafková Informatika - O. Němec Met. sdružení I. st - H. Ludvová Hlavní úkoly PK: a) koordinovat práci svých členů b) napomáhat méně zkušeným učitelům c) organizovat výměnu zkušeností d) stanovit požadavky na žáky ( učivo, sešity, pomůcky ) e) sestavování společných prověrek f) promýšlet a zavádět nové formy a metody práce g) seznamovat učitele s novinkami v odborné literatuře, s novými pomůckami h) provádět výběr základního učiva i) stálou pozornost věnovat modernizaci vyučování, uplatňovat vědecké poznatky s výchovným využitím

24 Zájmové útvary na ZŠ T. G. Masaryka ve šk. r. 2009/2010 I. stupeň Sportovní hry I. (1.-2. roč.) Sportovní hry II. (1.-2. roč.) Sportovní hry (3.-5. roč.) Dovedné ruce Aerobik Dyslektický kroužek (2. roč.) Angličtina hrou (2. roč.-žáci ŠD) Angličtina hrou (2. roč.) Angličtina (4. roč.) Čeština hrou I. (2. roč.) Čeština hrou II. (2.roč.) Hra na flétnu (2.-3. roč.) Hra na flétnu (4.-5. roč.) Školáček (výp. tech. pro 1. roč.) Školička (výp. tech. pro 2. roč.) Počítače (výp. tech. pro roč.) J. Štorková J. Štorková Z. Kubíková J. Dvořáková H. Bílová H. Ludvová V. Válková J. Loudová J. Loudová Z. Illková M. Eibelová M. Eibelová H. Záděrová H. Záděrová I. Ostružka I. Ostružka I. Ostružka II. stupeň Populární zpěv Sportovní hry(děvčata) Sportovní hry (chlapci) Stolní tenis Práce v dílnách Čeština jinak Seminář z čes. jazyka (9. roč.) Informatika (6.-7. roč.) Informatika (8.-9. roč.) Německý jazyk H. Záděrová J.Kocábová T. Chytka T. Chytka O. Němec ml. M. Mašová M. Hegerová I. Ostružka I. Ostružka L. bubeníková

25 Plán akcí, vycházek a exkurzí 1. ročník Září: - vycházka do okolí školy (bezpečnost při cestě do školy, přecházení silnice, křižovatky) Říjen: - vycházka do zahrady (Pč) Listopad: - návštěva MěÚ Ivančice, akce SVČ výukový program: Červená, zelená, co to asi znamená? (dopravní výchova) Prosinec: - vycházka do vánočně vyzdobeného města Leden: - vycházka do zimní přírody stavění sněhuláků, sáňkování Únor: - návštěva budovy Policie ČR v Ivančicích Březen: - návštěva knihovny v Ivančicích, akce SVČ výukový program: S Vilíkem za medíkem Duben: - akce SVČ výukový program: Zvířata kolem nás domácí zvířata Květen: - návštěva hasičů v Ivančicích, akce SVČ výukový program: Indiánskou stezkou Červen: - školní výlet, vycházka do letní přírody pochodové cvičení

26 Plán akcí, vycházek a exkurzí 2. ročník Září: Říjen: - sledování dopravní situace v okolí školy provoz na silnici, dopravní prostředky, základní značky - beseda s hasiči I. požární ochrana a ochrana obyvatelstva - návštěva knihovny - vycházka do zahrady - beseda s hasiči II. požární ochrana a ochrana obyvatelstva Listopad: - divadelní představení v divadle Polárka v Brně - exkurze do Planetária v Brně - exkurze do hasičské zbrojnice požární ochrana a ochrana obyvatelstva Prosinec: - vycházka do města prohlídka betlému, fara, kostel Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka do zimní přírody hry v přírodě - návštěva knihovny - památná místa Ivančic vycházka do historického centra města - návštěva knihovny, beseda o knize - den Země ekologické hry - vycházka do lesa rozpoznávání druhů listnatých a jehličnatých stromů - návštěva knihovny - vycházka do letní přírody pozorování života u vody, ve vodě a na louce - školní výlet - pochodové cvičení

27 Plán akcí, vycházek a exkurzí 3. ročník Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka do historického centra Ivančic významné osobnosti a budovy města - vycházka do přírody proměny podzimní krajiny, sběr listů, práce s buzolou, orientace v krajině - výukový program SVČ Nehoda není náhoda řešení krizových situací, program prevence dětských úrazů - divadelní představení v kině Réna Kouzla a čáry tajemné Prahy - vycházka do vánočního města, zvyky, tradice, betlémy - výukový program SVČ - Lesní zvířata seznámení se zvířaty, poznávání jejich přirozeného prostředí, jejich užitečnost a význam pro člověka - návštěva divadla Polárka v Brně představení Mauglí - vycházka do zimní přírody, popř. (dle počasí) stavění staveb ze sněhu, zimní sporty - návštěva knihovny v Ivančicích měsíc knihy - výukový program SVČ - Cestou necestou, lesem nelesem ekologické téma: ochrana rostlin a živočichů lesa, poznávání stop a stromů - Den Země program věnovaný ochraně přírody - vycházka do okolí školy, popř. na školní pozemek poznávání lučních a zahradních květin v terénu - návštěva Zemského muzea v Brně výstava fauna Moravy - výukový program SVČ - Indiánskou stezkou putování do doby, kdy žili indiáni součást závěrečného vyhodnocení celoročního projektu - školní výlet - vycházka letní krajinou pochodové cvičení

28 Plán akcí, vycházek a exkurzí 4. ročník Září: Říjen: - dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech - naše krajské město památky a zajímavosti města Brna - vycházka do okolí Ivančic práce s turistickou mapou, orientace v terénu - výukový program SVČ - Známe naši zemi? Listopad: - představení v kině Réna Kouzla a čáry tajemné Prahy ( ) Prosinec: Leden: - vycházka do vánočního města zvyky, tradice, betlém v kostele - naše země v pravěku - exkurze do Antroposu v Brně Únor: - představení v divadle Polárka v Brně Mauglí (1.2.) - vycházka do zimní přírody, stavění sněhuláků, zimní sporty (dle počasí) Březen: Duben: Květen: Červen: - návštěva knihovny měsíc knihy - výukový program SVČ Cesta do středověku - program SVČ Den Země - výukový program SVČ Putování rostlinnou říší - výukový program SVČ V mechu a kapradí mechy, lišejníky, houby - dopravní výchova dopravní hřiště Oslavany - školní výlet - vycházka do letní přírody - pochodové cvičení

29 Plán akcí, vycházek a exkurzí 5. ročník Září: Říjen: Listopad Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka, pozorování změn v přírodě - vycházka historické centrum města Ivančic (Svatováclavské trhy) - návštěva expozice A. Muchy Slovanská epopej v Moravském Krumlově - exkurze do Planetária v Brně (výukový program o Vesmíru) - vánoční trhy, vánoční výzdoba města, betlémy - výukový program SVČ - Vánoční dílny - divadelní představení v divadle Polárka v Brně Mauglí - sáňkování, bruslení, zimní hry na sněhu - exkurze do Technického muzea v Brně - návštěva knihovny v Ivančicích prohloubení vztahu ke knize - exkurze do Jaderné elektrárny v Dukovanech - návštěva hradu Špilberk, chrámu sv. Petra a Pavla v Brně - výukový program SVČ - Pleteme z pedigu - škola v přírodě - pochodové cvičení Během školního roku budou zařazovány ve všech ročnících I. stupně dle aktuálních nabídek návštěvy výstav, divadelní představení, filmová představení a další akce

30 Plány exkurzí a vycházek 2009/2010 II. stupeň Září D - 8. roč. exkurze do Slavkova Mš Říjen: Čj - 6. roč. návštěva městské knihovny Bí,Vav - 8. roč. exkurze žáků do Žďáru nad Sázavou Mš,Bí Pč - 9. roč. návštěva SOU a SOŠ řemesel v Mor. Krumlově He - návštěva SOU a SOŠ dopr. a mech. v Ivančicích He D - 6. roč. návštěva Antroposu Brno Mš - 9. roč.- exkurze žáků do Prahy Cou Listopad: Vv - 6. roč. Mor. galerie Brno (Knihy jsou nejvěrnější přátelé) Bub Prosinec: Vv - 7. roč. Mor. galerie Brno (Vitráže) Bub Leden: Pč - 9. roč. návštěva GJB Ivančice He Tv - 7. roč. - I. turnus LVVZ Chy Únor: Vv - 9. roč. Mor. galerie Brno Bub Tv - 7. roč. II. turnus LVVZ Chy F - 9. roč. Informační centrum JE Dukovany Kab Březen: Ch - 8. roč. exkurze do čistírny odpadních vod Kab Vv - 8. roč. Mor. galerie Brno Bub Čj - 6. roč. návštěva městské knihovny Bí,Vav Duben: D - 7. roč. vycházka po pamětihodnostech Ivančic Cou - exkurze žáků do Kralic a Náměště nad Oslavou Cou F - 7. roč. exkurze do Technického muzea v brně Kub Pč - 8. roč - exkurze na Úřad práce Brno He Vv - 7. roč. návštěva zámku v Mor. Krumlově (Paracelsova Bub laboratoř) Nj - 7.roč. exkurze do Vídně Bub,No Květen: Př - 6. roč. vycházka do okolí školy - poznávání rostlin a Kaf živočichů Červen: Vv - 8. roč. - Den Dunaje vycházka do přírody spojená Bub s výtvarnými aktivitami projektový den Z - 8.roč. zeměpisné vycházky Koc - 9. roč. zeměpisné vycházky Koc Vv návštěva výstav v Ivančicích a v Brně dle aktuální nabídky Bub

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství

Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace PSČ 767 01, tel./fax: 573 338 164, URL: www.zssypky.cz, e-mail: reditelka@zssypky.cz Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2013/2014 Učební plán :

Více